UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROGRAMA
PROKONTIK
Sadrţaj:
1.Šifarnici ............................................................................................................................................................ 4
1
Prokontik je programska aplikacija namijenjena za trgovacke, prizvodne i sve firme
koje u okviru svoje djelatnosti pored maloprodaje imaju veleprodaju. Bitno je
napomenuti da u pozadini aplikacije stoji Microsoft SQL Server jedna od vodećih
tehnologija u svijetu za baze podataka.
Glavna namjena programa je pracenje prometa robe u veleprodajnim i
maloprodajnim objektima od nabavke robe do prodaje robe, te dobijanja niza
informacija potrebnih organima upravljanja za donosenje kvalitetnih i ispravnih
odluka.
2
Programu su pridodati moduli i za finansije kao i za plate (osnovna sredstva,
fakturisanje komunalnih usluga, proizvodnja, ...)
Prilikom pravljenja programa vođeno je računa da forme budu pregledne i istog
formata da bi pravljenje različitih dokumenata bilo što jednostavnije krajnjim
korisnicima.
Prva cjelina: UNOS SIFARNIKA napomena, finansijski dokumenti, država, grad,
tarife, način otpreme, brendovi, troškovi, rabatna grupa, vozilo, vozač, jedinice mjere,
banka, kartica, moneta, grupe partnera, grupe artikala, rabatne šeme.
Druga cjelina: REGISTRI PARTNERA I REGISTRI ARTIKALA, unos partnera i
njihovih podataka, unos artikala i njihovih karakteristika.
Četvrta cjelina: UNOS ROBE (Ulazni dokumenti) tj. kreiranje kratke veleprodajne
kalkulacije bez troskova transporta ili ostalih troskova, kreiranje standardne
veleprodajne kalkulacije sa troskovima (transporta,carine,akcize i ostalih troskova),
kreiranje povrata robe dobavljačima, kreiranje predispozicije odnosno prenosa robe u
drugo vp.skladište.
Peta cjelina: PRODAJA ROBE (Izlazni dokumenti) kreiranje PDV faktura pravnim
licima, kreiranje faktura za izvoz, bitno je napomenuti da je program prilagodjen da
radi sa Mikroelektronika fiskalnim uredjajima kao i sa Digit fiskalnim uredjajima.
Peta cjelina: OSTALI DOKUMENTI, nivelacije, narudžbe, porudžbe, revers kupca,
revers dobavljača.
Šesta cjelina: POSLOVNI IZVJEŠTAJI, rekapitulacija ulaza robe po kalkulacijama,
rekapitulacija izlaza robe po fakturama,rekapitulacija izlaza robe po otpremnicama,
promet robe (ulaz-izlaz=stanje), lager ili stanje zaliha robe u veleprodaji, dnevni
izvještaji , mjesecni izvještaji, kartice artikala (ulaz-izlaz=stanje), trgovacka knjiga na
veliko.
Sedma cjelina: PRENOS U FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO automatski prenos
veleprodajni kalkulacija u program finansijskog knjigovodstva,automatski prenos
nivelacija u fin.knjigovodstvo, automatski prenos faktura u finansijsko
knjigovodstvo.
3
EastCode d.o.o. preduzeće za informatički inžinjering i automatiku
• Prodaja raĉunara i raĉunarske opreme
• Servis raĉunara
• Postavljanje raĉunarskih mreţa
• Izrada programskih paketa (knjigovodstvo, programi po narudţbi)
• Izrada web stranica, web aplikacija i CD prezentacija
• VOIP centrale
• Video nadzor (IP kamere, obiĉne kamere)
• Fiskalizacija
BANJALUKA:
- Adresa: Bulevar Desanke Maksimovic
- Telefon: +387 51 / 435-595
- Fax:
+387 51 / 435-595
- e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PRIJEDOR:
- Adresa: Vuka Karadica 27
- Telefon: +387 52 / 242-690
- e-mail: [email protected]
1.Šifarnici
Osnovni element za rad u robnom knjigovodstvu izmeĊu ostalog je šifarnik koji se sastoji od
šifri razliĉitog tipa.
4
U šifarniku programskog paketa Prokontik se mogu naći napomene, finansijski
dokumenti, država, grad, tarife, način otpreme, brend, troškovi, rabatna grupa, vozilo,
vozač, jedinice mjere, banka, kartica, moneta, grupe artikala i rabatne šeme.
Forma svih tabela je ista za unos u šifarnik tako da je olakšan unos svih podataka
potrebnih za kasnije formiranje gotovih dokumenata.
Ako kliknemo na polje Napomene otvoriće nam se forma za unos koju kasnije
možemo pozvati iz svih izlaznih dokumenata prilikom štampe da nam povuče ovako
snimljenu napomenu.
Nakon otvaranja forme prozora Napomene ista se unosi tako da klikom na komandno
dugme Novi unosimo potrebne podatke i nakon završenog unosa kliknemo na
komandno dugme Snimi, pored toga tu je naravno i dugme obriši za brisanje
evenualo pogrešno unesenih ili nepotrebnih napomena.
5
Označeno poljeDrag a column header here to group by that column označava
polje za filtriranje u koje se prevuče odredjena kolona i po toj koloni se izvrši
filtriranje podataka u ovom slučaju je to Opis, na isti način se vrši vraćanje kolone na
mjesto gdje je prvobitno i bila i filter se poništava.Ista vrsta polja će se pojavljivati na
svim mjestima u programu koja zahtijevaju filtriranje radi lakse preglednosti
izvještaja i određenih polja.
6
1. REGISTAR
Registri/Registar artikala
Osnovni element za rad u robnom knjigovodstvu izmeĊu ostalog je registar koji se sastoji od
šifri razliĉitog tipa. Dakle na poĉetku rada sa programom neophodno je kreirati registar koji se
sastoji od razliĉitih tipova šifri (Artikl, Proizvod, Repromaterijal, Usluga, Set, Normativ, Ostalo).
Svaki tip šifre ima svoje elemente sa kojima se moţe opisati. Kod tipa Artikal to su: Šifra
artikla, Naziv, Jediniĉna mjera (JM), Tip (Artikal), Sinonima (artikli sa istom sinonimom mogu
se koristiti kao zamjena jednog za drugi), Tarifa, Akciza, Carina, Grupa - Nivo I, Podgrupa Nivo II, PodpodGrupa - Nivo III, Barcode (mogućnost dodavanja više barkodova za isti artikal),
Dobavljaĉ, Šifra artikla kod dobavljaĉa, Naziv artikla kod dobavljaĉa (strani naziv ako je
dobavljaĉ strani), ProizvoĊaĉ i kataloški broj proizvoĊaĉa, Opis, Slika (unosi se putanja gdje se
slika nalazi), Pakovanje, Dimenzije artikla, teţina, Minimalna, Maximalna i Optimalna koliĉina.
Da bi smo ušli u registar i kreirali registar potrebno je da na meniju kliknemo na meni
Registri/Registar artikala
Da bi smo dodali novu stavku u registar potrebno je da kliknemo na komandno dugme Novi
7
a u tom trenutku kursor se pozicionira u tekstualno polje Naziv gdje unosimo Naziv artikla
(Program nam je sam dodijelio šifru (Najveći broj u odnosu na već postojeće šifre) za novi
artikal s tim što imamo moguĉnost da sami unesemo ţeljenu šifru u tekstualno polje Šifra.
Šifra moţe biti brojna ili slovna, ona jednoznaĉno odreĊuje taj Artikal tako da unutar jednog
registra postoji samo jedan artikal sa tom šifrom, dakle ako unesete šifru koja već postoji
program neće dozvoliti tu radnju već će prijaviti poruku "Zadana sifra već postoji unesite drugu
šifru".
U sluĉaju na slici program je ponudio šifru 1000012, i najĉešće vrednosti za JM: Kom, Tip:
Artikal, Tarifa: 17% :. Naš je zadatak da unesemo ţeljenu šifru ako imamo definisan
klasifikator za šifre ili da ostavimo ponuĊenu šifru, zatim da unesemo naziv, JM (ili da ostavimo
predloţenu), izaberemo tip (ili da ostavimo Tip Artikal), unesemo sinonimu ako nam je
potrebna, tarifu i ostale elemente neophodne za Vaš naĉin poslovanja.
Kada unesemo sve potrebne parametre za šifru kliknemo na komandno dugme Snimi.
8
Ako ţelimo da dodamo bar kod za izabranu šifru potrebno je da na polje BarCode kliknemo na
komandno dugme Novi zatim da u tekstualno polje BarCode dodamo barkod i da kliknemo na
komandno dugme Snimi. Unešeni bar kod će se pojaviti u tabeli za barkodove. Tu su još još
komandna dugma za odustajanje od radnje unošenja novog barkoda i komandno dugme za
brisanje barkoda.
Pored tekstualnog polja šifra nalazi se ĉek dugme Aktivan (štrihirani kvadratić) koje nam
oznaĉava da je artikal aktivan, kada se desi da se neki artikal više ne nalazi u ponudi (End of
Life – kraj ţivotnog vijeka proizvoda) tada moramo da otkaĉimo dugme Aktivan da nam ne
smeta u radu tj. da nam ne opterećuje pretragu i kliknemo na komandno dugme Snimi
Postoji i opcija brisanja šifre ako na toj šifri nije bilo prometa (ulaza/izlaza) i to klikom na
komandno dugme Obriši.
U gornjem dijelu registra imamo kartice koliĉina po magacinima prikazane u tabeli Koliĉine i
kartice ulaza i izlaznih cijena tj kartica Cijene.
Tako na prikazanoj slici vidimo uslouga sa šifrom 1000012 i nazivom Hosting i registracija
domena njenu kolicinu, nabavnu cijenu, cijenu sa PDV-om, fakturnu i realnu cijenu.(detaljnije
informacije o partneru koji je vezan za koji dokumenat i taĉnu koliĉinu dobijamo klikom na
komandno
dugme
u
gornjemu
desnom
uglu
Rez/Nar/Por/Rev/Rek.
Da bi detaljnije vidjeli podatke o ulaznim i izlaznim cijenama potrebno je da kliknemo na
karticu Cijene. Ako radimo Fakturu imamo mogućnost da na karticama Cijene ukljuĉimo ĉek
dugme Akt. Kupac
Aktivni ili Aktuelni Kupac) tako da vidimo samo fakture koje
9
su na njega izlazovane, isti taj princip na kartici Cijena je kod Ulazne kalkulacije izborom ĉek
boksa Akt. dobavljaĉ
Da bi program prikazao karticu koliĉina i ulaznih i izlaznih cijena potrebno je da bude ukljuĉeno
ĉek dugme Čitaj kartice .
Ako nas u nekom trenutku rada ne interesuju kartice koliĉina i cijena artikala potrebno je da se
iskljuĉi dugme Čitaj kartice jer ova opcija mnogo usporava rad.
Na ovoj formi program postoji opcija za prikazivanje svih šifri, zatim šifri kojih trenutno ima na
stanju i šifre koje su došle u stanje minus (ovo nije dozvoljeno) ovu opciju biramo na radio
dugme Minus koliĉine, Sve i Koliĉine >0.
Na ĉek boksove aktiva, neaktivan filtriramo odnosno prikazujemo samo aktivne, samo
neaktiven ili aktivne i neaktivne šifre.
Izborom na radio dugmad Svi tipovi, Artikal, Proizvod, Repromaterijal, Usluga, Set, Normativ,
Ostali filtriramo odreĊeni tip koji ţelimo da nam se prikaţe u tabeli
Filtriranje po Grupama, Podgrupama i Podpodgrupama dobijamo izborom na list boksu
odreĊene Grupe, Podgrupe i Podpodgrupe
Prvo kliknemo desnim tasterom miša na Osviježi stablo grupa, a zatim biramo Registar i
ţeljene grupe, podgrupe i podpodgrupe
Brzo i funkcionalno pretraţivanje je veoma bitno za efikasno funkcionisanje programa.
Program nudi tri naĉina pretraţivanja.
1. Kao što smo vidjeli u prethodnom dijelu imamo mogućnost traţenja po grupama,
podgrupama, podpodgrupama izborom u List boksu odgovarajuće grupe podgrupe ili
podpodgrupe
2. Drugi naĉin pretraţivanja je klikom na ţuto komandno dugme
u tabeli ispod naziva kolona (Šifra, JM, Naziv, Koliĉina, Cijena, Cijena sa porezom, Fakturna,...)
pojavi se jedan prazan red tako da klikom na polje ispod Sifra pretraţujemo kolonu gdje se
nalaze šifre
10
Tako kucajući broj 99 jedan ostaju nam samo šifre koje na poĉetku svoje šifre imaju broj 99.
ako dalje oznaĉimo polje ispod Naziv i ukucamo slovo „u“ u tabeli će ostati šifre koje poĉinju sa
99 i sa slovom „u“. Za ovaj naĉin pretraţivanja bitno je naglasiti da se traţi od poĉetka
izabrane kolone. Ako ţelimo da poništimo ove filtere dovoljno je da kliknemo na polje ispod
ţeljene kolone koju ţelimo da pretraţujemo i prekucamo preko već postojećeg filtera, kliknemo
na ţuto komandno dugme i tada prazan red ispod naziva kolona nestaje i pojavljuju se sve
šifre, ako hoćemo da izbrišemo neki filter i ţelimo dalje pretraţivati po drugoj koloni potrebno
je da dva puta kliknemo na polje npr. ispod Šifre da bi obrisali unešeni filter.
Grupisanje dokumenata po kolonama moţemo dobiti tako da kliknemo na zeleno komandno
dugme
tada se iznad naziva kolona u tebeli pojavi tamno sivo polje u koje
moţemo klikom na jedan od naziva kolona po kojem ţelimo da grupišemo podatke i
prevuĉemo u to sivo polje, mozemo prevuci i dva ili vise naziva polja i bice grupisano tako,
npr. mozemo prevući jedinice mjere i koliĉine.
3. Napredniji naĉin pretraţivanja jeste da se mišem klikne na tabelu u kojoj se nalaze
stavke i da se kuca šifra artikla, dio naziva artikla ili šifra dobavljaĉa (dobra opcija kada
se radi kalkulacija), program će prikazati u tabeli sve stavke koje sadrţe ukucane
brojeve ili slova pri tome nije bitno dali se ukucani alfanumerik nalazi na poĉetku, u
sredini ili na kraju naziva.
Primjer ako ukucamo slovo "i" u tabeli ćemo vidjeti samo stavke koje u svojoj šifri,
nazivu ili šifri dobavljaĉa imaju slovo "i".
11
kucajući dalje slovo "p" ostat će samo dvije stavke. Kretanje po stavkama postiţemo pomoću
strelica na tastaturi gore, dolje. Vidi sliku.
Poništavanje pretrage tj vraćanje na cijeli registar pritiskom na taster "esc" ili brisanjem
alfanumerika tasterom Backspace jedan po jedan. Ako u tekstualnom polju za pretraţivanje
nema ništa upisano tada pritiskom na taster "esc" izlazimo iz registra.
Program nudi mogućnost lakog sortiranja po svim kolonama tabele naziv, šifra, JM, Koliĉina,
Cijena,... (ovo vrijede za sve tabele u svim dokumentima i izvještajima). Tako npr. sortiranje
po nazivu jednostavno kliknemo jednom na kolonu Naziv stavke će se poredati po abecednom
redu, a na Nazivu strelica će biti okrenuta prema gore a sama kolona po kojoj se izvršeno
sortiranje bit će markirana (oznaĉena) u plavo. Vidite sliku
12
ako još jednom kliknemo na kolonu Naziv stavke će se sortirati u obrnutom smijeru od "Z" do
"A" a strelica će biti okrenuta na dolje. Vidite sliku
Napomena:
1. Kod bilo koje vrste pretraţivanja ponovnim ulaskom u registar sve se vraća na
normalnu tabelu
2. Kod bilo kakvog filtriranje ili grupisanje i klikanje po komandnim dugmadima osim po
komandnim dugmadima Briši, Novi, Snimi nemoţe da se izbriše, pomiješa ili
poremete podatci u registru (Zato slobodno istraţujte po vašem programu)
2. REGISTAR PARTNERA
Da bi ušli u registar partnera potrebno je da na glavnom meniju kliknemo na Registr/Registar
Partnera. Da bi smo dodali novog partnera kliknemo na komandno dugme Novi i popunjavamo
potrebne podatke (obavezni podatci koji se moraju popuniti su taĉan naziv firme, adresa, PIB)
i mora se voditi raĉuna dali je partner Kupac, Dobavljaĉ ili Kupac i Dobavljaĉ. Sa desne strane
odreĊujemo ostale podatke o partneru, dali je u PDV-sistemu, dali da mu nudimo rabat na
osnovu rabatne grupe ili da mu nudimo zadnji rabat ili cijenu, zatim dali je partner Kupac,
Dobavljaĉ, ili Kupac i Dobavljaĉ, dali je strani ili domaći, dali je radnik, dali je VIP (very
important person) itd. Kada završimo unos podataka kliknemo na dugme Snimi. Ako ţelimo da
doĊemo do nekog podatka o kupcu potrebno je da budemo pozicionirani u tekstualno polje
Traži ili u gridu partnera i da kucamo naziv partnera ili dio naziva partnera. Ako ţelimo da
prikaţemo odreĊenu grupu partnera npr. Kupce izaberemo radio dugme Kupac (kao na slici) i
u tabeli će biti prikazani samo partneri Kupci, kad izaberemo Strani bit će prikazani i oznaceni
u ĉekboksu sa strane.Tako na slici vidimo da je partner EastCode domaći kupac u PDV sistemu,
isto tkao vidimo i finansijsku karticu od partnera u gornjem dijelu registra iznad podataka.
13
3. KALKULACIJA
Ulazni dokumenti/Kalkulacija
Sljedeći korak koji moramo uraditi jeste definisati prodajne cijene robe (kalkulisanje) na
osnovu fakturne (cijena na fakturi dobavljaĉa kod PDV korisnika to je cijena bez PDV-a kod
korisnika koji nisu u PDV sistemu to je cijena dobavljaĉa sa PDV-om) i nabavne cijene (kada se
na fakturnu cijenu dodaju svi pripadajući troškovi uz nabavku te robe) sa Fakture koju smo
dobili od dobavljaĉa. Ulazak u kalkulaciju, Ulazni dokumenti/Kalkulacija
14
Da bi smo unijeli novu kalkulaciju potrebno je da kliknemo na komandno dugme Novi.
Nakon klika na komandno dugme Novi pri tome se kursor pozicionira na partnera gdje na
klikom na strelicu biramo partnera (dobavljaĉa) ili kupac par prvih slova i strelica dolje, broj
dokumenta dobije prvi sljedeći broj (u ovom sluĉaju 1), datum je jedak datumu sistema
odnosno današnji datum u ovom sluĉaju 27/12/06, u broj fakt. dob. unosimo broj fakture
dobavljaĉa, valuta unosimo broj dana odgoĊenog plaćanja, paritet unosimo jednu od opcija iz
kombo boxsa klikom na strelicu, naĉin plaćanja u ovom sluĉaju Ţiralno, valuta plaćanja (KM) u
polje iznos vakture unosimo vredost fakture u KM ako imamo troškove vezane za fakturu
dobavljaĉa.
Troškove unosimo tako što kliknemo na komandno dugme Troškovi pa zatim Unos troškova
pojavi se forma za unos troškova zatim kliknemo na Novi, pa pomoću strelice izaberemo trošak
npr Prevoz i polje Iznos unesemo vrijednost prevoza i kliknemo na tastaturi na enter, zatim
15
da bi dodali ostale troškove kliknemo ponovo na novi pa na strelicu i izaberemo Carinu i kada
unesemo sve troškove kliknemo na dugme komandno dugme Snimi sl.
Poslije ovog slijedi unos ulaznog PDV-a ako je dobavljaĉ u sistemu PDV-a. Klikom na dugme
PDV ulazimo u istu formu kao prethodna forma za unos troškova samo klikom na dugme Novi
imamo mogućnost samo da izaberemo UlazniPDV i da ga unesemo u polje iznos, a zatim da
kliknemo na dugme Snimi
Poslije zadavanja ovih parametara moţemo da idemo na unos stavki i to tako da se
pozicioniramo u ţuto tekstualno polje i kucamo šifru ili dio naziva šifre (npr "test") koju ţelimo
da zavedemo a zatim na tastaturi da pritisnemo na taster Enter
Nakon tog u programu se pojavljuje registar artikala koji koji prikazuje samo artikle koji u
svom dijelu naziva imaju naziv "test", a to je u ovom sluĉaju 7 artikala kao što se vidi na dnu
tabele.
Pomjeranjem strelice na dolje i gore biramo ţeljeni artikal npr. artikal sa šifrom "2" i Nazivom
"TEST 2" kao na slici, u tom trenutku dok se pomijeramo po artiklima pomoću strelica u
sluĉaju da je ĉek box ukljuĉen u gornjem dijelu forme moţemo da vidimo koliĉine i cijene
artikla na kome se nalazimo.
16
Nakon pozicioniranja na ţeljeni artikal pritisnemo taster Enter i pojavljuje se forma Detalj gdje
unosimo koliĉinu, fakturnu cijenu, rabat, marţu, prodajnu cijenu, cijenu sa PDV-om. Na ovoj
formi takoĊer moţemo da vidimo koliĉine, nabavne cijene, prodajne cijene artikala u svim
magacinima. Vidi sliku. Pored skoro svake stavke stoji ĉek box koji kada iskljuĉimo preskaĉe to
polje da nebi morali pritiskati taster Enter više puta nego što je potrebno. Tako ako od
dobavljaĉa nismo dobili rabat tj rabat je nula bilo bi dobro da ĉek box pored polja rabat
iskljuĉimo da kursor bez potrebe nebi ulazio u to polje. Kada završimo unos kliknemo desnim
tasterom miša na dugme snimi ili pritiskamo enter dok podatic sa forme detalj ne budu
prihvaćeni i ubaĉeni u tabelu. Unos sljedeće stavke nastavljmo kucajući šifru ili dio naziv u
tekstualno polje NaĊi i nastavimo sa dodavanjem stavki i njihovih koliĉina, fakturnih cijena,
rabata, marţi, prodajnih cijena,...
Kada unesemo sve ţeljene stavke kao kontrola taĉnosti unosa potrebno je da se vrijednost
fakture dobavljaĉa bez PDV-a sloţi sa iznosom Fakturna vrijednost sa rabatom. Ako je
došlo do greške unosa na nekoj od stavki pomjeranje sa strelicama na ţeljenu stavku kliknemo
mišem na komandno dugme, kod okvira Stavke, Izmjena ili pritiskom na Ctrl + Enter. Ako
ţelimo da izbrišemo sve stavke kliknemo na dugme Obriši stavke dobit ćemo poruku
Odobravate brisanje SVIH stavki? Pritiskom na komandno dugme "Da" brišete sve stavke,
pritiskom na dugme "Ne" otkazujete komandu brisanja svih stavki.
17
Pritiskom na dugme Serijski dodajemo serijske brojeve (broj serijskih brojeva jednak je broju
komada). Program provijerava dali su dva serijska broja jednaka ako jesu ne dozvoljava unos.
Progam takoĊer provijerava dali je ranije taj serijski broj već unešen po nekoj prethodnoj
kalkulaciji pa da nebi došlo do dupliciranja serijskih brojeva.
Serijski broj se unosi ruĉno u polje Serijski broj: ili pomoću barkoda. Nakon unosa serijskog
broja pritisne se taster Enter ili klikom desnog tastera miša na komandno dugme Dodaj. Nakon
toga serijski broj se pojavi u desnoj tabeli. U prethodnom primjeru ukupan broj serijskih
brojeva treba da bude "9" kao što piše u dnu forme, a trenutno je unešeno "3" kao što piše u
dnu forme. Kada završimo unos serijskih brojeva kliknemo na dugme OK.
Ako kliknemo na komandno dugme Novi program će ući u registar za dodavanje nove stavke
na kalkulaciji.
Kada smo završili unos svih stavki na kalkulaciji i provjerili da nam se vrijedost iznos sa
rabatom bez pdv-a sa fakture dobavljaĉa slaţe sa našom Fakturnom vrijednosti sa rabatom
moţem da idemo na knjiţenje dokumenta.
Knjiţenje dokumenta izvodimo izborom dokumenta (u našem sluĉaju to je Partner KOLE, Broj
dokumenta 1 i datum 20/10/06) i klikom na dugme Proknjiži, pri tome se pojavljuje forma za
knjiţenje na kojoj vidimo Dobavljaĉa, broj i datum kalkulacije pod kojim će biti proknjiţena.
Štiklirani ĉek boksovi Robno i Komintenti nam govore da će proknjiţavanje ovog dokumenta tj
Kalkulacije ući u robno knjigovodstvo tj zaduţiti lager, a štikllirani ĉek boks Komintenti nam
pokazuje da ĉemo biti zaduţeni kod dobavljaĉa za iznos koji piše u tekstualnom polju
Zaduţenje. Ako dokument ţelimo iz bilo kog razloga da proknjiţimo pod bilo kojim brojem koji
se razlikuje od broja koji je ponuĊen u tekstualnom polju u ovom sluĉaju je to br. 1, štikliramo
18
ĉek boks aţuriraj po broju i u tekstualno polje unesemo broj pod kojim ţelimo da proknjiţimo
Kalkulaciju.
Radio dugme Ekran nam govori da ćemo prije štampe moći vidjeti izgled Dokumenta tj
kalkulacije na ekranu prije štampe, ukljuĉenjem radio dugmeta štampaĉ dokument ide
direktno na štampu i ukljućenjem dugmeta Bez štampe neće doći do štampe dokumenta.
Proknjiţavanje dokumenta se pokreće na dugme Prihvati, a ako ţelimo da odustanemo od
proknjiţavanja Kalkulacije idemo na komandno dugme Odustani.
Ako smo kliknuli na dugme Prihvati i izabrali opciju Ekran na ekranu ćemo vidjeti izvještaj
Kalkulacija sa svim elementima koje smo unijeli kroz program. Da bi smo oštampali ovaj
izvještaj potrebo je da kliknemo na dugme
, a ako ţelimo da prilikom štampe
ţelimo izabrati broj kopija, štampaĉ ili stranicu koju ţelimo da štampamo tada treba da
kliknemo na dugme
19
Ako radio dugmad Prikaži izaberemo Neproknjiženi, vidjet ćemo sve dokumente koji su
trenutno u obradi, ako izaberemo radio dugme Proknjiženi u robno vidjet ćemo dokumente
koji su proknjiţeni u robno i tako redom imamo filter za razna radna stanja dokumenata
(Brisani, U korištenju, Rezervacija).
Tako ako ţelmo rasknjiţiti neku kalkulaciju idemo na radio dugme Proknjiženi robno i
kliknemo na dugme Rasknjiži u tom trenutku se razduţuje magacin materijalno i dobavljaĉ
finansijski, a dokument se nalazi meĊu neproknjiţenim Kalkulacijama
KASA
Ulazak u kasu preko menija Kasa/Kasa u gornjem lijevom dijelu ekrana vidimo broj racuna
(nudi prvi sljedeći broj automatski u ovom sluĉaju 18), datum raĉuna (jednak datumu na
raĉunaru 25.03.06) i broj kopija koji ţelimo da oštampamo ( u ovom sluĉaju jedna kopija). U
gornjem desnom uglu biramo kupca (partnere) on je uvijek podešen na fiziĉko lice dok mi ne
izaberemo drugog partnere prvo dodavanjem novog partnera ili izborom već postojećeg na
kombo boksu.
20
Da bi dodali ţeljeni artikl na raĉun potrebno je da se pozicioniamo u ţuto tekstualno polje
unesemo šifru, naziv ili oĉitamo bar kod. Ako unesemo taĉnu šifru artikal će se pojaviti u našoj
tabeli kao stavka za raĉun sa svojom koliĉinom jedan i svojom jediniĉnom cijenom i iznosom.
Ako ţelimo da izmijenimo koliĉinu potrebo je da pritisnemo funkcijski taster F12 zatim da
uneseo ţeljenu koliĉinu i pritisnemo enter. Ako je koliĉina manji broj npr do 5 moţemo
pritiskom na tastaturi na dugme "+" po jedan komad da dodajemo na raĉun.
Ako je ukljuĉen ĉek boks u donjem lijevom uglu Nakon dodavanja stavke idi na koliĉinu tada
prilikom dodavanja koliĉine nemoţemo ići na taster "+" i ne idemo na funkcijsku tipku F12 već
odmah kucamo koliĉinu i pritiskamo na tastaturi taster Enter.
Nakon ovoga idemo na dodavanje novog artikla. Kada završimo dodavanje svih stavki na raĉun
idemo na funkcijski taster F9 koji vrši skidanje artikala sa stanja i štampanje raĉuna.
Ako ţelimo da imamo automatsko raĉunanje kusura potrebno je da u donjem lijevom uglu
ukljuĉimo ĉek box Prije štampe KUSUR i dobit ćemo formu gdje u polje Plaćeno unesemo u KM
ili Eurima iznos koji nam je kupac dao. Program automatski u polje Kusur ispisuje iznos koji tj
kusur koji moramo vratiti kupcu.
21
22
Ako smo u ţuto tekstualno polje unijeli naziv artikla a sa tim nazivom ima više stavki tada će
se pojaviti forma sa stavkama koje sadrţe taj naziv. Za izbor ţeljene stavke sa strelicom na
dolje ili se pozicioniramo na ţeljenu stavku i pritisnemo taster Enter
U ovom primjeru ukucan je tekst Test i u formi se pojavilo šest artikala koji u svom nazivu
imaju rijeĉ test. U ovom slućaju sa slike oznaĉen je artikal TEST 1 sa cijenom 1,25 i koliĉinom
1 pritisko na taster Enter ovaj artikal bi se našao na raĉunu kao na slici dolje. U donjem
desnom uglu vidimo iznos raĉuna 1,25 KM. ako bi pritisnuli na taster plus koliĉina bi se povćala
na dva a raĉun bi bio 2,57 kao na slici
23
Na kraju radnog dana idemo na Opcije/Računi trenutno vidimo tri raĉuna na datum
25.03.06 i to sa brojem 17 iznos 5 km, sa brojem 18 iznos 2,05 km i brojem 19 iznos raĉuna
2.5 KM. U donjem dijelu forme vidimo iznos pazara u ovom sluĉaju 9,55 KM. Za štampu pazara
na mali štampaĉ kliknemo na komandno dugme Stampa pazara. Kreiranje pazara kliknemo na
dugme Kreiraj pazar.
Poslije ove komande ima poruka na koju trebamo odgovoriti sa Yes.
Zatim idemo na Izlazni dokumenti/Pazar (kasa) i biramo dokument sa današnjim
datumom u ovom sluĉaju 25.03.06 iznos pazara 9,55 i pritisnemo na komandno dugme
Proknjiži
24
Ako se pojavi više dokumenata sa istim datumom potrebno ih je sve proknjiţiti (ovo je znak da
smo jedan artikal u toku dana prodavali po razliĉitim cijenama).
Nakon klika na komandno dugme proknjiţi pojavi se forma za prihvatanje ove komande tj
trebamo kliknuti na komandno dugme Prihvati.
Ako program prijavljuje da neki artikli idu u minus potrebno je kliknuti na Meni
Sistem/Podešavanje programa kartica Opcije a zatim klik na komandno dugme Sredi
kolčine u registru. Nakon ovog ponovo pokušamo da proknjiţimo Pazar ako ne ide znaĉi da
neke od artikala nismo proknjiţili kalkulaciju i da nam ti artikli nedostaju za prodaju tj
proknjiţavanje
25
PROIZVODNJA:
1. Ulazak u program
Da bi smo usli u program potrebno je da na ekranu za logovanje unesemo nase
korisnicke podatke, a to su korisnicko ime i sifra. Prilikom instalacije programa, genericki je
podeseno da i korisnicko ime i sifra budu malo slovo a ("a").
Slika 1.
Nakon uspjesnog logovanja, otvorice nam se program i spremni smo da pocnemo sa radom.
26
Prvo na sta treba da obratimo paznju jeste dugme za izbor magacina, gdje biramo u kojem
magacinu radimo. Kako mi biramo odgovarajuci magacim, tako se meni i dokumenti u gornjem
dijelu mijenjaju, pa npr., ukoliko se nalazimo u magacinu repromaterijala imacemo u ulaznim
dokumentima primku materijala, dok u veleprodaji cemo umjesto primke imati kalkulaciju i sl.
Dugme za izbor magacina mozete vidjeti na sledecoj slici
Ovo su bile osnovne stvari koje treba provjeriti prilikom pocetka rada, da bi se izbjegle greske i
da bi smo bili sigurni da unosimo odnosno azuriramo podatke u odgovarajucem magacinu.
Kada smo ovo zavrsili, moramo da formiramo registe, bez kojih ne mozemo da radimo u
programu.
2. Registri
Postoje dva registra i to: registar partnera i registar artikala.
2.1. Registar artikala
27
Osnovni element za rad u robnom knjigovodstvu izmeĊu ostalog je registar koji se sastoji od
šifri razliĉitog tipa. Dakle na poĉetku rada sa programom neophodno je kreirati registar koji se
sastoji od razliĉitih tipova šifri (Artikl, Proizvod, Repromaterijal, Usluga, Set, Normativ, Ostalo).
Svaki tip šifre ima svoje elemente sa kojima se moţe opisati. Kod tipa Artikal to su: Šifra
artikla, Naziv, Jediniĉna mjera (JM), Tip (Artikal), Sinonima (artikli sa istom sinonimom mogu
se koristiti kao zamjena jednog za drugi), Tarifa, Akciza, Carina, Grupa - Nivo I, Podgrupa Nivo II, PodpodGrupa - Nivo III, Barcode (mogućnost dodavanja više barkodova za isti artikal),
Dobavljaĉ, Šifra artikla kod dobavljaĉa, Naziv artikla kod dobavljaĉa (strani naziv ako je
dobavljaĉ strani), ProizvoĊaĉ i kataloški broj proizvoĊaĉa, Opis, Slika (unosi se putanja gdje se
slika nalazi), Pakovanje, Dimenzije artikla, teţina, Minimalna, Maximalna i Optimalna koliĉina.
Da bi smo ušli u registar i kreirali registar potrebno je da na meniju kliknemo na meni
Registri/Registar artikala
Konkretno kod proizvodnje, naravno sve krece od sirovine odnosno od repromaterijala, te je
stoga potrebno da izaberemo magacin repromaterijala i da otvorimo registar artikala, gdje
cemo da formiramo registar repromaterijala koji mi koristimo u nasoj proizvodnji.
Da bi smo dodali novi repromaterijal u registar potrebno je da kliknemo na komandno dugme
Novi
a u tom trenutku
kursor se pozicionira u tekstualno polje Naziv gdje unosimo Naziv
repromaterijala (Program nam je sam dodijelio šifru (Najveći broj u odnosu na već postojeće
šifre) za novi repromaterijala s tim što imamo moguĉnost da sami unesemo ţeljenu šifru u
tekstualno polje Šifra. Šifra moţe biti brojna ili slovna, ona jednoznaĉno odreĊuje taj
repromaterijal tako da unutar jednog registra postoji samo jedan repromaterijal sa tom šifrom,
dakle ako unesete šifru koja već postoji program neće dozvoliti tu radnju već će prijaviti
poruku "Zadana sifra već postoji unesite drugu šifru".
U sluĉaju na slici program je ponudio šifru 1000012, i najĉešće vrednosti za JM: Kom, Tip:
Artikal, Tarifa: 17% :. Ovdje je vrlo vazno da umjesto tipa Artikal izaberemo
28
Repromaterijal, inace nismo dobro definisali sifru i necemo moci da je pozovemo u
odgovarajuce dokumente. Naš je zadatak da unesemo ţeljenu šifru ako imamo definisan
klasifikator za šifre ili da ostavimo ponuĊenu šifru, zatim da unesemo naziv, JM (ili da ostavimo
predloţenu), unesemo sinonimu ako nam je potrebna, tarifu i ostale elemente neophodne za
Vaš naĉin poslovanja.
Kada unesemo sve potrebne parametre za šifru kliknemo na komandno dugme Snimi.
Postupak se ponavlja dok ne unesemo sve sifre koje cemo koristiti na pocetku, odnosno
prilikom potrebe dodavanja sifre u toku rada.
2.2. Registar partnera
Da bi ušli u registar partnera potrebno je da na glavnom meniju kliknemo na Registr/Registar
Partnera. Da bi smo dodali novog partnera kliknemo na komandno dugme Novi i popunjavamo
potrebne podatke (obavezni podatci koji se moraju popuniti su taĉan naziv firme, adresa, grad,
PIB i JIB) i mora se voditi raĉuna dali je partner Kupac, Dobavljaĉ ili Kupac i Dobavljaĉ. Sa
desne strane odreĊujemo ostale podatke o partneru, dali je u PDV-sistemu, dali da mu nudimo
rabat na osnovu rabatne grupe ili da mu nudimo zadnji rabat ili cijenu, zatim dali je partner
Kupac, Dobavljaĉ, ili Kupac i Dobavljaĉ, dali je strani ili domaći, dali je radnik, dali je VIP (Very
Important Person) itd. Kada završimo unos podataka kliknemo na dugme Snimi. Ako ţelimo
da doĊemo do nekog podatka o kupcu potrebno je da budemo pozicionirani u tekstualno polje
Traži ili u gridu partnera i da kucamo naziv partnera ili dio naziva partnera. Ako ţelimo da
prikaţemo odreĊenu grupu partnera npr. Kupce izaberemo radio dugme Kupac (kao na slici) i
u tabeli će biti prikazani samo partneri Kupci, kad izaberemo Strani bit će prikazani i oznaceni
u ĉekboksu sa strane.Tako na slici vidimo da je partner EastCode domaći kupac u PDV sistemu,
isto tkao vidimo i finansijsku karticu od partnera u gornjem dijelu registra iznad podataka.
29
Nakon sto smo definisali partnere ( za pocetak nam samo trebaju dobavljaci od kojih dobijamo
robu, jer cemo ih koristiti priliko unosa primke materijala) mozemo da predjemo na sledeci
korak a to je unos fakture dobavljaca naseg materijala koja se u programu zove Primka
materijala.
3. Primka materijala
Sljedeći korak koji moramo uraditi jeste definisati cijene repromaterijala (kalkulisanje) na
osnovu fakturne (cijena na fakturi dobavljaĉa kod PDV korisnika to je cijena bez PDV-a kod
korisnika koji nisu u PDV sistemu to je cijena dobavljaĉa sa PDV-om) i nabavne cijene (kada se
na fakturnu cijenu dodaju svi pripadajući troškovi uz nabavku te robe) sa Fakture koju smo
dobili od dobavljaĉa. Ulazak u primku: Ulazni dokumenti/Primka materijala.
30
Kada se otvori dokument, dobijemo nesto sto izgleda ovako:
31
Da bi smo unijeli novu primku materijala potrebno je da kliknemo na komandno dugme Novi.
Nakon klika na komandno dugme Novi pri tome se kursor pozicionira na partnera gdje na
klikom na tri tacke biramo partnera (dobavljaĉa) ili kucamo par prvih slova nakon nega slijedi
enter da bi smo potvrdili.Broj dokumenta dobije prvi sljedeći broj (u ovom sluĉaju 1), datum je
jedak datumu sistema odnosno današnji datum u ovom sluĉaju 27/12/06, u broj fakt. dob.
unosimo broj fakture dobavljaĉa, valuta unosimo broj dana odgoĊenog plaćanja, paritet
unosimo jednu od opcija iz kombo box-a klikom na strelicu, naĉin plaćanja u ovom sluĉaju
Ţiralno, valuta plaćanja (KM).
Poslije zadavanja ovih parametara moţemo da idemo na unos stavki i to tako da se
pozicioniramo u ţuto tekstualno polje i kucamo šifru ili dio naziva šifre (npr "repro") koju
ţelimo da zavedemo a zatim na tastaturi da pritisnemo na taster Enter
32
Nakon tog u programu se pojavljuje registar koji koji prikazuje samo repromaterijal koji u
svom dijelu naziva imaju naziv "repro", a to je u ovom sluĉaju 5 stavki kao što se vidi na dnu
tabele.
33
Nakom odabira zeljene stavke pomocu strelica (gore, dole) ili klikom misa, potrebno je da
odabir potvrdimo sa tasterom Enter ili da kliknemo na dugme izaberi.
Pojavljuje se forma Detalj gdje unosimo koliĉinu, fakturnu cijenu, rabat i VPC (Veleprodajna
cijena). Na ovoj formi takoĊer moţemo da vidimo koliĉine, nabavne cijene, prodajne cijene
artikala u svim magacinima. Vidi sliku. Pored skoro svake stavke stoji ĉek box koji kada
iskljuĉimo preskaĉe to polje da nebi morali pritiskati taster Enter više puta nego što je
potrebno. Tako ako od dobavljaĉa nismo dobili rabat tj rabat je nula bilo bi dobro da ĉek box
pored polja rabat iskljuĉimo da kursor bez potrebe nebi ulazio u to polje. Kada završimo unos
kliknemo desnim tasterom miša na dugme snimi ili pritiskamo enter dok podaci sa forme detalj
ne budu prihvaćeni i ubaĉeni u tabelu. Unos sljedeće stavke nastavljmo kucajući šifru ili dio
naziv u zuto tekstualno polje Trazi i nastavimo sa dodavanjem stavki i njihovih koliĉina,
fakturnih cijena, rabata, VPC i sl.
Kada zavrsimo sa unosom svih stavki, imamo kompletan zavrsen dokument i potrebno je da
ga sacuvamo na dugme Snimi. Program sam ima funkciju snimanja, ali nije losa navika
kliknuti dugme snimi na kraju unosa. Ovaj dokument je napravljen, ali nije napravio nikakve
promjene na lageru niti je repromaterijal dobio definisane cijene, jer dokument jos uvjek nije
proknjizen. Ukoliko zelimo da promjenimo nesto na dokumentu, moramo kliknuti misem na
Izmjena.
Kada smo sigurni da su svi uneseni podaci tacni, potrebno je proknjiziti dokument da bi se
promjene odrazile na lager, odnosno da bi smo povecali kolicinu i definisali cjene za nas
repromaterijal. To radimo klikom na dugme Proknjizi.
34
Nakon klika na dugme proknjizi, pojavljuje nam se prozor potvrde proknjizavanja, koji izgleda
ovako:
Sa lijeve strane primjecujemo kvacice sa kojima mozemo da definisemo na sta ce se
odraziti proknjizavanje ovog dokumenta.
Npr. u ovom slucaju povecacemo lager tj. zaduziti robu, jer je zakacena prva opcija
robno. Isto tako, posto je obiljezeno komitenti, promjenice se i finasijska kartica partnera u
iznosu primke. Treca opcija nije aktivna, jer nije ukljucen modul finansijskog knjigovodstva
odnosno automatskog kontiranja. U produzetku opcije robno, primjecujemo opcije azuriraj po
broju i zadrzi broj. Ukoliko ne zakacimo neku od ovih opcija, primka ce biti proknjizena na prvi
sledeci slobodan broj u proknjizenim dokumentima. Ukoliko oznacimo azuriraj po broju,
postaje nam aktivno polje u koje mozemo upisati pod kojim brojem zelimo da proknjizimo
dokument. Ukoliko zakacimo zadrzi broj, dokument ce zadrzati broj koji mu je dodjeljen
automatski klikom na dugme novi, ili onaj broj koji ste vi definisali ako ste rucno prekucali broj
dokumenta.
Ispod toga vidimo iznos naplate, tu nemamo nikakvu mogucnost izmjene, dok ispod
primjecujemo tri radio dugmeta ekran, stampac i bez stampe. Ukratko, ako izaberemo ekran,
bice nam prikazan izvjestaj tog dokumenta na ekranu, ako izaberemo stampac, bice nam
odstampan dokument u onoliko primjeraka koliko izaberemo (kada odaberemo stampac, ispod
35
nam se pojavljuje polje u koje mozemo upisati broj kopija, ili izabrati na strelice gore dole) a
ako izaberemo bez stampe dokument uopste nece biti prikazan.
Kada izaberemo zeljene opcije, potrebno je da prihvatimo odabir i da proknjizimo nas
dokument klikom na dugme Prihvati. Sa ovim smo unijeli nas repromaterijal na magacin i
proizvodnja moze da pocne.
4. Normativ
Nakon sto smo unijeli repromaterijal na magacin, jedina stvar koja nas djeli od procesa
proizvodnje jeste da definisemo koliko mi repromaterijala trosimo za pojedine proizvode.
Utrosak materijala u proizvodnji naziva se normativ. Da bi smo unijeli normative, moramo u
registru artikala da imamo unesen i repromaterijal i sifre za gotove proizvode, da bi smo ih
mogli vezati jedne za druge.
4.1. Registar artikala – Unos proizvoda
Da se na momenat vratimo u registar artikala da vidimo kako se unose proizvodi. Unos
proizvoda je isti kao i unos repromaterijala, stim sto u tipu biramo proizvod, a ne
repromaterijal, sto mozete vidjeti na sledecoj slici.
Ostatak unosa je potpuno isti kao i kod unosa repromaterijala, stim sto treba obratiti
paznju da se nalazimo u magacinu proizvodnje prilikom unosa proizvoda inace oni nece biti
vidljivi (u repromaterijalu se prikazuju samo one sifre kojima je kao tip izabran repromaterijal,
dok se u proizvodnji prikazuju samo proizvodi, sto je i logicno).
36
Nakon sto smo unijeli proizvode, mozemo se vratiti na kreiranje normativa. Da bi smo otvorili
formu za unos normativa, potrebno je da izaberemo magacin Proizvodnja , iz menija
izaberemo Ostali dokumenti – Normativ, nakon dzega cemo dobiti prozor koji izgleda
ovako:
Da bi smo definisali normativ, prvo treba da izaberemo proizvod u gornjem djelu prozora u
ovom slucaju Proizvod1. Ukoliko imamo veci broj proizvoda, u polju filter mozemo da vrsimo
pretragu po zadatom kriterijumu. Mozemo da kucamo dio ili kompletnu sifru ili mozemo da
kucamo dio ili cijeli naziv proizvoda. Kada pronadjemo odgovarajuci oznacimo ga (da bude
plav) i iz padajuceg menija Materijal, sastojak izaberemo odgovarajuci repromaterijal,
ukoliko ih imamo vise, u polju iznad mozemo da vrsimo pretragu. Kada izaberemo
odgovarajuci u produzetku gdje pise kolicina/1 unosimo koliko se reprometerijala trosi po
mjernoj jedinici proizvoda (npr. za jedan sendvic potrosi se 100g salame). Kada unesemo
37
kolicinu, klikom na dugme Dodaj dodajemo repromaterijal u normativ. Postupak se ponavlja
ukoliko imamo vise repromaterijala na jednom normativu. Odnosno dok ne zavrsimo
normative za sve proizvode. Normativ moze da se mjenja u bilo kojem trenutku, tako sto
uklonimo stavku koja je neispravna pomocu dugmeta Brisanje i unesemo ispravnu vrijednost.
5. Radni nalog – Proizvodnja
Kada smo napravili normative, zavrsili smo sve pripremne radnje, te mozemo poceti sa
procesom proizvodnje. Proces pocinje sa radnim nalogom proizvodnje. Da bi smo otvorili radni
nalog, izaberemo iz menija Ostali dokumenti – Radni nalog-Proizvodnja. Otvara nam se
dokument i vec na prvi pogled primjecujemo slicnost sa primkom materijala. To je zbog toga
sto su u nasem programu svi dokumenti pravljeni po istom sablonu, sto olaksava rad, jer kad
naucite jedan dokument, prakticno ste naucili raditi u svim ostalima. Radni nalog izgleda
ovako:
Klikom na novi otvaramo novi dokument. Nakon toga u polje trazi ukucavamo proizvode koje
hocemo da proizvodimo. Kada unesemo sve proizvode na dokument, potrebno je da
proknizimo radni nalog. Kako mi proknjizavamo radni nalog, program automatski preko vec
definisanih normativa razduzuje magacin repromaterijala (pravi izdatnicu materijala) da ne bi
38
morali rucno da odradjemo, te nam u ulaznim dokumentima kreira kalkulaciju gotovog
proizvoda gdje cemo da definisemo cjene za nas tek proizvedeni proizvod.
6. Kalkulacija gotovog proizvoda
Kada otvorimo kalkulaciju gotovog proizvoda koja se nalazi u meniju na Ulazni dokumenti –
Kalkulacija gotovog proizvoda, tamo nas ceka neproknjizen dokument koji je kreiran
prilikom proknjizavanja radnog naloga.
Sta mi treba da uradimo jeste da definisemo cjene za ove proizvode. To cemo uradii na sledeci
nacin:
- Prvo cemo da kliknemo na dugme izmjena u lijevom dijelu prozora, da bi smo otkljucali
desni dio, da bi mogli da mjenjamo atribute vezane za pojedine stavke.
39
-
Nakon toga izaberemo prvu stavku (da bude plava tj. selektovana) i kliknemo na
izmjenu u donjem lijevom djelu prozora. nakon cega nam se otvara sledeci prozor:
Ovdje je potrebno da ukucamo cjene za nas proizvod. Najbitnija je VPC prodajna, jer se ona
koristi dalje u dokumentima koji slijede. U svakom slucaju preporucljivo je ukucati sve cijene
(fakturnu VPC i VPC prodajnu). Kada unesemo cjene, potvrdimo izmjenu na dugme Snimi.
Kada zavrsimo sa svim artiklima, moramo proknjiziti dokument klikom na dugme Proknjizi,
nakon cega slijedi potvrda na dugme prihvati. Kada smo proknjizili kalkulacija gotovog
proizvoda je automatski napravila predatnicu gotovog proizvoda, koja je izlazni dokument sa
proizvodnje i gdje definisemo u koji magacin cemo prebaciti nase proizvode.
40
7. Predatnica gotovog proizvoda
Kada otvorimo predatnicu, ceka nas neproknjizen dokument koji je vec kreiran automatski
proknjizavanjem kalkulacije. To izgleda ovako:
Sve sto treba ovdje da uradimo, jeste da definisemo u koji magacin cemo da ulazujemo nasu
predatnicu, tacnije u koji magacin cemo da zaduzimo nas gotov proizvod. U slucaju sa slike
izabran je magacin maloprodaje. Nakon odabira magacina, proknjizavamo dokument vec
poznatom procedurom na dugme proknjizi. Proknjizena predatnica ce nam automatski kreirati
ulazni dokument u magacinu koji smo prethodno oznacili. Ako je u pitanju maloprodaja, to ce
biti prenos iz VP, ukoliko je u pitanju veleprodajni magacin, dokument ce biti kreiran u
medjuskladisnici. Sustina je ista za oba slucaja, a mi cemo se sad pozabaviti sa sa slucajem
maloprodaje.
41
8. Prenos iz VP
Prvo moramo da se prebacimo iz magacina proizvodnje u magacin Maloprodaje. Nakon toga iz
padajuceg menija biramo Ulazni dokumenti - Prenos iz VP. Kada otvorimo prenos,
dokument izgleda ovako:
Ovdje nemamo nikakvih izmjena, dovoljno je da proknjizimo dokument da bi smo zaduzili
magacin, nakon cega je proces proizvodnje zavrsen i imamo na stanju nas proizvod, te
mozemo da ga fakturisemo ili da ga prenosimo dalje kroz magacine.
42
Dokumenti – Kopiranje dokumenata
Prilikom rada korisnici se susreću sa potrebom da neke dokumente kopiraju da nebi morali da
prave iste dva puta ili su neki podaci potrebni za dalju upotrebu npr. rabat što smo dali jednom
klijentu na većem broju stavki na nekom predraĉunu potreban nam je za drugog klijenta,
jednostavno ćemo kopirati predraĉun kao fakturu, promijeniti klijenta i odštampati/proknjiţiti
tu istu fakturu, što uveliko ubrzava i olakšava rad. Ova opcija dobija još više na vaţnosti
ukoliko se radi o dokumentima sa velikim brojem stavki.
Prvo korak jeste da se na podešavanjima dokumenta doda dukument koji ţelimo da kopiramo
kao dati dokument, ovo radimo samo jednom i ukoliko nam se na padjućem meniju za
kopiranje nije pojavio ţeljeni dokument:
Otvara nam se forma za podešavanje dokumenta:
43
Nas interesuje dio desno na slici kopiraj dokument kao:
44
Desno na slici prva forma nam sluţi da odaberemo koji dokument da dodamo u lijevo polje i
koje će kasnije prilikom kopiranja biti dotsupno na listi dokumenata u koje je moguće kopirati.
Na primjer, u lijevom polju ćemo odabrati fakturu da bi predraĉun mogli kopirati kao fakturu,
predraĉun, jer se trenutno nalazimo u podešavanju dokumenta predraĉun.
Sljedeći korak jeste da kliknemo na taster dokument – kopiraj dokument kao ili
kombinacijom tastera na tastaturi Ctrl+k:
45
Nakon toga nam se otvara prozor za kopiranje dokumenta sa opcijama za kopiranje:
Na prvom mjestu moramo odabrati tip dokumenta u koji hoćemo da kopiramo postojeći,
naravno sipod toga magacin, opcije koje se odnose kao koliĉine i cijene.
Klikom na taster prihvati dokument se kopira kao što smo odabrali u ovom sluĉaju to je
faktura I smješta ga u neproknjiţene dokumente koji su sada dostupni za izmjenu prije
proknjiţavanja.
46
Kadrovska evidencija i obračun plata
Izgled osnovog prozora modula plate, osnovna komandna linija sa opcijama potrebnim za rad.
47
1.PODEŠAVANJA
Prvi dio modula plate odnosi se na podešavanja pogleda, izgleda ili skina koji će promijeniti
izgled ĉitavog prozora aplikacije i da ga uĉini što ugodnijim za upotrebu.
2.ŠIFARNICI
Drugi dio modula se odnosi na šifarnike koji nam objezbjeĊuju sve potrebne podatke potrebne
za kadrovsku evidneciju, obraĉun plata kao i za ostale izvještaje vezane za radnike.
Forma unosa podataka u šifarnik je ista za sve obrasce klikom na odreĊeni dio u šifarniku
otvara se forma:
48
Klikom na tab podaci dobijamo listu opcija ili preĉica na tastaturi koju moţemo koristiti.
Klikom na novi ili kombinacijom tastera Ctrl+Insert dobijamo formu koja je ista za unos svih
podataka u šifarniku.
Unosimo šifru naziv eventualnu napomenu u klikom na taster snimi završavamo unos
odreĊene drţave u ovom sluĉaju.
49
Ista procedura ponavlja se za tastere Grad, Porodiĉno stanje, radno mjesto, radni odnos,
prestanak radnog odnosa, doprinos, tarifne stope i banka.
Svaka od navedenih formi u vidu tabele se moţe odštampati klikom na izvještaji i na opciju
štampaj tabelu ili kombinacijom tastera Ctrl+P.
Opcija Drag a colum header here to group by that column oznacava mjesto na koje se
mogu prevući bilo koji naziv kolone i da se sortira po toj koloni, radi lakšeg pregleda, ova
opcija se nalazi na svim mjestima u modulu u kojem je potrebno filtriranje podataka radi
lakšeg pregleda ili štampanja.
3.KADROVI
Treći dio modula se odnosi na kadrove na unos osnovnih podataka o radnicima kao i o
mogućim vrstama isplata.
3.1 RADNIK
Klikom na opciju Radnik dobijamo istu formu prozora i klikom na Podaci – Novi ili
kombinacijom tastera Ctrl + Insert mozemo unijeti osnovne podatke o radnicima radi
vodjenja kadrovske evidencije.
50
U istom prozoru se nalaze i tabovi Podaci o zaposlenju kao i Napomene, kada smo završili
unos podataka o radniku kliknom na opciju Snimi završavamo unos za jednog radnika. Ukoliko
postoji potreba za novim unosom procedura je ista kao u prethodnom sluĉaju.
3.2 VRSTA ISPLATE
Klikom na Vrste isplate otvara se forma ista kao i kod ostalih modula klikom na taster Novi
otvara se forma za unos:
51
Popunjavanjem polja Naziv, Tip vrste rada, Tip Obračuna, Vid isplate i Koeficijent.
Klikom na Tip vrste rada otvara se padajući meni koji sadrţi ponuĊene moguće vrste rada.
Klikom na Tip obračuna otvara se padajući meni koji sadrţi ponuĊene moguće vrste rada:
52
Klikom na Vid isplate otvara se padajući meni koji sadrţi ponuĊene moguće vrste rada:
53
4.OBRAĈUN
Ĉetvrti dio modula se odnosi na obraĉun na Period obračuna, Zarade radnika, i Obračun
plate.
4.1 PERIOD
Klikom na Period otvara se forma Period za obračun plate, klikom na traster Podaci Novi otvara se forma za unos perioda za obraĉun plate:
Popunjavanjem polja Naziv npr. Jul 2011 Oznaka npr. VII-2011 dobijamo, period odaberemo
od mjesec dana za koji mjesec se treba izvršiti obraĉun, „Broj sati“ stavicemo 176, Vrijednost
boda npr.100, Datum isplate npr. kraj mjeseca.
Klikom na taster Snimi period će se sloţiti u formu i njegovu izmjenu moţemo vršiti klikom na
Podaci – Izmjena ili dvoklikom na traţeni period.
54
Klikom natraţeni period u dnu prozora nam se izlistavaju podaci za dati period obavezno
„check box“ Trenutno aktivni polje mora biti zakaĉeno za dati period da bi obraĉun bio
izvršen za taj period.
55
4.2 ZARADE RADNIKA
Prilikom popunjavanja podataka za obraĉun plate sa lijeve strane vidimo spisak radnika, dok
sa desne strane biramo obračunski period i vrstu rada.
Obraĉunski period koji smo prethodno unijeli i oznaĉili ga kao trenutno aktivni sada ćemo
odabrati. Klikom na padajući meni vrsta rada otvara se meni u kojem su sadrţane vrste rada
koje smo prethodno unijeli u dijelu vrste isplata koji pripada dijelu kadrovi.
Nakon odabira vrste rada redovan rad popunjavamo polje broj sati i iznos i klikom na taster
snimi unosimo tu vrstu rada za odabranog radnika.
Ukoliko svijetli lampica pored obraĉunskog perioda, moramo se vratiti na obraĉunski period i
vidjeti dali je ukljuĉen taster trenutno aktivni i dali smo pravilno unijeli sve podatke, nakon
provjere moramo osvjeţiti prozor klikom na podaci – osvježi ili pritiskom na tastaturi tastera
F5.
56
4.3 OBRAĈUN PLATE
Klikom na obraĉun plate otvara se forma za pregled radnika i unijetih vrsta rada za svakog
radnika pojedinaĉno pregledom utvrdjujemo eventualne nedostatke koje nismo unijeli.
sam obraĉun se vrši klikom na izvrši obračun se izvršava obraĉun plata i dobija se potvrdni
prozor.
57
5.IZVJEŠTAJI
Peti dio modula se odnosi na izvještaje koji nam daju potrebne informacije o platnim listama i
rekapitulaciji plata,isplatnim listama, spiskovi radnika kao i pripremu EPP fajlova (PPO –
program za poreske obveznike).
Klikom na izvještaji otvara se forma prozora za izbor izvještaja:
U lijevom dijelu vidimo vrste izvještaja dok u desnom vršimo izbor opcija po kojim hocemo
zadane izvještaje, u vrhu se naravno prvo odabere i obraĉunski period za date izvještaje.
Kada kliknemo na prijava poreza ako imamo više radnika iz više opština moramo obraĉunavati
porez za svaku opštinu pojednaĉno, npr. odaberemo opština Banja Luka kliknemo Štampa,
zatim odaberemo drugu opštinu iz koje dolazi drugi radnik i kliknemo na Štampa, program ce
kreirati ppo prijavu svaki put kad kliknemo na štampu, ako su isti podaci prethodna prijava
58
prijava će biti zamijenjena novom odnosno nova će se prekopirati preko stare, ukoliko je neki
parametar razliĉit program će kreirati novu prijavu.
Kod prijave doprinosa obraĉunski i poreski period trebaju biti isti prije nego što kliknemo na
Štampa da se kreira ppo dokument.
Klikom na štampu dobijamo message box koji na obavještava da je prijava kreirana.
59
Sada imamo pripremljene fajlove za PPO odnosno za prijavu poreza i doprinosa ukoliko
hocemo da vidimo kako one izgledaju trebaće nam upravo program PPO koji moţemo
download-ovati sa stranice poreske uprave www.poreskaupravars.org ĉije uputstvo
takoĊe imamo na sajtu, ali evo mi ćemo u ovom uputstvu dati neke osnovne smjernice o
datom programu da bi uĉitali pripremljene prijave iz programa.
Sam izgled programa je dat na sljedećoj slici:
Nakon pokretanja programa da bi poĉeli rad na epp fajlovima trebamo kliknuti na Prijave pa
nakon toga na Rad sa EPP fajlovima.
Kada smo kliknuli na rad sa EPP fajlovima otvara nam se nova forma u donjem dijelu prozora
gdje ćemo uĉitati kreirane fajlove iz programa ondosno prijave poreza i doprinosa.
60
Klikom na dugme Osvježavanje liste fajlova za učitavanje odnosno na prvo dugme u
donjem dijelu prozora lijevo.
Automatski se uĉitava fajl koji smo kreirali, da bi provjerili ispravnost uĉitanog fajla moramo
kliknuti na Provjera ispravnosti fajla ili na Provjera ispravnosti svih fajlova.
Ako je fajl ispravno pripremljen ĉitav red će biti plav, ukoliko ima neka greška red sa datom
prijavom će biti crven i izbaciće listu grešaka ispod navedene prijave, npr.nije dobar period
obaveze.
Kada smo završili sa provjerom i utvrdili da su fajlovi ispravni prebacujemo ih u gornje polje
odnosno učitavamo ih u tabelu prijava. Nakon uĉitavanja prijave moţemo modifikovati ili
štampati datu prijavu na opcijama Prijave – štampanje prijave ili na Prijave – izmjena
prijave, Prijave – pregled prijave.
61
6.VRSTE OBRAĈUNA
U ovom dijelu ćemo obraditi najĉešće vrste obraĉuna po koeficijentu i fiksni naĉin obraĉuna
plate.
Prilikom obračuna po koeficijentu prvo na modulu radnik duplim klikom na radnika otvara
se forma za unos/izmjena podataka za radnika, na tabu podaci o zaposlenju unijeti liĉni
koeficijent po radniku ili po radnom mjestu.
Zatim na modulu obraĉun klikom na period otvara nam se forma sa unijetim periodima
obraĉuna, tu unosimo vrijednost boda ĉija je najniţa vrijednost odreĊena zakonom, prethodni
koeficijent po radniku se raĉuna sa vrijednosti boda koju unesemo na tabu period.
I treći korak jeste da se prilikom unosa zarada radnika obavezno odabere redovan rad (sati)
na modulu obraĉun.
62
Ukoliko na modulu umjesto redovan rad (sati) odaberemo redovan rad program nece uzimati u
obzir koeficijent i obraĉun će biti po fiksnom dijelu zarade koje vi samo odredite tj.program će
raditi po fiksnom obračunu plata.
63
7. OSNOVNA SREDSTVA
64
8. AUTOMATSKI OBRAĈUN USLUGA ZA KOMUNALNA PREDUZEĆA
Obraĉun usluga za komunalna preduzeća u programu Prokontik je jednostavan, pregledan i
funkcionalan oblik obraĉunavanja usluga i samog fakturisanja. U samom modulu za
automatsko fakturisanje postoje tri nivoa, odnosno tri grupe korisnika i samim tim i tri razliĉite
cijene koje se mogu koristiti pri obraĉunu zavisno od toga koja se grupa odabere za odreĊenog
partnera. Pravljenje i štampanje faktura se takoĊe odvija automatski klikom na dugme fakture
u periodu npr. jedan mjesec se kreiraju i bivaju proknjiţene i automatski odštampane.
Štampanje se moţe vršiti grupno ili pojedinaĉno po korisniku usluga.
Prvi korak bi bio da se u šifarnicima naprave grupe koje ćemo dodjieliti pojedinim partnerima
ukoliko postoji potreba da se npr. fakturiše odreĊenoj grupi partnera.
65
Nakon toga trebamo otići u registar partnera, REGISTRI – REGISTRI PARTNERA
Nakon unosa partnera u polju Grupa partnera biramo region kojem partner pripada radi
moguće štampe raĉuna po regionima.
Kod partnera još moramo i dodati koliko metara kvadratnih prostora npr.(smeća)
I sa desne strane obavezno zakaĉiti polje koje je pripadajuće za datog partnera ukoliko je
oznaĉeno polje pravno lice tada partner pripada pravnim licima, ukoliko nije to polje
66
oznaĉeno radi se o partneru koji nije pravno lice tj. fiziĉko lice, ispod toga se nalazi check box
posebna grupa ukoliko je to polje oznaĉeno partner pripada posebnoj grupi, moţda
poaušalna naknada neovisno od kvadrature.
Sledeći korak je da odemo u registar artikala - REGISTRI – REGISTRI ARTIKALA
67
Kod dodavanja usluga bitno je da odaberemo tip usluge kao usluga i pojaviće nam se u
donjem desnom dijelu okomito Auto. obračun usluga (na slici desno) tu moramo zakaĉiti
check box Ulazi u automatski obračun i definisati cijenu za sve tri grupe u koje smo
prethodno podijelili partnere.
Nakon toga idemo na fakturisanje usluga na izlazne dokumente – FAKTURISANJE USLUGA OBRAČUN
Nakon otvaranja prozora idemo na izvještaji - štampanje faktura
68
Klikom na štampu faktura otvara nam se forma za biranje perioda i grupa za fakturisanje
Prvo polje nam nudi da odaberemo period za koji hoćemo fakture, drugo polje nam nudi
grupe odnosno biramo dali hocemo fakture za sve grupe ili samo za pojedinaĉne grupe koje
smo odabrali u registru partnera i u kojem program mnoţi cijenu koju smo definisali prilikom
unosa usluge sa broj metara kvadratnih koje smo unijeli prilikom unosa partnera.
Ukoliko pod poljem kupac odaberemo odreĊenog kupca program će nam štampati i smjestiti
odmah u proknjiţene fakturu za samo jednog odabranog kupca.
Klikom na štampa program automatski kreira,proknjiţava i štampa sve fakture koje smo
ţeljeli u datom periodu.
Na fakturama je prikazana finansijska kartica partnera ili samo IOS.
Izvještaj rekalkulacija ili rekalkulacija usluga nam nudi zbirni izvještaj ovog fakturisanja,
eventualnog traţenog namjenskog fakturisanja usluga.
Nakon toga uvid u druge izvještaje priliva i odliva sredstava je omogućen klikom na
FINANSIJE – GLAVNA KNJIGA
Zatim da bi vidjeli izvještaje,
69
70
FINANSIJE
Ulazak u glavnu knjigu prema Slici 1.
71
72
Slika 1.
Na slici 2 je prikazana glavna knjiga sa dva neproknjižena fin. naloga (Nalog sa rednim brojem 5,
nazivom Nivelacije Januar, datumom 18/01/09 i saldom "0" i fin nalog pod rednim brojem 6,
nazivom FAKTURE JANUAR datumom 31/01/09 i saldom "0". Na formi glavne knjige trenutno
su izabrani fin. naloga FAKTURE JANUAR (izabrani nalog i pripadajuća stavka su označeni
plavom bojom) i stavka pod rednim brojem 4 Dokumentom VP-Faktura, broj dokumenta 3, datum
dokumenta 29/01/08 konto 4830, naziv konta IZLAZNI PDV, iznos duguje "0" i iznos potražuje
"3,67".
Slika 2.
Za izmjenu naloga izaberemo među neproknjiženim fin. nalozima, nalog koji želimo da mijenjamo
(klikom miša na taj nalog) npr. nalog br. 6 FAKTURE JANUAR OD 31.01.09 korak 1, korak dva
da kliknemo na komandno dugme Izmjena
1. Možemo da promijenimo naziv i datum fin naloga jednostavnim prekucavanjem datuma
(31.01.09) i naziva fin naloga (FAKTURE JANUAR)
2. Možemo promijeniti stavku izborom stavke naloga npr stavka br. 4, VP-faktura, broj 3,
Datum 29.01.08, konto 4830, Naziv Ulazni PDV, Duguje 0, Potražuje 3,67 zatim na
desnoj strani forme kliknuti mišem na komandno dugme Izmjena i pojavit će se forma
kao na slici 3. gdje možemo unijeti željene izmijene i kliknuti na komandno dugme
Snimi ili na funkcijski taster F9
3. Možemo dodati novu stavku tako što ćemo izabrati tip Dokumenta na kombo boksu
(trenutno je izabrana VP-Faktura) ovo nije obavezno, pritiskamo na taster Tab (tabulator
za pomijeranje po poljima za unos) unosimo broj dokumenta u polje Br.:, zatim
pritiskamo taster Tab unosimo datum, taster Tab unosimo datum valute, Tab biramo
magacin na koji se dokument odnosi (nije obavezno), zatim taster Tab unosimo konto i
pritisnemo taster Enter i izaberemo konto ako ih ima više, pa ponovo enter. Ako
73
izabrani konto ima potrebu za unosom partnera kursor ce se pozicionirati u polje za unos
partnera, potrebno je da ukucamo naziv partnera za pretragu i pritisnemo taster Enter,
ako se pojavi više partnera za zadatu pretragu strelicom biramo željenog partnera, a
zatim pritiskom na taster Enter biramo željenog partnera, zatim se kursor pozicionira u
polje Opis gdje možemo opisati knjiženje, zatim pritiskamo taster Enter gdje se kursor
za unos pozicionira u polje Duguje, ako je potrebno da unesemo iznos na stranu duguje
kucamo iznos i pritiskamo taster Enter u tom trenutku ce se stavka dodati u tabelu za
stavke sa time smo završili knjiženje jedne stavke, ako zelimo da unosimo iznos na
stranu potražuje tasterom Tab cemo preci u polje P tj potražuje unijeti iznos i pritisnuti
Enter. Ako u oba polja unesemo iznose tada ce se pojaviti dvije stavke konto i protu
konto npr kod unosa izvoda prilikom zaduženja i razduženja banke.
4. Možemo obrisati izabranu stavku na nalogu tako da pritisnemo na komandno dugme
Obriši
Slika 3.
Ako je nalog u ravnoteži tj saldo naloga jednako "0" možemo ga proknjižiti klikom na dugme
proknjiži ili pritiskom na funkcijski taster F9.
Štampanje naloga: Izvještaji/Štampa dokumenta ili pritiskom na Ctrl + P
Rasknjižavanje proknjiženog naloga Slika 4 : Idemo na opciju proknjiženi, zatim biramo nalog, na
Slici 4 je izabran nalog pod rednim brojem 2 od 06/12/08, a zatim kliknemo na komandno dugme
Rasknjiži, a zatim potvrdimo sa klikom na komandno dugme Jes
Slika 4.
Ako želimo izvršiti automatsko kontiranje robnih dokumenata prema zadatoj šemi kontiranja idemo
na meni Knjiženje na Slici 4 nakon čega se pojavi forma kao na Slici 5.
Prvo izaberemo magacin sa kojeg želimo da automatski kontiramo robne dokumente (na Slici 5. je
izabran magacin Veleprodaja 1) zatim biramo vrsti dokumenta koje želimo da automatski
iskontiramo (izabran je dokument VP –Faktura), zatim kliknemo na komandno dugme uključi sve,
74
ako kliknrmo na neki od dokumenata npr. dokument VP-Faktura kod koje je na Slici 5. broj 2 od
25/10/08 kupac TEST KUPAC prikazat će se šema kontiranja izabranog dokumenta, zatim idemo
na tekstualno polje Nalog i unosimo dio naziva naloga na koji želimo da se iskontiraju izabrani
dokumenti u ovom slučaju samo jedna Faktura br. 2, zatim pritisnemo taster ENTER i izaberemo
nalog (Fin nalog mora biti prethodno formiran) na koji želimo da se dodaju kontirani dokumenti, na
kraju pritiskamo na komandno dugme Proknjiži i potvrdom na komandno dugme Yes.
Ako želimo da iskontirani dokument rasknjižimo, biramo opciju Proknjiženi dokumenti, zatim
izaberemo dokument koji želimo rasknjižiti sa fin. naloga i kliknemo na komandno dugme
Rasknjiži.
Slici 5.
Pregled potrebnih izvještaja (Kartice konta, Bruto bilans, PDV prijava....) idemo na padajući meni
Izviještaji pa izaberemo opciju Izviještaji i dobit ćemo formu kao na Slici 6. Npr ako želimo
vidjeti karticu analitičkoga konta, kliknemo na opciju Kartica anlitičkog konta unesemo konto
npr 2010 – KUPCI U ZEMLJI, i izaberemo opciju Sumiraj po partnerim (Prometni list),
uključimo Period (datum dokumenta) izaberemo željeni period 01/01/08 do 31/12/08, izaberemo
koji nas dokumenti zanimaju, da li svi nalozi ili samo oni proknjiženi ili u krajnjem slučaju
neproknjiženi i idemo na komandno dugme Izviještaj i pojavit će se izviještaj kao na Slici 7. koji
se može oštampati, pretražiti pomoću komandi na gornjoj paleti.
Slika 6.
75
Slika 7.
KONTNI PLAN
Ulaz u kontni plan prema Slici 8.
76
77
Slika 8.
Nakon klika na padajućem meniju Finansije pa izborom kontni plan otvara se forma gdje možemo
pregledati konta, dodati novi, izmjeniti postojeći, izbrisati postojeći. Ako želimo naći neki konto
kucamo taj konto npr 2010 kao što je prikazano na Slici 9. u tabeli će strelicom biti označen uneseni
konto sa njegovim opisom, u donjoj tabeli sta se sve od knjiženja nalazi na tom kontu i salod tog
konta. Ako želimo da dodamo novi konto idemo na padajući meni Podaci zatim na opciju Novi,
unosimo konto, opis konta i da li se radi o Sintetičkom ili Analitičkom kontu, a zatim idemo na
komandno dugme Snimi. Ako želimo da mijenjamo opis nekog konta pozicioniramo se na taj konto
i u opisu konta izvršimo potrebne izmjene i pritisnemo na komandno dugme Snimi. Ako želimo da
prišemo neki konto, izaberemo taj konto i na padajućem meniju Podaci biramo opciju Brisanje.
Slika 9.
78
79
EastCode d.o.o.
Izdavači - Publishers:
EastCode d.o.o.
Urednici - Editors:
Miroslav Matić dipl.ing
Saša Matić
Recenzenti – Reviewers:
Dario Liĉinar dipl.ing
Olga Novaković dipl.ecc
Jovan Malešević
Prevodioci – Translators:
Ţeljko Tomić
Sladjana Antonić
Saša Vuksan
Lektori – Language Editors:
Danijel Dragaš
Slavenko Bukara
Grafička obrada – Graphics Editors:
FLIP FLOP DESIGN STUDIO
Mr. Felipe Serious
Goran Pavić
Tehnički urednik – Technical Editor:
80
Neven Šaponja dipl.ecc
Štampa – Printed:
500 primjeraka – copies
81
Download

Uputstvo za koristenje proizvodnje