Broj 45 - Strana 52
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
ɂɡɛɨɪ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ "Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ- ɩɨɬɩɨɪɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ"
ɜɪɲɢʄɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨʁɭ ɢɦɟɧɭʁɟ ɮɟɞɟɪɚɥɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ
ɬɪɝɨɜɢɧɟ. ɂɡɛɨɪ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ʄɟ ɜɪɲɢɬɢ
ɩɪɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɭ ɬɚɱɤɢ I ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ.
III.
ɂɡɛɨɪ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ȳɚɜɧɨɝ
ɩɨɡɢɜɚ ɤɨʁɢ ɪɚɫɩɢɫɭʁɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɧɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɬɪɝɨɜɢɧɟ.
ȳɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ ɫɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɢ ɧɚ web ɫɬɪɚɧɢɰɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ȳɚɜɧɨɝ ɩɨɡɢɜɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ
ɫɟ ɭ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ȳɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ
ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɢ ɧɚ web ɫɬɪɚɧɢɰɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ.
IV.
Ɂɚ ɫɜɚɤɢ ɢɡɞɚɬɚɤ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɦɚ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɭɬɪɨɲɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɬɚɱɤɟ I ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ, ɮɟɞɟɪɚɥɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɞɨɧɨɫɢ ɩɨɫɟɛɧɭ
ɨɞɥɭɤɭ.
V.
Ɏɟɞɟɪɚɥɧɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ʄɟ ɩɨɞɧɨɫɢɬɢ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɨ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɮɢɧɚɧɰɢʁɚ - Ɏɟɞɟɪɚɥɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɢ
ȼɥɚɞɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ.
VI.
Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ "ɋɥɭɠɛɟɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ".
ȼ. ɛɪɨʁ 433/2013
ɉɪɟɦɢʁɟɪ
03. ʁɭɧɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɚɪɚʁɟɜɨ
ɇɟɪɦɢɧ ɇɢɤɲɢʄ, ɫ. ɪ.
918
Na osnovu þlana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), u skladu sa þlanom 26.
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11 i 28/13), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. hitnoj sjednici, održanoj
03.06.2013. godine, donosi
ODLUKU
O USPOSTAVI KOORDINACIONOG TIJELA ZA
PRAûENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
I.
Ovom odlukom se uspostavlja Koordinaciono tijelo za
praüenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj
88/11 i 28/13), (u daljem tekstu Koordinaciono tijelo).
II.
Koordinaciono tijelo se sastoji od po jednog predstavnika
sljedeüih subjekata:
1. Fonda za zaštiti okoliša Federacije BiH,
2. Federalne uprave za inspekcijske poslove,
3. Ovlaštenih operatera sistema upravljanja ambalažom i
ambalažnim otpadom,
4. Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Srijeda, 12. 6. 2013.
III.
Zadatak Koordinacionog tijela je praüenje i koordiniranje
svih aktivnosti vezanih za implementaciju Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", br. 88/11 i 28/13), a posebno:
Razmatranje periodiþnih i godišnjih izvještaja
ukljuþujuüi i finansijsku komponentu, ovlaštenih
operatera sistema za upravljanje ambalažom i
ambalažnim otpadom.
Razmatranje periodiþnih i godišnjih izvještaja
inspekcije zaštite okoliša i tržišnih inspektora
Federalne uprave za inspekcijske poslove, u vezi sa
inspekcijskim nadzorom provoÿenja Pravilnika.
Razmatranje godišnjeg plana namjenskog utroška
sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
koji treba biti usaglašen sa Federalnim ministarstvom
okoliša i turizma.
Uspostava jedinstvene evidencije o ambalaži i
ambalažnom otpadu kao dijela Registra o
postrojenjima
i
zagaÿivanjima
Federalnog
ministarstva okoliša i turizma.
IV.
ýlanovi Koordinacionog tijela imenuju se na period od
þetiri godine.
Koordinaciono tijelo üe održavati sastanke po potrebi, a
najmanje þetiri (4) puta godišnje.
Administrativnu podršku radu Koordinacionog tijela i
finansijska sredstva potrebna za njegov rad osigurat üe Fond za
zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Koordinaciono tijelo üe na prvom konstituirajuüem
sastanku usvojiti Poslovnik o svom radu.
V.
Koordinaciono tijelo üe putem Federalnog ministarstva
okoliša i turizma, podnositi godišnji izvještaj Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima na implementaciji Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11 i 28/13),
najkasnije do kraja aprila naredne godine.
VI.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine üe rješenjem
imenovati þlanove Koordinacionog tijela, kojeg þine po jedan
predstavnik subjekata iz þlana II. ove odluke, s time što svaki
ovlašteni operater ima po jednog predstavnika.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 434/2013
Premijer
03. juna/lipnja 2013. godine
Nermin Nikšiü, s. r.
Sarajevo
919
Na osnovu þlana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i þlana 1. Sporazuma
izmeÿu Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o
uspostavljanju Zajedniþke željezniþke javne korporacije kao
dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH",
br. 46/98 i 99/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 26.
hitnoj sjednici, održanoj 03.06.2013. godine, donosi
Broj 45 - Strana 218
3.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɭ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ.
ɂɡɧɨɫ ɚɥɢɧɟʁɟ 1. ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɭɜɟʄɚɜɚ ɫɟ ɡɚ 0,5% ɡɚ
ɫɜɚɤɭ ɡɚɩɨɱɟɬɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɟɧɡɢʁɫɤɨɝ ɫɬɚɠɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ
ɞɨ 20%.
Ɉɜɨ ɪʁɟɲɟʃɟ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɞɚɧɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ, ɚ
ɨɛʁɚɜɢʄɟ ɫɟ ɭ "ɋɥɭɠɛɟɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ".
ȼ. ɛɪɨʁ 428/2013
03. ʁɭɧɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɟɦɢʁɟɪ
ɋɚɪɚʁɟɜɨ
ɇɟɪɦɢɧ ɇɢɤɲɢʄ, ɫ. ɪ.
930
Na osnovu þlana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 26. hitnoj sjednici, održanoj 03.06.2013. godine,
donosi
Srijeda, 12. 6. 2013.
RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ýLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE
SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Rješenju o imenovanju þlanova Policijskog odbora za
policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 53/12), u taþki I. redni broj 2.
mijenja se i glasi:
"2. Petriü Josip, policijski službenik, þlan i".
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit üe
se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se
poþev od 13.07.2013. godine.
V. broj 444/2013
Premijer
03. juna 2013. godine
Nermin Nikšiü, s. r.
Sarajevo
RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA
PRAûENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
I.
Imenuje se Koordinaciono tijelo za praüenje implementacije
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11 i 28/13), (u daljem
tekstu: Koordinaciono tijelo) u sastavu:
1) Safet Harbinja, predsjedavajuüi, ispred Fonda za
zaštitu okoliša Federacije BiH,
2) Dragica Filipoviü ûurak, þlan, ispred Federalne
uprave za inspekcijske poslove,
3) Amela Hrbat, þlan, ispred "Eko-pak" d.o.o. Sarajevo,
ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažom i
ambalažnim otpadom,
4) Mehmed Cero, þlan, ispred Federalnog ministarstva
okoliša i turizma.
II.
ýlanovi Koordinacionog tijela se imenuju na period od
þetiri godine.
III.
Za rad i angažovanje na navedenim poslovima þlanovi
Koordinacionog tijela imaju pravo na novþanu naknadu koju üe
osigurati Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit üe
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 435/2013
03. juna/lipnja
2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšiü, s. r.
931
Na osnovu þlana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i þlana 125. stav 3. Zakona
o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. hitnoj sjednici,
održanoj 03.06.2013. godine, donosi
Na temelju þlanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i þlanka 125. stavak 3.
Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08
i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. žurnoj
sjednici, održanoj 03.06.2013. godine, donosi
RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ýLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE
SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Rješenju o imenovanju þlanova Policijskog odbora za
policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 53/12), u toþki I. redni broj 2.
mijenja se i glasi:
"2. Petriü Josip, policijski službenik, þlan i".
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit üe
se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se
poþev od 13.07.2013. godine.
V. broj 444/2013
03. lipnja 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšiü, v. r.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 19. ɫɬɚɜ 3. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ȼɥɚɞɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ
Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ",
ɛɪ. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 ɢ 8/06) ɢ ɱɥɚɧɚ 125. ɫɬɚɜ 3.
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ", ɛɪ. 27/05,
70/08 ɢ 44/11), ȼɥɚɞɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɧɚ
26. ɯɢɬɧɨʁ ɫʁɟɞɧɢɰɢ, ɨɞɪɠɚɧɨʁ 03.06.2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɨɫɢ
Ɋȳȿɒȿȵȿ
Ɉ ɂɁɆȳȿɇɂ ɊȳȿɒȿȵȺ Ɉ ɂɆȿɇɈȼȺȵɍ ɑɅȺɇɈȼȺ
ɉɈɅɂɐɂȳɋɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ ɁȺ ɉɈɅɂɐɂȳɋɄȿ
ɋɅɍɀȻȿɇɂɄȿ ɎȿȾȿɊȺɐɂȳȿ ȻɈɋɇȿ ɂ
ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇȿ
I
ɍ Ɋʁɟɲɟʃɭ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɱɥɚɧɨɜɚ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ
ɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɟ ɧɨɜɢɧɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ", ɛɪɨʁ 53/12), ɭ ɬɚɱɤɢ I
ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 2. ɦɢʁɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
Download

Službenim novinama FBiH br. 45/13