4
08.05.2012.године
I AКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
На основу члана 15. став 1. тачка 9. а у вези са чланом 39. и 44. Закона о локалним
изборима (''Сл. гласник РС'' број:129/07 и 54/11), Општинска изборна комисија на седници
одржаној 08.05.2012. године донела је и објављује
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
I Укупни резултати избора за одборнике у Скупштину општине Прибој, одржаних
06.05.2012.године, су следећи:
Број бирачких места на којима су се бирачи изјашњавали и са којих су обрађени
резултати....... 48
-да је за изборе предато укупно гласачких листића:..............................
28281
-да је остало неупотребљено гласачких листића:....................................
12978
-да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:.....
28286
-да је, према изводима из бирачких спискова изашло бирача:..............
15295
-да је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем
гласачких листића који су се налазили у гласачкој кутији:.................
15281
-да је било неважећих гласачких листића:..............................................
357
-да је било важећих гласачких листића:..................................................
14924
-да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Назив изборне листе
/странка –коалиција-група грађана/
2
Демократска странка Србије – Драгомир Минић - Јоле
Уједињени региони Србије – Млађан Динкић
Избор за бољи живот – Борис Тадић
''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић
(СДП и ЛДП)
Покренимо Прибој – Томислав Николић – Српска напредна
странка
Број гласова
кoje
je изборна
листа добила
3
Број мандата
које је
изборна
листа добила
4
2413
7
574
-
1663
5
2205
7
2320
7
Број 4
6.
7.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Нова Србија – Велимир Илић
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС)
2
Страна_____
1114
3
1713
5
8.
Све заједно БДЗ Емир Елфић
545
1
9.
Странка демократске акције Санџака – др. Сулејман Угљанин
948
3
10.
Српска радикална странка – др. Александар Мартиновић
367
-
11.
Покрет за Прибој - Ћетковић др. Драган – Гага
1062
3
II
Решење о утврђивању резулатата избора за одборнике у Скупштину општине Прибој
објавити у Службеном листу општине Прибој.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:013-74 од 08.05.2012. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Комлен Голубовић, дипл.прав. с.р.
_________________________
На основу члана 15. став 2. тачка 9. а у вези са чланом 39. и 44. Закона о локалним
изборима (''Сл. гласник РС'' број:129/07), Општинска изборна комисија на седници одржаној
08.05.2012. године донела је и објављује
ИЗВЕШТАЈ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ КОЈИ СУ ОДРЖАНИ 06.05.2012. ГОДИНЕ
И РАСПОДЕЛИ МАНДАТА
I
Избори за одборнике скупштина општина које је расписао Председник Народне
скупштине Републике Србије, Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина јединица
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' број: 19/12) одржани су 06.05.2012. године.
II По пријему изборног материјала са 48 бирачких места Општинска изборна комисија
утврдила је да је :
-да је за изборе предато укупно гласачких листића:..............................
28281
-да је остало неупотребљено гласачких листића:....................................
12978
-да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:.....
28286
-да је, према изводима из бирачких спискова изашло бирача:..............
15295
-да је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем
гласачких листића који су се налазили у гласачкој кутији:.................
15281
-да је било неважећих гласачких листића:..............................................
357
-да је било важећих гласачких листића:..................................................
14924
Број 4
-
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
3
Страна_____
Да је на изборима учествовало 11 изборних листа који су освојиле следећи број
гласова:
Назив изборне листе
/странка –коалиција-група грађана/
2
Демократска странка Србије – Драгомир Минић - Јоле
Уједињени региони Србије – Млађан Динкић
Избор за бољи живот – Борис Тадић
''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић
(СДП и ЛДП)
Покренимо Прибој – Томислав Николић – Српска напредна
странка
Нова Србија – Велимир Илић
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС)
Број гласова
koje
je изборна
листа добила
3
2413
574
1663
2205
2320
1114
1713
8.
Све заједно БДЗ Емир Елфић
545
9.
Странка демократске акције Санџака – др. Сулејман Угљанин
948
10.
Српска радикална странка – др. Александар Мартиновић
367
11.
Покрет за Прибој - Ћетковић др. Драган – Гага
1062
На основу броја освојених гласова Општинска изборна комисија је у складу са чланом 41.
Закона о локалним изборима извршила расподелу мандата применом система највећег
количника.
Како изборна листа ''Уједињени региони Србије– Млађан Динкић'', поднета од стране
Уједињених региона Србије није добила 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали,
иста не учествује у расподели мандата. Такође изборна листа ''Српска радикална странка – др.
Александар Мартиновић'', поднета од стране Српске радикалне странке није добила 5% гласова
од укупног броја бирача који су гласали и иста не учествује у расподели мандата.
Изборна листа ''Све заједно БДЗ Емир Елфић'' која је поднета од стране Бошњачке
демократске заједнице, иако је освојила мање од 5% од укупног броја бирача који су гласали,
учествује у расподели мандата, обзиром да је иста у складу са чланом 40. Закона о локалним
изборима проглашена мањинском листом.
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
4
Страна_____
На основу резултата избора утврђених у тачки II извештаја, Општинска изборна комисија
утврдила је да појединим изборним листама припада следећи број мандата :
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Назив изборне листе
/странка –коалиција-група грађана/
2
Демократска странка Србије – Драгомир Минић - Јоле
Уједињени региони Србије – Млађан Динкић
Избор за бољи живот – Борис Тадић
Број мандата
које
је добила
изборна
листа
3
7
5
''Најбоље за Прибој'' др. Јасминко Тоскић и Кенан Хајдаревић
(СДП и ЛДП)
Покренимо Прибој – Томислав Николић – Српска напредна
странка
Нова Србија – Велимир Илић
7
7
3
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС)
5
8.
Све заједно БДЗ Емир Елфић
1
9.
Странка демократске акције Санџака – др. Сулејман Угљанин
3
10.
Српска радикална странка – др. Александар Мартиновић
-
11.
Покрет за Прибој - Ћетковић др. Драган – Гага
3
III Општинска изборна комисија ће најкасније у року од десет дана од дана објављивања
укупних резултата избора све добијене мадате са изборне листе доделити кандидатима по
редоследу на изборној листи,почев од првог кандидата са листе.
IV Извештај о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштину општине Прибој
који су одржани 06.05.2012. године и расподели мандата, објавити у Службеном листу Општине
Прибој.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:013-75 од 08.05.2012. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Комлен Голубовић, дипл.прав. с.р.
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
5
Страна_____
II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа(„Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.04.2012. године, телефонским
путем,разматрало је захтев Синдикалне организације Прибој за средства потребна за превенцију радне
инвалидности,рекреацију и спортска такмичења и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год. („Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11), раздео 3, функција 810-спортски клубови и манифестације, апропријација 163,
ек.класификација 481, одобравају се средства Синдикалној организацији Прибој, у износу од 400.000,00
динара, на име помоћи.
II Средства из првог става овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3, функција 130-опште
услуге, апропријација 29, економска класификација 414-социјална давања запосленима.
III Средства ће се пренети на жиро рачун Синдикалне организације Општинске управе Прибоj.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева
и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-39 од 09.04.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
_______________________
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.04.2012.године, телефонским путем,
разматрало је захтев породице Душка Шљивића, преминулог радника Општинске управе Прибој, за
накнаду трошкова сахране и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год(„Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 41. ек.класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу 383.127,00 динара на име трошкова сахране Душка
Шљивића, преминулог радника Општинске управе.
II Средства из става 1 овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3, функција 130-опште
услуге, апропријација 29, економска класификација 414-социјална давања запосленима
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
6
Страна_____
III Средства у износу од 330.500,00 динара пренеће се на рачун добављача, по испостављеној
фактури, а износ од 52.627,00 динара служиће за измирење припадајућег пореза.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева
и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-39 од 09.04.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
_________________________
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.04.2012. године, телефонским путем,
разматрало је захтев Завичајног музеја Прибој за накнаду за извршење услуга по уговорима о делу за
Минић Бориса и Латић Анету и донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012. год. („Сл.лист
општине Прибој“,број:7/11), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 41. ек. класификација
499-текућа буџетска резерва, одобравају се средства Завичајном музеју Прибоj, у износу од 108.433,72
динара, на име накнаде за извршење услуга по уговорима о делу за Минић Бориса и Латић Анету.
II Средства из става 1 овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.01-Завичајни музеј,
функција 820-услуге културе, апропријација 128, ек. класификација 423-услуге по уговору.
III Средства ће се пренети на жиро рачун Завичајног музеја Прибој.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева
и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-39 од 09.04.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
_____________________
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
7
Страна_____
На основу члана 26.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Прибој“,бр.12/08)
Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 09.04.2012.године, телефонским путем,
разматрало је захтев О.Ш.“Никола Тесла“ за спонзорисање трошкова прославе школске славе “Св.Саве“ и
донело
РЕШЕЊЕ
I Из средстава опредељених Одлуком о буџету општине Прибој за 2012.год („Сл.лист општине
Прибој“,број:7/11), раздео 3, функција 130-опште услуге, апропријација 41. ек. класификација 499-текућа
буџетска резерва, одобравају се средства О.Ш.“Никола Тесла“, у износу од 50.000,00 динара, на име
спонзорисања трошкова прославе школске славе “Св.Саве“.
II Средства из става 1 овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3, функција 912-основно
образовање, апропријација 94- О.Ш.“Никола Тесла“, економска класификација 463.
III Средства ће се пренети на жиро рачун О.Ш.“Никола Тесла“.
IV Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и
буџет.
V Решење доставити:Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет, подносиоцу захтева
и архиви Општинског већа.
VI Решење објавити у „Службеном листу“општине Прибој.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
број:06-39 од 09.04.2012.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић,дипл.прав.с.р.
_________________________
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
8
Страна_____
САДРЖАЈ
НАЗИВ АКТА
_______________
I АКТ И ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Решење о утврђивању резулатата избора за одборнике у
Скупштину општине Прибој.............................................................................................................. 1-2
II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Извештај о коначним резулататима избора за одборнике у Скупштину општине
Прибој који су одржани 06.05.2012. године и расподели мандата......................................... 3-4
Решења ................................................................................................................................................. 5-7
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Страна
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
9
Страна_____
11) Муамер Зековић
26.09.1966 кв. заваривач
Д.Савића 25
Muamer Zeković
26.09.1966 kv. zavarivaĉ
D. Savića 25
12) Расема Калтак
09.12. 1953 техничар
Лимска 32
Rasema Kaltak
09.12.1953 tehniĉar
Limska 32
13) Мирсад Гогалић
21.06.1969 рачуновођа
Д. Савића 23
Mirsad Gogalić
21.06.1969 raĉunovĊa
D.Savića 23
14) Мерсиха Лугоња 12.07. 1984 правник
8 Март
Mersiha Lugonja
12.07.1984 pravnik
8 marta
2. Г 17 плус –СПО – Млађан Динкић - Вук Драшковић,Млађан Динкић
G 17 plus – SPO - MlaĊan Dinkić –Vuk Drašković,MlaĊan Dinkić
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
датум рођења
занимање
адреса
Ime i prezime
datum roĊenja
zanimanje
adresa
1) Милисав Шалипур
30.04.1959
Milisav Šalipur
30.04.1959
2) Драгиша Симовић 26.04.1971
Dragiša Simović
26.04.1971
3) Братислав Којадиновић 22.08,1965
Bratislav Kojadinović
22.08.1965
4) Дијана Стојанов
24.02.1975
Dijana Stojanov
24.02.1975
5) Антонела Каровић
29.04.1977
Antonela Karović
29.04.1977
6) Радован Полић
01.01.1951
Radovan Polić
01.01.1951
7) Милоје Удовичић
11.01.1941
Miloje Udoviĉić
11.01.1941
8) Хасан Џановић
07.05.1953
Hasan Dţanović
07.05.1953
9) Милета Милинковић
23.10.1952
Mileta Milinković
23.10.1952
10) Милка Кашерић
20.09.1961
Milka Kašerić
20.09.1961
11) Драгана Цинцовић
11.02.1970
Dragana Cincović11.02.1970
12) Славослав Марић
25.06.1958
Slavоslav Marić
25.06.1958
13) Радош Драгутиновић 26.02.1960
Radoš Dragutinović
26.02.1960
14) Жана Ђуровић
14.09.1981
дипл.инг.маш.
Немањина 28
dipl.ing.maš.
Nemanjina 28
дипл.инг.елек.
5 Санџачке 48
dipl.ing.elek.
V Sandţaĉka 48
дипл.ек.
Зеленац 22
dipl.ek.
Zelenac 22
дипл.инг.агрон.
29 Новембар 6
dipl.ing.agron.
29 Novembar 6
студент
12 јануар 35
student
12 januar 35
дипл.инг.маш.
Немањина 64
dipl.ing.maš.
Nemanjina 64
угоститељ
Пролетерска 4
ugostitelj
Proleterska 4
хотелијер
Д. Савића 45
hotelijer
D. Savića 45
дипл.инг.маш.
Кукуровићи
dipl.ing.maš.
Kukurovići
дипл.инг.арх.
Д. Савића 43
dipl.ing.arh.
D.Savića 43
наставник
Бања
nastavnik
Banja
економиста
29 Новембар 13
ekonomista
29 Novembar 13
дипл.инг.маш.
Немањина 28
dipl.ing.maš.
Nemanjina 28
студент
М.Пијаде 1
10
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
Ţana Đurović
14.09.1981
student
M.Pijade 1
15) Здравко Никачевић
09.09.1961
дипл.соц.радниk
Лимска 26
Zdravko Nikaĉević
09.09.1961
dipl.soc.radnik Limska 26
16)Слободан Мојићевић
12.08.1951
систем инг.
Д.Савића 46
Slobodan Mojićević
12.08.1951
sistem. ing.
D. Savića 46
17) Неда Радовић
27.08.1982
студент
Д.Савића 29
Neda Radović
27.08.1982
student
D.Savića 29
18) Дана Јоксимовић 24.07.1970
економист
Д.Савића 31
Dana Joksimović
24.07.1970
ekonomist
D. Savića 31
19) Спиридан Пешић
25.12.1951
предузетниk
Бања
Spiridan Pešić
25.12.1951
preduzetnik
Banja
20)Драгана Цвијовић
02.04.1962
дипл.правник
Лимска 30
Dragana Cvijović
02.04.1962
dipl.pravnik
Limska30
21) Олга Којадиновић
05.08.1978
студент
Рабреновачк пут
Olga Kojadinović 05.08.1978
student
Rabrenovaĉki put
22) Зоран Мановић
06.09.1964
монтажер
Пољице 1
Zoran Manović
06.09.1964
montaţer
Poljice 1
23) Слободан Ђоновић
21.11.1969
предузетник
Пролетерска 58
Slobodan Đonović
21.11.1969
preduzetnik
Proleterska 58
24) Идриз Аговић
17.09.1958
пољоприв.
Сјеверин 1
Idriz Agović
17.09. 1958
poljoprivred.
Sjeverin 1
25) Младоје Полић
26.02.1963
металоглод
Добриловићи
Mladoje Polić
26.02.1963
metaloglod.
Dobrilovići
26) Зоран Пантовић
30.11.1972
вариоц
Суво Поље
Zoran Pantović
30.11.1972
varioc
Suvo Polje
27) Миломир Пријовић
03.11.1961
металостругар
Саставци
Milomir Prijović
03.11.1961
metalostrugar
Sastavci
28) Радоје Мојићевић
17.02.1953
радник
4 Краиjшке 30
Radoje Mojićević 17.02.1953
radnik
IV Krajiške 30
29) Милена –Цица Којадиновић 03.01.1952
службеник
12 Јануар 47
Milena –Cica Kojadinović
03.01.1952
sluţbenik
12 Januar 47
3. Коалиција СРС-ДСС, Драгомир Минић- Јоле
Koalicija SRS-DSS, Dragomir Minić-Jole
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
Ime i prezime
датум рођења
datum rođenja
1) Томислав Томо Пенезић
Tomislav Tomo Penezić
2) Драгомир Минић- Јоле
Dragomir Minić –Jole
3) Желимир Бацетић
Želimir Bacetić
4) Божидар Бекоња
Božidar Bekonja
5) Свето Вилотић
Sveto Vilotić
6) Мирослав Вуковић
Miroslav Vuković
7) Јелена Главоњић
Jelena Glavonjić
25.03.1945
25.03.1945
25.01.1959
25.01.1959
15.06.1974
15.06.1974
01.07.1958
01.07.1958
03.09.1970
занимање
zanimanje
адреса
adresa
професор
profesor
прeдеузетник
preduzetnik
ел.механичар
el.mehaničar
професор
profesor
бравар
03.09.1970 bravar
11.03.1957 инг.пољоп.
11.03.1957 ing.poljop.
02.11.1974 економиста
02.11.1974. ekonomista
В.Карџића 32
V.Karadžića 32
В.Карџића 32
V.Karadžića 32
Бања
Banja
В.Караџића 1/9
V.Karadžića
Саставци
Sastavci
Лимска 36
Limska 36
Првомајска 49
Prvomajska 49
11
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
8) Милоје Грабовић
17.01.1955. дипл.инг.орг.рад.
Немањина 52
Miloje Grabović
17.01.1955. dipl.ing.org.rad.
Nemanjina 52
9) Зоран Дамјановић
24.10.1969. угоститељ
Бањска 1
Zoran Dajmanović
24.10.1969. ugostitelj
Banjska 1
10). Драго Дробњаковић
01.05.1959. предузетник
Бања бб
Drago Drobnjaković
01.05.1959. preduzetnik
Banja bb
11). Мирољуб Јаворац
27.06.1955. дипл.ек.
Првомајска бб
Miroljub Javorac
27.06.1955. dipl.ek.
Prvomaj.bb
12) Бојана Јелић
12.04.1980. професор
Р.Бурџевића бб
Bojana Jelić
12.04.1980. profesor
R. Burdţevića bb
13) Милован Јечменица
03.03.1955. дипл.хем.
Немањина 57
Milovan Jeĉmenica
03.03.1955. dipl.hem.
Nemanjina 57
14) Осифор Кубуровић
20.12.1966. предузетник
Лимска 28
Osifor Kuburović
20.12.1966. preduzetnik
Limska 28
15) Зоран Лаптошевић
24.10.1955. настав.мат.
Н.Тесле 3
Zoran Laptošević
24.10.1955. nastav.mat.
N.Tesle 3
16) Божана Лончаревић
14.01.1956. дактилограф
Б.Бухе бр.1
Boţana Lonĉarević
14.01.1956. daktilograf
B.Buhe br.1
17) Реља Макљеновић
28.01.1970. радник
С.Бриг.138
Relja Makljenović
28.01.1970. radnik
S.Brig.138
18) Славко Марковић
02.11.1958. дипл.инг.маш.
Немањина 20
Slavko Marković
02.11.1958. dipl.ing.maš.
Nemanjina 20
19) Миливоје Милићевић
02.08.1949. дипл.инг.маш.
Лимска 55
Milivoje Milićević
02.08.1949. dipl.ing.maš.
Limska 55
20) Илинка Моићевић
08.04.1984. студент
Пролетерска 55
Ilinka Moićević
08.04.1984. student
Proleterska 55
21) Кристијана Моићевић
27.19.1970. ек.техничар
Л имска 7
Kristijana Moićević
27.19.1970. ek.tehniĉar
Limska 7
22) Снежана Нијемчевић
12.03.1966. мед.сестра
Јармовац 17
Sneţana Nijemĉević
12.03.1966. med.sestra
Jarmovac 17
23) Јован Никачевић
25.07.1960. радник
Бања - Орашац
Jovan Nikaĉević
25.07.1960. radnik
Banja - Orašac
24) Горан Оташевић
09.08.1964. предузетник
29.Октобар 49
Goran Otašević
09.08.1964. preduzetnik
29.Oktobar 49
25) Станислава Пенезић
15.08.1981. економиста
В.Караџића 32
Stanislava Penezić
15.08.1981. ekonomista
V.Karadţića 32
26) Ана Пријовић
20.07.1986. трговац
8.Март бб.
Ana Prijović
20.07.1986. trgovac
8.Mart bb.
27) Добринка Пушица
22.06.1956. текст.инг.
Кутл.пут бб.
Dobrinka Pušica
22.06.1056. tekst.ing.
Kutl.put bb.
28) Вујадин Радовић
15.05.1964. предузетник
Сјеверин
Vujadin Radović
15.05.1964. preduzetnik
Sjeverin
29) Драган Радовић
04.10.1958. дипл.ек.
С.Ковач.197
Dragan Radović
04.10.1958. dipl.ek.
S.Kovaĉev.197
30) Душан Радовић
15.12.1956. дипл.маш.инг.
М.Пијаде 2
Dušan Radović
15.12.1956. dipl.maš.ing.
M.Pijade 2
31) Мирко Раковић
24.09.1966. машинбравар
Бањска бб
Mirko Raković
24.09.1966. mašinbravar
Banjska bb
32) Лазар Рвовић
09.09.1969. дипл.прав.
Бањска бб
Lazar Rvović
09.09.1969. dipl.prav.
Banjska bb
33) Др Марина Самарџић
04.08.1960. анастезиолог
Немањина 52
Dr. Marina Samardţić
04.08.1960. anasteziolog
Nemanjina 52
34) Срето Стакић
04.09.1955. електрозавар.
Забрњ.Пенез.
12
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
Sreto Stakić
04.08.1955. elektrozavar.
Zabrnj.Penez.
35) Жељко Стикић
01.07.1960 електротех.
Рача
Ţeljko Stikić
01.07.1960 elektroteh.
Raĉa
36) Рада Танасковић
06.04.1955. дипл.архитекта
Лимска 55
Rada Tanasković
06.04.1955. dipl.arhitekta
Limska 55
37) Др. Предраг Терзић
07.04.1967. стоматолог
Д.Савића 37
Dr. Predrag Terzić
07.04.1967. stomatolog
D.Savića 37
38) Недељко Ћировић
Nedeljko Ćirović
39) Олгица Ђурић
Olgica Đurić
40) Вељко Чочовић
Veljko Ĉoĉović
41) Светозар Шалипур
Svetozar Šalipur
28.03.1956.
28.03.1956.
16.07.1967.
16.07.1967.
01.12.1964
01.12.1964.
28.04.1958.
28.04.1958.
радник
radnik
економиста
ekonomista
маш.техн.
maš.tehn.
правник
pravnik
Мажићи
Maţići
4.Јули 5
4.Juli 5
Д.Савића 43
D.Savića 43
Немањина
Nemanjina 54
4. Бошњачка листа за европски Санџак-Бећировић Хајро
Bošnjaĉka lista za evropski Sandžak –Bećirović Hajro
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
Ime i prezime
Хајро Бећировић
Hajro Bećirović
2) Џемаил Халилагић
Dţemail Halilagić
3) Сабахудин Срна
Sabahudin Srna
4) Сакиба Хоџић
Sakiba Hodţić
5) Сафет Џигал
Safet Dţigal
6) Емира Салкановић
Emira Salkanović
7) Ахмет Мандал
Ahmet Mandal
8) Нихана Бајрамовић
Nihana Bajramović
9) Мујо Јаховић
Mujo Jahović
10) Сабрија Чаушевић
Sabrija Ĉaušević
11) Шефик Алихоџић
Šefik Alihodţić
12) Азра Халилагић
Azra Halilagić
13) Дамир Караосмановић
Damir Karaosmanović
14) Хуанита Џигал
Huanita Dţigal
1)
датум рођења
datum rođenja
03.09.1949.
03.09.1949
02.04.1950.
02.04.1950.
08.04.1954.
08.04.1954.
16.05.1969
16.05.1969
08.11.1961
08.11.1961.
23.07.1955.
23.07.1955
15.09.1945
15.09.1945.
18.02.1982
18.02.1982
22.03.1961.
22.03.1961
12.03.1933.
12.03.1933.
20.08.1947
20.08.1947
17.10.1981
17.10.1981.
25.02.1980
25.02.1980
10.06.1981
10.06.1981
занимање
zanimanje
дипл.инг.тех.
dipl.ing.teh.
новинар
novinar
правник
pravnik
ССС
SSS
ССС
SSS
професор
profesor
пензионер
penzioner
ССС
SSS
аутопревозник
autoprevoznik
пољопривред.
poljoprivred.
пензионер
penzioner
дипл.соц.
dipl.soc.
ССС
SSS
Гимназија
Gimnazija
адреса
adresa
Лимска 36
Limska 36
В.Караџ.38
V.Karadţ.38
П.Чете 51
P.Ĉete 51
Лимска 1/9
Limska 1/9
Чит.пут 14
Ĉit.put 14
В.Караџ. 4
V.Karadţ. 4
Н.Тесле 1
N.Tesle 1
С.Ковач.90
S.Kovaĉ.90
Крајчинов.
Krajĉinov.
Забрњица
Zabrnjica
Забрњица
Zabrnjica
В.Влахов.18
V.Vlahov.18
8.Март
8.Mart
Чит.пут 19
Ĉit.put 19
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
13
Страна_____
5. Социјалистичка партија Србије – ПУПС
Socijalistiĉka partija Srbije –PUPS
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
датум рођења
занимање
адреса
Ime i prezime
datum roĊenja
zanimanje
аdresa
1) Десимир Ћирковић
Desimir Ćirković
2) Радован Ровчанин
Radovan Rovĉanin
3) Сретомир Гордић
Sretomir Gordić
4) Мр Витомир Пијевац
Mr Vitomir Pijevac
5) Новко Пријовић
Novko Prijović
6) Весна Југовић
Vesna Jugović
7) Гаврило Бујишић
Gavrilo Bujišić
8) Милисав Жарковић
Milisav Ţarković
9) Милован Стојкановић
Milovan Stojkanović
10) Аница Србљановић
Anica Srbljanović
11) Радивоје Радовић
Radivoje Radović
12) Борис Мрдовић
Boris Mrdović
13) Оливера Кашерић
Olivera Kašerić
14) Мирјана Ивановић
Mirjana Ivanović
15) Бошко Цвијовић
Boško Cvijović
16)Иванка Филиповић
Ivanka Filipović
17) Милован Пурић
Milovan Purić
18) Витомир Раовић
Vitomir Raović
19) Др Белма Грабовчић
Dr Belma Grabovĉić
13.04.1941
13.04.1941
30.10.1941
30.10.1941
27.02.1958
27.02.1958
18.12.1944
18.12.1944
10.10.1954
10.10.1954
11.10.1961
11.10.1961
09.05.1950
09.05.1950
13.10.1940
13.10.1940
02.01.1953
02.01.1953
11.11.1951
11.11.1951
09.07.1948
09.07.1948
26.02.1977
26.02.1977
28.10. 1963
28.10.1963
19.06.1947
19.06.1947
03.12.1944
03.12.1944
22.03.1951
22.03.1951
26.07.1936
26.07.1936
15.09.1955
15.09.1955
08.02.1959
08.02.1952
дипл.ек.
Немањина 70
dipl.ek.Nemanjina 70
професор
Лимска 33
profesor
Limska 33
дипл.ек.
Д.Савића 37
dipl.ek.D.Savića 37
дипл.маш.инг.Д.Савића 23
dipl.maš.ing. D.Savića 23
економиста Пролетерска 64
ekonomista Proleterska 64
дипл.ек.
Лимска 37
dipl.ek.Limska 37
дипл.ек.
Лимска 30
dipl.ek.Limska 30
ВКВ радник Бањска 16
BKV radnik Banjska 16
професор
Д.Савића 23
profesor
D.Savića 23
дипл.грађ.инг. Немањина 20
dipl.graĊ.ing. Nemanjina 20
трговац
Стрмац
trgovacStrmac
правник
Лимска 31
prаvnik
Limska 31
правник
Радничка 2
pravnik
Radniĉka 2
текст.тех.
Годушки пут
tekst.teh.
Goduški put
економиста Д.Савића 25
ekonomista D.Savića 25
наставник
Д.Савића
nastavnik
D.Savića
текст.тех.
Годушки пут
tekst.teh.
Goduški put
дипл.ел.инг. Немањина 39
dipl.el.ing.
Nemanjina 39
лекар спец. В.Влаховић 6
lekar spec.
V.Vlahovića 6
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
20) Вучета Гордић
09.02.1951
грађ.техн.
Д.Савића
Vuĉeta Gordić
09.02.1951
graĊ.tehn.
D.Savića
21) Велибор Павловић
22.03.1948
наставник
Лимска 55
Velibor Pavlović
22.03.1948
nastavnik
Limska 55
22) Милан Станчић
16.06.1947
дипл.ел.инг. Лимска 30
Milan Stanĉić
16.06.1947
dipl.el.ing.
Limska 30
23) Драган Вуковић
Dragan Vuković
24) Светлана Љујић
Svetlana Ljujić
25) Радмила Ћосовић
Radmila Ćosović
26) Малина Лујић
Malina Lujić
27) Бранимир Јовановић
Branimir Jovanović
28) Винка Митровић
Vinka Mitrović
29) Миливоје Перуничић
Milivoje Peruniĉić
30) Радоман Лисица
Radoman Lisica
31) Душан Мандић
Dušan Mandić
32) Авдо Хекалo
Avdo Hekalo
33) Будимир Дамјановић
Budimir Damjanović
34) Слађан Јановић
SlaĊan Janović
35) Милица Делић
Milica Delić
36) Зорица Петаковић
Zorica Petaković
37) Благоје Пантовић
Blagoje Pantović
38) Разија Колџић
Razija Koldţić
39) Мирко Јановић
Mirko Janović
40) Звјездимир Баковић
Zvjezdimir Baković
41) Љубомир Шпица
Ljubomir Špica
14
Страна_____
05.12.1950
књиговођа
Саставци
05.12.1950 knjigoviĊa
Sastavci
15.05.1970 маш.техн.
Д.Савића 25
15.05.1970 maš.tehn.
D.Savića 25
11.03.1976 ел.техничар
Немањина 14
11.03.1976 el.tehniĉar
Nemanjina 14
23.01.1963 фин.тех.
Његошева 2
23.01.1963 fin.teh.
Njegoševa 2
26.03.1951 ВКВ маш.брав.
Бања
26.03.1953 VKV maš.brav.
Banja
02.12.1951 хем.тех.
С.Бригада 11
02.12.1951 hem.teh.
S.Brigada 11
15.04.1949 дипл.ек.
Немањина 70
15.04.1949 dipl.ek.
Nemanjina 70
21.06.1950 машинбравар
Лимска бб
21.06.1950 mašinbravar
Limska bb
22.03.1950 професор
Бања
22.03.1950 profesor
Banja
02.04.1948 ВКВ лакирер
Лимска 32
02.04.1948 VKV lakirer
Limska 32
07.06.1956 економиста
Пролетерска 60
07.06.1956 ekonomista
Proleterska 60
24.06.1964 техничар
В.Караџића 2
24.04.1964
tehniĉar
V.Karadţić 2
05.05.1940 техничар
Лимска 17
05.05.1940
tehniĉar
Limska 17
13.01.1973
техничар
Д.Савића 23
13.01.1973 tehniĉar
D.Savića 23
06.04.1955 ВКВ
Кутловац
06.04.1955 VKV
Kutlovac
23.05.1953 угоститељ
Д.Савића 23
23.05.1953 ugostitelj
D. Savića 23
03.09.1968 металостр.
Зеленац
03.09.1968 metalostrugar
Zelenac
28.01.1962 металоглодач
Мажићи
28.01.1962 metaloglodaĉ
Maţići
18.07.1942 инжињер
Немањина 57
18.07.1942 inţinjer
Nemanjina 57
6. Демократска странка – Борис Тадић
Demokratska stranka – Boris Tadić
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
датум рођења
занимање
адреса
Ime i prezime
datum roĊenja
zanimanje
adresa
1) Миленко Милићевић
23.11.1953
дипл.еk.
Бањска 36
15
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
Milenko Milićević
23.11.1953
dipl.ek.
Banjska 36
2) Маријана Бјелић
23.08.1975
дипл.педаг.
Немањина 44
Marijana Bjelić
23.08.1975
dipl.pedag.
Nemanjina 44
3)Љиљана Бјеловић
30.05.1962
службеник
С.Гудурића 7
Ljiljana Bjelović
30.05.1962
sluţbenik.
Gudurića 7
4) Надежда Брашовановић
17.09.1958
Nadeţda Brašovanović
17.09.1958
5) Бранко Букумирић
30.08.1953
Branko Bukumirić
30.08.1953
6) Лариса Вулевић
13.01.1973
Larisa Vulević
13.01.1973
7) Мехо Гојак
17.12.1967
Meho Gojak
17.12.1967
8) Милорад Голочевац
07.01.1965
Milorad Goloĉevac
07.01.1965
9) Андрија Гудурић
13.12.1956
Andrija Gudurić
13.12.1956
10) Нада Дамјановић
19.01.1949
Nada Damjanović
19.01.1949
11) Василије Драгојловић
30.06.1954
Vasilije Dragojlović
30.06.1954
12) Југослав Дрчелић
30.11.1974
Jugoslav Drĉelić
30.11.1974
13) Вера Живковић
02.02.1981
Vera Ţivković
02.02.1981
14) Радоје Жугић
07.03.1949
Radoje Ţugić
07.03.1949
15) Јанко Јанковић
11.12.1954
Janko Janković
11.12.1954
16) Жељко Јечменица
26.11.1965
Ţeljko Jeĉmenica
26.11.1965
17) Драган Јешић
23.11.1959
Dragan Ješić
23.11.1959
18) Биљана Каплановић
25.06.1963
Biljana Kaplanović
25.06.1963
19) Милорад Којадиновић
27.10.1959
Milorad Kojadinović
27.10.1959
20) Радоје Којадиновић
05.03.1961
Radoje Kojadinović
05.03.1961
21) Драгољуб Колашинац
14.04.1960
Dragoljub Kolašinac
14.04. 1960
22) Верица Лисица
18.10.1981
Verica Lisica
18.10.1981
23) Бранислава Марић
13.10.1966
Branislava Marić
13.10.1966
24) Наташа Миковић
07.08.1984
Nataša Miković
07.08.1984
25) Александар Милошевић
22.03.1980
Aleksandar Milošević
22.03.1980
26) Милан Минић
09.10.1962
Milan Minić
09.10.1962
27) Бојана Мојићевић
28.09.1979
Bojana Mojićević
28.09.1979
професор
Р. Пајевића 24
profesor
R.Pajevića 24
професор
В.Влаховића 12
profesor
V.Vlahovića 12
техничар
В.Караџића 2
tehniĉar
V.Karadţića 2
техничар
Д.Савића 27
tehniĉar
D.Savića 27
службеник
С.бригада 4
sluţbenik
S.Brigada 4
дипл.инг.електр.
Н.Мановића 25
dipl.ing.elektr.
N.Manovića 25
учитељ
Немањина 48
uĉitelj
Nemanjina 48
дипл.педаг.
Лимска 33
dipl.pedag.
Limska 33
машински инг.
В.Караџића 44
mašinski ing.
V.Karadţića 44
дипл.инг.елект.
Бања
dipl.ing.elekt.
Banja
професор
М.Пијаде1
profesor
M.Pijade 1
професор
В.Караџића 32
profesor
V.Karadţića 32
дипл.инг.маш.
Р.Пајевића 25
dipl.ing.maš.
R.Pajevića 25
дипл.прав.
Д.Савића 47
dipl.prav.
D.Savića 47
студент
М.Селимовића 3
student
M.Selimovića 3
предузетник
4Санџачке бриг.15
preduzetnik
4 Sandţaĉke brig.15
дипл.психолог
29 Новембра 1
dipl.psiholog
29 Novembra 1
гимназија
И.Л.Рибара 21
gimnazija
I.L.Ribara 21
професор
Његошева 5
profesor
Njegoševa 5
дипл.инг.шум.
Д.Савића 3
dipl.ing.šum.
D.Savića 3
мед.сестра
Саставци
med.sestra
Sastavci
гимназија
Лимска 13
gimnazija
Limska 13
тех.админ.
Бања
teh.admin.
Banja
конобар
Добриловићи
konobar
Dobrilovići
16
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
28) Зоран Новаковић
10.03.1961
техничар
Х.Курталића 1
Zoran Novaković
10.03.1961
tehniĉar
H.Kurtalića 1
29) Марија Петровић
12.01.1973
професор
Лимска 40
Marija Petrović
12.01.1973
profesor
Limska 40
30) Радоје Радовић
28.06.1957
Radoje Radović
28.06.1957
31) Мирхета Скорупан
09.03.1964
Mirheta Skorupan09.03.1964
32) Витомир Словић
18.11.1972
Vitomir Slović
18.11.1972
33) Горан Словић
04.05.1970
Goran Slović
04.05.1970
34) Зијад Смаилбеговић
04.03.1961
Zijad Smailbegović
04.03.1961
35) Саво Спасојевић
27.01.1958
Savo Spasojević
27.01.1958
36) Зоран Станић
04.09.1958
Zoran Stanić
04.09.1958
37) Драгана Стокић
22.09.1968
Dragana Stokić
22.09.168
38) Абид Ћеловић
28.10.1953
Abid Ćelović
28.10.1953
39) Мирко Ћирковић
03.10.1979
Mirko Ćirković
03.10.1979
40) Фадил Хазировић
09.09.1956
Fadil Hazirović
09.09.1956
41) Милахета Хасанагић
23.02.1961
Milaheta Hasanagić
23.02.1961
предузетник
29 Октобар 1
preduzetnik
29 Oktobar 1
новинар сар.
8 Март 38
novinar sar.
8 Mart 38
предузетник
Кутловац 1
preduzetnik
Kutlovac 1
педузетник
Немањина 1
preduzetnik
Nemanjina 1
зубни техн.
Иве Андрића 6
zubni tehn.
Ive Andrića 6
дипл.ек.
Немањина 46
dipl.ek.
Nemanjina 46
дипл.маш.инг.
Лимска 40
dipl.maš.ing.
Limska 40
трговац
12 Јануар 41
trgovac
12 Januar 41
професор
Десетачки пут 1
profesor
Desetaĉki put 1
професор
4 Санџачке 60
profesor
4 Sandţaĉke 60
КВ зидар
Калафати
KV zidar
Kalafati
службеник
Р.Кочевића 10
sluţbenik
R.Koĉevića 10
7. Др Драган Ћетковић-Гага
Dr DraganĆetković-Gaga
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
Ime i prezime
1) Др Драган Ћетковић
Dr Dragan Ćetković
2) Др Снежана Пријовић
Dr Sneţana Prijović
3) Фикрет Кочевић
Fikret Koĉević
4) Др Драган Пијевчевић
Dr Dragan Pijevĉević
5) Будимир Пријовић
Budimir Prijović
6) Зоран Ратковић
Zoran Ratković
7) Славко Моићевић
Slavko Moićević
8) Ранка Радовић
Ranka Radović
датум рођења
datum rođenja
11.03.1951
11.03.1951
17.05.1964
17.05.1964
29.11.1938
29.11.1938
14.11.1953
14.11.1953
07.01.1955
07.01.1955
29.11.1956
29.11.1956
03.09.1969
03.09.1069
19.07.1954
19.07.1954
занимање
zanimanje
лекар спец.
lekar spec.
лекар спец.
lekar spec.
пензионер
penzioner
лекар спец.
lekar spec.
дипл.ек.
dipl.ek.
дипл.маш.инг.
dipl.maš.ing.
предузетник
preduzetnik
мед.техничар
med.tehniĉar
адреса
adresa
Б.Бухе 3
B.Buhe 3
Р.Бурџевића 17
R.Burdţevića 17
3 Санџачка 1
3 Sandţaĉka 1
Бања
Banja
Лимска 29
Limska 29
Лимска 5
Limska 5
Бањска 12
Banjska 12
Пролетeрска 2
Proleterska 2
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9) Изета Хаџић Опарница 10.10.1957
Izeta Hadţić Oparnica 10.10.1957
10) Милић Поповић
Milić Popović
11) Хајрудин Кадрибашић
Hajrudin Kadribašić
12) Милојко Којадиновић
Milojko Kojadinović
13) Др Душко Петрић
Dr Duško Petrić
14) Елвира Клајић
Elvira Klajić
07.03.1946
07.03.1946
01.08.1969
01.08.1969
30.07.1951
30.07.1951
23.11.1953
23.11.1953
20.07.1950
20.07.1950
17
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Страна_____
правник
Немањина 2
pravnik
Nemanjina 5
дипл.прав
dipl.prav.
предузетник
preduzetnik
ВКВ аутоелек.
VKV autoelek.
лекар спец.
lekar spec.
инг.технолог.
ing.tehnolog.
Д.Савића 47
D.Savića 47
Крајчиновићи
Krajĉinovići
И.Л.Рибара бб
I.V.Ribara bb
Лимска 38
Limska 38
И.Л.Рибaра 86
I.L.Ribara 86
8. ''Да се и Прибој гради - Нова Србија – Велимир Илић''
''Da se i Priboj gradi - Nova Srbija – Velimir Ilić''
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
датум рођења
занимање
пребивалиште
Ime i prezime
datum roĊenja
zanimanje
prebivalište
1) Никола Јоксимовић
Nikola Joksimović
2) Александар Мандић
Aleksandar Mandić
3) Мирослав Буквић
Miroslav Bukvić
4) Драгица Новаковић
Dragica Novaković
5) Татјана Жилић
Tatjana Ţilić
6) Момир Спаjић
Momir Spajić
7) Милашин Стојановић
Milašin Stojanović
8) Миле Јоксимовић
Mile Joksimović
9) Ивица Раковић
Ivica Raković
10) Зоран Tарабић
Zoran Tarabić
11) Јовица Пејовић
Jovica Pejović
12) Дејан Станојевић
Dejan Stanojević
13) Драганa Грујичић
Dragana Grujuĉić
14) Раденко Бјеловић
Radenko Bjelović
15) Славенко Бојанић
Slavenko Bojanić
16) Боре Буквић
19.09.1963
19.09.1963
25.01.1974
25.01.1974
05.07.1967
05.07.1967
03.06.1964
03.06.1964
09.02.1973
09.02.1973
14.11.1965
14.11.1965
05.09.1957
05.09.1957
07.06.1952
07.06.1952
25.12.1970
25.12.1970
07.06.1965
07.06.1965
07.06.1970
07.06.1970
15.03.1970
15.03.1970
14.11.1974
14.11.1974
16.06.1974
16.06.1974
10.12.1965
10.12.1965
25.04.1953
техничар
Д.Савића 47
tehniĉar
D.Savića 47
инокоресподент
Бања бб
inokorespodent
Banja bb
техничар
М.Пијаде 1
tehniĉar
M.Pijade 1
економиста
Рача бб
ekonomista
Raĉa bb
инг.тех.полим.
Бања
ing.teh.polim.
Banja
предузетник
22 децембар 14
preduzetnik
22 decembar 14
професор
В.Влаховића 9
profesor
V.Vlahovića 9
дипл.ек.
4 .Санџачка 130
dipl.ek.
4 .Sandţaĉka 130
предузетник
Потпећ
preduzetnik
Potpeć
предузетник
Немањина 57
preduzetnik
Nemanjina 57
дипл.инг.маш.
В.Влаховића 16
dipol.ing.maš.
V.Blahovića 16
предузетник
Лимска 40
preduzetnik
Limska 40
професор
Бања
profesor
Banja
техничар
Пролетерска 73
tehniĉar
Proleterska 73
металостр.
Зеленац 70
metalostr.
Zelenac 70
економиста
29 Октобар 65
Број 4
Bore Bukvić
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
25.04.1953
ekonomista
17) Жељко Новаковић
Ţeljko Novaković
18) Милада Пантовић
Milada Pantović
19) Велинка Бјеловић
Velinka Bjelović
20) Радоје Токовић
Radoje Toković
21) Саша Вајић
Saša Vajić
22) Радиша Станић
Radiša Stanić
23) Горан Бјелић
Goran Bjelić
24) Милун Гудурић
Milun Gudurić
25) Светлана Буквић
Svetlana Bukvić
26) Љиљана Анџић
Ljiljana Andţić
27) Маријана Деспић
Marijana Despić
28) Миломир Кашерић
Milomir Kašerić
03.05.1962
03.05.1962
10.11.1960
10.11.1960
05.09.1964
05.09.1964
01.07.1963
01.07.1963
14.10.1973
14.10.1973
14.07.1956
14.07.1956
12.04.1968
12.04.1968
17.02.1955
17.02.1955
06.07.1974
06.07.1974
01.04.1966
01.04.1966
06.11.1981
06.11.1981
03.02.1972
03.02.1972
18
Страна_____
29 Oktobar 65
техничар
Н.Мановића 50
tehniĉar
N.Manović 50
мед.сестра Лимска 15
med.sestra
Limska 15
угост.радник 4 Крајишке 54
ugost.radnika 4 Krajiške 54
техничар
Пролетерска 63
tehniĉar
Proleterska 63
ел.механ.
Н.Мановић 43
el.mehan.
N.Manovića 43
аутомех.
Првомајска 109
automeh.
Prvomajska 109
предузетник Немањина 30
preduzetnik Nemanjina 30
трговац
Кратово 55
trgovacKratovo 55
трговац
4 јула 10
trgovac4 jula 10
техничар
4 Санџачка 46
tehniĉar
4 Sandţaĉka 46
професор
Саставци
profesor
Sastavci
аутомехан. Кратово бб
automehan. Kratovo bb
9. Група грађана ''Нови људи за бољи Прибој''-Милорад Виларет
Grupa graĊana ''Novi ljudi za bolji Priboj'' – Milorad Vilaret
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
Ime i prezime
1) Мирослав Аврамовић
Miroslav Avramović
2) Mилорад Виларет
Milorad Vilaret
3) Бобан Мановић
Boban Manović
4) Мирко Тороман
Mirko Toroman
5) Дејан Јеремић
Dejan Jeremić
6) Душанка Гардовић
Dušanka Gardović
7) Војимир Ћирјаковић
Vojimir Ćirjaković
8) Сафет Кулоглија
Safet Kuloglija
9) Марина Голе
Marina Gole
датум рођења
datum rođenja
08.03.1970
08.03.1970
12.01.1947
12.01.1947
09.01.1963
09.01.1963
14.07.1984
14.07.1984
27.06.1976
27.06.1976
15.07.1973
15.07.1973
17.02.1961
17.02.1961
16.04.1951
16.04.1951
04.10.1985
04.10.1985
занимање
zanimanje
адреса
adresa
прив.пред.
Лимска 32
priv.pred.
Limska 32
проф.нем.јез.
Немањина 30
prof.nem.jez.
Nemanjina 30
дипл.инг.шум.
Првомајска 141
dipl.ing.šum.
Prvomajска 141
инг.информ.
Лимска 33
ing.inform.
Limska 33
студент
Лимска 57
student
Limska 57
сар.мат.пр.
Немањина 30
sar.mate.pr.
Nemanjina 30
предузетник
Р.Бурџев.6
preduzetnik
R.Burdţev. 6
радник
Заостро
radnik
Zaostro
незапослена
8.Март бб
nezaposlena
8.Mart bb
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
10) Наташа Клисура
Nataša Klisura
11) Мирко Бугарин
Mirko Bugarin
12) Момир Виларет
Momir Vilaret
13) Милан Луковић
Milan Luković
14) Радош Ранитовић
Radoš Ranitović
15) Ксенија Буквић
Ksenija Bukvić
16) Душан Јањушевић
Dušan Janjušević
17) Дејана Милићевић
Dejana Milićević
18) Мирјана Тороман
Mirjana Toroman
19) Синиша Вилотић
Siniša Vilotić
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
08.05.1984
18.05.1984
13.09.1956
13.09.1956
01.01.1967
01.01.1967
14.03.1967
14.03.1967
16.09.1950
16.09.1950
23.01.1959
23.01.1959
16.07.1956
16.07.1956
03.11.1984
03.11.1984
04.07.1984
14.07.1984
17.08.1974.
17.08.1974
студент
student
пензионер
penzione
радник
radnik
радник
radnik
лугар
lugar
незапослена
nezaposlena
предузетник
preduzetnik
техн.нумер.
tehn.numer.
економиста
ekonomista
радник
radnik
19
Страна_____
Речица бб
Reĉica bb
Првомајска 7
Prvomajska 7
Забрђе
Zabrdje
Калуђеровићи
KaluĊerovići
Сочице
Soĉice
Прибој
Priboj
Рабреновац
Rabrenovac
3 Сан.бриг.
3 San.brig.
Лимска 33
Limska 33
Саставци
Sastavci
10. Либерално демократска партија-Чедомир Јовановић
Liberalno demokratska partija-Ĉedomir Jovanović
_________________________________________________________________________________
Име и презиме
Ime i prezime
датум рођења
datum rođenja
занимање
zanimanje
адреса
adresa
1) Славиша Јањушевић
16.06.1971
дипл.ек.
Н.Мановића бб
Slaviša Janjušević
16.06.1971
dipl.ek.
N.Manovića bb
2) Кенан Хајдаревић
25.09.1975
дипл.мaш.инг.
12.Јануар 41
Kenan Hajdarević
25.09.1975
dipl.maš.ing.
.Januar 41
3) Адел Слатина
30.03.1977
студент
М.Селим.7
Adel Slatina
30.03.1977
student
M.Selim. 7
4) Алвин Пештовић 23.03.1984
студент
12.Јануар 116
Alvin Peštović
23.03.1984
student
12.Januar 116
5) Ален Џидић
15.06.1983
инг.менаџ.
С.Ковач. 1
Alen Dţidić
15.06.1983
ing.menadţ.
S.Kovaĉ. 1
6) Бинаса Џигал
18.11.1956
економиста
Лимска 51
Binasa Dţigal
18.11.1956
ekonomista
Limska 51
7) Бранка Потпарић30.01.1976
проф.срп.јез.
12.Јануар 100
Branka Potparić
30.01.1976
prof.srp.jez.
12.Januar 100
8) Вера Љубојевић
03.05.1978
проф.раз.нас.
Рача
Vera Ljubojević
03.05.1978
prof.raz.nas.
Raĉa
9) Дајана Шарак
15.09.1978
проф.раз.нас.
Лимска 57
Dajana Šarak
15.09.1978
prof.raz.nas.
Limska 57
10) Дамир Алић
26.08.1980
дипл.ек.
Р.бригада 6
Damir Alić
26.08.1980
dipl.ek.
R.brigada 6.
11) Др.Дара Полимац
15.08.1955
лекар спрец.
Лимска 36
Dr. Dara Polimac
15.08.1955
lekar spec.
Limska 36
12) Драгана Мулаосмановић09.05.1960
дипл.матем.
Санџачка 12
Dragana Mulaosmanović 09.05.1960
dipl.matem.
Sandţanĉ. 12
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
13) Едиб Хасанагић
Edib Hasanagić
14) Зденко Ћирковић
Zdenko Ćirković
15) Иван Ивановић
Ivan Ivanović
16) Ивана Пузовић
Ivana Puzović
17) Јасмин Хoџић
Jasmin Hodţić
18) Мевлудин Маслак
Mevludin Maslak
19) Мима Алајбеговић
Mima Alajbegović
20) Миомир Пријовић
Miomir Prijović
21) Мирослав Мoровић
Miroslav Morović
22) Мунир Алихоџић
Munir Alihodţić
23) Назиф Бајрамовић
Nazif Bajramović
24) Наил Слатина
Nail Slatina
25) Нермин Алихоџић
Nermin Alihodţić
26) Радмила Млађеновић
Radmila MlaĊenović
27) Сабиха Слатина
Sabiha Slatina
28) Санел Џидић
Sanel Dţidić
29) Сафет Шебо
Safet Šebo
30) Светлана Бјеловић
Svetlana Bjelović
31) Сенаид Солаковић
Senaid Solaković
32) Сњежана Дерикоњић
Snjeţana Derikonjić
33) Спасоје Шалипур
Spasoje Šalipur
34) Суанита Хасовић
Suanita Hasović
35) Сулејман Џунузовић
Sulejman Dţunuzović
36) Хилмија Алагић
Hilmija Alagić
37) Џенан Кочевић
Dţenan Koĉević
09.11.1955
09.11.1955
19.04.1962
19.04.1962
12.05.1975
12.05.1975
03.06.1989
03.06.1989
29.11.1983
29.11.1983
04.11.1978
04.11.1978
03.10.1964
03.10.1964
16.04.1973
16.04.1973
09.06.1988
09.06.1988
11.12.1966
11.12.1966
21.05.1972
21.05.1972
09.08.1952
09.08.1952
13.03.1970
13.03.1970
13.01.1971
13.01.1971
28.10.1955
28.10.1955
19.10.1973
19.10.1973
26.03.1962
26.03.1962
06.07.1982
06.07.1982
06.05.1983
06.05.1983
03.03.1982
03.03.1982
01.09.1948
01.09.1948
29.07.1967
29.07.1967
23.04.1954
23.04.1954
20.04.1952
20.04.1952
17.02.1974
17.02.1974
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
20
Страна_____
правник
Санџачка 18
pravnik
Sandţaĉka 18
судски извр.
Немањина 47
sudski izvrš.
Nemanjina 47
маш.техн.
Сјеверин
maš.tehn.
Sjeverin
ученица
29.Октобар 63
uĉenica
29.Oktobar 63
студент
Немањина 29
student
Nemanjina 29
монтер
Б.Пенезића 1
monter
B.Penezića 1
дипл.прав.
29.Новембра 1
dipl.prav.
29.Novembra 1
дипл.инг.маш.
Парт.пут.40
dipl.ing.maš.
Part.put 40
рук.грађ.машина
Д.Савића 21
ruk.graĊ.mašina
D.Savića 21
електрозавар.
Д.Савића 94
elektrozavar.
D.Savića 94
металостругар
Сутјеска 1
metalostrugar
Sutjeska
пензионер
Забрњица
penzioner
Zabrnjica
електротехничар
Забрњица
elektrotehniĉarZabrnjica
виши физитерапеут Његошева 10
viši .fizioterapeut
Njegoševa 10
књиговођа
С.Ковачевића 36
knjigovoĊa
S.Kovaĉevića 36
дипл.инг.метал.
М.Селимовић 11
dipl.ing.metal.
M.Selimovića 11
пензионер
Б.Пенезића 1
penzioner
B.Penezića 1
хемиј.техничар
Лимска 7
hemij.tehniĉar
Limska 7
мед.техничар
Немањина 28
med.tehniĉar
Nemanjina 28
трговац
И.Л.Рибара 20
trgovac
I.L.Ribara 20
пензионер
Д.Савића 220
penziner
D.Savića 220
прив.прадуз.
Д.Савића 23
priv.preduz.
D.Savića 23
дипл.ек.
Немањина 28
dipl.ek.
Nemanjina 28
пензионер
Калафати
penzioner
Kalafati
трговац
Р.Бурџевића 115
trgovac
R.Burdţevića 115
Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
21
Страна_____
II Решење објавити у Службеном листу општине.
Rešenje objaviti u Sluţbenom listu opštine.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број:013-35 од 26.04.2008. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Снежана Радомировић,дипл.прав.ср.
САДРЖАЈ
Број акта
НАЗИВ АКТА
I АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
РЕШЕЊЕ о утврђивњу Збирне изборне листе...... 1-14
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Страна
Download

Službeni list broj 4