OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 26.4.2013. GODINE
U periodu od 25.4.2013. godine do 26.4.2013. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:
STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 26.4.2013.
GODINE
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
Društven
http://pretraga2.a
http://www.priv.rs/Ag
o
pr.gov.rs/Enterpri
encija+za+privatizacij
preduzeć
sePublicSearch/
u/90/SIPAD+KOMER
e za
6. St. details/Enterpris
C+NAMESTAJ+http://alsu.gov.rs/bap/co
trgovinu i 17056 broj eBusinessName/
+PROMET.shtml/seo
1.
de/navigate.jsp?Id=87&
usluge
450 266/2 1050494?code=
=/companyid=10590
case_id=3239
"Šipad
012 53572766A68A2
komerc
CD0A14DE41E0
nameštaj
9D7E89CD4272
- promet"
F6A
Privredni sud u Beogradu, i to sudija Leposava Milićević, kao stečajni sudija, odlučujući u
postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za trgovinu i usluge "Šipad komerc nameštaj promet" u stečaju, Novi Beograd, Palmira Toljatija 5, MB: 17056450; PIB: 100001271, doneo
je dana 10.4.2013. godine
REŠENJE
I - Određuje se dopunsko ispitno ročište koje se zakazuje za 3.6.2013. godine u 12,00 časova,
u sudnici br. 213/II Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
48.
Preduzeć
details/Enterpris
St.
http://alsu.gov.rs/bap/co
e "Entes 17374
eBusinessName/
2.
broj
de/navigate.jsp?Id=87&
plus"
761
1040102?code=
2620/
case_id=2445
d.o.o.
DD15473B62144
2011
8191D87FF2AD
5C145CC739B9
8FE
Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 48 St. 2620/11 od 18. aprila 2013. godine, na
završnom ročištu, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Entes plus" d.o.o., Beograd,
Koste Nađa 12, matični broj: 17374761, PIB: 100024745.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
"Internati
30.
details/Enterpris
onal
St.
http://alsu.gov.rs/bap/co
17485
eBusinessName/
3. Human
broj
de/navigate.jsp?Id=87&
865
1068750?code=
Resourse
1413/
case_id=3228
87ABDC24909F
s" d.o.o.
2012
75D63750B77A9
CEFB7F376BAD
DCB
Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Gordana Ratković, u postupku stečaja nad
stečajnim dužnikom "International Human Resourses" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jurija
Gagarina 32, dana 16. aprila 2013. godine doneo sledeći: oglas.
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "International Human Resourses"
d.o.o. u stečaju iz Beograda, Jurija Gagarina 32, matični broj 17485865, PIB 102900421, a
nastavlja se prema stečajnoj masi preduzeća "International Human Resourses" d.o.o. u
stečaju iz Beograda, Jurija Gagarina 32, matični broj 17485865, PIB 102900421.
Za zastupnika stečajne mase imenuje se Jasmina Ostojić, stečajni upravnik iz Beograda.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
Društvo
http://pretraga2.a
za
pr.gov.rs/Enterpri
trgovinu
sePublicSearch/
posredov
17.
details/Enterpris
http://alsu.gov.rs/bap/co
anje i
17457 St.
eBusinessName/
4.
de/navigate.jsp?Id=87&
pružanje 527 512/2 1111677?code=
case_id=2229
usluga
011 9EABBB16B071
Chemtra
FEA40368AF092
nsfert
5DFDF0A206E4
d.o.o.
3BC
Privredni sud u Beogradu, sudija Ljiljana Ćalić u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za
trgovinu posredovanje i pružanje usluga Chemtransfert d.o.o. Bulevar Despota Stefana 128,
Beograd, čiji je matični broj: 17457527 i PIB: 102638152 koji se pred ovim sudom vodi u
predmetu 17 St. broj 512/2011 zakazuje završno ročište koje će održati dana 23. maja 2013.
godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242,
drugi sprat.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
details/Enterpris
http://alsu.gov.rs/bap/co
eBusinessName/
de/navigate.jsp?Id=87&
1031182?code=
case_id=3556
B3E7FFDB4E4B
889BE8FC28C3
FBB23B638F7D
C6DD
I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 38. St. broj 15/2013 od 17. aprila 2013. godine otvorio
je postupak stečaja nad Practic group d.o.o., Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge iz
Beograda (Voždovac), Gospodara Vučića 18-a, (matični broj: 17538632, PIB: 103265058), a
na predlog Societe Generale bank a.d. iz Beograda od 1. februara 2013. godine.
Practic
group
d.o.o.,
38.
Preduzeć
St.
17538
5. e za
broj
632
proizvod
15/20
nju,
13
promet i
usluge
II. Za stečajnog upravnika imenovan je Branko Marić iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka
stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u
Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Neblagovremeno podnesene
prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom
položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. maj 2013. godine, sa početkom u 11,00
časova. Ovo ročište držaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj
331.
VI. Ispitno ročište određuje se za 12. jul 2013. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se
održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 331.
VII. Oglas o otvaranju postupka stečaja istaknut je na oglasnoj tabli suda 17. aprila 2013.
godine.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
Preduzeć
pr.gov.rs/Enterpri
e za
sePublicSearch/
proizvod
8. St. details/Enterpris
nju,
http://alsu.gov.rs/bap/co
broj eBusinessName/
6. trgovinu i
de/navigate.jsp?Id=87&
3230/ 1080946?code=
usluge
case_id=2643
11
4D4C8075929E4
"Nesh
BB6399B2B411
&CO"
F9A8036C2F642
d.o.o.
31
Privredni sud u Beogradu, sudija Brankica Meandžija, stečajni sudija, u postupku sprovođenja
stečaja posl. br. 8. st. br. 3230/11 nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Nesh
&CO" d.o.o., u stečaju, iz Novog Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 138, dana 28.
decembra 2012. godine, doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka, i to:
Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka.
Sud donosi rešenje kojim se zaključuje, stečajni postupak posl. br. 8. St. br. 3230/11 nad
Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Nesh&CO" d.o.o., u stečaju, iz Novog
Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 138, matični broj 2006058, PIB 103972173.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
Privatno
preduzeć
e za
http://pretraga2.a
spoljnu i
pr.gov.rs/Enterpri
10.
unutrašnj
sePublicSearch/
Stu
details/Enterpris
5/10
trgovinu 07743
eBusinessName/
7.
(10.
na veliko 548
1442447?code=
Sti malo
446BBB89CFB0
1022/
"DURAMI
9C39DC03C68C
95)
L0CE51C06D2B5
COMME
0746
RCE"
d.o.o
I - Privredni sud u Beogradu, stečajno veće, Rešenjem br. 10. St-5/10 (10.St-1022/95) od
11.04.2013. godine odredio je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom
Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo "DURAMIL-COMMERCE"
d.o.o. u stečaju, Beograd, Gundulićev venac 42, MB: 07743548, PIB:102901922.
II - Zakazuje se završno ročište, za 17.5.2013. godine, u Privrednom sudu u Beogradu,
Masarikova 2, sudnica 210, sa početkom u 9,30 časova.
III - Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
IV - Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku
RS".
PRIVREDNI SUD U VALJEVU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
St.
http://pretraga2.a http://alsu.gov.rs/bap/co
"D&T8.
broj pr.gov.rs/Enterpri de/navigate.jsp?Id=87&
Data" 05
30/12 sePublicSearch/ case_id=2862
details/Enterpris
eBusinessName/
1020648?code=
DADAA936C313
89BFF2900A116
D01537ED48DE
6D9
Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "D&T-Data"
05 u stečaju iz Šapca, dana 10. aprila 2013. godine, doneo je sledeće
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorovića 14.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u
"Službenom glasniku RS".
PRIVREDNI SUD U VALJEVU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
St.
details/Enterpris
"Extrem
http://alsu.gov.rs/bap/co
20073 broj eBusinessName/
9. form"
de/navigate.jsp?Id=87&
144 290/1 1083827?code=
d.o.o.
case_id=3018
2
EBACCDFCC8E
C1418D924960A
55FB4C098A8A
5FC2
Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Extrem form"
d.o.o. u stečaju, Loznica, Nušićeva 19, doneo je 16. aprila 2013. godine,
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "Extrem form" d.o.o. u stečaju, Loznica, Nušićeva 19, matični broj:
20073144, PIB: 104029269, određuje se završno ročište za 21. maj 2013. godine sa početkom
u 14,00 časova u sudnici broj 6. ovog suda.
Ovo Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".
PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
Privredno
1. St. http://pretraga2.a
http://alsu.gov.rs/bap/co
društvo
broj pr.gov.rs/Enterpri
10.
de/navigate.jsp?Id=87&
za
656/2 sePublicSearch/
case_id=2614
trgovinu i
011 details/Enterpris
ugostitelj
stvo
"Agrostil"
d.o.o.
eBusinessName/
1042512?code=
A586475227266
BE3749A1408F
ADBCD8940B44
2FF
Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava poverioce i
stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim
dužnikom Privredno društvo za trgovinu i ugostiteljstvo "Agrostil" d.o.o. Kragujevac koji se u
ovom sudu vodi pod brojem 1. St. broj 656/2011, održati dana 13.5.2013. godine u 11,30
časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533/V.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
Privredno
5. St. details/Enterpris
http://alsu.gov.rs/bap/co
društvo
broj eBusinessName/
11.
de/navigate.jsp?Id=87&
"Joana
213/2 1076918?code=
case_id=2873
S"
012 6FE04C393F454
3C5FFC4050322
1EF7021CDE83
16
Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim
dužnikom Privredno društvo "Joana S" - u stečaju, Kraljevo, Grdica b.b., nakon održanog
završnog ročišta dana 7.12.2012. godine doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom
Privredno društvo "Joana S" Kraljevo, Grdica b.b. u stečaju od 3.12.2012. u celosti.
II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo Joana S,
Kraljevo, Grdica b.b. u stečaju.
III. Rešenje istaći na oglasnu tablu Suda i oglasiti u "Službenom glasniku RS" Beograd.
IV. Po pravnosnažnosti rešenja isto dostaviti registru privrednih subjekata i NBS.
V. Po pravnosnažnosti rešenja razrešiti stečajnog upravnika.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Re
Matič Steča
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
dužnika
APR
br.
broj broj
Preduzeć 20088 4. St. http://pretraga2.a http://alsu.gov.rs/bap/co
12.
e za
788 broj pr.gov.rs/Enterpri de/navigate.jsp?Id=87&
Status dužnika
Agencija za
privatizaciju
proizvod
400/2 sePublicSearch/ case_id=1940
nju,
011 details/Enterpris
promet i
eBusinessName/
usluge
1088062?code=
Društvo
060737E977497
za
8AFF3FF2307E
proizvod
B5C8FAAE41BD
nju
8FA
promet i
usluge
"Nikos
pres"
d.o.o.
Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Privrednog suda u Kraljevu zaključen je stečajni postupak
nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Društvo za proizvodnju
promet i usluge "Nikos pres" d.o.o. Kruševac, MB 20088788, PIB 104084193, St. 400/2011 od
4. aprila 2013. godine.
PRIVREDNI SUD U KRALJEVU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
Preduzeć
pr.gov.rs/Enterpri
e za
sePublicSearch/
Posl.
proizvod
details/Enterpris
broj
http://alsu.gov.rs/bap/co
nju,
62252
eBusinessName/
13.
4. St.
de/navigate.jsp?Id=87&
promet i 68
1039832?code=
493/2
case_id=2569
usluge
F1501D17D04F
011
"Uneks"
F8833FB27E551
d.o.o.
69C824347A866
DE
Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu, zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Uneks" d.o.o., Kruševac, MB: 6225268, PIB:
100317390, St 493/11 od 28. marta 2013. godine.
PRIVREDNI SUD U PANČEVU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
Posl.
details/Enterpris
3. St.
http://alsu.gov.rs/bap/co
AD
08629
eBusinessName/
14.
broj
de/navigate.jsp?Id=87&
"SHM"
161
1104750?code=
438/2
case_id=3561
8FF0B09A4647
012
DD13CB258214
3501A6032204E
B04
Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, postupajući u prethodnom
stečajnom postupku nad pravnim licem AD "SHM" iz Alibunara, Bratstva i jedinstva 2 - u
likvidaciji, matični broj 08629161, PIB 101084979, koji se vodi po predlogu poverioca "Marfin
bank" a.d. iz Beograda od 5. septembra 2012. godine, nakon održanog ročišta za ispitivanje
postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka, doneo je 4. aprila 2013. godine,
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca "Marfin bank" a.d. iz Beograda, za pokretanje stečajnog postupka
nad stečajnim dužnikom AD "SHM" iz Alibunara, Bratstva i jedinstva 2 - u likvidaciji, matični
broj 08629161, PIB: 101084979.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD "SHM" iz Alibunara, Bratstva i
jedinstva 2 - u likvidaciji, matični broj 08629161, PIB: 101084979.
Stečajni dužnik je trajnije nesposoban za plaćanje jer ne može da odgovori svojim novčanim
obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze i potpuno je obustavio sva
plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana.
Za stečajnoj upravnika imenuje se Đorđević Petar, licencirani stečajni upravnik iz Pančeva,
Kikindska 13/24, broj licence 155-0437.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o
otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i
neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. avgusta 2013. godine u 12,00 časova, u sali
113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 15. maja 2013. godine u 10,00 časova u sali 113, prvi
sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za
15. maj 2013. godine u 10,00 časova kada se održava pravo poverilačko ročiše, na kojoj
sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine poverilaca i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine
potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli
Privrednog suda u Pančevu, 4. aprila 2013. godine.
PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
15. DOO
06057 St.
http://pretraga2.a
"Coka"
292
broj pr.gov.rs/Enterpri
4/201 sePublicSearch/
3
details/Enterpris
eBusinessName/
1040046?code=
5078EA4D2A19
A13C2D66D862
7FE19FAF5F0C
7B66
1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka
stečaja nad dužnikom DOO "Coka" iz Vučaka Smederevo, Karađorđeva 20, MB 06057292, a
u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljenim planom reorganizacije u pisarnici
Privrednog suda u Požarevcu soba br. 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti
sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17.5.2013. godine i održaće se u sudnici
br. 72/3 Privrednog suda u Požarevcu sa početkom u 12,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.
PRIVREDNI SUD U SOMBORU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
sePublicSearch/
1. St. details/Enterpris
DOO
http://alsu.gov.rs/bap/co
broj eBusinessName/
16. "Naša
de/navigate.jsp?Id=87&
165/1 2222513?code=
trgovina"
case_id=3388
1
A50FF359F3DB
017F6853FD327
87CCB5BB14D5
EFA
Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Naša trgovina"
Sombor obaveštava da se ispitno ročište neće održati, te da se zakazuje završno ročište za
23. maj 2013. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Somboru, Venac
Živojina Mišića 23 u sudnici broj 3 na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni dužnik.
Obaveštavaju se poverioci da je stečajni upravnik dostavio izveštaj da stečajni dužnik nema
nikakve imovine i predložio da se stečajni postupak zaključi bez odlaganja u smislu člana 13.
stav 2. Zakona o stečaju, te da u smislu člana 13. stav 4. istog zakona poverioci ili stečajni
dužnik imaju pravo da podnesu zahtev za sprovođenje postupka, i u tom slučaju polože
sredstva radi pokrića troškova stečajnog postupka u iznosu od 500.000,00 dinara na račun
ovog suda 840-309802-79 sa pozivom na broj 97 81-232 i dokaz o uplati dostave u spis u roku
od pet dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a u protivnom stečajni
postupak će se zaključiti na završnom ročištu i podnete prijave će se odbaciti.
PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
Privredno
http://www.priv.rs/Age
društvo
ncija+za+privatizaciju/
za drvno
90/VOJVODINA+DIP.
http://pretraga2.a
industrijs
shtml/seo=/companyid
pr.gov.rs/Enterpri
ku
=633
sePublicSearch/
proizvod
5. St. details/Enterpris
nju i
http://alsu.gov.rs/bap/co
08023 broj eBusinessName/
17. promet
de/navigate.jsp?Id=87&
395 89/20 1072088?code=
nameštaj
case_id=1500
11
C2DF667041BF
a
D725FADA9A4F
Vojvodin
2370AC0C8D1A
a
FB14
akcionars
ko
društvo
Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u
postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za drvno industrijsku proizvodnju i
promet nameštaja Vojvodina akcionarsko društvo u stečaju Nova Pazova, Cara Dušana bb
doneo je dana 20.2.2013. godine, nakon održanog završnog ročišta, u prisustvu stečajnog
upravnika Živka Radukića, sledeće
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika Privredno društvo za drvno
industrijsku proizvodnju i promet nameštaja Vojvodina akcionarsko društvo u stečaju Nova
Pazova, Cara Dušana bb, matični broj 08023395, PIB 100538932.
Nakon pravnosnažnosti rešenja stečajnog dužnika brisati iz registra privrednih subjekata.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Živko Radukić da raspolaže računom stečajnog dužnika koji se
vodi kod Vojvođanske banke Filijala Sremska Mitrovica broj računa 355000320011000882.
PRIVREDNI SUD U UŽICU
Re
Matič Steča
Status dužnika
Naziv
Status dužnika
d.
ni
jni
Status dužnika ALSU
Agencija za
dužnika
APR
br.
broj broj
privatizaciju
http://pretraga2.a
pr.gov.rs/Enterpri
Posl.
http://www.priv.rs/Age
sePublicSearch/
DP
broj
ncija+za+privatizaciju/
details/Enterpris
18. "Tarateks
1. St.
90/TARATEKS+DPK.
eBusinessName/
"
broj
shtml/seo=/companyid
1318580?code=
30/10
=206
96E5157D30FE
B2AA393CE1C3
DA77C913A13B
D2DA
Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce DP "Tarateks" u stečaju iz Bajine Bašte, da je
odredio dopunsko ispitno ročište za 10. maj 2013. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba
broj 50/III.
Izvor: Redakcija 30.4.2013.
Download

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 26.4.2013