КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
по јавном позиву за достављање понуда за учествовање на јавном надметању
за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски
намештај, електронско-електрични отпад и остало) до Рециклажног центра у Омољици
код Панчева, са више локација, за потребе
Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
У Београду, мај 2014. године
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
ФУНКЦИЈА ИМОВИНЕ,
НАБАВКЕ И ОДРЖАВАЊА
11001 BEOGRAD
Registracija:
Makedonska 4
Agencija za privredne
registre
1992/2005
07046898
100001958
205-9413-76
170-613-18
Broj registarskog upisa:
Mati~ni broj:
PIB:
Teku}i ra~un:
Datum:
20.05.2014.
Va{ znak:
Na{ znak:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
по јавном позиву за достављање понуда за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада
(расходовани канцеларијски намештај, електронско-електрични отпад и остало) до Рециклажног
центра у Омољици код Панчева са више локација, за потребе Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
Београд
Koнкурсну документацију сачињава следеће:
I. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
II. ОПИС ПРЕДМЕТА
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА
IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
VI. ПОНУДА СА ПРИЛОЗИМА:
1.
2.
3.
4.
5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (Образац бр. 1)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА (Образац бр.2)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОЈ И КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ (Образац бр.3)
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (Образац бр.4)
Табеле и обрасце треба читко попунити на начин који је прописан од стране Компаније
„Дунав осигурање“ а.д.о. Београд. Попуњене табеле и обрасци чине саставни део Понуде.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ
Тома Бушетић
Милутин Ђурић
2
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
I. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЈАВНОМ
НАДМЕТАЊУ
На основу Правилника о набавкама производа и услуга за Компанију „Дунав осигурање“ а.д.о. (Службени
лист Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. број 27/09, 29/10 и 30/10), Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Београд (у даљем тексту Компанија), као Наручилац, позива понуђаче да доставе своје Понуде у писаној
форми, а на основу позива за достављање понуде за учествовање у јавном надметању за доделу уговора
за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски намештај,
електронско-електрични отпад и остало) до Рециклажног центра у Омољици код Панчева са више локација,
за потребе Компаније, објављеном у дневном листу „Политика“ дана 21.05.2014. године.
II. ОПИС ПРЕДМЕТА ПОНУДЕ
Предмет Понуде је утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски
намештај, електронско-електрични отпад и остало) до Рециклажног центра у Омољици код Панчева са
више локација.
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Београд, Устаничка 128
Чачак, Скадарска 15
Јагодина, Кнегиње Милице 24
Крагујевац, Бранка Радичевића 3
Краљево, Октобарских жртава 14
Крушевац, Tрг фонтане 4
Лазаревац, Карађорђева 39
Лесковац, Моше Пијаде 12
Младеновац, Краља Петра I 233
Ниш, Николе Пашића 32 а
Нови Пазар, Шабана Коче 71
Нови Сад, Булевар Ослобођења 3
Обреновац, Карађорђева 17
Панчево, Масарикова 4
Пирот, Ћирила и Методија 1
Пожаревац, Лоле Рибара 9
Смедерево, Краља Петра II 7
Сомбор, Аврама Мразовића 1а
Сремска Митровица, Краља Петра I 4
Шабац, Кнеза Милоша 2
Ужице, Николе Пашића 22
Ваљево, Карађорђева 48 а
Врање, Жикице Јовановића Шпанца 1
Зајечар, Николе Пашића 66
Зрењанин, Бригадира Ристића бб
Транспорт неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски намештај, електронскоелектрични отпад и остало) са комплетном манипулацијом, од утовара на локацији Компаније, превоза и
истовара у Рециклажном центру у Омољици код Панчева се мора вршити теретним возилима
регистрованим за ADR транспорт опасних материја и манипулантима обученим за руковање опасним
материјама, односно, да поседује дозволу за транспорт опасног отпада издату од надлежног министарства.
На захтев Компаније се мора преузети сав расходовани канцеларијски намештај, електронско –
електрични и остали отпад у року од 5 (пет) дана од пријема обавештења Компаније. Обавештење садржи
списак расходоване опреме за рециклажу због планирања утовара, превоза и истовара. Три дана пре
договореног одвожења отпада обавеза превозника је да надлежном министарству пошаље најаву кретања.
Понуда мора да обухвата утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада (расходовани
канцеларијски намештај, електронско-електрични отпад и остало) са свих локација.
Услови из Понуде морају да важе до окончања поступка.
3
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА
Право учешћа имају сва правна лица, који испуњавају обавезне и посебне услове и који доставе
Понуду у целини припремљену у складу са конкурсном документацијом.
Обавезни услови за учешће у поступку набавке
1. Доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
за обављање делатности која је предмет Понуде,
2. Доказ да понуђач располаже неопходним пословним, техничким и финансијским капацитетом,
3. Доказ о плаћеном порезу и другим дажбинама према Републици Србији,
4. Доказ о понуђачу – правном лицу, да у року од две године пре објављивања позива за Понуду,
није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет Понуде.
5. Референтна листа (списак партнера за поједине послове) и детаље о искуству и претходно
обављеним пословима понуђача у погледу уговора сличне природе, током последње две године.
6. Копију картона депонованих потписа
Понуда која не садржи доказе о испуњавању наведених услова биће одбијена као неисправна.
Понуђач доказује да испуњава наведене услове следећим документима:
1. Копије докумената о регистрацији и статусу фирме - целокупан извод из регистра надлежног
органа са свим прилозима и дозволама надлежних министарстава (о упису у регистар, врсти
делатности и списком лица овлашћених за заступање)
2. Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) издат од стране Народне банке Србије или Агенције за
привредне регистре, за претходне 3 (три) године.
3. Потврде издате од надлежних филијала Пореске управе, филијале фонда осигурања или
надлежног органа, да је понуђач за претходну и текућу годину измирио све доспеле обавезе по
основу јавних прихода (пореске обавезе, обавезе по основу акциза, обавезе по основу социјалног и
здравственог осигурања за запослене). Потврде не смеју бити старије од 15 (петнаест) дана, од
дана објављивања јавног позива.
4. Потврдом од надлежног органа земље у којој се налази седиште понуђача, да понуђачу није у року
од 2 (две) године пре објављивања јавног позива изречена правоснажна судска или управна мера
забране обављања делатности из области која је предмет Понуде. Потврда мора бити издата после
дана објављивања јавног позива за подношење Понуде.
Испуњеност услова понуђач доказује оригиналним документима или овереном фотокопијом од стране
надлежног органа.
Осим наведених обавезних услова неопходно је достављање и прописно попуњених образаца и
табела Понуде из конкурсне документације, као и друге документације:
1. Понуда мора бити сачињена на обрасцу Понуде (табеле) у оригиналу, према Упутству из конкурсне
документације, јасна и недвосмислена, свака страна Понуде оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и предата у запечаћеној коверти.
2. Неопходно је попунити, потписати и оверити Образац бр. 1 конкурсне документације, од стране
овлашћеног лица понуђача у коме се исказују веродостојни подаци о понуђачу.
3. Писмену изјаву о прихватању услова из позива за достављање понуде за учествовање на јавном
надметању и конкурсне документације (Образац бр. 2) потребно је попунити, оверити и потписати
од стране овлашћеног лица понуђача.
4. Одговорно лице понуђача је дужно да попуни, потпише и овери Образац бр.3 конкурсне
документације, односно да да изјаву о техничкој и кадровској опремљености.
5. Потребно је доставити попуњен, потписан и оверен списак најважнијих партнера који је предмет ове
Понуде за 2012. и 2013. годину (даје се у форми референтне листе на Обрасцу бр. 4, у конкурсној
документацији).
4
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда, обрасци и табеле у прилогу морају бити попуњени по наведеном упутству. У
супротном, Понуда ће се сматрати неисправном и биће одбијена.
Позив за достављање понуде за учествовање на јавном надметању објављен је 21. маја 2014. године
у дневном листу „Политика“.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да
испуњава све услове за учешће у поступку набавке, а на основу објављеног позива за достављање понуде
за учествовање на јавном надметању.
1. Подношење понуде
Понуђач доставља Понуду у писаном облику, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације, у запечаћеној коверти и не може је накнадно мењати.
Понуда се сматра благовременом ако стигне у Компанију „Дунав осигурање“ а.д.о. најкасније до 29.
маја 2014. године у 12.00 часова.
Понуђач подноси Понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси Понуду путем поште,
мора обезбедити да иста стигне у писарницу Компаније у Београду, Македонска 4. до 29. маја 2014. године
у 12.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати Понуда понуђача која није поднета до назначеног датума и часа.
Комисија за набавку производа и услуга, закуп и отуђење пословног простора Компаније „Дунав
осигурање“ а.д.о. Београд, по окончању поступка отварања понуда вратиће све неблаговремене поднете
понуде, неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2. Отворање понуда
Комисијско отварање понуда, на затвореној седници Комисије за набавку роба и услуга, закуп и
отуђење пословног простора, обавиће се у року од 7 (седам) радних дана, од дана истека рока за
подношење понуда.
Одлука о додели уговора о набавци биће донета најкасније у року од 20 (двадесет) радних дана, од
дана отварања понуда.
3. Услови понуде
Понуда се сматра благовременом, исправном и прихватљивом ако понуђач:
1. У року предвиђеном јавним позивом поднесе Понуду у складу са конкурсном документацијом,
2. Поднесе документе које издају званичне институције. Ови документи могу бити оригинали или
оверене фотокопије од стране надлежног органа (у случају да Компанија накнадно тражи
оригинални доказ, понуђач мора да га поднесе на увид). Документа морају исказивати правно
релевантно стање понуђача на дан подношења понуде у погледу тражених услова.
3. Поднесе попуњене оригиналне табеле, обрасце и изјаве, потписане и оверене од стране
овлашћеног лица понуђача, а понуду изради, у свему према захтевима из конкурсне документације.
4. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
5. Место преузимања
Преузимање неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски намештај, електронскоелектрични отпад и остало) вршиће се одједном или сукцесивно, у периоду рока који је дат за преузимање у
Понуди по захтеву Компаније.
6. Цена
Понуђач је дужан да у Понуди наведе јединичну цену у динарима, са највише два децимална места,.
У цену је потребно укључити и све додатне трошкове који оптерећују цену (превоз, утовар, истовар,
осигурање и слично). Цене се дају у динарима без ПДВ-а (пореза на додату вредност).
Ако је у Понуди исказана неуобичајено ниска цена, Компанија може да одбије такву понуду.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у Понуди и урачунати
га у коначну јединичну цену у Понуди.
7. Услови плаћања
Услови плаћања морају бити јасно дефинисани.
5
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
8. Поверљивост података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном
углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћене само за намене предметне
Понуде и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку реализације за потребе
Компаније. Ови подаци неће бити објављени, нити у наставку поступка нити касније.
9. Важење понуде
Понуда мора да важи 60 дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења Понуде, Понуда се одбија.
10. Искључење понуде
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна и неприхватљива ако садржи
неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
Понуда може бити одбијена ако је неодговарајућа или неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Компанији у року одређеном у јавном позиву.
Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на
основу прегледа и оцене, утврђено да потпуно испуњава све захтеве из конкурсне документације.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремено предата, за коју после отварања понуда, на
основу прегледа и оцена, утврђено да потпуно одговара свим траженим параметрима.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремено предата, за коју је после отварања понуда, а на
основу прегледа и оцене утврђено да потпуно одговара свим критеријумима, условима и квалификационим
захтевима.
11. Варијантна понуде
Понуда са варијантама није дозвољена и неопходно је да у Понуди буду укључени сви тражени
параметри.
12. Израда понуде
Понуђач треба да достави Понуду у писаном облику.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и табеле који су саставни
део конкурсне документације.
Понуда мора бити сачињена на преузетим оригиналним табелама и обрасцима Понуде, јасна и
недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуде се подносе у запечаћеној коверти, на адресу:
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Функција имовине, набавке и одржавања
Београд, Македонска 4
Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА УТОВАР, ПРЕВОЗ И ИСТОВАР НЕОПАСНОГ
И ОПАСНОГ ОТПАДА – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“, а на полеђини назив пoнуђача и адресу.
Понуђачи који буду изабрани као најповољнији, обавезују се да у тренутку потписивања уговора
доставе 3 (три) соло бланко сопствене менице уредно оверене и потписане од стране овлашћених лица,
регистроване у регистру меница који се води код НБС, којима гарантују уредно извршење свих својих
обавеза, с тим што ће се менице држати у порфељу Компаније све до испуњења уговорних обавеза
добављача.
Истовремено, предајом меница, добављачи се обавезују да Компанији предају доказ о регистрацији
меница оверен од стране банке, оверену копију картона са депонованим потписима овлашћених лица, ОП
образац, као и овлашћења за Компанију да менице може попунити као менице са доспећем „по виђењу“ и
клаузулом „без протеста“, у складу са одредбама уговора, како би се намирила у случају неиспуњења
уговорних обавеза добављача.
6
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Уколико изабрани превозник - понуђач на позив Компаније, као наручиоца, не достави сву тражену
документацију сматраће се да је одустао од потписивања уговора, а уговор може бити додељен првом
следећем најповољнијем понуђачу.
13. Објашњење конкурсне документације
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу тражити искључиво
у писаном облику на email: [email protected], уз напомену, "Објашњења – утовар, превоз и
истовар неопасног и опасног отпада“ и то најкасније 3 (три) радна дана пре истицања рока за
достављање понуде. Тражење додатних информација и објашњење телефоном није дозвољено.
Објављивање јавног позива и спровођење поступка не обавезује Компанију, као наручиоца
да изврши избор најповољнијег превозника - понуђача и закључи уговор.
Компанија задржава право да приликом разматрања понуда, ради избора превозника понуђача, поништи или обнови оглас, или не изабере ни једног превозника - понуђача због
неадекватне понуде или из других, по процени Компаније, оправданих разлога.
У случају поништења поступка Компанија, као наручилац, неће бити одговoрна ни на који
начин за било какву штету коју превозник - понуђач може услед тога да претрпи, иако Компанија
буде упозорена на могућност наступања штете.
IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Одлука о избору најповољнијег превозника - понуђача донеће се применом критеријума „економски
најповољније понуде“.
Биће изабрана економски најповољнија понуда, односно понуда која одговара следећим
критеријумима:

Цена
80
Код овог критеријума упоређиваће се укупна вредност из понуде међу појединачним понудама.
Највећи могући број добијених бодова (пондера) код овог критеријума је 80 бодова.
Понуда са најнижом укупном вредношћу из понуде (Вмин) добија максимални број бодова, тј. 80
бодова. Број бодова за укупну вредност партије из понуде осталих понуда (В) израчунава се према
формули:
80 Вмин
Бв = --------------------В
У случају да после оцењивања понуде две исправне и самосталне понуде остваре једнак број
пондера, Компанија ће међу њима изабрати понуду оног произвођача који има већи број пондера на основу
критеријума цене.

Услови плаћања
5
Оцену услова плаћања вршиће Комисија Компаније, и то:
- 46 дана и више од дана фактурисања.................5 бодова
- 31-45 дана од дана фактурисања........................3 бодова
- до 30 дана од дана фактурисања ........................1 бод
- авансно плаћање..................................................0 бодова

Висина премије осигурања
15
Оцену висине премије осигурања вршиће Комисија Компаније, на бази фактурисане премије
осигурања у 2011. 2012. и 2013. години на следећи начин:
7
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Понуђач са највишим укупним износом фактурисане премије осигурања (збир фактурисане премије
осигурања у 2011. 2012. и 2013. години) ........................................................... 5 бодова
Остали понуђачи рангираће се према следећој формули:
5 * укупни износ премије осигурања
Вп = ----------------------------------------------------------------------------------------Укупни износ највише понуђене премије осигурања
При чему је укупни износ премије осигурања збир фактурисане премије осигурања у 2011. 2012. и 2013.
години.
Дакле, оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим критеријумима :
Ред.бр.
1
3
4
ОПИС
ЦЕНА
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
46 дана и више од дана фактурисања
31- 45 дана од дана фактурисања
до 30 дана од дана фактурисања
авансно плаћање
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
УКУПНО
Број пондера
80
5
5
3
1
0
15
100
ПОНУДА СА ПРИЛОЗИМА
1.
2.
3.
4.
5.
Понуда за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада у Рециклажном центру
Подаци о понуђачу – Образац бр. 1
Изјава понуђача о прихватању услова – Образац бр. 2
Изјава понуђача о кадровској и техничкој опремљености – Образац бр. 3
Референтна листа – Образац бр. 4
8
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
ПОНУДА за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада
На основу Позива за достављање понуде за учествовање у јавном надметању, објављеног у
дневном листу „Политика“, дана 21.05.2014. године, дајемо Понуду како следи :
_________________________________________________________
Понуђач
_________________________________________________________
Адреса
__________________________________________________________
Контакт телефони и особа за контакт
У складу са условима из конкурсне документације, спремни смо да конкуришемо за :
Редни
број
Локација
Трошкови
ангажовања
возила и
радника
Цена по
јединици мере,
без ПДВ
ПДВ
Укупна
вредност са
ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1) Понуда са варијантама није дозвољена.
2) Неопходно је да у понуду буду укључене све локације.
1. Укупна вредност понуде је____________________________ динара и словима :
____________________________________________________________________________
2. Рок плаћања је ________ дана.
3. Важност понуде је _______ дана.
У Београду,
дана _____________, 2014. године
М.П.
______________________
(потпис овлашћеног лица)
9
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Образац бр.1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда број :
Датум :
Назив
Адреса
Овлашћено лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Мобилни телефон
Електронска адреса
Текући рачун
Матични број
Порески идентификациони број понуђача
Подаци о осигурању понуђача код Компаније „Дунав осигурањe“ а.д.о
Врста осигурања
имовине, лица и
моторних возила
Број полисе
Премија – 2011.
Премија – 2012.
Премија - 2013.
М.П.
ПОНУЂАЧ
___________________________
10
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Образац бр. 2
Назив понуђача :
________________________________________________
Седиште понуђача :
________________________________________________
Улица и број :
________________________________________________
Телефон :
________________________________________________
Датум :
________________________________________________
Деловодни број :
________________________________________________
ИЗЈАВА
Понуђач
Изјављујемо да подношењем ове понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у јавном
позиву за достављање понуда за учествовање на јавном надметању за утовар, превоз и истовар неопасног
и опасног отпада (расходовани канцеларијски намештај, електронско-електрични отпад и остало) у
Рециклажном центру, за потребе Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, објављеном у дневном листу
„Политика“ 21. маја 2014. године, као и све услове наведене у конкурсној документацији под којима
подносимо своју Понуду. Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора о
утовару, превозу и истовару неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски намештај,
електронско-електрични отпад и остало) у Рециклажном центру.
Понуду коју подносимо сачинили смо по свим условима из јавног позива за достављање понуда за
учествовање у јавном надметању и конкурсне документације, са њима се у потпуности слажемо и они су
саставни део наше Понуде.
Место и датум: ______________
М.П.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
11
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТЕХНИЧКОЈ И КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Изјављујем
под
кривичном
и
материјалном
одговорношћу,
да
Понуђач
__________________________________________________________________ поседује потребне техничке и
кадровске капацитете за утовар, превоз и истовар неопасног и опасног отпада (расходовани канцеларијски
намештај, електронско-електрични отпад и остало) у Рециклажном центру, за потребе Компаније „Дунав
осигурање“ а.д.о. Београд, као и возни парк и обучене раднике потребне за утовар, превоз и истовар
неопасног и опасног отпада.
Место и датум: ______________
М.П.
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
12
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Образац бр. 4
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
(партија-описно)
Навести основне партнере из области вршења утовара, превоза и истовара неопасног и опасног
отпада (расходовани канцеларијски намештај, електронско-електрични отпад и остало) у Рециклажном
центру, лица, контакт и телефонске бројеве код наведених наручиоца, датум потписивања уговора и
вредност уговора, без урачунатог пореза на додату вредност у току 2012. и 2013. године.
Р.бр.
Референтни
наручилац
Лице за контакт
Телефон
Датум
потписаног
уговора
Вредност
уговора, без
ПДВ-а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УКУПНА
вредност:
Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печатом образац и ако нема референци.
Место и датум: ______________
ПОНУЂАЧ
_________________________________
(потпис овлашћеног лица и печат)
13
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
Spisak lokacija i sredstava za utovar, prevoz i istovar neopasnog i opasnog otpada – 2014. godina
BEOGRAD
Sredst.
232079
232081
232082
232083
232085
232086
232089
232548
310052
310059
310085
310359
310531
310583
310585
310590
310773
311633
311634
311849
312924
314636
314637
314639
314648
314669
314670
314679
314680
314683
314685
314861
314928
314929
314931
315006
315030
315372
315649
315677
Opis sredstva
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
ORMAR ROLO
RADNI STO
FAX CANON
FAX APARAT
FAKS AP. CANON L380
FAX PANASONIC
GIGASET 4010 MICRO
STOLICA 5340
STOLICA 5340
KOMODA DIKO
TEPIH TEGET
FAX'PANAS
FAX'PANAS
TEPIH
CERUS AUTOTRACK
Mob. telef.Nokia N3110c -Tehnicom comp.
Mob. telef.Nokia N3110c -Tehnicom comp.
Mob. telef.Nokia N3110c -Tehnicom comp.
Mob.tel.Nokia N2630 black-Tehnicom comp
Mob.tel.Nokia N2630 black-Tehnicom comp.
Mob.tel.Nokia N2630 black-Tehnicom comp.
Mob.tel.Nokia N78 coc.brown-Tehnicom com
Mob.tel.Nokia N78 coc.brown-Tehnicom com
Mob.telef. Nokia N95 deep plum-Tehnicom com
Mob.telef. Nokia N95 deep plum-Tehnicom com
Nokia 3110 crni
Mob.telefon Nokia N82
Mob.telefon Nokia N82
Mob.telefon Nokia N82
Nokia N79 -Tehnikom
Mob.tel. Nokia E71 White Steel-PakomComputers
Mob.telef. Samsung C6112 Blue
Sony ericsson X1-Telekom Srbija
Samsung S5830WaveII Black-Telekom
14
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
315710
316171
316172
316174
316176
316178
316179
316182
316183
316184
316192
316194
316202
316203
316227
316260
316280
316281
316289
316295
316296
316298
316308
316311
316332
316340
330002
330012
330028
330059
330068
330086
330087
330226
330324
330326
330327
330328
330420
330555
330569
330575
330587
330620
330625
330626
330627
330629
Mob.tel.NOKIA E5-Telekom
MOB.TEL.SIEMENS MC 60
MOB.TEL.SIEMENS MC 60
NOKIA 6030 BLACK
"MOBILNI TEL."SIEMENS" M35"
MOB.TEL SONY ERICSSON W850i
MOB.TEL.NOKIA 3310
Mob.telefon Samsung D820
Mob.telefon Samsung SGHX 500
Mob. telefon Samsung X500
Sony erikson K 320 I
Sony erikson W 850 I
MOBILNI TELEFON
MOB. TEL PANASONIC
Mob. telef.Nokia N3110
Mob.telef. Nokia N95 deep plum-Tehnicom com
Mob.telef.Nokia N6300 -Tehnicom comp.
Mob.telef.Nokia N6300 -Tehnicom comp.
M.tel.NokiaE71,Aca Aleksid,white steel
Mob.tel. Nokia N79
Mob.tel. Nokia 6720 Classic
Mob.tel. Nokia 6720 Classic
Mob.telef.NOKIA C6
Mob.telef.NOKIA C6
mob.SamsungI9100GalaxySII-Telekom
Mobilni telefon Samsung S6102 Black-Roaming
STOLICA BING 381
RADNI STO 73X80
DAKTILO STOLICA 1550
STO KONFERENCIJSKI -VEDI TRODELNI (PARIPOVID)
STO KLUB
ŽARDINJERA (202)
ŽARDINJERA(210)
UGAONI SEGMENT-215
STOLICA PLAVA...
"STOLICA ""TEBA"""
"STOLICA ""TEBA"""
GARDEROBNI ORMAN
STOLICA-CRNI ŠTOF
DODATAK STOLU
FOTELJA DUNAV (216)
FOTELJA DUNAV (315)
FOTELJA DUNAV (307)
RADNASTOLICA -CRNA
RADNASTOLICA -CRNA
RADNASTOLICA -CRNA
RADNA STOLICA -CRNA
RADNA STOLICA -CRNA
15
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
330630
330631
330633
330636
330680
330681
330686
330689
330700
330701
330704
330714
330722
330726
330729
330731
330736
330742
330792
330798
330801
330802
330803
330881
330910
330912
331169
331172
331176
331186
331211
331212
331447
331449
331450
331451
331452
331453
331456
331597
331599
331600
331611
331612
331613
331614
331655
331763
RADNASTOLICA -CRNA
RADNA STOLICA -CRNA
RADNA STOLICA -CRNA
RADNA STOLICA-FOTELJA
RADNA STOLICA -TIP 935 (201)
RADNA STOLICA -TIP 935 (OPŠTE NAMENE)
RADNA STOLICA -TIP 935 (315)
RADNA STOLICA -TIP 935 (312)
RADNA STOLICA -TIP 935 (308)
RADNA STOLICA -TIP 935 (305)
RADNA STOLICA -TIP 935 (307)
RADNA STOLICA -TIP 935 (OPŠTE NAMENE)
RADNA STOLICA -TIP 935 (OPŠTE NAMENE)
RADNA STOLICA -TIP 935(OPŠTE NAMENE)
RADNA STOLICA -TIP 935 (213)
RADNA STOLICA -TIP 935 (OPŠTE NAMENE)
RADNA STOLICA -TIP 935 (210)
RADNA STOLICA -TIP 935 (311)
STOLICA DAKTILO
stolica daktilo
stolica daktilo
stolica daktilo
stolica daktilo
RADNA STOLICA GARDA
"ŽARDINJERA ""DEAL"" CRNA 400X400X320 (V GENERALNI
RADNI STO L- VARIJ.ZA RAČ.PTIČ.JAV.(V GENERALNI)
STOLICA DAKTILO 2360S SIVA ANTRACIT ŠTOF
STOLICA DAKTILO 2360S SIVA ANTRACIT ŠTOF
STOLICA DAKTILO 2360S SIVA ANTRACIT ŠTOF
PLAKAR U KLOASALU UGRAĐEN (111)
PLAKAR U KLOASALU UGRAĐEN (106 A)
PLAKAR U KLOASALU UGRAĐEN (106 A)
RADNI STO 176CM (VRŠAC) BGD.)
KONF.STO OD 156CM VRŠAC BGD.)
PISADI STO 126CM (VRŠAC BGD.)
PISADI STO OD 126CM (VRŠAC BGD)
PISADI STO OD 126CM (VRŠAC BGD)
MOBILNA KUTIJA 40/T (VRŠAC BGD)
PISADI STO OD 126CM(VRŠAC BGD)
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF(MLADENOVAC)
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF(FIL.GRADJANA)
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF(FIL.GRADJANA)
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF(FIL.GRADJANA)
STOLICA DAKTILO 222S SIVA 106 ŠTOF(FIL.GRADJANA)
SEGMENT 80/80/90
LUČNI ELEMENTI 90(112)
16
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
331764
331769
331807
331915
332378
332613
332619
332633
332643
332644
332646
332650
332656
332668
332680
332681
332682
332687
332697
332698
332705
332711
332719
332724
332725
332728
332732
332733
332738
332739
332748
332752
332761
332777
332786
332928
332935
332939
332942
332943
332969
332998
333003
333018
333023
333032
333035
333039
LUČNI ELEMENTI 90(112)
LUČNI ELEMENTI 90(106)
LUČNI ELEMENTI 90(107)
STOLICA 222 S DOMANI 119 ST PLAVA ŠTOF
ŽARDINJERA
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(103)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(106A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(106A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(114A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(106B)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(106)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(STATISTIKA)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(316)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(314)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(314)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(307)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(311)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(403A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(505)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(504)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(303)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(301A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA(301A)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA (BIBLIOTEKA)
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA
KANC.STOLICA BEZ RUKONASLONA
KANC.STOLICA SA RUKONASLONOM(514)
KANC.STOLICA SA RUKONASLONOM(514)
KANC.STOLICA SA RUKONASLONOM
KANC.STOLICA SA RUKONASLONOM
KANC.STOLICA SA RUKONASLONOM(306)
RADNI STO 1000X650X730(317)
STO ZA ŠTAMPAČ 700X650X730 (106B)
FOTELJA NN CRNA KOŽA
FOTELJA NN KOŽA(305)
FOTELJA NN KOŽA(MKO)
FOTELJA NN KOŽA(MKO)
FOTELJA VN KOŽA 1500(MKO)
KLUB STO 80X60 C(13A)
ORMAN ORMARICA- FIOKE
DAKTILO STOLICA -ŠTOF
KONF.FOTELJA NN KOŽA
KLUB FOTELJA ŠTOF
STO ALFA 140/80
UGAO 80/80/90
RADNI STO
17
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
333042
333057
333064
333070
333077
333079
333085
333094
333267
333273
333277
333278
333279
333280
333282
333284
333286
333288
333291
333295
333307
333309
333310
333312
333313
333331
333333
333345
333349
333354
333357
333358
333369
333376
333385
333386
333397
333398
333404
333420
333421
333422
333424
333434
333436
333437
333441
333451
RADNA STOLICA ŠTOF RH
RADNI STO 80/80 FC
STO ZA KOMPJUTER GAMA
STOLICA SA NASLONOM
RADNA STOLICA VN
KLUB STOLICA.
RADNA STOLICA
RADNA STOLICA VN
RADNA STOLICA A10
STOLICA 9940/6S
STOLICA BING 381
STOLICA ORHIDEA OAL 371
STOLICA
STOLICA
STOLICA LARLA 4
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA LARLA 4
DAKTILO STOLICA SA RUKONASLONOM
STOLICA LARLA(SREDNJI NASLON,ŠTOF)
STOLICA LARLA(SREDNJI NASLON,ŠTOF)
STOLICA LARLA(SREDNJI NASLON,ŠTOF)
STOLICA LARLA(SREDNJI NASLON,ŠTOF)
STOLICA LARLA(SREDNJI NASLON,ŠTOF)
RADNA STOLICA SA RUKONASLONOM
RADNA STOLICA SA RUKONASLONOM
RADNA STOLICA
STOLICA 5340
STOLICA 5340
STOLICA 5340
STOLICA 5340
RADNI STO 135/70+fk
RADNI STO 135/70+fk
STOLICA 5340
STOLICA 5340
DAKTILO STO
DAKTILO STO
KOMODA
STOLICA VRTLJIVA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA BOEM
STOLICA BOEM
STOLICA BOEM
KOMODA ZA FAX.
RADNI STO sa fiokama
18
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
333453
333528
333627
333628
333629
333630
333632
333636
333638
333640
333675
333676
333677
333678
333679
333698
335061
335089
335101
335103
335107
335110
335112
335113
335116
335118
335119
335121
335123
335128
335136
335142
335148
335152
335243
335246
335247
335249
335258
335280
335290
335313
335316
335319
335333
335344
335355
335357
RADNI STO 140/80S45
FOTELJA ANĐA
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 MEBL
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 MEBL
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 MEBL
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 MEBL
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 MEBL-CRNA SA RUKONAS.
STOLICA VRTLJIVA
STOLICA VRTLJIVA
STOLICA DAKTILO
STOLICA DAKTILO
STOLICA DAKTILO
STOLICA DAKTILO
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 CRNA MEBL sa rukonaslon
STOLICA DAKTILO GP 482 A-8 CRNA MEBL sa rukonaslon
Stolica sa rukonaslonom
DAKTILO S
DAKT.STOLICA
DAKT.STOLICA
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
DAKT.STOL
PISADI ST
DAKT.STOL
DAKT.STOL
Pis.maš.Walther TW830
FOTOKOPIR
STOLICA N
RADNI STO
RADNI STO
SEGMENT 9
RADNI STO
GARDEROBN
GARDEROBN SOBA 205
GARDEROBN
RADNI STO SOBA 303
RADNI STO
19
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
335360
335363
335366
335382
335387
335389
335393
335404
335422
335424
335425
335429
335430
335431
335437
335446
335457
335460
335467
335475
335476
335491
335506
335510
335511
335512
335518
335519
335523
335529
335536
335539
335550
335562
335565
335568
335574
335578
335582
335588
335594
335597
335606
335607
335609
335610
335619
335620
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
POKRETNA
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
ZATVORENI
POLUZASTA
KLUB STO'
ZATVORENI
ZATVORENI
ZATVORENI
ZATVORENI
POKRETNA
POKRETNA
POKRETNA
POKRETNA
SEGMENT 9
ZASTAKLJE
STO RADNI
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
FOTELJA 2
FOTELJA 2
FOTELJA 2
FOTELJA 2
FOTELJA 2
RADNI STO
20
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
335621
335622
335628
335631
335644
335647
335733
335739
335741
335742
335744
335746
335751
335754
335760
335761
335762
335764
335765
335768
335774
335775
335776
335782
335788
335789
335799
335803
335815
335816
335818
335822
335823
335827
335829
335831
335832
335834
335835
335847
335849
335855
335856
335864
335866
335867
335869
335873
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
DAKTILO S
STO RADNI
STO RADNI
STO RADNI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA FI
KASETA SA FIOKAMA
KASETA FI
STOLICA D
STOLICA D
STOLICA D
STOLICA D
STOLICA D
STOLICA D
STOLICA D
FOTELJA 2
FOTELJA 2
RADNI STO.
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO.
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO.
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
RADNI STO
RADNI STO
POKRETNA
KLUB STO
21
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
335880
335891
335896
335897
335904
335905
335908
335912
335913
335915
335916
335917
335919
335929
335930
335933
335938
335939
335941
335946
335982
335985
335986
335988
335993
335995
335996
336003
336011
336013
336014
336020
336030
336042
336053
336075
336077
336088
336097
336115
336118
336125
336130
336131
336146
336189
336199
336200
KLUB FOTE
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
KOMODA MB
FOTELJA K
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KASETA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
FIKSNA KA
KLUB STO
KLUB FOTE
RADNI STO
FOTELJA F
FOTELJA F
FOTELJA F
FOTELJA F
ORMAN POL
ORMAN POL
RADNI STO
RADNI STO.
RADNI STO
RADNI STO.
STOLICA 9
STOLICA
STOLICA
22
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
336210
336225
336230
336231
336237
336239
336241
336242
336247
336248
336249
336267
336268
336270
336271
336273
336275
336313
336316
336317
336319
336326
336612
336623
336635
336636
336656
336662
336678
336730
336743
336744
336763
336778
336787
336819
336820
336863
336990
336995
336997
337008
337009
337010
337021
337034
337036
337042
SEGMENT'G
STOLICA VRTLJIVA
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA 9
STOLICA
STOLICA K
STOLICA K
FOTELJA 2
FOTELJA 2
FOTELJA 2
FOTELJA 2
DAKTILO S
ORMAN E-L
PISADI ST
PISADI ST
ORMAR - P
PISADI ST
PISADA MA
"FOTELJA """
POLUFOTEL
ELEKTR.PI
PLAKAR IZ
PISADI ST
PISADI ST
PISADI ST
KANCELARI
PISADI ST
ARHIVSKI
KLUB FOTE
ELEKTRONS
PISADI ST
KOMODA 86
KOMODA 86
KOMODA 86
PISADI ST
PISADI ST
POKRETNA
POKRETNA
23
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
337044
337048
337075
337077
337079
337100
337110
337125
337134
337135
337138
337141
337145
337157
337158
337171
337172
337175
337179
337181
337182
337183
337184
337194
337207
337210
337219
337223
337225
337233
337244
337248
337251
337323
337326
337328
337329
337337
337340
337341
337354
337392
337410
337430
337431
337432
337434
337437
POKRETNA
POKRETNA
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
FOTELJA C
PISADI ST
VITRINA M
DVOKRILNI
FOTOKOP.A
VITRINA P
GARDEROBN
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KLUB STO/
ORMAR ARH
ORMAR ARH
ORMAR ARH
ORMAR ARH
ORMAR ARH
ORMAR ARH
ORMAR ARH
REF.STOLI
POKRETNA
ORMAR 'ZE
GARDEROBN
DAKTILO S
RADNI STO
DAKTILO S
POKRETNA
POKRETNA
DAKTILO S
RADNI STO
POKRETNA
RADNI STO (ZLATKOV)
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
POKRETNA SOBA 303
POKRETNA
FOTELJA 2
FOTELJA 2
STOLICA 2
STOLICA 2
STOLICA 2
ŽARDINJER
KLUB STOČ
24
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
337438
337439
337440
337441
337445
337446
337457
337459
337460
337463
337467
337472
337474
337476
337481
337484
337487
337500
337502
337504
337577
337578
337580
337649
337650
337651
337652
337654
337656
337659
337660
337666
337667
337668
337670
337671
337674
337675
337676
337678
337687
337688
337691
337693
337694
337697
337702
337707
KLUB STOČ
KLUB STOČ
KLUB STOČ
KLUB STOČ
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
RADNI STO
UGAONI SE
GARDEROBN
GARDEROBN
GARDEROBN
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
DAKTILO S
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
RADNA STO
ZATVORENI.
ZATVORENI
ZATVORENI
25
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
337714
337715
337717
337720
337724
337731
337792
337798
337800
344563
344564
344565
344569
344575
344576
344577
344596
344622
344651
344652
344665
344666
344669
344677
344686
344688
344689
344699
344753
344767
344769
344777
344798
344805
344820
344821
344829
344840
344851
344852
344856
344885
344894
344895
344903
344909
344916
344919
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
DAKTILO S
GARDEROBN SOBA 211
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
KOŽNA FOT
STOLICA MARINA I
STOLICA MARINA I (114)
STOLICA MARINA I (111)
STOLICA MARINA I - 114A
STOLICA MARINA I(303)
STOLICA MARINA I (303)
STOLICA MARINA I (319)
FOTELJA (VOZADI)
ORMAN(118)
ORMANI (323)
ORMANI (323)
ORMAN (312)
KOMB.ROLO ORMAN (13)
KOMBINOVANI ROLO ORMAN (17)
KOMB.ROLO ORMAN (11 A)
FOTELJA (8)
PLAKAR (17)
PLAKAR ARHIVSKI (312)
FOTELJA (8)
STOLICA (309)
ORMANI ARHIVSKI (ČITAONICA -517)
STOLICA (13 A)
ORMAN ROLO (17)
STOLICA (314)
STOLICA (311)
ROLO ORMANI F 67O (17)
ROLO ORMANI F 67O (7)
STOLICA T 798 (516)
PLAKAR ARHIVSKI (ČITAONICA-517)
OKRETNA FOTELJA (313)
OKRETNA FOTELJA (STATISTIKA)
OKRETNA FOTELJA ((308)
VITRINA STAKLENA (405)
STOLICA VRTLJIVA (403A)
STOLICA VRTLJIVA (403)
STO KONFERENCIJSKI (307)
STOLICA KONFERENCIJSKA (115)
STOLICA KONFERENCIJSKA (322)
STOLICA KONFERENCIJSKA (323)
26
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
344920
344921
344925
370048
370081
370104
370108
370111
370114
370115
370122
370130
370133
370144
370149
370176
371264
371355
371421
371447
371452
371485
371528
371574
371818
371843
371860
371861
371866
372154
372336
372750
372751
372752
372753
372898
372899
372902
372904
372905
372908
372909
372910
372911
372932
372947
372948
372975
STOLICA KONFERENCIJSKA (323)
STOLICA KONFERENCIJSKA (323)
STOLICA KONFERENCIJSKA (306)
ŠTAMPAČ LASER JET 1150
računarski sistem intel piv celeron 2.4 ghz
HP LASER JET 1010
HP LASER JET 1010
HP LASER JET 1010.
HP LASER JET 1010
HP LASER JET 1100
RAČUNARSKI SISTEM PIV
RAČUNARSKI SISTEM PIV
RAČUNARSKI SISTEM PIV
RAČUNARSKI SISTEM PIV
ŠTAMPAČ LASER JET HP 1010
STAMPAČ LASER JET HP 1010W
ŠTAMPAČ EPSON LQ 580
HP SCANJET 4500C
Računar tema -d.o. gf bg -server
Notebook Lifebook C-1320 15
Notebook Lifebook C-1320 15
Radna stanica PC FSC 17 TFT
Radna stanica PC FSC 17 TFT
Radna stanica PC FSC 17 TFT
mon.Scenicview A17-2LCD 17
Radna stanica PC
DVD/+RW/-RW PIONEER 111 WHITE
DVD/+RW/-RW PIONEER 111 WHITE
Radna stanica track
skener HP ScanJet 4850 L1950A
Notebook Compag nc6320T5600 15.0 1024+opt.mause
Računar TEMA D.O.007
Računar TEMA D.O.007
Računar TEMA D.O.007
Računar TEMA D.O.007
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845.
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D 845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D845
FUJITSU SIEMENS SCENIC D845
JD RAČUNA
FUJITSU SIEMENS SCENIC
FUJITSU SIEMENS SCENIC
RAČUNARSK SISTEM PENTIUM 4
27
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
373059
373081
373082
373084
373089
373152
373183
373195
373196
373294
373453
373552
373565
373573
373636
373952
374242
374565
375028
375284
375320
375383
375400
375419
375427
375428
375429
375430
375431
375432
375433
375434
375435
375436
375437
375470
375471
375472
375929
376129
376142
376298
376299
376888
379436
371419
PC BEL PENTIUM IV C2.OGHZ
RAČUNAR P4 TIP 1
RAČUNAR P4 TIP1
RAČUNAR P4 TIP2
RAČUNAR P4 TIP 3
RAČUNAR P4 2.6
RAČUNAR P4
RAČUNAR P4
RAČUNAR P4
ŠTAMPAČ EPSON LQ - 580
LASERSKI STAMPAC HP 1010
RAČUNAR PC
MATRIČNI ŠTAMPAČ EPSON LQ 2070
ŠTAMPAČ EPSON LX2170
RAčUNAR-PRIMERGY ECONEL 20 P4.1.8 512/40GB/IDE
HP LASERJET 1100A
Štampač samsung 1710P
PRINTER HP 1010W
Notebook HP Compaq 6710b T7300
Monitor FSC TFT 17 Scenicview A17-3A -Saga
Monitor FSC TFT 17 Scenicview A17-3A -Saga
Notebook FSC ESPRIMO MOBILE D9500 -Saga
Notebook FSC ESPRIMO MOBILE D9500 -Saga
Notebook FSC ESPRIMO MOBILE D9500 -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
Back UPS, Be 700-GR, APC -Saga
PC Fujitsu Siemens
PC Fujitsu SiemensEsprimo P3510 sa17"TFT mon.-Saga
PC Fujitsu SiemensEsprimo P3510 sa17"TFT mon.-Saga
Notebook D9510 SAGA2
Notebook D9510 SAGA2
HP SCAN G4010 -AIGO
HP Laptop656OB Aigo 01/12
Računar tema -d.o. gf bg -server
28
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
ČAČAK
Sredstva
312125
314745
314747
316204
338323
338335
338479
338490
338491
338498
338500
338502
338509
338510
338527
338529
338648
338651
352338
352346
352348
352356
352362
352363
352377
352395
353739
371399
373281
373282
373296
373327
Opis sredstava
TELEFON 254558
Sist.telefon ericsson
Sist.telefon ericsson
"MOBILNI APARAT " NOKIA "
RADNA STOLICA AVA
RADNA STOLICA AVA
"KLUBSKI STO ""ZAGREB"""
"STO PISAdI ""ZAGREB"""
"KLUBSKI STO ""ZAGREB"""
PISAdI STO T-120/N
STO PISAdI T-120/H
STO PISAdI
RADNI STO
PISAdI STO
FOTELJA KA-1100
KLUB STO
RADNI STO
RADNI STO
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Fotelja konf.Silla-Ktit.-hrom-crna koža
Fotelja konf.Silla-Ktit.-hrom-crna koža
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
MDS CISCO 2801
LASERSKI ŠTAMPAČ HPlj1200
LASERSKI ŠTAMPAČ HPlj1200
ŠTAMPAČ EPSON LQ - 580
MODEM ZYXEL U336S
JAGODINA
Sredstva
232605
232606
312175
314269
338667
Opis sredstava
FRITEZA
TOSTER
PROTIV-PROVALNA MIKROPROCESORSKA CENTRALA
Ta ped 3.5 kw sa postoljem
"KLUB STO ""PORTOROž"""
29
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
338674
338714
338725
338802
338803
338804
338805
338806
338807
338843
338923
339091
339092
339105
339212
339213
339238
339244
339245
339268
339276
339293
339294
339301
339308
339335
339394
339474
339487
343227
346191
349258
371902
373388
373397
373405
373406
375528
380628
RADNI STO PS-1
"PISADA MAŠINA ""OLIMPIJA"""
STOLICA PF-2
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA KOMPO-KLASIK
STOLICA S-600
STOLICA TIP 98
STOLICA 'PREZIDENT' KOžNA
STOLICA 'PREZIDENT' KOžNA
"FOTELJA ""MILAN"""
KONFERENCIJSKA FOTELJA
KONFERENCIJSKA FOTELJA
STOLICA 'BOEM'
STOLICA 'BOEM'
STOLICA 'BOEM'
RADNI STO
ORMAN ZATVORENI
FOTELJA 100 -1-C
FOTELJA 1100-1-C
FOTELJA 1000-S-C
DAKTILO STOLICA 333-S
PULT
STO B 92
PLAKAR DVOKRILNI
DIGITALNI FOTO APARAT
KOMODA SA FIOKAMA 63X55X45
KANCELARISKI STO KANC.23
KANCELARIJSKI STO
štampač Epson LQ2090.
PC RAčUNAR PENTIUM IV 2.4 GHZ
PENTIUM IV
RAČUNAR-SAMSUNG
RAČUNAR
Štampač matrični A4 EPSON LQ 680- MMC.
Digitalna Camera Canon A580+SD 4GB+4BAT
KRAGUJEVAC
Sredstva
233414
312204
312217
315870
Opis sredstava
Frižider LTH
KVARCNA PEC
TA PEC 4.5 KW
Klima Fujitsu ASY12USCCW-Viacom
30
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
339514
339696
339719
339720
339721
339722
339723
339724
339725
339726
339727
339728
339729
339730
339731
339732
339823
339840
339842
339843
339853
339865
339905
339912
339931
339982
339994
339996
340041
350370
350371
372530
372531
372532
372533
372534
373433
373434
373439
373443
373450
373451
373457
373470
373471
380157
380158
STO
STO PISACI
T-16 KONFERENCIJSKI STO
POLUFOTELJA-STOF
"""2"" POLUFOTELJA-STOF"
POLUFOTELJA - STOF
"""2 POLUFOTELJA""-STOF"
"""2"" POLUFOTELJ-STOF"
"""2"" POLUFOTELJA-STOF"
STOLICA
"""ASTON"" KLUB FOTELJA"
"""ASTON"" KLUB FOTELJA"
"""ASTON"" KLUB FOTELJA"
110 X 55 KLUB STO
TELEFONSKI STOCIC
"""S-92/2 ELEMENT ORMANA"
PF-1 STOLICA U STOFU
PF-1 STOLICA U STOFU
PF-1 STOLICA U STOFU
PF-1 STOLICA U STOFU
E-1-D ORMAN ZA DOKUMENTACIJU
DIGITRON 'OMEGA'
PLAKAR U ŠALTER SALI
PISACI STO BELI
"PISACA MASINA ""AVALA""-49"
SUDOPERA
"STOLICA ""MIMA"""
"STOLICA ""MIMA"""
STOLICA TAPACIRANA
Fotelja PREZIDENT
Fotelja PREZIDENT
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
"STAMPAC ""EPSON LQ 570"""
PS RACUNAR 486
PS PENTIJUM
PS PENTIJUM
RACUNAR NEO PIV 1.7
EPSON LQ 570, MATICNI
PS RACUNAR-IV
ŠTAMPAČ LEXMARK F 4270
PIV PS RACUNAR SA DVD COMBO
"PISACA MASINA 'AVALA"""
FOTO APARAT
31
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
KRALJEVO
Sredstva
311060
311061
312282
312289
312294
312295
312296
312297
312307
312311
312327
340879
340913
340914
340915
340916
340917
340919
340920
340925
340927
340929
340930
340932
340933
340934
340935
340939
340940
340941
340944
340945
340956
340957
340959
340977
340978
340983
340984
341004
341021
341074
341080
Opis sredstava
Računars.sistem Certus Autotrack
Računars.sistem Certus Autotrack
TELEFONSKA CENTRALA
BELTELEKOM-CENTRALA PC-RAčUNAR 386 MONO
TELEFONSKA CENTRALA KX-T-61610
SISTEMSKI APARAT KX-T-7030
SISTEMSKI APARAT KX-T-7030
SISTEMSKI APARAT KX-T-7030
STONI TELEFON
USISIVAČ
USISIVAČ US4/1200
STOčId ZA TELEFON
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICE H-40 METALNE SA TAPACIROM
STOLICA METALNA SA TAPACIROM
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICA H-40
STOLICE TAPACIRANE H-40
CVETNJAK T-110
STOLOVI 80X80
PISADI STO EK2 2+2
32
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341094
341095
341096
341099
341106
341111
341116
341126
341140
341142
341144
341146
341156
341158
341164
341179
341197
341209
341212
341213
341214
341230
341233
341235
341240
341290
341303
341304
341309
341313
341314
341321
341322
341323
341324
341330
341333
341337
341350
341393
341395
341434
341435
341442
341448
341449
341458
341463
PISADI STO T-109 1+3
PISADI STO T-109 1+3
PISADI STO T-109
PISADI STO T-109
KONFERENCIJSKI STO T-6
KLUB STO T-05N
KLUB STOLOVI T-05N
STOLICA A-242
STOLICA A-242
STOLICA A-242/6
STOLICA A242
STOLICA A-242
STOLICA A-242
STOLICA A-242
SKALAR ELEKTRONSKI KALKULATOR
STOLICA A-550
ORMAN MO-10
STOLICA
STOLICA-615
STOLICA-615
STOLICA-615
STOLICA SV-1 ŠTOF
STOLICA SV-1 ŠTOF
STOLICA SV-1 ŠTOF
ELEKTRIč.PISAdA MAšINA OLIMPIJA
FOTELJA M-281
STOLICA MIMA
STOLICA MIMA
STAKLENA VITRINA LARA
UGAONI DEO LARA
UGAONI DEO LARA
KOMPO STO
KOMPO STO
KOMPO STO
KOMPO STO
STOLICA MIMA
STOLICA MIMA
STOLICA MIMA
STOLICA MIMA
STO-A-2309
STO-A-2309
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
STO RS-80/1
STO RS-80/1
STO RS-80/1
STOLICA S-500
STOLICA S-500
33
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341470
341471
341480
341489
341491
341494
341495
341496
341499
341500
341504
341505
341507
341508
341509
341510
341512
341515
341517
341523
341532
341538
341539
341540
341541
341542
341543
341552
341553
341554
341555
341556
341563
341584
341679
341716
353769
353770
353771
353772
353773
353774
353775
372402
372403
372963
373566
373567
STOLICA S-500
STOLICA S-500
STOLICA S-500
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
STO S-1
STO S-2
STO S-3
ORMAN 0-1
ORMAN 0-1
ORMAN O-4
ORMAN O-4
KASETA
KASETA
KASETA
STO-S-4
POSTOLJE ZA KOMPJUTER
POSTOLJE ZA KOMPJUTER
PULT BLAGAJNE
ČIVILUK 1980 X 795
RAČUNSKA MAŠINA CANON
RAČUNSKA MAŠINA CANON
"KANCELARIJSKI STO ""DS"""
"KANCELARIJSKI STO ""KS"""
"ORMAR ""01"""
"ORMAR ""02"""
"ORMAR ""03"""
STO FI 750
STOLICA 1022
STOLICA 1022
STOLICA 1022
STOLICA 1022
STOLICA ŠKOLJKA
KLUB STO MALI
POKRETNA KASETA
KOŽNA FOTELJA A-1
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Daktilo stolica Penta Ktitor crna štof
Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT
Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT
FUJITSU SIMENS SCENIC D LAN
PENTIUM PRO-II 266 MHZ SERVER
PENTIUM PRO-II 266MHZ
34
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
373576
373597
373599
373602
373614
380186
380187
371667
RAČUNAR ,,PENTIUM
PENTIUM 4 2,4 GHz MB MSI NAM
PENTIUM 4 2,4 GHz MB MSI NAM
PENTIUM 4 2,4 GHz MB MSI NAM
ŠTAMPAČ EPSON LX-300 +
REZERVOAR ZA VODU
REZERVOAR ZA VODU
Radna stanica PC FSC 17 TFT
KRUŠEVAC
Sredstva
340078
340086
340103
340439
340489
340530
372557
373544
373546
Opis sredstava
DAKTILO
NISKI O
DIGITRO
PISADI
AUTO-RA
STOLICE
3Com Office Connect Dual Speed Switch 8
RAČUNAR PC
RAČUNAR PC
LAZAREVAC
Sredstva
337824
337825
337826
337845
337876
337913
337950
337951
337979
337980
337981
338010
338016
338017
338018
338028
338038
Opis sredstava
STOLICA O
STOLICA O
STOLICA O
STOLICA O
ORMAN OD
STOLICA O
PLAKAR DR
PLAKAR DR
VITRINA A
VITRINA A
VITRINA A
STOLICA O
STO SA DV
STO SA DV
STO SA DV
ČIVILUK O
STO SA DV
35
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
LESKOVAC
Sredstva
232630
232632
311021
311022
311023
311024
312421
312423
312430
312432
312434
312435
312437
312438
312444
312447
312454
312456
330071
341745
341750
341751
341752
341753
341754
341755
341756
341757
341758
341759
341760
341761
341762
341763
341764
341765
341766
341767
341768
341769
341770
341771
341772
341773
Opis sredstava
FRIZIDER - LESKOVAC
Sudopera + radni deo - bife
TELEFON PANASONIK TS 500
TELEFON PANASONIK TS 500
TELEFON PANASONIK TS 500
TELEFON PANASONIK TS 500
PTT-TELEFON TTA-81
PTT-TELEFON TTA-81
PTT-TELEFON ,,PANASONIK,, PA 2315
PTT-TELEFONSKA CENTRALA ,,PANASONIK,,30810
PTT-TELEFON ,,PANASONIK,, 7030
"TEPISI ""PRAKTIKO"" - ""EMINENT""- ""MARAKANA"""
TEPIH PR.IN 2.10X3
TEPISI SOLID 2.30X3.30
"yTELEFON ""PANASONIK"" KX TS17"
KUTIJA PETOD.113 DEL.U 931
Certus Auto Track sa Alarmom SS 9000
Certus auto track sa alarmom
APARAT ZA FOTOKOPIRANJE-BROTHER COLOR(PRIZ.3)
MEH.PIS.MAšINA ,,UNIS,, 5-6111289
LAMPERIJA IZNAD šALTERA
PLAKAR ZA KASU
PLAKAR ZA ZA ZASTUPNIKE
REGAL
PLAHAR
PLAHAR
PLAHAR MANJI
PLAHAR VEdI
REGAL
POLICA
PLAHAR
PLAHAR
PLAHAR
PLAHAR ARHIVSKI
PLAHAR ARHIVSKI
PLAHAR ARHIVSKI
REGAL
REGAL
REGAL
REGAL
REGAL
REGAL
REGAL
PLAHAR
36
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341774
341775
341776
341777
341778
341779
341780
341781
341782
341783
341784
341785
341786
341787
341788
341789
341790
341791
341792
341793
341794
341795
341796
341797
341798
341799
341800
341801
341802
341803
341804
341805
341806
341807
341808
341809
341810
341811
341812
341813
341814
341815
341816
341817
341818
341819
341820
341821
STO SA PULTOM
PLAHAR
PLAHAR
ZIDNI čIVILUK
REGAL
PLAHAR
PLAHAR
REGAL
LAMPERIJA
GARDEROBER
ORMAN DVOKRILNI
PLAHAR
VEšALICA-čIVILUK
TROKRILNI ORMAN
VITRINA
ORMAN
ORMAN
ORMAN
VITRINA K-205
VITRINA K-203
VITRINA
ORMARId-BIFE B-2O8
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
FOTELJA
FOTELJA
FOTELJA
FOTELJA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
37
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341822
341823
341824
341825
341826
341827
341828
341829
341830
341833
341834
341835
341836
341840
341841
341842
341843
341844
341845
341848
341849
341850
341851
341852
341853
341854
341855
341856
341857
341858
341859
341860
341862
341863
341864
341865
341866
341867
341868
341869
341870
341871
341872
341874
341875
341876
341877
341878
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
KLUB FOTELJA MALA
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-200
FOTELJA B-2000 K
FOTELJA B-2000 K
FOTELJA B-2000 K
FOTELJA B-2000 K
FOTELJA B-400 K
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-610
FOTELJA B-600
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
38
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341879
341880
341881
341882
341883
341884
341885
341886
341887
341888
341889
341890
341891
341892
341893
341896
341898
341900
341901
341902
341903
341904
341905
341906
341907
341908
341909
341910
341911
341912
341913
341915
341916
341917
341918
341919
341920
341921
341922
341923
341924
341925
341926
341927
341928
341929
341930
341931
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 140 X 80
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 130 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
STO 110 X 70
RADNI STO 180 X 80
UGAO UZ RADNI STO DIREKTORA
KONFERENCIJSKI STO -DIREKTOR
"STOLICA ""DORTMUND""- SALA"
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
39
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341932
341933
341934
341935
341936
341937
341938
341939
341940
341941
341942
341943
341944
341945
341946
341947
341948
341949
341950
341951
341952
341953
341954
341955
341956
341957
341958
341959
341960
341961
341962
341963
341964
341965
341966
341967
341968
341969
341970
341971
341972
341973
341974
341975
341976
341977
341978
341979
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
KONFERENCIJSKI STO - SALA
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""- SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""- SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""- SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
40
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
341980
341981
341982
341983
341984
341985
341986
341987
341988
341989
341990
341991
341992
341993
341994
341995
341996
341997
341998
341999
342000
342001
342002
342003
342004
342005
342006
342007
342010
342011
342013
342014
342015
342016
342018
342019
342020
342021
342022
342023
342024
342027
342028
342031
342032
342037
342038
342039
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
"STOLICA ""DORTMUND""-SALA"
BLAGAJNIčKI PULT
FOTELJA -KARINGTON-ŠTOF
PANO CIVILUK SA OGLEDALOM
FOTELJA -DELFIN-ŠTOF
FOTELJA -DELFIN-ŠTOF
FOTELJA -DELFIN-ŠTOF
OSNOVNI STO -DELFINPOKRETNA KASETA K-10
POKRETNA KASETA K-10
POKRETNA KASETA K-10
POKRETNA KASETA K-10
POKRETNA KASETA K-10
DAKTILOGRAFSKA STOLICA - ŠTOF
DAKTILOGRAFSKA STOLICA - ŠTOF
DAKTILOGRAFSKA STOLICA -ŠTOF
STO DELFIN UGAONI-POSTOLJA ZA NOGE /3 KOM/
DVOKRILNA VITRINA K-8
DVOKRILNA VITRINA K-6
SOLICA -DORTMUNDSOLICA -DORTMUNDSOLICA -DORTMUND41
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
342046
342047
342048
342051
342052
342053
342054
342057
342058
342059
342060
342061
342062
342065
342066
342067
342068
342069
342071
342072
342073
352216
352234
352243
370102
370616
370795
371416
373637
373639
373644
373646
373647
373648
380222
380224
380225
Radni sto
Radni sto manji
Kafe stočid
Čiviluk drveni stubni
Stolica - metalne nogice
Stolica - metalne nogice
Stolica - metalne nogice
Radni sto veliki
Radni sto mali
Radni sto mali
Radni sto zeleni
Kafe stočid kvadratni
Kafe stočid pravougaoni
Radni sto veliki
Radni sto veliki
Kafe stočid
Kafe stočid
Kafe stočid
Čiviluk drveni stubni
Rolo ormar - bife
Sto konferencijski - bife
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktit.- PentaS crni štof
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2180
PIII FS 550/128 (SOBA 15 I SPRAT)
ŠTAMPAČ HP 1320 Q5927A-LASER
Računar tema -d.o. gf bg -server
PC RACUNAR INTEL EUB 1.7 J/R/S/
PC RACUNAR INTEL EUB 1.7 S
HP LASER JET EUB 1000 W.
PC Računar eubi3080
PC Računar eubi3080
PC Računar eubi3080
KONTEJNER
KONTEJNER ZA SMEDE
KUHINJA DF-40/DS-80/V-80
MLADENOVAC
Sredstva
315046
335222
335229
335234
335712
335713
Opis sredstava
Mob.tel. Nokia N79
MOBILNA K
PISADI ST
LUK OD 90
DAKTILO S
DAKTILO S
42
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
NIŠ
Sredstva
312466
312522
312523
312537
312562
312566
312569
312582
312607
312610
312631
312634
312660
312668
312682
312689
312715
312716
312717
312718
312719
312720
312721
312722
312723
312724
312725
312726
312727
312728
312729
312730
312731
312732
312733
312734
312735
312736
312737
312738
312739
312740
Opis sredstava
VUNENI TEPIH 'ANTIGON
FENOMAT
FENOMAT
TEPIH RUčNO TAFTOVANI
TAFTOVANI ITISON 14.0
TAFTOVANI ITISON 14.0
TEPISON STAZA -10.65
STAZA 27.55M2
TELEFON PUPIN
TELEFON PUPIN 9001
KLIMA UREDJAJ FUJITSU
USISIVAČ OSKAR-FRANSE
TELEFAH-PANASONIK KX-FT77
TEPIH
ITISON FAVORIT 16M
TELEFON KX-T -2371
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
43
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
312741
312742
312743
312744
312745
312746
312747
312748
312765
312766
312767
312768
312769
312770
312771
312772
312773
312774
312775
312776
312777
312778
312779
312780
312781
312782
312783
312784
312785
312786
312787
312788
312789
312790
312791
312792
312793
312794
312795
312796
312797
312798
312799
312800
312801
312802
312803
312804
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
GPS UREĐAJ FALCOM Stepp Set
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108-A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL UNIT MODEL RC-108A
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL UNIT
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
44
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
312805
312806
312807
312808
312809
312810
312826
312829
314903
315435
342079
342089
342109
342139
342148
342156
342165
342168
342170
342171
342172
342212
342223
342266
342268
342279
342283
342305
342310
342313
342335
342337
342343
342344
342345
342363
342365
342369
342370
342371
342380
342393
342399
342418
342428
342433
342434
342435
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
GPS GSM AVL unit
USISIVAČ 6151SX
TEPIH 14.19M2
Telefon Panasonic KX-TS 500
Telefon panasonic KX-T2375-Elektroveze
ORMAN DVOKRILNI
STOCIC MALI
KLUB STOCIC
STOLICA DRVO
KONFERENCIJSKA STOLIC
VITRINA
FOTELJA PIRGAS
FOTELJA
FOTELJA
FOTELJA
FOTELJA
ORMAN BIFE OK-23
STOLICA S-700 METAL CIVILUK STOJECI SA UM
CIVILUK STOJECI SA UM
RADNI STOLOVI SA FIJ
RADNI STOLOVI SA FIJ
RADNA STOLICA OZN 451
KLUB STO DIM 78/78 OZ
KLUB STO DIM 78/78 OZ
VITRINA
PISACI STO
FOTELJA OD SKAJA
PISACI STO
MALI STOCIC
RADNA STOLICA
KANCELAR. STO
KANCELAR. STO
KANCELAR. STO
KANCELAR. STO
KLUB STOCIC TIP-240
KLUB STOCIC
KANCELARIJSKI STO
KONFERENC STO SU 1500
"DIGITRON ""OLIMPIJA"""
APARAT ZA FOTOKOP OLI
FOTELJA 'LINEA' 3300
FOTELJA 'LINEA' 3300
45
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
342442
342447
342495
342500
342514
342534
342601
342614
342635
342685
342698
342708
342784
342796
342921
342935
342940
349581
349587
349589
349590
349599
349602
355685
370329
371095
371098
373662
373666
373669
373672
373675
373679
373683
373699
373708
373779
374810
374859
375742
375861
378775
380235
380237
380890
FOTELJA 8500 CRNI STO
KOZNA FOTELJA VISOKI
STOLICA S-700
DRVENI ORMAN
KLUB STOčId
RACUNSKA MASINA
FOTELJA ZELENAA
FOTELJA ZELENA
OKRUGLI STOČID
DIR. FOTELJA DRVO-PLA
KLUB STO 120/60/48
RADIO SET TRANZISTOR
FOTO APARAT
STOLICA ART.7397-T-1
TRPEZARIJSKA STOLICA
KLUB STOČID
RADNA STOLICA
STOLICA SKAJ
STOLICA SKAJ
STOLICA SKAJ
STOLICA SKAJ
"RAčUNSKA MAšINA ""SKALAR"" SOKOBANJA"
STOLICA SKAJ
Kancelarijska stolica O101-Wicker
PII RS 433/64
PII RS 600/64
PII RS 600/64
35LQ - 2070 - STAMPAC
35LQ - 2070 -STAMPAC
MODEM PENRIL
PENTIUM TX/233 MHZ IN
ŠTAMPAč HP-SKLOP-HP-8
PC-RAČUNAR PENTIUM EU
PC-RAČUNAR PENTIUM EU
PC-PENTIUM P2.4 H720
HEWLETT-PACKARO 2400C
PC CELERON 3.2GHZ
PC
MODEM MO148B13205
Štampač laserski A4 HP LaserJet CP1515N - MMC
2 -port serial WAN interface card -MMC
CD-RW/DVD ATAPI sliml. za Primergy F200-Mikros
FOTO APARAT KANON POWERSHOT
ELEKTRIČNI BOJLER OD 10 LITRA
Uređaj za kontrolu čadji
46
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
NOVI PAZAR
Sredstva
341620
341720
Opis sredstava
FOTELJA KOŽNA A-1
FOTELJA
NOVI SAD
Sredstva
312749
313054
313055
314718
373876
Opis sredstava
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
KVARCNA PED
KVARCNA PED 3KW
Mob.telef.Nokia N6300 -Tehnicom comp.
MODEM T-288C 10467
OBRENOVAC
Sredst.
335675
Opis sredstva
DVOKRILNI ORMAN
PANČEVO
Sredstva
312749
313054
313055
314718
373876
Opis sredstava
GPS - GSM AVL UNIT MODEL RS-108A
KVARCNA PED
KVARCNA PED 3KW
Mob.telef.Nokia N6300 -Tehnicom comp.
MODEM T-288C 10467
PIROT
Sredstva
312551
313073
313079
313082
313119
313121
313124
313125
313126
Opis sredstava
INERCIONI DINAMOMETAR
TELEFONSKI APARAT PANASONIK KX-T7020
TELEFONSKI APARAT PANASONIK QX-T2365
TELEFON PANASONIK KX-T25
UREDJAJ ZA PRADENJE GPS
UREDJAJ ZA PRADENJE GPS
CERTUS Auto Track-GPRS
CERTUS Auto Track-GPRS
UREDJAJ ZA PRADENJE
47
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
313127
313129
314361
314362
343758
343775
343776
343839
343857
343919
370671
373953
373963
373967
373970
RAČUNARSKI SISTEM CERTUS AUTOTRACK
PANASONIK TELEFON KX-TC1461 BEŽIČNI
usisivač "AIWA 2000 W"
usisivač "AIWA 2000 W"
PISAdA MAšINA OLIMPIJA-AMD
RADNA FOTELJA 30/5
RADNA FOTELJA 30/5
RAčUNSKA MAŠINA CASIO FR 510
FOTELJA KARINGTON
RACUNSKA MASINA FR2650
ŠTAMPAČ LASER HP 2100
ŠTAMPAC EPSON LQ 670
RAčUNAR EUB 1,7B-80/17
KAMERA DK 720
RACUNAR-PENTIUM IV 1,7 GHZ /17
POŽAREVAC
Sredstva
312133
313163
316210
316211
338079
338328
338333
343936
343939
343940
343942
343990
370485
370638
372543
372544
372545
372546
372547
372556
372575
373331
373987
373989
373991
373992
373994
373996
Opis sredstava
KLIMA JEDINICA SL
TELEFON PANASONIC KX-T2371FXW
Mobilni tel. SONI ERICSON K-700i
Mobilni tel. SONI ERICSON K-700i
STO S3
RADNA STOLICA AVA
RADNA STOLICA AVA
Digitalni foto aparat NIKON L101 lp
Digitalni foto aparat Nikon Coolpix 5600
Memorijska kartica SD 5120Kingston
Bluetut
COMPO POKRETNA KASETA
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2180
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2080
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
Modem USR Robotics, V.92, RS-232
3Com Office Connect Dual Speed Switch 8
3Com Office Connect Dual Speed Switch 8
ŠTAMPAČ EPSON LQ2080
NOTEBOOK RAČUNAR TOSHIBA
KOMP.STANICA SA TASTATUROM I MONITOROM
KOMP.STANICA SA TASTATUROM I MONITOROM
ŠTAMPAČ A3 EPSON LQ 2080
KOMP.STANICA SA TASTATUROM I MONITOROM
ŠTAMPAČ A3 EPSON LQ 2080
48
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
373998
374004
374021
374022
374024
374026
374031
374034
374040
374044
374046
374063
380366
380749
ŠTAMPAČ A3 EPSON LQ 2080
CD RECORDER TEAC 24/10 RW/40
"PC PENTIUM IV/1700MHZ+MONITOR 17""SAMSUNG"
"PC COMPAQ SA MONITOROM 17"" I TASTATURA"
"PC COMPAQ SA MONITOROM 17"" I TASTATURA"
"PC COMPAQ SA MONITOROM 17"" I TASTATURA"
UPS APC 500VA BK BS SF500
CD Pisač LG
RAČUNARSKI SISTEM P4 2.8/512/120
RAČUNARSKI SISTEM P4 2, 4/512/80 TFT
RAČUNARSKI SISTEM P4 2, 4/512/80 TFT
FAX RICOH AF FX 16
GPS AUTO ALARM
Kamera Canon Powershot A-1100IS digitalna Stylos
SMEDEREVO
Sredstva
313327
313328
313352
313353
313380
313382
313414
315695
316297
345786
346023
346162
346163
346166
346170
346252
346282
351861
351865
Opis sredstava
TELEFON ISKRA
TELEFON PANASONIK KX-T7030
TELEFON PANASONIK T-2315 KANC 24
TELEFON PANASONIK T-2315 KANC.25
PANASONIK KX TS3FXW
TELEFON PANASONIK KX T2342
"TELEFON ""PANASONIC"" TS-500 ŠALTER MUP"
Telef.PanasonicKX-TG1311-pos.V.Plana
Mob.tel. Nokia 6720 Classic
čIVILUK DRVENI KANC 26
čIVILUK DRVENI
RADNA STOLICA A-20R
RADNA STOLICA A-20R
RADNA STOLICA A-20R
RADNA STOLICA A-20R
DVOKRILNI GARD.ORMAN KANCELARIJA 35
STOČID MALI KANC.8
Dakt.stolica Ktitor- PentaS crni štof
Dakt.stolica Ktitor- PentaS crni štof
SOMBOR
Sredstva
313484
313602
313603
313604
Opis sredstava
TELEFON PANASONIC
RAČUNARSKI SISTEM ZA PRADENJE PUT.AUTOM.
RAČUNARSKI SITEM ZA PRADENJE PUT.AUTOM.
RAČUNARSKI SITEM ZA PRADENJE PUT.AUTOM.
49
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
313605
313616
313619
315275
315650
346449
346453
346454
346531
346595
346651
346665
346672
346673
346676
346678
346679
346693
346742
346743
346795
346932
346961
346987
347083
347086
347103
347106
347122
347136
347141
371137
375169
RAČUNARSKI SISTEM ZA PRADENJE PUT.AUTOM.
SAMOSTALNI KONTROLNI SAT NA ULAZU ZGRADE
TELEFON
Telefon panas.KX-T2375
Sony ericsson X1-Telekom Srbija
PISADA MAŠINA OLIMPIA
STONI KALKULATOR NASCO
PISADA MAŠINA
RADNA STOLICA ASTRA
PISADA MAŠINA BROTHER
KONFERENCIJSKA POLUFOTELJA
KLUB STO VECI
TROSED
KLUB FOTELJA
KLUB FOTELJA
DIREKTORSKA FOTELJA
PREGRADNI PLAKAR SA VRATIMA
RADNI STO
KONFERENCIJSKA FOTELJA
KONFERENCIJSKA FOTELJA
KLUB STOLICA
ASTRA VISOKA FOTELJA
KALKULATOR NASCO
KANCELARIJSKA STOLICA SA RUKOHVATOM
STOLICA TAPACIRANA GVOZDENI OKVIR
STOLICA GVOZDENI OKVIR
METALNI ORMAN
PISADA MAŠINA OPTIMA
KALKULATOR VEKTOR
TAPACIRANA STOLICA
ELEKTRIČNA PISADA MAŠINA
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2080 (FIL.MOTO.VOZILA)
Notebook HP Compaq 6710bT7300
SREMSKA MITROVICA
Sredstva
330203
350585
350604
Opis sredstava
POLUFOTELJA 8500 CRNA ŠTOF
Stolica konferencijska
Fotelja kancelarijska crna kožna
50
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
ŠABAC
Sredstva
313299
345075
345132
345178
345213
345272
345312
345328
345344
345362
345373
345379
345389
345414
345518
345527
345531
345594
345601
345614
345631
345636
370032
370456
371755
374105
374108
374126
374142
374153
Opis sredstava
TELEFON-OBICAN
STO ZA SASTANKE
RACUNSKA MASINA
RACUNSKA MASINA
STOLICA MAJA
FOTELJA
PIS MAŠ OLIMP
RADNI STO
FOTELJA
RADNI STO
RADNI STO
STOLICA
STOLICA
FOTELJA
STOLICA
STOLICA
STOLICA
RADNI STO
POLICA DRVENA
RADNI STO
FOTELJA
FOTELJA
FSR 600
ŠTAMPAČ EPSON LQ 570+
PC FSC 17 TFT radna stanica
RACUNAR-P-17GH-4068-17
LASERSKI STAMPAC XP 1005W
stampac hp5740
ŠTAMPAČ XPLASER
STAMPAC EPSON 2070*YU SET
UŽICE
Sredstva
313683
313684
313685
313686
313687
313688
313718
313732
313851
Opis sredstava
TELEFON FONIT-GARNITURA
TELEFON
TELEFON
TELEFON
TELEFON
TELEFON
KVARCNA PED 3KW
"TELEFON ""PANASONIC"""
USISIVAC
51
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
313872
347390
347473
347496
347497
347498
347503
347512
347580
347617
347668
347788
347795
347802
347804
347805
347806
347807
347849
347855
348052
374357
374398
374458
374502
374523
374529
374531
TELEFON SIEMENS GIGASET A 140
TAPACIRANA STOLICA
RADNA STOLICA
STOLICA NA OKRETANJE
STOLICA NA OKRETANJE
STOLICA NA OKRETANJE
RADNA FOTELJA
STOLICA-VRTULJAK
STOLICA A-540
INOBIRO STOLICA T-10/1
STOLICA KONFERENCIJSKA M 40
STOLICA T-20
STOLICA T-30
FOTELJA PM-2
"FOTELJA ""POLI"""
"FOTELJA ""POLI"""
"FOTELJA ""POLI"""
"FOTELJA ""POLI"""
RADNA STOLICA A - 20/R
RADNA STOLICA A - 20/R
MONTANA -DIJANA FOTELJA
ŠTAMPAč EPSON LQ 570+
EPSON LQ 670+
PENTIUM P IV
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2070
RAČUNAR PENTIUM IV
SKENER HP 2400
SKENER HP 2400
VALJEVO
Sredstva
232821
232822
232823
232825
232826
232891
313947
313948
313955
348156
348221
348277
348290
348292
348312
Opis sredstava
OKRUGAO STO
OKRUGAO STO
OKRUGAO STO
OKRUGAO STO
OKRUGAO STO
STO MALI OD DRVETA
ITISON PLAVI-OKRUGLI
ITISON PLAV 2X1,5
TELEFON PANASONIK KX-TS 500
KLUBSKI STO -HRAST
KLUB STO HRAST
ČIVILUK
OLIMPIJA CPD 3250
PISADA MAŠINA OLIMPIJA
STO SA FIOKAMA
52
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
348356
348363
348382
348387
348388
348390
348402
348403
348413
348416
351343
352807
352812
374547
374552
374576
DAKTILO STOLICA A-15
DAKTILO STOLICA A-15
RADNA STOLICA A-15 R
RADNA STOLICA A-15 R
RADNA STOLICA A-15 R
RADNA STOLICA A-15 R
RAČUNSKA MAŠINA UNIS CET 1201
RAČUNSKA MAŠINA SKALAR 3
PISADA MAŠINA MONIKA
DIGITALNI FOTO APARAT
Drveni plakar;D.Trg.
Dakt.stol.Penta S-Ktitor(crni štof)
Dakt.stol.Penta S-Ktitor(crni štof)
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1100
PC RAČUNAR PENTIUM
PC RAČUNAR P IV RADNA STANICA
VRANJE
Sredstva
314011
371136
374602
374631
Opis sredstava
kotao za grejanje
ŠTAMPAČ EPSON LQ 2080(TEHNIČKI PREGLED)
PS - ŠTAMPAČ LQ 1070
PS računar P 4 EUBMI351240fx5200
ZAJEČAR
Sredstva
314110
314111
314115
314153
314165
314166
314200
Opis sredstava
Certus Auto Track Certus Auto Track
CERTUS -Auto Track
Certus Auto Track
Certus Auto Tack
Certus Auto Track
CERTUS -Auto Track
ZRENJANIN
Sredstva
331422
331424
331433
331434
331441
331492
Opis sredstava
STOLICE COMPO CLASIC
STOLICE COMPO CLASIC
STOLICE COMPO CLASIC
STOLICE COMPO CLASIC
STOLICE COMPO CLASIC
STOLICE COMPO CLASIC
53
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
Конкурсна документација
331521
331535
349880
370401
STOLICA KSS 1
STOLICA KSS 1
STOLICA SA TOČKIDIMA I RUKONASLONOM-RADNA
PIII FS 550/128
54
Download

PREUZIMANJE NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA SA FILIJALA.pdf