PRIVREDNI SUD U ČAČKU
BROJ 2.ST. 21/2014
IZMENJEN PLAN REORGANIZACIJE
„PAPIRPAK” DOO PRELJINA ČAČAK
– U STEČAJU
Podnosilac Izmenjenog Plana
reogranizacije
Osnivač
PADIKA SYSTEM DOO
ČAČAK
Milovan Jovanović, zastupnik
Čačak 15.01.2015. godine
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
SADRŽAJ:
1.UVOD ........................................................................................................................................................................4
1.1. Kratak istorijat stečajnog dužnika .....................................................................................................................4
1.2. Osnovni podaci o stečajnom dužniku.................................................................................................................6
1.3. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura..........................................................................................................6
1.4. Prikaz finansijskog poslovanja u poslednjih pet godina pre otvaranja stečaja ...................................................6
2. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA ...................................................................................................................7
2.1. Zemljište ............................................................................................................................................................7
2.2. Objekti................................................................................................................................................................7
2.3. Vrednsot opreme stečajnog dužnika ..................................................................................................................8
2.4.Pregled imovine stečajnog dužnika koja je pod teretom ...................................................................................20
2.5. Potraživanja stečajnog dužnika ........................................................................................................................24
3. OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA ................................................................................................................26
3.1. Pregled ukupnih obaveza .................................................................................................................................26
3.2. Pregled obaveza prema Poreskoj upravi ..........................................................................................................26
3.3. Pregled obaveza prema radnicima....................................................................................................................29
3.3. Pregled obaveza prema razlučnim poveriocima...............................................................................................36
c) Ministarstvu finasija - Poreska uprava Čačak....................................................................................................38
3.4. Pregled obaveza prema ostalim stečajnim poveriocima...................................................................................39
4. SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU IZMENJENOG PLANA REORGANIZACIJE .......................42
4.1. Sredstva za realizaciju Izmenjenog plana reorganizacije .................................................................................42
4.2. Mere za realizaciju Izmenjenog plana reorganizacije ......................................................................................42
4.2.1. Namirenje potraživanja.............................................................................................................................42
4.2.2. Otplata u ratama, izmena rokova dospelosti i kamatnih stopa i drugih uslova zajma, kredita i drugih
potraživanja ........................................................................................................................................................43
4.2.3. Devizna klauzula i način obračuna kamate...............................................................................................43
4.2.4. Zapošljavanje i otpuštanje radnika i/ili angažovanje drugih lica ..............................................................43
4.3. Ostali bitni elementi Izmenjenog plana reorganizacije ....................................................................................44
4.3.1. Plan reorganizacije - izvršna isprava ........................................................................................................44
4.3.2. Rokovi sprovođenja Izmenjenog plana reorganizacije, ............................................................................44
4.3.3. Povrede plana............................................................................................................................................44
4.3.4. Obračun nagrade stečajnog upravnika u postupku reorganizacije ............................................................45
4.3.5. Direktor i njegova zarada..........................................................................................................................45
4.3.6. Nezavisno stručno lice ..............................................................................................................................45
4.3.7. Glasanje o Izmenjenom planu reorganizcije............................................................................................46
5. PLAN NAMIRENJA POVERILACA .................................................................................................................47
5.1. Prva klasa – poverioci prvog isplatnog reda ................................................................................................47
5.2. Druga klasa – poverioci iz drugog isplatnog reda.......................................................................................51
Agencija Olimpija Užice
Strana 2
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
5.3. Treća klasa – razlučni poverioci ..................................................................................................................51
5.4. Četvrta klasa – ostali stečajni poverioci......................................................................................................52
6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA.................................................................................................60
6.1. Projekcija prihoda ............................................................................................................................................60
6.2. Projekcija troškova...........................................................................................................................................61
6.3. Projekcija bilansa uspeha .................................................................................................................................62
6.4. Projekcije bilansa stanja...................................................................................................................................64
6.5. Projekcija novčanih tokova ..............................................................................................................................68
7. PROCENA NAMIRENJA U SLUČAJU BANKROTSTVA .............................................................................71
8. ZAKLJUČAK O IZMENJENOM PLANU REORGANIZACIJE ..................................................................73
Agencija Olimpija Užice
Strana 3
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
1.UVOD
1.1. Kratak istorijat stečajnog dužnika
Privredno društvo „Papirpak” d.o.o., Preljina-Čačak je osnovano 20. juna 1991.godine kao
privatno preduzće sa 100% privatnog kapitala osnivača i direktora, gospodina Milovana
Jovanovića, a kao naslednik zantatske radionice istog osnivača osnovane 1984.godine. Po
osnivanju Društvo se bavilo konfekcioniranjem higijenskih papira.
Svoju delatnost je obavljalo u iznajmljenom prostoru. Prva veća investicija je bila
1996.godine kupovinom poslovno – proizvodnog objekta u Preljini. Zatim slede sledeće
investicije:
-
Tokom 1998.godine, izgradnja hale na lokaciji u Preljini i postavka papir mašine PM1,
Potom 2002.godine postavka papir mašine PM2 i
2004.godine izgradnja hale i postavka mašine KM1, čija je proizvodnja posebno
organizovana u privrednom društvu „Kartonpak” d.o.o. Preljina,
Za puštanje u rad navedenih postrojenja bilo je neophodno obezbediti svu potrebnu
infrastrukturu i to pre svega: adekvatno napajanje električnom energijom (sufinansiranje trafo
stanaice 35/10 kV, postavka kablovskog voda, izgradnja sopstvene trafo stanaice 10/0,4 snage
2,25 MW), napajanjem prirodnim zemnim gasom (sufinnansiranje gasno merne regulacione
stanice, izgradnja sopstvene merne regulacione stanice i UGI) izgradnja kotlarnice na gas
kapaciteta 5,5 t/h, izgradnja crpne stanaice na reci i doovodnog cevoda svežih tehnoloških
voda i odvodni kolektor otpqadno tehnoloških voda, prilazne saobraćajnice i drugo.
Danas Društvo na lokaciji u Preljini kod Čačaka poseduje 3,3 ha poslovnog zemljišta sa
pomenutom infrastrukturom, 5.000 m2 poslovnog prostora, dve papir mašine i kompletan
pogon za konfekcioniranje higijenskih papira.
Proces proizvodnje traje bez prekida u tri ssmene tokom cele kalendarske godine kroz
četvorobrigadni sistem rada.
Društvo od 1998.godine ima sopstvenu proizvodnju krep i tissue papira do kraja 2007.
Godine konfekcionara u gotove robne marke „DIVA” za kućnu potrošnju i plasira na domaće
tržište.
Zbog otežanih uslova naplaate od početka 2008.godine dolazi do promene asortimana
proizvoda i prelazi se na proizvodnju hidroaktivnih krep papira koji se konfekcioniraju u
gotove proizvode vankućne potrošnje AFH (Awey from home) i istovremeno se menjaju
kupci, odnosno prodaja se usmerava kka tržištima Nemačke, Austrije, Slovenije itd.
Danas, od ukupne proizvodnje papira u Društvu, 80% u vidu gotovog proizvoda odlazi
inostranim kupcima uz bržu naplatu, a preostalih 20% se proda domaćim konfekcionarima.
Svi imputi proizvodnje su domaćeg porekla: stari papir, eelektrična energija, toplotni
energenti (ugalj i briket), ambalaža i radna snaga, osim vrlo malog učešća hemikalija i
rezervnih delova koji se uvoze iz inostranstva.
Kapitalnim investicijama izvršenim u periodu od 1995.godine do 2005.godine uz pomoć
skupih bankarskih kredita, korišćenjem prirodnog gasa kao energenta čija cena iz godine u
godinu sve više raste, a taj ne može da prati papirna industrija, dug period naplate od domaćih
kupaca što je posledično dovelo do nedostatka obrtnih sredsrtava i nedovoljna produkcija u
pojedinim periodima su osnovni razlozi lošeg poslovanja Društva. Kao posledica opisanog
načina privređivanja javljaju se gubici u poslovanju za 2009.godinu u iznosu od RSD 340.865
hiljade dinara i za 2010.godinu u iznosu od RSD 86.854 hiljade dinara.
Agencija Olimpija Užice
Strana 4
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Dospele obaveze po osnovu kreditnih zaduženja i ostale obaveze ne mogu se servisirati bez
značajnog reprograma.
Zbrog neprekidne blokade Društva od 16. avgusta 2008. Godine Ugovorom o prenosu udela
Overa broj 21346/2009 od 16. Decembra 2009. Godine osnsivač Društva je preneo celokupan
udeo na novososnovano privredno društvo „Padika System” d.o.o. Preljina, tako da je ovo
pravno lice postalo član – osnivač „PAPIRPAK” d.o.o. Preljina sa udelom od 100%. Razlog
za ovu odluku osnivača je održavanje kontinuiranog procesa proizvodnje i ispunjenje obaveza
prema inostranim kupcima.
Nakon ovog privredno društvo „Padika System” d.o.o., Preljina je uzelo pod zakup
proizvodne kapacitete Društva, a zaposleni su zasnovali radni odnos sa novoformiranom
firmom do regulisanja stečajnog postupka Društva kroz Plan reorganizacije.
Važno je napomenuti da i pored teških uslova „Padika System” d.o.o., Preljina je u toku 2010.
Godine investirala u konverziju sušare karton mašine sa prirodnog gasa na bio gorivo – briket
čime su prepolovljeni troškovi toplotnog energenta, zatim u februaru 2011. godine izvršen je
remont papir mašina (postavka novog Yankee sušnog cilindra na PM1 i brušenje Yankee
sušnog cilindra PM2 kao i rekonstrukcija sušne haube), celokupnu investiciju je iznela
„Padika System” d.o.o., Preljina. Od 01. jula 2011. godine startovala je radno potpuno nova
kotlarnica za proizvodnju tehnološke pare – parni kotao sa svim pratećim postrojenjima,
kapaciteta 4,0 t/h pare pritiska 1,2 MPa, koji kao energnet koristi ugalj ili bio gorivo – briket.
Ova investicija je finanisrana 75% putem leasing-a, a razliku od 25% je finanisralo društvo
„Padika System” d.o.o., Preljina.
Sve navedene instalacije se teško podnose i predstavljaju veliki teret za tekuću likvidnost
novosonovane firme, ali su neophodne zbog smanjenja troškova proizvodnje i povećanja
kapaciteta. Povećanje kapaciteta proizvodnje i proširenje asortimana proizvoda, zahtevi su
koje iziskuju već ustaljeni kupci iz inostranstva, odnosno tržište.
11.05.2011. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim
društvom Fabrika papira „Papir pak” d.o.o. Čačak. Društvo se opredelilo da pristupi uzradi
Plana reorganizacije koji je usvojen 14.02.2012. godine.
Na osnovu pravosnažnog Rešenja o usvajanju Plana
primenjivati od 01.09.2012. godine.
reorganizacije, Plan se počeo
U toku meseca maja 2013 godine izvršeno je spajanje uz pripajanje Društvu „Papirpak“
d.o.o. Preljina. Čačak kao društvo sticala sa društvom „Kartonpak“ d.o.o. Preljina Čačak i
„Diva Papirnica“ d.o.o. u stečaju Preljina Čačak gde je društvo sticalac pravni sledbenik
društava koje prestaju sa poslovanjem.
Agencija Olimpija Užice
Strana 5
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
1.2. Osnovni podaci o stečajnom dužniku
Skraćeno poslovno ime:
Sedište:
Adresa:
Matični broj iz statistike:
Šifra osnovne delatnosti:
Naziv osnovne delatnosti:
PIB:
Pravna forma:
Zakonski zastupnik
Privredno društvo Fabrika papira „Papirpak” d.o.o. Preljina
Čačak
Fabrika papira „Papirpak” d.o.o. Preljina Čačak
Čačak, Preljina 66
Čačak, Preljina 66
07657633
1712
Proizvodnja papira i kartona
100891442
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Milovan Jovanović JMBG 0112959782833
Telefon:
032/381-835, 063/601259
Pun naziv preduzeća
1.3. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura
Kvalifikacija
VS
VŠS
SSS
VKV
KV
NK
Svega
Broj zaposlenih
% učešća
3
4
50
1
66
14
138
2,18%
2,89%
36,24%
0,72%
47,82%
10,15%
100,00%
Kod Stečajnog dužnika je u periodu pre otvaranja stečaja radilo 138 radnika.
1.4. Prikaz finansijskog poslovanja u poslednjih pet godina pre otvaranja stečaja
Elementi
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Poslovni dobitak
Poslovni gubitak
u 000 dinara
2009
314.478
351.317
0
36.839
2013
406.881
453.990
0
47.109
2012
201.117
199.570
1.547
0
2011
53.100
69.929
0
16.829
2010
131.255
162.412
0
31.157
Finansijski prihodi
Finanisjki rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Dobitak iz redovnog poslovanja
Gubitak iz redovnog poslovanja
1.052
2.631
2.495
1.654
0
47.847
523
2.084
1.004
1
989
0
5.435
58.917
7.894
184
0
62.601
0
36.517
32.169
51.349
0
86.854
6
73.349
3.016
233.699
0
340.865
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
47.847
989
0
0
62.601
0
86.854
0
340.865
0
148
0
0
0
0
47.847
841
0
0
62.601
0
86.854
0
340.865
POREZ NA DOBITAK
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
U toku posmatranog perioda dolazi do smanjenja poslovne aktivnosti što utiče i na poslovni
rezulatat koji se iz godine u godinu smanjuje, a u 2012 godini ostvaren je gubitak u
poslovanju.
Agencija Olimpija Užice
Strana 6
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
2. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA
2.1. Zemljište
Na dan pokretanja stečajnog postupka, stečajni dužnik ima zemljište u vlasništvu, koje je
uknjiženo u Listu nepokretnosti broj 1321 KO Preljina.
Broj
parcele
1512/5
1512/7
1512/8
1512/9
1810/4
2271/2
1511/11
Ukupno
Jasenje
Površina
Vrsta i status
zemljišta
Lokacija
Procenjena vrednost
m²
Zemljište u
građevinskom području
Zemljište u
građevinskom
Jasenje
Zemljište u
Jasenje
građevinskom
Zemljište u
Jasenje
građevinskom
Zemljište u
Jasenje
građevinskom
Zemljište u
Dubrovačka građevinskom
Livada
Jasenje
6.868
13.873.231,23
3.373
6.813.396,76
4.217
8.518.260,93
2.892
5.841.785,78
247
498.935,37
11.055
22.330.892,72
4.421
33.073
3.061.829,87
60.938.332,64
Procenjena vrednost zemljišta je 60.938.332,64 dinara
2.2. Objekti
Procenjena vrednost objekata je 127.717.509,17 dinara
Naziv objekta
1.
Zgrada br1 - Zgrada drvne industije, indistrije
nameštaja i proizvodnje papira
Hala narcis
HALA NARCIS "Pomoćna zgrada kotlarnica
Vlasnički
status
Prcela
privatna
privatna
1512/5 (Preljina)
1512/5 (Preljina)
HALA PM- Zgrada drvne industrije, industrije
nameštaja i proizvodnje papira
HALA KARTON- Zgrada drvne industrije,
industrije nameštaja i proizvodnje papira
OSTALE ZGRADE –CRPNA STANICA
privatna
1512/7 (Jasinje)
privatna
1512/8 (Јasinje)
privatna
OSTALE ZGRADE-PORTIRNICA
OSTALE ZGRADE-ТRAFO STANICA
privatna
privatna
1810/4
(Dubrovačka)
2271/2 (Јаsinje)
1512/9 (Preljina)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
Površina
Procenjena
vrednost
1.724,81
53.754.748,35
339,00
4.695.590,70
1.886,90
35.283.624,26
1.276,04
31.814.663,13
29,00
32,00
401.687,70
738.736,00
81,00
1.028.459,03
127.717.509,17
Strana 7
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
2.3. Vrednsot opreme stečajnog dužnika
U toku sprovođenja Izmenjenog plana reorganizacije oprema Preduzeća se neće prodavati i
služiće za ostvarivanje proizvodnih i poslovnih planova. Ukupno procenjena vrednost opreme
iznosi 255.123.747,00 dinara.
Tabelarni pregled opreme
R.
br.
1
2
3
4
Naziv opreme
PRIKLJUČNI GASOVOD I MRS
MRS-merno regulaciona gasna stanica
Priključni gasovod od PE cevi od GRČ do MRS u krugu
PAPIRPAK u dužini 650m*
Priključni gasovod od Č.Cevi od ulazne PP-šahte do MRS i
od MRS do izlazne PP-šahte*
Razvodni gasovod od izlazne PP šahte do kotlarnice u
krugu Papirpak sastavljen od PE cevovoda 90x8,2 mm u
dužini L=63m, PE cevovoda 63x5,8 mm u dužini 84m,
čeličnog cevovoda 60,3x3,2 mm u dužini 38m
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST PRIKLJUČNI
GASOVOD I MRS
kom.
1
1
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
20.000,00
2.308.550,00
6.500,00
750.278,75
1.000,00
115.427,50
2.000,00
230.855,00
29.500,00
3.405.111,25
1
KOTLARNICA
1
Parni kotao
1
9.000,00
1.038.847,50
2
Parni kotao
1
15.000,00
1.731.412,50
3
Kombinovani gorionik
1
6.000,00
692.565,00
4
Kombinovani gorionik gas-lako lož ulje
1
7.500,00
865.706,25
5
1
5.500,00
634.851,25
800,00
92.342,00
7
Poluukopna čelična cisterna*
Razvodni i povratni Č. Cevovod od cisterne do gorionika sa
potrebnom armaturom*
Napojna pumpa kotla*
2
600,00
69.256,50
8
Pumpa kondezata*
2
450,00
51.942,38
9
Sabirni rezervoar kondezata
1
1.000,00
115.427,50
10
Napojni rezervoar Zapremina 2 m3
1
800,00
92.342,00
11
Odvajač gasova DEGAZATOR
2
1.500,00
173.141,25
12
Visoko pritisna gasna rampa Kotla Suri P.2.0.*
1
2.500,00
288.568,75
13
Visoko pritisna gasna rampa kotla*
Jonski izmenjivač za omekšavanje vode Kapaciteta 2-3
m3/h
Razdelnik pare
Parovod DN125 od razdelnika pare u kotlarnici do
razdelnika pare naPM1 i PM2 u dužini L=70m.*
Vod za povraćaj kondezata od sabirnika kondezata na PM1
do kondeznog rezervoara DN50 u dužini L=70m*
Dobošasti izmenjivač toplote suvozasićena
1
3.000,00
346.282,50
4.000,00
461.710,00
1.200,00
138.513,00
5.000,00
577.137,50
2.000,00
230.855,00
1
2.000,00
230.855,00
19
Razdelnik tople vode za centralno gejanje*
1
700,00
80.799,25
20
1
1
650,00
75.027,88
21
Sabirnik tople vode za centralno grejanje*
Cirkulaciona pumpa za cirkulaciju tople vode u
250,00
28.856,88
22
Regulacioni krug automatskog održavanja
1
2.000,00
230.855,00
23
Regulacioni krug automatskog održavanja temperature
1
1.500,00
173.141,25
24
Regulacioni krug automatskog održavahja temperature
1
2.000,00
230.855,00
25
Temperaturski senzor za tečnosti*
1
1.700,00
196.226,75
6
14
15
16
17
18
Agencija Olimpija Užice
1
2
1
1
1
Strana 8
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
R.
br.
26
Naziv opreme
Regulacioni krug automatskog održavanja temperature -
27
Regulacioni krug automatskog održavanja temperature
1
28
Cirkulaciona pumpa za centralno grejanja pogona
upravne zgrade , održavanja i konfekcije*
3
29
Kotao
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST
KOTLARNIACA
kom.
1
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
1.000,00
115.427,50
1.000,00
115.427,50
750,00
86.570,63
6.000,00
692.565,00
85.400,00
9.857.508,50
1
INSTALACIJA ZA SNABDEVANJE
KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM
Vijčani kompresor GARDNER DENVER
1
3.500,00
403.996,25
2
Vijčani kompresor KAISER
1
2.000,00
230.855,00
3
Sabirni rezervoar komprimovanog vazduha
Razvod komprimovanog vazduha do svih potršača PM1 i
PM2 sa neophodnom opremom za kvalitetno i pouzdano
snabdevanje*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST INSTALACIJA
ZA SNABDEVANJE
KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM
1
1.000,00
115.427,50
3.000,00
346.282,50
9.500,00
1.096.561,25
4
1
PRIPREMA PAPIRNE MASE
1
Razvlaknjivač (Palper) od nerđajućeg čelika
1
40.000,00
4.617.100,00
2
Prihvatna kada od nerđajueeg čelika V=28m3 sa
1
25.000,00
2.885.687,50
3
Mlevna kada V=12m3 sa pripadajućom opremom*
1
12.000,00
1.385.130,00
4
Mešaona kada V=12m3 sa pripadajućom opremom*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST PRIPREMA
PAPIRNE MASE
1
8.000,00
923.420,00
85.000,00
9.811.337,50
13.000,00
1.500.557,50
KONSRANTNI DEO MAŠINE
1
Mašinska kada V=12m3*
1
2
Mešaona ( Miš) pumpa*
1
3
Sistem za prečišćavanje CENTRIKLINER I stepen*
4
Vertikalni prečistač FINCKH 1*
5
6
5.500,00
634.851,25
14.000,00
1.615.985,00
1
8.000,00
923.420,00
Pripadajući cevovod sa ventilima*
1
7.000,00
807.992,50
Merno regulaciona oprema*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST KONSTANTNI
DEO MAŠINE
1
5.000,00
577.137,50
52.500,00
6.059.943,75
MOKRI DEO MAŠINE
1
Natok - zatvoren za rad pod pritiskom
1
45.000,00
5.194.237,50
2
Pumpa sitove vode II*
1
1.000,00
115.427,50
3
Potapajuća pumpa u Gauč jami*
1
850,00
98.113,38
4
Saug pumpa Q=1800m3/h*
1
5.000,00
577.137,50
5
Saug pumpa Q=1600m3/h*
1
4.000,00
461.710,00
6
Motor reduktor pogona sita*
1
4.500,00
519.423,75
7
Presa sa motor reduktorom za pogon i sistemom
1
8.000,00
923.420,00
8
Anpres valjak sa 1 sistemom hidraulike*
1
7.000,00
807.992,50
Agencija Olimpija Užice
Strana 9
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
30.000,00
3.462.825,00
1
4.500,00
519.423,75
1
13.000,00
1.500.557,50
9.000,00
1.038.847,50
13
Pripadajući cevovod od nerđajućeg čelika sa ventilima*
Cevni razvod od nerđajućeg čelika, vakumskog sistema sa
ventilima*
Merno regulaciona oprema*
1
10.000,00
1.154.275,00
14
R.
br.
9
YANKEE cilindar*
10
Krep šaber sa motor reduktorom za pogon*
11
12
Naziv opreme
kom.
1
1
Namotač djambo rolni sa motor-reduktorom*
1
2.000,00
230.855,00
15
Dizalica VEDA do 750 kg*
1
200,00
23.085,50
16
Nagazna vaga do 500 kg
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST MOKRI DEO
MAŠINE
1
300,00
34.628,25
144.350,00
16.661.959,63
1.000,00
115.427,50
2.000,00
230.855,00
PAPIR MAŠINA PM I SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
1
1
1.500,00
173.141,25
4
Razdelnik pare za potrebe sušenja PM I
Priključni parovod za kontaktno sušenje papira za YENKI
cilindar prečnika DN80mm. Sa parniom glavom i
potrebnom armaturom u dužini L=12m.*
Priključni parovod prečnika DN50 za izmenjivače toplote
para-vazduh za konvektno sušenje papira u sušnoj haubi
PM1 u dužini L=12m.*
Hauba za konvenktivno sušenje papira sa limenim
1
3.000,00
346.282,50
5
Ventilatorza ubacivanje toplog vazduha u sušnu haubu*
1
1.500,00
173.141,25
6
Ventilator za izvlačenje zasićenog vazduha iz sušne haube*
1
1.550,00
178.912,63
7
Grupa izmenjivača toplote od čeličnih cevi
2
3.500,00
403.996,25
8
Rekuperator toplote za iskorišćenje otpadne toplote
Kondezni vod DN32 od izmenjivača toplote do sabirnog
rezervoara kondezata i potrebnom u dužini L=18m.
Prečnika DN50mm.*
Sabirni rezervoar za povraćaj kondenzata
1
2.000,00
230.855,00
800,00
92.342,00
1
2.000,00
230.855,00
Pumpa za povraćaj kondenzata u kondenzni rezervoar u
UKUPNA PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST POD
SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
2
500,00
57.713,75
19.350,00
2.233.522,13
2
3
9
10
11
1
1
1
PAPIR MAŠINA PM I SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
1
Kada sveže vode*
1
10.000,00
1.154.275,00
2
Kada za bunarsku vodu za formatne špriceve*
1
1.000,00
115.427,50
3
Kada povratne vode*
1
2.500,00
288.568,75
4
CELOFLOT 6400x1000x1200*
1
6.000,00
692.565,00
5
Zgušnjivač za masu*
1
2.500,00
288.568,75
6
Cisterna od poliestera*
3
7.500,00
865.706,25
7
Sistem cevovoda od prohroma i ventila*
1
700,00
80.799,25
8
Merno regulaciona oprema*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME PAPIR
MAŠINA PM I SUŠENJE
PAPIRNE TRAKE
1
500,00
57.713,75
30.700,00
3.543.624,25
ELEKTRO OPREMA SA INSTALACIJOM POGONA
PM 1
Agencija Olimpija Užice
Strana 10
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
1
2
3
4
5
6
Naziv opreme
Napojni kablovi od TS Narcis do pogona PMI sa
kompenzacionom grupom*
Elektroormani sa opremom za regulaciju rada kotla 2.5
t/h*
Elektroormani, pultovi i kablovski razvod pripreme mase*
Elektrooimani, pultovi i kablovski razvod konstantnog
dela*
Elektroormani sa kablovskim razvodom i opremom
mokrog dela PM*
Elektro agregat
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME POD
ELEKTRO OPREMA SA
INSTALACIJOM POGONA PM 1
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
1
1
1
1
1
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
20.000,00
2.308.550,00
8.000,00
923.420,00
25.000,00
2.885.687,50
15.000,00
1.731.412,50
60.000,00
6.925.650,00
13.000,00
1.500.557,50
141.000,00
16.275.277,50
PRIPREMA PAPIRNE MASE
1
2
Razvlaknjivač
Prihvatna kada sa pripadajućom opremom*
1
1
60.000,00
6.925.650,00
65.000,00
7.502.787,50
3
Mešaona kada od prohroma*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
PRIPREMA PAPIRNE MASE
1
20.000,00
2.308.550,00
145.000,00
16.736.987,50
KONSTANTNI DEO MAŠINE
1
1
1
10.000,00
1.154.275,00
2
Mašinska kada*
Mešaona ( Mis ) pumpa*
3.500,00
403.996,25
3
Vertikalni prečistač FINCKH 1
1
6.500,00
750.278,75
4
Pripadajući cevovod od prohroma sa ventilima*
1
15.000,00
1.731.412,50
5
Merno regulaciona oprema*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
KONSTANTNI DEO MAŠINE
1
7.500,00
865.706,25
42.500,00
4.905.668,75
35.000,00
4.039.962,50
3.000,00
346.282,50
3.050,00
352.053,88
10.000,00
1.154.275,00
MOKRI DEO
1 Natok zatvoren za rad pod pritiskom*
2
Pumpa sitove vode II*
1
1
3
Pumpa sitove vode III*
1
4
Saug pumpa ELMO*
1
5
Saug pumpa ELMO*
1
7.000,00
807.992,50
6
Motor-reduktor*
1
5.500,00
634.851,25
7
Presa sa motorom reduktorom za pogon i
1
7.500,00
865.706,25
8
Anpres valjak sa sistemom hidraulike*
1
4.000,00
461.710,00
9
Yenki cilindar Ø 2500 x 2350*
1
25.000,00
2.885.687,50
10
Krep saber sa motor reduktormom za pogon*
1
3.500,00
403.996,25
11
Saber čistač*
1
250,00
28.856,88
12
1
15.000,00
1.731.412,50
8.000,00
923.420,00
14
Pripadajući cevovodi od prohroma sa ventilima*
Cevni razvod od prohroma vakumskog sistema sa
ventilima*
Merno regulaciona oprema*
1
10.000,00
1.154.275,00
15
Namotač džambo rolni sa motorom
1
1.500,00
173.141,25
13
Agencija Olimpija Užice
1
Strana 11
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
16
Naziv opreme
Dizalica VEDA do 750 kg*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
MOKRl DEO MAŠINE
Izmenjeni plan reorganizacije
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
200,00
138.500,00
23.085,50
15.986.708,75
1.000,00
115.427,50
1.500,00
173.141,25
2.000,00
230.855,00
1.800,00
207.769,50
1
500,00
57.713,75
kom.
1
PAPIR MAŠINA PM II SUŠENJE PAPIRNE TRAKE
1
5
Razdelnik pare za potrebe sušenja PM II
Priključni parovod od razdelnika PMI do razdelnika PMII
DN125mm u dužini L=26m sa potrebnom armaturom*
Parovod za napajanje YENKI cilindra PMII za kontaktno
sušenje papirne trake DN100mm sa parnom glavom i
potrebnom armaturom u dužini L=16m*
Parovod za napajanje izmenjivača toplote za konvektivno
sušenje papirne trake DN80mm. Sa potrebnom armaturom
u dužini od L=20m.
Vod za odvođenje kondezata sa YENKI cilindra DN80mm*
6
Vod za odvođenje kondezata*
1
850,00
98.113,38
7
Grupa izmenjivača toplote para-vazduh*
1
2.000,00
230.855,00
8
Visokoučinska hauba*
1
3.000,00
346.282,50
9
Centrifugalni ventilator*
1
2.500,00
288.568,75
10
Centrifugalni ventilator*
1
2.000,00
230.855,00
11
Rekuperatoi toplote za iskorišćenje otpadne*
1
1.500,00
173.141,25
12
Sabirni rezervoar kondenzata PM II*
1
2.000,00
230.855,00
13
Pumpa za povraćaj kondenzata*
2
800,00
92.342,00
14
Vod za vraćanje kondenzata*
1
1.500,00
173.141,25
15
Korekciona komora za iziazno dosušivanje*
1
700,00
80.799,25
16
Centrifugalni ventilator za ubacivanje vazduha*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
SUŠENJE PAPIRNE TRAKE NA PM II SUŠENJE
PAPIRNE TRAKE
1
600,00
69.256,50
24.250,00
2.799.116,88
2
3
4
1
1
1
SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I OBRADU
OTPADNIH VODA ZAJEDNIČKI ZA PM1 I PM2
1
SUPERCELL TYPE 10 T*
2
20.000,00
2.308.550,00
2
TALOŽNIK -TRIHTER*
1
30.000,00
3.462.825,00
3
Zgušnjivač za masu*
1
2.000,00
230.855,00
4
Sistem cevovoda od prohroma i ventila*
1
2.000,00
230.855,00
5
Merno regulaciona oprema*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I
OBRADU OTPADNIH VODA
1
1.000,00
115.427,50
55.000,00
6.348.512,50
1
2.000,00
230.855,00
1
5.000,00
577.137,50
7.000,00
807.992,50
1
2
DEINKING POSTROJENJE ZA OBEZBOJAVANJE
PAPIRNE MASE
Kanal od prohroma za penu*
Noseća konstrukcija cele linije
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME POD
DEINKING POSRTOJENJA
B VII. ELECTRO OPREMA SA INSTALACIJOM
POGONA PM 2
Agencija Olimpija Užice
Strana 12
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
1
Naziv opreme
Napojni kablovi od TS PAPIRPAK*
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
25.000,00
2.885.687,50
7.000,00
807.992,50
2
Elektroorman sa opremom za regulaciju*
3
Elcktroormani pultovi i kablovski razvod pripreme mase*
1
30.000,00
3.462.825,00
4
Elektroormani pultovi i kablovski razvod*
Elektroormani sa kablovskim razvodom i opremom
mokrog dela*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME POD
ELEKTRO OPREMA SA
INSTALACIJOM POGONA PM 2
1
20.000,00
2.308.550,00
70.000,00
8.079.925,00
152.000,00
17.544.980,00
1
50.000,00
5.771.375,00
1
30.000,00
3.462.825,00
1
20.000,00
2.308.550,00
100.000,00
11.542.750,00
5
1
UREĐENJE INFRASTRUKTURE ZA OBE LINIJE PMI i
PMII
1
2
3
Instalisana oprema za dovod električne energije u pogon*
Instalaciona oprema za dovod tehnološke vode sa
vodozahvata iz reke Čemernice u pogon PAPIRPAKA za
odvod odabranih otpadnih voda iz pogona PAPIRPAK u
recipijent-reku Čemernicu*
Instalisana oprema za dovod energent-prirodnog gasa na
lokaciju PAPIRPAK*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
INFRAKSTURE OBE LINIJE PMI i PMII
SEKTOR DORADE PAPIRA POGON KONFEKCIJE
1
Automatski premotač (rewinder) sa nožem
1
5.500,00
634.851,25
2
Premotač (rewinder) za taoletne
2
7.000,00
807.992,50
3
Automatski nož za sečenje taoletnih rolni PC*
1
2.500,00
288.568,75
4
Kružna testera za sečenje taoletnog papira*
2
2.000,00
230.855,00
5
Automatska pakerica za taoletne rolne Tip: HAYSEN*
1
2.500,00
288.568,75
6
7
1
2.000,00
230.855,00
3.000,00
346.282,50
8
Interfolder za papirne servijcte 40 x 40*
Automatska mašina s pakericom za papirne maramice
SPOERL
Uzdužni rezač F 1250 JAGENBERG
1
2.500,00
288.568,75
9
1
Uzdužni rezač F 140*
1
1.700,00
196.226,75
10
Uzdužni rezač F 210*
1
500,00
57.713,75
11
1
850,00
98.113,38
21
315,00
36.359,66
13
Mašina za spiralno motanje kartonskih cevi*
Radni stolovi za lepljenje, pakovanje i zavarivanje PE
folije*
Mašina za pakovanje u foliju ROTOPLAT, Tip: 106 FRD
1
1.700,00
196.226,75
14
Klipni kompresor
1
200,00
23.085,50
15
Paletni viljuškar
11
275,00
31.742,56
16
Paletni viljuškar
2
130,00
15.005,58
17
Mašina za proizvodnju papirnih ubrusa
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
POGON KONFEKCIJA
1
75.000,00
8.657.062,50
107.670,00
12.428.078,93
12
POGON AMBALAŽE
0,00
1
Ekstuder za polietilen FORMAK 1000*
1
10.000,00
1.154.275,00
2
Automat za formiranje PE vreća FORMAK*
1
6.000,00
692.565,00
3
Mašina za flekso siampu, 4 boje, F 700*
1
15.000,00
1.731.412,50
Agencija Olimpija Užice
Strana 13
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
4
Naziv opreme
Knjigovezački nož
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
6.000,00
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
692.565,00
5
Mašina za flekso štampu valovite lepenke*
1
5.500,00
634.851,25
6
1
30,00
3.462,83
350,00
40.399,63
8
Sto za uzdužno bigovanje valovite lepenke*
Mašina za poprečno šlicovanje valovite Iepenke
POLYGRAF*
Mikser za PE otpad*
1
700,00
80.799,25
9
Vaga 500 kg
1
170,00
19.622,68
10
Paletni viljuškar za vertikalno dizanje
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
POGON AMBALAŽE
1
300,00
34.628,25
44.050,00
5.084.581,38
850,00
98.113,38
25.000,00
2.885.687,50
7
1
POGON ODRŽAVANJA
1
Testera za sečenje metala HESA2
2
Strug SU 90-A
3
Stubna bušilica FNG B35
1
1.500,00
173.141,25
4
Oštrilica NUA-25
1
3.000,00
346.282,50
5
Glodalica FNC-2503
1
4.000,00
461.710,00
6
Brusilica za šabere G40
1
14.000,00
1.615.985,00
7
Glodalica FZ 321
1
6.000,00
692.565,00
8
Strug univerzalni ZMM CU 582
2
8.000,00
923.420,00
9
Bušilica stubna B - 20
1
1.800,00
207.769,50
10
Aparat za elektro zavarivanje
2
1.000,00
115.427,50
11
Aparat za elektro zavarivanje Tip 450 A
1
400,00
46.171,00
12
Aparat za elektro zavarivanje
1
1.000,00
115.427,50
13
Mašina za rezanje cevi i cevnog navoja Tip M 6451 L*
Pokretni kompresor sa dizel motorom Tip KDV 3 Boca za
vazduh Br. 1466*
Paletni viljuškar
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST POGON
ODRŽAVANJA
1
1.100,00
126.970,25
1.200,00
138.513,00
20,00
2.308,55
68.870,00
7.949.491,93
70.000,00
8.079.925,00
30.000,00
3.462.825,00
10.000,00
1.154.275,00
110.000,00
12.697.025,00
13.000,00
1.500.557,50
7.000,00
807.992,50
14
15
1
1
2
PRIPREMA PAPIRNE MASE
1
Razvlaknjivač (Palper)
V=10m3sa pripadajućom opremom*
1
2
Prihvatna kada 37m3 sa pripadajućom opremom
1
3
Mešaona kada V=15 m3*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
PRIPREMA PAPIRNE MASE
1
KONSTANTNI DEO MAŠINE
1
Mašinska kada V=15m3
1
2
Mešaona ( Miš ) pumpa
APP32-125*
Q = 200m3/h h = 35mVS
1
Motor pumpe*
P = 55 kW n= 1440o/min
Agencija Olimpija Užice
Strana 14
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
Naziv opreme
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
2.500,00
288.568,75
Pumpa za masu*
KWP0 100-250
1
Vibracioni sortirer (Tresač )*
Motor tresača
P=l kW n=1440o/min
1
3.000,00
346.282,50
5
Pripadajući cevovodi sa ventilima
1
10.000,00
1.154.275,00
6
Merno regulaciona oprema*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
KONSTANTNI DEO MAŠINE
1
7.000,00
807.992,50
42.500,00
4.905.668,75
60.000,00
6.925.650,00
4.000,00
461.710,00
2.500,00
288.568,75
4.500,00
519.423,75
4.700,00
542.509,25
4.600,00
530.966,50
10.000,00
1.154.275,00
5.500,00
634.851,25
95.800,00
11.057.954,50
50.000,00
5.771.375,00
3
4
MOKRI DEO MAŠINE
1
2
Former valjak*
Ø1250x2670/3325
1
Pumpa sitove vode II*
104 V 34 KEN
Q = 90m3/h H = 35mVS
Motor pumpe*
P=15kW n = 1440o/min
Pumpa sitove vode I*
Q = 60m3/h H = 25mVS
Motor pumpe*
P = 3kW n=1440o/min
IEC 34-1 1969
1
4
Saug pumpa*
AZMEC L16 Q=10m3/min
Motor pumpe*
P = 30kW n=1440o/min
1
5
Saug pumpa WOITH*
GR 4 Q = 10m3/min
Motor pumpe*
P = 30kW n=1440o/min
1
6
1
7
Saug pumpa WOITH*
GR 4 Q= 10m3/min
Motor pumpe*
P = 30 kW n = 1440 o/min
Pripadajući cevovod sa ventilima*
8
Cevni razvod vakumskog sistema sa ventilima*
1
3
1
1
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
MOKRI DEO MAŠINE
1
KOMORA ZA SUŠENJE
Prolazni sušni tunel dimenzija
L = 22 800 mm, širine b = 5 396 mm i visine h = 1 380 mm
sa dva žičana transportera kartonskih ploča.
Tunel ima el. Motor ,
reduktor i lančanike za pogon transportnih traka.
Hidraulični agregat za vodenje traka.
Pneumatski uredaj za zatezanja traka.
Potreban broj valjaka za zatezanje i vođenje transportnih traka.
Agencija Olimpija Užice
1
Strana 15
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
2
3
4
Naziv opreme
VISOKO PRITSNA
GASNA RAMPA*
Pui = 2 bar ;
Piz = 140 mb
- kuglasta slavina
DN 50 PN 16 „DUNGS"
- Filter za gas TIP 40050/1
„DUNGS"
- regulator pritiska sa
blokadnim ventilom
TIP RS 250 DN 50
MEDENUS
- manometar opsega 0-4 bar
- manometarska slavina
R 1/2"
- manometar opsega
0-140 mbar
- manometarska slavina
- magnetni ventil
TIP MVD 2050/4
DN50 DUNGS
- ventil kontrole
nepropusnosti
TIP VDK 200A „DUNGS"
- presostat niskog pritiska
gasa„KROMSCHRODER"
Uređaj za stabilizaciju pritiska i uspostavljanje
smeše gas-vazduh.*
- kuglasta slavina
DN 25 PN6 „DUNGS"
- stabilizator pritiska gasa
TIP GBF 25
KROMSCRODER"
Pui = 140 mbar
Piz = 55-75 mbar
- manometar
TIPl 125/100 0-160 mbar
- manometarska slavina
R 1/2"
- klapna za prirodni gas
TIP RK - DN 20
- servo motor
TIP M944R1038
„HOEYWELL
- prigušna klapna vazduha
za sagorevanje
TIP 16 BV
- ARRC4"
- montažni elementi za
pogon servomotora i
klapni za gas i vazduha
Uređaj za dovođenje smeše gas-vazduh do gorionika sušnog
tunela*
-cevni gorionik TIP84-A
TBH snage 116KW
FLAMENKO-EKLIPSE
-prigušna klapna za vazduh za sagorevanje
TIP 110BVR21/2"
-elektroda za paljenje
TIP1-3M 14x1,25
FLAMECO-EKLIPSE
-gasni regulacioni ventil
TIP 44 LPTXLR1
-elektro magnetni ventil
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
1
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
2.000,00
230.855,00
6.000,00
692.565,00
25.000,00
2.885.687,50
6
12
Strana 16
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
Izmenjeni plan reorganizacije
Naziv opreme
TIP SA 332KVS251
-kuglasta slavina
DN25PN6
trafo varničar
TIP H 4T1 B730
220/6500V
5
Visokopritisni radijalni ventiltor vazduha za sagorevanje*
TIP MXE 063-005030 kapaciteta Q = 0.89 m3/s napora
∆p=710Pa
Snage motora P=l 1 kW, n=2910 o/min .
380/660 V, 50 Hz. „HAMM&Co" GmBH
6
Radijalni ventilator za izvlačenje produkata sušenja i
produkata sagorevanja*
TIP R 500/90 Gr 360° C
Kapaciteta Q=3 m3/s
Snage motora P=3 kW ∆p=250Pa, n=1450o/min
„HAMM&Co" GmBH
7
Dvobrzinski aksijalni ventilator za mešanje produkata
sagorevanja i procesnog vazduha i usmeravanje istog na
ploču kartona*
TIP AVGA - 132 MB-42C
Snage 1.0/7.5 kW ,
broj obrtaja 1500 / 3000 o/min Kapaciteta Q= 1.8 / 3.6 m3/s
„LOHER"
8 Jednobrzinski aksijalni ventilator za mešanje
produkata sagorevanja i procesnog vazduha i usmeravanje
istog na ploču kartona* TIP ANCA 090SB-04C P=l kW,
n=1500 o/min,
Q=1.8 m3/s .
"LOHER".
9 Priključni gasosvod od izlazne PP šahte do objekta F od PE
125mm u dužini 45m*
1 Priključni gasovod unutar objekta FodGZCZDN 100 PN16
0
i DN80PN16 od čeličnih cevi do gorionika sušnog tunela*
kom.
1 Razvod vazduha za sagorevanje od ventilatora do gorionika
1
sušnog tunela*
1 Komandni orman za automatsko vodenje procesa sušenja*
2
1 Vijčani kompresor za vazduh SK 20 E 7.5 sa pripadajućom
3
1 bocom „SULAIR"
1 Hladnjak za vazduh SV 9/A „SABROE"
4
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
KOMORA ZA SUŠENJE
1
MAŠINSKA DORADA KARTONA
1 Uzdužni rezač sa pogonom
P = 5kW n= 1420o/min „HANS STROBEL"*
2
230.855,00
2.000,00
230.855,00
5.000,00
577.137,50
6.500,00
750.278,75
2.500,00
288.568,75
3.500,00
403.996,25
2.000,00
230.855,00
10.000,00
1.154.275,00
5.000,00
577.137,50
500,00
57.713,75
122.000,00
14.082.155,00
4.000,00
461.710,00
6.000,00
692.565,00
4.500,00
519.423,75
6.000,00
692.565,00
8.000,00
923.420,00
4.000,00
461.710,00
800,00
92.342,00
4
8
1
1
1
1
1
1
3
4.
Nož za poprečno sečenje papira SENATOR 132
1
5
Kalander za peglanje kartona sa hidrauličnim agregatom
TYP RK25DH
Pokretna platforma ( Lifl)
TYP SH l000 za kalander*
1
Vaga 1200 kg TYP0192
1
Agencija Olimpija Užice
2.000,00
2
1
7
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
1
Poprečni rezač sa pogonom P = 2.2 kW n = 1420 o/min
„HANS STROBEL"*
RIC mašina za bigovanje kartona 50 C
6
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
1
1
Strana 17
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
l.
2
3
4
5
Naziv opreme
PROCENA TRŽIŠNA VREDNOSTI OPREME
MAŠINSKA DORADA KARTONA
SISTEM ZA TEHNOLOŠKE VODE I OBRADU
OTPADNIH VODA
Kada sveže vode V = 9 m3 *
Pumpa za vodu niskog pritiska*
ETANORM G50-200-G1
Q= 10m3/h H = 54mVS
Motor pumpe*
P = 11 kVV n = 2900 o/min
Pumpa za vodu visokog pritiska G2D12E*
Q= 12m3/h H = 312mVS
Motor pumpe*
P = 22 kVV n = 2900 o/min
Kada prečišćenje vode V = 5 m3*
Zgušnj ivač za masu Motor zgušnjivača P = 4kW
n=1440o/min*
Taložnik -TRIHTER za prečišćavanje otpadnih voda V =
70 m3*
Sistem cevovoda i ventila za transport tečnih fluida*
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
33.300,00
3.843.735,75
6.500,00
750.278,75
1.500,00
173.141,25
1.800,00
207.769,50
15.000,00
1.731.412,50
500,00
57.713,75
25.300,00
2.920.315,75
10.000,00
1.154.275,00
14.000,00
1.615.985,00
13.000,00
1.500.557,50
8.000,00
923.420,00
13.000,00
1.500.557,50
3.000,00
346.282,50
61.000,00
7.041.077,50
40.000,00
4.617.100,00
15.000,00
1.731.412,50
20.000,00
2.308.550,00
75.000,00
8.657.062,50
1
1
1
1
1
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
SISTEM ZA TEHNOLOŠKU VODU I OBRADU
OTPADNIH VODA
1
2
ELEKTRO OPREMA SA INSTALACIJOM POGONA
KARTONPAKA
Napojni kablovi od tafostanice do pogona kartonpaka sa
kompenzacionom grupom
Elektroormani i pultovi pripreme mase*
3
Elektroormani i pultovi Konstantnog dela*
1
4
Elektroormani Mokrog dela mašine*
1
5
Elektroorman Sušne komore*
1
6
Kablovski razvod I ugradnja opreme kompresora,
Taložnika i doradnih mašina*
PROCENJENA VREDNOST OPREME
ELEKTROOPREMA SA INSTALACIJOM POGONA
KARTONPAK
1
1
1
URAĐENA INFRASTRUKTURA
1
2
3
Instalisana oprema za dovod električne energije u pogon
Kartonpaka*
Instalisana oprema za dovod tehnološke vode sa
vodozahvatom iz reke Čemernice u pogon Kartonpaka i za
odvod obrađenih otpadnih voda iz pogona Kartonpaka u
recipijent-reku Čemernicu*
Instalisana oprema za dovod energent-prirodnog gasa na
lokaciji Kartonpaka
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
URAĐENA INFRASTRUKTURA
1
1
1
TRAFOSTANICA
1
Transformator 1
40.000,00
4.617.100,00
2
Transformator 2
50.000,00
5.771.375,00
90.000,00
10.388.475,00
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
Agencija Olimpija Užice
Strana 18
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
Naziv opreme
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
TRAFOSTANICE
OPREMA KANCELARIJA I KUHINJA
1
Telefon 2365
1
3,00
346,28
2
Kancelar. Ormar*
1
20,00
2.308,55
3
Garderobni ormar*
1
8,00
923,42
4
Zamrzivač 400 l*
1
100,00
11.542,75
5
Zamrzivač 300 l*
1
75,00
8.657,06
6
Beli ormar 1 vrata*
1
50,00
5.771,38
7
Klub dvosed plavi*
1
20,00
2.308,55
8
Konf. Fotelja stela*
1
30,00
3.462,83
9
Dakto stolica plava*
1
15,00
1.731,41
10
Dvosed klub zeleni mebl*
1
50,00
5.771,38
11
Računar sa monitorom*
1
65,00
7.502,79
12
Računar 2G52x max*
1
60,00
6.925,65
13
Računar LG 52x max*
1
95,00
10.965,61
14
Štampač HP laser 101
1
25,00
2.885,69
15
Računar PC start*
1
70,00
8.079,93
16
Računar pentijum 64*
1
40,00
4.617,10
17
Računar INTELCELEROL*
1
60,00
6.925,65
18
Računar PC start*
1
65,00
7.502,79
19
Računar ASUS*
1
90,00
10.388,48
20
Telefon-faks
1
35,00
4.039,96
21
Štampač HP 1010
1
20,00
2.308,55
22
Računar INTEL INSAD*
1
75,00
8.657,06
23
Računar PC start*
1
60,00
6.925,65
24
Računar INTELCELEROL*
1
90,00
10.388,48
25
Video nadzor*
1
700,00
80.799,25
26
LG monitor
1
30,00
3.462,83
27
Samsung
1
25,00
2.885,69
28
Softver paket*
1
100,00
11.542,75
29
Softver paket*
1
110,00
12.697,03
30
Klima uređaj
1
120,00
13.851,30
31
UPS-filter*
1
60,00
6.925,65
32
Softver paket*
1
150,00
17.314,13
33
Tanjiri i šolje*
1
55,00
6.348,51
34
Sudopera*
1
50,00
5.771,38
35
Knjigovostveni paket*
1
110,00
12.697,03
36
UPS 1000 S*
1
90,00
10.388,48
37
Stabilizator STB150*
1
100,00
11.542,75
38
Telefonska centrala
1
750,00
86.570,63
39
Pištolj
1
100,00
11.542,75
Agencija Olimpija Užice
Strana 19
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
R.
br.
Naziv opreme
Izmenjeni plan reorganizacije
kom.
Procenjena
vrednost EVRO (bez
PDV-a)
Procenjena
vrednost DINARI
(bez PDV-a)
40
Računar SEM*
1
65,00
7.502,79
41
Štampač HP1010
PROCENJENA TRŽIŠNAS VREDNOST VREDNOST
OPREME KANCELARIJA I KUHINJA
1
25,00
2.885,69
3.861,00
445.665,58
OPREMA TRANSPORTNA SREDSTVA
1
Viljuškar POBEDA
1
1.200,00
138.513,00
2
Viljuškar CLARK
Nadzemna cisterna za dizel goriva sa armaturom za
utakanje i istakanje*
1
4.000,00
461.710,00
1
650,00
75.027,88
Pumpa za utakanje dizel goriva
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
TRANSPORTNA SREDSTVA
1
500,00
57.713,75
6.350,00
732.964,63
10.000,00
1.154.275,00
10.000,00
1.154.275,00
35.000,00
4.039.962,50
35.000,00
4.039.962,50
3
4
MAŠINA ZA PROIZVODNJU SIVE LEPENKE
PROIZVOĐAČA KRAFT-SONNE
1
Mašina za proizvodnju sive lepenke KRAFT-SONNE*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
MAŠINA ZA PROIZVODNJU SIVE LEPENKE KRAFTSONNE
1
MAŠINA ZA PEGLANJE KARTONA KLEINEWEFERS
1
Mašina za peglanje kartona KLEINEWEFERS
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
MAŠINA ZA PEGLANJE KLEINEWEFERS
1
CRPNA STANICA
1
Pumpa 1
1
5.000,00
577.137,50
2
Pumpa 2
1
4.500,00
519.423,75
3
Hidroforska boca
1
3.000,00
346.282,50
4
Cevna instalacija*
Elektroinstalaciona oprema sa razvodnokomandnim
ormarom*
PROCENJENA TRŽIŠNA VREDNOST OPREME
CRPNA STANICA
1
2.500,00
288.568,75
1
3.000,00
346.282,50
18.000,00
2.077.695,00
2.210.251,00
255.123.747,30
5
UKUPNO
* u trenutku procene nisu uočene oznake sa tehničkim
karakteristikama
2.4.Pregled imovine stečajnog dužnika koja je pod teretom
1.Pravni osnov potraživanja i razlučnog prava NLB INTERFINANZ AG CIRIH, nad
stečajnim dužnikom, je:
Ugovor o zajmu na dan 19.april 2010. Godine, zaključen između zajmodavca NLB
INTERFINANZ AG CIRIH i zajmoprimca-dužnika PADIKA SYSTEM DOO Čačak, na
iznos od 636.000Eur-a. Obezbeđeno upisanom izvršnom vansudskom hipotekom na:
Agencija Olimpija Užice
Strana 20
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
-
Izmenjeni plan reorganizacije
Zemljištu pod zgradom i uz zgradu objekat u građevinskom području, karastarska
parcela broj 1512/5 upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Zemljištu pod zgradom u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/7
upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Zemljištu pod zgradom u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/8
upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Zemljištu pod zgradom u građevinskom području, karastarska parcela broj 2271/2
upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 - Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.724,82m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/5, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 2 – Pomoćna zgrada, površine 339 m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/5, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.886,90m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/7, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.276,04m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/8, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 32,00m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 2271/2, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Ugovor o zajmu od 12. juna 2006.godine na iznos od 2.750.000 Eur-a, po kom je upisana
izvršna vansudska hipoteka u korist NLB INTERFINANZ AG CIRIH, po osnovu založne
izjave Ob.br.7208/06 od 14.06.2006.godine i Ob.br. 3159/2009 od 09.03.2009. godine, i
Ugovor o zajmu od 14.aprila 2008.godine na iznos od 970.000 Eur-a, po kom je izvršen upis
prava hipoteke u korist NLB INTERFINANZ AG CIRIH, po osnovu založne izjave
Ob.br.6611/2008 od 18.04.2008.godine i Ob.br. 3157/2009 od 09.03.2009. godine na:
-
Broj zgrade 1 - Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.724,82m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/5, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 2 – Pomoćna zgrada, površine 339 m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/5, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.886,90m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/7, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.276,04m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/8, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 32,00m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 2271/2, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
je Ugovor o zajmu od 19.aprila 2010.godine na iznos obezbeđenog potraživanja od
421.427.642,10 dinara. Potraživanje je obezbeđeno Ugovorom o zalozi na pokretnim stvarima
od 13.06.2006.godine zaključen 14.10.2013.godine.
Predmet zaloge su pokretne stvari:
-
Postrojenje i mreža za pripremu i t.
Linija papirne mašine 1 PM1
Agencija Olimpija Užice
Strana 21
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
-
Izmenjeni plan reorganizacije
Linija papirne mašine 2PM 2
Mašina za pketiće - stara
Aparat za rolnice NOVEMA 1600
Premotač za rolne NOVEMA 2600
Premotač 2100
Premotač 1100-rashodovan
Radni sto za lepljenje rolni
Premotač 140
Pokretne palete
Bansek stari BLACE
Radni sto za lepljenje rolni - veći
Radni sto za lepljenje paketića
Radni sto pakerica
Bansek Zastava
Paletni viljuškar
Mašina za obrezivanje papira
Paletni viljuškar 2000 E
Paletni viljuškar
Paletni viljuškar GHB 1
Štanc mašina
Mašine za hilzne
Mašine za kartonske kutija
Mašine za kese
Merna vaga 500kg
Krovni ventilatori
Krovni ventilatori
Mašina za salvete C-40
Kompresor COCCATO
Sto lepilica za salvete
Mašina za bigovanje
Mašina za bigovanje 50RC
Premotač JANGEBERGER1200
Mlin za reciklažu
Ručni sto za lepljenje rolni
Radni sto veliki
Radni sto
Sto lemilica za zbirne pakete
Platforma pokretna
Platforma za hilzne
Sto za lepljenje
Oprema fabrike kartona sa uređenjem
Ekstruder za polietilen FORMAK 1000
Mašina za flekso štampu 700 4 boje
Automat za formiranje PE vreća for1
Knjigovezački nož
Vaga 500 kg
Mikser za otpad
Automatski kalander mašina za PE
Automat za formiranje vreća FOR
Karton mašina KRAFTEN SONNE KNEŽ
Agencija Olimpija Užice
Strana 22
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
- Sto za uzdužno bigovanje valovite
- Mašina za flekso štampu valovita
- Poligraf mašina za poprečni špic
- Oprema u pogonu održavanje
- Sto za uzdužno bigovanje valova
- Mikser za otpad
- Mašina za rolne HEISEN
- Mašina za pakovanje rotoplast
- Pokretne palete za rolne
- Sto nož za sečenje omota
- Automatska mašina za papirne mar
- Viljuškar CLSRKLIPT model C500
- Viljuškar Pobeda tip TU-1657
- Paletni viljuškar 318
- Paletni viljuškar 318
- Mašina za pakovanje rolni PALOMA
- Paletni viljuškar
- Pumpa za pretakanje dizel goriva
- Nadzemna cisterna za dizel gorivo
- Uređena infrstruktura za linije papira
2.Pravni osnov potraživanja i razlučnog prava Republike Srbije - Ministarstva finasija,
Poreske uprave, filijala Čačak nad stečajnim dužnikom, je Rešenje o prinudnoj naplati u
iznosu od 10.941.530,36 dinara broj 433-2010/10-111-1 od 01.03.2010 i iznosu od
28.080.115,65 dinara po Rešenju broj 433-2010/10-111-1 od 15.03.2010.godine. Obezbeđena
hipotekom na :
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/5 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1511/11 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/7 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/8 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/9 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1810/4 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 2271/2 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Broj zgrade 1 - Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.724,82m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/5, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Broj zgrade 2 – Pomoćna zgrada, površine 339 m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/5, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.886,90m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/7, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
- Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.276,04m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/8, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Agencija Olimpija Užice
Strana 23
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
-
Izmenjeni plan reorganizacije
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 1.276,04m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/8, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 29,00m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1810/4, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 32,00m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 2271/2, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
3. Pravni osnov potraživanja i razlučnog prava AGROBANKE ad Beograd, nad stečajnim
dužnikom je potraživanje po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, broj 15-437/09 od
04.12.2009.godine u iznosu od 180.000.000,00 dinara. Obezbeđeno upisane izvršne
vansudske hipoteke na nepokretnostima:
-
Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/5 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/7 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1512/8 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 - Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.724,82m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/5, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 2 – Pomoćna zgrada, površine 339 m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/5, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira,
površine 1.886,90m², izgrađena na katastarskoj parceli broj 1512/7, upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 1.276,04m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 1512/8, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
Broj zgrade 1 – Ostale zgrade, površine 32,00m², izgrađena na katastarskoj parceli
broj 2271/2, upisana u List nepokretnosti br.1321 KO Preljina
4. Pravni osnov potraživanja i razlučnog prava TVP ENERGI SYSTEMS GMBH AUSTIA, nad
stečajnim dužnikom je Ugovor o zajmu zaključen dana 15.12.2004.godine na iznos od
200.000 Evra. Obezbeđeno upisom založnog prava na nepokretnosti:
- Zemljištu u građevinskom području, karastarska parcela broj 1511/11 upisana u List
nepokretnosti br.1321 KO Preljina
2.5. Potraživanja stečajnog dužnika
Potraživanja stečajnog dužnika na dan pokretanja stečaja iznosila su 111.580.573,91 dinara.
Potraživanja
Knjigovodstvena
vrednsot zaliha
Procenjena
vrednost
Ppotraživanja
111.580.573,91
9.828.767,44
Ukupno:
111.580.573,91
9.828.767,44
Od ukupnih potraživanja iskompenzirano je 87.008.655,29 dinara ( za koliku su umanjene
obaveze poverilaca u četvrtoj klasi) tako da je ostatak potraživanj 24.571.918,62 dinara, od
čega je naplativost 40%.
Agencija Olimpija Užice
Strana 24
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
2.8. Ukupna imovina stečajnog dužnika (procenjena likvidaciona vrednost)
Imovina
1. Nekretnine, postrojenja, oprema
1.1. Zemljište
1.2. Objekti
1.3. Oprema
2. Zalihe
3. Potraživanja
4. Novčana sredstva
Ukupno:
Procenjena vrednost imovine
stečajnog dužnika
443.779.589,11
60.938.332,64
127.717.507,17
255.123.747,00
0,00
9.828.767,44
0,00
453.608.356,55
Iskazana (likvidaciona) vrednost imovine Stečajnog dužnika je procenjena u postupku izrade
ovog Plana. Ukupno procenjena vrednost imovine iznosi 453.608.356,55 dinara.
Agencija Olimpija Užice
Strana 25
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
3. OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA
3.1. Pregled ukupnih obaveza
U donjoj tabeli iskazane su ukupne obaveze Stečajnog dužnika. U ovom pregledu obaveze su
grupisane prema vrsti.
R.
Br.
1.
2.
3.
4.
%
učešća
Vrste obaveza
Iznos
Prva klasa - Poreska uprava PIO za dve godine i radnici za
minimalne zarade (I isplatni red)
13.827.984,56
1,00%
Druga klasa - poverioci za javne prihode (3 meseca pre
stečaja) II isplatni red
2.925.618,68
0,21%
Treća klasa – razlučni poverioci
762.025.600,85 55,02%
Četvrta klasa – ostali stečajni poverioci
606.098.553,96 43,77%
Svega
1.384.877.758,05 100,00%
Obaveze stečajnog dužnika u gornjoj tabeli biće analitički iskazane (po poveriocima) u
tabelama koje slede. Ukupne obaveze stečajnog dužnika iznose 1.384.877.758,05 dinara.
3.2. Pregled obaveza prema Poreskoj upravi
a) Ministarstvu finasija - Poreska uprava Čačak
Dug prema Ministarstvu finansija - Poreska uprava Čačak na dan 19.06.2014. godine iznosi
176.468.699,82 dinara.
U narednom pregledu dat je prikaz ukupnih obaveza Stečajnog dužnika prema Ministarstvu
finasija, Poreska uprava Čačak na dan 19.06.2014.godine.
Ukupne obaveze prema Ministarstvu finasija, Poreska uprava Čačak
broj
Glavni dug
Kamata
Obaveza
1.
Porez na zarade
39.862.510,70
0,00
39.862.510,70
2.
Porez na dodatu vrednsot
12.246.331,05
0,00
12.246.331,05
3.
PIO vlasnika
8.577.304,00
0,00
8.577.304,00
4.
Doprinos za nezaposlenost vlasnika
584.816,97
0,00
584.816,97
5.
PIO na teret radniak
28.813.182,76
0,00
28.813.182,76
6.
PIO na teret poslodavca
35.592.402,73
0,00
35.592.402,73
7.
Doprinos za zdravstvo na teret radnika
0,00
0,00
0,00
8.
Doprinos za zdravstvo na teret poslodfavaca
12.690.819,56
0,00
12.690.819,56
9.
Doprinos za nezaposlenost nas teret radnika
6.962.762,27
0,00
6.962.762,27
10.
Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca
1.131.492,47
0,00
1.131.492,47
11.
Porez na registra oružja
1.129.689,75
0,00
1.129.689,75
12.
Troškovi poreskog postupka
25.263,81
0,00
25.263,81
13.
Novčane kazne
302.684,59
0,00
302.684,59
14.
Troškovi prinudne naplate
568.122,60
0,00
568.122,60
15.
Troškovi po odbitku objedinjena naplata
164.698,30
0,00
164.698,30
Ukupno
176.468.699,82
176.468.699,82
Obveze po osnovu javnih prihoda, saglasno odredbi člana 54. Zakona o stečajnom postupku
(„Službeni glasnik Republike Srbije” br. 104/2009), razvrstavaju se u isplatne redove:
Prvi isplatni red u koji spadaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za
poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, utvrđene su u iznosu od: 9.823.950,32
Agencija Olimpija Užice
Strana 26
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
dinara. U Planu reorganizacije ove obaveze prvog isplatnog reda svrstane su u Prvu klasu
poverilaca.
Prvi isplatni red svrstan u I klasu poverilaca
Broj uplat računa
Naziv
Glavni dug
Zatezna kamata
Obaveza
840-721111843-18
Doprinos za PIO – na teret zaposlenih
5.199.966,65
0,00
5.199.966,65
840-721212843-46
Doprinos za PIO – na teret poslodavac
4.623.983,67
0,00
4.623.983,67
Ukupno
9.823.950,32
0,00
9.823.950,32
Drugi isplatni red u koji spadaju sve ostale fiskalne obaveze (porezi i doprinosi osim PIO) za
3 zadnja meseca do dana otvaranja stečajnog postupka, utvrđene su u iznosu od 2.709.979,10
dinara. U Planu reorganizacije ove obaveze drugog isplatnog reda svrstane su u Drugu klasu
poverilaca.
Drugi isplatni red svrstan u II klasu poverilaca
Broj uplat računa
Naziv
840-711111843-52
Porez na zarade
840-721121843-88
840-721222843-19
840-721131843-61
Zatezna
kamata
Glavni dug
Obaveza
1.010.001,00
0,00
1.010.001,00
Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenih
769.868,37
0,00
769.868,37
Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca
769.868,37
0,00
769.868,37
Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenih
80.120,68
0,00
80.120,68
840-721232843-89
Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca
80.120,68
0,00
80.120,68
840-714524843-81
Porez na registraciju oružja
0,00
0,00
0,00
2.709.979,10
0,00
2.709.979,10
Ukupno
Treći isplatni red u koji spadaju obaveze po osnovu javnih prihoda za period duži od tri
meseca pre pokretanja stečajnog postupka, utvrđene su i iznosu od 124.913.124,39 dinara. U
Planu reorganizacije ove obaveze trećeg isplatnog reda svrstane su u Četvrtu klasu poverilaca
Treći isplatni red svrstan u IV klasu poverilaca
Broj uplat računa
Naziv
Glavni dug
Zatezna
kamata
Ukupna dug
840-721111843-18
PIO na teret zaposlenih
18.128.892,41
0,00
18.128.892,41
840-721212843-46
PIO na teret poslodavca
21.355.364,27
0,00
21.355.364,27
840-711111843-52
Porez na zarade
25.869.772,54
0,00
25.869.772,54
840-721313-73
PIO vlasnika
8.577.304,00
0,00
8.577.304,00
840-714131843-46
Doprinos za nezaposlenost vlasnika
584.816,97
0,00
584.816,97
840-714524843-81
Porez na registraciju oružja
25.263,81
0,00
25.263,81
840-721121843-88
Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenih
11.920.951,19
0,00
11.920.951,19
840-721222843-19
Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca
6.192.893,90
0,00
6.192.893,90
840-721131843-61
Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenih
1.051.371,79
0,00
1.051.371,79
840-721232843-89
Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca
1.049.569,07
0,00
1.049.569,07
840-742229843-16
Troskovi poreskog postupka
302.684,59
0,00
302.684,59
Porez na dodatu vrednost
Porezi po odbitku objedinjena naplata
Novčane kazne
840-743921843-26
Troškovi prinudne naplate
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
1.304.800,69
0,00
1.304.800,69
27.816.618,26
0,00
27.816.618,26
568.122,60
0,00
568.122,60
164.698,30
0,00
164.698,30
124.913.124,39
0,00
124.913.124,39
Strana 27
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
b) Grad Čačak - Gradska uprava javnih prihoda
Dug prema Gradskoj upravi javnih prihoda - Grad Čačak na dan 19.06.2014. godine iznose
4.247.084,15 dinara.
Pregled ukupnih obaveza Grad Čačak-Gradska uprava javnih prihoda
Red.
broj
Naziv
Glavni dug
Zatezna kamata
Obaveza
1.
Porez na imovinu
4.051.060,86
0,00
4.051.060,86
2.
Porez na zemljiste
35.795,39
0,00
35.795,39
3.
Komunalna taksa za isticanje firme
160.227,90
0,00
160.227,90
4.247.084,15
0,00
4.247.084,15
Ukupno
Drugi isplatni red u koji spadaju sve ostale fiskalne obaveze za 3 zadnja meseca do dana
otvaranja stečajnog postupka, utvrđene su u iznosu od 195.406,75 dinara. U Planu
reorganizacije ove obaveze drugog isplatnog reda svrstane su u Drugu klasu poverilaca.
Drugi isplatni red svrstan u II klasu poverilaca
Red.
broj
Naziv
Glavni dug
Zatezna kamata
Obaveza
1.
Porez na imovinu
187.069,25
0,00
187.069,25
2.
Porez na zemljiste
3.350,00
0,00
3.350,00
3.
Komunalna taksa za isticanje firme
4.987,50
0,00
4.987,50
195.406,75
0,00
195.406,75
Ukupno
Treći isplatni red u koji spadaju obaveze po osnovu javnih prihoda za period duži od tri
meseca pre pokretanja stečajnog postupka, utvrđene su i iznosu od 4.051.677,40 dinara. U
Planu reorganizacije ove obaveze trećeg isplatnog reda svrstane su u Četvrtu klasu poverilaca
Red.
broj
Naziv
Glavni dug
Zatezna kamata
Obaveza
1.
Porez na imovinu
3.863.991,61
0,00
3.863.991,61
2.
Porez na zemljiste
32.445,39
0,00
32.445,39
3.
Komunalna taksa za isticanje firme
155.240,40
0,00
155.240,40
4.051.677,40
0,00
4.051.677,40
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
Strana 28
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
3.3. Pregled obaveza prema radnicima
Na dan otvaranja stečaja obaveze po osnovu neispalćenih minimalnih zarada za period od
godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka iznosi 4.004.034,24 dinara i dat je u narednom
pregledu.
Obaveze za mnimalne zarade za period od 12 meseci pred pokretanje stečaja svrstane u I
klasu poverilaca
red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Poverilac
Glavni dug
Zatezna kamata
obaveza
GOSTILJAC BILJANA
KRSMANOVIC SNEZANA
STEFANOVIC JELENA
ARSENIJEVIC IVAN
TOMIC BOSKO
BIJELIC DRAGICA
BOZOVIC SLAVICA
DRAMICANIN VELISA
NIKOLIC SVETLANA
BARAC IGOR
JOVICIC ZIVKO
VUCETIC MILOS
TATOVIC SASA
JOVASEVIC ALEKSANDAR
MITROVIC OLGA
22.480,00
22.478,97
20.687,80
35.360,00
37.660,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
35.475,00
22.480,00
38.752,50
37.717,50
22.051,81
22.480,00
36.280,00
20,65
20,65
5,07
177,42
0,00
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
0,00
0,00
16,99
20,65
0,00
22.500,65
22.499,62
20.692,87
35.537,42
37.660,00
22.500,65
22.500,65
22.500,65
35.475,00
22.500,65
38.752,50
37.717,50
22.068,80
22.500,65
36.280,00
PAVLOVIC GORAN
SPASOJEVIC SLOBODAN
GRBOVIC MILJAN
BASARIC SLAVKO
STEFANOVIC MIROSLAV
SIMOVIC MILIC
VUCKOVIC VERISLAV
SAPONJIC GORAN
MATOVIC SANJA
JOVANOVIC LJILJANA
MILUTINOVIC BRANKA
MILIKIC BOZIDAR
JOVANOVIC VERA
ILIC DJORDJE
ILIC MOMCILO
TODOROVIC VERA
JOVICIC MILOSAV
ZIVKOVIC NEBOJSA
LUCIC BRANKO
KRUPEZ RADOVAN
BOGDANOVIC MOMCILO
BELIC JELENA
STANISIC ANA
MITROVIC ZORAN
MATIJASEVIC RADENKO
SKILJEVIC ZAGORKA
22.480,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
26.720,76
24.150,46
39.672,50
22.480,00
21.582,26
22.480,00
22.480,00
56.752,50
22.480,00
25.326,51
39.040,00
53.360,00
3.072,55
22.480,00
35.360,00
29.715,69
22.480,00
22.480,00
22.480,00
36.510,00
35.360,00
20.240,00
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
20,65
0,00
0,00
20,65
20,65
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
0,00
0,00
22.500,65
22.500,65
22.500,65
22.500,65
26.741,41
24.171,11
39.672,50
22.500,65
21.602,91
22.500,65
22.500,65
56.752,50
22.500,65
25.347,16
39.040,00
53.360,00
3.093,20
22.500,65
35.360,00
29.736,34
22.500,65
22.500,65
22.500,65
36.510,00
35.360,00
20.240,00
Agencija Olimpija Užice
Strana 29
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Poverilac
LUKOVIC MILICA
TOMIC GROZDA
MILOSAVLJEVIC DUSAN
RAJKOVIC RAJAN
DABOVIC GORDANA
STEFANOVIC IVANA
SLOVIC JOVANKA
NEDELJKOVIC NADA
LUKOVIC DRAGAN
NIKOLIC SLADJANA
VUKAJLOVIC LJUBENKA
TOMIC GORICA
VASILIC RADMILA
RAJCEVIC DRAGAN
SKILJEVIC M.ZAGORKA
KRUPEZ JOVANKA
NOVAKOVIC MIRJANA
STEFANOVIC RADOMIR
STEFANOVIC RADOMIR
GRBIC PREDRAG
MILOSAVLJEVIC MILKA
IKONIC TIHOMIR
PROKOVIC VELIMIR
MATOVIC MIODRAG
RISTANOVIC ZORAN
MILOVANOVIC DANICA
ISMAIL DUBRAVKA
STANKOVIC BOZIDAR
JOVANOVIC NENAD
STANKOVIC SASA
MILINKOVIC VLADETA
STAMATOVIC ZDRAVKO
TRAJKOVIC IGOR
POPOVIC DUSAN
RAJCEVIC VLADAN
ČVOROVIĆ ĐORĐE
MITROVIC BOBAN
HRISTOV ROBERT
VESKOVIC ZIVOJIN
MILOSAVLJEVIC VASILIJE
GACIC MILOS
ERIC DADO
VULOVIC RADOS
KUVELJIC DUSKO
MILOVIC MARKO
BRKOVIC MILIVOJE
RAKIC DRAGAN
RABRENOVIC IVAN
MILIC IVAN
VASILIC ALEKSANDAR
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
33.060,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
21.143,98
22.480,00
22.480,00
33.980,00
22.480,00
22.480,00
39.810,54
27.521,05
22.032,83
22.480,00
22.214,39
41.800,00
37.430,00
22.480,00
22.480,00
30.961,53
2.240,00
23.903,26
36.107,50
35.360,00
22.480,00
36.280,00
37.325,48
36.280,00
41.383,61
36.280,00
24.288,90
24.288,90
24.288,90
22.480,00
24.187,54
26.097,80
37.717,50
20.240,00
35.360,00
22.480,00
35.360,00
22.480,00
22.480,00
35.360,00
22.480,00
22.480,00
24.026,86
22.480,00
Zatezna kamata
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
20,65
0,00
20,65
16,53
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
122,66
0,00
20,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
0,00
0,00
20,65
0,00
0,00
0,00
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
obaveza
33.060,00
22.500,65
22.500,65
22.500,65
22.500,65
22.500,65
21.164,63
22.500,65
22.500,65
33.980,00
22.500,65
22.500,65
39.810,54
27.541,70
22.049,36
22.500,65
22.235,04
41.820,65
37.450,65
22.500,65
22.500,65
30.982,18
2.240,00
23.923,91
36.230,16
35.360,00
22.500,65
36.280,00
37.325,48
36.280,00
41.383,61
36.280,00
24.309,55
24.309,55
24.309,55
22.500,65
24.208,19
26.118,45
37.717,50
20.240,00
35.360,00
22.500,65
35.360,00
22.480,00
22.480,00
35.360,00
22.500,65
22.500,65
24.047,51
22.500,65
Strana 30
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Poverilac
FILIPOVIC ALEKSANDAR
TRNAVAC MILAN
VUKASINOVIC IVAN
JOVANIC BILJANA
RAICIC DUSAN
KANJEVAC VERAN
STANOJEVIC LJUBINKO
PJEVOVIC DRAGAN
PAVLOVIC MILUTIN
SMOLOVIC BORISLAV
RADOVANOVIC SLOBODAN
POPADIC MILJKO
MLADENOVIC VESNA
JOVICIC DRAGICA
CVOROVIC RADINA
JOVASEVIC DEJAN
MILUNOVIC BOGOMIR
JAKOVLJEVIC ZORAN
KOSTIC MILETA
NIKOLIC BOBAN
KUCKOVIC RADENKO
MILOSEVIC NENAD
STOJANOVIC DRAGOLJUB
SRETENOVIC ZORICA
OBUCINA IVANA
PETROVIC VUCKOVIC DRAGINJA
VULOVIC DRAGANA
RAJIC ZORICA
BOGOSAVLJEVIC MILUTIN
SARIC SVETLANA
BOGOSAVLJEVIC DUSKO
DELIC RADOMIR
KOVACEVIC DEJAN
MARIC ZORAN
KRUPEZ JELENA
SVILOKOS STANKO
AVRAMOVIC ZELJKO
BOZIC NENAD
JOVASEVIC NEBOJSA
JOVANOVIC MIROSLAV
JEZDIC ALEKSANDAR
LUKOVIC DRAGISA
JOVANOVIC BILJANA
JOVICIC SRETEN
JOVANOVIC M.NENAD
BOZOVIC SLAVICA
MIKIC BRANISLAV
STANOJEVIC DANILO
SIMEUNOVIC BRATISLAV
PLANIC RASKO
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
25.039,18
22.480,00
22.480,00
35.360,00
22.480,00
19.517,05
36.280,00
22.480,00
30.338,56
37.602,50
26.097,80
26.177,96
22.480,00
22.480,00
29.610,00
34.295,02
36.280,00
22.480,00
40.420,00
37.430,00
41.742,50
37.890,00
34.497,50
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.890,00
36.855,00
38.350,00
2.240,00
36.740,00
22.480,00
22.480,00
26.160,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
24.320,00
23.400,00
22.480,00
35.360,00
23.400,00
35.360,00
22.480,00
22.480,00
24.320,00
22.480,00
22.480,00
Zatezna kamata
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
0,00
0,00
20,65
20,65
0,00
20,65
20,65
20,65
20,65
0,00
20,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,65
0,00
0,00
0,00
0,00
obaveza
25.059,83
22.500,65
22.500,65
35.360,00
22.500,65
19.517,05
36.280,00
22.500,65
30.359,21
37.602,50
26.118,45
26.198,61
22.500,65
22.500,65
29.610,00
34.315,67
36.280,00
22.480,00
40.420,00
37.430,00
41.742,50
37.890,00
34.497,50
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.200,00
37.890,00
36.855,00
38.350,00
2.240,00
36.740,00
22.480,00
22.480,00
26.160,00
22.480,00
22.480,00
22.480,00
24.320,00
23.400,00
22.480,00
35.360,00
23.400,00
35.360,00
22.500,65
22.480,00
24.320,00
22.480,00
22.480,00
Strana 31
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
142
143
144
Izmenjeni plan reorganizacije
Poverilac
FILIPOVIC MILOJKO
STEFANOVIC MILANKO
DUKANAC PAVLE
Ukupno
Glavni dug
Zatezna kamata
33.520,00
7.932,50
25.808,42
4.002.291,37
0,00
0,00
0,00
1.742,87
obaveza
33.520,00
7.932,50
25.808,42
4.004.034,24
Na dan otvaranja stečaja 19.06.2014. godine obaveze po osnovu neispalćenih zarada po
sporazumu i razlika od minimalne do obračunate zarade za period od godinu dana pre
otvaranja stečajnog postupka iznosi 13.665.886,06 dinara i data je u narednom pregledu.
red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STEFANOVIC RADOMIR
STEFANOVIC RADOMIR
LUCIC BRANKO
BUGARCIC VIDOSAV
TOMIC BOSKO
MILINKOVIC VLADETA
SPASOJEVIC JASMINA
SAPONJIC GORAN
GRBOVIC MILJAN
RAKIC DRAGAN
JOVICIC ZIVKO
ARSENIJEVIC IVAN
BRKOVIC MILIVOJE
GRBIC PREDRAG
216.806,20
221.176,20
204.337,03
202.148,12
152.045,47
146.898,18
151.608,80
146.841,16
146.970,97
143.877,43
139.824,95
50.427,84
135.425,24
131.651,52
287,08
287,08
249,10
0,00
205,04
112,92
0,00
203,27
171,69
158,58
145,70
0,00
190,89
128,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.093,28
221.463,28
204.586,13
202.148,12
152.250,51
147.011,10
151.608,80
147.044,43
147.142,66
144.036,01
139.970,65
50.427,84
135.616,13
131.779,85
15
VUCETIC MILOS
DRAMICANIN VELISA
SIMOVIC MILIC
IKONIC TIHOMIR
NIKOLIC SVETLANA
MILIKIC BOZIDAR
STEFANOVIC MIROSLAV
RABRENOVIC IVAN
MATIJASEVIC RADENKO
SPASOJEVIC SLOBODAN
MILOSAVLJEVIC DUSAN
ZIVKOVIC NEBOJSA
PROKOVIC VELIMIR
KOSTIC MILETA
JOVICIC MILOSAV
VASILIC ALEKSANDAR
BASARIC SLAVKO
MITROVIC OLGA
MILIC IVAN
BOGDANOVIC MOMCILO
FILIPOVIC ALEKSANDAR
ZLATIC MIJAILO
KOJOVIC LJUBOMIR
132.938,06
130.607,28
128.485,51
119.649,24
124.214,73
123.277,49
115.419,56
116.702,53
115.793,47
106.783,87
110.829,31
106.856,43
98.657,22
104.010,26
95.801,26
102.886,26
102.848,25
101.589,91
99.073,04
98.452,70
95.954,57
95.352,98
93.954,36
198,40
224,73
150,80
184,24
164,03
328,54
194,72
142,66
146,34
121,84
94,84
95,92
0,00
419,04
7,67
139,01
217,31
137,87
104,48
115,46
106,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.136,46
130.832,01
128.636,31
119.833,48
124.378,76
123.606,03
115.614,28
116.845,19
115.939,81
106.905,71
110.924,15
106.952,35
98.657,22
104.429,30
95.808,93
103.025,27
103.065,56
101.727,78
99.177,52
98.568,16
96.060,77
95.352,98
93.954,36
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Agencija Olimpija Užice
Strana 32
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Poverilac
RAJCEVIC DRAGAN
KRUPEZ RADOVAN
JOVASEVIC ALEKSANDAR
VESKOVIC ZIVOJIN
MITROVIC ZORAN
ILIC DJORDJE
RAJKOVIC RAJAN
STANKOVIC BOZIDAR
JEZDIC ALEKSANDAR
MATOVIC CEDOMIR
DUKANAC PAVLE
SOKIC DRAGAN
SUSNJAR VLADICA
NESOVANOVIC MILOS
JOVANOVIC M NENAD
ZATEZIC DRAGAN
JOVANOVIC SLAVOMIR
VUKOMANOVIC DEJAN
MAKSIMOVIC RADOSLAV
KALEZIC RADOVAN
STANOJEVIC DANILO
MOJICEVIC MILOVAN
KOVACEVIC TOMISLAV
STOJANOVIC DUSAN
MILENKOVIC MARKO
STANOJEVIC MILAN
MATOVIC SLOBODAN
GACEVIC RADOMIR
STEFANOVIC MILANKO
STEFANOVIC SASA
GOJKOVIC ZORAN
GRBOVIC ZDRAVKO
MILOJEVIC ALEKSANDAR
FILIC SLOBODAN
JOVANOVIC DRAGOLJUB
VASILJEVIC OLGA
LUKOVIC DRAGI[A
MIKIC BRANISLAV
KOSTIC DRAGANA
SLAVKOVIC BILJANA
PLANIC RASKO
DELIC JELICA
DJOKOVIC MLADEN
GAJOVIC VLADIMIR
ORAOVCIC MILAN
PETROVIC IVO
MINIC ZORAN
BASARIC VLASTIMIR
JOVANOVIC BILJANA
TODOROVIC MILIJA
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
91.210,31
87.212,70
90.715,38
88.805,71
88.178,54
87.076,97
87.862,13
86.188,99
36.559,55
23.374,91
22.758,10
22.081,00
21.669,31
21.437,64
20.990,92
20.283,60
19.917,08
19.600,78
19.118,08
19.102,30
18.796,35
18.342,02
18.050,82
18.024,28
17.939,65
17.773,25
17.416,06
17.137,06
16.209,29
15.835,26
15.655,95
15.284,42
14.955,21
14.640,34
14.534,19
13.304,83
12.427,11
11.563,04
11.181,08
11.155,98
10.831,49
10.046,40
8.879,45
8.879,45
7.772,03
7.631,45
6.867,72
2.632,25
189.097,46
138.420,48
Zatezna
kamata
118,49
86,90
72,92
227,78
128,39
88,89
61,73
84,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Troškovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obaveza
91.328,80
87.299,60
90.788,30
89.033,49
88.306,93
87.165,86
87.923,86
86.273,73
36.559,55
23.374,91
22.758,10
22.081,00
21.669,31
21.437,64
20.990,92
20.283,60
19.917,08
19.600,78
19.118,08
19.102,30
18.796,35
18.342,02
18.050,82
18.024,28
17.939,65
17.773,25
17.416,06
17.137,06
16.209,29
15.835,26
15.655,95
15.284,42
14.955,21
14.640,34
14.534,19
13.304,83
12.427,11
11.563,04
11.181,08
11.155,98
10.831,49
10.046,40
8.879,45
8.879,45
7.772,03
7.631,45
6.867,72
2.632,25
189.097,46
138.420,48
Strana 33
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Poverilac
SVILOKOS STANKO
BOZIC NENAD
MARIC ZORAN
RISTANOVIC BRANKO
PETROVIC DIMITRIJE
RAKONJAC MILOLJUB
DJONDRIC PERICA
AVRAMOVIC ZELJKO
CENDIC GORAN
JOVANOVIC MIROSLAV
MILEKIC ANDRIJA
DZAKULA STANKO
JOVASEVIC NEBOJSA
ADAMOVIC MILOS
VIDOJEVIC IVANA
SURUDZIC NEBOJSA
SAVICEVIC DANICA
OSTOJIC SLAVKO
KRUPEZ JELENA
VULOVIC GORDANA
JEZDIC ALEKSANDAR
NIKITOVIC MILA
SIMEUNOVIC MIODRAG
SPASOVIC SLOBODAN
PANTOVIC BRANKO
FILIPOVIC MILOJKO
MAJSTOROVIC TOP.DANKA
MIRKOVIC BOGOSAV
SIMEUNOVIC BRATISLAV
JOVICIC SRETEN
BARAC IGOR
RAICIC DUSAN
TRNAVAC MILAN
MITROVIC BOBAN
TODOROVIC VERA
POPOVIC DUSAN
GACIC MILOS
TRAJKOVIC IGOR
STAMATOVIC ZDRAVKO
LUKOVIC DRAGAN
JOVANOVIC NENAD
STANKOVIC SASA
KAMMERL IVANA
MATOVIC MIODRAG
RAJCEVIC VLADAN
RISTANOVIC MILISAV
CVOROVIC DJORDJE
JOVICIC RADOVAN
RADULOVIC DRAGAN
LUKOVIC MILICA
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
133.991,94
102.100,28
94.122,43
90.031,05
83.755,18
82.449,80
77.734,66
75.786,31
73.699,45
68.827,13
68.673,02
66.035,73
62.836,03
59.234,12
54.354,01
53.661,16
47.385,29
45.417,18
45.015,05
39.683,55
36.559,55
35.871,41
32.564,21
31.680,57
29.903,24
29.677,84
29.635,71
28.698,27
26.761,44
25.409,34
85.295,35
85.151,66
84.991,37
84.107,77
84.422,33
83.091,25
82.387,00
81.456,06
81.560,76
83.898,91
91.387,35
79.649,16
79.105,30
76.719,05
74.241,63
72.930,57
71.080,36
69.017,30
68.642,90
68.176,66
Zatezna
kamata
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,76
116,39
143,69
136,20
282,75
109,95
207,12
107,38
127,20
105,03
0,00
45,74
0,00
88,51
113,95
0,00
101,22
0,00
0,00
84,02
Troškovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obaveza
133.991,94
102.100,28
94.122,43
90.031,05
83.755,18
82.449,80
77.734,66
75.786,31
73.699,45
68.827,13
68.673,02
66.035,73
62.836,03
59.234,12
54.354,01
53.661,16
47.385,29
45.417,18
45.015,05
39.683,55
36.559,55
35.871,41
32.564,21
31.680,57
29.903,24
29.677,84
29.635,71
28.698,27
26.761,44
25.409,34
85.342,11
85.268,05
85.135,06
84.243,97
84.705,08
83.201,20
82.594,12
81.563,44
81.687,96
84.003,94
91.387,35
79.694,90
79.105,30
76.807,56
74.355,58
72.930,57
71.181,58
69.017,30
68.642,90
68.260,68
Strana 34
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Poverilac
JOVANIC BILJANA
RISTANOVIC ZORAN
VUKASINOVIC IVAN
VUKAJLOVIC LJUBENKA
NOVAKOVIC MIRJANA
ZIVKOVIC MIRJANA
TOMIC GORICA
DABOVIC GORDANA
KUCKOVIC RADENKO
BIJELIC DRAGICA
VASILIC RADMILA
POLUGA LJUBOMIR
MILOSAVLJEVIC MILKA
SLOVIC JOVANKA
NIKOLIC SLADJANA
JOVANOVIC VERA
MILOVANOVIC DANICA
TOMIC GROZDA
GOSTILJAC BILJANA
KRUPEZ JOVANKA
HRISTOV ROBERT
MATOVIC SANJA
ISMAIL DUBRAVKA
PAPONJAK DRAGAN
KRSMANOVIC SNEZANA
STEFANOVIC JELENA
SKILJEVIC ZAGORKA
STEFANOVIC IVANA
VULOVIC RADOS
MILOVIC MARKO
PAVLOVIC MILUTIN
STANOJEVIC LJUBINKO
SURUDZIC SRECKO
SKILJEVIC M.ZAGORKA
JOVANOVIC LJILJANA
NEDELJKOVIC NADA
BELIC JELENA
STOJANOVIC DRAGOLJUB
PAVLOVIC GORAN
SARIC KATARINA
MILUNOVIC BOGOMIR
KOVACEVIC DEJAN
TATOVIC SASA
MILUTINOVIC BRANKA
BOGOSAVLJEVIC MILUTIN
PAPONJAK DEJAN
SMOLOVIC BORISLAV
POLUGA SLADJANA
STANISIC ANA
ERIC DADO
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
66.131,76
64.666,42
64.513,23
63.276,01
59.915,03
59.334,54
56.844,92
56.706,74
56.364,22
55.554,64
62.357,74
54.514,67
53.269,07
54.841,98
53.053,36
139.641,63
56.075,14
52.002,55
51.957,66
49.882,56
47.179,59
49.697,73
48.198,07
0,00
46.896,39
48.196,49
51.327,09
46.247,79
45.986,53
28.013,89
40.704,87
44.865,61
0,00
43.570,46
43.057,64
42.560,88
40.456,77
21.236,39
37.863,14
35.365,75
34.539,19
34.425,27
33.929,84
33.221,41
32.166,21
21.372,72
30.464,29
28.758,52
28.679,01
28.485,44
Zatezna
kamata
254,13
0,00
133,23
49,21
20,30
0,00
54,22
37,03
229,18
32,78
61,68
0,00
46,08
52,91
62,56
43,88
38,26
43,88
14,13
11,38
111,39
3,10
9,87
0,00
0,00
0,00
0,00
8,42
170,06
0,00
179,25
126,16
0,00
0,00
44,12
17,24
14,39
94,10
121,29
0,00
129,18
84,51
0,00
9,33
134,66
0,00
155,90
0,00
32,31
100,43
Troškovi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obaveza
66.385,89
64.666,42
64.646,46
63.325,22
59.935,33
59.334,54
56.899,14
56.743,77
56.593,40
55.587,42
62.419,42
54.514,67
53.315,15
54.894,89
53.115,92
139.685,51
56.113,40
52.046,43
51.971,79
49.893,94
47.290,98
49.700,83
48.207,94
16.420,00
46.896,39
48.196,49
51.327,09
46.256,21
46.156,59
28.013,89
40.884,12
44.991,77
25.500,00
43.570,46
43.101,76
42.578,12
40.471,16
21.330,49
37.984,43
35.365,75
34.668,37
34.509,78
33.929,84
33.230,74
32.300,87
21.372,72
30.620,19
28.758,52
28.711,32
28.585,87
Strana 35
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Izmenjeni plan reorganizacije
Poverilac
Glavni dug
KUVELJIC DUSKO
NIKOLIC BOBAN
GLISOVIC MILUTIN
PJEVOVIC DRAGAN
RADOVANOVIC SLOBODAN
SUTIC GORDANA
NIKOLIC DEJAN
PARIPOVIC DRAGANA
MILOSAVLJEVIC VASILIJE
KOLJAJIC VOJISLAV
POPADIC MILJKO
MILOSEVIC NENAD
JOVASEVIC DEJAN
BOGOSAVLJEVIC DUSKO
PETROVIC VUKOVIC DRAGINJA
JAKOVLJEVIC ZORAN
DELIC RADOMIR
STAMATOVIC MILIJANKA
KANJEVAC VERAN
MAKSIMOVIC MILICA
RAJIC ZORICA
CVOROVIC RADINA
SRETENOVIC ZORICA
VULOVIC DRAGANA
OBUCINA IVANA
JOVICIC DRAGICA
SARIC SVETLANA
BOZOVIC SLAVICA
MLADENOVIC VESNA
ILIC MOMCILO
VUCKOVIC VERISLAV
Svega
30.094,85
27.106,79
26.795,43
26.293,42
22.662,58
24.400,56
24.292,26
24.290,11
22.748,24
411.400,00
16.737,04
17.637,23
18.142,68
16.615,34
8.291,70
15.630,81
15.502,99
13.957,52
15.254,05
34.951,28
10.514,78
9.775,34
9.367,41
8.024,11
7.886,16
7.592,53
5.175,55
4.195,89
4.146,68
306.680,98
297.186,81
13.486.195,42
Troškovi
Zatezna
kamata
0,00
134,17
0,00
142,43
99,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,89
266,02
115,89
95,27
41,29
0,00
142,93
0,00
0,00
0,00
57,83
53,03
244,43
47,99
234,59
41,12
218,53
32,00
31,60
375,51
469,14
13.770,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.920,00
Obaveza
30.094,85
27.240,96
26.795,43
26.435,85
22.762,48
24.400,56
24.292,26
24.290,11
22.748,24
535.400,00
16.813,93
17.903,25
18.258,57
16.710,61
8.332,99
15.630,81
15.645,92
13.957,52
15.254,05
34.951,28
10.572,61
9.828,37
9.611,84
8.072,10
8.120,75
7.633,65
5.394,08
4.227,89
4.178,28
307.056,49
297.655,95
13.665.886,06
3.3. Pregled obaveza prema razlučnim poveriocima
red.
br.
Poverilac
glavni dug
kamata
troškovi
obaveza
1
NLB INTERFINANCI Švajcarska
483.698.403,17
10.962.297,42
0,00
494.660.700,59
2
AGROBANKA AD Beograd
180.000.000,00
24.416.308,97
0,00
204.416.308,97
3
MINISTARSTVO FINASIJA
39.021.646,01
0,00
0,00
39.021.646,01
4
TVP ENERGI SYSTEMS GMBH Austrija
Krgović Milorad
20.492.670,00
2.890.400,64
726.103.119,82
0,00
543.874,64
35.922.481,03
0,00
0,00
0,00
20.492.670,00
3.434.275,28
762.025.600,85
5.
Ukupno:
Agencija Olimpija Užice
Strana 36
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
a)NLB InterFinanz AG Cirih, Švajcarska
Obaveza društva „Papirpak” d.o.o. prema NLB InterFinaz AG Švajcarska, (razlučni poverilc)
nastala je po osnovu zaključenog Ugovora o zajmu od 12.06.2006. godine, Ugovora o zajmu
od 14.04.2008. godine i Ugovora o zajmu od 19.04.2010.godine, između razlučnog poverioca
kao zajmodavca i stečajnog dužnika kao zajmoprimca.
Na dan 19.06.2014. godine kada je nad društvom otvoren stečaj obaveza prema razlučnom
poveriocu iznosila je 494.660.700,59 dinara (483.698.403,17 dinara glavni dug i kamata
10.962.297,42 dinara).
Radi obezbeđenja novčanog potraživanja upisano je založno pravo na osnovu Ugovora o
zalozi na pokretnim stvarimaod 13.06.2006.godinesa pripadajućim (Aneksom br.1 od
12.02.2009.godine), Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima od 18.04.2008.godine (sa
pripadajućim Aneksombr od 12.02.2009.godin) i Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima od
19.04.2010.godine i to na sledećim pokretnim stvarima:
1. Postojenje i mrežeza pripremu i transport fludikoja se sastoji od priključnig gasovoda i
MRS-a kotlarnice, instalacije za snadbevanje komprimiranim vazduhom;
2. Linija papir mašine 1-PM1, sa pripadajućom opremom i instalacijama pogona PM1;
3. Linija papir mašine 2-PM2, sa pripadajućom opremom i instalacijama pogona PM2;
4. Sektor dorade papira pogon konfekcije;
5. Pogon ambalaže;
6. Pogon održavanja;
7. Transportna sredstva (Viljuškar Pobeda, Viljuškar CLARKLIF, Nadzemna cisterna za
dizel gorivo sa armaturom za utakanje i istakanje, Pumpa za utakanje dizel goriva);
8. Priprema papir mase;
9. Konstantni deo mašine;
10. Mokri deo mašine;
11. Komora za sušenje;
12. Mašinska dorada kartona;
13. Sistem za tehnološke vode i obrada otpadnih voda;
14. Elektrooprema sa instalacijom pogona;
15. Uređena infrastruktura;
16. Mašina za proizvodnju sive lepenke KRAFT-SONNE;
17. Mašina za peglanje kartona marke KLEINWEFES
Radi obezbeđenja novčanog potraživanja upisano je založno pravo-hipoteke u korist
razlučnog poverioca na nepokretnostima u vlasništvu stečjanog dužnika i to na:
 Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira broj 1, izgrađena na
katastarskoj parceli broj 1512/5 KO Preljina;
 Pomoćna zgrada broj 2, katastarska parcela broj 1512/5 KO preljina;
 Zemljište na katstarskoj parceli broj 1512/5 KO Preljina;
 Zgrada drvne industrije, industrije nameštajai proizvodnje papira broj 1, katastraska
parcela broj 1512/7 KO Preljina;
 Zemljište na katstarskoj parceli broj 1512/7 KO Preljina;
 Zgrada drvne industrije, industrije nameštajai proizvodnje papira broj 1, katastraska
parcela broj 1512/8 KO Preljina;
Agencija Olimpija Užice
Strana 37
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
 Zemljište na katstarskoj parceli broj 1512/8 KO Preljina;
 Ostale zgarde broj 1, katastarska parcela broj 2271/2 KO Preljina
 Ostalo prirodno neplodno zemljište na katastraskoj parceli broj 2271/2 KO Preljina.
Sve upisano u Listu nepokretnosti 1321 KO Preljina.
b) AGROBANKA AD Beograd
Obaveza društva „Papirpak” d.o.o. prema AGROBANCI AD Beograd, (razlučni poverilc)
nastala je po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 15-437/09 od 21.12.2009. godine
na iznos od 204.416.308,97 dinara i definisana je kao obezbeđeno potraživanje.
Za obezbeđenje novčanih potraživanja upisano je razlučno pravo na osnovu izvršne založne
izjave Opštinskog suda u čačku Ov.br 22134/2009 oda 31.12.2009..godine, izvršna vansudska
hipoteka i Rešenje RGZ-SKN Čačak br.952-02-5644/2009, na nepokretnostima i to:




Katstarskoj parceli broj 1512/5 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 1512/7 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 1512/8 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 2271/2 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Sve upisano u Listu nepokretnosti 1321 KO Preljina.
c) Ministarstvu finasija - Poreska uprava Čačak
Obaveza društva „Papirpak” d.o.o. prema Ministarstvu finasija – Poreska uprava Čačak,
(razlučni poverilc) nastala je po Rešenju Ministarstva finasija, poreske uprave, filijale Čačak
broj 433-2010/10-111-1 od 01.03.2010. i Rešenja broj 433-2010/10-111-1 od 15.03.2010 u
iznosu od 39.021.646,01 dinara i definisana je kao obezbeđeno potraživanje.
Iznos obezbeđenih potraživanja
Broj uplat računa
Naziv
Porez na dodatu vrednost
840-711111843-52 Porez na zarade
840-721111843-18 PIO na teret zaposlenih
840-721212843-46 PIO na teret poslodavca
Ukupno
Glavni dug
10.941.530,36
12.982.737,16
5.484.323,70
9.613.054,79
39.021.646,01
Zatezna kamata
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ukupna dug
10.941.530,36
12.982.737,16
5.484.323,70
9.613.054,79
39.021.646,01
Za obezbeđenje novčanih potraživanja upisano je založno pravo – hipoteka, na
nepokretnostim i to:






Katstarskoj parceli broj 1512/5 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 1512/7 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 1512/8 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Katstarskoj parceli broj 1512/9 KO Preljina;
Katstarskoj parceli broj 1810/4 KO Preljina, sa pripadajućim objektom;
Katstarskoj parceli broj 2271/2 KO Preljina, sa pripadajućim objektima;
Agencija Olimpija Užice
Strana 38
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
d) TVP energy systems GMBH Austrija
Pravni osnov potraživanja u iznosu od 20.492.620,00 dinara je Ugovor o zajmu od
15.12.2004.godine. Potraživanje po navedenom ugovoru je obezbeđeno uspostavljanjem
založnog prava na nepokretnij imovini stečajnog dužnika, po osnovu Rešenja Opštinskog
suda u Čačku I.br. 72113/04 od 21.12.2004.godine, upisom hipoteke na:
 Katastarskoj parceli broj 1511/11 KO Preljina, livada II klase , upisana u List
nepokretnosti broj 1321 KO Preljina.
e) Krgović Milorad
Pravni osnov potraživanja u iznosu od 3.434.275,28 dinara je Izvršno rešenje o presudi P.br..
1915/2006 i Izvršno rešenje I.br.12656/10, Privrednog suda u Čačaku.
3.4. Pregled obaveza prema ostalim stečajnim poveriocima
red.
br.
1
Poverilac
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Padika System-Čačak
"Srbijagas" JP. Novi Sad
ELEKTRODISTRIBUCIJA ČAČAK
Ministzarstvo finansijsa - Poreska uprava
EPS komercijalno snadbevanje Beograd
PAPETERIJA PRELJINA
EPS SNADBEVANJE Beograd
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
"MB Sistem modeling". Austrija
"Habit Pharm" a.d.. Ivanjica u stečaju
DORADO OD KRAGUJEVAC
"Kafatex" d.o.o.. Čačak
ALFA SZTR LAPOVO
Milovan Jovanović iz Čačka
"SMD - Petrol" d.o.o.. Čačak
"Hizna" d.o.o.. Mršinci. Čačak
MILJEVINA DOO MILJEVINA
"Western Style" a.d. - u stečaju. Ivanjica
Grad Čačak, Gradska uprava Javnih prihoda
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Savezna uprava carina. Ministarstvo finansija.
Republika Srbija. Beograd
"Gradac" JP. Čačak
ANTELA DOO
"Kompanija Dunav Osiguranje" a.d.. Beograd
BATOMM PLUS DOO, KNIĆ
"Elektrosrbija" d.o.o.. Kraljevo - ED. Čačak
Stecajni upravnik Neskovic Milic
PAVGORD DOO FOCA
Rasko Jovanović iz Čačka
JKP "Komunalac". Čačak
"Heimbach Switzerland" AG. Switzerland
"G. Lajk - servis" d.o.o.. Novi Beograd
Agencija Olimpija Užice
glavni dug
zatezna
kamata
troškovi
195.710.770,55
25.251.436,18
17.470.790,25
0,00
13.186.672,00
21.565.464,19
27.225.578,38
10.577.924,81
35.317.653,05
7.534.651,60
7.408.699,87
7.289.056,40
6.500.184,64
4.314.656,67
6.855.508,62
5.215.891,94
3.910.000,00
3.520.861,25
3.997.579,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084.629,10
280.897,58
670.854,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.800,00
0,00
2.877.289,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.200,00
0,00
0,00
195.710.770,55
25.251.436,18
17.470.790,25
0,00
14.271.301,10
21.846.361,77
27.896.432,86
10.577.924,81
35.317.653,05
7.534.651,60
7.408.699,87
7.289.056,40
6.500.184,64
4.314.656,67
6.855.508,62
5.215.891,94
4.523.000,00
3.520.861,25
6.874.869,44
4.476.242,05
2.835.835,71
2.480.897,11
1.171.246,55
1.627.862,30
19.072.321,90
1.128.802,19
1.015.174,00
1.037.829,23
1.223.667,60
3.716.783,08
1.031.707,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.000,00
16.168,58
77.779,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.476.242,05
2.835.835,71
2.480.897,11
1.171.246,55
1.627.862,30
19.072.321,90
1.128.802,19
1.247.174,00
1.053.997,81
1.301.447,09
3.716.783,08
1.031.707,38
obaveza
Strana 39
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
46
47
52
53
58
59
61
63
66
78
90
94
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
118
124
128
146
153
159
160
163
200
Poverilac
SMS SPED DOO CACAK
JKP za vodovod i kanalizaciju "Vodovod".
Čačak
"Mercator - S" d.o.o.. Beograd
"Anilin" d.o.o.. Beograd
"Inos Papir Servis" d.o.o.. Beograd
"MVP-Soft" Agencija za programiranje.
Čačak
SAVA OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Zavod za javno zdravlje Čačak. Čačak
DIVA DIVANI DOO VRNJACKA BANJA
VOLAN DOO NOVI PAZAR
"DSD Euro line" d.o.o.. Čačak
ECOREKC DOO POPOVAC
"Venta" d.o.o.. Čačak
"Telenor" d.o.o.. Novi Beograd
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
"Pandan" SZR Čačak
INDUSTRIJASKA OPREMA BEOG
ZEMUN
MEDITERAN 2000 DOO VALJEVO
"Euroaudit" d.o.o.. Beograd
"Univerzal" ZZ Čačak
"Elektrovat" d.o.o.. Čačak
LUNA GROUP
"National Ča" d.o.o.. Čačak
ZDRAVSTVENI CENTAR ACACAK
RDU "RTS". Beograd
TRGOJUG DOO CACAK
"Čačak Elektro" d.o.o.. Čačak
CST AGENCIJA ČAČAK
DEKSIM CACAK
"NID" d.o.o.. Kraljevo
"Autoprevoznička radnja Miloš Jakovljević"
PR. Čačak
"Rako inženjering" d.o.o.. Čačak
"Papir Kom" d.o.o.. Čačak
RADEH TRANS ARANDELOVAC
CUKANOVIC STR CACAK
"Standard - Elektro servis" PR. Čačak
"Balestra" d.o.o.. Čačak
"Čukanović" SZR. Čačak
"FAM" d.o.o.. Kruševac
"Pneumatik" SZR. Čačak
"Elektroinženjering" d.o.o.. Čačak
SRBIJAVODE BEOGRAD VPC
MORAVA BEOGRAD
SLUZBENI GLASNIK BEOGRAD
"Fabrika reznog alata" d.o.o.. Čačak
TEHNO EKO PAK DOO BEOGRAD
Gradska uprava grad Beograd Beograd
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
glavni dug
zatezna
kamata
troškovi
obaveza
994.815,20
0,00
0,00
994.815,20
974.736,10
622.967,14
626.401,50
599.909,81
149.847,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.124.583,12
622.967,14
626.401,50
599.909,81
583.231,68
559.076,95
502.726,70
502.211,38
364.071,54
111.435,57
295.483,60
311.347,96
217.108,76
5.566.356,53
204.688,96
18.424,45
63.688,82
1.529,55
0,00
24.003,49
195.231,22
55.958,13
0,00
0,00
1.059.985,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601.656,13
622.765,77
504.256,25
502.211,38
388.075,03
306.666,79
351.441,73
311.347,96
217.108,76
6.626.342,42
204.688,96
151.348,25
148.770,28
145.505,36
344.214,76
136.037,24
114.600,00
127.879,36
93.850,41
38.000,00
114.709,20
112.368,68
107.800,00
61.498,80
53.936,17
29.855,00
0,00
0,00
32.858,56
0,00
0,00
0,00
25.936,78
10.627,03
318.112,60
0,00
0,00
4.244,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.203,25
148.770,28
145.505,36
377.073,32
136.037,24
114.600,00
127.879,36
119.787,19
48.627,03
432.821,80
112.368,68
107.800,00
65.743,66
53.936,17
53.539,83
44.798,80
44.550,37
44.515,00
42.960,00
36.949,65
25.853,80
23.056,72
20.672,47
19.467,00
14.010,77
4.809,03
0,00
0,00
8.192,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.348,86
44.798,80
44.550,37
52.707,59
42.960,00
36.949,65
25.853,80
23.056,72
20.672,47
19.467,00
14.010,77
10.272,43
7.320,00
7.285,32
1.387,44
84.713,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.272,43
7.320,00
7.285,32
1.387,44
84.713,58
Strana 40
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
210
212
213
224
230
233
242
243
285
293
295
297
298
299
300
303
309
313
314
315
316
Poverilac
Krgovic Milorad
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Čačak".
Čačak
"Umka" a.d.. Umka
Republički fond za zdrav osiguranje Čačak
ANAHEM DOO BEOGRAD
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o.. Beograd
Dejan Vukajlović PR. Preljina
"Koncern Farmakom M.B." a.d.. Požega
"MB Strip Steel" d.o.o.. Beograd
"I ntereuropa" a.d.. Beograd. Dobanovci
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju.
Beograd
JUNIOR MD LOZNICA
"ZOCO" SZR. Čačak
Copy Xerox Čačak
Pox doo Čačak
POLIPAK DOO BATOCINA
"City express" d.o.o.. Beograd
Komercijalna banka ad Beograd
AIK banka AD Niš
PAPIR LEKS DOO, ČAČAK
"Pacom" d.o.o.. Čačak
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
glavni dug
zatezna
kamata
troškovi
obaveza
0,00
0,00
78.251,00
78.251,00
94.289,32
93.073,68
62.649,93
55.600,00
55.260,00
51.660,00
50.209,95
19.098,92
12.908,84
0,00
0,00
0,00
15.165,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.289,32
93.073,68
62.649,93
70.765,87
55.260,00
51.660,00
50.209,95
19.098,92
12.908,84
12.329,34
11.887,00
8.500,00
0,00
24.881,77
10.063,72
7.545,72
2.550,00
1.702,45
21,10
21.509,84
459.535.932,11
0,00
1.543,03
0,00
25.637,48
6.790,30
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
7.789.983,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.329,34
13.430,03
8.500,00
25.637,48
31.672,07
10.063,72
7.545,72
2.550,00
2.002,45
21,10
21.509,84
467.520.366,76
0,00
194.451,00
Strana 41
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
4. SREDSTVA I MERE ZA REALIZACIJU IZMENJENOG PLANA
REORGANIZACIJE
Predloženi Izmenjen plan reorganizcije (PR) ima za cilj obezbeđenje naplate potraživanja
poverilaca u što većem mogućem procentu, kao i poslovno-finansijski oporavak Preduzeća i
nastavak njegovog normalnog poslovanja. Na tim osnovama definisane su mere i sredstva
koja omogućavaju njegovu uspešnu realizaciju.
Sprovođenje mera iz ovog Izmenjeni plan reorganizcije nije u suprotnosti sa odredbama
propisa kojim se uređuje zaštita konkurncije.
Sredstva i mere za realizaciju Izmenjeni plan reorganizacije „Papirpak” d.o.o. Čačak – u
stečaju, su navedene u sledećim tačkama. Konkretna primena ovih mera, detaljno se opisuje i
kod njihove primene na svaku klasu poverilaca.
4.1. Sredstva za realizaciju Izmenjenog plana reorganizacije
U ovom Izmenjnom planu predviđa se upotreba celokupne imovine Privrednog društva
odnosno Stečajnog dužnika u poslovne svrhe, i ne planira se otuđenje ni jednog dela osnovnih
sredstava.
Sredstva za namirenje obezbeđenih i neobezbeđenih poverilaca, kao i poverilaca sa kojima se
vode ili će se voditi sporovi, biće obezbeđena iz redovnih novčanih priliva iz poslovanja
Dužnika. Visina tih sredstava je data po godinama u projekcijama, u poglavlju 6. ovog Plana.
Privredno društvo „Papirpak” d.o.o. Čačak – u stečaju će poslovnu aktivnost obavljati na
lokaciji u Preljini kod Čačka. Podaci o imovini Stečajnog dužnika dati su prethodnim
poglavljima ovog Izmenjenog plana reorganizacije.
4.2. Mere za realizaciju Izmenjenog plana reorganizacije
4.2.1. Namirenje potraživanja
Obaveze koje su navedene i razvrstane po klasama poverilaca, biće izmirene odnosno
regulisane u periodu sprovođenja i na način predviđen Izmenjenim planom reorganizcije.
Poveriocima prve i druge klase obaveze će biti izmirene pre početka primene Izmenjenog
plana reorganizacije.
Potraživanja poverilaca iz treće klase biće umanjena odnosno otpisana za 50%, a potraživanja
poverilaca iz četvrte klase biće umanjena odnosno otpisana za 75%. Isplatom preostalih 50%
potraživanja poveriocima treće i 25% potraživanja poveriocima četvrte klase, na način i u
rokovima predviđenim ovim Izmenjenim planom reorganizacije, Stečajni dužnik će izmiriti u
celini svoje obaveze i Izmenjenim planom reorganizacije biće izvršen.
Iznos potraživanja prema preduzeću „Papirpak” d.o.o. Čačak – u stečaju koje se vodi na
računima odnosno partijama kod poverilaca ostaju na postojećim partijama nakon
pravosnažnosti rešenja o usvajanju Izmenjenog plana reorganizcije i zadržavaju u celini sva
uspostavljena sredstva obezbeđenja (menice, hipoteke, zaloge, jemstva, ugovorna ovlašćenja i
dr.) po zaključenim ugovorima do konačnog namirenja ukupnog potraživanja.
Sve obaveze koje nastanu nakon usvajanja Izmenjenog plana reorganizacije biće namirene u
skladu sa tekućom likvidnošću Preduzeća odnosno u ugovorenim rokovima, ili u režimu kako
je predviđeno Izmenjenim planom reorganizacije.
Agencija Olimpija Užice
Strana 42
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Sporne obaveze koje su, ili nisu, sadržane u poslovnim knjigama, a bude podnet zahtev za
njihovo plaćanje, biće osporene od strane direktora Preduzeća, a potencijalni poverioci će
svoja eventualna prava dokazivati u sudskom postupku.
Potraživanja poverilaca koji nisu obuhvaćena Izmenjenim planom namirenja, biće namirena
na isti način i pod istim uslovima kao i potraživanja drugih poverilaca njihove klase.
Dužnik se obavezuje da obezbedi da sva pravna i fizička lica koja su na neki način obezbedila
svoja potraživanja različitim instumentima obezbeđenja saglasno zaključenim ugovorima i to:
ugovorna ovlašćenja, menice klijenta, jemstva fizičkih i pravnih lica, hipoteke, ručne zaloge i
dr. ista ostaju na snazi, bez novog inoviranja u toku sprovođenja Izmenjenog plana
reorganizacije, do konačne naplate ukupnih potraživanja.
4.2.2. Otplata u ratama, izmena rokova dospelosti i kamatnih stopa i drugih uslova
zajma, kredita i drugih potraživanja
Izmenjenim planom reorganizacije se predviđa produženje rokova i izmena kamatnih stopa za
izmirenje obaveza, utvrđenih na način predviđen u prethodnom poglavlju.
Prema poveriocima iz trećee i četvrte klase namiruje dug u roku od osam godina, uz
predhodni period mirovanja od dve godine, što ukupno čini deset godina. U prvih 6 godina
otplate, nakon perioda mirovanja duga, izmiruje se po 10% vrednosti utvrđenog duga posle
otpisa, a u poslednje dve godine otplatnog perioda po 20% od tako utvrđene obaveze.
Utvrđeni iznos za godišnju otplatu izmiruje se u jednakim tromesečnim ratama.
Obaveze prema poveriocima iz treće klase se izmiruju uz obračun kamata po kamatnoj stopi
od 3%+3M Euribor godišnje, koja se u prvoj godini grejs perioda obračunava i pripisuje
glavnom dugu, a u drugoj godini grejs perioda se obračunava i plaća u roku od 5 dana od
datuma dostavljanja obračuna.
4.2.3. Devizna klauzula i način obračuna kamate
Za obaveze po kreditima i drugim obavezama iz treće klase se utvrđuje devizna klauzula.
Ukupne obaveze za poverioce iz ovih klasa utvrdiće se u deviznom ekvivalentu na dan
početka primene Izmenjenog plana reorganizacije, i to u evrima, po srednjem kursu NBS.
Na dan pravosnažnosti rešenja o potrvđivanju Izmenjenog plana sa ovim poveriocima biće
sačinjen novi obračun duga koji će se namirivati u skladu sa Izmenjenog plana.
Ukoliko dužnik bude kasnio u izmirivanju rata i kamata po osnovu dugova iz ovog
Izmenjenog plana reorganizcije u odnosu na utvrđene rokove, na te dospele neizmirene
obaveze obračunavaće se i plaćati zakonska zatezna kamata za period kašnjenja u plaćanju.
4.2.4. Zapošljavanje i otpuštanje radnika i/ili angažovanje drugih lica
Privredno društvo „Papirpak” d.o.o. Čačak – u stečaju prema Izmenjenog plana teba da
zaposli 108 radnika, uključujući i direktora.
Plan zarada mesečno i godišnje, neto i sa svim porezim i doprinosima, daje se u posebnim
pregledima, u delu u kom se daju finansijske projekcije.
Direktoru Preduzeća se ostavlja mogućnosti za otpuštanje i primanje novih radnika i/ili
angažovanje drugih lica, u cilju povećanja produktivnosti, efikasnosti, stručnog usavršavanja
radne snage i unapređivanja tehnoloških i poslovnih procesa.
Zaposleni će svoja prava ostvarivati u skladu sa Zakonom o radu, a zaradu u skladu sa
normativnim aktima Preduzeća.
Agencija Olimpija Užice
Strana 43
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
4.3. Ostali bitni elementi Izmenjenog plana reorganizacije
4.3.1. Plan reorganizacije - izvršna isprava
Po donošenju rešenja o potvrđivanju Izmenjenog plana reorganizcije sva potraživanja
poverilaca odnosno obaveze Preduzeća utvrđene u Izmenjenom Planu reorganizcije uređuju
se t.j. izmiruju isključivo prema uslovima i na način definisan u ovom Izmenjenom planu
reorganizcije.
Ovaj Izmenjeni Plan reorganizcije, kada se usvoji, postaje izvršna isprava i smatra se
novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu utvrđena.
Izvršenjem Izmenjenog plana reorganizcije kojim je Preduzeće ispunilo sve obaveze
predviđene Planom reorganizcije prestaju potraživanja poverilaca utvrđena ovim Planom.
Preduzeće je dužno da preduzme sve mere propisane Izmenjenog plana reorganizcije i da svi
poslovi i radnje koje preduzima budu u skladu sa Izmenjenog plana reorganizcije.
Prema poveriocima koji su pokrenuli parnice za svoja potraživanja i u njima uspeju, usvojeni
Izmenjenog plana reorganizcije primenjuje se kod istih u okviru klase gde se nalaze, odnosno
klase u okviru koje bi se nalazili da su uključeni u Izmenjenog plana reorganizcije.
4.3.2. Rokovi sprovođenja Izmenjenog plana reorganizacije,
Rok za izvršenje Izmenjenog plana reorganizcije je pet godina osim za mere za realizaciju
Izmenjenog plana reorganizcije koje se odnose na otplatu potraživanja u ratama i promene
rokova dospelosti.
Početak primene tj. stupanje na snagu Izmenjenog plana reorganizcije je od dana
pravosnažnosti rešenja o usvajanju Izmenjenog plana reorganizcije.
Rokovi u kojima će biti izmirene obaveze po klasama odnosno poveriocima daju se u delu
Plana u kom se detaljno izlažu kako visina i struktura ovih obaveza tako i dinamika njihovog
izmirenja. Ovo se vidi i u projektovanom bilansu stanja, na odgovarajućim pozicijima pasive:
dugoročne obaveze, dobavljači, i fiskalne obaveze – stare, kao i u neto novčanom toku.
4.3.3. Povrede plana
Bitne povrede ovog Izmenjenog plana reorganizcije jesu radnje i mere koje predstavljaju
suštinske promene u odnosu na one predviđene u Izmenjenom plana reorganizcije, i to:
1. Nepostupanje po Izmenjenom planu reorganizcije ili postupanje suprotno
Planu, ako se time bitno ugrožava sprovođenje Plana;
2. Nepoštovanje naloga suda;
3. Nepoštovanje rokova namirenja poverilaca (neplaćanje dve uzastopne rate);
4. Pogodovanje poverilaca po pitanju izbegavanja istovremenosti i
blagovremenosti namirenja;
5. Nedostavljanje odnosno uskraćivanje pristupa podacima nezavisnom
stručnomo licu radi pripremi periodičnih izveštaja o sprovođenju Plana;
6. Neosiguranje imovine;
U slučaju povrede Izmenjenog plana reorganizcije, definisane u ovom poglavlju, poverioci
imaju pravo da preduzmu mere u cilju zaštite svojih interesa, kao i po osnovu izveštaja
nezavisnog stručnog lica o uočenim odstupanjima u sprovođenju Izmenjenog plana
reorganizcije.
Agencija Olimpija Užice
Strana 44
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
4.3.4. Obračun nagrade stečajnog upravnika u postupku reorganizacije
Naknada i nagrada stečajnom upravniku i razrešenom stečjnom upravniku obračunata je po
Pravilniku o osnovama i merilima za određivanje nagrade za rad i naknade troškova stečajnih
upravnika (Službeni Glasnik RS br.1 od 14.01.2011 god) i iznosi 4.009.735,56 dinara. U
narednom pregledu dat je detaljan pregled ovog obračuna.
I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
Svega
osnovica za obračun nagrade ui naknade 30%
kurs € 19.06.2014
osnovica u €
Po članu 4 nagrada za osnovicu od 1.000.000€
Za iznos preko 1.000.000€ 0,5%
Ukupna nagrada u €
Ukupna nagrada u dinarima na dan 19.06.2014.
13.827.984,56
2.925.618,68
381.012.800,42
151.524.638,49
549.291.042,15
164.787.312,65
115,4275
1.427.626,11 €
28.100,00 €
6.638,13 €
34.738,13 €
4.009.735,56 Din.
Isplata nagrade stečajnim upravnicima će se izvršiti u šesnaest jednakih tromesečnih rata,
nakon jedne (prve) godine u kojoj neće biti isplata. Rate se isplaćuju krajem svakog kvartala
odnosno tromesečja računajući od početka druge godine primene Izmenjenog plana
reorganizcije.
4.3.5. Direktor i njegova zarada
Izvršenje Izmenjenog plana reorganizcije stečajnog dužnika sprovodiće se u okvirima
postojećih normativnih akta. Statutom je predviđeno da upravnu i poslovodnu funkciju vrši
direktor Preduzeća. Nadležnost i odgovornost direktora propisane su Statutom i Zakonom o
privrednim drušvima.
Funkciju direktora obavljaće Milovan Jovanović.
Mesečna neto plata direktora Preduzeća iznosiće 120.000,00 dinara u svim godinama
sprovođenja Plana. U finansijskim projekcijama zarade i naknade zarada data je u
jedinstvenoj zbirnoj tabeli obračuna zarada i naknada, i kao takva je ušla u projekciju bilansa
uspeha i planirane novčane tokove.
4.3.6. Nezavisno stručno lice
Za nezavisno stručno lice koje će po odredbama Zakona o stečaju pratiti sprovođenje
Izmenjenog plana reorganizcije određuje se Slobodan Zoćević, diplomirani ekonomista,
stečajni upravnik iz Čačka, sa zadatkom da:
- Prati poslovanje Preduzeća, i sastavlja izveštaje o obimu proizvodnje i prodaje,
zaključenim ugovorima, ostvarenim prihodima i rashodima, novčanim tokovima i
dinamici namirenja poverilaca iz Plana reorganizacije, koje će sastavljati tromesečno
i dostavljati putem elektronske pošte poveriocima utvrđenim u Izmenjenom planu
reorganizcije čija su potraživanja, pre otpisa, iznosila preko 1.000.000 dinara;
- Poverioce, koji se namiruju Izmenjenim planom reorganizcije, obaveštava o uočenim
odstupanjima od osnovnih elemenata Plana, i to elektronskim putem odnosno
preporučenom poštom ako poverilasc nema elektronsku adresu odnosno e-mail;
Agencija Olimpija Užice
Strana 45
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
-
Sastavlja tromesečne izveštaje o stepenu izvršenja Izmenjenog plana reorganizcije i
dostavlja ih poveriocima iz prve alineje ovog Plana, na njihove e-mail adrese;
Primerak izveštaja, u elektronskom i štampanom obliku, nezavisno stručno lice će dostaviti
Stečajnom dužniku. Svaki poverilac ima pravo da zatraži i dobije ovaj izveštaj od Stečajnog
dužnika. Poverioci imaju pravo da od nezavisnog stručnog lica zatraže i dobiju i dodatna
objašnjenja za određene podateke i informacije iz izveštaja o sprovođenju Izmenjenog plana
reorganizcije odnosno o poslovanju Stečajnog dužnika.
Naknada za rad nezavisnom stručnom licu utvrđuje se u mesečnom neto iznosu od 40.000,00
dinara u svim godinama sprovođenja Izmenjenog plana reorganizcije. Na navedeni iznos
isplatilac će obračunati sve pripadajuće poreze i doprinose i uplatiti ih istovremeno sa uplatom
neto naknade, kao i sve stvarne troškove koji nastaju o obavljanju nadzora (dnevnice, trošak
upotrebe automobila u službene svrhe, i slično).
Slično zaradi direktora, naknada za rad nezavisnog stručnog lica je uključena u pregled
obračuna zarada i naknada, i ušla je u projekciju bilansa uspeha i planirane novčane tokove
Preduzeća u periodu sprovođenja Plana reorganizacije.
4.3.7. Glasanje o Izmenjenom planu reorganizcije
Glasanje o Izmenjenom planu reorganizcije se vrši u sladu sa odredbama čl. 165. Zakona o
stečaju. Izmenjeni plan reorganizcije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate
sve klase poverilaca, dok se Plan u jednoj klasi smatra usvojenim ako su za njega glasali
poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca
u toj klasi.
Agencija Olimpija Užice
Strana 46
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
5. PLAN NAMIRENJA POVERILACA
Izmenjenim planom reorganizcije utvrđene su četiri klase poverilaca. Klase poverilaca su
formirane prema sledećim kriterijumima:
I klasa – poverioci iz prvog isplatnog reda
II klasa – poverioci iz drugog isplatnog reda
III klasa – razlučni poverioci
IV klasa – ostali stečajni poverioci
U narednom poglavlju iskazane su obaveze prema poveriocima razvrstanim po klasama, kao
i plan servisiranja ovih dugova (rokovi, dinamika, kamatne stope i dr.).
5.1. Prva klasa – poverioci prvog isplatnog reda
U prvu klasu svrstani su Ministarstvo finasija - Poreska uprava za doprinose za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka,
kao i minimalne neto zarade zaposlenih za 12 meseci pred ostvaranje stečajnog postupka, u
ukupnom iznosu od: 13.827.984,56 dinara.
red.
br.
1
2
Poverilac
Poreska uprava potraživanje za PIO za 24 meseca
glavni dug
kamata
troškovi
obaveza
Učešće
9.823.950,32
0,00
0,00
9.823.950,32
71,04%
GOSTILJAC BILJANA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
3
KRSMANOVIC SNEZANA
22.478,97
20,65
0,00
22.499,62
0,16%
4
STEFANOVIC JELENA
20.687,80
5,07
0,00
20.692,87
0,15%
5
ARSENIJEVIC IVAN
35.360,00
177,42
0,00
35.537,42
0,26%
6
TOMIC BOSKO
37.660,00
0,00
0,00
37.660,00
0,27%
7
BIJELIC DRAGICA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
8
BOZOVIC SLAVICA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
9
DRAMICANIN VELISA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
10
NIKOLIC SVETLANA
35.475,00
0,00
0,00
35.475,00
0,26%
11
BARAC IGOR
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
12
JOVICIC ZIVKO
38.752,50
0,00
0,00
38.752,50
0,28%
13
VUCETIC MILOS
37.717,50
0,00
0,00
37.717,50
0,27%
14
TATOVIC SASA
22.051,81
16,99
0,00
22.068,80
0,16%
15
JOVASEVIC ALEKSANDAR
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
16
MITROVIC OLGA
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
17
PAVLOVIC GORAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
18
SPASOJEVIC SLOBODAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
19
GRBOVIC MILJAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
20
BASARIC SLAVKO
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
21
STEFANOVIC MIROSLAV
26.720,76
20,65
0,00
26.741,41
0,19%
22
SIMOVIC MILIC
24.150,46
20,65
0,00
24.171,11
0,17%
23
VUCKOVIC VERISLAV
39.672,50
0,00
0,00
39.672,50
0,29%
24
SAPONJIC GORAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
25
MATOVIC SANJA
21.582,26
20,65
0,00
21.602,91
0,16%
Agencija Olimpija Užice
Strana 47
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
Poverilac
Izmenjeni plan reorganizacije
glavni dug
kamata
troškovi
obaveza
Učešće
26
JOVANOVIC LJILJANA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
27
MILUTINOVIC BRANKA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
28
MILIKIC BOZIDAR
56.752,50
0,00
0,00
56.752,50
0,41%
29
JOVANOVIC VERA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
30
ILIC DJORDJE
25.326,51
20,65
0,00
25.347,16
0,18%
31
ILIC MOMCILO
39.040,00
0,00
0,00
39.040,00
0,28%
32
TODOROVIC VERA
53.360,00
0,00
0,00
53.360,00
0,39%
33
JOVICIC MILOSAV
3.072,55
20,65
0,00
3.093,20
0,02%
34
ZIVKOVIC NEBOJSA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
35
LUCIC BRANKO
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
36
KRUPEZ RADOVAN
29.715,69
20,65
0,00
29.736,34
0,22%
37
BOGDANOVIC MOMCILO
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
38
BELIC JELENA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
39
STANISIC ANA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
40
MITROVIC ZORAN
36.510,00
0,00
0,00
36.510,00
0,26%
41
MATIJASEVIC RADENKO
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
42
SKILJEVIC ZAGORKA
20.240,00
0,00
0,00
20.240,00
0,15%
43
LUKOVIC MILICA
33.060,00
0,00
0,00
33.060,00
0,24%
44
TOMIC GROZDA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
45
MILOSAVLJEVIC DUSAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
46
RAJKOVIC RAJAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
47
DABOVIC GORDANA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
48
STEFANOVIC IVANA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
49
SLOVIC JOVANKA
21.143,98
20,65
0,00
21.164,63
0,15%
50
NEDELJKOVIC NADA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
51
LUKOVIC DRAGAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
52
NIKOLIC SLADJANA
33.980,00
0,00
0,00
33.980,00
0,25%
53
VUKAJLOVIC LJUBENKA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
54
TOMIC GORICA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
55
VASILIC RADMILA
39.810,54
0,00
0,00
39.810,54
0,29%
56
RAJCEVIC DRAGAN
27.521,05
20,65
0,00
27.541,70
0,20%
57
SKILJEVIC M.ZAGORKA
22.032,83
16,53
0,00
22.049,36
0,16%
58
KRUPEZ JOVANKA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
59
NOVAKOVIC MIRJANA
22.214,39
20,65
0,00
22.235,04
0,16%
60
STEFANOVIC RADOMIR
41.800,00
20,65
0,00
41.820,65
0,30%
61
STEFANOVIC RADOMIR
37.430,00
20,65
0,00
37.450,65
0,27%
62
GRBIC PREDRAG
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
63
MILOSAVLJEVIC MILKA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
64
IKONIC TIHOMIR
30.961,53
20,65
0,00
30.982,18
0,22%
65
PROKOVIC VELIMIR
2.240,00
0,00
0,00
2.240,00
0,02%
66
MATOVIC MIODRAG
23.903,26
20,65
0,00
23.923,91
0,17%
67
RISTANOVIC ZORAN
36.107,50
122,66
0,00
36.230,16
0,26%
68
MILOVANOVIC DANICA
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
Agencija Olimpija Užice
Strana 48
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
Poverilac
Izmenjeni plan reorganizacije
glavni dug
kamata
troškovi
obaveza
Učešće
69
ISMAIL DUBRAVKA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
70
STANKOVIC BOZIDAR
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
71
JOVANOVIC NENAD
37.325,48
0,00
0,00
37.325,48
0,27%
72
STANKOVIC SASA
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
73
MILINKOVIC VLADETA
41.383,61
0,00
0,00
41.383,61
0,30%
74
STAMATOVIC ZDRAVKO
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
75
TRAJKOVIC IGOR
24.288,90
20,65
0,00
24.309,55
0,18%
76
POPOVIC DUSAN
24.288,90
20,65
0,00
24.309,55
0,18%
77
RAJCEVIC VLADAN
24.288,90
20,65
0,00
24.309,55
0,18%
78
ČVOROVIĆ ĐORĐE
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
79
MITROVIC BOBAN
24.187,54
20,65
0,00
24.208,19
0,18%
80
HRISTOV ROBERT
26.097,80
20,65
0,00
26.118,45
0,19%
81
VESKOVIC ZIVOJIN
37.717,50
0,00
0,00
37.717,50
0,27%
82
MILOSAVLJEVIC VASILIJE
20.240,00
0,00
0,00
20.240,00
0,15%
83
GACIC MILOS
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
84
ERIC DADO
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
85
VULOVIC RADOS
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
86
KUVELJIC DUSKO
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
87
MILOVIC MARKO
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
88
BRKOVIC MILIVOJE
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
89
RAKIC DRAGAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
90
RABRENOVIC IVAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
91
MILIC IVAN
24.026,86
20,65
0,00
24.047,51
0,17%
92
VASILIC ALEKSANDAR
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
93
FILIPOVIC ALEKSANDAR
25.039,18
20,65
0,00
25.059,83
0,18%
94
TRNAVAC MILAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
95
VUKASINOVIC IVAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
96
JOVANIC BILJANA
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
97
RAICIC DUSAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
98
KANJEVAC VERAN
19.517,05
0,00
0,00
19.517,05
0,14%
99
STANOJEVIC LJUBINKO
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
100
PJEVOVIC DRAGAN
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
101
PAVLOVIC MILUTIN
30.338,56
20,65
0,00
30.359,21
0,22%
102
SMOLOVIC BORISLAV
37.602,50
0,00
0,00
37.602,50
0,27%
103
RADOVANOVIC SLOBODAN
26.097,80
20,65
0,00
26.118,45
0,19%
104
POPADIC MILJKO
26.177,96
20,65
0,00
26.198,61
0,19%
105
MLADENOVIC VESNA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
106
JOVICIC DRAGICA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
107
CVOROVIC RADINA
29.610,00
0,00
0,00
29.610,00
0,21%
108
JOVASEVIC DEJAN
34.295,02
20,65
0,00
34.315,67
0,25%
109
MILUNOVIC BOGOMIR
36.280,00
0,00
0,00
36.280,00
0,26%
110
JAKOVLJEVIC ZORAN
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
111
KOSTIC MILETA
40.420,00
0,00
0,00
40.420,00
0,29%
Agencija Olimpija Užice
Strana 49
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
red.
br.
Poverilac
Izmenjeni plan reorganizacije
glavni dug
kamata
troškovi
obaveza
Učešće
112
NIKOLIC BOBAN
37.430,00
0,00
0,00
37.430,00
0,27%
113
KUCKOVIC RADENKO
41.742,50
0,00
0,00
41.742,50
0,30%
114
MILOSEVIC NENAD
37.890,00
0,00
0,00
37.890,00
0,27%
STOJANOVIC DRAGOLJUB
34.497,50
0,00
0,00
34.497,50
0,25%
SRETENOVIC ZORICA
37.200,00
0,00
0,00
37.200,00
0,27%
117
OBUCINA IVANA
37.200,00
0,00
0,00
37.200,00
0,27%
118
PETROVIC VUCKOVIC DRAGINJA
37.200,00
0,00
0,00
37.200,00
0,27%
119
VULOVIC DRAGANA
37.200,00
0,00
0,00
37.200,00
0,27%
120
RAJIC ZORICA
37.200,00
0,00
0,00
37.200,00
0,27%
121
BOGOSAVLJEVIC MILUTIN
37.890,00
0,00
0,00
37.890,00
0,27%
122
SARIC SVETLANA
36.855,00
0,00
0,00
36.855,00
0,27%
123
BOGOSAVLJEVIC DUSKO
38.350,00
0,00
0,00
38.350,00
0,28%
124
DELIC RADOMIR
2.240,00
0,00
0,00
2.240,00
0,02%
125
KOVACEVIC DEJAN
36.740,00
0,00
0,00
36.740,00
0,27%
126
MARIC ZORAN
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
127
KRUPEZ JELENA
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
128
SVILOKOS STANKO
26.160,00
0,00
0,00
26.160,00
0,19%
129
AVRAMOVIC ZELJKO
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
130
BOZIC NENAD
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
131
JOVASEVIC NEBOJSA
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
132
JOVANOVIC MIROSLAV
24.320,00
0,00
0,00
24.320,00
0,18%
133
JEZDIC ALEKSANDAR
23.400,00
0,00
0,00
23.400,00
0,17%
134
LUKOVIC DRAGISA
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
135
JOVANOVIC BILJANA
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
136
JOVICIC SRETEN
23.400,00
0,00
0,00
23.400,00
0,17%
137
JOVANOVIC M.NENAD
35.360,00
0,00
0,00
35.360,00
0,26%
138
BOZOVIC SLAVICA
22.480,00
20,65
0,00
22.500,65
0,16%
139
MIKIC BRANISLAV
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
140
STANOJEVIC DANILO
24.320,00
0,00
0,00
24.320,00
0,18%
141
SIMEUNOVIC BRATISLAV
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
142
PLANIC RASKO
22.480,00
0,00
0,00
22.480,00
0,16%
143
FILIPOVIC MILOJKO
33.520,00
0,00
0,00
33.520,00
0,24%
144
STEFANOVIC MILANKO
7.932,50
0,00
0,00
7.932,50
0,06%
145
DUKANAC PAVLE
25.808,42
0,00
0,00
25.808,42
0,19%
13.826.241,69
1.742,87
0,00
13.827.984,56
100,00%
115
116
Ukupno
Ovim poveriocima se namiruje ukupan dug pre početka primene Izmenjenog plana
reorganizcije.
Ovo su poverioci koji ne glasaju o Izmenjenom planu reorganizacije.
Agencija Olimpija Užice
Strana 50
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
5.2. Druga klasa – poverioci iz drugog isplatnog reda
U drugu klasu poverilaca svrstani su Ministrastvo finasija - Poreska uprava i Grad ČačakGradska uprava javnih prihoda, na osnovu ostalih fiskalnih obaveza (porez na lična primanja,
doprinosi socijalno na teret radnika i poslodavca i nezaposlenost na teret radnika i poslodavca,
porez na dodatu vrednost, porez na imovinu i komunalne takse za 3 meseca pred otvaranja
stečajnog postupka) čija potražvanja iznose ukupno 2.925.618,68 dinara.
red.
br.
Poverilac
1
Ministzarstvo finansijsa - Poreska uprava
2
Grad Čačak, Gradska uprava Javnih prihoda
Ukupno:
Ovim poveriocima se
reorganizacije.
Zatezna
kamata
Glavni dug
namiruje ukupan
Obaveza
Učešće
2.709.979,10
0,00
2.709.979,10
92,63%
212.103,55
3.536,03
215.639,58
7,37%
2.922.082,65
3.536,03
2.925.618,68
100,00%
dug pre početka primene Izmenjenog plana
Ovo su poverioci koji ne glasaju o Izmenjenom planu reorganizacije.
5.3. Treća klasa – razlučni poverioci
U treću klasu svrstni su NLB Interfinanci Švajcarska, Agrobanka a.d. Beograd, Ministrastvo
finasija Beograd - Poreska uprava, TVP Energi systems GMBH Austrija i Krgovoić Milorad,
kao razlučni poverioci, čija ukupna potraživanja iznose 762.025.600,85 dinara (glavni dug i
kamata).
Pregled potraživanja ovih poverilaca dat je u sledećoj tabeli:
red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Kamata
Obaveza
Učešće
1
NLB INTERFINANCI Švajcarska
483.698.403,17
10.962.297,42
494.660.700,59
64,91%
2
AGROBANKA AD Beograd
180.000.000,00
24.416.308,97
204.416.308,97
26,83%
3
MINISTARSTVO FINASIJA
39.021.646,01
0,00
39.021.646,01
5,12%
4
TVP ENERGI SYSTEMS GMBH Austrija
Krgović Milorad
Ukupno:
20.492.670,00
2.890.400,64
0,00
543.874,64
20.492.670,00
3.434.275,28
726.103.119,82
35.922.481,03
762.025.600,85
2,69%
0,45%
100,00%
5.
Potraživanja poverilaca ove klase otpisuju se za 50% pre početka primene Plana, a ostatak
potraživanja od 50% se utvrđuje kao obaveza Stečajnog dužnika, čijom otplatom će se
smatrati da je Dužnik izmirio sve svoje obaveze.
Obaveze prema ovim poveriocima, utvrđena na prethodni način se namiruje u roku od osam
godina, uz predhodni period mirovanja od dve godine, što ukupno čini deset godina. U prvih 6
godina otplate, nakon perioda mirovanja duga, izmiruje se po 10% vrednosti utvrđenog duga
posle otpisa, a u poslednje dve godine otplatnog perioda po 20% od tako utvrđene obaveze.
Utvrđeni iznos za godišnju otplatu izmiruje se u jednakim tromesečnim ratama.
Obaveze prema poveriocima iz ove klase se izmiruju uz obračun kamata po kamatnoj stopi od
3%+3M Euribor godišnje, koja se u prvoj godini grejs perioda obračunava i pripisuje glavnom
dugu, a u drugoj godini grejs perioda se obračunava i plaća.
Agencija Olimpija Užice
Strana 51
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Potraživanja poverilaca iz treće klase biće preračunata u valutu evro na dan početka primene
Plana reorganizacije, a prilikom obračuna kamate i plaćanja rata glavnice biće primenjivan
srednji kurs evra koji objavljuje NBS (devizna klauzula).
Tabelarni prikaz potraživanja poverioca treće kalse nakon otpisa, kao i prikaz otplate duga
prema ovim poveriocaima daje se u prilogu broj 1 i predstavlja sastavni deo Plana.
Ovo su razlučni poverioci koji glasaju o Izmenjenom planu reorganizacije.
5.4. Četvrta klasa – ostali stečajni poverioci
Četvrtu klasu čine ostali stečajni poverioci – dobavljači i ostali poverioci. Njihova
potraživanja (po osnovu osnovnog duga i zateznih kamata) iznose ukupno 606.098.553,96
dinara, a po pojedinačnim poveriocima su data u sledećoj tabeli:
Potraživanja poverilaca ove klase otpisuju se za 75% pre početka primene Plana, a ostatak
potraživanja od 25% se utvrđuje kao obaveza Stečajnog dužnika, čijom otplatom će se
smatrati da je Dužnik izmirio sve svoje obaveze.
Obaveze prema ovim poveriocima, utvrđena na prethodni način se namiruje u roku od osam
godina, uz predhodni period mirovanja od dve godine, što ukupno čini deset godina. U prvih 6
godina otplate, nakon perioda mirovanja duga, izmiruje se po 10% vrednosti utvrđenog duga
posle otpisa, a u poslednje dve godine otplatnog perioda po 20% od tako utvrđene obaveze.
Utvrđeni iznos za godišnju otplatu izmiruje se u jednakim tromesečnim ratama.
Red
br.
Poverilac
Glavni dug
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
1
Padika System-Čačak
195.710.770,55
0,00
0,00
195.710.770,55
32,29026%
2
Ministzarstvo finansijsa - Poreska uprava
124.913.124,39
0,00
0,00
124.913.124,39
20,60938%
3
"Srbijagas" JP. Novi Sad
25.251.436,18
0,00
0,00
25.251.436,18
4,16623%
4
5
6
7
8
9
10
ELEKTRODISTRIBUCIJA ČAČAK
EPS komercijalno snadbevanje Beograd
PAPETERIJA PRELJINA
EPS SNADBEVANJE Beograd
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
"MB Sistem modeling". Austrija
"Habit Pharm" a.d.. Ivanjica u stečaju
17.470.790,25
13.186.672,00
21.565.464,19
27.225.578,38
10.577.924,81
35.317.653,05
7.534.651,60
0,00
1.084.629,10
280.897,58
670.854,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.470.790,25
14.271.301,10
21.846.361,77
27.896.432,86
10.577.924,81
35.317.653,05
7.534.651,60
2,88250%
2,35462%
3,60442%
4,60262%
1,74525%
5,82705%
1,24314%
11
DORADO OD KRAGUJEVAC
7.408.699,87
0,00
0,00
7.408.699,87
1,22236%
12
13
"Kafatex" d.o.o.. Čačak
ALFA SZTR LAPOVO
7.289.056,40
6.500.184,64
0,00
0,00
0,00
0,00
7.289.056,40
6.500.184,64
1,20262%
1,07246%
14
15
Milovan Jovanović iz Čačka
"SMD - Petrol" d.o.o.. Čačak
4.314.656,67
6.855.508,62
0,00
0,00
0,00
0,00
4.314.656,67
6.855.508,62
0,71187%
1,13109%
16
"Hizna" d.o.o.. Mršinci. Čačak
5.215.891,94
0,00
0,00
5.215.891,94
0,86057%
17
18
MILJEVINA DOO MILJEVINA
"Western Style" a.d. - u stečaju. Ivanjica
Grad Čačak, Gradska uprava Javnih
prihoda
Savezna uprava carina. Ministarstvo
finansija. Republika Srbija. Beograd
3.910.000,00
3.520.861,25
496.800,00
0,00
116.200,00
0,00
4.523.000,00
3.520.861,25
0,74625%
0,58091%
3.997.579,98
2.877.289,46
0,00
6.874.869,44
1,13428%
"Gradac" JP. Čačak
4.476.242,05
2.835.835,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.476.242,05
2.835.835,71
0,73853%
0,46788%
ANTELA DOO
"Kompanija Dunav Osiguranje" a.d..
2.480.897,11
1.171.246,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2.480.897,11
1.171.246,55
0,40932%
0,19324%
19
20
21
22
23
Agencija Olimpija Užice
Strana 52
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
Beograd
24
25
BATOMM PLUS DOO, KNIĆ
"Elektrosrbija" d.o.o.. Kraljevo - ED.
Čačak
19.072.321,90
0,00
0,00
19.072.321,90
3,14674%
26
Stecajni upravnik Neskovic Milic
1.128.802,19
0,00
0,00
1.128.802,19
0,18624%
27
PAVGORD DOO FOCA
1.015.174,00
232.000,00
0,00
1.247.174,00
0,20577%
28
29
30
31
32
1.037.829,23
1.223.667,60
3.716.783,08
1.031.707,38
994.815,20
16.168,58
77.779,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.053.997,81
1.301.447,09
3.716.783,08
1.031.707,38
994.815,20
0,17390%
0,21473%
0,61323%
0,17022%
0,16413%
33
34
Rasko Jovanović iz Čačka
JKP "Komunalac". Čačak
"Heimbach Switzerland" AG. Switzerland
"G. Lajk - servis" d.o.o.. Novi Beograd
SMS SPED DOO CACAK
JKP za vodovod i kanalizaciju
"Vodovod". Čačak
"Mercator - S" d.o.o.. Beograd
974.736,10
622.967,14
149.847,02
0,00
0,00
0,00
1.124.583,12
622.967,14
0,18554%
0,10278%
35
"Anilin" d.o.o.. Beograd
626.401,50
0,00
0,00
626.401,50
0,10335%
36
599.909,81
0,00
0,00
599.909,81
0,09898%
583.231,68
559.076,95
502.726,70
18.424,45
63.688,82
1.529,55
0,00
0,00
0,00
601.656,13
622.765,77
504.256,25
0,09927%
0,10275%
0,08320%
502.211,38
364.071,54
306.680,98
111.435,57
297.186,81
295.483,60
311.347,96
217.108,76
216.806,20
221.176,20
204.337,03
202.148,12
5.566.356,53
204.688,96
152.045,47
146.898,18
151.608,80
146.841,16
0,00
24.003,49
375,51
195.231,22
469,14
55.958,13
0,00
0,00
287,08
287,08
249,10
0,00
1.059.985,89
0,00
205,04
112,92
0,00
203,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.211,38
388.075,03
307.056,49
306.666,79
297.655,95
351.441,73
311.347,96
217.108,76
217.093,28
221.463,28
204.586,13
202.148,12
6.626.342,42
204.688,96
152.250,51
147.011,10
151.608,80
147.044,43
0,08286%
0,06403%
0,05066%
0,05060%
0,04911%
0,05798%
0,05137%
0,03582%
0,03582%
0,03654%
0,03375%
0,03335%
1,09328%
0,03377%
0,02512%
0,02426%
0,02501%
0,02426%
58
59
60
61
62
63
64
65
"Inos Papir Servis" d.o.o.. Beograd
"MVP-Soft" Agencija za programiranje.
Čačak
SAVA OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Zavod za javno zdravlje Čačak. Čačak
DIVA DIVANI DOO VRNJACKA
BANJA
VOLAN DOO NOVI PAZAR
ILIC MOMCILO
"DSD Euro line" d.o.o.. Čačak
VUCKOVIC VERISLAV
ECOREKC DOO POPOVAC
"Venta" d.o.o.. Čačak
"Telenor" d.o.o.. Novi Beograd
STEFANOVIC RADOMIR
STEFANOVIC RADOMIR
LUCIC BRANKO
BUGARCIC VIDOSAV
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
"Pandan" SZR Čačak
TOMIC BOSKO
MILINKOVIC VLADETA
SPASOJEVIC JASMINA
SAPONJIC GORAN
INDUSTRIJASKA OPREMA BEOG
ZEMUN
MEDITERAN 2000 DOO VALJEVO
GRBOVIC MILJAN
"Euroaudit" d.o.o.. Beograd
RAKIC DRAGAN
"Univerzal" ZZ Čačak
JOVICIC ZIVKO
ARSENIJEVIC IVAN
151.348,25
148.770,28
146.970,97
145.505,36
143.877,43
344.214,76
139.824,95
50.427,84
29.855,00
0,00
171,69
0,00
158,58
32.858,56
145,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.203,25
148.770,28
147.142,66
145.505,36
144.036,01
377.073,32
139.970,65
50.427,84
0,02990%
0,02455%
0,02428%
0,02401%
0,02376%
0,06221%
0,02309%
0,00832%
66
67
"Elektrovat" d.o.o.. Čačak
BRKOVIC MILIVOJE
136.037,24
135.425,24
0,00
190,89
0,00
0,00
136.037,24
135.616,13
0,02244%
0,02238%
68
GRBIC PREDRAG
131.651,52
128,33
0,00
131.779,85
0,02174%
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Agencija Olimpija Užice
1.627.862,30
0,00
0,00
1.627.862,30
0,26858%
Strana 53
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
69
70
71
72
73
74
VUCETIC MILOS
DRAMICANIN VELISA
SIMOVIC MILIC
IKONIC TIHOMIR
NIKOLIC SVETLANA
MILIKIC BOZIDAR
132.938,06
130.607,28
128.485,51
119.649,24
124.214,73
123.277,49
198,40
224,73
150,80
184,24
164,03
328,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.136,46
130.832,01
128.636,31
119.833,48
124.378,76
123.606,03
0,02197%
0,02159%
0,02122%
0,01977%
0,02052%
0,02039%
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
STEFANOVIC MIROSLAV
RABRENOVIC IVAN
MATIJASEVIC RADENKO
LUNA GROUP
SPASOJEVIC SLOBODAN
MILOSAVLJEVIC DUSAN
ZIVKOVIC NEBOJSA
PROKOVIC VELIMIR
KOSTIC MILETA
JOVICIC MILOSAV
VASILIC ALEKSANDAR
BASARIC SLAVKO
MITROVIC OLGA
MILIC IVAN
BOGDANOVIC MOMCILO
"National Ča" d.o.o.. Čačak
FILIPOVIC ALEKSANDAR
ZLATIC MIJAILO
KOJOVIC LJUBOMIR
ZDRAVSTVENI CENTAR ACACAK
RAJCEVIC DRAGAN
KRUPEZ RADOVAN
JOVASEVIC ALEKSANDAR
VESKOVIC ZIVOJIN
MITROVIC ZORAN
ILIC DJORDJE
RAJKOVIC RAJAN
RDU "RTS". Beograd
STANKOVIC BOZIDAR
TRGOJUG DOO CACAK
"Čačak Elektro" d.o.o.. Čačak
CST AGENCIJA ČAČAK
DEKSIM CACAK
"NID" d.o.o.. Kraljevo
"Autoprevoznička radnja Miloš
Jakovljević" PR. Čačak
"Rako inženjering" d.o.o.. Čačak
"Papir Kom" d.o.o.. Čačak
RADEH TRANS ARANDELOVAC
CUKANOVIC STR CACAK
"Standard - Elektro servis" PR. Čačak
JEZDIC ALEKSANDAR
"Balestra" d.o.o.. Čačak
MATOVIC CEDOMIR
"Čukanović" SZR. Čačak
115.419,56
116.702,53
115.793,47
114.600,00
106.783,87
110.829,31
106.856,43
98.657,22
104.010,26
95.801,26
102.886,26
102.848,25
101.589,91
99.073,04
98.452,70
127.879,36
95.954,57
95.352,98
93.954,36
93.850,41
91.210,31
87.212,70
90.715,38
88.805,71
88.178,54
87.076,97
87.862,13
38.000,00
86.188,99
114.709,20
112.368,68
107.800,00
61.498,80
53.936,17
194,72
142,66
146,34
0,00
121,84
94,84
95,92
0,00
419,04
7,67
139,01
217,31
137,87
104,48
115,46
0,00
106,20
0,00
0,00
25.936,78
118,49
86,90
72,92
227,78
128,39
88,89
61,73
10.627,03
84,74
318.112,60
0,00
0,00
4.244,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.614,28
116.845,19
115.939,81
114.600,00
106.905,71
110.924,15
106.952,35
98.657,22
104.429,30
95.808,93
103.025,27
103.065,56
101.727,78
99.177,52
98.568,16
127.879,36
96.060,77
95.352,98
93.954,36
119.787,19
91.328,80
87.299,60
90.788,30
89.033,49
88.306,93
87.165,86
87.923,86
48.627,03
86.273,73
432.821,80
112.368,68
107.800,00
65.743,66
53.936,17
0,01908%
0,01928%
0,01913%
0,01891%
0,01764%
0,01830%
0,01765%
0,01628%
0,01723%
0,01581%
0,01700%
0,01700%
0,01678%
0,01636%
0,01626%
0,02110%
0,01585%
0,01573%
0,01550%
0,01976%
0,01507%
0,01440%
0,01498%
0,01469%
0,01457%
0,01438%
0,01451%
0,00802%
0,01423%
0,07141%
0,01854%
0,01779%
0,01085%
0,00890%
53.539,83
44.798,80
44.550,37
44.515,00
42.960,00
36.949,65
36.559,55
25.853,80
23.374,91
23.056,72
4.809,03
0,00
0,00
8.192,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.348,86
44.798,80
44.550,37
52.707,59
42.960,00
36.949,65
36.559,55
25.853,80
23.374,91
23.056,72
0,00963%
0,00739%
0,00735%
0,00870%
0,00709%
0,00610%
0,00603%
0,00427%
0,00386%
0,00380%
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Agencija Olimpija Užice
Strana 54
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Poverilac
DUKANAC PAVLE
SOKIC DRAGAN
SUSNJAR VLADICA
NESOVANOVIC MILOS
JOVANOVIC M NENAD
"FAM" d.o.o.. Kruševac
ZATEZIC DRAGAN
JOVANOVIC SLAVOMIR
VUKOMANOVIC DEJAN
"Pneumatik" SZR. Čačak
MAKSIMOVIC RADOSLAV
KALEZIC RADOVAN
STANOJEVIC DANILO
MOJICEVIC MILOVAN
KOVACEVIC TOMISLAV
STOJANOVIC DUSAN
MILENKOVIC MARKO
STANOJEVIC MILAN
MATOVIC SLOBODAN
GACEVIC RADOMIR
STEFANOVIC MILANKO
STEFANOVIC SASA
GOJKOVIC ZORAN
GRBOVIC ZDRAVKO
MILOJEVIC ALEKSANDAR
FILIC SLOBODAN
JOVANOVIC DRAGOLJUB
"Elektroinženjering" d.o.o.. Čačak
VASILJEVIC OLGA
LUKOVIC DRAGI[A
MIKIC BRANISLAV
KOSTIC DRAGANA
SLAVKOVIC BILJANA
PLANIC RASKO
SRBIJAVODE BEOGRAD VPC
MORAVA BEOGRAD
DELIC JELICA
DJOKOVIC MLADEN
GAJOVIC VLADIMIR
ORAOVCIC MILAN
PETROVIC IVO
SLUZBENI GLASNIK BEOGRAD
"Fabrika reznog alata" d.o.o.. Čačak
MINIC ZORAN
BASARIC VLASTIMIR
TEHNO EKO PAK DOO BEOGRAD
JOVANOVIC BILJANA
TODOROVIC MILIJA
SVILOKOS STANKO
BOZIC NENAD
MARIC ZORAN
Agencija Olimpija Užice
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
22.758,10
22.081,00
21.669,31
21.437,64
20.990,92
20.672,47
20.283,60
19.917,08
19.600,78
19.467,00
19.118,08
19.102,30
18.796,35
18.342,02
18.050,82
18.024,28
17.939,65
17.773,25
17.416,06
17.137,06
16.209,29
15.835,26
15.655,95
15.284,42
14.955,21
14.640,34
14.534,19
14.010,77
13.304,83
12.427,11
11.563,04
11.181,08
11.155,98
10.831,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.758,10
22.081,00
21.669,31
21.437,64
20.990,92
20.672,47
20.283,60
19.917,08
19.600,78
19.467,00
19.118,08
19.102,30
18.796,35
18.342,02
18.050,82
18.024,28
17.939,65
17.773,25
17.416,06
17.137,06
16.209,29
15.835,26
15.655,95
15.284,42
14.955,21
14.640,34
14.534,19
14.010,77
13.304,83
12.427,11
11.563,04
11.181,08
11.155,98
10.831,49
0,00375%
0,00364%
0,00358%
0,00354%
0,00346%
0,00341%
0,00335%
0,00329%
0,00323%
0,00321%
0,00315%
0,00315%
0,00310%
0,00303%
0,00298%
0,00297%
0,00296%
0,00293%
0,00287%
0,00283%
0,00267%
0,00261%
0,00258%
0,00252%
0,00247%
0,00242%
0,00240%
0,00231%
0,00220%
0,00205%
0,00191%
0,00184%
0,00184%
0,00179%
10.272,43
10.046,40
8.879,45
8.879,45
7.772,03
7.631,45
7.320,00
7.285,32
6.867,72
2.632,25
1.387,44
189.097,46
138.420,48
133.991,94
102.100,28
94.122,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.272,43
10.046,40
8.879,45
8.879,45
7.772,03
7.631,45
7.320,00
7.285,32
6.867,72
2.632,25
1.387,44
189.097,46
138.420,48
133.991,94
102.100,28
94.122,43
0,00169%
0,00166%
0,00147%
0,00147%
0,00128%
0,00126%
0,00121%
0,00120%
0,00113%
0,00043%
0,00023%
0,03120%
0,02284%
0,02211%
0,01685%
0,01553%
Strana 55
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Poverilac
RISTANOVIC BRANKO
PETROVIC DIMITRIJE
RAKONJAC MILOLJUB
DJONDRIC PERICA
AVRAMOVIC ZELJKO
CENDIC GORAN
JOVANOVIC MIROSLAV
MILEKIC ANDRIJA
DZAKULA STANKO
JOVASEVIC NEBOJSA
ADAMOVIC MILOS
VIDOJEVIC IVANA
SURUDZIC NEBOJSA
SAVICEVIC DANICA
OSTOJIC SLAVKO
KRUPEZ JELENA
VULOVIC GORDANA
JEZDIC ALEKSANDAR
NIKITOVIC MILA
SIMEUNOVIC MIODRAG
SPASOVIC SLOBODAN
PANTOVIC BRANKO
FILIPOVIC MILOJKO
MAJSTOROVIC TOP.DANKA
MIRKOVIC BOGOSAV
SIMEUNOVIC BRATISLAV
JOVICIC SRETEN
BARAC IGOR
RAICIC DUSAN
TRNAVAC MILAN
MITROVIC BOBAN
Gradska uprava grad Beograd Beograd
TODOROVIC VERA
POPOVIC DUSAN
GACIC MILOS
TRAJKOVIC IGOR
STAMATOVIC ZDRAVKO
LUKOVIC DRAGAN
JOVANOVIC NENAD
STANKOVIC SASA
KAMMERL IVANA
Krgovic Milorad
MATOVIC MIODRAG
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo
Čačak". Čačak
"Umka" a.d.. Umka
RAJCEVIC VLADAN
RISTANOVIC MILISAV
CVOROVIC DJORDJE
JOVICIC RADOVAN
RADULOVIC DRAGAN
Agencija Olimpija Užice
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
90.031,05
83.755,18
82.449,80
77.734,66
75.786,31
73.699,45
68.827,13
68.673,02
66.035,73
62.836,03
59.234,12
54.354,01
53.661,16
47.385,29
45.417,18
45.015,05
39.683,55
36.559,55
35.871,41
32.564,21
31.680,57
29.903,24
29.677,84
29.635,71
28.698,27
26.761,44
25.409,34
85.295,35
85.151,66
84.991,37
84.107,77
84.713,58
84.422,33
83.091,25
82.387,00
81.456,06
81.560,76
83.898,91
91.387,35
79.649,16
79.105,30
0,00
76.719,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,76
116,39
143,69
136,20
0,00
282,75
109,95
207,12
107,38
127,20
105,03
0,00
45,74
0,00
0,00
88,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.251,00
0,00
90.031,05
83.755,18
82.449,80
77.734,66
75.786,31
73.699,45
68.827,13
68.673,02
66.035,73
62.836,03
59.234,12
54.354,01
53.661,16
47.385,29
45.417,18
45.015,05
39.683,55
36.559,55
35.871,41
32.564,21
31.680,57
29.903,24
29.677,84
29.635,71
28.698,27
26.761,44
25.409,34
85.342,11
85.268,05
85.135,06
84.243,97
84.713,58
84.705,08
83.201,20
82.594,12
81.563,44
81.687,96
84.003,94
91.387,35
79.694,90
79.105,30
78.251,00
76.807,56
0,01485%
0,01382%
0,01360%
0,01283%
0,01250%
0,01216%
0,01136%
0,01133%
0,01090%
0,01037%
0,00977%
0,00897%
0,00885%
0,00782%
0,00749%
0,00743%
0,00655%
0,00603%
0,00592%
0,00537%
0,00523%
0,00493%
0,00490%
0,00489%
0,00473%
0,00442%
0,00419%
0,01408%
0,01407%
0,01405%
0,01390%
0,01398%
0,01398%
0,01373%
0,01363%
0,01346%
0,01348%
0,01386%
0,01508%
0,01315%
0,01305%
0,01291%
0,01267%
94.289,32
93.073,68
74.241,63
72.930,57
71.080,36
69.017,30
68.642,90
0,00
0,00
113,95
0,00
101,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.289,32
93.073,68
74.355,58
72.930,57
71.181,58
69.017,30
68.642,90
0,01556%
0,01536%
0,01227%
0,01203%
0,01174%
0,01139%
0,01133%
Strana 56
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Poverilac
LUKOVIC MILICA
JOVANIC BILJANA
RISTANOVIC ZORAN
VUKASINOVIC IVAN
VUKAJLOVIC LJUBENKA
Republički fond za zdrav osiguranje
Čačak
NOVAKOVIC MIRJANA
ZIVKOVIC MIRJANA
TOMIC GORICA
DABOVIC GORDANA
KUCKOVIC RADENKO
ANAHEM DOO BEOGRAD
BIJELIC DRAGICA
VASILIC RADMILA
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o.. Beograd
POLUGA LJUBOMIR
MILOSAVLJEVIC MILKA
SLOVIC JOVANKA
NIKOLIC SLADJANA
JOVANOVIC VERA
MILOVANOVIC DANICA
TOMIC GROZDA
GOSTILJAC BILJANA
Dejan Vukajlović PR. Preljina
"Koncern Farmakom M.B." a.d.. Požega
KRUPEZ JOVANKA
HRISTOV ROBERT
MATOVIC SANJA
ISMAIL DUBRAVKA
PAPONJAK DRAGAN
KRSMANOVIC SNEZANA
STEFANOVIC JELENA
SKILJEVIC ZAGORKA
STEFANOVIC IVANA
VULOVIC RADOS
MILOVIC MARKO
PAVLOVIC MILUTIN
STANOJEVIC LJUBINKO
SURUDZIC SRECKO
SKILJEVIC M.ZAGORKA
JOVANOVIC LJILJANA
NEDELJKOVIC NADA
BELIC JELENA
STOJANOVIC DRAGOLJUB
PAVLOVIC GORAN
SARIC KATARINA
MILUNOVIC BOGOMIR
KOVACEVIC DEJAN
TATOVIC SASA
MILUTINOVIC BRANKA
Agencija Olimpija Užice
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
68.176,66
66.131,76
64.666,42
64.513,23
63.276,01
84,02
254,13
0,00
133,23
49,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.260,68
66.385,89
64.666,42
64.646,46
63.325,22
0,01126%
0,01095%
0,01067%
0,01067%
0,01045%
62.649,93
59.915,03
59.334,54
56.844,92
56.706,74
56.364,22
55.600,00
55.554,64
62.357,74
55.260,00
54.514,67
53.269,07
54.841,98
53.053,36
139.641,63
56.075,14
52.002,55
51.957,66
51.660,00
50.209,95
49.882,56
47.179,59
49.697,73
48.198,07
0,00
46.896,39
48.196,49
51.327,09
46.247,79
45.986,53
28.013,89
40.704,87
44.865,61
0,00
43.570,46
43.057,64
42.560,88
40.456,77
21.236,39
37.863,14
35.365,75
34.539,19
34.425,27
33.929,84
33.221,41
0,00
20,30
0,00
54,22
37,03
229,18
15.165,87
32,78
61,68
0,00
0,00
46,08
52,91
62,56
43,88
38,26
43,88
14,13
0,00
0,00
11,38
111,39
3,10
9,87
0,00
0,00
0,00
0,00
8,42
170,06
0,00
179,25
126,16
0,00
0,00
44,12
17,24
14,39
94,10
121,29
0,00
129,18
84,51
0,00
9,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.649,93
59.935,33
59.334,54
56.899,14
56.743,77
56.593,40
70.765,87
55.587,42
62.419,42
55.260,00
54.514,67
53.315,15
54.894,89
53.115,92
139.685,51
56.113,40
52.046,43
51.971,79
51.660,00
50.209,95
49.893,94
47.290,98
49.700,83
48.207,94
16.420,00
46.896,39
48.196,49
51.327,09
46.256,21
46.156,59
28.013,89
40.884,12
44.991,77
25.500,00
43.570,46
43.101,76
42.578,12
40.471,16
21.330,49
37.984,43
35.365,75
34.668,37
34.509,78
33.929,84
33.230,74
0,01034%
0,00989%
0,00979%
0,00939%
0,00936%
0,00934%
0,01168%
0,00917%
0,01030%
0,00912%
0,00899%
0,00880%
0,00906%
0,00876%
0,02305%
0,00926%
0,00859%
0,00857%
0,00852%
0,00828%
0,00823%
0,00780%
0,00820%
0,00795%
0,00271%
0,00774%
0,00795%
0,00847%
0,00763%
0,00762%
0,00462%
0,00675%
0,00742%
0,00421%
0,00719%
0,00711%
0,00702%
0,00668%
0,00352%
0,00627%
0,00583%
0,00572%
0,00569%
0,00560%
0,00548%
Strana 57
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
BOGOSAVLJEVIC MILUTIN
PAPONJAK DEJAN
SMOLOVIC BORISLAV
POLUGA SLADJANA
STANISIC ANA
ERIC DADO
KUVELJIC DUSKO
NIKOLIC BOBAN
GLISOVIC MILUTIN
PJEVOVIC DRAGAN
32.166,21
21.372,72
30.464,29
28.758,52
28.679,01
28.485,44
30.094,85
27.106,79
26.795,43
26.293,42
134,66
0,00
155,90
0,00
32,31
100,43
0,00
134,17
0,00
142,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.300,87
21.372,72
30.620,19
28.758,52
28.711,32
28.585,87
30.094,85
27.240,96
26.795,43
26.435,85
0,00533%
0,00353%
0,00505%
0,00474%
0,00474%
0,00472%
0,00497%
0,00449%
0,00442%
0,00436%
279
RADOVANOVIC SLOBODAN
22.662,58
99,90
0,00
22.762,48
0,00376%
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
SUTIC GORDANA
NIKOLIC DEJAN
PARIPOVIC DRAGANA
MILOSAVLJEVIC VASILIJE
KOLJAJIC VOJISLAV
"MB Strip Steel" d.o.o.. Beograd
POPADIC MILJKO
MILOSEVIC NENAD
JOVASEVIC DEJAN
BOGOSAVLJEVIC DUSKO
PETROVIC VUKOVIC DRAGINJA
JAKOVLJEVIC ZORAN
DELIC RADOMIR
"I ntereuropa" a.d.. Beograd. Dobanovci
STAMATOVIC MILIJANKA
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju.
Beograd
KANJEVAC VERAN
JUNIOR MD LOZNICA
"ZOCO" SZR. Čačak
Copy Xerox Čačak
Pox doo Čačak
MAKSIMOVIC MILICA
RAJIC ZORICA
POLIPAK DOO BATOCINA
CVOROVIC RADINA
SRETENOVIC ZORICA
VULOVIC DRAGANA
24.400,56
24.292,26
24.290,11
22.748,24
411.400,00
19.098,92
16.737,04
17.637,23
18.142,68
16.615,34
8.291,70
15.630,81
15.502,99
12.908,84
13.957,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,89
266,02
115,89
95,27
41,29
0,00
142,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.400,56
24.292,26
24.290,11
22.748,24
535.400,00
19.098,92
16.813,93
17.903,25
18.258,57
16.710,61
8.332,99
15.630,81
15.645,92
12.908,84
13.957,52
0,00403%
0,00401%
0,00401%
0,00375%
0,08834%
0,00315%
0,00277%
0,00295%
0,00301%
0,00276%
0,00137%
0,00258%
0,00258%
0,00213%
0,00230%
12.329,34
15.254,05
11.887,00
8.500,00
0,00
24.881,77
34.951,28
10.514,78
10.063,72
9.775,34
9.367,41
8.024,11
0,00
0,00
1.543,03
0,00
25.637,48
6.790,30
0,00
57,83
0,00
53,03
244,43
47,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.329,34
15.254,05
13.430,03
8.500,00
25.637,48
31.672,07
34.951,28
10.572,61
10.063,72
9.828,37
9.611,84
8.072,10
0,00203%
0,00252%
0,00222%
0,00140%
0,00423%
0,00523%
0,00577%
0,00174%
0,00166%
0,00162%
0,00159%
0,00133%
7.886,16
7.592,53
7.545,72
5.175,55
4.195,89
4.146,68
2.550,00
1.702,45
21,10
21.509,84
597.935.251,93
234,59
41,12
0,00
218,53
32,00
31,60
0,00
300,00
0,00
0,00
7.802.931,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.371,00
8.120,75
7.633,65
7.545,72
5.394,08
4.227,89
4.178,28
2.550,00
2.002,45
21,10
21.509,84
606.098.553,96
0,00134%
0,00126%
0,00124%
0,00089%
0,00070%
0,00069%
0,00042%
0,00033%
0,00000%
0,00355%
100,00000%
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
OBUCINA IVANA
JOVICIC DRAGICA
"City express" d.o.o.. Beograd
SARIC SVETLANA
BOZOVIC SLAVICA
MLADENOVIC VESNA
Komercijalna banka ad Beograd
AIK banka AD Niš
PAPIR LEKS DOO, ČAČAK
"Pacom" d.o.o.. Čačak
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
Strana 58
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Ovo su stečajni poverioci koji glasaju o Izmenjenom Planu reogranizacije.
Tabelarni prikaz potraživanja poverioca četvrte klase nakon otpisa duga, kao i prikaz otplate
duga prema ovim poveriocaima daje se u prilogu broj 2 i predstavlja sastavni deo Plana.
Agencija Olimpija Užice
Strana 59
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
6. FINANSIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA
Finansijske projekcije poslovanja izvedene su na bazi podataka o poslovanju Društva iz
prethodnog perioda, projekcija i prognoza mogućih poslovnih aktivnosti u periodu od deset
godina od dana usvajanja Izmenjenog plana reorganizacije, to je period u kom će biti
izmirene obaveze prema poveriocima.
6.1. Projekcija prihoda
Društvo se od osnivanja bavi konfekcioniranjem higijenskih papira za kućnu potrošnju. a od
1998. godine. „Papirpak“ ima sopstvenu proizvodnju tissue. krep i MG papira. i te proizvode
konvertuje u gotove higijenske proizvode za kućnu potrošnju poznate pod robnom markom
„DIVA“. Od 2008. godine menja se proizvodni program i počinje se sa proizvodnjom papira i
gotovih proizvoda za van kućnu potrošnju. ili takozvani „AFH program“ (Away from home).
U sklopu fabrike radio je i pogon za proizvodnju sive lepenke. Celokupna proizvodnja je
zasnovana na recikliranju starog papira.
Na bazi proizvodnje higijenskog papira planirani su budući prihodi Društva u periodu od
deset godina. Kao osnovna sirovina koriostiće se reciklirani stari papir. Za potrebe ove
projekcije prihodi su planirani na bazi proizvodnje sledećih proizvoda:
 Papirna konfekcija
 Lepenka
 Jumbo rolne
Planirane količine proizvoda u komadima
Vrsta prihoda
1. Papirna konfekcija
2. Lepenka
3. Jumbo rolne
Jed. cena
70.000,00
60.000,00
50.000,00
1.god
Kol/mes
4.800
1.200
1.200
2. god
Kol/mes
5.040
1.260
1.260
3. god
Kol/mes
5.544
1.386
1.386
4.god
Kol/mes
5.932
1.483
1.483
Prihodi koji su prikazani u tabelama rezultat su realizacije proizvoda, uz uvažavanje realnih
proizvodnih mogućnosti i potreba tržišta.
Plan realizacija
1.godina
2.godina
3. godina
4. godina
Vrsta prihoda
1. Papirna konfekcija
2. Lepenka
3. Jumbo rolne
Vrdnoost din
336.000.000,00
72.000.000,00
60.000.000,00
Vrdnoost din
352.800.000,00
75.600.000,00
63.000.000,00
Vrdnoost din
388.080.000,00
83.160.000,00
69.300.000,00
Vrdnoost din
415.245.600,00
88.981.200,00
74.151.000,00
Ukupno:
468.000.000,00
491.400.000,00
540.540.000,00
578.377.800,00
Stabilnost u poslovanju ostvariće se u četvrtoj godini projekcije kojoj će prethoditi umeren
rast poslovanja u prethodne dve godine. Dostignuti obim poslovanja zadržan je u ostalim
godinama projekcije.
Agencija Olimpija Užice
Strana 60
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
6.2. Projekcija troškova
Za potrebe projekta tj. oživljavanja proizvodnje projektovane su sve vrste poslovnih rashoda
koji nastaju u poslovanju Društva. Prirodom delatnosti i nivoom poslovne aktivnosti
opredeljen je njihov apsolutni iznos i relativno učešće.
S obzirom da je u pitanju proizvodna delatnost, trošak osnovnog materijala predstavlja
ubedljivo najznačajniji trošak. Ostali troškovi su u neuporedivo manjim iznosima, a neki od
njih imaju učešće ispod 1%. Na bazi empirijskih podataka iz prethodnog perioda planirani su :







troškovi osnovnog materijala
troškovi ostalog materijala
troškovi energije
bruto zarade (plate) i naknade
proizvodne usluge
nematerijalni troškovi
amortizacija
1.Troškovi osnovnog materijala imaju najznačajnije učešće u strukturi rashoda.
Uslovljeni su obimom proizvodnje, normativima materijala i cenama utrošenog materijala.
Vrsta materijala
1.Troškovi starog papira
Ukupno:
4-ta
5-ta
Vrednsot
1-va
Vrdnoost
158.400.000
2-ga
Vrdnoost
166.093.200
3-ća
Vrdnoost
182.702.520
Vrdnoost
195.491.696
195.491.696
158.400.000
166.093.200
182.702.520
195.491.696
195.491.696
2.Troškovi ostalog materijala obuhvata izdatke po osnovu: kutije, kesa, melapret, boja,
lepak, palete, hilzna, streč folija, selotejp, kliše, vreće, polietilen i kreda. Utvrđeni su
iskustveneo na bazi deosadašnjeg iskustava.
Troškovi ostalog
materijala
1. Ostali režijski troškovi
Ukupno:
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
Vrdnoost
60.000.000
Vrdnoost
63.000.000
Vrdnoost
69.300.000
Vrdnoost
74.151.000
60.000.000
63.000.000
69.300.000
74.151.000
5-ta
Vrednsot
74.151.000
74.151.000
3. Troškovi energije i goriva, su planirani iskustveno u zavisnosti od planirane proizvodnje
u fizičkom obimu:
Troškovi enrg i goriva
1. Električna energija
2. Briket i ugalj
3. Drvo i okorci
Ukupno:
1-va
Vrdnoost
60.000.000
27.000.000
9.600.000
2-ga
Vrdnoost
63.000.000
28.350.000
10.080.000
3-ća
Vrdnoost
69.300.000
31.185.000
11.088.000
4-ta
Vrdnoost
74.151.000
33.367.950
11.864.160
5-ta
Vrdnoost
74.151.000
33.367.950
11.864.160
96.600.000
101.430.000
111.573.000
119.383.110
119.383.110
4. Bruto zarade se planiraju na osnovu broja radnika potrebnih za planirani obim
proizvodnje, u planu je predviđeno zapošljavanje najpre 100 radnika da bi se taj broj u godini
punog koriošćenja kapaciteta povećao na 108 radnika. U celom planskom periodu bruto
zarade su planirane tako što su neto zarade uvećane za poreze i doprinose po stopi od
64,00%. Ovi troškovi sadrže i zarade direktora, kao i naknadu stručnom licu za nadzor nad
Agencija Olimpija Užice
Strana 61
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
sprovođenjem Plana reogranizacije. U narednom pregledu daje se projekcija zarada kao i
naknadu stručnom licu za nadzor nad sprovođenjem Plana.
3-ća
5-ta
1 -va
1. Broj zaposlenih
2. Prosecna (neto) zarada
3. Mesecni fond neto zarada
100
35.000
3.500.000
102
35.000
3.570.000
105
35.000
3.675.000
107
35.000
3.745.000
108
35.000
3.780.000
70.140.000
71.542.800
73.647.000
75.049.800
75.751.200
4. Godisnji fond bruto zarada
2-ga
4-ta
Troškovi bruto zarada
5.Troškovi proizvodnih usluga su troškovi nastali kontinuiranim korišćenjem kapaciteta
u toku poslovanja. Najveći deo troškova u svim godinama se odnosi na troškove transportnih
usluga, održavanje, reklame i propagande i ostale troškove. U narednom pregledu daju se
planirani troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi špedicije
Troškovi članarina
Ostale proizvodne usluge
Ukupno
1 -va
2-ga
15.999.960 16.799.958
1.200.000 1.200.000
1.800.000 1.800.000
1.215.000 1.215.000
3.048.000 3.048.000
23.262.960 24.062.958
3-ća
18.479.954
1.200.000
1.800.000
1.215.000
3.048.000
25.742.954
4-ta
19.773.551
1.200.000
1.800.000
1.215.000
3.048.000
27.036.551
5-ta
19.773.551
1.200.000
1.800.000
1.215.000
3.048.000
27.036.551
6.Nematerijalni troškovi su raznorodne grupe troškova, koji su najvećim delom
predstavnici fiksnih troškova. Tu spadaju troškovi platnog prometa, reprezentacije,
osiguranje, takse i sudski troškovi i ostali nematerijalni troškovi. U narednom pregledu daju
se planairani nematerijalni troškovi:
Nematerijalnih troškovi
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi platnog prometa
Troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno
1 -va
4.169.040
1.200.000
1.404.000
2.424.000
3.600.000
12.797.040
2-ga
4.169.040
1.200.000
1.474.200
2.424.000
3.600.000
12.867.240
3-ća
4.169.040
1.200.000
1.621.620
2.424.000
3.600.000
13.014.660
4-ta
4.169.040
1.200.000
1.735.133
2.424.000
3.600.000
13.128.173
5-ta
4.169.040
1.200.000
1.735.133
2.424.000
3.600.000
13.128.173
7.Amortizacija, je fiksan trošak. Obračun amortizacije je urađen na osnovu odgovarajućih
iznosa u godina rada Društva.
8. Kamate kao finansijski rashod je obračunata u planu amortizacije dugova. Ovi planovi
otplate daju se u prilozima, po vrstama dugova odnosno po klasama poverilaca.
6.3. Projekcija bilansa uspeha
Tokom celokupnog projektovanog perioda Društvo posluje pozitivno. U prvoj godini
projekcije Preduzeće ostvaruje neto dobit od 14.817.565,00 dinara, dok u poslednjoj godini
projekcije ona dostiže iznos od 45.596.907,00 dinara. Tokom posmatranog desetogodišnjeg
perioda, na ime neto dobiti kumulira se iznos od 365.946.526,00 dinara, što predstavlja
dovoljan iznos za servisiranje poverilaca na način predviđen Planom reorganizacije.
Agencija Olimpija Užice
Strana 62
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Projektovani bilans uspeha
Pozicija
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ta
8-ta
9-ta
10-ta
A/ Poslovni prihod
468.000.000
491.400.000
540.540.000
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
1. Prihod od prodaje
468.000.000
491.400.000
540.540.000
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
578.377.800
B/ Poslovni rashodi
1. Nab.vred. Robe
2. Osnovni materijal
3. Troskovi ostalog materijala
4. Troskovi energije
5. Bruto plate i ost.lic.rashodi
6. Proizvodne usluge
7. Nematerijalni troskovi
421.200.000
0
158.400.000
60.000.000
96.600.000
70.140.000
23.262.960
12.797.040
438.996.198
0
166.093.200
63.000.000
101.430.000
71.542.800
24.062.958
12.867.240
475.980.134
0
182.702.520
69.300.000
111.573.000
73.647.000
25.742.954
13.014.660
504.240.330
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.049.800
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
504.941.730
0
195.491.696
74.151.000
119.383.110
75.751.200
27.036.551
13.128.173
C/ Dobit I (A-B)
46.800.000
52.403.802
64.559.866
74.137.470
73.436.070
73.436.070
73.436.070
73.436.070
73.436.070
73.436.070
9. Amortizacija
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
18.698.303
D/ Dobit II (C- 7)
28.101.697
33.705.499
45.861.563
55.439.167
54.737.767
54.737.767
54.737.767
54.737.767
54.737.767
54.737.767
10. Rashodi finansiranja
11.738.792
12.045.941
11.443.644
10.239.050
9.034.456
7.829.862
6.625.268
5.420.673
3.613.782
1.204.594
10.1. - Kamate po kreditima
11.738.792
12.045.941
11.443.644
10.239.050
9.034.456
7.829.862
6.625.268
5.420.673
3.613.782
1.204.594
E/ Dobit III (D-8)
16.362.905
21.659.558
34.417.919
45.200.117
45.703.311
46.907.905
48.112.499
49.317.093
51.123.984
53.533.173
11. Porez na dobit
2.454.436
3.248.934
5.162.688
6.780.018
6.855.497
7.036.186
7.216.875
7.397.564
7.668.598
8.029.976
F/ Dobit IV (E-9)
13.908.469
18.410.624
29.255.231
38.420.099
38.847.814
39.871.719
40.895.624
41.919.529
43.455.387
45.503.197
Agencija Olimpija Užice
Strana 63
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
6.4. Projekcije bilansa stanja
Projekcija Bilansa stanja izvršena je prema proizvodno – finansijskom planu Društva, i pod
predpostavkom realizacije predloženih mera iz Plana reorganizacije. Značajne promene u
projektovanim pozicijama bilansa stanja koje su prouzrokovane realizacijom Izmenjenog
plana reorganizacije su sledeće:
- Na poziciji zaliha u aktivi bilansa stanja pod stavkom: (II Obrtna sredstva, pozicija 1
zalihe), prikazano je povećanje zaliha koje nastaje kao rezultat pokretanja
proizvodnje;
- Izmirenje obaveza klasa 1 i 2 prikazano je pod stavkom: 8. Fiskalne obaveze stare, u
projektovanom bilansu stanja;
-
Izmirenje obaveze prema razlučnim poveriocima, klasa 3 kao obezbeđenim
poveriocima, prikazano je pod stavkom (II Dugoročne obaveze, pozicija 1. u pasivi);
-
Izmirenje obaveza prema ostalim stečajnim poveriocima, klasa 4 kao neobezbeđeni
poveriocima, prikazano je pod stavkom (III Keatkoročne obaveze, pozicija 4 u pasivi)
Na poziciji 6. u aktivi projektovanog bilansa stanja je iskazan kumuliran iznos slobodnih
finansijkih sredstava koji se formiraju iz poslovanja (dobit, amortizacija, finansiranje iz
spontanih izvora, naplata potraživanja i slično), i ova sredstva se mogu upotrebiti za
investicije, ali i za izmirenje naknadno utvrđenih obaveza (koje eventualno nisu iskazane u
ovom Planu), ili za naknadni, eventualno uvećani iznos kamata. Na izvestan način, ova
sredstva su garancija odnosno pokazatelj da dužnikov Plan reorganizacije može da uspe.
U obračunskom smislu, ova sredstva su kumulativ pojedinačnih izosa novčanih tokova po
godinama planskog perioda, što je prikazano u sledećoj projekciji.
Agencija Olimpija Užice
Strana 64
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Projektovani bilans stanja - aktiva
Bazna
godina
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ta
8-ta
9-ta
10-ta
AKTIVA
242.945.344
308.673.641
334.237.692
324.208.997
313.343.254
297.821.895
283.265.991
269.733.993
257.225.899
191.826.039
128.473.990
I Stalna sredstva
1. Nabavna vrednost
1.1. Nab.vr.preth.
240.000.000
221.301.697
240.000.000
240.000.000
202.603.394
240.000.000
240.000.000
183.905.091
240.000.000
240.000.000
165.206.788
240.000.000
240.000.000
146.508.485
240.000.000
240.000.000
127.810.182
240.000.000
240.000.000
109.111.879
240.000.000
240.000.000
90.413.576
240.000.000
240.000.000
71.715.273
240.000.000
240.000.000
53.016.970
240.000.000
240.000.000
0
18.698.303
0
18.698.303
0
37.396.606
18.698.303
18.698.303
0
56.094.909
37.396.606
18.698.303
0
74.793.212
56.094.909
18.698.303
0
93.491.515
74.793.212
18.698.303
0
112.189.818
93.491.515
18.698.303
0
130.888.121
112.189.818
18.698.303
0
149.586.424
130.888.121
18.698.303
0
168.284.727
149.586.424
18.698.303
0
186.983.030
168.284.727
18.698.303
87.371.944
39.230.389
0
39.230.389
39.000.000
2.945.344
36.054.656
0
0
0
2.600.000
0
2.600.000
2.362.500
0
2.362.500
4.179.054
131.634.298
50.039.855
39.230.389
10.809.466
61.425.000
39.000.000
22.425.000
0
0
0
2.730.000
2.600.000
130.000
2.478.924
2.362.500
116.424
14.960.519
140.303.906
55.865.993
50.039.855
5.826.138
67.567.500
61.425.000
6.142.500
0
0
0
3.003.000
2.730.000
273.000
2.726.816
2.478.924
247.892
11.140.596
148.136.466
59.357.010
55.865.993
3.491.017
72.297.225
67.567.500
4.729.725
0
0
0
3.213.210
3.003.000
210.210
2.917.694
2.726.816
190.877
10.351.327
151.313.410
59.405.719
59.357.010
48.708
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
13.479.563
155.455.809
59.405.719
59.405.719
0
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
17.621.962
160.622.114
59.405.719
59.405.719
0
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
22.788.266
166.812.323
59.405.719
59.405.719
0
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
28.978.475
120.110.766
59.405.719
59.405.719
0
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
-17.723.081
75.457.020
59.405.719
59.405.719
0
72.297.225
72.297.225
0
0
0
0
3.213.210
3.213.210
0
2.917.694
2.917.694
0
-62.376.828
POZICIJA \ GODINA
240.000.000
1.2. Investicije
2. Ispravka vrednosti
2.1 Ispr.vr.preth.
2.2.Amortizacija
II Obrtna sredstva
1. Zalihe
1.1. Zalihe prethodne
1.2. Pov./smanjenje
2. Potraživanja
2.1. Preth.period
2.2. Pov./smanjenje
3. Ostala potrazivanja
3.1. Preth.period
3.2. Pov./smanjenje
4. Novacana sredstva
4.1. Preth.period
4.2. Povec./smanjenje
5. AVR
5.1. Preth.period
5.2. Povec./smanjenje
6. Slobodna sredstva
0
2.945.344
0
2.945.344
Agencija Olimpija Užice
0
0
0
Strana 65
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Projektovani bilans stanja -pasiva
POZICIJA \ GODINA
Bazna
godina
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ta
8-ta
9-ta
10-ta
269.733.993
257.225.899
191.826.039
128.473.990
PASIVA
242.945.344
308.673.641
334.237.692
324.208.997
313.343.254
297.821.895
283.265.991
I Kapital
-306.345.698
-292.437.229
-274.026.605
-244.771.373
-206.351.274
-167.503.460
-127.631.740
-86.736.116
-44.816.587
-1.361.200
44.141.997
-306.345.698
-306.345.698
13.908.469
-292.437.229
18.410.624
0
-274.026.605
29.255.231
0
-244.771.373
38.420.099
0
-206.351.274
38.847.814
0
-167.503.460
39.871.719
0
-127.631.740
40.895.624
0
-86.736.116
41.919.529
0
-44.816.587
43.455.387
0
-1.361.200
45.503.197
0
1. Preth.period
1.1. Dobit / Gubitak
1.2. Dokapitalizacija
II Dugorocne obaveze klas
1 i 2 klasa
381.012.800
392.751.593
392.751.593
353.476.433
314.201.274
274.926.115
235.650.956
196.375.796
157.100.637
78.550.319
0
1. Prethodni period
1.1 Pov/smanjenje
381.012.800
381.012.800
11.738.792
392.751.593
0
392.751.593
-39.275.159
353.476.433
-39.275.159
314.201.274
-39.275.159
274.926.115
-39.275.159
235.650.956
-39.275.159
196.375.796
-39.275.159
157.100.637
-78.550.319
78.550.319
-78.550.319
III Kratkorocne obaveze
1. Kratkorocni krediti
1.1. Prethodni period
1.2. Pov/smanjanje
2. Obaveze prema povez
licima
2.1. Preth.period
2.2. Pov./smanjenje
3. Dobavljaci - novi
3.1. Preth.period
3.2. Pov./smanjenje
4. Dobavljači - stari
klasa 3
4.1. Preth.period
4.2. Povec/smanjenje
4. Dobavljači - stari
4.1. Preth.period
4.2. Povec/smanjenje
5. Obaveze za zarade
5.1. Preth.period
168.278.242
0
208.359.277
0
0
0
215.512.704
0
0
0
215.503.937
0
0
0
205.493.254
0
0
0
190.399.240
0
0
0
175.246.776
0
0
0
160.094.312
0
0
0
144.941.849
0
0
0
114.636.921
0
0
0
84.331.993
0
0
0
0
0
0
0
42.282.870
0
42.282.870
0
0
0
50.655.165
42.282.870
8.372.295
0
0
0
64.886.412
50.655.165
14.231.247
0
0
0
69.343.726
64.886.412
4.457.314
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
0
0
0
69.343.726
69.343.726
0
151.524.638
151.524.638
0
0
0
0
5.845.000
0
151.524.638
151.524.638
0
0
0
0
5.961.900
5.845.000
136.372.175
151.524.638
-15.152.464
0
0
0
6.137.250
5.961.900
121.219.711
136.372.175
-15.152.464
0
0
0
6.254.150
6.137.250
106.067.247
121.219.711
-15.152.464
0
0
0
6.312.600
6.254.150
90.914.783
106.067.247
-15.152.464
0
0
0
6.312.600
6.312.600
75.762.319
90.914.783
-15.152.464
0
0
0
6.312.600
6.312.600
60.609.855
75.762.319
-15.152.464
0
0
0
6.312.600
6.312.600
30.304.928
60.609.855
-30.304.928
0
0
0
6.312.600
6.312.600
0
30.304.928
-30.304.928
0
0
0
6.312.600
6.312.600
0
151.524.638
Agencija Olimpija Užice
0
0
Strana 66
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
5.2. Povec/smanjenje
6. Obaveze za zarade stare
6.1. Preth.period
6.2. Povec/smanjenje
7. Fiskalne obaveze - nove
7.1. Preth.period
7.2. Povec/smanjenje
8. Fiskal obaveze - stare
8.1. Preth.period
8.2. Povec/smanjenje
0
0
16.753.603
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
5.845.000
116.900
175.350
116.900
58.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.020.000
0
7.020.000
1.686.769
16.753.603
-15.066.835
7.371.000
7.020.000
351.000
0
1.686.769
-1.686.769
8.108.100
7.371.000
737.100
0
0
0
8.675.667
8.108.100
567.567
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
8.675.667
8.675.667
0
0
0
0
Strana 67
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
6.5. Projekcija novčanih tokova
Na osnovu projekcija bilansa uspeha i bilansa stanja za projektovani period sastavljen je
bilans novčanih tokova. Prilivi i odlivi sredstava su utvrđeni prema pravilima bilansiranja
novčanog toka.
Prilive u bilansu novčanih tokova čine dobit, dokapitalizacija, smanjenja pozicija aktive i
povećanja pozicija pasive iz bilansa uspeha i bilansa stanja, a odlive predstavljaju gubitak,
investicije, povećanja pozicija aktive i smanjenja pozicija pasive.
Ostvareni neto novčani tok je pozitivan u celom periodu i prikazan je detaljno u sledećem
pregledu.
Agencija Olimpija Užice
Strana 68
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
PROJEKCIJA NETO NOVČANIH TOKOVA
POZICIJA \ GODINA
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ma
8-ma
A/ PRILIVI
1. Dobit
2. Amortizacija
3. Smanjenje zaliha
4. Smanjenje potrazivanja
5. Smanjenje ost.potrazivanja
6. Smanjenje novca i ekv.
7. Smanjenje AVR
8. Povecanje dobavljaca - novih
9. Povecanje obaveza povez licima
10. Povecanje dobavljača - starih kl. 4
10. Povecanje dobavljača - starih kl. 9
11. Povecanje obav za zarade
12. Povecanje obav za zarade - stare
13. Povecanje fiskaln obav - novih
14. Povecanje fiskl oba - starih kl 2
15. Povecanje kratkoročnih.kredita
16. Povecanje dugor. Obaveza
17. Dokapitalizacija (konverzijom)
13.908.469
18.698.303
0
0
0
0
0
42.282.870
0
0
0
5.845.000
0
7.020.000
0
0
11.738.792
0
18.410.624
18.698.303
0
0
0
0
0
8.372.295
0
0
0
116.900
0
351.000
0
0
0
0
29.255.231
18.698.303
0
0
0
0
0
14.231.247
0
0
0
175.350
0
737.100
0
0
0
0
38.420.099
18.698.303
0
0
0
0
0
4.457.314
0
0
0
116.900
0
567.567
0
0
0
0
38.847.814
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.450
0
0
0
0
0
0
39.871.719
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.895.624
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.919.529
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.455.387
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.503.197
18.698.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno:
99.493.434
45.949.123
63.097.231
62.260.183
57.604.567
58.570.022
59.593.927
60.617.832
62.153.690
64.201.500
B/ ODLIVI
1. Gubitak
2. Investicije/dezinvesticija
3. Smanjenje dugor.obaveza
4. Otplata kratkoročnih .kredita
5. Smanjenje dobavljaca - novih
6. Smanjenje obav povezanim licima
7. Smanjenje dobavljača - starih kl. 4
7. Smanjenje dobavljača - starih kl. 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
39.275.159
0
0
0
15.358.745
0
0
0
78.550.319
0
0
0
30.717.489
0
0
0
78.550.319
0
0
0
30.717.489
0
Agencija Olimpija Užice
Strana 69
9-ta
10-ta
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
8. Smanjenje obav. za zarade
9. Smanjenje obav. za zarade
10. Smanjenje fiskal obaveza - novih
11. Smanjenje fiskal obav - starih kl 2
12. Povecanje potrazivanja
13. Povecanje ost.potrazivanja
14. Povecanje zaliha
15. Povecanje novčanih sredstava
16. Povecanje AVR
Ukupno:
C/ NETO NOVCANI TOK (A-B)
Agencija Olimpija Užice
Izmenjeni plan reorganizacije
0
0
0
15.066.835
36.054.656
0
39.230.389
2.600.000
2.362.500
0
0
0
1.686.769
22.425.000
0
10.809.466
130.000
116.424
0
0
0
0
6.142.500
0
5.826.138
273.000
247.892
0
0
0
0
4.729.725
0
3.491.017
210.210
190.877
0
0
0
0
0
0
48.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.314.380
35.167.658
67.123.434
63.255.733
54.682.612
54.633.904
54.633.904
54.633.904
109.267.808
109.267.808
4.179.054
10.781.464
-4.026.203
-995.550
2.921.955
3.936.118
4.960.023
5.983.928
-47.114.118
-45.066.308
Strana 70
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
7. PROCENA NAMIRENJA U SLUČAJU BANKROTSTVA
Kako se Izmenjenim planom reorganizacije predviđa nastavak poslovanja Stečajnog dužnika
to će se namirenje poverilaca iz Izmenjenog plana reorganizacije uporediti sa modelom
namirenja poverilaca u slučaju bankrotstva, odnosno iz novčanog iznosa dobijenog prodajom
imovine prema odredbama Nacionalnog standarda br. 5.
Pedloženim Izmenjenim Planom reorganizacije ostvaruje se:
- proces proizvodnje i pružanja usluga se nastavlja, teče u kontinuitetu i eliminišu se
štetne posledice koje bi nastale definitivnim prekidom rada ovog privrednog
subjekta;
- zapošljava se 100 radnika u prvoj godini, sa novih 8 u preostalim godinama planskog
perioda, koji će u procesu rada zarađivati svoju platu, a na čije zarade će se
obračunavati i plaćati porez i doprinosi;
- komercijalni poverioci – dobavljači zadržavaju tržište za svoje proizvode i usluge;
- stari dobavljači – stečajni poverioci, naplaćuju deo svojih potraživanja prema Planu
reorganizacije;
- hipotekarni poverioci zadržavaju obezbeđenje za svoja potraživanja, u vidu hipoteke
na imovini Stečajnog dužnika;
Bankrotstvo bi, sa druge strane, donelo sledeću situaciju:
- na tržištu nepokretnosti, manjka investicionog kapitala i saznanja da se u stečajevima
pokrenutim nad malim, srednjim i velikim preduzećima prodaja ne dešava ni posle
dva, tri i čak i više oglašavanja.
Imovina/klase/scenariji
Procenjena vrednost imovine
Troškovi stečajnog postupka
Ostatak za isplatu poverilaca
Obaveze
Reorganizacija
%
453.608.356,11
Bankrotstvo
%
136.082.506,83
13.608.250,68
122.474.256,15
30,00%
10,00%
Klase-isplatni redovi
I KLASA (I isplatni red)
II KLASA (II isplatni red)
III KLASA (razlučni poverioci)
NLB INTERFINANCI Švajcarska
AGROBANKA AD Beograd
MINISTARSTVO FINASIJA
TVP ENERGI SYSTEMS GMBH Austrija
Krgović Milorad
IV KLASA ostali stečajni pover
UKUPNO OBAVEZE
13.827.984,56
2.925.618,68
762.025.600,85
494.660.700,59
204.416.308,97
39.021.646,01
20.492.670,00
3.434.275,28
606.098.553,96
13.827.984,56
2.925.618,68
381.012.800,42
247.330.350,29
102.208.154,49
19.510.823,01
10.246.335,00
1.717.137,64
151.524.638,49
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
25,00%
0,00
0,00
122.474.256,15
118.511.803,22
0,00
900.623,07
3.061.829,87
0,00
0,00
0,00%
0,00%
16,07%
23,96%
0,00%
2,31%
14,94%
0,00%
0,00%
1.384.877.758,05
549.291.042,15
39,66%
122.474.256,15
8,84%
U slučaju bankrotstva prosečna stopa namirenja bila bi 8,84%, ali bi se u tom slučaju samo
delom naplatilo svega tri poverica, od kojih dva u beznačajniom iznosima. Jedinu značajniju
naplatu bi mogao očekivati NLB Interfinanc, i to od oko 23,96% svijih potraživanja.
Agencija Olimpija Užice
Strana 71
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Planom reorganizacije je predviđenmo da se svim poveriocima delimično izmire obaveze,
tako da je prosečan procenat izmirenja obaveza 39,66%, pri čemu se prvi i drugi isplatni red
namiruju u celosti.
-
bankrotstvo predstavlja nepovoljniji događaj za poverioce i za društvenu zajednicu jer
se definitivno gasi jedan privredni subjekt sa velikom tradicijom i rezultatima
poslovanja; onemogućuje proces proizvodnje, komercijalni poverioci ostaju bez
važnog komitenta, dela tržišta i prihoda, javni prihodi se namiruju u manjem procentu
i ostaju bez prihoda u kontinuitetu, koji se može videti iz planiranih rezultata.
Agencija Olimpija Užice
Strana 72
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
8. ZAKLJUČAK O IZMENJENOM PLANU REORGANIZACIJE
1.
Izmenjeni plan reorganizacije je predložen na osnovu analize tržišta i dosadašnjeg
iskustva ovog Preduzeća u obavljanju delatnosti, a koje nije beznačajno, što Plan
reorganizacije čini realnim i sprovodljivim;
2.
Podnosilac Plana u reorganizaciju Preduzeća ulazi sa namerom i garancijom da će
Preduzeće svojim sredstvima održavati likvidnost i da će preuzete obaveze biti
izmirene u utvrđenom iznosu i u predviđenom roku;
3.
Izvršenjem izmenjenog plana reorganizacije namiriće se razlučni i stečajni
poverioci prema projektovanim uslovima.
4.
Izmenjeni plan reogranizacije sadrži analitičku osnovu, sredstva, mere i vremensku
dinamiku tako da se njegova potpuna realizacija može pratiti prema svim iskazanim
parametrima. U Planu reorganizacije su na celovit način iskazani elementi i njihovi
međusobni odnosi koji omogućavaju da se sagleda stepen ostvarljivosti
projektovanih planskih veličina i njihova uverljivost u svim fazama realizacije.
5.
Projektovani bilans uspeha za period od deset godina prikazan je realno i ostvarljjiv
je. Planiranje poslovanja Stečajnog dužnika pokazuje razvojnu perspektivu i
isplativost reogranizacije.
6.
Koncepcija Izmenjenog plana reogranizacije zasnovana je na realno postavljenim
zahtevima, kroz delimično namirenje svih razlučnih i stečajnih poverilaca, što ne bi
bio slučaj u postupku bankrostva.
7.
Uspostavljene hipoteke na objektima odnosno zaloge na opremi, u korist razlučnih
poverilaca, ostaju na snazi do potpunog izmirenja obaveza prema ovim
poveriocima, tako da neće biti ugrožena potraživanja ovih poverilaca, čak i u
slučaju negativnog razvoja događaja.
Podnosilac Izmenjenog Plana
reogranizacije
Osnivač
PADIKA SYSTEM DOO
ČAČAK
U Čačku, 15.01.2015. godine
Agencija Olimpija Užice
Milovan Jovanović, zastupnik
Strana 73
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Prilog broj 1.
Stanje potraživanja poverilaca III klase posle otpisa dela duga i pregled
otplata
Agencija Olimpija Užice
Strana 74
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
III KLASA - RAZLUČNI POVERIOCI (sa umanjenjem od 50%)
red.
br.
1
2
3
4
5.
Poverilac
glavni dug
NLB INTERFINANCI Švajcarska
AGROBANKA AD Beograd
MINISTARSTVO FINASIJA
TVP ENERGI SYSTEMS GMBH Austrija
Krgović Milorad
Ukupno:
kamata
obaveza
Učešće
241.849.201,58
90.000.000,00
19.510.823,01
10.246.335,00
1.445.200,32
5.481.148,71
12.208.154,49
0,00
0,00
271.937,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247.330.350,29
102.208.154,49
19.510.823,01
10.246.335,00
1.717.137,64
363.051.559,91
17.961.240,52
0,00
381.012.800,42
1. NLB INTERFINANCI
Iznos:
Godina
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
1-va
2-ga
247.330.350,29
3-ća
4-ta
5-ta
Kam.stopa (g):
6-ta
3,08%
7-ma
8-ma
9-ta
10-ta
247.330.350,29
7.620.248,09
0,00
254.950.598,39
0,00
0,00
254.950.598,39
0,00
25.495.059,84
229.455.538,55
0,00
25.495.059,84
203.960.478,71
0,00
25.495.059,84
178.465.418,87
0,00
25.495.059,84
152.970.359,03
0,00
25.495.059,84
127.475.299,19
0,00
25.495.059,84
101.980.239,35
0,00
50.990.119,68
50.990.119,68
0,00
50.990.119,68
Kamata
0,00
7.855.027,94
7.462.276,54
6.676.773,75
5.891.270,95
5.105.768,16
4.320.265,36
3.534.762,57
2.356.508,38
785.502,79
Anuitet
0,00
7.855.027,94
32.957.336,38
32.171.833,58
31.386.330,79
30.600.828,00
29.815.325,20
29.029.822,41
53.346.628,06
51.775.622,47
254.950.598,39
254.950.598,39
229.455.538,55
203.960.478,71
178.465.418,87
152.970.359,03
127.475.299,19
101.980.239,35
50.990.119,68
0,00
1-va
2-ga
3-ća
4-ta
102.208.154,49
3.149.033,24
0,00
105.357.187,72
0,00
0,00
105.357.187,72
0,00
10.535.718,77
94.821.468,95
0,00
10.535.718,77
84.285.750,18
0,00
10.535.718,77
73.750.031,41
0,00
10.535.718,77
63.214.312,63
0,00
10.535.718,77
52.678.593,86
0,00
10.535.718,77
42.142.875,09
0,00
21.071.437,54
21.071.437,54
0,00
21.071.437,54
Kamata
0,00
3.246.054,95
3.083.752,21
2.759.146,71
2.434.541,22
2.109.935,72
1.785.330,22
1.460.724,73
973.816,49
324.605,50
Anuitet
0,00
3.246.054,95
13.619.470,98
13.294.865,48
12.970.259,99
12.645.654,49
12.321.049,00
11.996.443,50
22.045.254,03
21.396.043,04
105.357.187,72
105.357.187,72
94.821.468,95
84.285.750,18
73.750.031,41
63.214.312,63
52.678.593,86
42.142.875,09
21.071.437,54
0,00
Krajnje st.
Iznos:
2. Agrobanka a.d. Beograd
Godina
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
Krajnje st.
Agencija Olimpija Užice
102.208.154,49
5-ta
Kam.stopa (g):
6-ta
7-ma
Strana 75
8-ma
3,08%
9-ta
10-ta
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Iznos:
3. Ministarstvo finansija Beograd
Godina
1-va
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
2-ga
3-ća
4-ta
19.510.823,01
5-ta
Kam.stopa (g):
6-ta
7-ma
8-ma
3,08%
9-ta
10-ta
19.510.823,01
600.933,35
0,00
20.111.756,35
0,00
0,00
20.111.756,35
0,00
2.011.175,64
18.100.580,72
0,00
2.011.175,64
16.089.405,08
0,00
2.011.175,64
14.078.229,45
0,00
2.011.175,64
12.067.053,81
0,00
2.011.175,64
10.055.878,18
0,00
2.011.175,64
8.044.702,54
0,00
4.022.351,27
4.022.351,27
0,00
4.022.351,27
Kamata
0,00
619.442,10
588.469,99
526.525,78
464.581,57
402.637,36
340.693,15
278.748,94
185.832,63
61.944,21
Anuitet
0,00
619.442,10
2.599.645,63
2.537.701,42
2.475.757,21
2.413.813,00
2.351.868,79
2.289.924,58
4.208.183,90
4.084.295,48
20.111.756,35
20.111.756,35
18.100.580,72
16.089.405,08
14.078.229,45
12.067.053,81
10.055.878,18
8.044.702,54
4.022.351,27
0,00
Iznos:
10.246.310,00
Kam.stopa (g):
3,08%
Krajnje st.
4. TVP ENERGI SYSTEMS GMBH
Austrija
Godina
1-va
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
3-ća
4-ta
7-ma
8-ma
9-ta
10-ta
10.561.998,81
0,00
1.056.199,88
9.505.798,93
0,00
1.056.199,88
8.449.599,05
0,00
1.056.199,88
7.393.399,17
0,00
1.056.199,88
6.337.199,29
0,00
1.056.199,88
5.280.999,41
0,00
1.056.199,88
4.224.799,52
0,00
2.112.399,76
2.112.399,76
0,00
2.112.399,76
0,00
325.415,18
309.144,42
276.602,91
244.061,39
211.519,87
178.978,35
146.436,83
97.624,56
32.541,52
0,00
325.415,18
1.365.344,31
1.332.802,79
1.300.261,27
1.267.719,75
1.235.178,23
1.202.636,71
2.210.024,32
2.144.941,28
10.561.998,81
10.561.998,81
9.505.798,93
8.449.599,05
7.393.399,17
6.337.199,29
5.280.999,41
4.224.799,52
2.112.399,76
0,00
Iznos:
1.717.137,64
Kam.stopa (g):
3,08%
5. Krgović Milorad
1-va
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
6-ta
10.561.998,81
0,00
0,00
Anuitet
Godina
5-ta
10.246.310,00
315.688,81
0,00
Kamata
Krajnje st.
2-ga
2-ga
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ma
8-ma
9-ta
10-ta
1.717.137,64
52.887,84
0,00
1.770.025,48
0,00
0,00
1.770.025,48
0,00
177.002,55
1.593.022,93
0,00
177.002,55
1.416.020,38
0,00
177.002,55
1.239.017,84
0,00
177.002,55
1.062.015,29
0,00
177.002,55
885.012,74
0,00
177.002,55
708.010,19
0,00
354.005,10
354.005,10
0,00
354.005,10
Kamata
0,00
54.516,78
51.790,95
46.339,27
40.887,59
35.435,91
29.984,23
24.532,55
16.355,04
5.451,68
Anuitet
0,00
54.516,78
228.793,49
223.341,81
217.890,14
212.438,46
206.986,78
201.535,10
370.360,13
359.456,77
1.770.025,48
1.770.025,48
1.593.022,93
1.416.020,38
1.239.017,84
1.062.015,29
885.012,74
708.010,19
354.005,10
0,00
Krajnje st.
Agencija Olimpija Užice
Strana 76
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
Prilog broj 2.
Stanje potraživanja poverilaca IV klase posle otpisa dela duga i pregled
otplata
Agencija Olimpija Užice
Strana 77
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
IV KLASA –OSTALI STEČAJNI POVERIOCI (umanjeni za 75%)
Red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
1
Padika System-Čačak
48.927.692,64
0,00
0,00
48.927.692,64
32,29026%
2
Ministzarstvo finansijsa - Poreska uprava
31.218.281,10
0,00
0,00
31.218.281,10
20,60938%
3
"Srbijagas" JP. Novi Sad
6.312.859,05
0,00
0,00
6.312.859,05
4,16623%
4
ELEKTRODISTRIBUCIJA ČAČAK
4.367.697,56
0,00
0,00
4.367.697,56
2,88250%
5
EPS komercijalno snadbevanje Beograd
3.296.668,00
271.157,28
0,00
3.567.825,28
2,35462%
6
PAPETERIJA PRELJINA
5.391.366,05
70.224,40
0,00
5.461.590,44
3,60442%
7
EPS SNADBEVANJE Beograd
6.806.394,60
167.713,62
0,00
6.974.108,22
4,60262%
8
“Tehnopapir”d.o.o.-Beograd
2.644.481,20
0,00
0,00
2.644.481,20
1,74525%
9
"MB Sistem modeling". Austrija
8.829.413,26
0,00
0,00
8.829.413,26
5,82705%
10
"Habit Pharm" a.d.. Ivanjica u stečaju
1.883.662,90
0,00
0,00
1.883.662,90
1,24314%
11
DORADO OD KRAGUJEVAC
1.852.174,97
0,00
0,00
1.852.174,97
1,22236%
12
"Kafatex" d.o.o.. Čačak
1.822.264,10
0,00
0,00
1.822.264,10
1,20262%
13
ALFA SZTR LAPOVO
1.625.046,16
0,00
0,00
1.625.046,16
1,07246%
14
Milovan Jovanović iz Čačka
1.078.664,17
0,00
0,00
1.078.664,17
0,71187%
15
"SMD - Petrol" d.o.o.. Čačak
1.713.877,16
0,00
0,00
1.713.877,16
1,13109%
16
"Hizna" d.o.o.. Mršinci. Čačak
1.303.972,99
0,00
0,00
1.303.972,99
0,86057%
17
MILJEVINA DOO MILJEVINA
977.500,00
124.200,00
29.050,00
1.130.750,00
0,74625%
18
"Western Style" a.d. - u stečaju. Ivanjica
Grad Čačak, Gradska uprava Javnih
prihoda
Savezna uprava carina. Ministarstvo
finansija. Republika Srbija. Beograd
880.215,31
0,00
0,00
880.215,31
0,58091%
999.395,00
719.322,37
0,00
1.718.717,36
1,13428%
19
1.119.060,51
0,00
0,00
1.119.060,51
0,73853%
21
"Gradac" JP. Čačak
708.958,93
0,00
0,00
708.958,93
0,46788%
22
ANTELA DOO
"Kompanija Dunav Osiguranje" a.d..
Beograd
620.224,28
0,00
0,00
620.224,28
0,40932%
292.811,64
0,00
0,00
292.811,64
0,19324%
406.965,58
0,00
0,00
406.965,58
0,26858%
25
BATOMM PLUS DOO, KNIĆ
"Elektrosrbija" d.o.o.. Kraljevo - ED.
Čačak
4.768.080,48
0,00
0,00
4.768.080,48
3,14674%
26
Stecajni upravnik Neskovic Milic
282.200,55
0,00
0,00
282.200,55
0,18624%
27
PAVGORD DOO FOCA
253.793,50
58.000,00
0,00
311.793,50
0,20577%
28
Rasko Jovanović iz Čačka
259.457,31
4.042,15
0,00
263.499,45
0,17390%
29
305.916,90
19.444,87
0,00
325.361,77
0,21473%
30
JKP "Komunalac". Čačak
"Heimbach Switzerland" AG.
Switzerland
929.195,77
0,00
0,00
929.195,77
0,61323%
31
"G. Lajk - servis" d.o.o.. Novi Beograd
257.926,85
0,00
0,00
257.926,85
0,17022%
32
248.703,80
0,00
0,00
248.703,80
0,16413%
33
SMS SPED DOO CACAK
JKP za vodovod i kanalizaciju
"Vodovod". Čačak
243.684,03
37.461,76
0,00
281.145,78
0,18554%
34
"Mercator - S" d.o.o.. Beograd
155.741,79
0,00
0,00
155.741,79
0,10278%
35
"Anilin" d.o.o.. Beograd
156.600,37
0,00
0,00
156.600,37
0,10335%
36
"Inos Papir Servis" d.o.o.. Beograd
"MVP-Soft" Agencija za programiranje.
Čačak
SAVA OSIGURANJE ADO
BEOGRAD
149.977,45
0,00
0,00
149.977,45
0,09898%
145.807,92
4.606,11
0,00
150.414,03
0,09927%
139.769,24
15.922,21
0,00
155.691,44
0,10275%
125.681,68
382,39
0,00
126.064,06
0,08320%
40
Zavod za javno zdravlje Čačak. Čačak
DIVA DIVANI DOO VRNJACKA
BANJA
125.552,85
0,00
0,00
125.552,85
0,08286%
41
VOLAN DOO NOVI PAZAR
91.017,89
6.000,87
0,00
97.018,76
0,06403%
42
ILIC MOMCILO
76.670,25
93,88
0,00
76.764,12
0,05066%
43
"DSD Euro line" d.o.o.. Čačak
27.858,89
48.807,81
0,00
76.666,70
0,05060%
44
VUCKOVIC VERISLAV
74.296,70
117,29
0,00
74.413,99
0,04911%
20
23
24
37
38
39
Agencija Olimpija Užice
Strana 78
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
45
ECOREKC DOO POPOVAC
73.870,90
13.989,53
0,00
87.860,43
0,05798%
46
"Venta" d.o.o.. Čačak
77.836,99
0,00
0,00
77.836,99
0,05137%
47
"Telenor" d.o.o.. Novi Beograd
54.277,19
0,00
0,00
54.277,19
0,03582%
48
STEFANOVIC RADOMIR
54.201,55
71,77
0,00
54.273,32
0,03582%
49
STEFANOVIC RADOMIR
55.294,05
71,77
0,00
55.365,82
0,03654%
50
LUCIC BRANKO
51.084,26
62,28
0,00
51.146,53
0,03375%
51
BUGARCIC VIDOSAV
50.537,03
0,00
0,00
50.537,03
0,03335%
52
Ministarstvo poljoprivrede Beograd
1.391.589,13
264.996,47
0,00
1.656.585,61
1,09328%
53
"Pandan" SZR Čačak
51.172,24
0,00
0,00
51.172,24
0,03377%
54
TOMIC BOSKO
38.011,37
51,26
0,00
38.062,63
0,02512%
55
MILINKOVIC VLADETA
36.724,55
28,23
0,00
36.752,78
0,02426%
56
SPASOJEVIC JASMINA
37.902,20
0,00
0,00
37.902,20
0,02501%
57
36.710,29
50,82
0,00
36.761,11
0,02426%
58
SAPONJIC GORAN
INDUSTRIJASKA OPREMA BEOG
ZEMUN
37.837,06
7.463,75
0,00
45.300,81
0,02990%
59
MEDITERAN 2000 DOO VALJEVO
37.192,57
0,00
0,00
37.192,57
0,02455%
60
GRBOVIC MILJAN
36.742,74
42,92
0,00
36.785,67
0,02428%
61
"Euroaudit" d.o.o.. Beograd
36.376,34
0,00
0,00
36.376,34
0,02401%
62
RAKIC DRAGAN
35.969,36
39,65
0,00
36.009,00
0,02376%
63
"Univerzal" ZZ Čačak
86.053,69
8.214,64
0,00
94.268,33
0,06221%
64
JOVICIC ZIVKO
34.956,24
36,43
0,00
34.992,66
0,02309%
65
ARSENIJEVIC IVAN
12.606,96
0,00
0,00
12.606,96
0,00832%
66
"Elektrovat" d.o.o.. Čačak
34.009,31
0,00
0,00
34.009,31
0,02244%
67
BRKOVIC MILIVOJE
33.856,31
47,72
0,00
33.904,03
0,02238%
68
GRBIC PREDRAG
32.912,88
32,08
0,00
32.944,96
0,02174%
69
VUCETIC MILOS
33.234,51
49,60
0,00
33.284,11
0,02197%
70
DRAMICANIN VELISA
32.651,82
56,18
0,00
32.708,00
0,02159%
71
SIMOVIC MILIC
32.121,38
37,70
0,00
32.159,08
0,02122%
72
IKONIC TIHOMIR
29.912,31
46,06
0,00
29.958,37
0,01977%
73
NIKOLIC SVETLANA
31.053,68
41,01
0,00
31.094,69
0,02052%
74
MILIKIC BOZIDAR
30.819,37
82,14
0,00
30.901,51
0,02039%
75
STEFANOVIC MIROSLAV
28.854,89
48,68
0,00
28.903,57
0,01908%
76
RABRENOVIC IVAN
29.175,63
35,67
0,00
29.211,30
0,01928%
77
MATIJASEVIC RADENKO
28.948,37
36,59
0,00
28.984,95
0,01913%
78
LUNA GROUP
28.650,00
0,00
0,00
28.650,00
0,01891%
79
SPASOJEVIC SLOBODAN
26.695,97
30,46
0,00
26.726,43
0,01764%
80
MILOSAVLJEVIC DUSAN
27.707,33
23,71
0,00
27.731,04
0,01830%
81
ZIVKOVIC NEBOJSA
26.714,11
23,98
0,00
26.738,09
0,01765%
82
PROKOVIC VELIMIR
24.664,31
0,00
0,00
24.664,31
0,01628%
83
KOSTIC MILETA
26.002,57
104,76
0,00
26.107,33
0,01723%
84
JOVICIC MILOSAV
23.950,32
1,92
0,00
23.952,23
0,01581%
85
VASILIC ALEKSANDAR
25.721,57
34,75
0,00
25.756,32
0,01700%
86
BASARIC SLAVKO
25.712,06
54,33
0,00
25.766,39
0,01700%
87
MITROVIC OLGA
25.397,48
34,47
0,00
25.431,95
0,01678%
88
MILIC IVAN
24.768,26
26,12
0,00
24.794,38
0,01636%
89
BOGDANOVIC MOMCILO
24.613,18
28,87
0,00
24.642,04
0,01626%
90
"National Ča" d.o.o.. Čačak
31.969,84
0,00
0,00
31.969,84
0,02110%
91
FILIPOVIC ALEKSANDAR
23.988,64
26,55
0,00
24.015,19
0,01585%
92
ZLATIC MIJAILO
23.838,25
0,00
0,00
23.838,25
0,01573%
93
KOJOVIC LJUBOMIR
23.488,59
0,00
0,00
23.488,59
0,01550%
94
ZDRAVSTVENI CENTAR ACACAK
23.462,60
6.484,20
0,00
29.946,80
0,01976%
Agencija Olimpija Užice
Strana 79
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
95
RAJCEVIC DRAGAN
22.802,58
29,62
0,00
22.832,20
0,01507%
96
KRUPEZ RADOVAN
21.803,18
21,73
0,00
21.824,90
0,01440%
97
JOVASEVIC ALEKSANDAR
22.678,85
18,23
0,00
22.697,08
0,01498%
98
VESKOVIC ZIVOJIN
22.201,43
56,95
0,00
22.258,37
0,01469%
99
MITROVIC ZORAN
22.044,64
32,10
0,00
22.076,73
0,01457%
100
ILIC DJORDJE
21.769,24
22,22
0,00
21.791,47
0,01438%
101
RAJKOVIC RAJAN
21.965,53
15,43
0,00
21.980,96
0,01451%
102
RDU "RTS". Beograd
9.500,00
2.656,76
0,00
12.156,76
0,00802%
103
STANKOVIC BOZIDAR
21.547,25
21,19
0,00
21.568,43
0,01423%
104
TRGOJUG DOO CACAK
28.677,30
79.528,15
0,00
108.205,45
0,07141%
105
"Čačak Elektro" d.o.o.. Čačak
28.092,17
0,00
0,00
28.092,17
0,01854%
106
CST AGENCIJA ČAČAK
26.950,00
0,00
0,00
26.950,00
0,01779%
107
DEKSIM CACAK
15.374,70
1.061,22
0,00
16.435,92
0,01085%
108
13.484,04
0,00
0,00
13.484,04
0,00890%
109
"NID" d.o.o.. Kraljevo
"Autoprevoznička radnja Miloš
Jakovljević" PR. Čačak
13.384,96
1.202,26
0,00
14.587,22
0,00963%
110
"Rako inženjering" d.o.o.. Čačak
11.199,70
0,00
0,00
11.199,70
0,00739%
111
"Papir Kom" d.o.o.. Čačak
11.137,59
0,00
0,00
11.137,59
0,00735%
112
RADEH TRANS ARANDELOVAC
11.128,75
2.048,15
0,00
13.176,90
0,00870%
113
CUKANOVIC STR CACAK
10.740,00
0,00
0,00
10.740,00
0,00709%
114
"Standard - Elektro servis" PR. Čačak
9.237,41
0,00
0,00
9.237,41
0,00610%
115
JEZDIC ALEKSANDAR
9.139,89
0,00
0,00
9.139,89
0,00603%
116
"Balestra" d.o.o.. Čačak
6.463,45
0,00
0,00
6.463,45
0,00427%
117
MATOVIC CEDOMIR
5.843,73
0,00
0,00
5.843,73
0,00386%
118
"Čukanović" SZR. Čačak
5.764,18
0,00
0,00
5.764,18
0,00380%
119
DUKANAC PAVLE
5.689,53
0,00
0,00
5.689,53
0,00375%
120
SOKIC DRAGAN
5.520,25
0,00
0,00
5.520,25
0,00364%
121
SUSNJAR VLADICA
5.417,33
0,00
0,00
5.417,33
0,00358%
122
NESOVANOVIC MILOS
5.359,41
0,00
0,00
5.359,41
0,00354%
123
JOVANOVIC M NENAD
5.247,73
0,00
0,00
5.247,73
0,00346%
124
"FAM" d.o.o.. Kruševac
5.168,12
0,00
0,00
5.168,12
0,00341%
125
ZATEZIC DRAGAN
5.070,90
0,00
0,00
5.070,90
0,00335%
126
JOVANOVIC SLAVOMIR
4.979,27
0,00
0,00
4.979,27
0,00329%
127
VUKOMANOVIC DEJAN
4.900,20
0,00
0,00
4.900,20
0,00323%
128
"Pneumatik" SZR. Čačak
4.866,75
0,00
0,00
4.866,75
0,00321%
129
MAKSIMOVIC RADOSLAV
4.779,52
0,00
0,00
4.779,52
0,00315%
130
KALEZIC RADOVAN
4.775,57
0,00
0,00
4.775,57
0,00315%
131
STANOJEVIC DANILO
4.699,09
0,00
0,00
4.699,09
0,00310%
132
MOJICEVIC MILOVAN
4.585,51
0,00
0,00
4.585,51
0,00303%
133
KOVACEVIC TOMISLAV
4.512,71
0,00
0,00
4.512,71
0,00298%
134
STOJANOVIC DUSAN
4.506,07
0,00
0,00
4.506,07
0,00297%
135
MILENKOVIC MARKO
4.484,91
0,00
0,00
4.484,91
0,00296%
136
STANOJEVIC MILAN
4.443,31
0,00
0,00
4.443,31
0,00293%
137
MATOVIC SLOBODAN
4.354,02
0,00
0,00
4.354,02
0,00287%
138
GACEVIC RADOMIR
4.284,26
0,00
0,00
4.284,26
0,00283%
139
STEFANOVIC MILANKO
4.052,32
0,00
0,00
4.052,32
0,00267%
140
STEFANOVIC SASA
3.958,82
0,00
0,00
3.958,82
0,00261%
141
GOJKOVIC ZORAN
3.913,99
0,00
0,00
3.913,99
0,00258%
142
GRBOVIC ZDRAVKO
3.821,11
0,00
0,00
3.821,11
0,00252%
143
MILOJEVIC ALEKSANDAR
3.738,80
0,00
0,00
3.738,80
0,00247%
144
FILIC SLOBODAN
3.660,08
0,00
0,00
3.660,08
0,00242%
Agencija Olimpija Užice
Strana 80
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Poverilac
Glavni dug
Izmenjeni plan reorganizacije
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
145
JOVANOVIC DRAGOLJUB
3.633,55
0,00
0,00
3.633,55
0,00240%
146
"Elektroinženjering" d.o.o.. Čačak
3.502,69
0,00
0,00
3.502,69
0,00231%
147
VASILJEVIC OLGA
3.326,21
0,00
0,00
3.326,21
0,00220%
148
LUKOVIC DRAGI[A
3.106,78
0,00
0,00
3.106,78
0,00205%
149
MIKIC BRANISLAV
2.890,76
0,00
0,00
2.890,76
0,00191%
150
KOSTIC DRAGANA
2.795,27
0,00
0,00
2.795,27
0,00184%
151
SLAVKOVIC BILJANA
2.788,99
0,00
0,00
2.788,99
0,00184%
152
2.707,87
0,00
0,00
2.707,87
0,00179%
153
PLANIC RASKO
SRBIJAVODE BEOGRAD VPC
MORAVA BEOGRAD
2.568,11
0,00
0,00
2.568,11
0,00169%
154
DELIC JELICA
2.511,60
0,00
0,00
2.511,60
0,00166%
155
DJOKOVIC MLADEN
2.219,86
0,00
0,00
2.219,86
0,00147%
156
GAJOVIC VLADIMIR
2.219,86
0,00
0,00
2.219,86
0,00147%
157
ORAOVCIC MILAN
1.943,01
0,00
0,00
1.943,01
0,00128%
158
PETROVIC IVO
1.907,86
0,00
0,00
1.907,86
0,00126%
159
SLUZBENI GLASNIK BEOGRAD
1.830,00
0,00
0,00
1.830,00
0,00121%
160
"Fabrika reznog alata" d.o.o.. Čačak
1.821,33
0,00
0,00
1.821,33
0,00120%
161
MINIC ZORAN
1.716,93
0,00
0,00
1.716,93
0,00113%
162
BASARIC VLASTIMIR
658,06
0,00
0,00
658,06
0,00043%
163
TEHNO EKO PAK DOO BEOGRAD
346,86
0,00
0,00
346,86
0,00023%
164
JOVANOVIC BILJANA
47.274,36
0,00
0,00
47.274,36
0,03120%
165
TODOROVIC MILIJA
34.605,12
0,00
0,00
34.605,12
0,02284%
166
SVILOKOS STANKO
33.497,98
0,00
0,00
33.497,98
0,02211%
167
BOZIC NENAD
25.525,07
0,00
0,00
25.525,07
0,01685%
168
MARIC ZORAN
23.530,61
0,00
0,00
23.530,61
0,01553%
169
RISTANOVIC BRANKO
22.507,76
0,00
0,00
22.507,76
0,01485%
170
PETROVIC DIMITRIJE
20.938,80
0,00
0,00
20.938,80
0,01382%
171
RAKONJAC MILOLJUB
20.612,45
0,00
0,00
20.612,45
0,01360%
172
DJONDRIC PERICA
19.433,66
0,00
0,00
19.433,66
0,01283%
173
AVRAMOVIC ZELJKO
18.946,58
0,00
0,00
18.946,58
0,01250%
174
CENDIC GORAN
18.424,86
0,00
0,00
18.424,86
0,01216%
175
JOVANOVIC MIROSLAV
17.206,78
0,00
0,00
17.206,78
0,01136%
176
MILEKIC ANDRIJA
17.168,26
0,00
0,00
17.168,26
0,01133%
177
DZAKULA STANKO
16.508,93
0,00
0,00
16.508,93
0,01090%
178
JOVASEVIC NEBOJSA
15.709,01
0,00
0,00
15.709,01
0,01037%
179
ADAMOVIC MILOS
14.808,53
0,00
0,00
14.808,53
0,00977%
180
VIDOJEVIC IVANA
13.588,50
0,00
0,00
13.588,50
0,00897%
181
SURUDZIC NEBOJSA
13.415,29
0,00
0,00
13.415,29
0,00885%
182
SAVICEVIC DANICA
11.846,32
0,00
0,00
11.846,32
0,00782%
183
OSTOJIC SLAVKO
11.354,29
0,00
0,00
11.354,29
0,00749%
184
KRUPEZ JELENA
11.253,76
0,00
0,00
11.253,76
0,00743%
185
VULOVIC GORDANA
9.920,89
0,00
0,00
9.920,89
0,00655%
186
JEZDIC ALEKSANDAR
9.139,89
0,00
0,00
9.139,89
0,00603%
187
NIKITOVIC MILA
8.967,85
0,00
0,00
8.967,85
0,00592%
188
SIMEUNOVIC MIODRAG
8.141,05
0,00
0,00
8.141,05
0,00537%
189
SPASOVIC SLOBODAN
7.920,14
0,00
0,00
7.920,14
0,00523%
190
PANTOVIC BRANKO
7.475,81
0,00
0,00
7.475,81
0,00493%
191
FILIPOVIC MILOJKO
7.419,46
0,00
0,00
7.419,46
0,00490%
192
MAJSTOROVIC TOP.DANKA
7.408,93
0,00
0,00
7.408,93
0,00489%
193
MIRKOVIC BOGOSAV
7.174,57
0,00
0,00
7.174,57
0,00473%
194
SIMEUNOVIC BRATISLAV
6.690,36
0,00
0,00
6.690,36
0,00442%
Agencija Olimpija Užice
Strana 81
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Poverilac
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
6.352,34
0,00
0,00
6.352,34
0,00419%
BARAC IGOR
21.323,84
11,69
0,00
21.335,53
0,01408%
RAICIC DUSAN
21.287,92
29,10
0,00
21.317,01
0,01407%
198
TRNAVAC MILAN
21.247,84
35,92
0,00
21.283,76
0,01405%
199
21.026,94
34,05
0,00
21.060,99
0,01390%
200
MITROVIC BOBAN
Gradska uprava grad Beograd
Beograd
21.178,40
0,00
0,00
21.178,40
0,01398%
201
TODOROVIC VERA
21.105,58
70,69
0,00
21.176,27
0,01398%
202
POPOVIC DUSAN
20.772,81
27,49
0,00
20.800,30
0,01373%
203
GACIC MILOS
20.596,75
51,78
0,00
20.648,53
0,01363%
204
TRAJKOVIC IGOR
20.364,02
26,85
0,00
20.390,86
0,01346%
205
STAMATOVIC ZDRAVKO
20.390,19
31,80
0,00
20.421,99
0,01348%
206
LUKOVIC DRAGAN
20.974,73
26,26
0,00
21.000,99
0,01386%
207
JOVANOVIC NENAD
22.846,84
0,00
0,00
22.846,84
0,01508%
208
STANKOVIC SASA
19.912,29
11,44
0,00
19.923,73
0,01315%
209
KAMMERL IVANA
19.776,33
0,00
0,00
19.776,33
0,01305%
210
Krgovic Milorad
0,00
0,00
19.562,75
19.562,75
0,01291%
211
19.179,76
22,13
0,00
19.201,89
0,01267%
212
MATOVIC MIODRAG
"Dobrovoljno Vatrogasno Društvo
Čačak". Čačak
23.572,33
0,00
0,00
23.572,33
0,01556%
213
"Umka" a.d.. Umka
23.268,42
0,00
0,00
23.268,42
0,01536%
214
RAJCEVIC VLADAN
18.560,41
28,49
0,00
18.588,90
0,01227%
215
RISTANOVIC MILISAV
18.232,64
0,00
0,00
18.232,64
0,01203%
216
CVOROVIC DJORDJE
17.770,09
25,31
0,00
17.795,39
0,01174%
217
JOVICIC RADOVAN
17.254,32
0,00
0,00
17.254,32
0,01139%
218
RADULOVIC DRAGAN
17.160,72
0,00
0,00
17.160,72
0,01133%
219
LUKOVIC MILICA
17.044,17
21,01
0,00
17.065,17
0,01126%
220
JOVANIC BILJANA
16.532,94
63,53
0,00
16.596,47
0,01095%
221
RISTANOVIC ZORAN
16.166,61
0,00
0,00
16.166,61
0,01067%
222
VUKASINOVIC IVAN
16.128,31
33,31
0,00
16.161,61
0,01067%
223
15.819,00
12,30
0,00
15.831,31
0,01045%
224
VUKAJLOVIC LJUBENKA
Republički fond za zdrav osiguranje
Čačak
15.662,48
0,00
0,00
15.662,48
0,01034%
225
NOVAKOVIC MIRJANA
14.978,76
5,08
0,00
14.983,83
0,00989%
226
ZIVKOVIC MIRJANA
14.833,63
0,00
0,00
14.833,63
0,00979%
227
TOMIC GORICA
14.211,23
13,56
0,00
14.224,79
0,00939%
228
DABOVIC GORDANA
14.176,69
9,26
0,00
14.185,94
0,00936%
229
KUCKOVIC RADENKO
14.091,06
57,30
0,00
14.148,35
0,00934%
230
ANAHEM DOO BEOGRAD
13.900,00
3.791,47
0,00
17.691,47
0,01168%
231
BIJELIC DRAGICA
13.888,66
8,20
0,00
13.896,85
0,00917%
232
VASILIC RADMILA
15.589,44
15,42
0,00
15.604,86
0,01030%
233
"Visan Zavod za D.D.D" d.o.o.. Beograd
13.815,00
0,00
0,00
13.815,00
0,00912%
234
POLUGA LJUBOMIR
13.628,67
0,00
0,00
13.628,67
0,00899%
235
MILOSAVLJEVIC MILKA
13.317,27
11,52
0,00
13.328,79
0,00880%
236
SLOVIC JOVANKA
13.710,50
13,23
0,00
13.723,72
0,00906%
237
NIKOLIC SLADJANA
13.263,34
15,64
0,00
13.278,98
0,00876%
238
JOVANOVIC VERA
34.910,41
10,97
0,00
34.921,38
0,02305%
239
MILOVANOVIC DANICA
14.018,79
9,57
0,00
14.028,35
0,00926%
240
TOMIC GROZDA
13.000,64
10,97
0,00
13.011,61
0,00859%
241
GOSTILJAC BILJANA
12.989,41
3,53
0,00
12.992,95
0,00857%
242
Dejan Vukajlović PR. Preljina
12.915,00
0,00
0,00
12.915,00
0,00852%
243
"Koncern Farmakom M.B." a.d.. Požega
12.552,49
0,00
0,00
12.552,49
0,00828%
195
JOVICIC SRETEN
196
197
Agencija Olimpija Užice
Strana 82
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Poverilac
Izmenjeni plan reorganizacije
Glavni dug
Zatezna
kamata
Troškovi
Obaveza
Učešće
244
KRUPEZ JOVANKA
12.470,64
2,85
0,00
12.473,48
0,00823%
245
HRISTOV ROBERT
11.794,90
27,85
0,00
11.822,75
0,00780%
246
MATOVIC SANJA
12.424,43
0,78
0,00
12.425,21
0,00820%
247
ISMAIL DUBRAVKA
12.049,52
2,47
0,00
12.051,98
0,00795%
248
PAPONJAK DRAGAN
0,00
0,00
4.105,00
4.105,00
0,00271%
249
KRSMANOVIC SNEZANA
11.724,10
0,00
0,00
11.724,10
0,00774%
250
STEFANOVIC JELENA
12.049,12
0,00
0,00
12.049,12
0,00795%
251
SKILJEVIC ZAGORKA
12.831,77
0,00
0,00
12.831,77
0,00847%
252
STEFANOVIC IVANA
11.561,95
2,11
0,00
11.564,05
0,00763%
253
VULOVIC RADOS
11.496,63
42,52
0,00
11.539,15
0,00762%
254
MILOVIC MARKO
7.003,47
0,00
0,00
7.003,47
0,00462%
255
PAVLOVIC MILUTIN
10.176,22
44,81
0,00
10.221,03
0,00675%
256
STANOJEVIC LJUBINKO
11.216,40
31,54
0,00
11.247,94
0,00742%
257
SURUDZIC SRECKO
0,00
0,00
6.375,00
6.375,00
0,00421%
258
SKILJEVIC M.ZAGORKA
10.892,62
0,00
0,00
10.892,62
0,00719%
259
JOVANOVIC LJILJANA
10.764,41
11,03
0,00
10.775,44
0,00711%
260
NEDELJKOVIC NADA
10.640,22
4,31
0,00
10.644,53
0,00702%
261
BELIC JELENA
10.114,19
3,60
0,00
10.117,79
0,00668%
262
STOJANOVIC DRAGOLJUB
5.309,10
23,53
0,00
5.332,62
0,00352%
263
PAVLOVIC GORAN
9.465,78
30,32
0,00
9.496,11
0,00627%
264
SARIC KATARINA
8.841,44
0,00
0,00
8.841,44
0,00583%
265
MILUNOVIC BOGOMIR
8.634,80
32,30
0,00
8.667,09
0,00572%
266
KOVACEVIC DEJAN
8.606,32
21,13
0,00
8.627,45
0,00569%
267
TATOVIC SASA
8.482,46
0,00
0,00
8.482,46
0,00560%
268
MILUTINOVIC BRANKA
8.305,35
2,33
0,00
8.307,68
0,00548%
269
BOGOSAVLJEVIC MILUTIN
8.041,55
33,67
0,00
8.075,22
0,00533%
270
PAPONJAK DEJAN
5.343,18
0,00
0,00
5.343,18
0,00353%
271
SMOLOVIC BORISLAV
7.616,07
38,98
0,00
7.655,05
0,00505%
272
POLUGA SLADJANA
7.189,63
0,00
0,00
7.189,63
0,00474%
273
STANISIC ANA
7.169,75
8,08
0,00
7.177,83
0,00474%
274
ERIC DADO
7.121,36
25,11
0,00
7.146,47
0,00472%
275
KUVELJIC DUSKO
7.523,71
0,00
0,00
7.523,71
0,00497%
276
NIKOLIC BOBAN
6.776,70
33,54
0,00
6.810,24
0,00449%
277
GLISOVIC MILUTIN
6.698,86
0,00
0,00
6.698,86
0,00442%
278
PJEVOVIC DRAGAN
6.573,36
35,61
0,00
6.608,96
0,00436%
279
RADOVANOVIC SLOBODAN
5.665,65
24,98
0,00
5.690,62
0,00376%
280
SUTIC GORDANA
6.100,14
0,00
0,00
6.100,14
0,00403%
281
NIKOLIC DEJAN
6.073,06
0,00
0,00
6.073,06
0,00401%
282
PARIPOVIC DRAGANA
6.072,53
0,00
0,00
6.072,53
0,00401%
283
MILOSAVLJEVIC VASILIJE
5.687,06
0,00
0,00
5.687,06
0,00375%
284
KOLJAJIC VOJISLAV
102.850,00
0,00
31.000,00
133.850,00
0,08834%
285
"MB Strip Steel" d.o.o.. Beograd
4.774,73
0,00
0,00
4.774,73
0,00315%
286
POPADIC MILJKO
4.184,26
19,22
0,00
4.203,48
0,00277%
287
MILOSEVIC NENAD
4.409,31
66,51
0,00
4.475,81
0,00295%
288
JOVASEVIC DEJAN
4.535,67
28,97
0,00
4.564,64
0,00301%
289
BOGOSAVLJEVIC DUSKO
4.153,84
23,82
0,00
4.177,65
0,00276%
290
PETROVIC VUKOVIC DRAGINJA
2.072,93
10,32
0,00
2.083,25
0,00137%
291
JAKOVLJEVIC ZORAN
3.907,70
0,00
0,00
3.907,70
0,00258%
292
DELIC RADOMIR
3.875,75
35,73
0,00
3.911,48
0,00258%
293
"I ntereuropa" a.d.. Beograd. Dobanovci
3.227,21
0,00
0,00
3.227,21
0,00213%
294
STAMATOVIC MILIJANKA
3.489,38
0,00
0,00
3.489,38
0,00230%
Agencija Olimpija Užice
Strana 83
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Red.
br.
Izmenjeni plan reorganizacije
295
3.082,34
0,00
0,00
3.082,34
0,00203%
296
KANJEVAC VERAN
3.813,51
0,00
0,00
3.813,51
0,00252%
297
JUNIOR MD LOZNICA
2.971,75
385,76
0,00
3.357,51
0,00222%
298
"ZOCO" SZR. Čačak
2.125,00
0,00
0,00
2.125,00
0,00140%
299
Copy Xerox Čačak
0,00
6.409,37
0,00
6.409,37
0,00423%
300
Pox doo Čačak
6.220,44
1.697,58
0,00
7.918,02
0,00523%
301
MAKSIMOVIC MILICA
8.737,82
0,00
0,00
8.737,82
0,00577%
302
RAJIC ZORICA
2.628,70
14,46
0,00
2.643,15
0,00174%
303
POLIPAK DOO BATOCINA
2.515,93
0,00
0,00
2.515,93
0,00166%
304
CVOROVIC RADINA
2.443,84
13,26
0,00
2.457,09
0,00162%
305
SRETENOVIC ZORICA
2.341,85
61,11
0,00
2.402,96
0,00159%
306
VULOVIC DRAGANA
2.006,03
12,00
0,00
2.018,03
0,00133%
307
OBUCINA IVANA
1.971,54
58,65
0,00
2.030,19
0,00134%
308
JOVICIC DRAGICA
1.898,13
10,28
0,00
1.908,41
0,00126%
309
"City express" d.o.o.. Beograd
1.886,43
0,00
0,00
1.886,43
0,00124%
310
SARIC SVETLANA
1.293,89
54,63
0,00
1.348,52
0,00089%
311
BOZOVIC SLAVICA
1.048,97
8,00
0,00
1.056,97
0,00070%
312
MLADENOVIC VESNA
1.036,67
7,90
0,00
1.044,57
0,00069%
313
Komercijalna banka ad Beograd
637,50
0,00
0,00
637,50
0,00042%
314
AIK banka AD Niš
425,61
75,00
0,00
500,61
0,00033%
315
PAPIR LEKS DOO, ČAČAK
5,28
0,00
0,00
5,28
0,00000%
316
"Pacom" d.o.o.. Čačak
5.377,46
0,00
0,00
5.377,46
0,00355%
149.483.812,98
1.950.732,76
90.092,75
151.524.638,49
100,00000%
Ukupno
Agencija Olimpija Užice
Glavni dug
Zatezna
kamata
Poverilac
"Lola - sistem" a.d. u restrukturiranju.
Beograd
Troškovi
Obaveza
Učešće
Strana 84
„Papirpak” d.o.o. Preljina,Čačak – u stečaju
Izmenjeni plan reorganizacije
IV- KLASA OSTALI STEČAJNI POVERIOCI (umanjeni za 75%)
PLAN OTPLATE IV KLASE POVERILACA
IV KLASAPOVERILACA
Godina
Počet.st.
Zaduženje
Otplata
Kamata
Anuitet
Krajnje st.
1-va
Iznos:
2-ga
151.524.638,49
3-ća
4-ta
5-ta
6-ta
7-ma
8-ma
9-ta
10-ta
151.524.638,49
151.524.638,49
151.524.638,49
136.372.174,64
121.219.710,79
106.067.246,94
90.914.783,09
75.762.319,24
60.609.855,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.304.927,70
0,00
0,00
0,00
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
30.304.927,70
30.304.927,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
15.152.463,85
30.304.927,70
30.304.927,70
151.524.638,49
151.524.638,49
136.372.174,64
121.219.710,79
106.067.246,94
90.914.783,09
75.762.319,24
60.609.855,40
30.304.927,70
0,00
Podnosilac Izmenenjenog plana reogranizacije
Osnivač
PADIKA SYSTEM DOO
ČAČAK
U Čačku, 15.01.2015. godine
Agencija Olimpija Užice
Milovan Jovanović, zastupnik
Strana 85
Download

Izmenjeni plan reorganizacije Papirpak Cacak