U skladu sa članom 37 i 42 Zakona o porezu na dodatnu vrednost (Sl.glasnik RS84/2004), a u vezi sa
obavezom izdavanja računa poreskog obveznika u prometu dobara i usluga, u prilogu vam dostavljamo
podatke našeg preduzeća
PODACI O PRAVNOM LICU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Šifra delatnosti
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Odgovorno lice
Podaci o sedištu:
- Opština
- Mesto
- Naziv ulice i broj
7.
- Broj telefona
- Broj faxa
- Web prezentacija
- e-mail
Podaci o tekućim računima kod poslovnih banaka:
- Čačanska banka a.d.
8.
- UniCredit Bank a.d.
- ProCredit Bank a.d.
- Sberbank Srbija a.d.
9. Obveznik PDV:
100146859
06195393
2825
Privredno društvo „INTERFRIGO“ d.o.o.
INTERFRIGO d.o.o. Beograd
Savić Dušan
Savić Milorad
-
Novi Beograd
Beograd
Tošin bunar 163
311-4773,2135-647,2138-963
2146-367
www.interfrigo.co.rs
[email protected]
- 155-20085-89
- 170-30006852000-07
- 220-2537-47
- 285-1501000000453-40
DA prilog:
- Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
- Izvod iz Registra obveznika PDV
Za „INTER FRIGO“ d.o.o.
direktor Dušan Savić
Download

Podaci o pravnom licu