Tel:.034/332-240;.Cen.: 034/335-745;Faks: 034/335-746;.e-mail:[email protected]:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041
Broj: 8292
Datum: 01.07.2014.
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
Naziv naručioca
JKP ,,Vodovod i kanalizacija,, Kragujevac
Adresa Naručioca
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48
Internet stranica Naručioca
www.jkpvik-kg.com
Vrsta naručioca
Javno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavke
Pregovarački postupak bez objave poziva za podnošenje ponuda
Vrsta predmeta
Dobra
Opis predmeta nabavke, naziv i
oznaka iz opšteg rečnika
Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. VV-17/2014
44100000 – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi
Broj partija
8 partija:
14. Betonski elementi ( kinete, prstenovi )
15. Beton
16. Armaturna mreža
17. Cement
18. Radijalna opeka i betonski blokovi
19. Armirana betonska ploča sa metalnim ramom
20. Creva za usisavanje ( probijanje ) za kanalizaciju
22. Izrada fazonskih komada od PE
Partija 14: Betonski elementi (kinete i prstenovi) - 44142000 (betonski
šipovi);
Partija 15: Beton – 44114000 (beton)
Partija 16: Armaturna mreža – 44111000 (materijal za gradnju)
Partija 17: Cement – 44111200 (cement)
Partija 18: Radijalna opeka i betonski blokovi – 44114200 (proizvodi od
betona)
Partija 19: Armirano betonska ploča sa metalnim ramom - 44114200
(proizvodi od betona)
Partija 20: Creva za usisavanje (probijanje) za kanalizaciju - 44165100
(creva)
Partija 22: Izrada fazonskih komada od PE – 44164300 (cevasti proizvodi)
Osnov za primenu pregovaračkog Član 36. stav 1. tačka 1)
postupka i podaci koji
Naručilac u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Gradjevinski
opravdavaju njegovu primenu
materijal i pripadajući proizvodi, br. VV-04/2014, partije 14-22, do
roka predviđenog za podnošenje ponuda nije dobio nijednu ponudu.
Lica kojima će Naručilac poslati
poziv za podnošenje ponuda
MARCO CARGO TRANS Kragujevac, BETONJERKA AD Čačak, SIP
KOMERC Banja, SZ PROSTOR Kragujevac, RAD GRUPA DOO
Kragujevac, AKTUAL PRO-ING Kragujevac, GOLIJA DOO Kragujevac,
GRUŽA DOO Kragujevac, OPEKA Kragujevac, GRANIT Kragujevac,
ERDOGLIJA Kragujevac, LIR KOMERC Futog, GASOP Beograd,
PEŠTAN Aranđelovac, MP PLAST DOO Pančevo, TERMOPRODUKT
Kraljevo
JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
Komisija za javne nabavke
Download

obaveštenje o pokretanju postupka