92*2âû$
23û,16.,,16758.725,
PRELIMINARNA LISTA / ɉɊȿɅɂɆɂɇȺɊɇȺɅɂɋɌȺ
1DSRPHQD3UHOLPLQDUQDOLVWDüHVOXåLWL]DL]UDGXNRQDþQHOLVWHXVNODGXVXNODGQRVD3URFHGXUDPDL
SRWUHEDPDRSüLQDJUDGRYD
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɚɥɢɫɬɚʄɟɫɥɭɠɢɬɢɡɚɢɡɪɚɞɭɤɨɧɚɱɧɟɥɢɫɬɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɨɩɲɬɢɧa / ɝɪɚɞɨɜɚ
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
Ime
ɂɦɟ
Škola
ɒɤɨɥɚ
2SüLGRMDP
Ɉɩɲɬɢɞɨʁɚɦ
Status u
aktivnosti
ɋɬɚɬɭɫɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Rukopis
Ɋɭɤɨɩɢɫ
Ukupan broj
bodova
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ
KANDIDATI KOJI ZADOVOLJAVAJU USLOVE/ɄȺɇȾɂȾȺɌɂɄɈȳɂɁȺȾɈȼɈȴȺȼȺȳɍɍɋɅɈȼȿ
1 $/-.$129,û
BLAGAJETA
4
2
2.000
8.000
2 .5/8ý
ELMA
4
2
2.000
8.000
3 +86(-129,û
AZRA
4
2
2.000
8.000
4 0(+$129,û
MARIZELA
4
2
2.000
8.000
5 ý8ý8.29,û
ADNAN
4
2
2.000
8.000
6 '85$.29,û
ERNES
4
2
2.000
8.000
7 VRAŽALICA
LATIFA
4
2
2.000
8.000
8 =(.29,û
DŽENETINA
4
2
2.000
8.000
9 $/,û
SMAJO
4
2
2.000
8.000
10 TORLAK
ASMIRA
4
2
2.000
8.000
11 ý2/,û
EDVIN
4
2
2.000
8.000
12 â$%,û
ANETA
4
2
2.000
8.000
13 ,%,â(9,û
ELDINA
4
2
2.000
8.000
14 +$6$129,û
SENAD
4
2
2.000
8.000
15 .$'5,û
ALDINA
4
2
2.000
8.000
16 ý,9,û
MELIHA
4
2
2.000
8.000
17 %$/$.,û
AJLA
4
2
2.000
8.000
18 %8/-8%$â,û
HARUN
4
2
2.000
8.000
19 6(/,029,û
ARMINA
4
2
2.000
8.000
20 BISE
SUVADA
4
2
2.000
8.000
21 3$9/29,û
LEJLA
4
2
2.000
8.000
22 PODRUG
MIHRETA
4
2
2.000
8.000
23 08/$+0(729,û
AIDA
4
2
2.000
8.000
24 +2'ä,û
EHLIMANA
4
2
2.000
8.000
25 085$ý(9,û
ALMA
4
2
2.000
8.000
26 LãHULü
edina
4
2
2.000
8.000
27 68/-(9,û
ADNA
4
2
2.000
8.000
8/16/2013 3:33:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
28 PINTOL
ANELA
4
2
2.000
8.000
29 CAMA
MIRANDA
4
2
2.000
8.000
30 û87$+,-$
HARIS
4
2
2.000
8.000
31 KAHRIMAN
ELMA
4
2
2.000
8.000
32 -$+,û
EMIR
4
2
2.000
8.000
33 +2'ä,û
SANELA
4
2
2.000
8.000
34 %$-5$.7$5(9,û
BELMA
4
2
2.000
8.000
35 KALJANAC
AMINA
4
2
2.000
8.000
36 0,59,û.,78â$
MIRELA
4
2
2.000
8.000
37 %8/-8%$â,û
AMELA
4
2
2.000
8.000
38 )(5+$729,û
LEJLA
4
2
2.000
8.000
39 .8-5,û
08/$*$129,û
SELMA
4
2
2.000
8.000
40 ŠEJTO
ELMA
4
2
2.000
8.000
41 78+ý,û
ALMA
4
2
2.000
8.000
42 )$=/,û
HARIS
4
2
2.000
8.000
43 0,6,5/,û
JASMINA
4
2
2.000
8.000
44 BEŠLIJA
AZRA
4
2
2.000
8.000
45 TOMAS
IGOR
4
2
2.000
8.000
46 0$5.29,û
IVANKA
4
2
2.000
8.000
47 '(9,û
SLAVICA
4
2
2.000
8.000
48 7$0,1'ä,û
IRENA
4
2
2.000
8.000
49 â8û85
ANDREA
4
2
2.000
8.000
50 DŽAFO
NEDIM
4
2
1.750
7.750
51 â,â,û
ZAFIR
4
2
1.750
7.750
52 ABADŽIJA
EMINA
4
2
1.750
7.750
53 68/-,û
NUDŽEJMA
4
2
1.500
7.500
54 KUNTO
AIDA
4
2
1.500
7.500
55 180$129,û
ENSAR
4
2
1.500
7.500
56 KOPRDŽA
ADIS
4
2
1.500
7.500
57 POLIMAC
SABINA
3
2
2.000
7.000
58 6(/,029,û
AMRA
3
2
2.000
7.000
59 KARADŽA
MUBERA
3
2
2.000
7.000
60 +(û2
AIDA
4
1
2.000
7.000
61 KAHRIMAN
AMRA
4
1
2.000
7.000
62 $/,û
SAMRA
4
1
2.000
7.000
63 â89$.,û
AZEMA
3
2
2.000
7.000
64 GLJIVA
EMINA
4
1
2.000
7.000
65 68/-(9,û
IRMA
4
1
2.000
7.000
66 $'(029,û
MUBERA
4
1
2.000
7.000
67 )(5,û
ALDIN
4
1
2.000
7.000
68 û,â,-$
ELMEDIN
4
1
2.000
7.000
69 $9',û
NERMIN
4
1
2.000
7.000
70 080,129,û
SENAD
4
1
2.000
7.000
71 3$ý$5,=
ENELA
4
1
2.000
7.000
8/16/2013 3:33:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
72 â85.29,û
HAMDIJA
4
2
0.750
6.750
73 -818=29,û
MELIHA
3
2
1.750
6.750
74 ŠATOR
NERMA
4
1
1.750
6.750
75 ŠTITKOVAC
MIRSAD
3
2
1.500
6.500
76 NDQWLü
almir
2
2
2.000
6.000
77 Ĉ2*,û
DENIS
4
0
2.000
6.000
78 35/-$ý$
ENISA
2
2
2.000
6.000
79 20(5$*,û
LEJLA
4
0
2.000
6.000
80 MRŠO
MERISA
2
2
2.000
6.000
81 ŽERO
ELZINA
2
2
2.000
6.000
82 ./-$-,û
HRUSTEM
2
2
2.000
6.000
83 JUDGLãLü
velida
2
2
2.000
6.000
84 VILA
ŠEJMA
2
2
2.000
6.000
85 JAŠAR
ADISA
2
2
2.000
6.000
86 KLIPO
AIDA
2
2
2.000
6.000
87 DŽOLOTA
ERNESA
2
2
2.000
6.000
88 +$/,/29,û
SANELA
2
2
2.000
6.000
89 MRKONJA
HASAN
4
0
2.000
6.000
90 .$'5,û
VEDAD
4
0
2.000
6.000
91 1$=,)29,û
FIKRETA
4
0
2.000
6.000
92 $%',ý(9,û
EMINA
2
2
2.000
6.000
93 KOPRIVICA
NEVESINJAC
RANKA
2
2
2.000
6.000
94 .$5$129,û
JADRANKA
4
0
2.000
6.000
95 DŽINDO
SAMIRA
2
2
1.750
5.750
96 *8*$û
DALILA
2
2
1.500
5.500
97 .(175,û
ZORICA
2
2
1.500
5.500
98 SHWURYLü
andrej
2
1
2.000
5.000
99 68/-,û
SUMEJA
2
1
2.000
5.000
100 085$729,û
RAMELA
2
1
2.000
5.000
101 .8.,û
KENAN
2
1
2.000
5.000
102 PXUDWRYLü
midhat
2
1
2.000
5.000
103 $/20(529,û
HUSEIN
3
0
2.000
5.000
104 ',/%(529,û
KEMAL
2
1
2.000
5.000
105 529ý$1,1
ALDINA
2
1
2.000
5.000
106 .857,û
EMINA
2
1
2.000
5.000
107 BEGLUK
AJDIN
2
1
2.000
5.000
108 6,9,û62)7,û
ALMIR
2
1
2.000
5.000
109 Ĉ8/29,û
AMAR
2
1
2.000
5.000
110 $%$63$+,û
AZALEA
2
1
2.000
5.000
111 68/-(9,û
AMRA
2
1
2.000
5.000
112 .(ý2
ARMIN
2
1
2.000
5.000
113 +$'ä,$/,û
NEDIM
2
1
2.000
5.000
114 9/$'8â,û
TATJANA
2
1
2.000
5.000
115 98.29,û
ELDAR
2
1
2.000
5.000
8/16/2013 3:33:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
116 VXüHVND
haris
2
1
1.750
4.750
117 ZORLAK
NERMIN
2
1
1.750
4.750
118 0867$),û
MIRZA
2
1
1.500
4.500
119 20(529,û
SENAD
2
1
1.500
4.500
120 â,/-(9,û
MEDISA
2
1
1.500
4.500
121 â,/-(9,û
HARISA
2
1
1.500
4.500
122 ',/%(529,û
HARIS
2
1
1.500
4.500
123 *2*,û
ADMIR
2
1
1.250
4.250
124 6$/,û
AZIZA
2
1
1.000
4.000
125 GLJIVA
SAMIJA
2
0
2.000
4.000
126 $/,û
ERMIN
2
1
1.000
4.000
127 +$629,û
ARIJANA
2
1
1.000
4.000
Ukupno / ɍɤɭɩɧɨ
127
1LVX]DGRYROMLOLNDQGLGDWLNRMLLPDMXSURVMHþQXRFMHQX]DRSãWLGRMDPSURVMHþQXRFMHQX]DUXNRSLVPDQMXRG
VDPR]DSRSLVLYDþHLNDQGLGDWLSURWLYNRMLKVHYRGLNULYLþQLSRVWXSDN
6YLQH]DGRYROMQLNDQGLGDWLPRJXSRGQLMHWLSULJRYRURSüLQVNRMSRSLVQRMNRPLVLMLRSüLQVNRPSRSLVQRP
povjerenstvu u roku od 5 dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
ɇɢɫɭɡɚɞɨɜɨʂɢɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨʁɢɢɦɚʁɭɩɪɨɫʁɟɱɧɭɨɰʁɟɧɭɡɚɨɩɲɬɢɞɨʁɚɦɢɥɢɩɪɨɫʁɟɱɧɭɨɰʁɟɧɭɡɚɪɭɤɨɩɢɫɦɚʃɭ
ɨɞɫɚɦɨɡɚɩɨɩɢɫɢɜɚɱɟɢɥɢɫɟɩɪɨɬɢɜʃɢɯɜɨɞɢɤɪɢɜɢɱɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɋɜɢɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɨɝɭɩɨɞɧɢʁɟɬɢɩɪɢɝɨɜɨɪɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁɩɨɩɢɫɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚ
ɨɞɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟɥɢɫɬɟ
Ⱦɚɬɭɦɨɛʁɚɜɟɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟɥɢɫɬɟ
3UHGVMHGQLNRSüLQVNHSRSLVQHNRPLVLMH
3UHGVMHGDWHOMRSüLQVNRJSRSLVQRJSRYMHUHQVWYD
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɫɤɟɩɨɩɢɫɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
______________________________________
______________________________________
Datum objave preliminarne liste
8/16/2013 3:33:37 PM
Stranica / ɋɬɪɚɧɢɰɚ
Download

Preliminarna lista