ILIJAŠ
323,6,9$ý,
PRELIMINARNA LISTA / ɉɊȿɅɂɆɂɇȺɊɇȺɅɂɋɌȺ
1DSRPHQD3UHOLPLQDUQDOLVWDüHVOXåLWL]DL]UDGXNRQDþQHOLVWHXVNODGXVXNODGQRVD3URFHGXUDPDL
SRWUHEDPDRSüLQDJUDGRYD
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɚɥɢɫɬɚʄɟɫɥɭɠɢɬɢɡɚɢɡɪɚɞɭɤɨɧɚɱɧɟɥɢɫɬɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɨɩɲɬɢɧa / ɝɪɚɞɨɜɚ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
Ime
ɂɦɟ
Škola
ɒɤɨɥɚ
2SüLGRMDP
Ɉɩɲɬɢɞɨʁɚɦ
Status u
aktivnosti
ɋɬɚɬɭɫɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Rukopis
Ɋɭɤɨɩɢɫ
Ukupan broj
bodova
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ
KANDIDATI KOJI ZADOVOLJAVAJU USLOVE/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɄɈȳɂɁȺȾɈȼɈȴȺȼȺȳɍɍɋɅɈȼȿ
1 BEŠLIJA
ADELA
4
2
2.000
2.000
10.000
2 .$5$08-,û
DAMIR
4
2
2.000
2.000
10.000
3 %$-,û
ALEN
4
2
2.000
2.000
10.000
4 ý8785$
AIDA
4
2
1.750
2.000
9.750
5 =8.,û
LATIFA
4
2
1.750
2.000
9.750
6 BEŠLIJA
ALDINA
4
2
2.000
1.750
9.750
7 )$=/,û
SAMRA
4
2
2.000
1.750
9.750
8 '(59,â(9,û
NEDŽAD
4
2
2.000
1.750
9.750
9 )$=/,û
DALILA
4
2
2.000
1.667
9.667
10 .5/,û60$-,/29,û
JASMINA
4
2
1.750
1.750
9.500
11 â(+,û
ZIJADA
4
2
2.000
1.500
9.500
12 BEŠLIJA
NIHAD
4
2
2.000
1.500
9.500
13 .$6$329,û
HAJRA
4
2
1.500
2.000
9.500
14 )(5+$729,û
ELMA
4
2
1.500
2.000
9.500
15 +$6$129,û
MEDINA
4
2
1.500
2.000
9.500
16 KURDIJA
JASMIN
4
2
1.750
1.750
9.500
17 )$=/,û
ELDIN
4
2
1.750
1.750
9.500
18 ,9$=29,û
+86(-,129,û
ZUVEDA
4
2
2.000
1.500
9.500
19 5$0,û
ENELA
4
2
1.667
1.667
9.334
20 GLJIVA
MEHO
4
2
1.500
1.750
9.250
21 ý$12
ADISA
4
2
1.750
1.500
9.250
22 SUŠA
DŽENAN
4
2
1.250
2.000
9.250
23 $/,û
AIDA
4
2
1.250
2.000
9.250
24 20(529,û
EDINA
4
2
1.500
1.750
9.250
25 %(â,û
AMELA
4
2
2.000
1.250
9.250
26 BEŠLIJA
NEDINA
4
2
2.000
1.250
9.250
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
27 $/,%$â,û
ALDINA
4
2
2.000
1.250
9.250
28 )(-=,û
IRHAM
4
1
2.000
2.000
9.000
29 â$%,û
JASMINKA
4
1
2.000
2.000
9.000
30 0(â(729,û
SELMA
4
1
2.000
2.000
9.000
31 20$129,û
TARIK
4
2
1.500
1.500
9.000
32 â$û,529,û
ADMIR
4
2
1.500
1.500
9.000
33 9(/,û
SENAD
4
2
2.000
1.000
9.000
34 '$+$/,û
EDITA
4
2
2.000
1.000
9.000
35 CVIJAN
SANJA
4
1
2.000
2.000
9.000
36 KAHRIMAN
NERMINA
3
2
1.750
2.000
8.750
37 0(+0('29,û
OSMAN
4
1
2.000
1.750
8.750
38 6(/,029,û
IZABELA
4
2
1.250
1.500
8.750
39 BARIMAC
LEJLA
4
2
1.250
1.500
8.750
40 â(+,û
KENAN
4
1
2.000
1.667
8.667
41 '(/,û
MERSIHA
4
2
1.667
1.000
8.667
42 ROŽAJAC
MELISA
4
2
1.333
1.333
8.666
43 +2'ä,û
SAMRA
4
1
1.500
2.000
8.500
44 ,%5$+,029,û
FADILA
4
2
1.500
1.000
8.500
45 %,/.,û
RINALDA
4
2
1.000
1.500
8.500
46 .29$ý
AIDA
4
2
1.250
1.250
8.500
47 ý$7$/
ELDIN
4
2
1.250
1.250
8.500
48 ý$0'ä,-$
EDINA
4
2
1.250
1.250
8.500
49 PAVICA
JASMIN
4
2
1.250
1.250
8.500
50 .2=,û
ALMA
4
2
1.500
1.000
8.500
51 '(9,û
MINELA
4
2
1.500
1.000
8.500
52 %85,û
MIRNESA
4
1
1.333
2.000
8.333
53 20(529,û
ALMA
4
1
1.250
2.000
8.250
54 .$'5,û
ELVIR
4
1
1.500
1.750
8.250
55 +86(-,129,û
SAFET
4
2
1.250
1.000
8.250
56 MATORUGA
SELMA
4
1
1.250
2.000
8.250
57 086,û
KENAN
4
1
1.750
1.500
8.250
58 6,1$129,û
MEHMED
4
2
1.250
1.000
8.250
59 8'29ý,û
MIRNES
4
2
1.250
1.000
8.250
60 '(59,â%(*29,û
ADMIR
4
2
1.500
0.750
8.250
61 û25,û
MAJA
4
1
2.000
1.250
8.250
62 ,%5$+,029,û
ALMIR
2
2
2.000
2.000
8.000
63 0$â,û
SELVEDINA
2
2
2.000
2.000
8.000
64 0(â(729,û
ANES
2
2
2.000
2.000
8.000
65 RIZVO
Ĉ(9$'$
2
2
2.000
2.000
8.000
66 û$7,û
ŠEMSA
4
1
1.250
1.750
8.000
67 0867$),û
AMELA
4
1
1.500
1.500
8.000
68 60$-,û
VEHIDA
4
2
1.000
1.000
8.000
69 3,/$.29,û
ADISA
2
2
2.000
2.000
8.000
70 ',/%(529,û
AZRA
2
2
2.000
2.000
8.000
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
71 08/$+0(729,û
MIRELA
2
2
2.000
2.000
8.000
72 '(59,â(9,û
ELDIN
2
2
2.000
2.000
8.000
73 2%5$/,û
NERA
2
2
2.000
2.000
8.000
74 â(+,û
EMINA
2
2
2.000
2.000
8.000
75 -86,û
EDINA
4
2
1.000
1.000
8.000
76 6,/$-'ä,û
MIRNESA
4
2
1.000
1.000
8.000
77 +86(-129,û
ARMIN
4
1
2.000
1.000
8.000
78 0,5ý,û
ANA
2
2
2.000
2.000
8.000
79 %(529,û
SNJEŽANA
2
2
2.000
2.000
8.000
80 $178129,û
NATAŠA
2
2
2.000
2.000
8.000
81 '(',û
SAUDIN
4
1
1.000
1.750
7.750
82 9(-=29,û
HARIZ
4
1
1.250
1.500
7.750
83 .5(0,û
HASIMA
4
2
0.750
1.000
7.750
84 5$0,û
MUHAMED
2
2
1.750
2.000
7.750
85 5,=9$129,û
DELILA
2
2
1.750
2.000
7.750
86 $+0(763$+,û
MAHIRA
2
2
2.000
1.750
7.750
87 +$/,/29,û
AMINA
2
2
2.000
1.750
7.750
88 '$8729,û
NERMINA
2
2
2.000
1.750
7.750
89 $/,63$+,û
ADMIRA
2
2
2.000
1.750
7.750
90 .29$ý(9,û
HIDAJETA
3
2
1.250
1.500
7.750
91 +86.,û
DAMIR
4
1
1.250
1.500
7.750
92 '(59,â(9,û
ADMIRA
4
2
1.000
0.750
7.750
93 KARIŠIK
EMIR
4
2
1.000
0.750
7.750
94 ý8785$
ELMA
2
2
2.000
1.667
7.667
95 'ä$)208â,û
ADISA
4
2
0.667
1.000
7.667
96 )$=/,û
EHLIMANA
4
2
1.000
0.667
7.667
97 %(5%,û
FATIMA
2
2
1.500
2.000
7.500
98 KOLAŠINAC
AMINA
3
1
1.750
1.750
7.500
99 %$-5$029,û
MERISA
2
2
1.500
2.000
7.500
100 /,.,û
ADIS
2
2
1.750
1.750
7.500
101 â(+,û
NEDŽAD
4
2
0.500
1.000
7.500
102 DŽAFO
EMIRA
3
2
1.500
1.000
7.500
103 0$7.29,û
MIRJANA
2
2
1.750
1.750
7.500
104 '5$ä,û
DAMIR
2
2
1.750
1.750
7.500
105 67$1,â,û
VESNA
4
1
1.000
1.500
7.500
106 1(9$/-$/29,û
DAMIR
2
2
1.667
1.667
7.334
107 .$5,û
ARMIN
2
2
1.667
1.667
7.334
108 â(+,û
AIDA
2
2
1.667
1.667
7.334
109 ý$0'ä,-$
IRMA
4
1
1.333
1.000
7.333
110 1(9$/-$/29,û
NEJIRA
2
2
1.250
2.000
7.250
111 $9',%(*29,û
ISMIRA
2
2
1.500
1.750
7.250
112 '(9,û
SENAD
2
2
1.750
1.500
7.250
113 ý(/,.
MEDIHA
2
2
1.750
1.500
7.250
114 25,û
MEHMEDIN
2
2
2.000
1.250
7.250
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
115 ZULUF
NERMANA
2
2
2.000
1.250
7.250
116 .8/,û
ALDIJANA
4
1
1.000
1.250
7.250
117 3,7$5(9,û
MEDINA
4
1
1.250
1.000
7.250
118 MIJO
MIJO
2
2
1.500
1.750
7.250
119 $/,û
MIRZA
2
1
2.000
2.000
7.000
120 +$'ä29,û
MEDINA
2
1
2.000
2.000
7.000
121 62.2/29,û
SELVEDINA
2
1
2.000
2.000
7.000
122 $/,û
SEMINA
2
2
1.000
2.000
7.000
123 9,/,û
AZIZ
1
2
2.000
2.000
7.000
124 +2'ä,û
SAFETA
2
1
2.000
2.000
7.000
125 â,5,û
SAMNA
2
1
2.000
2.000
7.000
126 $/,û
ADIS
2
1
2.000
2.000
7.000
127 0$/,â(9,û
SELMA
2
1
2.000
2.000
7.000
128 5$0,û
IBRAHIM
2
2
1.667
1.333
7.000
129 $51$8729,û
MEDIHA
1
2
2.000
2.000
7.000
130 1(9$/-$/29,û
AJIŠA
1
2
2.000
2.000
7.000
131 .$'5,û
SUMEJA
1
2
2.000
2.000
7.000
132 )$=/,û
HARUN
2
1
2.000
2.000
7.000
133 +$6(ý,û
ASIM
2
1
2.000
2.000
7.000
134 ',/%(529,û
IMELA
2
1
2.000
2.000
7.000
135 KUSTURA
SAMRA
2
1
2.000
2.000
7.000
136 0$â,û
NEJLA
2
1
2.000
2.000
7.000
137 REKO
LEJLA
2
1
2.000
2.000
7.000
138 %(û,529,û
MEMNUN
2
1
2.000
2.000
7.000
139 MASNOPITA
AMELA
2
1
2.000
2.000
7.000
140 +$6(ý,û
AMINA
2
2
1.250
1.750
7.000
141 ý8785$
NEJRA
2
2
1.333
1.667
7.000
142 .853(-29,û
EMIR
2
2
1.333
1.667
7.000
143 BALTA
EDIN
4
0
1.500
1.500
7.000
144 0(+,û
NEJRA
2
2
1.750
1.250
7.000
145 %(*$129,û
ADNAN
2
2
1.750
1.250
7.000
146 DEVEDŽIJA
MUAMER
3
2
1.000
1.000
7.000
147 .,â,û
MERSIHA
2
2
2.000
1.000
7.000
148 3(758â,û
PREDRAG
1
2
2.000
2.000
7.000
149 3(75,ý(9,û
MILIJANA
2
2
2.000
1.000
7.000
150 =(/,1ý(9,û
DEJAN
1
2
2.000
1.750
6.750
151 +86.,û
MUHAREM
2
2
1.500
1.250
6.750
152 HRVAT
AVDO
2
2
1.500
1.250
6.750
153 ALIBEGOVI
HARIS
2
2
1.500
1.250
6.750
154 )$=/,û
AMINA
2
1
1.750
2.000
6.750
155 .25,û
LEJLA
2
1
1.750
2.000
6.750
156 7,+,û
MIDHETA
2
1
1.750
2.000
6.750
157 $/,û
ALISA
2
1
2.000
1.750
6.750
158 KUSTURA
EMIR
2
1
2.000
1.750
6.750
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
159 HOTI
AMELA
2
2
1.500
1.250
6.750
160 GAZIBARA
AMILA
2
2
1.500
1.250
6.750
161 ISENAJ
ISMETA
2
2
1.500
1.250
6.750
162 723$/29,û
ALEM
2
2
1.500
1.250
6.750
163 ',='$5(9,û
EMIRA
4
1
0.750
1.000
6.750
164 %$5,û
ROBERTA
1
2
1.750
2.000
6.750
165 '(59,â(9,û
VANJA
2
1
1.750
2.000
6.750
166 3(75,ý(9,û
DUBRAVKA
2
1
1.750
2.000
6.750
167 +51,û
DUBRAVKA
2
2
1.500
1.250
6.750
168 STOMORNJAK
MERIMA
2
1
1.667
2.000
6.667
169 .$'5,û
MIRNESA
2
1
2.000
1.667
6.667
170 KAHRIMAN
ALDINA
2
2
0.667
2.000
6.667
171 ROŽAJAC
MELISA
2
1
1.667
2.000
6.667
172 DŽAFO
NEDŽAD
2
2
1.000
1.667
6.667
173 +86,û
DENIS
2
1
2.000
1.667
6.667
174 $9'8.,û
MERISA
4
1
1.000
0.667
6.667
175 8'29ý,û
AZRA
2
2
1.333
1.333
6.666
176 Ĉ8/,û
DENIS
2
1
1.750
1.750
6.500
177 $*,û
AMIR
2
2
1.500
1.000
6.500
178 BEŠLIJA
BAHRIJA
2
2
1.000
1.500
6.500
179 =,/'ä,û
BAHRIJA
3
2
0.500
1.000
6.500
180 0(+0('29,û
VAHDET
4
1
0.500
1.000
6.500
181 68/(-0$129,û
ŠEVAD
3
2
1.000
0.500
6.500
182 18+2'ä,û
MERSIHA
2
1
1.500
2.000
6.500
183 %(â,û
SABINA
2
1
1.750
1.750
6.500
184 û26,û
AMINA
2
1
1.750
1.750
6.500
185 '(59,â(9,û
ALMIR
2
2
1.000
1.500
6.500
186 Ĉ('29,û
AIDA
2
2
1.000
1.500
6.500
187 +2'ä,û
VEDAD
2
2
1.250
1.250
6.500
188 â(+,û
ADMIR
2
2
1.250
1.250
6.500
189 '85$ý$.
EDNA
2
2
1.250
1.250
6.500
190 BEŠLIJA
DALIDA
2
2
1.500
1.000
6.500
191 KLICO
ADNAN
2
2
1.500
1.000
6.500
192 ',1$5(9,û
MIRNESA
2
2
1.500
1.000
6.500
193 ý$95.
VESNA
2
2
1.250
1.250
6.500
194 '(/,û
JASMINA
2
2
0.667
1.667
6.334
195 60$-,û
ESMA
2
1
1.667
1.667
6.334
196 63$+,û
MEDINA
2
1
1.667
1.667
6.334
197 0('12/,ý$1,1
ALMIR
2
1
1.667
1.667
6.334
198 *85',û
AHMEDIN
2
1
1.333
2.000
6.333
199 +$6(ý,û
ELDIN
2
2
1.000
1.333
6.333
200 )(5+$729,û
SELMA
2
1
1.333
2.000
6.333
201 '(/,û
NEDŽAD
1
2
1.500
1.750
6.250
202 .8/,û
AZRA
2
1
1.500
1.750
6.250
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
203 â29â,û
AZEMINA
2
2
1.000
1.250
6.250
204 -$â$5(9,û
EMINA
2
2
1.250
1.000
6.250
205 08+29,û
SANELA
3
2
0.750
0.500
6.250
206 7$%$.29,û
ELMINA
2
1
1.250
2.000
6.250
207 .,â,û
MELISA
2
1
1.250
2.000
6.250
208 GORALIJA
ELMA
2
1
1.250
2.000
6.250
209 .$3,û
ANESA
1
2
1.500
1.750
6.250
210 BEŠLIJA
SABINA
1
2
1.500
1.750
6.250
211 '(59,â(9,û
NEIRA
2
1
1.500
1.750
6.250
212 â(+,û
MERISA
2
1
1.500
1.750
6.250
213 â(+,û
SENAD
2
1
1.750
1.500
6.250
214 HADŽAVDIJA
HARIS
2
2
1.000
1.250
6.250
215 MATORUGA
HARIS
2
2
1.250
1.000
6.250
216 35$1-,û
PAMELA
2
1
1.750
1.500
6.250
217 9(-=29,û
HAJRETA
2
1
1.250
1.750
6.000
218 +$1'ä,û
ADIN
1
2
1.333
1.667
6.000
219 20(529,û
MUBERA
2
2
1.000
1.000
6.000
220 KAHRIMAN
ALDINA
2
2
1.000
1.000
6.000
221 %,.,û
ELDAR
2
1
2.000
1.000
6.000
222 $+0(729,û
ERMINA
2
1
1.000
2.000
6.000
223 ý$0'ä,-$
DAMIR
2
1
1.000
2.000
6.000
224 SOLAK
ALDIN
1
2
1.250
1.750
6.000
225 KUTLOVAC
BEDINA
1
2
1.250
1.750
6.000
226 +$6(ý,û
HARUN
2
1
1.250
1.750
6.000
227 3$5,û
NERMA
2
1
1.250
1.750
6.000
228 1(9$/-$/29,û
MERIMA
2
1
1.333
1.667
6.000
229 BALTA
FARUK
2
1
1.500
1.500
6.000
230 '(59,â(9,û
ADNAN
2
1
1.500
1.500
6.000
231 $51$8729,û
ALEN
2
1
1.500
1.500
6.000
232 0(+0('$*,û
SELMA
2
1
1.500
1.500
6.000
233 0(',û
MIRSAD
2
1
1.500
1.500
6.000
234 '85,û
NISVETA
2
2
0.667
1.333
6.000
235 0(',û
SANELA
2
1
1.667
1.333
6.000
236 0$5,û
KEMAL
2
2
1.000
1.000
6.000
237 BILAL
DŽANA
2
2
1.000
1.000
6.000
238 MATORUGA
ELMA
2
2
1.000
1.000
6.000
239 025$1.,û
ADI
2
2
1.000
1.000
6.000
240 HERAK
SEDINA
2
2
1.000
1.000
6.000
241 %,%,û
ASIMA
2
1
2.000
1.000
6.000
242 98*'$/,û
ERNA
2
1
2.000
1.000
6.000
243 GOLUB
DEJAN
1
2
2.000
1.000
6.000
244 7,+,û
MIRSAD
2
1
1.000
1.750
5.750
245 ,%,â(9,û
ERNES
2
1
1.000
1.750
5.750
246 0(.$1,û
ALMEDINA
1
1
2.000
1.750
5.750
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
247 025$1.,û
IRMA
2
1
1.250
1.500
5.750
248 +$6,û
DAMIR
2
1
1.500
1.250
5.750
249 KUSTURA
ALMA
1
2
1.750
1.000
5.750
250 %8û$
ALEN
2
1
1.750
1.000
5.750
251 0(1=,/'ä,û
HARIS
2
2
1.000
0.750
5.750
252 0(â(729,û
EMINA
2
1
1.000
1.750
5.750
253 +(5,û
AMINA
2
1
1.000
1.750
5.750
254 63$+,û
IRMA
1
2
1.250
1.500
5.750
255 ROŽAJAC
HARIS
2
1
1.250
1.500
5.750
256 20(529,û
DŽENITA
2
1
1.250
1.500
5.750
257 6,1$129,û
ADNAN
2
1
1.250
1.500
5.750
258 DŽINDO
MINELA
2
2
0.500
1.250
5.750
259 -29,û
VLADIMIR
2
2
0.500
1.250
5.750
260 %(ý,û
MEDIHA
2
1
1.500
1.250
5.750
261 +2'ä,û
MEDINA
2
1
1.500
1.250
5.750
262 SIVAC
ZUMRA
2
1
1.500
1.250
5.750
263 %5.,û
AIDA
2
1
1.500
1.250
5.750
264 .23,û
EDIN
2
1
1.500
1.250
5.750
265 ŠEPO
ERNAD
2
2
0.750
1.000
5.750
266 HADŽAVDIJA
HARIS
2
2
0.750
1.000
5.750
267 1$+,û
NEDIM
2
2
0.750
1.000
5.750
268 %$â,û
NEJRA
2
2
0.750
1.000
5.750
269 GLJIVA
SAMIR
2
2
0.750
1.000
5.750
270 GLJIVA
ENVERA
2
2
0.750
1.000
5.750
271 %(+/8/29,û
NEVZETA
1
2
1.750
1.000
5.750
272 -(/.,û
ZINETA
2
1
1.750
1.000
5.750
273 1(6,029,û
ALMIR
2
2
1.000
0.750
5.750
274 +$%,%29,û
IRMA
2
2
1.000
0.750
5.750
275 3,7$5(9,û
ASMIR
2
2
1.000
0.750
5.750
276 â(+,û
MELIS
2
2
1.000
0.750
5.750
277 +$/,/29,û
ISMET
2
1
0.667
2.000
5.667
278 DŽAFO
SELMA
2
0
1.667
2.000
5.667
279 7$%$.29,û
AMEL
2
1
1.000
1.667
5.667
280 FRLJAK
NEDŽADA
2
1
1.000
1.667
5.667
281 20$129,û
HARIS
2
2
0.667
1.000
5.667
282 %,%,û
ELMIR
2
2
0.667
1.000
5.667
283 '85,û
ESMA
1
2
1.667
1.000
5.667
284 +$6,û
KENAN
2
1
1.667
1.000
5.667
285 +$1'ä,û
FARUK
2
2
1.000
0.667
5.667
286 086,û
ADNAN
2
2
1.000
0.500
5.500
287 +2'ä,û
ADMIR
2
1
1.000
1.500
5.500
288 +$6,û
ZIJAD
2
1
1.000
1.500
5.500
289 180$129,û
SELMA
2
1
1.250
1.250
5.500
290 6$/,+29,û
ELZANA
3
1
0.500
1.000
5.500
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
291 20(529,û
SANELA
2
1
1.500
1.000
5.500
292 GLJIVA
NEIRA
2
1
0.750
1.750
5.500
293 KLAPUH
JASENKA
1
2
1.000
1.500
5.500
294 ŠLJIVNJAK
JUSUF
2
1
1.000
1.500
5.500
295 $/,63$+,û
ASMIRA
2
1
1.000
1.500
5.500
296 .853(-29,û
ELMA
2
1
1.000
1.500
5.500
297 )$=/,û
SELMA
2
1
1.250
1.250
5.500
298 û(5,0$*,û
ALMIR
2
1
1.250
1.250
5.500
299 BUZA
KENAN
2
1
1.250
1.250
5.500
300 MEHMETI
MIRHA
2
2
0.500
1.000
5.500
301 ',/%(529,û
BELMINA
2
2
0.500
1.000
5.500
302 Ĉ2*,û
AZRA
2
1
1.500
1.000
5.500
303 MUŠIJA
HARIS
2
2
0.750
0.750
5.500
304 20$129,û
IRHANA
2
2
1.000
0.500
5.500
305 â(+,û
NERMINA
2
2
1.000
0.500
5.500
306 %(529,û
6/$Ĉ$1$
2
1
1.250
1.250
5.500
307 08â$129,û
HAMID
1
2
0.667
1.667
5.334
308 %8ý8.
ENES
2
1
1.000
1.333
5.333
309 â(0,û
ANELA
2
1
1.000
1.250
5.250
310 $+0(729,û
HAŠIM
1
2
1.000
1.250
5.250
311 $+0(729,û
ADMIRA
2
1
1.000
1.250
5.250
312 6(/,029,û
ARNES
2
1
1.000
1.250
5.250
313 0(â(729,û
JASMIN
2
1
1.250
1.000
5.250
314 +$/,/29,û
ALEN
2
1
1.500
0.750
5.250
315 $+0(763$+,û
BELMA
1
2
0.500
1.750
5.250
316 -868329,û
DAMIR
2
1
1.000
1.250
5.250
317 +$6(ý,û
AMINA
2
1
1.000
1.250
5.250
318 $/,û
SENADA
2
1
1.000
1.250
5.250
319 '(59,â(9,û
ISMIR
2
1
1.000
1.250
5.250
320 +$/,/29,û
AMEL
1
2
1.250
1.000
5.250
321 RIZVO
ELVIRA
2
1
1.250
1.000
5.250
322 +2'ä,û
SIDIK
2
1
1.250
1.000
5.250
323 $*,û
MIRNES
2
1
1.250
1.000
5.250
324 ý8785$
ADMIR
2
1
1.250
1.000
5.250
325 0(',û
EDIN
2
2
0.500
0.750
5.250
326 08-$129,û
MEVLUDIN
2
2
0.750
0.500
5.250
327 û2529,û
DRAGAN
1
2
1.000
1.000
5.000
328 GURDA
AHMIJA
2
1
0.667
1.333
5.000
329 68/-,û
HASIB
1
2
1.000
1.000
5.000
330 6,1$129,û
SAMELA
1
2
1.000
1.000
5.000
331 08/$/,û
JASMINA
2
1
1.000
1.000
5.000
332 %(û,529,û
DAUT
2
1
1.000
1.000
5.000
333 0(+0('29,û
SAMIRA
2
1
1.000
1.000
5.000
334 ,%,â(9,û
ALDIN
2
1
1.000
1.000
5.000
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
335 =8.$129,û
AMEL
2
1
1.000
1.000
5.000
336 â(+,û
NIHAD
2
1
1.000
1.000
5.000
337 +$%,%29,û
HALIDA
2
1
1.000
1.000
5.000
338 60$-,û
AMER
2
1
1.000
1.000
5.000
339 9(-=29,û
MIRUDIN
2
1
1.000
1.000
5.000
340 3$7.29,û
HADŽO
1
2
1.000
1.000
5.000
341 KUSTURA
LEJLA
1
2
1.000
1.000
5.000
342 260$129,û
AMERA
1
2
1.000
1.000
5.000
343 0(â(729,û
MEJRA
1
2
1.000
1.000
5.000
344 258ý
ISMIR
2
1
1.000
1.000
5.000
345 )$=/,û
EMIN
2
1
1.000
1.000
5.000
346 %(û,529,û
ZULFO
2
1
1.000
1.000
5.000
347 GORALIJA
ARMIN
2
1
1.000
1.000
5.000
348 '(59,â(9,û
NERMIN
2
1
1.000
1.000
5.000
349 ,9$=29,û
ARMIN
2
1
1.000
1.000
5.000
350 +86(-129,û
FERID
2
1
1.000
1.000
5.000
351 0(â(729,û
ABID
2
1
1.000
1.000
5.000
352 20(529,û
ADNAN
2
1
1.000
1.000
5.000
353 3$â$/,û
JASMINA
2
1
1.000
1.000
5.000
354 ý$8â(9,û
AJDIN
2
1
1.000
1.000
5.000
355 BARTULA
ANITA
1
2
1.250
0.750
5.000
356 RADONJA
MILORAD
1
2
1.000
1.000
5.000
357 $/,û
FERIZA
2
1
0.750
1.000
4.750
358 0$1'ä,û
MUHAMED
2
1
0.750
1.000
4.750
359 +$6$129,û
ADEM
2
1
1.000
0.750
4.750
360 68/-,û
RUSMINA
2
1
1.000
0.750
4.750
361 DŽAFO
NEDŽAD
2
1
1.250
0.500
4.750
362 TABAK
ANELA
1
2
0.750
1.000
4.750
363 *$*8/,û
SEMRA
2
1
0.750
1.000
4.750
364 BEŠLIJA
ADMIRA
2
1
0.750
1.000
4.750
365 085$7$*,û
MERSIHA
1
2
1.000
0.750
4.750
366 HRVAT
ASIM
2
1
1.000
0.750
4.750
367 +2'ä,û
NERMANA
2
1
1.000
0.750
4.750
368 080,129,û
LEJLA
2
1
1.250
0.500
4.750
369 35$1-,û
VALENTINA
1
2
1.000
0.750
4.750
370 â(+,û
NIRHA
2
1
0.667
1.000
4.667
371 0(+0('29,û
ARNELA
2
1
1.000
0.667
4.667
372 '(9,û
VAHID
1
2
0.667
1.000
4.667
373 û$7,û
SAMIR
2
1
0.667
1.000
4.667
374 68%$â,û
AZMIR
2
0
1.667
1.000
4.667
375 DURMO
SAMIRA
1
2
0.500
1.000
4.500
376 20(529,û
ALMEDIN
2
1
0.500
1.000
4.500
377 *$%(/-,û
MUHAMED
2
1
0.500
1.000
4.500
378 +(/$û
KENAN
2
1
1.000
0.500
4.500
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
379 GLJIVA
MAHIR
2
1
0.750
0.750
4.500
380 180,û
AMEL
2
1
1.000
0.500
4.500
381 68/-$.29,û
IZUDIN
2
1
0.667
0.667
4.334
382 '(9,û
AMIR
1
2
0.750
0.500
4.250
383 1(9$/-$/29,û
ALMINA
1
2
0.250
1.000
4.250
384 BEŠLIJA
SAMRA
1
2
0.500
0.750
4.250
385 =8.,û
ZIJAD
2
1
0.750
0.500
4.250
386 $9',û
MIRZET
2
1
0.500
0.500
4.000
387 PLEHO
HARIS
2
1
0.250
0.750
4.000
388 -85,û
VJEKOSLAV
1
0
1.250
1.000
3.250
389 +(5,û
ŽELJKA
2
0
0.500
0.750
3.250
390 0(.,û
SANELA
1
0
1.000
1.000
3.000
391 +$/,/29,û
SALKO
1
0
0.750
0.500
2.250
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
391
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɄɈȳɂɇɂɋɍɁȺȾɈȼɈȴɂɅɂ
1 $/,63$+,û
EDINA
4
1
0.000
1.000
6.000
2 +(5,û
AMINA
2
2
1.500
0.250
5.750
3 025$1.,û
NIHAD
2
2
1.000
0.250
5.250
4 $',/29,û
HIKMET
2
2
1.000
0.250
5.250
5 %$5,û
ANTONIJO
2
2
1.000
0.250
5.250
6 /2/,û
NAREL
2
2
0.750
0.250
5.000
7 +$'ä29,û
IMŠIR
2
2
0.750
0.250
5.000
8 %$/7,û
MEDINA
4
1
0.000
0.000
5.000
9 1(9$/-$/29,û
AMIR
2
2
0.750
0.250
5.000
10 5$029,û
GRANICA
3
0
2.000
0.000
5.000
11 5$0,û
EDISA
2
2
0.750
0.000
4.750
12 6,1$129,û
EMRA
2
2
0.500
0.250
4.750
13 *$%(/-,û
SENA
2
1
1.250
0.250
4.500
14 +$6$129,û
NERMINA
2
2
0.000
0.500
4.500
15 CAMA
ZEMIR
2
2
0.500
0.000
4.500
16 75%2-(9,û
SMILJANA
2
2
0.000
0.500
4.500
17 -$+,û
TARIK
2
2
0.000
0.250
4.250
18 HOŽBO
MIRZA
2
1
1.000
0.250
4.250
19 085$729,û
ADMIR
2
2
0.250
0.000
4.250
20 0$/-,â(9,û
ALEN
1
2
0.000
1.000
4.000
21 3,5,û
ALDIN
2
1
0.750
0.250
4.000
22 DŽAFO
NERMIN
2
1
0.750
0.250
4.000
23 HERAK
ALMA
1
2
0.000
1.000
4.000
24 +$6,ý,û
MAID
2
1
0.000
1.000
4.000
25 $9'8.,û
ADISA
2
2
0.000
0.000
4.000
26 '8021-,û
SABINA
2
2
0.000
0.000
4.000
27 )$=/,û
MEVLANA
1
2
1.000
0.000
4.000
28 *$%(/-,û
MERSED
2
1
1.000
0.000
4.000
29 68/-$*,û
ADNAN
2
1
1.000
0.000
4.000
30 '(',û
EMINA
1
2
0.000
0.750
3.750
31 -868329,û
FATIH
2
1
0.000
0.750
3.750
32 +2'ä,û
IRHAD
2
1
0.750
0.000
3.750
33 260$129,û
HAJRIDA
2
1
0.750
0.000
3.750
34 ŠEPO
ERMIN
1
2
0.500
0.250
3.750
35 ',/%(529,û
AMINA
2
1
0.500
0.250
3.750
36 KRASNIK
SABINA
2
1
0.750
0.000
3.750
37 )$=/,û
SUZAN
1
2
0.500
0.000
3.500
38 ä87,û
EDIN
1
2
0.000
0.500
3.500
39 JUKO
SELMA
1
2
0.333
0.000
3.333
40 +51-,û
MAJLINDA
1
2
0.250
0.000
3.250
41 SUŽANJ
OSMAN
1
2
0.250
0.000
3.250
42 0$+08729,û
SABAHUDINA
2
1
0.000
0.250
3.250
43 3$7.29,û
AZRA
1
2
0.250
0.000
3.250
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
44 MATORUGA
ALMINA
1
2
0.250
0.000
3.250
45 %(â,5(9,û
MEHMED
1
2
0.000
0.000
3.000
46 18.,û
MELIHA
1
2
0.000
0.000
3.000
47 7$%$.29,û
MUJO
1
2
0.000
0.000
3.000
48 0(+0('29,û
SELMA
2
1
0.000
0.000
3.000
49 $9',û
KEMAL
2
1
0.000
0.000
3.000
50 ŠEPO
EMIR
1
2
0.000
0.000
3.000
51 0(â(729,û
AMERA
2
1
0.000
0.000
3.000
52 VISOKA
RAMIZ
2
0
0.000
0.000
2.000
53 $/,û
SEMIR
1
0
0.000
0.250
1.250
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
53
1LVX]DGRYROMLOLNDQGLGDWLNRMLLPDMXSURVMHþQXRFMHQX]DRSãWLGRMDPSURVMHþQXRFMHQX]DUXNRSLVPDQMXRG
VDPR]DSRSLVLYDþHLNDQGLGDWLSURWLYNRMLKVHYRGLNULYLþQLSRVWXSDN
6YLQH]DGRYROMQLNDQGLGDWLPRJXSRGQLMHWLSULJRYRURSüLQVNRMSRSLVQRMNRPLVLMLRSüLQVNRPSRSLVQRP
povjerenstvu u roku od 5 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
ɇɢɫɭɡɚɞɨɜɨʂɢɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨʁɢɢɦɚʁɭɩɪɨɫʁɟɱɧɭɨɰʁɟɧɭɡɚɨɩɲɬɢɞɨʁɚɦɢɥɢɩɪɨɫʁɟɱɧɭɨɰʁɟɧɭɡɚɪɭɤɨɩɢɫɦɚʃɭ
ɨɞɫɚɦɨɡɚɩɨɩɢɫɢɜɚɱɟɢɥɢɫɟɩɪɨɬɢɜʃɢɯɜɨɞɢɤɪɢɜɢɱɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɋɜɢɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɨɝɭɩɨɞɧɢʁɟɬɢɩɪɢɝɨɜɨɪɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁɩɨɩɢɫɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚ
ɨɞɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟɥɢɫɬɟ
Ⱦɚɬɭɦɨɛʁɚɜɟɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟɥɢɫɬɟ
3UHGVMHGQLNRSüLQVNHSRSLVQHNRPLVLMH
3UHGVMHGDWHOMRSüLQVNRJSRSLVQRJSRYMHUHQVWYD
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɫɤɟɩɨɩɢɫɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
______________________________________
______________________________________
Datum objave preliminarne liste
8/14/2013 9:43:03 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Download

POPISIVAČI ILIJAŠ