Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ
Prioritná os:
1 . R e f o r m a s ys t é m u v z d e l á v a ni a a o d b o r n e j
prípravy
Opatrenie:
1 . 1 P r e m e n a t r a di č ne j š k o l y n a m o d e r n ú
Prijímateľ:
S p o j e n á šk o l a
N á z o v p r oj e k t u :
In f o r m a č n é t e c h n o l ó gi e
– e f e k t í vn y n á s t r o j
v o d b o r n om v ýc v i k u
K ó d IT M S p r o j e k t u:
Aktivita,
seminára
resp.
2 6 1 1 0 1 3 0 12 9
n á z ov
4 . 1 . 4 T v o r c a st u d i j nýc h m a t e r i á l o v 1
Zapájanie
s y s t é mu .
a
oživovanie
b e z p e č n os t n é h o
Za p á j a n i e a o ţ i v o v an i e b e z p e č n o st n é h o s ys t é m u
1 . P r e h ľ a d z a b ez p e č o v a c í c h p r v k o v z a be z p e č o v a c i e h o s ys t é m u
2 . M oţ n o st i v yb r a n ýc h p r v k o v z a b e z p e č o v a c i e h o s ys t é m u
3 . P r í kl a d y n a s t a v o v a n i a p r v k o v z a b ez p e č o v a c i e h o s ys t é m u
4 . P r e s k ú š a ni e f u n kč n o s t i n a v r hn u t é h o z a b e z p e č o v a c i e h o sys t é m u
1 . P r e h ľ a d z a b ez p e č o v a c í c h p r v k o v z a be z p e č o v a c i e h o s ys t é m u
R a d i o vý p ag e r PG - 2 W
S ú p r a v a P G - 2W j e z a r i a d e n i e u r č e n é k b e z d r ôt o v é m u p r e no s u p o pl a c h o v e j
i n f o r m á c i e z a u t om o b i l u . S ú p r a v a u m o ţ ňu j e v o v o ľ n om p r i e s t r a n s t ve
p r e n á š a ť i n f o r m á c i u a ţ n a vz di a l e n o sť c c a 2 k m . S a du t v o rí : v ys i e l a č P G 2 T , p r i j í m a č P G - 2 R , s am o l e p i a c a a nt é n a P G - 2 A , t l a č í t ko v ý o v l á d a č p r e
r u č n ú a k t i v á c i u a z ap o j o v a c i e k á b l e .
G S M p a g e r A B B AS A M - M I N I
G S M k om u ni k á t o r p r e s ys t é m y E ZS j e u r č e n ý k p r e n o s u p o p l a c h o v ýc h a
o s t a t n ýc h p r e v á d z ko v ýc h i n f o r m á c i í po s i e t i GS M z o s ys t é m u E ZS , EP S a
ď a l š í c h b ez p e č n o s t n ýc h a p l i k á c i í . O b s a h u j e 2 d v o j s t a vov é v s t u p y a 2
v ýs t u p y, t v o r e n é t r a n z i st o r o v ým v ýs t u p o m . V ýs t u p y j e m o ţ n é p ou ţ i ť k
diaľkovému
o vl á da n i u
t e c h n o l ó gi í
na
objekte
( si r é n y,
osvetl enie,
v yk u r o v a n i e , k l i m a t i z á c i a a t ď . )
G S M p a g e r A L L T E C H A n ti l u mp
Za r i a d e n i e A N T I LU M P j e a l a r m o v á ús t r e d ň a , k t o r á u m oţ ňu j e p r e h l á s e n i e
p o p l a c h u a l e b o i ne j s l e d o v a n e j u d a l o s t i v yu ţ i ť m o bi l nú s i e ť GS M a
i n f o r m o v a ť o p r á v ne n ú o s o b u o s t a v e s t r á ţ e n é h o o b j e kt u . Za r i a d e n i e j e
v h o d n é p r e s l e d o va n i e m o b i l n ýc h a u t o m o b i l o v a s t a t i c kýc h o b j e k t o v a
o k r e m t o h o a j p r e z b e r d á t a r i a d e n i e t ec h n o l o gi c k ýc h p r o c e s o v .
G S M p a g e r y B r a Mo
N i e j e t o k o m e r č n e v yr á b a n é z a r i a d e n i e , a l e
"free" konštrukcie určené
p r e v ýr o b u s v o j p o m o c n e . V š e t k y p o d k l a d y j e m o ţ n é s t i a h nu ť z i n t e r n e t u h t t p : / / b r a m o . p c s v e t .n e t
GSM pager Cerberus
Tento
SMS
p r i p o j e n ým
m o d ul
GSM
je
u ni v e r z á l n e
m o b i l n ým
zariadenie ,
telefónom
um oţ ňu j ú c e
obojsmerný prenos
spolu
s
b i n á r n yc h
i n f o r m á c i í s v yu ţ i t í m S MS s p r á v . K on š t r u k č n e j e m o d ul n a v r h n u t ý t a k ,
a b y b o l s c h o p n ý r i e š i ť č o m o ţ n o n a j ši rš í z á b e r uţ í v a t e ľ s kýc h p o ţ i a d a v i e k
p r i j e h o a pl i k á c i i .
G S M p a g e r y T C 1 0 a T C 1 0 mi n i
K o m u n i k a č n ý p r o c e s o r T C 1 0 t e l e f o n u j e n a 4 t e l e f ó n n e č í s l a , T C 10 m i ni
t e l e f o n u j e i b a n a 2 t e l e f ó n n e č í s l a a j e t o i b a p l n e f u nk č n á d o s k a p l o šn ýc h
s p o j o v . G S M v o l a č -h l á s i č ( p a ge r ) s a s k l a d á z m ob i l n é h o t e l e f ó n u E r i c s s on
A 1 0 1 8 s a l e b o T1 0 a s a m o t n e j G S M b r á n y ( k o m u n i k a č n é h o p r o c e s o r a ) .
G S M p a g e r E u r oa l a r m E s p r i t
Za r i a d e n i e j e m o ţ né p o u ţ i ť k o c h r a n e a u t o m ob i l o v , m o t oc yk l o v , d o m o v,
chát,
m i e st n o st í ,
N a j p o u ţ í v a n e j ši e
predajní
je
toto
a
z a r i a d e ni e
akéhokoľvek
pri
i n éh o
m o b i l n ýc h
zariadenia.
objektoch
al e bo
o b j e k t o v, kt o r é s ú n a s a m o t e . Za r i a d e n i e m á n e o b m e dz e ný d o s a h n i e l e n v
t u z e m s k u , al e a j p o c e l o m s v e t e .
GSM pagery Level rady GB 060
S ú t o d i a ľ ko v o r i a de n é a u t o m a t y p r e r e gu l á c i u , z b e r d á t a o v l á d a n i e c e z
s i e ť GS M . GS M a ut o m a t G B 0 6 0 u m oţ ň u j e s a m o či n n e r i ad i ť n aj r ô z n e j š i e
a p l i k á c i e a p r i t o m i c h n a d i a ľ k u p om oc o u s i e t e G S M o vl á d a ť , z b i e r a ť z
n i c h n a m e r a n é d á t a a m o d i f i k o v a t p r e v á d z k u o b sl u h y. T o v š e t k o s a d á
jednoducho
m o bi l n ým
telefónom
alebo
komfortne
modem om
zo
v z d i al e n é h o p o č í t ač a P C . Zá r o v e ň u m o ţ ňu j e c e z R S 2 32 p r i a m o z P C
o d o s i e l a ť a p ri j í m a ť S MS s p r á v y, v o l i ť č í sl a o d c h á dz a j ú c i c h h o v o ro v ,
p r i j í m a ť ho v o r y a n a d v ä z ov a ť d át o vé s p o j e ni e n a p r í kl a s n a i nt e r n e t .
Za r i a d e n i e z d r u ţ uj e p r o gr a m o v a t e ľ n ý a u t o m a t a GS M ko m u n i k á t o r .
GSM pager GUARD GD101
S ú p r a v a p a ge r o v j e u r č e n á n a o c h r a n u v oz i d i el a ob j e k t ov p r o t i k r á d eţ i
ohlásením
p o p l a c hu
na
externý mobil. Je
po s t a v e n á n a
bázi
R IS C
p r o c e s o r a a t o j e j z a r u č u j e p r e d t ým n e d o s i a h n u t eľ n é m oţ n o st i a t a kt i eţ
k v a l i t u.
Ovládanie
zariadenie,
al e b o
je
ako
m oţ n é
nastaviť
z a r i a d e ni e
ako
s a m o s t at n e
s po l u p r a c u j ú c e
s
pracujúce
a ut o a l a r m o m
vo
vozidle.
G S M p a g e r S E NS IT M B - G 0 1
T e n t o p a ge r j e s ys t é m G S M b r á n y u m o ţ ň u j ú c i f u n k c i u d om á c e j d i a ľ k o v e j
automatizácie
pom o c o u
mobilného
telefón u.
V š e t ky
funkcie
sa
k o n f i gu r u j ú p om o c ou S MS sp r á v . T i et o j e m oţ n é z a sl a ť a k e d yk o ľ v e k t a k
zmeniť
k o n fi gu r á c i u
na
d i a ľ ku
alebo
priamo
napísať
na
m o b i l nom
telefóne, ktorý je súčasťou zariadenia.
G S M p a g e r y Z e t r o n P1 , P1 0
P a ge r P 1 j e z a b e z p e č o v a c í s ys t é m p r e m o b i l n é a p e v n é p r o s t r i e d k y s
p r e n o s o m i n f o r m á c i í p o s i eť a c h G S M 90 0 / 1 8 0 0 M H z . M á d v a p o p l a c h o v é
v s t u p y, j e d e n v ýs t u p a j e d e n v ýs t u p p r e e x t e r n ú LE D d i ó d u . Zm e n i ť
n a s t a v e n i e ( p r e p r o gr a m o v a ť ) j e m oţ n é o m o c o u S MS s p r á v, a l e b o l o k á l n e
z k l á v e s n i c e m o bi l né h o t e l e f ó n u p a ge r u .
P a ge r P 1 0 m a št yr i p o p l a c h o v é
v s t u py, d v a a n a l ó go v é v s t u p y, v s t u p p r e
p r i p o j e n i e ex t e r n é ho m i k r o f ó n u , š t yr i v ýs t u p y, v ýs t u p p r e e x t e r n ý LE D a
v ýs t u p
pre
e x t e r nú
sirénu.
Za r i a d e n i e
sa
dá
m on i t or o v a ť ,
o v l á d ať
p o m o c o u k r á t k yc h S M S t e x t o v ýc h s p r á v , D T M F t ó n m i , a l e b o l o k á l n e z
k l á v e s n i c e m o bi l n éh o t e l e f ó n u p a ge r u .
2 . M oţ n o st i v yb r a n ýc h p r v k o v z a b e z p e č o v a c i e h o s ys t é m u
R a d i o vý p ag e r PG - 2 W
S ú p r a v a P G - 2W j e z a r i a d e n i e u r č e n é k b e z d r ôt o v é m u p r e no s u p o pl a c h o v e j
i n f o r m á c i e z a u t om o b i l u . S ú p r a v a u m o ţ ňu j e v o v o ľ n om p r i e s t r a n s t ve
p r e n á š a ť i n f o r m á c i u a ţ n a vz di a l e n o sť c c a 2 k m . S a du t v o rí : v ys i e l a č P G 2 T , p r i j í m a č P G - 2 R , s am o l e p i a c a a nt é n a P G - 2 A , t l a č í t ko v ý o v l á d a č p r e
r u č n ú a k t i v á c i u a z ap o j o v a c i e k á b l e .
V ys i e l a č u m o ţ ň u j e v ys i e l a n i e t r o c h r ô z n yc h i n f o r m á c i í ( m á t r i
s i gn á l o v é v s t u p y) . O k r e m t o h o j e m oţ n é k v ys i e l a č u p r i p o j i ť t l a č í t k ov ý
o v l á d a č p r e r u č n ú a k t i v á c i u p a ge r u ( u m o ţ ňu j e v ys l a ť t r i r ô z n e si gn á l y) .
K a ţ d ý v ys i e l a č m á z v ýr o b y n a s t a v e n ý s v o j v l a s t n ý ( o d o s t a t n ýc h
v ys i e l a č o v r ô z n y) d i gi t á l n y p r e n o s o v ý k ó d . T e n z a i s ť u j e , ţ e n a v ys l a n ý
s i gn á l b u d e r e a go v a ť i b a t e n p r i j í m a č , k t o r ý j e n a t e n t o k ód n a s t a v e n ý. K u
k a ţ d é m u v ys i e l a č u j e m o ţ n é n a s t a v i ť ľ ub o v o ľ n ý p o č e t p r i j í m a č o v .
P r e v ys i e l a n i e s a m ô ţ e p ou ţ i ť s a m ol e pi a c a a n t é n a , a l e b o v yu ţ i ť u ţ
n a i n š t a l ov a n ú a u t oa n t é n u . V ys i e l a č m á z a b u do v a n ú v ýh yb k u a n t é n n e ho
s i gn á l u ( v k ľ u d o v om s t a v e j e s i gn á l z a n t é n y v e d e n ý d o a u t o r á d i a ) . V
prípade,
ţe
autoanténa,
je
na
vozidle
p os k yt u j e
p a ge r
n a m on t o v a n á
tieţ
s i gn á l
automatická
pre
ovládanie
v ys u n o v a c i a
v ys ú v a c i e h o
mechanizmu.
P r i j í m a č m á m i n i a t ú r n e r o z m e r y, a b y s a m o h o l n o s i ť vo v r e c k u ,
alebo
zavesený
na
opasku.
Pre
z a c h yt e n i e
kódovanej
informácie
z
v ys i e l a č a r e a gu j e a k u s t i c k ým a o p t i ck ým s i gn á l o m . K a ţ d ý p r i j í m a č j e
s c h o p n ý s a n a u č i ť p r e n o s o v ý k ó d t r o c h r ô z n yc h v y s i e l a č o v , j e d e n p r i j í m a č
j e s c h o p n ý m o n i t o ro v a ť a ţ
t r i a ut o m o b i l y. P o d ľ a f a r b y s v i t u s i gn á l k y
C A R ( č e r v e n á , z e l e n á , a l e b o o r a n ţ o vá ) j e m oţ n é r oz oz n a ť , z k t o r é h o
v ys i e l a č a b o l s i gn á l z a c h yt e n ý.
T e c h n i c k é ú d a j e p a ge r u s ú : v ys i e l a č : n a p á j a n i e e x t e r n ým z d r o j om
o d 1 0 s o 1 5 V p r i o d b e r e p r ú d u v k ľ ud e 1 0 m A , p r a c o v n ý k m i t o č e t j e 2 7
M H z , m ax i m á l n y v ýk o n 4 W , p r a c o v n ý d o s a h a ţ 2 k m ( v o ľ n á p l o c h a ),
d o b a p r e v á d z k y m a x i m á l n e 30 s p o a k t i v á c i i , p r i j í m a č : n a p á j a n i e 2 x
b a t é r i e 1 , 5 V t yp A A A , k ľ u d o v ý o d b e r t yp i c k y 1 , 2 m A , ţ i v o t n o sť b a t é r i í
p r i 5 0 p r e v á d z k e j e c c a 2 m e s i a c e , s i gn a l i z á c i a j e a k u s t i c k á a o p t i c k á ,
a n t é n a j e v s t a v a n á rá m o v á a r o z m e r y p r i j í m a č a s ú 7 5 x 5 5 x 17 m m .
G S M p a g e r A B B AS A M - M I N I
G S M k om u ni k á t o r p r e s ys t é m y E ZS j e u r č e n ý k p r e n o s u p o p l a c h o v ýc h a
o s t a t n ýc h p r e v á d z ko v ýc h i n f o r m á c i í po s i e t i GS M z o s ys t é m u E ZS , EP S a
ď a l š í c h b ez p e č n o s t n ýc h a p l i k á c i í . O b s a h u j e 2 d v o j s t a vov é v s t u p y a 2
v ýs t u p y, t v o r e n é t r a n z i st o r o v ým v ýs t u p o m . V ýs t u p y j e m o ţ n é p ou ţ i ť k
diaľkovému
o vl á da n i u
t e c h n o l ó gi í
na
objekte
( si r é n y,
os vetlenie,
v yk u r o v a n i e , k l i m a t i z á c i a a t ď . ) . vš e t k y i n f o r m á c i e v z ni k n ut é v s ys t é m e s a
d a j ú d o r u č i ť k p r í j e m c o v i p r o s t r e d ní ct v o m S M S t ex t o v ýc h s p r á v a l e b o
p r o s t r e d n í c t vo m 2 rô z n yc h h l a s o v ýc h s p r á v . K o n t r o l u s ys t é m u
j e m oţ n o
v yk o n á v a ť n a s t a v i t e ľ n ým , p e r i o d i c k ým k o n t r o l n ým v o l a n í m v n i e k o ľ k ýc h
reţimoch
a
p r i pom i e n k o v ou
k o m u n i k á t o r a s i nf o r m á c i a m i
SMS
správou
so
s p ä t no u
o d p ov e ď o u
o s t a ve v s t u p o v, v ýs t u p o v , n a p á j a n i a ,
k r e d i t u a ú r o v ni s i gn á l u . K o m u ni k a č n ý m o d u l j e k o n št r u k čn e r i e š e n ý t a k ,
ţ e j e m o ţ n é d o ň vl oţ i ť S IM k a r t u ľ u b o vo ľ n é h o o p e r á t o r a .
Technické údaje:
- n a p á j a c i e n a p ä t i e : o d 1 1 d o 1 5 V / 3 0 m A v kľ u d e , 3 5 0 m A p r i v ys i e l a n í ,
m ax . 4 5 0 m A , (z á l o h o v a n é v n ú t o r n ým a k u m u l á t o r om ) ,
- 2 v s t u p y v yv a ţ o v a n é s o z a ko n č o v a c í m o d p o r o m 1 0 k oh m o v , s a m o st a t n é
v yh o d n o t e n i e r o z vá ţ e n i e a v yv á ţ e n i e v s t u p o v,
- 2 t r a n z i s t o r ov é v st u p y s p r ú d o v ým z a ť a ţ e n í m 1 0 0 m A , výs t u p u č . 2 j e
m oţ n é p r i r a d i ť h l ás e n i e o s t r a t e s i gn á l u G S M op e r á t o r a , r i a d e n i e v s t u p u
d i a ľ ko v o t ex t o v ým i S MS s p r á v a m i ,
- n e o b m e d z e n ý p o č e t t ex t ov ýc h S M S s pr á v ( p o d ľ a p o č t u v ol a n í ) o dĺ ţ k e
k a ţ d e j S MS s p r á vy i b a 4 8 z n a k o v ,
- h l a s o v e j sp r á v y o d ĺ ţ k e k a ţ d e j s p r á v y m a x i m á l n e 1 0 s ,
- p r e v á d z k o v é p o r uc h o v é S MS s p r á v y, v ýp a d o k n a p á j a c i e h o n a p ä t i a ,
o b n o v e n i e n a p á j a c i e h o n a p ä t i a , p o r u ch a z á l oţ n é h o a ku m ul á t o r a ,
- p a m ä ť t e l e f ó n n yc h č í s i e l n a 8 t e l e f ó n nyc h č í s i e l o c e l k o v ej d ĺ ţ k e
k a ţ d é h o čí s l a 16 m i e s t ,
- p r i r a ď o v a n i e vs t up o v uţ í v a t eľ s k ým n a p r o gr a m o v a n í m s ľ u b o v o ľ n o u
v a r i a b i l n o sť o u: v s t u p - t e l e f ó n n e č í s l o - s p r á v a ( p r í s t u p c e z u ţ í v a t e ľ sk é
heslo)
- 1 i n š t a l a č n é h e s l o T E C H N IK ( s e r v i s ) , 1 u ţ í v a t e ľ s k é h e s l o M A S T E R .
G S M p a g e r A L L T E C H A n ti l u mp
Za r i a d e n i e A N T I LU M P j e a l a r m o v á ús t r e d ň a , k t o r á u m oţ ňu j e p r e h l á s e n i e
p o p l a c h u a l e b o i ne j s l e d o v a n e j u d a l o s t i v yu ţ i ť m o bi l nú s i e ť GS M a
i n f o r m o v a ť o p r á v ne n ú o s o b u o s t a v e s t r á ţ e n é h o o b j e kt u . Za r i a d e n i e j e
v h o d n é p r e s l e d o va n i e m o b i l n ýc h a u t o m o b i l o v a s t a t i c kýc h o b j e k t o v a
o k r e m t o h o a j p r e z b e r d á t a r i a d e n i e t ec h n o l o gi c k ýc h p r o c e s o v .
K o n f i gu r á c i a z a r i a d e n i a j e v e ľ m i v a r i a b i l n á o d j e d n o vs t u p o v é ho
G S M p a ge r u s h l á s e n í m a l a r m u f o r m o u n e p r i j a t ýc h h o v o r o v a ţ p o
s a m o s t a t n ý k o m p l e x n ý s ys t é m s v ä č š í m p o č t om v s t up ov a m o ţ n o sť ou
d i a ľ k o v é h o n a s t a v ov a n i a p a r a m e t r o v .
Zá k l a d n é v l a s t n o s t i s ú :
- a k t í v e a p a s í vn e vs t u p n é o bv o d y, m a x i m á l n e 1 6, s p í n a n é n a - r e s p . + p ó l
- r i a d e n é v ýk o n o v é v ýs t u p y, m a x i m á l n e 8 , O C ( ot v o r e n ý k o l e k t o r ) a l e b o
OE (otvorený emitor)
- m o ţ n o s ť z m e n y v s t u p n é h o o bv o d u n a r i a d e n ý v ýs t u p
- m o ţ n o s ť r o z š í r e n i a o č í s l i c ov é a a n a l ó go v é v s t u p y a v ýs t u p y
- i n d i k á c i e p om o c ou LE D , m a x i m á l n e 8 , j e d n o a j d v o j f a r eb n é
- n a s t a v o v a n i e p a r am e t r o v b eţ n ým d i a ľ k o v ým o v l á d a č o m k T V P a l e b o
p o m o c o u t l a č í t o k p r i p o j e n é h o GS M t e l e f ó n u
- o c h r a n a p r e d n e p o v o l e n ým n a s t a v o v a n í m
- o v l á d a n i e ( o n / o f f ) i n f r a č e r v e n ým k ľ ú č o m a l e b o č í p om DA LLA S
- m o ţ n o s ť o v l á d a n i a p o m o c o u v st u p n é ho o b v o d u
- p e v n ý a l e b o m e n i ac i k ó d d v o c h t yp o v ( p r e i n f r a č e r v e n é o v l á d a n i e )
- dosah infračerveného ovládača: 3 m
- p o d p o r o v a n é t e l e fó n y: v š e t k y s o š t a n d a r d n o u s k u pi n o u pr í k a z o v A TC
( E r i c s s on , S i e m e n s , . . )
- v ýs t u p n a G S M t e l e f ó n f o r m o u n e p r i j a t é h o a n o r m á l n e h o h o v o r u a
SMS
- p o d p o r a v s t u p n ýc h a v ýs t u p n ýc h S M S s p r á v
- m o ţ n o s ť n a s t a v e n i a a č í t a n i e p a r a m e t ro v a s t a v u z i n t e r n et u
- m o ţ n o s ť p r e s m e r ov a ť S MS n a e - m a i l a f a x
- p r e s m e r o v a n i e S MS o p e r á t o r a n a i n é čí s l o
- i n d i k á c i a n a r u š e nýc h v s t u p o v p o č a s t e l e f ó n n e h o h o v o r u
- i n d i k á c i a o l o k a l i t e ( C e l l u l a r ID ) p o č a s t e l e f ó n n e h o ho v o ru
- p o d p o r a p r e d p l a t en ýc h k a r i e t
- m o ţ n o s ť n o r m á l n eh o t e l e f o n o v a ni a
- p o č e t t e l e f ó n n yc h č í s i e l : m ax i m á l n e 31
- č i n n o s ť z a r i d e ni a j e u r č e n á n a s t a v e n í m p a r a m e t r o v v p am ä t i E EP R O M
- k o n t r o l a a k um u l á t o r a t e l e f ó n u a j e h o a u t o m a t i c k é h o d o b í j a n i a
- k o n t r o l a v ýp a d k u h l a v n é h o z d r a o j a a j e h o z ál o h o v a ni e
- m o ţ n o s ť o d p o č ú v an i a m i e st n o st i
- m a x i m á l n e 1 0 č a so v a č o v p r e v yt v r a n i e o n e s k o r e n i a , a u t om a t i c k ý a l a r m on
- m a x i m á l n e 1 0 č í t ač o v p r e p o č ú v a n i e ud a l o s t í
- z a z n a m e n á v a n i e hi s t ó r i e u d a l o st í , m a x i m á l n e 25 6 z á z n a m o v
- d e f i n o v a n i e p o dm i e n e n ýc h a v i a c n á s o b n ýc h a k c i í n a r ô z ne u d a l o s t i
- n í z k a s p o t r e b a d osi a h n u t á v yu ţ i t í m r eţ i m u P OW ER D O W N
- s e r v i s n ý a d i a gn o s t i c k ý p r o gr a m S LD s gr a f i c k ým u ţ í v a t eľ s k ým
r o z h r a ní m
Ústredne
A N T ILU M P
je
moţné
k o n f i gu r o v a ť
nasledujúcimi
s p ô s o bm i :
1 . Z l o k á l n e h o m i e st a :
a . ) k l á v e s n i c o u t e l ef ó n u
b . ) d i a ľ ko v ým IR o v l á d a č o m
c . ) p r o gr a m o m S LD z P C
2 . Zo v z d i al e n é h o m i e s t a :
a.) SMS správami
b . ) t ó n o vo u v oľ b o u D T M F
c . ) p r o gr a m o m S LD z P C c ez m o d em .
G S M p a g e r y B r a Mo
N i e j e t o k o m e r č n e v yr á b a n é z a r i a d e n i e , a l e
"free" konštrukcie určené
p r e v ýr o b u s v o j p o m o c n e . V š e t k y p o d k l a d y j e m o ţ n é s t i a h nu ť z i n t e r n e t u h t t p : / / b r a m o . p c s v e t .n e t . N a u v e d e n e j st r á n k e n á j d e t e po p i s k o m pl e t n ýc h
k o n š t r u k c i í , v r á t a ne p l o š n ýc h s p o j o v , p r o gr a m o v p r e m i k r o k o n t r ol é r y,
f o t o gr a f i e h o t o v ýc h p a ge r o v , p o p i s o v l á d a n i a , z a p oj e ni a s ys t é m o v ýc h
k o n e k t o r o v , m o bi l nýc h t e l e f ó n o v a v e ľ a ď a l š í c h i n f o r m á c i í .
GSM pager Cerberus
Tento
SMS
p r i p o j e n ým
m o d ul
GSM
je
u ni v e r z á l n e
m o b i l n ým
zariadenie,
telefónom
um oţ ňu j ú c e
obojsmerný prenos
spolu
s
b i n á r n yc h
i n f o r m á c i í s v yu ţ i t í m S MS s p r á v . K on š t r u k č n e j e m o d ul n a v r h n u t ý t a k ,
a b y b o l s c h o p n ý r i e š i ť č o m o ţ n o n a j ši rš í z á b e r uţ í v a t e ľ s kýc h p o ţ i a d a v i e k
p r i j e h o a pl i k á c i i .
M o d u l z a b ez p e č u j e a j n a p á j a n i e m o b i l u a j e v yb a v e n ý8 v s t u p m i a 8
v ýs t u p m i ,
k t o r ýc h
parametre
sú
uţívateľsky nastaviteľné.
V s t up y a
v ýs t u p y s ú n a v z á j o m ga l v a n i c k y o d d e l e n é . Zm e n a l o gi c k e j h o d n o t y n a
v s t u p e v yv o l á r e a k c i u , k t o r á j e r e p r e z e n t o v a n á o d v ys i e l a n í m p r í s l u š n e j
S M S s p r á v y, k t o r á v š a k m us í b yť d o p r e d u n a p r o gr a m o v a n á p r e j e d n é h o z
c e l k o m 3 2 c i ľ o v ýc h ú č a s t n í k ov m o bi l n ej s i e t e GS M .
S M S m o d u l j e s c h op n ý a n a l yz o v a ť S M S s p r á v y p r i j a t é p r i p o j e n ým
m o b i l n ým t e l e f ó n o m a v p r í p a d e z h o dy p r i j a t é h o t e x t u s t e x t o m d o p r e du
u l o ţ e n ým j e v yk o n a n á n a p r o gr a m o v a n á o d oz v a . S ú č a s ne s v yk o n a n í m
p r í k a z u j e o t ej t o č i n n o s t i p o sl a n á s p ä t n á S M S s p r á v a .
S M S m o d u l j e v yb a v e n ý z b e r n i c o u t yp u R S 2 32 , k t o r á j e p r i p o j e n á
p o m o c o u k o n e k t o r a d o P C a t a k s a d a j ú j e d n o d u c h o n a s t av i ť v š e t k y j e h o
p o ţ a d o v a n é v l a st n os t i . P ou ţ i t i e m o d u l u j e t a k v e ľ m i š i r o ké a d á s a p o u ţ i ť
n a z a b e z p e č e n i e au t o m o bi l u , s t a c i o ná r n yc h o b j e k t o v a p r e d i a ľ k o v é
o v l á d a n i e s p ot r e b i čo v .
G S M p a g e r y T C 1 0 a T C 1 0 mi n i
K o m u n i k a č n ý p r o c e s o r T C 1 0 t e l e f o n u j e n a 4 t e l e f ó n n e č í s l a , T C 10 m i ni
t e l e f o n u j e i b a n a 2 t e l e f ó n n e č í s l a a j e t o i b a p l n e f u nk č n á d o s k a p l o šn ýc h
s p o j o v . GS M v ol a č - h l á s i č ( p a ge r ) s a s k l a d á z m o bi l n é h o t e l e f ó n u E r i c s s on
A 1 0 1 8 s a l e b o T 1 0 a s a m o t n e j G S M b r án y ( k o m u n i k a č n é h o p r o c e s o r a ) . T e n
u m o ţ ň u j e o d o vz d a ť v yv o l a n ý p o p l a c h n a 2 p r í p a d n e 4 t e l e f ó n n e č í s l a .
P r i p á j a s a k m o bi l n é m u t el e f ó n u c ez k o n e kt o r b e z z ás a h u v l a st n é h o
telefónu. Rozmer y bez mobilného telefónu sú 65 x 45 x 50 mm.
Komunikačný
procesor
je
dodávaný
s
m o b i l n ým
telefónom
alebo
samostatne.
P a ge r p o v yv o l a n í p o p l a c h u v yv o l á z p a m ä t i m o b i l n é ho t e l e f ó n u
p o s t u p n e 2 a l e b o 4 č í s l a ( p o d ľ a t yp u ) , k t o r é v yt o č í , p o č k a c c a 3 0 s , p o č a s
k t o r ýc h v ys i e l a p r e r u š o v a n ý t ó n a z l oţ í . T e n t o p ro c e s s a o p a k u j e p ok i a ľ
v s t u p n ý p o d n e t ( a l a r m ) n e s k o n č í , m ax i m á l n e v š a k 5 x v j e d n e j p e r i ó d e.
P o k i aľ v st u p n ý p o d n e t s k o n čí , p a ge r do k o n č í vo l a n i e j e d ne j p e r i ó d , t . j . 2
a l e b o 4 t e l e f ó nn e č í s l a . P o t om č a k á n a n o v ý p o p l a c h a d e j s a o p a ku j e .
M o b i l n ý t e l e f ó n j e a u t o m a t i c k y d o b í j an ý z k o m u ni k a č n é ho p r o c e s o r a .
K o m u n i k a č n ý p r o c e s o r m á t ri v st u p n é s v o r k y a l e b o k a b í n k y, j e d n u
s p o l o č n ú sv o r k u z e m , n a p á j a c i u s v o r ku p r e p r i v e d e n i e n a p ä t i a o v e ľ k os t i
1 0 , 5 a ţ 1 4 V a v st up n ú r i a d i a c u s vo r k u.
G S M p a g e r E u r oa l a r m E s p r i t
Za r i a d e n i e j e m o ţ né p o u ţ i ť k o c h r a n e a u t o m ob i l o v , m o t oc yk l o v , d o m o v,
chát,
m i e st n o st í ,
N a j p o u ţ í v a n e j ši e
predajní
je
toto
a
akéhokoľvek
z a r i a d e ni e
pri
i n éh o
m o b i l n ýc h
zariadenia.
objektoch
al e bo
o b j e k t o v, kt o r é s ú n a s a m o t e . Za r i a d e n i e m á n e o b m e dz e ný d o s a h n i e l e n v
t u z e m s k u , al e a j p o c e l o m s v e t e .
P a ge r j e m o ţ n é p r i p o j i ť k u ţ z a b ud o v a n é m u a l a r m u č i i n é m u
zabezpečovaciemu zariadeniu (čidlá, zabezpečovacia ústredňa), alebo sa
d á p o u ţ i ť č i st o s a m o s t a t n e . J e a k t i v o v an ý a k ým k o ľ v e k e x t e r n ým s i gn á l o m
- s i gn á l o m z p r i e s t o r o v é h o č i d l a , z dve r o v ýc h č i o k e n n ýc h k o n t a k t o v , z o
s n í m a č o v ú n i k u p l yn u , d e t e k t o r u z v u k u r o z bi t i a s k l a a l e b o z a r i a d e n í m p re
detekciu
ú b yt k u
napätia
autobatérie
pri
otvorení
dv e r í ,
pokusu
o
š t a r t o v a n i e , s p u st e ni e c e n t r á l n e h o z a m yk a n i e a v e ľ a i n ýc h .
P o a k t i v á c i i p a ge r a u t o m a t i c k y v yt o č í č í s l o m o b i l n é h o t e l e f ó n u
a l e b o p e v n e j l i nk y a o k a m ţ i t e u p oz o r ní n a n a r u š e n i e p r i e st o r u h ľ a d a n é h o
o b j e k t u a l e b o a u t om o b i l u . N a d i s p l e j i m o b i l u j e h n e ď v i dn o ţ e v o l á c h a t a ,
a u t o a l e b o č o k o ľ v ek i n é . V yz v á ň a n i e s a d á n a s t a v i ť n a ľ u b o v o ľ n ú d o b u ,
p r í p . d o p l n i ť o sl o v n é h l á s e n i e . P o n a s t a v e n e j d o b e z a r i d e n i e u k o n čí
h o v o r a v p r í p a d e , ţ e d ô j d e k o p ä t o v né m u n a r u š e n i u z a r i a d e n i e v á s o p ä t
u p o z o r ní . V p r í p a de , ţ e v p r i e b e h u vo l a n i a z o d v i h n e t e t e l e f ó n , m ôţ e t e
u r č i t ú d o bu o d p o č úv a ť d i a n i e v s t r áţ e no m a u t om o b i l e a l e bo v m i e st n o st i .
GSM pagery Level rady GB 06 0
S ú t o d i a ľ ko v o r i a de n é a u t o m a t y p r e r e gu l á c i u , z b e r d á t a o v l á d a n i e c e z
s i e ť GS M . GS M a ut o m a t G B 0 6 0 u m oţ ň u j e s a m o či n n e r i ad i ť n aj r ô z n e j š i e
a p l i k á c i e a p r i t o m i c h n a d i a ľ k u p om oc o u s i e t e G S M o vl á d a ť , z b i e r a ť z
n i c h n a m e r a n é d á t a a m o d i f i k o v a t p r e v á d z k u o b sl u h y. T o v š e t k o s a d á
jednoducho
m o bi l n ým
telefónom
alebo
komfortne
modemom
zo
v z d i al e n é h o p o č í t ač a P C . Zá r o v e ň u m o ţ ňu j e c e z R S 2 32 p r i a m o z P C
o d o s i e l a ť a p ri j í m a ť S MS s p r á v y, v o l i ť č í sl a o d c h á dz a j ú c i c h h o v o ro v ,
p r i j í m a ť ho v o r y a n a d v ä z ov a ť d át o vé s p o j e n i e n a p r í kl a s n a i nt e r n e t .
Za r i a d e n i e
z d r u ţ uj e
p r o gr a m o v a t e ľ n ý
automat
a
GSM
k o m u ni k á t o r .
V yš š i e v e r z i e v ýr o b k u s ú r o z ší r e n é o k o m u n i k a č n ú d os k u s o v s t u pm i
č i d i e l , p rí p a d n e o m o d u l GP S p r e p r e s nú l o k a l i z á c i u.
Za b e z p e č e n i e ,
k t o ré
v yh l á s i
p o p l a c h,
o d o šl e
v ýs t r a ţ nú
správu
m a j i t eľ o v i a l e b o n a d i s p e č i n g, s p r os t r ed k u j e o d po č ú v a n i e p r i e s t o r u , h o v o r
d o p r i e s t o r u a u m oţ n í n a v z n i k n ut ú si t u á c i u r e a go v a ť s pu s t e n í m ď a l š ej
a k c i e . P r i i n š t a l á c i i v a u t o m ob i l e , u m oţ n í p o m o c o u p r e n os u z e m e pi s n ýc h
s ú r a d n í c l o k al i z á c i u o d c u d z e n é h o a u t a b e z p e č n o s t n o u a ge n t ú r o u .
Pri
súradnice
u m i e s t n e ní
j a z d y,
v a u t e u m o ţ ň u j e do v n ú t o r n e j
ktoré
umoţnia
v yt v á r a ť
knihu
jázd
p am ä t i
k
ukladať
a u t o m o b i l u.
U m o ţ ňu j e a j r ýc h l e a ľ a h k é z í s k a n i e p oz í c i e a ut a c e z m o b i l n ý t e l e f ó n .
P r e p r i e m ys e l j e t o a u t o m a t i c k á r egu l á c i a s h l á s e n í m p o r ú c h ,
z á z n am o m n a m e r a n ýc h v e l i č í n , p r e n o s d á t z d o ľ a h l ýc h m i e s t a l e bo
d i a ľ k o v é ov l á d a n i e p r o c e s o v .
GB060
u m o ţ ň uj e
priamo
pripojiť
teplotné
čidlá,
čidlá
pre
i d e n t i f i k á c i u , GP S m o d ul p r e z í sk a ni e s ú r a d n í c , r e l é o vé v ýs t u p y, A / D
p r e v o d n í k y, e x t e r n ý m i k r o f ó n , ex t e r n ý r e p r o d u k t o r a k l á v es n i c u p r e v o ľ bu
čísla.
GSM pager GUARD GD101
S ú p r a v a p a ge r o v j e u r č e n á n a o c h r a n u v oz i d i el a ob j e k t ov p r o t i k r á d eţ i
ohlásením
p o p l a c hu
na
externý mobil. Je
po s t a v e n á n a
bázi
R IS C
p r o c e s o r a a t o j e j z a r u č u j e p r e d t ým n e d o s i a h n u t eľ n é m oţ n o st i a t a k t i eţ
k v a l i t u.
Ovládanie
zariadenie,
al e b o
je
ako
m oţ n é
nastaviť
z a r i a d e ni e
ako
s a m o s t at n e
s po l u p r a c u j ú c e
s
pracujúce
a ut o a l a r m o m
vo
vozidle.
P o k i aľ
p a ge r
pouţijeme
ako
samostatne
pracujúce
zariadenie,
p o t o m s a s ys t é m a u t o m a t i c k y z a p í n a p o v yp n u t í m o t o r a . LE D s a r ýc h l o
r o z b l i k á , a t o n á m s i gn a l i z uj e , ţ e ub i eh a č a s n a o p us t e n i e v oz i d l a , k t o r ý
j e a s i 2 m i n út y. P o u p l yn u t í č a s u 2 m i n ú t j e s ys t é m v s t a v e s t r á ţ e n i a a
LE D b l i k á p o m a l y. V p r í p a d e , ţ e v p ri e b e h u
naštartujeme,
od po č í t a v a n i e
času
sa
č a s u p r e o p u s t e n i e v oz i d l a
z a s t a ví .
S ys t é m
sa
v yp n e
n a š t a r t o v a n í m . V o ka m i h u v yp n u t i a s ys t é m LE D z h a s n e .
P o k i aľ j e s ys t é m v s t a v e s t r á ţ e ni a ( LE D b l i k á p om a l y)
dvere
vozidla,
p rí p a d n e
k a p ot u ,
tak
sa
o k am ţ i t e
sp u s t í
otvoríme
v yt á č a n i e
e x t e r n é h o m o b i l u . In t e r n ý m o b i l s a do v o l á n a e x t e r n ý m o b i l c c a z a 7
s e k ú n d a p o k ú š a s a d o v o l a ť p o 2 m i n út y. A j v p r í p a d e , ţ e s a d o v o l á n a
p r v ý k r á t , v o l á z no v u p o d o b u 2 m i n ú t . T á t o f u n k c i a j e p r e t o , a b y s a
s p o j e n i e u s k u t o č n i l o s p oľ a h l i vo . A si 20 s e k ú n d p o sp u s t en í p o pl a c h u s a
spustí siréna
G S M p a g e r S E NS IT M B - G 0 1
T e n t o p a ge r j e s ys t é m G S M b r á n y u m o ţ ň u j ú c i f u n k c i u d om á c e j d i a ľ k o v e j
automatizácie
pom o c o u
mobilného
telefónu.
V š e t ky
funkcie
sa
k o n f i gu r u j ú p om o c ou S MS sp r á v . T i et o j e m oţ n é z a sl a ť a k e d yk o ľ v e k t a k
zmeniť
k o n fi gu r á c i u
na
d i a ľ ku
alebo
priamo
napísať
na
m o b i l nom
t e l e f ó n e , k t o r ý j e s ú č a s ť o u z a r i a d e n i a . J e t o t e d a c e l ý s ys t é m p r e d i a ľ k o v ý
d o h ľ a d a o vl á d a n i e p o m o c o u m o b i l né h o t e l e f ó n u , ko m b i n u j ú ci v s e b e
r i a d e n i e t e p e l n ýc h p r o c e s o v , s t r áţ e n i e p o r u c h o v ýc h s t a v o v a z a b ez p e č e n i e
o b j e k t o v p r o t i k r á de ţ i .
MB-G01 ponúka tieto funkcie:
- v ýp i s a k t í v n yc h v ýs t u p o v a v s t u p o v a t e p l ô t p o m o c ou S MS s p r á v
- a u t o m a t i c k é z a s i el a n i e s p r á v a ţ n a 5 pr e d v o l e n ýc h č í s e l pr e o d p o v e ď v
p r í p a d e n a s t a v e ni a a a k t i v á c i e n i e kt o re j p o p l a c h o v e j f u n kc i e
- d i a ľ k o v é ov l á d a n i e r e l é o v ýc h v ýs t u p o v p o m o c o u j e d n o d uc h ýc h
( D T M F ) k ó d o v z k l á v e s n i c e s m o ţ no s ť o u t r v a l é h o v yp n u t i a , z a p n ut i a
a l e b o n a s t a v e n i a č as o v é h o i n t e r v a l u z ap n u t i a n a 1 a ţ 99 m i n ú t
- m o ţ n o s ť n a s t a v e n i a v s t u p u n a f u n k c i u a k t í v n u p r i z o p nu t í a l e b o
r o z o pn u t í
- m o ţ n o s ť n a s t a v e n i a v s t u p o v a k o i n f o rm a č n é - n e v yv o l a j ú v ýp i s ,
poruchové
-
p r e k o n t r ol u
p o r u c hov ýc h
stavov
a
p op l a c h o v é
pre
p r i p o j e n i e p o pl a c h ov ýc h č i d i e l ( p o r u c h o v é a p o p l a c h o v é v s t u p y p r a c u j ú
v r ô z n yc h n e z á v i s l ýc h r e ţ i m o c h ) .
- f u n k c i a t e r m o s t a t u ( a ţ 1 0 t e r m o st a t ov ) , k e d y s a m e r a n e j t e p l o t e p r i r a dí
v ýs t u p a p o ţ a d o v a n á t e p l o t a a v ýs t u p j e p o t om a u t om a t i c k y s p í n a n ý
p o d ľ a t e p l o t y. H o d n o t u p oţ a d o v a n e j t e p l o t y j e m o ţ n é z ad a ť k ó d o m z
k l á v e s n i c e m o bi l n éh o t e l e f ó n u
- p r i r a d e n i e h r a n i čn ýc h h o d n ô t t e p l o t y, k e d y j e p r i p r e k r o č e n í a l e b o
n e d o s i a h n ut í t e p l ot y a u t o m a t i c k y o d o s l a n á S M S s p r á va ( p r e k a ţ d ú
m e r a n ú t e p l ot u )
- t ýţ d e n n é h o d i n y p r e s p í n a n i e s po t r e b i č o v
Technické parametre:
- 2 ( 1 0 ) r e l é o v é v ýs t u p y 2 2 0 V / 6 A
- 4 ( 1 2 ) d i gi t á l n e vst u p y 1 2 V
- 4 ( 2 0 ) m e r a n i e t e pl ô t v r oz s a hu - 3 0 C o a ţ + 1 3 0 C o
- l i n k a R S 4 85 p r e ko m u n i k á c i u s p e r i f ér n ym i z a r i a d e n i a m i
- n a p á j a n i e 1 2 V / 0, 1 A
- m o ţ n o s ť ga l v a n i c k é h o o d d e l e n i a di gi t á l n yc h v s t u p o v a c i e v o k r e l é
- u c h yt e n i e n a D IN l i š t u
- m o ţ n o s ť r o z š í r e n i a f u n k c i í p om o c o u e x p a n d é r u c ez R S 48 5 l i nk u .
G S M p a g e r y Z e t r o n P1 , P1 0
P a ge r P 1 j e z a b e z p e č o v a c í s ys t é m p r e m o b i l n é a p e v n é p r o s t r i e d k y s
p r e n o s o m i n f o r m á c i í p o s i eť a c h G S M 90 0 / 1 8 0 0 M H z . M á d v a p o p l a c h o v é
v s t u p y, j e d e n v ýs t u p a j e d e n v ýs t u p p r e e x t e r n ú LE D d i ó d u . Zm e n i ť
n a s t a v e n i e ( p r e p r o gr a m o v a ť ) j e m o ţ n é p o m o c o u
l o k á l n e z k l á v e sn i ce m o b i l n é h o t e l e f ó nu p a ge r u .
SMS správ, alebo
P a ge r P 1 0 m a š t yr i p o p l a c h o v é v st u p y, d v a a n a l ó go v é v s t up y, v s t u p
p r e p r i p o j e n i e e x t e r n é h o m i k r o f ó n u , št yr i v ýs t u p y, v ýs t u p p r e e x t e r n ý
LE D a v ýs t u p p r e e x t e r n ú s i r é n u . Za r i a d e n i e s a d á m o n i t o r o v a ť , o v l á d ať
p o m o c o u k r á t k yc h S M S t e x t o v ýc h s p r á v , D T M F t ó n m i , a l e b o l o k á l n e z
k l á v e s n i c e m o bi l n éh o t e l e f ó n u p a ge r u .
Za b e z p e č o v a c i e
zariadenia
p a ge r
P1
a
P10
sú
určené
k
z a b e z p e č e n i u, k o n t r o l e a o v l á d a n i u m o t o r o v ýc h v o z i d i e l , r e k r e a č n ýc h
o b j e k t o v, ga r á ţ í a ko n t r o l u r ôz n yc h t e c h n o l ó gi í .
Prenos
p op l a c h o výc h
a
ďalších
p r e v á d z k o v ýc h
stavov
je
u s k u t o č n e n ý p r o s t r e d n í c t v o m G S M si e t e z v ol e n é h o op e r á t o r a a t o n a
k m i t o čt e 9 0 0 M Hz a j 1 8 00 M Hz . P op l a c h s a d á p r e n á ša ť n a m ob i l n ý
t e l e f ó n a p e v n ú l i n ku . N a m o bi l n ý t e l e f ó n j e m oţ n é p r e n á ša ť S MS s p r á v y .
P a ge r j e u r č e n ý k s k r yt e j m o n t á ţ i v o vo z i dl e s n a p á j a n í m z p a l u b n ej s i e t e
v o z i d l a . P r o st e r d n í c t v o m v s t up o v u m o p ţ ň uj e p r i p o j e ni e r ô z n yc h t yp o v
č i d i e l a k o d v e r o v é s p í n a č e , u l t r az v u k ov é č i d l o , č i d l o n á k l a n u , m i k r o vl n n é
č i d l o a t ď . . V ýs t u p y
u m o ţ ň u j ú o v l á da n i e z a r i a d e n i a , n ap r . i m ob i l i z é r u ,
p r í v o d p a l i v a , k ú r en i e a t ď . .
D r u h ý v ýs t u p s l ú ţ i p r e p r i p o j e n i e ex t e r n e j
LE D p r e s i gn a l i z á c i u i n t e nz i t y G S M s i gn á l u , p r e v á d z k o v ýc h s t a v o v a
a r c h í v u p a ge r u . P a ge r m á i n t e gr o v a n ú a j f u n k c i u a l a r m u , t a k ţ e s a d á
n a s t a v i ť p ri c h á d z a j ú c e a o d c h á d z a j ú c e o n e s k o r e n i e a d e f i n o v a ť a k t i v á c i u
a d e a k t i v á c i u . V z ni k n u t é p o pl a c h o v é s t a v y s ú v yh o d n o t e n é v p a g e r y a
p r e n e s e n é p o G S M s i e ť a c h v p o do b e a k u s t i c k e j z na č k y a l e b o S M S
t e x t o v e j s p r á v y k n a p r o gr a m o v a n ým p r í j e m c o m - a ţ 3 p r e p r í j e m vo l a n i a a
a ţ ď a l š í 3 p r í j e m c i p r e S M S t ex t ov é s p r á v y. P r í j e m c a p o p l a c h o v é h o
v o l a n i a , č i p o p l a ch o v e j S MS t ex t o ve j s p r á v y m á m o ţ n o s ť p o z a d a ní
p r í s t u po v é h o h e s l a o d p o č ú v a n i a i n t e ri é r u a u t o m o b i l u , ob j e k t u , z i st e n i e
polohy vozidla.
Ďalej
má
m o ţ n os ť
diaľkovo
krátkou
SMS
s p r á v ou
a k t i v o v a ť v ýs t u p a t ým n a v o z i d l o v i z uá l n e u p oz o r n i ť , č i do k o n c a v oz i d l o
z a s t a v i ť . P a ge r m i m o t ú t o z á kl a d n ú f u nk c i u k o n t r o l u j e v ýp a d o k v l a s t n é h o
n a p á j a n i a a s t a v a ku m u l á t o r a m o b i l n é ho t e l e f ó n u p a ge r u .
C h o v a n i e ( s p ô s o b v o l a n i a , o p a k o v a n i e v o l a n i a , d ĺ ţ ku v o l an i a , S M S
t e x t o v e j s p r á v y) p a ge r u p r i p o p l a c h u , v ýp a d o k n a p á j a n i a a s l a b e j b a t é r i i
m o b i l n é h o t e l e f ó nu j e m oţ n é n a st a v i ť . P r o gr a m o v a ť p age r j e m o ţ n o
l o k á l n e p om o c o u e d i t á c i e t e l e f ó n n e ho z oz n am u n a S IM k a r t e a l e bo
d i a ľ k o vo p om o c o u S M S t ex t o v ýc h s p r á v . V p r í p a d e n e k or e k t n é h o p o ku s u
p r e p r o gr a m o v a ť
p a ge r
neoprávnenou
osobou,
je
o
t ej t o
s k ut o č n o s t i
v yr o z u m e n ý m a j i t e ľ , p r í p a d n e i n á o so ba u v e d e n á v n a s t a v e n í . U ţ í v a t e ľ o vi
j e u m oţ n e n é , a b y v yk o n a l v ľ u b o vo ľ n om m o m e nt e k o n t r ol n ú p r i p om i e n ku
na
stav
alarmu,
v s t u p o v,
v ýs t u p o v
a
n a p r o gr a m o v a n i e
p a ge r u
p r o s t r e d n í c t vo m S MS t ex t o v e j s p r á v y.
P r o s t r e d ní c t v o m S M S t ex t o v e j s p r á v y s a m ôţ e z ai s t i ť a l e b o o d i st i ť
a l a r m i m p l em e n t o va n ý v p a ge r y, o v l á d a ť v ýs t u p y, z a p n ú ť n e o b m e dz e n ý
o d p o s l u c h V š et k o j e m o ţ n é i b a p o z a d a n í p r í st u p ov é h o h e s l a . P a ge r
u m o ţ ň u j e r oz s i a hl e m o ţ n os t i ko n f i gu r á c i e v s t u p o v , v ýs t u p o v , S MS s p r á v,
v o l a n í , k on f i gu r á c i í a t ď . . P a ge r v s p o j e n í s o s ys t é m o m R E X p o s k yt u j e
t a k m e r 1 0 0 % i s t ot u , ţ e s a v o z i d l o p ri k r á d e ţ i " n e v yp a r í " a j e o k a m ţ i t e
z n á m a j e h o p o l oh a , s m e r p o h yb u a n a v o z i dl o s a d á vi z u á l ne u p o z o r ni ť , či
h o d o k o n c a z a s t a vi ť
3 . Pr í k l a d y n as t a vo v a n i a p r vk o v z ab e z p e č o v a c i e h o s ys t é mu
P r í k l a d n a s t a v e n i a b u d e p o p í s a n ý n a d i gi t á l n o m v i d e o r e k o r d é r i A V C 7 6 0
1.1 Technické údaje
Všeobecné údaje

M J P E G / MP E G - 4 ko m p r e s n ý f o r m á t

P e n t a p l ex n á
funkcia
(ţivé
z ob r a z e n i e ,
nahrávanie,
prehrávanie,
z á l o h ov a n i e a s i eť ov é f u n k c i e )

Dlhá doba záznamu - na 500GB HDD viac ako 18 dní

F u n k c i a z á l o ho v a n i a - c e z s í e ť ov é r o z hr a n i e

Vzdialené
m o n i t o ro v a n i e
-
p o m o c ou
p r i l oţ e n é h o
o ri gi n á l n e h o
s o f t w a r u , a l e b o IE p r e h l i a d a č a a ţ 5 uţ í v a t e ľ o v o d r az u

N a h r á v a n i e n a z á k l ad e d e t e k c i e p o h yb u v o b r a z e
 4 p a r a m e t r e o v p l yv ň u j ú c e c i t l i v o st d e t e k c i e
 P l á n o v a n é n a h r á v a n i e n a z á kl a d e d e t e kc i e p o h yb u
 P o s i e l a ni e o b r á z kov n a e - m a i l , n e b o F T P s e r v e r n a z á k l a d e
alarmu
 Podpora prealarmu - aţ 8MB

M o ţ no s ť p e k r yt i a o b r á z k o v p r i s l e d o v a n í n a ţ i v o - s k r yt i e o b r a z u
kamery

P o d p o r a n a h r á v a n i a 1 a u d i o vs t u pu ( 1 ka n á l v ýs t u p )
Operácie

V i a c j a z yč n á p o d p o r a

A u t o m a t i c k á o b n o va s ys t é m u p o p r e r u š e n í n a p ä t i a

P o d p o r a f u n k c i e a ut o m a t i c k é h o po s u n u l e t n ý / z i m n ý č a s

Nahrávanie:
m a n uá l n e ,
časové,
alarmové,
na
základ e
detekcie
p o h yb o v

F u n k c i a v o d oz n a k z a i s ť u j e ov e r e n i e z á l o h o v a n ýc h o b r á z k o v

P o d p o r a TC P / IP , P P P o E , D H C P a D D NS
1.3 Technická špecifikácia
V i d e o s ys t é m
NTSC / PAL (prepínateľné)
Video kompresný formát
F r a m e – M J P E G / C IF - M P E G - 4
Video vstupy
4 k a n á l y, k o m p o z i t n é v i d e o si gn á l 1 Vp p 75 Ω BNC
V i d e o LO O P v ýs t u p
4 k a n á l y, k o m p o z i t n é v i d e o si gn á l 1 Vp p 75 Ω BNC
V i d e o v ýs t u p
V ýs t u p n a h l a v n ý m o n i t o r : 1 V p - p 7 5 Ω
BNC
V ýs t u p n a C a l l ( al a r m o v ý) m o n i t o r : 1
Vp-p 75 Ω BNC
M a x i m á l n a r ýc h l o s t z á z n a m u
S n í m k y: 7 2 0 x 5 7 6 p i x e l o v , 2 5 o b r ./ se k
( P A L)
C IF : 3 5 2 x 2 88 , 1 0 0 o b r . / s e k ( P A L)
N a s t a v i t e ľ n á r ýc h l o s ť z á z n a m u
S n í m k y: 2 5 , 1 2 , 6 , 3 o b r . / s e k (P A L)
C IF : 1 0 0 , 5 0 , 2 5 , 12 o b r . / s e k (P A L)
V o l i t e ľ n á k v a l i t a ob r a z u
B e s t ( n a j v yš š i a ) , H i gh ( v ys o k á ) , N o r m a l ,
Basic (základná)
U l o ţ e ni e H D D
ID E
t yp ,
ATA66,
podpora
1
H DD
kapacity nad 400GB
R ýc h l e m a z a n i e H DD
2 5 0 G B p o d 2 s e ku nd y
Zá z n a m o v ý m ó d
M a n u a l ( r u č n e ) , Ti m e r ( č a s o v ý p l á n ) ,
Motion
(detekcia
(externý
alarm),
p o h yb u ) ,
Alarm
Remote
(vzdialený
(live
z o b r a z e ní ,
z á z n am )
Vodoznak
Áno
Obnovovacia doba
1 0 0 o b r . / s e k ( P A L)
P e n t a p l ex n á op e r á c i a
P e n t a p l ex n á
funkcia
nahrávanie, prehrávanie, zálohovanie a
sieťové funkcie)
A u d i o I/ O
1 a u d i o vs t u p / 1 a ud i o v ýs t u p ( m o n o )
O b l a s ť d e t e k c i e p o hyb o v
Sieť 16 x12 bodov na kameru pre všetky
kanály
4
C i t l i v os t d e t e k c i e po h yb o v
rôzne
n a st a v i t e ľ n é
faktory
o v p l yv ň u j ú c e c i t l i vo s ť d e t e k c i e
Pre-alarmová funkcia
Áno (8MB)
Za r i a d e n i e p r o z á l oh o v a n i e
vzdialená sieťová záloha
Kompresný
formát
pre
web
Motion JPEG
funkcie
Ethernet
10/100
kontroly
Base-T.
a
Podpora
ţivého
vzdialenej
s l e d o v a ni a
cez
Ethernet
Webové pripojenie
P o d p o r a l i c e n c o v a n é h o s o f t w a r e A P a IE
browser
V z d i a l e n é oh l á s e n i e a l a r m u
E-mailové obrázky a obrázky na FTP
účet
S i e ť o v é p r i p oj e n i e
P o d p o r a s t a t i c k e j IP , d yn a m i c k e j IP a
D H C P s D D NS f u n kc i í
PTZ ovládanie
P o d p o r a P E LC O - D p r o t o k o l u
Č a s o v ý l i m i t - on e sk o r e n i e
Nastaviteľná
(pri sekvenčnom prepínaní)
A l a r m I/ O
4 v s t u p y / 1 v ýs t u p
Zo o m
2 x d i gi t á l n y, i b a v l i v e p r e z e r a n í
Za m k n u t i e k l á v e s
Áno
D e t e k c i a s t r a t y v i d e o s i gn á l u
Áno
Voliteľný názov kamery
Max. 6 znakov
Nastavenie obrazu
O d t i e ň , f a r b a , k o nt ra s t , j a s
Formát dáta
R R / M M / D D , D D/ MM / R R , M M/ D D / R R a
v yp n u t é
Napätie
DC 19V
Spotreba
<42W
Operačná teplota
1 0 º C - 4 0º C
Rozmery (mm)
3 4 3 ( š ) x 5 9 ( v ) x 2 23 ( h )
O b n o v a s ys t é m u
Automatická
o b no v a
s ys t é m u
po
prerušení napätia
V o l i t eľ n e ( n i e s ú s úč a s ť o u )
VGA konektor
1.4 Predný panel
L e d d i od y : p o k i a ľ n a s t a n e n i e k t o r á n i ţ š i e u v e d e n á p o d m i e n k a , p r í s l u š ná
LE D s a r o z s v i e t i :
H D D : H D D j e a k t í vn a - p r o b i e h a z á p i s a l e b o č í t a n i e
HDD Full: HDD je zaplnený
A LA R M : A k j e s p ust e n ý a l a r m
T IM E R : P o k i a ľ j e ča s o v a č a k t i v o v a n ý
P LA Y : P r e h r á v a n i e
R E C : Zá z n a m
M E N U : P o st l a č e n í t l a č í t k a M E N U v s t úp i t e d o r eţ i m u h l a vn é h o m e n u
E N T E R/ S E T :
S t l ač e n í m
„ENTER“
potvrdíte
n a d s t a v en i e
z a d a n é ho
parametra
S t l a č e n í m „ S E T “ – z m e n í t e p oz í c i u z o br a z e n é h o k a n á l a
S t l a č e n í m „ ▼ “ , „▲“ , „ ► “ , “ ◄ “ v yb e r i e t e k a n á l , k t o r ý c h c e t e z m e ni ť
S t l a č e n í m „ + “ a l e b o „ -„ v yb e r i e t e k a n á l , k t o r ý c h c e t e z o b r a z i ť
Stlačením „ENTER“ potvrdíte nastavené parametr e
S E A R C H : S t l a č e n í m v s t úp i t e d o v yh ľ a d á v a n i a z áz n a m u .
S L O W : S t l a č e n í m pr i p r e h r á v á n í z n í ţ i t e r ýc h l o s ť p r e h r á v á n i a z áz n a m u
Z O O M : S t l a č e n í m ZO O M z v ä č š u j e t e ob r a z n a m o n i t o r e v l i v e r eţ i m e (2x
d i gi t á l n y ZO O M )
„
/-„
Stlačením „
“ z ob r a z í t e 4 k a n á l y v k v a d r e
S t l a č e n í m “ - „ z m e ní t e n a s t a v e n i e v m en u
„SEQ/+“
S t l a č e n í m „ S E Q “ a k t i v uj e t e f u n k c i u c a l l m o n i t o r , ď a l ší m s t l a č e n í m j u
zrušíte
Stlačením “+„ zmeníte nastavenie v menu
PO W E R : V yp n u t i e / z a p n u t i e D V R ( P r i z á z n a m ov o m m ó d e p r e d v yp n u t í m
n a j p r v z a st a v t e z á z n a m ) .
„ C H 1 “ , „ C H 2 “ , „C H 3 “ , „ C H 4 “ S t l a č e n í m z v o l e n é h o t l a č í t k a z v o l í t e
príslušný kanál
R E C : S t l a č e n í m s pu s t í t e z áz n a m
PL A Y : S t l a č e n í m sp u s t í t e p r e h r á v a n i e v i d e o z áz n a m u n o r m á l n e j r ýc h l o s t i .
„ ▲ / ▌ ▌ “ , „ ▼ / ■ “ , „ ◄ / ◄ ◄ “ , „ ► / ►► “
S t l a č e n í m „ ▌ ▌ “ v re ţ i m e p r e h r á v a n i a = p a u z a
S t l a č e n í m „ ■ “ v r eţ i m e p r e h r á v a n i a = st o p
S t l a č e n í m „ ◄ ◄ “ v r e ţ i m e p r e h r á v a n i a = r ýc h l e s p ä t n é p r e t á č a n i e
S t l a č e n í m „ ► ► “ v r e ţ i m e p r e h r á v a n i a = r yc h l é p ř e v í j e n í
„ S L O W “ + „ Z O O M “ ( A U D I O ) : S ú č a s n ým s t l a č e n í m ob i d v o c h t l a č i di el
v yb e r i e t e z v u k 1 z 2 a u d i o k a n á l ov ( n a ţ i v o a l e b o z o z áz n am u )
„„
/ - „ + „ S E Q / + “ ( P T Z ) : S ú č a s n ým s t l a č e n í m o b i d v o c h t l a č i d i e l v s t úp i t e
/ v ys t ú p i t e d o / z r e ţ i m u P T Z o v l á d a ni a .
S t l a č e n í m ► + PO W E R p r e p n e t e s ys t é m n a P A L, ◄ + P O W E R n a N TS C
( p r i v yp n u t o m D V R )
M E N U + E N T E R – z a b l o ko v a n i e kl á v e s a o d h l á s e n i e uţ í v a t e ľ a
1 . 5 . Z a dn ý p an e l
1 . Pr e p í n a č 7 5 Ω / H I : P ri v yu ţ i t í f u nk c i e LO O P p r e p n i t e d o H I, i n a k d o
75Ω
2 . V I D E O I N PU T ( K a n á l 1 - 4 ) : P r i p oj en i e z d r oj o v vi d e o si gn á l u ( k a m e r y)
s B N C k on e k t o r o m
L O O P ( K a n á l 1 -4 ) : V i d e o v ýs t u p y j e d n o t l i v ýc h v s t u p n ýc h s i gn á l o v
3 . M O N I T O R : P r i po j e n i e h l a v n é ho m on i t o r u
4 . C A L L M O N IT O R : P r i p o j e n i e C AL L m o n i t o r a . Zo b r a z u j e p r e pí n a n é
k a n á l e . A k j e s p u st e n ý a l a r m , z o b r a z í a l a r m o v ý k a n á l n a n a s t a v e n ú
dobu.
5 . A U D I O I N : P r i po j e n i e a u d i os i gn á l u s C IN C H k o n e k t o r o m . P ri
z áz n a m e j e s i gn á l n a h r á v a n ý.
6 . A U D I O O UT : P ri p o j e n i e a u di o m o n i t o r a a l e b o r e p r o d u kt o r a . 1 a u d i o
v ýs t u p .
7 . D / V PO R T ( D i gi t a l V i d e o Po r t ) : P r i p o j e n i e k V G A k a r t e .
8 . E X T E R N Ý I / O PO R T : P r i p oj e n i e ex t e r n é h o z a r i a d e n i a . O v l á d a n i e ex t .
z a r i a d e ni a a l e b o v z d i al e n é o v l á d a n i e z ex t . z a r i a d e n i a ( a l a r m o v é
v s t u p y, e x t e r n ý a l a r m , P T Z k a m e r a ) .
9 . L A N : P r o p r i p oj e n i e k s i et i ( i n t e r n e t u ) p o m o c o u LA N k á b l a .
1 0 . L I N K / A C T L E D : P o k i a ľ j e s i e ť o vé p r i p o j e n i e a kt í v n e, LE D s v i e t i .
1 1 . PO W E R : p ri p o j e n i e n a p á j a c i e h o k áb l a z a d a pt é r a .
2. Inštalácia a pripojenie
F y z i c k é p r i p o j en i e
1 . In š t a l u j t e H D D .
2 . P r i p o j t e k a m e r y.
3 . P r i p o j t e m on i t o r y
4 . P r i p o j t e ex t e r n é z a r i a d e n i a
5. Pripojte napájanie
U v e d e n i e d o p r e v á dz k y
1 . S k ô r a k o u v e d i e t e D V R d o p r e v á dz k y, n a i n š t a l uj t e sp r á v n e H D D .
2 . K z a r i a d e n i u p r i p oj t e n a p á j a c í a d a p t é r
3. Do
sieťovej
z á suv k y
230V
zasuňte
napáj aciu
šnúru
adaptéra.
R o z s v i e t i s a č e r v e n á S t a n d - b y LE D d i ó d a i n d i k uj ú c a s t a n d - b y
r e ţ i m . S t l a č t e t l a č í t k o P O W ER . R oz s v i e t i s e č e r v e n á P OW E R LE D
dióda
indikujúca
stav
z a p n ut i a .
Nasleduje
bootovanie
s ys t é m u
trvajúce 10-15 sekúnd.
4 . P r e d z a h áj e n í m o p e r á c i í n a D V R n a s t a v t e s ys t é m o v ý č a s .
3. Základné operácie
3 . 1 Z á z n am
V yt v o r e n i e z á z n a m u j e m o ţ n é p o m o c ou 3 n a h r á v a c í c h r e ţ i m o v : m a n u ál n e
nahrávanie, nahrávanie na základe udalosti a časové nahrávanie. Pri
v yp n u t í n a p á j e n i a b u d ú v i d e o s ú bo r y u l o ţ e n é n a H D D a p o z a p n u t í
n a p á j e n i a s a D V R vr á t i k p ô vo d n é m u na h r á v a c i e m u r e ţ i m u .
1.
M A N U Á LN E N A H R Á V Á N IE – z a p n u t i e po m o c o u t l a čí t k a R EC ,
n a h r á v á n i e j e i n d i k ov a n é z e l e n ým z n a k e m ●
2.
N A H R Á V Á N IE N A ZÁ K LA D E U D A L O S T I – z a p n u t i e na z á k l a d e
detekcie
alebo
externého
alarmu,
nahrávánie
je
i n d i k ov a n é
obrázkami.
3.
Č A S O V É N A H R Á VÁ N IE
– n a h r á v a n i e p o d ľ a č a s o v a č a . In d i k o v a n é
o r a n ţ o v ým n á p i s o m T IM E R R E C O R D.
P o z n á m k a : V r eţ i m e p r e p i s z áz n a m u ( ov e r w r i t e ) b u d ú p o z a p l n e n í di s k u
p r e d c h á d z a j ú c e z á z n am y p r e p i s o v a n é n o v ým i b e z ď a l š i e h o
u p oz o r n e n i a .
3.2 Prehrávanie
S t l a č e n í m P LA Y s a p r e h r á p o s l e d n é z a z n a m e n a n é v i d e o .
1 . R ý c h l e p r e h r á v an i e d o p r e d u ( FF) a d o z a d u ( R E W )
S t l a č e n í m „ ► ► “z rýc h l i t e z á z n a m 4 x , ď a l š í m st l a č e n í m 8 x , … a ţ
d o m ax i m a 3 2 x
S t l a č e n í m „ ◄ ◄ “ p us t í t e z áz n a m s p ä ť 4x , ď a l ší m s t l a č e n í m 8x , … aţ
d o m ax i m a 3 2x
T yp z á z n a m u ( s n í m o k a l e b o C IF ) j e u k á z a n ý n a o b r a z o v k e
2 . Pa u z a / K r o k o v an i e
S t l a č e n í m k l á v e s y „ ▐ ▐ “ z a st a v í t e o b r az – P A U S E r eţ i m . V t o m t o r e ţ i m e :
s t l a č e n í m „ ► ► “ k ro k u j e t e d o p r e d u
s t l a č e n í m „ ◄ ◄ “ k ro k u j e t e n a s p äť
3 . S t op – s t l a č e n í m „ ■ „ z a s t a v í t e p r e hr á v a n i e a D V R s a p re p n e d o
m o ni t o r o v a c i e h o r e ţ i m u .
4 . Pr e p í n a n i e k an ál o v
Display reţim:
Tl a č i d l o m „
/- „ prepnete reţim zobrazenia 4
k a n á l o v n a o b r az o v k e
Zv ä č š e n i e k a m i e r n a c e l ú o b r a z o v k u : T l a č i d l a m i 1 ,2 , 3 , 4 z v ä č š í t e
o b r a z k a m e r y n a c e l ú o b r a z o vk u a p r e p í n a t e j e d n o t l i v é k a n ál e
Zm e n a p o z í c i e z o b ra z e n i a k a m e r y:
S t l a č t e „ E NT E R/ S E T “ p r e z m e n u p oz í c i e z o b r az e n i a k a n á l o v .
T l a č i d l a m i „ ◄ ► ▼▲ “ z v o ľ t e k a n á l , k t o r ý c h c e t e z m e n i ť .
.
T l a č i d l a m i „ + “ a „ –„ z v oľ t e k a n ál , k t o r ý c h c e t e n a d a n o m m i e s t e
z o b r a z i ť a p ot v rď t e t l a č i d l om „ E NT E R “ .
5 . Po ma l é p r e h r á v á n i e
S t l a č e n í m „ S L O W“ s e p r e h r á v a n i e s p om a l í n a ¼ b e ţ n ej r ýc h l o s t i .
6. Audio
Pri
prehrávání
z áz n a m u
si
m ôţ e t e
s ú č a s n ým
s t i s k nu t í m
tlačidiel
„ S L O W “ + „ Z O O M “ ( A U D I O ) z v o l i ť p r e h r á v á n i e n a hr a t é h o a u d i o
kanála alebo ţivý zvuk audio kanála .
4. Detailný rozbor MENU
4 . 1 S ch ém a ME N U
Vs t u p d o M E N U
S t l a č e n í m t l a č i d l a M E N U , z a d a n í m h es l a a p o t v r d e n í m EN T E R v s t ú pi t e d o
h l a v n é h o m e n u. V ýr o b n e n a d s t a v e n é h es l o j e 00 0 0 .
H l a v n é m e n u m á 4 v o ľ b y:
R E C O R D ( Z Á ZN A M ) – n a s t a v e n i e r eţ i m u n a h r á v a n i a
T IM E R ( P LÁ N O V A Č ) – n a s t a v e n i e č a s ov é h o n a h r á v a n i a
D A T E ( D Á T U M ) – na s t a v e n í s ys t é m o v é h o d á t u m u a č a s u
A D V A N C E ( Ď A LŠ IE ) – n a s t a v e n í ď a l ší c h f u n k c i í
P r e n a s t a v e n i e v m en u p o uţ i t e n a s l e d u j ú c e t l a č i d l á :
“ ▲ ► ▼ ◄ ” – p o h yb k u r z o r u
“ + “ “ – „ z m e n a č í sl a / v o ľ b y
“ E N T E R” – v st u p do p o d m e n u / p ot v r de n i e v o ľ b y
“ M E N U ” – v st u p do h l a v n é h o m e n u / po t v r d e n i e z m e n y / v ýs t u p z m e n u
4 . 2 H l a v n é m en u – R E C OR D ( Z Á Z NA M)
V h l a v n o m M E N U z v o ľ t e R EC O R D ( ZÁ ZN A M ) a p o t v r ď t e h o s t l a č e n í m
„ENTER“.
1 . M A N U A L R E C O R D E N A B LE ( P O V O LIŤ M A N U Á LN Y ZÁ ZN A M ) –
S p u s t e ni e / z a s t a v en i e m a n u á l n e h o n a hr á v a n i a .
2.
EVENT
R E C OR D
E N A B LE
( P O V O LI Ť
A LA R M O V Ý
ZÁ ZN A M ) –
Za p n u t i e / v yp n u t i e r e ţ i m u n a h r á v a n i a n a z á k l a d e u d a l o s t i ( d et e k c i a
p o h yb u , e x t e r n ý a l a r m )
3.
T IM E R
R E C OR D
E N A B LE
( P O V O LI Ť
P LÁ N O V A N Ý
ZÁ ZN A M ) -
Za p n u t i e / v yp n u t i e r e ţ i m u č a s o v é h o na h r á v a n i a
4 . O V E R W R IT E ( P R EP IS O V A N IE Z Á ZN A M U ) – Za p n u t i e / v yp n u t i e
p r e p i s o v a n i e d i s k u . P o k i a ľ j e p r e p i s o v a n i e z a p n u t é , p o t om p r i z a p l n e ní
d i s k u s a a u t o m a t i c ky b u d ú p r e m a z á v a ť n a j s t a r š i e z á z n a m y.
5 . R E C O R D IM G S IZ E ( V E Ľ K O S T O B R A ZU ) – v o ľ b a n a h r á v a n i a F R A M E
a l e b o C IF ( s n í m k y a l e b o C IF ) . P o k i a ľ c h c e t e m e n i ť t o t o
nadstavenie,
m u s í t e n a j p r v z a s t av i ť n a h r á v a n i e .
6 . R E C OR D Q U A LIT Y ( K V A L IT A ZÁ ZN A M U ) – v o ľ b a k v a l i t y z á z n a m u:
BEST,
H IG H ,
N O R M A L,
B A S IC
( n a j v yš š i a ,
v ys o k á ,
normálna ,
základná)
7 . M A N U A L R E C O R D IP S ( R Ý C H LO S Ť M A N U Á LN E H O Z Á ZN A M U ) –
N a h r á v a n i e j e a k t i v o v a n é s t l a č e n í m „ R E C “ . Zv o ľ t e r ýc h l o s ť n a h r á v a n i a
obrázkov
za
s e ku n d u
( S n í m k y) : 2 5 , 1 2 , 6 , 3 ,
pre
manuálne
nahrávánie:
P AL
–
FRAME
C IF : 1 0 0 , 5 0 ,2 5 , 2
8 . E V E N T R E C OR D IP S ( R Ý C H LO S Ť A LA R M O V É H O ZÁ Z N A M U ) –
N a h r á v a n i e j e a k t i v o v a n é a l a r m o m a l e b o p o h yb o m . Zv o ľ t e r ýc h l o s ť
n a h r á v á n i a o b r á z k ov z a s e k u n d u p r e n a h r á v a n i e n a z á k l a d e u d a l o s t í .
P A L – F R A M E ( S n í m k y) : 2 5 , 1 2 , 6 , 3 ,
C IF : 1 0 0 , 5 0 , 25 , 2
9 . T IM E R R E C O R D IP S ( R Ý C H LO S Ť P LÁ N O V A N É H O ZÁ ZN A M U ) –
Nahrávanie
je
aktivované
p o dľ a
časového
plánu.
Zvo ľ t e
r ýc h l o s ť
n a h r á v á n i a o b r á z kov z a s e k u n d u p r e ča s o v é n a h r á v a n i e . P A L – F R A M E
( S n í m k y) : 2 5 , 1 2 , 6 , 3 ,
C IF : 1 0 0 , 5 0 , 2 5 , 2
1 0 . T O T A L IP S S HA R E ( R O ZD E LE N I E C E LK O V E J R Ý C H LO S T I) –
k di s p oz í c i i s ú 2 n a s t a v e n i a :
F IX ( P E V N É ) : r o v n a k á r ýc h l o s ť p r e v š e t k y k a m e r y.
R ýc h l o s ť n a k an á l = n a h r á v a c i a r ý c h l o s ť ÷ 4 k a n á l y
( t z n . p r e r ýc h l o s ť 2 5 s n í m k o v z a s e k un d u j e t o 6 , 2 5
snímkov/sec/kameru)
4 . 3 H l a v n é m en u – T I M E R ( P L Á N O VA Č )
V h l a v n o m M E N U z v oľ t e T IM E R ( P L Á N O V A Č ) a p o t v rď t e h o s t l a č e n í m
„ENTER“.
1 . D A T E ( D Á T U M ) – T l a č i d l a m i “ + ” a “ - “ z a d a j t e d e ň a l e bo d n i v t ýţ d n i
p r e v yh o t o v e n i e z á z n a m u .
2.START
(S T A R T )
HH/MM
–
zadajte
začiatok
nahrávania
( h o d i n y/ m i n ú t y)
3 . E N D ( K O N E C ) HH / M M – z a d a j t e k on e c n a h r á v a n i a ( h o d i n y/ m i n ú t y)
P O ZN Á M K A 2 . : P o k i a ľ c h c e t e z a d a ť n a h r á v a n i e c e z p ol n o c , p o st u p uj t e
p o d ľ a n a sl e d u j ú c i c h p r í k a z ov :
P r í k l a d 1 : P o k i aľ c h c e t e n a h r á v a ť o d n e d e l e 2 3 : 3 0 d o p o n d e l k a 2 3 : 3 0,
z a d a j t e do č a s o v a č a S U N ( n e d e ľ a ) o d 23 : 3 0 d o 2 3 : 30 .
P r í k l a d 2 : P o k u d c h c e t e n a h r á v a ť o d n e d e l e 0 8 : 0 0 d o po n d e l k a 1 5: 0 0,
z a d a j t e d o č a s o v a č a S U N ( n e d e ľ a ) o d 0 8 : 0 0 d o 0 0: 0 0 a MO N ( p o n d e l o k )
o d 0 0 : 00 d o 1 5: 0 0
4 . 4 H l a v n é m en u – D A T E ( D Á T UM )
V h l a v n o m ME N U z v oľ t e D A T E ( DÁ T U M ) a p o t v r ď t e h o s t l a č e n í m
„ENTER“.
1 . D A T E ( D Á T U M ) – n a s t a v t e n a D VR s p r á v n y č a s ( t l a č i d l a m i “ + ” a “ - “ )
R O K / M E S IA C / D E Ň / H O D IN A / M IN ˇ U T Y / S E K U N D Y
( YE A R / M O N T H/
D A Y / H O U R / M IN / S E C )
2 . F O R M Á T ( F O R MA T ) – z v o ľ t e j e d e n z 3 f o r m á t o v R - M - D , M - D - R , D - M R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R)
3 . D A Y LIG H T S A V IN G ( LE T N Ý Č A S ) – p r e z a d a n i e l e t n é h o č a s u a j e h o
p e r i ó d y ( š t a r t / k o n i e c ) . Ú p r a v a s a v yk o n á r u č n e . V s t ú p t e d o D A Y L IG H T
S A V IN G ( LE T N Ý Č A S ) m e n u r eţ i m a n a s t a vt e z a č i a t o k , k o n e c a
posunutie letného času.
4 . 5 H l a v n é m en u – A D VA N C E ( Ď A L Š Í)
V h l a v n o m M E N U z v oľ t e A D V A N C E ( Ď A LŠ I) a p o t v r ď t e h o s t l a č e n í m
„ENTER“.
.
4 . 6 A D VA N C E m en u - C A ME R A ( M en u Ď A L Š Í - K A M E R A )
V A D V A N C E ( Ď A LŠ Í ) m e n u z vo ľ t e C A M E R A ( K A M ER A) a p o t v rď t e h o
s t l a č e n í m „ E N T ER “.
N a s t a v e n i e p r e j e d no t l i v é k a m e r y.
1 . T IT LE ( N Á ZO V ) – N á z o v k a m e r y, m a x . 6 z n a k o v . V ýr o b n é n a s t a v e n i e
= č í s l o k a m e r y.
2 . B R IG / C O N T / S A T U / H U E ( J AS / K ON T / S A T U / H U E ) – N a s t a v e n i e j a s u ,
k o n t r a s t u , s ýt o s t i a f a r i e b p r e k a ţ d ú k a m e r u . N a s t a v i ť j e m o ţ n é h o d n ot u
o d 0 d o 25 5 . V ýr o b n é n a s t a v e n í p r e j a s j e 1 1 0 , p r e os t a t n é 1 2 8 .
3 . C O V ( T AJ ) – z a d a j t e Y E S / N O p r e z a k á z a ni e / p ov o l e n i e ţ i v é h o
s l e d o v a n i a u r č i t ej ka m e r y. A k j e a k t i v n í , z o b r az í s a n a m on i t o r e s ym b o l
COV.
4 . R E C O R D ( ZÁ Z N A M ) – z a d a j t e Y E S / N O p r e p o v o l e n i e / z a k á z a ni e
nahrávania pre určitú kameru
5 . P R E V / N E X T ( H O R E / D O LE ) – P R E V p r e p r e c h o d n a p r e d c h á d z a j ú c u
s t r á n k u , N E X T p r e p r e c h o d n a ď a l ši u st r á n k u .
4 . 7 A D VA N C E m en u -
D E TE C T I ON ( M e n u Ď A LŠ Í – D E T E K C I A
POHYBU)
V A D V A N C E ( Ď A LŠ Í) m e n u z v oľ t e DE T E C T IO N ( D E T E K C IA P O H Y B U )
a potvrďte ho stlačením „ENTER“.
1 D E T E C T IO N S E T U P ( N A S T A V E N I E D E T E K C IE ) - N a s t a v e n í d e t e k c i e
p o h yb u v o b r a z e
a ) T IT LE ( N Á ZO V ) – z o b r az í n á z e v k aţ d é h o k a n á l a ( k a m e r y)
b) DET (DET)– zadajte ON / OFF pre aktiváciu / deaktiváciu funkcie
d e t e k c i e p o h yb u p r e k a ţ d ý k a n á l
c ) A R E A ( P O LE ) – s t l a č e n í m E N T E R v s t ú p i t e d o n a s t av e n i a m a s k y p r e
detekciu
p o h yb u .
detekovaný
p o h yb .
Ruţové
políčka
Priehľadné
označujú
políčka
ob l a s ť ,
označujú
kde
oblasť,
nebude
kde
b u de
d e t e k o v a n ý p o h yb .
Tlačidlom
ENTER
potvrdíte
z a č i a t ok
m a s k y.
Tlačidlami
◄
a
►
n a s t a v í t e š í r k u , ▼ a ▲ v ýš k u m a s k y. P o t v r dí t e o p äť E N TE R . T l a č i dl o m
“ - “ z a m a s k u j e t e c e l ú o b l a s ť , t l a č í d l om “ + ” c e l ú o b l a sť o d m a s k uj e t e .
M u l t i - d e t e c t e d a r e a = o b l a s t s v i a c e r ým i z ón a m i d e t e k c i e .
d ) LS – S t u p e ň p o r o v n á v a n i a d v o c h s n í m k o v . Č í m m en š i e č í s l o , t ým
v ä č š i a c i t l i v o st d e t e k c i e . N a s t a v i t m oţ n o h o d n ot u o d 0 d o 1 5 . V ýr o b n é
n a s t a v e n í j e 7.
e ) S S – n a s t a v e n í v z h ľ a d om k v e ľ kos t i o b j e kt o v n a o br a z o v k e ( p o č e t
d e t e k č n ýc h p o l í č o k ) . Č í m m e n š i e č í s l o , t ým v ä č š i a c i t l i v o s t d e t e k c i e.
N a s t a v i t m oţ n o h o dn o t u o d 0 d o 15 . V ýr o b n é n a s t a v e n i e j e 3 .
P o z n á m k a : P o k i a ľ j e h o d n ot a 3 , t a k p o z m e n e 3 p ol í č o k b u d e s p u s t e n ý
a l a r m . H o d n o t a S S m u s í b ýt m e n š i a a k o p o č e t p o l í č ok z a d a n ýc h p r e
detekciu.
f ) T S – n a s t a v e n i e v z hľ a d o m k d ĺ ţ k e p o h yb u . Č í m m e nš i e č í s l o , t ý m
v ä č š i a c i t l i v o st d e t e k c i e . N a s t a v i t m oţ n o h o d n ot u o d 0 d o 1 5 . V ýr o b n é
n a s t a v e n í j e 2.
g) R E – h o d n o t a p r e p o r o v n á v a n i e s n í m k o v . N a p r . h o d n o t a 1 0 z n a m e n á , ţ e
s a b u d e o d r a z u po r o v n á v a ť 1 0 p o s o bě i d ú c i c h s n í m k o v p o d ľ a h o d n ôt
LS , S S a T S . Č í m v ä č š i e č í s l o , t ým v ä č š i a c i t l i v o s ť d e t e k c i e .
h ) A LA R M – N a s t a v t e ú r o v e ň s p o ú š ť an i a
a l a r m u : LO W ( n í z k a ) / H IG H
( v ys o k á ) / O F F ( v yp n u t é ) . V ýr o b n é n a s t a v e n í j e O F F ( v yp n u t é ) .
2 . D E T E C T IO N T I M E R ( P LÁ N O V A Č D E T E K C IE ) - N a s t a v e n í č a s o v é h o
p l á n u p r e z a č i a t o k a k o n i e c d e t e k c i e p oh yb o v v o b r a z e .
4 . 8 A D VA N C E m en u – D IS P L A Y ( M e n u Ď A LŠ I E – Z OB R A Z E N I E )
V A D V A N C E ( Ď A LŠ Í) m e n u z v o ľ t e D IS P LA Y ( ZO B R A ZE N I E ) a p o t v r ď t e
h o s t l a č e n í m E N T ER .
1 . T IT LE D IS P LA Y ( ZO B R A Z I Ť T IT U LK Y ) – Z a p n u t i e ( O N ) / v yp n u t i e
(OFF) zobrazenie titulku kamery
2.
DATE
D IS P LA Y
( ZO B R A Z IŤ
DÁTUM)–
Za p n u t i e
( O N ) / v yp n u t i e
( O F F ) z o b r a z e n i e dá t u m u .
3 . H D D IN F O ( IN F O O H D D ) – Za p n u t i e ( O N ) / v yp n u t i e ( O F F ) z o b r a z e n i e
i n f o r m á c i í o H DD
4 . LO S S S C R E E N (O K N O B E Z O B R A Z U ) – F a r b a o b r a z u p ri s t r a t e
v i d e o s i gn á l u ( B LU E – m o d r á / B LA C K – č i e r n a )
5 . P LA Y B A C K IN F O ( IN F O O Z Á ZN A M E ) – Za d a j t e p o z í ci u p r e
i n f o r m á c i e o p r e h r á v á n í ( c e n t e r / n or m a l )
6 . D W E LL D U R A T IO N ( S E C ) – i n t e r v a l p r e p í n a n i a p r e C AL L ( a l a r m o v ý)
M O N IT O R ( 2 , 4 , 8 , 1 6 s e k ú n d ) . N a s t a v t e p r e k a ţ d ý k a n á l .
7 . D E - IN T E R LA C E ( D E - IN T E R LA C E ) – z a p n ut i e ( O N ) / v yp n u t i e ( O F F )
f u n k c i a D E - IN T E R LA C E . T ú t o f u n kc i u m oţ n o v yu ţ i ť p ri p r e h r á v a n í
z áz n a m u r ýc h l e j š i e h o p o h yb u p r e o d s t r á n e n i e „ r oz t r a s e ni a “
p o h yb u j ú c i c h s a o b j e k t o v.
8. OSD (FARBA OSD) - nastavení OSD menu
m oţ n o st i f a r i e b j ed n o t l i v ýc h p o l o ţ i e k s u b m e n u: G R E E N (ZE LE N Á ) ,
M A G N E T A ( P UR P U R O V Á ) , R E D ( Č E R V E N Á ) , P U R E G R A Y ( Č IS T O
Š E D Á ) , GR A Y ( Š E D Á ) , P U R E W H IT E ( Č IS T O B IE LA ) , W H IT E
( B IE LA ) , Y E L LO W ( Ţ LT Á ) , C Y A N ( M O D R O ZE LE N Á )
 M E N U T IT LE
B A C K G R O U N D ( P O ZA D I E T IT U LK O V )
-
n a s t a v e n i e f a r b y p o z a d i a t i t ul k o v
 M E N U B A C K G R O U N D ( P O ZA D I E M E N U ) - n a s t a v e n i e f a r b y
pozadia menu
 C U R S OR ( K U R ZO R ) - n a s t a v e n i e f a r b y p o ľ a k u rz o r u
 MESSAGE
T IT LE
BACKGROUND
( P O ZA D I E
S P R Á V)
-
nastavenie farby pozadia správ
 M E N U S T Y LE ( S T Y L M E N U ) - m o ţ n o s t i 3 D - p r i e st o ro v é
a l e b o F LA T - p l o c h é
 M E N U T IT LE F O N T ( F O N T T IT U L K U ) - n a s t a v e n i e fa r b y
t i t ul k o v m e n u
 M E N U F O N T ( F O N T M E N Y ) - n a s t a v en i e f a r b y f o n t u m e nu
 R E C O R D S YM B O L ( S Y M B O L Z Á ZN A M U ) - n a s t a v e n í f a r b y
i n d i k á t o r a z áz n a m u
 A LE R T F O N T ( F O N T A LA R M U ) - n a s t a v e n í f a r b y f o n t u
alarmu
9 . W A T E R M A R K (V O D O ZN A K ) – v r e ţ i m e p r e h r á v a n i a z w e b s e r v e r u s a
m ô ţ e uţ í v a t eľ p r e s v e d č i ť o a u t e n t i c k os t i z ál o h o v a n é h o v i d e a . P o k i a ľ j e
z á l o h ov a n é v i d e o z m e n e n é , o b r á z k y s č e r v e n a j ú a p r e h r á v a n i e s a z a st a v í .
4 . 9 A D VA N C E m en u – A L E R T ( M e n u Ď A L Š IE – A L A R M )
V A D V A N C E ( Ď ALŠ IE ) m e n u z v o ľ t e A LE R T ( A LA R M ) a p o t v rď t e h o
s t l a č e n í m E NT E R .
1 . E X T . A LE R T ( ZV U K P R I E X T E R N O M A LA R M E ) – Za p n u t i e / v yp n u t i e
z v u k u p ri ex t e r n o m a l a r m e
2 . IN T . B U Z ZE R ( Z V U K P R I IN T E R N E J U D A L O S T I) - Z a p n u t i e /
v yp n u t i e z v u ku p r i : s t l a č e n í t l a č i d i e l / s t r a t e vi d e o s i gn á l u / d e t e k c i i
p o h yb u / a l a r m u /
zaplnenie HDD
3 . K E Y B U Z ZE R ( Z V U K P R I S T LA Č E N Í T LA Č Í T K A ) - Za p n u t i e /
v yp n u t i e z v u ku p r i s t l a č e n í t l a č i di e l
4 . V LO S S B U Z ZE R ( ZV U K P R I S T R A T E O B R A ZU ) - Za p n u t i e / v yp n u t i e
z v u k u p ri s t r a t e v i d e o s i gn á l u
5 . M O T IO N B U Z ZE R ( ZV U K P R I D E T E K C I I P O H Y B U ) - Za p n u t i e /
v yp n u t i e z v u ku p r i d e t e k c i i p o h yb u
6 . A LA R M B U Z ZE R ( ZV U K P R I A LA R M E ) - Za p n u t i e / vyp n u t i e z v uk u
pri internom alarme
7 . H D D B U Z ZE R ( Z V U K P R I ZA P LN E N Í H D D ) - Za p n u t i e / v yp n u t i e
z v u k u p ri z a p l n e n í H D D
8 . H D D N E A R LY F U LL ( G B ) ( M IN IM Á LN A K A P A C IT A H D D ) – P o k i aľ
j e p r e d c h á d z a j ú c a vo ľ b a z a pn u t á , sp u s t í z vu k u p oz o r ň uj ú c i n a z a p l n e ni e
d i s k u p ri z a d a n o m z o s t á v a j ú c o m p o č t e G B
9 . A LA R M D U R A T IO N ( S E C ) ( T R V A N I E A LA R M U ) – N a s t a v e n í d ĺ ţ k y
t r v a n i a a l a r m o v é h o n a h r á v a n i a ( 5 , 1 0 , 20 , 4 0 s e k ú nd )
1 0 . P R E - A LA R M ( P R E - A LA R M ) – Za p n u t i e / v yp n u t i e f u n k c i e p r e - a l a r m .
P o k i aľ j e z a p n u t ý a n a h r á v a n i e n a z á kl a d e a l a r m u a l e b o d et e k c i e p o h yb u
a k t i v o v a n é , D VR na h r á 8 0 M B z á z n am u p r e d s p u s t e n í m n a h r á v a n i a n a
z á k l a d e a l a r m u/ d e t ek c i e p o h yb u .
4 . 1 0 A D VA N C E m en u – R E M O T E ( M en u ĎA L Š I E – Z A PO J E N I E )
V A D V A N C E ( Ď A LŠ IE ) m e n u z v oľ t e R E M O T E ( ZA P OJ EN I E ) a p o t v r ď t e
h o s t l a č e n í m E N T ER .
1 . T IT LE ( N Á ZO V ) – N á z o v k a m e r y
2 . D E V IC E ( ZA R I A D E N IE ) – ( N O R M A L / P T Z k a m e r a ) – v yb e r t e P T Z
alebo normálnu kameru pre kaţdý kanál
3 . ID ( ID ) – n a s t a v t e ID č í s l a z a r i a d e n i a ( 0 a ţ 2 55 ) a k o ID j e d n o t l i v ýc h
kamier
4 . P R OT O C O L ( P R O T O K O L) – N O R M A L / P E LC O - D
5 . R A T E ( R A T E ) – p r e n o s o v á r ýc h l o s ť p r e k a ţ d ý k a n á l ( 2 4 0 0 , 9 6 00 ,
1 9 2 0 0 , 5 76 0 0 B D )
PT Z O V L Á D A N I E ( P T Z C O N T R O L)
1 ) D e v i c e ( z a r i a d e ni e ) : n a š a v l a st n á z na č k a P T Z/ P E LC O - D p r o t o k ol P T Z
2 ) C o n n e c t i o n (z a p oj e n i e ) : z a p o j e n i e P IN k o n e k t o r o v
3 ) C o n t r ol M o d e ( ov l á d a c í r e ţ i m ) : IR d i a l k o v é o vl á d a n i e (v o l i t eľ n é )
4 ) D e t a i l e d In s t r u c t i o n s ( d e t a i l n é i n š t r uk c i e ) : P T Z m a n u á l
4 . 1 1 A D VA N C E m en u – S Y S T E M ( M e n u Ď A LŠ I E – S Y S T É M )
V A D V A N C E ( Ď A LŠ Í ) m e n u z vo ľ t e S Y S T E M (S Y S T ÉM ) a p o t v rď t e ho
s t l a č e n í m E NT E R .
1 . S ER IA L T Y P E ( T Y P P R O T O K O LU ) – s é r i o v ý p o r t – z v oľ t e R S - 4 8 5
nebo RS-232
2 . B A U D R A T E ( B A U D R Y C H LO S T ) – p r e n o s o v á r ýc h l o s ť D V R – s t l a č t e
„ E N T E R “ a n a st a v t e p r e n o s o v ú r ýc h l o s ť ( 2 4 00 , 9 6 0 0, 1 92 0 0 , 5 7 6 00
baudov)
3 . H O S T ID ( ID H O S T A ) – n a s t a v e ni e ID D V R - s t l a č t e „ EN T E R “ a
n a s t a vt e ID D V R ( 0 a ţ 2 55 )
4.
PASSWORD
(H E S LO ) –
nastavení
hesla
–
stlačte
„ENTER“
pre
n a s t a v e n i e p r í st u po v é h o h e s l a ( 2 úr o v n e : a d m i ni s t r á t o r a l e b o h o s ť ).
U ţ í v a t eľ
s ú r ov ň ou
hosť
má
p o v ol e n ý
prístup
iba
k ţivému
vi d e u ,
s e k v e n č n é m u z o b r az e n i u , p r e pí n a n i u z o b r a z e n i a k a n á l o v a k z a m k n u t i u
tlačidiel.
5 . R E S E T D E F A U LT ( V Ý R O B N É N A S T . ) – v r á t e n i e v š e t k ýc h h o d n ô t n a
v ýr o b n é n a s t a v e n i e . S t l a č t e „ E N T E R “ v yb e r t e „ Y E S “ p r e p o t v r d e n í a l e b o
„ N O “ p r e z r uš e n i e .
6 . C LE A R H D D ( V Y M A ZA Ť H D D ) – z m az a n i e d i sk u . S t l a č t e „ E N T ER “
v yb e r t e „ Y E S “ p r e p o t v r d e n i e a l e b o „ N O “ p r e z r u š e n i e . T l a č i d l a m i “ + ” a
“ - “ m ô ţ e t e v yb r a t H D D m a s t e r , H D D s l a v e a l e b o D IS K A R R A Y ( d i s k ov é
p o l e ) , k t o r é pl á n u j et e v ym a z a ť .
7 . U P GR A D E ( A K TU A LIZ Á C IA ) – u p g r a d e f i r m w a r e . P r e t e n t o m o d e l j e
m o ţ n á a kt u a l i z á c i a f i r m w a r e i b a c e z we b o v ú a p l i k á c i u .
8.
AUTO
K E Y LO C K
( A U T O - ZA M K N U T IE ) –
zamknutie
kláves.
Pri
a k t i v á c i i v yb e r t e n a s t a v e n i e : N E V ER (N i k d y) / 1 0 s e c / 3 0 s e c / 6 0 s e c
9 . LA N G U A G E ( J A ZY K ) – v o ľ b a j a z yk a . S t l a č t e „ E N T E R “
a v yb e r t e
j a z yk p r e O S D .
1 0 . V E R S IO N ( V E R ZE ) – i n f o r m á c i a o v e r z i i f i r m w a re s a o b j a v í n a
obrazovke.
1 1 . V ID E O F O R M Á T ( F O R M Á T O B R A ZU ) – i n f o r m á c i e o v i d e o f o r m á t e
s a o b j a v í n a o b r a z ov k e
4 . 1 2 N E TW O R K ( Me n u Ď A L Š I E – S I T )
V A D V A N C E ( Ď A LŠ Í)
m e n u z v o ľ t e N E T W O R K ( S IT ) a p o t v r ď t e h o
stlačením ENTER.
1 . N E T W OR K T YP E ( S T A T IC ) ( T Y P S IT E ( S T A T IC K Á ) ) – t yp s i e t e
( s t a t i c k á IP )
P o k i aľ m át e p r i d el e n ú s t a t i c k ú IP a d r e s u , z v o ľ t e t út o m o ţ no s ť a
z a d a j t e IP , b r á n u a m a s k u p o ds i e t e .
2 . N E T W OR K T Y P E ( D H C P ) ( T Y P S IT E ( D H C P ) )
Táto
DHCP
f u n kc i a
musí
b yť
podporovaná
routerom
alebo
k á b e ľ o v ým m o d e m o m s D H C P s e r v i s e m .
3 . N E T W OR K T Y P E ( P P P o E ) ( T Y P S IT E ( P P P o E ) )
P r e t ú t o f u n k c i u m u s í t e p o z n a ť u ţ í v a t e ľ s k é m e n o a h e s l o o d IS P
p o s k yt o v a t e ľ a .
Poznámka:
DHCP
a
PPPoE
potrebujú
p o uţ i ť
„ H o s t n a m e “ k o r e š po n d u j ú c i s d yn a m i c k o u IP a d r e s o u .
D DN S
servis
pre
4 . 1 4 H D D I NF O ( Me n u Ď A L Š IE – I N F O O H D D )
P r i t e j t o vo ľ b e s a z o b r a z i a i n f o r m á c i e o p r i p o j e n ýc h H D D a i c h k a p a c i t e .
4 . 1 5 E VE N T L O G ( M e n u ĎA L Š I E – ZÁ Z N A MY )
T u m ôţ e t e n a hl i a dn u ť d o z o z n a m u ud a l o s t í ( t yp u d a l o st i , č a s a k a n á l ) .
V yb e r t e E V E N T LO G a s t l a č t e E N T ER .
1 . V LO S S LIS T ( ZO ZN A M S T R Á T O B R A ZU ) – z o b r a z í s a z o z n am
i n f o r m á c i í o s t r a t e v i d e o s i gn á l u
2 . N E T LIS T ( ZÁ ZN A M Y P R ÍS T U P U Z O S IE T E ) - z o b r a z í s a z oz n am
i n f o r m á c i í o s i e ť o výc h u d a l o s t i a c h .
3.
OTHERS
( O S TA T N É ) -
zobrazí
sa
z o z n am
ostatných
informácií
( z a p n u t i e / v yp n u t i e D V R , o d bl o k o v a ni e k l á v e s , r e s e t n a v ýr o b n é h o d n o t y)
4.
C LE A R
A LL
( V Y M A ZA Ť
VŠETKO)
–
v ym a ţ e
všetky
zoznamy
udalostí.
D o z v ol e n é h o z o z n am u s a d o st a n e t e t l a č i d l o m E N TE R .
5. Dalšie operácie
5 . 1 Vy h ľ a d á v a n i e (S E A R C H )
Stlačením tlačidla „SEARCH“ na prednom panely prepnete DVR do
v yh ľ a d á v a c i e h o r e ţ i m u .
1 . H D D – Za d a j t e H D D , n a k t o r o m c h c e t e h ľ a d a ť
2 . F U LL L IS T ( P LN Ý ZO ZN A M ) – z o z n a m v š e t k ýc h n a h r á v o k ( R :
R E C O R D / S : S Y S TE M / A : A LA R M / M S : M O T IO N / T : T IM E R )
3 . R EC O R D LIS T ( ZÁ ZN A M Y ) – v yh ľ a d á v a n i e v z o z na m e n a h r á v o k
s p u s t e n ýc h r u č n e .
4 . S Y S T E M LIS T ( S Y S T É M O V É U D ALO S T I) – v yh ľ a d á v a n i e v z oz n a m e
s ys t é m o v ýc h n a h r á v o k . P r i ko n t i n u á l n o m n a h r á v a n í u k l á dá s ys t é m k a ţ d ú
h o d i n u j e d e n s ú bo r .
5 . A LA R M LIS T ( A LA R M O V É U D A LO S T I) - v yh ľ a d á v a n i e v z o z n a m e
a l a r m o v ýc h n a h r á v o k
6 . M O T IO N L IS T ( ZO ZN A M D E T E K C IE P O H Y B U ) - v yh ľ a d á v a n i e
v z o z n a m e n a h r á v o k n a z á k l a d e d et e k c i e p o h yb u
7 . E V E N T S E AR C H ( H Ľ A D A N IE U D A LO S T I) – v yh ľ a d á v á n i e v z o z n a m e
nahrávok
p od ľ a
š p e c i f i ck e j
časovej
periódy
( R O K / M E S IA C / D E Ň / H O D IN A / M IN Ú T A / K A N Á L) .
Zo b r a z í
všetky
z á z n am y n a z á k l a dě d e t e k c i e p o h yb o v . M ô ţ e t e p r e h r á va ť s o z v ýš e n o u
r ýc h l o s ť o u .
8 . T IM E S E A R C H ( H Ľ A D A N I E P O D Ľ A Č A S U ) – v yh ľ a d á v a n i e p o d ľ a
č a s u ( R O K / M ES IA C / D E Ň / H O D IN A / M IN Ú T A )
P o z n á m k a : C ho ď t e k u r z o r o m n a z v ol e n ý s ú b o r a s t l a č t e E N T E R p r e
prehranie videa. Pre zastavenie stlačte tlačidlo ■
5 . 2 Z am kn u t i e k l áv e s ( K E Y L O C K )
1 . K e y Lo c k O n - Z a m k n u t i e k l á v e s
1.
S ú č a s n ým
stlačením
„MENU
+
E NT E R “
na
čelnom
panely
z a m k n e t e k l á v e s y.
2.
S t l a č e n í m t l a č i dl a „ F 2 “ n a IR d i a ľ k o v o m o v l á d a č i z a m k n e t e
k l á v e s y ( n i e j e s ú č s ť o u – vo l i t e ľ n é p rí sl u š e n s t v o )
3.
A u t o m a t i c k é z a m k nu t i e .
2 . K e y Lo c k O f f - O d o m k n ut i e k l á v e s - s t l a č e n í m n i e k t o r é ho t l a č i dl a
( o k r e m S H IF T a P O W E R ) a z a d a n i e sp r á v n e h o h e s l a k l á ve s y o p ä ť
odomknete.
3 . P a s s w o r d – H e s l o – n a s t a v e n i e h e sl a .
5 . 3 P r e p n u t i e s y s t ém u PA L / N TS C (S w i t c h Th e N / P S y s t em )
1 . S t l a č t e t l a č i dl o „ P OW ER “ p r e v yp n u t i e a p o t o m st l ač t e „ P OW ER “ +
„ ► “ p r e p r e p n ut i e n a P A L s ys t é m .
2 . S t l a č t e t l a č i dl o „ P OW ER “ p r e v yp n u t i e a p o t o m s t l ač t e „ P OW ER “ +
„ ◄ “ p r e p r e p n ut i e n a N T S C s ys t é m .
5 . 5 S o ft w a r e w e b s er v e r u
1 . I n š t a l á c i a s of tw a r e ( I n s t a l l t h e S of t w a r e )
1 . P r i l oţ e n é C D vl oţ t e d o C D - m e c h a n i k y a i n š t a l u j t e n a P C .
2 . P C n a i n št a l u j e s ú b o r s e t u p a ut o m a t i c k y
3 . P o ú s p e š n e j i n št a l á c i i s a n a pl o c h e ob j a v í i k o n a V i d e o S e r v e r E .
2 O b s l u h a s of t w a r e ( S of t w a r e o p e r a t i o n )
1 . P r e p o j t e D V R s P C s i e ť o v ým k á b l o m R J 4 5 .
2 . N a s t a v e n í LA N : V ýr o b n é n a s t a v e n i e IP D V R j e 1 9 2 . 16 8. 1 . 1 0 ,
uţ í v a t e ľ s k é m e no i h e s l o j e “ a d m i n ” .
N a s t a v t e IP p o č í t a č a n a 1 9 2 . 1 6 8 . 1 .x xx ( 1 - 25 5 k r o m ě 1 0 ) .
3 . K l i kn i t e 2x n a i ko n u v i d e o s e r v e r a . Za d a j t e 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 10 , a d m i n,
a d m i n . P o p r i p oj e n i e k D V R m ô ţ et e m e n i ť n a st a v e n i e n a D V R
a l e b o p r i a m o n a p o č í t a č i c e z k l i e nt sk ý s o f t w a r e .
4 . N e t w o r k T yp e – S t a t i c k á IP - N a s t a v t e s i e ť o v é i n f o r m á ci e v m e n u
DVR.
D yn a m i c k á IP ( D H C P a P P P O E ) - N a s t a v t e s i e ť o v é i n f o r m á c i e
v menu DVR
5 . P o n a s t a v e n í s i e ť o v ýc h i n f o r m á c i í k l i k n i t e 2 x n a i k o n u v i d e o
s e r v e r u . Za d a j t e u ţ í v at e ľ s k é m e n o , he s l o a IP ( s t a t i c k á IP ) a l e b o
m e n o ho s t i t e ľ a (d yn a m i c k á IP ) a k l i k n i t e n a z e l e n é t l a č i d l o p r e
p r i p oj e n i e .
6 . LO G IN A P – v ýz n a m y i k o n .
A d r e s s B o o k – Ad r e s á ř – T u s i m ô ţ t e p r i d a ť n o vú IP a d r e s u
alebo zapísanú adresu získať.
P l a ye r – P r e h r á v a č – T u s i m ô ţ e t e p r e h r á ť s ú b o r y u l o ţ e n é v P C
S e a r c h – V yh ľ a d á v a č – V yh ľ a d a n i e d o s t u p n ýc h IP a d r i e s
v l o k á l n e j si e t i a m o di f i k á c i i s i e ť o v é h n a s t a v e n i a D VR .
C o p y – K o p i e – S t l a č e n í m t o ho t o t l ač í d l a s k o pí r u j e t e vše t k y
i n š t a l a č n é s ú b o r y. V h o d n é p r e u c h o v a n i e n a s t a v e ni a p r i i n št a l á c i i
na iné PC.
U p gr a d e F i r m w a r e – p o k i a ľ m á t e u p gr a d e s ú b o r n a s v oj o m P C ,
m ôţ e t e t u ak t u a l i z o v a t D V R
7 . Ú v o d d o z á kl a d ný c h o p e r á c i í :
O v l á d a c í p an e l vi d e o w e b s e r v e r u (D i g i t a l D e v i c e C o n t r o l
Pa n e l – 4 C H D V R )
a . P r e n o so v á r ýc h l o s ť o b r á z k u z a s e ku n d u .
b . D á t o v á p r e n o s ov á r ýc h l o s ť
c . S p oj e n é / N e s p oj e n é
d . R o z l í š e ni e – P A L: 3 2 0 x 27 6 / 6 4 0x 5 5 2
e . K v a l i t a o b r a z u: V ys o k á , s t r e d n á , n í z k a
f . M o m e nt k a
g . Zá z n a m – s p u st e n i e / z a s t a v e n i e z áz n a m u u k l a d a n é h o na P C .
K a ţ d ý s ú b o r m ô ţ e m a ť a ţ 1 8 0 0 0 sn í m k o v . A k o n á h l e j e t á t o
k a p a c i t a n a pl n en á , u k l a d á s a n a h r áv k a d o ď a l š i e h o s ú bo r u .
A h o n á hl e b u d e n a d i s k u z os t á v a ť l e n 2 0 0 M B , p r o gr a m z a s t a v í
z á z n am .
h . S ys t é m o v é n a s t a v e n i e s ys t é m u w e b s e r v e r a
i . P o č e t o n l i n e uţ í va t e ľ o v
j. CH 1-4
k . Zo b r a z e n i e 4 k am i e r
l . V yh ľ a d á v a n i e
m . Zá z n a m
n . S t o p / r ýc h l e p r e h r á v a n i e d o p r e d u / d o z a d u / P a uz a / P om a l é
prehrávanie / Prehrávanie
o. +
p. –
q . D i gi t á l n y z o o m
r . Zm e n a p o z í c i e z ob r a z e n i a k a m e r y.
Tlačidlami ◄►▼▲ zvoľte kanál, ktorý chcete zmeniť .
T l a č i d l a m i + a – z vo ľ t e k a n á l , k t o r ý c h c e t e n a d a n o m m i e st e
zobrazit a potvrďte ENTER.
s . S e k v e n c i a – v st u p d o f u n k c i í C A LL M O N IT O R U .
t. ENTER
u . Za p n u t i e / v yp n u t i e P T Z o v l á d a n i a.
v . M E N U / n a h o r / n a d o l / v ľ a v o / v pr a v o
w . Za p n u t i e / v yp n u t i e t u r b o
PT Z o v l á d a c í p a n el ( D i g i t al D e v i c e Co n t r o l Pa n e l – PT Z )
j . P r e p oz í ci e 1 - 1 6
k. AUTO
l . Zo o m
m . Za o s t r e n i e
n . M ax . z o o m
o. ENTER
p . Za p n u t i e / v yp n u t i e P T Z o v l á d a ni e
q . M E N U / n a h o r / n a d o l / v ľ a v o / v p r av o
r . T u r b o – r ýc h l e j š i e o v l á d á n i e P T Z ( 1x - 1 0x )
8 . Pr e h r á v á n i e z á zn a mu ( Pl a y b a c k O p e r a t i o n )
A . In f o r m á c i e o p r e h r á v a n í ( P l a yb a c k I n f o r m a t i o n ) – z o b r a z í
n a sl e d u j ú c e i n f o r m á c i e : D á t um , Č a s , R o z l í š e n i e , R ýc h l o s ť
D o p r e d u / D o z a d u , S t a t u s a F un k c i e .
B . Zn a č k a p r e b i e h a j ú c e h o č a s u ( T i m e P r o gr e s s B a r ) – z o b ra z u j e
u b i e h a j ú c i č a s p re h r á v a n é h o z á z n am u
C . F u n k c i a ( F u n c t i on )
P r o kl a d a n i e r i a dk o v ( D e - i n t e r l a c e ) – o d s t r a ň uj e v i b r á c i e
z a st a v e n ýc h s n í m k o v a s ní m k ov s rýc h l ym p o h yb o m
O d b l ok o v á n í ( D e - b l o c k i n g) – o d st r a ň u j e j a v vi d e o m oz a i k y
M e n u n a ob r a z o v k e ( O S D ) – z o b r a z í O S D v o k n e w e b ov é h o
prehrávača
P r e v o d d o A V I ( A V I c o n f e r y) – p r e v á d z a u c e l e n é n a h r an é
s ou b o r y d o A V I f o r m á t u .
K o n f i gu r a č n é n a s t a v e n i e ( C o n f . S e t t i n g) – o k i e n k o p r e n a s t a v e n i e
w e b o v é h o p r e h l i a d a č a : c i e ľ o v é m i e st o s ú b o r u, f a r b a t ex t u a f a r b a
t ex t u v „ p r o gr e s s s t a t u s “ .
V o d o z n a k ( W a t e r m a r k ) – p o t v rz u j e au t e n t i c k os ť p r e h r áv a n ýc h
z á l o h ov a n ýc h s ú b o r o v .
O t v o ri ť p r e d c h á dz a j ú c i s ú b o r ( O p e n P r e v i o u s F i l e ) – o t vá r a
p r e d c h á z a j ú c e z á l o h o v a n é v i d eo
O t v o ri ť n á sl e d u j ú c i s ú b o r ( O p e n N ex t F i l e ) – ot v á r á n a s l e d u j ú c e
z á l o h ov a n é v i d e o
D . O v l á d a c i e t l a č i dl á p r e h r á v a n i a ( P l a yb a c k C o n t r ol B u t t o ns ) –
P LA Y ( p r e h r á v a n i e ) / S T O P / P A US E / F A S T
R EW IN D ( r ýc h l e s p ä t n é p r e h r á v a n i e ) / F A S T F O R W A R D ( r ýc h l e
prehrávanie)
E . M o m e nt k a ( S n a ps h o t ) – v yt v o r e n i e m o m e n t k y, k t o r á b u d e
ul o ţ e n á n a o z n a č e n o m m i e s t e
F . Zt v o r e n i e p r e h r á v a č e ( C l o s e t h e pl aye r )
Poznámka:
• P r i z a s t a v e ní p r e h rá v a n é h o o b r a z u z o br a z í t e st l a č e n í m s ym b o l u
“ I◄◄ ” predchádzajúci snímok a
s t l a č e n í m “ I ► ► ” ď a l š í s ní m o k.
• U ţ í v at e ľ
m ôţ e
pri
prehrávání
na
webovom
prehliadači
pre
p o t v r d e n i e a u t e n t i ck o s t i z á z n a m u s t l a č i ť t l a č i d l o V o d oz n ak . P o k i aľ
b u d e s ú b o r z m e n e n ý, o b r a z s č e r v e n i e a p r e h r á v a n i e s a z a s t av í .
3 . S y s t é mo v é n a s t av e n i e ( A d v an c e d S e t t i n g )
S t l a č í t e i k o n u „ S ys t é m C o n fi g“ ( S ys t é m o v é n a s t a v e n i e ) s ys t é m u w e b
s e r v e r u , u k á ţ e s a s t r á n k a s ys t é m o v é h o n a s t a v e n i a . T u vyb e r t e s t r á n k u ,
k t o r ú c h c e t e n a s t a vi ť . P o n a s t a v e n í s t r án k y s t l a č í t e A P P LY p r e u l oţ e n i e
nastavenia.
Network – sieť
V n a s t a v e n i e s i e t e v yb e r t e j e d n u z m o ţ no s t í : S t a t i c IP , P P P O E a l e b o
DHCP.
1 . S t at i c IP – z a d a j t e IP , b r á n u , m a s k u a w e b o v ý p o r t
2 . P P P O E – z a d a j t e u ţ í v a t e ľ s k é m e no a h e s l o od IS P p o s k yt o v a t e ľ a .
PPPOE
t i eţ
p ot r e b u j e
v yu ţ i t i e
DDNS
s l uţ b y
pre
obdrţanie
H o s t i t eľ s k é h o m e n a o d p o v e d a j ú c e j d yn a m i c k e j IP a d r e s e .
3 . D H C P - T á t o DH C P f u n k c i a m u sí b yť p o d p o r o v á n á r o u t e r o m a l e b o
k á b l o v ým
v yu ţ i t i e
modemem
DDNS
s DHCP
sl u ţ b y
pre
s e r vi s o m .
obdrţanie
DHCP
tieţ
potrebuje
Hostiteľského
mena
o d p o v e d a j ú c e d yn a m i c k e j IP a d r e s e .
4 . W e b P o rt – D VR m ôţ e b yť p r e z e r a n é c e z s i e ť a l e b o w e b o v ý b r o w s e r .
T yp i c k y s e p o u ţ í v á T C P po r t s h t t p 8 0 .
V n i e kt o r ýc h p r í p a d o c h j e l e p š i e z m e n i ť č í sl o p o rt u (z a b e z p e č e n i a ,
f l ex i bi l i t a … ) . P ou ţ i t e ľ n é j e čí s l o 8 0 a ţ 1 9 9 99 .
P o z n . : N i e k t o r é r o ut e r y p o t r e b u j ú r e š t ar t D V R n a p os k yt n u t i e IP a d r e s y.
DDNS
1 . D D N S j e s e r v i s p r e p r e v e d e n i e d yn a m i c k e j IP a d r e s y n a z o d p o v e d a j ú c e
hostitelské jméno.
2 . D D N S ţ i a d os ť – n a w w w s t r á n k a c h po n ú k a j ú c i c h z a d a r m o D D N S s e r v i s
získajte „hostname“
3 . P o vo l e n i e D D NS f u n k c i e - k l i k n i t e na v o ľ b u En a b l e p r e p o v o l e n i e t e j t o
f u n k c i e . Za d a j t e U ţ í v a t eľ s k é m e no , H e s l o a D o m é n u a z v o ľ t e D D NS
s ys t é m o v é m e n o .
P r í k l a d p o uţ i t i a D DN S :
P oz r i t e
webovú
stránku
p r e v á d z k uj ú c u
free
DDNS
servis,
napr.
h t t p : / / w w w . d yn d n s . o r g
V yt v o r t e s i t u ú č e t
A k o n á h l e b u d e t e m a ť v yt v o r e n ý ú č e t , o b d r ţ í t e v p r i e b e h o n i e k o ľ k o
m i n ú t p ot v r dz u j ú c i e - m a i l . P r e do k on č e n i e r e gi s t r á c i e p o s t u p uj t e
p o d ľ a p o k yn o v v e - m a i l y.
P o uţ i t e D D NS m e no a h e s l o p r e p ri h l ás e n i e n a D yn D N S .
V yt v o r t e H o s t i t eľ s ké m e n o .
Lo gi n – A c c o u n t – M y S e r v i c e – A d d H o s t S e r v i c e s – A dd D yn a m i c
D N S H o s t – Za d a j t e H o s t i t e ľ s k é m e n o – K l i k n i t e n a A d d Hos t
Mail
1 . P r i v yh l á s e n í a l a r m u V i d e o W e b S e r v e r z a c h yt í u r č i t ý p o č e t s n í m k o v
( m a x .1 0 ) a p o šl e i ch n a z a d a n ý e - m a i l . ( a ţ d o 5 p r í j e m c ov ) .
2.
Do
stĺpca
Mail
account
( M a i l o vý
účet)
zad ajte
úč e t
príjemcu.
In f o r m á c i e ( S M T P se r v e r ) z í s k a t e o d v áš h o e - m a i l ov é h o p os k yt o v a t e ľ a .
3 . Za d a j t e d o o k n a „ M a i l f r o m “ v a š u úp l n u e - m a i l o v ú a d r es u .
4 . A k j e p o t r e b n é , z a š k r t n i t e v p ol i V e r i f y P a s s w o r d “ Y e s ” a z a d a j t e
u ţ í v at e ĺ s k é m e n o a h e s l o .
5 . P o n a s t a v e n í s t r án k y s t l a č t e A P P LY p r e u l o ţ e n i e .
P o z n . P r o a k t i v á c i u p o s i e l a n i a e - m ai l o v m u s í t e p o v ol i ť f u nk c i u e m a i l ov é h o z a si e l a n i a v n a st a v e n í A l a r m .
FT P
1 . P r i v yh l á s e n í a l a r m u V i d e o W e b S e rv e r z a c h yt í u r č i t ý p o č e t o b r á z k o v a
n a h r á i c h n a z a d a n ou F T P s t r á n k u.
2 . V l oţ t e d e t ai l n é FT P i n f o rm á c i e .
3 . P o n a s t a v e n í s t r án k y s t l a č t e A P P LY p r e u l o ţ e ni e
P o z n . P r o a k t i v á c i u p o s i e l a ni a n a F T P m u s í t e p o v ol i ´t f u nk c i u z as i e l a n i a
v n a s t a v e n í Al a r m .
N a s t a v e n í k a m i e r ( D V R - C a me r a S e t t i n g )
1 . V t om t o ok n e m ô ţ e t e z m e n i t n a s t a v en í p r e j e d n ot l i v é k a m e r y.
2 . V yb e r t e k a m e r u , k l i k n i t e n a „ E d i t “ p r e v s t up d o n a s t a v o v a c i e h o
okienka.
3 . T i t ul k y – z a d a j t e m e n o k a m e r y ( d o 6 z n a k o v )
4 . N a s t a v e n í ( a d j u st m e n t ) - z a d a j t e poţ a d o v a n é ho d n o t y j a s u , k o nt r a s t u,
s ýt o s t i a f a r b y
5 . P o n a s t a v e n í k l i kn i t e n a „ O K “ , p o t om n a „ AP P LY “ p r e u l o ţ e ni e .
E x t e r n é z a r i ad e n i e ( D e v i c e ) - T u m ô ţ e t e e d i t o v a ť vš e t k y p r i p o j e n é
externé zariadenia
1 . V yb e r t e z a r i a d e n i e a k l i kn i t e n a Ed i t .
2 . D e v i c e T yp e – v yb e r t e n o r m á l n u k a m e r u a l e b o P T Z k am e r u
3 . ID N o - Za d a j t e I D č í s l o ( 1 aţ 2 55 ) e x t e r n é h o z a r i a d e ni a
4 . P r o t o c o l T yp e – v yb e r t e n o r m á l a l e b o P E LC O - D
5 . B a u d r a t e – z a d a j t e p r e n o s o v ú r ýc h l o s ť p r e k aţ d ý k a n á l ( 2 4 0 0 , 4 8 0 0,
9 6 0 0 , 1 9 20 0 , 3 84 0 0, 5 7 6 0 0 , 1 1 5 2 0 0 )
6 . P o n a s t a v e n í k l i kn i t e n a „ O K “ , p o t om n a „ AP P LY “ p r e u l o ţ e n i e .
D e t e k c i a ( D e t e c t i o n ) – d e t e k c i a po h yb u
1 . V yb e r t e p o ţ a d o va n ý k a n á l a k l i k n i t e n a „ E di t “ p r e v st u p d o n a s t a v e n i a .
2.
Motion
Det.
S e n s i t i vi t y ( c i t l i v o s ť
detekcie
p o h yb o v )
–
nastavte
c i t l i vo s ť p o d ľ a 4 f a k t o r o v .
LS – S t u p e ň p o r ov n á v a n i a d v o c h o b rá z k o v . Č í m m e n š i e č í s l o , t ým
v ä č ši a c i t l i v o st d e t e k c i e .
S S – n a st a v e n i e v z h ľ a d o m k v e ľ k os t i o b j e kt o v n a o b r az o v k e e ( p o č e t
d e t e k č n ýc h p o l í č o k ) . Č í m m en š i e č í sl o , t ým v ä č š i a c i t l i v o s ť
detekcie.
T S – n a s t a v e n i e vz h ľ a do m k d ĺ ţ k e p oh yb u . Č í m m e n š i e čí s l o , t ý m
väčšia citlivosť detekcie.
R E – h o d n ot a p r e p o r o v n á v a n i e p o s e b e i d ú c i c h o b r áz k o v p o d ľ a h od n ô t
LS , S S a TS . Č í m v ä č š i e č í sl o , t ým v ä č š i a c i t l i vo s ť d e t e k c i e .
3 . A l a r m - N a st a vt e ú r o v e ň s p ú š ť a ni a
a l a r m u : LO W ( n í z k a ) / H IG H
( v ys o k á )
4 . M o t i on D e t e c t i o n A r e a ( o b l a s ť d e t e k c i e ) – k l i k a j t e n a o b l a s ť m yš o u p r e
v ýb e r o b l a s t i s d e t e k c i o u .
R uţ o v é po l í č k a oz n a č u j ú o b l a s ť , k d e n e b u d e d e t e k o v a n ý p o h yb .
P r e hľ a d n é p o l í č ka o z n a č u j ú o b l a s ť , k d e b u d e d e t e k o v a ný p o h yb .
K l i k n u t í m n a „ S e l e c t A l l “ z r u ší t e p r ed c h á z a j ú c e n a s t a v en i a
K l i k n u t í m n a „ C l e a r A l l “ a k t i v uj e t e d e t e k c i u v c e l e j ob l a s t i .
5 . P o n a s t a v e n í k l i kn i t e n a „ O K “ , p o t om n a „ AP P LY “ p r e u l o ţ e n i e .
S í ť o v é z ál o h ov a n i e ( N e t w o r k B a c k u p )
1 . Zá l o h u j e n a h r a t é s ú b o r y z D V R d o P C p r o s t r e d n í c t v om s i e t e .
2 . V s t ú pt e d o B a c k u p i n f o r m a t i o n → k l i k n i t e n a „ S t a r t “ → S u k c e s →
Covert → Play File
Zoznam udalostí (Search List)
1 . H D D N u m e r – z vo ľ t e di s k ( M a st e r / S l a v e )
2 . Li s t t yp e – t yp u d a l o st i ( v š et k y / m a n u á l n e / s ys t é m o v é / al a r m o v é
detekcie)
3 . M ax Li s t N u m e r – m ax i m ál n y p o č e t u d a l o s t í
4 . D o w n l o a d H D D Li s t – t u kl i kn i t e p r e v ýp i s z v ol e n ýc h u d a l o s t í
Č a s o v é n ah r á v án í (T i me r R e c o r d )
T u m ô ţ e t e n a s t a vi t c e l k o v o 7 č a s o v ýc h p l á n o v p r e n a h r á v a ni e .
1 . D A T E : Za d a j t e d e ň , p r í p a d n e p o nd e l o k - p i a t o k , s o b ot a - ne d e ľ a , d e n n e .
2 . S T A RT : Za d a j t e z a č i a t o k n a h r á v a n i a
3 . E N D : Za d a j t e k on i e c n a h r á v a n i a
P o t v rď t e A P P LY . P o k i a ľ kl i k n et e n a EX IT , o p u s t í t e m e n u b e z u l o ţ e n i a .
Dátum (Date)
T u m ô ţ e t e z a d a ť sys t é m o v ý d á t u m a č a s D V R , f o r m á t dá t a a z a p n ú ť /
v yp n o ú ť k a ţ do d e n ný z á z n a m .
N a s t a v e n i e n a h r áv a n i a ( R e c o r d S e t t i n g )
1 . M a n u á l n e n a h r á va n i e – z a p nu é / v yp n u t é a p o č e t s ní m k ov z áz n a m u
2 . N a h r á v á n í n a z ák l a d e u d a l os t i – z ap n u t é / v yp n u t é a p o č e t o b r á z k o v
z á z n am u
3 . Č a s o v é n a h r á v á n i e – z a p n ut é / v yp n u t é a p o č e t o b r á z k o v z á z n am u
4 . P r e p i s z á z n a m o v – p r i z a p n ut í p r ep i s o v a n i a z áz n a m u s a p o z a p l n e ní
d i s k u z a č n ú v ym a z á v a ť n a j s t a r š i e z áz n am y
5 . F o r m á t z á z n a m u – z v oľ t e v e ĺ i k os t o br á z k o v – f r a m e ( o b rá z o k ) a l e b o C IF
6 . K v a l i t a z á z n a m u – B e s t ( n a j v yš š i a ) , H i gh ( v ys o k á ) , N o r m a l , B a s i c
(základná)
Alarm
1 . A l a r m T r i gge r – z a p n u t i e / v yp n u t i e E m a i l a F T P o z n a m o v a c i e f u n k c i e
2 . A l a r m M e t o d – E- m a i l a l e b o F TP
3 . P o s t N u m e r – n a st a v e n i e p o č t u MJ P EG o b r á z k o v (1 - 1 0 )
4 . A l a r m D u r a t i o n – D o b a t r v a n i a a l a r m u – 3 s , 1 5 s , 30 s , 1m i n , 3 0m i n
5 . A l a r m R e f r e s h – v ym a z a n i e a l a r m o vé h o o z n ám e n i a n a ob r a z o v k e
Pozn.:
K e ď j e sp u s t e n ý a l a r m ex t e r n ým z a r i a d e n í m ( P IR , s e n z o r ) ,
m ô ţ e t e n a o b r a z ov ke n á j s ť č e r v e n ú i kon u o z n a m u j ú c u al a r m , a v i d e o w e b
s e r v e r z a č n e a u t o m at i c k y n a h r á v a ť .
Všeobecne (General)
1 . Ú d a j o v e rz i fi r m w a r e D V R
2 . S e l e c t Tu r b o S t ep ( Zr ýc h l e n i e v ýb e r u ) – z r ýc h l e n i e r ýc h l o s t i o v l á d a ni a
( 1 a ţ 1 0 ) . . N a p r . h o d n o t a 5 z n am e n á 5 k l i kn u t í .
3 . M ax Lo g Li s t – n a s t a v e n i e m ax i m á l n e h o p o č t u v ýp i s o v l o g
4 . S e r v e r Lo g – k l i k n u t í m n a „ S e r v e r Lo g“ t l a č í t k o v s t úp i t e d o v ýp i s u
s e r v e r o v ýc h l o g.
Účet (Account)
1 . N a s t a v e n í uţ í v a t e ľ s k é h o ú čt u ( m ax . 5 ú č t o v ) , h e s l o, d ĺ ţ k a p r i p o j e n i a a
s t u p ň a a u t o r i z á c i e ( m a x . 5 ú č t o v o nl i n e v j e d e n č a s ) . P r o vs t u p kl i k n i t e
na ADD.
2 . U ţ í v a t e ľ sk é ú r o vn e :
S U P ER V IS O R – p r í s t u p k v š e t k ým f u n k c i á m a , b , c , d , e , f
H IG H - p r í s t u p k f un k c i á m a , b , c , d , e
N O R M A L - p r í s t u p k f u n k c i á m a , d, e
G U E S T – p r í s t u p i ba k f u n k c i i a ( sl e d ov a n i u o b r áz k o v )
3 . D ĺ ţ k a p r i p o j e n i a – a k ú d o b u m ôţ e b yť u ţ í v a t e ľ o n l i n e ( 1 m i n , 5m i n ,
1 0 m i n , 1 h , 1d e n , n eo b m e d z e n e )
I n f o r m á c i e o o n l i n e u ž í v a t e ľ o vi ( O n l i n e U s e r I n f o )
In f o r m á c i a
o
práve
p r i p o j e n ýc h
u ţ i v at e ľ o c h
(m e no ,
IP
adresa,
a u t o r i z á c i a , ú r o v e ň , r o z l í š e n i e a k v al i t a s n í m ko v . )
U mí s t n e n i e s ú b o r ov ( Fi l e Pa t h )
1 . S n a p s h o t P a t h – c e s t a p r e u l oţ e n i e m o m e n t i e k
2 . R e c o r d P at h - c e st a p r e u l oţ e n i e m a nu á l n yc h z á z n a m o v
5 . 6 P r o p oj e n i e Vi d e o W e b S e r v e r a s I E p r e h l i a d a č om
V i d e o W e b S e r v e r m ô ţ et e t a k t i e ţ pr e p o j i ť s IE p r e h l i a d a č o m . T á t o
f u n k c i a j e d o st u p n á v W IN 2 0 0 0 a W IN X P ( v h o d n ej š i a j e W IN X P ) .
K r o k 1 : Za d a j t e IP a d r e s u , k u k t o r é s a c h c e t e p r i p o j i ť a p ot v r ď t e E N T ER
P o z n . : A k ni e j e č í sl o T C P p o r t u 8 0 po st u p u j t e p o dl e p r í kl ad u : IP a d r e s a j e
6 0 . 1 2 1 . 4 6. 2 3 6 ,
po r t
je
888.
Potom
zadáte
do
pole
URL
a d r e s y: h t t p : / / 6 0 . 1 21. 4 6 . 2 3 6: 8 8 8
K r o k 2 : K l i k n i t e n a D o w n l o a d J A VA a p o t o m n a D ow n l o a d J R E 5 .0
Update 4.
Krok
3:
P ot v r ď t e
súhlas
s l i c e n c i ou
k l i k nu t í m
na
Akcept
Li c e n s e
A gr e e m e n t
K r o k 4 : V yb e r t e o f f l i n e n e b o on l i n e i n št a l á c i u .
K r o k 5 : V e z m i t e s i a k o p r í k l a d o f f l i n e i n š t a l á c i u : z a d a j t e u m i e s t n e ni e p r e
s ú b o r , u l o ţ t e h o a po t o m n a ň 2x kl i k n i t e .
K r o k 6 : P o i n š t al á c i i o p ä t z a d aj t e IP a d r e s u D V R a p ot v r ď t e E N TE R .
V p r i h l a s o v a c o m o kn e v yp l ň t e u ţ í v at e ľ s k é m e n o a h e s l o a p o p r i hl á s e n í s a
z o b r az í o kn o .
6 . 1 Pr í p a d n é p r ob l é my a i c h r i e š e n i e
P o k i aľ z i s t í t e n e s p r á v n u f u n k c i u z a r i ad e n i a , n e m u s í í sť o v á ţ n u z á v a d u ,
a l e v m n o h ýc h p r í p a d o c h j e m oţ n á ľ a h k á n á p r a v a . V n i ţ ši e u v e d e n e j
tabuľke sú popísané závady a ich moţné riešenia.
Závada
O d s t r án e n i e z á v a d y
Bez napájania
- s k o n t r ol u j t e p r í v od n ý k á b e l
- O v e r t e , ţ e v z á s u v k e j e s i e ť ov é n a p ä t i e
Nepracuje pokiaľ je
- s k o n t r ol u j t e , č i n em á t e z a m k n u t é t l a č i d l á ,
stlačené akékoľvek
pokiaľ áno, stlačením niektorej klávesy a zadaním
tlačidlo
h e s l a j u uv o ľ ní t e
N i e j e v yk o n a n ý
- S k o n t r ol u j t e H D D a j e h o s p r á v n u i n št a l á c i u
z á z n am
N i e s ú v yh o t o v e n é
- S k o n t r ol u j t e , č i m á t e n a s t a v e n é " R E C O R D
nahrávky podĺa
E N A B LE " n a " Y E S "
časového plánu
N i e j e f u n k č n ý " ţ i v ý"
- P r e v e r t e p r i p o j e n i e v i d e o s i gn á l u k a m e r y
o b r a z z j e d n ot l i v ýc h
- Preverte pripojenie monitora
kamier
- S k o n t r ol u j t e n a p á j a n i e k a m e r y
- S k o n t r ol u j t e n a s t av e n i e o b j e k t í v u k am e r y
- S t l a č t e t l a č i d l o P O W ER p r e v yp n u t i e a p o t o m
s t l a č t e P OW ER + ► p r e p r e p n u t i e n a P A L s ys t é m .
- S t l a č t e t l a č i dl o P O W ER p r o v yp n u t i e a p ot om
P r e p n u t i e N TS C / P A L
stlačte
P OW ER
+
◄pre
prepnutie
na
NTSC
s ys t é m . Z a s t a v t e z á z n a m m i n . 1 0 s ek ú n d p r e d
p r e p í n a n í m n o r m y.
R o z t r a s e n é z ob r a z en i e
Za p n i t e f u n k c i u D E - IN T E R LA C E v M e n u Ď a l š i e
r ýc h l e j š i e s a
f u n k c i e – D i sp l a y
p o h yb u j ú c i c h o b j e k t o v
Prehrávače
n a h r a t ýc h
W i n D V D , P o w e r D VD a V LC M e d i a P l aye r
súborov na PC
D V R z o st a n e v r e ţ i m e
S k o n t r ol o v a ť s p r á vn e p r i p o j e n i e a f u nk c i u z d r o j a
detekcie HDD
a H D D a l e b o p o uţ i ť i n ý d o p o r u č e n ý H D D .
- S k o n t r ol u j t e s p r á v n e n a s t a v e n i e H D D ( M a s t e r ,
Detekovaná
c h yb a
HDD
Slave)
- S k ú st e v ym e n i ť k á b e l H D D
- S k ú st e v ym e n i ť H D D
Na webovom
V yk o n a j t e u p d a t e p r o gr a m u J A V A a w e b o v é h o
prehliadači sa
prehliadača.
nezobrazí DVR
U p d a t u j t e kl i e nt s k ú a p l i k á c i u n a p o s l e dn ú v e r z i u
Inštalácia HDD
P o s t up u j t e p oz o r n e p o d ľ a n a sl e d u j ú c i c h k r o k o v .
1 . O d m o nt u j t e k r yt D V R
2 . N a s u ň t e k on e k t o r n a H D D
3 . Za š r o b u j t e 4 š r o by H D D d o z á s u v k y
4 . V l oţ t e a p r i š r o b uj t e z ás u v k u s H D D d o D V R
5 . Za k r yt u j t e D V R
Po p i s s é r i o v é h o r oz h r a n i a
P IN 1 R S 2 3 2 - T X
D V R m ô ţ e b yť o v l á d a n ý p o m o c o u e x t e r n é h o z a r i a d e n i a a l e b o r i a d i a c e h o
s ys t é m u , n a p r . k l á v e s n i c o u , s p o uţ i t í m s é r i o v é h o p r o t o k o l u R S - 2 32
P IN 2 R S 2 3 2 - R X
D V R m ô ţ e b yť o v l á d a n ý p o m o c o u e x t e r n í h o z a r i a d e n i a al e b o r i a d i a c e h o
s ys t é m u , n a p . k l á v e s n i c o u , s p o uţ i t í m sé r i o v é h o p r o t o ko l u R S - 2 3 2
P IN 3 - P IN 6 A L A R M O V É V S T U PY
P r o p o j e ní m a l a r m ov ýc h v s t u p o v ( p i n 3 , 4 , 5 ) a z e m e ( p i n 9 ) s p u s t í t e
z á z n am a bz u č i a k v D V R .
Ak
je
v n a st a v e n í
M e n u / K a m e r a / A l ar m
nastaven é
“ Lo w ” :
Pokiaľ
je
a l a r m o v ý s i gn á l “ L o w ” , t a k s a s p us t í z á z n a m a z v u k ov á s i gn a l i z á c i a .
A k j e v n a st a v e n í M e n u / K a m e r a / A l ar m n a s t a v e n é “ H i gh ” : P o k i a ľ j e
a l a r m o v ý s i gn á l “ H i gh ” , t a k s a s p u s t í z á z n a m a z v u k ov á s i gn a l i z á c i a .
P IN 7 E X T E R N Ý A L A R M O V Ý V Ý S T U P N C
N o r m á l n e j e C O M p r e p o j e n ý s N C . P o k i a ľ j e sp u s t e n ý a l a r m , C O M s a
o d p o j í o d N C a s p oj í s N O .
P IN 8 E X T E R N Ý A L A R M O V Ý V Ý S T U P N O
Normálne je COM odpojený od NO. Pokiaľ je spustený alarm, COM sa
spojí s NO.
P IN 9 G N D
S i gn á l G N D ( „ z e m “)
P IN 1 0 R S 4 8 5 - B
D V R m ô ţ e b yť o v l á d a n ý p o m o c o u e x t e r n é h o z a r i a d e n i a a l e b o r i a d i a c e h o
s ys t é m u , n a p r . k l á v e s n i c o u , s p o uţ i t í m s é r i o v é h o p r o t o k o l u R S - 4 85 .
P IN 1 1 R S 4 8 5 - A
D V R m ô ţ e b yť o v l á d a n ý p o m o c o u e x t e r n é h o z a r i a d e n i a a l e b o r i a d i a c e h o
s ys t é m u , n a p r . k l á v e s n i c o u , s p o uţ i t í m s é r i o v é h o p r o t o k o l u R S - 4 85 .
P IN 1 2 , P IN 1 3 PI N O FF
P IN 1 4 A L A R M R E S E T
S p o j e ní m A LA R M R E S E T (P IN 1 4 ) s G N D ( P IN 9 )
se vyradí alarm
funkcie
A LA R M
RESET
( P IN
14)
môţe
b yť
pouţitý
pre
reset
obidvoch
a l a r m o v ýc h v ýs t u p n ýc h s i gn á l o v a b z u č i a k u v D V R .
P o k i aľ j e a l a r m s pu s t e n ý, s i gn á l p r e j d e n a ú r o v e ň LO W a z a s t a ví v š e t k y
a l a r m o v é a k t i vi t y. Za n o r m á l n y c h p o d m i e n o k z o st a n e n a ú r o v n i H IG H .
P IN 1 5 E X T E R N Ý A L A R M O V Ý V Ý S T U P C O M
Normálne je COM odpojený od NO. Pokiaľ je spustený alarm, COM sa
spojí s NO.
P IN 1 6 , P IN 1 7
Ze m
GND
4 . Pr e s k ú š a n i e f u n k č n o s ti n av r h n u t éh o z a b e z p e č o v a ci e h o s ys t é mu
4. 1
M o n t á ž G S M p a g e ru G B 0 5 0
G S N p a ge r G B 0 5 0 j e u r č e n ý k p r e v á d z k e i b a v s u ch ýc h , a l e
n e p r e h r i a t ýc h p r i e s t o r o c h .
P r i m on t áţ i s a m u s í m e v yh n ú ť m i e s t a m :
- v l h k ým , ( m o k r é s t e n y, v o n k a j š i e p r o st r e d i e ) , b l í z k o sť v odn ýc h z d r o j o v
( u m ýv a d l á , v a n e , b o j l e r e )
- s p r i a m ym s l n e č n ým ţ i a r e n í m a l e b o v b l í z k o st i v yk u r o v a c í c h t e l i e s
- v b l í z ko s t i t e l e fó n n yc h ú s t r e d n í a ď a l š í c h e l e k t r i c k ýc h , r á d i o v ýc h a
k o m u n i k a č n ýc h
zariadení
(TV
prijímače,
s a t e l i t y,
rádioprijímače,
v ys i e l a č k y a p o d . ) , k e d y m ô ţ e d ô j s ť k n a r u š e n i u č i n n o st i k o m u n i k a č n é h o
p r o c e s o r a , t a k a j k ru š e n i u o ko l i t ýc h z a r i a d e n í .
Pred
m on t á ţ o u
ko m u n i k a č n é h o
p r oc e s o r a
GB050
s
m o bi l n ým
t e l e f ó n o m E r i cs o n si n a j p r v z i s t i t e , č i j e v d a n e j l o k a l i t e do s t a t o č n e v e ľ k ý
s i gn á l
príslušnej
mobilnej
siete.
Vh o d n é
je
u m i e s t ni ť
komunikačný
p r o c e s o r v p r i e s t o r e , k t o r ý j e s t r á ţ e n ý, a b y n e m o h o l b yť ľ a h k o o d c u d z e n ý
a l e b o v yr a d e n ý z č i n n o s t i .
4 . 2 U v e d e n i e d o p re v á d z k y
P r e d u v e d e n í m do pr e v á d z k y j e p o t r e b né p r i p o j i ť n a s vo r ko v n i c i n a
hornej strane komunikačného procesora prívod napájacieho napätia z
e x t e r n é h o si e ť o v é ho n a p á j a č a 9 V / 1 5 0 m A a l e b o 1 2 C / 5 00 m A , p r í p a d n e
z ex t e r n é h o a k u m u l á t o r a o n a p ä t í 1 2 V . N a p á j a c i e n a p ä t i e s a p r i p á j a n a
s v o r k y č . 1 0 ( + 1 2 V ) a č . 7 ( z e m , m í nu s ) . Č í s l a s vo r i e k na s o v r k o v n i ci s ú
p r i r a d e n é z ľ a v a do pr a v a v p r í p a d e , ţ e sa d í v a t e n a p r e d n ú s t r a n u t e l e f ó nu
E r i c s s o n s p r i p oj e n í m k o m un i k a r o m G B0 5 0 n a j e h o z a d n e j s t r a n e .
Komunikačný
procesor
GB050
m ôţ e
pracovať
z
a ku m u l á t o r a
m o b i l n é h o t e l e f ó n u a s i 2 4 h o dí n . V t o m t o s t a v e , vš a k k o m u ni k a č n ý
p r o c e s o r n i e j e s c ho p n ý z a p n ú ť m o b i l n ý t e l e f ó n , t e d a a n i o d o sl a ť S M S
s p r á v u a f u n k c i a c e l é h o z a r i a d e n i a b y b o l a v yr a d e n á .
P o uţ i t i e z á l oţ n é h o e x t e r n é h o a k u m ul á t o r a p r e p r í p a d v ýp a d k u s i e ť e
j e t e d a n e v yh n u t n ý. B e z e x t e r n é h o n a p á j a n i a v š a k n e d o k á ţ u z a p núť
mobilný telefón
Ericsson
a
preto
je
i gn o r o v a n ý
aj
p o k yn
RESET.
K o n f i gu r á c i a , k t o r ú n a s t a v í t e d o p a m ä t i G B 0 5 0 b u d e v š a k i p r i o d p o j e n í
a l e b o ú p l n o m v yb i t í z á l oţ n e j b a t é ri e p o ľ u b o v oľ n e d l h ú do b u u c h o v á v a ná
v p a m ä t i t yp u E E P R O M . P o ob n o v en í d o d á v k y s i e ť o vé h o n a p ä t i a s a
p r e v á d z k a p a ge r u a u t o m a t i c k y o b n o v í .
4 . 3 V l o ž e n i e S I M k a r t y a p r i p r a v a mo b i l n é h o t el e f ón u
K o m u n i k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 s a d á po u ţ i ť v s p oj e n í s m o b i l n ým
t e l e f ó n o m E r i c ss o n A 1 0 1 8 . P r i p r i po j o v a n í i n ýc h t yp o v m o b i l o v m ô ţ e
d ô j s ť k i c h p o šk o d en i u , k p oš k o d e n i u ko m u n i k a č n é h o p r o ce s o r a a p r e t o s a
i c h p o u ţ i t i e n e o d p or ú č a , a j k e ď b y z r e j m e t o t o s p o j e ni e b o l o s ú p r a v a m i
moţné.
M o b i l n ý t e l e f ó n E r i c s o n m u sí b yť v z á k l a d n om n a s t a v en í , z m e n y
m ô ţ u b yť i b a v p a r a m e t r o c h u v e d e n ýc h ď a l e j . K aţ d á S I M k a r t a o b s a h u j e
P IN , k t o r ý j e o d j e j p r e d a j c u n a s t a v e n ý, J e t o š t v o r m i e st n e č í s l o , kt o r é o d
n á s p ýt a m o b i l n ý t e l e f ó n p r i j e h o z a p nu t í . K om u ni k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0
p o p r i p o j e ní k m o bi l n é m u t el e f ó n u n aj p r v t e n t o P IN o d o š l e d o m o bi l u .
M u s í m a ť t e d a j e h o h o d n o t u do p r e d u v l o ţ e n ú d o s vo j e j p am ä t e ( i m p l i c i t n e
z v ýr o b y j e v G B 0 5 0 v l o ţ e n á h o d n ot a P IN = 0 0 0 0 ) . T e n t o i m p l i c i t n ý P IN
v š a k G M 0 5 0 d o m ob i l n é h o t e l e f ó n u n ep o s i e l a .
V G B 0 5 0 n a s t a v í m e n e n u l o v ú h o d n o t u P IN u ( n e j a k é š t v o r m i e s t n e
č í s l o ) , r o v n a k á h od n o t a P IN u m u s í b yť n a s t a v e n á n a S IM k a r t e a v
mobilnom
telefóne
musí
b yť
nast avené
b l o k o v a ni e
p rí s t u p u
k
jeho
p r e v á d z k e p r á v e P IN o m .
P o s t up j e n a sl e d u j úc i :
1 . V l oţ í m e S IM k a r t u d o m o b i l n é h o t el e f ó n u E r i c s s o n .
2 . P r i po j í m e d o m ob i l n é h o t e l e f ó n u j e h o a k u m u l át o r ( v n a šo m p r í p a d e m á
a k u m ul á t o r p r i p ev n e n ý k o m u n i k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 ) .
3. Prepojíme dátový kábel (plochý
komunikačného
procesora
päťpramenný vodič), vedúci z
GB050
a
zakončený
konektorom
do
p r í s l u šn e j z á s u vk y n a s p o d n e j s t r a n e m o b i l n é h o t e l e f ó n u E r i c s s o n . J e
n e s ym e t r i c k ý, t a k ţ e h o j e m o ţ n é v l oţ i ť i b a j e d n ým s p ô s o b om .
4 . Za s u n i e m e j u m p e r ( č e r v e n á a l e b o č i e r n a p r e p o j o v a c i a s po j k a , d o d á v a ná
s a m o s t a t n e v z os t av e k o m u n i k a č n é h o p r o c e s o r a G B 0 5 0 ) d o o t v o r u n a
p r a v o m b o k u k o m un i k a č n é h o p r o c e s o r a G B 0 5 0 , t e n t o j u m p e r p r i p o j u j e
n a p á j a n i e k o m u n i ka č n é h o p r o c e s o r a G B 0 5 0 k i nt e r n é m u a k u m u l át o r u
t e l e f ó n u E r i c s so n .
5 . P r i p o j í m e s vo r ko v n i c u a n a h o r n e j s t r e n e k om u n i k a č né h o p r o c e s o r u a
d o n e j p ri p o j í m e ex t e r n ý n a p á j a c í z d r o j 2 3 0 v / 1 2 V - 5 0 0 m A t a k , ţ e
jeho vodič s napätím + 12 V bude pripojený na svorku č, 10 a záporný
v o d i č z d r o j a ( z e m ný) n a s v o r k u č . 7 . S v o r k y s ú č í s l o v a n é z ľ a v a p r i
p o h ľ a d e n a d i s pl e j m o b i l u a k l a d n ý v ýv o d n a p ä t i a + 1 2 V z o z d r o j a j e
o b yč a j n e v yv e d e n ý z o z d r o j a v od i čo m
s f a r e b n ým
o b d ĺ ţ n i k ov ým
p r u h o m ( l e p ši e j e t o o v e r i ť v ol t m e t r o m ).
6 . P o z a p o j e n í z dr o j a d o e l e k t r o r o z v o d n e j s i e t e 2 30 V s a r o z b l i k á
k o n t r o l n á LE D n a ľ a v o m bo k u ko m u ni k a č n é h o p r o c e s o r a , r o z sv i e t i s a
d i s p l e j m ob i l n é h o t e l e f ó n u a t e l e f ó n Vá s p oţ i a d a o z a d a ni e č í s l a P IN .
P r e d p o k l a d a j e m n a pr í k l a d , ţ e t o t o č í sl o j e n a p r . 4 7 5 6 a p o j e h o z a d a ní
p r o s t r e d n í c t vo m
(stlačením
kláves
p r í sl u š ne j
ho
do
t e l ef ó n u
klávesy v
ľ a vo m
v l oţ í m e
hormnom
príkazom
Y ES
rohu klávesnice
m o b i l n é h o t e l e f ó nu ) .
7 . Ď a l e j m u s í m e po č k a ť , p o ki a ľ t e l e fó n p o hľ a d á s i gn á l p r i p o j o v a t e ľ a ,
k t o r é h o k a r t a j e v t e l e f ó n e v l oţ e n á . N a d i s p l e j i t e l e f ón u s a v ľ a v o
z o b r az u j e n a š p i č ku p o st a v e n ý t r o j u h o l n í k v o d o r ov n ým s m e r o m n a ho r
sa
rozširujúcich
p r i p o j o vt e ľ a
v
čiarok,
mieste
k t o r ýc h
u m i e st n e n i a
počet
mobilu.
i n di k uj e
Napravo
si l u
s i gn á l u
sa
indikuje
n a b í j a n i e a k u m ul á t o r a m o b i l u . V t om t o s t a v e j e m o b i l n ý t e l e f ó n a t ým
aj
k o m u ni k a č n ý
procesor
GM050
sc h o p n ý
prijímať
SMS
s p r á v y,
obsahujúce
i n f o rm á c i e
o
p o ţ a d o v a no m
nastavení
k om u n i k a č n é h o
procesora.
8 . T i e t o k o n f i gu r a č n é s p r á v y p r e n a s t a v e n i e č i n n o st i k o m u n i k a č n é h o
p r o c e s o r a G B 0 5 0 m ô ţ u b yť o d o s i e l a n é z i n é h o m o b i l u a l e b o a j z
i n t e r n e t u , p r í p a d n e a j z P C p o m o c o u z vl á š t n e h o k á bl a .
a . / O d o s i e l a n i k o n fi gu r a č n ýc h S M S s pr á v z i n é h o m o bi l u j e n a j ť a ţ š i e ,
s p r á v y s ú k ó d o v a n é . K a ţ d ú k o n f i gu r a č n ú s p r á v u m u s í m e z a p l a t i ť a t o
p r i k o m p l i k o v a n om z á p i s e s p r á v y z n a m e n á , ţ e p r i c h yb n o m o d o s i e l a ní
p l a t í m e aj v i a c k r á t .
b . / O d o s i e l a n i e k on f i gu r a č n ýc h S M S s p r á v c e z p o r t á l z i n t e r n e t u j e
o p t i m ál n ym c e n o v ým r i e š e n í m , p r e t oţ e t i e t o S M S sp r á v y n e p l a t í m e a
nepotrebujeme
ţ i ad n y
prepojovací
kábel.
P r á c n o sť
a
z l oţ i t o s ť
k ó d o v a n i a s p r á v v š ak a j t u z os t á v a , a j ke ď z a c h yb y n e p l a t í m e .
c . / U ţ í v a t e ľ sk y n a j p r í j e m n e j š í m j e k o nf i gu r á c i a k o m u n i k ač n é h o p r o c e s o r a
GB050 cez špeciálny kábel, prepájajúci komunikačný procesor s COM
p o r t o m p o č í t a č a . K t o m u v š a k p ot r e b u j e m e z a k ú p i ť š p e c i á l n y k á b e l ,
k t o r ý n i e j e v c e ne z á k l a d n ej d od á v ky p r í s t r o j a , p r o gr a m p r e P C a
z v l á š t n y s i e ť o v ý z d r o j , v yb a v e n ý p r í s l u š n ým i k á b l o v ým i k o n c o v k a m i .
P r e l a i k a j e t o o pt i m á l n e r i e š e n i e .
9 . A b y b o l k o m u ni k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 s c h o p n ý v ô b e c k o m ni k o v a ť s
m o b i l n ým t e l e f ó n o m E r i c s so n , m u s í m e d o k om u n i k a č n é h o p r o c e s o r a
v l o ţ i ť ro v a n k ú h odn o t u P IN u , a k ú m á m e n a s t a v e n ú v m ob i l e , t . j . v
n a š o m p r í p a d e 4 7 56 . P o ţ i j e m e t e d a n a p r . p r v ú m e t ó d u z b o d u 8 a / , t a k
m u s í m e z i n é h o m ob i l n é h o t e l e f ó n u o do s l a ť S MS s p r á v u v z n e n í :
X X 0 0 0 0 PI N P P P P
kde
- p r v é d v e v e ľ k é p í s m e n á X X m a ú o d l í š i ť t e n t o p r í k az o d i n ýc h m o ţ n ýc h
p r í k a z o v a t ex t o v v S M S s p r á v a c h a s ú c h a r a k t e r i s t i c k é p r e v š e t k y p r í k a z y
obsianuté v SMS správach pre nastavenie
k om u n i k ač n é h o p r o c e s o r a
GB050,
- ď a l š i e š yr i č í s l i c e s ú h o d n o t o u P IN u , k t o r ý j e z v ýr o b y v k o m u n i k a č n o m
p r o c e s o r e u ţ n a st a ve n ý, t e d a č í s l i c e 0 00 0 ,
- t r e t í m v p o r a d í p r í k a z u j e n á z o v p a r a m e t r a P IN , k t o r ý i n f o r m u j e
k o m u n i k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 , ţ e m i e ni t e t e n t o p a r a m e t e r n a s t a v o v a ť ,
- z a m e dz e r o u p o n á z v e p a r a m e t r a n a s l ed u j e j e h o no v á p oţ ad o v a n á
h o d n ot a p p p , kt o rú v n a š o m p r í p a d e m u s í m e v o l i ť a k o P IN v t e l e f ó n e ,
teda 4756,
1 0 . N a t ú t o k o n f i gu r a č n ú S M S s p r á v u od o s l a n ú n a m o b i l E r i c s s o n z i n é ho
m o b i l u k om u n i k a č ný p r o c e s o r G B 0 5 0 o d o s i e l a t eľ o v i o d p ov i e a v í z om
a u p o z o r n í h o n a n ut n o s ť z j e d n ot i ť P IN v G B 0 5 0 a m o bi l n om t e l e f ó ne
E r i c s s o n p om o c o u vyp n u t i a m o b i l n é h o t e l e f ó n u E r i c s s o n.
1 1 . P o p r í c h od e a v í z a n a ex t e r n ý t e l e f ó n j e p o t r e b n é n a j n e s k ô r d o 1
h o d i n y o v e r i ť z h o d n é n a s t a v e n i e P IN u v o b i d v o c h č a s t i a c h v yp n u t i a
m o b i l u E r i c s so n t l a č í t k o m N O v p r a v o h o r e n a k l á v e s n i c i m o b i l u . A k
je
P IN
správne
nastavený
a
je
pripojené
ex t e r n é
napájanie,
k o m u n i k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 z a p n e t e l e f ó n , n a s t a v í m u j e h o P IN a
LE D z a č n e b l i k a ť v p o m a l o m r yt m e . T o s i gn a l i z u j e pr i p r a v e n o s ť
p a ge r u ( p a ge r = m o b i l E r i c ss o n + k om u n i k a č n ý p r o c e s o r G B 0 5 0 +
n a p á j a c í z d r o j ) k p r i j í m a n i u a o d o s i el a n i u s p r á v . Zá r o v e ň s i G B 0 5 0
u l o ţ í t e nt o n ov ý P I N d o s v oj e j p a m ä t i .
1 2 . A b y m o h o l m o b i l E r i c s s on v o l a ť n a s p r á v n e S M S c e n t ru m p r í s l u š n é ho
o p e r á t o r a , m u sí m e v t om t o m o bi l e n a s t a v i ť s p r á v n e č í s l o t o ht o
operátora.
Download

Zapájanie a oživovanie bezpečnostného systému