Na dan 23.1.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:
STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.1.2015. GODINE
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
Kompanija
+za+privatizaciju/116/Stec
za
aj.shtml
spoljnotrgo
vinski,
5. Reo.
http://pretraga2.apr.g
unutrašnji 070342 broj
1.
ov.rs/ObjedinjenePre
promet i
45
15/201
trage/Search/Search
finansijsko
4
posredovan
je "Progres"
a.d.
Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Jovan Kordić, u postupku stečaja, br. 5 Reo. 15/2014, nad dužnikom
Kompanija za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i finansijsko posredovanje "Progres" a.d. Beograd, Zmaj Jovina
8-10, MB 07034245; PIB 100002604, dana 30. decembra 2014. godine doneo je
REŠENJE
I Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa
unapred pripremljenim planom reorganizacije nad dužnikom Kompanija za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i
finansijsko posredovanje "Progres" a.d. Beograd.
II Određuje se ročište za odlučivanje o predlogu za otvaranje stečajnog postupka i glasanje o Unapred
pripremljenom planu reorganizacije nad dužnikom Kompanija za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i finansijsko
posredovanje "Progres" a.d. Beograd, od 26. decembra 2014. godine, za dan 25. februar 2015. godine, u 11,00
časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici 100, prvi sprat.
III Imenuje se za privremenog stečajnog upravnika, Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj,
Beograd, Terazije 23.
IV Oglas o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u
skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije u ovoj pravnoj stvari objavljuje se na oglasnoj tabli ovog
Suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i u najmanje tri visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju
na celoj teritoriji Republike Srbije, o trošku predlagača.
V Obaveštavaju se poverioci dužnika da mogu izvršiti uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije iz
stava II u prostorijama stečajne pisarnice Privrednog suda u Beogradu.
VI Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije iz stava
II kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog Plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu Planom
obuhvaćenih potraživanja, dostave dužniku ili Privrednom sudu u Beogradu u roku koji nije kraći od 15 dana od
dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije". Predlagač plana je u obavezi da odgovor na
primedbe dostavi Privrednom sudu u Beogradu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u Sudu.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka u ovoj pravnoj stvari objavljen je na oglasnoj tabli Suda 15. januara 2015.
godine.
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
2.
http://www.priv.rs/Agencija
Akcionarsk
2. St. http://pretraga2.apr.g
076308
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
+za+privatizaciju/116/Stec
o društvo
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
32
1701/
aj.shtml
za
423/20 trage/Search/Search
proizvodnju
11
i promet
elektro
opreme i
električnih
instalacija
"ZastavaElektro"
Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Tatjana Todorović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom
Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava-Elektro", Rača, Kralja
Petra Prvog 9, matični broj 07630832, PIB 101227818, na završnom ročištu održanom 24. decembra 2014. godine,
doneo je
REŠENJE
1) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 10. septembra 2014.
godine.
2) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u visini od 3.921.462,88 dinara i odobrava se po
pravnosnažnosti ovog rešenja isplata neisplaćenog dela nagrade u iznosu od 1.441.462,88 dinara.
3) Rezervišu se sredstva u iznosu od 872.635,57 dinara, u korist 86 poverilaca trećeg isplatnog reda, poimenično
navedenih u Spisku koji čini sastavni deo ovog rešenja, do pravnosnažnog okončanja parničnih postupaka, koji se
vode pred Privrednim sudom u Kragujevcu, po tužbama napred navedenih poverilaca za utvrđivanje osporenih
potraživanja, u skladu sa rešenjem o glavnoj deobi od 17. aprila 2013. godine, sa stepenom namirenja od 18,87%
od iznosa utvrđenog potraživanja.
4) Rezervišu se sredstva za preostale troškove stečajnog postupka u iznosu od 1.258.222,35 dinara, čija isplata će
se vršiti u skladu sa vrstom i visinom nastalog troška.
5) Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet elektro
opreme i električnih instalacija "Zastava-Elektro", Rača, Kralja Petra Prvog 9, matični broj 07630832, PIB
101227818, otvoren rešenjem 2.St. 423/2011 od 6. maja 2011. godine.
6) Nastavlja se stečajni postupak prema stečajnoj masi, koju čine:
- novčana sredstva u iznosu od 872.635,57 dinara, bliže navedena u stavu 4) izreke ovog rešenja, rezervisana do
pravnosnažnog okončanja parničnih postupaka radi utvrđivanja osporenih potraživanja koji se vode pred Privrednim
sudom u Kragujevcu, po tužbama poverilaca stečajnog dužnika,
- novčana sredstva u iznosu od 667.452,27 dinara, koja nisu isplaćena poveriocima u postupku glavne deobe, u
skladu sa rešenjem o glavnoj deobi od 17. aprila 2013. godine, prema stepenu namirenja poverilaca od 18,87% od
iznosa utvrđenih potraživanja,
- potraživanje stečajnog dužnika prema "Univerzal banci" u stečaju AD Beograd, u predmetu koji se vodi pred
Privrednim sudom u Beogradu pod poslovnim brojem 11. St. 19/2014, u ukupnom iznosu od 12.340.283,37 dinara,
sa zakonskom zateznom kamatom, i to:
- na iznos od 18.075.798,80 dinara počev od otvaranja stečajnog postupka dana 3. februara 2014. godine do
isplate osiguranog depozita od strane "Poštanske štedionice" AD Beograd, kao banke isplatioca, dana 10. februara
2014. godine, u visini od 60.665,35 dinara,
- na iznos od 12.279.618,02 dinara, počev od 10. februara 2014. godine pa do konačne isplate i
- novčana sredstva u iznosu od 1.258.222,35 dinara, rezervisana na ime troškova na teret stečajne mase "Zastava-
elektro" AD iz Rače, koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom i
- šest akcija privrednog društva "Zastava Automobili" AD Kragujevac, matični broj 07249802, koje su u vlasništvu
stečajnog dužnika.
7) Imenuje se Agencija za privatizaciju RS, Centar za stečaj, Beograd, za zastupnika stečajne mase iz stava 6.
izreke ovog rešenja, sa ovlašćenjem za zastupanje stečajne mase u parničnim postupcima koji se vode pred
Privrednim sudom u Kragujevcu, po tužbama poverilaca za utvrđivanje osporenih potraživanja, u izvršnim
postupcima radi naplate troškova postupaka, dosuđenih u korist stečajnog dužnika, po pravnosnažnom okončanju
parničnih postupaka, u stečajnom postupku koji se vodi nad Univerzal bankom u stečaju AD Beograd, pred
Privrednim sudom u Beogradu pod poslovnim brojem 11. St. 19/2014, kao i u eventualnom parničnom postupku, u
slučaju osporavanja potraživanja, u likvidacionom postupku pokrenutom rešenjem Agencije za privredne registre
broj BD 30314/2014 od 10. aprila 2014. godine nad privrednim društvom Zastava Belt DOO Rača, čiji je stečajni
dužnik osnivač sa udelom od 100%, kao i u svim drugim postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima,
koji se odnose na stečajnu masu iz stava 6. izreke ovog rešenja.
8) Nalaže se Agenciji za privredne registre, Beograd da po pravnosnažnosti ovog rešenja registruje stečajnu masu
iz stava 6. izreke ovog rešenja.
9) Rešenje se ističe na oglasnoj tabli suda dana 24. decembra 2014. godine i objavljuje u "Službenom glasniku
Republike Srbije", a po pravnosnažnosti dostavlja Agenciji za privredne registre Beograd, radi upisa naznačenih
promena kod ovog pravnog lica.
PRIVREDNI SUD U LESKOVCU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
6. St.
http://pretraga2.apr.g
+za+privatizaciju/116/Stec
broj
3.
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
34/201
trage/Search/Search
0
Privredni sud u Leskovcu, stečajno veće u sastavu predsednik stečajnog veća - sudija Miroslav Ilić i članovi
stečajnog veća - sudije Novica Nikolić i Radmila Aleksić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom
"Elektrouniverzal" AD u stečaju Leskovac, Moravska b.b., 16. januara 2015. godine doneo je
"Elektrouni
verzal" AD
REŠENJE
I U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Elektrouniverzal" AD u stečaju Leskovac, Moravska b.b.,
određuje se dopunsko ispitno ročište za 13. februar 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 3
Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.
II Na dopunskom ispitnom ročištu biće ispitana potraživanja po naknadno podnetim prijavama potraživanja.
III Na dopunsko ispitno ročište pozivaju se: stečajni upravnik, stečajni dužnik, svi poverioci i druga zainteresovana
lica.
IV Rešenje objaviti na oglasnoj i elektronskoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
PRIVREDNI SUD U LESKOVCU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Akcionarsk
+za+privatizaciju/116/Stec
o društvo
2. St.
http://pretraga2.apr.g
"Betonjerka 171007 broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/ aj.shtml
4.
ov.rs/ObjedinjenePre
" Fabrika
69
44/201
4148/
trage/Search/Search
betonske
4
galanterije
Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. br. 44/2014 od 13. januara 2015.
godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo "Betonjerka" Fabrika betonske
galanterije Vladičin Han, Industrijska zona b.b., MB 17100769, PIB 100925756, žiro račun 105-24068-90 "Aik
banka", ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli suda 13. januara 2015. godine sa sledećom sadržinom.
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo "Betonjerka" Fabrika betonske
galanterije Vladičin Han, Industrijska zona b.b., MB 17100769, PIB 100925756, žiro račun 105-24068-90 "Aik
banka", a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 10. novembra 2014. godine, od strane predlagača
Akcionarsko društvo "Betonjerka" Fabrika betonske galanterije Vladičin Han, Industrijska zona b.b., MB 17100769,
PIB 100925756, žiro račun 105-24068-90 "Aik banka".
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Robert Mitrović iz Leskovca.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanje oglasa o otvaranju stečajnog postupka u
"Službenom glasniku Republike Srbije", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema
stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti
potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 5. maj 2015. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u
Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. mart 2015. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u
Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 13. januara 2015. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli
ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim
dužnikom Akcionarsko društvo "Betonjerka" Fabrika betonske galanterije Vladičin Han, Industrijska zona b.b., MB
17100769, PIB 100925756.
X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje
stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu
nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda 13. januara 2015. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije" u Beogradu i jednom visokotiražnom
dnevnom listu.
PRIVREDNI SUD U NIŠU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Zdravstven
1. St.
http://pretraga2.apr.g
a ustanova
broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/ +za+privatizaciju/116/Stec
5.
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
- Apoteka
35/201
4121/
trage/Search/Search
"Vaneks"
4
Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Dragan Zdravković, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zdravstvena
ustanova - Apoteka "Vaneks" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, doneo je 16. januara
2015. godine,
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova - Apoteka "Vaneks" u
stečaju Niš za 24. februar 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a,
kancelarija broj 4.
Otkazuje se ročište za ispitivanje potraživanja u stečajnom postupku stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova Apoteka "Vaneks" u stečaju Niš određeno za 7. april 2015. godine sa početkom u 11,00 časova.
Rešenje objaviti na oglasnoj i elektronskoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije" Beograd.
PRIVREDNI SUD U PANČEVU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
DOO
1. St.
http://pretraga2.apr.g
"Distributiv 087174 broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/ +za+privatizaciju/116/Stec
6.
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
ni centar
27
480/20
3738/
trage/Search/Search
Merkator"
12
Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 480/2012 od 13. januara 2015. godine odredio je završno ročište u
stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Distributivni centar Merkator" Vršac, Generala Emanuela
Arsenijevića 6, matični broj: 08717427, PIB: 100914688 koji će se održati 4. februara 2015. godine sa početkom u
11,00 časova u 114 Privrednog suda u Pančevu.
Na završnom ročištu raspravljaće se:
- o završnom računu stečajnog upravnika,
- o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na završno ročište objavljivanjem ovog rešenja na oglasnoj tabli suda i
"Službenom glasniku Republike Srbije".
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Privredno
+za+privatizaciju/116/Stec
društvo
aj.shtml
"Modea S"
doo za
proizvodnju
1. St. http://pretraga2.apr.g
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
7. i trgovinu
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
4101/
na veliko i
9/2014 trage/Search/Search
malo
tekstilom
exportimport
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, po stečajnom sudiji Lalić Draganu, rešavajući u
postupku stečaja nad Privrednim društvom "Modea S" doo za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo tekstilom
export-import Vojka, Cara Dušana 9, dana 19.01.2015. godine, van ročišta, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Modea S" doo za
proizvodnju i trgovinu na veliko i malo tekstilom export-import Vojka, Cara Dušana 9 i isto zakazuje za 10. februar
2015. godine u 12,00 časova u sudnici broj XVI/2 Privrednog sud u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39.
* Samo za subjekte privatizacije
Izvor: Redakcija 26.1.2015.
Download

Na dan 23.1.2015. godine objavljeni su sledeći