BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
Ministry of Education, Science,
Culture and Sports
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku,
saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu
predmeta
RANG LISTA KANDIDATA
PO ŠKOLAMA I POZICIJAMA
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
90.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok
Pozicija:90.23. praktična nastava – vozači motornih vozila, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:2
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(0+0+1)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
MUJKIĆ ADMIR
Da
3,00
čl.6a
15,350
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
0,000 1,800 0,000 0,000 1,950 19,10
Ukupno
22,10
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
1
MUJAČIĆ SEAD
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Ne
Ne
1
2
3
strana 2 of 37
Napomena
Položena Pedagoško psihološka grupa
predmeta
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
90.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok
90.24. stručno-teorijska nastava, saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac na 4 časa, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:4
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:3(0+0+3)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 NUHANOVIĆ ELVIR
Da
Ne
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
RB Prezime i Ime
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1 HODŽIĆ AMIRA
Da
Da
Ne
Ne
smjer željeznički saobraćaj
2 MEHINBAŠIĆ MUHAMED
Da
Ne
Ne
3 MEMIĆ ANEL
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 3 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.1. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno
vrijeme,
Ukupno:5
: Rangiranih:4 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(1+0+0)
Rang lista - kandidata(4)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
MUJKIĆ NERMINKA
Da
3,00
16,910
0,000 0,600 0,000 0,000 7,635 25,15
28,15
2
FAZLIĆ AMELA
Da
3,00
9,010
0,000 2,406 0,000 0,000 1,085 12,50
15,50
3
ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
1,00
6,730
0,000 0,000 0,000 0,000 1,405 8,14
9,14
4
ČIČKUŠIĆ RIJAD
Da
1,00
5,910
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,91
6,91
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
3 KARAHODZIĆ AMELA
RB Prezime i Ime
1
Da
1,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e
SALKANOVIĆ FATIMA
Da
1,00
13,48 111.16.
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
1
2
3
strana 4 of 37
1
Ukupno
1,40
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.2. stručno-teorijska nastava arhitektonske grupe predmeta 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:3
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(2+0+0)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 MUJKIĆ NERMINKA
Da
3,00
16,910 0,000 0,600 0,000 0,000 7,635 25,15
28,15
92.1.
1
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
Prijava
RB Prezime i Ime
Pristupio
Uredna
1 SMAILBEGOVIĆ ALMA
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
PAVIĆ SANJA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
3,65
2
JAHIĆ RAMELA
Da
2,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
2,00
1
2
3
strana 5 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.11. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 3 izvršioca, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:6
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:2(2+0+0)
Rang lista - kandidata(3)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
FAZLIĆ AMELA
Da
3,00
9,010 0,000 2,406 0,000 0,000 1,085 12,50
15,50
2
ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
1,00
6,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1,405 8,14
9,14
3
ČIČKUŠIĆ RIJAD
Da
1,00
5,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,91
6,91
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
2 KARAHODZIĆ AMELA
RB Prezime i Ime
1
HODŽIĆ LEJLA
RB Prezime i Ime
Da
1,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Da
Ne
1
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po
stručnoj spremi i profilu
Ne
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
13,48 111.16.
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
PAVIĆ SANJA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
3,65
2
SALKANOVIĆ FATIMA
Da
1,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
1,40
1
2
3
strana 6 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.12. praktična nastava građevinske grupe predmeta inženjer građevinarstva, 1 izvršilac na 24 časova, na
određeno vrijeme, do 09.08.2013. godine,
: Rangiranih:2 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:2(2+0+0)
Ukupno:5
Rang lista - kandidata(2)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
DELIĆ RAMIZ
Da
3,00
21,540
0,000 0,000 0,000 0,000 7,790 29,33
32,33
2
ČIČKUŠIĆ RIJAD
Da
1,00
5,910
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,91
6,91
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
2 KARAHODZIĆ AMELA
Da
1,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
13,48 111.16.
1
3 LAZIĆ DIANA
Da
1,00
9,530 0,000 0,890 0,000 0,000 1,005 11,43
12,43 94.48.
1
RB Prezime i Ime
1
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
HODŽIĆ LEJLA
RB Prezime i Ime
Da
Da
Ne
Ne
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po
stručnoj spremi i profilu
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
PAVIĆ SANJA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
3,65
2
SALKANOVIĆ FATIMA
Da
1,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
1,40
1
2
3
strana 7 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.13. stručno-teorijska nastava saobraćajne grupe predmeta, 1 izvršilac na 9 časova, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:6
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:5(0+1+4)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
SIVIĆ MEHMED
Primarno Uredna Intervju
Da
1,00
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
2,560 0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
Ukupno
6,41
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 NUHANOVIĆ ELVIR
Da
1,00
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
12,91 92.46.
2
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 ŠARIĆ ELFRIDA
Da
Ne
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
RB Prezime i Ime
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1 HODŽIĆ AMIRA
Da
Da
Ne
Ne
smjer željeznički saobraćaj
2 MEHINBAŠIĆ MUHAMED
Da
Ne
Ne
3 MEMIĆ ANEL
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
ne odgovara po profilu - smjer
4 MORANJKIĆ NEDIM
Da
Da
Ne
Ne
poštanski saobraćaj
1
2
3
strana 8 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.40. stručno-teorijska nastava geodetske grupe predmeta, 1 izvršilac na 2 časa, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:0
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:0(0+0+0)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
1
2
3
strana 9 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
92.Mješovita srednja škola Gračanica
92.46. stručno-teorijska nastava saobraćajne grupe predmeta 2 izvršioca - puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:5
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(0+0+2)
Rang lista - kandidata(3)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f uk. čl.6
Ukupno
1
OSMANBEGOVIĆ RASIM
Da
1,00
36,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,535 36,88
37,88
2
NUHANOVIĆ ELVIR
Da
1,00
8,710
0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
12,91
3
SIVIĆ MEHMED
Da
1,00
2,560
0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
6,41
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
RB Prezime i Ime
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1 AHMETAŠEVIĆ MIRZA
Da
Da
Ne
Ne
2 HODŽIĆ AMIRA
Da
Da
Ne
Ne
smjer željeznički saobraćaj
1
2
3
strana 10 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
94.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac
94.47. stručno-teorijska nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac na 12 časova, dipl. ing.
građevinarstva ili dipl. ing. arhitekture, na određeno vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:5
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:4(3+1+0)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 ČIČKUŠIĆ RIJAD
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1 SELIMOVIĆ SAMID
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,235 3,24
6,24
2 AHMETAŠEVIĆ MIRZA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,10
3,10
3 PAVIĆ SANJA
Da
0,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
1,25
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
1
2
3
strana 11 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
94.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac
94.48. praktična nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršioca, puna norma, dipl. ing. građevinarstva ili
dipl. ing. arhitekture, na određeno vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:9
: Rangiranih:2 - Nisu pristupili na Intervju:3 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:4(3+1+0)
Rang lista - kandidata(2)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
LAZIĆ DIANA
Da
3,00
9,530
0,000
0,890
0,000
0,000
1,005
11,43
14,43
2
FAZLIĆ AMELA
Da
0,60
9,010
0,000
2,406
0,000
0,000
1,085
12,50
13,10
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 ČIČKUŠIĆ RIJAD
Da
Ne
2 ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
Ne
3 SMAILBEGOVIĆ ALMA
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
SELIMOVIĆ SAMID
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,235 3,24
6,24
2
AHMETAŠEVIĆ MIRZA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095 0,10
3,10
3
PAVIĆ SANJA
Da
0,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
1,25
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
1
2
3
strana 12 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
94.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac
94.58. praktična nastava građevinska grupa predmeta-pripravnik 1 izvršilac, puno norma,
dipl.ing.građevinarstva ili dipl.ing.arhitekture, na određeno vrijeme do okončanja pripravničkog staža,
Ukupno:4
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:4(4+0+0)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6 Ukupno
1
AHMETAŠEVIĆ MIRZA
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,095
0,10
3,10
2
PAVIĆ SANJA
Da
0,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645
0,65
1,25
3
PAVIĆ SANJA
Da
0,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645
0,65
1,25
4
PAVIĆ SANJA
Da
0,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645
0,65
1,25
1
2
3
strana 13 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
96.Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj
96.24. stručno-teorijska nastava šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac na 10 časova, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:2
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(0+0+1)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
HABIBOVIĆ IRFAN
Da
čl.6a
3,00
15,160
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,16
Ukupno
18,16
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
1
BRČANINOVIĆ EDIN
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Da
Ne
1
2
3
strana 14 of 37
Ne
Napomena
bachelor šumarstva - ne odgovara po
profilu
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
99.Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac
99.16. stručno teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:4
: Rangiranih:2 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(0+0+2)
Rang lista - kandidata(2)
RB
Prezime i
Ime
1
SELIMI ASMIR
Da
2,40
6,770
0,000
1,902
0,000
0,000
1,030
9,70
12,10
2
SIVIĆ MEHMED
Da
2,30
2,560
0,000
1,242
0,000
0,000
1,610
5,41
7,71
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f uk. čl.6 Ukupno
Prioritet Prioritet
1 FATUŠIĆ JASMINA
Da
3,00
10,880 0,000 3,254 0,000 0,000 1,170 15,30
18,30 114.1.
1
2 NUHANOVIĆ ELVIR
Da
2,50
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
14,41 92.46.
2
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
1
HODŽIĆ AMIRA
2
MEMIĆ ANEL
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Da
Ne
Ne
smjer željeznički saobraćaj
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 15 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
99.Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac
99.17. stručno teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac na 7 časova, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:2
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(0+0+1)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
SIVIĆ MEHMED
Da
2,30
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
2,560 0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
7,71
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 NUHANOVIĆ ELVIR
Da
2,50
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
14,41 92.46.
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
1
MEMIĆ ANEL
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 16 of 37
2
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
100.Mješovita srednja škola Sapna
100.30. stručno-teorijska i praktična nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na
neodređeno vrijeme,
Ukupno:2
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(0+1+0)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
MEŠANOVIĆ AVDIJA
Da
3,00
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
7,590 0,000 1,338 0,000 0,000 0,755 9,68
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
1
2
3
strana 17 of 37
Ukupno
12,68
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
100.Mješovita srednja škola Sapna
100.31. grupa predmeta građevinsk grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:5
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:3(1+2+0)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
3,00
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
1,180 0,000 1,200 0,000 0,000 0,325 2,71
Ukupno
5,71
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 MEŠANOVIĆ AVDIJA
RB Prezime i Ime
1
HODŽIĆ LEJLA
Da
3,00
7,590 0,000 1,338 0,000 0,000 0,755 9,68
12,68 100.30.
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Da
Ne
Ne
1
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po stručnoj
spremi i profilu
Pripravnici-Rang lista
RB
Prezime i
Ime
1
PAVIĆ SANJA
Primarno Uredna Intervju
Da
3,00
čl.6a
0,000
čl.6b
0,000
čl.6c
0,000
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 NAKIČEVIĆ SEMIR
Da
Ne
2 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
1
2
3
strana 18 of 37
čl.6f
0,645
uk. čl.6
0,65
Ukupno
3,65
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
100.Mješovita srednja škola Sapna
100.32. praktična nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:5
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:3(1+2+0)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 MEŠANOVIĆ AVDIJA
Da
3,00
7,590 0,000 1,338 0,000 0,000 0,755 9,68
12,68 100.30.
1
2 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
3,00
1,180 0,000 1,200 0,000 0,000 0,325 2,71
5,71 100.31.
2
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 MEHIĆ MEHMED
Da
Ne
RB Prezime i Ime
1
HODŽIĆ LEJLA
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Da
Ne
Ne
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po stručnoj
spremi i profilu
Pripravnici-Rang lista
RB
Prezime i
Ime
1
PAVIĆ SANJA
Primarno Uredna Intervju
Da
3,00
čl.6a
0,000
čl.6b
0,000
čl.6c
0,000
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 NAKIČEVIĆ SEMIR
Da
Ne
2 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
1
2
3
strana 19 of 37
čl.6f
0,645
uk. čl.6
0,65
Ukupno
3,65
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
100.Mješovita srednja škola Sapna
100.33. praktična nastava građevinska grupa predmeta, 1 izvršilac na 6 časova, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:4(1+1+2)
Ukupno:5
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
1
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
HODŽIĆ LEJLA
Da
Da
Ne
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po
stručnoj spremi i profilu
Ne
Pripravnici-Rang lista
RB
Prezime i
Ime
1
PAVIĆ SANJA
Primarno Uredna Intervju
Da
3,00
čl.6a
0,000
čl.6b
0,000
čl.6c
0,000
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
čl.6f
0,645
uk. čl.6
0,65
Ukupno
3,65
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1
Ahmetović Nesad
Da
Da
Ne
Ne
Položena pedagoško psihološko metodičko
didaktička grupa predmeta
2
AHMETOVIĆ NIHAD
Da
Da
Ne
Ne
diplomirani inžinjer geotehnologije - ne
odgovara po profilu; ima položenu
pedagošku grupu predmeta
1
2
3
strana 20 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
102.Mješovita srednja škola Teočak
102.19. praktična nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac na 8 časova, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:8
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:7(2+1+4)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
NAKIČEVIĆ SEMIR
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,03
3,03
2
PAVIĆ SANJA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
2,45
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1
Ahmetović Nesad
Da
Da
Ne
Ne
Položena pedagoško psihološko metodičko
didaktička grupa predmeta
2
AHMETOVIĆ NIHAD
Da
Da
Ne
Ne
diplomirani inžinjer geotehnologije - ne odgovara
po profilu; ima položenu pedagošku grupu
predmeta
3
4
AVDIĆ JUNUZ
HANDŽIĆ SENAD
Da
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
1
2
3
strana 21 of 37
Nije ovjerena kopija radničke knjižice
dipl.ing.geologije - ne odgovara po profilu
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
102.Mješovita srednja škola Teočak
102.20. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac na 14 časova, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:7
: Rangiranih:0 - Nisu pristupili na Intervju:1 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:6(2+1+3)
Rang lista - kandidata(0)
Nema rangiranih kandidata za ovu poziciju.
Prijavljeni kandidati koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
NAKIČEVIĆ SEMIR
Da
3,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,03
3,03
2
PAVIĆ SANJA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
2,45
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 SALKANOVIĆ FATIMA
Da
Ne
RB Prezime i Ime
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
1
Ahmetović Nesad
Da
Da
Ne
Ne
2
AHMETOVIĆ NIHAD
Da
Da
Ne
Ne
3
HANDŽIĆ SENAD
Da
Da
Ne
Ne
1
2
3
strana 22 of 37
Napomena
Položena pedagoško psihološko metodičko
didaktička grupa predmeta
diplomirani inžinjer geotehnologije - ne
odgovara po profilu; ima položenu
pedagošku grupu predmeta
dipl.ing.geologije - ne odgovara po profilu
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.12. praktična nastava građevinska grupa predmeta (keramičari), 1 izvršilac na 18 časova, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:2
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(1+0+0)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
MEHIĆ MEHMED
RB Prezime i Ime
1
NAKIČEVIĆ SEMIR
Primarno Uredna Intervju
Da
3,00
čl.6a
čl.6b
čl.6c
1,80
čl.6e
čl.6f
0,000 0,000 1,950 0,000 0,000 11,395
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
Da
čl.6d
0,000
0,000
0,000
1
2
3
strana 23 of 37
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
čl.6f
0,030
uk. čl.6
13,35
uk. čl.6
0,03
Ukupno
16,35
Ukupno
1,83
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.14. stručno-teorijska nastava geodetske grupe predmeta, 1 izvršilac na 16 časova, na određeno vrijeme,
do 09.08.2013. godine,
Ukupno:1
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:0(0+0+0)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
ABADZIĆ MUHAMED
Da
3,00
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 1,950 0,000 0,000 0,000 1,95
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
1
2
3
strana 24 of 37
Ukupno
4,95
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.15. stručno-teorijska nastava arhitektonske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:3
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(2+0+0)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
SMAILBEGOVIĆ ALMA
Da
3,00
čl.6a
čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
uk. čl.6
10,510 0,000 1,042 0,000 0,000 1,395 12,95
Ukupno
15,95
Pripravnici-Rang lista
Prezime i
RB
Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
NUKIĆ EDINA
Da
1,80
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,920
0,92
2,72
2
PAVIĆ SANJA
Da
1,80
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,645
0,65
2,45
1
2
3
strana 25 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.16. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno
vrijeme,
Ukupno:5
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(2+0+0)
Rang lista - kandidata(3)
RB Prezime i Ime
KARAHODZIĆ
1
AMELA
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
Da
3,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
15,48
2
FAZLIĆ AMELA
Da
2,10
9,010 0,000 2,406 0,000 0,000 1,085 12,50
14,60
3
ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
2,70
6,730 0,000 0,000 0,000 0,000 1,405 8,14
10,84
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
4 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
RB Prezime i Ime
SALKANOVIĆ
1
FATIMA
2
NAKIČEVIĆ SEMIR
Da
1,80
1,180 0,000 1,200 0,000 0,000 0,325 2,71
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
4,51 100.31.
čl.6f
uk. čl.6
2
Ukupno
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
2,20
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,03
1,83
1
2
3
strana 26 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.17. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
: Rangiranih:2 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:2(2+0+0)
Ukupno:4
Rang lista - kandidata(2)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
FAZLIĆ AMELA
Da
2,10
9,010
0,000
2,406
0,000
0,000
1,085
12,50
14,60
2
ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
2,70
6,730
0,000
0,000
0,000
0,000
1,405
8,14
10,84
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 KARAHODZIĆ AMELA
Da
3,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
15,48 111.16.
1
4 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
1,80
1,180 0,000 1,200 0,000 0,000 0,325 2,71
4,51 100.31.
2
RB Prezime i Ime
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
PAVIĆ SANJA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
2,45
2
SALKANOVIĆ FATIMA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
2,20
1
2
3
strana 27 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
111.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla
111.18. stručno-teorijska nastava građevinske grupe predmeta, 1 izvršilac na 12 časova, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:2(2+0+0)
Ukupno:4
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
ĐONLAGIĆ SAMIR
Da
2,70
čl.6a
6,730
čl.6b
0,000
čl.6c
0,000
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
čl.6f
1,405
uk. čl.6
8,14
Ukupno
10,84
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 KARAHODZIĆ AMELA
Da
3,00
8,370 1,635 2,108 0,000 0,000 0,365 12,48
15,48 111.16.
1
3 ĐEDOVIĆ ALMEDIN
Da
1,80
1,180 0,000 1,200 0,000 0,000 0,325 2,71
4,51 100.31.
2
RB Prezime i Ime
1
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
HODŽIĆ LEJLA
RB Prezime i Ime
Da
Da
Ne
Ne
Napomena
arhitektonski tehničar - ne odgovara po
stručnoj spremi i profilu
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
PAVIĆ SANJA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,645 0,65
2,45
2
SALKANOVIĆ FATIMA
Da
1,80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,40
2,20
1
2
3
strana 28 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.1. stručno-teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno
vrijeme,
Ukupno:8
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:5(1+0+4)
Rang lista - kandidata(3)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
FATUŠIĆ JASMINA
Da
3,00
10,880
0,000 3,254 0,000 0,000 1,170 15,30
18,30
2
HADŽIĆ IZET
Da
2,80
11,850
0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 11,86
14,66
3
SELIMI ASMIR
Da
3,00
6,770
0,000 1,902 0,000 0,000 1,030 9,70
12,70
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
3 NUHANOVIĆ ELVIR
RB Prezime i Ime
1
Da
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
ŠARIĆ ELFRIDA
RB
1
2
3
4
2,10
Prezime i Ime
ADILOVIĆ AMIR
MEHINBAŠIĆ MUHAMED
MEMIĆ ANEL
MURATOVIĆ MIRELA
Da
1,80
čl.6d
čl.6e
14,01 92.46.
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 2,66
2
Ukupno
4,46
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 29 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.23. stručno-teorijska nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:9
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:6(1+0+5)
Rang lista - kandidata(3)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
HADŽIĆ IZET
Da
2,80
11,850
0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 11,86
14,66
2
SELIMI ASMIR
Da
3,00
6,770
0,000 1,902 0,000 0,000 1,030 9,70
12,70
3
SIVIĆ MEHMED
Da
1,80
2,560
0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
7,21
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 FATUŠIĆ JASMINA
Da
3,00
10,880 0,000 3,254 0,000 0,000 1,170 15,30
18,30 114.1.
1
3 NUHANOVIĆ ELVIR
Da
2,10
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
14,01 92.46.
2
RB Prezime i Ime
1
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
ŠARIĆ ELFRIDA
Da
1,80
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 2,66
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Ne
Ne
smjer željeznički saobraćaj
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
Da
Da
Ne
Ne
RB
1
2
3
Prezime i Ime
ADILOVIĆ AMIR
HODŽIĆ AMIRA
MEMIĆ ANEL
4
MORANJKIĆ NEDIM
Da
Da
Ne
Ne
ne odgovara po profilu - smjer
poštanski saobraćaj
5
MURATOVIĆ MIRELA
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 30 of 37
4,46
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.25. stručno-teorijska nastava željeznički saobraćaj, 1 izvršilac na 22 časa, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:4
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:3(0+2+1)
Rang lista - kandidata(1)
RB
Prezime i
Ime
1
BRIGIĆ SABIRA
Primarno Uredna Intervju
Da
3,00
čl.6a
5,170
čl.6b
0,000
čl.6c
0,000
čl.6d
0,000
čl.6e
0,000
čl.6f
5,340
uk. čl.6
10,51
Ukupno
13,51
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 HODŽIĆ AMIRA
Da
Ne
2 MEMIĆ ANEL
Da
Ne
RB Prezime i Ime
1
MURATOVIĆ MIRELA
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 31 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.26. stručno-teorijska nastava PTT saobraćaj, 1 izvršilac na 22 časa, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:6
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:4(1+2+1)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
ČERKEZOVIĆ ELVIR
RB Prezime i Ime
1
MUJANOVIĆ MEVLIDA
RB Prezime i Ime
Da
čl.6a
3,00
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
Da
Da
Ne
Ne
Napomena
3,00
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,260 2,26
Prijavljeni pripravnici koji nisu pristupili na Intervju
RB Prezime i Ime
Prijava Uredna Pristupio
1 MORANJKIĆ NEDIM
Da
Ne
2 NUKIĆ DAMIR
Da
Ne
RB Prezime i Ime
1
ADILOVIĆ AMIR
15,61
ne odgovara po profilu elektroenergetski odsjek
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
1 MURATOVIĆ MIRELA
Ukupno
9,690 0,000 1,974 0,000 0,000 0,950 12,61
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
uk. čl.6
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Da
Ne
Ne
1
2
3
strana 32 of 37
Napomena
Ukupno
5,26
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.29. praktična nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:7
: Rangiranih:3 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:3(1+0+2)
Rang lista - kandidata(3)
RB
Prezime i
Ime
1
HADŽIĆ IZET
Da
2,80
11,850
0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 11,86
14,66
2
SELIMI ASMIR
Da
3,00
6,770
0,000 1,902 0,000 0,000 1,030 9,70
12,70
3
SIVIĆ MEHMED
Da
1,80
2,560
0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
7,21
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
1
TUPKUŠIĆ ERVIN
Da
Da
Ne
Ne
Nema 5 godina rada u VKV
RB Prezime i Ime
1
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
ŠARIĆ ELFRIDA
RB Prezime i Ime
1
ADILOVIĆ AMIR
2
MEMIĆ ANEL
Da
1,80
čl.6d
čl.6e
čl.6f
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655
uk. čl.6
Ukupno
2,66
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 33 of 37
4,46
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla
114.30. stručno-teorijska i praktična nastava saobraćajna grupa predmeta, 1 izvršilac na 13 časova, na
određeno vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:5
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:4(1+0+3)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
SIVIĆ MEHMED
Primarno Uredna Intervju
Da
1,80
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
2,560 0,000 1,242 0,000 0,000 1,610 5,41
Ukupno
7,21
Prema Članu 4 stav 4, Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja, izbrisani kandidati sa rang liste za ovu
poziciju
uk.
Pozicija
Rang
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c čl.6d čl.6e čl.6f
Ukupno
čl.6
Prioritet Prioritet
1 NUHANOVIĆ ELVIR
RB Prezime i Ime
1
ŠARIĆ ELFRIDA
RB
1
2
3
Da
2,10
8,710 0,000 2,406 0,000 0,000 0,790 11,91
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
Da
1,80
čl.6d
čl.6e
14,01 92.46.
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,655 2,66
2
Ukupno
4,46
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Prezime i Ime
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
Napomena
ADILOVIĆ AMIR
Da
Ne
Ne
MEHINBAŠIĆ MUHAMED
Da
Ne
Ne
MEMIĆ ANEL
Da
Da
Ne
Ne
Ne odgovara po profilu
1
2
3
strana 34 of 37
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
118.Mješovita srednja škola Živinice
118.20. praktična nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 2 izvršioca, puna norma, na određeno
vrijeme, do 09.08.2013. godine,
Ukupno:3
: Rangiranih:2 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:0 - Pripravnika:1(1+0+0)
Rang lista - kandidata(2)
RB Prezime i Ime
Primarno Uredna Intervju
čl.6a
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
Ukupno
1
TURSIĆ MUBERA
Da
2,12
24,010
0,000 0,000 0,000 0,000 2,545 26,56
28,68
2
ŽIVČIĆ IZUDIN
Da
2,80
16,430
0,000 0,000 0,000 0,000 2,315 18,75
21,55
RB Prezime i Ime
1
REDŽIĆ DŽEVAD
Pripravnici-Rang lista
Primarno Uredna Intervju čl.6a čl.6b čl.6c
Da
2,00
čl.6d
čl.6e
čl.6f
uk. čl.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,505 2,51
1
2
3
strana 35 of 37
Ukupno
4,51
Komisija za bodovanje kandidata za građevinsku, saobraćajnu, drvoprerađivačku i šumarsku grupu predmeta
118.Mješovita srednja škola Živinice
118.21. praktična nastava u šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac na 7 časova, na određeno vrijeme, do
09.08.2013. godine,
Ukupno:4
: Rangiranih:1 - Nisu pristupili na Intervju:0 - Prijava nije uredna:1 - Pripravnika:2(0+0+2)
Rang lista - kandidata(1)
RB Prezime i Ime
1
HABIBOVIĆ IRFAN
RB Prezime i Ime
1
Primarno Uredna Intervju
Da
2,12
čl.6a
15,160
čl.6b
čl.6c
čl.6d
čl.6e
Da
Da
uk. čl.6
Ukupno
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,16
Prijavljeni kandidati čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
REDŽIĆ DŽEVAD
čl.6f
Ne
17,28
Napomena
ne odogovara po profilu - inžinjer drvne
industrije, smjer tehnologija drveta
Ne
Pripravnici-Rang lista
Nema rangiranih pripravnika za ovu poziciju.
RB Prezime i Ime
Prijavljeni pripravnici čija prijava nije uredna
Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna
1
BABAJIĆ SEMIR
Da
Da
Ne
Ne
2
BRČANINOVIĆ EDIN
Da
Da
Ne
Ne
1
2
3
strana 36 of 37
Napomena
ne odogvara po profilu - bachelor
šumarstva
bachelor šumarstva - ne odgovara po
profilu
strana 37 of 37
Download

Komisija za bodovanje kandidata za gra evinsku, saobraćajnu