./-8ý
B
H
60
76
1
S
1
O
33
17
2
2
323,6,9$ý,
FINALNA LISTA BEZ UVEZENIH KANDIDATA / ɎɂɇȺɅɇȺɅɂɋɌȺȻȿɁɍȼȿɁȿɇɂɏɄȺɇȾɂȾȺɌȺ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
Ime
ɂɦɟ
(WQLþND
pripadnost
ȿɬɧɢɱɤɚ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ
Škola
ɒɤɨɥɚ
2SüLGRMDP
Ɉɩɲɬɢɞɨʁɚɦ
Status u
aktivnosti
ɋɬɚɬɭɫɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Rukopis
Ɋɭɤɨɩɢɫ
Ukupan broj
bodova
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ
Rad u drugoj Žrtva rata
RSüLQL
ɀɪɬɜɚ
Ɋɚɞɭɞɪɭɝɨʁ ɪɚɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɢ
2SüLQD
prebivališta
Ɉɩɲɬɢɧɚ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬ
ɚ
Krug
izbora
Ʉɪɭɝ
ɢɡɛɨɪɚ
IZABRANI KADNIDATI/ɂɁȺȻɊȺɇɂɄȺɇȾɂȾȺɌɂ
1 .$3(7$129,û
ANITA
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
2.000
10.000 Da/Ⱦɚ
2 0(â$129,û
HASNIJA
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
2.000
3 .5$17,û
AMIR
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
4 SELMAN
AZRA
Bošnjak/-inja
4
2
5 0('$129,û
SENDA
Bošnjak/-inja
4
6 .(5$129,û
ALMA
Bošnjak/-inja
7 +$'ä,û
MERIMA
8 32%5,û
9 0(',û
1
0
10.000 Da/Ⱦɚ
1
0
2.000
10.000 Da/Ⱦɚ
1
0
2.000
2.000
10.000 Da/Ⱦɚ
1
0
2
2.000
2.000
10.000
1
0
4
2
2.000
2.000
10.000
1
0
Bošnjak/-inja
4
2
1.750
2.000
9.750 Da/Ⱦɚ
1
0
NEDŽAD
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
1.750
9.750 Da/Ⱦɚ
1
0
SAMIR
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
1.750
9.750 Da/Ⱦɚ
1
0
10 *$5,%29,û
ELVIRA
Bošnjak/-inja
4
2
1.750
1.750
9.500 Da/Ⱦɚ
1
0
11 ý$+87
DINO
Bošnjak/-inja
4
2
2.000
1.250
9.250
1
0
12 +$6$1%(*29,û EMINA
Bošnjak/-inja
3
2
1.750
2.000
8.750 Da/Ⱦɚ
1
0
13 7(0,029,û
Bošnjak/-inja
4
1
1.750
2.000
8.750 Da/Ⱦɚ
1
0
8/30/2013 10:43:57 AM
ADMIR
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
14 &51$/,û
ILDA
Bošnjak/-inja
4
1
2.000
1.750
8.750 Da/Ⱦɚ
1
0
15 MUHERINA
EMIRA
Bošnjak/-inja
3
2
1.750
1.750
8.500 Da/Ⱦɚ
1
0
16 +$'ä,û
MELIHA
Bošnjak/-inja
4
2
0.750
1.250
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
17 72'2529,û
DUŠKA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
18 BENDER
MEDINA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
19 +27,û
MEHMED
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
20 SELMAN
ZERINA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
21 .8ý8.29,û
ENES
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
22 98ý.,û
AIDA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
23 .(67,û
ALDIN
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
24 .$/$%,û
ADEM
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
25 +5867,û
AIDA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
26 3$-,û
EDIB
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
27 .(6('ä,û
AJDIN
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
28 â(+,û
RAMIZA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000 Da/Ⱦɚ
1
0
29 Ĉ(5,û
EDITA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000
1
0
30 +27,û
BRENDA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000
1
0
31 086/,029,û
EDITA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000
1
0
32 3(59,û
HIDAJETA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000
1
0
33 +51ý,û
ADISA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
2.000
8.000
1
0
34 60$-,û
MERIMA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
1.750
7.750 Da/Ⱦɚ
1
0
35 1(=,û
AMRA
Bošnjak/-inja
4
1
1.000
1.750
7.750 Da/Ⱦɚ
1
0
36 '(/,û
ELVIR
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
2.000
7.500 Da/Ⱦɚ
1
0
37 08+(',129,û
LEJLA
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.750
7.250 Da/Ⱦɚ
1
0
38 â$',û
HARUN
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.750
7.250 Da/Ⱦɚ
1
0
39 *$5,%29,û
ELVIR
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.500
7.250 Da/Ⱦɚ
1
0
40 %2721-,û
MIRSADA
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.500
7.250 Da/Ⱦɚ
1
0
41 â$5,û
MIRZA
Bošnjak/-inja
2
2
2.000
1.250
7.250 Da/Ⱦɚ
1
0
42 'ä$),û
SULJO
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
43 '(59,â(9,û
FIKRET
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
1
0
44 +86,û
RIFET
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
1
0
45 +5867,û
DŽANA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
46 60$-,û
AMELA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
47 20$129,û
AMELA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
48 .$5'$â(9,û
JASMINA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
49 .5,9,û
AMRA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
50 0$6/,û
MEDINA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
51 '5$*$129,û
ADNAN
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
52 .(6('ä,û
EMIRA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
53 +51ý,û
MERISA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
2.000
7.000
1
0
54 68%$â,û
EMINA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
55 60$-,û
ALIJA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
56 7(0,029,û
AMRA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
57 (*5/,û
EMINA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
58 *$1,%(*29,û
ELVIRA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
59 .2/-,û
AIDA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
60 ,6/$0$*,û
AMNA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
0
61 0$1',û
65Ĉ$1
Srbin/Srpkinja
1
2
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
1
1
62 ,%5$+,029,û
SUVAD
ROM
1
2
2.000
1.750
6.750 Da/Ⱦɚ
1
0
63 KAURIN
DUŠKO
Srbin/Srpkinja
2
1
2.000
1.250
6.250 Da/Ⱦɚ
1
1
64 $*,û
ALEKSANDAR
Srbin/Srpkinja
2
1
2.000
1.250
6.250
1
1
65 LANDEKA
MIŠO
Srbin/Srpkinja
1
2
1.000
2.000
6.000 Da/Ⱦɚ
1
0
66 '85$129,û
BILJANA
Hrvat/-ica
1
2
1.000
1.750
5.750 Da/Ⱦɚ
1
0
67 7$+,529,û
JASMINKO
ROM
1
2
1.750
0.500
5.250 Da/Ⱦɚ
1
0
68 -85,â,û
NIKOLA
Srbin/Srpkinja
2
1
1.000
1.000
5.000 Da/Ⱦɚ
1
1
69 .5$17,û
ALMA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
3
0
70 '(',û
AHMET
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
3
0
71 .5,9,û
MAIDA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000
3
0
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
72 .$'8â,û
MAID
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000
3
0
73 .5$17,û
ADMIRA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000
3
0
74 %2721-,û
ENES
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000
3
0
75 785.8â(9,û
MEDINA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
2.000
7.000
3
0
76 Ĉ8=,û
ELVIS
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.250
7.000 Da/Ⱦɚ
3
0
77 JOLDO
ADIS
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.250
7.000
3
0
78 .5$17,û
ELMA
Bošnjak/-inja
4
1
1.000
1.000
7.000 Da/Ⱦɚ
3
0
79 KASPER
NERMIN
Bošnjak/-inja
4
1
1.000
1.000
7.000
3
0
80 '(59,â(9,û
EDIN
Bošnjak/-inja
2
2
1.250
1.500
6.750 Da/Ⱦɚ
3
0
81 û(+$-,û
IZABELA
Bošnjak/-inja
1
2
1.750
2.000
6.750 Da/Ⱦɚ
3
0
82 .2/-,û
ZANA
Bošnjak/-inja
2
1
1.750
2.000
6.750 Da/Ⱦɚ
3
0
83 .2/-,û
DINO
Bošnjak/-inja
2
1
1.750
2.000
6.750 Da/Ⱦɚ
3
0
84 %$-5,û
MEDINA
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
1.750
6.750
3
0
85 -DQNHOLü
Marijana
Srbin/Srpkinja
2
2
1.000
2.000
7.000 Da/Ⱦɚ
4
0
86 3HWNRYLü
Petar
Srbin/Srpkinja
2
2
2.000
1.000
7.000 Da/Ⱦɚ
4
0
87 $GDPRYLü
Petar
Srbin/Srpkinja
1
2
1.750
2.000
6.750 Da/Ⱦɚ
4
0
88 *YR]GHQRYLü
Branka
Srbin/Srpkinja
1
2
2.000
1.750
6.750 Da/Ⱦɚ
4
0
89 0DUNRYLü
Gorana
Srbin/Srpkinja
2
2
1.750
1.000
6.750 Da/Ⱦɚ
4
0
90 Kovrlija
Goran
Srbin/Srpkinja
1
2
1.500
2.000
6.500 Da/Ⱦɚ
4
0
91 *DOLü
Marija
Srbin/Srpkinja
2
1
1.500
1.750
6.250 Da/Ⱦɚ
4
0
92 %DMLü
Gordana
Srbin/Srpkinja
2
2
1.250
1.000
6.250 Da/Ⱦɚ
4
0
93 %RVQLü
Vesna
Srbin/Srpkinja
1
2
1.250
1.250
5.500 Da/Ⱦɚ
4
0
94 6WHYLORYLü
Miloš
Srbin/Srpkinja
1
2
1.250
1.250
5.500 Da/Ⱦɚ
4
0
95 0DULü
Milena
Srbin/Srpkinja
2
2
0.500
1.000
5.500 Da/Ⱦɚ
4
0
96 3HüDQDF
Marina
Srbin/Srpkinja
2
2
0.500
0.500
5.000 Da/Ⱦɚ
4
0
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
96
KANDIDATI NISU IZABRANI/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɇɂɋɍɂɁȺȻɊȺɇɂ
1 %2721-,û
JASMINA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.750
6.750 Da/Ⱦɚ
0
0
2 '5$*$129,û
DENISA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.750
6.750 Da/Ⱦɚ
0
0
3 .857,û
Ĉ8/%$
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.750
6.750
0
0
4 +86.,û
ALMIR
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.250
6.750 Da/Ⱦɚ
0
0
5 60$-,û
KENAN
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.000
6.750 Da/Ⱦɚ
0
0
6 +$),=29,û
MIRELA
Bošnjak/-inja
2
2
1.750
1.000
6.750 Da/Ⱦɚ
0
0
7 6$',.29,û
ALMA
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.000
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
8 -2'$129,û
AIDA
Bošnjak/-inja
2
2
0.500
2.000
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
9 .21-(9,û
SULEJMAN
Bošnjak/-inja
3
0
1.500
2.000
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
10 .(67,û
ALMIR
Bošnjak/-inja
1
2
1.750
1.750
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
11 ,0â,529,û
RAZIJA
Bošnjak/-inja
1
2
1.750
1.750
6.500
0
0
12 =8.$129,û
DINO
Bošnjak/-inja
2
1
1.750
1.750
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
13 +27,û
BRENDON
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.500
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
14 .8/(129,û
AMIRA
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.500
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
15 08+(',129,û
FIKRA
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.000
6.500 Da/Ⱦɚ
0
0
16 0$6/,û
ARNES
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.000
6.500
0
0
17 -8.,û
VELID
Bošnjak/-inja
2
2
1.500
1.000
6.500
0
0
18 .5$17,û
ZERINA
Bošnjak/-inja
2
2
1.250
1.000
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
19 â(+,û
ZULFIJA
Bošnjak/-inja
1
2
1.250
2.000
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
20 %(ý,û
EMIR
Bošnjak/-inja
2
1
1.250
2.000
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
21 =(ý(9,û
SENKA
Bošnjak/-inja
2
1
1.500
1.750
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
22 +$ä%,û
EMINA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.250
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
23 KULOSMAN
INDIRA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.250
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
24 FILIPOVIC
JASMINKA
Bošnjak/-inja
2
2
1.250
1.000
6.250 Da/Ⱦɚ
0
0
25 ,%5$+,029,û
SANEL
Bošnjak/-inja
2
2
1.250
1.000
6.250
0
0
26 û(+,û
EMIL
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
27 '5$*$129,û
ALMA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000
Da/Ⱦɚ
0
0
28 =8.,û
ZLATAN
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
29 98ý.,û
ARNELA
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
2.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
30 +5867,û
EMINA
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
2.000
6.000
0
0
31 RAMADANOVIC
MERSIMA
Bošnjak/-inja
2
1
1.000
2.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
32 %2721-,û
MUJO
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
33 +$6$1%(*29,û LEJLA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
34 +2'ä,û
SENADA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
35 08+(',129,û
SAMIRA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
1.000
6.000
0
0
36 0(',û
EMIR
Bošnjak/-inja
1
2
2.000
1.000
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
37 0(',û
ANEL
Bošnjak/-inja
2
1
2.000
1.000
6.000
0
0
38 0$6/,û
EDVIN
Bošnjak/-inja
2
2
1.250
0.750
6.000 Da/Ⱦɚ
0
0
39 .$1-(â,û
ABIDA
Bošnjak/-inja
2
0
1.750
2.000
5.750 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
40 0$6/,û
ELVISA
Bošnjak/-inja
2
1
1.000
1.750
5.750 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
41 û(+,û
DURSUMA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
0.750
5.750 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
42 â8/,û
MIRSADA
Bošnjak/-inja
2
2
0.750
1.000
5.750
0
0
43 %2721-,û
VELIDA
Bošnjak/-inja
1
2
1.750
1.000
5.750 Da/Ⱦɚ
0
0
44 â75.21-,û
ESAD
Bošnjak/-inja
1
2
1.750
1.000
5.750
0
0
45 6,/$-'ä,û
AJDIN
Bošnjak/-inja
2
1
1.750
1.000
5.750
0
0
46 (*5/,û
ELDIN
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
0.750
5.750 Da/Ⱦɚ
0
0
47 3$-,û
KATMERKA
Bošnjak/-inja
2
2
1.000
0.750
5.750 Da/Ⱦɚ
0
0
48 %2721-,û
MELISA
Bošnjak/-inja
1
2
0.500
2.000
5.500 Da/Ⱦɚ
0
0
49 -2'$129,û
DIJANA
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
1.500
5.500 Da/Ⱦɚ
0
0
50 'ä$),û
NEDIRA
Bošnjak/-inja
1
2
1.500
1.000
5.500 Da/Ⱦɚ
0
0
51 â(+,û
BADEMA
Bošnjak/-inja
2
2
0.250
1.000
5.250 Da/Ⱦɚ
0
0
52 +$6$129,û
HANKA
Bošnjak/-inja
2
2
0.250
1.000
5.250 Da/Ⱦɚ
0
0
53 *520,/,û
NERMIN
Bošnjak/-inja
1
2
1.250
1.000
5.250 Da/Ⱦɚ
0
0
54 0$6/,û
ENISA
Bošnjak/-inja
2
1
1.250
1.000
5.250
0
0
55 7,ý(9,û
SAMIR
Bošnjak/-inja
1
2
1.500
0.750
5.250 Da/Ⱦɚ
0
0
56 .5$17,û
ANELA
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
1.000
5.000
0
0
Bošnjak/-inja
2
1
1.000
1.000
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
57 +$6$1%(*29,û JASMIN
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
58 +$6$1%(*29,û AIDA
Bošnjak/-inja
2
1
1.000
1.000
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
59 $'ä(029,û
ARMIN
Bošnjak/-inja
2
2
0.250
0.750
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
60 6$/,+29,û
ADNAN
Bošnjak/-inja
1
2
1.500
0.500
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
61 +2=(-529,û
JAKUP
Bošnjak/-inja
1
2
0.750
1.000
4.750 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
62 0(â$129,û
ALEN
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
0.750
4.750 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
63 6$',.29,û
EDINA
Bošnjak/-inja
1
2
1.250
0.500
4.750
Da/Ⱦɚ
0
0
64 'ä$),û
HILMO
Bošnjak/-inja
1
2
0.750
1.000
4.750 Da/Ⱦɚ
0
0
65 -2'$129,û
ALEN
Bošnjak/-inja
2
1
0.750
1.000
4.750 Da/Ⱦɚ
0
0
66 6$/,+29,û
SAFET
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
0.750
4.750 Da/Ⱦɚ
0
0
67 1(=,û
ISLAM
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
0.500
4.500 Da/Ⱦɚ
0
0
68 SELMAN
NERMINA
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
0.500
4.500
0
0
69 ISENI
MIRSADA
Bošnjak/-inja
1
2
0.250
1.000
4.250 Da/Ⱦɚ
0
0
70 .5,9,û
ELVISA
Bošnjak/-inja
1
2
0.250
1.000
4.250 Da/Ⱦɚ
0
0
71 '5$*$129,û
ARIJANA
Bošnjak/-inja
2
1
0.250
1.000
4.250 Da/Ⱦɚ
0
0
72 0(',û
SAIM
Bošnjak/-inja
1
2
0.500
0.500
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
73 %$+7$*,û
AMIRA
Bošnjak/-inja
1
0
1.000
2.000
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
74 98ý.,û
NISVET
Bošnjak/-inja
2
0
1.000
1.000
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
75 .(6('ä,û
EMIR
Bošnjak/-inja
2
1
0.250
0.750
4.000
0
0
76 û(+$-,û
ELVISA
Bošnjak/-inja
1
2
0.250
0.500
3.750 Da/Ⱦɚ
0
0
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
76
KANDIDATI NISU ZADOVOLJILI USLOVE/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɇɂɋɍɁȺȾɈȼɈȴɂɅɂɍɋɅɈȼȿ
1 %(û,5(9,û
ELDIJANA
Bošnjak/-inja
4
2
0.000
0.750
6.750
2 BANJAC
NIKOLA
Srbin/Srpkinja
2
2
0.000
2.000
6.000 Da/Ⱦɚ
3 KRANTIC
AMELA
Bošnjak/-inja
3
2
0.750
0.250
4 98ý.,û
ALDIANA
Bošnjak/-inja
2
1
0.000
5 ),/,329,û
MINKA
Bošnjak/-inja
2
2
6 JOLDO
ALEN
Bošnjak/-inja
4
7 08-(=,129,û
EMIR
Bošnjak/-inja
8 '(/,û
+$1ý$
9 (*5/,û
0
0
0
0
6.000
0
0
2.000
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
0.000
1.000
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
0
0.750
0.250
5.000
0
0
2
2
1.000
0.000
5.000 Da/Ⱦɚ
0
0
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
1.750
4.750
0
0
ZUHRIJA
Bošnjak/-inja
2
2
0.500
0.250
4.750
0
0
10 ý$-,û
JASMINKA
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
1.500
4.500
0
0
11 ý$-,û
MEDINA
Bošnjak/-inja
2
2
0.000
0.250
4.250 Da/Ⱦɚ
0
0
12 û(+,û
DINO
Bošnjak/-inja
2
1
1.000
0.000
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
13 '(',û
NEDŽADA
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
1.000
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
14 3$/,6/$029,û
EDIN
Bošnjak/-inja
2
2
0.000
0.000
4.000
0
0
15 ŠLJIVAR
ERMIN
Bošnjak/-inja
1
2
1.000
0.000
4.000 Da/Ⱦɚ
0
0
16 '8',û
NISVETA
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.750
3.750 Da/Ⱦɚ
0
0
17 %(*,û
DŽEVAD
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.500
3.500
0
0
18 $9',û
MELITA
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.250
3.250 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
19 $9',û
SABINA
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.000
3.000 Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
0
0
20 '5$*$129,û
ARMIN
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.000
3.000 Da/Ⱦɚ
0
0
21 ISENI
BURIM
Bošnjak/-inja
1
2
0.000
0.000
3.000 Da/Ⱦɚ
0
0
22 6$/,+29,û
AIDA
Bošnjak/-inja
2
1
0.000
0.000
3.000 Da/Ⱦɚ
0
1
23 '5$*$129,û
MUHAREM
Bošnjak/-inja
1
0
0.000
0.000
1.000 Da/Ⱦɚ
0
0
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
8/30/2013 10:43:57 AM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Da/Ⱦɚ
Da/Ⱦɚ
23
Download

ovdje - Općina Ključ