Na dan 30.1.2015. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:
STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.1.2015. GODINE
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
Akcionarsk
+za+privatizaciju/116/Stec
o društvo
aj.shtml
za
4. St.
proizvodnju
http://pretraga2.apr.g
070654 broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
1. građevinsk
ov.rs/ObjedinjenePre
34
39/201
3959/
e keramike
trage/Search/Search
4
"Keramika
Mladenova
c"
Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Matić u stečajnom postupku nad dužnikom Akcionarsko društvo za
proizvodnju građevinske keramike "Keramika Mladenovac" u stečaju iz Mladenovca, Savića mlin 39, MB 07065434,
PIB 101280964, 27. januara 2015. godine, van ročišta, doneo je
REŠENJE
I Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 5. mart 2015. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u
Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, prvi sprat.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
2. St.
"Alstar
http://pretraga2.apr.g
broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/ +za+privatizaciju/116/Stec
2. distribution"
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
118/20
4070/
d.o.o.
trage/Search/Search
14
Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Gordana Aranđelović, u postupku stečaja u predmetu 2. St. 118/2014 nad
stečajnim dužnikom "Alstar distribution" d.o.o. - u stečaju, Beograd, Bulevar cara Dušana 62-64, 15. januara 2015.
godine doneo je
REŠENJE
Određuje se poverilačko i ispitno ročište za 10. mart 2015. godine u 12,00 časova, odnosno 12,30 časova u
Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133, na prvom spratu.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju poverilačkom i ispitnom ročištu na kojem će se raspravljati o izveštaju o
ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, kao i o listi priznatih i osporenih potraživanja. Ovaj oglas
istaknut je ne oglasnoj tabli Suda 20. januara 2015. godine.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju*
http://www.priv.rs/Agencija
3. St.
http://pretraga2.apr.g
+za+privatizaciju/116/Stec
broj
3.
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
163/20
trage/Search/Search
13
Vrši se ispravka sudskog oglasa objavljenog u "Službenom glasniku RS", broj 9 od 28. januara 2015. godine (broj
računa 617), tako što umesto: "33. St. broj 69/2013 - Iz Privrednog suda u Beogradu." treba da piše: "3. St. broj
163/2013 - Iz Privrednog suda u Beogradu."
PRIVREDNI SUD U VALJEVU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
"Faicoom
http://pretraga2.apr.g
201356 St. broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
+za+privatizaciju/116/Stec
Constructiv
ov.rs/ObjedinjenePre
620
79/11
1647/
aj.shtml
e System"
trage/Search/Search
Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Faicoom Constructive System" u
stečaju iz Krupnja, matični broj 201356620, PIB 104275591, doneo je 26. januara 2015 godine
4.
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Radovan Petković iz Loznice.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike
Srbije" Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.
PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
2. St.
http://pretraga2.apr.g
+za+privatizaciju/116/Stec
072019 broj
5.
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
23
16/201
trage/Search/Search
4
Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 16/2014 dana 26.
januara 2015. godine, o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "Lepterija" iz Sokobanje, Miladina
Živkovića 34, MB 07201923, PIB 102023958, na predlog predlagača RS, Opština Sokobanja, zbog stečajnog
razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 2. tačka 1. i stav 3. Zakona o stečaju.
DOO
"Lepterija"
Za stečajnog upravnika određena je Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u
"Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom
dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko
poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom
glasniku Republike Srbije" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima
održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana
objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca se zakazuju za 6. mart 2015. godine u 12,00 časova u zgradi
Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 25. jun 2015. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru, u sudnici
broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru i elektronskoj oglasnoj tabli
suda, dana 26. januara 2015. godine.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
AD za
+za+privatizaciju/116/Stec
turizam,
5. St. http://pretraga2.apr.g
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
aj.shtml
6. ugostiteljstv
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
4026/
o i trgovinu
8/2014 trage/Search/Search
"Župa"
Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad dužnikom AD za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu "Župa" u stečaju Kruševac, doneo je 22. januara 2015. godine
REŠENJE
Ispitno ročište održaće se 26. februara 2015. godine u 11,00 časova u sudnici broj 15 ovog suda. Poverioci se na
ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Pravna pouka: Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.
PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
Status dužnika Agencija
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
+za+privatizaciju/116/Stec
aj.shtml
INCON
DOO za
izgradnju
2. St.
inženjering
http://pretraga2.apr.g
088322 broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
7. i trgovinu
ov.rs/ObjedinjenePre
34
56/201
4096/
exporttrage/Search/Search
4
import
Petrovaradi
n
Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad
dužnikom INCON DOO za izgradnju inženjering i trgovinu export-import Petrovaradin - u stečaju, Bukovački put broj
5, MB 08832234 PIB 103648207, po predlogu Hivokomerc export-import DOO Vojka, Svetozara Belegišanina 28,
od 16. oktobra 2014. godine, doneo je 27. januara 2015. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika od 12.1.2015. godine.
Nalaže se stečajnom upravniku da u skladu sa ovim rešenjem a nakon pravosnažnosti, sprovede sve radnje za
brisanje privrednog društva kod nadležnog registra kao i gašenje računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom INCON DOO za izgradnju inženjering i trgovinu exportimport Petrovaradin - u stečaju.
PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Društvo za
+za+privatizaciju/116/Stec
proizvodnju
2. St.
aj.shtml
građevinsk
http://pretraga2.apr.g
203209 broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/
8. e stolarije i
ov.rs/ObjedinjenePre
58
25/201
4001/
elemenata
trage/Search/Search
4
"Atwindows
" DOO
Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad
dužnikom Društvo za proizvodnju građevinske stolarije i elemenata "Atwindows" DOO Beočin - u stečaju, Dunavska
b.b., MB 20320958, PIB 105135426, po predlogu predlagača SZR "Krug sat" Ljubiša Milić PR, Požega Prijanović,
od 24. juna 2014. godine, čiji je punomoćnik Branislava Kitanović - Bašić advokat u Novom Sadu, doneo je 27.
januara 2015. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika od 29. decembra 2014. godine.
Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 35.161,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 30.323,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju građevinske stolarije i elemenata
"Atwindows" DOO Beočin - u stečaju, Dunavska b.b.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Radmila Bukarica da zastupa stečajnog dužnika u postupku koji se vodi pred
Osnovnom sudom u Novom Sadu pod posl. br. K. 794/13, kao i u svim budućim parničnim postupcima.
Nalaže se stečajnom upravniku da u skladu sa ovim rešenjem a nakon pravosnažnosti, sprovede sve radnje za
brisanje privrednog društva kod nadležnog registra kao i gašenje tekućeg računa stečajnog dužnika kod poslovne
banke.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".
PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Proizvodno
+za+privatizaciju/116/Stec
-trgovinsko
2. Reo. http://pretraga2.apr.g
087319
aj.shtml
9. preduzeće
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
69
Đukić - AD
7/2014 trage/Search/Search
DOO
Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje
postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom Proizvodno-trgovinsko
preduzeće Đukić - AD DOO Gospođinci, Kralja Petra 113 sa MB 08731969, PIB 100646320, po predlogu dužnika
od 28. jula 2014. godine, dana 27. januara 2015. godine, donosi
REŠENJE
Pozivaju se poverioci dužnika Đukić - AD DOO Gospođinci na nastavak ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje
o unapred pripremljenom Planu reorganizacije koje se zakazuje za 25. februar 2015. godine sa početkom u 11,00
časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
6. St.
http://pretraga2.apr.g
+za+privatizaciju/116/Stec
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
16/201
trage/Search/Search
0
Privredni sud u Požarevcu je 17. decembra 2014. godine, u stečajnom postupku nad UZGP "16. oktobar" a.d. u
stečaju iz Smedereva, broj predmeta St. 16/2010, doneo
UZGP "16.
10. oktobar"
a.d.
REŠENJE
Usvaja se završni račun stečajnog upravnika na dan 24. novembra 2014. godine, sa završnim izveštajem.
Konstatuje se da se potraživanja radnika po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa, razvrstana u drugi isplatni red,
u iznosu od 4.044.793,14 dinara, isplaćena Poreskoj upravi, tako da se ukupna priznata potraživanja u drugom
isplatnom redu umanjuju za iznos od 4.044.793,14 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad UZGPD "16. oktobar" a.d. u stečaju sa sedištem u Smederevu.
PRIVREDNI SUD U SOMBORU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Koncern
080469 Reo.
http://pretraga2.apr.g
11.
+za+privatizaciju/116/Stec
Farmakom 30
broj
ov.rs/ObjedinjenePre
MB Šabac 10/201 trage/Search/Search
Fabrika
4
akumulator
a Sombor
Privredni sud u Somboru, rešenje Reo 10/2014 od 22. januara 2014.
aj.shtml
Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad stečajnim
dužnikom Koncern Farmakom MB Šabac - Fabrika akumulatora Sombor iz Sombora, Gradina 3, matični broj
08046930, PIB 100660818, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici ovog suda u Somboru, Venac
Živojina Mišića 23, sve do dana održavanja ročišta, ili se mogu obratiti stečajnom dužniku kao podnosiocu plana.
Zainteresovana lica mogu dostaviti stečajnom dužniku i ovom sudu primedbe na podneti plan, kao i osporiti
sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u
"Službenom glasniku Republike Srbije".
Utvrđuju se troškovi prethodnog postupka u iznosu od 800.000,00 dinara koje je dužan da predujmi predlagač u
roku od 3 dana od dana dobijanja sudskog naloga, a u protivnom prethodni postupak će se obustaviti i predlog
odbaciti.
Imenuje se po službenoj dužnosti privremeni stečajni upravnik u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz unapred
pripremljenog plana reorganizacije, provere da li je pravilno izvršena procena vrednosti svih pokretnih i nepokretnih
stvari navedenih u planu, i posebno da li su u planu navedeni svi poverioci te da li je pravilno izvršena procena
osnovanosti i visine potraživanja poverilaca.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Rakić Zlata iz Sombora, Blagojevićeva 49.
Određuje se zabrana izvršenja na obezbeđenoj i neobezbeđenoj imovini stečajnog dužnika, uključujući i zabranu
prinudne naplate sa računa stečajnog dužnika, koja će važiti do okončanja prethodnog stečajnog postupka.
Nalaže se NBS odeljenju za prinudnu naplatu u Kragujevcu da ne sprovodi prinudnu naplatu sa računa stečajnog
dužnika u gore navedenom periodu.
Nalaže se Agenciji za privredne registre i Republičkom geodetskom zavodu Služba za katastar nepokretnosti
Sombor da bez odlaganja izvrše upis mere obezbeđenja u odgovarajuće registre i obezbede njihovo sprovođenje.
Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o predloženom planu reorganizacije Zakazuje se za 31. mart 2015.
godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3, te se
pozivaju poverioci da prisustvuju ročištu.
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
Društvo sa
+za+privatizaciju/116/Stec
ograničeno
aj.shtml
m
odgovornoš
1. St.
http://pretraga2.apr.g
ću za
086250 broj
12.
ov.rs/ObjedinjenePre
proizvodnju 18
165/20
trage/Search/Search
i unutrašnju
12
i spoljnu
trgovinu
"Poljoplod"
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, po stečajnom sudiji Lalić Draganu, u postupku
prethodnog stečajnog postupka nad Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i unutrašnju i spoljnu
trgovinu "Poljoplod" Gibarac, Save Šumanovića b.b., MB 08625018, PIB 101547300 doneo je 23. januara 2015.
godine, van ročišta
REŠENJE
Pozivaju se poverioci dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i unutrašnju i spoljnu trgovinu
"Poljoplod" Gibarac, Save Šumanovića b.b. na ročište za razmatranje i za glasanje o izmenjenom i dopunjenom
UPPR-u od 15. decembra 2014. godine koje se zakazuje za 26. februar 2015. godine u 11,00 časova u Privrednom
sudu u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog Dimitrija 39, sudnica XVI/2.
Obaveštavaju se poverioci da mogu izvršiti uvid u izmenjeni i dopunjeni unapred pripremljeni plan reorganizacije u
pisarnici Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici svakog radnog dana.
Pozivaju se lica koja za to imaju pravni interes da sve primedbe na izmenjeni i dopunjeni unapred pripremljeni plan
reorganizacije kojim osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenim potraživanja
dostave stečajnom dužniku i ovom sudu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog rešenja u "Službenom glasniku
Republike Srbije" dok se stečajni dužnik kao predlagač plana obavezuje da odgovor na primedbe dostavi u roku od
8 (osam) dana od dana prijema primedbe u sudu.
PRIVREDNI SUD U ČAČKU
Red.
Naziv
Matični Stečaj
Status dužnika
Status dužnika Agencija
Status dužnika ALSU
br.
dužnika
broj ni broj
APR
za privatizaciju *
http://www.priv.rs/Agencija
2. St.
"Kojić
http://pretraga2.apr.g
broj
http://alsu.gov.rs/stecaj/page/ +za+privatizaciju/116/Stec
13. Promet"
ov.rs/ObjedinjenePre
aj.shtml
32/201
3915/
DOO
trage/Search/Search
3
Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 32/2013 od 9. januara 2015. godine, odredio održavanje ročišta za 10.
februar 2015. godine sa početkom u 11,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu
reorganizacije stečajnog dužnika "Kojić Promet" DOO, u stečaju, Čačak.
Poverioci će glasati po klasama u skladu sa Zakonom o stečaju.
Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u stečajnoj pisarnici /kancelarija br. 1/ Privrednog suda u
Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 časova.
Sud je naložio predlagačima plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre odražavanja ročišta obaveštenje o
zakazanom ročištu dostave svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, i po proceni svim drugim zainteresovanim
licima, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini svojih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije
ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem,
tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti
prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik je Kaluđerović Aleksije iz Čačka, kontakt telefon 063/704-65-85.
* Samo za subjekte privatizacije
Izvor: Redakcija 2.2.2015.
Download

Na dan 30.1.2015. godine objavljeni su sledeći