Police
Šumvald
Pískov
Klopina
Troubelice
Most u Mladče
Most u Mohelnice
Dlouhá Loučka
Vplouváte do úseku se zvýšeným množstvím
Vplouváte
na území CHKO Litovelské Pomoraví.
Dědinka
naplaveného dřeva v řece, některé kmeny, zejména Ka
Úsov
Jez Moravičany
Lazce
u vnějších (strmých) břehů meandrů jsou ukotveny
lodě po pravém břehu (je zde táboZadníPřenášejte
Újezd
Horní Sukolom
lany. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Nevstupujte
Dědina
řiště). Z vody mohou vyčnívat železnéNová
larseny.
na náplavy, mohou zde hnízdit vzácné druhy ptáků.
Jez Nové Mlýny
K mostu na silnici Mladeč – Nové Zámky můžete přiPřenášejte lodě po pravém břehu.
Medlov
vézt loď motorovým vozidlem.
Hlivice
Dolní
Sukolom
Paseka
Plujte ještě 400 m a pod mostem u leJez Litovel
vého břehu se v osadě Nové Mlýny naCeloročně
je
vyznačena
vodácká
cesta
po elekchází tábořiště s možností příjezdu
trárenském
náhonu
(loď
přenášejte
z hlavního
toku
motorových vozidel. V jeho sounaBrníčko
elektrárenský náhon
na pravém břehu). V  obHaukovice
sedství
je
restaurace.
to
dobí od 1. srpna do 31. března můžete pokračovat
Králová
ve
l(
Jez Řimice
po hlavním toku (loď přenášejte na levém břehu).
14
UNIČOV
Benkov
,9
Přenášejte lodě
Za nižších průtoků (informace o průtocích např.
km
po levém břehu.
na http://hydro.chmi.cz) zvažte splouvání hlavního
)
Pokračujte po
Rybníček
toku řeky Moravy, nevyhnete
se častému brodění
hlavním toku
a přenášení lodí! Újezd
Moravy.
Komárov
Litovel - vodácké tábořiště
CHKO
Želechovice Zde můžete přenocovat, dovézt loď motorovým
Střelice
vozidlem, občerstvit se, případně navštívit město LiLITOVELSKÉ
tovel – „Hanácké Benátky“. V případě pokračování
Mladějovice
plavby Litovelským Pomoravím, plujte po elektrárenRenoty
POMORAVÍ
ském náhonu až k autobusovému nádraží a odtud
Dětřichov
přeneste loď na Malou Vodu k ulici Palackého (trasa přenosu je dlouhá cca 0,8 km).
O  možnosti převozu lodí přes Li4 2,7 Nové Zámky
Strukov
Ba
tovel se můžete informovat
5
ve vodáckém tábořišti. Ba
5
1
2
Třeština
1
Stavenice
3
or
M
MOHELNICE
a
av
z M
po
orava 3 ,9 km
ce
ni
el
oh
M
Li
4
Moravičany
2
7
3k
Doubravice
m
Loštice
Mitrovice
Nové
Mlýny
Palonín
6
3
2, 2
Červená
Lhota
Hrabí
Řimice
Bílá Lhota
Měník
Pateřín
Hradečná Měrotín
3,1
Mladeč
Sobáčov
Červenka
km
6
7
Víska
2,
2
LITOVEL
1
Kovářov
Pňovice
Žerotín
Tři Dvory
1
vyznačené
Hnojice
vodácké
cesty
6,1
pěší přechod přes
Litovel (detail viz
2. strana letáku)
km
Luž
Stádlo
hranice NPR
Ramena řeky Moravy
Chudobín
2 1,3
km
hranice CHKO
3
Litovel – Malá Voda
Střeň
Litovelské Pomoraví
Nová Ves
Haňovice
1
Zde se nastupuje
Liboš
možnost
stanováníHuzová
Moravská
Slavětínna Malou Vodu.
4
Q
2
a příjezdu vozidel
Savín
2,4
Březové
Nejsou-li u stanoviště znaky auta
5 2,1 k
Jez Šargoun
Myslechovice
Ješov
Rozvadovice
a stanu, znamená to, že vjezd
m
Loď přenášejte po pravém břehu.
a stanování jsou zde zakázány.
Lhota nad
1
Pod jezem vplouváte do Národní přírodní
km
2 ,5
Moravou
km
rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy.
0
1
2
3
Unčovice
Štěpánov Benátky
Hynkov
OdlehčovacíLoučka
rameno Bahenka
Plujte rovně po Malé Vodě. Zákaz odCholina
Mezice
bočení vlevo na odlehčovací rameno BaBřezce
PLUJETE
henku.
NA VLASTNÍ
Náklo
Dubčany
Elektrárna Březové
Bílsko
NEBEZPEČÍ!
Kolem elektrárny přenášejte lodě
po pravém
břehu (délka cca 200 m). Neda- Odrlice
Vilémov
Hynkov
leko místa nástupu je restaurace a rovněž
Příkazy
Skrbeň
Od jezu Hynmísto příjezdu motorovým vozidlem.
2
kov
pokračujte
vpravo
Senička
Jez Lhota nad Moravou
po
Mlýnském
potoce,
Horka nad
Cakov
Nepokračujte rovně
po Malé Vodě, naohuslavice
překonejte místní „peřej“
Chomoutov
Moravou
3
razili byste na neprůchodný objekt bývalé
pod mostem a po pár metrech
km
3
elektrárny. Loď přeneste po
levém
břehu
Senice
na
Hané
buď odbočte vpravo na odpad
Nové Dvory
na tzv.Olbramice
Svodnici pod jezem, která po dvou
od mlýna v Hynkově nebo plujte
Břuchotín
km ústí zpět do Malé Vody. Ve Svodnici burovně po Mlýnském potoce až do Oloaková u Konice
dete při nižším stavu vody překonávat větší
mouce. Pokud se zastavíte v Hynkově,
množství naplaveného dřeva. Proto prosím
je zde možnost občerstvení a před mlý4
sjíždějte tento úsek se zvýšenou opatrností.
Křelov
nem rovněž parkování motorového vozidla.
Náměšť na Hané Pod jezem Hynkov je plavba po hlavním toku
Nedaleko
Krakovec (cca 800 m) je pískovna Náklo,
Loučany
kde se dá koupat.
řeky Moravy zakázána. Vjezd k jezu Hynkov a tám
boření u jezu není povoleno.
Elektrárna Horka nad Vojnice
Moravou
Lávka na Doubravce
OLOMOUC
Nezdržujte se v blízkosti malé vodní elektrárny.
Laškov
Očekávejte
zvýšené množství naplaveTěšetice
Vystupujte na
pravém břehu před mostem. Je zde možKandia
ného
dřeva v korytě řeky. DbejteStřížov
prosím
zvýRataje
Střížov
nost příjezdu motorovým vozidlem.
šené opatrnosti. Po 1,5 km budete vplouvat
Dvorek
V roce 2013 vydal Mikroregion
Ústín
Ludéřov
do NPR Ramena řeky Moravy, kde je plavbaDrahanovice
Topolany
Jez Chomoutov
Litovelsko. Text a grafický návrh:
od 1. 4. do 31. 7. zakázána.
Lodě přenášejte po pravém břehu, k nástupu a výstuSpráva Chráněné krajinné obKníničky
Pěnčín
řemyslovice
Luběnice
pu na břeh využijte
kamenné schůdky u jezu.
Most u Střeně
lasti Litovelské Pomoraví.
Lhota pod Kosířem
Hněvotín
Proplouváte NPR Ramena řeky Moravy
Mapový podklad: © ZCHÚ
Jez Řepčín
(splouvat tento hlavní tok Moravy lze pouze
(AOPK ČR), © DMÚ 25 (AČR),
Vystupujte na pravém břehu nad mostem, přejděte most
v období od 1. srpna do 31. března).
© ZABAGED (ČÚZK)
a lodě přenášejte po levém břehu až pod jez Řepčín.
,5
1
1, 7
4
5
1,3
k
2
3 km
1
Mlýnský potok z Hynkova po Olomouc (12,9 km)
1
va
ora
M
Morava z Litovle po Hynkov
splavnost 1.8. - 31.3. (10,4 km)
3
5,6 km
Malá Voda z Litovle po Hynkov (9,4 km)
2
2
3
4
ledňáček říční
Řeka Morava vytváří na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví unikátní říční síť, zvanou vnitrozemská říční delta. Její nejcennější úseky, téměř
nedotčené technickými zásahy, se vyznačují velkou
proměnlivostí říčního koryta, tůněmi, brody, ostrovy,
štěrkovými lavicemi a značným množstvím naplaveného dřeva. To vše je předpokladem bohatého osídlení
nejrůznějšími druhy živočichů. Některé druhy živočichů
žijí u řeky skrytě a téměř se s nimi nesetkáme, jiným
můžeme, byť nevědomky, způsobit vážné problémy.
Například při přetahování lodí a chození po náplavech
můžeme snadno přehlédnout a zašlápnout dobře maskovaná vejce či drobná mláďata vzácných druhů ptáků.
I samotná přítomnost lidí v korytě toku a na jeho březích
ruší ptáky při toku, sezení na vejcích a ochraně mláďat.
Opuštěná vejce či mláďata pak mohou uhynout dříve,
než se  k nim vyrušení rodiče vrátí. Aby k tomu nedocházelo, je nutné alespoň na období hnízdění vyloučit
vodáctví na hlavním toku Moravy v Národní přírodní rezervaci (NPR) Ramena řeky Moravy, a to od 1. dubna
do 31. července (v úseku z Litovle do
Hynkova lze v tomto období plout
kulík říční
po toku Malé Vody). Věříme, že
toto omezení prospěje živočichům, kteří jsou zde doma.
pisík obecný
V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví plujete po vyznačené vodácké cestě na vlastní
nebezpečí! Dbejte zvýšené opatrnosti, hlavně v úsecích, kde je naplavené
dřevo. Zvolte trasu s ohledem na své vodácké zkušenosti. Rodinám s dětmi a méně zdatným
vodákům doporučujeme ke splouvání spíše Malou Vodu
a Mlýnský potok, případně hlavní tok Moravy od Mohelnice po most na silnici Mladeč – Nové Zámky. Kolem
nebezpečných míst - jezů a malých vodních elektráren,
přenášejte lodě v doporučených místech, nekoupejte se
a neskákejte do vody v blízkosti těchto objektů.
Dodržujte prosím při splouvání řek v Litovelském
Pomoraví následující pravidla:
• Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.
Odpadky neodhazujte do řeky a na břehy.
• Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, nenechte pobíhat psy po náplavech.
• Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí na místech k tomu doporučených.
• Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není
vyznačená vodácká cesta.
• Táboření a rozdělávání ohňů je povoleno pouze
na vyhrazených, v terénu vyznačených místech.
Fota: Karel Poprach (www.tyto.cz),
Jan Ševčík, Vladislav Holec
morčák velký
Detail přenosu lodí v Litovli - z elektrárenského náhonu na Malou Vodu
(o možnosti převozu lodí se informujte ve vodáckém tábořišti v Litovli)
LITOVEL
°
0
© ZABAGED (ČÚZK)
50 100
m
200
Download

Letáku o vodáctví v CHKO Litovelské Pomoraví