CENTROFIN D.O.O u likvidaciji
BEOGRAD, Sremska 6/1
Na osnovu stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatnu vrednost, dostavljamo Vam podatke o indentifikaciji
R.B.
I PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1
PIB
105128100
2
MATIĈNI BROJ
17089161
3
Registarski broj
6014318141
4
FIRMA (puno poslovno ime)
CENTRO-FIN DOO PREDUZEĆE ZA KNJIGOVODSTVENE I
RAČUNOVODSTVENE POSLOVE BEOGRAD U LIKVIDACIJI
5
FIRMA (skraceni naziv)
6
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
CENTROFIN D.O.O u likvidaciji
Zoran Simić, likvidacioni upravnik
II PODACI O SEDIŠTU
1
OPŠTINA
STARI GRAD
2
MESTO
BEOGRAD
3
NAZIV ULICE
SREMSKA
4
BROJ ZGRADE
6/1
5
BROJ TELEFONA
011/3283870
6
BROJ FAX-a
011/3283748
7
E-mail
[email protected]
8
OBVEZNIK PDV-a
NE
9
BROJ PDV POTVRDE
10
ŠIFRA DELATNOSTI
74120
11
TEKUĆI RAĈUN
290-11477-50
Download

CENTROFIN D.O.O u likvidaciji BEOGRAD, Sremska 6/1