"CTP Ristić" DOO
32250 Ivanjica
Sadjavac bb
Na osnovu stupanja na snagu Zakona poreza na dodatu vrednost 01.01.2005. godine, dostavljamo
vam podatke o našoj
I D E N T I F I K A C I J I
I POTVRDU O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU ZA PDV
REDNI
BROJ
1
PODACI ZA
IDENTIFIKACIJU
Firma (pun naziv)
KOMERCIJALNO TRANSPORTNO PREDUZEĆE RISTIĆ DOO
2 Firma (skraćeni naziv)
"CTP Ristić" doo
3
Podaci o sedištu
Ivanjica
4
PIB
100931918
5
MATIĈNI BROJ
7967314
6 ŠIFRA DELATNOSTI
7
060250, 51530, 52460
OVLAŠĆENO LICE
Blagomir Ristić
8 Adresa firme: Opština
Ivanjica
Mesto i poštanski broj
32250 Ivanjica
Ulica i broj
SaĊavac bb
9
Telefon:
032/650-600
10
Fax:
032/650-601
11
E-mail:
[email protected]
12
web adresa
www.ctpristic.rs
13
Kupac-dobavljaĉ
oboje
DA
14 OBVEZNIK PDV
15 Evidentiran PDV broj
9972159
Podaci o raĉunu u banci
NAZIV BANKE
1 VojvoĊanska banka AD
MESTO
BROJ TEKUĆEG RAĈUNA
Ivanjica
355-1027842-38
2
Komercijalna banka
Ivanjica
205-17416-26
3
Alpha bank
Ivanjica
180-5031210031144-58
Datum
04.01.2005 god
M.P.
Odgovorno lice
Download

Podaci