Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice
Zpravodaj – 1/2013
Tento materiál obsahuje základní informace o dění
v dobrovolné požární ochraně Strakonicka a slouží jako
pomocný materiál pro zajištění Vaší práce.
1
Úvodní slovo:
Naše heslo:
„Bohu ku cti –bližnímu ku pomoci“
Vážení a milí hasiči,
pomalu jsme si začali zvykat na jarní čas, ale zima ne a ne skončit .
Místo abychom se zajímali o stav letních věcí v šatníku, hledáme , kde jsme odložili věci na zimu,
které se nám ještě určitě v dubnu hodí. Počasí a nálada nic moc. Jenže termíny jsou neúprosné, tak
je třeba navázat na osvědčenou praxi a neusínat.
Nebudu se tady rozepisovat o současné politické situaci nebo o tom, jak to chodí na úřadech. Na to
by mi úvodník asi nestačil a jen by Vás právem rozohnil.
Vrátím se tedy k obsahu našeho Zpravodaje I/13. Snažíme se jej oživit, vložit kromě standartních
informací také nějaké nové a pro Vás jistě zajímavé a poučné informace. Je nutné se také připravit na
to, že v roce 2014 jsme organizátory krajských kol v PS a Plamenu, věřím , že se toho zhostíme se ctí .
Je to sice až za rok, ale čas neúprosně letí a rozhodně se proto nevzdáme žádné své dosavadní
aktivity . Plány práce byly předloženy a je na nás, jak to dopadne. Všem SDH, slavícím letos kulatá a
půlkulatá výročí bych chtěla popřát, ať se jim to podaří , aby úsilí a práce vynaložená do Vašeho
konání byla beze zbytku zúročena.
Závěrem bych chtěla podotknout, že člověk má vycházet z toho co dává, nikoliv z toho ,co je schopen
získat. Když si na tato slova občas vzpomeneme a uplatníme je v praxi , jistě bude lépe!!!
Jaroslava Boukalová - starostka OSH
2
Informace ze sekretariátu OSH Strakonice
Veškeré informace, přihlášky k soutěžím a další materiály týkající se Vaší práce v dobrovolné
požární ochraně si můžete prohlédnout na www.oshstrakonice.cz, nebo Vám je sdělíme
prostřednictvím emailu – [email protected] nebo na telefonních číslech 383 335928
nebo 950 215160.
Členské příspěvky na letošní rok uhradily všechny sbory našeho okresu.
Hlášení o činnosti dosud některé sbory neodevzdaly a opět jako každý rok připomínáme
nutnost Hlášení odevzdat, jelikož zpracováváme veškerá Hlášení o činnosti SDH
elektronicky do SH ČMS Praha a podle vyplněných informací získáváme dotační prostředky
pro daný rok.
K datu 13. 3. 2013 zanikly sbory dobrovolných hasičů v Chelčicích, Libějovicích, Černěvsi,
Truskovicích, Nestanicích a Újezdě .
Také pro letošní rok budou veškeré věrnostní stužky a medaile , ČU OSH, medaile Za
příkladnou práci, Za zásluhy, Medaile sv. Floriána placeny ve stejné výši, jako v letech
minulých, tj. Medaile ZPP, ZZ, sv. Floriána – Kč 330,-- za jeden kus, věrnostní stužky
(včetně stužky k ČU OSH) – Kč 42,-- za kus.
V nabídce máme také diplomy k hasičským soutěžím – barevné za Kč 12,-- za 1 ks, a dále
čestná uznání a pamětní listy – barevné za Kč 12,-- a v barvě modrobílé za Kč 5,--.
Setkání žen – v letošním roce proběhlo setkání žen v kulturním domě v Bavorově. Setkání
bylo výborně připraveno a zorganizováno SDH. Bližší informace o této akci naleznete
v materiálech z Odborné rady žen ve Strakonicích.
PO očima dětí – jako každoročně i v letošním roce probíhá soutěž
„Požární ochrana očima dětí“, které se účastní mateřské a základní školy
našeho okresu, sbory dobrovolných hasičů pracující s dětmi, organizace
pracující s dětmi a mládeží, domovy pro tělesně postižené v Mačkově a
v Oseku. Soutěž byla vyhodnocena v době vydání tohoto Zpravodaje a proto Vás o této akci
budeme informovat v podzimním Zpravodaji II/13. Vítězné práce budou poslány ke
krajskému vyhodnocení v Českých Budějovicích. Požádali jsme o finanční příspěvek také
Město Strakonice , Jihočeský kraj i další případné sponzory a poprosili jsme také organizace
pracující s dětmi o pomoc s okresním vyhodnocením této akce.
3
Vyhlášení soutěže pro všechny sbory dobrovolných hasičů
V letošním roce vyhlašujeme soutěž pro všechny nadšené
fotografky či fotografy. Jedná se o soutěž o nejlepší fotografii
z hasičských soutěží v okrese. Proto neváhejte a foťte. Své fotografie nám zaneste na CD do
kanceláře OSH Strakonice. Termín uzávěrky soutěže je 31. 8. 2013. Vítězové získají
hodnotné ceny, tričko se svou fotografií a v případě většího počtu fotografií, OSH Strakonice
vydá hasičský kalendář s nejlepšími fotografiemi, který umístění na prvním až třetím místě
získají také. Vyhodnocení soutěže bude součástí vyhodnocení pohárových soutěží okresu.
Setkání Zasloužilých hasičů okresu – se bude konat v měsíci září letošního roku. V letošním
roce bychom chtěli pro naše zasloužilé hasiče uspořádat zájezd do hasičského muzea ve
Stachách. Proto neváhejte kontaktovat své starosty okrsků, který na Shromáždění
představitelů sborů obdrželi formulář, kam případné zájemce zapíší a formulář odevzdají do
konce srpna na OSH Strakonice.
Shromáždění představitelů sborů našeho okresu se uskutečnilo dne 26. 4. 2013 od 15. 00
hodin v zasedací místnosti HZS ÚO Strakonice .
Jarní okrskové aktivy – proběhnou do 5. 5. 2013. Z každého SDH se aktivu zúčastní starosta
a velitel. Z jednání musí být sepsán zápis, který bude odevzdán s prezenční listinou na OSH
ve Strakonicích do 20. 5. 2013. Do zápisu připište veškeré dotazy, připomínky či návrhy na
které Vám rádi odpovíme a jsou pro naší činnost také velkým přínosem.
Doporučený program :
- zpráva o činnosti okrsku za rok 2012
- informace z jednání shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice
- soutěže v požárním sportu
- rozprava a závěr
Věnujte prosím pozornost veškerých přílohám.
Žádosti o udělení vyznamenání jsou na www.dh.cz či v kanceláři OSH Strakonice,
doporučené termíny doručení jsou dva měsíce před zasedáním VV OSH Strakonice a pět
měsíců při udělení medailí od SH ČMS Praha.
Nahlášená výročí založení sborů dobrovolných hasičů v okrese : 115 let Březí (červen), 100
let Lom – 8. 6. 2013, 110 let Mladějovice, 90 let Nihošovice (25.5.2013), 90 let Poříčí (25.
5.2013) 130 let Sedlice (29. 6. 2013), 125 let Volenice (20. 7. 2013), 130 let Radomyšl (8. 6.
2013), 90 let Záhorčice (18. 5. 2013).
Informace ze SDH Čepřovice :
Podmínky pro zájemce o seznámení se MS FOX III na našem okrese. Podmínky: 10 litrů benzinu
natural na hodinu s sebou, kontakt na telef.čísle 723 493 158 p. Jáchym. Vzniklou škodu na FOX III
hradí každý sám.
4
Zpráva o činnosti ORM při OSH Strakonice
Podzimní kolo hry "PLAMEN" a dorosteneckých kolektivů proběhlo dne 20.10.2012 ve Štěkni. Do
soutěže se zapojilo 14 SDH v kategorii mladší a 16 v kategorii starší, 1 družstvo dorostu, 1 družstvo
dorostenek, 5 jednotlivkyň a 5 jednotlivců.
V mladší kategorii se nejlépe umístily:
1) SDH Čepřovice
2) SDH Střelské Hoštice
3) SDH Tchořovice
V kategorii starších se nejlépe umístily:
1) SDH Poříčí
2) SDH Drahonice
3) SDH Volyně
Dorostenci:
1) SDH Štěkeň
Dorostenky:
1) SDH Střelské Hoštice
Dorostenky jednotlivci:
1) SDH Volyně – Karasová
2) SDH Čestice – Bublíková
3) SDH Vodňany - Vondrášková
1) SDH Čestice – Mrázek
2) SDH Slaník – Spišský
3) SDH Volyně - Šimek
Dorostenci jednotlivci:
Při vyhodnocení soutěže jednotlivé SDH i jednotlivci obdrželi diplomy a věcné ceny. Za zdárný průběh
soutěže ORM děkuje všem, kteří toto kolo zajišťovali.
ORM pořádala 23.3. výlet pro MH do Pelhřimova, Přibyslavi a Jihlavy. Výletu se zúčastnilo 93 MH a
vedoucích.
27.3. proběhla ve spolupráci DDM Strakonice a podpory Zdravého města Strakonice na hradě
Floriánova stezka. Akce byla pro Strakonické základní školy. Ze škol přišlo na 200 dětí z 1. – 5. tříd.
Poděkování patří všem co se na akci podíleli.
ORM žádá všechny kdo má zájem o práci rozhodčích MH a dorostu aby se přihlásil na email
[email protected] nebo telefonicky na 723 493 158. Věřím, že se zájemci najdou a těším se
na spolupráci.
V současné době připravuje ORM tyto akce:
4.5.2013 - Pohárová soutěž MH (Strakonice)
18.5.2013 - Okresní kolo soutěže MH a dorostu (Malenice)
15.6.2013 – Krajské kolo MH ( Zliv)
23.6.2013 – Krajské kolo dorostu ( SKP Č. Budějovice)
20.7. – 27.7.2013 – LT Nespice
31.8.2013 - Pohárová soutěž MH (Čestice)
12.10.2013 - Okresní kolo soutěže MH a dorostu – ZPV (Bavorov)
Jaroslav Jáchym
Odborná rada mládeže při OSH Strakonice
[email protected]
www.ormstrakonice.estranky.cz
5
Zpráva o činnosti ORV při OSH Strakonice
Hasičské soutěže v roce 2013:
-
-
-
-
budou organizačně zabezpečovány podle Směrnice hasičských soutěží pro muže a
ženy se změnami platnými od 1. 1. 2012. Tato směrnice se vztahuje na všechny
hasičské soutěže pořádané SH ČMS a je tudíž závazná pro všechny SDH a členy SH
ČMS. Je určena k pořádání jakýchkoliv soutěží pro muže a ženy a touto směrnicí
jsou povinni se řídit všechny organizační jednotky SH ČMS, které pořádají
jakoukoliv soutěž pro muže a ženy. Směrnice jsou souhrn organizačních pokynů a
zásad pro pořádání hasičských soutěží, účast v těchto soutěžích a určuje i možné
přestupy závodníků.
Součástí Směrnice pro organizační jednotky a členy SH ČMS jsou též technické
podmínky, provádění disciplín, měření a hodnocení výkonů. Ty se řídí Pravidly
požárního sportu od pravidla 19. do pravidla 61. části II. Směrnice hasičských
soutěží mužů a žen.
Otázky související s výkladem Směrnice přísluší ústřední odborné radě velitelů SH
ČMS (ÚORV).
Porada rozhodčích k vydané Směrnici hasičských soutěží mužů a žen se uskutečnila
dne 23. 2. 2013 ve Strakonicích. Na této poradě bylo schváleno, že pro okres
Strakonice zůstávají v platnosti podmínky soutěží v PS jako v roce minulém, avšak
v letošním roce jsou platné změny – s tím, že se povoluje použití nástavce.
Okrskové postupové soutěže v roce 2013
Ve Zpravodaji č. II/2012 a na Shromáždění představitelů dne 2. 11. 2012 byli starostové
okrsků informováni a požádáni o to, aby na okrskových aktivech projednali a v zápise sdělili
termíny a místa okrskových soutěží s tím, aby se uskutečnily v termínu do 26. 5. 2013 . Z 24
okrsků tuto informaci sdělilo 12 okrsků. Na základě této skutečnosti byli na okrskové
postupové soutěže delegováni způsobilí rozhodčí. Ostatní okrsky si rozhodčí budou muset
zajistit samy. Do budoucna opět prosíme o nahlášení všech okrskových soutěží, pomůže nám
to v naší práci.
Termíny okrskových postupových soutěží v roce 2013 : 11. 5. Štěkeň (Hovorka,
Hovorková), Vodňany ( Mráz, Častoral), 17. 5 Osek (Sládek , Šindelář), 18. 5 Poříčí (Boukal,
Boukalová), Chobot (Novotný, Tvrdý), Přešťovice (Zdychynec V.), Záboří (Češková),
Záhorčice (Sládek, Zdychynec M.), 25. 5 Zvotoky (Maršoun, Martínek), Nihošovice
(Zdychynec M., Řízký), Dřešín ( Ing. Vilánek, Krásl) Chlum ( Šlehofer, Ing. Uldrichová), 1. 6
Cehnice (Mráz, Častoral), 8. 6 Lom
Všechny okrskové soutěže nebyly opět v letošním roce nahlášeny.
Po skončení soutěže v okrsku je nutno zaslat či doručit výsledky soutěže a zprávu o soutěži do
3 dnů příslušnému OSH ve Strakonicích. Přihlášky k okrskové soutěži není nutné přikládat.
Upozornění:
vzhledem k tomu, že okresní kolo v PS bude dne 8. 6. 2013 a některé okrsky mají
okrskovou soutěž později a soutěžní družstva mají zájem o účast v okresním kole,
žádáme o jejich účast na poradě k okresní soutěži v pondělí 3. 6. 2013 od 17. 00 hodin
6
na HZS ÚO Strakonice. Zástupce soutěžního družstva odevzdá na této poradě přihlášku
k soutěži ve dvou vyhotoveních.
- Zároveň bude provedeno i losování pořadí startu jednotlivých soutěžních družstev.
Této porady by se měli zúčastnit všichni rozhodčí požárního sportu okresu,
kteří budou rozhodovat na této soutěži.
- pořadatel – okrskový výbor – je povinen vydat propozice okrskové soutěže
podle čl. 8, části I. Směrnic hasičských soutěží, ve smyslu čl. 5 Směrnic hasičských
soutěží .
- zájem o start v I. postupovém kole ( okresní soutěž ) je potřeba nahlásit
delegovanému rozhodčímu nebo přímo na poradě k okresní soutěži.
Okresní soutěž :
-
I. postupové kolo (okresní) se uskuteční ve smyslu ustanovení Směrnic
hasičských soutěží a dalších podmínek stanovených pořadatelem v propozicích
soutěže s tím, že budou provedeny dva pokusy v požárním útoku.
Termín konání:
-
-
8. 6. 2013 - sportovní areál SK 1908 ve Strakonicích.
obuv k provedení jednotlivých disciplín bude ve smyslu Směrnic čl. 50, odst. 4,
nepřipouští se tretry.
připouští se i možnost startu jednotlivce na 100 m s překážkami ze sborů, které se
okresní soutěže nezúčastní. Žádáme tyto jednotlivce o účast na výše uvedené
poradě.
Okresní postupové soutěže dne 8. 6. 2013 kategorie muži a ženy se mohou zúčastnit
dvě soutěžní družstva jednoho SDH.
Pohárové soutěže v roce 2013 :
Na shromáždění představitelů SDH dne 2. 11. 2012 a ve Zpravodaji II/2012 byla sdělena
informace k pojištění pohárových soutěží. V termínu 27. 2. 2013 byla uskutečněna porada
k přípravě pohárových soutěží v požárním sportu. Byla zdůrazněna i povinnost pořadatele
týkající se zpracování a vydání propozic soutěže a předložení přihlášky. Byl sestaven
harmonogram pohárových soutěží v okrese na rok 2013, které se uskuteční v termínu od
25. 5. 2013 – do 7. 9. 2013.
Pohárové soutěže v roce 2013 zařazené do okresního hodnocení
Datum
25.5
1.6
8.6
15.6
22.6
29.6
5.7
Místo
Kategorie
Mladějovice
Němčice
Strakonice
Přešťovice
Štěchovice
Rovná
Drachkov
M+Ž+V
M+Ž+V
M+Ž
M+Ž+V
M+Ž+V
M+Ź+V
M+Ž+V
Hodin
13
13
12
13
21
13
13
Rozhodčí
Sládek,Šindelář,Častoral
Tesárek, Brabec, Krásl
všichni
Sládek, Šindelář, Častoral
Boukal,Boukalová, Křivanec
Sládek,Zdychynec V.,Šindelář
Sládek,Šindelář,Hovorka
7
6.7
6.7
13.7
20.7
27.7
10.8
17.8
24.8
Leskovice
Záhorčice
Vacovice
Dražejov
Sousedovice
Čestice
Malenice
Řepice
M+Ž
M+Ž+V
M+Ź+V
M+Ž+V
M+Ž+V
M+Ž+V
M+Ź+V
M+Ź+V
13
21
13
21
13
21
13
13
Sládek,Šindelář
Sládek,Zdychynec M.,Tesárek
ZdychynecV.,Hovorka,Brabec
Sládek,Šindelář,Hovorka
Zdychynec Vl.,Mráz,Častoral
Boukal,Boukalová,Matoušková
Boukal,Boukalová,Častoral
Sládek,Zdychynec V.,Šindelář
Pohárové soutěže v roce 2013 nezařazené do okresního hodnocení
(PS 12 až 16)
Datum
1.6
22.6
6.7
3.8
3.8
10.8
24.8
31.8
14.9
Místo
Drahenický
Málkov
Blatná
Chobot
Bezdědovice
Drahonice
Uzenice
Uzeničky
Sedlice
Pražák
Kategorie
M+Ž+V
M+Ž
M+Ž+V
M+Ž
M+Ž
M+Ž+V
M+Ž
M+Ž
M+Ž+V+Vky
Hodin
13.30
13
13
13.30
13
13
13
13
13
Rozhodčí
Tvrdý, Novotný
Tvrdý, Novotný
Tvrdý, Novotný
Novotný, Tvrdý, Šlehofer
Častoral,, Hovorka,Mráz
Tvrdý, Novotný
Novotný,Tvrdý
neurčeno
Boukal,Častoral,Hovorka
Pohárové soutěže v roce 2013 nezařazené do okresního hodnocení
Datum
29.6
6.7
24.8
31.8
7.9
7.9
Místo
Strašice
Bílsko
Bavorov
Jinín
Strakonice I.
Krajníčko
(pouze PS 12)
Kategorie
M+Ž+V
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž+V
M+Ž+V
Hodin
13
13
13
13
13
13
Rozhodčí
Boukal,Boukalová,Maršoun
Častoral,Kotrc,Řízký
Častoral,Kotrc,Řízký
Častoral, Mráz,Hovorka
Sládek, Šindelář,Hovorka
Kotrc,Častoral,Řízký
Na OSH Strakonice je možnost si zapůjčit přetlakový ventil za poplatek Kč 100,--. Pořadatel
pohárové soutěže uhradí cestovné delegovaným rozhodčím.
Soutěžní družstva, která se zúčastní I. kola, tj. okresního, a zúčastní se též soutěže O pohár
starostky OSH, získávají dvojnásobný počet bodů. Pohárové soutěže PS 12 a nezařazené
nebudou zařazeny do okresního vyhodnocení , viz. tabulka výše.
Tyto pohárové soutěže byly projednány v odborné radě velitelů a následně schváleny
výkonným výborem OSH dne 29. 3. 2013.
8
Soutěž v PS „Memoriál Věry Vondrové“ spojená se soutěží veteránů se bude konat dne 14.
září 2013 na hřišti TJ Sokol na Pražáku, dle propozic vydaných pořadatelem.
Upozornění:
- pořadatel pohárové, tudíž nepostupové soutěže je povinen tuto hasičskou soutěž pojistit a to
podle čl. 5, odst. 8, písm. A, Směrnice hasičských soutěží mužů a žen ( je to jen základní
pojištění ).
- pro pohárové soutěže mohou být použity motorové stříkačky velikosti čerpadla až do
skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 ve smyslu pravidla 48,
odst. 3, Směrnice hasičských soutěží . V případě omezení velikosti čerpadla, nebude tato
soutěž započítána do celkového hodnocení pohárové soutěže v okrese.
- závěrečné vyhodnocení pohárových soutěží a způsob hodnocení bude proveden podle
podmínek ve smyslu kritérií Zpravodaje č. I/07 a to muži, ženy a veteráni.
Soutěž „O pohár starostky OSH Strakonice“ v roce 2013
- podle podmínek Směrnic hasičských soutěží mužů a žen v disciplíně požárního útoku pro
soutěžní družstva v okrese Strakonice
- termín konání: 8. 6. 2013 při okresní postupové hasičské soutěži
- místo konání: sportovní areál SK 1908 ve Strakonicích
Všeobecně:
Do celkového hodnocení pohárových soutěží budou započteny pouze výsledky soutěžních
družstev mužů a žen, které se zúčastnili okrskového, tj. postupového kola v požárním sportu,
v opačném případě se výsledek soutěžního družstva bude anulovat. Výsledková listina
okrskové soutěže musí být v řádném termínu odevzdána na OSH Strakonice. Ze SDH do
celkového hodnocení budou započteny výsledky lépe umístěného soutěžního družstva „A“
nebo „B“.
Krajská postupová hasičská soutěž se uskuteční dne 22. 6. 2013 v Českých Budějovicích.
- přihláška do soutěže v PS je umístěna na stránkách www.oshstrakonice.cz
Veškeré přílohy je také možno získat e-mailem – [email protected]
Ve dnech 3. – 5. 5. 2013 se uskuteční ve Střelských Hošticích cvičení jednotek sborů
dobrovolných hasičů. Na této akci budou přihlášení absolvovat úkoly z oblasti represivní
činnosti, např. dokumentace zdolávání požárů, nebezpečné látky, výcvik na vodě, dálková
doprava vody.
Dalším z našich úkolů je pokračovat v možnosti získání odznaku odbornosti Hasič II. – III.
stupně. Proto nám dovolte připomenout, jakým způsobem tuto odbornost můžete získat.
Zájemci se přihlásí v kanceláři OSH Strakonice, kde obdrží potřebné informace ( tel. 383
335928 ) ohledně získání otázek k požadované odbornosti. Zkoušky budou složeny před
zkušební komisí.
Karel Sládek
vedoucí odborné rady velitelů
při OSH Strakonice
9
Zpráva o činnosti odborné rady prevence
Odborná rada prevence se sešla dle plánu práce letos už jednou, kde projednala
vyhodnocení požárnosti za rok 2012 a schválila plán práce na rok 2013. Této první rady se
také zúčastnil prvně Mjr. Mgr. Václav Svach, který bude do rady docházet jako zástupce
HZS. Na dalších schůzce se bude zabývat rozborem požárnosti za I. čtvrtletí a přípravou na
předání ocenění v soutěži PO očima dětí, které proběhne v měsíci červnu. Dále se bude
pravidelně zabývat rozborem požárnosti za jednotlivá období. Stále se snažíme čerpat náplň
z práce ze stránek www.dh.cz, ale i tam ústřední rada prevence zaostává se svou činností.
Rada připravila podklady k vyhlášení „Požární ochrana očima dětí“, vyhodnocení této
soutěže v rámci okresu proběhne v dubnu .V dalším vydání
Zpravodaje Vás budeme informovat vítězích o v jednotlivých kategoriích, jak v rámci okresu,
tak v kraji a nakonec zda se někdo umístí v rámci republiky.
Dalším naším prvořadým úkolem, který jsme si dali je pokračovat v náboru členů SDH
na získání odznaku „Preventista I a II stupně.
Proto mi dovolte, abych znovu krátce připomněl, jak získat tento odznak.
Odznak „P III“ obdrží uchazeč na základě úspěšného absolvování testu o 40-ti otázkách.
Odznak „P II“ obdrží uchazeč, který již úspěšně absolvoval testy pro P III a na základě úspěšného
absolvování testu o 40-ti otázkách pro P II.
Odznak „P I“ obdrží uchazeč na základě předložení kopie Osvědčení odborné způsobilosti podle § 11
zákona č. 113/1985 Sb., o požární ochraně.
Pro absolvování testů P III a P II, pomohou uchazečům tištěné brožurky pro samostudium, které na
základě přihlášky ke zkouškám obdrží na OSH Strakonice. Zájemci o získání odznaku odbornosti
„Preventista“ se mohou přihlásit osobně v kanceláři OSH ve Strakonicích, nebo telefonicky na čísle
383 335 928 ( pí . Soukupové). Zájemce uvede pouze jméno a příjmení, datum narození a jméno obce
ve které je členem SDH. O dalších podmínkách budou všichni zájemci informováni Odbornou radou
prevence.
František Kotrc
vedoucí odborné rady prevence
10
Zpráva o činnosti odborné rady žen
V tomto roce se ORŽ sešla již třikrát. Na svém prvním zasedání sestavily ženy svůj plán práce na celý
tento rok, který předložily na výkonném výboru.
První akcí byla na základě pozvání písecké ORŽ účast na setkání žen píseckého okresu v
Hrejkovicích. Tohoto setkání se dne 8. 3. 2013 za náš okres zúčastnili náměstek p. Císařovský, členky
ORŽ p. Matoušková a p. Císařovská .
O týden později se konalo Setkání žen strakonického okresu v Bavorově. Sešlo se celkem 50 žen z 23
SDH . Pozvání přijaly i ženy z okresu Písek. Naše setkání se jim velice líbilo. Malá ukázka
gymnastiky, kytička a dáreček byly poděkováním všem ženám za jejich práci. ORŽ Strakonice a Písek
se také dohodla na společném zasedání a další spolupráci i na jiné bázi než jen Setkání žen.
Nyní se ORŽ připravuje na spolupráci s radou prevence na výtvarnou soutěž PO očima dětí a s radou
mládeže na soutěž Plamínek, okresní kolo MH a letní tábor.
Jana Matoušková
vedoucí odborné rady žen
Plán činnosti ORVO při OSH Strakonice v roce 2013
1. Jako v uplynulých letech, tak i nadále bude rada tisknout a vydávat dva Zpravodaje OSH
ČMS ve Strakonicích.
2. Bude se podílet na:
a) organizaci dvou Shromáždění představitelů sborů okresu Strakonice
b) Setkání Zasloužilých hasičů SDH našeho okresu
c) kontrole žádostí o vyznamenání pro členy SDH
d) Setkání žen z SDH našeho okresu
3. Vypracuje návrh kandidátů na nejvyšší výběrová vyznamenání.
4. S ostatními odbornými radami bude spolupracovat při organizaci soutěží v požárním
sportu, kulturních a jiných akcí.
5. Členové rady se budou zúčastňovat oslav výročí založení sborů, pohárových soutěží a
valných hromad SDH v okrese jako delegáti OSH Strakonice.
Ing. Josef Sokol
vedoucí odborné rady vnitroorganizační
11
Odborná příprava strojníků a velitelů JSDHO v I. pololetí 2013
Pravidelnou odbornou přípravu velitelů a strojníků
jednotek SDH obcí organizuje v souladu se zákonem o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice.
Odborná příprava proběhla v I. pololetí na jednotlivých
požárních stanicích dle hasebních obvodů a zúčastnilo se jí
83 strojníků ve dnech 22. – 23. března a 63 velitelů ve
dnech 15. - 16. března. Celkem tedy 148 strojníků a
velitelů v rámci celého okresu.
VJ a VD
15. -16.3.2013
Strojníci
22. - 23.3.2013
Strakonice
29
Strakonice
30
Blatná
23
Blatná
33
Vodňany
13
Vodňany
20
Celkem
65
Celkem
83
Odborná příprava ve II. pololetí bude probíhat v měsících září a říjen na požární
stanici ve Strakonicích. O termínech druhého pololetí budou informovány obecní úřady.
Kurz nositelů dýchací techniky (pro jednotky PO vybavené dýchací technikou)
HZS Strakonice organizuje v letošním roce kurz nositelů
dýchací techniky v rozsahu šestnácti hodin.
Kurz proběhne ve dnech 10. – 11. května na PS Strakonice
(teorie) a ve výcvikovém polygonu HZS Jčk v Českých
Budějovicích (praxe). Je určen pro nové členy jednotek SDH obcí.
V případě, že budete mít zájem do tohoto kurzu přihlásit nové členy
jednotek SDH obcí, oznamte jejich počet do 3. května na tel.
950 215 131 nebo na e-mail: [email protected]
„OTAVSKÝ PLAMÍNEK“
Již pošesté bude HZS Strakonice, ve spolupráci s OSH ČMS,
pořádat dne 4. května od 13:00 hodin na volné ploše pod areálem
12
Hvězda v ul. Ellerova ve Strakonicích VI. ročník soutěže kolektivů mladých hasičů
v požárním sportu „OTAVSKÝ PLAMÍNEK“ v disciplíně „Požární útok“.
Informace o akci a celém projektu „OTAVSKÝ PLAMÍNEK“ naleznete na
www.otavskyplaminek.cz
Různé informace
Od 1. prosince 2012 došlo ke změně organizační struktury HZS Jihočeského kraje.
V návaznosti na tuto skutečnost je struktura územního odboru Strakonice následující:
V úterý 9. dubna 2013 se v pražském TOP hotelu
uskutečnilo vyhlášení 4. ročníku celostátní ankety
HASIČ ROKU 2012. V anketě byl zařazen i tým
šesti příslušníků HZS Strakonice, kteří se podílí na
organizaci místních kol soutěže „Mladý záchranář“,
kterou pořádáme v rámci našeho projektu
OTAVSKÝ PLAMÍNEK. Z rukou 1. náměstka MV
Jaroslava Hrušky a generálního ředitele HZS ČR plk.
Drahoslava Ryby převzali zástupci týmu cenu za
3. místo v kategorii „Kolektiv roku“.
Připravované akce HZS ČR a HZS Jčk v tomto roce:
6.6.
21.6.
23.-25.8.
18.9.
Memoriál JUDr. Blažka v ČB – požární sport
Krajská soutěž HZS Jčk v požárním sportu v ČB
Mistrovství HZS ČR v požárním sportu v Mladé Boleslavi
Mistrovství HZS ČR v disciplínách TFA v Ústí/Orlicí
Kalendář dalších sportovních akcí HZS ČR naleznete zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/kalendare-sportovnich-akci-285731.aspx
Připravované akce HZS Strakonice v tomto roce:
16.4. - HZS Strakonice (+ PČR, Klub svazu CO, Město Strakonice) bude pořádat
místní kolo soutěže „Mladý záchranář“ v areálu PS Strakonice pro ZŠ Povážská.
23.4. - HZS Strakonice (+ PČR, Klub svazu CO, JSDHO Cehnice) bude pořádat
místní kolo soutěže „Mladý záchranář“ v areálu ZŠ a MŠ Cehnice.
13
30.4. - HZS Strakonice (+ PČR, Klub svazu CO, JSDHO Štěkeň) bude pořádat místní
kolo soutěže „Mladý záchranář“ v areálu ZŠ a MŠ Štěkeň.
4.5. – VI. ročník soutěže OTAVSKÝ PLAMÍNEK. (+ OSH ČMS, PČR, 25. PLRB …).
10.5. - proběhne v areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích okresní kolo soutěže
„Mladý záchranář - Dokaž, že umíš“, které pořádá ČČK-oblastní spolek Strakonice a
Klub Svazu CO Strakonice. Na zajištění a průběhu této soutěže se rovněž podílí HZS
Strakonice.
19.5. - v rámci akce „Den s 25. PLRB Strakonice“ se uskuteční ukázka činnosti
jednotky HZS Strakonice na letišti ve Strakonicích.
30.5. - pořádá HZS Strakonice (+ PČR, 25. PLRB) na své stanici v Podsrpenské ulici
akci s názvem „Dětský den se záchranáři“. Akce je pořádaná v rámci MDD a je
určena pro předškoláky a školáky celého okresu.
červen - HZS Strakonice (+ PČR, Klub svazu CO, ČČK) bude pořádat místní kolo
soutěže „Mladý záchranář“ v areálu ZŠ a MŠ Čestice a ZŠ Komenského Blatná.
Termíny budou upřesněny.
II. pololetí (září-říjen) - HZS Strakonice připravuje taktické cvičení složek IZS ORP
Strakonice. Námět a termín budou upřesněny.
II. pololetí (září-říjen) - HZS Strakonice (+ PČR, Klub svazu CO) bude pořádat
místní kolo soutěže „Mladý záchranář“ pro ZŠ a MŠ Radomyšl a Volenice. Termíny
budou upřesněny.
Zásahová činnost jednotek HZS a SDH v okrese Strakonice
Zásahová činnost jednotek HZS a SDH v roce 2012 (1.1. – 31.12. 2012) - výpis
Typ události
POŽÁR
Požár
Požár bez účasti jednotky PO
DOPRAVNÍ NEHODA
DN silniční
ŽIVELNÍ POHROMA
Převažující povodeň, záplava, déšť
ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY
Únik ropných produktů
TECHNICKÁ HAVÁRIE
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
Ostatní pomoc
OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné)
Počet
Podíl v %
Uchráněno
(tis.Kč)
76
1
13,45
0,18
20 181
230
124
21,95
nesledováno
0
0,0
nesledováno
20
3,54
nesledováno
0
283
3
29
0,0
50,09
0,53
5,13
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
1
0,18
nesledováno
14
PLANÝ POPLACH
Planý poplach
21
Celkem událostí
Celkové škody při požárech
3,72
565
nesledováno
21 440
9 317,5
Statistickou ročenku událostí HZS Jihočeského kraje za rok 2012 naleznete
zde:http://www.hzscr.cz/clanek/statisticka-rocenka-hzs-jihoceskeho-kraje-za-rok2012.aspxStatistickou ročenku událostí HZS ČR za rok 2012 naleznete
zde:http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sborucr.aspx
Zásahová činnost jednotek HZS a SDH v roce 2013 (1.1. – 10.4. 2013) - výpis
Typ události
POŽÁR
Požár
Požár bez účasti jednotky PO
DOPRAVNÍ NEHODA
DN silniční
ŽIVELNÍ POHROMA
Převažující povodeň, záplava, déšť
ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEM. LÁTKY
Únik ropných produktů
TECHNICKÁ HAVÁRIE
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
Ostatní pomoc
OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné)
PLANÝ POPLACH
Planý poplach
Celkem
Požáry celkem
přímé škody
usmrceno osob
usmrceno hasičů
zraněno osob
zraněno hasičů
Podíl v %
Uchráněno
(tis. Kč)
21
2
11,41
1,09
3 025
300
43
23,37
nesledováno
0
0,0
nesledováno
6
3,26
nesledováno
0
98
0
6
0,0
53,26
0
3,26
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
0
0
nesledováno
5
2,72
nesledováno
184
S účastí jednotky
5 348,50
1
0
2
1
Základní údaje o požárech:
Počet požárů celkem
Požáry se škodou menší než 10 000,- Kč
Požáry se škodou 10 000 – 250 000,- Kč
Požáry se škodou 250 100 – 999 999,- Kč
Požáry se škodou od 1 000 000,- Kč
Přímá škoda
Uchráněné hodnoty
Počet
3 325
Bez účasti jednotky
40,00
23
9
10
1
3
5 388,- tis. Kč
3 325,- tis. Kč
HZS Strakonice tímto děkuje zúčastněným jednotkám SDH za dosavadní prováděnou
zásahovou činnost.
15
Vybrané mimořádné události a požáry od 1.1. 2013
1.1.2013 – požár zemědělské usedlosti v obci Nová Ves. Přímá škoda 600.000,- Kč,
uchráněné hodnoty 100.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností
střílení zábavní pyrotechniky nezjištěnými osobami.
4.1.2013 – požár osobního automobilu Škoda Fabia v obci Němětice. Přímá škoda 60.000,Kč, uchráněné hodnoty 0,- Kč. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení vozidla
neznámým pachatelem.
4.1.2013 – požár nákladního automobilu Tatra 815 v obci Chelčice. Přímá škoda 200.000,Kč, uchráněné hodnoty 1.000.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada motoru
vozidla.
7.1.2013 - požár v dílně u rodinného domu v ul. Nerudova ve Vodňanech. Přímá škoda
1.100.000,- Kč, uchráněné hodnoty 100.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost
osoby při svařování.
29.1.2013 - požár zahradní chatky v prostoru zahrádkářské kolonie v ul. Arch. Dubského ve
Strakonicích. Předběžná škoda 100.000,- Kč, uchráněné hodnoty 0,- Kč. Při požáru došlo
k usmrcení jedné osoby, další osoba zraněna. Příčina požáru je v šetření Policie ČR.
7.2.2013 - dopravní nehoda osobního automobilu u obce Nišovice. Ve vozidle se nacházely
dvě osoby. Jednotka HZS vyprostila jednu osobu, druhá byla v důsledku nehody usmrcena na
místě.
4.3.2013 – požár v objektu bytového domu v ul. Holečkova ve Vodňanech. Předběžná škoda
100.000,- Kč, uchráněné hodnoty 300.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada
el. instalace - rozbočovací zásuvky 220V (přechodový odpor).
14.3.2013 – požár lesního traktoru v prostoru lesa v k.ú. Vojnice. Škoda 100.000,- Kč,
uchráněné hodnoty 100.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada motoru –
zkrat na el. instalaci startéru.
22.3.2013 – požár fóliovníku na zahradě v ul. Kodádkova ve Vodňanech. Předběžná škoda
100.000,- Kč, uchráněné hodnoty 300.000,- Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření.
5.4.2013 – požár nákladního automobilu v k.ú. Nišovice. Předběžná škoda 2.040.000,- Kč,
uchráněné hodnoty 500.000,- Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická závada - zkrat na el.
instalaci motoru.
Informace do „Zpravodaje OSH“ za HZS zpracoval plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS
Strakonice.
16
Download

Zpravodaj 1-13 - OSH Strakonice