Okruhy k absolutoriu – specializace Podniková informatika
1. Data – informace – znalosti
• Definice a vzájemné vztahy pojmů data – informace – znalosti
• Jednotky informace (bit, byte), dvojková soustava
• Vysvětlete pojmy entropie, relevance (přesnost, úplnost), informační šum, informační
bariéra, informační a znalostní management
• Charakteristika klíčových fází životního cyklu informace: vznik, získávání, zpracování,
vyhledávání, zpřístupnění; uveďte několik konkrétních příkladů pro každou fázi
životního cyklu informace
Doporučené zdroje: 2, 17, 23, 25
2. Komunikace a média
• Komunikační modely
• Definice a vzájemné vztahy pojmů médium – informační zdroj – dokument / záznam
• Typologie dokumentů; uveďte několik konkrétních příkladů typů dokumentů, s nimiž
jste se setkali během odborné praxe
• Sociální komunikace
• Komunikace v Internetu
Doporučené zdroje: 4, 10, 13, 14, 22, 24, 27
3. Systémový přístup
• Systém jako jednota struktury a funkce – prvky, procesy
• Typy systémů
• Zpětná vazba a její využití v informačních systémech
• Uveďte několik konkrétních příkladů systémové analýzy v oblasti informačního
managementu (procesní, datová, obsahová analýza)
Doporučené zdroje: 12, 20, 26
4. Informační systém
• Účel informačního systému
• Informační služby a produkty informačního systému; uveďte několik konkrétních
příkladů informačních služeb a produktů
• Komponenty informačního systému (lidé, informace, informační infrastruktura)
• Architektury informačních systémů; architektura podnikového informačního systému
z hlediska úrovní řízení
• Typy informačních systémů
Doporučené zdroje: 18, 19
5. Základní pojmy relačních databází
• Nakreslete schéma postavení Uživatele vs. SŘBD vs. DB
• Navrhněte, jakým způsobem by mohla firma typu SMB (small and medium business)
provést volbu SŘBD
• Vysvětlete pojmy tabulka, pole (atribut), datový typ, hodnota NULL, primární klíč, cizí
klíč, složený atribut a vícehodnotový atribut
• Na zadaném příkladu popište důsledky opomenutí implementace integritních
mechanismů (zejména referenční integrity)
Doporučené zdroje: 7, 11, 15, 16, 18
6. Dotazovací jazyk SQL
• Popište základní strukturu příkazu SELECT
• Nad zadaným schématem databáze vytvořte SQL dotaz realizující vnitřní spojení dvou
tabulek
• Nad zadaným schématem databáze vytvořte SQL dotaz realizující agregační funkci
nad spojením více tabulek
Doporučené zdroje: 7, 11, 15, 16, 18
7. Principy databázových technologií
• Vysvětlete pojmy entita, atribut, kardinalita vztahu, integritní omezení
• Princip třívrstvého návrhu databází, úkoly na jednotlivých vrstvách
• Nakreslete princip třívrstvé architektury klient server a jednotlivé vrstvy vysvětlete
• Vysvětlete, kde se setkáme s databázovou aplikací typu tenký klient a tlustý klient, a
jaké mají výhody a nevýhody
Doporučené zdroje: 7, 11, 15, 16, 18
8. Databáze a dynamické webové stránky
• Nakreslete schéma struktury HTML dokumentu
• Na zadaném schématu vysvětlete funkci dynamických webových stránek
(generovaných pomocí PHP a MySQL)
• S pomocí přiložených materiálů (skript pro připojení PHP k databázi, schéma
databáze) vytvořte PHP skript, který zobrazí obsah tabulky jako webovou stránku
Doporučené zdroje: 7, 11, 15, 16, 18
9. Podnikové informační systémy
• Rozdíl v zaměření ERP a ERP II
• Hlavní moduly ERP II a jejich funkcionalita
• Ekonomické aspekty ERP systémů
Doporučené zdroje: 1, 3, 9, 18
10. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění
• Hlavní vývojové etapy PIS (vysvětlete důvody a historii zavádění PIS, vznik ERP)
• Výhody a nevýhody parametrizovatelných systémů oproti vlastnímu řešení
• ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření
Doporučené zdroje: 1, 3, 9, 18
11. Vývojové trendy funkcionality informačních systémů podniků
• Business intelligence (rozdíl transakčních a analytických databází; nakreslete schéma
vzniku datové kostky)
• Na zadaném příkladu demonstrujte použití kontingenčních tabulek v Excelu.
Výsledky interpretujte s ohledem na problematiku business intelligence
• Vysvětlete vztah ERP, Web 2.0 a SOA (service-oriented architecture)
• Trendy ERP systémů: open source, SaaS, cloud computing
Doporučené zdroje: 1, 3, 9, 18
12. Síťový hardware a software ve firmě typu SMB
• Základní serverové služby v síti LAN a jejich účel (FTP, DNS, DHCP, NAT, VPN)
• Základní síťový hardware, jeho účel a princip (zejména hub, switch, router)
• Nakreslete schéma sítě ve firmě typu SMB a popište jeho hlavní prvky
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
13. Význam a princip vybraných serverových technologií v síti SMB
• Význam a princip technologie NAT
• Význam a princip technologie VPN
• Význam a princip routování
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
14. Nástroje protokolu TCP/IP
• Vysvětlete použití příkazů: ping, tracert, nslookup, ipconfig
• Předveďte postup prověření správnosti připojení PC k Internetu
• Předveďte použití příkazů tracert, nslookup, ipconfig
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
15. Dělení počítačových sítí
• Nakreslete schéma sítí s ohledem na dělení dle rozsahu
• Nakreslete princip vybraných přístupových metod ke sdílenému médiu
• Navrhněte různé topologie sítě SMB a uveďte jejich výhody a nevýhody
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
16. Vzdálená správa PC
• Vyjmenujte možnosti vzdálené správy počítačů, uveďte jejich výhody, nevýhody a
omezení použití
• Vybraný způsob vzdálené správy realizujte na připraveném PC
• Navrhněte dva možné způsoby pro vzdálenou správu ve firmě typu SMB. Své návrhy
zdůvodněte.
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
17. Šifrování v síti Internet
• Popište princip použitého šifrování protokolu HTTPS
• Nakreslete schéma využití asymetrického šifrování pro skrytí obsahu zprávy
• Nakreslete schéma využití asymetrického šifrování pro ověření odesilatele zprávy
• Význam datových schránek ve veřejné správě
• Prakticky předveďte šifrování pošty pomocí OpenPGP
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
18. Sdílení složek v sítích LAN a WAN
• Vysvětlete řešení sdílení souborů v sítích LAN a WAN
• Uveďte konkrétní příkazy pro správu sdílených složek (na straně serveru a na straně
uživatele)
• Instalace FTP serveru a jeho nastavení podle zadaných scénářů použití
Doporučené zdroje: 5, 8, 18
19. Návrh informačního systému podle procesů
• Metoda BSP (Business System Planning) – základní myšlenka
• Postup metody BSP
• Výhody a nevýhody metody BSP
Doporučené zdroje: 21
20. Procesní analýza
• Způsoby popisu procesů
• Modelování procesů
• Vývojové diagramy, notace BPMN, příklad
• Druhy procesních analýz
• Analýza vnitřní logiky procesů
Doporučené zdroje: 6
Seznam doporučených zdrojů:
1. BASL, Josef a BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační
společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2008. 283 s. ISBN 978-80247-2279-5
2. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac.
vyd. Praha: Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X
3. Computerworld. Praha: IDG, 1990– . 1x za 2 týdny. ISSN 1210-9924. Online verze
dostupná z: http://computerworld.cz/
4. DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada, 2008. 502
s. ISBN 978-80-247-2018-0
5. DOSTÁLEK, Libor a KABELOVÁ, Alena. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem
DNS. 5., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5
6. GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek a HORÁK, Roman. Procesní řízení ve veřejném
sektoru: teoretická východiska a praktické příklady. Brno: Computer Press, 2008, s. 131146. ISBN 978-80-251-1987-7
7. HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. Praha: Grada, 2006. 408 s. ISBN 80-2470900-7
8. HORÁK, Jaroslav a KERŠLÁGER, Milan. Počítačové sítě pro začínající správce. 5.,
aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 303 s. ISBN 978-80-251-3176-3
9. IT Systems. Brno: CCB, 1999– . 12x ročně. ISSN 1802-615X. Online verze dostupná z:
http://www.systemonline.cz/casopis-it-systems/
10. JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1968. 172 s.
11. KLIMÁNEK, David. Doplňkový text k předmětu databázové systémy. Praha: VOŠIS,
2011. 126 s.
12. KUČEROVÁ, Helena. Projektování informačních systémů: sylaby ke kurzu. Praha: Vyšší
odborná škola informačních služeb, 2007. 116 s. Dostupné z:
http://info.sks.cz/users/ku/DOKUMENTY/pri_syl.pdf
13. LAMSER, Václav. Komunikace a společnost. Praha: Academia, 1969. 298 s.
14. MC LUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 348
s.
15. OPPEL, Andrew J. Databáze bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2006.
319 s. ISBN 80-251-1199-7
16. OPPEL, Andrew J. SQL bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2008. 240 s.
ISBN 978-80-251-1707-1
17. Portál: Informační věda a knihovnictví. In Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2011– .
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Informační_věda_a_knihovnictví
18. POUR, Jan, GÁLA, Libor a ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2., přeprac. a
aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1
19. Přehled informačních systémů na portálu SystemOnline. Dostupné z:
http://www.systemonline.cz/prehled-informacnich-systemu/
20. ROSICKÝ, Antonín. Informace a systémy: základy teorie pro úspěšnou praxi. Praha:
Oeconomica, 2009. 200 s. ISBN 978-80-245-1629-5
21. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2., aktualiz. a rozš.
vyd. Praha: Grada, 2007, s. 83-101. ISBN 987-80-247-2252-8
22. SEDLÁČKOVÁ, Beáta a MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace: studijní texty.
Praha: Národní knihovna, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7050-535-9
23. SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C. H. Beck, 2001. 507 s.
ISBN 80-7179-409-0
24. SLÁMOVÁ, Hana. Sociální komunikace. Praha: VŠIS, 1994. 80 s.
25. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. Praha: Grada, 1992. 147 s.
26. STRÁDALOVÁ, Jarmila. Úvod do teorie systémů. Praha: Karolinum, 1997. 60 s. ISBN
80-7184-504-3
27. THOMPSON, John. B. Média a modernita: sociální teorie médií. Praha: Karolinum,
2004. 219 s. ISBN 80-246-0652-6
Učební opory k jednotlivým předmětům – kurzy v e-learningovém systému
Moodle, jsou dostupné z: http://moodle.sks.cz (nutná registrace)
KLIMÁNEK, David. DAA 11/12 – Databázové aplikace
KLIMÁNEK, David. DAS-P – Databázové systémy
KLIMÁNEK, David. ISPO – Informační systémy podniku
KLIMÁNEK, David. POS 11/12 (VOŠ) – Počítačové sítě
KUČEROVÁ, Helena. Úvod do informačního managementu
Download

Okruhy k absolventským zkouškám platné od 2012