PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
Broj 100/2014
Dana:06.06.2014.
NEPOKRETNOST:
Poslovni prostor broj posebnog dela 6-11,
na I spratu stambeno poslovne zgrade, broj
zgrade 1, sagrađena na parceli broj 4543,
upisano u LN broj 13517 KO Vršac
MESTO:
Vršac, Ul. Žarka Zrenjanina broj 29
SVOJINA
MEŠOVITA:
AD „IGMA“ Uljma, Uljma, ul. Ritska bb
1
PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
SADRŽAJ
Naslovna strana
Sadržaj
IZVEŠTAJ
Rešenje Ministarstva pravde RS pravno lice
Rešenje Ministarstva pravde za procenitelja
NALAZ
Metodologija procene
Tehnički opis nepokretnosti
Zaključak
Mišljenje
PRILOZI
Fotografije nepokretnosti
Imovinsko-pravna dokumentacija
2
PROJEKTNI BIRO “MS 1990” doo
Pančevo
Ulica Petra Drapšina 2 D
Tel:013-321.986
fax: 013-302.935
Mob; 064-3.728.713
IZVEŠTAJ
O utvrđenoj tržišnoj vrednosti poslovnih prostora, broj posebnog dela 7-11, na I spratu
stambeno poslovne zgrade, zgrada broj 1 sagrađena na parceli broj 4543, upisano u LN broj
13517 KO Vršac.
Procena je izvršena na zahtev Vlanika, u cilju utvrđivanja likvidacione vrednosti za potrebe
UPPR-a
Na osnovu utvrđenih troškova građenja, na osnovu utvrđene sadašnje građevinske vrednosti,
na osnovu utvrđenih tržišnih merila, određuje se:


Građevinska vrednost nepokretnosti, u iznosu od 26.206.624,00 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), građevinska
vrednost nepokretnosti, iznosi 226.804,50€.


Tržišna vrednost nepokretnosti, u iznosu od 38.756.841,00 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), tržišna
vrednost nepokretnosti, iznosi 335.420,00€.


Likvidciona vrednost nepokretnosti, u iznosu od 27.129.789,00 dinara.
Prema srednjem kursu NBS, (115,5472 dinara za €, na dan 06.06.2014.), likvidaciona
vrednost nepokretnosti, iznosi 234.794,00€.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl. inž. ecc.
3
N
A
L
A
Z
Na zahtev Vlasnika, urađena je ova procena. Prethodno je izvršeno snimanje nepokretnosti,
zatim su prikupljeni potrebni podaci. Pregled je izvršen 05. 06. 2014 godine. Prilikom pregleda
urađeno je i fotografisanje. Zadatak procenitelja je utvrđivanje građevinske, tržišne i likvidacione
vrednosti nepokretnosti. Podaci o nepokretnostima koje su predmet procene preuzeti iz lista
nepokretnosti broj 13517 KO Vršac od 30.04.2014 godine.
Predmet procene čine sledeće nekretnine, upisane u LN broj 13517 KO Vršac:
-
poslovni prostor-šest prostorija poslovnih usluga, broj posebnog dela 6, površine 115,00
m2;
-
poslovni prostor-devet prostorija poslovnih usluga, broj posebnog dela 7, površine 84,00
m2;
-
poslovni prostor-osam prostorija poslovnih usluga, broj posebnog dela 8, površine
142,00 m2;
-
poslovni prostor-dve prostorije poslovnih usluga, broj posebnog dela 9, površine 37,00
m2;
-
poslovni prostor-dve prostorije poslovnih usluga, broj posebnog dela 10, površine 32,00
m2;
-
poslovni prostor-četiri prostorija poslovnih usluga, broj posebnog dela 11, površine
66,00 m2.
Nepokretnosti se u prirodi nalaze u Vršcu ulica Žarka Zrenjanina broj 29. U prirodi
nepokretnost stambeno poslovna zgrada se nalazi na uglu ulica Žarka Zrenjanina i Vuka Karadžića.
4
Metodologija procene vrednosti
U postupcima procene vrednosti nepokretnosti postoje tri metode i to; tržišno-troškovna,
komparativna i dohodovna metoda. U postupku utvrđivanja tržišne vrednosti predmetnih
nepokretnosti koristiće se tržišno troškovna metoda. Ova metoda će se primeniti iz razloga što nema
pouzdanih podataka o prometu sličnih nepokretnosti na navedenoj mikro lokaciji.
Tržišno-troškovni metodološki pristup proceni vrednosti u sebi sadrži pored elemenata
tržišnosti i procenu troškova izgradnje sličnih ili istih objekata umanjenu za stepen njihove realne
amortizovanosti.
Troškovna metoda se primenjuje kod nepokretnosti, najčešće su to objekti kojih u prometu
ima zanemarljiv broj i skoro da nema, te koji su specifični po svojoj nameni, funkciji i načinu
izgradnje i za koje nema pouzdanih podataka o prometu. Iz navedenih razloga smatra se da je
usvojena metoda, najrealnija i najbliža tržišnim uslovima.
Troškovna metoda podrazumeva utvrđivanje nepokretnosti po vrsti, utvrđivanje načina i
gradnje i vrste matarijala od kojih su objekti izgrađeni, utvrđivanje površine i namene objekata,
utvrđivanje stepena izgrađenosti-gotovosti, utvrđivanje izgleda, podobnosti i pogodnosti korišćenja.
Procenom je određena kao„fer tržišna vrednost“ koja prema, standardu MRS 16,
predstavlja„cenu po kojoj će se obaviti kupoprodajna transakcija između zainteresovanih
prodavaca i zainteresovanih kupaca, u uslovima kada ni jedan ni drugi nisu pod prinudom da
prodaju, odnosno da kupe imovinu koja je predmet transakcije i u kojima obe strane raspolažu
odgovarajućim saznanjima i relevantnim činjenicama“.
Procedura za primenu izabrane metodologije
Primenjena procedura procene je obuhvatila sledeće korake:
-
Pregled raspoložive dokumentacije,
-
Uvid u stanje nepokretnosti na licu mesta,
-
Prikupljanje i analiza informacija o visini troškova izgradnje,
-
Tehnička dotrajalost objekta–stopa amortizovanosti,
-
Analiza lokacijskih i mikrolokacijskih aspekata,
-
Prikupljanje i razmatranje informacija o visini tržišnih vrednosti objekata
5
-
Određivanje tržišne i likvidacione vrednosti nepokretnosti
-
Zaključak
-
Mišljenje
Pregled raspoložive dokumentacije
Kada je u pitanju imovinsko-pravna dokumentacija, od strane Vlasnika, stavljena je na
raspolaganje sledeća dokumentacija:
1. Prepis lista nepokretnosti broj 13517 K. O. Vršac , od 30. 04.2014 godine;
Uvidom u
A.list, podaci o zemljištu, lista nepokretnosti broj 13137 K.O. Vršac od
30.04.2014 godine, površina zemljišta pod zgradama-objektima, iskazuje se tabelarno:
Tabela 1.
Red.
broj
1
Broj zgrade
Parcela
Potes
1
4543
Žarka
Zrenjanina
29
2
4543
Žarka
Zrenjanina
Način
Površina
korišćenja
Ha Ar m2
Zemljište
pod
zgradom
6
78
1
09
Zemljište
uz zgradu
Uvidom u B.list Podaci o nosiocu prava na zemljištu, lista nepokretnosti broj 13517 KO
Vršac od 30.04.2014, evidentirano je pravo korišćenja parcela broj 4543 u 21/100 udela na ime AD
„IGMA“ Uljma, uljma, Ritska bb.
Uvidom u V.list-1 deo Podaci zgradama i drugim građevinskim objektima i nosiocima prava
na njima, lista nepokretnosti broj 13517 KO Vršac od 30.04.2014 godine, u prirodi identifikovano je
sledeće:
6
Tabela 2.
Broj
Red.br
parcele
1
Br.
Naziv
zgrade
objekta
4543
1
Broj etaža
Stambeno
poslovna
zgrada
Oblik
Obim
prava-
svojine
udela
Svojina
mešovita
21/100
P P
S
o
p
investitor
1
Igma AD
Uljma
1
r
1
Pk
Nosilac
Uvidom u V.list-2 deo Podaci o stanu i poslovnoj prostoriji kao posebnim delovima zgrade
ili drugih građevinskih objekata i nosioca prava na njima, lista nepokretnosti broj 13517 KO Vršac,
utvrđuje se sledeće:
Tabela 3.
Red.
Broj
br.
zgrade
Sprat
Broj
Način
posebnog
korišćenja i
dela
sobnost
1
1
I sprat
6
1
1
I sprat
7
1
1
I sprat
8
1
1
I sprat
9
1
1
I sprat
10
1
1
I sprat
11
Poslovni
prostor-šest
prostorija
poslovnih
usluga
Poslovni
prostor-devet
i više
prostorija
poslovnih
usluga
Poslovni
prostor-osam
prostorija
poslovnih
usluga
Poslovni
prostor-dve
prostorija
poslovnih
usluga
Poslovni
prostor-dve
prostorija
poslovnih
usluga
Poslovni
prostor-četiri
prostorija
poslovnih
usluga
7
Površina
Nosilac
Vsta
Obim
prava
prava
udela
115,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
84,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
142,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
37,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
32,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
66,00
IGMA
AD
Uljma
Svojina
Mešovita
1/1
Uvidom u G.list, Podaci o teretima i ograničenjima, lista nepokretnosti broj 13517 K.O.
Vršac od 30.04.2014 godine, utvrđuje se postojanje pravnih tereta na etažnim celinama.
Fotokopija navedene imovinsko-pravne dokumentacije sastavni je deo ove procene i nalazi
se u poglavlju Imovinsko-pravna dokumentacuija.
Uvid u stanje nepokretnosti na licu mesta
Poslovni prostor-broj posebnog dela 6-11
Poslovni prostori gore opisani nalaze se na I spratu stambeno poslovne zgrade, sagrađene na
parceli broj 4543 KO Vršac što se u prirodi nalazi u Vršcu ulica Žarka Zrenjanina broj 29, strogi
centar Vršca. Prema podacima iz LN broj 13517 KO Vršac, površina poslovnih prostora, broj
posebnog dela 6-11 iznosi 476,00 m2. Prema snimljenom stanju na licu mesta, stambeno poslovna
zgrada je starije gradnje, zidana opekarskim proizvodima. Krovna konstrukcija objekta drvena,
Krovni pokrivač objekta crep. Na objektu postavljeni oluci, opšivke i olučne vertikale od
pocinkovanog lima. Stambeno poslovnu zgradu čine etaže podrum, prizemlje i sprat. Završne podne
obloge u poslovnim prostorijma, broj posebnog dela 6-11 su keramičke pločice i hrastov parket, sve
u zavisnosti od namene prostorija. Poslovne prostorije, broj posebnog dela 6-11 u prirodi se sastoje
od kancelarija, zajedničkih prostorija-hodnika i sanitarnih blokova. Unutrašnje zidne površine
objekta malterisane, izgletovane i završno okrečene. Fasadne zidne površine završno obrađene
gipsarskim elementima, završno okrečeno trajnim fasadnim premazima. Veza između etaža
ostvarena je armirano betonskim dvokrakim stepeništem. U fasadnim otvorima stolarija drvena,
krilo na krilo, zastakljeno jednostrukim staklom. Unutrašnja stolarija drvena puna i poluzastakljena,
ručne izrade. U poslovnim prostorijama, urađen razvod instalacija NN struje, vodovoda,
kanalizacije i instalacije EG. Sve instalacije povezane na ulične mreže. Razvod instalacija Eg
urađen cevima podno. Po prostorijama postavljeni radijatori. Instalacije EG povezane na gasni
kotao. Prema snimljenom stanju, do današnjeg dana izvršena su značajna ulaganja u rekonstrukciju
poslovnih prostora.
8
Prikupljanje i analiza informacija o visini troškova izgradnje
Troškovima izgradnje objekta obuhvaćeni su:
troškovi izrade i overe tehničke dokumentacije objekta,
troškovi građenja i opremanja objekta,
troškovi nadzora nad izvođenjem objekta.
Gradnja i opremanje objekta su po finansijskoj vrednosti najznačajnija komponenta strukture
investicionog programa, koja takođe poseduje sopstvenu vrlo razgranatu strukturu troškova. Za
predmetni objekat koji se ovde analizira komponente strukture troškova građenja i opremanja su
troškovi:
izvođenja grubih građevinskih radova u koje spadaju:
-
zemljani radovi,
-
zidarski radovi,
-
betonski i armirano betonski radovi,
-
armirački radovi i
-
tesarski radovi
izvođenja građevinsko zanatskih radova u koje spadaju:
-
izolaterski radovi,
-
stolarski radovi,
-
limarski radovi,
-
keramičarski radovi,
-
molersko-farbarski radovi,
-
krovopokrivački radovi,
-
fasaderski radovi i
-
razni radovi.
izvođenja instalaterskih radova u koje spadaju:
-
instalacije vodovoda i kanalizacije,
-
elektro instalacije,
-
mašinske instalacije
9
Prema današnjim prosečnim cenama materijala i radne snage, troškovi građenja ovakvih
objekata i navedenog stepena izgrađenosti, svedeno na m2 površine iznose kako je iskazano u
tabeli:
Tabela 4.
Red Naziv objekta
broj
1
2
3
4
5
6
7
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 6
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 7
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 8
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 9
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 10
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 11
1-6
Broj
parcele
Broj
zgrade u LN/
površina
Br.
m2
zgrade
Sprat
Građevinska
vrednost (€/m2) /
(€ total)
Amortizovana
vrednost (€/m2) /
(€ total)
m2
Total
m2
Total
4543
1
115,00
Sp
600,00
69.000,00
468,00
53.820,00
4543
1
84,00
Sp
600,00
50.400,00
468,00
39.312,00
4543
1
142,00
Sp
600,00
85.200,00
468,00
66.456,00
4543
1
37,00
Sp
675,00
24.975,00
526,50
19.480,50
4543
1
32,00
Sp
675,00
21.600,00
526,50
16.848,00
4543
1
66,00
Sp
600,00
39.600,00
468,00
30.888,00
4543
1
476,00
Sp
10
290.775,00
226.804,50
Tehnička dotrajalost objekta–stopa amortizovanosti
Trajanje građevinskih objekata zavisi od vrste i kvaliteta upotrebljavanih materijala za
njihovu izgradnju, kvaliteta izvođenja radova, starosti objekta i intenziteta i kvaliteta održavanja. U
građevinskoj teoriji i praksi, u zavisnosti od vrste objekata i upotrebljavanih materijala za njihovu
izgradnju, kao i od kvaliteta građenja u upotrebi su termini «verovatni vek trajanja objekta» i
«apsolutni vek trajanja objekta». Prvi termin označava prosečan vek trajanja određene vrste
objekata sa prosečnim intenzitetom i kvalitetom održavanja a drugi termin označava maksimalan
vek trajanja određene vrste elemenata, materijala i objekta u celini sa vrlo intenzivnim i kvalitetnim
održavanjem. Na osnovu snimljenog stanja na licu mesta objekat se vrlo dobro održava. Prema
snimljenom stanju na licu mesta dana 05.06.2014 godine, poslovne prostorije, broj posebnog dela 611 se vrlo dobro održavaju. U poslovnim prostorijama, nisu uočene vidne deformacije, pukotine niti
oštećanja. Sve instalacije su ispravne i u funkciji. Podne i zidne obloge su u vrlo dobrom stanju.
Verovatni vek trajanja ovakvih objekata iznosi 100 godina, a apsolutni vek trajanja iznosi
150 godina.
Utvrđivanje stope amortizovanost-tehničke dotrajalosti vrši se na sledeći način;
A=0,80 x n/N x(n+N)/2Nx100
n= starost objekta
N= vek trajanja objekta
A= %
Analiza lokacijskih i mikrolokacijskih aspekata
Za potrebe procene, uvidom na licu mesta, utvrđivani su podaci o zemljištu. Takođe su
sagledani lokacijski i mikrolokacijski aspekti i to pristup nepokretnosti, saobraćajnice,
infrastruktura. Stambeno poslovna zgrada se nalazi u Vršvu ulica Žarka Zrenjanina 29. U prirodi
stambeno poslovna zgrada se nalazi na uglu ulica Žarka Zrenjanina i Vuka Karadžića. Pristup
stambeno poslovnoj zgradi omogućen iz suvog ajnfora iz obe ulice. U ulicama Žarka Zrenjanina
uređene su asfaltne saobraćajnice, horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija. Ulica Žarka
Zrenjanina ima veliki poprečni profil sa po dve saobraćajne trake u oba pravca. U ulici Žarka
Zrenjanina i Vuka Kradžića uređeni su trotoari, parking prostori za putnička vozila. Tačnije
stambeno poslovna zgrada se nalazi u strogom centru grada Vršca.
11
U
blizini nepokretnosti su objekti društevnog standarda za snabdevanje, obrazovanje,
kulturu, ugostiteljstvo, saobraćaj imajući u vidu ponudu sadržaja u gradu Vršac. Mikrolokacije
stambeno poslovne zgrade je u potpunosti opremljena.
Prikupljanje i razmatranje informacija o visini tržišnih vrednosti objekata
U postupku utvrđivanja tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti koristiće se tržišno
troškovni metod.
Na osnovu utvrđenih iznosa u Tabeli 4. i analizom svih elemenata u ovom Nalazu, određuje
se prosečna tržišna i likvidaciona vrednost etažnih celina:
Tabela 5.
Red Naziv objekta
broj
1
2
3
4
5
6
7
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 6
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 7
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 8
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 9
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 10
Poslovni
prostor-broj
posebnog
dela 11
1-6
Broj
parcele
Broj
zgrade u LN/
površina
Br.
m2
zgrade
Sprat
Tržišna
vrednost (€/m2) /
(€ total)
Likvidaciona
vrednost (€/m2) /
(€ total)
m2
Total
m2
Total
4543
1
115,00
Sp
700,00
80.500,00
490,00
56.350,00
4543
1
84,00
Sp
700,00
58.800,00
490,00
41.160,00
4543
1
142,00
Sp
700,00
99.400,00
490,00
69.580,00
4543
1
37,00
Sp
780,00
28.860,00
546,00
20.202,00
4543
1
32,00
Sp
780,00
24.960,00
546,00
17.472,00
4543
1
66,00
Sp
650,00
42.900,00
455,00
30.030,00
4543
1
476,00
Sp
12
335.420,00
234.794,00
Pretpostavljeno vreme utrživosti nepokretnosti predstavlja realno potrebno vreme da se
transakcija nad nepokretnostima može izvršiti, a ono se kreće u razmacima:
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 1-3 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 3-6 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od 6-12 meseci
- pretpostavljeno vreme utrživosti od preko 12 meseci
Analizirajući tržište nepokretnosti, analizirajući predmetne nepokretnosti, pretpostavljeno
vreme utrživosti predmetnih nepokretnosti iznosi od 6-12 meseci.
Zaključak
Procena je urađena prema opštim pravilima i tehnikama za procenjivanje nepokretnosti. Pri
tome se imalo u vidu svrha ove procene, tj da je planirano da će se podaci i vrednosti dobijene ovom
procenom koristiti prevashodno za utvrđivanje realne tržišne vrednosti nepokretnosti, odnosno
procenjena vrednost je jednaka fer tržišnoj vrednosti koja bi se mogla postići prilikom eventualne
transakcije predmetne nepokretnosti.
Pri proceni vrednosti došlo se do zaključka i dokaza da je pravni status nepokretnosti
regulisan i nesporan, a da na objektima ima upisanih pravnih tereta.
13
Na osnovu utvrđenog u ovom Nalazu, na osnovu primenjenog metoda procene, određuje se
sledeće:
M I Š LJ E NJ E
Određuje se tržišna vrednost poslovnih prostora, broj posebnog dela 7-11, na I spratu
stambeno poslovne zgrade, zgrada broj 1 sagrađena na parceli broj 4543, upisano u LN broj
13517 KO Vršac, u iznosu od 335.420,00€, odnosno 38.756.841,00 dinara, prema srednjem kursu
NBS na dan 06. 06. 2014.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl.inž.ecc.
14
Određivanje likvidacione vrednosti nepokretnosti
Likvidaciona vrednost je cena koju nepokretnost može dostići u slučaju brze prodaje.
Likvidaciona vrednost je manja od fer tržišne vrednosti nepokretnosti. U cilju dostizanja fer tržišne
vrednosti nepokretnosti neophodan je period od par meseci do godinu dana. U slučaju urgente
prodaje, ostavariće se bitno manja tržišna vrednost. Na osnovu svega napred iznetog, može se
zaključiti da likvidaciona vrednost pretpostavlja znatno kraći period izloženosti nepokretnosti na
tržištu (od 3 do max. 6 meseci).
Uzimajući u obzir kvalitet predmetne nepokretnosti, mikro lokaciju nepokretnosti,
pristupačnost, trenutno stanje na tržištu nepokretnosti,postojanje tereta, smatramo da likvidaciona
vrednost predstavlja tržišnu vrednosti umanjenu za 30%.
Likvidaciona vrednost vrednost poslovnih prostora, broj posebnog dela 7-11, na I spratu
stambeno poslovne zgrade, zgrada broj 1 sagrađena na parceli broj 4543, upisano u LN broj
13517 KO Vršac, iznosi 234.794,00€ , odnosno 27.129.789,00 dinara, prema srednjem kursu na
dan 06.06.2014. godine.
Pančevo, dana 06. 06. 2014.
PROCENITELJ:
Sveto Mišković građ.inž.
DIREKTOR:
Nikola Mišković dipl. inž. ecc.
15
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
IZGLED IZ ULICE ŽARKA ZRENJANINA
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
IZGLED IZ ULICE VUKA KARADŽIĆA
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
DVORIŠNI IZGLED
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
IZGLED UGLA ULICA ŽARKA ZRENJANINA I VUKA KARADŽIĆA
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
Enterijer
Enterijer
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
Enterijer
Enterijer
VLASNIK: A.D. „IGMA“ ULJMA
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Mesto: Vršac, Žarka Zrenjanina 29
Snimljeno: 05.06.2014.
Enterijer
Enterijer
Download

Procena Vršac, poslovni prostor