PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Broj 102/2014
Dana:06.06.2014.
NEPOKRETNOST:
Poslovna zgrada, stovarište građevinskog materijala i
magacini, sagrađeno na parceli broj 1505, upisano u LN
broj 1715 KO Uljma kao zgrade broj 1,2,3
MESTO:
Uljma, Ul. Drugi Oktobar broj 11B
SVOJINA
MEŠOVITA:
AD „IGMA“ Uljma, Uljma, ul. Ritska bb
1
PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
SADRŽAJ
Naslovna strana
Sadržaj
IZVEŠTAJ
Rešenje Ministarstva pravde RS pravno lice
Rešenje Ministarstva pravde za procenitelja
NALAZ
Metodologija procene
Tehnički opis nepokretnosti
Zaključak
Mišljenje
PRILOZI
Fotografije nepokretnosti
Imovinsko-pravna dokumentacija
2
PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
IZVEŠTAJ
O utvrđenoj tržišnoj vrednosti poslovne zgrade, stovarište građevinskog materijala i
magacina, sagrađeno na parceli broj 1505, upisano u LN broj 1715 KO Uljma kao zgrade broj
1,2,3.
Procena je izvršena na zahtev Vlanika, u cilju utvrđivanja likvidacione vrednosti za potrebe
UPPR-a
Na osnovu utvrđenih troškova građenja, na osnovu utvrđene sadašnje građevinske vrednosti,
na osnovu utvrđenih tržišnih merila, određuje se:


Građevinska vrednost nepokretnosti, u iznosu od 13.346.718,00 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), građevinska
vrednost nepokretnosti, iznosi 115.508,80€.


Tržišna vrednost nepokretnosti, u iznosu od 11.466.904,00 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), tržišna
vrednost nepokretnosti, iznosi 99.240,00€.


Likvidciona vrednost nepokretnosti, u iznosu od 7.453.487,60 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), likvidaciona
vrednost nepokretnosti, iznosi 64.506,00€.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl. inž. ecc.
3
N
A
L
A
Z
Na zahtev Vlasnika, urađena je ova procena. Prethodno je izvršeno snimanje nepokretnosti,
zatim su prikupljeni potrebni podaci. Pregled je izvršen 07. 06. 2014 godine. Prilikom pregleda
urađeno je i fotografisanje. Zadatak procenitelja je utvrđivanje građevinske, tržišne i likvidacione
vrednosti nepokretnosti. Podaci o nepokretnostima koje su predmet procene preuzeti iz lista
nepokretnosti broj 1715 KO Uljma od 05.12.2013 godine.
Predmet procene čine sledeće nekretnine, upisane u LN broj 1715 KO Uljma: poslovna
zgrada stovarište građevinskog materijala i pomoćne zgrade magacini, sagrađene na parceli broj
1505, upisane kao zgrade broj 1,2,3. Nepokretnosti se u prirodi nalaze u Uljmi naselju koje
prostorno pripada opštini Vršac, u ulici Drugi Oktobar broj 11 B.
Metodologija procene vrednosti
U postupcima procene vrednosti nepokretnosti postoje tri metode i to; tržišno-troškovna,
komparativna i dohodovna metoda. U postupku utvrđivanja tržišne vrednosti predmetnih
nepokretnosti koristiće se tržišno troškovna metoda. Ova metoda će se primeniti iz razloga što nema
pouzdanih podataka o prometu sličnih nepokretnosti na navedenoj mikro lokaciji.
Tržišno-troškovni metodološki pristup proceni vrednosti u sebi sadrži pored elemenata
tržišnosti i procenu troškova izgradnje sličnih ili istih objekata umanjenu za stepen njihove realne
amortizovanosti.
Troškovna metoda se primenjuje kod nepokretnosti, najčešće su to objekti kojih u prometu
ima zanemarljiv broj i skoro da nema, te koji su specifični po svojoj nameni, funkciji i načinu
izgradnje i za koje nema pouzdanih podataka o prometu. Iz navedenih razloga smatra se da je
usvojena metoda, najrealnija i najbliža tržišnim uslovima.
Troškovna metoda podrazumeva utvrđivanje nepokretnosti po vrsti, utvrđivanje načina i
gradnje i vrste matarijala od kojih su objekti izgrađeni, utvrđivanje površine i namene objekata,
utvrđivanje stepena izgrađenosti-gotovosti, utvrđivanje izgleda, podobnosti i pogodnosti korišćenja.
4
Procenom je određena kao„fer tržišna vrednost“ koja prema, standardu MRS 16,
predstavlja„cenu po kojoj će se obaviti kupoprodajna transakcija između zainteresovanih
prodavaca i zainteresovanih kupaca, u uslovima kada ni jedan ni drugi nisu pod prinudom da
prodaju, odnosno da kupe imovinu koja je predmet transakcije i u kojima obe strane raspolažu
odgovarajućim saznanjima i relevantnim činjenicama“.
Procedura za primenu izabrane metodologije
Primenjena procedura procene je obuhvatila sledeće korake:
-
Pregled raspoložive dokumentacije,
-
Uvid u stanje nepokretnosti na licu mesta,
-
Prikupljanje i analiza informacija o visini troškova izgradnje,
-
Tehnička dotrajalost objekta–stopa amortizovanosti,
-
Analiza lokacijskih i mikrolokacijskih aspekata,
-
Prikupljanje i razmatranje informacija o visini tržišnih vrednosti objekata
-
Određivanje tržišne i likvidacione vrednosti nepokretnosti
-
Zaključak
-
Mišljenje
Pregled raspoložive dokumentacije
Kada je u pitanju imovinsko-pravna dokumentacija, od strane Vlasnika, stavljena je na
raspolaganje sledeća dokumentacija:
1. Prepis lista nepokretnosti broj 1715 K. O. Uljma , od 05. 12.2013 godine;
5
Uvidom u A.list, podaci o zemljištu, lista nepokretnosti broj 1715 K.O. Uljma od, površina
zemljišta pod zgradama-objektima, iskazuje se tabelarno:
Tabela 1.
Red.
Broj zgrade
broj
Parcela
Potes
Način
Površina
korišćenja
Ha Ar m2
Zemljište
pod
zgradom
1
26
2
65
1
1
1505
Drugi
Oktobar
11/B
2
2
1505
Drugi
Oktobar
3
3
1505
Drugi
Oktobar
Zemljište
pod
zgradom
Zemljište
pod
zgradom
1505
Drugi
Oktobar
Zemljište
uz zgradu
4
51
8
74
Uvidom u B.list Podaci o nosiocu prava na zemljištu, lista nepokretnosti broj 1715 KO
Uljma, evidentirano je pravo svojine mešovite parcele broj 1505 KO Uljma u 1/1 udela na ime
IGMA AD, Uljma, Ritska bb.
Uvidom u V.list-1 deo Podaci zgradama i drugim građevinskim objektima i nosiocima prava
na njima, lista nepokretnosti broj 1715 KO Uljma, evidentirano je sledeće:
Tabela 2.
Broj
Red.br
parcele
1
1505
Br.
Naziv
zgrade
objekta
1
2
1505
2
3
1505
3
Poslovna
zgradastovarište
građevinsk
og
materijala
Pomoćna
zgradamagacin
Pomoćna
zgradamagacin
Broj etaža
P P
S
o
p
r
Pk
Nosilac
Oblik
Obim
prava-
svojine
udela
investitor
1
AD Igma
Uljma
Svojina
mešovita
1/1
1
AD Igma
Uljma
Svojina
mešovita
1/1
1
AD Igma
Uljma
Svojina
mešovita
1/1
6
Uvidom u G.list, Podaci o teretima i ograničenjima, lista nepokretnosti broj 1715 K.O.
Uljma, utvrđuje se postojanje pravnih tereta.
Fotokopija navedene imovinsko-pravne dokumentacije sastavni je deo ove procene i nalazi
se u poglavlju Imovinsko-pravna dokumentacuija.
Uvid u stanje nepokretnosti na licu mesta
Poslovna zgrada-stovarište građevinskog materijala
Na osnovu podataka iz lista nepokretnosti broj 1715 KO Uljma, poslovna zgrada-stovarište
građevinskog materijala, sagrađena na parceli broj 1505, upisana kao zgrada broj 1 je sa brojem
etaža Pr (prizemlje). Prema snimljenom stanju na licu mesta dana 07.06.2014 godine, poslovnu
zgradu čine etaže prizemlja i potkrovlja. Uvidom u A.list podaci o zemljištu lista nepokretnosti broj
1715 KO Uljma, površina zemljišta pod zgradom broj 1, sagrađena naparceli broj 1505, iznosi
126,00 m2. Konstruktivni sistem objekta AB skelelet, horizontalnih, vertikalnih i kosih serklaža
liveno na licu mesta. Zidne ispune objekta od opekarskih proizvoda, obostrano malterisano. .
Krovna konstrukcija objekta drvena na AB stolici. Krovni pokrivač falcovan crep. Na objektu
postavljeni oluci, opšivke i olučne vertikale od pocinkovanog lima. Fasadna stolarija objekta PVC
aluminijumska, zastakljeno termo staklom. Unutrašnja stolarija drvena, puna i poluzastakljena ,
standardnih dimenzija i izrade. Završni podovi u objektu od keramičkih pločica. Međuspratna
konstrukcija objekta AB ploča. U čajnoj kuhinji i sanitarnom bloku, zidovi obloženi keramičkim
pločicama. Poslovnu zgradu čine sledeće prostorije: prostorija prodaje, predprostor, čajna kuhinja,
WC i kancelarija. U objektu urađen razvod instalacija NN struje, kablovima pod malter, razvod
instalacija vodovoda, polipropilenskim cevima, razvod instalacija kanalizacije PVC cevima.
Instalacije kanalizacije povezane na septičku jamu, dok su instalacije NN struje i vodovoda
povezane na ulične mreže. Oko objekta urađeni zaštitni betonski trotoari. Prema prikupljenim
podacima objekat je izgrađen u periodu 1990-1995 godine. Prema snimljenom stanju objekat se
dobro održava. Na objektu nisu uočene vidne deformacije, pukotine niti oštećenja. Sve instalacije su
ispravne i u funkciji.
7
Pomoćna zgrada-MAGACIN, upisana kao zgrada broj 2
Konstruktivni sistem objekta AB skelet. Krovna konstrukcija objekta drvena na jednu vodu.
Krovni pokrivač valoviti salonit. Na objektu postavljeni oluci, opšivke i olučne vertikale od
pocinkovanog lima. Fasadna stolarija od čeličnih kutijastih profila, zastaljeno jednostrukim staklom.
Ulazno izlazni portali magacina od čeličnih kutijastih profila, obloženo alu limom. Zidne površine
objekta obostrano malterisane, stim što su fasadne površine završno okrečene trajnim fasadnim
premazima. Plafonske konstrukcije u objektu nema. Završni pod u objektu od betona. U objektu
postoji razvod instalacija NN struje, za potrebe osvetljena. Prema snimljenom stanju na licu mesta,
objekat se dobro održava. Na objektu nisu uočene vidne deformacije, pukotine niti oštećenja. Oko
objekta urađeni zaštitni betonski trotoari. Prema prikupljenim podacima objekat je izgrađen u
periodu 1990-1995 godine.
Pomoćna zgrada-MAGACIN, upisana kao zgrada broj 2
Konstruktivni sistem objekta AB. Krovna konstrukcija objekta drvena na jednu vodu.
Krovni pokrivač valoviti salonit. Na objektu postavljeni oluci, opšivke i olučne vertikale od
pocinkovanog lima. Fasadna stolarija drvena krilo na krilo, zastakljeno jednostrukim staklom. Zidne
površine objekta obostrano malterisane. Plafonske konstrukcije u objektu nema. Završni pod u
objektu od betona. U objektu postoji razvod instalacija NN struje, za potrebe osvetljena. Prema
snimljenom stanju na licu mesta, objekat se dobro održava. Na objektu nisu uočene vidne
deformacije, pukotine niti oštećenja. Oko objekta urađeni zaštitni betonski trotoari. Prema
prikupljenim podacima objekat je izgrađen u periodu 1990-1995 godine.
Parcela-plac kat.top.broj 1505 KO Uljma
Parcela kat.top.br 1505 KO Uljma se u prirodi nalazi u Uljmi ulica Drugi Oktobar broj 11B.
Na osnovu podataka iz lista nepokretnosti broj 1715 KO Uljma, površina parcele broj 1505, iznosi
13 ari i 16 m2. Pristup parceli ostvariv iz ulice Drugi Oktobar u kojoj ulici su saobraćajanice
asfaltirane. Pristupne i manuipuletivne saobraćajnice na parceli uređene su od betona za teški teretni
saobraćaj. Parcela kat.top.br 1505 KO Uljma je opremljena uličnim priključcima gasa, NN struje i
vodovoda.
8
U tržišnu vrednost placa, parcele kat.top.br. 1505 KO Uljma, biće uračunati troškovi
komunalnog opremanja parcele, tj. izrada betonskih saobraćajnica, priključci na ulične mreže gasa,
vodovoda i NN struje. Pristup parceli ostvariv je putem metalne kolske i pešačke kapije. Od
susednih parcela, parcela broj 1505 KO Uljma je ograđena, objektima. Ulica Drugi Oktobar
predstvlja glavnu putnu saobraćajnicu Beograd-Vršac kroz naselje Uljma.
Prikupljanje i analiza informacija o visini troškova izgradnje
Troškovima izgradnje objekta obuhvaćeni su:
troškovi izrade i overe tehničke dokumentacije objekta,
troškovi građenja i opremanja objekta,
troškovi nadzora nad izvođenjem objekta.
Gradnja i opremanje objekta su po finansijskoj vrednosti najznačajnija komponenta strukture
investicionog programa, koja takođe poseduje sopstvenu vrlo razgranatu strukturu troškova. Za
predmetni objekat koji se ovde analizira komponente strukture troškova građenja i opremanja su
troškovi:
izvođenja grubih građevinskih radova u koje spadaju:
-
zemljani radovi,
-
zidarski radovi,
-
betonski i armirano betonski radovi,
-
armirački radovi i
-
tesarski radovi
izvođenja građevinsko zanatskih radova u koje spadaju:
-
izolaterski radovi,
-
stolarski radovi,
-
limarski radovi,
-
keramičarski radovi,
-
molersko-farbarski radovi,
-
krovopokrivački radovi,
-
fasaderski radovi i
-
razni radovi.
9
izvođenja instalaterskih radova u koje spadaju:
-
instalacije vodovoda i kanalizacije,
-
elektro instalacije,
-
mašinske instalacije
Prema današnjim prosečnim cenama materijala i radne snage, troškovi građenja ovakvih
objekata i navedenog stepena izgrađenosti, svedeno na m2 površine iznose kako je iskazano u
tabeli:
Tabela 3.
Red Naziv objekta
broj
1
2
3
4
Poslovna
zgradastovarište
građevinskog
materijala
Pomoćna
zgradamagacin
Pomoćna
zgradamagacin
∑
Broj
parcele
Broj
zgrade u LN/
površina
Br.
m2
zgrade
Sprat
Građevinska
vrednost (€/m2) /
(€ total)
Amortizovana
vrednost (€/m2) /
(€ total)
m2
Total
m2
Total
1505
1
126,00
Pr
435,00
54.810,00
382,80
48.232,80
1505
2
265,00
Pr
250,00
66.250,00
220,00
58.300,00
1505
3
51,00
Pr
200,00
10.200,00
176,00
8.976,00
1505
1-3
442,00
Pr
10
131.260,00
115.508,80
Tehnička dotrajalost objekta–stopa amortizovanosti
Trajanje građevinskih objekata zavisi od vrste i kvaliteta upotrebljavanih materijala za
njihovu izgradnju, kvaliteta izvođenja radova, starosti objekta i intenziteta i kvaliteta održavanja. U
građevinskoj teoriji i praksi, u zavisnosti od vrste objekata i upotrebljavanih materijala za njihovu
izgradnju, kao i od kvaliteta građenja u upotrebi su termini «verovatni vek trajanja objekta» i
«apsolutni vek trajanja objekta». Prvi termin označava prosečan vek trajanja određene vrste
objekata sa prosečnim intenzitetom i kvalitetom održavanja a drugi termin označava maksimalan
vek trajanja određene vrste elemenata, materijala i objekta u celini sa vrlo intenzivnim i kvalitetnim
održavanjem. Na osnovu snimljenog stanja na licu mesta objekti se dobro održavaju.
Na objektima nisu uočene vidne deformacije, pukotine niti oštećenja. U objektima su sve
instalacije ispravne i u funkciji.
Verovatni vek trajanja ovakvih objekata iznosi 100 godina, a apsolutni vek trajanja iznosi
150 godina.
Utvrđivanje stope amortizovanost-tehničke dotrajalosti vrši se na sledeći način;
A=0,80 x n/N x(n+N)/2Nx100
n= starost objekta
N= vek trajanja objekta
A= %
Analiza lokacijskih i mikrolokacijskih aspekata
Za potrebe procene, uvidom na licu mesta, utvrđivani su podaci o zemljištu. Takođe su
sagledani lokacijski i mikrolokacijski aspekti i to pristup nepokretnosti, saobraćajnice,
infrastruktura. Nepokretnosti se u prirodi nalaze u Uljmi ulica Drugi Oktobar broj 11 B. Tačnije
nepokretnosti se nalaze u centru naseljenog mesta Uljma. Uljma je naselje koje prostorno pripada
opštini Vršac od koga je udaljeno 16 km. Uljma je naselje koje se nalazi na magistalnom putnom
pravcu Beograd-Vršac. U prirodi nepokretnosti sa placem predstavlja stovarište građevinskog
materijala. Pristup parceli iz ulice Drugi Oktobar u kojoj su asfaltne saobraćanice je ostvariv putem
metalne kolske kapije. Oko objekata na parceli uređeni su AB trotoari za teški teretni saobraćaj. Od
ostalih placeva stovarište je ograđeno betonskom ogradom i objektima. Infrastrukturno lokacija je
opremljena instalacijama NN struje, vodovoda i gasa.
11
Prikupljanje i razmatranje informacija o visini tržišnih vrednosti objekata
U postupku utvrđivanja tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti koristiće se troškovna
metoda.
Na osnovu utvrđenih iznosa u Tabeli 4. i analizom svih elemenata u ovom Nalazu, određuje
se prosečna tržišna i likvidaciona vrednost objekata i parcele:
Tabela 4.
Red Naziv objekta
broj
1
2
3
4
4
Poslovna
zgradastovarište
građevinskog
materijala
Pomoćna
zgradamagacin
Pomoćna
zgradamagacin
Parcela-plac
kat.top.br.
1505
∑
Broj
parcele
Broj
zgrade u LN/
površina
Br.
m2
zgrade
Sprat
Tržišna
vrednost (€/m2) /
(€ total)
Likvidaciona
vrednost (€/m2) /
(€ total)
m2
Total
m2
Total
1505
1
126,00
Pr
275,00
34.650,00
178,75
22.522,50
1505
2
265,00
Pr
150,00
39.750,00
220,00
25.837,50
1505
3
51,00
Pr
100,00
5.100,00
176,00
3.315,00
15,00
19.740,00
176,00
12.831,00
1505
1505
13 ari
i 16m2
1-3
442,00
Pr
99.240,00
64.506,00
Pretpostavljeno vreme utrživosti nepokretnosti predstavlja realno potrebno vreme da se
transakcija nad nepokretnostima može izvršiti, a ono se kreće u razmacima:
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 1-3 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 3-6 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 6-12 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od preko 12 meseci
Analizirajući tržište nepokretnosti, analizirajući predmetne nepokretnosti, pretpostavljeno
vreme utrživosti predmetnih nepokretnosti iznosi preko 12 meseci.
12
Zaključak
Procena je urađena prema opštim pravilima i tehnikama za procenjivanje nepokretnosti. Pri
tome se imalo u vidu svrha ove procene, tj da je planirano da će se podaci i vrednosti dobijene ovom
procenom koristiti prevashodno za utvrđivanje realne tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno
procenjena vrednost je jednaka fer tržišnoj vrednosti koja bi se mogla postići prilikom eventualne
transakcije predmetne nepokretnosti.
Pri proceni vrednosti došlo se do zaključka i dokaza da je pravni status nepokretnosti
regulisan i nesporan, a da na objektima i parceli ima upisanih tereta.
Na osnovu utvrđenog u ovom Nalazu, na osnovu primenjenog metoda procene, određuje se
sledeće:
M I Š LJ E NJ E
Određuje se tržišna vrednost poslovne zgrade, stovarište građevinskog materijala i
magacina, sagrađeno na parceli broj 1505, upisano u LN broj 1715 KO Uljma kao zgrade broj
1,2,3, u iznosu od 99.240,00€, odnosno 11.466.904,00 dinara, prema srednjem kursu NBS na dan
06. 06. 2014.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl.inž.ecc.
13
Određivanje likvidacione vrednosti nepokretnosti
Likvidaciona vrednost je cena koju nepokretnost može dostići u slučaju brze prodaje.
Likvidaciona vrednost je manja od fer tržišne vrednosti nepokretnosti. U cilju dostizanja fer tržišne
vrednosti nepokretnosti neophodan je period od par meseci do godinu dana. U slučaju urgente
prodaje, ostavariće se bitno manja tržišna vrednost. Na osnovu svega napred iznetog, može se
zaključiti da likvidaciona vrednost pretpostavlja znatno kraći period izloženosti nepokretnosti na
tržištu (od 3 do max. 6 meseci).
Uzimajući u obzir kvalitet predmetne nepokretnosti, mikro lokaciju nepokretnosti,
pristupačnost, trenutno stanje na tržištu nepokretnosti,postojanje tereta, smatramo da likvidaciona
vrednost predstavlja tržišnu vrednosti umanjenu za 35%.
Likvidaciona vrednost poslovne zgrade, stovarište građevinskog materijala i magacina,
sagrađeno na parceli broj 1505, upisano u LN broj 1715 KO Uljma kao zgrade broj 1,2,3, iznosi
64.506,00€ , odnosno 7.453.487,60 dinara, prema srednjem kursu na dan 06.06.2014. godine.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl. inž. ecc.
14
SVOJINA: A.D. „IGMA“ ULJMA
Parcele broj: 1505 KO Vršac
Mesto: Vršac, Drugi Oktobar 11/B
Snimljeno: 07.06.2014.
POSLOVNA ZGRADA-STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
SVOJINA: A.D. „IGMA“ ULJMA
Parcele broj: 1505 KO Vršac
Mesto: Vršac, Drugi Oktobar 11/B
Snimljeno: 07.06.2014.
POSLOVNA ZGRADA-STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
SVOJINA: A.D. „IGMA“ ULJMA
Parcele broj: 1505 KO Vršac
Mesto: Vršac, Drugi Oktobar 11/B
Snimljeno: 07.06.2014.
MAGACIN, ZGRADA BROJ 2
SVOJINA: A.D. „IGMA“ ULJMA
Parcele broj: 1505 KO Vršac
Mesto: Vršac, Drugi Oktobar 11/B
Snimljeno: 07.06.2014.
MAGACIN ZGRADA BROJ 2
SVOJINA: A.D. „IGMA“ ULJMA
Parcele broj: 1505 KO Vršac
Mesto: Vršac, Drugi Oktobar 11/B
Snimljeno: 07.06.2014.
MAGACIN ZGRADA BROJ 3
Download

Procena Drugi oktobar 11b – Uljma