Economy Chamber of Srem
Sremska Mitrovica
presentation
Sremska privredna komora osnovana je Zakonom o komorama kao samostalna, stručno-poslovna organizacija privrednih društava, banaka i drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju
privrednu delatnost u opštinama: Sremska Mitrovica, Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova i Šid, i
koje povezuje zajednički poslovni interes.
Sremska privredna komora je osnovna 1975. godine, kao regionalna privredna komora i
stalnim unapređenjem kvaliteta i kvantiteta usluga sledi potrebe svojih članica. Komora je interesna asocijacija privrednih subjekata, mesto njihovog okupljanja i usklađivanja interesa, utvrđivanja zajedničkih stavova, razmene iskustava i uspostavljanja poslovnih veza kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Zadatak Komore je da stvori ambijent privrednicima za uspešno poslovanje i shodno tome vrši sledeće usluge:
•
Promocija privrede Srema u zemlji i inostranstvu i u okviru toga izrada promotivnih materi jala za predstavljanje privredno-turističkih potencijala Srema
•
Organizovanje prezentacija i promocija preduzeća, proizvoda i usluga
•
Informisanje privrednika putem veb sajta, štampanih medija, televizije i radija
•
Organizovanje nastupa privrednika na sajmovima i poseta sajmovima u zemlji i
inostranstvu
•
Učešće u organizaciji sajmova privrednog karaktera na lokalnom nivou
•
Poslovni susreti u zemlji i inostranstvu
•
Pružanje pomoći u traženju poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu
•
Jačanje bilateralnih odnosa, pre svega preko predstavnika PKS u inostranstvu i to u Ruskoj Federaciji, Austriji, Nemačkoj, Italiji, Belgiji, Ukrajini, Francuskoj, Crnoj Gori...
•
Organizovanje javnih rasprava, kako bi privrednici imali priliku da stave primedbe na
predložene nacrte zakone i informisanje privrednika o novodonetim zakonima
•
U saradnji sa poslovnim školama, institucijama i fakultetima, organizovanje seminara,
kurseva, radionica i drugih vidova edukacija prema potrebama i zahtevima članica u
oblasti: menadžmenta, preduzetništva, marketinga, informatičke delatnosti i informacionih
sistema, spoljnotrgovinskog poslovanja, računovodstva, uvođenja sistema kvaliteta, harmonizacije ekonomskog i pravnog sistema sa EU, ekologije, inovacija...
•
Istraživanje potreba privrede za novim obrazovnim profilima, kao i istraživanje i praćenje
potreba privrede za znanjima i veštinama u funkciji razvoja ljudskog kapitala, kako bi se
organizovali različiti vidovi edukacija za menadžent i zaposlene u preduzećima,
•
Analize privrednih kretanja i tendencije privrede u Sremu (industrijska proizvodnja
spoljnotrgovinska robna razmena, zaposleni, zarade, nezaposleni, finansijski rezultati
poslovanja)
•
Izdavanje potvrde o bonitetu firme
•
Overa pozivnih pisama za izdavanje viza
•
Izdavanje potvrde da Sud časti nije izrekao meru zbog povrede poslovnog morala i
dobrih poslovnih običaja
•
Overa cenovnika i faktura roba za izvoz •
Savetodavne i konsultantske usluge privrednicima
Dugoročni cilj Sremske privredne komore je – unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta, privredni rast, rast izvoza, nove investicije, veća zaposlenost, odnosno smanjenje nezaposlenosti, veće zarade i što je i krajnji cilj – viši životni standard stanovništva.
U cilju unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta Sremska privredna komora je intezivirala saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava u Sremu i Sremskog okruga. Predstavljanje i promocija sremskih privrednih, prirodnih i ljudskih potencijala u zemlji i
inostranstvu i partnersko povezivanje privrede, značajni su zadaci Sremske privredne komore.
Sremska privredna komora deluje na području Sremske oblasti, koja se nalazi u severozapadnom delu Republike Srbije, na jugozapadu Vojvodine, omeđena rekama Dunavom i Savom i
obuhvata područje grada Sremska Mitovica i šest opština: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova
i Šid. Podrucje Komore se prostire na 3.486 km2, što čini 16,21% ukupne površine AP Vojvodine i
3,95% ukupne površine Republike Srbije.
Srem ima 323.197 stanovnika, 3.486 km2 površine, 1 grad i 6 opština, 2.969
aktivnih privrednih društava, 256.625 ha poljoprivrednih površina, 10.191 registrovanih
poljoprivrednih gazdinstava, 60.303 ukupno zaposlenih i 58.523 ha šuma
Obradive površine iznose 256.625 ha, a površine šuma 58.523 ha.
Celo područje je plodna ravnica na čijem severu, uz Dunav se proteže pitoma planina Fruška
Gora, sa najvišim vrhom Crveni čot od 539 m.
U ravničarskom delu je intenzivno ratarstvo i povrtarstvo sa svojim čuvenim fruškogorskim vinogorjem, a takođe velike površine se nalaze i pod voćnjacima.
sremko Na višim delovima Fruške gore, kao i uz reku Savu nalaze se velika prostranstva šuma, sa nadaleko poznatim hrastom, zatim bukvom, jasenom, lipom i drugim vrstama.
Velike reke Dunav, u dužini od 30 km i Sava u dužini od 221 km, teku pored područja Srema.
Tu je i reka Bosut, sa pritokom Studvom, kao i jedanaest potoka-kanala, koji se spuštaju sa Fruške
Gore ka Savi. Takođe ima deset veštačkih akumulacionih jezera ukupne zapremine od 14 miliona
kubnih metara. Svi ovi vodotoci i akumulacije predstavljaju veliki potencijal za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Mora se naglasiti da se ove velike mogućnosti koriste u veoma maloj meri. Dve bare, Obedska i Bara Zasavica imaju pravo bogatstvo biljnog i životinjskog sveta i predstavljaju
potencijalne turističke destinacije.
Naše područje je bogato termalnim vodama, jer se zajedno sa Mačvom nalazi na velikom
podzemnom jezeru. To je veliki potencijal za stakleničku proizvodnju povrća i cveća. S obzirom na
lekovitost ovih termalnih voda postoji mogućnost za razvoj banjskih lečilišta i turizma, ali se ove
mogućnosti za sada malo koriste.
Na ovom području živi 335.901 stanovnika, odnosno 16,53 % od ukupnog stanovništva AP
Vojvodine, a 4,48 % od ukupnog stanovništva Republike Srbije.
Privredni, administrativni i kulturni centar je Sremska Mitrovica.
Ledinačko jezero
Termal banja IRIG
Sremska oblast ima izvanredan geografski i saobraćajni položaj položaj, koji je pozicionira
na visoko mesto kao lokaciju za potencijalne investitore. Sremska oblast je povezana različitim vidovima saobraćaja (putni, železnički, vodeni, vazdušni) sa bližim i daljim okruženjem. Međunarodni put E-70 (Beograd – Zagreb), koji se prostire u smeru istok – zapad i koji spaja Atlansku obalu Evrope i jugozapadnu obalu Crnog mora, prolazi kroz Sremski okrug . Međunarodni put E-70 i
železnička pruga Beč - Solun su deo koridora X. Treba napomenuti da je razvijena i mreža magistralnih i lokalnih puteva.
Dunav i Sava teku pored područja Srema i plovne su na tom delu. To je značajan plovni put
koji omogućava jeftini vodeni transport, s obzirom na izgrađenu i dobro opremljenu luku u Sremskoj
Mitrovici. Reka Dunav je deo Koridora 7 koji je jedan od najvažnijih evropskih puteva i zajedno sa Rajnom i Majnom to je najvažniji vodeni put na kontinentu.
Neposredna blizina Beograda, Novog Sada i aerodroma „Nikola Tesla“ u Surčinu i postojanje
sremko
poljoprivredno-sportskog aerodroma u Velikim Radincima doprinose atraktivnosti ovog područja
za investiranje.
Geografski i saobraćajni položaj
Međunarodni put E70 (Beograd-Zagreb) je deo Koridora X, Plovne reke Dunav (Koridor VII), Sava i
luka u Sremskoj Mitrovici, železnička pruga Beč-Solun kao deo Koridora X, Aerodrom „Nikola Tesla“
u Surčinu, razgranata mreža magistralnih i lokalnih puteva, rekreativno sporski aerodrom u Velikim
Radincima, blizina Beograda i Novog Sada i granica sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, predstavlja idealan položaj naše regije.
Sremska oblast ima izuzetne klimatske i geografske uslove za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje: ratarstvo (proizvodnja žitarica i industrijskog bilja), povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Zbog izuzetnih klimatskih i geografskih uslova poljoprivredni proizvodi proizvedeni u našoj zemlji po kvalitetu su u samom vrhu i kao takvi našli su put na tržišta zapadne Evrope i sveta.
Privreda
Prehrambena industrija, ratarstvo (proizvodnja pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne
repe), proizvodnja jestivog ulja, hleb, pecivo, testenine, šećer, povrtarstvo, meso i mesne prerađevine,
voćarstvo, mlečni proizvodi, vinogradarstvo, prerađevine od kukuruza, stočarstvo, smrznuto i marinirano povrće i voćne kaše, vino i rakija, prepoznatljivi su u proizvodnji Sremskog regiona.
Povoljni uslovi omogućavaju proizvodnju kvalitetnog voća, a poznata su izvanredna
fruškogorska vina. Vinogradarstvo u Sremu je jedno od najstarijih u Evropi. Fruška Gora je područje italijanskog rizlinga, po nekima čak i njegova pradomovina. Najpoznatija vina ovog kraja su fruškogorski
rizling, italijanski rizling, rajnski rizling, župljanka, traminac, buvije, frankovka, plemenka, silvanac
zeleni, portugizec i specifični aromatizovani bermet. Autentično vino ovog kraja je bermet, koje su
trgovci još pre 150 godina izvozili u SAD, a prema nekim podacima Bermet se nalazio i na vinskoj karti
“Titanika”.
U okviru prerađivačke industrije značajno mesto zauzima prerada sirove kože, proizsremko vodnja obuće, galanterije, konfekcije, trikotaže i opreme za zaštitu na radu. Ova proizvodnja ima velike kapacitete i dugu tradiciju. Značajan deo proizvodnje se izvozi na strana tržišta.
Treba istaći da je razvijena i domaća radinost, proizvodnja tepiha, tapiserija i zavesa, koji se
dobrim delom izvoze.
U strukturi privrede razvijena je metaloprerađivačka industirja koju čine: saobraćajna sredstva,
poljoprivredna i građevinska mehanizacija, servo uređaji, hidraulika, ventili za motore, točkovi, butan
boce, kotlovi, bojleri, oprema za procesnu industriju, oprema za silose i železnicu, ekseri, vijci i druga
metalna oprema. Ovi proizvodi se pored zadovoljenja domaćeg tržišta izvoze u evropske zemlje.
Pored toga proizvode se i izvoze savremeniji rečni brodovi.
U Sremu Agencija za privredne registre obradi preko 2.970 finansijskih izveštaja privrednih
društava u kojima je zaposleno oko 30.000 radnika.
U Sremskom okrugu u proseku posluje oko 2.814 malih, 130 srednjih i 25 velikih privrednih
društava.
Analiza privrednih društava u zavisnosti od broja zaposlenih pokazuje da u strukturi privrednih društava dominiraju mikro privredna društva, koja u skladu sa standardima Evropske unije zapošljavaju do 10 radnika, sa učešćem od 84,64% u ukupnom broju privrednih društava koja predaju završne račune.
U našem okrugu je zastupljena i: proizvodnja i prerada gume, plastičnih cevi i ambalaže i boja i lakova i proizvodnja gumenih zaptivaka za automobilsku industriju čiji kapaciteti prevazilaze
domaće potrebe i predstavljaju značajan izvozni potencijal. Pored toga proizvode se i razna hemijska
sredstva za higijenu u industriji i širokoj potrošnji.
Regija Srema raspolaže bogatstvom šuma, a naročito hrastom, koji je po kvalitetu poznat u
svetu. Tu je vekovna tradicija u proizvodnji i negovanju drveta. Prerada drveta jedna od najstarijih
idustrija u Sremu. Ona je i danas veoma razvijena. Proizvodi se: rezana građa, parket, furnir i ploče
i izvoze u sve evropske zemlje. Pored primarne prerade veoma je razvijena proizvodnja klasičnog i
stilskog nameštaja, drvne galanterije i opremanja objekata.
sremko
Turistički
potencijali
Najznačajniji turistički potencijali Srema su: lokaliteti antičkog Sirmiuma,termalne i termomineralne vode, Nacionalni park Fruška gora, rečni turizam – reka Sava, Dunav i Bosut, Bara
Zasavica i Obedska bara, lov i ribolov, Fruškogorski manastiri, manifestacioni turizam, vinski putevi
i seoski turizam.
Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra
Brodogradilište
Sava
na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu,
vrednosti
i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u
zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju. Galerija slika Lazar Vozarević u Sremskoj
Mitrovici i Sava Šumanović u Šidu su mesta koja bi turisti trebalo da posete.
Carska palata-Sremska Mitrovica
Žitni Trg Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Arheolozi su otkrili tragove organizovanog života od pre sedam hiljada godina. Rimljani su osvojili Sirmijum krajem prvog veka stare ere.
Grad raste vrtoglavom brzinom i u 1. veku nove ere stiče najviši gradski rang- postao je Kolonija
rimskih građana i dobija izuzetan vojnički i strateški značaj. U njemu se pripremaju ratne ekspedicije
careva Trajana, Marka Aurelija, Klaudija II. Od sredine trećeg veka Sirmijum je postao ekonomsko
središte čitave Panonije, te je dao Carstvu nekoliko velikih ljudi. U njemu ili okolini rođeni su carevi
Decije Trajan, Aurelijan, Prob i Maksimilijan, svi romanizovani Iliri-domoroci. Sirmijum je bio za vlade
Rimljana i jedna je od četiri prestonice carstva (Rim - Milano - Nikomedija - Sirmijum).
Nacionalni park Fruška gora sa šumama i prekrasnim proplancima je idealno mesto za odmor
i razonodu.
sremko Frušku goru krase i brojni pravoslavni manastiri, neprocenjive istorijske i kulturne vrednost,
koji su vekovima bili od izuzetnog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i duhovnosti srpskog
naroda.
manastir Privina Glava
manastir Krušedol
Osnovni poslovni i ekonomski pokazatelji, 2010.
Specijalni rezervat prirode Zasavica u mačvanskom delu opštine raspolaže izuzetno retkim
vrstama biljnog i životinjskog sveta. Priroda rezervata, hiljadama godina netaknuta, pravi je dragulj.
Obedska Bara je jedno od najstarijih zaštićenih
područja u svetu, još od 1874.
godine, i jedan od najčuvenijih
rezervata prirode.To je sezonsko plavljeno područje reke Save
od 20.000 ha sa močvarama,
barama, vlažnim livadama i
mrtvajom okruženom šumama
hrasta, vrbe i topole. Najveća
bara predstavlja autentičan
sremko
kompleks rukavaca, močvara,
tresetišta, vlažnih livada i šuma.
Na izvorima termalnih i
termomineralnih izgrađeni su
zdravstveno-rekreativni centri.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Termal nalazi se na južnoj
padini Fruške Gore, na nadmorskoj visini od 240 m.Venac
Fruške Gore štiti Vrdnik od jakih
vetrova. Termalna voda je kon-
stantne temperature od 32,8 stepeni celz što je svrstava u hipotermalne vode sa širokim spektrom
delovanja na ljudski organizam. Čist vazduh sa velikim procentom ozona Termal svrstava u red
vazdušnih banja. Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju „Termal“ pruža sve vrste fizikalne medicine
i terapije. Banja Slankamen se nalazi na desnoj obali Dunava, na istočnim obroncima Fruške gore i
izgrađena je pored prirodnog izvora slane vode. Rehabilitacioni centar u Starom Slankamenu bavi se
lečenjem, rehabilitacijom i prevencijom više vrsta bolesti, a osnovna delatnost je lečenje hroničnih
oboljenja - bolesti lokomotornog aparata i neuroloških oboljenja. Prirodni resursi ovih banja - lekovita voda i klimatski uslovi, nisu dovoljno iskorišćeni, planira se modernizacija za koju su potrebna
značajna sredstva.
Nautički turizam ima visok trend rasta, posebno u ovom delu Evrope Najveći deo tržišta rečnog
nautičkog turizma odnosi se na kružna putovanja kroz više zemalja, a po statistikama je upravo Dunav najpopularnija reka, čak ispred reka Nil i Jangce. Dunav je važan evropski Koridor 7 koji za transport koriste sve podunavske zemlje, jednako koliko i njegove prirodne lepote u nautičko-turističke
i rekreativne svrhe. Reka Sava ima važnu perspektivu u razvoju nautičkog, ribolovnog, lovnog i eko
turizma. Za nautičare je prava ljubimica jer je pitomija i mirnija od Dunava.
sremko Prednosti ulaganja u Srem
- Uspešan rad Institucija za podršku biznisu I investitorima I efikasna administarcija
- Potpuno komunalno opremljene indrustrijske zone u svim sremskim opštinama
- Niske cene građevinskog zemljišta
- Raspoloživa i obrazovana radna snaga
- Iskustvo u saradnji sa stranim investitorima
- Izuzetno dobar geografski položaj i dobra saobraćajna povezanost sa Evropom, putem svih vidova saobraćaja: preko razvijene mreže magistralnih i regionalnih puteva, železnice, vodenog saobraćaja putem reka Save i Dunava, kao i vazdušnim saobraćajem (blizina aerodroma Nikola Tesla),
zatim stručna i jevtina radna snaga, s jedne strane i poslovnost i stručnost zaposlenih u sremskim
opštinskim upravama, kao i njihove marketinške aktivnosti sa ciljem promocije regiona, je uticalo
na poboljšanje investicione klime u Sremskom okrugu.
Da je Sremski okrug dobra lokacija za nove investicije govori veliki broj domaćih i stranih već
prisutnih investitora. Njihova imena su najbolja promocija Srema za nove investicije.Nove investicije u Sremskom okrugu će uticati na rast fiziškog obima industrijske proizvodnje i usluga,
veći izvoz, smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj robnoj razmeni, smanjenje nezaposlenosti i veći
standard stanovništva.
U svim sremskim opštinama postoje industrijske zone koje poseduju potrebnu infrastruk
turu (put, struja, voda kanalizacija, telekomunikacije, gas).
Prirodni rezervat Zasavica
Victoria Oil Šid
Sledeći primere najbolje prakse Evropske unije, nekoliko sremskih opština je ušlo u program
sertifikacija opština u cilju stvaranja dobre poslovne klime i povećanja nivoa investicija u lokalnim
samoupravama, a time doprinesu razvoju lokalne ekonomije. Stvaranje privlačne poslovne klime
ne znači samo da se nude finansijske povlastice investitorima. Investitori vrednuju realno predstavljenu sliku o lokalnoj sredini i predvidljivost potrebnog vremena i novca koji je potreban za različite
postupke, počev od registracije preduzeća, preko izgradnje objekta, povezivanje na energetske i
komunalne sisteme snabdevanja i zapošljavanje radne snage. Sertifikacija opština znači ispunjenje
određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori,
dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslove i aktivnosti koje spadaju u nadležnost lokalnih samouprava u Srbiji.
10 sremko
Husqvarna Stara Pazova
Milbauer Stara Pzova
Inovativnost i inovacije
Inovativnost i inovacije su temelji razvijenih društava u svetu i njihove dominantne konkuretnosti na svetskim tržištima i naravno kontinualno stanje životnog standarda, kvaliteta života i
bogatstva uopšte.
Društva u kojima se vrednuje znanja kao resurs, koja ulažu u obrazovanje i nauku, u kojima je
razvijena informatička infrastruktura, u kojima se ceni individualnost, sposobnost i kreativnost pojedinaca i organizacija, sa punim pravom se mogu nazvati inovativnim društvima.
Polazeći od vremena u kojem živimo u budućnosti će moći da prosperiraju samo organizacije i pojedinci koji se budu prilagođavali uslovima i vremenu kao i oni koji stalno obnavljaju stara i stiču
nova znanja. Ovo se potvrđuje i činjenicom da se ukupno ljudsko znanje nastalo do 1900. godine
udvostručilo do 1950. godine, a da se od tada celokupno ljudsko znanje udvostručava svakih pet
do osam godina sa tendencijom da se duplira svake dve do tri godine.
Polazeći od ovih činjenica današnji menadžeri su osobe odgovorni za svoje znanje i znanje svojih podređenih i danas je notorna činjenica da intelektualni kapital od mnogih firmi u razvijenom
svetu prevazilazi knjigovodstvenu vrednost ukupne materijalne i finansijke imovine.
Srednja tehnička škola’’Nikola Tesla’’ Sremska Mitrovica
Jugohem Nova Pazova
Pobednici na međunarodnoj izložbi inovacija i
inovativnih tehnologija u Zagrebu
sremko 11
Aktivnosti Sremske privredne komore (SPK) u širenju kulture o inovativnosti i
inovacijama u regionu Srema
- SPK aktivno prati kretanje u ovoj oblasti i u okviru svojih mogućnosti pruža logistiku svim inovatorima, kreativnim ljudima i organizacijama.
- SPK organizuje edukacije za inovatore takmičare, upoznaje ih sa propozicijama takmičenja, i aktivno sarađuje sa Tehničkim fakultetiom u Novom Sadu , kao nosiocem operativnih poslova na takmičenju.
- SPK je uspostvilla dobre odnose i saradnju sa udruženjima inovatora u srednjim i osmogodišnjim
školama posebno u opštinama Sremska Mitrovima i Ruma.
- SPK permanentno orgnizuje za privrednike i inovatore seminare okrugle stolove iz oblasti zaštite
životne sredine, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, intelektualnog kapitala, stnadarda
kvaliteta, tehničkih standarda, a naravno sve u cilju povećanja konkuretnosti i opstanka na tržištu.
- SPK zajedno sa zainteresovanim inovatorima traži potencijalne inveestitore za njihove inovacije u
zemlji i inostranstvu putem interneta.
- U SPK , osnovan je Odbor za zaštitu životne sredine i inovacije.
Rezime
Iz priloženih informacija o aktivnostima SPK je ovoj problematici posvetila značajnu pažnju, ali je i
dalje ostao problem finansiranja inovativnih projekata, izrada proto tipova, nedostatak adekvatnih
laboratorija za ispitivanje, neadekvana zaštita patenata i autorskih prava itd. što je zamerka i svim
državnim organima, i komorskom sistemu koji se nisu dovoljno izborili za bolji status inovatora.
12 sremko
Industrijske zone u Sremu
Na lokalnom nivou u regionu Srema, svaka opština pokušava da privuče potencijalne investitore putem pogodnosti koje
može da ponudi u okviru svojih nadležnosti, kao što su iznos lokalnih komunalnih taksi, naknada za korišćenje i uređenje
građevinskog zemljišta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, opštinske administrativne takse, simbolični
iznos zakupa građevinskog zemljišta na duži vremenski period, pojednostavljenje procedura i neophodnog vremena za
dobijanje dozvola i saglasnosti.
Strani investitori imaju interes da dislociraju delove sopstvene proizvodnje iz matičnih i/ili drugih lokacija zbog delovanja
skupa makrolokacijskih faktora u Srbiji , kao i skupa mikrolokacijskih uslova u potencijalnim industrijskim zonama (visokoobrazovne radne snage, tržišta). Vremensko trajanje procedura pribavljanja adekvatnih saglasnosti i cene uređivanja
zemljišta na neizgrađenim zemljištima daju nesumljivu prednost industrijskim zonama u odnosu na pojedinačne lokacije.
Industrijske zone u Sremu su strateški pozicionirane u neposrednoj blizini važnih saobraćajnica, autoputeva i Koridora
(X), železnice, aerodroma i plovnih reka.
Na osnovu obrađenih materijala mogu se izneti sledeće konstatacije
1. Pozitivna iskustva postojećih zona u Sremu
- Promocija poželjnih grana privrede i povećanje zapošljavanja na nacionalnom i regionalnom nivou
- Ravnomerni regionalni razvoj podsticanjem proizvodnje i zapošljavanja u manje razvijenim opštinama
- Stimulisanje osnivanja kompanija putem smanjivanja kapitalnih troškova, a time i lakšeg pokretanja proizvodnje
- Obezbeđenje tržišnih principa kod ulaganja u javnu infrastrukturu, tj. infrastrukturu prilagođenu potrebama industrije
- Efikasnija upotreba resursa kreiranjem industrijske zone u okolini velikih industrija (automobilska, naftna i hemijska
industrija)
2. Dosadašnji korisnici industrijskih zona u Sremu
- Radno intenzivne industrije (tekstilna industrija, prerada drveta, proizvodnja nameštaja, proizvodnja građevinskog materijala, prerada metala) gde dolazi do izražaja povoljan odnos cene i kvaliteta rada
- Industrije zasnovane na značaju brendiranja i marketinga (konditorska industrija, proizvodnja pića, kozmetike, sportske
opreme, hrane, kafe, deterdženata)
- Znanjem intenzivne industrije (farmaceutska, hemijska, elektronska, industrija medicinske, optičke i telekomunikacijske opreme). Dominantan motiv kod ovih ulaganja je postojanje visokoobrazovnog i specijalizovanog kadra, tradicija i
blizina naučnih ustanova i univerziteta
- Visoko kapitalno intenzivne industrije (crna i obojena metalurgija, celuloza, cement, rafinerije, bazna hemija) koje za cilj
imaju dislokaciju proizvodnih procesa i regionalno tržišno pozicioniranje
3. I zvori finasiranja industrijskih zona u Sremu, koji su se do sada javljali u praksi
- Opštinski budžeti
- Bankarski krediti
- Republički budžet (preko Nacionalnog investicionog plana)
- Privatni kapital i donacije (EU fondovi)
4. Upravljanje postojećim industrijskim zonama u Sremu realizuje se u zavisnosti od kapaciteta lokalne zajednice
(opštine)
- Preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa odeljenjima za urbanizam i službom za imovinsko – pravne
poslove
- Preko postojećih javnih preduzeća ili novoosnovanih privrednih društava (javnih, privatnih ili privatnojavnih)
5. Vlasništvo nad industrijskim zonama u Srbiji
- Državno
sremko 13
- Opštinsko
- Kombinovano
- Opština ne upravlja zemljištem (ima nameru da ga kupi preko javnog preduzeća ili potpisuje predugovore sa privatnim
vlasnicima parcela na lokaciji)
6. Promocija postojećih industrijskih zona u Sremu
- Web sajtovi (sopstveni ili na sajtovima lokalnih samouprava)
- CD i brošure
- Učešće na sajmovima i specijalizovanim regionalnim konferencijama
- Direktni kontakti sa potencijalnim investitorima
Opšta je konstatacija da se promociji slobodnih zona ne poklanja dovoljna pažnja. Nadamo se da je ovaj CD doprinos
Sremske privredne komore promociji ovog veoma važnog i do sada neiskorišćenog potencijala sremskeprivrede.
14 sremko
sremko 15
16 sremko
sremko 17
18 sremko
sremko 19
20 sremko
sremko 21
22 sremko
sremko 23
24 sremko
sremko 25
26 sremko
sremko 27
28 sremko
sremko 29
30 sremko
sremko 31
32 sremko
sremko 33
34 sremko
sremko 35
36 sremko
sremko 37
Adrese i kontakti institucija za podršku privredi:
Sremski okrug, 22000 Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija 8., tel + 381 (0) 22 610 569
Grad Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.org.rs 22000 Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija 13. tel: + 381 (0) 22 610 572 fax: + 381 (0) 22 610 562, Opština Inđija, www.indjija.net 22320 Inđija, Đure Đakovića 1.
tel: + 381 (0) 22 561 311 fax: + 381 (0) 22 561 311 Opština Irig, www.irig.rs 22406 Irig, Vojvode Putnika 1., tel
tel: + 381 (0) 22 400 600 fax: + 381 (0) 22 462 035 Opština Pećinci, www.pecinci.org 22410 Pećinci
tel: + 381 (0) 22 436 031 fax: + 381 (0) 22 400 792 Opština Ruma, www.ruma.rs 22400 Ruma Glavna 155.,
tel: + 381 (0) 22 478 314 fax: + 381 (0) 22 479 588 Opština Stara Pazova, www.starapazova.eu 22300 Stara Pazova, Svetosavska 11. tel: + 381 (0) 22 310 051 fax: + 381 (0) 22 310 000 Opština Šid, www.sid.rs 22240 Šid, Karađorđeva 2. tel: + 381 (0) 22 712 544 fax: + 381 (0) 22 715 708 Nacionalna služba za zapošljvanje Filijala Sremska Mitrovica, http://www.nsz.gov.rs
22000 Sremska Mitrovica, Trg Sv.Dimitrija 31., tel + 381 (0) 22 638 800 Opšte udruženje preduzetnika opštine Šid, 22240 Šid Cara Lazara 1,
tel. + 381 (0) 22 712 518
Opšte udruženje preduzetnika opštine Sremska Mitrovica, 22000 Sremska Mitrovica, Zanatlijska 8. ,
tel. + 381 (0) 22 621 930, + 381 (0) 22 626 692, + 381 (0) 63 565 200
Opšte udruženje preduzetnika opštine Ruma, 22400 Ruma, JNA 166, tel. + 381 (0) 22 474 508
Opšte udruženje preduzetnika opštine Irig, 22406 Irig, Vojvode Putnika 37,
tel. + 381 (0) 22 462 07022
Opšte udruženje preduzetnika opštine Pećinci, 22410 Pećinci, Jove Neguševića 4,
tel. + 381 (0) 22 86 154, + 381 (0) 22 63 598 072
Opšte udruženje preduzetnika opštine Inđija, 22320 Inđija, Železnička bb.
tel. + 381 (0) 561-435
Opšte udruženje preduzetnika opštine Stara Pazova, 22300 Stara Pazova, Branka Radičevića 3.
tel. + 381 (0) 311-831
Билтен Сремске привредне коморе • Оснивач и издавач: Сремска Привредна Комора Сремска Митровица •
Ул. Краља Петра I 4/II • Телефон: 022/610-778 • Факс: 022/610-078 • 022/715-561 •
sremko
www.rpksrem.co.rs • [email protected][email protected][email protected] •
За издавача Генерални Секретар Коморе: Ђорђе Божић • Главни и одговорни уредник: Сава Ждерић •
Технички уредник: Сава Ждерић • Уређује: Редакцијски колегијум • Прелом: Сава Ждерић •
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије •
СРЕМКО • ISSN 1451-7779 • COBISS.SR-ID 113168396 •
Издаје се само у електронском издању
38 sremko
sremko 39
Download

Economy Chamber of Srem - Sremska privredna komora