ACCOUNT DOO NOVI SAD
2014
www.accountns.com
RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE, POSLOVNI PROCESI, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
RAČUNOVODSTVO I POREZI
I KRATAK PREGLED NAJNAČAJNIH IZMENA U 2014. GODINI
1. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
2. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I
PORESKOJ ADMINISTRACIJI
3. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
GRAĐANA I ZAKONA O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA
4. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU I
PRVA PRIMENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA I
MOGUĆNOST OPREDELJENJA ZA MIKRO PRAVNA LICA
5. MINI CHECK LISTA - PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU
ZAVRŠNOG RAČUNA
II OSTALE SPECIFIČNOSTI I NAPOMENE:
- Prevoz za sopstvene potrebe
- Nabavka licenci i prava od nerezidentnih pravnih lica
KLIJENT INFO
10. DECEMBAR 2014
ACCOUNT DOO NOVI SAD
www.accountns.com
SADRŽAJ
1
2
3
4
5
II
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM
POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA
DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O SOCIJALNIM
DOPRINOSIMA
SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA
2014 GODINU I PRVA PRIMENA MSFI ZA MALA I
SREDNJA PRAVNA LICA I MOGUĆNOST
OPREDELJENJA ZA MIKRO PRAVNA LICA
MINI CHECK LISTA - PRIPREMNE RADNJE ZA
IZRADU ZAVRŠNOG RAČUNA
OSTALE SPECIFIČNOSTI I NAPOMENE
www.accountns.com
Strana
---------3
----------
7
----------
11
----------
12
----------
26
----------
27
Page 2
I KRATAK PREGLED NAJNAČAJNIH IZMENA U 2014. GODINI
1. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu 29.07.2014. godine, a
odredbe člana 54. stupile su na snagu 28.08.2014.
Poslodavci su imali rok od 60 dana da usklade svoja akta sa Izmenama i dopunama Zakona
o radu, odnosno do 27.09.2014. godine.
U nastavku dajemo pregled nekih izmena:
PRAVILNIK O RADU
Pravilnik o radu donosi nadležni organ, a kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica
donosi ovlašćeno lice.
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI
Pravilnik o sistematizaciji donosi nadležni organ, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim
aktom poslodavca. Obavezu donošenja pravilnika o sistematizaciji ima poslodavac koji ima
preko 10 zaposlenih.
Pravilnik o sistematizaciji utvrđuje:
1) Organizacione delove kod poslodavca
2) Naziv i opis poslova
3) Vrstu i stepen zahtevane stručne spreme
4) Zahtevan stepen obrazovanja
5) Druge posebne uslove za rad
6) Može da se utvrdi i broj izvršilaca
Za rad na određenim poslovima mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne
spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa Zakonom.
UGOVOR O RADU
Ugovor o radu se potpisuje u najmanje tri primerka, od kojih jedan primerak ide
zaposlenom, a dva primerka ostaju kod poslodavca.
www.accountns.com
Page 3
Ugovor o radu treba da sadrži sledeće:
1) Naziv i sedište poslodavca
2) Lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog
3) Vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za
obavljanje poslova radi kojih se zaključuje ugovor o radu
4) Naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja
5) Mesto rada
6) Vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme)
7) Trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov zasnivanja radnog odnosa na
određeno vreme
8) Dan početka rada
9) Radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno)
10) Novčani iznos osnovne zarade na dan zaključivanja ugovora o radu (bruto zarada)
11) Elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane
zarade i druga primanja zaposlenog
12) Rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koje zaposleni ima pravo
13) Trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena
Prava i obaveze koje nisu utvrđene Ugovorom o radu definišu odgovarajuće odredbe
Zakona o radu ili opšteg akta.
RADNO VREME
Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno ili najmanje 36 časova nedeljno
Nepuno radno vreme jeste radno vreme koje je kraće od punog radnog vremena.
Prekovremeni rad - Zaposleni ne može da radi duže od 12 sati dnevno, uključujući i
prekovremeni rad. Izmene Zakona u ovom delu se odnose na to da zaposleni koji rade sa
skraćenim radnim vremenom ne mogu da imaju prekovremeni rad.
Noćni rad i rad u smenama - Ako je rad u smenama koje uključuju i noćni rad, poslodavac
je dužan da obezbedi izmenu smena, tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne
radne nedelje noću.
www.accountns.com
Page 4
ODMORI I ODSUSTVA
Odmor u toku dnevnog rada - Pravo na dnevni odmor od najmanje 30 minuta ima zaposleni
koji radi najmanje 6 sati dnevno. Zaposleni koji radi duže od 10 sati ima pravo na odmor od
najmanje 45 minuta.
Dnevni odmor - Zaposleni ima pravo na odmor od 12 sati neprekidno u okviru 24 sata.
Zaposleni koji radi u preraspodeli radnog vremena ima pravo na odmor od 11 sati
neprekidno u okviru 24 sata.
Nedeljni odmor - Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 sata
neprekidno, kojem se dodaje vreme dnevnog odmora.
Godišnji odmor:
- Nakon izmena i dopuna Zakona o radu zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg
odmora posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod
poslodavca
- Zaposleni ne može pravo na godišnji zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju
prestanka radnog odnosa
- Zaposleni ima pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora, odnosno na dvanaestinu
godišnjeg odmora za mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni
odnos.
- Godišnji odmor se koristi jednokratno, u dva ili više delova. Prvi deo odmora se koristi u
trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, a ostatak najkasnije do 30 juna naredne
godine. Zaposleni može da se dogovori sa poslodavcem da koristi godišnji odmor u više
delova.
- Obaveza poslodavca je da isplati zaposlenom naknadu štete za neiskorišćeni godišnji
odmor.
- Naknadu za godišnji odmore predstavlja prosečna zarada u prethodnih 12 meseci
- Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u
elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u
pisanoj formi
PLAĆENO ODSUSTVO - Smanjena je dužina plaćenog odsustva sa 7 na 5 radnih dana u
toku kalendarske godine. Opštim aktom poslodavac može da utvrdi i veći broj dana za
plaćeno odsustvo od zakonskog minimuma.
www.accountns.com
Page 5
EVIDENCIJA ZARADE - Nakon svake isplate zarade i naknade zarade poslodavac ima obavezu da dostavi obračun
zarade zaposlenom
- Evidencija zarade (obračun zarade) predstavlja izvršnu ispravu
- Obračun zarade se može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi
- Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade detaljno definiše obavezne
elemente koje obračun zarade treba da sadrži
ZARADA DIREKTORA KOJA NEMA KARATER ZARADE
U situaciji kada imamo lice koje je na APR evidentirano kao direktor, odnosno odgovorno
lice i kada to lice nije u radnom odnosu, imamo obavezu da pravimo obračun i plaćamo
obaveze koje su navedene u nastavku.
Ova vrsta primanja oporezuje se kao druga primanja u skladu sa čl.85 Zakona o porezu na
dohodak građana.
- Bruto naknada se umanjuje za normirane troškove 20%
- 26% PIO
- 10,3% Doprinos za zdravstvo – ukoliko nije osiguran po drugom osnovu
Ukoliko je direktor nerezident
www.accountns.com
Page 6
 bez naknade: Mišljenje ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
br. 011-00-00020/2014-07 od 23.06.2014 – Postoji obaveza poslodavca da za lice
koje obavlja posao direktora bez zasnivanja radnog odnosa plaća doprinose za PIO
 Sa naknadom: plaća porez, a ako je potpisan sporazum o socijalnoj sigurnosti između
zemalja ugovornica, u većini sporazuma prva 24 meseca od upućivanja doprinosi se
ne plaćaju u Srbiji, već samo porez
 Ukoliko u skladu sa članom 7. Zakona o porezu na dohodak građana Direktor
nerezident provede više od 183 dana u Srbiji, neprekidno ili sa prekidima u jednoj
kalendarskoj godini – postaje rezident i plaća porez u Srbiji
2. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ
ADMINISTRACIJI
U nastavku navodimo neke od izmena:
- Od 01. marta izvršen je prelazak na elektronsko dostavljanje poreskih prijava za lična
primanja
- Od 01. jula donet je pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o poreskoj prijavi za
porez po odbitku
- Izmenjen je način popunjavanja PPP PD prijave
 Obrazac PP OD-O se i dalje ne dostavlja elektronski
 Propisan je novi katalog prihoda
 Propisan je jedinstven uplatni račun poreza po odbitku
 Prijava i odjava zaposlenih se vrši unosom podataka u Centralni registar obaveznog
socijalnog osiguranja korišćenjem kvalifikovanog elektronskog certifikata izdatog od
ovlašćenog certifikovanog tela
- 04. Jula 2014. Propisana je nova dinamika podnošenja poreskih prijava isključivo
elektronskim putem (za sve obveznike, uključujući i fizička lica)
 Od 01. oktobra 2014. – porez na dobit pravnih lica
 Od 01. januara 2015, za akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za
preduzetnike koji vode poslovne knjige
 Od 01. aprila 2015. za godišnji porez na dohodak građana
 Od 01. oktobra 2015. godine za sve ostale poreske oblike
Najnovija izmena - Predloženi su novi rokovi za podnošenje nekih elektronskih prijava
Od 01. aprila 2015:
- Porez na dobit pravnih lica, osim poreza po odbitku
- Godišnji porez na dohodak građana
www.accountns.com
Page 7
Od 01. januara 2016.:
- Akcize
- Porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige
- Porez na premije neživotnog osiguranja
Od 01. januara 2017. godine i za sve ostale poreske oblike
Ostale najvažnije izmene vezano za ZPPPA u 2014. godini
 Na internet stranici vrši se objava liste poreskih dužnika sa minimalnim poreskim
dugom od 20 mil.dinara za pravna lica i 5 mil. dinara za preduzetnika
 Minimalni rok od 5 dana za dostavu overenog prevoda dokumenata dostavljenih na
jeziku i pismu koji nije u službenoj upotrebi
 Ispunjenje poreske obaveze, pored poreskog obveznika, sada može da ispuni i drugo
lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze
 APR ne može vršiti brisanje privrednih subjekata iz registra, niti registrovati statusne
promene u kojima je učesnik privredni subjekat nad kojim se vrši kontrola Poreske
uprave i to sve do dobijanja obaveštenja od strane Poreske uprave o završetku
poreske kontrole
Izmenjene su odredbe u vezi sa dostavljanjem poreskih akata poreskim obveznicima. Akta
se smatraju uručenim, ako se uruče licu zaposlenom kod poreskog obveznika pravnog lica i
punoletnom članu domaćinstva poreskog obveznika - fizičkog lica, odnosno zaposlenom
kod preduzetnika. Ukoliko navedena lica odbiju prijem dokumenta, ona će se smatrati
uručenom ukoliko lice koje vrši dostavljanje sastavi o tom službenu belešku
Poreska uprava može u celosti ili delimično odložiti plaćanje poreske obaveze, nezavisno od
roka dospelosti, uz pismeni zahtev, ukoliko poreska obaveza predstavlja veliko poresko
opterećenje i nanosi veliku ekonomsku štetu poreskom obvezniku i to na sledeći način:
 Odlaganje se može odobriti jednokratno ili na rate (do 24 meseca), uz mogućnost
korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne
može biti manji od 50% iznosa najveće rate
Kod odlaganja plaćanja poreskog duga tj. Dugovanog poreza udvostručeni su iznosi duga za
koje se ne zahteva ispunjenje uslova iz Uredbe o odlaganju poreskog duga, kao ni davanje
sredstava obezbeđenja naplate
 Za pravno lice – do 1.000.000 dinara (bilo 500.000)
 Za preduzetnika – do 200.000 dinara (bilo 100.000)
 Za fizičko lice – do 100.000 dinara ( bilo 50.000)
Pokretanje postupka prinudne naplate ima za posledicu uvećanje celokupnog poreskog duga
koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate.
www.accountns.com
Page 8
Poreska uprava će nakon izvršene terenske kontrole u roku 5 dana (prethodno 3 dana)
dostaviti zapisnik poreskom obvezniku o obavljenoj kontroli, nakon čega poreski obveznik
ima pravo na žalbu u roku od 8 dana (prethodno 5 dana) od dana prijema zapisnika.
Proširen je broj slučajeva u kojima se ne može dodeliti PIB
Propisan je drugačiji raspored uplaćenog iznosa poreza, koji se vrši po sledećem redosledu:
 Troškovi naplate
 Kamata
 Iznos glavne poreske obaveze
Propisane su nove obaveze banaka u pogledu dostavljanja podataka Poreskoj upravi u
elektronskom obliku o:
1) Izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima
prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec
2) uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od
dana uplate
3) Uplatama na račun preduzetnika u kalendarskom mesecu u roku od 15 dana po isteku
kalendarskog meseca
 Propisana su jasna pravila kod plaćanja poreza putem preknjižavanja.
Uveden je novi pravni institut – zastoj zastarelosti. Prema novom članu 114 u ZPPA
zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih davanja ne
teče:
 Za vreme pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke
 Za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može
otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.
Vreme trajanja zastoja zastarelosti ne računa se u rok zastarelosti
U poresku upravu se uvodi posao poreskog kontrolora
U vezi sa tim je i član 124. stav 2 ZPPPA, kojim je propisano da poreski inspektor otpočinje
kontrolu bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku:
1) U slučaju kada se terenska kontrola sprovodi na osnovu vanrednog plana kontrole
koji donosi ministar finansija, kao i
2) Kontrole menjačkog poslovanja
3) Kontrole priređivanja igara na sreću
4) Kontrole evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa
Značajni deo izmena i dopuna ZPPPA odnosi se na poreske prekršaje, i to:
- Prekršajni postupak je u isključivoj nadležnosti Prekršajnog suda
- Poreska uprava ima ovlašćenje za izdavanje prekršajnih naloga,
www.accountns.com
Page 9
- Poreski prekršaji pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica su isključivo propisanih u
ZPPPA
- Poreski prekršaji su podeljeni na opšte i posebne. Opšti poreski prekršaji su prekršaji
odredbi popisnih poreskim zakonima, a posebni poreski prekršaji su prekršaji odredbi
propisanih isključivo u ZPPPA.
Donet je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
Danom stupanja na snagu izmena i dopuna ZPPPA (4.jul 2014), prestaju da važe kaznene
odredbe svih poreskih zakona, i to:
Zakon o PDV, Zakon o akcizama, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o porezu na dobit
pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje, Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara i Zakon o
porezu na premije neživotnih osiguranja.
Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit ima tretman krivičnog
dela za koje je određena kazna zatvora.
Neke od najznačajnijih kaznenih odredbi za pravna lica po ZPPPA
Poreski prekršaj
Novčana kazna za pravna lica
Ako ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne Između 30-100% dugovanog poreza,
plati porez
min. 500.000 din
Ako ne podnese poresku prijavu, obračuna ali ne Između 20-75% dugovanog poreza,
plati porez
min. 400.000 din
Ako podnese poresku prijavu, ali ne plati porez
između 10-50% dugovanog poreza,
min. 250.000 din
Ako ne podnese poresku prijavu u slučajevima kada
je zakonom propisano da se ne sprovodi Između 30-100% dugovanog poreza,
samooporezivanje ili po nalogu kontrole
min. 500.000 din
Ako je iznos poreza u poreskoj prijavi manji od 30% neprijavljenog
iznosa stvarne poreske obaveze
200.000 dinara
www.accountns.com
poreza,
min.
Page 10
Ako ne podnese poresku prijavu, ali prati porez
Ako ne dostavi propisanu dokumentaciju uz poresku
prijavu, evidencione prijave i zahteve, obaveštenja,
dokumenata i druge podatke
Ako ne postupa prema propisanim pravilima
poslovanja ( ne vodi evidenciju, ne čuva knjige, ne
zaključuje ugovore i sl.)
Ako iskaže porez u računu suprotno poreskom
zakonu
Ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku
prijavu za registraciju
između 100.000-2.000.000 dinara
Ako na zahtev Poreske uprave ne dostavi ili ne
dostavi u određenom roku poslovne knjige i
evidencije koje sa njih povezana nerezidentna lica
vode u inostranstvu ili AP Kosovo i Metohija
Ako ne dostavi licu za koje je pratio porez po
odbitku potvrdu najkasnije do 31.januara koja sledi
godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja
sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku
3. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
GRAĐANA I ZAKON O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA
 Uvedeno je samooporezivanje za pojedine vrste prihoda koje su se do sada plaćale
putem rešenja nadležnog poreskog organa (porez za obavljanje samostalne delatnosti,
porez na imovinu itd)
 Obveznici godišnjeg poreza, počev od 2013. godine su nerezidenti za dohodak
ostvaren na teritoriji Republike Srbije
www.accountns.com
Page 11
 Propisan je novi sistem olakšica prilikom zapošljavanja novih lica, bez obzira na
starosnu granicu, koji se primenjuje o 01. jula 2014
 Promenjene su stope doprinosa od 01. avgusta 2014. Stopa za PIO je povećana za 1%
na teret radnika i za 1% na teret poslodavca i za iste procente je smanjen doprinos za
obavezno zdravstveno osiguranje:
1) obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje -26% (14%+12%)
2) Obavezno zdravstveno osiguranje 10.3% (5,13+5,13)
3) Osiguranje za slučaj nezaposlenih 1,5% (0,75+0,75)
4. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU I PRVA
PRIMENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA I MOGUĆNOST
OPREDELJENJA ZA MIKRO PRAVNA LICA
U 2014. godini u skladu sa Zakonom o računovodstvu 05.09.2014. (SL glasnik RS 95/14)
objavljena su sledeća podzakonska akta:
 Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna
društva, zadruge i preduzetnike
 Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva,
zadruge i preduzetnike
 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja,
prezentacije i obelodanjiavanja pozicija u pojedinačnim finansijskih izveštajima
mikro i drugih pravnih lica
NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge
i preduzetnike propisani su novi obrasci finansijskih izveštaja:
 Bilans stanja
 Bilans uspeha
 Izveštaj o ostalom rezultatu
www.accountns.com
Page 12
 Izveštaj o tokovima gotovine
 Izveštaj o promenama na kapitalu
Novi obrasci imaju znatno više pozicija.
Mikro pravna lica i preduzetnici u obrascu Bilans stanja iskazuju skraćeni obim podataka
samo na pozicijama koje su označene slovnim oznakama i rimskim brojevima
Najznačajnija izmena – gubitak iznad visine kapitala umesto kao deo aktive (kako je bilo do
sada) iskazuje se u pasivi bilansa stanja kao odbitna stavka.
Prva primena novih obrazaca finansijskih izveštaja prvi put se primenjuje kod sastavljanja
godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naziv izveštaja
VELIKA
JAVNA,
EMITENTI
HOV
Bilans stanja
Bilans uspeha
Statistički izveštaj
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Napomene uz finansijske izveštaje
Godišnji izveštaj o poslovanju
Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja
Odluku o raspodeli dobiti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Srednja
pravna
lica
Mala
pravna
lica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mikro
Statistički
pravna lica
izveštaj
koja
28.02. za
primenjuju
sva PL
pravilnik
X
x
X
x
X
x
X
X
Rok za predaju finansijskih izveštaja
 30.06.2015 za redovne finansijske izveštaje za 2014
 28.02.2015 za finansijeske izveštaje za potrebe statistike
 Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima
podatke o imovini i obavezama dostavlja izjavu o neaktivnosti u APR 28.02.
 Finansijski izveštaji potpisuju se kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog
zastupnika i unose se u poseban informacioni sistem APR
www.accountns.com
Page 13
 Za mikro pravna lica i preduzetnike još ove godine moguća predaja u papirnom
obliku ili unosom u posebnu aplikaciju dostavljaju se u APR štampanom obliku
potpisani od zakonskog zastupnika
Rok za predaju poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica:
 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza – 29.06.2014.
Potpisivanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu
Finansijske izveštaje za 2014. godinu potpisuje zakonski zatupnik na sledeći način:
- Kvalifikovanim elektronskim potpisom – za velika, srednja i mala pravna lica
- Svojeručnim potpisom – mikro pravna lica I preduzetnici
Razvrstavanje pravnih lica
Pravna lica se razvrstavaju u onu veličinu gde su ispunila najmanje dva kriterijuma
predviđena za određenu veličinu. Pravna lica se razvrstvaju prema pokazateljima
prikazanim na sledećoj tabeli:
Red.
Br.
Veličina pravnog
lica
Prosečan broj
zaposlenih
Poslovni prihod (EUR)
Prosečna vrednost imovine
(EUR)
1 Mikro
do 10
do 700.000
do 350.000
2 Malo
od 11 do 50
od 700.001 do 8.800.000
od 350.001 do 4.400.000
3 Srednje
od 51 do 250
od 8.800.001 do 35.000.000 od 4.400.001 do 17.500.000
4 Veliko
od 251
od 35.000.001
od 17.500.001
 Za preračunavanje deviznih iznosa, prikazanih u tabeli, u dinarsku protivrednost,
primenjuje se zvanični srednji kurs dinara koji utvđuje Narodna banka Srbije, a koji
važi poslednjeg dana poslovne godine za koju se sastavlja redovan godišnji finansijski
izveštaj.
www.accountns.com
Page 14
 Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih
izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a
utvrđeni podaci se koriste za tu i narednu poslovnu godinu.
 Preduzetnici se, u skladu sa Zakonom o računuvodstvu, smatraju mikro pravnim
licima.
U skladu sa članom 21 Zakona o reviziji (Sl. Glasnik RS br. 118/13 i 95/14), obveznici
revizije su:
-
Velika pravna lica
Srednja pravna lica
Javna društva
Matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje
Sva pravna lica i preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj godini
prelazi 4,400,000 EUR u dinarskoj protivrednosti (zakonska revizija)
PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG
IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI za MSP)
(Sl. Glasnik RS br. 117/2013) odeljak 35 MSFI za MSP
U skladu sa odredbama čl. 21-22 Zakona o računovodstvu (Sl. Glasnik RS br. 62/2013)
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za
MSP) primenjuju:
 Mala pravna lica (nemaju mogućnost izbora)
 Srednja pravna lica ukoliko odluče da ne primenjuju MRS/MSFI (pune standarde)
 Mikro i druga pravna lica koja odluče da ne primenjuju Pravilnik o načinu
priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim
finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
PRAVILNIK ZA MIKRO PRAVNA LICA
Pravilnik za mikro pravna lica ne sadrži posebna pravila u vezi sa prvom primenom.
Međutim prema članu 6, stav 3. Pravilnika “u slučaju kada za konkretnu situaciju i
transakciju nisu propisana odgovarajuća načela i pravila odredbama ovog pravilnika,
www.accountns.com
Page 15
poslovni subjekt može primeniti kriterijume za priznavanje i vrednovanje imovine, obaveza,
prihoda i rashoda i rezultata poslovanja koji su propisani MSFI za MSP.
DATUM PRELASKA NA MSFI ZA MSP
 Datum prelaska na MSFI za MSP je najraniji period za koji entitet prezentuje
potpune uporedne informacije u skladu sa ovim MSFI
 Kod nas prva primena MSFI za MSP je na dan 31.12.2014.
 Uporedni podaci prikazuju finansijske izveštaje na dan 31.12.2013.
 Početak tog prvog uporednog perioda je 01.01.2013.
Prvi korak:
 Usvajanje novih računovodstvenih politika u skladu sa svim zahtevima MSFI za MSP
 Primena usvojenih računovodstvenih politika na uporedni period
Prevođenje stanja i korigovanje uporednih perioda na račune najnovijeg kontnog okvira u
finansijskim izveštajima na dan:
 01.01.2013. tj. 31.12.2012.
 31.12.2013.
 Sva korektivna knjiženja finansijskih izveštaja vezanih za prethodne godine vršiće se
sa 01.01.2014.
Procedure za pripremanje finansijskih izveštaja na datum prelaska:
Prema paragrafu 35.7 MSFI za MSP, osim za slučajeve navedene u paragrafima 35.9-35.11
entitet treba u svom početnom izveštaju o finansijskoj poziciji na datum prelaska na MSFI
za MSP odnosno na početku najranijeg prezentovanog perioda da:
1) Prizna sva sredstva i obaveze čije priznavanje zahteva MSFI za MSP
2) Ne vrši priznavanje stavki kao sredstva ili obaveze ukoliko MSFI za MSP ne
dozvoljava takva priznavanja
www.accountns.com
Page 16
3) Reklasifikuje stavke koje je po prethodno primenjivanom okviru finansijskog
izveštavanja priznao kao jednu vrstu sredstava, obaveza ili komponenti kapitala, ali
su one po ovom MSFI različita vrsta sredstava, obaveza ili komponente kapitala i
4) Primeni MSFI za MSP pri odmeravanju svih priznatih sredstava i obaveza
5) Efekti promene računovodstvenih politika prilikom prelaska na MSFI za MSP
evidentiraju se preko rezultata ranijeg perioda (neraspoređene dobiti/nepokrivenog
gubitka) na dan prelaska
6) Entitet koji prelazi na MSFI za MSP treba da proveri da li na dan prelaska
01.01.2013. godine u njegovoj imovini i obavezama postoje stavke koje se ne
priznaju kao imovina i obaveze u skladu sa MSFI za MSP i da izvrši isknjižavanje tih
stavki, na teret/u korist neraspoređene dobiti/nepokrivrenog gubitka
7) Entitet koji prelazi na MSFI za MSP mora da obelodani objašnjenja prelaska na
MSFI za MSP, kao i izvršena usklađivanja u napomenama uz finansijske izveštaje
Izuzeci od retrospektivne izmene računovodstvenih politika kod prve primene MSFI
za MSP:
1) Prestanak priznavanja finansijskih sredstava i obaveza. Entitet može da izabere:
- Da prestane da ih priznaje po usvajanju MSFI za MSP
- nastavi da ih priznaje sve do otuđenja ili izmirenja
2) Računovodstvo hedžinga
3) Računovodstvene procene
4) Poslovanja koja se obustavljaju
5) Merenje učešća bez prava kontrole.
www.accountns.com
Page 17
OPCIJE KOJE SE MOGU KORISTITI PRILIKOM PRIPREME
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP
PRVIH
1) Poslovne kombinacije
2) Transakcije plaćanja po osnovu akcija
3) Fer vrednost kao verovatna nabavna vrednost
4) Revalorizacija kao verovatna nabavna vrednost
5) Kumulativne razlika prevođenja
6) Zasebni finansijski izveštaji (investicije u zavisne ili pridružene entitet obuhvati po
nabavnoj ili fer vrednosti preko gubitaka i dobitka)
7) Složeni finansijski instrumenti (komponenta obaveze i kapitala na dan emisije)
8) Odloženi porez na dobitak
9) Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
10)
Ekstraktivne aktivnosti
11)
Ugovori koji sadrže lizing
12)
Obaveze demontaže i uklanjanja koje su uključene u nabavnu vrednost
nekretnina postrojenja i opreme
U nastavku su prikazane specifičnosti i razlike kod vrednovanja nekih od pozicija
finansijskih izveštaja u skladu sa punim standardima, MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro
i druga pravna lica:
www.accountns.com
Page 18
01 (osim 013) NEMATERIJALNA IMOVINA OSIM GUDVILA
Oblast
MRS/MSFI (MRS 38)
Početno vrednovanje
MSFI za MSP (Odeljak 18)
Pravilnik za mikro i druga pravna
lica (član 13)
po nabavnoj vrednosti
a) nabavne cene + carine + porezi koji se ne refundiraju, umanjeno za odbitke svih popusta
Nabavna
sastoji:
vrednost
se
b) bilo kakvih direktno pripisivih troškova pripreme imovine za namenjenu upotrebu
1. Model nabavne vrednosti ili
Model nabavne vrednosti (umanjene
Po svojoj nabavnoj vrednosti (ceni
za celokupnu akumuliranu amortizaciju koštanja) umanjenoj za akumuliranu
i sve akumulirane gubitne zbog
amortizaciju i eventualne akumulirane
umanjenja vrednosti
gubitne od obezvređenj
2. Model revalorizacije
Ne postoji mogućnost primene
Ne postoji mogućnost primene modela
modela revalorizacije (fer vrednosti) revalorizacije (fer vrednosti)
Vrednovanje
nakon
početnog priznavanja
Troškovi istraživanja se iskazuju kao
rashod
Troškovi
razvoj
istraživanja
Korisni vek
obezvređenje
i
Troškovi razvoja se kapitalizuju kada
su ispunjeni kriterijumi propisani
paragrafom 57
trajanja
Ako ne može da se izvrši pouzdana
Imovina sa ograničenim vekom trajanja procena korisnog veka trajanja
se amortizuje
pretpostavlja se vek trajanja od 10
i
godina.
Imovina sa neograničenim vekom
trajanja se ne amortizuje već se testira
na obezvređenje
ACCOUNT DOO NOVI SAD
Sve izdatke za aktivnosti istraživanja i
razvoja prizaju se kao rashod onda kada
su nastali, osim u slučajevima kada čine
deo nabavne vrednosti druge imovine
Iznos nematerijalne imovine sa
konačnim vekom trajanja koji se
amortizuje se alocira sistematski tokom
njenog veka trajanja. Korišćeni metod
amortizacije odražava dinamiku. Ako se
Ne postoji imovina sa neograničenim
dinamika ne može utvrditi koristi se
vekom trajanja
pravolinijski (linearni)metod
www.accountns.com
02 (osim 024) NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Oblast
Početno vrednovanje
MRS/MSFI (MRS 38)
MSFI za MSP (Odeljak 18)
Pravilnik za mikro i druga pravna lica
(član 13)
po nabavnoj vrednosti (ceni koštanja)
a) nabavne cene + carine + porezi koji se ne refundiraju, umanjeno za odbitke svih popusta
Nabavna vrednost se sastoji:
b) bilo kakvih direktno pripisivih troškova pripreme imovine za namenjenu upotrebu
Troškovi pozajmljivanja
Entitet treba da kapitalizuje
troškove pozajmljivanja koji
su direktno pripisivi sticanju,
izgradnji
ili
proizvodnji
sredstva koje se kvalifikuje
kao deo nabavne vrednosti tog Troškovi pozajmljivanja ne mogu se kapitalizovati već se priznaju kao rashod
sredstva
poslovanja
1. Model nabavne vrednosti ili
Vrednovanje nakon početnog
priznavanja
2. Model revalorizacije
Prva primena MSFI za MSP
www.accountns.com
Model nabavne vrednosti (umanjene za celokupnu akumuliranu amortizaciju i sve
akumulirane gubitne zbog umanjenja vrednosti
Ne postoji mogućnost primene modela revalorizacije (fer vrednosti)
Samo kod prve primene može se iskoristiti mogućnost da je fer vrednost kao
verovatna nabavna vrednost
Page 20
Prema MSFI za MSP, paragraf 17,8 Zemljište i objekti su zasebna sredstva i entitet treba
zasebno da ih računovodstveno obuhvata, čak i kada su zajedno stečeni
U skladu sa MSFI za MSP nekretnine, postrojenja i oprema procenjuju po modelu
nabavne vrednosti.
Ukoliko je ranije korišćen metod fer vrednosti, pri prelasku na MSFI treba da se eliminišu
efekti vrednovanja po fer vrednosti (Primer 3)
Na dan prelaska na MSFI za MSP, kod prve primene, za iskazivanje nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina ili nematerijalne imovine, postoje dve dodatne opcije:
1) Fer vrednost kao verovatna nabavna vrednost – Entitet može da proceni fer vrednost
(Primer 1),
2) Revalorizacija kao verovatna nabavna vrednost – Entitet koji je pre ili na datum
prelaska koristio model revalorizacije, revalorizovanu vrednost može da koristi kao
verovatnu nabavnu vrednost (Primer 2).
OPREZ
Ovu mogućnost treba da iskoriste pravna lica koja imaju nerealno iskazane vrednosti stalnih
sredstava.
Međutim treba voditi računa da:
- To značajno povećava amortizaciju, što može dovesti do iskazivanja negativnih
rezultata u budućnosti
- Povećanje troška amortizacije ne utiče na porez na dobit (poreska amortizacija)
- U narednim periodima nema mogućnosti ponovne procene fer vrednosti.
ACCOUNT DOO NOVI SAD
www.accountns.com
PRIMER 1
FER VREDNOST KAO VEROVATNA NABAVNA VREDNOST
PRIMER
NV pre
procen
Građevinski objekti pre procene
11,250,000
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
01.01.2013
5,000,000
Amort
2013
Sadašnja
vred
31.12.2013.
Stopa za
amortiz
6,081,250
1.50
168,750
Iznos za
Iznos za
korigovanje Amortiz. korigovanje Amortiz.
01.01.2013.
bilansa
2013
bilansa
2014
01.01.2013.
31.12.2013.
Opis
Nabavna vrednost pre procene
Ispravka vrednosti pre procene
Sadašnja vrednost pre procene (1-2)
Koeficijent srazmere (1/3)
Neotpisana vrednosti posle procene
Nova nabavna vrednost (5x4)
022
Nova ispravka vrednosti (6x5)
029
Godišnja amortizacija
11,250,000
5,000,000
6,250,000
1.80
8,000,000
14,400,000
6,400,000
Efekat procene = neraspoređeni dobitak
9 ranijih godina (6-7)
340
10 Efekat na rashod u bilansu uspeha
3,150,000
1,400,000
216,000
1,750,000
3,150,000
1,400,000
47,250
216,000
1,702,750
47,250
Nalog za knjiženje 01.01.2014.
Konto
022
Naziv konta
029
029
340
Konto
540
029
022
Građevinski objekti
Ispravka vrednosti građ.objekata
Ispravka vrednosti građ.objekata
Neraspoređeni dobitak ranijih godina
Knjiženje amortizacije u 2014. godini.
Naziv konta
Trošak amortizacije
Ispravka vrednosti građ.objekata
Procenjena nabavna vrednosti 01.01.13.
029 Ispr.vrednosti posle procene 01.01.13.
029 amortizacija 2013
029 amortizacija 2014
Sadašnja vrednosti 31.12.2014. (022-029)
www.accountns.com
Duguje
Potražuje
3,150,000
1,400,000
47,250
1,702,750
Duguje
Potražuje
216,000
216,000
14,400,000
6,400,000
216,000
216,000
7,568,000
Page 22
PRIMER 2
REVALORIZOVANA VREDNOST KAO VEROVATNA NABAVNA VREDNOST
Pravna lica koja su u ranijim godinama koristili model realorizacije za iskazivanje
stalne imovine u finansijskim izveštajima kod prve primene MSFI za MSP imaju
mogućnost da postojeću revalorizovanu vrednost prihvate kao novu nabavnu vrednost
Iznosi u Bilansu stanja na dan 31.12.2012.
Konto
Naziv konta
022
Građevinski objekti
029
Ispravka vrednosti građ.objekata
330
Revalorizacione rezerve
Duguje
14,400,000
Potražuje
6,400,000
1,750,000
Korekcija pozicija u bilansu stanja na dan 01.01.2013.
Konto
Naziv konta
330
Revalorizacije rezerve
340
Neraspoređeni dobitak ranijih godina
www.accountns.com
Duguje
1,750,000
Potražuje
1,750,000
Page 23
PRIMER 3
STALNA IMOVINA SE PROCENJUJE PO NABAVNOJ VREDNOSTI
FER VREDNOST IZ PRETHODNOG PERIODA SE SVODI NA MODEL NABAVNE VREDNOSTI
Procena izvršena na dan 31.12.2013.
IV
01.01.2013
pre
procene
PRIMER
NV pre
procen
Građevinski objekti pre procene
11,250,000
Redni
broj
5,000,000
Amort
168,750
Sadašnja
vred
31.12.2013.
Stopa za
amortiz
6,081,250
1.50
Iznos za
Iznos za
korigovanje Amortiz. korigovanje Amortiz.
01.01.2013.
bilansa
2013
bilansa
2014
01.01.2013.
31.12.2013.
Opis
1 Nabavna vrednost pre procene
11,250,000
2 Ispravka vrednosti pre procene
5,000,000
3 Sadašnja vrednost pre procene (1-2)
6,250,000
4 Koeficijent srazmere (1/3)
1.80
5 Neotpisana vrednosti posle procene
8,000,000
6 Nova nabavna vrednost (5x4)
022
14,400,000
-3,150,000
-3,150,000
7 Nova ispravka vrednosti (6-5)
029
6,400,000
-1,400,000
-1,400,000
8 Godišnja amortizacija
Efekat procene = revalorizacione rezerve
330
9 (6-7)
216,000
-1,750,000
-47,250
168,750
-1,702,750
10 Efekat na rashod u bilansu uspeha
-47,250
Nalog za knjiženje 01.01.2014.
Konto
029
Naziv konta
Građevinski objekti
022
330
Potražuje
1,447,250
Ispravka vrednosti građ.objekata
Revalorizacione rezerve
340
Duguje
3,150,000
1,750,000
Neraspoređeni dobitak ranijih godina
47,250
Knjiženje amortizacije uđ 2014. godini.
Konto
540
Trošak amortizacije
029
022
Naziv konta
Duguje
168,750
Ispravka vrednosti građ.objekata
Nabavna vrednost pre procene
029 Ispravka vrednosti pre procene
029 Korigovana Amorizacija 2013 + Amortizacija 2014
Sadašnja vrednosti 31.12.2014. (022-029)
www.accountns.com
Potražuje
168,750
11,250,000
5,000,000
337,500 (168,750+168,750)
5,912,500
Page 24
Prva primena MSFI za MSP (nastavak)
 024 – investicione nekretnine se odmeravaju po fer vrednosti, ukoliko se može
pouzdano izmeriti
 Zalihe – U cenu koštanja zaliha ne mogu se uključiti troškovi pozajmljivanja, kamate
I drugi troškovi koji su nastali u vezi za pozajmljivanjem sredstava
 14 – Stalna sredstva namenjena prodaji – U okviru ove poziciji mogu se iskazati
stalna sredstva koja su pribavljena isključivo radi prodaje. Ostala sredstva koja se
nalaze na ovoj poziciji, treba da se reklasifikuju u okviru stalne imovine po
vrednostima koja bi bila pre prenosa
 Proizvedena sredstva namenjena prodaji iskazuju se kao zalihe gotovih proizvoda ili
proizvodnje
 Odloženi porezi se prikazuju na sličan način kao kod MRS 12
 288 i 498 - kod prve primene ne zahteva da se priznaju odložena poreska sredsta ili
obaveze za raniji period
 498 - Odložene poreske obaveze nastale po osnovu revalorizacionih rezervi kod
revalorizacije stalne imovine isknjižavaju se 498/340
 Mikro i druga pravna lica koja primenjuju pravilnik ne iskazuju odložene poreze
Obuhvatanje državnih davanja i donacija od međunarodnih organizacija
 MRS 20 - priznaju se kao prihod na sistematskoj osnovu u bilansu uspeha tokom
perioda u kojima lice priznaje kao rashod povezane troškove koje treba da pokrije iz
tog davanja
 Odeljak 24 MSFI za MSP ne dozvoljava entitetu da povezuje državno davanje sa
troškovima za čiju je nadoknadu namenjen ili sa amorizacijom stalnih sredstava za
čije se finansiranje koristi
 Državna davanja koja primaocu ne nameću uslove u vezi sa njegovim određenim
budućim rezultatima priznaju se kao prihod u momentu priznavanja potraživanja po
osnovu davanja
www.accountns.com
Page 25
 Državna davanja koja primaocu nameću uslove u vezi sa njegovim određenim
budućim rezultatima priznaju se kao prihod odjednom kada se ispune uslovi u vezi sa
rezultatima
 Dinamika ukidanja odloženih prihoda u korist prihoda ne zavisi od trošenja sredstava
u koje su uložena davanja, već se vezuje samo za ispunjenost uslova
5. MINI CHECK LISTA - PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU ZAVRŠNOG
RAČUNA
• Izvršiti popis imovine i obaveza
• Proveriti da li je urađen preračun prosečne nabavne cene na kraju obračunskog
perioda.
• Izvršiti popis i usaglašavanje potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilansa
• Proveriti da li su usaglašene analitičke i sintetičke evidencije
• Proveriti da li sva aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo,
kao i sve stavke u analitikama
• Obračun i knjiženje nerealizovanih kursnih razlika po srednjem kursu Narodne banke
Srbije na dan obračuna.
• Proveriti da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije i da li je za
novonabavljena sredstva upisan dobar period korišćenja i stopa u skladu sa
računovodstvenim politikama.
• Uraditi obračun poreske amortizacije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.
• Proveriti da li neka od grupa u obrascu OA posle obračuna poreske amortizacije ima
iznos ispod petostruke bruto zarade u republici. Ukoliko se to desilo ceo iznos grupe
treba da se prikaže u koloni amortizacije i da sadašnja vrednost grupe bude 0.
• Kod konta dugoročnih plasmana i obaveza potrebno je reklasifikovati na kratkoročne
sve plasmane i obaveze koje dospevaju u roku od 1 godine od dana bilansa.
• Proveriti da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju na izvodu
računa poslovne banke na kojima se drže sredstva.
www.accountns.com
Page 26
• Potrebno je u skladu sa poslovnim politikama izvršiti obezvređivanje sumnjivih
potraživanja.
• Proveriti da li su ispravke vrednosti naplaćenih, a ranije obezvređenih potraživanja,
oprihodovane
• Usaglasiti stanja poreskih obaveza sa karticama iz poreske uprave.
• Proveriti da li su preneta na aktivna i pasivna razgraničenja rashodi i prihodi koji se
ne odnose na tekući period.
• Proveriti da li su sva prelazna konta zatvorena.
• Na APR-u proveriti da li je bilo nekih promena na kapitalu.
• Proveriti da li je izvršen obračun i knjiženje svih ličnih primanja na dan obračuna.
• Uraditi potrebne pripreme za sastavljenje Poreskog Bilansa – npr. Elaborat o
transfernim cenama
II OSTALE SPECIFIČNOSTI I NAPOMENE:
 Prevoz za sopstvene potrebe reguliše Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju.
Zakon definiše jasnu razliku za prevoz robe za sopstvene potrebe (prevoz od
magacina do magacina, od magacina do prodajnih objekata... prevoz svojih radnika) i
za javni prevoz dobara (prevoz koji se obavlja od svojih magacina do magacina ili
prodajnih objekata trećih lica tj. Kupaca i sl.). Za javni prevoz se mora izvršiti
dodatna registracija/evidentiranje u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i
infrastrukture. Kada se roba iz sopstvenih magacina dostavlja kupcima to se smatra
javnim prevozom.

Za nabavku licenci i drugih prava od nerezidentnih pravnih lica imamo obavezu za
plaćanje poreza na dobit po odbitku, u skladu sa članom 40 Zakona o porezu na dobit
pravnih lica i predaju PDPO obrasca (isto važi i za kamate, autorske naknade ili
transfer dobiti nerezidentnom osnivaču). Obratiti pažnju na to da se pod pravima
podrazumeva pravo korišćenja softvera, sem softvera pravljenih po narudžbi, baza
podataka na internetu i slično.
www.accountns.com
Page 27
Download

prirucnik.-.saop.doo