REPUBLIKA KOSOVA
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
Br. dokumenta: 23.4; 4a.1-2013-06
IZVEŠTAJ REVIZIJE
O GODIŠNJIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA FONDA
PRIVATIZACIJE I KOSOVSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZA
GODINU ZAVRŠENU SA 31 DECEMBROM 2013 GODINE
Priština, 1 Jul 2014
Kancelarija Generalnog Revizora (KGR) obavlja revizije regularnosti
i performansu. Generalni Revizor, Lage Olofsson, upravlja sa KGRom i ima oko 145 zaposlenih. Generalni Revizor i KGR su nezavisni
i certificira oko 90 Godišnjih Finansijskih Izveštaja svake godine,
istovremeno obavljaju druge vrste revizija.
Naša je misija da doprinosimo pravilnom finansijskom upravljanju
u javnoj administraciji. Mi ćemo izvršiti kvalitetne revizije u skladu
sa međunarodno priznatim standardima revizije na javnom sektoru i
najboljim evropskim praksama. Mi ćemo izgraditi poverenje u
pravilnom trošenju javnog novca. Mi ćemo odigrati aktivnu ulogu
na obezbeđenju interesa poreskih obveznika i ostalih interesnih
stranaka na povećanju javne odgovornosti.
Izveštaji proizvedeni od strane KGR na direktan način promovišu
pruţanje odgovornosti pošto one pruţaju osnovu za drţanje
odgovornim menadţere svake budţetske organizacije.
Generalni revizor je odlučio o mišljenju revizije i izveštaju o
Godišnjim Finansijskim Izveštajima Fonda Privatizacije i Kosovske
Agencije za Privatizaciju, u konsultaciji sa Zamenikom Generalnog
Revizora, Artan Venhari, koji je izvršio nadzor revizije.
Izveštaj i izdato mišljenje su rezultat revizije sprovođene pod
upravljanjem Direktora Revizije, Myrvete Gashi, podrţana od, Fikret
Ibrahimi (Vođa Tima), Fjolla Bakalli i Alban Shatri.
KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA–Adresa: Musine Kokollari, Br. 16, Priština 10000, Kosovo
Tel.: +381(0) 38 25 35 /121/262-FAX: +381(0) 38 2535 122 /219
http://oag-rks.org/
2
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
TABELA SADRŢAJA
Opšti saţetak ................................................................................................................................ 4
1
Delokrug revizije i metodologija ...................................................................................... 8
2
Godišnji finansijski izveštaji i ostale obaveze za spoljno izveštavanje ....................... 9
3
Preporuke iz prethodne godine ...................................................................................... 12
4
Finansijsko upravljanje i Kontrola .................................................................................. 13
5
Fond privatizacije .............................................................................................................. 13
6
Planiranje i izvršenje budţeta - KAP .............................................................................. 23
Dodatak I: Objašnjenja različitih vrsta mišljenja revizije primenjenih od strane KGR ... 29
Dodatak II – Računi fondova na poverenju .......................................................................... 32
Dodatak III – Raspodela 20% za period 2004-2013 .............................................................. 33
Dodatak IV – Finansijske kazne .............................................................................................. 34
Dodatak V: Preporuke iz prethodne godine ......................................................................... 35
Dodatak VI: Odgovor Menadţmenta nad nalazima KGR .................................................. 41
3
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Opšti saţetak
Uvod
Ovaj izveštaj rezimira glavna pitanja koja proističu sa naše revizije godišnjih finansijskih
izveštaja (GFI) za 2013 godinu – koji određuje data Mišljenja od strane Generalnog Revizora.
Zahvaljujem se menadţmenta Kosovske Agencije za Privatizaciju i njihovom timu za pomoć
pruţenu tokom procesa revizije.
Pregled finansijskih izveštaja za 2013 godinu je preduzeta u skladu sa međunarodno
priznatim standardima revizije na Javnom Sektoru (MSRJS) usvojenih od strane INTOSAI.
Naš pristup je uključio testiranja i procedure za koje smo mislili da su potrebne da dođemo
do mišljenja u vezi sa finansijskim izveštajima. Preduzeti pristup je predstavljen u
Memorandumu Planiranja Revizije, od datuma 04.11.2013.
Naša revizija se fokusira na:

Godišnje Finansijske Izveštaje – usklađenost sa okvirom izveštavanja i značajnih
rizika za GFI istaknuti na Memorandumu Planiranja Revizije;

Preduzete akcije nad našim preporukama za 2012 godine i ranijim; i

Finansijskom Upravljanju i Unutrašnjoj Kontroli Agencije za Privatizaciju,
uključujući upravljanje i izvršenje budţeta kao i Fonda Privatizacije.
Nivo rada obavljenog od strane Kancelarije Generalnog Revizora za završavanje revizije za
2013 godinu, direktno odraţava kvalitet unutrašnje kontrole sprovođene od strane
menadţmenta.
Mišljenje
Dodatak I objašnjava različite vrste mišljenja primenjenih od strane Kancelarije Generalnog
Revizora. Izveštaj Generalnog Revizora obuhvata dva odvojena mišljenja, jedno za
Kosovsku Agenciju za Privatizaciju i drugo za Fond Privatizacije.
Mišljenja Generalnog Revizora su:
4
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Fond za Privatizaciju
Prema našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih
materijalnih gledišta, izuzev uključivanja isplata za profesionalne troškove likvidacije
privatizovanih Društvenih Preduzeća u iznosu od 4,009,126€. Ovi fondovi bi trebalo da se
drţe u poverenju za vlasnike i kreditore, dok troškovi likvidacije da se isplate od fonda
Agencije. (MSVIR 200 Modifikovano mišljenje).
Isticanje pitanja
Ţelimo privući vašu paţnju na činjenicu da bivši radnici imaju pravo na 20% prihoda od
prodaje deonica društvenih preduzeća. Pravo na dobijanje u nekim slučajevima nije
potvrđeno adekvatnom dokumentacijom. (MSVIR 200 Ne-modifikovano mišljenje sa
Isticanjem Pitanja).
Kosovska Agencija za Privatizaciju
Prema našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih
materijalnih gledišta, izuzev ne obuhvatanja isplata za troškove profesionalne likvidacije u
iznosu od 4,009,126€. To odraţava neuspeh za budţetiranje troškova kao što je odraţena na
beleškama objašnjenja (MSVIR 200 Modifikovano mišljenje).
Opšti zaključak
Iako smo uspeli da dobijemo sigurnost od efektivnih kontrola menadţmenta u nekim
oblastima izveštavanja, naša procena za Finansijsko Upravljanje i Kontrolu je istakla da u
nekim vaţnijim oblastima poslovanja postoje značajne slabosti. Na osnovu predstavljenih
detalja za svaki deo ovog izveštaja, naš opšti zaključak je da:

Godišnji finansijski izveštaji Agencije za Privatizaciju ne predstavljaju troškove za
usluge Autoriteta za Likvidaciju. Agencija za Privatizaciju isplatila je ove troškove
koji se odnose na Društvena preduzeća u likvidaciji iz Povereničkih fondova;

Četiri od 21 preporuka iz 2012 godine za Agenciju za Privatizaciju, neke od kojih
predstavljaju ponavljanje preporuka iz prethodne godine, nisu uopšte adresirane. To
moţe rezultirati neregularnim isplatama, slabim kontrolama i da Agencija za
Privatizaciju ne postigne vrednost za utrošen novac;

Nepotpun sastav Upravnog Odbora rezultirao je nemogućnošću postizanja svih
ciljeva. Direktni nedostaci su se ticali neblagovremene izrade godišnjem plana rada
kao i odsustvom podele uloga nadgledanja i izvršenja. Mi smo takođe primetili
nedostatke u raspodeli 20% bivšim radnicima od prodaje deonica društvenih
5
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
preduzeća. Nisu primenjene postojeće kontrole na efektivan način radi osiguranja
jednakog tretiranja radnika koji polaţu pravo na 20% fonda;

Dok ostale slabosti koja se odnose na Upravni Odbor primećene su kod
odobravanja/odbijanja prodaje kroz privatizaciju. Ne pruţanja osnovanog
obrazloţenja u preliminarnim analizama rezultira neispunjenjem ciljeva privatizacije
kroz pravilnu konkurenciju i nadzor prodaje uz posebne uslove. Dalje, kriteriji za
kvalifikovanje, a koji se odnose na tendere, se ne primenjuju;

Agencija za Privatizaciju nije uspela da nadgleda ispunjenje obavezivanja za
kapitalne investicije, obavezivanje za zapošljavanje i nastavak aktivnosti poslovanja
kod prodaje sa posebnim uslovima. Nedostatak pismenih propisa koje bi regulisali
način kontrole i nadgledanja ugovora i naplate potraţivanja i prikupljanja
potraţivanja rezultira ne sprovođenjem uslova ugovora i ne prikupljanjem kazni i
ostalim računima potraţivanja;

Postoje specifične slabosti koja se odnose na značajne aspekte vladavine, uključujući
upravljanje budţetom, potraţivanja kao i Sistem Unutrašnje Revizije; i

Nedovoljno nadgledanje od strane Upravnog Odbora je izvršeno za rad za koji je
isplaćena nadoknada članovima Odbora.
Naše glavne preporuke za Upravni Odbor su:

Osigurati da se troškovi na ime usluga Autoriteta za Likvidaciju predstave u
Godišnjim Finansijskim Izveštajima Kosovske Agencije za Privatizaciju u narednim
godinama;

Sarađivati sa Skupštinom kako bi se osigurala jasnoća nad načinom budţetiranja
troškova za usluge likvidacije;

Skupštini predstaviti potrebu za usvajanje odredbi koja jasno definišu vremenski
okvir kao i nadleţni organ za izbor punog sastava članova Odbora adekvatnog
kvaliteta i učiniti podelu uloga između odbora i izvršne vlasti, a koja bi osigurala
efektivno funkcionisanje Kosovske Agencije za Privatizaciju;

Jasno dokumentirati svaku donetu odluku o odobrenju ili odbijanju prodaje u skladu
sa uslovima utvrđenim u zahtevima tendera;

Osigurati preduzimanje zakonskih procena za hitne izmene u ugovorima i da se sve
izmene u budućim ugovorima izvrše samo u saglasnosti sa zaključcima ove
zakonske procene;

Uspostaviti mehanizme za efektivno nadgledanje nadoknada isplaćenih svojim
članovima i osigurati da se formalni uslovi referencije primene za sve članove
odbora, jasno utvrdivši njihove dodatne/specifične odgovornosti; i

Osigurati usvajanje statuta Komiteta za Reviziju.
6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Naše glavne preporuke za menadžment Agencije za Privatizaciju su:

Osigurati da se svi prihodi iz prodaje, transfera, likvidacije DP, izuzev viška
sredstava, čuvaju u poverenju u ime vlasnika i kreditora i da se odrţe od strane
Agencije, prema Zakonu o KAP;

Osigurati da akcioni plan odredi tačno praktične ali istovremeno izazovne
vremenske rokove za adresiranje preporuka Generalnog Revizora, sa
identifikovanim odgovornim osobljem, sa početnim fokusom na vaţnijim oblastima.
Implementacija ovog plana treba da se nadgleda i pregleda od strane Menadţmenta
na redovnim mesečnim osnovama;

Uspostaviti dodatne kontrole u procesu kvalifikacije legitimnih radnika koji
ispunjuju uslove za korišćenje 20% prihoda od prodaje Društvenih Preduzeća kako
bi obezbedio zaposlenima jednak pristup u raspodeli fondova;

Preispitati ciljeve nadgledanja koje se odnose na privatizaciju i da implementira
jedan proces nadgledanja od stručnog i adekvatnog osoblja koje je sposobno za
postizanje ovog cilja. Ovo treba da se reguliše tako da se proizvodu redovni mesečni
izveštaji za menadţment radi pruţanja ranog upozorenja o tome da li će se ispuniti
ili ne uslovi ugovora. Takođe, treba se potvrditi da ponuđači ispune kriterije
podobnosti;

Osigurati razvoj procesa pripreme budţeta i da upravljati svim potraţivanjima na
osnovu relevantnih ugovora; i

Razviti akcioni plan za adresiranje preporuka JUR u kojem su utvrđeni nadleţni
članovi osoblja kao i vremenski rokovi za akcije koje će se preduzeti.
7
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
1
Delokrug revizije i metodologija
Odgovornost je Menadţmenta KAP da pripremi finansijske izveštaje prema Međunarodnim
Standardima Računovodstva na Javnom Sektoru (MSRJS) o “ Finansijskom Izveštavanju na
osnovu Računovodstva Gotovog Novca” i ostalim specifičnim zahtevima. Kancelarija
Generalnog Revizora je odgovorna za obavljanje revizije regularnosti koja uključuje
ispitivanje i procenu finansijskih izveštaja i drugih finansijskih podataka kao i davanje
mišljenja:

Da li finansijski izveštaji pruţaju jednu pravilnu i istinitu sliku računa i finansijskih
pitanja za period revizije;

Da li finansijski podaci, sistemi i transakcije su u skladu sa zakonima i uredbama na
snazi;

O prikladnosti funkcija unutrašnje kontrole i unutrašnje revizije; i

O svim pitanjima koja proističu ili se tiču revizije.
Mi smo razmotrili do koje mere moţemo da se oslonimo na kontrole upravljanja tokom
određivanja detaljnog testiranja, koje su neophodne radi osiguranja prikladnog nivoa
dokaza za podršku mišljenja Generalnog Revizora (GR) i fokus naše revizije usklađenosti.
Donje sekcije pruţaju jedan detaljniji saţetak naših nalaza revizije sa naglaskom na
zapaţanja i preporuke na svakoj oblasti pregleda. Odgovori Menadţmenta KAP-a nad
našim nalazima moţete naći u Dodatku VI. Jedna procena odgovora Menadţmenta nad
datim preporukama u 2012 godini moţete naći u Dodatku V.
U vezi sa potpunošću, mi smo uključili identifikovana pitanja tokom predrevizije tamo gde
je to bilo relevantno. Naši nalazi su identifikovani kao:
Visokog prioriteta – Pitanja koja mogu rezultirati na materijalne slabosti u unutrašnjoj
kontroli i gde preduzeta akcija će pruţiti mogućnost za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti
unutrašnjih kontrola.
Srednjeg prioriteta - Pitanja koja ne mogu rezultirati na materijalne slabosti, ali gde će
preduzeta akcija pruţiti mogućnost za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih
kontrola.
Naše procedure su uključile jedan pregled unutrašnjih kontrola i sistema računovodstva,
kao i procedure samo u onoj meri koje se smatraju potrebnim za efikasno izvršenje revizije.
Nalazi revizije ne treba da se smatraju kao da predstavljaju jednu sveobuhvatnu izjavu svih
slabosti koje postoje, ili svih poboljšanja koje mogu da se izvrše na sistemima i procedurama
koje su funkcionisale. Nalazi koji se smatraju niskog prioriteta će se odvojeno izveštavati
finansijskom osoblju.
8
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
2
Godišnji finansijski izveštaji i ostale obaveze za
spoljno izveštavanje
Opšti zaključak
Naš pregled GFI KAP uzima u obzir usklađenost sa okvirom izveštavanja kao i kvalitet i
tačnost informacija registriranih na finansijskim izveštajima. Mi takođe uzimamo u obzir
datu izjavu od strane Izvršnog Direktora (ID) i Glavnog Finansijskog Sluţbenika (GFS), kada
se nacrt GFI dostavljaju Skupštini.
Izjava u vezi sa prikazivanjem GFI uključuje izvestan broj tvrdnji što se tiče usaglašenosti sa
okvirom izveštavanja i kvalitetom informacija u okviru godišnjih finansijskih izveštaja. Neke
izjave imaju za cilj da pruţaju sigurnost za Vladu da sve relevantne informacije su pruţene
radi osiguranja da moţe se preduzeti jedna sveobuhvatna revizija.
Naš pregled izjava o toku gotovine Fonda za Privatizaciju razmatra tačnost prikazanih
informacija.
2.1
Mišljenje revizije
Fond za Privatizaciju
Prema našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih
materijalnih gledišta, izuzev uključivanja isplata za profesionalne troškove likvidacije
privatizovanih Društvenih Preduzeća u iznosu od 4,009,126€. Ovi fondovi bi trebalo da se
drţe u poverenju za vlasnike i kreditore, dok troškovi likvidacije da se isplate od fonda
Agencije. (MSVIR 200 Modifikovano mišljenje).
Isticanje pitanja
Ţelimo privući vašu paţnju na činjenicu da bivši radnici imaju pravo na 20% prihoda od
prodaje deonica društvenih preduzeća. Pravo na dobijanje u nekim slučajevima nije
potvrđeno adekvatnom dokumentacijom. (MSVIR 200 Ne-modifikovano mišljenje sa
Isticanjem Pitanja).
Kosovska Agencija za Privatizaciju
Prema našem mišljenju finansijski izveštaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih
materijalnih gledišta, izuzev ne obuhvatanja isplata za troškove profesionalne likvidacije u
iznosu od 4,009,126€. To odraţava neuspeh za budţetiranje troškova kao što je odraţena na
beleškama objašnjenja (MSVIR 200 Modifikovano mišljenje).
9
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
2.2
Značajni rizici u Godišnjim Finansijskim Izveštajima
Opis
Na našem Memorandumu o planiranju revizije od dana 04.11.2013, identifikovani su dva
značajnih rizika: Isplata spoljnih usluga likvidacije za spoljne profesionalne usluge u
nedostatku odobrenog budţeta i kompenzacija UO bez izvršenja obaveza za porez po
odbitku. Značajni rizik je procenjen i dodela 20% prihoda od prodaje Društvenih preduzeća
(DP).
Rizik materijalnih anomalija koje smo identifikovali u fazi planiranja a odnosi se na
nadoknađivanje domaćih članova Upravnog Odbora (UO) bez podmirenja obaveza za porez
po odbitku nije adresirao. To zbog specifične akcije koju je preduzeo Izvršni Šef KAP i MF za
adresiranje rizika. Rizik materijalnih anomalija kojeg smo identifikovali, dogodio se jer
menadţment nije preduzeo akcije za adresiranje nastalih rizika.
KAP je pripremila dva finansijska izveštaja, GFI o aktivnostima KAP-a i izveštaj o protoku
novca za poverilačke fondove.
Pitanje 1 - GFI KAP-a ne predstavljaju troškove za usluge od Autoriteta za Likvidaciju –
Prioritet visok
Nalaz
U svojim GFI, KAP nije predstavila troškove od 4,009,126€, za usluge
Autoriteta za Likvidaciju, rezultirajući potcenjivanjem troškova u ovom
iznosu za robe i usluge. Međutim, mi smo primetili da je KAP obuhvatila
ovaj iznos u pregledu toka gotovog novca Fonda za privatizaciju, što
predstavlja neispravno prikazivanje jer smanjuje transparentnost ovih
troškova za čitaoce GFI-a.
Rizik
Netačno prikazivanje materijalnih troškova na GFI povećava rizik od
modifikovanja mišljenja.
Preporuka 1
Menadţment KAP-a treba da obezbedi da se troškovi na ime usluga
Autoriteta za Likvidaciju prikaţu u GFI KAP-a u narednim godinama.
10
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 2 – Isplate za usluge likvidacije iz fondova DP-a u Likvidaciju– Prioritet visoki
Nalaz
KAP je isplatila ugovor sa Ponuđačem Profesionalnih Usluga za
Autoritet Likvidacije isplaćujući te fakture od DP u Likvidaciju za koje
nema odobreni budţet. To je u suprotnosti sa Zakonom o budţetu. Do
sada, isplaćeno 5,237,135€ od kojih, 4,009,126€ je isplaćeno tokom 2013
godine.
Rizik
Isplate za usluge likvidacije van odobrenog budţeta predstavljaju
nepravilne isplate i moţe rezultirati kvalifikovanim mišljenjem. Isplate
za usluge likvidacije od fondova DP u likvidaciji, moţe rezultirati time
da se poverilački fondovi ne raspodele prema prioritetima utvrđenim
zakonom o KAP.
Preporuka 2
Upravni Odbor KAP treba sarađivati sa Skupštinom kako bi se
obezbedila jasnoća o načinu budţetiranja troškova za usluge likvidacije.
U međuvremenu, menadţment KAP treba da obezbedi da se svi prihodi
od realizovanih sredstava od prodaje, transfera, likvidacije DP-a, izuzev
viška sredstava, čuvaju u poverenje za vlasnike i kreditore i da se odrţe
od strane Agencije u skladu sa zakonom o KAP-u.
2.3
Usklađenost sa zahtevima za izveštavanje u GFI
Opis
Godišnji finansijski izveštaji treba da budu u skladu sa određenim okvirom izveštavanja. Mi
smo uzeli u obzir:

Usklađenost sa Pravilom MF - Br. 03/2013;

Zahteve ZUJFO br. 03/L-048;

Vremenski rok za dostavljanje Ministarstvu Finansija (MF);

Potrebu da se GFI potpisuju od strane ID i GFS;

Potrebu da se GFI dostavljaju na albanskom, engleskom i srpskom jeziku;

Potrebu da se GFI pripremaju u fizičkoj i elektronskoj kopiji; i

Dostavljanje redovnih mesečnih i tromesečnih izveštaja kod Upravnog Odbora KAPa tokom 2013 godine.
U nacrt finansijskim izveštajima bilo je potrebno da se izvrše neke finansijske korekcije i mi
smo dali nekoliko sugestija za poboljšanje narativnih obelodanjivanja i za osiguranje
potpunosti obelodanjivanja.
11
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
3
Preporuke iz prethodne godine
Opšti zaključak
Iako je menadţment KAP-a implementirao jedan akcioni plan za sprovođenje naših
preporuka, ona je neispravno predstavila preduzete akcije i manje od trećine preporuka su
implementirane.
Opis
Naš izveštaj revizije o GFI za 2012 godinu, je rezultirao sa 22 preporuka od kojih, 21
preporuka se odnosila na KAP. Menadţment KAP-a je pripremio jedan Akcioni plan gde se
predstavlja način kako treba da se adresiraju date preporuke i ovaj plan je sugerisao da su 8
preporuke adresirane, 13 nastavljaju da se adresiraju i jedna nije u nadleţnosti KAP-a nego
Skupštine. Međutim, mi smo našli da je samo pet preporuka u potpunosti adresirano, 12
delimično i četiri preporuke nisu adresirane. Za jedan detaljniji opis preporuka i kako su one
adresirane na osnovu Plana Delovanja od strane Menadţmenta KAP-a, vidi Dodatak V.
Pitanje 3 – Adresiranje preporuka iz prethodne godine – Prioritet visoki
Nalaz
Samo mali deo naših preporuka iz prošle godine su adresirane u
potpunosti. Značajan deo preporuka 2013 godine su ponavljane iz
prethodnih godina.
Rizik
Ne adresiranje preporuka revizije u ključnim finansijskim sistemima,
rezultirao na:
Preporuka 3

Isplata na ime Autoriteta za Likvidaciju a u vezi sa računima za
profesionalne usluge za likvidaciju privatizovanih DP;

Nedostatak nadgledanja UO nad isplatama članovima UO-a.

Primećeni nedostaci u procesu regrutovanja povezivan sa
neuspehom implementacije uredbe o regrutovanju i uredbe o
naknadu osoblja. Neuspeh dobijanja saglasnosti Ministarstva
Javne Administracije za reorganizaciju agencije; i

Kao posledica nedovoljnih kontrola tokom procesa raspodele
20%-a, proces nije razvijen u skladu sa propisima.
Menadţment KAP-a treba da obezbedi da akcioni plan, tačno određuje
praktične ali istovremeno izazovne vremenske rokove za adresiranje
preporuka GR, sa identifikovanim odgovornim osobljem, fokusirajući na
početku u vaţnijim oblastima. Implementacija ovog plana treba da se
nadgleda i pregleda od strane Menadţmenta na mesečnim osnovama.
12
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
4
4.1
Finansijsko upravljanje i Kontrola
Opšti zaključak
Naš pristup revizije je fokusiran na razumevanju i proceni preduzetih delovanja od strane
menadţmenta za osiguranje finansijskog upravljanja i efektivne kontrole i rezultate od ovih
akcija. Za pojedinačne finansijske sisteme, mi zahtevamo da identifikujemo nivo na kome
operišu trenutne kontrole. Ovaj nivo, na primer, moţe biti nadzorni aktivnost preduzet od
strane visokog menadţmenta ili efektivne kontrole niţeg nivoa. Mi smatramo da je
Menadţment KAP-a dizajnirao sistem unutrašnje kontrole na zadovoljavajućom nivou,
međutim sistem treba redovno da se nadgleda radi obezbeđenja da kontrole deluju. To
zahteva procenu struktura, procesa i linija odgovornosti predstavljene od strane
menadţmenta, uključujući preduzetu ulogu od strane Unutrašnje Revizije i Komiteta
Revizije. Mi smatramo da menadţment KAP je dizajnirao sistem unutrašnje kontrole na
prikladan način, ali sistem treba nadgledati kako bi se osiguralo primenjivanje kontrola.
Iako je menadţment implementirao neke unutrašnje kontrole, mi smo identifikovali slabosti
u ključnim pitanjima finansijskog upravljanja i kontrole.
5
Fond privatizacije
KAP je nezavisna agencija, odgovorna za privatizaciju DP na Kosovu, uključujući prodaju,
transferisanje i likvidaciju preduzeća i njihove imovine. Ova aktivnost ima direktan uticaj na
restrukturiranje trţišta Kosova, ekonomski razvoj i u dobrobit građana. KAP je nastavila sa
privatizacijom DP kroz “redovni Spin-Of” i “dobrovoljne likvidacije”.
U 2013 godini, Fond Privatizacije (FP)1 povećan je za 20,924,938€.
1
Tabela sa računima fondova u poverenju i njihovo stanje 31 decembra 2013 je predstavljena u Dodatku II.
13
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 4 – Razvoj aktivnosti privatizacije u odsustvu godišnjeg radnog plana – Prioritet
visoki
Nalaz
KAP zbog nedostatka potpuno funkcionalnog UO nije uspeo da izradi na
vreme godišnji radni plan za 2013 godinu. Agencija je sprovela talase
privatizacije pre usvajanja plana u Junu 2013. Strateški plan KAP-a za
2013-2015, sugerisao je dve Grupe privatizacije i pet prodaja putem
likvidacije, dok su realizovane tri Grupe privatizacije.
Rizik
Razvijanje aktivnosti privatizacije u odsustvu odobrenog operativnog
radnog plana, moţe rezultirati neslaganjem između planova i resursa na
raspolaganju i nepostizanjem zahtevanih kvalitativnih kontrola nad
procesima privatizacije. Tako nešto povećava rizik za grešaka u pripremi
spiskova DP koja će biti privatizovane.
Preporuka 4
Menadţment KAP-a treba da obezbedi da godišnji plan bude izrađen i
odobren od UO ne kasnije od tri meseci pre početka operativne godine
koji jasno predstavlja ciljeve, aktivnosti i resurse.
Pitanje 5 – Nepotpun sastav Upravnog Odbora KAP – Prioritet visok
Nalaz
Upravni Odbor (UO) KAP-a je od Aprila 2013 radio sa nepotpunim
sastavom. Trenutno, samo tri od pet domaćih kao i dva od tri
međunarodnih članova su imenovana. Tako nešto utiče na efektivnost
delovanja zbog činjenice da je u većini procesa, za donošenje odluka,
potrebno je pet od osam glasova članova, odnosno svi trenutno
imenovani moraju biti prisutni. Dalje, odsustvo tri međunarodna članova
UO prepreka je odlukama što se tiče raspodele 20% bivšim radnicima
zbog činjenice da takve odluke zahtevaju prisustvo međunarodnih
članova.
Rizik
Nepotpuni sastav UO KAP-a prouzrokovalo je raspodelu 20% radnicima,
izazvaće kašnjenja u ključnim aktivnostima agencije i smanjiti kvalitet
procene prodaja, što zahteva da se pokaţe efektivan rad KAP-a.
Preporuka 5
UO treba predstaviti Skupštini potrebu za usvajanje odredbi koja jasno
definišu vremenske rokove i odgovorni organ za izbor potpunog sastava
članova Odbora adekvatnog kvaliteta koji bi obezbedio efektivno
funkcionisanje Agencije.
14
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 6 – Postavljanje članova UO na izvršne položaje u KAP-u – Prioritet visok
Nalaz
KAP je osnivala jednu Upravljačku komisiju za nadgledanje ugovora sa
Ponuđačem Profesionalnih Usluga za Autoritet Likvidacije gde u
svojstvu člana ove Komisije je uspostavljen još jedan član UO KAP-a.
Rizik
Izvođenje izvršnih radova od strane članova UO-a moţe izazvati
situaciju sukoba interesa i nedovoljno nadgledanje spoljnih ugovora.
Preporuka 6
UO treba da obezbedi postojanje jasne i dokumentovane razlika između
uloge članova UO-a i izvršnih uloga, kroz koje fokus bi bio kod UO-a koji
pruţa nadzor iako nije izvršni deo.
5.1
Raspodela 20% od prodaje od privatizacije bivšim
radnicima
Tokom 2013 godine je izvršena raspodela 20% za 66 DP ukupno od 9,924,575 €, korisnici su
bili 9,825 bivših radnika. Delimična raspodela je izvršena za 65 DP, a jedna raspodela je
okončana.2
Mi smo testirali raspodelu 20% zaposlenih za devet DP za koje je raspodela izvršena u
iznosu od 1,496,381€ ili oko 15% ukupne raspodele tokom 2013 godine.
Prema vaţećim propisima radnik se smatra legitimnim za korišćenje sredstva od 20% ako je
registrovan kao radnik preduzeća u društvenom svojini u vreme privatizacije i ako se utvrdi
da je bio u platnom spisku preduzeća ne manje od tri godine.
2
U Dodatku III smo predstavili pregled raspodele 20%-a za radnike privatizovanih DP-a za period 2004-2013.
15
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 7 – Kvalifikacija radnika nelegitimna da izvuku korist od fondova
Prioritet visoki
Nalaz
20%-a –
Menadţment KAP-a nije efektivno implementirao postojeće kontrole
kako bi obezbedio jednak tretman svih radnika koji polaţu pravo na
sredstva koja se trebaju raspodeliti.

Konačna lista za parcijalnu raspodelu DP “Marketing Eksport” u
Prištini je imala 40 radnika gde svaki od njih primio 11,209€. U
testiranju 10 uzoraka u jednom slučaju nije bilo dokaza da radnik bio
u platnom spisku tri godine;

Za parcijalnu raspodelu u DP “Prizrencoop”- Prizren, u konačnoj listi
bili 15 radnika, gde svaki primio 14,763€. U 5 testiranih uzoraka,
radnicima nedostaje standardna forma prekida radnog odnosa, što je
sluţbeni dokumenat izdat od strane KAP-a i menadţmenta DP-a, i
potvrđuje da su kandidati registrovani kao radnici DP-a u vreme
Privatizacije;

Iz parcijalne raspodele u DP “KB Kosova”- Lipjan, svaki od 45
radnika su primili po 4,800€. Od 10 testiranih uzoraka, u 7 od njih
radnicima nedostajao standardna forma prekida radnog odnosa i
pojedinci nisu bili na platnom spisku za tri godine;

U konačnoj listi za parcijalnu razdelu kod DP “KB Shtime”- Štimlje,
svaki od 28 radnika primili po 4,473. Mi smo testirali 10 uzoraka i u
svim slučajevima radnicima nedostajao standardna forma prekida
radnog odnosa, a u dva (2) od ovih uzoraka ne moţe se zaključiti da
su bili radnici DP-a najmanje tri (3) godine;

U konačnoj listi za parcijalnu razdelu kod DP “Qumështorjakonzume” u Prištini svaki od 35 radnika su primili po 4,390€. Mi
smo testirali devet (9) uzoraka i u šest (6) od njih ne moţe se zaključiti
da su bili radnici DP-a najmanje tri (3) godine;

U konačnoj listi za parcijalnu razdelu kod DP “KB Ujmiri” u Klini,
bilo je šest (6) radnika koji su primili po 1,350€. Radnicima ove DP
nedostajao standardna forma prekida radnog odnosa. Radno
iskustvo u DP za tri (3) godine potvrde radni ugovori, međutim nije
bilo platnih spiska za te ugovore; i
16
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

U DP “Termovent” Lipjan obaveštenje o prestanku radnog odnosa
potpisivali 27 radnika. Menadţment DP-a uklonio sa liste pet (5)
radnika i dodao još 13 ostalih. Za četiri od pet uklonjenih radnika sa
liste KAP nije pruţila dokaze o razlogu njihovog uklanjanja. Takođe
za 13 radnika koji su dodati listu, KAP nije nam pruţila dokaze da su
bili radnici DP-a u vreme privatizacije, ili dokaza da su bili radnici
DP-a najmanje tri (3) godina. Nakon procesa ţalbe je okončana lista
od 36 radnika gde svaki primio po 6,362€. Od deset (10) uzoraka
konačne liste mi smo zatekli u dve nepravilnosti. Radni odnos u
knjiţicama ovih radnika je otvoren 1987 godine međutim nije
potvrđen, takođe utvrđeno da su ovi radnici pre 1987 bili radnici
jednoj drugoj DP-u i nije bilo dokaza da su bili radnici DP-a za
najmanje tri godine.
Rizik
Ne kompletirani dokazi o kvalifikaciju radnika sa legitimnim pravom za
korišćenje od raspodele 20%-a moţe rezultirati sa neregularnim
isplatama i uticati na koristi isplaćene radnicima sa legitimnim pravom.
Preporuka 7
Menadţment KAP-a treba da uspostavi dodatne kontrole u procesu
potvrđivanja legitimnih radnika za korišćenje 20% prihoda od prodaje
DP-a kako bi obezbedio radnicima jednak pristup u dodelu fondova.
5.2
Prodaja kroz privatizaciju
Mi smo procenili proces privatizacije za sedam preduzeća prodate kroz metode redovnog
spin-off-a, dva (2) preduzeća čija je prodaja odbijena od strane Upravnog Odbora KAP-a, i
jedno (1) tenderisano preduzeće kao individualni projekat sa određenim uslovima. Mi smo
testirali uzroke u iznosu od 16,046,814€ ili 51% od ukupne vrednosti odobrenih prodaja
tokom 2013 godine.
17
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 8 – Pobednička kompanija nije ispunila potrebne kriterijume za kvalifikaciju–
Prioritet visoki
Nalaz
Novo Preduzeće “Hotel Onix Banja e Pejës i Ilixhe” je tenderisana za
prodaju kao individualni projekat sa određenim uslovima i specifičnim
zahtevima za kvalifikaciju ponuđača.
Kvalifikovana kompanija nije ispunila kriterijume za kvalifikaciju
odnosno kriterijuma o godišnjem prometu od 3,000,000€ u svakoj od tri
(3) poslednjih godina. I nije dokazala da 20% prihoda dolazi od
aktivnosti Ilidţe3.
Rizik
Nagrađivanje ugovorom kompanije koja nije ispunila određene
kriterijume moţe rezultirati sa slabim kvalitetom investicija i ponuđenih
usluga, što je glavni cilj privatizacije ovog preduzeća.
Preporuka 8
Menadţment KAP-a treba da pregleda kontrole za proces prodaje
preduzeća u budućem i da obezbedi da pobedničke kompanije ispunjuju
sve uslove i kriterijume za kvalifikaciju.
Pitanje 9 – Nedostatak transparentnosti u odluci Odbora KAP-a KAP– Prioritet visoki
Nalaz
Odbor je odbijao prodaju dva preduzeća bez obelodanjivanja
obrazloţenja na osnovu analize za donošenju odluke. Za preduzeće
“Ratar Llapllasellë III SHPK” su ponudili 16 ponuđača i za “Ratar
Shushicë II” izrazili interesovanje 20 ponuđača. Menadţment KAP-a je
bio u prilogu prodaje ovih preduzeća. Opšta pravila o tenderisanju za
privatizaciju, tačno određuju okolnosti u kojima Odbor moţe da odbije
prodaju, međutim BD nije zasnivao odluku na nijednom od tih okolnosti.
Rizik
Neadekvatne akcije tokom odlučivanja moţe da se ne primećuju zbog ne
transparentnosti BD-a. Ovo moţe rezultirati da u budućem ima gubitka
prihoda zbog pokreta trţišnih cena i nedostatka interesovanja od strane
investitora, kao posledica odbijenih prodaja.
Preporuka 9
Upravni Odbor treba da jasno dokumentuje svaku donošenu odluku za
odobrenje ili odbijanje prodaje u skladu sa određenim uslovima sa
opštim propisima tendera.
3
Ilidţe su banje koje nude medicinske tretmane, fizikalnu terapiju i programe za rehabilitaciju uz upotrebu
prirodnih termalnih voda iz izvora.
18
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
5.3
Nadgledanje privatizovanih DP-a putem specijalnog spinoff-a i privatizovanih DP-a sa posebnim uslovima
DP koje prema uslovima ugovora i procedurama KAP-a za privatizacije sa posebnim
uslovima za DP i privatizacije sa specijalnim spin-off-om su pod nadzorom KAP-a.
Specijalni Spin off-i
Od početka privatizacije na Kosovu i do sada, 26 preduzeća su privatizovana kroz metode
Specijalnog Spin Off-a. Šest (6) privatizovane preduzeće ovom metodom4, su bile pod
nadzorom tokom 2013 godine i dva (2) preduzeća koja zbog ispunjenja predviđenih uslova
oslobođene od izveštavanja5, i četiri (4) ostala preduzeća nastavile da budu u procesu
ispunjenja uslova Sporazuma o Obavezivanju.
KAP je izrekla finansijske kazne za neke kupce koji nisu ispunili obaveze6.
Mi smo pregledali dve (2) privatizovane DP sa metodom Specijalnog Spin Off-a i jednu (1)
privatizovanu DP sa Posebnim Uslovima.
4
Hotel Iliria, DIG Tobacco, PIP Suhareka, MIM Golesh, Minex i Jugoterm
Hotel Iliria i Minex
6 Tabela kazni je predstavljena u Dodatku IV
5
19
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 10 - KAP bez pravnog osnova izmenila uslove početnog ugovora za privatizaciju
preduzeća sa specijalnim spin-off-om – Prioritet visoki
Nalaz
Novo Preduzeće “IDGJ Tobacco”, je privatizovana metodom specijalnog
Spin Off-a u 11 rundi prodaje od kupaca “McCroft Tobacco”. Glavni
elementi ugovora su nastavak delatnosti i ispunjenje obaveza od strane
kupaca za investicije od 5,559,000€ i zapošljavanje 799 radnika kako je bio
predviđeno početnim ugovorom u Avgustu 2008. KAP zbog ne
ispunjenja na vreme tih obaveza za investicije i broja zaposlenih prema
ugovoru, produţila rok za ispunjenje uslova ugovora.
Kupac “McCroft Tobacco” ponovo nije uspeo da ispuni obaveze i u
Decembru /2011 UO KAP-a odlučio da povuče akcije. Ova odluka
kasnije je promenjena od strane UO i u Marsu 2012 bez zakonskog
osnova. Odlučeno je da se postigne novi sporazum sa “Premium Tobacco
Group SHPK” na osnovu preporuka likvidatora kupaca “McCroft
Tobacco”. Sporazum je potpisivan od iste osobe koji je bio predstavnik
“McCroft Tobacco” takođe i likvidatora, od KAP i od kupaca.
Novi sporazum predviđa upošljavanje 90 radnika i investicije u iznosu
od 4,000,000€ unutar produţenog perioda od 2 godine. Novo Preduzeće
“Miniera dhe Industria e Magnezit (MIM) Golesh” – takođe je
privatizovana metodom specijalnog Spin Off-a u 22 rundi prodaje od
Kupaca “IMING d.o.o” uz obavezu kapitalnih investicija od 16,200,000€
i zaposlenje 355 radnika do Decembra 2009.
Jedna revizija je utvrdila da procenat realizovanih investicija od strane
kupaca je 41% od obaveze prema ugovoru. Iz ovoga moţemo zaključiti
da kupac“IMING d.o.o” nije uspeo da ispuni obaveze i u Decembru 2011
UO odlučio da povuče akcije. Odbor je promenio raniju odluku i u Maju
2012 bez zakonskog osnova zbog neispunjenja obaveza investicija,
odlučio da produţi rok za ispunjavanje investicije još za dve dodatne
godine.
Rizik
Izmena uslova početnog ugovora bez zakonskog osnova od strane KAP-a
za privatizovana DP sa specijalnim spin-off-om moţe rezultirati
neispunjenjem ciljeva privatizacije uključujući neispunjenje zahtevanih
investicija i gubitak poslovanja ovih preduzeća. Zakašnjenja u donošenju
odluka za povlačenje akcija zbog neispunjenja ugovorenih obaveza,
rizikuje nastavak poslovanja.
Preporuka 10
UO treba osigurati preduzimanje zakonskih procena za hitne izmene u
ugovorima i da se sve izmene u budućim ugovorima izvrše samo u
saglasnosti sa zaključcima ove zakonske procene;
Menadţment KAP treba redovno nadgledati ugovore sa kupcima i da se
izveštavanje sprovodi na redovnim osnovama, uključujući i procenu o
tome dali su postignuti ciljevi privatizacije.
20
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 11 – Nastavak poslovne aktivnosti kupaca DP-a bez potpisivanog ugovora od
stranaka – Prioritet visoki
Nalaz
KAP još nije potpisala novi sporazum za nastavak ispunjenja investicija
sa kupcem “MIM Golesh”-a, odlučeno u sastanku UO KAP-a odrţanog u
Maju 2012 godine. Iako ugovor nije potpisan tok datuma, u odsustvu
zakonske osnove, UO je odlučio da produţi rok za ispunjenje investicija
za dve godine.
Rizik
Nastavak poslovnih aktivnosti od jednog kupaca preduzeća u
nedostatku adekvatnog ugovora moţe rezultirati neispunjenjem ciljeva
privatizacije i izaziva konfuziju u procesu nadgledanju u odsustvu
ugovora gde bi bile utvrđene obaveze.
Preporuka 11
Menadţment KAP-a treba da obezbede da svi ugovori i sporazumi sa
kupcima DP-a budu formalizovani i potpisivani na vreme od svih strana.
Pitanje 12 – Ne primenjivanje kazni i oslobađanje kazni nekih kupaca koji nisu ispunili
obaveze– Prioritet visoki
Nalaz
UO bez zakonskog osnova je oprostio sve finansijske kazne nametnute
“IDGJ Tobacco Shpk” u iznosu od 4,573,649€ i kazne prema “MIM
Golesh” u iznosu od 8,447,812€. Kazne su izrečene zbog neispunjavanja
ugovorenih obaveza u Sporazumu o obavezivanju.
Rizik
Ne primenjivanje finansijskih kazni povećava rizik da se ne postignu
ugovoreni ciljevi privatizacije i stvara naviku da budući kupci ne
razmatraju ugovorene finansijske kazne ako ne ispunjavaju ugovorene
obaveze.
Preporuka 12
UO treba da pregleda osnovu prema kojoj su oproštene nametnute
finansijske kazne, da se razmotri uticaj ove odluke i kakve su akcije
potrebne, i ako jedna obaveza se ne ispunjava treba da se podleţe
adekvatne finansijske i zakonske kazne.
Preduzeća privatizovana pod uslovima
Tokom 2013 godine, (dvanaest) 12 privatizovanih preduzeća pod uslovima bila su u procesu
ispunjenja uslova ugovora– uglavnom nastavka iste aktivnosti poslovanja. Jedinica za
Kontrolu i Nadzor tokom 2013 godine je realizovala redovne nadzorne posete radi
ispitivanja da li je preduzeće nastavila da obavlja poslovne delatnosti kako je bila
obavezivana ugovorom.
21
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 13 – Nedostatak pismenih pravila koja bi regulisale način kontrole i nadgledanja
DP-a koji se nadgledaju od strane KAP-a – Prioritet visoki
Nalaz
KAP ima jednu uredbu koja reguliše način kontrole i nadgledanja DP-a o
ispunjenju obaveza za kapitalne investicije, zapošljavanja i nastavak
poslovne aktivnosti, za preduzeća privatizovane metodom Specijalnog
Spin-Off-a sa posebnim uslovima.
Rizik
Ne-efektivno nadgledanje novih preduzeća moţe rezultirati
neispunjenjem zaposlenosti i ugovorenih investicija ili ne-nastavljanju
poslovne aktivnosti.
Preporuka 13
Menadţment KAP-a treba da pregleda ciljeve nadgledanja i da
implementira jedan proces nadgledanja od profesionalnog osoblja. To
treba da se reguliše tako da se proizvodu redovne mesečne izveštaje za
Menadţment radi pruţanja ranijeg upozorenja ako se ispunjuju uslovi
ugovora.
22
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
6
Planiranje i izvršenje budţeta - KAP
Opis
Prema zakonu KAP-a, Agencija koristi 5% svih prodaja i ostalih realizacija za pokrivanje
operativnih i administrativnih troškova. KAP transferiše periodično prihode namenjene
ovom bankarskom računu, u cilju finansiranja aktivnosti agencije za adekvatnu fiskalnu
godinu.
Mi smo razmotrili izvor budţetskih fondova za KAP, trošenje fondova prema ekonomskim
kategorijama i prikupljene prihode. To je isticano na donjim tabelama:
Tabela 1. Izvori budžetskih fondova– izvršenje nad budžetom (u €)
Početni
budţet
Završni
budţet7
2013
Izvršenje
2012
Izvršenje
2011
Izvršenje
8,048,000
7,716,447
5,757,044
6,022,910
9,942,875
Grant Vlade -Budţet
0
0
0
0
7,443,189
Prenete sa prethodne
godine –
0
0
0
0
0
8,048,000
7,716,447
5,757,044
6,022,910
1,151,410
Domaće donacije
0
0
0
0
0
Spoljne donacije
0
0
0
0
1,348,276
Opis
Izvori Fondova:
Sopstveni prihodi 8
Završni budţet je niţi za 331,553€ ili oko 4% od ukupnog početnog budţeta kao rezultat
budţetskog pregleda i u skladu sa odlukama Vlade.
U 2013 godini, KAP je upotrebila samo 75% od budţeta (79% u 2012 godini). Nivo izvršenja
budţeta ostaje na nezadovoljavajućim nivou i u nastavku se daju objašnjenja o trenutnom
stanju.
7
8
Završni Budţet – odobreni budţet od strane Skupštine koji je kontinuirano usklađen od Ministarstva Finansija.
Prema zakonu KAP-a, Kosovska Agencija za Privatizaciju koristi 5% od svih prodaja i ostalih realizovanja za
pokrivanje operativnih i administrativnih troškova. KAP transferiše periodično namenjene prihode na ovom
bankarskom računu, kako bi finansirale aktivnosti agencije za adekvatnu fiskalnu godinu.
23
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Tabela 2. Trošenje fondova prema ekonomskim kategorijama- izvršenje naspram budžetu
(u €)
Početni
budţet
Završni
budţet
2013
Izvršenje
2012
Izvršenje
2011
Izvršenje
Troškovi fondova prema
ekonomskim
kategorijama
8,048,000
7,716,447
5,757,044
6,022,910
9,942,875
Plate i dnevnice
3,500,000
3,500,000
3,331,628
3,384,687
3,647,510
Roba i usluge
4,200,000
3,976,447
2,209,081
2,455,143
2,404,728
Komunalije
98,000
98,000
90,575
89,659
85,490
Subvencije i transferi
80,000
80,000
72,179
76,473 1,966,2189
Kapitalne investicije
170,000
62,000
53,581
16,948
Opis
1,838,930
Rezerve (ako ima)
Objašnjenja o promenama u budţetskim kategorijama su date u nastavku:

Iz budţeta za robe i usluge nije iskorišćen iznos od 1,767,365€. Početno smanjenje u
budţetu ove kategorije nije bila dovoljna, a smanjenje u kategoriju Kapitalne
Investicije je rezultirao poboljšanjem planiranja.

Ostale kategorije su upravljene relativno dobro.
Pitanje 14 – Izvršenje budžeta – Prioritet visoki
Nalaz
Dok izvršenje budţeta za većinu kategorija je na prihvatljivom nivou,
kategorija za robu i usluge smanjuje ukupan procenat izvršenja budţeta
na nivou 75%.
Rizik
Neadekvatno planiranje budţeta i nisko izvršenje budţeta moţe
rezultirati nepostizanjem ciljeva organizacije i smanjuje efektivnost plana
troškova KAP-a.
Preporuka 14
Menadţment KAP-a treba da obezbedi da je priprema budţeta razvijena
kroz jednog rigoroznog procesa procenjivanja koji odraţava u potpunosti
sve relevantne informacije uključujući i potrošnju u prethodnim
godinama imajući u vidu planirane promene.
Posebnu paţnju treba obratiti identifikovanju prepreka i mogućnostima
za povećanje procenta izvršenja u kategoriji roba i usluga.
9
Do 2011 godine KAP je izdvojila sredstva u formi subvencija za DP Trepća, a od 2012 godine ta sredstva se
izdvajaju od strane MER-a.
24
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Efektivno nadgledanje godišnjeg budţeta treba da se primeni u cilju da
se vremenske akcije preduzmu za adresiranje neslaganja uprkos
planiranih troškova.
6.1
Prihodi KAP-a
Opis
KAP periodično transferiše prihode namenjene ovom bankarskom računu u cilju
finansiranja aktivnosti agencije za tu fiskalnu godinu. Prema zakonu o ZUJFO-a, KAP
prikuplja informacije koje su ekskluzivno namenjene za pokriću operativnih i
administrativnih troškova. Trezor otvorio poseban račun u fondu kosovskog Budţeta u ime
računa “KAP Privatizacija Administrativna Tarifa”.
Pitanje 15 – Prikupljeni prihodi od fonda na poverenju – Prioritet visoki
Zbog neispunjenja obaveza za ugovorene investicije, do sada su primenjene finansijske
kazne za neke kupce koji nisu ispunili te obaveze. Ostali prikupljenih prihodi KAP-a su
prihodi od kirije i prodaje imovina. Iz zapisnika sa sastanka UO zaključili smo da je KAP
oslobodila od obaveze za isplatu finansijskih kazni za 2 uzoraka koji smo mi revidirali. Mi
nismo bili u stanju da proveravamo koliki je vrednost računa potraţivanja koje bi se
smatrale kao loši dugovi jer KAP ne primenjuje sistem klasifikacije.
Pregled toka gotovog novca Fonda za Privatizaciju podeljen prema aktivnostima je
prikazana u sledećoj fazi:
Tabela 3. Finansijske kazne
Finansijske kazne zbog nepoštovanja obaveza specijalni spin-off
32,711,945€
Prodaja imovine
6,501,564€
Neprikupljene kirije
5,088,505€
Ukupno
44,302,014€
25
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Nalaz
Na osnovu zapisnika sa sastanka UO, KAP oprostila račune potraţivanja
za sve finansijske kazne nametnute kupcu Novog Preduzeća “IDGJ
Tobacco” i “MIM Golesh” zbog neispunjenja obaveza. Međutim
prikupljeni prihodi od fondova na poverenju su predstavljeni u izjavu
toka gotovog novca Fonda za Privatizaciju podeljene prema aktivnošću.
KAP nema jednog
potraţivanja.
regulisanog
sistema
o
prikupljanju
računa
Rizik
Nedostatak regulative o prikupljanju računa potraţivanja povećava rizik
da se potraţivanja ne prikupljaju na vreme što rezultira na direktni
finansijski gubitak za KAP.
Preporuka 15
Menadţment KAP-a da obezbeđuju da se svi računi potraţivanja
upravljaju na osnovu adekvatnih ugovora.
Menadţment KAP-a aktivno treba da razmotri sve opcije, uključujući i
zakonskih sredstava kako bi obezbedio da će se izvršiti dogovorene
isplate.
6.2
6.2.1
Troškovi
Troškovi koji ne idu kroz nabavku
Naknada međunarodnih članova Upravnog Odbora KAP-a
KAP je usvojila “Uredbu za nadoknadu Direktora Odbora KAP-a” na osnovu koje naknada
međunarodnih članova odbora imenovanih od strane Međunarodnog Civilnog Predstavnika
(MCP) treba da se obavlja u skladu sa Specifičnim Uslovima njihovog Imenovanja (SUI).
SUI predviđaju nadoknadu od 1,000 € za učestvovanje u sastanku odbora i 500 € za svakog
pola dana rada koje treba da se izveštavaju i odobravaju od MCP ili, nakon prestanka
nadgledane nezavisnosti kod Komisije Imenovanih (KI)10.
10
Predstavnici 8 međunarodnih ambasada Kosova
26
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Pitanje 16 – Nejasnoća i nedostatak adekvatnih kontrola kod isplate za naknadu
međunarodnih članova Upravnog Odbora KAP-a – Prioritet visoki
Nalaz
Sporazumi za isplatu međunarodnih članova odbora, uglavnom se
određuju odredbama SUI – odnosno, naknada za učestvovanje u
sastancima odbora i odredba za dodatnu isplatu do 5,000 evra mesečno
za dodatni rad.
U periodu Oktobar 2012 i Februar 2013 isplate su izvršene
međunarodnim članovima. Tako nešto se desilo iako Odbor nije bio
kompletiran. To odraţava napore ovih članova Odbora da obezbede
'nastavak rada' u odsustvu funkcionalnog Odbora. Međutim, mi nismo
bili u stanju uočiti neki dokaz odrađenog posla tokom tog perioda.
Vaţno je da takvi sporazumi podleţu efektivnom nadgledanju
upravljanja, uključujući i obrazloţenje za odobrenje izvršenih isplata i
osiguranjem postojanja uslova referencije za sve članove odbora. Jedan
međunarodni član nije bio u stanju pruţiti aktuelni uslovi referencije.
Komisija Imenovanih je odlučila da ne sprovede nadgledanje članova
Odbora i ostavila ovo pitanje Upravnom Odboru. Nema formalnog
rezultata (poput izveštaja Odboru u potpunom sastavu koji je
funkcionisao od Marta 2013 u kojem se na detaljan način opisuje posao
odrađen u prethodnih četiri meseci od strane članova Odbora) što moţe
demonstrirati uticaj dodatnog posla članova Odbora.
Rizik
Izvršene isplate koje se ne povezuju sa trenutnom aktivnošću ili nisu u
skladu sa zakonskim odredbama, moţe rezultirati ne nepravilne ili
netačne isplate i na negativni publicitet za KAP.
Preporuka 16
UO treba da preispita ukupni okvir upravljanja u vezi sa UO KAP-a kako
bi obezbedio da:
Uspostavljanje mehanizma za
isplaćenih svojim članovima; i
efektivno
nadgledanje
nadoknada
Formalni uslovi referencije primenjuju za sve članove UO, navodeći jasno
njihove dodatne/specifične odgovornosti.
27
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
6.3
Sistem unutrašnje revizije
Opis
Unutrašnja revizije je ključni deo unutrašnje kontrole i zbog njegove vaţnosti mi ih
prikazujemo ovde odvojeno. Mi uzimamo u obzir delokrug rada unutrašnje revizije i
aktivnosti Komiteta Revizije. Osim toga, mi razmatramo preduzete mere od strane višeg
menadţmenta, kao rezultat izvršenog rada od strane Jedinice Unutrašnje Revizije (JUR) i
Komiteta Revizije (KR). JUR je za 2013 godinu je planirala da izvrši 8 revizija, i uspela da
okonča sve njih koja su pokrivale pitanja u procesu tokom tekuće godine.
Pitanje 17 – Nedovoljno adresiranje preporuka JUR-a – Prioritet visoki
Nalaz
Menadţment KAP-a nije implementirao na odgovarajućem nivou i na
aktivan način date preporuke od strane JUR-a.
Rizik
Neuspeh adresiranja preporuka povećava rizik da se identifikovane
slabosti od strane revizije, ostaju nekorigovane, rezultirajući na trajnim
finansijskim gubicima za KAP, postizanju slabe vrednosti za novac i
nastavak slabih praksi.
Preporuka 17
Menadţment KAP-a treba da razvije jedan jasni akcioni plan za
adresiranje preporuka JUR-a, koji potvrđuje odgovorne sluţbenike i
vreme obavljanja akcija.
Pitanje 18 – Nedostatak funkcionalnog Komiteta Revizije (KR) – Prioritet visoki
Nalaz
KR je tokom 2013 godine odrţao samo dva (2) sastanka koji nisu imali
neki vaţni rezultat. KAP nema usvojenog statuta Komiteta Revizije.
Rizik
Nedostatak jednog efektivnog KR-a smanjio je nivo izazova i podrške
JUR-u, uključujući i podršku na adresiranju preporuka. Takođe oslabi
opštu upravljanju u takvim agencijama kao nedostatak diskusija za
adresiranje izveštaja KGR-a. Nedostatak statuta moţe rezultirati
situacijom kada se ne znaju jasno svi zadaci i duţnosti Komiteta Revizije.
Preporuka 18
Menadţment KAP-a treba da radi sa načelnikom Komiteta Revizije radi
podrške jednog KR-a koji primenjuje najbolje prakse.
Menadţment KAP-a i Odbor KAP-a treba da obezbede usvajanje statuta
Komiteta Revizije.
28
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak I: Objašnjenja različitih vrsta mišljenja revizije
primenjenih od strane KGR
(odlomak od MSVIR 200)
Oblik mišljenja revizije
147. Revizor treba da izrazi jedno ne-modifikovano mišljenje revizije ukoliko se zaključi
da su finansijski izveštaji pripremljeni, sa svih materijalnih gledišta u skladu sa vaţećim
finansijskim okvirom.
Ukoliko revizor zaključi da, na osnovu prikupljenih dokaza revizije, finansijski izveštaji kao
celina nisu bez materijalnih grešaka, ili nije u mogućnosti da dobije dovoljno odgovarajućih
dokaza revizije da bi zaključio da su finansijski izveštaji kao celina bez materijalnih grešaka,
revizor treba da izmeni mišljenje revizije na izveštaju revizora u skladu sa odeljkom
“Određivanje vrste modifikacije mišljenja revizora”.
148. Ukoliko finansijski izveštaji pripremljeni u skladu sa zahtevima okvira prikazivanja, ne
postignu pravično prikazivanje, revizor treba da razmotri pitanje sa menadţmentom, i na
osnovu zahteva primenljivog okvira finansijskog izveštavanja i načina na koji je to pitanje
rešeno, da odredi da li je neophodno da se izmeni mišljenje revizije.
Modifikacije mišljenja revizije na revizorski izveštaj
151. Revizor treba da modifikuje mišljenje revizije na revizorski izveštaj ukoliko se zaključi
da, na osnovu prikupljenih dokaza revizije, finansijski izveštaji kao celina nisu bez
materijalnih grešaka, ili nije u mogućnosti da dobije dovoljno odgovarajućih dokaza revizije
da bi zaključio da su finansijski izveštaji kao celina bez materijalnih grešaka. Revizori mogu
izdati tri vrste modifikovanih mišljenja revizije: kvalifikovano mišljenje, protivno mišljenje i
odricanje od mišljenja.
29
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Određivanje vrste modifikacije na mišljenje revizora
152. Odluka u vezi sa vrstom modifikovanog mišljenja revizije je prikladno u zavisnosti od:

Prirode pitanja koje je dovelo do modifikacije – što podrazumeva, da li su finansijski
izveštaji materijalno pogrešno prikazivani ili, u slučaju da je bilo nemoguće prikupiti
dovoljno odgovarajućih dokaza revizije, moglo je doći do pogrešnog materijalnog
prikazivanja; i

Sud revizora o rasprostranjenosti uticaja ili mogućih uticaja pitanja na finansijskim
izveštajima.
153. Revizor treba da izrazi kvalifikovano mišljenje ukoliko: (1) nakon dobijanja dovoljno
odgovarajućih i prikladnih dokaza revizije, revizor zaključuje da netačne tvrdnje,
pojedinačno ili zajednički, su materijalne, ali nisu rasprostranjene, na finansijskim
izveštajima; ili (2) revizor nije bio u stanju da dobije dovoljno odgovarajućih dokaza revizije
na osnovu kojih moţe da podrţi jedno mišljenje revizije, ali zaključuje da uticaj na
finansijskim izveštajima bilo kojih neotkrivenih netačnih tvrdnji mogu biti materijalne ali ne
i rasprostranjene.
154. Revizor treba da izrazi protivno mišljenje ukoliko, nakon dobijanja dovoljno
odgovarajućih dokaza revizije, revizor zaključuje da netačne tvrdnje, pojedinačno ili
zajednički, su materijalne i rasprostranjene na finansijskim izveštajima.
155. Revizor treba da izrazi odricanje od mišljenja ukoliko, pošto nije bio u stanju da dobije
dovoljno odgovarajućih dokaza revizije na osnovu kojih moţe da podrţi mišljenje revizije,
revizor zaključuje da uticaj na finansijskim izveštajima bilo kojih neotkrivenih netačnih
tvrdnji mogu biti materijalne i rasprostranjene. Ukoliko nakon prihvatanja angaţovanja,
revizor postaje svestan da je menadţment nametnuo ograničenje na delokrug revizije za
koju revizor smatra da će verovatno dovesti do potrebe izraţavanja kvalifikovanog mišljenja
ili odricanje od mišljenja o finansijskim izveštajima, revizor treba da zahteva od
menadţmenta da ukloni to ograničenje.
156. Ukoliko daje modifikovano mišljenje revizije, revizor će takođe modifikovati naslov
kako bi odgovarao vrsti izraţenog mišljenja revizije. MSVIR 170519 pruţa dodatna uputstva o
specifičnom jezičnom izraţavanju koje će se koristiti kada se izdaje modifikovano mišljenje
revizije i kada se opisuje odgovornost revizora.
30
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Paragrafi Isticanje pitanja i paragrafi Ostalih pitanja na revizorski izveštaj
157. Ukoliko revizor smatra potrebnim da skrene paţnju na pitanje prikazano ili
obelodanjeno na finansijskim izveštajima koja je od velikog značaja za njihovo razumevanje
finansijskih izveštaja, ali postoje dovoljno prikladnih dokaza da to pitanje nije materijalno
pogrešno prikazano na finansijskim izveštajima, revizor će uključiti jedan paragraf o
isticanju pitanja u revizorski izveštaj. Isticanje pitanja će se odnositi na informaciju
prikazanu ili obelodanjenu na finansijskim izveštajima.
158. Paragraf o Isticanju pitanja treba:

da se uključi odmah nakon mišljenja revizije;

da se koristi naslov “Isticanje pitanja ” ili neki drugi prikladni naslov;

da uključi jasnu referencu na pitanje koje se ističe i da naznači gde se mogu naći
relevantna obelodanjivanja na finansijskim izveštajima koja u potpunosti opisuju to
pitanje;

ukazati da revizorsko mišljenje nije modifikovano u odnosu na isticano pitanje.
159. Ukoliko revizor smatra neophodno komuniciranje jednog pitanja, osim one koje su
predstavljene ili obelodanjene u finansijskim izveštajima, koja po prosudi revizora je vaţna
za korisniku cilju shvatanja revizije, a pod uslovom da to nije zabranjeno zakonom ili
pravilima, treba da se pripremi pasus sa naslovom "Ostala Pitanja", ili nekim drugim
pogodnim naslovom. Ovaj pasus treba da se pojavi odmah iza mišljenja i nakon svakog
pasusa kod Isticanja Pitanja.
31
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak II – Računi fondova na poverenju
Tabela 1 Računi fondova na poverenju i njihovo stanje dana 31 Decembar, 2013 godine (€)
Stanje računa na
datum 30
Decembar 2013
Stanje računa
na datum 31
Decembar 2012
Razlika
Br
Opis Računa
1
Računi Privatizacije na
poverenju
122,250,942
210,850,705
(88,599,763)
2
Računi Likvidacije na
poverenju
385,590,737
273,474,558
112,116,179
3
Računi (Novac) na
poverenju DP
6,893,134
5,971,317
921,817
4
Novac na poverenju
komercijalizacije DP
3,667,287
3,667,287
-
5
Sredstva na poverenju koja
pripadaju radnicima
27,809,806
30,926,511
(3,116,705)
6
Depoziti Ponuda
Privatizacije
321,749
1,749,269
(1,427,520)
7
Tarife Dostavljanja Ponuda
za Privatizaciju
267,537
49,860
217,677
8
Depoziti Ponuda
Likvidacije
1,043,427
928,663
114,764
9
Tarife Dostavljanja Ponuda
za Likvidacije
223,503
74,417
149,086
10
Račun Registrovanja tarifa
likvidacije
25
-
11
Osnovni Kapital KAP-a
1,109,549
1,109,549
-
12
Rezervni Fond KAP-a
1,300,459
1,009,718
290,741
13
Novac Donatora
8,463
8,463
-
14
Administrativna tarifa
KAP-a
19,841,679
19,583,043
258,636
15
Novac ţiro računa u rač. za
vremenski depozit
0
0
-
570,328,297
549,403,360
20,924,938
Ukupno:
32
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak III – Raspodela 20% za period 2004-2013
Zbog posebnog statusa zaposlenih u društvenim preduzećima i uticaja privatizacije na tom
statusu, ovi bivši radnici imaju pravo da dobiju jedan deo prihoda od privatizacije. Ovaj deo
će biti 20% prihoda od prodaje akcija jednog preduzeća u društvenoj svojini ili jedne njene
filijale.
U tabeli ispod predstavljen pregled dosadašnje raspodele 20%-e:
Tabela 2. Raspodela 20%-e – Godina 2004-2013 (u €)
Godina 2004-2013
Br spiska- DP-a
Iznos u €
189
54,144,956
85
25,994,498
Delimična raspodela
Konačna raspodela
Ukupno
80,139,454
Vrednost ne raspodeljenih fondova koji se odrţaju kao rezerve u računima zaposlenih za
kasniju raspodelu nakon odluke Posebne Komore Vrhovnog Suda je 27,809,806
33
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak IV – Finansijske kazne
Tabela 2. Spisak kupaca privatizovanih DP-a kojima su nametnute finansijske kazne
Ukupan iznos kazni za 5 SSO
01/01/2013
Novo Preduzeće
-31/12 2013
Od datuma ugovora
do 31 /12/ 2012
Novo Preduzeće Grand Hotel
8,822,315
Novo Preduzeće IDGJ Tobacco
4,573,649
Novo Preduzeće Xim Strezovc
7,298,171
Novo Preduzeće MIM Golesh
8,447,812
Novo Preduzeće Agrokosova Holding
38,284
3,569,997
Ukupno
38,284
32,711,945
34
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak V: Preporuke iz prethodne godine
Komponenta
revizije
Date preporuke
Potpuno adresirane
preporuke
Preporuke iz
prethodne
godine
Pregledani Akcioni plan na jasan način
definiše jedan vremenski rok za adresiranje
preporuka sa identifikovanim članovima
nadleţnog osoblja – sa početnim fokusom
na one od najveće vaţnosti.
Implementirana
Finansijski
rezultat –Fond
Privatizacije
Izrade odredbe koja jasno definišu
vremenske rokove za odabir članova OD
kako ne bi bilo praznina u funkcionisanju
Agencije; i
Ne adresirane
preporuke
Implementiranje
ove preporuke
nije u
nadleţnosti
KAP-a
Procedure za odabir članova OD trebaju
jasno definisati otvaranje konkursa, razvoj
procesa ocenjivanja kandidata i prosleđenje
predloţenih kandidata za imenovanje od
strane Skupštine.
Upravljanje
depozita
Delimično adresirane
preporuke
KAP, u saradnji sa CBK uloţe napore o
pripremi jedne strategije u pravcu boljeg
upravljanja fondova privatizacije;i
KAP zatraţi od CBK potpunije informacije
u vezi sa ukupnom kamatnom stopom
dobijenom od investiranih depozita.
Nije
Implementirana
35
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Raspodela 20%
Da se sprovode kontrole u procesu
raspodele 20% fondova od prodaje DP
radnicima.
Nije
Implementirana
Da se jasno identifikuje i dokumentuje
svaki korisnik 20% fondova iz
Nije
Implementirana
privatizacije DP; i
KAP da izvrši isplatu 20% sredstava iz
privatizacije DP samo u slučaju kada se
tačno potvrđuje period radnog odnosa
korisnika.
Prodaja putem
privatizacije
Nije
Implementirana
Dizajniranje jasnih pravila i da se odrede
jasni pisani kriteriji o
Kontinuirano
Implementiranje
situacijama kada se zahteva pomeranje
različitih rokova od strane kupaca DP za
uplaćivanje; i
Da KAP iznađe brţi način saradnje sa
Kosovskom Policijskom Sluţbom s ciljem
blagovremenog ispunjavanja kriterijuma o
potvrđivanju kupaca DP.
Prodaja putem
likvidacije
Kontinuirano
Implementiranje
Da se obaveste relevantne SO pre nego se
tenderiše jedno društveno preduzeće preko
likvidacije tako kako je predviđeno u
operacionalnih
Kontinuirano
Implementiranje
politikama KAP.
Planiranje i
izvršenje
budţeta
Izradu godišnjeg plana nabavke na osnovu
realnih potreba organizacije uzevši u obzir
zahteve svake njene jedinice.
Kontinuirano
Implementiranje
36
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Nabavka
Da se Odbor direktora ne umeša u
operativnim poslovima Agencije.
Potpisanje ugovora samo u slučaju kada su
prethodno uključeni u planu nabavke, u
skladu sa opštim ciljevima organizacije kao
i kada ima dovoljno sredstava za njihovo
finansiranje.
Svi prihodi od sredstava ostvarenih od
prodaje, prenosa, likvidacije
DP, sa izuzetkom viška sredstava, da se
drţe u poverenju za vlasnike i
Kontinuirano
Implementiranje
Nije
Implementirana
Implementirana
kreditore i odrţavaju od Agencije.
Obezbediti potrebne uslove za samostalan
rad komisije za ocenjivanje ponuda i
uzdrţati se od bilo kakvog delovanja koji bi
mogao uticati na rezultat procene ili moţe
da formira takvu utisak.
Nabavka
Nabavka
Nije
Implementirana
Obezbediti punu primenu ZJN i sve usluge
izvršene isključivo na osnovu vaţećih
ugovora i otvorene konkurencije.
Kontinuirano
Implementiranje
Dodelu tendera samo onim EO koji
ispunjavaju sve postavljene kriterije.
Kontinuirano
Implementiranje
Sva snabdevanja budu prema planiranju i
poštovati uslove ugovora.
Kontinuirano
Implementiranje
37
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Nabavka
U slučaju ugovaranja radova/usluga, one
biti unapred planirane planom nabavke.
Kontinuirano
Implementiranje
Sva osiguranja izvršenja budu u skladu sa
vaţećim zakonima na Kosovu; i
Kontinuirano
Implementiranje
Ne treba izbeći procedure nabavke,
potpisivanjem nekoliko ugovora sa niskim
vrednostima da bi se izbegle otvorene
procedure nabavke.
Nabavka
Kontinuirano
Implementiranje
Izvršiti Isplate na osnovi vrednosti
ugovora, naprotiv, da se razmotri
mogućnost drugih ugovornih procesa.
Kontinuirano
Implementiranje
Izvršenje isplata u skladu sa ugovorenim
uslovima i rokovima.
Kontinuirano
Implementiranje
Nabavka
Imenovanje članova Odbora za ocenjivanje
ponuda za tendere u skladu sa ZJN na
snazi.
Ostale
kupovine
Nadoknadu odbora direktora iz kategorije
Plata i dnevnica; i
Kontinuirano
Implementiranje
Za sva isplaćena lična primanja,
uzdrţavanje poreza na lični dohodak
smatra prema zakonima na snazi
Kontinuirano
Implementiranje
Nadoknade
(Plate i
dnevnice)
Implementirana
Pripremu unutrašnje uredbe u skladu sa
zakonom o plaćanju civilnih sluţbenika uz
obezbeđivanje transparentnosti i pravilnom
upravljanju osoblja.
Nije
Implementirana
38
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Nadoknade
(Plate i
dnevnice)
Da se zapošljavanje radnika i njihovo
testiranje radi na osnovu zakona o radu
otvorenim konkursom dajući ravnopravnu
mogućnost
Kontinuirano
Implementiranje
svim zainteresovanim koji ispunjavaju
osnovne kriterijume za kvalifikaciju.
Nadoknade
(Plate i
dnevnice)
Se unutrašnje restrukturiranje obavi samo
nakon dobijanja odobrenja MJA, i
Nadoknade
(Plate i
dnevnice)
Da sve plate moraju biti u skladu sa
vaţećim zakonom o platama civilnih
sluţbenika;
Nije
Implementirana
Izmena nivoa plata da se sprovede nakon
odgovarajućeg odobrenja od strane MJA.
Da su sve plate odobrene od strane MJA; i
Kontinuirano
Implementiranje,
Kontinuirano
Implementiranje,
Da se obezbedi da svi zaposleni izvrše svoje
zadatke u skladu sa ugovorom.
Kontinuirano
Implementiranje
Subvencije i
transferi
Da se prilikom dodele subvencija, jasno
određuju kriterijumi za korisnike i da pruţi
relevantne dokaze o regularnosti raspodele
ovih subvencija.
Kapitalne i nekapitalne
imovine
Osigurati da imovinu procenjenu za
poravnanje otklone iz računovodstvenih
evidencija; i
Implementirana
Kontinuirano
Implementiranje
Kontinuirano
Implementiranje
Osigurati da se imovina registruje u skladu
sa vaţećim pravilima i izvršiti
izračunavanje amortizacije sredstava u
tačnosti.
39
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Sistem
unutrašnje
revizije
Planovi opštih aktivnosti unutrašnje
Implementirana
revizije zasnuju na proceni rizika i potrebno
ih je revidirati najmanje jednom godišnje, i
istovremeno
operativni planovi u potpunom skladu sa
strateškim planovima.
Implementirana
Planiranje radnog vremena JUR biti
organizovano i dosledno; i
Promene u planovima opštih aktivnosti
unutrašnje revizije treba biti odobreni od
Odbora Direktora /OR i GAS.
Implementirana
Operacionalizaciju Komitet za reviziju i da
isti blagovremeno adresuje zadatke kod
relevantnih direkcija u cilju poboljšanja
identifikovanih nepravilnosti kao i da
doprinosi dobrom upravljanju agencije.
Implementirana
40
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Dodatak VI: Odgovor Menadţmenta nad nalazima KGR
Nalazi
Nalaz 1: KAP na GFI nije
prikazala troškove u iznosu od
4,009,126€, za usluge od
Autoriteta Likvidacije što
rezultira sa potcenjivanjem
troškova za ovaj iznos za robu i
usluge. Međutim, primetili smo
da je ovaj iznos prikazan u GFI u
izjavi o toku gotovine fonda
privatizacije ali ovo prikazivanje
je netačno i smanjuje
transparentnost ovih troškova za
čitaoce GFI.
Slažemo se
da/ne
Ne
Komentari od Institucije pod revizijom u slučaju neslaganja
Kosovska Agencija za Privatizaciju prema članu 20 zakona br.
04/L-034 priprema dve vrste godišnjih finansijskih izveštaja:
a) Finansijski Izveštaji Budţeta Kosova se izrađuju prema
Finansijskim Pravilima Ministarstva Finansija, i b) Finansijski
Izveštaji Fondova na Poverenju se izrađuju prema Uredbi o
Finansijskom Izveštavanju Fondova na Poverenju odobren od
Odbora Direktora.
Troškovi za usluge od Provajdera Profesionalnih Usluga
(Autoritet Likvidacije) su prikazane na dveju godišnjih
finansijskih izveštaja: Izveštaji Fondova na Poverenju kao i
Finansijski Izveštaji Budţeta Kosova.
1.
-
Podaci su prikazani u Finansijskim Izveštajima Budţeta
Kosova Januar – Decembar 2013 kao integralni deo ovih
izveštaja, i to (kao posebna stavka na tabelama
finansijskih izveštaja ili kao sastavni deo na kumulativ
/prikazani iznos na jednu stavku računovodstva):
Detalji u Izveštaju Aktivnosti Agencije Januar –
Decembar 2013, strana 44-45;
Detalji u beleškama objašnjenja, strana 7-9;
41
Gledište KGR
Prema Zakonu KAP-a Član 16 Priloga 1, Tarife i
troškovi Ponuđača
Profesionalnih Usluga
plaćaju se od sredstva
koja su dodeljena
Agenciji od budţeta
Republike Kosova ili od
sredstva obezbeđene od
nekog donatora.
Agencija ili donator koji
isplati te tarife i troškove
ima pravo da zahteva
povraćaj tih sredstva na
osnovu prioriteta
određenog u članu 40
ovog Priloga;
KAP, troškove za
Ponuđače Profesionalnih
Usluga nije predstavila
kao troškove u
izveštajima o izvršenju
budţeta u GFI KAP-a
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Izveštaj primanja i isplata u gotov novac, stavka 7a
(beleške objašnjenja obelodanjena u detalje) Fondovi na
Poverenju KAP i stavka br 13. Isplate/ostali izlivi.
Tokovi gotovog novca (bankarski računi u CBK) i
bankarski računi CBK troškovi/raspodele 1 Januar – 31
Decembar 2013 i tok novca u bankama.
Tokovi gotovog novca za račune u CBK stavka redovne
transakcije na ţiro računima (izlivi) i troškovi/raspodele
tokom perioda.
Tok novca prema kategoriji računa u CBK, stavka 1 i 2
(ulivi i izlivi).
Saţeti izveštaj toka novca o transakcijama sa trećim
stranama, izliv kod kategorije računa 2. Likvidacija i 14
administrativna Tarifa.
Detalji izveštaja toka novca, transakcije sa trećim
stranama (naziv koda računovodstva) sa računa
likvidacije i izvršeni troškovi za autoritet likvidacije od
Administrativne Tarife KAP (ate4)
Izvod finansijskih izveštaja – Račun Administrativne
Tarife (izlivi sa ţiro računa stavka 4 ate4).
Izvod finansijskih izveštaja – Računi Likvidacije (bilans
toka novca kod izliva računa stavka 18 –e16)
Izvod Računa Likvidacije na Poverenju (tabela 14, strana
25, kolona 18 - e16 Provajder Profesionalnih Usluga
Autoriteta Likvidacije);
Izvod Računa Administrativne Tarife (tabela 26, strana
46-47)
2. Što se tiče prikazivanja u Finansijskim Izveštajima Fondova
u Poverenju, troškovi AL ili Isplate nad Provajderima
-
42
Januar - Decembar 2013.
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Profesionalnih Usluga za likvidaciju JP su prikazane u
nastavku (kao posebna stavka na tabelama finansijskih
izveštaja ili kao sastavni kumulativni deo /iznos prikazan u
stavci računovodstva):
Detalji u Izveštaju Aktivnosti Januar – Decembar 2013
Agencije, strana 44-45;
Detalji u beleškama objašnjenja, strana 12-13;
Izveštaj Računa Likvidacije u Poverenju (tabela 14,
strana 26, kolona 18 - e16 Provajder Profesionalnih
Usluga Autoritetu za Likvidaciju);
Izveštaj Računa Administrativne Tarife (tabela 26,
strana 46)
Na osnovu prikazanih dokaza (koji su dostavljeni na dodatku
komentara), dokazuje se da troškovi za Autoritet Likvidacije su
prikazani na dva Godišnja Finansijska Izveštaja Agencije, zato
zahtevamo od KGR da izbriše nalaz broj 1.
Finansijski Izveštaji za 2013 godinu su jednoglasno prihvaćeni
od Komisije za Budţet i Finansije Skupštine Kosova na
razmatranju odrţanom datuma 30 April 2014.
Nalaz 2: KAP je isplatila za
ugovor provajdera Profesionalnih
Usluga za Autoritet Likvidacije
isplaćanjem ovih računa od JP u
Likvidaciji za koje nema
odobrenog budţeta. To je u
suprotnosti sa zakonom,
5,237,135€ su isplaćeni do sada od
kojih je 4,009,126€ isplaćeno
Ne
Pre usvajanja novog zakona Agencije u Septembru 2011, nakon
zahteva Ministarstva Ekonomskog Razvoja (kao sponzor
zakona), Agencije je pripremila“Formular za Procenu
Finansijskog Uticaja ” za novi zakon o KAP. Prema ovom
formularu, jedine budţetske obaveze koje nastaju po Vladu
tokom usvajanja novog zakona KAP su za plate radnika, robu i
usluge i kapitalne investicije. Ovaj formular je usvojen od Vlade
i dostavljen je Skupštini Kosova tokom usvajanja zakona. Zato,
jeasno je da troškovi likvidacije, prema ovom formularu, nisu
43
Prema Zakonu KAP-a -Član
16 Priloga 1, Tarife i troškovi
Ponuđača Profesionalnih
Usluga plaćaju se od
sredstva koja su dodeljena
Agenciji od budţeta
Republike Kosova ili od
sredstva obezbeđene od
nekog donatora. Agencija
ili donator koji isplati te
tarife i troškove ima pravo
da zahteva povraćaj tih
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
tokom 2013 godine.
predviđeni da se isplate od Budţeta Kosova, nego od fondova JP
u Likvidaciji.
Sa Fondova na Poverenju nije obavljena nijedna isplata van
pravnog okvira člana 40 Dodatka zakona br. 04/L-034 KAP koja
su predviđena za troškove i raspodelu sa fondova u Likvidaciji.
Ipak, u vezi sa preporukama KGR da ovaj ugovor je trebao da se
finansira kroz Budţet Kosova, KAP je pismeno obavestio
Komisiju za Nadzor Javnih Finansija datumom 28 April 2014, da
će se zahtevati pregledom budţeta za 2014 godinu preostali
iznos za finansiranje ugovora za Autoritet Likvidacije.
Tokom procesa polugodišnjeg pregleda za 2014 godinu
Kosovska Agencija za Privatizaciju će zahtevati od Budţeta
Kosova (kod 10) iznos za finansiranje ugovora Provajdera
Profesionalnih Usluga za pitanje likvidacije. Ipak, ukupno
potrošeni iznos do 31 Decembra 2013 je oko 5.2 miliona evra,
onda proističe da će KAP zahtevati oko 14.8 miliona sa Budţeta
Kosova za finansiranje ovog ugovora do meseca Jul 2016 godine.
Budţeti Preduzeća u Likvidaciji se usvajaju od odbora Direktora
Agencije tokom postavljanja u Likvidaciji preduzeća.
Predviđeno je da budţet za ovaj ugovor da se finansira sa
Fondova na Poverenju JP u Likvidaciji, pošto imaju nedovoljne
fondove.
Troškovi Autoriteta Likvidacije i savetnika podrške su
predviđena u prioritetu 1.3.2 člana 40 Dodatka zakona br. 04/L034 KAP.
44
sredstva na osnovu
prioriteta određenog u članu
40 ovog Priloga;
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Zakon o KAP (član 40 dodatka) predviđa da troškovi likvidacije
se finansiraju sa fondova likvidacije (to je međunarodna praksa
finansiranja troškova administratora Likvidacije preduzeća).
Samo u slučajevima kada JP nemaju dovoljne fondove, onda
KAP bi zahtevala dodatni budţet od Budţeta Kosova ili
donatora (član 16 dodatka zakona o KAP) i za ova finansiranja,
Agencija ili donatori bi imali pravo da zahtevaju vraćanje novca
na osnovu prioriteta određenih na članu 40 dodatka zakona o
KAP tokom procesa Likvidacije.
Ukoliko ovi troškovi bi se realizirali ne koristeći Fondove na
Poverenju, nego koristeći ostale izvore (Agencije, Vlade ili
Donatora) onda rezultati bi bili kao u nastavku:
-
KAP bi trebalo da se predstavlja kao kreditor Javnog
Preduzeća, zahtevajući vraćanje isplate od Javnog
Preduzeća u Likvidaciji, na osnovu prioriteta određenog
članom 40 dodatka zakona KAP tokom procesa
Likvidacije;
-
Provajder Profesionalnih Usluga (kontraktor – privatna
kompanija) bi trebalo da razmatra svaki zahtev za
vraćanje isplata od KAP i fakturisala bi Javno Preduzeće
sa dodatnim troškovima o razmatranju KAP o vraćanju
novca; i
-
Ovim procesom bi se oštetio fond Likvidacije Javnih
Preduzeća, opterećenjem nepotrebnim troškovima zbog
zahteva za vraćanje novca od KAP.
Prema rezoluciji Upravnog Odbora od dana 21 Juni 2012,
45
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
finansiranja cena Likvidacije (članci 40.1.1.1 i 40.1.1.3 Aneksa
Zakona Agencije) postaje na sledeći način:
a) Fiksna Tarifa Autoriteta za Likvidaciju se isplati
privremeno sa bankarskog računa administrativne tarife
Agencije u Centralnoj Banci Kosova. U momentu tačnog
određivanja fiksne tarife proporcionalno za svaku
društvenu preduzeću
u Likvidaciji, onda račun
administrativne tarife Agencije se nadoknađuje od
bankarskog računa preduzeća u Likvidaciji;
b) Varijabilna Tarifa (za razmatrane zahteve) Autoriteta za
Likvidaciju i ostali troškovi predstavljeni kod troškova
1.1 i 1.3 člana 40.1 aneksa zakona br. 04/L-034 isplaćuju
se od fondova preduzeća u Likvidaciji. Ukoliko još
nema dovoljno sredstava na bankarskom računu
Likvidacije, tada varijabilna tarifa se isplaćuje
privremeno od bankarskog računa administrativne
tarife Agencije U Centralnoj Banci Kosova. U trenutku
kada ima dovoljno sredstava u računu likvidacije, tada
račun administrativne tarife Agencije se nadoknađuje
od računa preduzeća u Likvidaciji.
Nalaz 8: Novo preduzeće Hotel
Onix, Pećka banja i Ilidţa bili su
tenderisani za prodaju kao
individualni projekti pod
određenim uslovima i specifičnim
zahtev za kvalifikaciju ponuda.
Kvalifikovana kompanija nije
ispunila kriterije za kvalifikaciju,
NE
U tenderskom pravilu prodaje tog preduzeća, navodi se:
“Finansijski izveštaj” podrazumeva strukturni pregled
finansijskih informacija koje obuhvataju propratne podatke iz
knjigovodstvenih podataka a koje imaju za cilj prikazivanje
izvora i obaveza privrednog subjekta u određenom periodu ili
promene urađene u određenom u skladu sa okvirom
finansijskog izveštavanja. Ta finansijska informacija treba
46
Kao uslov za kvalifikaciju
ponuđača su postavljeni
nekoliko kriterijuma koji
trebaju da se popunu da
se pobedi pravo na
ponudu. Kvalifikovana
Kompanija nije ispunila 2
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
jer nije ispunila k uslov godišnjeg
prometa od 3.000.000€ u svakoj
od poslednjih tri (3) godina. Niti
je dokazivao da 20% prihoda
dolaze od aktivnosti Ilidţe.
dokazati i potvrditi da ponuđač ili podređena kompanija
ispunjavaju finansijske zahteve, a treba takođe obuhvatiti i
finansijske izveštaje revizije ili jedan overeni primerak poreske
izjave da je odgovoran poreskom autoritetu za lokaciju
ponuđača ili podređene kompanije.”
Predstavljeni podaci, na osnovu kojih je komisija za
prekvalifikaciju, donela odluku o ispunjavanju uslova, saţimani
su u nastavku:
[kompanija kupac):
Poreska izjava
2012.god. (do aprila 2012.god.) – 2.448.407
2011. godine
- 3.849. 407
2010. godine.
- 2,525,137
2009. godine.
- 3.214.028
(Podređena kompanija koja je obezbedila zahtevano iskustvo u
aktivnostima Ilidţe)
2011. godine.
1,318 mil bugarskih leva (€ 673,893)
2010. godine.
1,215 mil bugarskih leva (€ 621,229)
2009. godine.
1,185 mil bugarskih leva (€ 605,890)
Beleška: iako 2010. godine promet figuriše 2.525.137 (Poreska
izjava), prema Tenderskom pravilu, Komisija za prekvalifikaciju
je ocenila da nema ograničenja da se promet kumulativnog
obračuna sa podređenom kompanijom (2.525.137 + 621.229 =
3.146.366). Taj dokument je blagovremeno prezentiran
revizorima
47
od kriterijuma.
1) Na osnovu priloţenih
dokaza
dobitna
kompanija ne ispunjava
kriterijum
finansijskog
prometa.
Naš zaključak da nije
dokazivan
godišnji
promet
dostigli
testiranjem
revidiranih
GFI za tri godine, prema
kojima nije postignut
minimalni
godišnji
promet od 3 miliona €.
Deklaracija PDV nije
uverena kopija porezne
deklaracije.
2) Nisu nam ponuđeni
jasni dokazi da se
dokazuje 20 % prihoda
od aktivnosti Ilidţe.
Ponuđena dokumentacija
kao dokaz ne potvrđuje
uspostavljeni kriterijum
jer u izveštajima prihoda
podruţne
kompanije,
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
iznos prometa od oko
600.000€ za svaku godinu
obuhvata
ukupne
prihode kompanije koja
se bavi aktivnostima
hotela
i
jedna
od
ponuđenih usluga je
usluge Ilidţa. Nigde se
ne
precizira
koliko
procenta od prihoda od
hotela su prihodi od
aktivnosti Ilidţe.
Nalaz 9: Odbor je odbio prodaju
dva preduzeća bez navođenja
obrazloţenja zasnivane na analize
pre donošenja odluke. Za
preduzeće “Ratar” iz Lapljeg Sela
III, d.o.o. konkurisala su 16
ponuđivača i za “Ratar” u Šušici
II, interes su izrazili pa 20
ponuđivača. Menadţment KAP-a
bio na strani prodaje tih
preduzeća. Opšta pravila tendera
privatizacije, jasno određuju
okolnosti pod kojima Odbor
moţe odbiti jedno pitanje,
međutim Upravni odbor nije
svoju odluku zasnivao ni na
NE
Upravni odbor je te prodaje odbio na osnovu ovlašćenja Zakona
o KAP-u i člana 17 Tenderskog pravila. KAP, u pismu
obaveštenja privremenih dobitnika, iznosi razloge odbijanja
ponuda tih kompanija.
Komentar nije relevantan
sa nalazom. A što se tiče
nalazu Član 17 opštih
pravila
tendera
za
privatizaciju jasno odredi
u kojima Odbor moţe da
odbije jednu prodaju i da
i odobri jednu prodaju u
neobičnim okolnostima
kada su primljene manje
od 3 ponude.
U testiranim slučajevima
Odbor je doneo odluku
bez pozivanja na neku
konkretnu situaciju.
48
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
jednoj od tih okolnosti.
Nalaz 12: UO je bez zakonske
osnove oprostio sve novčane
kazne, izrečene GDI-u “Tobacco”
d.o.o. u ukupnom iznosu od
4,573,649€ kao i prema “RIM
Goleš” u ukupnom iznosu od
8,447,812€. Novčane kazne su bile
izrečene za ne ispunjavanja
ugovorom preuzetih obaveza..
NE
Nalaz 14: Dok je izvršenje
budţeta većine kategorija na
dobrom nivou, kategorija za robe
i usluge pokazuje procenat
ukupnog izvršenja budţeta na
75%.
JO
Ugovori prodaje Specijalnim Spin-Off–om potpisani u periodu
bivše Kosovske Poverilačke Agencije (KPA). Ti ugovori su
sastavljeni na osnovu Engleskog zakona. Kosovska Agencija za
Privatizaciju, te ugovore potpisuje na osnovu zakona Republike
Kosova.
Zbog jezičkih nejasnoća u engleskom zakonu oko primene
sankcija u slučaju ne sprovođenja preuzetih obaveza za
investiranje i broja radnika, Agencija je angaţovala jednu stranu
pravnu kompaniju za davanje pravnog mišljenja, i prema
pravnom mišljenju od 28. aprila. 2011. god., te pravne
kompanije, koje je mišljenje, (razmatrano i na UO 18.5. 2011.
god.,), “Što se tiče engleskog zakona, novčana kazna nije
primenjiva ”.
KGR-a je uporedila troškove budţeta u odnosu na početni
budţet (odbijanja alociranja Kosovske vlade, nakon procesa
rebalansa i smanjenju budţeta posle tromesečja).
Nakon odbijanja vladinih alociranja, ispada
potrošila 87% planiranog budţeta.
da je Agencija
Budţet za 2013. god. bez alociranja iznosio 6.629.837€, dok su
troškovi iznosili 5.765.31€0 (87% alociranog budţeta). Izveštaj o
49
AKP nije predstavila
pravno obrazloţenje na
koju osnovu AKP moţe
da
oprosti
kazne
izračunate
za
neispunjenje ugovora.
UO je doneo odluku u
2012
godinu
za
oproštenje kazni dva
testiranih preduzeća a ovi
računi potraţivanja u
vezi sa neispunjavanja
obećanih investicija su
predstavljeni
u
finansijskim izveštajima
Toka Gotovog Novca
Fondova za Privatizaciju.
Od GFI KAP-a primetimo
da je završni budţet
KAP-a
je
7,716,447€.
Takođe od podataka
Trezora ukupan ostatak
nakon
budţetskih
smanjenja za KAP je
7,716,447€. Našu tvrdnju
mi smo ponovo potvrdili
i sa trezorom.
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
potrošnji budţet nalazi se u Dodatku koji će se predati KGR-u.
Prema Zakonu o budţetu za 2014. god., Višak godišnjeg budţeta
Agencije, vraća se Agenciji ka namenski prihodi koji se mogu
trošiti samo za potrebe Agencije. S toga ne trošenje budţeta
prema planu ne rezultira „gubitkom“ tih fondova za Agenciju.
U procesu polugodišnjeg obračuna, KAP je 10.6.2013. god.,
dostavila dopis MF-u kojim prezentira uštede budţetskih
programa KAP-a, u iznosu od 1,086,610.00 €, i to:




Pravno odeljenje 20,000€;
Odeljenje likvidacije 269,360€;
Reorganizacija Trepče 790,000€ i
Kapitalni projekti, u iznosu od 7,250€.
U prilogu imate pismo KAP dostavljeno Departmanu budţeta
Ministarstva finansija, od 10. 6. 2013. god.
Nakon usvajanja Zakona o rebalansu (Zakon, br. 04/L-201),
prema odluci Vladinoj odluci br. 09/134 odbijena su alociranja u
istom iznosu prema zahtevu KAP-a prijavljenog kao uštede, u
procesu šestomesečnog obračuna. To se desilo svim BO-a
Takođe, u fiskalnoj 2013. god., na zahtev KAP-a, prema Vladinoj
odluci, br. 11/152, od 18. 10. 2013. god. budţet KAP je umanjen
za 331.533.00€.
Beleške o smanjenju alociranja budţeta i KAP-a date su kod
50
Zato potvrđujemo da je
naš zaključak osnovan.
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL
Beleške 3 - Objašnjenja finansijskih izveštaja.
Nalaz 15: Na osnovu zapisnika sa
sastanka UO, KAP oprostila
račune potraţivanja za sve
finansijske kazne nametnute
kupcu Novog Preduzeća “IDGJ
Tobacco” i “MIM Golesh” zbog
neispunjenja obaveza. Međutim
prikupljeni prihodi od fondova
na poverenju su predstavljeni u
izjavu toka gotovog novca Fonda
za Privatizaciju podeljene prema
aktivnošću.
NE
31. decembra 2013. godine, stanje naplativih računa je za
prodaju aseta, bilo: 6.5 miliona evra, a do sada je inkasirano
3.74 miliona evra. Deo od 2.75 miliona je iz prodaje, obustavljene
odlukom Posebnog veća Vrhovnog suda o privremenoj meri
obustave prodaje do razmatranja tuţbi od Suda.
31. decembra 2013. godine, stanje naplativih računa za
zakupnine aseta DI-a bio 5.08 miliona evra, a do sada inkasirano
je 1.45 miliona evra. Deo od 3.63 miliona je još uvek ne
inkasirano: za 1.95 miliona podnete su sudske tuţbe a ostali
iznos od 1.68 miliona odbijaju se isplate iz raznih razloga. U
razgovoru smo sa zakupnicima o plaćanju zakupa.
KAP nema jednog regulisanog
sistema o prikupljanju računa
potraţivanja
51
Komentar nije relevantan
sa našim nalazom jer se
ne odnosi na dva (2) DP-a
od našeg nacrt izveštaja
revizije. Naš nalaz se
odnosi na opraštanju
računa potraţivanja za
sve finansijske kazne
prema kupcu
Nove
Preduzeće
“IDGJ
Tobacco” i “MIM Golesh”
zbog
neispunjavanja
investicionih obaveza.
Download

Fond Privatizacije i Kosovska Agencija za Privatizaciju