PLAN REORGANIZACIJE
"PAPIRPAK" d.o.o., Preljina - u stečaju
Beograd, novembar 2011.
SADRŽAJ:
Strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Osnovni podaci
Podnosilac plana reorganizacije
Kratak opis delatnosti i okolnosti koje su dovele do finansijskih teškoća
Organi upravljanja
Lica koja će biti angažovana u toku reorganizacije
Lice koje će pratiti sprovođenje plana reorganizacije
Nagrada stečajnom upravniku
Prikaz godišnjih finansijskih izveštaja za 2008., 2009. i 2010. godinu sa
mišljenjem revizora
Procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčavanjem imovine
sprovođenjem bankrotsva
Finansijska projekcija za period izvršenja plana reorganizacije
Sadržaj plana reorganizacije
Lista poverilaca
Klase poverilaca
Rokovi za izvršenje plana reorganizacije
Namirenje poverilaca
Prilozi
1
1
1–3
3
3–4
4
4
5 – 22
23 – 28
29 – 37
38 – 50
50 – 56
56 – 61
62
63 – 71
od 72
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
I. OSNOVNI PODACI
PUN NAZIV DRUŠTVA: PRIVREDNO DRUŠTVO FABRIKA PAPIRA ’’PAPIRPAK’’ društvo sa
ograničenom odgovornošću - u stečaju
SKRAĆENI NAZIV DRUŠTVA: FABRIKA PAPIRA "PAPIRPAK" d.o.o., Preljina - u stečaju
ADRESA: Preljina, Preljina bb
MATIČNI BROJ: 07657633
PIB: 100891442
BROJ REGISTRACIJE: BD 45803
ŠIFRA DELATNOSTI: 1712 – proizvodnja papira i kartona
VELIČINA DRUŠTVA: Srednje pravno lice
II. PODNOSILAC PLANA
REORGANIZACIJE
NAZIV: ’’Padika System’’ društvo sa ograničenom odgovornošću
ADRESA: Preljina, Preljina bb
MATIČNI BROJ: 20587865
PIB: 106376711
BROJ REGISTRACIJE: BD 182618/2009
DATUM OSNIVANJA: 24. novembar 2009. godine
ŠIFRA DELATNOSTI: 1712 – proizvodnja papira i kartona
Prilog: Izjava podnosioca plana reorganizacije
III. KRATAK ISTORIJAT, OPIS DELATNOSTI I
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO
FINASIJSKIH TEŠKOĆA
Privredno društvo „Papirpak“ d.o.o., Preljina je osnovano 20. juna 1991. godine kao privatno
preduzece sa 100% privatnog kapitala osnivača i direktora, gospodina Milovana Jovanovića, a
kao naslednik zanatske radionice istog osnivača osnovane 1984. godine. Po osnivanju Društvo
se bavilo konfekcioniranjem higijenskih papira.
Svoju delatnost je obavljao u iznamljenom prostoru. Prva veća investicija je bila 1996. godine
kupovinom poslovno - proizvodnog objekta u Preljini. Zatim slede sledeće investicije:
•
Tokom 1998. godine, izgradnja hale na lokaciji u Preljini i postavka papir masine PM1,
•
potom 2002. godine postavka papir mašine PM2 i
•
2004. godine izgradnja hale i postavka karton mašine KM1, čija je proizvodnja posebno
organizovana u privrednom društvu „Kartonpak“ d.o.o., Preljina.
Za puštanje u rad navedenih postrojenja bilo je neophodno obezbediti svu potrebnu infrastrukturu
i to pre svega: adekvatno napajanje električnom energijom (sufinansiranje trafo stanice 35/10 kV,
postavka kablovskog voda, izgradnja sopstvene trafo stanice 10/0,4 kV snage 2,25 MW),
napajanje prirodnim zemnim gasom (sufinansiranje gasno merne regulacione stanice, izgradnja
sopstvene merne regulacione stanice i UGI), izgradnja kotlarnice na gas kapaciteta 5,5 t/h,
izgradnja crpne stanice na reci i dovodnog cevoda svežih tehnoloških voda i odvodni kolektor
otpadno tehnoloških voda, prilazne saobraćajnice i drugo.
Danas Društvo na lokaciji u Preljini kod Čačka poseduje 3,3 ha poslovnog zemljišta sa
pomenutom infrastrukturom, 5.000 m2 poslovnog prostora, dve papir mašine i kompletan pogon
za konfekcioniranje higijenskih papira.
Plan reorganizacije
1
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
III. KRATAK ISTORIJAT, OPIS DELATNOSTI I
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO
FINASIJSKIH TEŠKOĆA (Nastavak)
Broj zaposlenih na dan 30. juna 2011. godine je 156 sledeće kvalifikacione strukture:
VII
VI
V
IV
III
II
8
3
1
42
111
5
Proces proizvodnje traje bez prekida u tri smene tokom cele kalendarske godine kroz
četvorobrigadni sistem rada.
Društvo od 1998. godine ima sopstvenu proizvodnju krep i tissue papira koji do kraja 2007.
godine konfekcionira u gotove higijenske proizvode robne marke „DIVA“ za kućnu potrošnju i
plasira na domaće tržište.
Zbog otežanih uslova naplate od početka 2008. godine dolazi do promene asortimana proizvoda i
prelazi se na proizvodnju hidroaktivnih krep papira koji se konfekcioniraju u gotove proizvode
vankućne potrošnje AFH (Awey from home) i istovremeno se menjaju kupci, odnosno prodaja se
usmerava ka tržištima Nemačke, Austrije, Slovenije, Italije itd.
Danas, od ukupne proizvodnje papira u Društvu, 80% u vidu gotovog proizvoda odlazi inostranim
kupcima uz bržu naplatu, a preostalih 20% se proda domaćim konfekcionerima. Svi imputi
proizvodnje su domaćeg porekla: stari papir, električna energija, toplotni energenti (ugalj i briket),
ambalaža i radna snaga, osim vrlo malog učesća hemikalija i rezervnih delova koji se uvoze iz
inostranstva.
Kapitalnim investicijama izvršenim u periodu od 1995. do 2005. godine uz pomoć skupih
bankarskih kredita, korišćenjem prirodnog gasa kao energenta čija cena iz godine u godinu sve
više raste, a taj rast ne može da prati papirna industrija, dug period naplate od domaćih kupaca
što je posledično dovelo do nedostatka obrtnih sredstava i nedovoljna produkcija u pojedinim
periodima su osnovni razlozi lošeg poslovanja Društva. Kao posledica opisanog načina
privređivanja javljaju se gubici u poslovanju za 2009. godinu u iznosu od RSD 340,865 i za 2010.
godinu u iznosu od RSD 86,854 hiljade.
Dospele obaveze po osnovu kreditnih zaduženja i ostale obaveze ne mogu se servisirati bez
značajnog reprograma.
Zbog neprekidne blokade Društva od 16. avgusta 2008. godine Ugovorom o prenosu udela
Overa broj 21346/2009 od 16. decembra 2009. godine osnivač Društva je preneo celokupan
udeo na novoosnovano privredno društvo "Padika System" d.o.o., Preljina, tako da je ovo pravno
lice postalo član - osnivač „PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina sa udelom 100%. Razlog za ovu odluku
osnivača je održavanje kontiniranog procesa proizvodnje i ispunjenje obaveza prema inostranim
kupcima.
Nakon ovoga privredno društvo "Padika System" d.o.o., Preljina je uzelo pod zakup proizvodne
kapacitete Društva, a zaposleni su zasnovali radni odnos sa novoformiranom firmom do
regulisanja stečajnog postupka Društva kroz Plan reorganizacije.
Važno je napomenuti da i pored teških uslova "Padika System" d.o.o., Preljina je u toku 2010.
godine investirala u konverziju sušare karton mašine sa prirodnog gasa na bio gorivo - briket
čime su prepolovljeni troškovi toplotnog energenta, zatim u februaru 2011. godine izvršen
je remont papir mašina (postavka novog Yankee sušnog cilindra na PM1 i brušenje Yankee
sušnog cilindra PM2 kao i rekonstrukcija sušne haube), celokupnu investiciju je iznela "Padika
System" d.o.o., Preljina. Od 01. jula 2011. godine startovala je sa radom potpuno nova kotlarnica
za proizvodnju tehnološke pare - parni kotao sa svim pratećim postrojenjima, kapaciteta 4,0 t/h
pare pritiska 1,2 MPa, koji kao energent koristi ugalj ili bio gorivo - briket. Ova investicija je
finansirana 75% putem leasing-a, a razliku od 25% je finansiralo privredno društvo "Padika
System" d.o.o., Preljina.
Plan reorganizacije
2
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
III KRATAK ISTORIJAT, OPIS DELATNOSTI I
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO
FINASIJSKIH TEŠKOĆA (Nastavak)
Sve navedene investicije se teško podnose i predstavaljaju veliki teret za tekuću likvidnost
novoosnovane firme, ali su neophodne zbog smanjenja troškova proizvodnje i povećanja
kapaciteta. Povećanje kapaciteta proizvodnje i proširenje asortimana proizvoda, zahtevi su koje
iziskuju već ustaljeni kupci iz inostranstva, odnosno tržište, ali su, takođe, neophodan preduslov
za izradu Plana reorganizacije.
IV. ORGANI UPRAVLJANJA
Planom reorganizacije predviđeno je postojanje nadzornog odbora. Nadzorni odbor čine:
1. Predstavnik NLB Interfinanz AG, Cirih
2. Predstavnik Agrobanke a.d., Beograd
3. Padika System d.o.o., Preljina, Čačak
Zadatak Nadzornog odbora poverilaca je da zajedno sa licem zaduženim za praćenje
sprovođenja plana reorganizacije i stručnim licima koja će biti angažovana u toku reorganizacije
razmatraju izveštaj o toku sprovođenja plana reorganizacije, daju predloge mera i aktivnosti, i
odobravaju izveštaj o toku sprovođenja plana reorganizacije.
Članovi Nadzornog odbora poverilaca će svoj posao raditi u interesu svih poverilaca, bez
naknade.
V. LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA
U TOKU REORGANIZACIJE
Planom reorganizacije je predviđeno postojanje direktor Društva, i to će biti gospodin Milovan
Jovanović, ul. Sinđelićeva br. 68/3 Čačak JMBG 0112959782833, uz mesečnu naknadu od
100,000.00 dinara neto + porezi i doprinosi.
Direktor društva nema ograničenja u spoljnom i unutrašnjem prometu. Direktor društva je u
svemu upoznat sa sadržajem plana reorganizacije i obavezan je da postupa po odredbama istog.
Planom reorganizacije predviđeno je mesto zamenik direktora i to Raško Jovanović iz Čačka ul.
Učiteljska br. 12, jmbg 0112966782814, uz mesečnu naknadu od 80.000,00 dinara neto + porez i
doprinosi.
Ostala lica koja će biti angažovana na radu u društvu:
-
za planirani obim proizvodnje potrebno je angažovanje 165 lica.
-
povećanje broja zaposlenih u odnosu na trenutni broj radnika opravdan je činjenicom što
tehnološki proces proizvodnje papira i kartona zahteva četvorobrigadni način rada
odnosno rad u trajanju od 24h dnevno i to svakog dana u sedmici u toku cele godine. U
delu predade i konfekcioniranja papira i kartona neophodan je dvosmenski, a povremeno
i trosmenski rad. Prateće službe rade dvosmenski, a administracija radi u jednoj smeni.
Plan reorganizacije
3
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
-
Imajući u vidu ovakav način rada, po sektorima je nophodan sledeći broj izvršilaca:
Radno mesto
Br. Osoblja
Papir Mašine PM1 i PM2 sa pripremom papirne mase
34
Karton mašina sa doradom
15
Unutrašnji transport, istovar sirovina, utovar g.p.
8
Konfekcioniranje papira
56
Služba održavanja
28
Vozaći
5
Kuhinja i čuvari
9
Administracija
10
Ukupno:
165
Planirani nivo bruto zarada za lica angažovana tokom sprovođenja plana reorganizacije iznosi
mesečno cca RSD 49,000.
Organizaciona šema Društva i tabelarni pregled radnih mesta dat je u prilogu ovog Izveštaja.
VI. LICE KOJE ĆE PRATITI SPROVOĐENJE PLANA REORGANIZACIJE
Planom reorganizacije je predviđeno angažovanje stručnog lica na poslovima kontrole
sprovođenja plana reorganizacije i to Gordana Hadžić iz Gornji Milanovac, Železnička br. 35/14
JMBG 2905953719037. Predviđena naknada za rad stručnog lica je RSD 40,000.00 bruto mesečno.
Planom reorganizacije je predviđeno da stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana
reorganizacije i članovi Odbora poverilaca sprovode kontrolu sprovođenja plana reorganizacije
stečajnog dužnika jednom u tri meseca o čemu će sastavljati pisani izveštaj i isti oglašavati na
oglasnu tablu Privrednog suda u Čačku.
Pisani izveštaj će stajati na oglasnoj tabli u sedištu stečajnog dužnika najmanje 10 dana od dana
njegovog dostavljanja stečajnom dužniku. Na pisani zahtev ostalih poverilaca lice koje sprovodi
plan reorganizacije će o njihovom trošku dostavljati na adresu iz plana reorganizacije pisani
izveštaj.
VII. NAGRADA STEČAJNOM UPRAVNIKU
Nagrada stečajnom upravniku, na osnovu Pravilnika o osnovama i merilaima za određivanje
nagrade za rad i naknade troškova stečajnih upravnika (Sl. Glasnik RS br.1 od 14.01.2011.
godine, na onsovu člana 13 a u vezi sa članom 4 predmetnog pravilnika, osnovica za obračun
nagrade iznosi:
- 992.905.482,09 dinara – iznos kojim je planirano namirenje poverilaca planom
reorganizacije;
- Kurs na dan 30.06.2011. godine 102.4631 din/euro
- 9.690.371,28 eura konvertovano iz prve tačke
- 2.907.111,38 – 30% od iznosa
- Nagrada 37.635,55 eura
Način namerenja stečajnog upravnika :
- 50% u roku od 5 dana pre početka primene plana rorganizacije – kao i I i II klasa u iznosu od
18.817,77 eura po srednjem kursu NBS na dan isplate
- 50% dana 30.06.2019. godine u iznosu od 18.817,77 eura po srednjem kursu NBS na dan
isplate
Plan reorganizacije
4
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
VIII. PRIKAZ GODIŠNJIH FINASIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2008. 2009. I 2010. GODINU
SA MIŠLJENJEM REVIZORA
Plan reorganizacije
5
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
6
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
7
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
8
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
9
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
10
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
MIŠLJENJE REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA 2008. GODINU
Plan reorganizacije
11
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
12
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
13
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
14
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
15
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
16
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
MIŠLJENJE REVIZORA NA FINANSIJSKE IZVESTAJE ZA 2009. GODINU
Plan reorganizacije
17
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2010. GODINU
Plan reorganizacije
18
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2010. GODINU
Plan reorganizacije
19
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2010. GODINU
Plan reorganizacije
20
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2010. GODINU
Plan reorganizacije
21
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
FINANSIJSKI IZVESTAJI ZA 2010. GODINU
Plan reorganizacije
22
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
IX. PROCENA NOVČANOG IZNOSA
KOJI BI SE DOBIO UNOVČAVANJEM IMOVINE
SPROVOĐENJEM BANKROTSTVA
Likvidaciona vrednost kapitala je vrednost koja bi se postigla prodajom poslovne imovine Društva
u redovnom postupku likvidacije, po tržišnim cenama i nakon pokrivanja ukupnih obaveza i
troškova likvidacije. Procenom likvidacione vrednosti kapitala obuhvaćene su sve stavke imovine
i obaveza koje su iskazane u bilansu stanja sačinjenom u pripremnoj fazi procene.
Likvidaciona vrednost imovine je procenjena na osnovu očekivanih tržišnih cena koje bi se mogle
postići u postupku redovne likvidacije. Vrednosti obaveza i troškova likvidacije su procenjene
uvažavajući princip najviše vrednosti. Likvidaciona vrednost ukupnog kapitala je dobijena kao
razlika likvidacione vrednosti imovine i vrednosti obaveza i troškova likvidacije.
Za potrebe procene novčanog iznosa koji bi se dobio unovčavanjem imovine sprovođenjem
bankrotstva, izvršićemo korekciju finansijski izveštaj na dan 30. juna 2011. godine kao
najaktuelnijeg datuma u toku izrade Plana reorganizacije. Korigovani finansijski izveštaj dat je u
narednoj tabeli.
Plan reorganizacije
23
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Korigovani bilans stanja
KV
30.06.2011.
Korekcija
KKV
30.06.2011.
AKTIVA
STALNA SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema
Dugoročne finansijske obaveze
Ukupno stalna sredstva
853,696
41
853,737
(56,243)
(41)
(56,284)
797,453
797,453
OBRTNA SREDSTVA
Zalihe
Dati avansi za zalihe i usluge
Potraživanja po osnovu prodaje
Kratkoročni finansijski plasmani
Ostala tekuća potraživanja i AVR
Ukupno obrtna sredstva
497
25,848
110,435
211,886
107,703
456,369
(497)
803
(69,117)
(11,921)
(92,581)
(173,313)
26,651
41,318
199,965
15,122
283,056
498,807
498,807
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
1,310,106
269,210
1,579,316
PASIVA
KAPITAL I REZERVE
Osnovni kapital
Revalorizacione rezerve
Gubitak
Ukupno kapital i rezerve
21,437
249,697
(100,950)
170,184
(56,243)
(113,841)
(170,184)
21,437
193,454
(214,791)
-
DUGOROČNE OBAVEZE
336,079
388,344
724,423
TEKUĆE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale tekuće obaveze i PVR
Ukupno tekuće obaveze
406,135
241,979
155,729
803,843
(369,965)
557,366
(136,351)
51,050
36,170
799,345
19,378
854,893
1,310,106
269,210
1,579,316
UKUPNA PASIVA
Plan reorganizacije
24
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
LIKVIDACIONA VREDNOST IMOVINE
Nepokretnosti, postrojenja i oprema
Knjigovodstvena vrednost pozicije nepokretnosti, postrojenja i oprema je na dan 30. juna 2011.
godine iznosila RSD 856,696 hiljada, a njena rekapitulacija je prikazana na sledeći način:
Tabela. Procena LV NPO na dan 30.06.2011. godine
Pozicija
Zemljište
Građevinski objekti
Oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
UKUPNO
KKV
3,350
187,426
629,841
33,079
853,696
(u RSD 000)
Likvidaciona
korekcija
64,076
(109,781)
22,541
(33,079)
(56,243)
LV
67,426
77,645
652,382
797,453
Prilikom procene likvidacione vrednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme od strane
sudskih veštaka, izvršena je negativna korekcija vrednosti građevinskih objekata u iznosu od
RSD 109,781 hiljada dok je za zemljište i opremu u ukupnom iznosu od RSD 91,617 hiljada
izvršena pozitivna korekcija. Procena vrednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme data je
u prilogu ovog izveštaja.
Zalihe
Knjigovodstvena vrednost zaliha na dan 30.06.2011. godine iznosila je ukupno RSD 497 hiljada,
a pregled knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pojedinačnih stavki zaliha prikazan je u
narednoj tabeli:
Tabela. Procena LV zaliha na dan 30.06.2011. godine
Knjigovodstvena
Naziv
vrednost
Materijal
497
UKUPNO
497
Likvidaciona
korekcija
(497)
(497)
(u RSD 000)
Likvidaciona
vrednost
-
Dati avansi za zalihe i usluge
Knjigovodstvena vrednost datih avansa za zalihe i usluge na dan 30.06.2011. godine iznosila je
ukupno RSD 60,273 hiljade, a pregled knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pojedinačnih
stavki zaliha prikazan je u narednoj tabeli:
Tabela. Procena LV zaliha na dan 30.06.2011. godine
Knjigovodstvena
Naziv
vrednost
Dati avansi za zalihe i usluge
25,848
UKUPNO
25,848
Likvidaciona
korekcija
803
803
(u RSD 000)
Likvidaciona
vrednost
26,651
26,651
Prilikom procene likvidacione vrednosti avansa izvršena je pozitivna korekcija po osnovu
usaglašavanja sa dužnicima.
Plan reorganizacije
25
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Potraživanja po osnovu prodaje
Pregled knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pojedinačnih stavki potraživanja od prodaje dat
je u narednoj tabeli:
Tabela. Procena LV kratkoročnih potraživanja
Knjigovodstvena
Naziv
vrednost
Potraživanja od kupaca u zemlji
17,072
Potraživanja od kupaca matična
52,800
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
40,563
UKUPNO
110,435
(u RSD 000)
Likvidaciona
vrednost
2,044
39,274
41,318
Likvidaciona
korekcija
(15,028)
(52,800)
(1,289)
(69,117)
Kod potraživanja po osnovu prodaje matičnim preduzećima, kupcima u zemlji i inostranstvu
izvršena je negativna korekcija u ukupnom iznosu od RSD 69,117 hiljada. Korekcija je izvršena
po osnovu izbijanja međusobnih potraživanja i obaveza koja se mogu kompezovati i po osnovu
izvršenih usagalašavanja sa dužnicima.
Kratkoročni finansijski plasmani
Pregled knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pojedinačnih stavki kratkoročnih finansijski
plasmana dat je u narednoj tabeli:
Tabela. Procena LV kratkoročnih finansijskih plasmana
Knjigovodstvena
Naziv
vrednost
Kartonpak d.o.o., Preljina, Čačak
211,886
UKUPNO
211,886
(u RSD 000)
Likvidaciona
vrednost
199,965
199,965
Likvidaciona
korekcija
(11,921)
(11,921)
Kod kratkoročnih finansijskih plasmana izvršena je negativna korekcija za iznos od RSD 11,921
hiljada. Korekcija je izvršena s obzirom da za pomenuti iznos postoji mogućnost izbijanja
međusobnih potraživanja i obaveza koja se mogu kompezovati.
Ostala tekuća potraživanja, PDV i Odložena poreska sredstva
Pregled knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pojedinačnih stavki ostalih potraživanja, PDV i
aktivnih vremenskih razgraničenja dat je u narednoj tabeli:
Tabela. Procena PDV i AVR na dan 30.06.2011.
Knjigovodstvena
Naziv
vrednost
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
(u RSD 000)
Likvidaciona
Likvidaciona
korekcija
vrednost
84,812
(84,812)
-
Ostala potraživanja
7,769
(7,769)
-
Potraživanja od fonda za porodiljsko
4,087
-
4,087
Porez na dodatu vrednost
Potraživanja za više plaćen porez na
dobit
10,437
-
10,437
598
107,703
(92,581)
598
15,122
Ukupno
Plan reorganizacije
26
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Kod ostalih tekućih potraživanja izvršena je negativna korekcija u ukupnom iznosu od RSD
92,581 hiljada. Korekcija je izvršena s obzirom da se najveći deo ostalih tekućih potraživanja
odnosi na razgraničene kursne razlike po osnovu dugoročnog kredita u iznosu od RSD 84,812
hiljada.
LIKVIDACIONA VREDNOST OBAVEZA IZ POSLOVANJA
Tabela. Rekapitulacija likvidacione vrednosti obaveza na dan 30.06.2011.
Vrednost (u RSD 000)
NAZIV
Knjigovodstvena
Likvidaciona
Korekcija
vrednost
vrednost
Dugoročne obaveze
336,079
388,344
724,423
Kratkoročne obaveze
406,135
(369,965)
36,170
Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja
241,979
799,345
557,366
Druge obaveze i PVR
155,729
19,378
(136,351)
Ukupno obaveza
1,139,922
439,394
1,579,316
Korekcija likvidacione vrednosti obavaza izvršena je po osnovu utvrđene liste poverilaca na
ispitnom ročištu i po osnovu usaglašavanja sa poveriocima koji nisu izvršili prijavu svojih
potraživanja.
Dakle, likvidaciona vrednost obaveza iz poslovanja je procenjena na ukupno RSD 1,579,316
hiljada.
Kao što se iz prethodnog dela teksta može videti, vrednost likvidacionih obaveza
nadmašuje vrednost likvidacione imovine za iznos od RSD 552,832 hiljade. S obzirom na
hipoteke koje su date NLB Interfinanz, kao najvećem poveriocu, za obezbeđenje kredita u
slučaju bankrotstva, poverioci koji nisu obezbeđeni hipotekom ne bi mogli da namire
svoja potraživanja u celosti (cca 40%), dok bi u slučaju usvajanja plana reorganizacije,
poverioci svoja potraživanja namirili u iznosu od 70%, tako da je u njihovom
prevashodnom interesu da se ovakav Plan reorgaizacije usvoji a kasnije i sprovede u delo.
Plan reorganizacije
27
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
NOVČANI IZNOS KOJI BI SE DOBIO UNOVČAVANJEM IMOVINE SPROVOĐENJEM
BANKROTSTVA DAT JE U SLEDEĆOJ TABELI:
Likvidaciona vrednost u RSD 000
Nekretnine, postrojenja i oprema
Potraživanja po osnovu datih avansa
Potraživanja po osnovu prodaje
Kratkoročni finansijski plasmani
Ostala potraživanja
Ukupno likvidaciona vrednost
797,453
26,651
41,318
199,965
15,122
1,080,509
Procenjeni troškovi stečajnog postupka (cca)
(54,025)
Total
1,026,484
U slučaju namirenja poverilaca bankrotstvom, poverioci IV klase – komercijalni poverioci –
neobezbeđeni bili bi namireni nakon izmirenja troškova stečajnog postupka i namirenja
obezbeđenih poverioca preuzimanjem celokupne imovine (Klasa III) i prioritetnih klasa
(Klasa I i II) u iznosu od RSD 296,086 hiljada.
Pregled namirenja poverioca sprovođenjem bankrotstva dat je u narednim tabelama:
Tabela 1.
Likvidaciona vrednost u RSD 000
Razlučni poverioci (obezbeđeni)
Neobezbeđeni poverioci
Total
724,423
854,893
1,579,316
Tabela 2.
Likvidaciona vrednost u RSD 000
Novčani iznos dobijen otuđenjem imovine
797,453
Procenjeni likvidacioni troškovi
(30,000)
Iznos za namirenje
767,453
Razlučni poverioci
Ostatak likvidacione mase
(724,423)
43,030
Novčani iznos namirenjem potraživanja
283,056
Procenjeni likvidacioni troškovi
(30,000)
Ukupno za namirenje neobezbeđenih poverilaca
296,086
Neobezbeđeni poverioci
(854,893)
Total
(558,807)
Plan reorganizacije
28
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
X. FINANSIJSKA PROJEKCIJA
ZA PERIOD IZVRŠENJA PLANA REORGANIZACIJE
Finansijska projekcija za period izvršenja plana reorganizacije metodom prinosa “Papirpak“ d.o.o.,
Preljine izvršena je u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim standardima u vezi sa
procenom vrednosti kapitala. Shodno navedenim propisima i standardima, u postupku procene
prinosne vrednosti Društva primenjen je model diskontovane dividende.
Dokumentaciona osnova za projekciju sastoji se od analitičkih računovodstvenih informacija
Društva na dan 30. jun 2011. godine, analitičkih i sintetičkih računovodstvenih i finansijskih
izveštaja, kao i drugih relevantnih informacija, kao i finansijski izveštaji privrednog društva
„Kartonpak“ d.o.o., Preljina i privrednog društva „Diva Papirnica“ d.o.o. u stečaju, Preljina, s
obzirom da je planom reorganizacije predviđeno pripajanje pomenutih društva privrednom društvu
„Papirpak“. Kao podloga za projektovanje relevantnih veličina do 2019. godine poslužile su
informacije dobijene od strane predlagača plana reorganizacije i relevantnih informacija dobijenih
sa tržišta.
Matematički posmatrano, sadašnja (diskontovana) vrednost neto novčanog toka (DNT) se dobija
zbirom diskontovanih novčanih tokova u neograničenim budućim periodima, pri čemu se budući
neto novčani tokovi svode na sadašnju vrednost preko odabrane diskontne stope. U praktične
svrhe se vrši pojednostavljivanje tako što se matematičke formule sa beskonačnim nizom
razdvajaju na sumu diskontovanih novčanih tokova u definisanom vremenskom periodu
(najčešće je 5 godina, dok u slučaju Papirpaka predvidjen je period od 8 godina i to 6 godina + 2
godina grejs perioda), na čijem kraju se očekuje stabilizovanje novčanog toka.
Novčani tokovi mogu da se definišu kao „tok pre servisiranja obaveza“ i tok „posle servisiranja
obaveza“: U prvom slučaju procenjuje se vrednost investiranog, a u drugom slučaju vrednost
sopstvenog kapitala.
S obzirom da izbor definicije novčanog toka opredeljuje i ostale korake u proceni vrednosti ovom
metodom, potrebno je naglasiti da se u ovom slučaju radi o definiciji novčanog toka posle
servisiranja dugova, pri čemu je u konkretnom slučaju primenjen model diskontovane dividende
ovom tipu Društva primerenoj varijanti procene vrednosti kapitala po metodu DNT.
PROJEKCIJE POSLOVNIH PERFORMANSI
Prema metodu diskontovane dividende, vrednost kapitala poslovnog subjekta jednaka je
sadašnjoj vrednosti budućih dividendi. U primeni ovog metoda vrši se projekcija budućih
dividendi, tako što se od projektovanih priliva oduzimaju projektovani odlivi sredstava, pri čemu je
potrebno voditi računa da projektovane dividende ne ugrožavaju finansijsku poziciju Društva.
Dividenda, projektovana za svaku pojedinačnu godinu.
Prvi korak u proceni po metodu DNT je određivanje dužine perioda diskretnih projekcija novčanog
toka. Projekcije od 30. juna 2011. do 2019. godine se odnose na pune kalendarske godine.
Procenjuje se da će u tom periodu biti dostignut zadovoljavajući obim aktivnosti i da će novčani tok
Društva postići stabilan nivo.
Glavni tokovi obuhvaćeni procenom su:
(a) projekcije prihoda;
(b) projekcije poslovnih rashoda;
(c) projekcije razlike u ceni
(d) projekcije (dez)investicija u obrtna i osnovna sredstva;
(e) projekcije bilansa uspeha;
(f) projekcije bilansa stanja i
(g) projekcije novčanog toka odnosno dividendi.
Plan reorganizacije
29
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Iskazivanje vrednosti:
Sve novčane veličine u projekcijama iskazane su u nivoima cena iz prve polovine 2011. godine.
Preračuni projektovanih veličina i vrednosti u EUR rađeni su prema kursu na dan procene odnosno
korišćen je kurs 1 € = 102.4631 RSD
Baza podataka:
Društvo je obrađivačima procene dostavilo relevantne informacije o prethodnim i aktuelno rađenim
planovima i projekcijama prodaje po pojedinim segmentima tržišta. Dostavljene su i konkretnije
informacije o godišnjim planovima i očekivanim novim kupcima na pojedinačnom nivou. Takođe su
pribavljena i Pisma o namerama najvećih ino-kupaca kojim se oni izjašnjavaju o svojim budućim
planovima u vezi poslovanja sa Papirpakom.
U narednom delu ovog poglavlja tabelarno su prikazane agregatne (na nivou Društva) projekcije,
obračuni i izvršena procena vrednosti. Vrednosti su iskazane u domaćoj valuti (RSD) u hiljadama
dinara.
U cilju obračuna korigovane knjigovodstvene vrednosti kapitala, kao osnove za finansijsku
projekciju za period izvršenja plana reorganizacije, neophodno je izvršiti korekciju zvaničnog
bilansa stanja saglasno uočenim potrebama korigovanja baznog perioda za iznose koji su na
predmetnim pozicijama greškom evidentirani. Kod projektovanja bilansa stanja uzeta je vrednost
dobijena procenom vrednosti imovine metodom likvidacione vrednosti koja je umanjena za
diskont koji je predviđen planom i uvećane za vrednost imovine i obaveza spajanjem privrednog
društva „Kartonpak“ d.o.o., Preljina i privrednog društva „Diva Papirnica“ d.o.o. u stečaju, Preljina.
U konkretnom slučaju, najznačajnije izvršene korekcije su sledeće:
-
Izvršena je korekcija vrednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme od strane
sudskih veštaka, izvršena je negativna korekcija vrednosti građevinskih objekata u iznosu
od RSD 109,781 hiljada dok je za zemljište i opremu u ukupnom iznosu od RSD 91,617
hiljada izvršena pozitivna korekcija. Procena vrednosti zemljišta, građevinskih objekata i
opreme data je u prilogu ovog izveštaja.
-
Izvršena je korekcija potraživanja u ukupnom iznosu od RSD 69,117 hiljada. Korekcija je
izvršena po osnovu izbijanja međusobnih potraživanja i obaveza koja se mogu
kompenzovati i po osnovu izvršenih usagalašavanja sa dužnicima.
-
Izvršena je korekcija kratkoročnih finansijskih plasmana za iznos od RSD 11,921 hiljada.
Korekcija je izvršena s obzirom da za pomenuti iznos postoji mogućnost izbijanja
međusobnih potraživanja i obaveza koja se mogu kompenzovati.
-
Izvršena je korekcija likvidacione vrednosti kratkoročnih finansijskih obaveza, obaveza iz
poslovanja i ostalih kratkoročnih obaveza za vrednost obračunatih kamata od strane
poverioca i iznos diskonta u visini od 30% koji je predviđen planom reorganizacije u
ukupnom iznosu od RSD 55,644 hiljada.
-
Izvršena je korekcija ostalih potraživanja u ukupnom iznosu od RSD 92,581 hiljada po
osnovu ukidanja ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja koja se odnose na
razgraničene kursne razlike.
-
Kao bazni period za projekciju bilansa stanja na dan 30. juna 2011. godine korišćen je
korigovani bilans koji sadrži gore pomenute korekcije i bilanse stanja privrednih društva
„Kartonpak“ i „Diva papirnica“ u stečaju koji se pripajaju Društvu sa stanjem na dan 30.
juna 2011. godine (poglavlje 11. Sadržaj plana reorganizacije).
Plan reorganizacije
30
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
-
Izvršena je korekcija obaveza iz poslovanja u ukupnom iznosu od RSD 473,782 hiljada.
Korekcija se odnosi na obaveze prema povericu Kartonpak d.o.o., Preljina u iznosu od
RSD 153,834 hiljada i Diva papirnica d.o.o. u stečaju, Preljina u iznosu od RSD 319,948
hiljada s obzirom da je planom reorganizacije predviđeno da se pomenuti poverioci
pripoje društvu Papirpak d.o.o. u stečaju, Preljina.
-
S obzirom da privredno društvo „Papirpak“ d.o.o., Preljina, već duži period ne obavlja
delatnost, kao polazna osnova za projekciju Bilansa uspeha korišćena je postojeća
proizvodnja pokretača plana reorganizacije „Padika System“ d.o.o., Preljina, s obzirom da
je planom predviđeno da se celokupna proizvodnja kao i ugovoreni poslovi prenesu na
Društvo.
PROJEKTOVANI PRIHODI OD PRODAJE I POSLOVNI RASHODI
Projektovani obim prihoda od prodaje za 2011. godinu iznosi oko RSD 266,850 hiljada, dok se u
2012. godini očekuje da se prihodi od prodaje utrostruči s obzirom da u 2011. godini iskazana
proizvodnja za šest meseci i planirano je sa seriskom proizvodnjom novog asortimana (celulozni
program, koji je Padika System od 01. jula 2011. počela probno da primenjuje) i iznosi oko RSD
704,100 hiljada. U 2013. godini planirano je da obim prodaje poraste po stopi od 10% godišnje. u
2014. godini očekuje se da prihodi od prodaje se uvećaju za cca 15%, s obzirom da je planirano da
dodje do povećanja kapaciteta proizvodnje prevashodno zbog uvođenja novog proizvodnog
asortima (celulozni program), dok je u narednih pet godina planirano da obim prihoda od prodaje
raste po stopi od 7% godišnje. Ciljni obim prodaje u 2019. godini trebalo bi da iznosi cca RSD
1,250,000 hiljada.
Planom reorganizacije u 2011. godini na mesečnom nivou planirano je proizvodnja od oko 850
tono i to pap.konf. AFH REC od cca 500 tona, Jumbo rolne Krep cca 200 tona i siva lepenka cca
150 tona koliko trenutno iznosi proizvodnja. Projektovani prihodi na mesečnom nivou iznosi cca
RSD 44,475 hiljada. U 2012. godini takođe je planirana proizvodnja od cca 850 tonai to sledećeg
asortima pap.konf. AFH REC od cca 400 tona, pap.konf. AFH Cel cca 200 tona, Jumbo rolne
Krep cca 100 tona i siva lepenka cca 150 tona. Projektovani prihod na mesečnom nivo iznosi cca
RSD 58,675 hiljada.
Planirana proizvodnja predviđena planom reorganizacije detaljnije je data u poglavlju 11. Sadržaj
plana reorganizacije tačka 6.
U svrhu projekcije Društva izvršeno je detaljno projektovanje poslovnih rashoda za proizvodni
asortima Društva (troškovi proizvodnje dati su u poglavlju 11. Sadržaj plana reorganizacije tačka 6.
za 2011., 2012. i 2014. godinu ) dok se za ostalih sedam godina troškovi planirani na bazi učešća
troškova u proizvodnji, dok je za troškove zarada planirana stopa rasta zarada od 5%. Takođe,
Planom reorganizacije su projektovani i troškovi kamata u visini od 7.5% na godišnjem nivou po
osnovu odobrenih kredita od strane banaka.
Projektovani bilans uspeha dat je u narednoj tabeli:
Plan reorganizacije
31
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Projektovani bilans uspeha
POZICIJE
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
POSLOVNI PRIHODI PERIODA
RASHODI DIREKTNOG MAT.
Troškovi materijala za izradu
RASHODI DIREKTNOG MAT.
BRUTO POSLOVNI REZULTAT
OSTALI VARIJABILNI TROŠKOVI
Troškovi režiskog materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi proizvodnih usluga
KONTRIBUCIONA DOBIT
TROŠKOVI POSLOVANJA
Troškovi bruto zarada
Troškovi amortizacije
Nematerijalni troškovi
POSLOVNI REZULTAT
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
REZULTAT FINANSIRANJA
DOBITAK I GUBITAK
DOBITAK (GUBITAK)
POREZI I DOPRINOSI IZ DOBITKA
NETO REZULTAT
NETO DOBITAK (GUBITAK)
Plan reorganizacije
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
266,850
266,850
704,100
704,100
774,510
774,510
890,687
890,687
953,035
953,035
1,019,747
1,019,747
1,091,129
1,091,129
1,167,508
1,167,508
1,249,234
1,249,234
90,000
90,000
176,850
82,200
24,600
42,000
15,600
94,650
68,315
48,000
16,312
4,003
26,335
316,845
316,845
387,255
160,851
51,600
77,451
31,800
226,404
122,874
96,000
16,312
10,562
103,531
340,784
340,784
433,726
174,265
54,216
85,196
34,853
259,461
128,730
100,800
16,312
11,618
130,731
391,902
391,902
498,784
215,546
62,348
113,117
40,081
283,238
135,512
105,840
16,312
13,360
147,726
419,335
419,335
533,699
230,634
66,712
121,035
42,887
303,065
141,740
111,132
16,312
14,296
161,325
448,689
448,689
571,058
246,779
71,382
129,508
45,889
324,280
148,297
116,689
16,312
15,296
175,983
480,097
480,097
611,032
264,053
76,379
138,573
49,101
346,979
155,202
122,523
16,312
16,367
191,777
513,704
513,704
653,805
282,537
81,726
148,274
52,538
371,268
162,474
128,649
16,312
17,513
208,794
549,663
549,663
699,571
302,315
87,446
158,653
56,216
397,256
170,132
135,082
16,312
18,739
227,124
5,963
22,669
-16,706
6,559
42,300
-35,741
7,215
54,113
-46,898
7,937
56,819
-48,882
8,730
51,534
-42,804
9,603
42,440
-32,836
10,564
33,346
-22,782
11,620
24,252
-12,632
12,782
12,125
657
9,629
0
67,790
0
83,833
0
98,844
0
118,522
0
143,146
0
168,995
0
196,162
0
227,781
0
9,629
67,790
83,833
98,844
118,522
143,146
168,995
196,162
227,781
32
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
PROJEKTOVANE (DEZ)INVESTICIJE U OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA
Društvo u narednom periodu planira investiciona ulaganja, koja bi dovela do povećanja obima
proizvodnje i kapacita kao i uvodjenja novih asortimana, koja bi samim tim i povećala gore
projektovane prihode.
Povećanje proizvodnje papira podrazumeva proizvodnju još dodatnih 330 tona visoko kvalitetnih
tissue celuloznih papira što bi konfekcioniranjem dalo novih 300 tona gotovog visoko kvalitetnog
proizvoda AFH programa. Kupci tih proizvoda bi bile iste inostrane kompanije sa kojima Društvo
sarađuje, takođe, moguć je i deo prodaje na domaćem tržištu.
Da bi se ovo ostvarilo neophodno je postaviti Tissue papir mašinu sa pripremom papirne mase u
već postojeći halski prostor i koristeći postojeću infrastrukturu. Takođe je neophodno izvršiti i
nabavku mašina za doradu ovih proizvoda. Vrednost ove investicije je cca EUR 800.000.
Potreban broj novih osoba za rad je 25.
Povećanje proizvodne kartona podrazumeva proizvodnju još dodatnih 150 tona sive lepenke koja
bi našla prodaju na domaćem tržištu i u okolnim zemljama. Povećanje proizvodnje sive lepenke
još više rasterećuje ekološki problem Papirpaka i smanjuje normativ u iskorišćenju starog papira.
Da bi se ovo ostvarilo potrebno je postaviti još jednu karton mašinu, koju poseduje Kartonpak, u
već postojeći halski prostor i koristeći već postojeću infrastrukturu. Vrednost ove investicije je cca
EUR 200.000. Potreban broj novih osoba za rad je 10.
Ukupna vrednost obe investicije je cca EUR 1,000,000.
Planirano je da se finansiranje gore pomenutih investica izvrši putem dokapitalizacije od strane
vlasnika ili pronalaženjem strateškog partnera ili iz investicionih fondova. Prilikom vršenja
projekcija nije uzeta u obzir gore pomenuta investicija.
Prilikom projekcija, planirana visina ulaganja u osnovna sredstva je u visini amortizacije.
Projektovana obrtna imovina data je u narednoj tabeli:
Plan reorganizacije
33
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Projektovana obrtna imovina
`
Koreigovani
bazni
period
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI
Potraživanja
Dati avansi
Kratkoročni finansijski plasmani
Porez na dodatu vrednost i AVR
262,464
0
262,464
158,590
64,341
21,780
17,753
270,286
4,448
265,839
159,790
65,628
21,780
18,641
275,200
5,416
269,784
161,491
66,940
21,780
19,573
281,463
5,958
275,506
168,007
68,279
18,669
20,551
270,568
6,143
264,424
157,644
69,645
15,557
21,579
274,245
6,573
267,672
161,531
71,038
12,446
22,658
279,788
7,033
272,755
167,172
72,458
9,334
23,791
285,831
7,525
278,306
173,195
73,908
6,223
24,980
292,395
8,052
284,343
179,617
75,386
3,111
26,229
299,502
8,615
290,887
186,453
76,893
0
27,541
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
i PVR
Ostale kratkoročne obaveze
268,477
25,319
229,593
274,937
25,319
232,053
282,448
25,319
235,564
289,753
25,319
242,469
292,248
21,521
250,377
292,779
17,723
256,299
281,577
13,925
250,467
266,431
10,128
240,667
247,460
5,064
228,962
226,947
0
215,691
13,565
0
13,565
4,000
13,565
8,000
13,565
8,400
11,530
8,820
9,495
9,261
7,461
9,724
5,426
10,210
2,713
10,721
0
11,257
-6,013
-4,651
-7,248
-8,290
-21,680
-18,533
-1,789
19,400
44,935
72,555
NETO OBRTNI FOND
Projektovani bilansi stanja sa metodološkog aspekta predstavljaju nezaobilazan kontrolni oslonac u postupku procene vrednosti kapitala. Bez
projektovanih bilansa stanja ne može se u dovoljnoj meri sagledati realnost projekcija niti steći validna predstava o potrebnim eksternim izvorima
finansiranja.
Projektovani bilans stanja dat je u narednoj tabeli:
Plan reorganizacije
34
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Projektovani bilans stanja
Bazni
period
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
STALNA IMOVINA (I+II+III)
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
NPO I BIOLOŠKA SREDSTVA
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
Nekretnine postrojenja i oprema
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
1,031,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262,464
270,286
275,200
281,463
270,567
274,245
279,788
285,831
292,395
299,502
POZICIJA
AKTIVA
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
64,341
70,075
72,357
74,237
75,787
77,610
79,491
81,433
83,438
85,509
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI
198,123
200,211
202,844
207,226
194,780
196,635
200,297
204,398
208,957
213,994
Potraživanja
186,453
158,590
159,790
161,491
168,007
157,644
161,531
167,172
173,195
179,617
Kratkoročni finansijski plasmani
21,780
21,780
21,780
18,669
15,557
12,446
9,334
6,223
3,111
0
Porez na dodatu vrednost i AVR
17,753
18,641
19,573
20,551
21,579
22,658
23,791
24,980
26,229
27,541
POSLOVNA IMOVINA
1,294,170
1,301,992
1,306,906
1,313,169
1,302,273
1,305,951
1,311,494
1,317,537
1,324,101
1,331,208
POSLOVNA AKTIVA
1,294,170
1,301,992
1,306,906
1,313,169
1,302,273
1,305,951
1,311,494
1,317,537
1,324,101
1,331,208
8,267
78,654
163,529
167,499
174,609
192,746
232,287
258,560
314,368
1,294,170
1,310,259
1,385,560
1,476,698
1,469,772
1,480,560
1,504,240
1,549,824
1,582,661
1,645,576
303,926
313,555
381,345
465,178
564,023
682,544
825,691
994,686
1,190,848
1,418,629
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
61,115
VIŠAK NNT
UKUPNA AKTIVA (E+Ž)
PASIVA
KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
370,941
-128,130
-118,501
-50,711
33,122
131,967
250,488
393,635
562,630
758,792
986,573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DUGOROČNE OBAVEZE
721,767
721,767
721,767
721,767
613,502
505,237
396,972
288,707
144,353
0
Dugoročni krediti
721,767
721,767
721,767
721,767
613,502
505,237
396,972
288,707
144,353
0
KRATKOROČNE OBAVEZE
268,477
274,937
282,448
289,753
292,248
292,779
281,577
266,431
247,460
226,947
Dobitak / (Gubitak)
DUGOROČNA REZERVISANJA
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
UKUPNA PASIVA
Plan reorganizacije
25,319
25,319
25,319
25,319
21,521
17,723
13,925
10,128
5,064
0
229,593
232,053
235,564
242,469
250,377
256,299
250,467
240,667
228,962
215,691
13,565
13,565
13,565
13,565
11,530
9,495
7,461
5,426
2,713
0
0
4,000
8,000
8,400
8,820
9,261
9,724
10,210
10,721
11,257
1,294,170
1,310,259
1,385,560
1,476,699
1,469,773
1,480,560
1,504,240
1,549,824
1,582,661
1,645,576
35
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Kao što se vidi iz projektovanih bilansa stanja, najveći deo angažovanih sredstava Društva
odnosi se na obrtna sredstva, a u okviru njih najveći deo se odnosi na potraživanja i zalihe i date
avanse.
Takođe, se iz projektovanog bilansa stanja i projektovanog novčanog toka (koji je prikazan u
daljem tekstu) da Društvo nakon izmirenja obaveza iz plana reorganizacije ostaje višak novčanog
toka.
Projektovani novčani tok dat je u narednoj tabeli:
Plan reorganizacije
36
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Projektovani novcani tok
POZICIJE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVANJA
Poslovni dobitak/(gubitak)
9,629
67,790
83,833
98,844
118,522
143,146
168,995
196,162
227,781
Amortizacija
16,312
16,312
16,312
16,312
16,312
16,312
16,312
16,312
16,312
PROMENE NA POZICIJAMA OBRTNOG KAPITALA
-1,362
2,598
1,042
13,391
-3,147
-16,744
-21,189
-25,535
-27,620
Smanjenje (povećanje) zaliha
-4,448
-969
-542
-185
-430
-460
-492
-527
-564
Smanjenje (povećanje) potraživanja
-1,200
-1,700
-6,516
10,363
-3,888
-5,640
-6,023
-6,422
-6,836
Smanjenje (povećanje) potraživanja za date avanse
-1,287
-1,313
-1,339
-1,366
-1,393
-1,421
-1,449
-1,478
-1,508
0
0
3,111
3,111
3,111
3,111
3,111
3,111
3,111
-888
-932
-979
-1,028
-1,079
-1,133
-1,190
-1,249
-1,311
2,460
3,511
6,905
7,907
5,922
-5,832
-9,800
-11,705
-13,272
0
0
0
-3,798
-3,798
-3,798
-3,798
-5,064
-5,064
-2,713
Smanjenje (povećanje) kratkoročnih finansijskih plasmana
Smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja
Povećanje (smanjenje) obaveza iz poslovanja
Povećanje (smanjenje) kratkoročnih finansijskih obaveza
Povećanje (smanjenje) obaveza po osnovu PDV i ostalih
javnih prihoda
Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza
NETO NOVČANI TOK IZ POSLOVANJA
0
0
0
-2,035
-2,035
-2,035
-2,035
-2,713
4,000
4,000
400
420
441
463
486
511
536
24,579
86,699
101,187
128,547
131,686
142,714
164,118
186,939
216,473
TOKOVI GOTOVINE IZ INVESTICIONIH AKTIVNOSTI
Ulaganja u NPO
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
NETO NOVČANI TOK IZ INVESTICIONIH AKTIVNOSTI
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
-16,312
Povećanje (smanjenje) dugoročnih finansijskih obaveza
0
0
0
-108,265
-108,265
-108,265
-108,265
-144,353
-144,353
NETO NOVČANI
FINANSIRANJA
0
0
0
-108,265
-108,265
-108,265
-108,265
-144,353
-144,353
8,267
70,387
84,875
3,970
7,109
18,137
39,541
26,274
55,807
TOKOVI GOTOVINE
FINANSIRANJA
- PROMENE
TOK-PROMENE
NA IZVORIMA
NA
IZVORIMA
NETO NOVČANI TOK ZA SOPSTVENI KAPITAL
Projektovani novčani tok prikazuje da Društvo na bazi projektovane proizvodnje i prodaje uz primenjenu racionalizaciju troškova,
nakon namirenja odnosno serviranja tekućih obaveze iz poslovanja i namirenja obaveza prema poveriocima koji su predviđeni za
namirenje planom reorganizacije akumulira višak novčanog toka.
Plan reorganizacije
37
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
XI. SADRŽAJ PLANA REORGANIZACIJE
Član 156. Zakona o stečaju
1.
Ovaj Plan reorganizacije pokazuje da je svima u interesu da Društvo nastavi sa normalnim
poslovanjem. Osmogodišnji period relaizacije plana (2011-2019), uz dve godine grejsperioda je dovoljno da se, omogući finansijsko-proizvodna konsolidacija društva. U
predhodnom delu plana prikazan je detaljni opis delatnosti, istorijat subjekta reorganizacije
kao I okolnosti koje su dovele do pokretanja stečaja.
2.
Planom reorganizacije je predviđen nasatavak poslovanja subjekta reorganizacije, u
okvirima osnovne delatnosti – proizvodnja papira i kartona, primenom tehnoloških procesa
koji su detaljno objašnjeni u Planu reorganizacije.
3.
Planom reorganizacije je prikazana lista poberilaca, klase poverilaca, kriterijumi formiranja
klasa i rokovi namirenja poverilaca po klasama
4.
Planom reorganizacije nije predviđena prodaja imovine kao način namirenja poverilaca.
5.
Planom reorganizacije nije predviđeno namirenje poverilaca sa založnim pravom – prodajom
imovine subjekta reorganizacije.
6.
Planom reorganizacije je predviđeno da se izvrši spajanje uz pripajanje Društvu „Papirpak“
d.o.o., Preljina, Čačak kao društvo sticala sa društvom „Kartonpak“ d.o.o., Preljina, Čačak i
„Diva Papirnica“ d.o.o. u stečaju, Preljina, Čačak, gde bi društvo sticala bilo pravni sledbenik
društva koje prestaje sa poslovanjem.
7.
Usvajanjem plana reorganizacije, sva prava i obaveze poverilaca iz plana, definišu se
isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana , uključujući i situaciju da plan nije u
celosti izvršen odnosno u slučaju da se izvršenje plana obustavlja.
8.
Planom reorganizacije previđeni su organi subjekta reorganizacije, te jasno naznačena
njihova ovlašćenja i obaveze kao i naknade za angažovanje
9.
Planom reorganizacije nije predviđeno posebno angažovanje stručnih lica, odnosno ako se u
toku sprovođenja plana reorganizacije iskaže potreba, ista će biti angažovana u zavisnosti
od obima i vrste zahteva.
10. Planom reorganizacije je predviđeno angažovanje strulnog lica, licenciranog stečajnog
upravnika za potrebe praćenja sprovođenja plana reorganizacije sa utvrđenim obavezama,
pravima i visinom nadoknade za rad.
11. Sastavni deo Plana reorganizacije čine godišnji finansijski izveštaji za period od tri godine
pre pokretanja stečajnog postupka .
12. Sastavni deo Plana reorganizacije čine projekcije bilansa stanja, uspeha i novčanih tokova
za period sprovođenja plana reorganizacije.
13. U planu reorganizacije je izvršena analiza procena nastavka stečajnog postupka
bankrotstvom stečajnog dužnika i očekivani stepen namirenja poverilaca stečajnog dužnika
u tom slučaju.
14.
Planom rerganizacije je predviđen početak primene plana – trideset dana nakon
pravosnažnosti rešenja o usvajanju plana reorganizacije.
Plan reorganizacije
38
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
15. Rok za sprovođenje plana reorganizacije je na zahtev predlagača plana 8 godina i to:
Godina
Procenat namirenja poverioca po godinama
2012
grejs period
2013
grejs period
2014 – 2017
15.00%
2018 i 2019
20.00%
16. Nastavak obavljanja osnovne delatnosti Društva tj. proizvodnja papirne galanterije, putem
prenosa celokupnog poslovanja i proizvodnje sa matičnog društva-pokretača plana
reorganizacije “Padika system” d.o.o., Preljina, Čačak na Društvo.
Postojeći proizvodni asortiman sa postojećim cenovnikom privrednog društva “Padika
system” d.o.o., Preljina, Čačak:
SIROVINE – JUMBO ROLNE KREP PAPIRA
Toaletni krep papir
Formati: 60cm, 70cm, 105cm
Gramatura: 30 gr/m²
Boja: Siva – 52,00 din / kg
Boja: Roze – 53,00 din / kg
Hidroaktivni krep papir
Format: 70cm
Gramatura: 40 gr/m²
Boja: Siva – 55,00 din / kg
Boja: Zelena – 56,00 din / kg
U cenu NIJE uračunat PDV.
Paritet: FCO Preljina
SIVA LEPENKA
Debljina
( mm )
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
Broj tabaka na paleti
( kom )
1200
1000
800
700
600
500
Cena
( din / tabak )
27,30
33,30
39,90
46,50
53,20
66,50
Format tabaka: 71 x 101 cm x cm,
u cenu NIJE uračunat PDV.
Paritet: FCO Preljina
Tabelarni prikaz proizvoda za najveće kupce u inostranstvu privrednog društva „Padika
system” d.o.o., Preljina, Čačak koje će planom reorganizacije preuzeti privredno društvo
„Papirpak” d.o.o., Preljina, Čačak.
Plan reorganizacije
39
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tabelarni prikaz proizvoda iz AFH programa (AFH - away from home / vankućna potrošnja) za kupca
„HUCHTEMEIER PAPIER“ GmbH – Dortmund, GERMANY
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Jedinica/pakovanje
Cena po
jedinici (eur)
Minimalna
neto težina
po jedinici (
u kg )
Cena po
jednoj toni
(eur)
V-falc, sivi, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista / kutija
V-falc, zeleni, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista / kutija
Kutija / 32 kutije na pal
Kutija / 32 kutije na pal
6,20
6,40
11,04
11,04
562
580
Z-falc/ p., 23cm x 23,5cm, 20 x 150 = 3000 lista /bela k.
Kutija / 80 kutija na pal
4,29
6,41
669
C-falc sivi, 23cm x 23cm, 24 x 156 = 3744 lista / kutija
C-falc sivi, 23cm x 23cm, 20 x 150 = 3600 lista / kutija
Kutija / 40 kutija na pal
Kutija / 40 kutija na pal
7,10
6,91
11,46
11,15
620
620
C-falc, p./ z., 23cm x 33cm, 20 x 140 = 2800 lista /obična k.
Kutija / 54 kutije na pal
5,25
8,43
623
C-falc, p./ z., 23cm x 33cm, 20 x 140 = 2800 lista /bela kut.
C-falc, p./ z., 23cm x 33cm, 20 x 140 = 2800 lista / Maxima k
Kutija / 54 kutije na pal
Kutija / 54 kutije na pal
5,40
8,43
5,50
8,43
640
652
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kutija
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kutija
Kutija / 32 kutije na pal
Kutija / 32 kutije na pal
7,55
7,75
12,47
12,47
605
621
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 150 = 3600 lista / kutija
C-falc, zeleni, 25cm x 33cm, 24 x 150 = 3600 lista / kutija
Kutija / 32 kutije na pal
Kutija / 32 kutije na pal
7,11
7,31
11,97
11,97
594
611
DC-falc, sivi, 25cm x 50cm, 20 x 120 = 2400 lista / kutija
DC-falc, zeleni, 25cm x 50cm, 20 x 120 = 2400 lista / kutija
Kutija / 32 kutije na pal
Kutija / 32 kutije na pal
7,50
7,70
12,075
12,075
621
638
Siva rolna, 190m (170m), 50g. 6 roli u pakovanju
Siva/plava rolna, 230m, 28g. 6 rolni u pakovanu
Siva rolna, 300m (280m), 28g. 6 rolni u pakovanju
Plava rolna, 300m (280m), 28g. 6 rolni u pakovanju
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
1,04
0,78
0,94
0,95
1,67
1,26
1,512
1,512
620
620
620
630
Plan reorganizacije
40
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Jumbo toalet papir rolna 180m, siva, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 240m, siva, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 320m, roze, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 350m, roze, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 400m, roze, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 500m, siva, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna (ECO 102) 525 m, siva, 6 rol./pak.
Jumbo toalet papir rolna 500m, roze, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 600m, siva, 6 rolni u pakovanju
Jumbo toalet papir rolna 600m, roze, 6 rolni u pakovanju
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
pak. / 42 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
rolna / 48 pak. na pal.
0,28
0,37
0,54
0,59
0,66
0,81
5,04
0,85
0,95
1,00
0,459
0,6156
0,837
0,918
1,026
1,323
8,262
1,323
1,5525
1,5525
609
609
643
643
643
609
609
643
609
643
Krep toalet papir, sivi, 400 lista, 64 rolne u LDPE pak.
Krep toalet papir, roze, 400 lista, 64 rolne u LDPE pak.
rolna / 33 LDPE na pal
rolna / 33 LDPE na pal
0,073
0,077
0,1254
0,1254
585
615
17,75
19,04
12
17,03
17,03
10,88
10,88
10,56
11,62
11,35
10,47
11,70
606
605
592
626
626
635
635
636
633
634
637
632
Toalet. rolna siva, 29g. Širina 68cm, dužina 180m, 5 rol/ k.
Kutija / 24 kutije na pal.
10,75+0,30
Toalet. rolna siva, 35g. Širina 68cm, dužina 160m, 5 rol/ k.
Kutija / 24 kutije na pal.
11,52+0,30
Toalet. rolna siva, 36g. Širina 68cm, dužina 160m, 3 rol/ k.
Kutija / 45 kutija na pal.
7,10
Ubr. rolna zelena, 43g. Širina 66cm, dužina 100m, 6 rol/kut
Kutija / 24 kutije na pal.
10,66+0,30
Ubr. rolna zelena, 43g. Širina 66cm, dužina 100m, 6 rol/kut
Kutija / 21 kutija na pal.
10,66+0,30
Toalet. rolna zelena, 40g. Širina 68cm, dužina 200m, 2 r./k.
Kutija / 33 kutije na pal.
6,91+0,30
T.rolna zelena/siva, 40g. Širina 68cm, dužina 200m, 2 rol/k
Kutija / 33 kutije na pal.
6,91
T. rolna zelena, 40g. Širina 66cm, dužina 200m, 2 rol./kut.
Kutija / 36 kutija na pal.
6,72
Toalet. rolna siva, 40g. Širina 66cm, dužina 220m, 2 rol/kut
Kutija / 36 kutija na pal
7,35+0,30
Ubr. rolna zelena, 43g. Širina 66cm, dužina 200m, 2 rol/kut
Kutija / 36 kutija na pal.
7,20+0,30
Toalet. rolna zelena, 35g. Širina 68cm, dužina 220m, 2 r.k.
Kutija / 36 kutija na pal
6,67+0,30
Ubr. rolna zelena, 43g. Širina 68cm, dužina 200m, 2 rol/kut
Kutija / 36 kutija na pal
7,39+0,30
Napomena: Dodatak na cenu u ovoj tabeli od EUR 0,30 predstavlja cenu folije koja se koristi za pakovanje rolni.
Plan reorganizacije
41
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tabelarni prikaz proizvoda iz AFH (AFH - away from home / vankućna potrošnja) programa za kupca
„ANTELA“ d.o.o. – SLOVENIA
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kutija
Kutija / 36 kutija na pal
7,65
Prosečna
neto težina
po jedinici
( u kg )
12,8
C-falc, sivi, 23cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kutija
C-falc, zeleni, 23cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista /
kutija
C-falc, sivi, 23cm x 33cm, 24 x 144 = 3456 lista / kutija
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kut.60% bel
C-falc, sivi, 23cm x 33cm, 24 x 156 = 3744 lista / kut.60% bel
V-falc, sivi, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista / kutija
V-falc, zeleni, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista /
kutija
V-falc, plavi, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista /
kutija
V-falc, sivi, 25cm x 23cm, 20 x 240 = 4800 lista / kutija
V-falc, sivi, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista / kut.60% bel
Krep toalet papir, sivi, 400 lista, 64 rolne u LDPE
pakovanju
Krep toalet papir, roze, 400 lista, 64 rolne u LDPE
pakovanju
CP rolna siva, 20cm x 220m, 6 rolni u pakovanju (bala)
Jumbo toalet papir rolna siva, 166m, 6 rolni u
pakovanju
Maxi ubrus rolna roze, 19cm x 115m, 6 rolni u
pakovanju
Toalet. rolna zelena, 40g. Širina 68cm, dužina 200m, 2
rol/kut
Kutija / 36 kutija na pal
Kutija / 36 kutija na pal
7,34
7,45
12,5
12,5
587,00
596,00
Kutija / 36 kutija na pal
Kutija / 36 kutija na pal
7,14
8,67
11
12,8
649,00
677,00
Kutija / 36 kutija na pal
7,75
12,5
620,00
Kutija / 36kutija na pal
Kutija / 36 kutija na pal
6,48
6,58
11,7
11,7
554,00
562,00
Kutija / 36 kutija na pal
6,58
11,7
562,00
Kutija / 40 kutija na pal
Kutija / 36 kutija na pal
6,27
7,50
11,4
11,7
536,00
641,00
rolna / 33 LDPE na pal
0,074
0,130
569,00
rolna / 33 LDPE na pal
0,078
0,130
600,00
Rolna / 48 bala na pal
Rolna / 108 bala na pal.
0,75
0,257
1,2
0,450
625,00
571,00
Rolna / 52 bale na pal
0,47
0,850
559,00
Kutija / 36 kutija na pal
6,94
10,88
638,00
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Plan reorganizacije
Jedinica/pakovanje
Cena po
jedinici
(eur)
Cena po
jednoj
toni (eur)
598,00
42
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tabelarni prikaz proizvoda iz AFH (AFH - away from home / vankućna potrošnja) programa za kupca
„PLOCK“ GmbH – GERMANY
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
C-falc, sivi, 25cm x 33cm, 24 x 160 = 3840 lista / kutija
V-falc, sivi, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista / kutija
V-falc, zeleni, 25cm x 23cm, 20 x 250 = 5000 lista /
kutija
Krep toalet papir, sivi, 400 lista, 64 rolne u LDPE
pakovanju
Jumbo toalet papir rolna siva,širina 29 cm, 6 r.u pak.
AG- 027
Jumbo toalet papir rolna siva,širina 25 cm, 6 r.u pak.
AG- 026
DC-falc, sivi, 25cm x 50cm, 20 x 120 = 2400 lista /
kutija
Plan reorganizacije
Kutija / 40 kutije na pal
Kutija / 40 kutije na pal
Kutija / 40 kutije na pal
7,67
6,28
6,49
Prosečna
neto težina
po jedinici
( u kg )
13,5
11,7
11,7
rolna / 36/39/42 LDPE na
pal
pak / 48 pak. na pal.
0,075
0,130
577,00
5,13
7,2
712,50
pak / 56 pak. na pal.
4,10
5,7
719,00
Kutija / 40 kutija na pal
7,78
12
648,00
Jedinica/pakovanje
Cena po
jedinici
(eur)
Cena po
jednoj
toni (eur)
568,00
537,00
555,00
43
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
17. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PAPIRA U PAPIRPAK
Fabrika papira „PAPIRPAK“ doo je nastala iz zanatske radionice, osnovane 1984. godine od
strane osnivača i vlasnika Milovana Jovanovića.
U početku se fabrika bavila konfekcioniranjem higijenskih papira za kućnu potrošnju, a od 1998.
godine, „PAPIRPAK“ ima sopstvenu proizvodnju tissue, krep i MG papira, i te proizvode
konvertuje u gotove higijenske proizvode za kućnu potrošnju poznate pod robnom markom
„DIVA“. Od 2008. godine menja se proizvodni program i počinje se sa proizvodnjom papira i
gotovih proizvoda za van kućnu potrošnju, ili takozvani „AFH program“ (Away from home). U
sklopu fabrike papira „PAPIRPAK“ nalazi se i pogon za proizvodnju sive lepenke. Celokupna
proizvodnja je zasnovana na recikliranju starog papira.
Fabrika papira „PAPIRPAK“ obavlja svoje delatnosti u Preljini, u sopstvenom prostoru, koji ima
površinu od 5.000 m2, poseduje dve Papir mašine, jednu Karton mašinu i ostalu opremu za
obradu finalnih proizvoda.
Od osnivanja privredno društvo PAPIRPAK neprestano povećava svoje kapacitete i uvodi u
proizvodnju inovacije, prateći najnovije svetske trendove i osluškujući potrebe klijenata, pri tom ne
odustajući od maksimalnog kvaliteta proizvoda utvrđenog prepoznatljivom tradicijom. Tendencija
zaštite životne sredine nagoveštava finalnu orijentaciju privrednog društva kojom se insistira na
korišćenju materijala podložnih recikliranju. u cilju očuvanja ozonskog omotača i biološke
raznovrsnosti, tako da je ekonomski razvoj uslovljen što manjom upotrebom plastičnih materijala
u procesu proizvodnje, dok je akcenat na inovativnim, jedinstvenim i isplativim rešenjima
ambalaže od papira.
PAPIRPAK je pustio u rad delove sopstveno automatizovanih procesa u proizvodnji papira koje
su projektovali i delom izveli stručni radnici privrednog društva. Automatizacija procesa je
izvedena jer je oprema sa sitemima upravljanja iz perioda sedamdesetih godina pa je bilo nužno
zameniti sisteme upravljanja procesima putem PLC kontrolera čime se povećava produktivnost
postrojenja a pruža mogučnost kontrole gotovih proizvoda. U postupku reciklaže papir se prvo
odvoja od ostalog otpada, pa se zatim sortira po kvalitetu. Kancelarijski papir zatim ide na
flotaciju, u kojoj se od papirnih vlakana uklanjaju boje, kartoni idu na ponovno dobijanje
kartona.
Otpadni papir prolazi kroz neku od faza, ili kroz sve faze prikazane na tehnološkoj šemi. Tipovi
uređaja i redosled kojim će se oni koristiti, zavisi od kvaliteta otpadnog papira, vrste neželjenih
primesa i kvaliteta krajnjeg proizvoda.
Reciklaža papira se odvija kroz naredne faze:
•
•
•
•
•
•
Sakupljanje otpadnog papira – korišćenjem specijalnih kontejnera za papir.
Ukoliko papir nije moguće izdvojiti još u toku sakupljanja otpada u kontejnere, onda se
on odvaja od ostalog otpada u centrima za sortiranje otpada. Prikupljeni papir se sortira
po kvalitetu i presuje u bale.
Bale sortiranog papira se transportuju u centar za reciklažu papira. U centru za
reciklažu papira najpre se ocenjuje kvalitet otpadnog papira, radi određivanja cene istog.
Od papira se odvajaju zaostali, krupni komadi raznog otpada, kao što su žica,
plastika, drvo, metal, tekstil…
Papir se usitnjava ( u valjkastoj drobilici – šrederu ), nakon čega se dodaje voda, stvara
se pulpa.
U čišćenju i prosejavanju se nastavlja odvajanje zaostalih sitnih čestica otpada od
vlakana celuloze, kao što su plastika, gumene trake, lepak, lateks i druge nečistoće.
Plan reorganizacije
44
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Slika : Principijelna tehnološka šema recikliranja papira u Papirpak-u
Plan reorganizacije
45
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tehnologija proizvodnje papira u „PAPIRPAK“ obuhvata postrojenja i tehnološke procese u
proizvodnji papira:
•
•
•
•
•
•
•
•
Upravljanje pripremom mase
Transportne trake
Razvlaknjivači
Grubo sortiranje
Fino sortiranje
Odmašćivavanje
Rafinatori
Mešalice i mašinske kade
Upravljanje papirnom mašinom
o Natok
o Sito
o Formeri
o Prese
o Vakum
o Parno-kondenzacioni sistem
o Premaz
o Namatač
o Sistem voda
• Upravljanje prematačem
• Upravljanje mašinom za premaz papira
• Upravljanje obradom otpadnih voda
• Upravljanje kotlom za proizvodnju pare
• Regulisani elektromotorni pogoni
• Sistemi za upravljanje kvalitetom papira
Tehnoloski proces proizvodnje sive lepenke u KARTONPAK-u
Fabrika kartona KARTONPAK se bavi proizvodnjom sive lepenke. Osnovna sirovina za
proizvodnju sive lepenke je otpadne materije iz "sedimentatora-TRIHTERA", koja u svom sastavu
imaju papirna punila-kalcijum karbonat i kratka papirna vlakna iz procesa proizvodnje papira u
PAPIRPAKU. Učećce ovih materija je do 25%, a ostatak je stari papir.
Tehnologija pripreme papirne pulpe je potpuno identicna kao u proizvodnji papira.
Pripremljena papirna pulpa dolazi na karton masinu u natok sa kruznim sitom na kome se vrsi
formiranje papirne trake, koju preuzima filz i transportuje do namotavajuceg cilindra.
U ovom slucaju "ampres valjak" prenosi svojim pritiskom papirnu traku na namotavajuci cilindar.
U zavisnosti od broja namotaja papirne trake na namotavajucem cilindru, dobija ju se razlicite
debljine ploce, koja se automatski odseca u vlaznom stanju, vlaznosti 60% i putem transportnih
traka prenosi u susaru.
Na izlasku iz sušare vlaznost ploce sive lepenke je 6%. Izlazni format ploce je 2,3 x 3,3 m, koja
se automatski sece na standardne B1 formate.
Posle toga sledi proces peglanja na masini "kalander", a potom paletiranja i u vidu
poluproizvoda isporucije kupcima. Siva lepenka se proizvodi u debljini od 1,0- 5,0 mm, gustine
700-3.500 gr/dm3. Kapacitet proizvodnje sive lepenke na karton masini KM je cca 6 t/dan.
Utosak el.energije je 0,5 MW/h, a toplotne do 0.8 MW/h. Toplotni energent je bio masa-drveni
briket.
Primena sive lepenke je u grafickoj i knjigovezackoj industriji za koricenje knjiga i proizvodnju
registratora, kao i u indistriji namestaja kao razne vrste obloga.
Plan reorganizacije
46
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Planom reorganizacije predviđeno da celokupna proizvodnja kao i prodaja i postojeći kupci
gotovih proizvoda budu prenešeni sa pokretača plana reorganizacije ujedno i vlasnika
“Padika System” d.o.o., Preljina. Plan proizvodnje kao i troškovi proizvodnje dati su u
narednim pregledima
Planirani obim proizvodnje u 2011. godini na mesečnom nivou:
Proizvodnja u tonama
Pojedina cena po toni u RSD 000
Prihod u RSD 000
Pap.konf.AFH REC.
500
58
29,000
Pap.konf.AFH CEL.
0
125
0
Jumbo rolne KREP
200
50
10,000
Siva lepenka
150
36.5
Ukupno
850
5,475
44,475
Planirani obim proizvodnje od 2012. godini na mesečnom nivou:
Proizvodnja u tonama
Pojedina cena po toni u RSD 000
Prihod u RSD 000
Pap.konf.AFH REC.
400
58
23,200
Pap.konf.AFH CEL.
200
125
25,000
Jumbo rolne KREP
100
50
5,000
Siva lepenka
150
36.5
Ukupno
850
5,475
58,675
Planirani obim proizvodnje od 2014. godini na mesečnom nivou:
Proizvodnja u tonama
Pojedina cena po toni u RSD 000
Prihod u RSD 000
Pap.konf.AFH REC.
300
58
17,400
Pap.konf.AFH CEL.
200
140
28,000
Jumbo rolne KREP
200
50
10,000
Siva lepenka
300
36.5
7,300
62,700
Ukupno
Plan reorganizacije
47
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Troškovi proizvodnje u 2011. godini na mesečnom nivou:
Pregled troškova
Stari papir
Iznos u RSD 000
16,500
Električna energija
4,000
Ugalj
2,000
Briketi
1,000
Hemikalije
200
Boje za papir
200
Kartonske hilzne
500
PE kese za pakovanje
Transportne kutije
400
2,000
Strec folija i selotejp
300
Drvene palete
500
Zarade
8,000
Voda
200
Gorivo
300
Telefoni
100
Prevoz
600
Spedicija
200
Kanclariski material
50
Platni promet
50
Advokatski troskovi, clanarine, kazne
100
Osiguranje
150
Ostali troskovi
150
Zakup masina
600
Reprezentacija
Ukupno:
Plan reorganizacije
100
38,200
48
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Troškovi proizvodnje u 2012. godini na mesečnom nivou:
Pregled troškova
Iznos u RSD 000
Stari papir
12,500
Celuloza
16,500
Električna energija
4,000
Ugalj
2,000
Briketi
1,000
Hemikalije
400
Boje za papir
200
Kartonske hilzne
500
PE kese za pakovanje
400
Transportne kutije
2,000
Strec folija i selotejp
300
Drvene palete
500
Zarade
8,000
Voda
200
Gorivo
300
Telefoni
100
Prevoz
600
Spedicija
200
Kanclariski material
50
Platni promet
100
Advokatski troskovi, clanarine, kazne
100
Osiguranje
150
Ostali troskovi
150
Zakup masina
600
Reprezentacija
100
Ukupno:
50,950
18. Planom reorganizacije je predviđeno da se poverioci “Papirpaka” d.o.o., Preljina izmire za
period od 6. godina plus dve godine grejs perioda i to obezbeđeni poverioci – III Klasa u
celosti dok se neobezbeđeni poverioci – IV Klasa izmire u visini od 70% nakon otpisa
obračunatih kamata. Takođe, planom je predviđeno da se poverioci “Kartonpak” d.o.o.,
Preljina i “Diva papirnica” d.o.o. u stečaju, Preljina koji se ovim planom reorganizacije
spajaju sa Društvom izmire za period od 6. godina plus godine grejs perioda, u visini od
70% nakon otpisa obračunatih kamata.
19. Planom reorganizacije je predviđeno da se potraživanja koje privredno društvu “Padika
System” ima od društva koja se pripajaju “Papirpaku” u ukupnom iznosu od RSD 41,573
hiljada konvertuju u kapital.
20. Planom reorganizacije je predviđeno da obezbeđenja ostaju upisana u javnim registrima sve
do konačnog izmirenja obaveza.
21. Planom reorganizacije je predviđeno da u slučaju bankrostva poverioci zadržavaju sve
primljene iznose u toku primene plana reorganizacije.
Plan reorganizacije
49
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
22. Planom reorganizacije je predviđeno da će potraživanja poverilaca koji nisu obuhvaćeni
odredbama plana o namirenju poverilaca, biti namireno na isti način i pod istim uslovima kao
potraživanje drugih poverilaca njegove klase.
23. Planom reorganizacije je predviđeno da se poverioci čija je ugovorena obaveza izražena u
stranoj valuti izmiruje po srednjem kursu NBS na dan izmirenja obaveza, u toj valuti.
24. Rezervaciju sredstava za potrebe namirenja poverilaca osporenih potraživanja obezbeđuje
subjekat reorganizacije, te će oni biti isplaćeni na isti način i pod istim uslovima kao i
potraživanja drugih poverilaca njihove klase.
XII LISTA POVERILACA
U narednoj tabeli dat je pregled poverilaca privrednog društva „Papirpak“ d.o.o., Preljina.
Poverilac
Iznos
Procenti
1
Diva papirnica-Čačak
740,569,745.60
37.03%
2
NLB Interfinanz AG Cirih, Švajcarska
421,427,642.10
21.07%
3
'Agrobanka'' a.d. , Beograd
204,416,308.90
10.22%
4
Kartonpak-Čačak
153,834,431.10
7.69%
5
Padika System-Čačak
147,191,284.20
7.36%
6
Poreska uprava – obaveze za porez i naknade zarade
74,652,436.81
3.73%
7
"Srbijagas" JP, Novi Sad
42,828,193.39
2.14%
8
TVP Energy system , Austrija
20,492,620.00
1.02%
9
"MB Sistem modeling", Austrija
19,709,802.96
0.99%
10
"Elektrosrbija" d.o.o., Kraljevo - ED, Čačak
16,570,951.31
0.83%
11
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
15,111,321.15
0.76%
12
"SMD - Petrol" d.o.o., Čačak
15,081,945.16
0.75%
13
"Kafatex" d.o.o., Čačak
13,464,638.94
0.67%
14
TVP-Austrija
12,295,572.00
0.61%
15
Obaveze za neto zarade po sporazumu
11,161,308.28
0.56%
16
"Habit Pharm" a.d., Ivanjica u stečaju
8,850,494.61
0.44%
17
Savezna uprava carina, Ministarstvo finansija, Republika Srbija, Beograd
7,162,974.69
0.36%
18
"Hizna" d.o.o., Mršinci, Čačak
7,101,375.95
0.36%
19
Milovan Jovanović iz Čačka
6,163,795.24
0.31%
20
"Elkos" TC, Peć
5,501,881.33
0.28%
21
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
5,109,470.45
0.26%
22
"Western Style" a.d. - u stečaju, Ivanjica
4,108,032.40
0.21%
23
Ostale obaveze-kazne
3,968,020.54
0.20%
24
Grad Čačak
3,505,395.20
0.18%
25
Krgović Milorad
3,434,275.28
0.17%
26
Porez na imovinu, građevisnko zemljište, oružje i taksa za isticanje firme
2,649,544.14
0.13%
27
"Grafik Line" SZTR, Čačak
2,475,033.30
0.12%
28
"Kompanija Dunav Osiguranje" a.d., Beograd
2,025,284.43
0.10%
Plan reorganizacije
50
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
29
"G. Lajk - servis" d.o.o., Novi Beograd
1,976,305.06
0.10%
30
1,937,031.45
0.10%
31
"Gradac" JP, Čačak
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima-obaveza
prema fizilčkom licu za otkup menica
1,599,932.64
0.08%
32
Zavod za javno zdravlje Čačak, Čačak
1,519,947.30
0.08%
33
"Kićan - Coop" d.o.o., Čačak
1,384,168.45
0.07%
34
"Heimbach Switzerland" AG, Switzerland
1,362,435.68
0.07%
35
"Mercator - S" d.o.o., Beograd
1,204,947.61
0.06%
36
"Inos Papir Servis" d.o.o., Beograd
1,073,073.67
0.05%
37
"Anilin" d.o.o., Beograd
894,859.28
0.04%
38
JKP "Komunalac", Čačak
862,630.53
0.04%
39
'Papcel'' d.o.o.,Loznica
823,359.82
0.04%
40
"Albany international Europe" GmbH, Neuhausen, Switzerland
772,623.29
0.04%
41
Republičko javno pravobranilaštvo
652,724.00
0.03%
42
"Venta" d.o.o., Čačak
444,782.80
0.02%
43
"Sino commerce" d.o.o., Sombor
442,615.49
0.02%
44
Uprava javnih prihoda Beograd
434,248.26
0.02%
45
"DSD Euro line" d.o.o., Čačak
419,713.95
0.02%
46
Radojević Branko SZR, Arilje
416,228.48
0.02%
47
"Milšped" d.o.o., Beograd
346,803.18
0.02%
48
"National Ča" d.o.o., Čačak
339,577.34
0.02%
49
"Excluziv - enterijer" SZR, Čačak
327,700.00
0.02%
50
Autokovačka radnja Tomić Vidoje, Požega
320,155.56
0.02%
51
M - Profil d.o.o., Stara Pazova
320,000.00
0.02%
52
JKP za vodovod i kanalizaciju "Vodovod", Čačak
311,934.57
0.02%
53
"Telenor" d.o.o., Novi Beograd
310,155.37
0.02%
54
"Maestral Plus" d.o.o., Čačak
305,001.02
0.02%
55
"Slovas" d.o.o., Čačak
296,319.43
0.01%
56
Klub kontaktnih sportova "Borac", Čačak
295,000.00
0.01%
57
Fasil a.d., Arilje
284,986.54
0.01%
58
"Pacom" d.o.o., Čačak
283,399.86
0.01%
59
Spasojević Jasmina
282,131.03
0.01%
60
"Copy Xerox servis za fotokopiranje" PR, Čačak
262,445.03
0.01%
61
Solid Komer Junior, d.o.o., Beograd
261,538.40
0.01%
62
"MVP-Soft" Agencija za programiranje, Čačak
240,000.00
0.01%
63
"Standard - Elektro servis" PR, Čačak
228,234.89
0.01%
64
"Jugošped KOP" d.o.o., Donja Trepča
228,034.48
0.01%
65
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o., Beograd
213,996.83
0.01%
66
"Euroaudit" d.o.o., Beograd
207,884.80
0.01%
67
Lala zajam
200,000.00
0.01%
Plan reorganizacije
51
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
68
"Elektrovat" d.o.o., Čačak
194,338.92
0.01%
69
"Artera" d.o.o., Čačak
179,604.99
0.01%
70
"Pima" d.o.o., Čačak
177,150.39
0.01%
71
Maksimović Milica
168,814.19
0.01%
72
"Elektro drive" d.o.o., Subotica
166,380.00
0.01%
73
"Deksim" d.o.o., Čačak
145,719.37
0.01%
74
"Pediment" d.o.o., Beograd
141,600.00
0.01%
75
"Umka" a.d., Umka
132,962.40
0.01%
76
Surudžić Nebojša i Srećko
130,576.12
0.01%
77
"Koncern Farmakom M.B." a.d., Šabac
130,016.93
0.01%
78
NLB Interfinanz
122,377.58
0.01%
79
Radulović Predrag
122,273.21
0.01%
80
"NID" d.o.o., Kraljevo
115,883.14
0.01%
81
"Auto Čačak" d.o.o., Čačak
112,994.14
0.01%
82
RDU "RTS", Beograd
112,361.16
0.01%
83
"Novohem" d.o.o., Šabac
112,329.32
0.01%
84
Ristanović Milisav
106,430.57
0.01%
85
Damljanović Ljubo - Autoprevoznička radnja, Preljina, Čačak
101,420.00
0.01%
86
"Vujadinović RMV" d.o.o., Čačak, Konjevići
100,000.02
0.01%
87
"Kon trans" d.o.o., Beograd
100,000.00
0.01%
88
Komision Caisa-Valjevo
88,759.81
0.00%
89
"Yugostam" d.o.o., Novi Beograd
83,127.97
0.00%
90
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju, Beograd
80,949.98
0.00%
91
"Rako inženjering" d.o.o., Čačak
79,753.15
0.00%
92
Krgović Milorad
78,251.00
0.00%
93
"Autoprevoznička radnja Miloš Jakovljević" PR, Čačak
76,677.31
0.00%
94
Paponjak Dejan
75,852.75
0.00%
95
Dejan Vukajlović PR, Preljina
73,800.00
0.00%
96
"Jovičević" S.T.G.R., Čačak
69,550.20
0.00%
97
"Pečenjara - Dragiša Marinković" SZUR, Čačak
65,775.00
0.00%
98
"Papir Kom" d.o.o., Čačak
63,643.39
0.00%
99
"Plazmmetal" d.o.o., Čačak
62,305.31
0.00%
100
"Univerzal" Z.Z., Čačak
61,119.99
0.00%
101
"Lepenka holding kompanija" a.d. u stečaju, Novi Kneževac
58,701.31
0.00%
102
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Čačak", Čačak
58,299.32
0.00%
103
Nikitović Mila
57,323.48
0.00%
104
"Pandan" SZR Čačak
56,578.00
0.00%
105
"Čačak Elektro" d.o.o., Čačak
55,584.80
0.00%
106
"Sugestija" d.o.o., Kruševac
52,215.00
0.00%
Plan reorganizacije
52
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
107
"Gradac 97" PU, Čačak
50,000.00
0.00%
108
"FAM" d.o.o., Kruševac
48,863.14
0.00%
109
M.Stanojević I M.Živković
43,410.00
0.00%
110
"MB Strip Steel" d.o.o., Beograd
40,800.66
0.00%
111
"UTP Morava" a.d., Čačak
40,000.00
0.00%
112
"Sanatex" d.o.o., Sjenica
39,176.00
0.00%
113
"Balestra" d.o.o., Čačak
36,934.00
0.00%
114
"Silver" d.o.o., Čačak
34,739.20
0.00%
115
"Čukanović" SZR, Čačak
32,938.17
0.00%
116
Paponjak Dragan
32,840.00
0.00%
117
Nešovanović Miloš
28,918.78
0.00%
118
"Ratko Mitrović Construction" d.o.o., Čačak
28,669.28
0.00%
119
"Pneumatik" SZR, Čačak
27,810.00
0.00%
120
"Intereuropa" a.d., Beograd, Dobanovci
26,982.54
0.00%
121
"Post public - PTT Imenik Srbije" d.o.o., Beograd
25,606.00
0.00%
122
"GS 1 PU Srbija i Crna Gora", Novi Beograd
23,500.00
0.00%
123
"Edikommerc" S.T.K.Z.R., Čačak
23,128.00
0.00%
124
"Grossit K.D.", Požega
22,928.22
0.00%
125
"Mikron" SZTR, Čačak
22,127.36
0.00%
126
"DHL Express" d.o.o., Beograd
21,970.85
0.00%
127
"Mašinac - DB" d.o.o., Čačak
20,567.40
0.00%
128
"Elektroinženjering" d.o.o., Čačak
20,015.38
0.00%
129
"Livac", Čačak, Zablaće
20,000.00
0.00%
130
"Angropromet" d.o.o., Kikinda
17,169.57
0.00%
131
Gordex-Čačak
15,930.00
0.00%
132
"City express" d.o.o., Beograd
15,215.32
0.00%
133
"Čačanska banka" a.d., Čačak
15,120.38
0.00%
134
"Termoelektro MM" d.o.o., Veternik
14,868.00
0.00%
135
O.š. "Jovan Jovanović - Zmaj", Brus
14,190.00
0.00%
136
"Ank Rosci" d.o.o., Čačak
13,300.00
0.00%
137
"Miler - Auto centar" d.o.o., Gruza
13,158.18
0.00%
138
"Papirdol" d.o.o., Čačak
12,920.88
0.00%
139
"Al - dizajn" Agencija za poslovne usluge, Požega
10,620.00
0.00%
140
"Fabrika reznog alata" d.o.o., Čačak
10,407.60
0.00%
141
"Tara 92" o.d., Brđani, Gornji Milanovac
10,243.40
0.00%
142
"Univerzal M4" d.o.o., Vrnjačka Banja
10,180.45
0.00%
143
"Taho - servis Marković" PR, Gornji Milanovac
9,700.00
0.00%
144
"Ibel" d.o.o., Čačak
9,600.00
0.00%
145
"FRA Termička obrada", Čačak ("Ecomex" d.o.o., Čačak)
9,598.45
0.00%
Plan reorganizacije
53
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
146
"FAD" a.d., Gornji Milanovac
9,038.80
0.00%
147
"Vodoinženjering" S.Z.R., Čačak
8,850.00
0.00%
148
O.š. "Sveti Sava", Čačak, Atenica
8,760.00
0.00%
149
Tehnički remontni zavod Čačak, Vojska Srbije, Čačak
7,446.37
0.00%
150
Osnovna Sindikalna organizacija RZZO, Čačak
6,490.00
0.00%
151
"AKS Express kurir" d.o.o., Šabac
5,664.00
0.00%
152
Milić Auto-Donja Trepča
5,546.00
0.00%
153
Rema-Beograd
5,484.64
0.00%
154
Obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji
5,280.00
0.00%
155
Alpha banka
5,150.00
0.00%
156
"Galaksija 32" d.o.o., Čačak
4,954.00
0.00%
157
"DV šped" d.o.o., PPU, Raška
4,800.00
0.00%
158
"Čačanska banka" - sindikat o.a.d., Čačak
4,720.00
0.00%
159
"ZOCO" SZR, Čačak
4,000.00
0.00%
160
"Agrobanka" o.a.d., Beograd, filijala Čačak
3,500.00
0.00%
161
"Autoprevoz" a.d., Gornji Milanovac
3,327.60
0.00%
162
"NLB LHB Banka" a.d., Beograd, filijala Kraljevo
3,186.00
0.00%
163
"AMA 2009" d.o.o., Novi Pazar
2,932.30
0.00%
164
"Partus" d.o.o., Čačak
2,065.10
0.00%
165
"Express mail" d.o.o., Beograd
1,270.86
0.00%
166
"Solaris" d.o.o., Čačak
1,179.96
0.00%
167
"Ju - komerc" SZTR, Čačak
1,148.65
0.00%
168
"Čačanski Glas" a.d., Čačak
1,102.00
0.00%
169
"Telemark televizija" d.o.o., Čačak
590.00
0.00%
170
Poštanska štedionica-Beograd
521.95
0.00%
171
Telekom-Srbija
370.56
0.00%
1,999,943,731.77
100.00%
Ukupno:
U narednoj tabeli dat je pregled poverilaca privrednog društva „Kartonpak“ d.o.o., Preljina.
Dobavljač
Saldo
Procenti
1
"Padika system" d.o.o., Čačak, Preljina
38,190,276.70
63.28%
2
MB System-Austrija
11,344,384.50
18.80%
3
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
1,847,618.58
3.06%
4
"Dorado" o.d., Kragujevac
1,750,274.88
2.90%
5
Neto zarade po sporazumu
1,322,872.49
2.19%
6
Vidra-Zagreb d.o.o., Zagreb, Hrvatska
1,126,975.24
1.87%
7
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
749,807.85
1.24%
8
"Dunav Osiguranje" a.d.o., Čačak
619,911.07
1.03%
9
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
589,779.85
0.98%
10
"Kafatex" d.o.o., Čačak
538,637.35
0.89%
11
"Desen" d.o.o., Osijek, Hrvatska
481,501.13
0.80%
Plan reorganizacije
54
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
12
"Papcel" d.o.o., Loznica
316,745.95
0.52%
13
"Pandan" SZR, Čačak
235,834.80
0.39%
14
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
221,262.65
0.37%
15
"Lala" o.d., Prijepolje
220,000.00
0.36%
16
"Drvel" S.Z.R., Preljina
115,281.60
0.19%
17
"ICI" d.o.o., Zemun
111,295.42
0.18%
18
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
108,467.90
0.18%
19
"SMEOO" d.o.o., Beograd
66,080.00
0.11%
20
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
65,506.00
0.11%
21
"Profil" STR, Požarevac
47,754.60
0.08%
22
"Pečenjara - Dragiša Marinković", Čačak, Beljina
46,750.00
0.08%
23
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi po osnovu
razlike obračunatog poreza i prethodnog poreza
37,309.21
0.06%
24
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine na teret troškova
24,500.00
0.04%
25
Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska stanica Užice, Užice
24,437.80
0.04%
26
"Global board" d.o.o., Kikinda
20,800.00
0.03%
27
"Sanvi" o.d., Trstenik
19,706.00
0.03%
28
"Hizna" d.o.o., Mršinci, Čačak
15,000.00
0.02%
29
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi
13,500.00
0.02%
30
Obaveze za poreze iz rezultata
12,200.44
0.02%
31
"MVP - Soft" d.o.o., Čačak
10,200.00
0.02%
32
"Post public" d.o.o., Čačak
9,322.00
0.02%
33
"Era pack" d.o.o., Čajetina
7,929.60
0.01%
34
"IDA-Commerce" d.o.o., Valjevo
7,080.00
0.01%
35
RDU "RTS", Beograd
6,750.00
0.01%
36
"Glumac DD" d.o.o., Zemun
5,700.00
0.01%
37
"Tehnoservis - export" d.o.o., Medveđa
4,500.00
0.01%
38
"Papircoop dd" d.o.o., Beograd
4,130.00
0.01%
39
"Brka - šped" d.o.o., Kruševac
3,800.00
0.01%
40
"RGM - PAK Eksport - import" d.o.o., Gornji Milanovac
2,987.76
0.00%
41
"Premil" SZTR, Futog
2,167.56
0.00%
42
"Lessendro" d.o.o., Beograd
1,802.16
0.00%
43
"ADJ Komerc" d.o.o., Čačak
1,663.80
0.00%
60,352,504.89
100.00%
Ukupno:
U narednoj tabeli dat je pregled poverilaca privrednog društva „Diva Papirnica“ d.o.o. u stečaju,
Preljina.
Poverioci
Iznos
%
1
Kartonpak d.o.o., Preljina, Čačak
66,749,729.54
62.95%
2
MB System GmbH, Austria
22,635,349.86
21.35%
3
Porez na prenos apsolutnih prava
5,112,440.31
4.82%
4
Padika System d.o.o., Čačak, Preljina
3,382,669.94
3.19%
5
Elkos, Peć
3,073,881.76
2.90%
6
Habit Pharm a.d., Ivanjica
1,913,293.39
1.80%
7
Raško Jovanović
1,249,041.75
1.18%
8
Obaveze za poreze za PIO I zdravstveno
1,248,182.98
1.18%
9
Neto zarade po sporazumu
187,216.30
0.18%
Plan reorganizacije
55
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
10
MVP-SOFT AGENCIJA ZA PROGRAMIRANJE, Čačak
168,000.00
0.16%
11
SCT - Agencija, Čačak
154,000.00
0.15%
12
Lala Prijepolje
69,995.85
0.07%
13
Novi Dani a.d., Ivanjica
60,463.20
0.06%
14
Dunav Osiguranje a.d.o., Beograd
26,444.04
0.02%
15
RTS - Radio Televizija Srbije, Beograd
4,900.00
0.00%
16
G. LAJK - SERVIS d.o.o., Novi Beograd
4,629.12
0.00%
106,040,238.04
100.00%
Ukupno:
XIII. KLASE POVERILACA I LISTA ZA GLASANJE PO KLASAMA
Saglasno odredbama Zakona o stečaju i Nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom
masom, Planom reorganizacije je predviđeno namirenje poverilaca u četiri klase, i to:
I Klasa
II Klasa
Minimalne zarade 12 meseci pre pokretanja stečajnog postupka sa kamatom
od dospelosti do pokretanja postupka i doprinosi za PIO 24 meseca pre
pokretanja stečajnog postupka prema obračunu na dan pokretanja postupka
stečaja
Obaveze prema poreskoj upravi (osim doprinosa za PIO) za period 3 meseca
pre pokretanja stečajnog postupka, obaveze prema lokalnoj poreskoj
administraciji 3 meseca pre pokretanja stečajnog postupka
III Klasa
Poverioci sa obezbeđenim potraživanjima (zaloga i hipoteka do upisanog
iznosa)
IV Klasa
Neobezbeđeni – komercijalni poverioci, garantovane zarade starije od 12
meseci, razlike zarada preko garantovane zarade, doprinosi za PIO stariji od
24 meseca ostali porezi i doprinosi stariji od 3 meseca.
I Klasa
Poverilac
Iznos
Poreska uprava-obaveze za poreze i naknade zarada
Ukupno
2,655,826.36
2,655,826.36
Procenti
100.00%
100.00%
II Klasa
Poverilac
II Klasa
Obaveze prema lokalnoj poreskoj administraciji
Ukupno:
Plan reorganizacije
Iznos
5,280.00
5,280.00
Procenti
100.00%
100.00%
56
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
III Klasa
Poverilac
Iznos
Procenti
NLB Interfinanz AG Cirih, Švajcarska
421,427,642.10
58.39%
'Agrobanka'' a.d. , Beograd
204,416,308.90
28.32%
Poreska uprava – obaveze za porez i naknade zarade
71,996,610.45
9.98%
TVP Energy system , Austrija
20,492,620.00
2.84%
3,434,275.28
0.48%
721,767,456.73
100.00%
Krgović Milorad
Ukupno
IV Klasa
Poverilac
Iznos
Procenti
Diva papirnica-Čačak
740,569,745.60
58.06%
Kartonpak-Čačak
153,834,431.10
12.06%
Padika System-Čačak
147,191,284.20
11.54%
"Srbijagas" JP, Novi Sad
42,828,193.39
3.36%
"MB Sistem modeling", Austrija
19,709,802.96
1.55%
"Elektrosrbija" d.o.o., Kraljevo - ED, Čačak
16,570,951.31
1.30%
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
15,111,321.15
1.18%
"SMD - Petrol" d.o.o., Čačak
15,081,945.16
1.18%
"Kafatex" d.o.o., Čačak
13,464,638.94
1.06%
TVP-Austrija
12,295,572.00
0.96%
Obaveze za neto zarade po sporazumu
11,161,308.28
0.88%
"Habit Pharm" a.d., Ivanjica u stečaju
Savezna uprava carina, Ministarstvo finansija, Republika Srbija,
Beograd
8,850,494.61
0.69%
7,162,974.69
0.56%
"Hizna" d.o.o., Mršinci, Čačak
7,101,375.95
0.56%
Milovan Jovanović iz Čačka
6,163,795.24
0.48%
"Elkos" TC, Peć
5,501,881.33
0.43%
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
5,109,470.45
0.40%
"Western Style" a.d. - u stečaju, Ivanjica
4,108,032.40
0.32%
Ostale obaveze-kazne
3,968,020.54
0.31%
Grad Čačak
Porez na imovinu, građevisnko zemljište, oružje i taksa za
isticanje firme
3,505,395.20
0.27%
2,649,544.14
0.21%
"Grafik Line" SZTR, Čačak
2,475,033.30
0.19%
"Kompanija Dunav Osiguranje" a.d., Beograd
2,025,284.43
0.16%
"G. Lajk - servis" d.o.o., Novi Beograd
1,976,305.06
0.15%
"Gradac" JP, Čačak
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorimaobaveza prema fizilčkom licu za otkup menica
1,937,031.45
0.15%
1,599,932.64
0.13%
Zavod za javno zdravlje Čačak, Čačak
1,519,947.30
0.12%
Plan reorganizacije
57
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Kićan - Coop" d.o.o., Čačak
1,384,168.45
0.11%
"Heimbach Switzerland" AG, Switzerland
1,362,435.68
0.11%
"Mercator - S" d.o.o., Beograd
1,204,947.61
0.09%
"Inos Papir Servis" d.o.o., Beograd
1,073,073.67
0.08%
"Anilin" d.o.o., Beograd
894,859.28
0.07%
JKP "Komunalac", Čačak
862,630.53
0.07%
'Papcel'' d.o.o.,Loznica
823,359.82
0.06%
"Albany international Europe" GmbH, Neuhausen, Switzerland
772,623.29
0.06%
Republičko javno pravobranilaštvo
652,724.00
0.05%
"Venta" d.o.o., Čačak
444,782.80
0.03%
"Sino commerce" d.o.o., Sombor
442,615.49
0.03%
Uprava javnih prihoda Beograd
434,248.26
0.03%
"DSD Euro line" d.o.o., Čačak
419,713.95
0.03%
Radojević Branko SZR, Arilje
416,228.48
0.03%
"Milšped" d.o.o., Beograd
346,803.18
0.03%
"National Ča" d.o.o., Čačak
339,577.34
0.03%
"Excluziv - enterijer" SZR, Čačak
327,700.00
0.03%
Autokovačka radnja Tomić Vidoje, Požega
320,155.56
0.03%
M - Profil d.o.o., Stara Pazova
320,000.00
0.03%
JKP za vodovod i kanalizaciju "Vodovod", Čačak
311,934.57
0.02%
"Telenor" d.o.o., Novi Beograd
310,155.37
0.02%
"Maestral Plus" d.o.o., Čačak
305,001.02
0.02%
"Slovas" d.o.o., Čačak
296,319.43
0.02%
Klub kontaktnih sportova "Borac", Čačak
295,000.00
0.02%
Fasil a.d., Arilje
284,986.54
0.02%
"Pacom" d.o.o., Čačak
283,399.86
0.02%
Spasojević Jasmina
282,131.03
0.02%
"Copy Xerox servis za fotokopiranje" PR, Čačak
262,445.03
0.02%
Solid Komer Junior, d.o.o., Beograd
261,538.40
0.02%
"MVP-Soft" Agencija za programiranje, Čačak
240,000.00
0.02%
"Standard - Elektro servis" PR, Čačak
228,234.89
0.02%
"Jugošped KOP" d.o.o., Donja Trepča
228,034.48
0.02%
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o., Beograd
213,996.83
0.02%
"Euroaudit" d.o.o., Beograd
207,884.80
0.02%
Lala zajam
200,000.00
0.02%
"Elektrovat" d.o.o., Čačak
194,338.92
0.02%
"Artera" d.o.o., Čačak
179,604.99
0.01%
"Pima" d.o.o., Čačak
177,150.39
0.01%
Maksimović Milica
168,814.19
0.01%
Plan reorganizacije
58
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Elektro drive" d.o.o., Subotica
166,380.00
0.01%
"Deksim" d.o.o., Čačak
145,719.37
0.01%
"Pediment" d.o.o., Beograd
141,600.00
0.01%
"Umka" a.d., Umka
132,962.40
0.01%
Surudžić Nebojša i Srećko
130,576.12
0.01%
"Koncern Farmakom M.B." a.d., Šabac
130,016.93
0.01%
NLB Interfinanz
122,377.58
0.01%
Radulović Predrag
122,273.21
0.01%
"NID" d.o.o., Kraljevo
115,883.14
0.01%
"Auto Čačak" d.o.o., Čačak
112,994.14
0.01%
RDU "RTS", Beograd
112,361.16
0.01%
"Novohem" d.o.o., Šabac
112,329.32
0.01%
Ristanović Milisav
106,430.57
0.01%
Damljanović Ljubo - Autoprevoznička radnja, Preljina, Čačak
101,420.00
0.01%
"Vujadinović RMV" d.o.o., Čačak, Konjevići
100,000.02
0.01%
"Kon trans" d.o.o., Beograd
100,000.00
0.01%
Komision Caisa-Valjevo
88,759.81
0.01%
"Yugostam" d.o.o., Novi Beograd
83,127.97
0.01%
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju, Beograd
80,949.98
0.01%
"Rako inženjering" d.o.o., Čačak
79,753.15
0.01%
Krgović Milorad
78,251.00
0.01%
"Autoprevoznička radnja Miloš Jakovljević" PR, Čačak
76,677.31
0.01%
Paponjak Dejan
75,852.75
0.01%
Dejan Vukajlović PR, Preljina
73,800.00
0.01%
"Jovičević" S.T.G.R., Čačak
69,550.20
0.01%
"Pečenjara - Dragiša Marinković" SZUR, Čačak
65,775.00
0.01%
"Papir Kom" d.o.o., Čačak
63,643.39
0.00%
"Plazmmetal" d.o.o., Čačak
62,305.31
0.00%
"Univerzal" Z.Z., Čačak
61,119.99
0.00%
"Lepenka holding kompanija" a.d. u stečaju, Novi Kneževac
58,701.31
0.00%
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Čačak", Čačak
58,299.32
0.00%
Nikitović Mila
57,323.48
0.00%
"Pandan" SZR Čačak
56,578.00
0.00%
"Čačak Elektro" d.o.o., Čačak
55,584.80
0.00%
"Sugestija" d.o.o., Kruševac
52,215.00
0.00%
"Gradac 97" PU, Čačak
50,000.00
0.00%
"FAM" d.o.o., Kruševac
48,863.14
0.00%
M.Stanojević I M.Živković
43,410.00
0.00%
"MB Strip Steel" d.o.o., Beograd
40,800.66
0.00%
Plan reorganizacije
59
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"UTP Morava" a.d., Čačak
40,000.00
0.00%
"Sanatex" d.o.o., Sjenica
39,176.00
0.00%
"Balestra" d.o.o., Čačak
36,934.00
0.00%
"Silver" d.o.o., Čačak
34,739.20
0.00%
"Čukanović" SZR, Čačak
32,938.17
0.00%
Paponjak Dragan
32,840.00
0.00%
Nešovanović Miloš
28,918.78
0.00%
"Ratko Mitrović Construction" d.o.o., Čačak
28,669.28
0.00%
"Pneumatik" SZR, Čačak
27,810.00
0.00%
"Intereuropa" a.d., Beograd, Dobanovci
26,982.54
0.00%
"Post public - PTT Imenik Srbije" d.o.o., Beograd
25,606.00
0.00%
"GS 1 PU Srbija i Crna Gora", Novi Beograd
23,500.00
0.00%
"Edikommerc" S.T.K.Z.R., Čačak
23,128.00
0.00%
"Grossit K.D.", Požega
22,928.22
0.00%
"Mikron" SZTR, Čačak
22,127.36
0.00%
"DHL Express" d.o.o., Beograd
21,970.85
0.00%
"Mašinac - DB" d.o.o., Čačak
20,567.40
0.00%
"Elektroinženjering" d.o.o., Čačak
20,015.38
0.00%
"Livac", Čačak, Zablaće
20,000.00
0.00%
"Angropromet" d.o.o., Kikinda
17,169.57
0.00%
Gordex-Čačak
15,930.00
0.00%
"City express" d.o.o., Beograd
15,215.32
0.00%
"Čačanska banka" a.d., Čačak
15,120.38
0.00%
"Termoelektro MM" d.o.o., Veternik
14,868.00
0.00%
O.š. "Jovan Jovanović - Zmaj", Brus
14,190.00
0.00%
"Ank Rosci" d.o.o., Čačak
13,300.00
0.00%
"Miler - Auto centar" d.o.o., Gruza
13,158.18
0.00%
"Papirdol" d.o.o., Čačak
12,920.88
0.00%
"Al - dizajn" Agencija za poslovne usluge, Požega
10,620.00
0.00%
"Fabrika reznog alata" d.o.o., Čačak
10,407.60
0.00%
"Tara 92" o.d., Brđani, Gornji Milanovac
10,243.40
0.00%
"Univerzal M4" d.o.o., Vrnjačka Banja
10,180.45
0.00%
"Taho - servis Marković" PR, Gornji Milanovac
9,700.00
0.00%
"Ibel" d.o.o., Čačak
9,600.00
0.00%
"FRA Termička obrada", Čačak ("Ecomex" d.o.o., Čačak)
9,598.45
0.00%
"FAD" a.d., Gornji Milanovac
9,038.80
0.00%
"Vodoinženjering" S.Z.R., Čačak
8,850.00
0.00%
O.š. "Sveti Sava", Čačak, Atenica
8,760.00
0.00%
Tehnički remontni zavod Čačak, Vojska Srbije, Čačak
7,446.37
0.00%
Plan reorganizacije
60
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Osnovna Sindikalna organizacija RZZO, Čačak
6,490.00
0.00%
"AKS Express kurir" d.o.o., Šabac
5,664.00
0.00%
Milić Auto-Donja Trepča
5,546.00
0.00%
Rema-Beograd
5,484.64
0.00%
Alpha banka
5,150.00
0.00%
"Galaksija 32" d.o.o., Čačak
4,954.00
0.00%
"DV šped" d.o.o., PPU, Raška
4,800.00
0.00%
"Čačanska banka" - sindikat o.a.d., Čačak
4,720.00
0.00%
"ZOCO" SZR, Čačak
4,000.00
0.00%
"Agrobanka" o.a.d., Beograd, filijala Čačak
3,500.00
0.00%
"Autoprevoz" a.d., Gornji Milanovac
3,327.60
0.00%
"NLB LHB Banka" a.d., Beograd, filijala Kraljevo
3,186.00
0.00%
"AMA 2009" d.o.o., Novi Pazar
2,932.30
0.00%
"Partus" d.o.o., Čačak
2,065.10
0.00%
"Express mail" d.o.o., Beograd
1,270.86
0.00%
"Solaris" d.o.o., Čačak
1,179.96
0.00%
"Ju - komerc" SZTR, Čačak
1,148.65
0.00%
"Čačanski Glas" a.d., Čačak
1,102.00
0.00%
"Telemark televizija" d.o.o., Čačak
590.00
0.00%
Poštanska štedionica-Beograd
521.95
0.00%
Telekom-Srbija
370.56
0.00%
1,275,515,168.68
100.00%
Ukupno:
Plan reorganizacije
61
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
XIV. ROKOVI ZA IZVRŠENJE PLANA REORGANIZACIJE
Na zahtev podnosioca plana reorganizacije, isti je sačinje za vremensi period od 2+6
godine odnosno period od dve godine od pravosnažnosti rešenja o usvajanju plana
reorganizacije biće iskorišćen kao greace period a isplata dugovanja poveriocima počinje
01.01.2014. godine.
Planom reorganizacije predviđeno je namirenje poverilaca stečajnog dužnika iz poslovanja i to
poverioci I Klase, II Klase, III Klase - obezbeđeni i IV Klase - neobezbeđeni u iznosu od 70%,
prema listi potraživanja na dan pokretanja stečjanog postupka.
Planom reorganizacije predviđeno je namirenje poverilaca stečajnog dužnika iz poslovanja u
celokupnom iznosu prema listi potraživanja na dan pokretanja stečjanog postupka. Prve dve
godine, odnosno dve godine od dana usvajanja plana reorganizacije predviđeno je kao „grace
period“ neophodan za zanavljanje proizvodnje, te će se na taj način omogućiti akumulacija
sredstava neophodna za namirenje poverilaca u prvoj tranši. Nakon toga je predviđeno namirenje
poverilaca u periodu od druge do sedme godine po po sledećem redosledu:
Godina
Procenat namirenja poverioca po godinama
2012
grejs period
2013
grejs period
2014 – 2017
15.00%
2018 i 2019
20.00%
Početak primene plana reorganizacije – 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se
potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije.
Planom reorganizacije nije predviđena prodaja imovine stečajnog dužnika, koja je predhodno
detaljno opisana.
Usvajanjem Plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz Plana reorganizacije,
definišu se isključivo u skladu sa odredbama usvojenog plana, uključujući i situaciju u
kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
Planom Reorganizacije, predviđeno je da troškovi koji su nastali po osnovu usvajanja Plana
reorganizacije preuzima subjekat reorganizacije.
NAPOMENA: Potraživanja poverilaca koja nisu obuhvaćena Planom reorganizacije,
njihovo namirenje kako po visini, tako i po dinamici, biće izvršeno na isti načini pod istim
uslovima kao i potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
Plan reorganizacije
62
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
XV. NAMIRENJE POVERILACA
I Klasa Isplata poverioca u celosti na teret stečajnog dužnika, 5 dana pre početka primene Plana reorganizacije
Poverilac
Poreska uprava-obaveze za poreze i naknade zarada
Ukupno
Iznos
Rok
2,655,826.36
2,655,826.36
pet dana nakon pravosnažnosti rešenja o usvajanju plana reorganizacije
Iznos
Rok
II Klasa
Poverilac
II Klasa
Obaveze prema lokalnoj poreskoj administraciji
Ukupno:
5,280.00
5,280.00
pet dana nakon pravosnažnosti rešenja o usvajanju plana reorganizacije
III Klasa
Isplata poverioca nakon „grace perioda“ od dve godine
Poverilac
01.01.2014.
30.06.2014.
01.01.2015.
30.06.2015.
01.01.2016.
30.06.2016.
01.01.2017.
30.06.2017.
01.01.2018.
30.06.2018.
01.01.2019.
30.06.2019.
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
NLB Interfinanz AG Cirih, Švajcarska
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
31,607,073.16
42,142,764.21
42,142,764.21
42,142,764.21
42,142,764.21
'Agrobanka'' a.d. , Beograd
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
15,331,223.17
20,441,630.89
20,441,630.89
20,441,630.89
20,441,630.89
Poreska uprava – obaveze za porez i
naknade zarade
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
5,399,745.78
7,199,661.05
7,199,661.05
7,199,661.05
7,199,661.05
TVP Energy system , Austrija
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
1,536,946.50
2,049,262.00
2,049,262.00
2,049,262.00
2,049,262.00
257,570.65
257,570.65
257,570.65
257,570.65
257,570.65
257,570.65
257,570.65
257,570.65
343,427.53
343,427.53
343,427.53
343,427.53
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
54,132,559.25
72,176,745.67
72,176,745.67
72,176,745.67
72,176,745.67
Krgović Milorad
Ukupno
Plan reorganizacije
63
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
IV Klasa – ostali poverioci
Isplata poverioca uz „grace perioda“ od dve godine
Datum namirenja
Poverilac
Iznos uz
diskont 30%
01.01.2014.
30.06.2014.
01.01.2015.
30.06.2015.
01.01.2016.
30.06.2016.
01.01.2017.
30.06.2017.
01.01.2018.
30.06.2018.
01.01.2019.
30.06.2019.
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
Padika System-Čačak
87,680,561.15
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
6,576,042.09
8,768,056.12
8,768,056.12
8,768,056.12
8,768,056.12
"MB Sistem modeling", Austrija
35,317,653.05
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
2,648,823.98
3,531,765.30
3,531,765.30
3,531,765.30
3,531,765.30
"Srbijagas" JP, Novi Sad
25,251,436.18
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
1,893,857.71
2,525,143.62
2,525,143.62
2,525,143.62
2,525,143.62
TVP-Austrija
11,793,329.62
884,499.72
884,499.72
884,499.72
884,499.72
884,499.72
884,499.72
884,499.72
884,499.72
1,179,332.96
1,179,332.96
1,179,332.96
1,179,332.96
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
10,577,924.81
793,344.36
793,344.36
793,344.36
793,344.36
793,344.36
793,344.36
793,344.36
793,344.36
1,057,792.48
1,057,792.48
1,057,792.48
1,057,792.48
Obaveze za neto zarade po sporazumu
8,869,977.95
665,248.35
665,248.35
665,248.35
665,248.35
665,248.35
665,248.35
665,248.35
665,248.35
886,997.79
886,997.79
886,997.79
886,997.79
"Elektrosrbija" d.o.o., Kraljevo - ED,
Čačak
7,699,657.88
577,474.34
577,474.34
577,474.34
577,474.34
577,474.34
577,474.34
577,474.34
577,474.34
769,965.79
769,965.79
769,965.79
769,965.79
"Habit Pharm" a.d., Ivanjica u stečaju
7,534,651.60
565,098.87
565,098.87
565,098.87
565,098.87
565,098.87
565,098.87
565,098.87
565,098.87
753,465.16
753,465.16
753,465.16
753,465.16
"Kafatex" d.o.o., Čačak
7,289,056.40
546,679.23
546,679.23
546,679.23
546,679.23
546,679.23
546,679.23
546,679.23
546,679.23
728,905.64
728,905.64
728,905.64
728,905.64
"SMD - Petrol" d.o.o., Čačak
6,855,508.62
514,163.15
514,163.15
514,163.15
514,163.15
514,163.15
514,163.15
514,163.15
514,163.15
685,550.86
685,550.86
685,550.86
685,550.86
"Hizna" d.o.o., Mršinci, Čačak
4,865,684.83
364,926.36
364,926.36
364,926.36
364,926.36
364,926.36
364,926.36
364,926.36
364,926.36
486,568.48
486,568.48
486,568.48
486,568.48
Savezna uprava carina, Ministarstvo
finansija, Republika Srbija, Beograd
4,476,242.05
335,718.15
335,718.15
335,718.15
335,718.15
335,718.15
335,718.15
335,718.15
335,718.15
447,624.21
447,624.21
447,624.21
447,624.21
Milovan Jovanović iz Čačka
4,314,656.67
323,599.25
323,599.25
323,599.25
323,599.25
323,599.25
323,599.25
323,599.25
323,599.25
431,465.67
431,465.67
431,465.67
431,465.67
Porez na prenos apsolutnih prava
3,578,708.22
268,403.12
268,403.12
268,403.12
268,403.12
268,403.12
268,403.12
268,403.12
268,403.12
357,870.82
357,870.82
357,870.82
357,870.82
"Western Style" a.d. - u stečaju, Ivanjica
2,875,622.68
215,671.70
215,671.70
215,671.70
215,671.70
215,671.70
215,671.70
215,671.70
215,671.70
287,562.27
287,562.27
287,562.27
287,562.27
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
2,777,908.80
208,343.16
208,343.16
208,343.16
208,343.16
208,343.16
208,343.16
208,343.16
208,343.16
277,790.88
277,790.88
277,790.88
277,790.88
Ostale obaveze-kazne
2,777,614.38
208,321.08
208,321.08
208,321.08
208,321.08
208,321.08
208,321.08
208,321.08
208,321.08
277,761.44
277,761.44
277,761.44
277,761.44
"Elkos" TC, Peć
2,488,502.06
186,637.65
186,637.65
186,637.65
186,637.65
186,637.65
186,637.65
186,637.65
186,637.65
248,850.21
248,850.21
248,850.21
248,850.21
Porez na imovinu, građevisnko zemljište,
oružje i taksa za isticanje firme
1,854,680.90
139,101.07
139,101.07
139,101.07
139,101.07
139,101.07
139,101.07
139,101.07
139,101.07
185,468.09
185,468.09
185,468.09
185,468.09
Grafik-line-Čačak
1,732,523.31
129,939.25
129,939.25
129,939.25
129,939.25
129,939.25
129,939.25
129,939.25
129,939.25
173,252.33
173,252.33
173,252.33
173,252.33
Plan reorganizacije
64
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Grad Čačak
1,677,719.30
125,828.95
125,828.95
125,828.95
125,828.95
125,828.95
125,828.95
125,828.95
125,828.95
167,771.93
167,771.93
167,771.93
167,771.93
"Gradac" JP, Čačak
1,355,922.02
101,694.15
101,694.15
101,694.15
101,694.15
101,694.15
101,694.15
101,694.15
101,694.15
135,592.20
135,592.20
135,592.20
135,592.20
Obaveze za porez na zarade i naknade
na teret zaposlenog
1,293,333.01
96,999.98
96,999.98
96,999.98
96,999.98
96,999.98
96,999.98
96,999.98
96,999.98
129,333.30
129,333.30
129,333.30
129,333.30
"Dorado" o.d., Kragujevac
1,225,192.42
91,889.43
91,889.43
91,889.43
91,889.43
91,889.43
91,889.43
91,889.43
91,889.43
122,519.24
122,519.24
122,519.24
122,519.24
1,171,246.55
87,843.49
87,843.49
87,843.49
87,843.49
87,843.49
87,843.49
87,843.49
87,843.49
117,124.66
117,124.66
117,124.66
117,124.66
1,119,952.85
83,996.46
83,996.46
83,996.46
83,996.46
83,996.46
83,996.46
83,996.46
83,996.46
111,995.28
111,995.28
111,995.28
111,995.28
"G. Lajk - servis" d.o.o., Novi Beograd
1,031,707.38
77,378.05
77,378.05
77,378.05
77,378.05
77,378.05
77,378.05
77,378.05
77,378.05
103,170.74
103,170.74
103,170.74
103,170.74
"Kićan - Coop" d.o.o., Čačak
968,917.92
72,668.84
72,668.84
72,668.84
72,668.84
72,668.84
72,668.84
72,668.84
72,668.84
96,891.79
96,891.79
96,891.79
96,891.79
"Heimbach Switzerland" AG, Switzerland
953,704.98
71,527.87
71,527.87
71,527.87
71,527.87
71,527.87
71,527.87
71,527.87
71,527.87
95,370.50
95,370.50
95,370.50
95,370.50
Raško Jovanović
874,329.23
65,574.69
65,574.69
65,574.69
65,574.69
65,574.69
65,574.69
65,574.69
65,574.69
87,432.92
87,432.92
87,432.92
87,432.92
Obaveze za poreze za PIO i zdravstveno
873,728.09
65,529.61
65,529.61
65,529.61
65,529.61
65,529.61
65,529.61
65,529.61
65,529.61
87,372.81
87,372.81
87,372.81
87,372.81
"Vidra - Zagreb" d.o.o., Zagreb, Hrvatska
788,882.67
59,166.20
59,166.20
59,166.20
59,166.20
59,166.20
59,166.20
59,166.20
59,166.20
78,888.27
78,888.27
78,888.27
78,888.27
'Papcel'' d.o.o.,Loznica
641,969.25
48,147.69
48,147.69
48,147.69
48,147.69
48,147.69
48,147.69
48,147.69
48,147.69
64,196.93
64,196.93
64,196.93
64,196.93
"Anilin" d.o.o., Beograd
626,401.50
46,980.11
46,980.11
46,980.11
46,980.11
46,980.11
46,980.11
46,980.11
46,980.11
62,640.15
62,640.15
62,640.15
62,640.15
"Mercator - S" d.o.o., Beograd
622,967.14
46,722.54
46,722.54
46,722.54
46,722.54
46,722.54
46,722.54
46,722.54
46,722.54
62,296.71
62,296.71
62,296.71
62,296.71
"Inos Papir Servis" d.o.o., Beograd
599,909.81
44,993.24
44,993.24
44,993.24
44,993.24
44,993.24
44,993.24
44,993.24
44,993.24
59,990.98
59,990.98
59,990.98
59,990.98
Obaveze za doprinose na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog
567,729.75
42,579.73
42,579.73
42,579.73
42,579.73
42,579.73
42,579.73
42,579.73
42,579.73
56,772.98
56,772.98
56,772.98
56,772.98
540,836.30
40,562.72
40,562.72
40,562.72
40,562.72
40,562.72
40,562.72
40,562.72
40,562.72
54,083.63
54,083.63
54,083.63
54,083.63
524,865.50
39,364.91
39,364.91
39,364.91
39,364.91
39,364.91
39,364.91
39,364.91
39,364.91
52,486.55
52,486.55
52,486.55
52,486.55
JKP "Komunalac", Čačak
505,989.41
37,949.21
37,949.21
37,949.21
37,949.21
37,949.21
37,949.21
37,949.21
37,949.21
50,598.94
50,598.94
50,598.94
50,598.94
Zavod za javno zdravlje Čačak, Čačak
492,240.70
36,918.05
36,918.05
36,918.05
36,918.05
36,918.05
36,918.05
36,918.05
36,918.05
49,224.07
49,224.07
49,224.07
49,224.07
Republičko javno pravobranilaštvo
456,906.80
34,268.01
34,268.01
34,268.01
34,268.01
34,268.01
34,268.01
34,268.01
34,268.01
45,690.68
45,690.68
45,690.68
45,690.68
"Dunav osiguranje" a.d.o., Čačak
433,937.75
32,545.33
32,545.33
32,545.33
32,545.33
32,545.33
32,545.33
32,545.33
32,545.33
43,393.77
43,393.77
43,393.77
43,393.77
"Desen" d.o.o., Osijek, Hrvatska
337,050.79
25,278.81
25,278.81
25,278.81
25,278.81
25,278.81
25,278.81
25,278.81
25,278.81
33,705.08
33,705.08
33,705.08
33,705.08
"Venta" d.o.o., Čačak
311,347.96
23,351.10
23,351.10
23,351.10
23,351.10
23,351.10
23,351.10
23,351.10
23,351.10
31,134.80
31,134.80
31,134.80
31,134.80
"Kompanija Dunav Osiguranje" o.a.d.,
Beograd
Obaveze prema fizičkim licima za
naknade po ugovorima-obaveza prema
fizilčkom licu za otkup menica
"Albany international Europe" GmbH,
Neuhausen, Switzerland
Obaveze za poreze i doprinose na
zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Plan reorganizacije
65
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"DSD Euro line" d.o.o., Čačak
293,799.77
22,034.98
22,034.98
22,034.98
22,034.98
22,034.98
22,034.98
22,034.98
22,034.98
29,379.98
29,379.98
29,379.98
29,379.98
"MVP-Soft" Agencija za programiranje,
Čačak
292,740.00
21,955.50
21,955.50
21,955.50
21,955.50
21,955.50
21,955.50
21,955.50
21,955.50
29,274.00
29,274.00
29,274.00
29,274.00
"Sino commerce" d.o.o., Sombor
249,120.52
18,684.04
18,684.04
18,684.04
18,684.04
18,684.04
18,684.04
18,684.04
18,684.04
24,912.05
24,912.05
24,912.05
24,912.05
"National Ča" d.o.o., Čačak
237,704.14
17,827.81
17,827.81
17,827.81
17,827.81
17,827.81
17,827.81
17,827.81
17,827.81
23,770.41
23,770.41
23,770.41
23,770.41
"Excluziv - enterijer" SZR, Čačak
229,390.00
17,204.25
17,204.25
17,204.25
17,204.25
17,204.25
17,204.25
17,204.25
17,204.25
22,939.00
22,939.00
22,939.00
22,939.00
"Telenor" d.o.o., Novi Beograd
217,108.76
16,283.16
16,283.16
16,283.16
16,283.16
16,283.16
16,283.16
16,283.16
16,283.16
21,710.88
21,710.88
21,710.88
21,710.88
"Maestral Plus" d.o.o., Čačak
213,500.71
16,012.55
16,012.55
16,012.55
16,012.55
16,012.55
16,012.55
16,012.55
16,012.55
21,350.07
21,350.07
21,350.07
21,350.07
Klub kontaktnih sportova "Borac", Čačak
206,500.00
15,487.50
15,487.50
15,487.50
15,487.50
15,487.50
15,487.50
15,487.50
15,487.50
20,650.00
20,650.00
20,650.00
20,650.00
"Pandan" SZR Čačak
204,688.96
15,351.67
15,351.67
15,351.67
15,351.67
15,351.67
15,351.67
15,351.67
15,351.67
20,468.90
20,468.90
20,468.90
20,468.90
"Lala" o.d., Prijepolje
202,997.10
15,224.78
15,224.78
15,224.78
15,224.78
15,224.78
15,224.78
15,224.78
15,224.78
20,299.71
20,299.71
20,299.71
20,299.71
Fasil-Arilje
199,490.58
14,961.79
14,961.79
14,961.79
14,961.79
14,961.79
14,961.79
14,961.79
14,961.79
19,949.06
19,949.06
19,949.06
19,949.06
JKP za vodovod i kanalizaciju "Vodovod",
Čačak
186,010.65
13,950.80
13,950.80
13,950.80
13,950.80
13,950.80
13,950.80
13,950.80
13,950.80
18,601.07
18,601.07
18,601.07
18,601.07
Radojević Branko SZR, Arilje
183,515.92
13,763.69
13,763.69
13,763.69
13,763.69
13,763.69
13,763.69
13,763.69
13,763.69
18,351.59
18,351.59
18,351.59
18,351.59
"Slovas" d.o.o., Čačak
169,591.23
12,719.34
12,719.34
12,719.34
12,719.34
12,719.34
12,719.34
12,719.34
12,719.34
16,959.12
16,959.12
16,959.12
16,959.12
"Milšped" d.o.o., Beograd
153,139.00
11,485.43
11,485.43
11,485.43
11,485.43
11,485.43
11,485.43
11,485.43
11,485.43
15,313.90
15,313.90
15,313.90
15,313.90
Spasojević Jasmina
151,608.80
11,370.66
11,370.66
11,370.66
11,370.66
11,370.66
11,370.66
11,370.66
11,370.66
15,160.88
15,160.88
15,160.88
15,160.88
"Euroaudit" d.o.o., Beograd
145,505.36
10,912.90
10,912.90
10,912.90
10,912.90
10,912.90
10,912.90
10,912.90
10,912.90
14,550.54
14,550.54
14,550.54
14,550.54
Lala zajam
140,000.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
"Elektrovat" d.o.o., Čačak
136,037.24
10,202.79
10,202.79
10,202.79
10,202.79
10,202.79
10,202.79
10,202.79
10,202.79
13,603.72
13,603.72
13,603.72
13,603.72
"Copy Xerox servis za fotokopiranje" PR,
Čačak
135,907.63
10,193.07
10,193.07
10,193.07
10,193.07
10,193.07
10,193.07
10,193.07
10,193.07
13,590.76
13,590.76
13,590.76
13,590.76
"Jugošped KOP" d.o.o., Donja Trepča
132,981.51
9,973.61
9,973.61
9,973.61
9,973.61
9,973.61
9,973.61
9,973.61
9,973.61
13,298.15
13,298.15
13,298.15
13,298.15
"Pacom" d.o.o., Čačak
126,799.26
9,509.94
9,509.94
9,509.94
9,509.94
9,509.94
9,509.94
9,509.94
9,509.94
12,679.93
12,679.93
12,679.93
12,679.93
"Elektro drive" d.o.o., Subotica
116,466.00
8,734.95
8,734.95
8,734.95
8,734.95
8,734.95
8,734.95
8,734.95
8,734.95
11,646.60
11,646.60
11,646.60
11,646.60
SCT - Agencija, Čačak
107,800.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
8,085.00
10,780.00
10,780.00
10,780.00
10,780.00
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o., Beograd
102,420.08
7,681.51
7,681.51
7,681.51
7,681.51
7,681.51
7,681.51
7,681.51
7,681.51
10,242.01
10,242.01
10,242.01
10,242.01
"Deksim" d.o.o., Čačak
102,003.56
7,650.27
7,650.27
7,650.27
7,650.27
7,650.27
7,650.27
7,650.27
7,650.27
10,200.36
10,200.36
10,200.36
10,200.36
Plan reorganizacije
66
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Standard - Elektro servis" PR, Čačak
101,076.87
7,580.77
7,580.77
7,580.77
7,580.77
7,580.77
7,580.77
7,580.77
7,580.77
10,107.69
10,107.69
10,107.69
10,107.69
"Pediment" d.o.o., Beograd
99,120.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
7,434.00
9,912.00
9,912.00
9,912.00
9,912.00
"Umka" a.d., Umka
93,073.68
6,980.53
6,980.53
6,980.53
6,980.53
6,980.53
6,980.53
6,980.53
6,980.53
9,307.37
9,307.37
9,307.37
9,307.37
Surudžić Nebojša i Srećko
91,403.28
6,855.25
6,855.25
6,855.25
6,855.25
6,855.25
6,855.25
6,855.25
6,855.25
9,140.33
9,140.33
9,140.33
9,140.33
Radulović Predrag
85,591.25
6,419.34
6,419.34
6,419.34
6,419.34
6,419.34
6,419.34
6,419.34
6,419.34
8,559.12
8,559.12
8,559.12
8,559.12
Uprava javnih prihoda Beograd
84,713.58
6,353.52
6,353.52
6,353.52
6,353.52
6,353.52
6,353.52
6,353.52
6,353.52
8,471.36
8,471.36
8,471.36
8,471.36
"Artera" d.o.o., Čačak
83,418.93
6,256.42
6,256.42
6,256.42
6,256.42
6,256.42
6,256.42
6,256.42
6,256.42
8,341.89
8,341.89
8,341.89
8,341.89
"Drvel" S.Z.R., Preljina
80,697.12
6,052.28
6,052.28
6,052.28
6,052.28
6,052.28
6,052.28
6,052.28
6,052.28
8,069.71
8,069.71
8,069.71
8,069.71
"Auto Čačak" d.o.o., Čačak
79,095.90
5,932.19
5,932.19
5,932.19
5,932.19
5,932.19
5,932.19
5,932.19
5,932.19
7,909.59
7,909.59
7,909.59
7,909.59
"Pečenjara - Dragiša Marinković" SZUR,
Čačak
78,767.50
5,907.56
5,907.56
5,907.56
5,907.56
5,907.56
5,907.56
5,907.56
5,907.56
7,876.75
7,876.75
7,876.75
7,876.75
"ICI" d.o.o., Zemun
77,906.79
5,843.01
5,843.01
5,843.01
5,843.01
5,843.01
5,843.01
5,843.01
5,843.01
7,790.68
7,790.68
7,790.68
7,790.68
Ostale obaveze za poreze, doprinose i
druge dažbine
75,927.53
5,694.56
5,694.56
5,694.56
5,694.56
5,694.56
5,694.56
5,694.56
5,694.56
7,592.75
7,592.75
7,592.75
7,592.75
Ristanović Milisav
72,878.21
5,465.87
5,465.87
5,465.87
5,465.87
5,465.87
5,465.87
5,465.87
5,465.87
7,287.82
7,287.82
7,287.82
7,287.82
Damljanović Ljubo - Autoprevoznička
radnja, Preljina, Čačak
70,994.00
5,324.55
5,324.55
5,324.55
5,324.55
5,324.55
5,324.55
5,324.55
5,324.55
7,099.40
7,099.40
7,099.40
7,099.40
"Vujadinović RMV" d.o.o., Čačak,
Konjevići
70,000.01
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
"Kon trans" d.o.o., Beograd
70,000.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
Komision Caisa-Valjevo
62,131.87
4,659.89
4,659.89
4,659.89
4,659.89
4,659.89
4,659.89
4,659.89
4,659.89
6,213.19
6,213.19
6,213.19
6,213.19
RDU "RTS", Beograd
58,067.80
4,355.09
4,355.09
4,355.09
4,355.09
4,355.09
4,355.09
4,355.09
4,355.09
5,806.78
5,806.78
5,806.78
5,806.78
"Pima" d.o.o., Čačak
56,196.91
4,214.77
4,214.77
4,214.77
4,214.77
4,214.77
4,214.77
4,214.77
4,214.77
5,619.69
5,619.69
5,619.69
5,619.69
Krgović Milorad
54,775.70
4,108.18
4,108.18
4,108.18
4,108.18
4,108.18
4,108.18
4,108.18
4,108.18
5,477.57
5,477.57
5,477.57
5,477.57
"NID" d.o.o., Kraljevo
53,936.17
4,045.21
4,045.21
4,045.21
4,045.21
4,045.21
4,045.21
4,045.21
4,045.21
5,393.62
5,393.62
5,393.62
5,393.62
Dejan Vukajlović PR, Preljina
51,660.00
3,874.50
3,874.50
3,874.50
3,874.50
3,874.50
3,874.50
3,874.50
3,874.50
5,166.00
5,166.00
5,166.00
5,166.00
"Novohem" d.o.o., Šabac
51,625.00
3,871.88
3,871.88
3,871.88
3,871.88
3,871.88
3,871.88
3,871.88
3,871.88
5,162.50
5,162.50
5,162.50
5,162.50
"Koncern Farmakom M.B." a.d., Šabac
50,209.95
3,765.75
3,765.75
3,765.75
3,765.75
3,765.75
3,765.75
3,765.75
3,765.75
5,021.00
5,021.00
5,021.00
5,021.00
"Jovičević" S.T.G.R., Čačak
48,685.14
3,651.39
3,651.39
3,651.39
3,651.39
3,651.39
3,651.39
3,651.39
3,651.39
4,868.51
4,868.51
4,868.51
4,868.51
"SMEOO" d.o.o., Beograd
46,256.00
3,469.20
3,469.20
3,469.20
3,469.20
3,469.20
3,469.20
3,469.20
3,469.20
4,625.60
4,625.60
4,625.60
4,625.60
Plan reorganizacije
67
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Obaveze za neto zarade i naknade
zarada
45,854.20
3,439.07
3,439.07
3,439.07
3,439.07
3,439.07
3,439.07
3,439.07
3,439.07
4,585.42
4,585.42
4,585.42
4,585.42
"Papir Kom" d.o.o., Čačak
44,550.37
3,341.28
3,341.28
3,341.28
3,341.28
3,341.28
3,341.28
3,341.28
3,341.28
4,455.04
4,455.04
4,455.04
4,455.04
"Novi Dani" a.d., Ivanjica
42,324.24
3,174.32
3,174.32
3,174.32
3,174.32
3,174.32
3,174.32
3,174.32
3,174.32
4,232.42
4,232.42
4,232.42
4,232.42
"Rako inženjering" d.o.o., Čačak
42,166.17
3,162.46
3,162.46
3,162.46
3,162.46
3,162.46
3,162.46
3,162.46
3,162.46
4,216.62
4,216.62
4,216.62
4,216.62
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo
Čačak", Čačak
40,809.52
3,060.71
3,060.71
3,060.71
3,060.71
3,060.71
3,060.71
3,060.71
3,060.71
4,080.95
4,080.95
4,080.95
4,080.95
Nikitović Mila
40,126.44
3,009.48
3,009.48
3,009.48
3,009.48
3,009.48
3,009.48
3,009.48
3,009.48
4,012.64
4,012.64
4,012.64
4,012.64
"Čačak Elektro" d.o.o., Čačak
38,909.36
2,918.20
2,918.20
2,918.20
2,918.20
2,918.20
2,918.20
2,918.20
2,918.20
3,890.94
3,890.94
3,890.94
3,890.94
"Sugestija" d.o.o., Kruševac
36,550.50
2,741.29
2,741.29
2,741.29
2,741.29
2,741.29
2,741.29
2,741.29
2,741.29
3,655.05
3,655.05
3,655.05
3,655.05
"Gradac 97" PU, Čačak
35,000.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
Maksimović Milica
34,951.28
2,621.35
2,621.35
2,621.35
2,621.35
2,621.35
2,621.35
2,621.35
2,621.35
3,495.13
3,495.13
3,495.13
3,495.13
Autokovačka radnja Tomić Vidoje,
Požega
33,530.00
2,514.75
2,514.75
2,514.75
2,514.75
2,514.75
2,514.75
2,514.75
2,514.75
3,353.00
3,353.00
3,353.00
3,353.00
"Profil" STR, Požarevac
33,428.22
2,507.12
2,507.12
2,507.12
2,507.12
2,507.12
2,507.12
2,507.12
2,507.12
3,342.82
3,342.82
3,342.82
3,342.82
"Univerzal" Z.Z., Čačak
31,470.40
2,360.28
2,360.28
2,360.28
2,360.28
2,360.28
2,360.28
2,360.28
2,360.28
3,147.04
3,147.04
3,147.04
3,147.04
M.Stanojević I M.Živković
30,387.00
2,279.03
2,279.03
2,279.03
2,279.03
2,279.03
2,279.03
2,279.03
2,279.03
3,038.70
3,038.70
3,038.70
3,038.70
"Autoprevoznička radnja Miloš
Jakovljević" PR, Čačak
29,679.83
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,225.99
2,967.98
2,967.98
2,967.98
2,967.98
"UTP Morava" a.d., Čačak
28,000.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
"Sanatex" d.o.o., Sjenica
Obaveze za PDV po izdatim fakturama
po opštoj stopi po osnovu razlike
obračunatog poreza i prethodnog poreza
27,423.20
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,056.74
2,742.32
2,742.32
2,742.32
2,742.32
26,116.45
1,958.73
1,958.73
1,958.73
1,958.73
1,958.73
1,958.73
1,958.73
1,958.73
2,611.64
2,611.64
2,611.64
2,611.64
"Balestra" d.o.o., Čačak
25,853.80
1,939.04
1,939.04
1,939.04
1,939.04
1,939.04
1,939.04
1,939.04
1,939.04
2,585.38
2,585.38
2,585.38
2,585.38
"Post public - PTT Imenik Srbije" d.o.o.,
Beograd
24,449.60
1,833.72
1,833.72
1,833.72
1,833.72
1,833.72
1,833.72
1,833.72
1,833.72
2,444.96
2,444.96
2,444.96
2,444.96
"Silver" d.o.o., Čačak
24,317.44
1,823.81
1,823.81
1,823.81
1,823.81
1,823.81
1,823.81
1,823.81
1,823.81
2,431.74
2,431.74
2,431.74
2,431.74
"Čukanović" SZR, Čačak
23,056.72
1,729.25
1,729.25
1,729.25
1,729.25
1,729.25
1,729.25
1,729.25
1,729.25
2,305.67
2,305.67
2,305.67
2,305.67
Paponjak Dragan
22,988.00
1,724.10
1,724.10
1,724.10
1,724.10
1,724.10
1,724.10
1,724.10
1,724.10
2,298.80
2,298.80
2,298.80
2,298.80
Paponjak Dejan
21,372.72
1,602.95
1,602.95
1,602.95
1,602.95
1,602.95
1,602.95
1,602.95
1,602.95
2,137.27
2,137.27
2,137.27
2,137.27
"FAM" d.o.o., Kruševac
20,672.47
1,550.44
1,550.44
1,550.44
1,550.44
1,550.44
1,550.44
1,550.44
1,550.44
2,067.25
2,067.25
2,067.25
2,067.25
Nešovanović Miloš
20,243.15
1,518.24
1,518.24
1,518.24
1,518.24
1,518.24
1,518.24
1,518.24
1,518.24
2,024.31
2,024.31
2,024.31
2,024.31
Plan reorganizacije
68
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Ratko Mitrović Construction" d.o.o.,
Čačak
20,068.50
1,505.14
1,505.14
1,505.14
1,505.14
1,505.14
1,505.14
1,505.14
1,505.14
2,006.85
2,006.85
2,006.85
2,006.85
"Pneumatik" SZR, Čačak
19,467.00
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,460.03
1,946.70
1,946.70
1,946.70
1,946.70
"MB Strip Steel" d.o.o., Beograd
19,098.92
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,432.42
1,909.89
1,909.89
1,909.89
1,909.89
"Lepenka holding kompanija" a.d. u
stečaju, Novi Kneževac
17,696.48
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,327.24
1,769.65
1,769.65
1,769.65
1,769.65
Obaveze za poreze, carine i druge
dažbine na teret troškova
17,150.00
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,286.25
1,715.00
1,715.00
1,715.00
1,715.00
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
policijska stanica Užice, Užice
17,106.46
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,282.98
1,710.65
1,710.65
1,710.65
1,710.65
"GS 1 PU Srbija i Crna Gora", Novi
Beograd
16,450.00
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,233.75
1,645.00
1,645.00
1,645.00
1,645.00
"Edikommerc" S.T.K.Z.R., Čačak
16,189.60
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,214.22
1,618.96
1,618.96
1,618.96
1,618.96
"Grossit K.D.", Požega
16,049.75
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,203.73
1,604.98
1,604.98
1,604.98
1,604.98
"Mikron" SZTR, Čačak
15,489.15
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,161.69
1,548.92
1,548.92
1,548.92
1,548.92
"DHL Express" d.o.o., Beograd
15,379.60
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,153.47
1,537.96
1,537.96
1,537.96
1,537.96
"Global Board" d.o.o., Kikinda
14,560.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,456.00
1,456.00
1,456.00
1,456.00
"Mašinac - DB" d.o.o., Čačak
14,397.18
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,079.79
1,439.72
1,439.72
1,439.72
1,439.72
"Elektroinženjering" d.o.o., Čačak
14,010.77
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,050.81
1,401.08
1,401.08
1,401.08
1,401.08
"Livac", Čačak, Zablaće
14,000.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
"Sanvi" o.d., Trstenik
13,794.20
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,034.57
1,379.42
1,379.42
1,379.42
1,379.42
"Intereuropa" a.d., Beograd, Dobanovci
12,908.84
968.16
968.16
968.16
968.16
968.16
968.16
968.16
968.16
1,290.88
1,290.88
1,290.88
1,290.88
"Yugostam" d.o.o., Novi Beograd
12,759.58
956.97
956.97
956.97
956.97
956.97
956.97
956.97
956.97
1,275.96
1,275.96
1,275.96
1,275.96
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju,
Beograd
12,329.34
924.70
924.70
924.70
924.70
924.70
924.70
924.70
924.70
1,232.93
1,232.93
1,232.93
1,232.93
"Angropromet" d.o.o., Kikinda
12,018.70
901.40
901.40
901.40
901.40
901.40
901.40
901.40
901.40
1,201.87
1,201.87
1,201.87
1,201.87
"Plazmmetal" d.o.o., Čačak
11,772.12
882.91
882.91
882.91
882.91
882.91
882.91
882.91
882.91
1,177.21
1,177.21
1,177.21
1,177.21
Gordex-Čačak
11,151.00
836.33
836.33
836.33
836.33
836.33
836.33
836.33
836.33
1,115.10
1,115.10
1,115.10
1,115.10
"Čačanska banka" a.d., Čačak
10,584.27
793.82
793.82
793.82
793.82
793.82
793.82
793.82
793.82
1,058.43
1,058.43
1,058.43
1,058.43
"Termoelektro MM" d.o.o., Veternik
10,407.60
780.57
780.57
780.57
780.57
780.57
780.57
780.57
780.57
1,040.76
1,040.76
1,040.76
1,040.76
O.š. "Jovan Jovanović - Zmaj", Brus
9,933.00
744.98
744.98
744.98
744.98
744.98
744.98
744.98
744.98
993.30
993.30
993.30
993.30
Obaveze za PDV po izdatim fakturama
po opštoj stopi
9,450.00
708.75
708.75
708.75
708.75
708.75
708.75
708.75
708.75
945.00
945.00
945.00
945.00
Plan reorganizacije
69
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Ank Rosci" d.o.o., Čačak
9,310.00
698.25
698.25
698.25
698.25
698.25
698.25
698.25
698.25
931.00
931.00
931.00
931.00
"Miler - Auto centar" d.o.o., Gruza
9,210.73
690.80
690.80
690.80
690.80
690.80
690.80
690.80
690.80
921.07
921.07
921.07
921.07
"Papirdol" d.o.o., Čačak
9,044.62
678.35
678.35
678.35
678.35
678.35
678.35
678.35
678.35
904.46
904.46
904.46
904.46
Obaveze za poreze iz rezultata
8,540.31
640.52
640.52
640.52
640.52
640.52
640.52
640.52
640.52
854.03
854.03
854.03
854.03
"City express" d.o.o., Beograd
7,545.72
565.93
565.93
565.93
565.93
565.93
565.93
565.93
565.93
754.57
754.57
754.57
754.57
"Al - dizajn" Agencija za poslovne usluge,
Požega
7,434.00
557.55
557.55
557.55
557.55
557.55
557.55
557.55
557.55
743.40
743.40
743.40
743.40
"Tara 92" o.d., Brđani, Gornji Milanovac
7,170.38
537.78
537.78
537.78
537.78
537.78
537.78
537.78
537.78
717.04
717.04
717.04
717.04
"Univerzal M4" d.o.o., Vrnjačka Banja
7,126.32
534.47
534.47
534.47
534.47
534.47
534.47
534.47
534.47
712.63
712.63
712.63
712.63
"Taho - servis Marković" PR, Gornji
Milanovac
6,790.00
509.25
509.25
509.25
509.25
509.25
509.25
509.25
509.25
679.00
679.00
679.00
679.00
"Ibel" d.o.o., Čačak
6,720.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
504.00
672.00
672.00
672.00
672.00
"FAD" a.d., Gornji Milanovac
6,327.16
474.54
474.54
474.54
474.54
474.54
474.54
474.54
474.54
632.72
632.72
632.72
632.72
"Vodoinženjering" S.Z.R., Čačak
6,195.00
464.63
464.63
464.63
464.63
464.63
464.63
464.63
464.63
619.50
619.50
619.50
619.50
O.š. "Sveti Sava", Čačak, Atenica
6,132.00
459.90
459.90
459.90
459.90
459.90
459.90
459.90
459.90
613.20
613.20
613.20
613.20
"Era Pack" d.o.o., Čajetina
5,550.72
416.30
416.30
416.30
416.30
416.30
416.30
416.30
416.30
555.07
555.07
555.07
555.07
Tehnički remontni zavod Čačak, Vojska
Srbije, Čačak
5,212.46
390.93
390.93
390.93
390.93
390.93
390.93
390.93
390.93
521.25
521.25
521.25
521.25
"Fabrika reznog alata" d.o.o., Čačak
5,145.98
385.95
385.95
385.95
385.95
385.95
385.95
385.95
385.95
514.60
514.60
514.60
514.60
"IDA - Commerce" d.o.o., Valjevo
4,956.00
371.70
371.70
371.70
371.70
371.70
371.70
371.70
371.70
495.60
495.60
495.60
495.60
Osnovna Siindikalna organizcija RZZO,
Čačak
4,543.00
340.73
340.73
340.73
340.73
340.73
340.73
340.73
340.73
454.30
454.30
454.30
454.30
"GlumacDD" d.o.o., Zemun
3,990.00
299.25
299.25
299.25
299.25
299.25
299.25
299.25
299.25
399.00
399.00
399.00
399.00
"AKS Express kurir" d.o.o., Šabac
3,964.80
297.36
297.36
297.36
297.36
297.36
297.36
297.36
297.36
396.48
396.48
396.48
396.48
Milić Auto-Donja Trepča
3,882.20
291.17
291.17
291.17
291.17
291.17
291.17
291.17
291.17
388.22
388.22
388.22
388.22
Rema-Beograd
3,839.25
287.94
287.94
287.94
287.94
287.94
287.94
287.94
287.94
383.92
383.92
383.92
383.92
Alpha banka
3,605.00
270.38
270.38
270.38
270.38
270.38
270.38
270.38
270.38
360.50
360.50
360.50
360.50
"Galaksija 32" d.o.o., Čačak
3,467.80
260.09
260.09
260.09
260.09
260.09
260.09
260.09
260.09
346.78
346.78
346.78
346.78
"DV šped" d.o.o., PPU, Raška
3,360.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
252.00
336.00
336.00
336.00
336.00
"Čačanska banka" - sindikat o.a.d.,
Čačak
3,304.00
247.80
247.80
247.80
247.80
247.80
247.80
247.80
247.80
330.40
330.40
330.40
330.40
Plan reorganizacije
70
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
"Tehnoservis - export" d.o.o., Medveđa
3,150.00
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
236.25
315.00
315.00
315.00
315.00
"Papircoop dd" d.o.o., Beograd
2,891.00
216.83
216.83
216.83
216.83
216.83
216.83
216.83
216.83
289.10
289.10
289.10
289.10
"ZOCO" SZR, Čačak
2,800.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
280.00
280.00
280.00
280.00
"Brka - šped" d.o.o., Kruševac
2,660.00
199.50
199.50
199.50
199.50
199.50
199.50
199.50
199.50
266.00
266.00
266.00
266.00
"Agrobanka" o.a.d., Beograd, filijala
Čačak
2,450.00
183.75
183.75
183.75
183.75
183.75
183.75
183.75
183.75
245.00
245.00
245.00
245.00
"Autoprevoz" a.d., Gornji Milanovac
2,329.32
174.70
174.70
174.70
174.70
174.70
174.70
174.70
174.70
232.93
232.93
232.93
232.93
"NLB LHB Banka" a.d., Beograd, filijala
Kraljevo
2,230.20
167.27
167.27
167.27
167.27
167.27
167.27
167.27
167.27
223.02
223.02
223.02
223.02
"RGM - PAK Eksport - import" d.o.o.,
Gornji Milanovac
2,091.43
156.86
156.86
156.86
156.86
156.86
156.86
156.86
156.86
209.14
209.14
209.14
209.14
"AMA 2009" d.o.o., Novi Pazar
2,052.61
153.95
153.95
153.95
153.95
153.95
153.95
153.95
153.95
205.26
205.26
205.26
205.26
"Premil" SZTR, Futog
1,517.29
113.80
113.80
113.80
113.80
113.80
113.80
113.80
113.80
151.73
151.73
151.73
151.73
"Partus" d.o.o., Čačak
1,445.57
108.42
108.42
108.42
108.42
108.42
108.42
108.42
108.42
144.56
144.56
144.56
144.56
"Lessendro" d.o.o., Beograd
1,261.51
94.61
94.61
94.61
94.61
94.61
94.61
94.61
94.61
126.15
126.15
126.15
126.15
"ADJ Komerc" d.o.o., Čačak
1,164.66
87.35
87.35
87.35
87.35
87.35
87.35
87.35
87.35
116.47
116.47
116.47
116.47
"Express mail" d.o.o., Beograd
889.60
66.72
66.72
66.72
66.72
66.72
66.72
66.72
66.72
88.96
88.96
88.96
88.96
"Solaris" d.o.o., Čačak
825.97
61.95
61.95
61.95
61.95
61.95
61.95
61.95
61.95
82.60
82.60
82.60
82.60
"Ju - komerc" SZTR, Čačak
804.06
60.30
60.30
60.30
60.30
60.30
60.30
60.30
60.30
80.41
80.41
80.41
80.41
"Čačanski Glas" a.d., Čačak
771.40
57.86
57.86
57.86
57.86
57.86
57.86
57.86
57.86
77.14
77.14
77.14
77.14
"Telemark televizija" d.o.o., Čačak
413.00
30.98
30.98
30.98
30.98
30.98
30.98
30.98
30.98
41.30
41.30
41.30
41.30
Poštanska štedionica-Beograd
365.37
27.40
27.40
27.40
27.40
27.40
27.40
27.40
27.40
36.54
36.54
36.54
36.54
Telekom-Srbija
259.39
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
19.45
25.94
25.94
25.94
25.94
NLB Interfinanz
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ukupno:
Plan reorganizacije
268,476,919.05
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
20,135,768.93
26,847,691.91
26,847,691.91
26,847,691.91
26,847,691.91
71
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
XVI PRILOZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izjava podnosioca Plana reorganizacije,
Procena vrednosti nepokretnosti od strane sudskog veštaka građevinske struke,
Procena vrednosti opreme od strane sudskog veštaka mašinske struke.
Program nadzora nad planom reorganizacije
Tabelarni pregled radnih mesta
Organizaciona šema
Procena vrednosti zemljišta i građevinskih objekata na dan 30.06.2011.
Plan reorganizacije
72
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Proizvodni kompleks subjekta „Papirpak“-a d.o.o. iz Preljina formiran je na katastarskim
parcelama br.1511/11, 1512/5, 1512/7, 1512/8, 1512/9 i 2271/2 na potesu Jasenje K.O. Preljina.
Na katastarskoj parceli br.1810/4 potes Dubrovačka K.O. Preljina nalazi se crpna stanica
subjekta koja je sastavni deo procesa proizvodnje.
Formiranje liste procene
Analizom dokumentacije i to: Popisne liste osnovnih sredstava pravnog subjekta na dan
31.12.2010.god., Prepisa lista nepokretnosti br.1321 K.O. Preljina od 20.10.2010.god., Kopije
plana katastarke parcele broj 1512/5,7,8,9, 1511/11, 1810/4 i 2271/2 i Situacionog plana
izvedenog stanja geodetskog biroa „Put premer“ Čačak formirana je lista katastarskih parcela i
objekata za procenu.
Početna lista po Popisnoj listi osnovnih sredstava pravnog subjekta na dan 31.12.2010.god. ima
jednu stavku građevinskog zemljišta i tri građevinska objekta kako sledi:
KNJIGOVOD. RED.BR.
1
KNJIGOVOD.
RED.BR.
1
2
3
NAZIV
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
NAZIV
HALA "NARCIS"
HALA "PM"
HALA "KARTON"
J.M.
KOM.
KOM.
KOM.
KOL.
1,00
1,00
1,00
Analizom vlasničke dokumentacije i uvidom na lice mesta formirana je konačna lista procene tako
da se u listi zemljišta procenjuju 13 stavki. Sve parcele procene su u građevinskom području i
date su u Tabeli br.1.
Tabela br.1
RED.BR.
PROCEN
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
N A Z I V, BR.PARCELE, POTES
K.P. 1511/11, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/7, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/7, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/8, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/8, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1512/9, JASENJE, KO PRELJINA
K.P. 1810/4, DUBROVAČKA, KO
PRELJINA
K.P. 1810/4, DUBROVAČKA, KO
PRELJINA
K.P. 2271/2, JASENJE, KO PRELJINA
13
K.P. 2271/2, JASENJE, KO PRELJINA
10
NAČIN KORIŠĆENJA
LIVADA 2. KLASE
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
LIVADA 2. KLASE
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
NJIVA 1. KLASE
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
OSTALO PRIRODNO NEPLODNO
ZEMLJIŠTE
Građevinski objekti, Hala „Narcis“, Hala „PM“ i Hala „Karton“ u svom sastavu imaju prostore
različite namene i opremljenosti a pojedini su tokom vremena i dograđivani tako da će se procena
dati po funkcionalnim celinama objekata odnosno hala.
Plan reorganizacije
73
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Hala „Narcis“ u proceni će se podeliti na: prizemlje-hala, prizemlje-ostalo i sprat-administrativni
deo.
Hala „PM“ u proceni se deli na: proizvodnu halu, nastrešnicu-aneks „B“, aneks „C“ i aneks „D“ i
„D1“.
Hala „Karton“ u proceni se deli na: halu za proizvodnju, aneks za doradu i aneks za pakovanje.
Tabela br.2
RED.BR.
PROCENE
KNJIGOVOD. RED.BR.
NAZIV
1
HALA "NARCIS"
1
PRIZEMLJE - HALA
2
PRIZEMLJE - OSTALO
3
SPRAT - ADMIN. DEO
2
HALA "PM"
4
PROIZVODNA HALA
5
NASTREŠNICA ANEKS "B"
6
ANEK "C"
7
ANEK "D" I "D1"
3
HALA "KARTON"
8
HALA ZA PROIZVODNJU
9
ANEKS ZA DORADU
10
ANEKS ZA PAKOVANJE
Procenom se obuhvataju i objekti koji nisu u knjigovodstvenoj evidenciji i daju se u Tabeli br.3.
Tabela br.3
RED.BR. PROCENE
1
2
3
4
NAZIV
TALOŽNIK
PORTIRNICA
CRPNA STANICA
TRAFO STANICA
TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Hala „Narcis“
Proizvodna hala „Narcis“ se u funkcionalnom smislu sastoji od četiri dela i to: deo „A“, deo „B“,
deo „C“ i deo „D“.
- Deo „A“ – je proizvodna lamela sa magacinom, prizemna, spratne visine 4,20m. i sastoji
se od proizvodne linije papirne konfekcije, papirne štampe, pakovanja i pratećih
magacina za sirovinu i gotove proizvode. Deo „B“ čine garderobe i sanitarni čvor u
prizemlju hale.
- Deo „C“ je prostor za proizvodnju i doradu papirne konfekcije u prizemlju hale.
- Deo „D“ ima etaže prizemlja i sprata. U prizemlju je ulazni deo, stepenište, restoran,
kuhinja, kotlarnica i saniratni čvor. Na spratu dela „D“ je kancelarijski prostor, sanitarni
čvor i stepeništni prostor.
Proizvodna hala „Narcis“ sagrađena je na k.p.1512/5 K.O. Preljina. Konstrukcija proizvodne hale
je čelična od čeličnih stubova kutijastog preseka na osovinskom razmaku 4,5m. i 8,5m., čeličnih
krovnih rešetki raspona 17,0m. i 8,5m.. Temelji hale su armiranobetonske stope, samci, ispod
čeličnih stubova povezani sa temeljnim trakama. Na delu objekta koji ima etažu sprata
Plan reorganizacije
74
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
međuspratna konstrukcija je ab ploča. Stepenište za sprat je od crne bravarije. Krovna
konstrukcija je čelična na dve vode, krovni pokrivač je aluform-aluminijumski sendvič lim sa
termoizolacijom debljine d=10cm. U krovu su izvedena tri reda svetlosnih kupola. Fasadni zidovi
su „sendvič zidovi“. Fasada objekta je od fasadne cigle. Unutrađnji zidovi su od opekarskih
proizvoda. Podovi u objektu su armirano betonske košuljice izvedene preko hidro i termo
izolacije. Podna obloga u proizvodnom delu hale je livena od polietilenske smole, podna obloga
kuhinjskog dela, ulaza i sanitarnog čvora je od podnih keramičkih pločica. Fasadna stolarija je
bravarija zastakljena dvostrukim staklom. Unutrašnja vrata su drvena duplošperovana, bojena
masnom bojom.
Objekat ima instalacije vodovoda, kanalizacije, struje, telefona i centralnog grejanja. Oko objekta
su betonirani trotoari. Pristup proizvodnom delu objekta je omogućen asfaltiranim platoom koim je
obezbeđena komunikacija kamiona i viljuškara između proizvodnih pogona. Ispred objekta je
izveden parking prostor za putnička i teretna vozila koji je popločan behaton pločama.
Objekat je izgrađen 1988.god.
Proizvodna hala „PM“
Proizvodna hala „PM“ se u funkcionalnom i konstruktivnom smislu sastoji od četiri međusobno
povezana dela i to: proizvodnu halu, nastrešnicu, aneks „C“ i aneks „D“ i „D1“.
- Proizvodna hala je prizemni objekat spratne visine 6,5m. Hala ima proizvodni deo sa
opremom za proizvodnju papira, prostorije za elektroopremu, laboratorije, kancelarije i
sanitarni čvor. Na delu hale a zbog tehnoloških potreba izvedena je galerija sa
stepeništem.
- Aneks „C“ je prizema objekta dograđen uz proizvodnu halu spratne visine 4,35-4,55m. U
aneksu „C“ smeštene su radionice, kancelarije, hodnik i nastrešnice.
- Aneks „D“ i „D1“ su prizemni dograđeni delovi uz halu. Aneks „D“ ima spratnu visinu
6,00m. i ima galeriju. Aneks „D1“ ima trem, hodnik, prostoriju za agregat, podstanice i
prostora „kalioke“, spratne je visine 3,30m.
Proizvodna hala „PM“ sagrađena je na k.p.1512/7 K.O. Preljina. Konstrukcija proizvodne hale je
ramovska, zidovi zidani giter blokovima ukrućeni su ab vertikalnim stubovima i ab horizontalnim
serklažima. Temelji objekta su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova. U
proizvodnom delu su izvedeni ab temelji mašina prema statičkom proračunu i tehnološkom
rasporedu opreme. Krovna konstrukcija je drvena krovna rešetka na dve vode. Krovni pokrivač je
TP aluminijumski lim. Konstrukcija galerije je od čeličnih stubova i greda sa patosom od dasaka.
Podovi u proizvodnoj hali su ab ploče sa epoksidnim premazom i izvedenim kanalima za
prikupljanje tehnološke vode. Podovi u laboratoriji i kancelariji obloženi su gumenom podnom
oblogom dok je u sanitarnom čvoru podna keramika. Na hali je postavljeno 6 kolskih sklapajućih
vrata od metalnih profila i lima sa ispunom od tervola. Sva ostala fasadna bravarija na objektu je
od aluminijumskih plastificiranih profila zastakljena termopan staklom. Unutrašnja vrata su
duplošperovana u štoku od aluminijumskih profila obojena uljanom bojom. Proizvodna hala je
izgrađena 1998.god..
Nastrešnica je dograđena uz halu i visine je 4,35m. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne
grede ispod zidova. Zidovi su od giter blokova. Krovna konstrukcija je je čelična krovna rešetka
na dve vode, krovni pokrivač je bojeni trapezasti lim. Pod je ab ploča sa habajućim asfaltnim
slojem. Postavljena su dvoja kolska sklapajuća vrata od metalnih profila i lima.
Aneks „C“ je dograđeni deo uz halu. Objekat je ramovskog sistema sa ab vertikalnim stubovima i
ab horizontalnim serklažila. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova.
Zidovi su od giter blokova. Krovna konstrukcija je čelična krovna rešetka na dve vode na jednom
delu i od čamove građe na jednu vodu u delu radionica, krovni pokrivač je bojeni trapezasti lim.
Pod je ab ploča sa izvedenim ravnjajućim slojem od cementne košuljice u prostoru radionica u
kancelariji i hodniku podna obloga je vinfleks a u delu nastrešnice pod je ab ploča sa habajućim
asfaltnim slojem. Sva fasadna bravarija na objektu je od aluminijumskih plastificiranih profila
zastakljena termopan staklom. Unutrašnja vrata su duplošperovana u štoku od aluminijumskih
profila obojena uljanom bojom.
Plan reorganizacije
75
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Aneks „D“ je dograđeni deo uz halu. Objekat je ramovskog sistema gradnje sa ab vertikalnim
stubovima i ab horizontalnim serklažima. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede
ispod zidova. Zidovi su od giter blokova. Krovna konstrukcija je od čamove građe na jednu vodu
sa padom uklopljenim sa krovom hale. Krovni pokrivač je bojeni trapezasti lim. Pod je ab ploča sa
izvedenim ravnjajućim slojem od cementne košuljice. Postavljena su dvoja kolska sklapajuća
vrata od metalnih profila i lima. Ostala fasadna bravarija na aneksu je od aluminijumskih
plastificiranih profila zastakljena termopan staklom.
Aneks „D 1“ je dograđeni deo uz halu. Objekat je ramovskog sistema sa ab vertikalnim stubovima
i ab horizontalnim serklažila. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova.
Zidovi su od giter blokova. Krovna konstrukcija je od čamove građe na jednu vodu. Krovni
pokrivač je bojeni trapezasti lim. Pod je ab ploča sa izvedenim ravnjajućim slojem od cementne
košuljice. Postavljena su dvoja kolska sklapajuća vrata od metalnih profila i lima. Ostala fasadna
bravarija na aneksu je od aluminijumskih plastificiranih profila zastakljena termopan staklom.
U objektu proizvodne hale „PM“ su izvedene instalacije struje, vode i kanalizacije. Aneks „C“ ima
instalacije centralnog grejanja. Oko objekta je trotoar od betona i asfaltirani plato za pristup i
manipulaciju vozila i viljuškara.
Proizvodna hala „KARTON“
Proizvodna hala „KARTON“ u funkcionalnom i konstruktivnom smislu se sastoji od tri dela i to:
proizvodne hale, aneksa za doradu kartona i aneksa za pakovanje.
- Proizvodna hala za proizvodnju kartona je prizemni dvobrodni objekat sa galerijom.
Objekat se sastoji od prostorije za karton mašinu, sušnog tunela, magacina, kotlarnice,
hodnika, kancelarije, dva sanitarna čvora i magacina gotovih proizvoda u prizemlju i dve
kancelarije i prostorije za rezervoar na galeriji.
- Aneks hale za doradu kartona je prizemni jednobrodni objekat. Sastoji se od ulaznog
trema, prostorije za doradu kartona i dva sanitarna čvora.
- Aneks za pakovanje je prizemni objekat.
Proizvodna hala „KARTON“ sagrađena je na k.p.1512/8 sa delom aneksa na k.p. 1512/5 K.O.
Preljina. Konstrukcija proizvodne hale je ramovska, zidovi zidani giter blokovima ukrućeni su ab
vertikalnim stubovima i ab horizontalnim serklažima. Temelji objekta su ab stope ispod stubova i
temeljne grede ispod zidova. U proizvodnom delu su izvedeni ab temelji mašina. Krovna
konstrukcija je čelična rešetkasta konstrukcija na više voda. Krovni pokrivač su paneli od
dvostrukog čeličnog pocinkovanog i plastificiranog lima sa termoizolacijom. Podovi u proizvodnoj
hali su ab ploče sa epoksidnim premazom, podovi kancelarijama su sa gumenom podnom
oblogom dok je na podu sanitarnog čvora podna keramika. Fasadna bravarija je čelična sa
ispunom od profilit stakla. Ugrađena su jedna klizna kolska vrata i jedna dvokrilna kolska
bravarska vrata.
Proizvodna hala je izgrađena 2002.god., dok su aneksi građeni 2004.god..
Konstrukcija aneksa za doradu kartona je ramovska, zidovi zidani giter blokovima ukrućeni su ab
vertikalnim stubovima i ab horizontalnim serklažima. Temelji objekta su ab stope ispod stubova i
temeljne grede ispod zidova. Krovna konstrukcija je čelična rešetkasta konstrukcija na jednu
vodu. Krovni pokrivač su paneli od dvostrukog čeličnog pocinkovanog i plastificiranog lima sa
termoizolacijom.
Konstrukcija aneksa za pakovanje je čelična od čeličnih stubova, čeličnih greda, dvovodne
krovne rešetke. Temelji su ab temelji samci ispod stubova i temeljne trake ispod zidova. Zidovi su
zidani betonskim blokovima. Krovni pokrivač su termoizolovani paneli. Pod objekta je ab ploča sa
cementnom košuljicom.
Plan reorganizacije
76
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
U objektu proizvodne hale „KARTON“ su izvedene instalacije struje, vode, kanalizacije, grejanja i
gasa. Oko objekta je trotoar od betona a sa dve strane objekta je izveden ab plato za pristup i
manipulaciju kamiona i viljuškara.
Taložnik
Taložnik je objekat koji čini oprema taložnika montirana na ab temelje.
Portirnica
Objekat je prizemni izgrađen 1980.god. i dograđen 1998.god. Ima sledeće prostorije: hodnik,
sanitarni čvor i tri kancelarije. Objekat je ramovskog sistema gradnje sa ab vertikalnim stubovima
i ab horizontalnim serklažila. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova.
Zidovi su od giter blokova. Krovna konstrukcija je od čamove građe na dve vode. Krovni pokrivač
je falcovani crep. Pod je ab ploča sa izvedenim ravnjajućim slojem od cementne košuljice i
podnim keramičkim pločicama. Ulazna vrata od metalnih profila i lima. Ostala fasadna stolarija i
unutrašnja vrata su drvena.
Objekat portirnice ima instalacije struje, vode, kanalizacije i telefona. Oko objekta je trotoar od
betona i asfaltirani plato.
Crpna stanica
Objekat je prizemni, ramovskog sistema gradnje sa ab vertikalnim stubovima i ab horizontalnim
serklažila. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova. Zidovi su od giter
blokova.
Trafo stanica
Objekat je prizemni, ramovskog sistema gradnje sa ab vertikalnim stubovima i ab horizontalnim
serklažila. Temelji su ab stope ispod stubova i temeljne grede ispod zidova. Zidovi su od
betonskih blokova.
k.p.1512/9 KO Preljina
Ova parcela se koristi kao otvoreno skladište repromaterijala i sirovina. Na njoj se radi i istovar
kamiona tako da je pripremljena za teška vozila. Sa iste je skinut površinski sloj humusa i nasuta
2
2
je šljunkom u slojevima, sa nabijanjem, 425m . je betonirano, 1.122m . presvučeno je behaton
2
pločama dok je 1.345m . naputo tucanikom. Parcela ima pristupnu saobraćajnicu sa kapije kod
portirnice, infrastrukturalno je opremljena i na njoj se nalazi trafo stanica i gasna MRS.
k.p.2271/2 KO Preljina
Parcela se koristi kao pristupni put školi i okolnim parcelama. Ovo zemljište je ranije bilo
železničko zemljište i na njemu se ne može graditi
Plan reorganizacije
77
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Procena vrednosti zemljišta
PROCENJENA LIKVDACIONA VREDNOST na dan
30.06.2011.god.
N A Z I V, BR.PARCELE, POTES
NAČIN KORIŠĆENJA
VRSTA ZEMLJIŠTA
JM
KOL.
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
4,421.00
1,725.00
339.00
4,804.00
1,818.00
1,555.00
1,095.00
3,122.00
2,892.00
29.00
218.00
32.00
11,023.00
33,073.00
Procenjena
likvidaciona
J.C.
(Eur./m2.)
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
K.P. 1511/11, JASENJE, KO PRELJINA
LIVADA 2. KLASE
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/5, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/7, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/7, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/8, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/8, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE UZ ZGRADU-OBJEKAT
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1512/9, JASENJE, KO PRELJINA
LIVADA 2. KLASE
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1810/4, DUBROVAČKA, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 1810/4, DUBROVAČKA, KO PRELJINA
NJIVA 1. KLASE
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 2271/2, JASENJE, KO PRELJINA
ZEMLJIŠTE POD ZGRADOM-OBJEKTOM
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
K.P. 2271/2, JASENJE, KO PRELJINA
OSTALO PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE
ZEMLJ. U GRAĐ. PODRUČJU
UKUPNO ZEMLJIŠTA:
Plan reorganizacije
22.00
22.00
22.00
26.50
22.00
25.50
22.00
25.00
28.00
15.00
15.00
11.00
11.00
Ukupna
procenjena
likvidaciona
vrednost
(Eur.)
97,262.00
37,950.00
7,458.00
127,306.00
39,996.00
39,652.50
24,090.00
78,050.00
80,976.00
435.00
3,270.00
352.00
121,253.00
658,050.50
Procenjena
likvidaciona
J.C.
(RSD./m2.)
2,254.19
2,254.19
2,254.19
2,715.27
2,254.19
2,612.81
2,254.19
2,561.58
2,868.97
1,536.95
1,536.95
1,127.09
1,127.09
78
Procenjena
likvidaciona
vrednost (RSD.)
9,965,766.03
3,888,474.65
764,169.80
13,044,167.41
4,098,114.15
4,062,918.07
2,468,336.08
7,997,244.96
8,297,051.99
44,571.45
335,054.34
36,067.01
12,423,958.26
67,425,894.19
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Procena vrednosti nekretnina
PROCENJENA LIKVDACIONA VREDNOST na dan 30.06.2011.god.
NAZIV
HALA "NARCIS"
PRIZEMLJE - HALA
PRIZEMLJE - OSTALO
SPRAT - ADMIN. DEO
J.M.
KOL.
KOM.
m2.
m2.
m2.
ZBIRNO HALA "NARCIS" PO PROSTORIMA:
HALA "PM"
KOM.
PROIZVODNA HALA
m2.
NASTREŠNICA ANEKS "B"
m2.
ANEK "C"
m2.
ANEK "D" I "D1"
m2.
ZBIRNO HALA "PM" PO PROSTORIMA:
HALA "KARTON"
KOM.
HALA ZA PROIZVODNJU
m2.
ANEKS ZA DORADU
m2.
ANEKS ZA PAKOVANJE
m2.
Bruto
površina
(m2.)
1.00
2,064.00
1.00
1,818.00
1.00
1,095.00
ZBIRNO HALA "KARTON" PO PROSTORIMA:
Procenjena
likvidaciona J.C.
(Eur./m2..)
Ukupna
procenjena
likvidaciona
vrednost (Eur.)
1,088.62
463.34
172.82
95.00
99.50
104.00
103,418.90
46,102.33
17,973.28
1,724.78
1,064.75
270.90
411.90
186.57
168.50
105.50
113.00
120.50
167,494.51
179,410.38
28,579.95
46,544.70
22,481.69
1,934.12
1,084.85
275.24
498.56
180.50
128.00
136.50
277,016.71
195,815.43
35,230.72
68,053.44
Neto
površina
(m2.
1,858.65
Procenjena
likvidaciona
J.C.
(RSD/m2.)
Procenjena
likvidaciona
vrednost
(RSD.)
0
9733.9945
10195.07845
10656.1624
10,596,621.09
4,723,787.65
1,841,597.99
17265.03235
10809.85705
11578.3303
12346.80355
17,162,006.73
18,382,943.19
2,928,390.27
4,769,114.25
2,303,543.14
18494.58955
13115.2768
13986.21315
28,383,990.86
20,063,855.47
3,609,848.79
6,972,966.43
299,099.59
30,646,670.69
NEKRETNINE KOJE NISU EVIDENTIRANE KOD DRUŠTVA
TALOŽNIK
m2.
PORTIRNICA
m2.
CRPNA STANICA
m2.
TRAFO STANICA
m2.
ZBIRNO:
Ukupno:
Plan reorganizacije
21.02
21.02
90.00
1,891.80
9,221.68
193,839.69
33.84
99.00
3,350.16
10,143.85
343,267.78
29.00
77.00
2,233.00
7,889.66
228,800.10
72.00
93.00
6,696.00
9,529.07
14,170.96
757,781.77
686,092.92
1,452,000.49
77,644,668.76
79
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
IZVEŠTAJ
PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA
ZA "PAPIRPAK" d.o.o., Preljina, Čačak i
„KARTONPAK“ d.o.o., Preljina, Čačak
dan 30.06.2011. god.
Plan reorganizacije
80
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
1.
POLAZNE OSNOVE Z A PROCENU LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA "PAPIRPAK" Preljina-Čačak u stečaju
1.1
PREDMET
Predmet procene je utvrdjivanje likvidacione vrednosti opreme na dan 30.06.2011.god.
Prilikom obilaska opreme u selu Preljina, opština Čačak, utvrđeno je činjenično stanje za
procenu vrednosti osnovnih sredstava koja je zatečena u fabrici i koja je u funkcionalnom stanju.
Prilikom obilaska fabrike utvrdjeno je i činjenično stanje za procenu vrednosti osnovnih
sredstava za :
•
•
•
FABRIKA PAPIRPAK - PRELJINA/ČAČAK.
FABRIKA KARTONPAK - PRELJINA/ČAČAK i
OPREMA KOJA SE NALAZI U FABRICI A NIJE PRECIZIRANA U POPISNIM
LISTAMA SA 30.06.2011.god ZA FABRIKU PAPIRPAK I KARTON PAK .(
Tabele 8. )
Veštak smatra da je nemoguće odvojiti proizvodnju u fabrici PAPIRPAK od zajedničkih instalacija koje
koristi i fabrika KARTONPAK a koje se odnose na dovod el.energije i gasa, vode i ostalih fluida,
postrojenja i mreže za pripremu i transport fluida, elektro opremu sa instalacijom za pogon za
liniju Papir Mašine 1. i 2. kao i Kartom mašinu.
PREDMET PROCENE za Fabriku PAPIRPAK - PRELJINA/ČAČAK su :
O)
POSTROJENJA I MREŽE ZA PRIPREMU I TRANSPORT FLUIDA
OI
PRIKLJUČNI GASOVOD I MRS
OII KOTLARNICA
OIII INSTALACIJA ZA SNABDEVANJE KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM
A)
B)
C)
LINIJA PAPER.MAŠINE 1 –PM1
AI
PRIPREMA PAPIR MASE
AII
KONSTANTNI DEO MAŠINE
A III MOKRI DEO MAŠINE
A IV PAPIR MAŠINA PM 1 - SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
A V SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I OBRADU OTPADNIH VODA
A VI ELEKTRO OPREMA SA INSTALACIJOM POGONA PM 1
LINIJA PAPIR MAŠINE 2 – PM2
BI
PRIPREMA PAPIR MASE
B II
KONSTANTNI DEO MAŠINE
B III
MOKRIDEO MAŠDSfE
B IV
PAPIR MAŠINA PM 2 - SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
BV
SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I OBRADU OTPADNIH VODA
BVI
DEINKING POSTROJENJE ZA OBEZBOJAVANJE PAPIRNE MASE
BVII
ELEKTRO OPREMA SA INSTALACIJOM POGONA PM 2
A-B VIII URADJENA INFRASTRUKTURA ZA OBE LINIJE PAPIR MAŠINA
PM 1 IPM 2
SEKTOR DORADE PAPIRA POGON KONFEKCIJE
D) POGON AMBALAŽE
E)
POGON ODRŽAVANJA
Plan reorganizacije
81
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Detaljan tehnički opis navedene predmetne opreme, mašina, linija i infrastukture dat je u
Tabelama od 1. do 6. kao i rekapitulacionoj Tabeli 7., koje su date u posebnom prilogu ovog
Izveštaja o proceni a koje sadrže opis tehnološkog procesa sa popisom opreme kao i drugim
detaljima bitnim za identifikaciju i potpunije sagledavanje strukture opreme koja se procenjuje.
PREDMET PROCENE za Fabriku KARTONPAK - PRELJINA/ČAČAK su :
I
PRIPREMA PAPIR MASE
II
KONSTANTNI DEO MAŠINE
III
MOKRI DEO MAŠINE
IV
KOMORA ZA SUŠENJE
V
MAŠINSKA DORADA KARTONA
VI
SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I OBRADU OTPADNIH VODA
VII
ELEKTRO OPREMA SA INSTALACIJOM POGONA KARTON PAKA
VIII
URADJENA INFRASTRUKTURA
Detaljan tehnički opis navedene predmetne opreme , mašina, linija i infrastukture dat je u Tabeli
"PROCENA KARTONPAK" kao i rekapitulacionoj Tabeli 7. koja se odnosi na ovu fabriku.,
koje su date u posebnom prilogu ovog Izveštaja o proceni a sadrže opis tehnološkog procesa
sa popisom opreme kao i drugim detaljima bitnim za identifikaciju i potpunije sagledavanje
strukture opreme koja se procenjuje.
PREDMET DODATNE PROCENE OPREME KOJA SE NALAZI U FABRICI A NIJE
PRECIZIRANA U POPISNIM LISTAMA SA 30.06.2011.god ZA FABRIKU PAPIRPAK I
KARTONPAK .( Tabele 8. ) su :
ZA KARTONPAK fabriku:
• Karton mašina-Kruševac
• Karton mašina Novi Kneževac
• Automomatski kalender
ZA PAPIRPAK fabriku:
• Filter presa
• Perini rodina mašina
• Kruger "C-falc"mašina
• "PCMC"-ISOKART mašina
• Perini 813 mašina
• N-falc mašina-Kina
• Papir mašina - Nojbruk '99
• Papir mašina - PM3100 (2002)
• C-falc -ISOCART
Detaljan tehnički opis stanja navedene dopunske procene predmetne opreme date su u Tabeli
8. "DODATNA PROCENA OPREME "PAPIRPAK" ili "KARTONPAK", koje su date u
posebnom prilogu ovog Izveštaja o proceni a sadrže opis stanja i funkcionalnost opreme, dali se
oprema nalazi u popisnoj listi, kao i drugim detaljima bitnim za identifikaciju i potpunije
sagledavanje strukture opreme koja se procenjuje.
Plan reorganizacije
82
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
1.2
CILJ PROCENE
Cilj procene je da se utvrdi likvidaciona vrednost opreme kao i njena funkcionalnost u procesu
proizvodnje.
Osnovna delatnost Fabrike papira „PAPIRPAK“ je proizvodnja krep i tissue papira i iste
konfekcionira u gotove higijenske proizvode. Osnovna sirovina za proizvodnju papira je stari
papir.
Tehnoloski proces proizvodnje se sastoji iz sledeceg:
Stari papir se ubacuje u hidropalper gde uz prisustvo vode i mehanicko dejstvo radnog kola
hidropalpera dolazi do razvlaknjivanja i stvaranja papirne pulpe koncentacije 4-5% suve
materije.
Tako pripremljena papirna pulpa prolazi kroz tehnolosku liniju koja u sebi sadrzi postrojenja za
preciscavanje svega onoga sto nije papirno vlakno, a ta postrojenja su cevni precistac,
vibraciono sito, horinzontalni precistac, centrikliner baterije i vertikalni precistac.
Radi dobijanja sto finijeg papirnog vlakna za formiranje papirne trake, tehnoloska linija sadrzi u
sebi i disk rafiner-enstiper i mlin za mlevenje sa disk plocama.
Sastavni deo tehnoloske linije su i kade za prihvat mase: "prihvatna", "mesaona" i "masinska"
koje su medjusobno povezane transportnim cevovodima, a transport mase se vrsi pumpama.
Tako pripremljena papirna masa dolazi na papir masinu, ubacuje se u "natok" koncentracije 0,20,5% suve materije, iz natoka se ispusta na "sitovu partiju" koju sacinjava ravno poliestersko
sito u vidu beskonacne trake, uredjaji za gravitaciono i vakumsko odvodnjavanje vode. Na
samom situ se vrsi formiranje papirne trake umrezavanjem papirnih vlakana. Formiranu papirnu
traku vlaznosti do 80% preuzima "filz partija" i "partija presa" koju sacinjavaju gornji i donji filz,
sistem rotacionih presa za cedjenje i "ampres valjak" cijim pritiskom se papirna traka prenosi na
susni Yankee cilindar.
U tom trenutku vlaznost papirne trake je cca 60%.
Ubacivanjem tehnoloske pare u susni cilindar i toplotni izmenjivac susne haube se putem
kondukcije i konvekcije vrsi dalje susenje papira do optimalnih 95%. Tako osusena papirna traka
koju sa Yankee cilindra skida "krep saber" odlazi na uredjaj za namotavanje jumbo rolni.
U procesu proizvodnje papira koristi se velika kolicina tehnoloske vode, koja posle dobijanja
osusene papirne trake u zatvorenom sistemu se vraca u proces rada tako sto se vrsi njeno
preciscavanje i to: pomocu "flotatora-SUPERCELA I CELOFLOTA" izdvaju se papirna vlakna
koja se vracaju u papirnu pulpu, a pomocu "sedimentatora-TRIHTERA" izdvajaju se teske
materije tj. punula koja su prisutna u osnovnoj sirovini-starom papiru.
PAPIRPAK poseduje dve papir mašine :
•
•
PM1, radne sirine 1,8m, kapaciteta 12 t/dan i
PM2, radne sirine 2,1m. kapaciteta 14 t/dan.
Obe mašine proizvode krep papire težine 28-55 gr/m2 u natur boji. Dodavanjem papirnih boja u
pripremi mase dobijaju se papiri pink plave ili zelene boje. Takodje dodavanjem hemikalija na
bazi krompirovog skroba dobijaju se "hidroaktivni papiri" otporni na cepanje i raspadanje
dodirom mokrih ruku, a sa dobrom mogučnošću apsorbcije vlage.
Proces proizvodnje papira iziskuje potrošnju el.energije 1.2MW/h i toplotne energije-vodene pare
2,5 t/h, pritiska 4 bara. Toplotni energent je ugalj što uveliko smanjuje udeo energije u
finalnom proizvodu.
Proizvedene jumbo rolne se transportuju u pogon za konfekcioniranje.
Plan reorganizacije
83
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Na doradnim mašinama vrsi se njihovo konfekcioniranje za industrisku potrosnju-program AFH
(Awey from home) koji čine sledeći proizvodi:
•
•
•
•
•
•
ToPa-toaletni papir,
JToPa-jumbo toaletni papiri,
složivi brisaci za ruke tipa "C", "V", "Z", "DC",
okrugli brisaci tipa "Centrepull" i Centrefeed",
zastorni papiri za farme pilica tipa "silver grey" i "green",
ubrusni papiri za farme krava.
Tako konfekcionirana roba se pakuje u transportne kutije, paletira i i salje INO kupcima.
Doradne mašine u pogonu konfekcije imaju kapacitet do 1.000 t /mesečno.
Celokupna proizvodnja je zasnovana na recikliranju starog papira.
Od strane PAPIRPAK, dostavljen mi je izvod iz knjigovodstva osnovnih sredstava sa
stanjem na dan 30.06.2011.godine.
Vizuelnim pregledom osnovnih sredstava na dan 13.07.2011.godine te pregledom raspoložive
dokumentacije, utvrđeno je da se nazivi osnovnih sredstava ne slažu sa stvarnim nazivima
osnovnih sredstava tako da je teško prepoznati opremu po datim nazivima iz Knjigovodstva i
Popisnih lista sa 30.06.2011.godine.
2.
METODOLOŠKI PRISTUP PROCENI
Razmatrajući konkretan problem utvrdjivanja likvidacione vrednosti osnovnih sredstava koja služe
za proizvodnju papira i kartona, primenjeni su principi i definicije koje se odnose na likvidacionu
vrednost po međunarodnim računovodstvenim standardima. (Standard 16. i 36. i dr.).
Posebno je sagledana situacija na tržištu proizvodnje papira i kartona obzirom na auktuelnu
ekonomsku krizu kao i mogučnost prometa ovom vrstom osnovnih sredstava.
Primenjeni postupci u metodologiji procene su:
2.1
Primenjeni postupci kod ove procene podrazumevaju utvrđivanje troškova
odnosno proizvodnje ili nabavke nove opreme istih ili sličnih karakteristika i u približno istom
stanju u kakvom je oprema koja se procenjuje. Utvrđivanje ove vrednosti podrazumeva sledeće
korake:
2.1.1
podatke:
•
•
•
•
Utvrđivanje novonabavne vrednosti opreme izvršena je imajući u vidu sledeće
Naziv, tip i model opreme.
Proizvođač i godina proizvodnje.
Tehnički opis opreme i njene karakteristike.
Tehnički podaci o kapacitetu i karakteristikama opreme radi upoređenja sa
sličnim sredstvima drugih proizvođača.
Pri tome je izvršena detaljna analiza o kupovini ili prodaji sličnih osnovnih sredstava putem
Interneta, emailo-va, oglasa i kataloga proizvođača
kako u Srbiji tako i inostranstvu. Do
podataka o nabavnim vrednostima novih osnovnih sredstava došlo se na bazi poznatih ponuda
iz oglasa ili kataloga proizvođača ili zastupnika u zemlji ili inostranstva, putem podataka sa
Interneta, e-mailova kao i na razne druge načine.
Srednji kurs EUR-a na dan procene 30.06.2011.god. iznosi 1EUR = 102,4631 RSD.
U postupku utvrđivanja nabavne vrednosti opreme , prikupljeni su i ponude od proízvođača
opreme "TOSCHI"-Italia, PMT- Italia , ANDRITZ A.G. , A.CELLE S.p.a. Italia, PMT Italia
,TRONCHETTI Italia, CARMIGNANO Italia, PIGNA Italia, POMPEI Italia, CASSINO Italia za 2011
Plan reorganizacije
84
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
godinu, kao njihovih zastupnika. Vršeno je i prikupljanje ponuda od zastupnika opreme koriščene
opreme za proizvodnju papira i kartona kako bi se izvršila komparativa analiza vrednosti ove opreme
na inostranom tržištu. U Srbiji nema komparativa kojim bi se mogla utvrditi sadašnja vrednost ove
opreme srodnih karakteristika.
Iz ponuda i emailova koje su prikupljene za novu opremu na inostranom tržištu iznose između
9,100,000.00 do 12,000,000.00 Eura a za korišćenu opremu srodnih karakteristika za kapacitet od
1000 tona robe mesečno iznosi izmedju 3... do 5,500,000.00 Eur.
Ove ponude se smatraju relavantnim dokumentima i informacionom osnovom za određivanje
nabavne vrednosti opreme, obzirom da je reč o podacima proizvođača i da nije vezana nikavim
direktnim ili indirektnim vezama ponuđača sa naručiocem.
Vrednost nove opreme tako je prihvačena po osnovi direktnog upoređenja.
Prikupljani su podaci o tržišnoj nabavnoj vrednosti za novu opremu i od drugih proizvođaća
opreme putem Web sajtova, e-mail-ova, kao i kataloga proizvođača na dan 30.06.2011.god. i
to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.toschi.com
http://www.pmt.com
http://www.andritz.com
http://www.celle.com
www.tronchetti.com
www.carmignano.com
www.pigna.com
www.pompei.com
www.cassino.com
http://www.foxy.it/it/gruppo/ict-iberica
http://www.foxy.it/it/azienda
http://www.foxy.it/it/azienda/
http://www.foxy.it/it/promozioni/
http://www.foxy.it/it/azienda/ricerca-sviluppo
http://www.exor.rs/sr/paper-mill-automation
http://www.novamedia.co.rs/showCategory/9464/papirna-ambalaza
http://www.lepenka.co.rs/
http://ro.sio.si/~puncer/papir/surovine.htm
http://www.goglasi.com/search?q=slicni%3A3736441+Proizvodnja+registratora+za+odlaganj
e..
http://www.zerodic.com/katalog_linkova/srbija_i_crna_gora/biznis_i_ekonomija/firme/proizvod
nja.htm
http://www.fsc-paper.org/company.php?lang=en_us/&c_id=83
http://www.mfgpages.com/company/INDUSTRIE-CARTARIE-TRONCHETTI-3937200/
http://goliath.ecnext.com/coms2/product-compint-0000774933-page.html
http://www.paper-world.com/firmeninfo.php?sprache=uk&menue=10&keyfirma=2506718
http://www.microtec.eu/Assets/Images/Content/CMS/201006%20WCTE%20HANS_BLASS_keynote.pdf
http://uspn.it/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.europages.co.uk/INDUSTRIE-CARTARIE-TRONCHETTI-SPA/bch-SEASEAZ16090490-001-27/company-information.html
http://www.novamedia.co.rs/showCompany/8713/bmp-dekor
http://www.shpgroup.eu/media/files/Izvje%C5%A1taj%20o%20poslovanju%202010%20UO.p
df
http://www.termomont.co.rs/
http://www.grejanje-expont.rs/katalog/kotlovi-na-vrsto-gorivo
Plan reorganizacije
85
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Po preporukama koje daje Agencija za procenu vrednosti Međunarodnog monetarnog Fonda,
likvidaciona vrednost osnovnih sredstava se može utvrditi u rasponu od 20 do 40 % od
procenjene sadašnje tržišne vrednosti osnovnih sredstava, ukoliko se ostvare uslovi na tržištu da
se ova kupoprodaja izvrši u marketinškom vremenu od 12-14 meseci u ovim uslovima
ekonomske krize koja vlada u Srbiji i okruženju. Utvrdjivanje likvidacione vrednosti po ovoj
preporuci je moguće ostvariti obzirom da fabrika funkcioniše i u uslovima stečaja.
Posle utvrđivanja nove nabavne vrednosti za svako osnovno sredstvo ponaosob, ista je
umanjena za fizičku i funkcionalnu istrošenost (koja je sagledana proverom na licu mesta) kao i
kategorijom tehničko – tehnološka zastarelost opreme, a zatim izračunata likvidaciona vrednost
opreme tako što je ista umanjena za 60 do 80% , čime je definisana likvidaciona vrednost
opreme. Kod pojedine opreme je ova vrednost umanjenja samo za 20 do 30 % obzitom da je
izvršeno ulaganje u opremu novijeg datuma proizvodnje kod koje postoji interes za kupovinom na
tržištu u Srbiji što je naznačeno u proceni.
Pri ovome je sagledavana mogučnost i uslovi prodaje na domaćem i inostranom tržištu i vršeno
je upoređenje sa nadjenim komparativima koji vladaju na tržištu u prometu. Nova nabavna
vrednost opreme korigovana je (umanjena je) odgovarajućim koeficijentima-kumulativnog
umanjenjenje u % , koji se odnosi na fizičku i funkcionalnu istrošenost , odnosno realni stepen
amortizovanosti opreme) koji je dat u proceni u Tabelama od 1 do 6.
2.1.2
Utvrđivanje realnog stepena amortizovanosti.
Realni stepen amortizovanosti opreme određen je na osnovu sledećih podataka:
• Godinom aktiviranja (vremenski period eksplatacije).
• Očekivanom vekom koriščenja opreme.
• Očekivanim fizičkim trošenje koje zavisi od operativnih činilaca (režima
eksploatacije).
2.1.3 Utvrđivanje preostalog ekonomskog veka korišćenja opreme, kao bitnog
činioca za utvrđivanje realnog stepena amortizovanosti opreme, uzeti su u obzir i sledeći podaci:
•
•
•
Politika gazdovanja sredstvima u preduzeću koja obuhvata stav o planiranim
zamenama (još koliko se planira da neko sredstvo radi).
Tehničke mogućnosti eksploatacije opreme.
Ocenu tehničke zastarelosti usled promena tehnologije proizvodnje.
U postupku određivanja preostalog ekonomskog veka korišćenja opreme, odnosno realnog
stepena amortizovanosti posebna pažnju je bila usmerena ka oceni funkcionalnosti opreme.
Vrši se redovno preventivno i tekuće održavanje osnovnih sredstava od strane radnika
Održavanja kao i preko ovlašćenih servisa čime se produžava vek rada opreme. Očuvanost
opreme je prosečna za ovu vrstu delatnosti. Prilikom određivanja vremena preostalog
ekonomskog veka korišćenja opreme, imalo se u vidu da realno oprema radi neprekidno u jednoj
smeni godišnje a po potrebi i u dve smene zavisno od potražnje za ovom vrstomm proizvoda i da je to
bila bitna činjenica koja je uzeta u obzir pilikom određivanja procenta kumulativnog umanjenja
vredosti opreme u % koja je pojedinačno data u Tabelama od 1 do 6. ove procene.
Posebna pažnja prilikom procene je vršena u delu utvrdjivanja stepena održavanja i
rekonstrukcije pojedinih mašina u delu upravljanja i remonta glavnih delova opreme , što je
definisano u datim Tabelama od 1. do 6.
Preostali radni vek, odnosno procenat amortizovanosti posmatrani su i u odnosu na
funkcionalnost, odnosno primenljivost u projektovanim granicama za rad opreme.
2.1.4 Utvrđivanje sadašnje vrednosti osnovnih sredstava. Pod ovim postupkom
prilikom procene tržišne vrednosti opreme podrazumeva se utvrđivanje vrednosti opreme na dan
procene na osnovu podataka o novonabavnoj vrednosti i realnoj fizičkoj amortizovanosti kako je
prikazano u datim Tabelama od 1. do 6.
Plan reorganizacije
86
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
2.1.5
Oprema je snimljena neposredno na licu mesta u Preljini dana 15.07.2011
godine.
2.2
PROCENA JE VRŠENA PREMA SLEDEĆEM POSTUPKU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom procene vrednosti opreme vodilo se računa o sledećim faktorima:
2.3
•
•
3.
Izvršen je pregled raspoložive tehničke dokumentacije za opremu ,
Izvršena indentifikacija opreme, po proizvođaču, oznakama, tipu, količini i
kapacitetu,
Izvršen je vizuelni, a gde je bilo moguće i detaljni pregled tehničkog i opšteg
stanja opreme kako bi se sagledala funkcionalnost i upotrebljivost,
Načina eksploatacije opreme,
Zastarelosti tipa,
Ponude i potražnje za ovom opremom na tržištu, i dr.
Upoređeni su podaci iz raspoložive dokumentacije sa tehničkim i faktičkim
stanjem opreme,
Sagledano stanje opreme sa aspekta očuvanosti, preventivnog servisiranja kao i
investicionog i drugog ulaganja i
Analizirana je vrednost opreme srodnih tehničkih karakteristika iz ponuda koje su
prikupljene od strane proizvođača kao i različitih prodavaca opreme.
Zainteresovanosti tržišta za ovom vrstom osnovnih sredstava – sagledavan
odnos ponude i tražnje u današnjim uslovima krize,
Mogućnost prodaje opreme na tržištu u sadašnjim uslovima i dr.
PROCENA
SADAŠNJE
TRŽIŠNE
VREDNOSTI
OSNOVNIH SREDSTAVA
ZA
"PAPIRPAK"-Preljina/Čačak na dan 30.06.2011 god.
Polazeći od podataka iz originalne dokumentacije i faktičkog stanja, kao i prikupljenih podataka o
vladajućim cenama za novu opremu na dan procene 30.06.2011.god., uz proračun stepena
amortizovanosti u odnosu na preostali ekonomski vek korišćenja opreme, izvršena je procena
sadašnje tržišne vrednosti za svako osnovno sredstvo ponaosob kao što je prikazano u
Tabelama od 1. do 6. koje su date uz ovaj Izveštaj.
Deo opreme ne prodaje se na aktivnom trzištu i ne postoje tekuče transakcijske cene sa
kojima bi moglo biti vršeno upoređenje.
Iz tog razloga i nije primenjen metod komparacije već metod amortizovane vrednosti zamene u
postoječoj upotrebi i nameni kako bi se došlo do tržišne vrednosti opreme.
Promet ovakve vrste opreme u Srbiji sa kojom raspolaže "PAPIRPAK" vrši se samo u
okviru delatnosti (primera radi kao prodaja preduzeća ili u okviru rekonstrukcije
proizvodnih pogona koji se bave istom proizvodnjom).
U uslovima krize ne postoji velika zainteresovanost za kupovinom ovakve fabrike koja zahteva
iskusne tehnologe koji na bazi postoječe opreme mogu da prilagode proizvodnju zahtevima
tržišta.
PAPIRPAK raspolaže kadrovima koji imaju veliko iskustvo u proizvodnji i tehnologiji sa
ovom vrstom proizvoda.
Iz ovog razloga, i uz sva ograničenja koja proističu iz primenjenog metoda procene kao i
Plan reorganizacije
87
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
ograničenja sadržanih u samom modelu, smatram da je likvidacina vrednost dobijena
umanjenjem tržišne vrednosti za za 60 do 80 % po pojedinim pozicijama opreme , realna
vrednost koja ima mogučnost transakcije na tržištu u ovim uslovima ekonomske krize.
Na opisani način se došlo do sadašnje likvidacione vrednosti opreme.
ZAKLJUČAK
O
PROCENJENOJ
LIKVIDACIONOJ VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA "PAPIRPAK" Preljina-Čačak na dan 30.06.2011 god.
4.
Na osnovu izvršene procene predmetne opreme Fabrike PAPIRPAK -Preljina/Čačak utvrdjena je
stvarna likvidaciona vrednost na dan procene 30.06.2011.godine, koja je u detaljima data u
tabelama Tabeli 1 i Tabeli 6 sa svim relevantnim podacima.
Rekapitulacija procene likvidavione vrednosti opreme grupisane po celinama je data u Tabeli 7. i
iznosi 5,378,519.44 EUR. ili 551,098.994.46 RSD.
Procenjena likvidaciona vrednost predmetne opreme je svrstana po celinama tehnološkog
procesa i prema rasporedu unutar Fabrike i data je u navedenoj Tabeli 7.
Tabela 7. Procena likvidacione vrednosti opreme grupisana po celinama tehnološkog
procesa i rasporedu u Fabrici "PAPIRPAK" – PRELJINA
Grupa
broj
O
Naziv grupe opreme
POSTROJENJA I MREŽE ZA PRIPREMU I
Procenjena
likvidaciona
vrednost opreme
u din
Procenjena
likvidaciona
vrednostopreme
u €ur
31,757,693.96
309,942.75
4,350,602.69
42,460.19
18,254,057.42
178,152.50
9,153,034.87
89,330.06
135,242,215.82
1,319,911.32
TRANSPORT FLUIDA
OI
PRIKLJUČNI GASOVODI MR
OII KOTLARNICA
OIII INSTALACIJA ZA SNABDEVANJE
KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM
A
LINIJA PAPIR MAŠINE 1-PM 1
AI
PRIPREMA PAPIR MASE
39,973,926.13
390,129.97
AII
KONSTANTNI DEO MAŠINE
22,204,545.81
216,707.73
52,961,740.88
516,885.99
A IV PAPIR MAŠINA PM 1 –
SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
3,324,045.39
32,441.39
A V SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE
I OBRADU OTPADNIH VODA
6,563,357.89
64,055.82
10,214,589.47
99,690.42
A III MOKRI DEO MAŠINE
A VI ELEKTRO OPREMA SA INSTALA CIJOM
POGONA PM 1
Plan reorganizacije
88
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Grupa
broj
Naziv grupe opreme
Procenjena
likvidaciona
vrednost opreme
u din
Procenjena
likvidaciona
vrednostopreme
u €ur
365,211,568.61
3,564,330.56
63,941,685.65
388,685.88
BII KONSTANTNI DEO MAŠINE
39,825,960.19
807,507.39
BIII MOKRI DEO MAŠINE
82,739,710.45
70,991.20
7,273,978.42
141,816.36
B V SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE
I OBRADU OTPADNIH VODA
14,530,943.88
276,622.89
B VI DEINKING POSTROJENJE ZA
OBEZBOJAVANJE PAPIRNE MASE
28,343,638.84
624,045.98
B VII ELEKTRO OPREMA SA
INSTALACIJOM POGONA PM2
59,866,382.87
584,272.61
A-B VIII URADJENA INFRASTRUKTURA ZA
OBE LINIJE PAPIR MAŠINA PM11PM2
68,690,058.30
670,388.25
C
SEKTOR DORADE PAPIRA –
POGON KONFEKCIJA
10,655,257.65
103,991.17
D
POGON AMBALAŽE
2,759,704.25
26,933.64
E
POGON ODRŽAVANJA
5,472,554.17
53,410.00
∑
UKUPNA PROCENJENA VREDNOST
OPREME FABRIKE "PAPIRPAK-PRELJINA"
551,098,994.46
5,378,519.44
B
LINIJA PAPIRMAŠINE 2 - PM 2
BI
PRIPREMA PAPIR MASE
B IV PAPIR MASINA PM 2 - SUŠENJE
PAPIRNE TRAKE
1
___________________________
Obračun evra po srednjem kursu na dan 30. Jun 2011. i to: 1 € = 102.4631 RSD
UKUPNA PROCENJENA LIKVIDACIONA VREDNOST
Ukupno procenjena likvidaciona vrednost predmetne opreme Fabrike PAPIRPAK-PRELJINA,
navedene u Izveštaju, na dan veštačennja iznosi:
551,098.994.46 RSD
(petstotinapedestjedanmiliondevedesetosamhiljadadevestodevedestćetiri i 46/100 RSD), što
izraženo u EUR na dan procene iznosi:
5,378,511.92 €
(petmilionatristasedamdesethiljadapetstojedanaest i 92/100 Eura).
Procena likvidacione vrednosti opreme Fabrike PAPIRPAK - PRELJINA izvršrena je sa ciljem
utvrdjivanja realne vrednosti imovine radi racionalnog raspolaganja istom.
Plan reorganizacije
89
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
ZAKLJUČAK
O
PROCENJENOJ
LIKVIDACIONOJ
VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA "KARTONPAK" Preljina-Čačak na dan 30.06.2011 god.
5.
Na osnovu izvršene procene predmetne opreme Fabrike PAPIRPAK -Preljina/Čačak utvrdjena je
stvarna likvidaciona vrednost na dan procene 30.06.2011.godine, koja je u detaljima data u tabeli:
" TABELA PROCENA KARTONPAK" - LINIJA KARTON MAŠINE sa svim relevantnim
podacima.
Rekapitulacija procene likvidacione vrednosti opreme grupisane po celinama je 2,101,157.30
EUR ili 215,291,090.55 RSD
Tabela 7. Procena likvidacione vrednosti opreme grupisana po celinama tehnološkog
procesa i rasporedu u Fabrici "KARTONPAK" – PRELJINA
Grupa
broj
Naziv grupe opreme
A
Procenjena
likvidaciona
vrednost opreme
u din
Procenjena
likvidaciona
vrednost opreme
u €ur
LINIJA KARTON MAŠINE
I
PRIPREMA PAPIR MASE
31,230,752.88
304,800.00
II
KONSTANTNIDEO MAŠINE
33,227,553.77
324,288.00
III MOKRI DEO MAŠINE
42,221,764.69
412,068.06
IV KOMORA ZA SUŠENJE
61,421,505.30
599,450.40
V MAŠINSKA DORADA ARTONA
5,986,099.23
58,422.00
VI SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I
OBRADU OTPADNIH VODA
POGONA KM
1,895,362.42
18,498.00
VII ELEKTRO OPREMA SA
INSTALACIJOM POGONA
KARTONPAK
9,537,398.55
93,081.30
29,770,653.71
290,550.00
215,291,090.55
2,101,157.30
VIII URADJENA INFRASTRUKTURA
ZA KARTON MAŠINE
UKUPNA PROCENJENA VREDNOST
OPREME FABRIKE "KARTONPAKPRELJINA"
∑
1
___________________________
Obračun evra po srednjem kursu na dan 30. Jun 2011. i to: 1 € = 102.4631 RSD
Plan reorganizacije
90
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
UKUPNA PROCENJENA LIKVIDACIONA VREDNOST
"KARTONPAK" – PRELJINA
Ukupno procenjena likvidaciona vrednost predmetne opreme Fabrike PAPIRPAK-PRELJINA,
navedene u Izveštaju, na dan veštačenja iznosi:
215,291.090.55 RSD
(dvestapetnaestmilionadvestadevedetjednahiljadadevedet i 55/100 RSD), što izraženo u
evropskoj valuti Euro na dan procene iznosi:
2,101,157.30 €
(dvamilionastojednahiljadastopedestsedam i 30/100 Eura).
Procena tržišne vrednosti opreme Fabrike KARTONPAK - PRELJINA izvršrena je sa ciljem
utvrdjivanja realne vrednosti imovine radi racionalnog raspolaganja istom.
6.
ZAKLJUČAK O DODATNOJ PROCENJENOJ LIKVIDACIONOJ VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA "PAPIRPAK" Preljina-Čačak na dan 30.06.2011 god. KOJA SE NALAZI
U FABRICI I NIJE PRECIZIRANA U POPISNIM LISTAMA SA 30.06.2011.god
Na osnovu izvršene procene dodatne opreme koja se ne nalazi u popisnim listama predmetne
opreme Fabrike PAPIRPAK -Preljina/Čačak, utvrdjena je likvidaciona vrednost na dan procene
30.06.2011.godine, koja je u detaljima data u tabeli: "TABELA 8 DODATNA PROCENA
PAPIRPAK" sa svim relevantnim podacima.
Rekapitulacija procene likvidacione vrednosti opreme grupisane po celinama je 18,962,395.07
RSD ili 184,705.00 EUR
Procenjena likvidaciona vrednost predmetne opreme je svrstana po celinama tehnološkog
procesa i prema rasporedu u građevinskim objektima Fabrike i data je u Tabeli 8.
Plan reorganizacije
91
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tabela 8. Procena likvidacione vrednosti dodatne u Fabrici "PAPIRPAK" – PRELJINA
REKAPITULACIJA PROCENE DODATNE OPREME
ZA "PAPIRPAK"
PROCENJENA LIKVIDACIONA
VREDNOST
NAZIV
OSNOVNOG
SREDSTVA
u EUR
u RSD
FILTER PRESA
5,550.00
568,670.21
PERINI RODINA
60,800.00
6,229,756.48
KRUGER "C-FALC"MAŠINA
86,500.00
8,863,058.15
"PCMC"-ISOKART MAŠINA
110,300.00
11,301,679.93
PERINI 813
116,852.00
11,973,018.16
38,480.00
3,942,780.09
PAP.MAŠ.-NOJBRUK '99
350,000.00
35,862,085.00
PAPIR MAŠINA PM3100 (2002)
100,000.00
10,246,310.00
C-FALC -ISOCART
120,000.00
12,295,572.00
988,482.00
101,282,930.01
N-FALC MAŠINA-KINA
UKUPNO
UKUPNA PROCENJENA LIKVIDACIONA VREDNOST DODATNE OPREME ZA
"PAPIRPAK " – PRELJINA
Ukupno procenjena likvidaciona vrednost dodatne opreme Fabrike PAPIRPAK-PRELJINA,
navedene u Izveštaju, na dan veštačenja iznosi:
101,282,930.01 RSD
(stojedanmiliondvestaosamdesetdvehiljadedevestotrideset i 01/100 RSD), što izraženo u
evropskoj valuti Euro na dan procene iznosi:
988,482.00 €
(devestoosamdestosamhiljadačetiristosamdesetdva i 00/100 Eura).
Plan reorganizacije
92
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
7.
ZAKLJUČAK O DODATNOJ PROCENJENOJ LIKVIDACIONOJ VREDNOSTI OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA "KARTONPAK" Preljina-Čačak na dan 30.06.2011 god. KOJA SE
NALAZI U FABRICI I NIJE PRECIZIRANA U POPISNIM LISTAMA SA 30.06.2011.god
Na osnovu izvršene procene dodatne opreme koja se ne nalazi u popisnim listama predmetne
opreme Fabrike KARTONPAK-Preljina/Čačak, utvrdjena je likvidaciona vrednost na dan procene
30.06.2011.godine, koja je u detaljima data u tabeli: "TABELA 8 DODATNA PROCENA
KARTONPAK" sa svim relevantnim podacima.
Rekapitulacija procene likvidacione vrednosti opreme grupisane po celinama je 2,101,157.30
EUR ili 215,291,090.55 RSD
Procenjena likvidaciona vrednost predmetne opreme je svrstana po celinama tehnološkog
procesa i prema rasporedu u građevinskim objektima Fabrike i data je u Tabeli 8.
Tabela 8. Procena likvidacione vrednosti dodatne u Fabrici "KARTONPAK" – PRELJINA
REKAPITULACIJA PROCENE DODATNE OPREME
ZA "KARTONPAK"
PROCENJENA LIKVIDACIONA
VREDNOST
NAZIV OSNOVNOG
SREDSTVA
u EUR
KARTON MAŠINA-KRUŠEVAC
KARTON MAŠINA NOVI KNEŽEVAC
AUTOMOMATSKI KALENDER
UKUPNO
u RSD
51,480.00
5,311,687.10
104,320.00
10,688,950.59
28,905.00
2,961,757.38
184,705.00
18,962,395.07
UKUPNA PROCENJENA LIKVIDACIONA VREDNOST DODATNE OPREME ZA "PAPIRPAK "
– PRELJINA
Ukupno procenjena likvidaciona vrednost dodatne opreme Fabrike PAPIRPAK-PRELJINA,
navedene u Izveštaju, na dan veštačenja iznosi:
18,962,395.07 RSD
(osamnaestmilionadevestošezdesethiljadatristadevedestpet i 07/100 RSD), što izraženo u
evropskoj valuti Euro na dan procene iznosi:
184,705.00 €
(stoosamdestčetirihiljadesedamstopet i 00/100 Eura).
Plan reorganizacije
93
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
8.
REKAPITALUCIJA UKUPNO PROCENJENE LIKVIDACIONE VREDNOSTI OPREME
PROCENJENA LIKVIDACIONA
VREDNOST
NAZIV OSNOVNOG
SREDSTVA
u EUR
u RSD
"PAPIRPAK" – PRELJINA
5,378,519.44
551,098,994.46
"KARTONPAK" – PRELJINA
2,101,157.30
215,291,090.55
DODATNA OPREMA ZA "PAPIRPAK"
988,482.00
101,282,930.01
DODATNA OPREMA ZA "KARTONPAK"
184,705.00
18,962,395.07
8,652,863.74
886,635,410.09
UKUPNO
Ukupna likvidaciona vrednost osnovnih sredstava za osnovna sredstva po prednje navedenoj
tabeli za "PAPIRPAK" Preljina-Čačak na dan 30.06.2011 god. je:
8,652,863.74 RSD., ili 886,635,410.09 bez PDV-a.
(1EUR = 102,4631 RSD. Srednji kurs na dan procene)
Na osnovu dostupnih podataka, metoda i predpostavki koriščenih u proceni, procenjena je
likvidaciona vrednost opreme.
Za procenu je korišćen nivo vladajućih tržišnih cena iz jula meseca 2011. godine sa
uračunatim transportnim troškovima i troškovima carine.
Plan reorganizacije
94
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
PRILOZI :
-
TABELA PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA
fabriku papira "KARTONPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
-
TABELA 1 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA fabriku
papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT FLUIDA LINIJA PAPIR
MAŠINE 1 - PM 1
-
TABELA 2 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA
fabriku papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
LINIJA PAPIR MAŠINE 1 - PM 1
-
TABELA 3 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA fabriku
papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
LINIJA PAPIR MAŠINE 2 - PM 2
-
TABELA 4 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA fabriku
papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
SEKTOR DORADE PAPIRA POGON KONFEKCIJE
-
TABELA 5 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA fabriku
papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
POGON AMBALAŽE
-
TABELA 6 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA fabriku
papira "PAPIRPAK" doo Preljina-Čačak na dan 30.06.2011.godine
POGON ODRŽAVANJA
-
TABELA 7 ZBIRNA PROCENA LIKVIDACIONE VEDNOSTI OPREME U Fabrici
"PAPIRPAK" – PRELJINA PO GRUPISANA PO CELINAMA TEHNOLOŠKOG
PROCESA
-
TABELA 7 ZBIRNA PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI OPREME U Fabrici
"KARTONPAK" – PRELJINA PO GRUPISANA PO CELINAMA
TEHNOLOŠKOG PROCESA
-
TABELA 8 PREGLED DODATNIH PROCENJENIH OSNOVNIH SREDSTAVA ZA
"PAPIRPAK" na dan 30.06.2011.
-
TABELA 8 PREGLED DODATNIH PROCENJENIH OSNOVNIH SREDSTAVA ZA
"KARTONPAK" na dan 30.06.2011.
-
Prilog A. FOTOGRAFIJE OPREME
Plan reorganizacije
95
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Tabelarni pregled radnih mesta sa šifrarnikom
r.br.
Šifra radnog
mesta
Naziv radnog mesta
Školska sprema
Radno
iskustvo
Stepen stručne
spreme
Broj
izvršilaca
Koeficijent
radnog mesta
00 Uprava
1
000001
Direktor
Dipl. maš. ing.
5 god.
VII/1
1
3.5
2
000002
Zamenik direktora
Dipl. ekonomista
5 god.
VII/1
1
3
3
000003
Poslovni sekretar prevodilac
Dipl. ekonomista
1 god.
VII/1
1
2
VII/1
1
3
10 Sektor za logistiku
101 Služba za zaštitu, kadrovske i opšte poslove
1
100001
Direktor sektora za
logistiku
3 god.
10 Sektor za logistiku
101 Služba za zaštitu, kadrovske i opšte poslove
1
100101
Šef službe za zaštitu,
kadrovske i opšte
poslove
Inženjer zaštite
3 god.
VI
1
2.5
2
100102
Referent opštih poslova
Ekonomska škola
3 god.
IV
1
2
3
100103
Referent ZOP
Mašinski tehničar
2 god.
IV
1
1.35
4
100104
KV radnik
KV radnik
1 god.
III
4
1.25
10 Sektor za logistiku
102 Služba za marketing i komercijalne poslove
1
100201
Šef službe za marketing i
komercijalne poslove
Dipl. ekonomista
3 god.
VII
1
3
2
100202
Referent distribucije robe
Ekonomska škola
1 god.
IV
2
2
3
100203
Referent nabavke
Mašinski tehničar
2 god.
IV
1
2.75
10 Sektor za logistiku
103 Služba za finansije i računovodstvo
Plan reorganizacije
96
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
1
100301
Šef službe za finansije i
računovodstvo
Dipl. ekonomista/
ekonomista
3 god.
VII/VI
1
3
2
100302
Samostalni referent za
finansije i računovodstvo
Dipl. ekonomista/
ekonomista
2 god.
VII/VI
2
2.5
3
100303
Referent finansijskog
knjigovodstva
Ekonomista/
ekonomska škola
3 god.
VI/IV
2
2
4
100304
Referent materijalnog
knjigovodstva
2 god.
IV
2
2
5
100305
Referent obračuna
zarada
1 god.
IV
1
2
10 Sektor za logistiku
104 Restoran - kuhinja
1
100401
Šef kuhinje
3 god.
III/IV
1
1.5
2
100402
Kuvar
2 god.
III/IV
2
1.35
3
100403
Servirka
1 god.
II/III
2
1.2
4
100404
Radnik na održavanju
higijene
1 god.
II/III
2
1.2
III/VI
1
2.5
1
2.5
2
2.5
20 Sektor proizvodnje
1
200001
Upravnik sektora za
proizvodnju
3 god.
201 Pogon za proizvodnju papira
1
201001
Šef pogona za
proizvodnju papira
3 god.
2
201002
Tehnolog u proizvodnji
papira
3 god.
VII-1
201 Pogon za proizvodnju papira
20110 Odeljenje za pripremu
1
201101
Vođa odeljenja za
pripremu papirne mase
3 god.
4
2
2
201102
Pomoćnik vođe pripreme
2 god.
2
1.75
Plan reorganizacije
97
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
3
201103
Ulagač sirovina na PM
1 god.
8
1.5
4
2
2
1.75
201 Pogon za proizvodnju papira
20120 Odeljenje za proizvodnju papira
1
201201
Srtojovođa na PM 1 i 2
2
201202
Pomoćnik strojovođe na
PM
2
201302
Radnik na izradi PE kesa
i ambalaže
KV mašinbravar
3
201303
Radnik na premotavanju
i sečenju
4
201304
5
3 god.
2 god.
III
1
1.75
Osnovno
obrazovanje
/
II
2
1.5
Poslužilac mašina za
premotavanje okruglog
programa
Osnovno
obrazovanje
/
II
6
1.5
201305
Radnik na sečenju bansek
Osnovno
obrazovanje
/
II
2
1.5
6
201306
Poslužilac na mašinama
složivih ubrusa
Osnovno
obrazovanje
/
II
20
1.5
7
201307
Radnik na izradi hilzni
Osnovno
obrazovanje
/
II
1
1.5
8
201308
Poslužilac na mašinama
za pakovanje
Osnovno
obrazovanje
/
II
2
1.5
9
201309
Radnik na pakovanju
proizvoda
Osnovno
obrazovanje
/
II
16
1.2
201 Pogon za proizvodnju papira
20140 Odeljenje transporta
1
201401
Šef odeljenja transporta
Saobraćajni
tehničar
2 god.
IV
1
2.5
2
201402
Poslovođa unutrašnjeg
transporta
KV papirničar
2 god.
III
1
2.5
3
201403
Vozač viljuškara
KV vozač
3 god.
III
4
1.5
4
201404
Transportni radnik
PK radnik
1 god.
II
4
1.5
Plan reorganizacije
98
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
5
201405
Vozač teretnog motornog
vozila
KV vozač
3 god.
III
4
1.75
6
201406
Vozač autobusa
KV vozač
3 god.
III
2
1.5
7
201407
Automehaničar
KV automehaničar
3 god.
III
1
1.75
202 Pogon za proizvodnju kartona
1
202001
Šef pogona
Dipl. tehnolog/ Dipl.
maš. inženjer
3 god.
VII
1
2.5
2
202002
Strojovođa na karton
mašini
KV papirničar
3 god.
III
5
2
3
202003
Radnik na prihvatu i
sečenju lepenke
PK radnik
1 god.
II
4
1.5
4
202004
Kalandiranje (peglanje)
lepenke
PK radnik
1 god.
II
4
1.5
VII
1
2.5
203 Pogon za održavanje
1
203001
Šef pogona za
održavanje
Dipl. maš. inženjer
3 god.
203 Pogon za održavanje
20310 Odeljenje za mašinsko održavanje
1
203001
Šef odeljenja za
mašinsko održavanje
Dipl. maš. inženjer
3 god.
VII
1
2.5
2
203002
Maš. ing na održavanju
Dipl. maš. inženjer
3 god.
IV
2
2
3
203003
Maš. tehničar konstruktor
Mašinski tehničar
3 god.
III
2
2
4
203004
Vodeći pogonski
mašinbravar
VKV mašinbravar
3 god.
III
2
1.75
5
203005
Pogonski mašinbravar
KV mašinbravar
3 god.
III
2
2
6
203006
Samostalni mašinbravar
na održavanju
KV mašinbravar
3 god.
III
2
2
7
203007
Mašinbravar na
održavanju
KV mašinbravar
3 god.
III
1
1.75
Plan reorganizacije
99
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
8
203008
Samostalni bravarski
poslovi
KV mašinbravar
3 god.
III
1
2
9
203009
Bravarski poslovi
KV mašinbravar
3 god.
III
1
1.75
10
2030010
Samostalni
metalostrugar
KV metalostrugar
3 god.
III
1
2
11
2030011
Metalostrugar
KV metalostrugar
3 god.
III
1
1.75
12
2030012
Samostalni metaloglodač
KV metaloglodač
3 god.
III
1
2
13
2030013
Metaloglodač
KV metaloglodač
3 god.
III
1
1.75
14
2030014
Brusač - oštrač
KV metalobrusač
3 god.
III
1
1.75
203 Pogon za održavanje
20320 Odeljenje za elektroodržavanje
1
203201
Šef odeljenja za
elektroodržavanje
Dipl. elektroinženjer
3 god.
VII
1
2.5
2
203202
Samostalni pogonski
električar
KV električar
3 god.
III
3
2
3
203203
Pogonski električar
KV električar
3 god.
III
2
1.75
203 Pogon za održavanje
20330 Odeljenje za energetiku
1
203301
Maš. ing za termotehniku
Dipl. mašinski
inženjer
3 god.
VII
1
2.5
2
203302
Rukovaoc kotlovskog
postrojenja
KV mašinbravar/
KV električar
3 god.
III
4
2
3
203303
Ložač kotla na čvrsto
gorivo
KV bravar
3 god.
III
4
1.75
4
203304
Pomoćnik ložača kotla
na čvrsto gorivo
KV bravar
3 god.
III
4
1.5
5
203305
Ložač na karton mašini
KV bravar
2 god.
III
4
1.5
Plan reorganizacije
100
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
ORGANIZACIONA ŠEMA PADIKA SYSTEM DOO ČAČAK,PRELJINA
DIREKTOR
Zamenik direktora
Poslovni sekretar
SEKTOR ZA LOGISTIKU
SEKTOR PROIZVODNJA
ODRŽAVANJE
Upravnik sektora za proizvodnju
Šef pogona za proizv
papira
Šef
EMO
Tehnolog u proizv papira
Služba
zaštite
Služba za
marketing i
komer.
Poslove
Služba za
finansije i
računovod
stvo
Resto
ran i
kuhinj
a
Proizvodnja papira
Odelje
nje za
Pripre
mu
Šef sl.
zašt.
Opš. i
kadr.
poslova
Šef službe
Plan reorganizacije
Šef službe
Šef
kuhinj
e
Vođa
odelje
nja
Odeljenj
e za
Proiz
kartona
Odeljenje
Konfekcij
e papira
Odeljenje
transporta
Mašinsko
održavan
je
Elektro
održav
anje
Termoener
getika
Šef
transporta
Mašinski
ing. na
održavan
ju
Šef
odelenj
a za
elektro
održav
anje
Mašinski
inž. Za
termotehnik
u
Odelj.proizv
odnju
Papira
Strojovođa
na PM 1 i 2
Šef
pogona
Šef
odeljenja
101
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Ref. Opđ.
Poslova
Ref. ZOP
Kuvar
Pomo
čnik
vođe
odelje
nja
Pomoćnik
strojovođe
na PM
Strojovo
đa na
karton
mašini
Radnik
na izradi
PE kesa i
ambalaž
e
Poslovođa
unutrašnje
g
transporta
Mašinski
tehničar
konstrukt
or
Samost
alni
pogons
ki
električ
ar
Rukovaoc
kotlovskog
postrojenja
Ulaga
č
sirovin
a
Pomoćni
radnik na
PM
Radnik
na
prihvatu,
sečenju i
peglanju
lepenke
Radnik
na
premotav
anju i
sečenju
Vozač
viljuškara
Vodeći
pogonski
mašinbra
var
Pogons
ki
električ
ar
Ložač kotla
na čvrsto
gorivo
Transport
ni radnik
Pogonski
mašinbra
var
Pomoćnik
ložača kotla
na čvrsto
gorivo
Vozač
teretn mot
vozila
Samostal
ni mašin.
brav. na
održav.
Lozač na
karton
mašini
Vozač
autobusa
Mašin.
brav. na
održav.
Automeha
ničar
Samostal
ni
bravarski
poslovi
Ref. Distrib.
Robe
Sam ref.
za
finansije i
računovo
Ref.
Nabavke
Ref.
Finansij.
Računovo
dstva
Servir
ka
Ref.
Materij.
Knjigovod
st.
Radn.
Na
održ.
Higije
ne
Čuvar vatrogas
ac
Refer.
Zarada
Kalandrir
anje peglanje
lepenke
Posl.
Maš. Za
premot
okrogl.
Program
a
Radnik
na
sečenju bansek
Posluž.
Mašina
složiv.
Ubrusa
Radnik
na izradi
hilzni
Posluž.
Maš. Za
pakovanj
e
Radnik
na
pakovanj
u
proizvod
a
Bravarski
poslovi
Samostal
ni
metalostr
ugar
Metalostr
ugar
Plan reorganizacije
102
„PAPIRPAK“ d.o.o., Preljina - u stečaju
Samostal
ni
metalogl
odač
Metalogl
odač
Brusač oštrač
Plan reorganizacije
103
Download

Papirpak doo, Preljina, plan reorgranizacije