Ústav informačních
studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
ÚISK - brána k informační vědě
»» Obor informační věda patří mezi mladé obory ve světě i
u nás. Jedna z cest k informační vědě v ČR vede přes Ústav
informačních studií a knihovnictví na FF UK a studijní obor
“Informační studia a knihovnictví” (INSK).
»» Vedle tohoto oboru je
na ÚISKu možné studovat
v navazujícím studiu obor
Studia nových médií.
Informačním specialistou
ve 21. století?
»» Náš obor není ryze humanitní ani společenskovědní, je i exaktní. Tato symbióza je strategická a naši
absolventi díky tomu nemají problémy s uplatněním
ANO
!
»» Žijeme v informační společnosti. Trh informací. Informační průmysl.
Sdílení informací. Informační zdroje. Infomační ekonomika. Informace dělí
úspěch od neúspěchu
»» Seznámíte se s nástroji, které ani volný Internet nemůže nahradit
»» A navíc ...
i knihovny jsou COOL!
Foto: @kliste
Neuronetworking workshop s Denisou Kera v Brmlabu
Studentem ÚISKu
2 ze 3
studujících na
ÚISKu jsou muži
informační věda
Šance na přijetí*
INSK (bakalářské)
INSK (navazující)
26 %
56
doktorské
45 %
navazující
navazující
143
INSK
SNM (navazující)
52
SNM
17 %
bakalářské
204
INSK
Počet studentů
Počet absolventů
doktorské (∂ Ph.D.)
52
2009/2010
2010/2011
35
47
2011/2012
44
46
40
3
4
8
rigorózní říz.
17
bakalářské (∂ Bc.)
56
204
(∂ PhDr.)
195
navazující magisterské (∂ Mgr.)
* průměr za poslední 3 roky
472
studentů ÚISK
.
.
.
e
j
é
k
Ja
bakalářské studium?
Během bakalářského studia získá
student teoretické i praktické základy
informační vědy. Studium je složeno
z
předmětů
knihovnického,
technického i historického
charakteru.
Klíčové předměty
30 %
KRED
ITŮ si
stude
volí po
nt
d
l
e
s
v
prefer
encí a ých
zájmů
» Automatizace knihoven
» Bibliografické rešeršní služby
» Úvod do informační vědy
» Dějiny knižní kultury
» Identifikační popis
» Základy projektování IS
...
Titul: Bc.
í
n
e
t
č
o
h
é
l
h
Kurz ryc
e
e
rz
ax
u
r
P
k
ex
í
n
n
e
d
e
c
í
V
Bakalá
řská p
Stude
nt má
ráce
možno
ním té
st přij
matem
nebo s ít s vlasz připr
i je
avené
ho sez j zvolit
CO SE
n
PSALO amu.
?
» Josef Lada a kniha
» Digitální propast v Africe a způsoby překlenutí
» Knihovny na sociálních sítích z pohledu čtenářů/uživatelů
» Internetové pirátství v oblasti elektronických knih
Exkurze do Akademické knihovny JU
.
.
.
e
j
é
k
Ja
navazující studium?
» Informační gramotnost ve zdravotnictví: se zaměřením na
rozvoj informační gramotnosti pacientů
» Úloha knihy při rozvoji dětské fantazie
» Senioři a internet
réhokoliv
e
t
k
í
n
e
č
n
o
k
u
račovat
Po úspěšném
k
o
p
t
s
o
n
ž
o
udent m
t
s
á
m
í
n
e
ř
ě
í věda.
n
č
a
zam
m
r
o
f
n
I
studium
é
k
s
r
o
t
k
o
d
a
n
AŽ
35 %
KREDITŮ si student INSK
volí podle svých
preferencí a zájmů
Titul: Mgr.
Možnost vykonat rigorózní zkoušku (titul PhDr.)
Dragonartz.wordpress.com
ru INSK
o
b
o
m
iu
d
u
t
s
gisterské
aměření.
z
Navazující ma
í
ř
t
e
z
m
o
n
jí v jed
či si
a
h
studenti studu
c
lu
s
o
p
í
n
rientova
ření,
ě
Techničtěji o
m
a
z
í
n
č
a
m
r
Možnost stu
vybírají info
la
id
v
a
r
p
ví volí
z
t
ic
n
dia
v
o
ih
n
k
o
ající se
pak
je
INSK v prez
studenti zajím
í
v
t
ě
v
í
t
e
ř
T
enční knihovnické zaměření.
ěnuje
v
e
s
é
r
e
t
k
,
i kombinova
í knihovědné
n
e
ř
ě
m
a
z
né
ury.
lt
u
k
í
n
iž
n
k
m
á
dějin
formě.
Vedle oboru
Informační studia
a knihovnictví
Diplomové práce
zastřešuje ÚISK i obor
CO SE PSALO na oboru INSK?
Studia nových médií.
» Služby veřejných knihoven sluchově postiženým občanům
Za hranice!
Studijní pobyt v zahraničí přináší našim studentům nenahraditelnou zkušenost rozšíření
si odborných znalostí a poznatků, seznámení se s prostředím jiné univerzity a v neposlední řadě i kulturní zážitek poznání cizích památek a přírodních krás.
Pravděpodobně nejjednodušším způsobem, jak
studijně vycestovat do zahraničí, je
studijní program Erasmus.
Průměrně vyje
studentů ÚISK
Ještě dál? Na semestr do Ameriky!
Studenti navazujícího studia mají možnost vyjet na partnerskou
školu (School of Library and Information Science) v Chapell Hill
v Severní Karolíně.
Možnost st
áže v kniho
vně Evrops
univerzitníh
kého
o institutu
ve Florenci
i
í letní
n
d
o
r
á
in
z
e
m
e
s
it
Možnost účastn
ersity
iv
n
U
ia
d
e
M
t
r
a
školy na Stuttg
9
de každý rok
na Erasmus.
Věda a výzkum na ÚISKu
»» ÚISK je studijním a výzkumným pracovištěm pro informační vědu v České republice.
»» Zabýváme se problematikou vědeckých informací a jejich systémů, bibliometrií,
informační gramotností či uživatelskými aspekty informačních systémů
(např. HCI).
Např. projekt: Interakce člověk-počítač v humanitních vědách
»» V knihovnictví a knihovědě se prolínají témata digitalizace,
ochrany fondů, správy kulturního dědictví, knižní kultury,
a teorie knihy.
Např. projekt: Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást kulturního dědictví
»» Studia nových médií doplňují výzkumné spektrum pohledem
na vztahy informačních technologií v sociálním kontextu včetně
problematiky informační společnosti.
Např. projekt: Evropa 2045 - strategická online simulace pro podporu výuky základů společenských věd
»» ÚISK připravuje knižní řadu Informační věda ve 21. století,
která se bude věnovat teoretickým aspektům informační vědy v
současnosti.
Uplatnění absolventů
Doc. Richard Papík, Ph.D.*
TOP výhody
o ÚISKu
absolventa ÚISKu
1. Je dobře kvalifikovaný, někdy i
překvalifikovaný , nemusí se hned
rekvalifikovat
2. Přímá a připravená uplatnitelnost
- absolvent najde v podstatě vždy
pracovní místo
3. Je užitečný pro mnohé obory a
profese, takže je žádán
Foto: Pavel Hejný
*uč
i
neb tel (mj
.
o
*od rychlé rešerš
n
stál roku 2 ho čte ích str
0
n
a
*ab v čele 02 do í) na Ú tegií
ústa
solv
r
I
ent
vu oku 20 SKu
12
obo
ru
rozhovor s
doc. Papík
em
na Lupa.cz
Současná poptávka po
absolventech
1. informační instituce a knihovny
všeho typu
2. firemní prostředí (v informačním
sektoru zejména) - díky analytickému myšlení a efektivní práci s informacemi po jisté rekvalifikaci i na jiných
postech, než informačních, a to včetně
manažerských
3. veřejnoprávní sektor a státní sektor
a jeho informační pozice, informační
fondy a informační služby, informační
zdroje a jejich provozování.
or
b
o
o
m
ů
c
kaz zájem
Vz
"Přes úskalí českého školství a jeho nesnadné směřování,
je INSK úžasný obor, který je spojen s rozvojem informační
společnosti a hraje v ní čím dál více klíčovou a prospěšnou
roli. Informační společnost se všemi klady, ale i
s přicházejícími nástrahami a zápory je tady. Kdo to vše
bude řešit, optimalizovat a měnit k lepšímu? Když si
odpovíte, možná obor i oceníte a najdete zejména jeho stále
skryté nebo zatím jen poodkryté možnosti, které mnoho i
vzdělaných lidí nedocení nebo i nechápe."
Uplatnění absolventů
Mgr. Eva Měřínská*
o ÚISKu
TOP výhody
absolventa ÚISKu
1. Diplom se zajímavě znějícím
oborem
2. Pozice maximálního uživatele
knihovnických a informačních
systémů
3. Široce uplatnitelné dovednosti
v oblasti komunikačních
technologií
*ředi
telka
M
*abs
olven ěstské k
n
tka o
boru ihovny Tá
bor
TOP výhody oboru
1. Univerzálnost
2. Tradice
3. Moderní a atraktivní směřování
dla
o
h
z
o
r
e
s
e
Proč jst
u?
K
S
I
Ú
a
n
t
a
studov
Jaké byly Vaše první
dojmy z praxe?
Praxe po mě hned od počátku
vyžadovala organizační schopnosti,
hodně komunikace a adaptability. Přísná
odbornost, která mi byla věnovaná na
ÚISKu, byla příjemným bonusem.
Co byste doporučil/a
m
současným studentů
oboru?
Hodně se setkávat nejen s lidmi z oboru,
navštěvovat semináře, konference, komunity,
hodně komunikovat, sdílet a hledat témata,
která vás baví.
Nápad vycházel z idealizované představy a pocitu,
že mám ráda knihy. Idealizované představy i oblibu
knih si stále držím. Doufala jsem, že knihovnictví
smysluplně doplni znalosti z bakalářského oboru
archivnictví.
Kontakty
»» Adresa
Areál UK Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, 158 00
»» Email [email protected]
»» Telefon sekretariátu (+420) 251 080 205
»» Webové stránky ÚISK [http://uisk.ff.cuni.cz]
»» ÚISK na Facebooku [http://facebook.com/Ustav.Informacnich.Studii.a.Knihovnictvi]
»» Webové stránky Studia nových médií [http://novamedia.ff.cuni.cz]
»» Studia nových médií na Facebooku [http://facebook.com/stunome]
Těšíme se naviděnou
v Jinonicích.
Download

informační brožurce