PRIJEDOR
323,6,9$ý,.21$ý1$/,67$ɄɈɇȺɑɇȺɅɂɋɌȺ
Redni broj
Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ
Ime
ɂɦɟ
Ime oca
ɂɦɟɨɰɚ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
1
ADISA
ADEM
%$/,û
2
ADISA
IDRIZ
ä(5,û$9'$*,û
3
ADISA
ISLAM
-$.8329,û
4
ADMIR
EMIR
+85(029,û
5
ADMIR
RIFET
%$â,û
6
ADMIR
ESAD
%$â,û
7
ADNAN
IDRIZ
0(/.,û
8
ADNANA
DŽEVAD
+2'ä,û
9
AIDA
ASIM
0$+,û
10
AIDA
HILMIJA
+51,û
11
AJDIN
FADIL
ý,5.,û
12
AJDIN
IRFAN
62)7,û
13
AJLA
ZLATAN
68/-$129,û
14
ALDINA
IZET
%(*29,û
15
ALE
HASIB
KAHTERAN
16
ALEKSANDAR
DRAGOLJUB
û8.
17
ALEKSANDAR
ŽIVKO
3$9/29,û
18
ALEKSANDAR
GORAN
5$'2-ý,û
19
ALEKSANDRA
VINKA
05Ĉ$
20
ALEKSANDRA
ALEKSANDAR
VAVREK
21
ALEKSANDRA
MILAN
.81,û
22
ALEKSANDRA
SPASOJE
MARIN
23
ALEN
BAHRIJA
SIVAC
24
ALEN
HUSNIJA
+2'ä,û
25
ALIJA
ZIJAD
18.,û
26
ALMA
MUJO
+(*,û
27
ALMASA
SENAD
08â,û
28
ALMEDIN
TAJIB
785.$129,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
29
ALMEDIN
HALID
'ä$0$67$*,û
30
ALMIR
RIFET
%(â,û
31
ALMIR
NIJAZ
%/$ä(9,û
32
AMELA
ZIJAD
-868)29,û
33
AMILA
SAKIB
'(0,529,û
34
AMINA
REFIJA
%/$ä(9,û
35
AMINA
DŽEVAD
'(/.,û
36
AMINA
TEUFIK
.8/$â,û
37
AMIR
HUZEJIR
723,û
38
AMIR
IZET
+$'ä,û
39
AMIR
ENES
%/$ä(9,û
40
AMISA
EKREM
.$3(7$129,û
41
AMMAR
MEHO
KULAŠ
42
ANA
ZORAN
GRAHOVAC
43
ANA
NEDELJKO
',0$ý
44
$1Ĉ(/.$
RADE
TORBICA
45
ANEL
ŠUKRIJA
086,û
46
ANELA
MUHAREM
3,/,329,û
47
ANELA
REDŽEP
5('ä,û
48
ANFISA
MUSTAFA
ý(/,.29,û
49
ANISA
IBRO
.$0,û
50
ANITA
ZIJAD
'(/.,û
51
ANJA
BRANISLAV
0$.6,029,û
52
ARMAN
EDIN
.$',5,û
53
ARMIN
ALE
.8â8029,û
54
ARMIN
SEAD
.2ý$129,û
55
ARNEL
SADIK
ý,5.,û
56
ARNEL
SAKIB
-$.8329,û
57
ASMIR
ISMET
,%5$+,029,û
58
AZRA
HASE
=8.,û
59
AZRA
ŠERIF
-$6.,û
60
AZRA
IZET
08-.$129,û
61
AZRA
RAMIZ
%(â,û
62
AZRA
SUTKO
.$',5,û
63
AZRA
SUVAD
%/$ä(9,û
64
BEISA
MIRSAD
.$5$%$â,û
65
BENJAMIN
NAMKO
*$5,%29,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
66
BILJANA
MILE
0,2'5$*29,û
67
BILJANA
MILE
PANTOŠ
68
BILJANA
MILENKO
'$0-$129,û
69
BILJANA
OSTOJA
-29,ý,û
70
BILJANA
MILANKO
%$%,û
71
BILJANA
DRAGO
-$.29/-(9,û
72
BILJANA
BOŠKO
*$95,/29,û
73
BOGDAN
BRANKO
'(/,û
74
BOJAN
NADA
*$95,/29,û
75
BOJAN
ZORAN
ŠTRBAC
76
BOJANA
ŽELJKO
0(-$.,û
77
BOJANA
PREDRAG
.$/,1,û
78
BOJANA
DRAŠKO
05â,û
79
BOJANA
GOJKO
%2-$1,û
80
BOJANA
SAVO
6$9$129,û
81
BOJANA
BORISLAV
RAŠULA
82
BOJANA
TIHOMIR
/$7,129,û
83
BOJANA
MIHAJLO
Ĉ8.$129,û
84
BOJANA
DRAGO
75,98129,û
85
BORIS
RADE
KAMENKO
86
BORIS
OSTOJA
0$5-$129,û
87
BOŽANA
ŽIVKO
6,0$729,û
88
BOŽANA
MILUTIN
TOPOLA
89
BOŽO
JOSO
,9(/-,û
90
BRANKA
BRANKO
98.,û
91
BRANKA
RADENKO
72'2529,û
92
BRANKA
MIROSLAV
RITAN
93
BRANKO
BORO
*58-,û
94
DAJANA
TOMISLAV
0,/(7,û
95
DAJANA
FERIZ
.(6,û
96
DAJANA
SLOBODAN
%8-,û3$9,ý,û
97
DAJANA
BOŽO
-$1.29,û
98
DALIBORKA
DRAGO
2/-$ý$
99
DANIELA
MITAR
672-$129,û
100
DANIJEL
IVICA
MOTL
101
DANIJELA
MILENKO
BILBIJA
102
DANIJELA
RAJKO
PARAŠ
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
103
DANIJELA
MIRKO
BJELOVUK
104
DANIJELA
MILENA
5$',û
105
DARIJAN
MILORAD
.29$ý(9,û
106
DARKO
VLADO
JACIŠIN
107
DAVID
ŽELJO
3(7.29,û
108
DAVOR
MIROSLAV
KAMŠAK
109
DEJAN
BRANISLAV
5(6$129,û
110
DENIS
IBRAHIM
.$=$)(529,û
111
DENIS
IZET
0(1.29,û
112
DENIS
SEAD
.$5$*,û
113
DIJANA
MILAN
MILOJICA
114
DIJANA
FADIL
%$â,û
115
DIJANA
RADOMIR
5867,û
116
DIJANA
VINKO
0$.6,û
117
DIJANA
Ĉ852
KARAN
118
DIJANA
DRAGOJA
2672-,û
119
Ĉ25Ĉ(
ŽELJKO
65',û
120
DRAGAN
DRAŠKO
.$/,1,û
121
DRAGANA
SVETO
672-$129,û0$725(
122
DRAGANA
0,û2
ŠUŠNICA
123
DRAGANA
MILORAD
ä,9$1,û
124
DRAGANA
ZDRAVKO
.$5$129,û
125
DRAGANA
STANIMIR
08'5,1,û
126
DRAGICA
LJUBOMIR
NOT
127
DRAGO
IVO
',9.29,û
128
DRAŠKO
RANKO
05Ĉ$
129
DRAŽANA
RADENKO
0$-672529,û
130
DRAŽENA
SRETO
.21',û
131
DUŠAN
MIRKO
ŠARAC
132
DUŠICA
ZORAN
VILA
133
DUŠKO
BRANKO
98-,129,û
134
DŽANAN
AHMET
&(5,û
135
DŽENANA
SEAD
086,û
136
EDIN
SEJAD
+86.,û
137
EDIN
BAHRIJA
JAVOR
138
EDIN
IBRAHIM
'ä(/$7,û
139
EDIN
KEMAL
=$+,529,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
140
EDINA
NIJAZ
*$5,%29,û
141
EDISA
MEHMED
.5.,û
142
EDITA
VEZIR
$-'$529,û
143
EKREM
MUHIDIN
.$3(7$129,û
144
EKREM
KASIM
$/,û
145
ELMA
ŠEFIK
723,û
146
ELMEDINA
KASIM
$/$*,û
147
ELMIR
EMIR
086,û
148
ELVEDIN
ŠEFIK
-$.8329,û
149
ELVIRA
RASIM
ä(5,û
150
ELVIRA
BESIM
'(5*,û
151
ELVIS
SAFET
%/$ä(9,û
152
ELVIS
SENAD
KUSURAN
153
EMILIJA
PETAR
TRAVAR
154
EMINA
ISMAL
%(â,û
155
EMINA
ZILHAD
%(â,û
156
EMINA
NEDŽAD
+2'ä,û
157
EMINA
ASIM
%(â,û
158
EMINA
MUHAREM
%-(/2720,û
159
EMIR
MUHAREM
+51,û
160
EMIR
EMIN
-$.8329,û
161
EMIR
EKREM
$/,û
162
EMIR
BAHRIJA
JAVOR
163
EMIRA
MUHAREM
6$/,+29,û
164
EMIRA
SMAIL
92-1,.29,û
165
EMIRA
VAHID
-$.8329,û
166
EMIRA
SMAIL
+2'ä,û$/,â,û
167
EMSUD
SULEJMAN
%$/,û
168
ENESA
RIFET
MAJDANAC
169
ENISA
AHMET
$/,û
170
ENISA
OSMAN
MANJUŠAK
171
ERMIN
SAMIR
Ĉ21/$*,û
172
ERMINA
KASIM
$/$*,û
173
ERNA
HIKMET
$*$129,û
174
ERNA
EMIR
'85$729,û
175
ERNEST
RASIM
'ä2/,û
176
ESAD
MUHAREM
08-$'ä,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
177
FADIL
IDRIZ
-$.8329,û
178
FERIDA
SAFET
08-$'ä,û
179
GORAN
RADE
98.,û
180
GORAN
MILOŠ
3(7.29,û
181
GORAN
0,û2
RADIŠA
182
GORAN
ZORANA
'5,1,û
183
GORAN
OSTOJA
KRAGULJ
184
GORAN
DESIMIR
.29$ý(9,û
185
GORAN
ŽIVOJIN
.$5$129,û
186
GORANA
BORIVOJE
.5,9,û
187
GORANA
GORAN
%$%,û
188
GORANA
GORAN
3(7529,û
189
GORANA
STEVO
Ĉ85,û
190
GORDANA
MILORAD
%261,û
191
GORDANA
MIKAJILO
%$%,û
192
GORDANA
LJUBIŠA
6$9$129,û
193
GOSPA
VOJISLAV
$/(.6,û
194
HARIS
SEAD
%$-5$029,û
195
HARIS
ADNAN
+(5*,û
196
HUSNIJA
ISMET
$9'$*,û
197
IGOR
ŽELJKO
TOMAŠ
198
IGOR
ILIJA
98-$129,û
199
IGOR
MIROSLAV
KAMŠAK
200
ILINKA
DUŠAN
MACURA
201
INDIRA
ADEM
+$'ä,û
202
IRENA
ILIJA
*58-,ý,û
203
IRMA
SABAHUDIN
./-$-,û
204
IRMA
REDŽEP
-$6.,û
205
IVA
SELIMIR
SADŽAKOV
206
IVAN
ZORAN
$18â,û
207
IVANA
Ĉ852
AGBABA
208
IVANA
ALEKSA
ä81,û
209
IVANA
RANKO
,1Ĉ,û
210
IVANA
ZORAN
GRAHOVAC
211
IVANA
MLADEN
KATANA
212
IVICA
IVAN
JAVOR
213
IVKA
ANA
',0$ý
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
214
IZA
ZLATKO
â.(5,û
215
IZET
AZIZ
08-.$129,û
216
JADRANKA
SAVO
,9.29,û
217
JASMINA
ARIF
=(/-.29,û
218
JASMINA
SUAD
0(1.29,û
219
JASMINA
IZET
'(5*,û
220
JASMINA
JUSUF
08-$*,û
221
JASMINA
EMIR
%85=,û
222
JASMINKA
ISMET
%8',0/,û
223
JASNA
ZDRAVKO
0,.,û
224
JELENA
MIROSLAV
Ĉ85,û
225
JELENA
DUŠAN
98.2-(9,û
226
JELENA
MILOVAN
5$',û
227
JELENA
RATKO
.,721-,û
228
JELENA
VITOMIR
92-92',û
229
JELENA
GORAN
9,'29,û
230
JELENA
DRAGOJA
/$7,1ý,û
231
JOSIP
IVAN
NOT
232
JOVAN
RAJKO
*$-,û
233
JOVICA
NEDELJKO
KATANA
234
KRISTINA
DMITAR
TIHOSTUP
235
LARISA
MIHAJLO
KOMARNICKI
236
LJILJANA
MIRKO
UZELAC
237
LJUBICA
IVAN
,/,1ý,û
238
LJUBICA
NEBOJŠA
ŠIKMAN
239
LUKA
RAJKO
BILBIJA
240
MAJA
RANKA
0$57,û
241
MAJA
MLADEN
5$'21-,û
242
MAJA
RAJKO
'521-,û
243
MAJA
NOVAK
%$%,û
244
MAJA
MILENKO
Ĉ$1,â
245
MARIJA
MIRKO
5$',û
246
MARIJA
DRAGAN
92-92',û
247
MARIJA
ZDRAVKO
672-$129,û
248
MARIJANA
BRANKO
KODERMAN LANDUP
249
MARIJANA
DANKO
3$â,û
250
MARIJANA
KRSTO
=(ý(9,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
251
MARINA
MIHAJLO
.2/$50(',û
252
MARINA
VLADIMIR
0(-$.,û
253
MARINA
SLAVKO
%$5,â,û
254
MARINKO
ZORAN
$18â,û
255
MARIO
MARIJAN
.20/-(129,û
256
MARKO
MILORAD
92.,û
257
MARKO
OSTOJA
.1(ä(9,û
258
MATEA
DUŠKO
0$1',û
259
MATEA
MARINKO
0,.$129,û
260
MEJRA
MUJO
ý,5.,û
261
MELANI
SAMIR
5$0,û
262
MELIHA
REDIJA
+2'ä,û
263
MELIHA
EDIN
62)7,û
264
MELIS
SEAD
.$5$*,û
265
MERIMA
VASIF
%(â/$*,û
266
MERSUD
REFIK
723$/29,û
267
MESUD
VEHBIJA
KALTAK
268
MESUDIJA
MAHO
SELMAN
269
MEVLIDA
IRFAN
08-.$129,û
270
MIDHAT
ŠEFIK
7$%$.29,û
271
MILADA
RADE
0,.,û
272
MILADA
SLOBODAN
0,.$129,û
273
MILAN
ZDRAVKO
BILBIJA
274
MILAN
BRANKO
%$%,û
275
MILANA
MILAN
129$.29,û
276
MILANKA
SIMO
%$129,û
277
MILENA
PERO
GVERO
278
MILICA
MILE
BANJAC
279
MILICA
RANKO
*1-$729,û
280
MILIJANA
MILAN
'$9,'29,û
281
MILJA
MILAN
5$',û
282
MILUTIN
NEVENKA
5$'8/29,û
283
MIRA
SLOBODAN
0,.$129,û
284
MIRA
RADOŠ
672-$129,û.29$ý(9,û
285
MIRELA
SAMIR
62)7,û
286
MIRELA
PETAR
&9-(7,û$1,1
287
MIRHAD
DŽEVAD
*$5,%29,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
288
MIRJANA
FEHIM
-2/',û
289
MIRJANA
RANKO
%$129,û
290
MIRJANA
VITOMIR
.1(ä(9,û
291
MIRJANA
ZVONKO
-85,û
292
MIRJANA
MILAN
SJAMRO
293
MIRJANA
PETAR
'8.,û
294
MIRJANA
Ĉ852
'(.,û
295
MIRJANA
'2-ý,1
%5$1.29,û
296
MIRJANA
MIROSLAV
PARAŠ
297
MIRJANA
ŽIVKO
98.$/-(9,û
298
MIRKA
MIRKO
.29$ý(9,û
299
MIRKO
RAJKO
MILOICA
300
MIRKO
BRANKO
7$0%,û
301
MIROSLAV
SLAVKO
.20/-(129,û
302
MIROSLAV
RATKO
MATIJAŠ
303
MIRSAD
EJUB
*/$02ý$1,1
304
MITAR
ZORAN
KARLICA
305
MLADEN
STANKO
ä$%,û
306
MLADEN
MARKO
5$'8/29,û
307
MLADENA
DRAŠKO
STUPAR
308
MONIKA
RANKO
-$1-,û
309
MUHAMED
AHMET
KENJAR
310
MURADIF
MEHMED
ý,.27,û
311
MUSTAFA
MIRSAD
0$â,û
312
NADA
RADOJICA
0$5-$129,û
313
NADA
DUŠKO
$'$029,û
314
NADEŽDA
ŽARKO
PANTOŠ
315
NATAŠA
MIHAJILO
5$.$129,û
316
NATAŠA
DRAGAN
*1-$729,û
317
NATAŠA
Ĉ25Ĉ(
0$5,129,û
318
NATAŠA
SLAVKO
958û,1,û
319
NATAŠA
MILAN
KURIDŽA
320
NATAŠA
FRANJO
3$9/29,û
321
NEBOJŠA
ILIJA
STUPAR
322
NEDA
NENAD
672-$.29,û
323
1(Ĉ$'
SABAHUDIN
=(/-.29,û
324
NEDŽAD
SMAIL
â80,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
325
NEIRA
Ĉ(0$/
.$+5,0$129,û
326
NEMANJA
Ĉ852
KRALJ
327
NEMANJA
RADE
98.,û
328
NEMANJA
NEDELJKO
520$1,û
329
NEMANJA
RATKO
98ý(129,û
330
NEMANJA
PERO
5$-/,û
331
NENAD
MIHAIL
/$.,û
332
NERMIN
MEHEMED
08-.$129,û
333
NERMIN
DŽEVAD
60$-,û
334
NERMINA
MEHEMED
08-.$129,û
335
NERMINA
MEHMED
%/$ä(9,û
336
NEVENA
DRAGOMIR
RASTOKA
337
NIJAZ
HASIB
%5.,û
338
NIKOLA
BRANKO
7$1.26,û
339
NURFETA
VEJSIL
$51$8729,û
340
OGNJEN
RADOVAN
'5$*,ý(9,û
341
OLIVERA
ZDRAVKO
672-$129,û
342
PETAR
JOSO
3$1,û
343
PREDRAG
Ĉ25Ĉ(
'(-$129,û
344
RADA
RADOMIR
0$1',û
345
RADANA
NADA
*$-,û
346
RADE
NIKO
1(672529,û
347
RADENKO
RADOVAN
*5%,û
348
RADENKO
NENAD
.$5$/,û
349
RADIVOJ
BRANKO
0,.,û
350
RAFAELA
SPOMENKA
.(ý$1
351
RAJKA
RAJKO
Ĉ8.,û
352
RAJKO
GOJKO
KARAJICA
353
RAJKO
MILORAD
SURTOV
354
RANKA
RANKO
ŠIPKA
355
RANKO
BRANKO
*$â,û
356
RATKO
PETAR
KECMAN
357
REFIJA
EMIN
$5,)$*,û
358
REUFA
ŠABAN
.$',5,û
359
SABAHUDIN
FAHRUDIN
(/(=29,û
360
SABINA
MUHAREM
%$-5,û
361
SABINA
ABDULAH
0(',û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
362
SABRA
SMAIL
),/29,û
363
SABRINA
MARKO
3,/,329,û
364
SADETA
BEGO
+$08/,û
365
SADETA
SABID
+$'ä,û
366
SAID
ABAZ
085$7ý(+$-,û
367
SAMIR
HAMED
3,',û
368
SAMIR
DURSUM
5$0,û
369
SANDA
BOGUMIL
KURJAKOV
370
SANDRA
ZORAN
98ý.29$&
371
SANEL
MIRSAD
.$5$5,û
372
SANEL
SULEJMAN
75(3,û
373
SANEL
IBRAHIM
.$=$)(529,û
374
SANELA
RAZIM
%(+/,û
375
SANELA
FERIZ
785.$129,û
376
SANELA
MUNIB
-8-,û
377
SANELA
REZAK
1$6,û
378
SANJA
DANE
672-$.29,û
379
SANJA
SEJFUDIN
6$/(â(9,û
380
SANJA
LAZO
.(ý$1
381
SANJA
BORO
VUKELJA
382
SANJA
PETAR
KOS
383
SANJA
PERO
STUPAR
384
SANJA
NIKOLA
VRANJEŠ
385
SANJA
MIRKO
65',û
386
SANJA
DUŠAN
0,-$729,û
387
SARA
RADENKO
TUBIN
388
SAŠA
ZORAN
*$95$129,û
389
SAŠKA
ALEKSANDAR
%$-5,û
390
SAVICA
PETAR
LUGONJA
391
SEJAD
SAFET
%$/,û
392
SELMA
ISMET
.20$5(9,û
393
SELMA
IDRIZ
0(/.,û
394
SELMA
REDŽEP
5('ä,û
395
SEMIR
NIHAD
.5,9',û
396
SEMIR
IZET
%8â$7/,û
397
SENAD
ILIJAZ
%/$ä(9,û
398
SENADA
MUJO
',='$5(9,û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
399
SENADA
DŽEVAD
7$%$.29,û
400
SENKA
DERVIŠ
3$â,û
401
ŠERIF
SMAIL
-$6.,û
402
SINIŠA
RADE
520,û
403
6/$Ĉ$1$
DUŠAN
/8.,û
404
6/$Ĉ$1$
MLADENKO
%/$*,û
405
6/$Ĉ$1$
MILE
.$6$329,û
406
6/$Ĉ$1$
MILAN
KARAKAŠ
407
SLAVEN
NIKOLA
,/,û
408
SLAVICA
MILAN
9$56$.29,û
409
SLAVICA
STRAILO
GRAHOVAC
410
SLAVICA
SLAVKO
$'$029,û
411
SLOBODANKA
LJUBAN
5$'8/29,û
412
SNEŽANA
IDRIZ
-$.8329,û
413
SNJEŽANA
RATKO
0$-.,û
414
SNJEŽANA
MILE
%856$û
415
SNJEŽANA
ŽIVKO
Ĉ85,û
416
SNJEŽANA
MILAN
MILOJICA
417
SONJA
KLEMENTIJE
DEREŠ
418
65Ĉ$1
BRANKO
0$5ý(7,û
419
65Ĉ$1
MILENKO
*5%,û
420
65Ĉ$1
MILANKO
KESAR
421
SUAD
FUAD
=(1.,û
422
SUADA
SAFET
$/,û
423
SUADA
SUAD
3$-,û
424
SUDBINA
HALIDA
086,û
425
SULEJMAN
BAJRO
68/-$129,û
426
SUZANA
NIKO
/(/29,û
427
SUZANA
NIKO
POLETAN
428
SUZANA
RADENKO
.(ý$1
429
SVETLANA
SVETO
5$'8/29,û%8&$/2
430
TAMARA
ŽELJKO
38=,*$û$
431
TAMARA
RATKO
*5%,û
432
TAMARA
BORISLAV
789,û
433
TAMARA
DUŠAN
ŠVONJA
434
TANJA
MILENKO
PRERAD
435
TANJA
MILORAD
5$',û
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
436
TANJA
MILAN
6$9$129,û
437
TATJANA
MILAN
087,û
438
TATJANA
1(Ĉ2
3$1,û
439
TIJANA
SLOBODAN
MARIN
440
TIJANA
ŽELJKO
6$9,û
441
TIJANA
DUŠKO
KOS
442
UNA
ILIJA
087,û
443
VANJA
DRAGO
UZELAC
444
VANJA
MLADEN
VRANJEŠ
445
VANJA
MILOŠ
.21ý$5
446
VELIMIR
BORO
/$=,û
447
VERA
SLOBODAN
-$1'5,û
448
VERA
NIKOLA
0,7529,û
449
VERICA
TANASIJA
*$*,û
450
VESNA
DRAŽE
-2-,û
451
VESNA
PETAR
/$-,û
452
VESNA
BOŽO
3(7.29,û
453
VESNA
MILOŠ
'$9,'29,û
454
VESNA
MILORAD
RADOSAVAC
455
VESNA
MILOVAN
5$',û
456
VIOLETA
NEDELJKO
%2ä,û
457
VLADIMIR
DRAGO
75,98129,û
458
VLADIMIR
DRAGOJA
%$129,û
459
VLADIMIR
DRAGAN
67(9,û
460
ZARINA
SMAJO
2.,û
461
ŽELJKA
ZDRAVKO
672-1,û
462
ŽELJKO
JOSIP
NOT
463
ŽELJKO
ILIJA
ŠOBOT
464
ŽELJKO
MILAN
ŠTRBAC
465
ŽELJKO
MILORAD
%2*'$129,û
466
ŽELJKO
MILORAD
KOLAR
467
ZIJAD
HUSEJIN
0(0,û
468
ZIJAD
MIRALEM
HOPOVAC
469
ZINAIDA
MIRSAD
)$=/,û
470
ZLATKA
EMSUD
3,/,329,û
471
ZORAN
MIRO
,/,1ý,û
472
ZORAN
BRANKO
ŠTRBAC
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
473
ZORAN
VIKTORIJA
$18â,û
474
ZORANA
ZORAN
0$5-$129,û
475
ZORICA
MILOŠ
720,û
476
ZORICA
VLADO
*$/,û
1.DQGLGDWLNRMLVXL]DEUDQL]DLQVWUXNWDåXQDOD]HVHQD.RQDþQRMOLVWLLREDYH]QLVXGDXSHULRGXRG26. do 30.avgusta
NRORYR]D3RSLVQRMNRPLVLMLSRYMHUHQVWYXJUDGDRSüLQDSRGQHVXQHRYMHUHQHNRSLMHVOHGHüLKGRNXPHQDWDX]GRVWDYOMDQMH
QDXYLGRUJLQDOQLKGRNXPHQDWD/LþQX2VREQXNDUWX'LSORPXR]DYUãHQRMãNROL8YMHUHQMHRG]DYRGD]D]DSRãOMDYDQMH
(ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna
åUWYDUDWDþODQSRJLQXORJERUFDEUDQLWHOMD
2,QVWUXNWDåD]DRSüLQVNHLQVWUXNWRUHRGUåDWüHVHXSHULRGRG06. do 10.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüH
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3,QVWUXNWDåD]DSRSLVLYDþHRGUåDWüHVHXSHULRGRG16. do 20.093RSLVQDNRPLVLMDSRYMHUHQVWYRüHREDYLMHVWLWL
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4.DQGLGDWMHREDYH]DQGDQDLQVWUXNWDåXGRQHVHEURMWHNXüHJUDþXQDDNWLYQRJLQD]LYEDQNHNRGNRMHMHUDþXQ
otvoren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨʁɢɫɭɢɡɚɛɪɚɧɢɡɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɧɚɥɚɡɟɫɟɧɚɄɨɧɚɱɧɨʁɥɢɫɬɢɢɨɛɚɜɟɡɧɢɫɭɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ26ɞɨ
30ɚɜɝɭɫɬɚɉɨɩɢɫɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɚɩɨɞɧɟɫɭɧɟɨɜʁɟɪɟɧɟɤɨɩɢʁɟɫɥɟɞɟʄɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɡɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚ
ɭɜɢɞɨɪɝɢɧɚɥɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɅɢɱɧɭɤɚɪɬɭȾɢɩɥɨɦɭɨɡɚɜɪɲɟɧɨʁɲɤɨɥɢɍɜʁɟɪɟʃɟɨɞɡɚɜɨɞɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɞɨɤɚɡɭʁɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɂɧɞɟɤɫɡɚɫɬɭɞɟɧɬɟȾɨɤɚɡɞɚʁɟɤɚɧɞɢɞɚɬɛɢɨɛɨɪɚɰɢɧɜɚɥɢɞɪɚɬɚɰɢɜɢɥɧɚ
ɠɪɬɜɚɪɚɬɚɱɥɚɧɩɨɝɢɧɭɥɨɝɛɨɪɰɚ
2ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɟɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ06ɞɨ10.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟ
ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
3ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚɡɚɩɨɩɢɫɢɜɚɱɟɨɞɪɠɚɬʄɟɫɟɭɩɟɪɢɨɞɨɞ16ɞɨ20.09ɉɨɩɢɫɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚʄɟɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɟɨɦʁɟɫɬɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟ
4Ʉɚɧɞɢɞɚɬʁɟɨɛɚɜɟɡɚɧɞɚɧɚɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭɞɨɧɟɫɟɛɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚɚɤɬɢɜɧɨɝɢɧɚɡɢɜɛɚɧɤɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɪɚɱɭɧ
ɨɬɜɨɪɟɧ
1. Predsjednik PKLS
Predsjedatelj PPOS
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɉɄɅɋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ýODQ
ɑɥɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8/28/2013 11:35:43 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Download

POPISIVAČI - KONAČNA LISTA / КОНАЧНА ЛИСТА