2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT
ÚVOD 4
ROK 2013 6
PROJEKTY 8
Recyklujte s hasiči 8
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 8
Spolupráce s krajskými úřady 8
Železný týden 10
Spolupráce s Národním technickým muzeem 10
Konference Zpětný odběr 10
Ostatní projekty zaměřené na informovanost 10
WEEE FÓRUM/VÝROBCI 12
SBĚRNÁ SÍŤ 15
SEZNAM SMLUVNÍCH OBCÍ 16
VÝSLEDKY 2013 18
Zpracování 20
KONTROLA KVALITY/AUDITY 21
Kontroly 21
Integrovaný systém řízení 21
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2013 22
ZPRÁVA AUDITORA 24
SEZNAM ZAPOJENÝCH
VÝROBCŮ 26
...................................................................
..............................................................
..........................................................
.....................................................
.................................................
............................................
........................................
...................................
...............................
..........................
......................
.................
.............
........
....
INTRODUCTION 5
2013 7
PROJECTS 9
Recycle with firefighters 9
Recyclo-playing or Let’s clean up the world 9
Collaboration with regional authorities 9
Iron Week 11
Collaboration with the National Technical Museum 11
The Take Back conference 11
Other projects aimed at spreading awareness 11
WEEE FORUM/PRODUCERS 12
THE COLLECTION NETWORK 15
LIST OF CONTRACTUAL MUNICIPALITIES 16
RESULTS 2013 18
Processing 20
QUALITY CONTROL /AUDITS 21
Checks 21
Integrated management system 21
TRADING RESULTS 2013 22
AUDITOR’S REPORT 25
LIST OF MANUFACTURERS
INVOLVED 26
ÚVODNÍ
SLOVO
bez efektivní motivace a důsledné kontroly jejich využívání by
ani neustále zahušťovaná sběrná síť takové výsledky zajistit
nedokázala.
Daří se nám zvyšovat informovanost veřejnosti o zpětném odběru a recyklaci elektrospotřebičů, což přispívá k vytváření žádoucí
celospolečenské atmosféry vedoucí k ekologickému chování
spotřebitelů, jehož atributem se stal i zodpovědný přístup k třídění odpadu. Podle průzkumů, které jsme provedli, se odevzdání
vysloužilého spotřebiče na místo zpětného odběru stává samozřejmostí pro stále větší počet obyvatel České republiky.
I když jsme si vědomi, že při zvyšování informovanosti hrají nezastupitelnou úlohu média, počínaje odbornými tituly, přes webové
portály a celostátní deníky s vysokou čteností, až po rozhlasové
a televizní stanice, nespoléháme se pouze na ně. Z mnohaleté zkušenosti víme, že se na ní významně podílejí i další naše
projekty. K těm nejmasovějším patří projekt s názvem Recyklujte
s hasiči s více než 800 zapojenými dobrovolnými sbory hasičů
a Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve kterém je registrováno
více než 3 000 škol. Zásady správného nakládání s vysloužilým
elektrem si tak vštěpuje i nastupující mladá generace.
Vážení přátelé,
máte před sebou novou výroční zprávu společnosti ELEKTROWIN, v pořadí již devátou od jejího založení v roce 2005.
ELEKTROWIN se za tu dobu stal lídrem celého odvětví a tuto
svou pozici neustále upevňuje, jak dokládají údaje, s nimiž se
můžete seznámit v této výroční zprávě. V roce 2013 jsme zpětně odebrali 27 114 tun vysloužilých spotřebičů, což představuje
oproti roku 2012 nárůst o 8 %. Jistě k tomu přispělo i rozšíření
sběrné sítě v obcích, kde vzrostl počet míst zpětného odběru
o 11 % oproti předchozímu roku. Na tuto síť dále navazují sběrná
místa vytvořená ve spolupráci s prodejci, sbory dobrovolných
hasičů, se školami, se servisními středisky, ale také v některých
institucích a podnikatelských subjektech.
Prodejcům jsme pomohli v předstihu splnit požadavky novely
Směrnice o odpadních elektrozařízeních a na 175 místech jsme
umístili sběrné nádoby. Celkový počet míst, kde mohou občané
odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, se v loňském roce opět
navýšil, a to o 5 %, čímž překročil počet 12 000. ELEKTROWIN
se tím opět více přiblížil k domovům občanů a zvýšil tak komfort
pro odevzdání vysloužilých spotřebičů pro více než 92 % obyvatel ČR.
Pokračování růstového trendu v množství zpětně odebraných
spotřebičů doprovázejí také žádoucí změny jejich struktury.
Výrazně roste zejména sběr malých spotřebičů, kterých bylo loni
o 46 % více než v roce předchozím. Sběr chladících zařízení se
sice mírně snižuje (-3 %), přesto však představuje nadále více než
polovinu z celkového sběru elektrozařízení.
Prezentací několika strohých čísel bych však nerad vyvolal
dojem, že růstu sběru lze dosáhnout pouhým extenzivním
navyšováním počtu sběrných míst. Je totiž třeba zdůraznit, že
4
Zároveň
V roce 2013 byl zapsán náš kolektivní systém do Seznamu výrobců, vedeném na MŽP, pro plnění povinností výrobců ve všech
10 skupinách elektrozařízení, včetně solárních panelů. V důsledku toho je naše společnost schopna nabízet komplexní služby
všem výrobcům elektrozařízení působících v na trhu v ČR.
Nelze opomenout, že se blíží rok 2016, rok, ve kterém vstoupí
v platnost požadavek EU na nové kvóty sběru. Tyto kvóty jsou
velmi ambiciózní a bude třeba vyvinout velké úsilí k jejich zajištění. Věřím, že naše výsledky za uplynulé období jsou dobrým
základem k tomu, abychom na ně dokázali včas adekvátně
reagovat.
Závěrem mi dovolte, abych tak jako v předchozích letech poděkoval zejména výrobcům, obcím, prodejcům, zpracovatelským
a logistickým společnostem a v neposlední řadě také zaměstnancům a participantům naší společnosti za spolupráci a aktivní
přístup k plnění náročných úkolů. Velmi si této spolupráce vážím.
S úctou
Ing. Jaroslav Holakovský
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
Introduction
INTRODUCTION
You have in front of you the latest annual report from ELEKTROWIN, the ninth since its foundation in 2005.
In that time ELEKTROWIN has become a leader in the field,
a position it continues to strengthen, as the information you
will find in this annual report will show you. In 2013 we took
back 27,114 tons of used appliances, representing a rise of 8
per cent on 2012. This was certainly helped along by our expansion of the collection network in municipalities, where the
number of take-back points rose by 11 per cent on the previous
year. This network was further enhanced by collection points
created in collaboration with retailers, volunteer fire brigades,
schools, service centres and a number of institutions and business undertakings.
We helped retailers comply with the amendments introduced
to the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment
in plenty of time and placed collection containers in 175 places.
The total number of places at which people can hand in their
used electrical and electronic appliances rose again last year,
this time by five per cent, meaning that the figure rose beyond
the 12,000 mark. ELEKTROWIN therefore came even closer to
the homes of the population and made it more comfortable for
more than 92 % of the people in the Czech Republic to hand in
used appliances.
The continuation of the growth trend in terms of the quantity
of taken-back appliances was accompanied by some pleasing
changes in relation to what was actually taken back. There
were significant increases in the collection of small appliances
in particular - 46 per cent more last year than in the previous
year. The collection of refrigeration appliances fell slightly
(- 3 %), but still accounts for more than half of the total collection of electrical and electronic equipment.
However, I would not like to use a few simple numbers to create
the impression that an increase in collection can be achieved by
extensive increases in the number of collection points alone. It
must be stressed that without effective motivation and thorough
checks of the use of collection points, not even a collection
network that has been reinforced in such a way would have
achieved these sorts of results.
We are succeeding in increasing the knowledge levels of the
public as far as the taking-back and recycling of electrical
and electronic appliances are concerned, which helps us
create a desirable community-wide atmosphere leading
to environment-friendly behaviour among consumers, one
attribute of this being a responsible approach to sorting waste.
According to the surveys we carried out, handing over used
appliances at a take-back point has become a matter of course
for an ever greater number of people in the Czech Republic.
Even if we are aware that the media plays an irreplaceable role
in raising awareness levels - whether it be special-interest ma-
gazines, websites and national dailies with many readers, radio
or television stations – we do not rely on these channels alone.
We know from our many years of experience that our other
projects also play a significant part here. Among the biggest
are “Recycle with firefighters”, in which more than 800 volunteer fire brigades are involved, and “Recyclo-playing or Let’s
clean up the world”, to which more than 3,000 schools have
signed up. The principles of properly handling used electrical
and electronic equipment are therefore instilled in the up-andcoming generation of young people.
At the same time
The year 2013 also saw our collective system being entered in
the List of Producers maintained at the Ministry of the Environment for compliance with the obligations of manufacturers
in all 10 groups of electrical and electronic equipment, including solar panels. As a result, our company is able to offer a full
range of services to all manufacturers of electrical and electronic equipment active on the market in the Czech Republic.
It should not be forgotten that 2016 is fast approaching, the
year in which EU requirements regarding new collection quotas
come into force. These quotas are very ambitious and considerable efforts will have to be made to achieve them. I am certain
that our results for the recent period are the solid foundation
from which we will be able to respond to these on time.
...
.
.
.
............
.
.
.
.....................
.
.
.
..............................
.
.
.
.......................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............................................................................................................
................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................................................
...............................................................................................
Dear Friends,
In conclusion, as in previous years, allow me to thank above all
the producers, municipalities, retailers, processing and logistics
companies and, last but not least, our company employees and
agents for their cooperation and active approach to accomplishing the demanding tasks set. I greatly appreciate this
cooperation.
Yours faithfully,
Ing. Jaroslav Holakovský
Chairman of the Board
of Directors ELEKTROWIN a.s
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
5
Rok 2013
Společnost ELEKTROWIN a.s. v roce 2013 zaměřila svou činnost
především na další rozvoj spolupráce s našimi partnery, na rozvoj
sběrné sítě a posílení její motivace.
Přes všeobecný pokles objemu zpětně odebíraných elektrozařízení společnost zaznamenala nárůst sběru o 8 % oproti roku
2012. Celkově bylo zpětně odebráno 27 114 t.
175 sběrných nádob nově umístil ELEKTROWIN v prodejnách
Baumax, Expert Elektro, Euronics, Bauhaus, Okay a Kika. Tímto
krokem pomohl obchodním řetězcům v předstihu splnit novou
povinnost, kterou ukládá novela evropské směrnice upravující
zpětný odběr elektrozařízení prodejcům, jejichž prodejní plocha
přesahuje 400 m2.
V srpnu roku 2013 došlo k zápisu kolektivního systému
ELEKTROWIN do Seznamu výrobců, vedeném na ministerstvu
životního prostředí, pro plnění povinností výrobců ve všech 10
skupinách elektrozařízení, včetně solárních panelů. V důsledku
toho je naše společnost schopna nabízet komplexní služby všem
výrobcům a být tak plně konkurence schopná se všemi ostatními
kolektivními systémy.
.........
................
........................
................................
........................................
................................................
........................................................
................................................................
........................................................................
................................................................................
........................................................................................
................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................................
V roce 2013 se výrazně zhoršila kompletnost chladniček – meziročně klesla o 10 %. Na kompletnosti spotřebičů se projevily
přetrvávající nelegální aktivity výkupen kovů letos navíc podpořené i zvýšením cen kovů, ke kterým výrazně mj. přispěla také
intervence ČNB na konci roku. Cena železa v prosinci 2013 byla
v CZK nejvyšší za celý rok (o 16 % vyšší než dlouhodobý průměr).
V roce 2013 bylo přijato 28 042 objednávek svozu spotřebičů,
což znamená nárůst o 20 % oproti roku 2012.
V roce 2013 ELEKTROWIN spustil v rámci krajské spolupráce
nový projekt Jízda do stanice Recyklace. Cestující mohli během
jednoho týdne odevzdat v určených vlakových spojích či na vybraných nádražích nepotřebné elektrospotřebiče k ekologické
recyklaci.
V roce 2013 zahájil ELEKTROWIN spolupráci s Národním technickým muzeem. Během recyklačního víkendu umožnil návštěvníkům odevzdat vysloužilé spotřebiče, z nichž některé byly vybrány
do sbírky muzea.
ROK 2013 – mezník
ve financování systému
Uplynulý rok 2013 přinesl ve fungování systému zpětného
odběru a tím i v práci společnosti ELEKTROWIN a.s. některé
významné změny.
K těm nejzásadnějším patří ukončení osmiletého období, po které zákon umožňoval výrobcům při prodeji nových spotřebičů odděleně uvádět příspěvek na recyklaci většiny historických zařízení
z domácností, PHE.
Počínaje 1. dubnem 2013 ELEKTROWIN a.s. nastavil PHE
finančních skupin malé a střední spotřebiče a nářadí na nulu,
přičemž už v únoru o tom informoval všechny obchodní partnery.
Zvolený časový předstih umožnil prodejcům doprodat beze ztrát
spotřebiče, které nakoupili do 31. 3. 2013 včetně PHE.
Výše ostatních příspěvků (PNE a PNE profi) zůstala beze změny.
V této souvislosti se jednoznačně prokázalo, že vyváření dlouhodobých finančních rezerv na budoucí recyklaci spotřebičů bylo
zcela správným krokem. Financování zpětného odběru zmíněných skupin spotřebičů je tak bez problémů zajištěno i pro příští
roky.
6
2013
ELEKTROWIN a.s. primarily concentrated its activity in 2013 on
further developing cooperation with our partners, on developing
the collection network and on reinforcing its motivation.
In spite of the general fall in the volume of taken-back electrical
and electronic equipment, the company registered an increase
in collection of 8 % on 2012. A total of 27,114 tons was taken
back.
ELEKTROWIN placed 175 new collection containers at Baumax,
Expert Elektro, Euronics, Bauhaus, Okay and Kika stores. This
move allowed chain stores to comply with the new obligation
imposed on retailers whose sales area is more than 400 m2, as
laid down in an amendment to the European directive governing
the take-back of electrical and electronic equipment, in plenty of
time.
August 2013 saw the ELEKTROWIN collective system being
entered in the List of Producers maintained at the Ministry of
the Environment for compliance with the obligations of manufacturers in all 10 groups of electrical and electronic equipment,
including solar panels. As a result, our company can offer a full
range of services to all manufacturers and be fully competitive
with all other collective systems.
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................................................................
..............................................................................................................
......................................................................................................
..............................................................................................
......................................................................................
..............................................................................
......................................................................
..............................................................
......................................................
..............................................
......................................
..............................
...............
......
The completeness of refrigerators deteriorated dramatically in
2013, showing a year-on-year decline of 10 %. Continuing illegal
activity involving the purchase of metals, again supported by an
increase in the prices of metals, itself affected considerably by
the intervention of the Czech National Bank at the end of the
year, certainly had an effect on the completeness of appliances.
The CZK price of iron in December 2013 was the highest all year
(some 16 % higher than the long-term average).
Some 28,042 orders were placed for the carrying-away of appliances in 2013, marking an increase of 20 % on the year 2012.
ELEKTROWIN launched a new project entitled “Journey to
Recycling Station“ (Jízda do stanice Recyklace) in 2013 as part
of regional cooperation. In the space of one week, passengers
were able to hand over unneeded electrical and electronic appliances for environmentally-friendly recycling on certain train lines
or at certain stations.
ELEKTROWIN entered into cooperation with the National Technical Museum in 2013. During a recycling weekend, visitors were
able to hand in used appliances, some of which were then taken
into the museum’s collection.
2013 – a milestone in the
financing of the system
The year 2013 brought with it certain significant changes in the
functioning of the take-back system and thus in the work done
by ELEKTROWIN a.s.
Among the most fundamental changes was the end of an
eight-year period during which the law allowed manufacturers,
when selling new appliances, to state the contribution towards
recycling most historical household appliances (historical EEE
recycling fee) separately.
Beginning 1st April 2013, ELEKTROWIN set the historical EEE
recycling fee for the financial groups of small and medium-sized
appliances and tools at zero, informing all business partners
of this back in February. The lead time chosen allowed retailers
to sell off appliances that they had bought up to and including
31.3.2013, including historical EEE recycling fee, without losses.
Other contributions (non-historical EEE recycling fee and Profi
non-historical EEE recycling fee) remained the same.
In this regard, it was clearly shown that creating long-term
financial reserves for the future recycling of appliances was
absolutely the right move. The financing of take-back for the
groups of consumers in question is therefore in place for the
years to come.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
7
PROJEKTY
K růstu, kterého se společnosti ELEKTROWIN a.s. podařilo
v roce 2013 dosáhnout navzdory doznívání ekonomické recese
uplynulých let, přispěly v rozhodující míře jednotlivé projekty
na podporu zpětného odběru. Díky nim se daří dále zvyšovat
informovanost obyvatel ČR o významu recyklace a způsobech,
jak se na ní podílet, a co je neméně důležité – také motivaci
k využívání všech možností daných neustálým zahušťováním
sběrné sítě.
Recyklujte s hasiči
Stále aktivněji se na sběru vysloužilých spotřebičů podílejí
jednotlivé sbory dobrovolných hasičů. Jen za loňský rok se jich
do projektu Recyklujte s hasiči nově zapojilo 208, celkový počet
tak stoupl na 858 SDH.
Hasiči pomáhají svým sousedům zejména v menších obcích, díky
motivujícím odměnám ale vylepšují i svůj vlastní rozpočet. Díky
nim se v roce 2013 podařilo nashromáždit 1 635 tun elektroodpadu, což je o 40 % více než v předchozím roce.
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Prostřednictvím projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se
učí zásadám nakládání s vysloužilým elektrem nejmladší generace. Zapojilo se do něj už více než 3 000 škol. Rozšiřování ekologické výchovy je podpořeno také tematickými úkoly, přípravou
výukových hodin pro pedagogy a dílčími projekty Ekoučitel nebo
Výjezdní vzdělávací program.
Spolupráce s krajskými úřady
Spolupráce kolektivního systému ELEKTROWIN s jednotlivými
kraji České republiky se rok od roku prohlubuje. Po navázání
spolupráce s Jihočeským a Královéhradeckým krajem byla nově
uzavřena smlouva i s Moravskoslezským krajem. Celkem tedy
ELEKTROWIN spolupracuje už s 11 z celkového počtu 14 krajů.
Osvěta začíná již u mládeže. Děti se seznamují s pravidly třídění
a recyklace starých spotřebičů přímo na sběrných dvorech obcí
a měst v projektu Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.
V roce 2013 se akce zúčastnilo bezmála 8 000 žáků a studentů
místních škol.
Velmi úspěšné jsou již tradičně také akce pořádané ve spolupráci
s obcemi na Dnech Země a se zoologickými zahradami. Návštěvníci ZOO mají možnost získat slevu na vstupném a další odměny
za přinesený kompletní spotřebič.
K novinkám patří projekt nazvaný Vlak do stanice Recyklace,
na němž se kromě krajských úřadů podílejí také České dráhy.
S velkým úspěchem odstartoval v roce 2013 ve Zlínském kraji,
velký ohlas měl i v kraji Libereckém. Každý, kdo v průběhu týdne
cestoval určenými vlakovými spoji nebo se jen zastavil na nádraží, mohl odevzdat nepotřebný elektrospotřebič. Podařilo se jich
nashromáždit 1480.
Zástupci obcí navštívili zpracovatelské zařízení s doprovodným
seminářem; v kraji Vysočina se uskutečnila akce podporující
informovanost občanů kraje a to u příležitosti festivalu „Pelhřimov, město kuriozit“; na vybraných sběrných dvorech mohli
například občané jako odměnu za donesené elektro získat tašky
z recyklovaného materiálu; ELEKTROWIN se se svou prezentací
podílel i na některých akcích krajů, jako např. Apetit Fest, Festival
v Dobřanech či Dni Kraje Vysočina.
Spolupráce probíhala s následujícími kraji:
Libereckým, Jihomoravským, Plzeňským, Vysočinou, Zlínským,
Pardubickým, Karlovarským; Středočeským, Královéhradeckým,
nově s krajem Moravskoslezským a Jihočeským
8
PROJECTS
The growth that ELEKTROWIN a.s. was able to achieve in 2013
in spite of the last remnants of the economic recession of
recent years was achieved in large part as a result of individual
projects that promoted take-back. These help us continue to
raise awareness among the people of the Czech Republic of the
significance of recycling and the ways in which they can play
a part and just as importantly, help increase their motivation to
use all the options provided by the continual reinforcement of
the collection network.
Collaboration with regional authorities
Education begins with the young. Children are made aware of
the rules of sorting and recycling old appliances at municipality
and town collection yards as part of the “Stop by for advice on
how to get rid of waste” project (Zaskočte si pro radu, jak se
zbavit odpadu). Almost 8,000 pupils and students from local
schools took part in 2013.
Recycle with firefighters
Volunteer fire brigades continue to play an ever-increasing role
in collecting used appliances. Last year alone, in fact, some 208
brigades signed up for the “Recycle with firefighters” project,
meaning that the total number rose to 858.
Firefighters help their neighbours, mainly in smaller communities, and increase their own budgets thanks to motivational
bonuses. This cooperation succeeded in bringing in 1,635 tons
of electrical and electronic waste in 2013, which is some 40 %
more than the year before.
Recyclo-playing or Let’s clean up the world
The Recyclo-playing or Let’s clean up the world project was designed to teach our youngest generation about the principles of
what to do with used electrical and electronic equipment. More
than 3,000 schools got involved. Spreading an environmentfriendly education is also supported by topic-related tasks, by
preparing lessons for teachers and by the Eco-teacher (Ekoučitel) or Travelling Education Programme (Výjezdní vzdělávací
program) projects.
Cooperation between the ELEKTROWIN collective system and
individual regions in the Czech Republic becomes more intense
every year. After establishing cooperation with the South Bohemia Region and the Hradec Králové Region, a contract was also
signed with the Moravia and Silesia Region. This means that
ELEKTROWIN now cooperates with 11 of the 14 regions in the
country.
In general, events organised in cooperation with municipalities
for Earth Day and with zoos are also very successful. Visitors
to zoos have the chance of getting a discount on the admission
price and other bonuses for returning complete appliances.
One new project was the “Train to Recycling station“ project
(Vlak do stanice Recyklace), in which regional authorities and
Czech Rail were also involved. This was launched with great
success in 2013 in the Zlín Region and was also well received
in the Liberec Region. Everyone who travelled a certain railway
line or simply stopped in at a certain station in the space of one
week was able to hand in an unneeded electrical or electronic
appliance. Some 1,480 were collected.
Municipal representatives came to see processing facilities and
to attend an accompanying seminar: an event was held in the
Vysočina Region to promote the awareness of the people living
in the region at the “Pelhřimov, town of curiosities” festival
(Pelhřimov, město kuriozit); people were rewarded for bringing
electrical and electronic appliances in to certain collection yards
with bags made of recycled material; and by presenting itself,
ELEKTROWIN took part in certain region-based events, such
as Apetit Fest, “Festival in Dobřany” (Festival v Dobřanech) and
“Vysočina Region Days” (Dny Kraje Vysočina).
The company collaborated with the following regions:
Liberec, South Moravia, Pilsen, Vysočina, Zlín, Pardubice,
Karlovy Vary, Central Bohemia and Hradec Králové and newly
with Moravia and Silesia and South Bohemia.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
9
Konference Zpětný odběr
O síle recyklace se mohli na vlastní oči přesvědčit návštěvníci
akcí, které v týdnu od 16. do 20. 9. 2013 na třech místech v Praze (Anděl, Ovocný trh a náměstí Míru) a dvou místech na Moravě
(Brno – Moravské náměstí a Olomouc – Horní/Dolní náměstí)
pořádal ELEKTROWIN. Program byl součástí již 3. ročníku Železného týdne probíhajícího po celé České republice.
ELEKTROWIN se také s dalšími kolektivními systémy partnersky
podílel na pořádání konference Zpětný odběr, která se uskutečnila 16. 4. 2013 v Praze. Zaměřila se na aktuálně diskutované
problémy, jakými jsou opětovné použití spotřebičů, dodržování
zákonů ve výkupnách druhotných surovin, recyklace kovů vzácných zemin a fungování systému WEEELabex. Zúčastnilo se jí
na 500 zástupců obcí, výrobců, odpadových firem a zahraničních
hostů.
Ostatní projekty zaměřené
na informovanost
Podobně jako v roce 2012 se ELEKTROWIN podílel na oslavách
Dne Země a studentského svátku Majáles. Stánek s informačními materiály a drobnými soutěžemi se objevil na 23 náměstích.
V Hradci Králové, Praze a v Brně jej při studentských slavnostech
doplnil také WINTEJNER. Každý, kdo přinesl na Majáles spotřebič, obdržel poukázku na občerstvení. Účastníci akce do zpětného odběru odevzdali 1 030 vysloužilých elektrospotřebičů, což
bylo o 150 % více než v prvním ročníku.
...
............
.....................
..............................
.......................................
................................................
.........................................................
..................................................................
...........................................................................
....................................................................................
.............................................................................................
......................................................................................................
...............................................................................................................
........................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
.
.
.........................................................................................................................................................................................
.
.
....................................................................................................................................................................................
.
.
...............................................................................................................................................................................
Železný týden
Vysloužilé spotřebiče mohli návštěvníci akcí zdarma odevzdávat
do přistavených kontejnerů. V celé České republice se jich v průběhu Železného týdne k recyklaci odevzdalo 760 tun.
Na Železný týden volně navazovaly soutěže pro obyvatele vybraných měst a obcí pod názvem Zocelte se v recyklaci. Jednalo
se o 14 měst, kde za odevzdaný spotřebič do sběrného dvora
obdržel spotřebitel slosovatelný kupón.
Spolupráce s Národním technickým muzeem
10
ELEKTROWIN se tradičně zúčastnil také atletického mítinku
„Memoriál Josefa Odložila“, kam i přes nepřízeň počasí lidé
donesli 54 spotřebičů.
Mimořádný ohlas zaznamenal Recyklační víkend uspořádaný
v rámci nově navázané spolupráce s Národním technickým muzeem v Praze. Kdo přinesl o víkendu 21.-22. 9. 2013 do muzea
vysloužilý spotřebič, získal slevu na vstupném. Ty spotřebiče,
které byly z pohledu kurátorů muzea historicky nejzajímavější,
byly navíc vybrány pro doplnění a obohacení sbírek.
Iron Week
The Take Back conference
The power of recycling was something that visitors to an event
organised by ELEKTROWIN in three places in Prague (Anděl,
Ovocný trh and náměstí Míru) and two in Moravia (Brno – Moravské náměstí and Olomouc – Horní/Dolní náměstí) during the
week from 16th to 20th September 2013 had the chance to see
with their own eyes. The programme was part of the 3rd annual
Iron Week (Železný týden) being held throughout the Czech
Republic.
ELEKTROWIN, along with other collective systems, was a participating partner in the organisation of the Take Back (Zpětný
odběr) conference that was held in Prague on 16th April 2013.
This concentrated on topical issues, such as the re-use of appliances, adherence to laws when buying secondary raw materials,
recycling rare earth metals and the functioning of the WEEELabex system. Some 500 delegates attended, representing
municipalities, manufacturers and waste companies, along with
guests from abroad.
Visitors to the event were able to place used appliances in the
containers provided free-of-charge. Indeed some 760 tons were
handed in throughout the Czech Republic during Iron Week.
Competitions going by the name of “Steel yourself in recycling”
(Zocelte se v recyklaci) for the inhabitants of certain towns and
municipalities were also loosely connected to Iron Week. They
were staged in 14 towns, where consumers would be presented
with a prize-draw ticket for handing in an appliance at a collection yard.
Collaboration with the National
Technical Museum
A „Recycling weekend” (Recyklační víkend) organised as part of
newly-established cooperation with the National Technical Museum in Prague registered an extraordinary response. Whoever
brought a used appliance to the museum on the weekend of
21st and 22nd September 2013 was given a discount on the
admission price. What is more, the appliances that the curators
of the museum found historically most interesting were chosen
to add to and enhance the museum’s collection.
Other projects aimed at spreading
awareness
As in 2012, ELEKTROWIN took part in Earth Day celebrations
and the Majáles student festival. Stalls offering informative
materials and small competitions appeared on 23 squares
around the country. These were accompanied by a WINTAINER
at student celebrations in Hradec Králové, Prague and Brno.
All those who brought an appliance to Majáles were rewarded
with a voucher for refreshments. Some 1,030 used electrical
and electronic appliances were handed in by those attending the
events, 150 % more than in the first year.
ELEKTROWIN was also again present at the “Josef Odložil Memorial” athletics meet, where in spite of the bad weather people
brought in 54 appliances.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
11
WEEE FÓRUM / VÝROBCI
WEE FORUM / PRODUCERS
WEEE FÓRUM
WEEE FORUM
Praha se stala svědkem významného mezníku v činnosti WEEE
Fóra, a to založení nové asociace WEEELabex Organisation.
Hlavním posláním tohoto neziskového sdružení je metodická
pomoc při implementaci standardů WEEELabex a příprava a vedení auditorů, kteří zajistí, že zpracovatelé provádějí recyklaci
v souladu s požadavky těchto standardů.
Prague bore witness to a significant milestone in the work of
the WEEE Forum – the foundation of a new association known
as the WEEELabex Organisation. The main aim of this non-profit
association is to offer methodical assistance in implementing WEEELabex standards and to prepare and manage the
auditors charged with the task of making sure that processors
carry out recycling in accordance with the requirements of
these standards.
ELEKTROWIN se nadále aktivně podílí na práci WEEE Fóra jako
mezinárodní organizace kolektivních systémů prostřednictvím
generálního ředitele společnosti, který zastává funkci člena
představenstva. To přispívá i k bezprostřednímu přenosu informací a praktických zkušeností evropských kolegů do podmínek
v České republice.
Výrobci
Do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem
životního prostředí ČR se prostřednictvím námi provozovaného
kolektivního systému zapsalo již 751 výrobců, 163 z nich se
přihlásilo i k plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů.
Nově jsme uzavřeli smlouvy o kolektivním plnění s více než
100 provozovateli fotovoltaických elektráren.
ELEKTROWIN also takes an active part in the work of the
WEEE Forum, as the international organisation of collective
systems, through the general director of the company, who
occupies the position of member of the board of directors.
This contributes towards the direct transfer of information
and practical experience from European colleagues into the
conditions that apply in the Czech Republic.
Producers
Some 751 producers were registered in the List of Producers
of Electrical and Electronic Equipment maintained at the
Ministry of the Environment via the collective system that we
operate, 163 of which also signed up to comply with their obligations relating to batteries and accumulators. We also signed
contracts of collective performance with more than
100 operators of photovoltaic power plants.
751
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
751 výrobců se již zapsalo do Seznamu
výrobců prostřednictvím kolektivního
systému ELEKTROWIN.
751 producers were registered in the
List of Producers via the collective
system ELEKTROWIN.
12
WEEE Fórum spolupracuje s orgány EU jednak při implementaci
směrnice EU týkající se elektrických a elektronických zařízení do národních legislativ jednotlivých členských států, jednak se podílí
na významných projektech financovaných přímo EU.
The WEEE Forum cooperates with EU bodies in
implementing EU directives to concern electrical and
electronic equipment in the national legislation
of individual Member States and takes
part in significant projects that are
directly financed by the EU.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
13
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
1263
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
514
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
344
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
858
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Počet obcí
s mobilním sběrem
Sběrné dvory
3578
Collection yards
Number of municipalities
with mobile collection
Stacionární kontejnery
na malé spotřebiče
Stationary containers
for small appliances
Poslední prodejci, servisy
2156
Další místa (firmy a jiné subjekty)
Retailers, service centres
Other collection points
(companies and other
facilities)
Počet zapojených
dobrovolných hasičů
v projektu Recyklujte s hasiči
Number of involved volunteer
fire brigades in project “Recycle
with fire fighters”
ŠKOLA
Školy zaregistrované v projektu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
3125
Schools registered in project “Recycling
games or Let’s clean up the world!”
14
SBĚRNÁ SÍŤ
Introduction
Sběrné dvory a speciální kontejnery jsou rozmístěny doslova
po celé republice, doplňují je mobilní svozy nebo třeba sběrové
akce dobrovolných hasičů. ELEKTROWIN už vytvořil na 12 000
odběrných míst, rok 2013 přinesl pětiprocentní nárůst jejich
počtu. Pokrývá tak více než 92 % obyvatel ČR.
Sběrná síť zahrnuje na 4 000 stabilních míst, kde mají občané možnost odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče – tuto
možnost mají jednak na smluvních sběrných místech v obcích,
jednak u registrovaných posledních prodejců a servisů. Na tuto
síť navazuje dalších více než 8 000 sběrných míst vytvořených
na školách, sbory dobrovolných hasičů, ve firmách a obcích
s mobilními svozy.
Stojí za to si připomenout několik zajímavostí, které jsou s budováním sběrné sítě spojeny.
Nejzápadnější sběrné místo najdete v Aši, nejvýchodnější v Hrčavě blízko Mostů u Jablunkova. Nejsevernější obcí, která zajišťuje
zpětný odběr vysloužilých spotřebičů, je Lobendava ve Šluknovském výběžku, nejjižnější jsou Loučovice poblíž Vyššího Brodu.
V Loučovicích slouží občanům sběrný dvůr, v Aši je navíc u místního prodejce umístěn kontejner na drobné elektro. V Hrčavě
a Lobendavě je zpětný odběr zajištěn mobilními svozy.
Z našich údajů také vyplývá, že nejvýše mohou Češi odevzdat
staré elektro v 1065 metrech nad mořem na Kvildě a nejníž
ve 130 metrech ve Hřensku. Kvilda i Hřensko rovněž organizují
mobilní svozy.
Nejmenší obcí, která nabízí svým občanům vlastní řešení zpětného odběru spotřebičů, je Čilá v okrese Rokycany s pouhými
sedmi obydlenými domy a 19 obyvateli přihlášenými k trvalému
pobytu. I tady organizují mobilní svoz.
Sběrné prostředky
Pro zvyšování zpětného odběru a kompletnosti spotřebičů se již
v minulých letech osvědčilo umisťování WINTEJNERů na sběrné dvory obcí. Především ve větších obcích došlo k výraznému
navýšení sběru.
Výrazně se také zvýšil počet stacionárních kontejnerů na malé
spotřebiče, a to z 287 v roce 2012 na 514 v roce 2013.
THE COLLECTION NETWORK
Collection yards and special containers are found all over the
Czech Republic, supplemented by mobile collection services and,
for example, collection events organised by volunteer firefighters. ELEKTROWIN has now created some 12,000 collection
points, 2013 bringing a five per cent increase in the number.
This means that more than 92 % of the population of the Czech
Republic is now covered.
The collection network consists of around 4,000 fixed points
where people have the opportunity to hand in used electrical and electronic appliances – they have this opportunity at
contracted collection points in municipalities and at registered
end retailers and service points. Moreover, there are more than
8,000 other collection points at schools, volunteer fire brigades,
companies and municipalities with mobile collection services.
It is worth remembering a few interesting facts about building
this collection network.
The most westerly collection point is in Aš and the most easterly
in Hrčava close to Mosty u Jablunkova. The most northerly
municipality that provides the take-back of used appliances is
Lobendava in the Šluknov Promontory, the most southerly Loučovice close to Vyšší Brod.
There is a collection yard for the inhabitants of Loučovice, while
in Aš there is also a container for small electrical and electronic
appliances available at a local retailer. Take-back is provided in
Hrčava and Lobendava by way of mobile collection services.
According to the information we have, the highest altitude at
which Czechs can hand in old electrical and electronic appliances
is 1,065 metres above sea level in Kvilda and the lowest at 130
metres in Hřensko. Kvilda and Hřensko also organise mobile
collection services.
The smallest municipality to offer its inhabitants its own solution
for taking back appliances is Čilá in the district of Rokycany,
where there are only 7 inhabited buildings and 19 inhabitants
registered as permanently residing there. A mobile collection
service is also organised here.
Means of collection
One means of increasing the take-back and completeness of
appliances to have proven its worth in recent years is the placement of WINTAINERS at collection yards in municipalities. This
has led to a significant increase in collection in larger municipalities in particular.
There was also a considerable increase in the number of stationary containers for small appliances from 287 in 2012 to 514
in 2013.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
15
SEZNAM SMLUVNÍCH OBCÍ
LIST OF CONTRACTUAL MUNICIPALITIES
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA / CITY OF PRAGUE
Magistrát hlavního města Prahy, Praha 4
JIHOČESKÝ KRAJ / SOUTH BOHEMIA REGION
Albrechtice nad Vltavou, Bavorov, Bechyně, Bernartice, Borek, Borovany,
Boršov nad Vltavou, Božetice, Bujanov, České Budějovice, Dačice, Deštná,
Dírná, Dobev, Dolní Bukovsko, Dolní Třebonín, Dražice, Dříteň, Hluboká
nad Vltavou, Homole, Horní Planá, Hrdějovice, Chelčice, Chlum u Třeboně,
Chotoviny, Chvalšiny, Chýnov, Jindřichův Hradec, Jistebnice, Kájov,
Kamenný Újezd, Kaplice, Kardašova Řečice, Kestřany, Klenovice, Krajníčko,
Křemže, Kunžak, Lažiště, Ledenice, Lipno nad Vltavou, Lodhéřov, Lomnice
nad Lužnicí, Loučovice, Malonty, Malšice, Malšín, Mečichov, Milevsko,
Mirotice, Mydlovary, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Nové Hrady, Olešná,
Olešník, Opařany, Písek, Planá nad Lužnicí, Pluhův Žďár, Protivín,
Předotice, Přehořov, Přídolí, Radenín, Radimovice u Želče, Rakovice,
Roudná, Rudolfov, Sepekov, Sezimovo Ústí, Slabčice, Slavonice, Soběslav,
Staré Hobzí, Strakonice, Strážný, Strmilov, Sudoměřice u Bechyně,
Ševětín, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Tučapy, Týn nad Vltavou, Včelná,
Velešín, Velký Ratmírov, Veselí nad Lužnicí, Větřní, Vidov, Vlachovo Březí,
Vlkov, Vodňany, Volyně, Vrábče, Vráž, Všemyslice, Záhoří, Zálezly, Zlatá
Koruna, Zvěrotice, Želeč
JIHOMORAVSKÝ KRAJ / SOUTH MORAVIA REGION
Adamov, Benešov, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Blatnice pod Svatým
Antonínkem, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Boskovice, Bošovice,
Brno, Brumovice, Břeclav, Březí, Březina (dříve okres Blansko), Bučovice,
Bulhary, Bzenec, Cetkovice, Čebín, Čejkovice, Černá Hora, Dolní
Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Doubravice
nad Svitavou, Doubravník, Drásov, Drnovice, Dubňany, Hlohovec, Hluboké
Mašůvky, Hodějice, Hodonice, Hodonín, Horní Bojanovice, Hostěnice,
Hovorany, Hroznová Lhota, Hrušky, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany
u Brna, Hustopeče, Chvalovice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jevišovice,
Jevišovka, Jinačovice, Jiříkovice, Klentnice, Klobouky u Brna, Knínice
u Boskovic, Kobylí, Kobylnice, Korolupy, Kostice, Kozojídky, Křenovice,
Křepice, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Kyjov, Lanžhot, Lazinov, Lednice,
Lelekovice, Letovice, Lhota Rapotina, Lipůvka, Lomnice, Lovčičky, Lubné,
Lužice, Lysice, Malhostovice, Mikulčice, Mikulov, Mikulovice, Miroslav,
Modřice, Mokrá-Horákov, Moravská Nová Ves, Moravský Krumlov,
Moravský Písek, Moravský Žižkov, Mutěnice, Němčičky, Nikolčice,
Nová Lhota, Nový Přerov, Olešnice, Ořechov, Oslavany, Ostopovice,
Ostrov u Macochy, Otnice, Pavlice, Podivín, Podolí, Pohořelice, Popice,
Pouzdřany, Práce, Prušánky, Předklášteří, Přítluky, Rájec-Jestřebí,
Ráječko, Rajhradice, Rakvice, Ratíškovice, Rohatec, Rosice, Rousínov,
Rudice, Sedlec, Slavkov u Brna, Starovice, Starovičky, Strachotice,
Strachotín, Strážnice, Střelice, Studnice, Sudoměřice, Suchov, Suchý,
Svatobořice-Mistřín, Svitávka, Syrovice, Šakvice, Šardice, Šebetov,
Šitbořice, Šumná, Tasov, Telnice, Těmice, Terezín, Tetčice, Tišnov,
Troubsko, Tvarožná, Tvarožná Lhota, Tvrdonice, Týnec, Uherčice
u Hustopečí, Uherčice u Znojma, Újezd u Brna, Vacenovice, Valtice,
Vavřinec, Velatice, Velešovice, Velká nad Veličkou, Velké Bílovice, Velké
Němčice, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská
Bítýška, Višňové, Vnorovy, Vracov, Vranov, Vrbice, Vřesovice, Vyškov,
Zaječí, Zastávka, Zbýšov, Znojmo, Ždánice, Žďárná, Žeraviny, Židlochovice
KARLOVARSKÝ KRAJ / KARLOVY VARY REGION
Abertamy, Aš, Bochov, Bukovany, Dolní Žandov, Drmoul, Hazlov, Horní
Slavkov, Hranice, Hroznětín, Cheb, Chodov, Jáchymov, Jindřichovice,
Karlovy Vary, Krajková, Kraslice, Krásné Údolí, Lázně Kynžvart, Loket,
Lomnice, Luby, Mariánské Lázně, Nebanice, Nejdek, Nová Role, Nové
Sedlo, Odrava, Ostrov, Ovesné Kladruby, Plesná, Poustka, Rotava, Stráž
nad Ohří, Tatrovice, Teplá, Toužim, Valy, Velichov, Vintířov, Vojtanov,
Žlutice
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ / HRADEC KRÁLOVÉ REGION
Bezděkov nad Metují, Broumov, Březina, Černilov, Červený Kostelec,
Česká Skalice, Dobrá Voda u Hořic, Dobruška, Doudleby nad Orlicí,
16
Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Maršov, Horní Olešnice, Hořice,
Hořiněves, Hostinné, Hradec Králové, Hronov, Hřibiny-Ledská, Chlumec
nad Cidlinou, Jaroměř, Jičín, Kocbeře, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec
nad Orlicí, Králíky, Králova Lhota, Lanžov, Lázně Bělohrad, Libáň, Lovčice,
Machov, Mlázovice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový
Bydžov, Olešnice, Ostroměř, Pecka, Pilníkov, Police nad Metují, Rokytnice
v Orlických horách, Rtyně v Podkrkonoší, Rudník, Rychnov nad Kněžnou,
Rychnovek, Sadová, Smiřice, Sobotka, Stěžery, Teplice nad Metují,
Trutnov, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Vítězná, Vlčice, Vrchlabí, Vysoká nad
Labem, Vysoké Veselí, Vysokov, Záměl, Žacléř
LIBERECKÝ KRAJ / LIBEREC REGION
Bílý Kostel nad Nisou, Brniště, Česká Lípa, Český Dub, Desná, Doksy,
Dubá, Frýdlant, Harrachov, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad
Nisou, Chotyně, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jablonné
v Podještědí, Janův Důl, Jilemnice, Kamenický Šenov, Kravaře, Liberec,
Lomnice nad Popelkou, Lučany nad Nisou, Mimoň, Nový Bor, Radostná
pod Kozákovem, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rychnov
u Jablonce nad Nisou, Semily, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Stružinec,
Šimonovice, Tanvald, Turnov, Velké Hamry, Záhoří, Zákupy, Zlatá Olešnice,
Železný Brod
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ / MORAVIA AND SILESIA REGION
Albrechtice (město), Albrechtice (obec), Albrechtičky, Bartošovice,
Baška, Bílovec, Bohumín, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy,
Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice nad Olší, Český
Těšín, Darkovice, Dobrá, Dolní Lomná, Dolní Lutyně, Dvorce, Frenštát
pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj
ve Slezsku, Hať, Havířov, Hladké Životice, Hlučín, Hnojník, Horní
Bludovice, Horní Město, Horní Suchá, Hošťálkovy, Hradec nad Moravicí,
Hukvaldy, Jablunkov, Jeseník nad Odrou, Jezdkovice, Jindřichov, Karviná,
Kateřinice, Kobeřice, Komorní Lhotka, Kopřivnice, Kozlovice, Kravaře,
Krmelín, Krnov, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunín, Leskovec nad Moravicí,
Lichnov, Lomnice, Ludgeřovice, Malá Morávka, Metylovice, Mokré Lazce,
Moravice, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Nové Heřminovy,
Nový Jičín, Oldřišov, Opava, Orlová, Ostrava, Ostrava – Hošťálkovice,
Palkovice, Paskov, Petřvald, Píšť, Příbor, Radkov, Raškovice, Rohov,
Rudná pod Pradědem, Rychvald, Rýmařov (město), Rýmařov (obec),
Slatina, Slavkov, Služovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staré
Těchanovice, Střítež, Studénka, Suchdol nad Odrou, Světlá Hora, Šenov,
Šenov u Nového Jičína, Šilheřovice, Štěpánkovice, Štramberk, Těrlicko,
Trojanovice, Třanovice, Třinec, Tvrdkov, Úvalno, Velké Hoštice, Veřovice,
Větřkovice, Vítkov, Vratimov, Vrbno pod Pradědem, Vysoká, Závišice
OLOMOUCKÝ KRAJ / OLOMOUC REGION
Bludov, Brodek u Přerova, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Dlouhá
Loučka, Dolany, Dubicko, Grygov, Hanušovice, Horní Moštěnice, Hranice,
Javorník, Jeseník, Jezernice, Jindřichov, Kojetín, Konice, Kostelec na
Hané, Koválovice-Osíčany, Laškov, Lipník nad Bečvou, Litovel, Loučná
nad Desnou, Mikulovice, Mohelnice, Moravský Beroun, Mostkovice,
Náměšť na Hané, Němčice nad Hanou, Norberčany, Nový Malín, Olomouc,
Oskava, Pavlovice u Kojetína, Plumlov, Postřelmov, Prostějov, Přáslavice,
Přemyslovice, Přerov, Rapotín, Ruda nad Moravou, Skalička, Sobotín,
Supíkovice, Šternberk, Šumperk, Šumvald, Tovačov, Troubky, Týn nad
Bečvou, Uničov, Vápenná, Velká Kraš, Velké Losiny, Velký Týnec, Vidnava,
Vikýřovice, Vrbátky, Vrchoslavice, Zábřeh, Zlaté Hory, Zvole
PARDUBICKÝ KRAJ / PARDUBICE REGION
Biskupice, Borek, Borová, Brandýs nad Orlicí, Březová nad Svitavou,
Bučina, Bystré, Býšť, Časy, Čeperka, Česká Třebová, Damníkov, Dolany,
Dolní Dobrouč, Dolní Libchavy, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dolní Újezd,
Dříteč, Helvíkovice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Holice, Horní Čermná,
Horní Jelení, Horní Ředice, Hrochův Týnec, Choceň, Chornice, Chroustovice,
Chrudim, Chvojenec, Jablonné nad Orlicí, Janov, Jenišovice, Jevíčko,
Karle, Králíky, Květná, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Leštinka, Letohrad,
Litomyšl, Lubná, Luková, Luže, Městečko Trnávka, Morašice, Moravany,
Moravská Třebová, Nasavrky, Nekoř, Neratov, Opatovice nad Labem,
Osík, Ostrov, Ostřešany, Ostřetín, Pardubice, Pastviny, Písečná, Polička,
Proseč, Prosetín, Přelouč, Ráby, Rohovládova Bělá, Rohozná, Rohoznice,
Rokytno, Ronov nad Doubravou, Rudoltice, Rybitví, Rybník, Rychnov
na Moravě, Řetová, Seč, Semanín, Semín, Sezemice, Skuteč, Slatiňany,
Sloupnice, Staré Hradiště (město), Staré Hradiště (obec), Staré Ždánice,
Starý Mateřov, Strakov, Svitavy, Trhová Kamenice, Třemošnice, Ústí nad
Orlicí (město), Ústí nad Orlicí (obec), Velká Skrovnice, Vendolí, Vítějeves,
Voleč, Vraclav, Vysoké Mýto, Zaječice, Zdechovice, Žamberk, Živanice
PLZEŇSKÝ KRAJ / PILSEN REGION
Bělá nad Radbuzou, Bezdružice, Blovice, Bolešiny, Bor, Břasy (město),
Břasy (obec), Černošín, Dešenice, Dnešice, Dobřany, Domažlice, Dýšina,
Halže, Heřmanova Huť, Holýšov, Horažďovice, Horní Bříza, Horšovský
Týn, Hostouň, Hrádek, Hromnice, Chlumčany, Chocenice, Chodský
Újezd, Chotěšov, Chrást, Janovice nad Úhlavou, Kašperské Hory,
Kaznějov, Kdyně, Kladruby, Klatovy, Klenčí pod Čerchovem, Kočov,
Kolinec, Konstantinovy Lázně, Kout na Šumavě, Kralovice, Líně, Merklín,
Mirošov, Mýto, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Olbramov, Planá, Plasy, Plzeň,
Poběžovice, Přeštice (město), Přeštice (obec), Rokycany, Rozvadov,
Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, Stříbro (město),
Stříbro (obec), Studánka, Sušice, Šťáhlavy, Štěnovice, Tachov, Tisová,
Tlučná, Touškov, Třemošná, Vejprnice, Záchlumí, Zbiroh, Zbůch, Zruč –
Senec, Železná Ruda, Žihobce
STŘEDOČESKÝ KRAJ / CENTRAL BOHEMIA REGION
Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Běleč, Benátky nad Jizerou,
Benešov, Beroun, Bezno, Boseň, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Bratronice, Broumy, Bystřice, Byšice, Čáslav, Čelákovice, Černošice,
Český Brod, Činěves, Davle, Dobrovice, Dobřejovice, Dobříš, Dobšice,
Dolany, Dolní Bousov, Dolní Hbity, Dolní Chvatliny, Dolní Krupá, Dřínov,
Dublovice, Horní Bukovina, Horní Počaply, Horoušany, Hořátev, Hořovice,
Hostivice, Hradištko, Hudlice, Chrášťany, Jesenice (město), Jesenice
(obec), Jílové u Prahy, Jince, Kamenice, Kamenný Most, Kamýk nad
Vltavou, Kladno, Klecany, Klučenice, Kněževes, Kněžmost, Kochánky,
Kolešovice, Kolín, Kostelec nad Labem, Kostelní Lhota, Kostomlaty nad
Labem, Kouřim, Kralupy nad Vltavou, Krchleby, Kutná Hora, Líbeznice,
Libušín, Lipník, Louňovice, Lysá nad Labem, Malá Hraštice, Mečeříž,
Mělnické Vtelno, Mělník (město), Mělník (obec), Městec Králové, Milešov,
Milovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Mochov,
Mšeno, Mukařov, Nehvizdy, Nenačovice, Neratovice, Nespeky, Nová Ves,
Nové Strašecí, Nymburk, Oseček, Pátek, Pečky, Petroupim, Petrovice,
Plaňany, Poděbrady, Poříčany, Předměřice nad Jizerou, Příbram, Psáry,
Radim, Radovesnice II, Rakovník, Roztoky, Rožmitál pod Třemšínem,
Řevnice, Říčany, Řitka, Sadská, Sázava, Sedlčany, Slaný, Slapy, Stochov,
Strančice, Struhařov (město), Struhařov (obec), Stříbrná Skalice, Suchodol,
Tachlovice, Tatce, Tišice – Chrást, Trhový Štěpánov, Týnec nad Labem,
Týnec nad Sázavou, Uhlířské Janovice, Úvaly, Úžice, Velký Osek, Vlašim,
Votice, Vrané nad Vltavou, Všenory, Všetaty, Vysoká, Zalužany, Zásmuky,
Zdiby, Zdice, Zeleneč, Zruč nad Sázavou, Žehušice
ÚSTECKÝ KRAJ / ÚSTÍ NAD LABEM REGION
Bečov, Benešov nad Ploučnicí, Bílence, Bílina, Bohušovice nad Ohří,
Braňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Bžany, Česká Kamenice,
Děčín, Deštnice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Duchcov, Horní
Beřkovice, Horní Jiřetín, Hoštka, Hrob, Hrobčice, Chomutov, Chožov,
Jílové, Jimlín, Jirkov, Jiříkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Koštice, Krabčice,
Krásná Lípa, Kryry, Libědice, Libouchec, Lipová, Líšťany, Litoměřice,
Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Louny, Lovosice, Lubenec, Malá
Veleň, Malé Žernoseky, Malšovice, Markvartice, Měrunice, Meziboří,
Mikulášovice, Most, Mšené-lázně, Obrnice, Otvice, Perštejn, Podbořany,
Postoloprty, Proboštov, Račice, Radonice, Rokle, Roudnice nad Labem,
Rumburk, Růžová, Rybniště, Snědovice, Šluknov, Štětí, Telnice, Terezín,
Třebenice, Ústí nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Vědomice, Vejprty, Velký
Šenov, Vilémov, Vroutek, Vrutice, Výsluní, Žatec
KRAJ VYSOČINA / VYSOČINA REGION
Batelov, Bobrová, Božejov, Brtnice, Budišov, Bystřice nad Pernštejnem,
Cejle, Černovice, Česká Bělá, Dobronín, Dolní Rožínka, Golčův Jeníkov,
Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Cerekev,
Hrotovice, Humpolec, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice,
Jihlava, Jiřice, Křižanov, Ledeč nad Sázavou, Libice nad Doubravou, Luka
nad Jihlavou, Lukavec, Měřín, Mohelno, Moravské Budějovice, Mrákotín,
Náměšť nad Oslavou, Nová Cerekev, Nové Město na Moravě, Obrataň,
Okříšky, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polná, Přibyslav, Přibyslavice,
Rouchovany, Senožaty, Stránecká Zhoř, Studenec, Světlá nad Sázavou,
Svratka, Štoky, Telč, Třebíč, Třešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad
Sázavou, Ždírec nad Doubravou, Želetava, Žirovnice
ZLÍNSKÝ KRAJ / ZLÍN REGION
Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Branky, Brumov-Bylnice,
Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Dolní Němčí,
Drslavice, Francova Lhota, Fryšták, Hluk, Holešov, Horní Bečva,
Hošťálková, Hovězí, Hradčovice, Hulín, Huslenky, Chomýž, Chropyně,
Chvalčov, Jablůnka, Jalubí, Jarcová, Karolinka, Kašava, Kelč, Kladeruby,
Koryčany, Košíky, Kroměříž, Kunovice, Kyselovice, Lačnov, Lhota u Vsetína,
Lidečko, Luhačovice, Mistřice, Morkovice-Slížany, Napajedla, Nezdenice,
Nivnice, Nová Dědina, Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Police, Popovice,
Pozlovice, Prakšice, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Rudimov,
Rusava, Rymice, Skaštice, Slavičín, Slušovice, Spytihněv, Staré Město,
Strání, Střílky, Sušice, Študlov, Tlumačov, Topolná, Traplice, TroubkyZdislavice, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh,
Újezd, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská
Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vlachova Lhota,
Vlachovice, Vlčnov, Vsetín, Zašová, Zdounky, Zlín, Zubří, Žalkovice
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
17
VÝSLEDKY 2013
RESULTS 2013
ELEKTROWIN už od roku 2005, kdy jej založili výrobci elektra,
aby jeho prostřednictvím plnili nově uložené zákonné povinnosti, zajistil recyklaci 9,5 milionu spotřebičů o celkové hmotnosti
180 000 tun.
ELEKTROWIN has, since 2005, when it was founded by
a group of producers of electrical and electronic appliances to
help them comply with the new obligations imposed on them
by law, ensured the recycling of 9.5 million appliances of a total weight of 180,000 tons.
V roce 2013, kdy doznívala hospodářská recese uplynulých let se
všemi důsledky na nákupní chování spotřebitelů, jsme dokázali
docílit růstu zpětného odběru o 8 %. Splnili jsme tak původní cíl
ve výši 27 000 tun zpětně odebraných spotřebičů. Podařilo se
jich vysbírat přesně 27 114 t.
V jednotlivých skupinách elektrozařízení se potvrdily trendy
minulých let – výrazně roste sběr malých spotřebičů (meziročně
+46 %), nadále se navyšuje sběr velkých spotřebičů (+16 %).
Sběr chlazení se sice dlouhodobě snižuje (-3 %), přesto však
představuje nadále více než 50 % z celkového sběru elektroodpadu. Na sběru se i nadále největší mírou podílí obce (56 %), velmi
výrazně roste i podíl prodejců, hasičů a firem.
Podíl obcí na zpětném odběru se v roce 2013 snížil, podíl prodejců se naopak zvýšil. Výrazný nárůst zaznamenala společnost
ELEKTROWIN a.s. ve sběru od firem, a to zejména v oblasti
velkých spotřebičů.
In 2013, when the economic recession of recent years and
all consequences on purchasing behaviour among consumers
subsided, we were able to achieve an increase of take-back
of eight per cent. We therefore reached our original target of
27,000 tons of taken-back appliances - indeed we succeeded
in collecting exactly 27,114 tons.
The trends of recent years were confirmed in individual groups
of electrical and electronic equipment – a significant increase
in the collection of small appliances (+ 46 % year-on-year) and
a rise in the collection of large appliances (+ 16 %). The collection
of refrigeration has declined over the long-term (- 3 %), but still
accounts for more than 50 % of the total collection of electrical
and electronic waste. Municipalities play the biggest part in
collection (56 %), although the participation of retailers, firefighters and companies has risen dramatically.
The share of municipalities in take-back fell in 2013, while that
of retailers rose. ELEKTROWIN a.s. registered a significant increase in collection from companies, particularly when it came
to large appliances.
The development of take-back
– logistic groups 2006–2013
Vývoj zpětného odběru
– logistických skupin 2006–2013
Celkem (t)
Total (tons)
10 726
15 186
21 280
28 516
24 933
25 950
25 040
21 114
30 000
7 %
25 000
30 %
5 %
20 000
9 %
28 %
30 %
64 %
61 %
13 %
9 %
34 %
36 %
24 %
3 %
15 000
10 000
8 %
2 %
5 %
12 %
63 %
70 %
57 %
85 %
51 %
93 %
5 000
2006
 m
alé spotřebiče
small appliances
18
2007
 velké spotřebiče
large appliances
2008
 chlazení
refrigeration
2009
2010
2011
2012
2013
Podíl na zpětném odběru podle místa
sběru – celkem
16.000
61 %
Share in take-back according to point of
collection – total
56 %
 2012
14.000
 2013
12 000
10 000
8 000
22 %
6 000
23 %
4 000
9 %
2 000
2 %
9 %
6 %
3 %
4 %
1 %
1 %
1 %
0,4 %
0
obce
municipalities
prodejci
retailers
firmy
companies
Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích (t)
mobilní svoz
mobile collection
hasiči
firefighters
servisy
service centres
školy
schools
Take-back and separated collection
in regions (tons)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
H
la
vn
ím
Ci ěs
ty to
of Pr
So
Pr ah
ut
ag a
h
Bo
ue
he Jih
m oč
ia es
So
Re ký
ut J
gi
h ih
on
M o
or mo
av ra
ia vs
Re ký
Ka
gi
rlo K
on
vy ar
l
Va ov
ry ar
H
ra K
Re ský
de rá
gi
l
c ov
on
Kr é
ál hra
ov d
é ec
Re ký
gi
on
Li L
M
be ib
or
e
r
ec re
av M
Re cký
ia o
an ra
gi
on
d vs
Si ko
le sl
si ez
a s
Re ký
gi
O O
on
lo lo
m m
ou o
c uc
Re ký
gi
Pa
on
rd Pa
r
ub d
u
ice b
i
Re cký
gi
on
Pi Pl
l
z
s
Ce
en eň
nt
Re ský
ra
gi
lB S
on
t
oh ře
em do
Ú
ia čes
st
Re ký
ín
gi
ad
on
La Ú
be s
t
m ec
Re ký
gi
Vy
on
so V
čin yso
a či
Re na
gi
on
Zl
ín
sk
ý
Re Zlín
gi
on
0
Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích
dle výtěžnosti na obyvatele (kg)





2009
2010
2011
2012
2013
Take-back and separated collection in regions
according to recovery per head of population (kg)
H
la
vn
ím
Ci ěs
ty to
of Pr
So
Pr ah
ut
ag a
h
Bo
ue
he Jih
m oč
ia es
So
Re ký
ut J
gi
h ih
on
M o
or mo
av ra
ia vs
Re ký
Ka
gi
rlo K
on
vy ar
l
Va ov
ry ar
H
ra K
Re ský
de rá
gi
l
c ov
on
Kr é
ál hra
ov d
é ec
Re ký
gi
on
Li L
M
be ib
or
e
r
ec re
av M
Re cký
ia o
an ra
gi
on
d vs
Si ko
le sl
si ez
a s
Re ký
gi
O O
on
lo lo
m m
ou o
c uc
Re ký
gi
Pa
on
rd Pa
r
ub d
u
ice b
i
Re cký
gi
on
Pi Pl
l
z
s
Ce
en eň
nt
Re ský
ra
gi
lB S
on
t
oh ře
em do
Ú
ia čes
st
Re ký
ín
gi
ad
on
La Ú
be s
t
m ec
Re ký
gi
Vy
on
so V
čin yso
a či
Re na
gi
on
Zl
ín
sk
ý
Re Zlín
gi
on
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Vzhledem k různé velikosti a počtu obyvatel jednotlivých krajů,
zůstává hlavním ukazatelem úspěšnosti kraje výtěžnost na obyvatele.





2009
2010
2011
2012
2013
Given the different sizes of individual regions and the different
numbers of people living there, the main indicator of the success
of a region remains recovery per head of population.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
19
Zpracování
Processing
Základem úspěšné spolupráce společnosti ELEKTROWIN a.s.
s předními zpracovateli elektroodpadu jsou indexové ceny. Ty
se vypočítávají v pravidelných intervalech podle vývoje cen kovů
na komoditní burze v Londýně.
Successful cooperation between ELEKTROWIN a.s. and leading
processors of electrical and electronic waste is based on index
prices. These are calculated at regular intervals according to
the development of the prices of metals on the commodities
exchange in London.
V roce 2013 se do těchto cen již částečně promítl vliv intervence České národní banky, který vedl k oslabení koruny vůči Euru
a dalším měnám. Pozitivní dopad očekáváme v plném rozsahu
až v průběhu roku 2014, kdy se zřejmě zvýší záporné ceny u velkých spotřebičů a sníží se ceny za zpracování chlazení.
Dopravci elektroodpadu spolupracují se společností ELEKTROWIN a.s. na základě smluv na dobu neurčitou, které jsou
s nimi uzavírány na základě výběrového řízení. Jejich práce je
hodnocena formou bonusů/malusů ve čtvrtletním vyhodnocení.
To vede k vysoké motivaci k dodržování smluvních podmínek.
Mapa – geografické rozmístění vybraných
zpracovatelů
The influence of intervention by the Czech National Bank, which
led to the weakening of the crown against the euro and other
currencies, had an effect on these prices in 2013. We expect the
full positive impact during 2014, when negative prices for large
appliances will evidently rise and the price of processing refrigeration will fall.
Companies that transport electrical and electronic waste collaborate with ELEKTROWIN a.s. on the basis of contracts that they
enter into with us for an indeterminate period on the basis of
a tender. Their work is assessed in the form of a bonus-malus
arrangement as part of a quarterly appraisal. This leads to considerable motivation to adhere to contractual terms and conditions.
Map – geographic distribution of selected
processing companies
Praktik System
S-Firma
Marketa Remone
Zelená dílna
MHM Eko
Charita Opava
Holoubek
Partner
Fermet
MHM Eko
OZO Ostrava
Kovohutě Příbram
Odas Odpady
Enviropol
Respono
Rumpold
Rumpold-T
Zpracovatel velkých a malých
spotřebičů
Company which processes large
appliances + small appliances
AGM recykling
ASTV
Steelmet
Rumpold
Zpracovatel VS + MS
zaměstnávající osoby se ZPS
Company which processes large
appliances + small appliances
employing people with altered
capacity to work
MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ / MATERIAL UTILIZATION
........
................
........................
................................
........................................
................................................
........................................................
................................................................
........................................................................
................................................................................
.....................
Zpracovatel chlazení
Company which processes
refrigeration
Množství využitých elektroodpadů / Amount of Utilized Electrical Waste
Skupina elekrozařízení
Electrical Equipment Category
20
Materiálové využití (v tunách)
Material Utilization (in tons)
1
21 537,8
2
3 118,3
6
188,2
Materiálové využití (v %)
Material Utilization (%)
dosažené
Achieved
stanovené § 37m zákona
o odpadech / Stipulated
by s. 37m of Waste Act
87,6
75
89,3
50
90,9
50
QUALITY CONTROL /
AUDITS
Kontroly
Checks
Dohled nad plněním smluvních podmínek na místech zpětného
odběru, u výrobců a u zpracovatelů je zajištěn kontrolním systémem.
A system of checks is used to make sure that contractual terms
and conditions are being met at take-back points, by producers
and by processing companies.
V roce 2013 podstoupilo kontrolu 713 míst zpětného odběru
– z toho 130 kontrol bylo tzv. zaškolovacích, provedených
u nových smluvních partnerů.
Some 713 take-back points underwent checks in 2013, in that
130 checks were “training” checks carried out at new contractual
partners.
Audit proběhl u 83 výrobců. Zcela bez závad shledali auditoři
31 % z nich.
Audits were carried out at 83 producers and auditors found
31 % of them to be entirely faultless.
Kontroly u zpracovatelů se provádějí jednak externě nezávislými
auditory, jednak interně (odborným referentem recyklace). V roce
2013 bylo provedeno 18 externích kontrol u 15-ti zpracovatelů,
přičemž dvakrát proběhla kontrola u zpracovatelů chlazení.
Checks of processing companies are conducted externally by
independent auditors and internally. Some 18 external checks
were carried out in 2013 at 15 processing companies, in that
checks were made twice at companies that process refrigeration.
Integrovaný systém řízení
Integrated management system
Vysoký komfort při práci poskytuje konečným uživatelům informační systém RECOS®, který nevykazuje žádná bezpečnostní
rizika. Jeho využívání tak odpovídá i požadavkům certifikátu
systému bezpečnosti informací dle normy ISO 27001, jehož je
ELEKTROWIN držitelem.
The company’s RECOS® information system, which does not
pose any security risks, offers end users a high level of comfort
during their work. The use of the system therefore corresponds
to the requirements of the information security system certificate issued to ELEKTROWIN in line with ISO 27001 standard.
Rok 2013 byl především ve znamení zkvalitňování procesů a přípravy informačního systému na nové aktivity společnosti.
The year 2013 was mainly one of improving the quality of processes and preparing the information system for new activity at
the company.
........................................................................................
................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................................
..................................................................................................
..........................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..................................................................
..........................................................
..................................................
..........................................
..................................
..........................
..................
........
KONROLA KVALITY /
AUDITY
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
21
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY / TRADING RESULTS 2013
ROZVAHA (v tis. Kč) / Balance sheet (in thousand CZK)
2013
2012
1 254 577
1 216 931
995 177
1 061 104
1 540
2 107
34 939
40 045
dlouhodobý finanční majetek/ Financial investments
958 698
1 018 952
Oběžná aktiva / Current assets
254 253
151 333
457
487
35 030
44 763
218 766
106 083
5 147
4 494
1 254 577
1 216 931
616 645
576 976
2 057
2 400
612 610
572 942
1 634
39 123
344
-37 489
Cizí zdroje / Third-party sources
70 337
33 382
Rezervy / Reserves
17 725
17 673
52 612
15 709
567 595
606 573
Aktiva celkem/ Total assets
Pohledávky za upsaný základní kapitál/ Receivables for subscribed capital stock
Dlouhodobý majetek/ Fixed assets
dlouhodobý nehmotný majetek/ Intangible fixed assets
dlouhodobý hmotný majetek/ Tangible fixed assets
zásoby / Inventories
dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables
krátkodobé pohledávky / Short-term receivables
krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets
Časové rozlišení / Accrued assets
Pasiva celkem / Total liabilities
Vlastní kapitál / Shareholders' capital
základní kapitál / Registered capital
kapitálové fondy / Capital funds
rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku /
Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit
výsledek hospodaření minulých let / Profit or loss from previous years
výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit or loss from current accounting period
dlouhodobé závazky / Long-term payables
krátkodobé závazky / Short-term payables
bankovní úvěry a výpomoci / Bank loans and assistance
Časové rozlišení / Accrued liabilities
22
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) / Profit and loss account (in thousand CZK)
2013
2012
Tržby za prodané zboží a výkony / Revenues from sales of goods and services
173 835
124 029
z toho: tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb /
- of which: revenues from sale of goods and own products and services
173 835
124 029
175 822
148 791
-1 987
- 24 762
17 557
17 470
6 461
5 748
553
17 940
Jiné provozní výnosy / Other operational revenues
3 456
910
Jiné provozní náklady / Other operational costs
3 181
2 179
-26 274
-67 189
Jiné finanční výnosy / Financial revenues
49 936
51 186
Jiné finanční náklady / Financial costs
22 316
21 349
Finanční výsledek hospodaření / Financial profit/loss
27 620
29 837
1 002
137
344
-37 489
344
-37 489
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby /
Changes in stock of own internal production
Aktivace / Capitalization
Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. spotřeba /
Costs spent on sold goods and energy consumption Přidaná hodnota / Value added
Osobní náklady / Personnel costs
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
Změna stavu rezerv, opr. položek / Charge in reserves, adjusting entries Provozní výsledek hospodaření / Profit/loss from operations
Změna stavu rezerv, opravných položek ve finanční oblasti /
Change in reserves, adjustments in financial sphere
Daň z příjmu za běžnou činnost / Income tax from current activity
Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Profit/loss from current activity
Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues
Mimořádné náklady / Extraordinary expenses
Daň z příjmu z mimořádné činnosti / Income tax from extraordinary activity
Mimořádný výsledek hospodaření / Extraordinary profit/loss
Převod podílu na výsl. hosp. společníkům / Transfer of profit sparing bonus to members
Výsledek hospodaření za účetní období / Profit or loss for accounting period
Pohl. 180 dnů po lhůtě splatnosti / Receivables 180 days after due date
4 786
3 251
Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti / Payables 180 days after due date
0
55
DHM (účetní zůstatková hodnota) zatížený zástavním právem nebo věcnými břemeny /
Low-value tangible assets (book value) encumbered with security interest or easement
0
0
V souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou společnosti
vykázal ELEKTROWIN v roce 2013 zisk ve výši 344 t CZK, který
bude v celé výši převeden do Fondu na krytí budoucích ztrát.
ELEKTROWIN showed a profit of CZK 344 thousand in 2013 in
accordance with the budget approved by the general meeting
of the company, in that this amount will be transferred to the
Contingent Loss Fund in its entirety.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
23
ZPRÁVA AUDITORA
.
.........
..................
...........................
....................................
.............................................
......................................................
...............................................................
........................................................................
.................................................................................
..........................................................................................
...................................................................................................
............................................................................................................
.....................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
24
AUDITOR’S REPORT
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
25
SEZNAM ZAPOJENÝCH VÝROBCŮ /
LIST OF PRODUCERS INVOLVED
Akcionáři společnosti
ke dni 31. 12. 2013:
Shareholders in the company
as at 31.12. 2013:
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
CANDY HOOVER ČR s.r.o.
ELECTROLUX, s.r.o.
ELEKTROWIN a.s.*
ETA a.s.
FAST ČR, a.s.
Gorenje spol. s r.o.
Groupe SEB ČR s.r.o.
Indesit Company Česká s.r.o.
MIELE, spol. s r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
Whirlpool CR, spol. s r.o.
* O nabytí vlastních akcií rozhodlo
představenstvo společnosti z důvodu
nezbytnosti bezodkladné reakce na informaci o ukončení obchodní činnosti
spol. FAGOR ELEKTRO s.r.o. ke konci
roku 2013.
* The acquisition of own shares was
decided by the board of directors
because of the need for immediate
response to a notice of termination of
business activities of FAGOR ELEKTRO
s.r.o. at the end of 2013.
26
Výrobce / Producers
1.VAPKA s.r.o.
2Traders CZ s.r.o.
4PM s.r.o.
A & M Elektrické Nářadí s.r.o.
A1 KUCHYNÉ
AB Klimatizace, s.r.o.
ABC Data s.r.o.
ABG STRATEGY, a.s.
Able Electric, spol. s r.o.
ABNER a.s.
ACOND a.s.
ACTIVA spol. s r.o.
AGELA s.r.o.
Agentura Proximus s.r.o.
AGIDA s. r. o.
AGP Group a.s.
AHI CARRIER CZ s.r.o.
AHOLD Czech Republic, a.s.
AIR - Matyáš, s.r.o.
AIRPORT CRYSTAL, s.r.o.
AL - KO KOBER spol. s r.o.
ALBA-LAK, spol. s r.o.
ALFA - PROJ spol. s r.o.
ALFATECH s.r.o.
ALISEO Prag, s.r.o.
ALLMEDIA, spol. s.r.o. - organizační
složka
ALO Group s.r.o.
Alphatec - CZ s.r.o.
ALTRO spol. s r.o.
ALVEUS CZ, spol. s r.o.
American Way spol. s r.o.
Amica Commerce s.r.o.
AmiNet s.r.o.
AMV Trading spol. s r.o.
Andreas STIHL , spol. s r.o.
Antonín Bučánek
AQ SPOL, s.r.o.
ARTTEC s.r.o.
Asgatec s.r.o.
ASKA PRAHA spol. s r.o.
AtraNet International a.s.
Aussie Trade, s.r.o.
Autronic s.r.o.
AVIKO TIME s.r.o.
AVON Cosmetics, spol. s r.o.
aWORLD s.r.o.
BABY DIREKT s.r.o.
Backer Elektro CZ a.s.
Bakker Holland CZ s.r.o.
BALTEA INVESTMENT s.r.o.
BAND SERVIS CZ s.r.o.
BARLOW s.r.o.
BAT NÁŘADÍ s.r.o.
BAUHAUS k.s.
BAUMATIC s. r.o.
BAUMAX ČR s.r.o.
beeline Czech Republlic s.r.o.
BEIJER REF Czech s.r.o.
BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka
Belmanet s.r.o.
BERRY-CZECH, spol. s.r.o.
BG Technik cs, a.s.
Bielmeier Hausgeräte s.r.o.
BILLA, spol. s r.o.
BIMOK AIR, spol. s r.o.
Blueline International s.r.o.
BOBBIN s.r.o.
BOHEMIA UNION TRADE s.r.o.
BonaNatura s.r.o.
BONAS spol. s r.o.
BONITO CZ s.r.o.
BONO-HS, s.r.o.
BORA - spol. s r.o.
BOSÁK spol. s.r.o.
Bösch - technika pro objekty, spol
s r.o.
BOVI CONSULTING s.r.o.
Branko Design, s.r.o.
BRIDGE.OVER s.r.o.
Bronislava Ilenčíková
BS vinařské potřeby s.r.o.
Bučan s.r.o.
BVZ COMMERCE, s.r.o.
CB OBCHODY s.r.o.
CEMOD - CZ s.r.o.
CENTRUM ČISTÍCÍ TECHNIKY s.r.o.
Centrum techniky s.r.o
Certus Mercatus s.r.o.
Clarima, s.r.o.
CLEANINGSYNERGY Czech a.s.
COFFEEBREAK s.r.o.
COLGATE - PALMOLIVE Česká
republika spol. s r.o.
Comperio s.r.o.
COMPEX, spol. s r.o.
Consortio Fashion Group s.r.o.
CONVECT, s.r.o.
COOL SERVIS s.r.o.
CREMON, spol. s r.o.
CRUSSIS elektrobikes s.r.o.
CS COMPANY CZ, s.r.o.
ČEKO IMPORT a.s.
Český velkoobchod s.r.o.
D - I M P O R T s.r.o.
D R U P O L, výrobní družstvo
DA Servis CZ s.r.o.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZ s.r.o.
Daniel Raszka
Darius Lev
Da-So Group s.r.o.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
David Lužný
Davona s.r.o.
DECIBAR s.r.o.
DESIGN STUDIO PLZEŇ s.r.o.
DESIGN TRADE, s.r.o.
DEXIM, družstvo
DG Tip, spol. s.r.o.
DIAX, s.r.o.
Digestoře s.r.o.
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DOMO - ELEKTRO s.r.o.
DOMO SERVICE, spol. s r.o.
DomoSwiss s.r.o.
DP STEINMETZ s.r.o.
DSN, s.r.o.
DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.
Dynamic Trade Company, s.r.o.
DYNAMIC PRAHA spol. s r.o.
ECOCLEAN, spol. s r.o.
EDEN WAY, s.r.o.
EDGE CZ s.r.o.
EDV s.r.o.
EGRIKON s.r.o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
EKOLAB, v.o.s.
EKVI s.r.o.
ELASTO FORM Bohemia s.r.o.
ELBERRY s.r.o.
Electra company s.r.o.
Electra Trade, s.r.o.
ELECTRO BREEZE PRAHA s.r.o.
Electro World (Wholesale) k.s.
ELEKTRA PV s.r.o.
ELEKTRO UNO s.r.o.
ELEKTROČAS s.r.o.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol
s r.o.
Elettromec CZ s.r.o.
ELIOS R.D. s.r.o.
ELKJOP NORDIC AS, organizační
složka
Elko Nový Knín, výrobní družstvo
Elmax Store a.s.
ELNAS s.r.o.
ELPRAG s.r.o.
ELTEA.CZ s.r.o.
ELTON hodinářská, a.s.
ELTOP-PRAHA, s.r.o.
ELVO Hlinsko s.r.o.
EMFI Group s.r.o.
EMOS spol. s r.o.
EMOS trading a.s.
ENEKO spol. s r.o.
EQUISERVIS, spol. s r.o.
ergo elektra, s.r.o.
ERSICO, spol. s r.o.
ES systems produkt s.r.o.
Espresso Professional s.r.o.
Espresso s.r.o.
EUJUICERS. COM s.r.o.
EUROFIT Gastro s.r.o.
Eurofit Trading a.s.
Euromedia Group, k.s.
Eurotech Bratislava, spol. s r.o.,
organizační složka ČR
Eva Chmelařová - Chmelař
EXCELSO s.r.o.
EXIHAND, spol. s r.o
EXPRO MOBIL s.r.o.
F. Karafiát, s.r.o.
Fallbrook s.r.o.
Favia s.r.o.
Felen spol. s r.o.
FILSON s.r.o.
FLADA s.r.o.
FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Fontana Watercoolers s.r.o.
FOR BABY, spol. s r.o.
FRANKE, s r.o.
František Karafiát
František Kubera
Fratelli Onofri s.r.o.
Freudenberg Potřeby pro domácnost, k.s.
FRIKOM spol. s r.o.
GAMYS s.r.o.
GARDIM s.r.o.
GASTROMANIA CZ s.r.o.
GASTROSET CZ plus, s.r.o.
Gatner Elektromarket s.r.o.
GERMANS BOADA, SA organizační
složka
GESIPA CZ s.r.o.
GEZGIN OUTDOOR s.r.o.
GISET s.r.o.
GLOBAL ENTERPRISES LTD spol.
s r.o.
Globus ČR, k.s.
GRANZ KOLÍN s.r.o.
GÜDE CZECH s.r.o.
H E R D U C A spol. s r.o.
HairCare Professionals s.r.o.
HAITECO CZ s.r.o.
Hama spol s.r.o.
HANDY PRAHA s.r.o.
Harmonie Rajhrad s.r.o.
H-COLOR,s.r.o.
Health Products s.r.o.
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Hitachi Power Tools Czech s.r.o.
HK INVEST, s.r.o.
HOBBY CAR, spol. s r.o.
HOFMANN BOHEMIA - partner
gastronomie, s.r.o.
HÖGNER s.r.o.
Holek Production s.r.o.
Holek Trade s.r.o.
Home & Hobby spol. s r.o.
HomeBrands a.s.
Homepack, spol. s r.o.
HOOPLA MEDIA s.r.o.
Horácké kovodružstvo Třebíč
HORKAN KLIMA s.r.o.
HP ELEKTRO-SERVIS s.r.o.
HP TRADING DOBŘÍŠ, s.r.o.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
HR technik s.r.o.
HUDDY DIAMONDS s.r.o.
Husqvarna Česko s.r.o.
CHI Beauty s.r.o.
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA
s.r.o.
IDEAL elektro CZ s.r.o.
Ideal Standard s.r.o.
IDEAL TRADE, spol. s r.o.
IKAR HAHN, s.r.o.
iMi Partner, a.s.
Incos Alfa s.r.o.
Ing. Alan Dvořák
Ing. Ivo Bauer
Ing. Ján Rončák
Ing. Jozef Nešťák - N3N
Ing. Marie Honesová - HM TRADING
Ing. Martin Petrů - OFFIM INTERIÉRY
Ing. Milan Palas
Ing. Petr NOVOTNÝ - NOKA
Ing. Tomáš Lochman
Ing. Václav Páv - Pavexim
INTERLINEA CZ s.r.o.
ITALEST GROUP s.r.o.
ITW Construction Products ČR s.r.o.
Iva Podlipská
Ivo Grandič
J.M. Trade international s.r.o.
JABLUM Czech s.r.o.
JAKUB a.s.
Jan Adámek
Jan Bajer
Jan Mládek
Jana Kahánková, MADISON
Jana Střelbová - Velkoobchod
Japa Foods s.r.o.
Japetuss Pro, s.r.o.
Jindřich Valenta - Elko Valenta
Jiří Hlavatý s.r.o.
Jiří Kostka
Jiří Režný - ELEKTROSERVIS
JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského
zařízení, spol. s r.o.
JORK, spol. s r.o.
Josef Kalous - IMEX
JOT-obchodní transakce, spol. s r.o.
K + B Progres, a.s.
K24 International s.r.o.
Kamil VARGA
Karel Čížek
Karel Kohlíček
Karma Český Brod a.s.
Kaufland Česká republika v.o.s.
KHIM - Marketing Center s.r.o.
KHIM Bohemia s.r.o.
KiK textil a Non-Food spol. s r.o.
Kika Nábytek s.r.o.
Kili, sr.o.
KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
KL - TRADE, s.r.o.
KLIMA - CLASSIC s.r.o.
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Köder s.r.o.
KOLMEK SPOL. s r.o.
Koopman International Prague s.r.o.
KRÄNZLE, spol. s r.o.
KUCHYNĚ KOZÁK, s.r.o.
Kwesto Service s.r.o.
L´OREAL Česká republika s.r.o.
La Boutique Suisse s.r.o.
LADA šicí stroje, s.r.o.
LASER CUT s.r.o.
LEIFHEIT CZ a.s.
LEMA clear s.r.o.
LERAX, s.r.o.
Leszek Zelený
LEVIOR s.r.o.
LG Electronics CZ, s.r.o.
Lubor Nešpor - Moneco
Lumír Špika
Lybar a.s.
M&P invention, s.r.o.
Maděra a Šípek, spol. s.r.o.
Makita, spol. s r.o.
MANI, spol. s r.o.
Manta PLUS, spol. s r.o.
MARCCRAB GROUP s.r.o.
MARCCRAB s.r.o.
MarexTrade s.r.o.
MARK DISTRI, spol. s r.o.
Martina Grošupová
MASO - PROFIT, spol. s r.o.
MATTES TRADING s.r.o.
MAXX KUCHYNĚ s.r.o.
Mc TREE a.s.
Medaut, s.r.o.
MedHelp s.r.o.
Mechanik, spol. s r.o.
Melitta ČR s.r.o.
Merida Hradec Králové, s.r.o.
MERKUR CASINO a.s.
MERKUR GAMES a.s.
MESTRA HOUSE, s.r.o.
Metabo s.r.o.
MICOS spol. s r.o.
Michal Roškot - Flex
Michal Szczurek
Michal Tvrdík
Milan Hora
Miloš Cmíral
Miloš Hakl
Miloš Mulač
Mipam bio s.r.o.
Miroslav Votruba
MIX-MEDIA ELEKTRO s.r.o.
ML Trade, s.r.o.
MODOM s.r.o.
MONACO int. s.r.o.
MONTANI-EU, s.r.o.
MORA MORAVIA, s.r.o.
MOTeC spol. s r.o.
MPM -QUALITY v.o.s.
Mr.Lawn, Ltd. - Czech Republic
branch,org.složka
MSO Trade a.s.
Nakupuj šikovně s.r.o.
NAREX s.r.o.
NAVIGGO GROUP s.r.o.
Nedbal Trading s.r.o.
NEPA, společnost s ručením omezeným
NEST, spol. s r.o.
Nestlé Česko, s.r.o.
NEUBING, s.r.o.
NEW PRESENCE JEWELS s.r.o.
NEWAG, spol. s r.o.
NCH Czechoslovakia s.r.o.
NCH Distribution s.r.o.
Nilfisk-Advance s.r.o.
NOKO, spol. s.r.o.
NORD LINE,spol. s r.o.
NORMA, k.s.
ODŠŤAVŇOVAČE s.r.o.
OK business, s.r.o.
Okay s.r.o.
OMEGA Colt s.r.o.
OMICRON - svářecí stroje s.r.o.
OMNITECH spol. s r.o.
Ondřej Novotný - AgenturaGATE
ORAVA retail sales, s.r.o.
ORAVA s.r.o.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol.
s r.o.
OTT KLIMA, s.r.o.
OTTO - Office (CZ) s.r.o.
OTTO INVEST s.r.o.
PALAS import s.r.o.
Panasonic Marketing Europe GmbH,org.složka
Pavel Haišman
Pavel Hnilica
Pavel KLUBAL - Café Klub
Pavel Nedbal
PENNY, spol. s r.o.
PENTA CZ s.r.o.
PERLACASA s.r.o.
Petr Kubíček
Petr Vašák Panter
Petr VÝKRUTA-FLORIDA
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
PlazaMarket CZ s.r.o.
PM servis, spol. s r.o.
Potten & Pannen - Staněk group,
spol. s r.o.
PRAGOPOLAIR s.r.o.
Praha Music Center Spol. s r.o.
PREMT CZ s.r.o.
PRESSER s.r.o.
PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.
Procter & Gamble Czech Republik
s.r.o.
ProCzech s.r.o.
PROFIMED s.r.o.
PROMOANGEL s.r.o.
Promtinvest spol. s r.o.
PULS - PRAHA, s.r.o.
PURE SOLVE Česká republika spol.
s r.o.
PURITAS & SANITAS s.r.o.
PZP HEATING a.s.
R spol. s r.o.
Radek Müller
Radek Svoboda
RAFINANZ ORBICO CZ s.r.o.
REDA a.s.
REFAX plast s.r.o.
REGA BRNO, spol. s r.o.
REKLAMA CENTRUM spol. s r.o.
REMOSKA s.r.o.
R-FIN s.r.o.
RIHO CZ, a.s.
Richard Karafiát - GASTRO
RNDr. Drahoslav Dočkal - VEA
Robert Matějka-HELIA
Roman Spurný
Roman Volák
ROSSMANN, spol. s r.o.
ROYAL HOME s.r.o.
RPR - Wterm s.r.o.
Rudolf Koller spol.s r.o.
RUST design s.r.o.
S.C. Johnson s.r.o.
Saeco CZ s.r.o.
SALEMAX s.r.o.
Salon Professional s.r.o.
Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o.
Sana Products s.r.o.
Saturn home appliances s.r.o.
SC Johnson Europe Sarl
SCANBIS TRADE s.r.o.
Sconto Nábytek, s.r.o.
Sebald společnost s ručením omezeným
SEDLÁK INTERIÉR s.r.o.
SEZAM spol. s r.o.
SHADA Česká republika s.r.o.
Sharp Electronics (Europe) GmbH,
organizační složka
SHOP PRO VÁS s.r.o.
Schiessl, s.r.o.
SKI Přívrat s.r.o.
Slovák Jaroslav
Smaland s.r.o.
SNOW-HOW ČR s.r.o.
SOKRA, s.r.o.
Solac - Elektro, spol. s r.o.
Soňa Budilová
Soňa Moupicová
SOT - Eko s.r.o.
SPIKA.L s.r.o.
STAND-BY Europe s.r.o.
Stanislav Uher
Stanley Black & Decker Czech
Republic s.r.o.
STASAN s.r.o.
STEEN QOS s.r.o.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STRIMA CZECH s.r.o.
Studio Moderna s.r.o
Sun City s.r.o.
Sunexclean s.r.o.
Svatomír Begeni - Sokra
Swarovski Bohemia spol. s r.o.
Šárka Onderková
ŠVARC a P. spol. s.r.o.
TAUER ELEKTRO a.s.
Teka - CZ s.r.o.
Telenákup Česká republika, s.r.o.
Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
TERAsport-Müller s.r.o.
TERMO KOMFORT, s.r.o.
Tesco Stores ČR a.s.
TESCOMA s.r.o.
TESORT, spol. s r.o.
TETRO PLUS s.r.o.
TEXCENTRUM, spol. s r.o.
TILIA International s.r.o.
TITAN spol. s r.o.
TKF, spol. s r.o.
TL souhvězdí LED s.r.o.
Tomáš Mizerák
TOMILEDO s.r.o.
Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.
TOP MORAVIA Q, s.r.o.
TOVARES s.r.o.
Trade Concept s.r.o.
Traminal s.r.o.
TRÉDL-BORGY CZ a.s.
TREND PLUS s.r.o.
TREVOS, a.s.
TS, s.r.o.
TULIPÁN, spol. s r.o.
UBC LOGISTYKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
organizační složka
UniKOS spol. s r.o.
UNIPRO - CZECH s.r.o.
UNIS COOL, s.r.o.
UNIVEX CZ ,v.o.s.
ÚSOVSKO FOOD a.s.
UZIN s.r.o.
V I N I S, s.r.o.
VÁGNER POOL s.r.o.
VARES Mnichovice a.s.
VARGA s.r.o.
VARI, a.s.
VARTA Baterie spol. s r.o.
VČAS s.r.o.
VECTOR INTERNATIONAL spol.
s r.o.
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.
Velloria Group s.r.o.
Veronika Padrtová
VETRO-PLUS a.s.
Victoria Diamond s.r.o.
Vitakraft CHOVEX s.r.o.
VIVANTIS a.s.
Vladimír Fiala - Fima Brno
Vladimír Pachta
VOLMAR spol. s r.o.
VOR spol. s r.o.
VORWERK CS k.s.
V-systém elektro s.r.o.
VYKOM vytápění hal s.r.o.
W.A.T.C.H. CZ, s.r.o.
Wacker Neuson s.r.o.
Walmsley enterprises international
spol. s r.o.
WATERGATE s.r.o.
Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o.
Weidler Praha s. r.o.
Welding progress s.r.o.
WELT SERVIS spol. s r.o.
WERCO spol. s r.o.
WISE PARTNERS s.r.o.
XXL shop s.r.o.
YAZZI s.r.o.
YES computers s.r.o.
YODAI s.r.o.
ZANZIBAR s.r.o.
Zásobování a.s.
Zdeněk Daněk
Zdeněk Kopr
Zdeněk Vít-VITA LONGA
Zdeněk Vorlický - STAVEBNÍ
STROJE
Zdeňka Mrázková
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o.
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.
ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ANNUAL REPORT
27
ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha 4
[email protected]
28
www.elektrowin.cz
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA | ANNUAL REPORT