Zásady pro volby delegátů v roce 2011
(Pokračováníze strany 3)
12. V případě stejného počtu
hlasů v jednom volebním o¬
kruhu bude mezi kandidáty
rozhodnuto losem tak, že kan­
didát, který los vyhraje, se sta­
ne delegátem a kandidát, který
los prohraje, se stane prvním
náhradníkem.
13. Pokud nebude ve volbách
zvolen v daném volebním o¬
kruhu žádný delegát, budou de­
legáti i náhradníci vylosováni
ze všech členů družstva v da­
ném volebním okruhu.
14. Kandidáti, kteří budou zvo­
leni delegáty a náhradníky, bu­
dou o zvolení písemně vyro­
zuměni.
15. Pokud kandidát či náhrad­
ník ve lhůtě do 21 dnů od ob­
držení písemného vyrozumění
o zvolení projeví nesouhlas s
volbou, bude nahrazen zvole­
ným náhradníkem. V případě že
projeví nesouhlas s funkcí v da­
ném volebním okruhu delegát i
všichni náhradníci, budou v da­
ném volebním okruhu prove­
deny nové volby v náhradním
termínu.
16. Na řádný průběh voleb do­
hlíží kontrolní komise SBD
Strakonice.
17. Výsledky voleb budou zve­
řejněny na úředních deskách a
internetových stránkách SBD
Strakonice.
Tyto zásady pro volby dele­
gátů byly schváleny na mimo­
řádném jednání představenstva
Stavebního bytového družstva,
konaném dne 24. 10. 2011, na
základě pověření shromáždění
delegátů Stavebního bytového
družstva ze dne 7.4.2011.
Výroční zpráva kontrolní komise 2011
Vážené delegátky, vážení
delegáti, dámy a pánové, do­
volte, abych vás krátce infor­
movala o činnosti kontrolní ko­
mise.
Od minulého shromáždění
delegátů v roce 2010 do dneš­
ního dne proběhlo celkem 5
schůzí K K . Na první schůzi K K
byl zvolen předseda a místo­
předseda. Jako místopředseda
byl zvolen pan Potužník, jako
předseda paní Lebedová, jako
člen j e pan Veselý.
Vzhledem k tomu, že počet
zvolených členů K K byl vámi
stanoven na 3, byli všichni u¬
pozorněni na povinnost zúčast­
ňovat se schůzí K K . Toto je do­
držováno a účast na schůzích
K K lze vyčíslit jako 100%.
Pro větší přehled všech členů
bylo dohodnuto snídání se na
zasedáních představenstva
SBD.
Dále byl stanoven plán kon­
trol na rok 2011. První Kontro­
la hospodaření za rok 2010 bude provedena v měsíci dub­
nu. Druhá Namátková kontrola
pokladny. Třetí Kontrola revizí.
Čtvrtá Kontrola usnesení ze
shromáždění delegátů.
Na závěr zprávy připomínám
všem delegátům, že je možné
podávat podněty pro případné
kontroly týkající se činnosti
SBD. Tyto podněty je možné
uplatňovat písemně a to u kte­
réhokoliv člena kontrolní ko­
mise, či předáním do podatelny
SBD.
Z dění ve Stavebním bytovém družstvu
Informace k personálním
změnám na Stavebním byto­
vém družstvu za uplynulé ob­
dobí. Probíhaly následující
události:
K 31. prosinci 2010 ukon­
čily pracovní poměr dvě účetní
paní Flanderová Květa a paní
Hejpetrová Světlana, od 1.
ledna 2011 nastoupila na místo
paní Hejpetrové nová účetní
paní Bořová Jana, od 1. února
2011 nastoupila na místo paní
Flanderové nová účetní paní
Fundová Jitka.
Obě nové účetní přinesly do
účtárny nové zkušenosti a jsou
plnohodnotnou náhradou za odchozí účetní. Celé účtárně se
podařilo personální změny u¬
stát a plynně navázat na roz­
dělanou práci a ještě k tomu
změnit většinu pracovních po­
stupů k lepšímu.
Od 1. dubna 2011 byla při­
jata paní Švecová Kamila, kte­
rá převzala práci v oddělení
členské evidence po naší dlou­
holeté zaměstnankyni paní Ko­
vaříkové Vlastě, která 2. září
2011 odešla do důchodu. Tímto
jí přejeme hodně zdraví.
Od května nastoupila na
mateřskou dovolenou paní Po­
řízková Eva a její práci převza­
la paní Kráslová Radka. Přeje­
me jí hodně štěstí v další etapě
jejího života.
Od 1. listopadu 2011 bylo z
důvodu organizační změny
zrušeno pracovní místo paní
Vondryskové Miroslavy, jejíž
pracovní náplň byla rozdělena
mezi paní Kráslovou Radku
(členské samosprávy, pojistné
události) a pana Veselého Vác­
lava (revize a služby, pojistné
události).
TELEFONNÍ SEZNAM SBD
Sekretariát
Mistrová Pavla
telefon
fax
GSM
VolP telefon (ha-vel.cz)
volejte nám přes Skype
e-mail
[email protected]
383 313 711
383 313 710
774 654 712
774654713
389 771 410
sbd.strakonice
[email protected]
předseda představenstva
Krigar Milan
[email protected]
383 313 711
vedoucí účetní
Hamplová Helena
[email protected]
383 313 712
účetní SVJ
Bořová Jana
[email protected]
383 313 732
účetní
Fundová Jitka
[email protected]
383 313 730
inventář, evidence a platby faktur
Částková Marie
[email protected]
383 313 731
personalistika a mzdová účetní
Mikešová Miluše
[email protected]
383 313 716
pokladna
Hanzalová Alena
[email protected]
383 313 713
technik údržby, technický archiv, revize a služby,
pojistné události
[email protected]
Veselý Václav
383 313 723
nájemné, vyúčtování
Kaufmanová Alena
předpisy a platby nájemného
Kárová Ilona
[email protected]
383 313 729
[email protected]
383 313 726
sledování plateb, evidence vymáhání dluhů,
nebytové prostory
[email protected]
Brabcová Radmila
383 313 736
společenství vlastníků, členské samosprávy, pojistné události,
převody bytů a pozemků do vlastnictví
[email protected]
Kráslová Radka
383 313 725
členská evidence
Švecová Kamila
regionální kancelář Blatná
Flandera Robert
HAVARIJNÍ ČÍSLA
Technické služby Strakonice
Výtahy LIFT SERVIS
Teplárna Strakonice:
poradenská služba v pracovní době
hlášení poruch mimo pracovní dobu
Poruchová služba E.ON:
elektřina
plyn
[email protected]
383 313 714
383 313 738
383 322 020
383 324550
602452 250
383 324503
383 318 313
800 22 55 77
1239
SBD STRAKONICKY DRUŽSTEVNÍK - č. 1 / listopad 2011 - zpravodaj
Stavebního bytového družstva ve Strakonicích, "vydáno nákladem 6.000
výtisků. Sazba a grafická úprava pro tisk Studt* DTP- RA JM Strakonice.
•
•
•
SBD
Strakonice"
• ZPRAVODAJ •
• ^
•
• ^
•
• !=! •
DRUŽSTEVNÍK
č . 1 • listopad 2011 • www.sbd-st.cz
Zpráva předsedy představenstva pro Shromáždění delegátů dne 7. dubna 2011
Vážené delegátky, vážení de­
legáti, vážení hosté, dovolte,
abych vás přivítal na dnešním
jednání shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva
ve Strakonicích.
Dnešní shromáždění delegá­
tů se koná o dva měsíce dříve,
než jsme byli zvyklí, a to na
základě usnesení zářijového
shromáždění delegátů. Svolá­
ním shromáždění delegátů v
tomto termínu představenstvo
splnilo úkol, který mu byl ulo­
žen.
Představenstvo se v uply­
nulých deseti měsících sešlo v
původním 7 členném složení na
dvou řádných a dvou mimo­
řádných schůzích s 85 % účastí
členů představenstva. Celkem
bylo přijato 26 usnesení. Dále se
představenstvo sešlo v novém 5
členném složení na jedné vo­
lební, sedmi řádných a jedné
mimořádné schůzi s 93 % účastí
členů představenstva. Celkem
bylo přijato 44 usnesení.
Další informace, kterou
každoročně předkládám, se tý­
ká převodů bytů do osobního
vlastnictví. Z celkového počtu
7304 bytů, které stavební byto­
vé družstvo mělo, je převedeno
do osobního vlastnictví 6914
bytů, tedy okolo 94 %. Loňský
rok byl, co se týče převodů bytů
do osobního vlastnictví, zlomo­
vý. Převáděli jsme kolem 630
bytů a převody se s ohledem na
výše uváděné množství protáh­
ly až do letošního roku.
Vzhledem k tomu, že je
areál Stavebního bytového
družstva v Heydukově ulici ma­
jetkoprávně vyřešen, se mohlo
začít v druhé polovině roku
2010 s plánovanou opravou ka­
nalizace. Její první etapa by mě­
la být dokončena v prvním polo­
letí letošního roku. Podle našich
finančních možností by měla v
letošním roce začít druhá etapa
opravy kanalizace. V lednu le­
tošního roku jsme museli ope­
rativně vyřešit havárii rozvodů
vody, při které se nám ztrácelo
až 9 m vody za den. I tento
problém se podařilo vyřešit a
dnes můžeme konstatovat, že
máme kompletně nové zemní
rozvody vody.
3
Na základě pravomocného
rozsudku v soudním procesu s
Ing. Chladem, se nám podařilo
vymoci něco přes milion korun,
tak jak bylo avizováno na před­
chozích shromážděních dele­
gátů. Tyto peníze jsou již na na­
šem účtu. Dále je vedena exe­
kuce na důchod Ing. Chlada.
V této souvislosti chci zmí­
nit, že koncem minulého roku
bylo zahájeno trestní stíhání pa­
na Ing. Žáka a pana Ing. Kou­
by, rovněž pro trestný čin po­
rušování povinností při správě
cizího majetku podle § 255a
odst. 1 a 2 trestního zákona pro
stejné jednání, pro které byl již
odsouzen pan Ing. Chlad, pro­
tože státní zástupce došel k zá­
věru, že protiprávního jednání
se dopustili všichni tři společ­
ně.
Další soudní proces s Ing.
Žákem, Ing. Chladem a Ing.
Koubou, týkající se podle na­
šeho názoru protiprávního uza­
vření smluv o stavebním spo­
ření probíhá tak, že Okresní
soud v Písku již dvakrát všech­
ny tři obviněné zprostil. Vždy
po odvolání státní zástupkyně
krajský soud již dvakrát roz­
hodl tak, že tento zprošťující
rozsudek jako nesprávný zrušil
a se závazným stanoviskem
vrátil k dalšímu projednání. V
nejbližší době lze očekávat na­
řízení v pořadí již třetího hlav­
ního líčení u Okresního soudu v
Písku.
Dále byl také po téměř pěti
letech od podání trestního o¬
známení zatím nepravomocně
ukončen trestní proces s Petrem
Nešporem, jednatelem společ­
nosti Prelnvest s.r.o.. Hlavní lí­
čení probíhalo v nepřítomnosti
obžalovaného, po dobu několi­
ka týdnů, kdy došlo k výsle­
chům mnoha svědků a před­
ložení asi 10 000 stran listin­
ných důkazů. O této problema­
tice podá podrobnější výklad
právník družstva v diskuzi.
V roce 2010 se naplno roz­
běhlo zateplování panelových i
nepanelových domů s dotací z
programu Zelená úsporám.
Společnost Atelier DEK pro nás
vypracovala 25 projektů na re­
vitalizaci domů, z těchto 25 by-
20/2
přeje
stavební
bytové
družstvo
(Strakonice
tových domů je 8 domů za­
teplených a další se budou za­
teplovat v letošním roce. U 12
domů jsme vyřídili žádost o do­
taci z programu Zelená úspo­
rám, další domy se do progra­
mu nedostali, protože Zelená ú¬
sporám byla loni v říjnu poza­
stavena s tím, že bude pokra­
čovat letos. Zatím se tak nesta­
lo. Naopak se v lednu dokonce
mluvilo o zastavení programu.
To však ministerstvo životního
prostředí popřelo a ministr za­
čátkem února i připustil, že do­
tace z programu Zelená úspo­
rám letos možná budou. Co bu­
de s programem Zelená úspo­
rám dál? Na tuto otázku, podle
mého názoru, nedokáže rele­
vantně odpovědět nikdo v této
republice.
Jako alternativa k nejistotě
v Zelené úsporám, může být
program Nový Panel. V pondělí
4. dubna 2011 byl zahájen na
všech pobočkách Českomorav­
ské záruční a rozvojové banky
příjem nových žádostí o pod­
poru. Cílem programu je po­
mocí zvýhodněných podmínek
přístupu k úvěrům poskytnu­
tých bankami a stavebními spo­
řitelnami usnadnit financování
oprav a modernizace bytových
domů.
Rozhodnout, zda čekat na
spuštění Zelené úsporám a vel­
kou dotaci, nebo požádat o No­
vý Panel s menší dotací, se musí
každý sám, protože i v progra­
mu Nový Panel mohou dojít
hodně rychle peníze, tak jak se
to již v minulosti stalo.
Překlenovací úvěry, které
jsme schválili na shromáždění
delegátů, se těší velké oblibě. 8
bytových domů má od nás po­
skytnutý překlenovací úvěr na
dotaci.
Na konci loňského roku o¬
dešly dvě pracovnice z naší úč­
tárny, paní Flanderová a paní
Hejpetrová. S jejich aktivitami
roznášení letáků s nabídkou na
správu a osobní návštěvy s ne­
pravdivými argumentacemi jak
se to na SBD dělá špatně, jste se
mnozí z vás setkali. Jejich argu­
mentace je pro nás, zaměstnan­
ce, úsměvná, protože paní Flan­
derová pracovala na SBD 30 let
a paní Hejpetrová 26 let. Již z
těchto čísel jednoznačně vyplý­
vá, že se obě pracovnice po celá
desetiletí podílely na práci v úč­
tárně a z této pozice ovlivňovaly
chod celého SBD. Musím říci,
že opravdu nerozumím tomu,
proč na SBD pracovaly tak
dlouho, nebo to nedělaly lépe,
aby neměly co pomlouvat. Na
j ejich uvolněná místa nastoupila
od 1. ledna paní Bořová a od 1.
února paní Fundová. Odchod
našich zasloužilých pracovnic,
Dokončení na straně 3)
VOLEBNÍ OKRUHY PRO VOLBY DELEGÁTU NA SHROMÁŽDĚNI DELEGÁTU - 2011
VOLI
S E 35
1 Volební okruh Strakonice 1
Drahonice36, Sousedovice 13,14, StřelskéHoštice 48.
Poděbradova818,819,826,827, Svatopluka Čecha 812,813,
A.B. Svojsíka 852,853,865, Erbenova 854,855. Štěken 211,
212.
18 Volební okruh Strakonice 18
2 Volební okruh Strakonice 2
Poděbradova 832, 833, 834, 835, 836, 837, 842, 843, 847,
848, B. Němcové 896,897,898,899, Němětice 44, Poříčí 60.
3 Volební okruh Strakonice 3
33 Volební okruh Blatná 5
35 Volební okruh Blatná 7
19 Volební okruh Strakonice 19
B. Němcové 1066, 1067, 1068, 1069, Lnáře 210, 216, 224,
225,226,239,240, Mačkov 74, Bezdědovice 90.
34 Volební okruh Blatná 6
Bezděkovská 458,459,473, 474, 512, Luční 451,452, 454,
455,456,457, Stavbařů 465,466,467,468, Pracejovice 51.
20 Volební okruh Strakonice 20
Nad Lomnicí 1109,1110, 1113,1114, 1115, K Jatkám 1111,
1112, Bóhmova 92, Fůgnerova 231, 232, Jiráskova 252,
Škvořeticel2,56.
Nad Lomnicí 1102, 1103, 1104, 1105, Pivovarská 1106,
Sedlice 319, 320, 338, 339, 341, Mystice 19, Záboří 107,
108, Čekanice 41, Kadov 9, Lom 3, Předmíř 3, Uzenice 38,
Vrbnol8.
Dukelská481,483,484, 490,491,492,493, Kraselov 69,71.
Spojařů 1249, 1250, 1251, Obránců míru 1245, 1246, 1247,
Dr. J. Fifky 866, 867, 870, 871, 872, Mírová 930, 931, 932, 1248, Miloňovice 66,67.
933,945,946, Mnichov 40, Třebohostice 53.
21 Volební okruh Strakonice 21
4 Volební okruh Strakonice 4
Obránců míru 1258, 1259, 1263, Kosmonautů 1261, 1262,
Arch. Dubského 387,388,389,390,976,977,978.
Katovice 301,302,303,390, Tažovice 41, Radomyšl 179.
5 Volební okruh Strakonice 5
22 Volební okruh Strakonice 22
Arch. Dubského 873,986,987, Máchova 894,895,900,901,
902,903,Čejeticel54.
Kosmonautů 1233, 1234, 1236, 1241, 1242, 1243, 1244,
Chrašťovice 89, Poříčí 59.
6 Volební okruh Strakonice 6
23 Volební okruh Strakonice 23
Zvolenská 886, 887, 888, 889, 890, 891, Plánková 816, 817, U Zahrádek 292,293,294, Povážská254,255,256,290,291,
Novosedly 87,88,137, Radomyšl 178.
Cehnice 149,150,Hoslovice60,Radošovice45,78,127,128.
7 Volební okruh Strakonice 7
24 Volební okruh Strakonice 24
Mírová 908,909,912,913,914,915,916,917,926,927,928,
929, Zahradní 861,862,863,874, Láz 42.
Povážská 257,258,259,260,261, Šumavská 250,251,252,
253.
8 Volební okruh Strakonice 8
25 Volební okruh Volyně 1
Bavorova 990, 991, 992, 993, 996, 997, 998, 999, Mírová
857,859,1003, Chelčického 1157,1158, Čelakovského 255,
256,257, Radomyšl 177,190,239,240.
Sportovní 510,546, Družstevní 524,525, Halasova 544,545,
Karla Čapka 571, 572, 573, 574, Čepřovice 13, Češtíce 153,
154,168, 169, Malenice 148,149,150, Dřešín 51, 52, Něm­
číce u Volyně 50,51.
9 Volební okruh Strakonice 9
Čelakovského 180, 181, 182, 183, 249, 250, 251, 252, 253,
1124, Na Stráži 258, 259, 260, Pionýrská 1127, 1128, 1129,
1130,Radomyšl 191,229.
10 Volební okruh Strakonice 10
26 Volební okruh Volyně 2
PodMalsičkou589,591,592,673,674, Vimperská587,588,
Černětice 3, Doubravice u Volyně 30, Hoštice u Volyně 6,55,
79,Nihošovice 86,88,89,90,91, Předslavice 26.
27 Volební Okruh Vodňany 1
Sokolovská 298,299, 980,981, 982,983, Hradeckého 1106,
1107, 1108, Čejetice 99, 102, 103, 104, 110, Doubravice u Budějovická 825, 1181, Smetanova 853, 854, Smetanova
Strakonic 80,87,88, Dražejov 219,243, Droužetice 24, Osek 873,874,875,876,1129, Číčenice 94,99, Chelčice 17, Újezd
40,69,70, StřelskéHoštice 145,161.
u Vodňan 40, 71, Kváskovice 39, Libějovice 76, Stožice 55,
57.
11 Volební okruh Strakonice 11
Mlýnská 1063, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079,1085,1086,1087,1088,1089, Mečichov 38,39, Poříčí
52.
28 Volební okruh Vodňany 2
1. Máje 1136, 1137, 1139, 1143, 1145, 1146, 1149, Jinín 55,
56, Volenice 94,127,128,129,130,139, Štěchovice 57,58.
Výstavní 864, 865, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 977, 978,
1031, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, Sídliště
Škorna 1195, 1196, 1198, 1199, Bavorovská 1012, 1013,
1048, 1049, Bavorov 437, 438, 494, 495, Bílsko 2, Skočíce
48,Krašlovice32,33.
13 Volební okruh Strakonice 13
29 Volební okruh Blatná 1
Tržní 278,279,280,281,1133,1152,1153,1154, Palackého
114, Modlešovice 13.
Šilhova 228, 689, 236, 690, 1023, 754, 1024, 1025, 755,
1026,1027,756,1028,Malý Vrch 767,768, Čechova33.
14 Volební okruh Strakonice 14
30 Volební okruh Blatná 2
12 Volební okruh Strakonice 12
Tržní 1151, Palackého 97, 98, 99,100, Ellerova 1100,1101, Nerudova 728, 1014, 732, 1018, 729, 1015, 819, 1022, Na
Bíléhusi 1070,1072,1073,1074,680.
Heydukova 1094, Stř. Lhota 17.
31 Volební okruh Blatná 3
15 Volební okruh Strakonice 15
Heydukova 1091,1092,1093,1102,Nábřežní 82,83,85,86.
16 Volební okruh Strakonice 16
Na Ohradě 88,89,91,92,93, Štěkeň 169,173.
17 Volební okruh Strakonice 17
Na Ohradě 520, 521, 522, 523, Stavbařů 209,210,211, 212,
DELEGÁTU
U Čertova kamene 1062, 1063, 1064, 1065, 817, 1020, Na
Bílé husi 820, Nerudova 821, Bělčice 255, 263, Buzice 29,
Málkov Lnářský 3, Tchořovice 98,99.
32 Volební okruh Blatná 4
Zahradnická 748, 1029, 749, 1030, 866, 1031, 1032, 867,
1033,1034,1083,1084+nebydlící.
Zásady pro volby delegátů v roce 2011
Předložené zásady pro průběh
voleb delegátů jsou vytvořeny
tak, aby byla zajištěna co největší transparentnost a byla vy­
loučena jakákoli manipulace s
hlasy.
Informace o volbách delegátů
budou zveřejněny na interneto­
vých stránkách SBD (www,sbd-st.cz). ve vydání Družstev­
níka a na úředních deskách SBD
Strakonice.
1. Delegátem může být zvolen
pouze člen Stavebního bytové­
ho družstva Strakonice (dále též
SBD Strakonice).
2. Delegáty je oprávněn volit jen
člen SBD Strakonice;
3. Každý člen družstva má je­
den hlas; manželé, kteří jsou
společnými členy družstva, ma­
jí společně jeden hlas. U společ­
ných členů se za platný hlas po­
važuje ten, který byl SBD Stra­
konice doručen jako první, kpřípadnému hlasování druhého z
manželů se potom již nepřihlí­
ží. V případě, že bude SBD Stra­
konice doručeno vícero hlasů od
jednoho voliče, za platný hlas se
považuje ten, který byl SBD
Strakonice doručen jako první, k
případnému později doručené­
mu hlasu se potom již nepřihlíží.
4. Volby budou probíhat regio­
nálně dle stanovených voleb­
ních okruhů (každé číslo popis­
né bude patřit do jednoho okru­
hu); každý člen družstva bude
oprávněn volit jednoho zástup­
ce z volebního okruhu, kam při­
padá dle adresy bytu či nebyto­
vého prostoru, k němuž má
členská práva a povinnosti; v
případě, že člen družstva má
členská práva a povinnosti k
vícero bytům, rozhodne o zařa­
zení do konkrétního volebního
okruhu představenstvo druž­
stva. Seznam členů družstva pro
jednotlivé volební okruhy bude
zpracován podle stavu k 20.10.
2011.
5. Nelze nikoho zplnomocňovat k zastupování při volbě.
6. Každý člen družstva volí jed­
ním z následujících způsobů:
a) osobně - po předložení prů­
kazu totožnosti ve volebních
místnostech; volební místnosti
jsou dvě, a to v sekretariátu
SBD Strakonice a v regionální
kanceláři v Blatné; při volbě dle
tohoto bodu po té co se volič
člen družstva dostaví do voleb­
ní místnosti, prokáže svou to­
tožnost, pracovník SBD opíše
číslo dokladu totožnosti (ob­
čanský průkaz, cestovní pas) a
volič stvrdí svou účast na vol­
bách svým podpisem; následně
mu bude předložen seznam
kandidátů z jeho volebního
okruhu k provedení volby;
b) prostřednictvím volebního
lístku, na němž nechá úředně
ověřit svůj podpis a lístek do
skončení voleb doručí na SBD
Strakonice; v případě volby dle
tohoto bodu budou za platné
považovány pouze volební líst­
ky doručené na SBD Strakoni­
ce do 16. 12.2011 do 11.00 ho­
din.
7. Volební lístky budou k dispo­
zici ve volebních místnostech a
ke stažení na internetových
stránkách SBD Strakonice.
8. Volby budou probíhat v ob­
dobí od 7.11.2011 od 8.00 ho­
din do 16.12.2011 do 11.00 ho­
din, volit bude možné v této do­
bě:
a) ve volební místnosti ve Stra­
konicích v úředních hodinách
SBD Strakonice, tedy v pondělí
od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do
16.00 hodin, ve středu od 8.00
do 11.00 a od 12.00 do 16.00
hodin a v pátek od 8.00 do
11.00;
b) ve volební místnosti v Blatné
v úředních hodinách regionální
kanceláře v Blatné, tedy v pon­
dělí od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 hodin a dále dle doho­
dy s regionálním zástupcem p.
Flanderou.
9. Volba probíhá tak, že volič na
volebním lístku zakroužkuje u
jednoho voleného kandidáta
číslo před jeho jménem; poté co
vybere svého kandidáta a ozna­
čí jej kroužkem na volebním
lístku, vhodí volební lístek do
připravené zapečetěné hlasova­
cí urny. V případě jiného způ­
sobu volby bude volební lístek
považován za neplatný.
10. Vpondělí 19. prosince 2011
bude za přítomnosti členů před­
stavenstva a kontrolní komise
volební urna rozpečetěna a hla­
sy budou sečteny.
11. Volí se 35 delegátů, zvolen
bude člen družstva (kandidát),
který bude mít v daném voleb­
ním okruhu nejvyšší počet hla­
sů. Dále se volí 5 náhradníků, a
to první až pátý náhradník - za
náhradníky budou zvoleni ti
kandidáti, kteří dle počtu hlasů
následují za zvoleným delegá­
tem, popřípadě kandidáti, kteří
prohráli los při rovnosti hlasů.
Dokončení na straně 4)
Zpráva předsedy představenstva SBD pro Shromáždění delegátů dne 7. dubna 2011
(Dokončeníze strany 1)
přes počáteční nervozitu za­
městnanců, zda to bez nich
zvládneme, velmi prospěl. Ná­
lada v pracovním kolektivu se
výrazně zlepšila a práce se pod­
statně zrychlila, zjednodušila a
zprůhlednila. Všechna tato po­
zitiva byla vyvolána jednak tím,
že se velmi výrazně zlepšila spo­
lupráce účtárny s ostatními od­
děleními družstva, dále pak ma­
ximálním využitím výpočetní
techniky a optimalizací obsluhy
programu na účetnictví.
Pár argumentů pro doložení
zrychlení naší práce: stavy fon­
dů oprav za 4. čtvrtletí loňského
roku byly odeslány o měsíc dří­
ve než v předchozích letech.
Zrychlení práce účtárny se pro­
jevilo i v práci na vyúčtování
roku 2010, které je již z velké
části vypracováno a odesláno
bude minimálně o měsíc dříve
než v předchozích letech.
Všechna daňová přiznání v
letošním roce byla podána řád­
ně a včas. Z těchto opravdu ne­
popiratelných argumentů je
zcela zřejmé, že naše práce po­
kračuje bez problémů dál a to
přesto, že někteří by rádi viděli
opak. Jenom hlupák si může
myslet, že je nepostradatelný a
že bez něj to prostě nejde a to
platí samozřejmě na všechny
včetně mě.
Doufám, že i vy, naši klienti,
budete mít z nové účtárny pocit,
že proti sobě máte opravdové
účetní a ne účetní, které si na
účetní jen hrály a vytvářely ko­
lem sebe atmosféru dokonalos­
ti a nepostradatelnosti.
Závěrem bych chtěl v krát­
kosti říci o hospodaření druž­
stva v roce 2010. Veškeré pod­
kladové materiály k této pro­
blematice jste dostali jako sou­
část pozvánky na dnešní jedná­
ní shromáždění delegátů. Tak­
že jenom pár podstatných čísel.
Uplynulý rok skončil s klad­
ným hrubým hospodářským
výsledkem 451 tisíc korun, to
znamená po zdanění 211 tisíc
korun čistého. Na základě těch­
to výsledků je navrženo dneš­
nímu shromáždění delegátů
rozdělení zisku takto: příděl do
sociálního fondu je navržen ve
výši 210 tisíc korun, tak jako
tomu bylo v loňském roce a
příděl do nedělitelného fondu
je navržen ve výši 23 tisíc ko­
run, čímž by zůstatek neděli­
telného fondu činil 4,9 milionu
korun. Samozřejmě jsme při­
praveni při projednávání jed­
notlivých usnesení ohledně
rozpočtu a přídělů do jednot­
livých fondů vše podrobně vy­
světlit. Toto byl opravdu velmi
krátký přehled o hospodaření
našeho družstva a práci před­
stavenstva za uplynulý rok.
Děkuji vám za pozornost a
jsme připraveni vám odpově­
dět na vaše případné dotazy.
Download

DRUŽSTEVNÍK - Stavební bytové družstvo Strakonice