СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Уторак, 14. фебруар 2012. године
БАЊА ЛУКА
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Број 13
Год. XXI
www.slglasnik.org
343
На основу члана 48. став 11. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11 и 108/11), члана 15. тачка г) и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 2. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
У Р Е Д БУ
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДГАЂАЊА
ПЛАЋАЊА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови под којима се може
остварити право на одгађање плаћања доспјелих пореских
обавеза, као и начин и поступак по којем порески обвезник
може остварити то право.
Члан 2.
Пореске обавезе у смислу ове уредбе су:
а) порези - под којима се подразумијева свака обавеза
плаћања прописана пореским прописима коју је порески
обвезник дужан да уплати у корист буџета Републике Српске, општина, градова и фондова, а која представља неповратно, принудно давање, а чија је контрола и наплата у
надлежности Пореске управе Републике Српске (у даљем
тексту: Пореска управа) и
б) споредно пореско давање представља сваку обавезу
плаћања у корист буџета Републике Српске, општина, градова и фондова, проистекло из обавезе плаћања пореза,
укључујући камату на порез, трошкове поступка и друга
плаћања која су прописана пореским прописима, а чија је
контрола и наплата у надлежности Пореске управе.
Члан 3.
(1) Пореске обавезе чије се плаћање може одгодити су
обавезе за које је донесено рјешење за плаћање из члана
40. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске
(у даљем тексту: Закон) и пореске обавезе пријављене од
пореског обвезника, а које су настале најкасније у години
која претходи години у којој се подноси захтјев.
(2) Право на одгађање плаћања доспјелих пореских
обавеза могу остварити порески обвезници, правна и физичка лица, дијелови правних лица који се у смислу пореских прописа у Републици Српској сматрају пореским
обвезником.
Члан 4.
Одгађање плаћања пореских обавеза може се одобрити
пореском обвезнику за кога је утврђено да би плаћањем
Језик
српског народа
Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
тих пореских обавеза у року могао бити доведен у тешку
материјалну ситуацију која би отежала даље пословање и
угрозила пословни опстанак тог пореског обвезника.
Члан 5.
Одгађање плаћања пореских обавеза може се одобрити
једнократно на период најдуже до годину дана од дана
извршности рјешења за плаћање, односно извршности пореске пријаве код пријављених пореских обавеза или периодично у једнаким мјесечним ануитетима најдуже до три
године, односно 36 мјесеци од дана извршности рјешења
за плаћање пореских обавеза, односно дана извршности
пореске пријаве код пријављених пореских обавеза.
Члан 6.
(1) Поред услова прописаних Законом, да би остварио
право на одгађање плаћања пореских обавеза периодично,
у мјесечним ануитетима, порески обвезник мора испунити
и сљедеће посебне услове:
а) да је измирио доспјеле појединачне пореске обавезе
по основу доприноса за запослене којима прије или у периоду трајања одгоде плаћања пореских обавеза доспијева
неко од права из пензијског и социјалног осигурања, а која се везују за плаћање доприноса и
б) да је обезбиједио порески дуг у корист Пореске
управе.
(2) Порески обвезник дужан је да обезбиједи порески
дуг за који је поднио захтјев за остваривање права на одгађање плаћања пореских обавеза једним од сљедећих средстава обезбјеђења:
а) хипотека на непокретности пореског обвезника, чија вриједност не може бити мања од износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује,
б) хипотека трећих лица, чија вриједност не може бити
мања од износа пореских обавеза пореског обвезника чија
се наплата обезбјеђује,
в) залога на покретним стварима пореског обвезника
или залога трећег лица, чија вриједност не може бити мања
од износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује,
г) неопозива банкарска гаранција, чија вриједност не
може бити мања од износа пореских обавеза за које је поднесен захтјев за одгађање плаћања пореских обавеза и
д) јемство другог лица које је власник имовине чија
вриједност не може бити мања од двоструког износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује.
(3) Изузетно, одгађање плаћања пореских обавеза чији
укупан износ није већи од 1.000 КМ може се одобрити пореском обвезнику без испуњења услова из става 1. тачка б)
овог члана.
2
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 7.
(1) Поступак за остваривање права на одгођено плаћање пореских обавеза води Министарство финансија, а за
обавезе чији износ није већи од 5.000 КМ поступак води
Пореска управа у складу са прописима којима се уређује
управни поступак.
(2) Поступак из става 1. овог члана покреће се подношењем захтјева на обрасцу Захтјева за одгађање плаћања
пореских обавеза, који се налази у Прилогу ове уредбе и
чини њен саставни дио.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се у року од
30 дана од дана достављања пореском обвезнику коначног
рјешења Пореске управе за плаћање пореских обавеза, односно у року од 30 дана од дана доспјелости за плаћање
пријављених пореских обавеза.
(4) Поднесени захтјев из става 2. овог члана одгађа
принудно извршење рјешења Пореске управе, односно пореске пријаве, којима су утврђене за плаћање обавезе за које је захтјев за одгађање плаћања поднесен.
(5) Министарство финансија, без одгађања, обавјештава Пореску управу о покретању поступка за одгађање плаћања пореских обавеза.
Члан 8.
Уз захтјев из члана 7. став 2. ове уредбе порески обвезник дужан је да достави:
а) акт којим су утврђене обавезе за које се подноси захтјев за одгађање плаћања,
б) фото-копију рјешења о регистрацији код надлежног
органа,
в) фото-копију комплета годишњих финансијских извјештаја за посљедњу завршену пословну годину (само за
правна лица),
г) овјерену изјаву о измиреним појединачним обавезама по основу доприноса као доказ о испуњењу услова из
члана 6. став 1. тачка а) ове уредбе и
д) доказ о извршеном обезбјеђењу пореског дуга.
Члан 9.
(1) О захтјеву за одгађање плаћања пореских обавеза у
мјесечним ануитетима рјешењем одлучује министар финансија (у даљем тексту: министар).
(2) Поступак одлучивања о захтјеву из става 1. овог
члана је скраћени управни поступак и не може трајати дуже од 30 дана од дана пријема уредног захтјева.
(3) Рјешење из става 1. овог члана, поред обавезних
елемената у складу са законом којим се уређује управни
поступак, садржи и отплатни план са зарачунатом каматом
до крајњег измирења тих пореских обавеза.
(4) Камата на износ пореске обавезе обрачунава се по
стопи од 0,04% дневно.
(5) Рјешење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалба, већ се
може покренути управни спор пред надлежним судом.
(6) Министарство финансија доставља рјешење из става 1. овог члана Пореској управи без одгађања, а најкасније у року од пет дана од дана доношења рјешења, ради евиденције и праћења извршења обавеза из рјешења.
Члан 10.
(1) Изузетно од члана 9. ове уредбе, о захтјеву за одгађање плаћања пореских обавеза за укупан износ пореских
обавеза мањи од 5.000 КМ одлучује рјешењем директор
Пореске управе.
(2) Против рјешења из става 1. овог члана дозвољена је
жалба Министарству финансија, која се подноси у року од
15 дана од дана достављања рјешења пореском обвезнику.
(3) Жалба изјављена против рјешења из става 1. овог
члана одгађа поступак принудне наплате пореских обавеза
за које је поднесен захтјев за одгађање плаћања.
13
14.02.2012.
(4) На услове и поступак остваривања права на одгођено плаћање пореских обавеза о којем одлучује директор
Пореске управе примјењују се одредбе ове уредбе.
Члан 11.
(1) Пореска управа прати извршење рјешења из чл. 9. и
10. ове уредбе и дневно доставља извјештаје Министарству о редовности извршења рјешења из члана 9. ове уредбе.
(2) У случају да порески обвезник не измири један мјесечни ануитет на основу рјешења из чл. 9. или 10. ове уредбе, министар, односно директор Пореске управе укида рјешење и доставља то рјешење без одгађања пореском обвезнику и Пореској управи, ако је рјешење укинуо министар.
(3) Након уредног достављања рјешења из става 2. овог
члана пореском обвезнику, Пореска управа приступа принудној наплати преосталог пореског дуга тог пореског
обвезника.
(4) Пореска управа наплаћује остатак пореског дуга
приоритетно из средстава обезбјеђења.
(5) Ако Пореска управа оцијени да би наплата пореског
дуга била ефикаснија примјеном средстава принудне наплате, приступиће принудној наплати тог пореског дуга
примјењујући средства принудне наплате, без активирања
средстава обезбјеђења.
(6) У случају из става 2. овог члана порески обвезник
нема право на поновно подношење захтјева за одгађање
плаћања пореских обавеза које су биле предмет одгађања.
Члан 12.
(1) О захтјеву за једнократно одгађање плаћања пореских обавеза одлучује рјешењем министар.
(2) Право на једнократно одгађање плаћања пореских
обавеза може остварити порески обвезник уз кумулативно
испуњење сљедећих услова:
а) да су пореске обавезе настале најкасније у години
која претходи години у којој се подноси захтјев,
б) да је износ обавеза обезбијеђен на начин прописан
чланом 49. Закона и чланом 6. став 2. ове уредбе,
в) да је измирио доспјеле појединачне пореске обавезе
по основу доприноса за запослене којима прије или у периоду трајања одгађања плаћања пореских обавеза доспијева неко од права из пензијског и социјалног осигурања, а која се везују за плаћање доприноса и
г) да редовно измирује пореске обавезе у текућем периоду.
(3) Министарство финансија доставља рјешење из става 1. овог члана Пореској управи без одгађања, а најкасније у року од пет дана од дана доношења рјешења, ради евиденције и праћења извршења обавеза.
Члан 13.
(1) Поступак за остваривање права на једнократно одгађање плаћања пореских обавеза води Министарство финансија у складу са прописима којима се уређује управни
поступак.
(2) Поступак из става 1. овог члана покреће се подношењем захтјева на обрасцу Захтјева за одгађање плаћања
пореских обавеза, који се налази у Прилогу ове уредбе.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се у року од
30 дана од дана достављања пореском обвезнику коначног
рјешења Пореске управе за плаћање пореских обавеза, односно у року од 30 дана од дана доспјелости за плаћање
пријављених пореских обавеза.
(4) Уз захтјев за одобрење једнократног одгађања плаћања пореских обавеза порески обвезник дужан је да достави доказе из члана 8. oве уредбе.
(5) Поднесени захтјев из става 1. овог члана одгађа
принудно извршење утврђених пореских обавеза за које је
захтјев поднесен.
(6) Министарство финансија дужно је да обавијести
без одгађања Пореску управу о покретању поступка за
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
одобравање једнократног одгађања са циљем одгоде принудног извршења утврђених пореских обавеза.
(7) За период за који је одобрено једнократно одгађање
плаћања пореских обавеза обрачунава се камата по стопи
од 0,04% дневно.
Члан 14.
(1) У случају да порески обвезник који је остварио право из члана 12. ове уредбе не измирује редовно текуће обавезе, министар ће укинути рјешење којим је одобрено једнократно одгађање плаћања пореских обавезе и без одгађања доставити рјешење пореском обвезнику и Пореској
управи.
(2) Након уредног достављања рјешења из става 1. овог
члана пореском обвезнику, Пореска управа приступа принудној наплати преосталих пореских обавеза.
(3) Пореска управа наплаћује остатак пореског дуга
приоритетно из средстава обезбјеђења.
13
3
(4) Ако Пореска управа оцијени да би била ефикаснија
наплата пореског дуга примјеном средстава принудне наплате, приступиће принудној наплати тог пореског дуга
примјењујући средства принудне наплате, без активирања
средстава обезбјеђења.
(5) Порески обвезник који је једном остварио право на
једнократно одгађање плаћања пореских обавеза нема право на подношење захтјева за поновно одобрење за исте пореске обавезе.
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-123/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
/
/
./. .
_________________________
( )
! "#"$%" &'* "+,- "!
0 1 2
3
(42 )_____________________
+
5
6a /
______________________________
# +
5
6/
7 89
9 +
5
6 #
%
# 5
6 9
4:
1. "9
6
4 5
6 3
9
6
4 5
2
,
2. +
5
6
/
,
3. ?- 5
6 42 94 4,
4. # B
6 4 4,
5. "
0 2 4B6 4 4 46,
6. ?- 4563 3 5 E
6 5
4 ( 2),
7. 10 -, 3 03 3
, („,9
4 +
,
“, 100/11).
:
#:
"#%",&H !
4
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
344
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2012. годину (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 3/12), Влада Републике Српскe, на
сједници од 10. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА
I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са позиције 414100 - субвенције јавним медијима, у оквиру Владе
Републике Српске (организациони код 0405001), за период
1. јануар - 31. март 2012. године, у износу од 100.000,00
КМ, за суфинансирање дијела пројекта “Пословни круг”
Кампања за промоцију привредних потенцијала Републике
Српске, за 2012. годину.
II
Средства из тачке I ове одлуке ће се дозначити ТВ Белканал, Бања Лука, ЈИБ 4401471360006, на рачун број
555007-0100916050, отворен код Нова банка а.д. Бања Лука.
III
За реализацију oве одлуке задужују се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-214/12
10. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
345
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 2. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ИСПУЊЕЊА ДОСПЈЕЛИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
I
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о начину
испуњења доспјелих пореских обавеза (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/09, 86/09 и 4/10).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-122/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
346
На основу члана 6. Закона о концесијама (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 26. јануара 2012. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ НАСЕЉА “АНДРИЋГРАД”
У ОПШТИНИ ВИШЕГРАД
1. На основу члана 27. Закона о концесијама, прихвата
се понуда понуђача “Андрићград” д.о.о. Вишеград за до-
13
14.02.2012.
дјелу концесије на градско грађевинско и водно земљиште
које би се користило за изградњу објеката и других садржаја ради реализације пројекта изградње насеља “Андрићград” у Вишеграду.
2. У складу са тачком 1. овог рјешења додјељује се
предузећу “Андрићград” д.о.о. Вишеград (у даљем тексту:
Концесионар) концесија на јавном водном добру, која у нарави чини: к.ч. број 3246/2, “Дрина ријека”, површине
5424 м², уписана у Пл. број 247/21, КО Вишеград 1 (нови
премјер), којој одговарају к.ч. број 8/168, “Насип неплодно”, површине 1328 м², уписана у зк. ул. број 179, КО
СП_Вишеград, к.ч. број 3/2, “Језеро неплодно”, површине
1500 м² и к.ч. број 3/5, “Језеро неплодно”, површине 2280
м², обје уписане у зк. ул. број 2062, КО СП_Вишеград, к.ч.
број 3/344, “Језеро неплодно”, површине 206 м², уписана у
зк. ул. број 227, КО СП_Вишеград и к.ч. број 8/170, “Ријека Дрина неплодно”, површине 110 м², уписана у зк. ул.
број 179, КО СП_Вишеград (стари премјер); к.ч. број
3248/2, “Рзав ријека”, површине 1293 м², уписана у Пл.
број 247/21, КО Вишеград 1 (нови премјер), којој одговарају к.ч. број 3/342, “Језеро неплодно”, површине 370 м²,
уписана у зк ул. број 2062, КО СП_Вишеград, к.ч. број
3/287, “Језеро неплодно”, површине 595 м², уписана у зк.
ул. број 654, КО СП_Вишеград, к.ч. број 3/338, “Језеро неплодно”, површине 122 м², уписана у зк. ул. број 2102, КО
СП_Вишеград и к.ч. број 3/343, “Језеро неплодно”, површине 206 м², уписана у зк. ул. број 179, КО СП_Вишеград
(стари премјер); к.ч. број 1098, “Насип” двориште површине 1808 м² и кућа и зграда површине 121 м², уписана у Пл.
број 2132/1, КО Вишеград 1 (нови премјер), којој одговара
к.ч. број 8/169, “Ријека Дрина неплодно”, површине 1929
м², уписана у зк. ул. број 179,, КО СП_Вишеград (стари
премјер); к.ч. број 1099/1, “Спортски центар Ушће”, површине 22267 м², уписана у Пл. број 258/113, КО Вишеград
1 (нови премјер), којој одговара к.ч. број 1099/1, “Спортски
центар ушће”, површине 22267 м², уписана у зк. ул. број
133, КО Вишеград 1 (стари премјер), у укупној површини
30913 м² за изградњу објеката у оквиру реализације пројекта изградње насеља “Андрићград” у општини Вишеград.
3. За коришћење концесије из тачке 2. овог рјешења
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе
накнаде.
Висина концесионе накнаде за концесију износи 2,2%
од годишњег бруто прихода насталог коришћењем јавног
добра на рачун буџета Републике Српске.
Концесионар је дужа, уплатити у корист буџета Републике Српске једнократну накнаду за концесионо право у
износу од 52.569,60 КМ.
4. Овлашћује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да са концесионаром закључи уговор о концесији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.
Концесиони однос престаће испуњењем било које од
претпоставки из члана 29. Закона о концесијама.
5. Ако Концесионар у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи сва права утврђена овим рјешењем.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-124/12
26. јануара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
347
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 26. јануара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ХИТНЕ ПОМОЋИ
И ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА (“Службени гласник
Републике Српске”, број 130/11)
1. У Рјешењу о именовању Тима за имплементацију
Пројекта хитне помоћи и заштите од поплава (“Службени
гласник Републике Српске”, број 130/11) у тачки 1. подтачка 3) мијења се и гласи: “Велинка Топаловић, члан, Агенција за воде обласног ријечног слива Саве”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-150/12
26. јануара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
348
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 26. јануара 2012. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ ХИТНЕ ПОМОЋИ
И ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА (“Службени гласник
Републике Српске”, број 130/11)
1. У Рјешењу о именовању Тима за управљање Пројектом хитне помоћи и заштите од поплава (“Службени гласник Републике Српске”, број 130/11) у тачки 1. подтачка
3) мијења се и гласи: “Драган Анђелић - в.д. директора,
Агенција за воде обласног ријечног слива Саве”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-151/12
26. јануара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
349
На основу члана 60. став 6. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/09) и на основу члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ БОЛНИЦА
Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за категоризацију болница.
Члан 2.
Критеријуми за категоризацију болница су:
а) области из којих се пружају здравствене услуге,
б) дијагностичко-терапијске групе и
в) ниво стручне оспособљености здравствених радника.
Члан 3.
(1) Области из којих се пружају здравствене услуге
одређују се према специјализацији и супспецијализацији
доктора медицине и у складу са дијагностичко-терапијским групама (енгл. термин: The Diagnosis Related Groups DRG).
(2) Дијагностичко-терапијске групе представљају метод класификације акутних болничких пацијената у групе
које захтијевају сличну потрошњу болничких ресурса и ко-
13
5
је имају сличне клиничке карактеристике, а који се користи
као нови механизам плаћања између Фонда здравственог
осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) и
болничких здравствених установа.
Члан 4.
(1) Дијагностичко-терапијске групе разврстане су по
нивоима болница.
(2) Дијагностичко-терапијске групе дефинисане су у
прилозима 1, 2, 3. и 4. овог правилника и чине његов саставни дио.
Члан 5.
Стручна оспособљеност у смислу овог правилника,
подразумијева да здравствени радник који пружа здравствену услугу мора да посједује одговарајуће звање, положен стручни испит и лиценцу за рад на радном мјесту у
оквиру којег се пружа здравствена услуга.
Члан 6.
У категоризацији болница постоје четири нивоа.
Члан 7.
(1) Болница првог нивоа је здравствена установа која
пружа здравствене услуге, у складу са дијагностичко-терапијским групама наведеним у Прилогу 1. овог правилника
из сваке од сљедећих области:
а) интерне медицине,
б) опште хирургије,
в) гинекологије и акушерства,
г) педијатрије.
(2) Осим дијагностичко-терапијских група наведених у
ставу 1. овог члана, болница првог нивоа пружа здравствене услуге из сваке од сљедећих области:
а) радиолошке дијагностике:
1) класичне и конвенционалне радиологије,
2) мамографије,
3) ултразвучне дијагностике;
б) хематолошке и биохемијске дијагностике;
в) патолошке анатомије са цитолошком дијагностиком;
г) анестезиологије са реанимацијом и интензивним
лијечењем.
Члан 8.
(1) Болница другог нивоа је здравствена установа која
пружа здравствене услуге из члана 7. овог правилника, а у
складу са Прилогом 1. овог правилника.
(2) Осим дијагностичко-терапијских група наведених у
ставу 1. овог члана, болница другог нивоа, у складу са
Прилогом 2. овог правилника, пружа здравствене услуге у
оквиру дијагностичко-терапијских група најмање 50% из
сваке од сљедећих области:
а) интерне медицине:
1) хематологије,
2) гастроентерологије,
3) онкологије,
4) ендокринологије,
5) кардиологије,
6) реуматологије,
7) нефрологије,
8) алергологије са имунологијом;
б) хирургије:
1) абдоминалне хирургије;
в) неурологије;
г) инфективних болести;
д) дерматовенерологије;
ђ) пулмологије;
е) ортопедије са трауматологијом;
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ж) оториноларингологије;
з) офталмологије;
и) урологије;
ј) радиолошке дијагностике:
1) компјутеризоване томографије;
к) микробиологије са паразитологијом;
л) психијатрије.
(3) Дијагностичко-терапијске групе из става 2. овог
члана налазе се у Прилогу 2. овог правилника.
Члан 9.
(1) Болница трећег нивоа је здравствена установа која
пружа здравствене услуге из чл. 7. и 8, а у складу са прилозима 1. и 2. овог правилника.
(2) Осим дијагностичко-терапијских група наведених у
ставу 1. овог члана, болница трећег нивоа пружа здравствене услуге у оквиру дијагностичко-терапијских група
садржаних у Прилогу 3. овог правилника најмање 50% из
сваке од сљедећих области:
а) хирургије:
1) васкуларне хирургије,
2) торакалне хирургије,
3) пластичне и реконструктивне хирургије,
4) неурохирургије;
б) максилофацијалне хирургије;
в) дјечије хирургије;
г) клиничке фармакологије;
д) радиолошке дијагностике:
1) магнетне резонанце,
2) ангиографије.
Члан 10.
(1) Болница четвртог нивоа је здравствена установа која пружа здравствене услуге из чл. 7, 8. и 9. овог правилника, а у складу са прилозима 1, 2. и 3. овог правилника.
(2) Осим дијагностичко-терапијских група наведених у
ставу 1. овог члана, болница четвртог нивоа пружа здравствене услуге, у оквиру дијагностичко-терапијских група
садржаних у Прилогу 4. овог правилника најмање 50% из
сваке од сљедећих области:
а) нуклеарне медицине,
б) медицинске генетике,
в) трансплантацијске медицине,
г) кардиохирургије и
д) радиотерапије.
Члан 11.
На основу података о извршеним услугама у оквиру
дијагностичко-терапијских група потребних за категоризацију болнице, добијених од Фонда, Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске и болничких здравствених установа, министар здравља и социјалне заштите ће извршити
категоризацију болнице.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/04-020-2/12
30. јануара 2012. године
Бања Лука
Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
Прилог 1.
Дијагностичко-терапијске групе - болница првог
нивоа
1. Главобоља
2. Респираторни знакови и симптоми код особа старости
мање од двије године, без озбиљних или тешких компликација
13
14.02.2012.
3. Респираторни знакови и симптоми код особа старости
од двије до 15 година, без озбиљних или тешких компликација
4. Бронхитис и астма код особа старости више од 50 година, с компликацијама
5. Бронхитис и астма код особа старости мање од 50 година, без компликација
6. Друге дијагнозе респираторног система код особа старости мање од 65 година, без компликација
7. Кожни улкуси усљед поремећене циркулације
8. Коронарна артеросклероза с компликацијама
9. Хипертензија, без компликација
10. Бол у грудима
11. Абдоминална бол или мезентерички аденитис, без
компликација
12. Знакови и симптоми (други фактори који утичу на
здравље и други контакти са здравственом службом)
13. Друге повреде главе
14. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда без инвазивне кардиолошке претраге, без озбиљних
или тешких компликација
15. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда без инвазивне кардиолошке претраге, умрли
16. Затајивање срца и шок, без тешких компликација
17. Венска тромбоза, без озбиљних или тешких компликација
18. Коронарна артеросклероза, с компликацијама
19. Хипертензија, са компликацијама
20. Значајније аритмије и срчани застој, без озбиљних или
тешких компликација
21. Мање значајне аритмије и сметње проводног система
срца, без озбиљних или тешких компликација
22. Нестабилна ангина пекторис, без озбиљних или тешких компликација
23. Синкопа и колапс, с озбиљним и тешким компликацијама
Прилог 2.
Дијагностичко-терапијске групе - болница другог
нивоа
1. Деменција и друге хроничне сметње мождане функције
2. Вирусни менингитис
3. Други захвати на рожњачи ока, биоњачи и спојници
4. Отитис медиа и инфекције горњег респираторног система, без компликација
5. Друге дијагнозе носа, уха, уста и грла, без компликација
6. Респираторне инфекције, без компликација
7. Хроничне оpструктивне болести дисајних путева, без
озбиљних или тешких компликација
8. Абдоминална бол или мезентерички аденитис, са компликацијама
9. Гастроентеритис код особа старости мање од 10 година, без компликација
10. Циркумцизија
11. Новорођенче, тежина код пријема мање од 2.499 грама, без значајнијих поступaка у операционој сали
12. Амбулантни поступци, без електроконвулзивне терапије
13. Други афективни или соматоформни поремећаји
14. Анксиозни поремећаји
15. Злоупотреба алкохола и зависност
16. Повреде код особа старости више 65 године, без компликација
17. Повреде код особа старости мање од 65 година
18. Интубација код особа старости мање од 15 година
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
19. Деменција и други хронични поремећаји мождане
функције
20. Делириjум
21. ТИА и парацеребрална оклузија, с озбиљним или тешким компликацијама
22. ТИА и парацеребрална оклузија, без озбиљних или тешких компликација
23. Крварење из носа
24. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда без инвазивне кардиолошке претраге, без озбиљних
или тешких компликација
25. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда, без инвазивне кардиолошке претраге
26. Затајивање срца и шок, без тешких компликација
27. Венска тромбоза без озбиљних или тешких компликација
28. Коронарна артеросклероза с компликацијама
29. Хипертензија с компликацијама
30. Значајније аритмије и срчани застој без озбиљних или
тешких компликација
31. Мање значајне аритмије и сметње проводног система
срца, без озбиљних или тешких компликација
32. Нестабилна ангина пекторис, без озбиљних или тешких компликација
33. Синкопа и колапс, с озбиљним и тешким компликацијама
34. Дијабетес, без тешких и озбиљних компликација
35. Упале мушког репродуктивног система, без комликација
36. Инфекције бубрега и мокраћних путева, код особа старости мање од 70 година
37. Тонсилектомија и аденоидектомија
38. Отитис медија и инфекције горњег респираторног система, са компликацијама
39. Хрипавац и акутни бронхиолитис, без озбиљних или
тешких компликација
40. Уретроцистоскопија без компликација
41. Стерилизација код мушкарца
42. Вирусне болести код особа старости мање од 60 година
43. Друге заразне и паразитарне болести, без озбиљних
или тешких компликација
44. Поремећаји личности и акутне реакције
45. Други фактори који утичу на здравље, код особа старости мање од 80 година
46. Рехабилитација, без озбиљних или тешких компликација
47. Рехабилитација
48. Праћење болесника након довршеног лијечења без ендоскопије
49. Друго праћење болесника без озбиљних или тешких
компликација
50. Други фактори који утичу на здравље код особа старости мање од 80 година
51. Трахеостомија свих старосних група, свих клиничких
стања
52. Фебрилне конвулзије
53. Акутне и опсежне инфекције ока код особа старости
више од 54 године
54. Септикемија, без тешких и озбиљних компликација
55. Интоксикација опојним средствима, без компликација
56. Повреде код особа старости више од 64 године, с компликацијама
57. Тровање и токсички ефекти лијекова и других твари
код особа старости више од 60 година, са компликацијама
58. Тровање и токсички ефекти лијекова и других твари
код особа старости мање од 60 година без компликација
13
7
59. Друге повреде тровања и токсичних ефеката лијекова
код особа старости више од 60 година, са компликацијама
60. Други захвати на лећи
61. Апендектомија без озбиљних или тешких компликација
62. Операције ингуиналне и феморалне киле
63. Друге гастроскопије ради озбиљних болести пробавног система, амбулантно
64. Друге колоноскопије, амбулантно
65. Друге гастроскопије ради лакших болести пробавног
система, амбулантно
66. Некомпликовани пептички улкус
67. Гастроентеритис код дјеце старости мање од 10 година, са компликацијама
68. Други поремећаји пробавног система, без компликација
69. Поремећаји жучних путева, без компликација
70. Вагинални порођај без потенцијалних компликација
71. Стање по порођају и по абортусу без захвата у операционој сали
72. Церебрална парализа
73. ТИА и парацеребрална оклузија с тешким компликацијама
74. Други поремећаји нервног система, са тешким или
озбиљним компликацијама
75. Други поремећаји нервног система, без тешких или
озбиљних компликација
76. Друге дијагнозе уха, носа, уста и грла, без компликација
77. Хрипавац и акутни бронхиолитис без тешких и
озбиљних компликација
78. Синкопа и колапс без тешких или озбиљних компликација
79. Друге дијагнозе циркулаторног система без тешких
или озбиљних компликација
80. Мањи захвати због немалигног стања дојке
81. Немалигни поремећаји дојке
82. Шизофрени поремећаји с легалним статусом менталне
болести
Прилог 3.
Дијагностичко-терапијске групе - болница трећег
нивоа
1. Ослобађање карпалног канала
2. Мождани удар без других компликација
3. Ринопластика, сa или без турбинектомије
4. Миринготомија с постављањем цјевчице
5. Ларинготрахеитис и епиглотитис
6. Друге фрактуре фемура
7. Уганућа, истегнућа и ишчашења кука, здјелице и бедра
8. Остеомиелитис код особа старости мање од 65 година
без озбиљних или тешких компликација
9. Други поремећаји везивног ткива код особа старости
мање од 65 година без озбиљних или тешких компликација или код особа старости више од 64 године старости без
компликација
10. Септички артритис без озбиљних или тешких компликација
11. Нехируршка стања вратне и леђне кичме без поступака терапије боли или миелограм код особа старости мање
од 75 година с компликацијама или код особа старости
више од 74 године без компликација
12. Нехируршка стања вратне и леђне кичме без поступака терапије за ублажавање боли или миелограм код особа
старости мање од 75 година без компликација
8
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
13. Њега болесника с поремећајем везивног ткива код
особа старости више од 60 година без озбиљних или тешких компликација
14. Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала
код особа старости мање од 74 године, са компликацијама
15. Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала
код особа старости више од 74 године без компликација
16. Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала
код особа старости мање од 75 година без компликација
17. Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или скочног зглоба код особа старости више од 64
године са компликацијама
18. Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или скочног зглоба код особа старости мање од 65
година с компликацијама или код особа старости више од
64 године без компликација
19. Повреда рамена, надлактице, лакта, кољена, поткољенице или скочног зглоба код особа старости мање од 65
година, без компликација
20. Други захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци
21. Кожни улкуси код особа старости више од 64 године
22. Немалигни поремећаји дојке
23. Траума коже, поткожног ткива и дојке код особа старости више од 69 година
24. Траума коже, поткожног ткива и дојке код особа старости мање од 70 година
25. Лакши поремећаји коже с компликацијама
26. Лакши поремећаји коже без компликација
27. Ендоскопски поступци и испитивања због метаболичких поремећаја без компликације
28. Уретроцистоскопија без компликација
29. Инфекције бубрега и мокраћних путева код особа старости више од 69 година, без тешких компликација
30. Знакови и симптоми бубрега и мокраћних путева без
озбиљних или тешких компликација
31. Бенигна хипертрофија простате без озбиљних или тешких компликација
32. Хистеректомија због немалигне болести
33. Ендоскопски захвати на женском репродуктивном систему
34. Дијагностичка киретажа или дијагностичка хистероскопија
37. Инфекције женског репродуктивног система
38. Менструални и други поремећаји женског репродуктивног система без компликација
39. Ванматерична трудноћа
40. Побачај с дилатацијом и киретажом, аспирацијском
киретажом или хистеректомијом
41. Вагинални поремећај с потенцијалним умјереним компликацијама
42. Пријетећи абортус
43. Абортус без дилатације и киретаже, аспирацијске киретаже или хистеректомије
44. Лажни трудови
45. Други пријепорођајни пријем с благом или умјерено
тешком дијагнозом
46. Новорођенче, тежина код пријема 1.500-1.999 грама
без сигнификантног поступка у операционој сали, без
проблема
47. Новорођенче, тежина код пријема 2.000-2.499 грама
без сигнификантног поступка у операционој сали, без
проблема
48. Постоперацијске и посттрауматске инфекције код особа старости мање од 55 година без озбиљних или тешких
компликација
49. Злоупотреба алкохола и зависност
13
14.02.2012.
50. Злоупотреба других дрога и зависност
51. Праћење болесника након довршеног ендоскопског
лијечења
52. Мождани удар без других компликација
53. Грчеви код дјеце старости више од двије године без
озбиљних или тешких компликација
54. Ларинготрахеитис и епиглотитис
55. Респираторне инфекције/упале с озбиљним или благим компликацијама
56. Абдоминална бол или мезентерички аденитис без компликација
57. Фрактуре здјелице и врата фемура без озбиљних или
тешких компликација
58. Тендонитис, миозитис и бурзитис код особа старости
мање од 80 година с тешким и озбиљним компликацијама
или код особа старости више од 79 година, без компликација
59. Малигни поремећаји дојке код особа старости више
од 69 година, с компликацијама
60. Целулитис код особа старости више од 59 година, с
тешким и озбиљним компликацијама
61. Инфекције женског репродуктивног система
62. Већи афективни поремећаји с тешким и озбиљним
компликацијама код особа старости мање од 70 година
или код особа старости више од 69 година, без тешких
или озбиљних компликација
63. Дакроцисториностомија
64. Други захвати на уху, носу, устима и грлу
65. Артроскопија
66. Дијагностичка киретажа и дијагностичка хистероскопија
67. Менструални поремећаји и други поремећаји женског
репродуктивног система с компликацијама
68. Менструални поремећаји и други поремећаји женског
репродуктивног система без компликација
69. Царски рез с умјерено компликованом дијагнозом
70. Инфекције нервног система, осим вирусних
71. Гастроинтестинално крварење код особа старости мање од 65 година, без озбиљних или тешких компликација
72. Гастроинтестинална опструкција с компликацијама
73. Гастроинтестинална опструкција без компликација
74. Езофагитис, гастроентеролошки и удружени поремећаји пробавног система код особа старости више од девет
година, без озбиљних или тешких компликација
75. Други поремећаји везивног ткива код особа старости
више од 69 година, с компликацијама
76. Лијечење дебљине
77. Озбиљни нутриционистички поремећаји
78. Мокраћни каменци и опструкције
79. Септикемија без озбиљних или тешких компликација
80. Грозница непознатог поријекла без компликација
81. Вирусне болести код особа старости више од 59 година
82. Параноја и акутни психијатријски поремећај без
озбиљних или тешких компликација, без легалног статуса
менталне болести
83. Већи афективни поремећаји код особа старости мање
од 70 година, без озбиљних или тешких компликација
84. Поремећаји једења и опсесивно-компулсивни поремећаји
85. Интоксикација алкохолом и симптоми апстиненције
86. Интоксикација опојном дрогом и симптоми апстиненције с компликацијама
87. Интоксикација опојном дрогом и симптоми апстиненције без компликација
88. Алергијске реакције
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
89. Тровање и токсички ефекти лијекова и других твари
код особа старости мање од 60 година, без компликација
90. Друге повреде, тровања и токсички ефекти лијекова и
других твари код особа старости више од 59 година или с
компликацијама
91. Друге опекотине код особа старости мање од 65 година без озбиљних или тешких компликација, без сложене
дијагнозе или захвата
92. Губитак равнотеже
93. Пнеумоторакс
94. Друге фрактуре фемура
95. Злоупотреба опојних дрога и зависност
96. Већи захвати на рожњачи, биоњачи и спојници
97. Апендектомија без тешких или озбиљних компликација
98. Пријем на бубрежну дијализу
99. Конизација, захвати на вагини, цервиксу и вулви
100. Царски рез с умјерено компликованом дијагнозом
101. Поремећаји можданих и периферних нерава с компликацијама
102. Поремећаји можданих и периферних нерава без компликација
103. Инфекције можданог система, осим вирусног менингитиса
104. Вирусни менингитис
105. Захвати на глави и врату без компликација
106. Захвати у устима
107. Мјешовити захвати уха, носа, уста и грла
108. Ринопластика (с турбинектомијом или без турбинектомије)
109. Миринготомија с постављањем цјевчице
110. Траума носа и деформитет
111. Друге дијагнозе уха, носа, уста и грла с компликацијама
112. Поремећаји зуба и уста, осим вађења и поправака
113. Други захвати на респираторном систему у операционој сали с тешким компликацијама
114. Други захвати на респираторном систему у операционој сали с озбиљним компликацијама
115. Други захвати на респираторном систему у операционој сали без тешких или озбиљних компликација
116. Цистичка фиброза без тешких или озбиљних компликација
117. Пулмонарна емболија без тешких или озбиљних компликација
118. Плућни едем и затајивање дисања
119. Неоплазме дишног система без компликација
120. Респираторни проблеми који произлазе из новорођеначког раздобља
121. Плеурални изљев без тешких или озбиљних компликација
122. Интерстицијална болест плућа код особа старости
мање од 65 година без тешких и озбиљних компликација
123. Друге гастроскопије за мање озбиљне болести пробавног система
124. Холецистектомија без отварања дуктуса, без тешких
или озбиљних компликација
125. Цироза јетре и етилички хепатитис без тешких или
озбиљних компликација
126. Поремећаји јетре, осим малигнитета, цироза, етилички хепатитис без тешких или озбиљних компликација
127. Кожни графт без тешких или озбиљних компликација, шака искључена
128. Други захвати на куку и фемуру код особа старости
више од 54 године без тешких или озбиљних компликација
13
9
129. Други захвати на куку и фемуру код особа старости
мање од 55 година, без тешких или озбиљних компликација
130. Инфекција/упала кости и зглобова с различитим захватима на коштано-мишићном систему, без озбиљних
компликација
131. Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу код особа старости више од 59 година, без тешких или
озбиљних компликација
132. Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу код особа старости мање од 60 година, без тешких или
озбиљних компликација
133. Ревизија батрљка
134. Краниофацијална хирургија
135. Други захвати на рамену
136. Максилофацијална хирургија
137. Захвати на кољену
138. Други захвати на лакту и подлактици
139. Захвати на стопалу
140. Локална ексцизија и вађење остеосинтетичког материјала из кука и фемура
141. Локална ексцизија и вађење остеосинтетичког материјала, осим кука и фемура
142. Дијагностички захвати на костима и зглобовима,
укључујући биопсију
143. Фрактура врата фемура и отворена кондиларна фрактура
144. Остеомиелитис код особа старости више од 65 година с тешким или озбиљним компликацијама или код особа старости више од 64 године, без компликација
145. Остеомиелитис код особа старости мање од 65 година, без тешких или озбиљних компликација
146. Други поремећаји везивног ткива код особа старости
мање од 65 година, без тешких или озбиљних компликација
147. Поремећаји мишића и тетива код особа старости мање од 70 година, без компликација
148. Други захвати с кожним графтом или дебридемент
без тешких или озбиљних компликација
149. Перианални и пилонидални захвати
150. Мијешани метаболички поремећаји без тешких или
озбиљних компликација код особа старости мање од 75
година
151. Ендокрини поремећаји без тешких или озбиљних
компликација
152. Мањи захвати на мокраћном мјехуру без тешких или
озбиљних компликација
153. Трансуретрални захвати, осим простатекомије, без
тешких или озбиљних компликација
154. Уретрални захвати без компликација
155. Друге дијагнозе бубрега и мокраћних путева без тешких или озбиљних компликација
156. Захвати на пенису без компликација
157. Друге дијагнозе мушког репродуктивног система
158. Захвати на тестисима без компликација
159. Захвати на утерусу и аднексама због малигнома оварија и аднекса без компликација
160. Одстрањење јајника и захвати на јајоводима због малигнитета без тешких или озбиљних компликација
161. Захвати на утерусу и аднексама не због малигнома
оварија и аднекса без компликација
162. Хистеректомија не због малигнитета
163. Други захвати на женском репродуктивном систему у
операционој сали код особа старости мање од 65 година
без малигнитета, без компликација
164. Ванматерична трудноћа
10
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
165. Побачај с дилатацијом и киретажом, аспирационом
киретажом или хистеректомијом
166. Вагинални порођај с вишеструко компликованом дијагнозом, од којих најмање једна озбиљна
167. Побачај без дилатације и киретаже, аспирационе киретаже или хистеректомије
168. Лажни трудови
169. Други препорођајни пријеми с умјереном или без
комплицирајуће дијагнозе
170. Новорођенче, тежина при пријему 1.500-1.999 грама
без значајног захвата у операционој сали без проблема
171. Новорођенче, тежина при пријему више од 2.499 грама без значајног захвата у операционој сали с другим
проблемом
172. Операције страбизма
173. Захвати на очним капцима
174. Други захвати на рожњачи, биоњачи и спојници
175. Други захвати на оку
176. Неуролошки и васкуларни поремећаји ока
177. Екстракранијални васкуларни захвати без тешких
или озбиљних компликација
178. Дегенеративни поремећај нервног система без тешке
или озбиљне компликације
179. Мултипла склероза и церебрална атаксија без компликација
180. Захвати на сузној жлијезди
181. Ампутација због поремећаја циркулације, осим горњег екстремитета и прстију ноге без компликација
182. Ампутација горњег екстремитета или прстију ноге
због поремећаја циркулације
183. Подвезивање вена и стрипинг
184. Други захвати на циркулаторном систему у операционој сали код особа старости мање од 65 година, без тешких компликација
185. Болести циркулаторног система с вентилаторном
потпором
186. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда без инвазивног кардијалног инвестигативног поступка с тешким или озбиљним компликацијама
187. Венска тромбоза с тешким или озбиљним компликацијама
188. Васкуларни поремећаји периферије без тешких или
озбиљних компликација
189. Поремећај срчаног залиска без тешких или озбиљних
компликација
190. Мање значајна аритмија и сметње у проводљивости с
тешким или озбиљним компликацијама
191. Нестабилна ангина пекторис с тешким или озбиљним компликацијама
192. Друге дијагнозе циркулаторног система с тешким
компликацијама
193. Друге дијагнозе циркулаторног система с озбиљним
компликацијама
194. Друге болести пробавног система с компликацијама
195. Поремећаји јетре, осим малигнитета, цироза, етилички хепатитис, с тешким или озбиљним компликацијама
196. Захвати на меким ткивима
197. Други захвати на везивном ткиву без компликација
198. Мањи захвати због малигног стања дојке
199. Кожни улкуси код особа старости мање од 65 година
200. Озбиљни поремећаји коже
201. Малигни поремећаји дојке код особа старости мање
од 70 година с компликацијама или код особа старости
више од 69 година без компликација
202. Малигни поремећаји дојке код особа старости мање
од 70 година, без компликација
13
14.02.2012.
203. Умјерени поремећаји коже с тешким или озбиљним
компликацијама
204. Умјерени поремећаји коже без тешких или озбиљних
компликација
205. Блажи поремећаји коже с компликацијама
206. Други захвати због поремећаја бубрега и мокраћних
путева без тешких или озбиљних компликација
207. Инфекције бубрега и мокраћних путева код особа
старости више од 69 година, с тешким посљедицама
208. Знакови и симптоми бубрега и мокраћних путева с
тешким или озбиљним компликацијама
209. Знакови и симптоми бубрега и мокраћних путева без
тешких или озбиљних компликација
210. Друге дијагнозе бубрега и мокраћних путева с тешким посљедицама
211. Трансуретрална простатектомија без тешких или
озбиљних компликација
212. Други захвати на мушком репродуктивном систему
због малигнитета
213. Други захвати на мушком репродуктивном систему у
операционој сали, осим због малигнитета
214. Захвати на утерусу и аднексама не због малигнома
оваријума и аднекса, с компликацијама
215. Одстрањење јајника и захвати на јајоводима не због
малигнитета с тешким или озбиљним компликацијама
216. Вагинални порођај с компликованим захватом у операционој сали
217. Стање након порођаја и након побачаја са захватом у
операционој сали
218. Вагинални порођај с умјерено компликованом дијагнозом
219. Спленектомија
220. Поремећаји еритроцита без тешких или озбиљних
компликација
221. Захвати у операционој сали због заразних и паразитарних болести, без компликација
222. Друге заразне и паразитарне болести с тешким или
озбиљним компликацијама
Прилог 4.
Дијагностичко-терапијске групе - болница четвртог
нивоа
1. Дегенеративни поремећаји нервног система с озбиљним или тешким компликацијама
2. Хроничне опструктивне болести дисајних путева с
озбиљним или тешким компликацијама
3. Опсежна траума грудног коша код особа старости мање
од 69 година с компликацијама
4. Опсежна траума грудног коша код особа старости мање
од 70 година с компликацијама или код особа старости
више од 69 година без компликација
5. Опсежна траума грудног коша код особа старости мање
од 70 година, без компликација
6. Пнеумоторакс
7. Гастроинтестинално крварење код особа старости мање
од 65 година с озбиљним и тешким компликацијама или
код особа старости више од 64 године без компликација
8. Пептички улкус са компликацијама
9. Гастроинтестинална опструкција с компликацијама
10. Абдоминална бол или мезентерички аденитис с компликацијама
11. Есофагитис, гастроентеролошки и удружени поремећаји пробавног система код дјеце старости више од девет
година, с озбиљним и тешким компликацијама
12. Поремећаји жучних путева с компликацијама
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
13. Фрактуре здјелице и врата фемура с тешким компликацијама
14. Фрактуре здјелице и врата фемура с озбиљним компликацијама
15. Други поремећаји везивног ткива код особа старости
мање од 65 година с тешким и озбиљним компликацијама
или код особа старости више од 64 године без компликација
16. Септички артритис с тешким и озбиљним компликацијама
17. Болести костију и специфичне артропатије код особа
старости више од 74 године, с тешким и озбиљним компликацијама
18. Поремећаји мишића и тетива код особа старости више
од 69 година, с компликацијама
19. Поремећаји мишића и тетива код особа старости мање
од 70 година с компликацијама или код особа старости
више од 69 година без компликација
20. Озбиљни нутриционистички поремећаји
21. Мијешани метаболички поремећаји код особа старости мање од 75 година с тешким и озбиљним компликацијама или код особа старости више од 74 године без
озбиљних компликација
22. Бенигна хипертрофија простате с тешким и озбиљним
компликацијама
23. Упале мушког репродуктивног система с комликацијама
24. Мокраћни каменци и опструкције
25. Стриктура уретре
26. Постоперацијске и посттрауматске инфекције с тешким и озбиљним компликацијама код особа старости
мање од 55 година или код особа старости више од 54 године, без тешких или озбиљних компликација
27. Повишена температура непознатог узрока с компликацијама
28. Сложене операције глаукома
29. Ендоскопски захвати на женском репродуктивном систему
30. Царски рез с више компликованих дијагноза, од којих
једна озбиљна
31. Царски рез с озбиљно компликованом дијагнозом
32. Други захвати због глаукома
33. Акутне и опсежне инфекције ока код особа старости
више од 54 године
34. Акутне и опсежне инфекције ока код особа старости
мање од 55 година
35. Ментални поремећаји код дјеце
36. Захвати на мрежњачи
37. Друге операције глаукома
38. Већи захвати на лећи
39. Операције трбушне, пупчане и друге киле
40. Операције феморалне киле
41. Операције киле код дојенчади
42. Трансплантација јетре
43. Вишеструка трансплантација органа
44. Трансплантација плућа
45. Трансплантација коштане сржи
46. Трансплантација срца
47. Екстракорпорална циркулација без кардијалне хирургије
48. Ревизија вентрикуларног шанта без других поступака
у операционој сали
49. Краниотомија с тешким компликацијама
50. Краниотомија с тешким или умјереним компликацијама
13
11
51. Краниотомија без компликација
52. Захвати на леђној мождини с тешким или озбиљним
компликацијама
53. Захвати на леђној мождини без тешких или озбиљних
компликација
54. Екстракранијални васкуларни захвати с тешким или
озбиљним компликацијама
55. Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије с тешким или озбиљним компликацијама
56. Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије без тешких или озбиљних компликација
57. Захвати на периферним и можданим нервима и други
захвати на нервном систему с компликацијама
58. Захвати на периферним и можданим нервима и други
захвати на нервном систему без компликација
59. Плазмафереза код неуролошке болести
60. Пролонгирани мониторинг због сложене епилепсије
61. Неакутна параплегија/квадриплегија са захватом или
без захвата у операционој сали с тешким компликацијама
62. Стања леђне мождине са захватом или без захвата у
операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
63. Стања леђне мождине са захватом или без захвата у
операционој сали без тешких или озбиљних компликација
64. Неоплазма нервног система код особа старости више
од 64 године
65. Неоплазма нервног система код особа старости мање
од 65 година
66. Мултипла склероза и/или церебеларна атаксија с компликацијама
67. Мождани удар с озбиљним компликацијама или компликованом дијагнозом или захватом
68. Мождани удар с другим компликацијама
69. Нетрауматски ступор и кома
70. Грчеви код дјеце старости мање од три године, с тешким и озбиљним компликацијама
71. Интракранијална повреда
72. Фрактуре лобање
73. Имплантат пужнице
74. Захвати на глави и врату с компликацијама
75. Операција расцјепа усне или непца
76. Максилофацијална хирургија с компликацијама
77. Максилофацијална хирургија без компликација
78. Сиалоаденектомија
79. Малигном уха, носа, устију и грла с тешким или
озбиљним компликацијама
80. Малигном уха, носа, устију и грла без тешких или
озбиљних компликација
81. Већи захвати на грудном кошу с тешким компликацијама
82. Већи захвати на грудном кошу без тешких компликација
83. Болести респираторног система с вентилаторном потпором
84. Цистичка фиброза с тешким или озбиљним компликацијама
85. Плућна емболија с тешким или озбиљним компликацијама
86. Инфекције/упале респираторног система с тешким
компликацијама
87. Респираторни знакови и симптоми с тешким или
озбиљним компликацијама
88. Неоплазме респираторног система с компликацијама
89. Плеурални изљев с тешким посљедицама
90. Плеурални изљев с озбиљним посљедицама
12
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
91. Интерстициална болест плућа код особа старости више
од 64 године, с тешким или озбиљним компликацијама
92. Интерстициална болест плућа код особа старости мање од 65 година, с тешким или озбиљним компликацијама
или код особа старости више од 64 године без тешких и
озбиљних компликација
93. Захвати на срчаном залиску с ЕКЦ с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком
94. Захвати на срчаном залиску с ЕКЦ без инвазивног
кардијалног инветигативног поступка с тешким или
озбиљним компликацијама
95. Захвати на срчаном залиску с ЕКЦ без инвазивног
кардијалног инветигативног поступка без тешких или
озбиљних компликација
96. Коронарна премосница с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком с тешким компликацијама
97. Коронарна премосница с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком без тешких компликација
98. Коронарна премосница без инвазивног кардијалног
инвестигативног поступка с тешким или озбиљним компликацијама
99. Коронарна премосница без инвазивног кардијалног
инвестигативног поступка без тешких или озбиљних компликација
100. Други кардијални и торакални захвати или васкуларни захвати с ЕКЦ
101. Већи реконструктивни васкуларни захвати без ЕКЦ с
тешким компликацијама
102. Ампутација због поремећаја циркулације, осим горњег
екстремитета и прстију ноге с тешким компликацијама
103. Други захвати на циркулаторном систему у операционој сали с тешким компликацијама код особа старости
више од 64 године, без тешких компликација
104. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком с тешким или озбиљним компликацијама
105. Васкуларни поремећаји периферије с тешким или
озбиљним компликацијама
106. Ресекција ректума с тешким компликацијама
107. Ресекција ректума без тешких компликација
108. Већи захвати на танком и дебелом цријеву с тешким
компликацијама
109. Већи захвати на танком и дебелом цријеву без тешких компликација
110. Захвати на желуцу, једњаку и дуоденуму с малигнитетом
111. Захвати на желуцу, једњаку и дуоденуму без малигнитета с тешким или озбиљним компликацијама
112. Захвати на желуцу, једњаку и дуоденуму без малигнитета без тешких или озбиљних компликација
113. Перитонеална адхезиолиза код особа старости више
од 49 година, с компликацијама
114. Перитонеална адхезиолиза код особа старости мање
од 50 година с компликацијама или код особа старости
више од 49 година, без компликација
115. Перитонеална адхезиолиза код особа старости мање
од 50 година без компликација
116. Мањи захвати не танком и дебелом цријеву с компликацијама
117. Мањи захвати на танком и дебелом цријеву без компликација
118. Пилоромиотомија
119. Апендектомија с тешким или озбиљним компликацијама
120. Анални захвати и захвати на стоми с тешким или
озбиљним компликацијама
121. Анални захвати и захвати на стоми без тешких или
озбиљних компликација
13
14.02.2012.
122. Други захвати на пробавном систему у операционој
сали с тешким или озбиљним компликацијама или с малигнитетом
123. Други захвати на пробавном систему у операционој
сали без тешких или озбиљних компликација без малигнитета
124. Сложене терапијске гастроскопије за озбиљније болести пробавног система с тешким или озбиљним компликацијама или сложеним захватом
125. Сложене терапијске гастроскопије за озбиљније болести пробавног система без тешких или озбиљних компликација или сложеног захвата
126. Сложене терапијске гастроскопије за мање озбиљне
болести пробавног система
127. Сложене терапијске гастроскопије за мање озбиљне
болести пробавног система, амбулантно
128. Друге гастроскопије за озбиљније болести пробавног
система
129. Друге колоноскопије с тешким или озбиљним компликацијама или сложеним захватом
130. Малигнитет пробавног система с тешким или озбиљним компликацијама
131. Малигнитет пробавног система без тешких или
озбиљних компликација
132. Упалне болести цријева
133. Захвати на гуштерачи, јетри и шант с компликацијама
134. Захвати на гуштерачи и јетри с озбиљним или умјереним компликацијама
135. Захвати на гуштерачи и јетри без компликација
136. Већи захвати на жучним путевима с малигнитетом
137. Већи захвати на жучним путевима без малигнитета с
тешким или озбиљним компликацијама
138. Већи захвати на жучним путевима без малигнитета
без тешких или озбиљних компликација
139. Холецистектомија са затвореним дуктусом с тешким
или озбиљним компликацијама
140. Холецистектомија с отварањем дуктуса с тешким или
озбиљним компликацијама
141. Холецистектомија с отварањем дуктуса без тешких
или озбиљних компликација
142. Дијагностички поступци на хепатобилиарном систему с тешким или озбиљним компликацијама
143. Дијагностички поступци на хепатобилиарном систему без тешких или озбиљних компликација
144. Други захвати на хепатобилиарном систему и панкреасу у операционој сали
145. Ендоскопски захват због крварења варикозитета једњака
146. ЕРЦП сложени терапијски поступак с тешким или
озбиљним компликацијама
147. ЕРЦП сложени терапијски поступак без тешких или
озбиљних компликација
148. ЕРЦП други терапијски поступак с тешким или
озбиљним компликацијама
149. ЕРЦП други терапијски поступак без тешких или
озбиљних компликација
150. Цироза јетре и етилички хепатитис с тешким или
озбиљним компликацијама
151. Цироза јетре и етилички хепатитис без тешких или
озбиљних компликација
152. Малигнитет хепатобилиарног система, гуштераче код
особа старости више од 69 година, с тешким или озбиљним компликацијама
153. Малигнитет хепатобилиарног система, гуштераче код
особа старости мање од 70 година, с тешким или озбиљним компликацијама или код особа старости више од 69
година, без тешких или озбиљних компликација
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
154. Поремећаји гуштераче, осим малигнитета с тешким
или озбиљним компликацијама
155. Билатерални или мултипли захвати на већим зглобовима доњег екстремитета
156. Микроваскуларни ткивни режањ (или кожни графт с
тешким или озбиљним компликацијама), шака искључена
157. Ревизија кука с тешким или озбиљним компликацијама
158. Замјена кука с тешким или озбиљним компликацијама или ревизија кука без тешких или озбиљних компликација
159. Замјена кука без тешких или озбиљних компликација
160. Замјена кољена и реимплантација с тешким или
озбиљним компликацијама
161. Замјена кољена и реимплантација без тешких или
озбиљних компликација
162. Други захвати замјене већих зглобова и реимплантације екстремитета
163. Интервертебрална фиксација с деформитетом
164. Ампутација
165. Други захвати на куку и фемуру с тешким или
озбиљним компликацијама
166. Интервертебрална фиксација кичме с тешким или
озбиљним компликацијама
167. Интервертебрална фиксација кичме без тешких или
озбиљних компликација
168. Други захвати на кичми леђа и врата с тешким или
озбиљним компликацијама
169. Други захвати на кичми леђа и врата без тешких или
озбиљних компликација
170. Операција продужења екстремитета
171. Захвати на хумерусу, тибији, фибули и глежњу с тешким или озбиљним компликацијама
172. Већи захвати на ручном зглобу, шаци и палцу
173. Други захвати на запешћу и шаци
174. Други захвати на везивном ткиву с компликацијама
175. Малигнитет везивног ткива, укључујући патолошку
фрактуру код особа старости више од 64 године
176. Малигнитет везивног ткива, укључујући патолошку
фрактуру код особа старости мање од 65 година
177. Микроваскуларни режањ због поремећаја коже, поткожног ткива и дојке
178. Кожни графт или режањ доњег екстремитета с улкусом или целулитисом с тешким компликацијама
179. Кожни графт или режањ доњег екстремитета с улкусом или целулитисом без тешких компликација
180. Режањ доњег екстремитета без кожног с улкусом или
целулитисом с тешким или озбиљним компликацијама
181. Режањ доњег екстремитета без кожног с улкусом или
целулитисом без тешких или озбиљних компликација
182. Други захвати на доњем екстремитету у операционој
сали без кожног графта или режња, улкуса или целулитиса
183. Већи захвати због малигног стања дојке
184. Већи захвати због немалигног стања дојке
185. Други захвати с кожним графтом или дебридемент с
тешким или озбиљним компликацијама
186. Пластични захвати у операционој сали на кожи, поткожном ткиву и дојки
187. Дијабетичко стопало
188. Захвати на хипофизи
189. Захвати на надбубрежној жлијезди
190. Захвати на паратироидној жлијезди
191. Захвати на штитњачи
192. Захвати у тиреоглосалном подручју
193. Други захвати у операционој сали због ендокриних,
нутриционистичких и метаболичких поремећаја
13
13
194. Дијабетес с тешким или озбиљним компликацијама
195. Мијешани метаболички поремећаји с тешким компликацијама
196. Ендокрини поремећаји с тешким или озбиљним компликацијама
197. Трансплантација бубрега с тешким или озбиљним
компликацијама
198. Трансплантација бубрега без тешких или озбиљних
компликација
199. Оперативна инзерција перитонеалног катетера за дијализу
200. Захвати на бубрегу, мокраћном каналу и већи захвати
на мокраћном мјехуру због неоплазме с тешким или
озбиљним компликацијама
201. Захвати на бубрегу, мокраћном каналу и већи захвати
на мокраћном мјехуру због неоплазме без тешких или
озбиљних компликација
202. Захвати на бубрегу, мокраћном каналу и већи захвати
на мокраћном мјехуру не због неоплазме с тешким или
озбиљним компликацијама
203. Захвати на бубрегу, мокраћном каналу и већи захвати
на мокраћном мјехуру не због неоплазме без тешких или
озбиљних компликација
204. Трансуретрална простатекромија с тешким или
озбиљним компликацијама
205. Трансуретрална простатекромија без тешких или
озбиљних компликација
206. Мањи захвати на мокраћном мјехуру с тешким или
озбиљним компликацијама
207. Трансуретрални захвати, осим простатекомије с тешким или озбиљним компликацијама
208. Уретрални захвати с компликацијама
209. Други захвати због поремећаја бубрега и мокраћних
путева с тешким компликацијама
210. Други захвати због поремећаја бубрега и мокраћних
путева с озбиљним компликацијама
211. Уретероскопија
212. Цистоуретероскопија без компликација
213. ЕСW литотрипсија због мокраћних каменаца
214. Затајивање бубрега с тешким компликацијама
215. Затајивање бубрега с тешким компликацијама код
особа старости мање од 70 година или код особа старости
више од 69 година без озбиљних компликација
216. Затајивање бубрега код особа старости мање од 70
година без тешких или озбиљних компликација
217. Неоплазме бубрега и мокраћних путева с тешким
или озбиљним компликацијама
218. Неоплазме бубрега и мокраћних путева тракта без
тешких или озбиљних компликација
219. Већи захвати на мушкој здјелици
220. Трансуретрална простатектомија с тешким или
озбиљним компликацијама
221. Захвати на тестисима с компликацијама
222. Захвати на пенису с компликацијама
223. Малигнитет мушког репродуктивног система с тешким или озбиљним компликацијама
224. Евисцерација здјелице и радикална вулвектомија
225. Захвати на утерусу и аднексама због малигнома овариа и аднекса с компликацијама
226. Малигнитет женског репродуктивног система с тешким или озбиљним компликацијама
227. Вагинални порођај с озбиљном компликованом дијагнозом
228. Новорођенче, умрло или премјештено за период мање од пет дана од пријема са значајним захватом у операционој сали
14
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
229. Кардијални или тораковаскуларни захвати на новорођенчету
230. Новорођенче тежине при пријему 1.000-1.499 грама
са значајним захватом у операционој сали
231. Новорођенче тежине при пријему 1.500-1.999 грама
са значајним захватом у операционој сали
232. Новорођенче тежине при пријему 2.000-2.499 грама
са значајним захватом у операционој сали
233. Новорођенче тежине при пријему више од 2.499 грама са значајним захватом у операционој сали
234. Новорођенче тежине при пријему више од 2.499 грама са значајним захватом у операционој сали без вишеструких већих проблема
235. Новорођенче, умрло или премјештено за период мање од пет дана од пријема, без значајног захвата у операционој сали, није рођено у тој здравственој установи
236. Новорођенче тежине при пријему мање од 750 грама
237. Новорођенче тежине при пријему 750-999 грама
238. Новорођенче тежине при пријему 1.000-1.249 грама
без значајног захвата у операционој сали
239. Новорођенче тежине при пријему 1.250-1.499 грама
без значајног захвата у операционој сали
240. Новорођенче тежине при пријему 1.500-1.999 грама
без значајног захвата у операционој сали с вишеструким
значајнијим проблемима
241. Новорођенче тежине при пријему 1.500-1.999 грама
без значајног захвата у операционој сали са значајнијим
проблемом
242. Новорођенче тежине при пријему 1.500-1.999 грама
без значајног захвата у операционој сали с другим проблемом
243. Новорођенче тежине при пријему 2.000-2.499 грама
без значајног захвата у операционој сали с вишеструким
значајнијим проблемом
244. Новорођенче тежине при пријему 2.000-2.499 грама
без значајног захвата у операционој сали са значајнијим
проблемом
245. Новорођенче тежине при пријему 2.000-2.499 грама
без значајног захвата у операционој сали с другим проблемом
246. Новорођенче тежине при пријему више од 2.499 грама без значајног захвата у операционој сали с вишеструким значајнијим проблемом
247. Новорођенче тежине при пријему више од 2.499 грама без значајног захвата у операционој сали с вишеструким значајнијим проблемом
248. Други захвати у операционој сали због крви и крвотворних органа с тешким или озбиљним компликацијама
249. Други захвати у операционој сали због крви и крвотворних органа без тешких или озбиљних компликација
250. Поремећаји ретикулоендотела и имунитета с тешким
или озбиљним компликацијама
251. Поремећаји ретикулоендотела и имунитета без тешких или озбиљних компликација
252. Поремећаји црвених крвних ћелија с тешким компликацијама
253. Поремећаји црвених крвних ћелија с озбиљним компликацијама
254. Поремећаји згрушавања код особа старости више од
69 година
255. Поремећаји згрушавања код особа старости мање од
70 година
256. Лимфом и леукемија са значајнијим захватом у операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
257. Лимфом и леукемија са значајнијим захватом у операционој сали без тешких и озбиљних компликација
258. Други неопластички поремећаји са значајнијим захватом у операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
13
14.02.2012.
259. Други неопластички поремећаји са значајнијим захватом у операционој сали без тешких и озбиљних компликација
260. Лимфом и леукемија с другим захватом у операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
261. Други неопластички поремећаји с другим захватом у
операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
262. Други неопластички поремећаји с другим захватом у
операционој сали без тешких и озбиљних компликација
263. Акутна леукемија с тешким компликацијама и
озбиљним компликацијама
264. Акутна леукемија без тешких и озбиљних компликација
265. Лимфом и неакутна леукемија с тешким компликацијама
266. Лимфом и неакутна леукемија без тешких компликација
267. Лимфом и неакутна леукемија, амбулантно
268. Други неопластички поремећаји с компликацијама
269. Хемотерапија
270. Радиотерапија
271. ХИВ, амбулантно
272. Болест повезана с ХИВ-ом
273. Малигнитет повезан с ХИВ-ом
274. Инфекција повезана с ХИВ-ом с тешким компликацијама
275. Инфекција повезана с ХИВ-ом без тешких компликација
276. Остале болести повезане с ХИВ-ом с тешким компликацијама
277. Остале болести повезане с ХИВ-ом без тешких компликација
278. Захвати у операционој сали због заразних и паразитарних болести с тешким компликацијама
279. Захвати у операционој сали због заразних и паразитарних болести с озбиљним компликацијама
280. Септикемиа с тешким или озбиљним компликацијама
281. Повишена температура непознатог узрока с компликацијама
282. Параноидни и акутни психијатријски поремећаји с
тешким или озбиљним посљедицама или с легалним статусом менталне болести
283. Поремећаји исхране и/или опсесивно-компулзивни
поремећаји
284. Механичка вентилација или краниотомија због значајне вишеструке трауме
285. Захвати на куку, фемуру или екстремитету због значајне вишеструке трауме, укључујући имплантацију
286. Абдоминални захвати због значајне вишеструке трауме
287. Други захвати у операционој сали због значајне вишеструке трауме
288. Вишеструка траума без значајних захвата
289. Повреде, тровања и токсички ефекти лијекова
290. Микроваскуларни ткивни режањ или кожни графт за
повреде доњег екстремитета
291. Микроваскуларни ткивни режањ или кожни графт за
повреде шаке
292. Микроваскуларни ткивни режањ или кожни графт за
друге повреде
293. Други захвати за друге повреде с тешким или озбиљним посљедицама
294. Посљедице лијечења с тешким или озбиљним посљедицама
295. Озбиљне опекотине читавом дебљином коже
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
296. Друге опекотине с кожним графтом код особа старости више од 64 године с тешким или озбиљним компликацијама или с компликованом дијагнозом или захватом
297. Друге опекотине с кожним графтом код особа старости мање од 65 година без тешких или озбиљних компликација без компликоване дијагнозе или захвата
298. Други захвати у операционој сали због опекотина
299. Озбиљне опекотине
300. Захвати због пенетрантне повреде ока
301. Енуклеација и захвати на орбити
302. Захвати на синусима, мастоиду и сложени захвати
средњег уха
303. Уградња или измјена AICD-а у цијелости
304. Уградња или измјена компоненти AICD-а
305. Већи реконструктивни васкуларни захвати без ЕКЦ
без тешких компликација
306. Други кардијални и торакални захвати без ЕКЦ
307. Перкутана коронарна ангиопластика с акутним инфарктом миокарда
308. Имплантација срчаног пејсмејкера
309. Васкуларни захвати, осим већих реконструктивних
захвата без ЕКЦ с тешким компликацијама
310. Васкуларни захвати, осим већих реконструктивних
захвата без ЕКЦ с озбиљним компликацијама
311. Васкуларни захвати, осим већих реконструктивних
захвата без ЕКЦ с без тешких и озбиљних компликација
312. Перкутана коронарна ангиопластика без акутног инфаркта миокарда с имплантацијом стента
313. Перкутана коронарна ангиопластика без акутног инфаркта миокарда без имплантације стента
314. Промјена срчаног пејсмејкера
315. Ревизија срчаног пејсмејкера, осим измјене дијелова
316. Други перкутани трансваскуларни кардијални поступци
317. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком без тешких или озбиљних компликација
318. Циркулаторни поремећаји без акутног инфаркта миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком, са сложеном дијагнозом или поступком
319. Циркулаторни поремећаји без акутног инфаркта миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком, без сложене дијагнозе или поступка
320. Инфективни ендокардитис
321. Затајивање срца и шок с тешким компликацијама
322. Урођена срчана болест
323. Поремећај срчаног залиска с тешким или озбиљним
компликацијама
324. Значајнија аритмија и срчани застој с тешким или
озбиљним компликацијама
325. Езофагитис и мијешане болести пробавног система
код дјеце старости мање од 10 година
326. Малигнитет хепатобилиарног система, гуштераче код
особа старости мање од 70 година без тешких или озбиљних компликација
327. Инфекција/упала кости и зглобова с различитим захватима на коштано-мишићном систему с тешким компликацијама
328. Инфекција/упала кости и зглобова с различитим захватима на коштано-мишићном систему са озбиљним
компликацијама
329. Урођени поремећаји метаболизма
330. Малигнитет мушког репродуктивног система без тешких или озбиљних компликација
331. Други захвати на женском репродуктивном систему у
операционој сали код особа старости више од 64 године
или с малигнитетом или с компликацијама
13
15
332. Малигнитет женског репродуктивног система без тешких или озбиљних компликација
333. Други претпорођајни пријеми с озбиљно компликованом дијагнозом
334. Лимфом и леукемија с другим захватом у операционој сали без тешких и озбиљних компликација
335.Трансплантација јетре
336. Вишеструка трансплантација органа
337. Трансплантација плућа
338. Трансплантација коштане сржи
339. Трансплантација срца
340. Краниотомија с тешким компликацијама
341. Краниотомија с озбиљним или умјереним компликацијама
342. Краниотомија без компликација
343. Захвати на леђној мождини с тешким или озбиљним
компликацијама
344. Захвати на леђној мождини без тешких или озбиљних компликација
345. Екстракраниални васкуларни захвати с тешким или
озбиљним компликацијама
346. Екстракраниални васкуларни захвати без тешких или
озбиљних компликација
347. Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије с тешким или озбиљним компликацијама
348. Захвати на периферним и можданим нервима и други
захвати на нервном систему с компликацијама
349. Захвати на периферним и можданим нервима и други
захвати на нервном систему без компликација
350. Пласмафереза код неуролошких болести
351. Стања леђне мождине с или без захвата у операционој сали с тешким или озбиљним компликацијама
352. Пријем ради аферезе
352. Интракраниална повреда
353. Захвати на глави и врату с компликацијама
354. Захвати на глави и врату без компликација
355. Максиларна хирургија с компликацијама
356. Максиларна хирургија без компликација
357. Већи захвати на грудном кошу с тешким комликацијама
358. Већи захвати на грудном кошу без тешких комликација
359. Други захвати на дишном систему у операционој сали с тешким комликацијама
360. Други захвати на дишном систему у операционој сали с озбиљним комликацијама
361. Цистичка фиброза с тешким или озбиљним компликацијама
362. Имплантација и замјена AICD, цијели систем
363. Имплантација и замјена AICD, дијелови система
364. Други кардијални и торакални захвати без ЕКЦ
365. Перкутана коронарна ангиопластика с акутним инфарктом миокарда
366. Ампутација због поремећаја циркулације, осим горњег екстремитета и прстију стопала с тешким компликацијама
367. Ампутација због поремећаја циркулације, осим горњег екстремитета и прстију стопала без тешких компликација
368. Имплантација срчаног pacemakera
369. Ампутација горњег екстремитета и прстију стопала
због поремећаја циркулације
370. Васкуларни захвати, осим великих реконструкција
без ЕКЦ с тешким компликацијама
371. Васкуларни захвати, осим великих реконструкција
без ЕКЦ с озбиљним компликацијама
16
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
372. Васкуларни захвати, осим великих реконструкција
без ЕКЦ без тешких или озбиљних компликација
373. Перкутана коронарна ангиопластика без акутног инфаркта миокарда с имплантацијом стента
374. Перкутана коронарна ангиопластика без акутног инфаркта миокарда без имплантације стента
375. Промјена срчаног пејсмејкера
376. Ревизија срчаног пејсмејкера без замјене уређаја
377. Други трансваскуларни перкутани кардијални поступци
378. Други захвати на циркулаторном систему у операционој сали с тешким компликацијама код особа старости
<65 или код особа старости више од 64 године без тешких компликација
379. Дијагноза везана уз циркулаторни систем с вентилаторном потпором
380. Циркулаторни поремећаји с акутним инфарктом миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком без тешких и озбиљних компликација
381. Циркулаторни поремећаји без акутног инфаркта миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком са сложеном дијагнозом или поступком
382. Циркулаторни поремећаји без акутног инфаркта миокарда с инвазивним кардијалним инвестигативним поступком без сложене дијагнозе или поступка
383. Поремећаји срчаног залиска с тешким или озбиљним
компликацијама
384. Друге дијагнозе у вези са циркулаторним системом с
тешким компликацијама
389. Сложена терапијска колоноскопија
390. Ендоскопски захват крварења езофагеалних варикса
391. Други ЕРЦП терапијски поступак с тешким или
озбиљним компликацијама
392. Други ЕРЦП терапијски поступак без тешких или
озбиљних компликација
393. Поремећаји јетре, осим због малигнитета, цирозе,
етиличког хепатитиса с тешким или озбиљним компликацијама
394. Инфекције и упале костију и зглобова мјешовитим
захватима на мишићном систему и везивном ткиву с тешким компликацијама
395. Микроваскуларни ткивни режањ за поремећај коже,
поткожја и дојке
396. Тешки поремећаји коже
397. Хируршко постављање перитонеалног катетера за
дијализу
398. Друге дијагнозе поремећаја бубрега и мокраћних путева с тешким компликацијама
399. Друге дијагнозе поремећаја бубрега и мокраћних путева с озбиљним компликацијама
400. Трансплантација коштане сржи
401. Трансплантација срца
402. Краниотомија
403. Захвати на кичменој мождини
404. Екстракранијални васкуларни захвати
405. Интервертебрална фиксација кичменог стуба
406. Захват продужења екстремитета
407. Перкутана коронарна ангиопластика с акутним инфарктом миокарда
408. Постављање перитонеалног катетера за дијализу
350
На основу члана 71. Закона о хемикалијма (“Службени
гласник Републике Српске”, број 25/09) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар
здравља и социјалне заштите д о н о с и
13
14.02.2012.
П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
СТИЦАЊА И ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА О ЗАШТИТИ ОД
ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину стицања и провјере знања о заштити од опасних хемикалија (“Службени
гласник Републике Српске”, број 126/11) у члану 13. ријечи: “обавља се” бришу се, а на крају текста послије ријечи:
“опасних материја” додају се ријечи: “обавља се према
овом правилнику”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/07-020-24-1/11
25. јануара 2012. године
Бања Лука
Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
351
На основу члана 230. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06 и 92/09) и члана 69. ст.
1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и
Н А Р Е Д БУ
О ГЛАВНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА 2012. ГОДИНУ
1. Одбрана од поплава на подручју уз ријеку Саву врши
се на основу Главног оперативног плана одбране од поплава за 2012. годину, који се налази у прилогу ове наредбе и
чини њен саставни дио.
2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о Главном оперативном плану одбране од поплава за
2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
13/11).
3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.07.377-596/12
10. фебруара 2012. године
Министар,
Бања Лука
Мирослав Миловановић, с.р.
ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА 2012. ГОДИНУ
Главни оперативни план одбране од поплава за 2012.
годину садржи:
1. Поплавно подручје
1.1. Ознака поплавног подручја
1.2.1. Подручни руководилац одбране од поплава
(адреса и телефон)
1.2.2. Замјеници подручног руководиоца одбране од
поплава (адреса и телефон)
1.3. Организација која врши одбрану од поплава (адреса и телефон)
2. Карактеристике нивоа воде
2.1. Мјеродавни водомјер
2.2. Максимални регистровани водостај (ниво воде) и
датум појаве
2.3. Критеријум за проглашење редовне одбране
2.4. Критеријум за проглашење ванредне одбране
3. Сектор
3.1. Ознака сектора
3.2. Назив и ближи опис сектора
3.3. Секторски руководилац одбране од поплава
3.4. Замјеници секторског руководиоца одбране од поплава
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1. Главни руководилац одбране од поплава
- Др Драган Анђелић, дипл. ек.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Агенција за воде обласног ријечног слива Саве, Бијељина, 055/201-784,
13
17
2. Замјеник главног руководиоца
- Бранислав Панић, дипл. инж. маш.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Агенција за воде обласног ријечног слива Саве, Бијељина, 055/201-784
- , - 0 2 :
! „,” .. 5, , 7, . ., .:
051/813-068, 051/830-806
04 2 !7, . 9. 4B., ! „,” .. 5, .:
:
051/813-066, 051/835-538
1.1. "42 5 ! „,” 5, .: 051/813-144, 051/813-068, 051/818-119 :
051/813-066
"4 E 0 "5 5 2
5
- #2, .:
33. 8
:
052/410-770
04 2 !5 7, . 9. 5., ! „,” .. 5, .:
:
051/818-119
0
:
2 + 800, #2 +380
0
:
2 + 830, #2 + 420
E
9
:
2 + 970 (1979. 4
)
- #2 + 530 (1970. 4
)
,
I
II
III
IV
,
2
$ 7,
30,
! „,” ..
5
4
7, ,
! „,” ..
5
7,
30,
! „,” ..
5
+
-
7, 30,
! „,” ..
5
4
2
%
E
0
% 60
0+00 -1+700,
8 12+733- 17+053
"- 0+000-7+800
- 2
0+000 -2+570,
e 7,
! „,” ..
5
- #2 4
%
7,
! „,” ..
5
5 - -
2,
+2
8 0+000 12+733
, 14+000 - 19+104
, 0+000
- 14+000
#"- 0+000 - 4+200
,
7,
! „,” ..
5
#4 57,
! „,” ..
5
M2,
#6 ,
#
7
"E
9
49
"
B
"5 5
2
5
- #2
2, "3,
2
,
B
B
1.2. - ! „,” .. 5, .: 051/813-144, 051/813-068,
"42 5 :
051/818-119 051/813-066
"4 E 0 33. 8
"5 5 2
5
52, .:
051/814-753
:
"5 5 2
5
,2, .:
051/741-422 ("5)
H
7, . 9., ! „,” 5, .:
04 2 :
051/818-119, 065/903-608
52 +700 (
V VI)
0
:
02 + 800 (
V VI)
#
5 ,
+ 250 (
VII)
52 + 730
0
:
02 + 850 (
V VI)
52 + 906 (1974. 4
)
E
9
:
02 +1023 (1974. 4
)
,
,
2
V
N, .
.,
! „,” ..
5
4
0 0+000 - 6+500
"- 2 2 0+0002+000,
2
,5 7,
! „,” ..
5
%
E
0
&9, M6,
-5
"E
9
49
"
B
"5 5
2
5
52
18
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
VI
#4 ,
7,
30,
! „,” ..
5
#4 O, 0,
! „,” ..
5
#
5+460 - 31+864
-07, .
9. 5.,
! „,” ..
5
&. 5+100
- 14+600,
"- "-P
02
0+000 - 8+200
#. -
0+000 - 5+200
7,
. 9. 5.,
! „,” ..
5
+ H7, .,
! „,” ..
5
#. 0+000 5+460
&. 0+000
- 5+100,
#
0+000 10+733
"- +
-! 0+000
- 6+080
"- 0-%90
0+000 - 7+674
84E
5
!7,
! „,” ..
5
E
2,
! „,” ..
5
-2, ,
02,
#, 2
0,
2,
0
+ 67,
! „,” ..
5
+, -,
&7, -E
#
7,
! „,” ..
5
,2, 0
!
'
,
! „,” ..
5
0,
E
,
%90
14. 02.2012.
"
B
"5 5
2
5
,2
„
” 0 2 :
#! „,” , 3, .: 053/610-471 053/662-065
04 2 ,5 7, . 9. 4B., 4
2 4
:
04 ,
, .: 055/201-784
"42 5 #! „,” , .: 053/610-471
:
"4 E 0 33. "5 5 2
5
, .: 053/611-182
8
:
0
:
+ 730
0
:
,. + 800
0
3 :
0 2 E
9
:
,. + 883 (1974. 4
)
,
,
2
! NE7,
,
#! „,” 4
4 #
-+
0+000 - 16+959
! 7,
&
57
,
,
5 #! „,”
,
2 - %
,
18+689 - 26+409
+57,
4B. 3.
#"" „VasiQ
Biss” %2 &7,
4B. 30
+
%
E
47,
+6
,
2,
I
II
, !
%
0,
+
!4 #4,
5. 30,
#"" „!4”
2
#
,
+
,
16+959 - 18+689
" „,-8”
0+000 - 8+740
III
8+740 - 13+220
%
E
0
#6 -,
6 -,
&
57
#6
,
&
57
6
,
E
,
, ,
2,
6 #6
0 % ,
+
+9
30 E
9
49. "
B
"5 5
2
5
6 #6
-, !,
&
57
8,
5
, -
#6
, -
6
, -0
,
+6
,
2, - + -
5
7, . .,
0 2 :
! „857
” .. N2,
.: 054/612-402 054/612-489
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
14.02.2012.
:
04
2
- "42 5 :
"4 E :
04 2:
0
:
N57, . 9. 4B., 4
2 4 04 ,
, .: 055/201-784 055/201783
! „857
” .. N2,
.: 054/612-402
"5 . 7
N2,
.: 054/611-950
"5 5 2
5
N2,
.: 054/611-282 054/611-637
7, . 9. 4B., ! „857
” ..
N2, .: 054/612-402
,. + 730
,. N2 + 650 87,14 . . .
I ,. + 780
,. N2 + 700 87,64 . . .
I ,. N2 + 800 88,64 . . . (23. 1978. 4
)
0 2 0
:
E
9
:
0
3 :
,
2
4
4 2
7,
! „857
”
.. N2
% 0+000 - 1+500
,7,
! „857
”
.. N2
I
, 43+840
&
P %57,
! „857
”
.. N2
II
, &
45+600
- 6 - 9+228 - 16-135
,
III
$ !7,
9.,
! „857
”
.. N2
!07,
9.,
! „857
”
.. N2
0+000 - 10+036
- "42 5 :
"4 E 0 33. 8
:
04 2 :
0
:
0
:
E
9
:
0
3 :
,
I
,
2 6
4
$ !7,
! „857
”
.. N2
19
%
E
0
N2
N2
+9
30 E
9
49.
"
B
"5 5
2
5
N2
N2
!7,
! „857
”
.. N2
"2,
5
7,
! „857
”
.. N2
0,
,47
"
B
"5 5
2
5
0
! „857
” .. N2, . 054/612-402
"5 . 7
N2, .: 054/611-950
"5 5 2
5
#6 O ( I ), . 054/
875-100
"5 5 2
5
47
( II III ), .
054/ 810-106
7, ! „857
” .. N2, .: 054/612-402
4
$7, . 9. 4
., 4
2 4 04
,
, .: 055/201-784
,. N2 + 650 87,14 . . . ( )
,. N2 + 700 87,64 . . . ( )
,. N2 + 800 88,64 . . . (23. 1978.
4
)
0 2 4
- “6 ”
2+000 - 9+228
2
!7,
! „857
”
.. N2
%
E
0
&0,
#6 O
+9
30 E
9
49. "
B
"5 5
2
5
20
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
14. 02.2012.
#6 O
II
, -
5
7,
! „857
”
.. N2
!07,
! „857
”
.. N2
0
0+000 - 2+719
0
2+719 - 9+640
3E07,
! „857
”
.. N2
, -
5
7,
! „857
”
.. N2
III
7,
! „857
”
.. N2
0
9+640 18+500
O
E 7,
! „857
”
.. N2
&0,
#6 O
#6 O,
47
#6 O,
47
,
#6 52,
6 52
"
B
"5 5
2
5
47
"
B
"5 5
2
5
47
"42 5 !
7
„,
” .. E, .: 055/201-903,
:
055/201-904 055/201-905
"4 E "5 5 2
5
E, .: 055/201-003 :
055/204-727
0 2 !
4 7 „,
” .. E, P5
:
+7, . 9. .,
.: 055/201-903, 055/201-904 055/201-905
04
2 M47, . 9. 4B., ! „,
” .. E .:
:
055/201-903,
7, . 9. 4B., 4
2 4 04
,
, .: 055/201-784
0
+0 . , + 650 74,66 . . .,
I, II, III :
# +E + 450
0
+0 . , + 750, 74,66 . . .,
I, II, III :
# +E +500
E
9
:
2 , +0 + 856 (1974. 4
)
2 # +E + 609 (1979. 4)
,
I
,
2
6
4 2
2
7,
9. 4
.,
4
2 4 04
,
# 0+000 - 4+500
4+500 - 8+230
$B7,
,
! „,
” ..
E
5 7,
,
! „,
”
.. E
7,
. 9. 5.,
! „,
”
.. E
, 4 0+000 - 0+500
0+000 - 6+000
, 6+000 - 12+500
M
$B7, ,
! „,
” ..
E
!
,
,
#. 2, .
2
-7,
,
! „,
” ..
E
7
7,
,
! „,
” ..
E
!7, ,
! „,
” ..
E
#6
H6
P
27, ,
! „,
”
..
E
6
H6
II
7,
,
! „,
”
.. E
,
+7,
,
! „,
”
.. E
III
4
%
E
0
.
!
*
47,
,
! „,
”
.. E
, 12+500 17+000
, 17+000 21+500
, 21+500 26+684
% " 0+000-3+500
+9
30 E
9
49.
,
7,
. 9. 4B.,
,
E
P
,
7, .
9. 4B.,
#
2 46 4
E
#6
H6
,
7,
. 9. 4B.,
# „
E ”
E
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Агенција за безбједност саобраћаја
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 117/11), члана 28. Уредбе
о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних
мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9.
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), в.д. директора
Агенције за безбједност саобраћаја, уз сагласност Владе Републике Српске, д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се: унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелокруг и међусобни односи); систематизација радних мјеста (укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника); називи радних мјеста, описи
послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, односно радним мјестима намјештеника; потребан број
државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто и посебни услови за заснивање радног односа и организациони дијаграм Агенције (шематски приказ односа између основних и
основних са унутрашњим организационим јединицама).
Члан 2.
(1) Агенција за безбједност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) је у саставу Министарства саобраћаја и веза Републике Српске (у даљем тексту: Министарство).
(2) Агенција има својство правног лица.
(3) Сједиште Агенције је у Бањој Луци.
Члан 3.
Агенција обавља стручне и друге послове који се односе на организовање и континуирано усавршавање система безбједности саобраћаја у Републици Српској, подстицање, подршку и координацију рада свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе Републике Српске, јавних предузећа, органа јединица локалне самоуправе, стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних организација и других заинтересованих субјеката, промоцију безбједности саобраћаја, развој и
унапређење теоретских и практичних знања и понашања повезаних
са безбједношћу саобраћаја, припремање нацрта стратешких докумената, оцјену и праћење спровођења усвојених стратешких докумената, преглед и корекцију предложених стратегија, програма и
акционих планова субјеката у систему безбједности саобраћаја,
припремање нацрта подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу безбједности саобраћаја, финансирање активности везаних за безбједност саобраћаја, коришћење и увезивање база података од значаја за безбједност саобраћаја у Републици Српској, подршку научноистраживачким институцијама у области безбједности
саобраћаја, планирање, спровођење, контролу и оцјењивање медијских активности - кампања у безбједности саобраћаја, лиценцирање физичких и правних лица (RSA и RSI), извјештавање Владе о
стању безбједности саобраћаја, идентификованим проблемима у
систему безбједности саобраћаја, те спроведеним и планираним
мјерама за унапређење и побољшање стања безбједности саобраћаја, учешће и организацију међународних конференција и скупова у
оквиру дјелокруга рада Агенције, обављање и других послова у
складу са законом и другим прописима.
II - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ВРСТЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ДЈЕЛОКРУГ
ЊИХОВОГ РАДА
Члан 4.
За обављање послова из делокруга рада Агенције образују се
сљедеће организационе јединице.
а) Одјељење за послове унапређења безбједности саобраћаја,
планирањe, анализe и статистике.
У Одјељењу за послове унапређења безбједности саобраћаја,
планирање, анализе и статистике образују се два одсјека:
1. Одсјек за координацију, планирање и статистике и
13
21
2. Одсјек за возаче, путеве и возила.
б) Одсјек за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене
и опште послове.
1. Одјељење за послове унапређења безбједности саобраћаја, планирање, анализе и статистике
Члан 5.
Одјељење за послове унапређења безбједности саобраћаја,
планирање, анализe и статистике обавља сљедеће послове: анализа, праћење и публиковање показатеља безбједности саобраћаја,
пружање подршке, сарадња и координација са свим субјектима
безбједности саобраћаја (органи управе Републике Српске, јавна
предузећа, органи јединица локалне самоуправе, научноистраживачке организације, невладине организације и остали субјекти),
припремање приједлога годишњег програма рада Агенције, издавање периодичних анализа и публикација у области безбједности
саобраћаја, припремање нацрта подзаконских аката из области
безбједности саобраћаја, припремање нацрта стратешких докумената, организација и спровођење медијских кампања за безбједност саобраћаја, обављање техничко-административних послова
за потребе Савјета за безбједност саобраћаја (у даљем тексту: Савјет), израда извјештаја о стању безбједности саобраћаја за потребе Савјета и Владе, лиценцирање правних и физичких лица за ревизију пројекта и провјеру путева са аспекта безбједности саобраћаја, обављање и других послова везаних за унапређење безбједности саобраћаја утврђених законом и другим прописима.
1.1 Одсјек за координацију, планирање и статистике
Члан 6.
Одсјек за координацију, планирање и статистике обавља сљедеће послове: прати законодавство из безбједности саобраћаја на
републичком, државном и међународном нивоу, пружање подршке, сарадња и координација са свим субјектима безбједности саобраћаја (органи управе Републике Српске, јавна предузећа, органи јединица локалне самоуправе, научноистраживачке организације, невладине организације и остали субјекти), припрема приједлоге годишњег програма рада Агенције, издавање периодичних
анализа и публикација у области безбједности саобраћаја, припремање нацрта подзаконских аката из области безбједности саобраћаја, припремање нацрта стратешких докумената и праћење реализације истих, предлаже програме одрживог финансирања безбједности саобраћаја, коришћење и увезивање база података од
значаја за безбједност саобраћаја у Републици Српској, подршка
научноистраживачким институцијама у области безбједности саобраћаја, обављање техничко-административних послова за потребе Савјета, израда извјештаја о стању безбједности саобраћаја за
потребе Савјета и Владе.
1.2 Одсјек за возаче, путеве и возила
Члан 7.
Одсјек за возаче, путеве и возила обавља сљедеће послове:
формира независни стручни тим који у року од пет дана од дана
када се догодила саобраћајна незгода са погинулим лицима излази на мјесто незгоде како би сагледао околности и могуће узроке
настанка саобраћајне незгоде, те предложио евентуалне мјере,
прати и анализира стање техничке исправности возила и утицај
исте на настанак саобраћајних незгода, прати спровођење Правилника о идентификацији и критеријумима за утврђивање приоритета отклањања опасних мјеста и начину отклањања опасних мјеста,
обавља лиценцирање правних и физичких лица за ревизију пројекта и провјеру путева са аспекта безбједности саобраћаја, анализира стање безбједности школске дјеце у саобраћају и предлаже
мјере за побољшање исте, организација и спровођење медијских
кампања за безбједност саобраћаја, предлаже мјере за унапређење
контроле учесника у саобраћају, обављање и других послова везаних за унапређење безбједности саобраћаја утврђених законом и
другим прописима.
2. Одсјек за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове
Члан 8.
У Одсјеку за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове обављају се сљедећи послови: кадровски, организациони, аналитичко-информативни, нормативно-правни, односи са јавношћу, пријем, завођење, достава у рад, развођење и
архивирање аката и других материјала; набавка материјално-техничких средстава за рад Агенције, други послови значајни за рад
Агенције у цјелини, као и помоћно-технички послови.
III - РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Члан 9.
(1) Агенцијом руководи директор у складу са Законом о републичкој управи Републике Српске и Законом о државним службеницима.
22
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(2) Директора поставља Влада Републике Српске на основу
јавног конкурса.
(3) Директор Агенције за свој рад одговара министру саобраћаја и веза Републике Српске (у даљем тексту: министар).
(4) Агенција има замјеника директора.
Члан 10.
(1) Одјељењем руководи начелник одјељења.
(2) Одсјеком руководи руководилац одсјека.
(3) Начелник одјељења и руководилац одсјека за свој рад одговарају замјенику директора и директору.
(4) Запослени у Агенцији за свој рад одговарају непосредном
руководиоцу, односно замјенику директора и директору.
IV - РАДНА МЈЕСТА, ОПИС ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
И УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
Члан 11.
За обављање послова из дјелокруга Агенције систематизује се
12 радних мјеста са 12 извршилаца. Поред услова утврђених законом, за обављање послова сваког појединачног радног мјеста, запослени морају испуњавати услове прописане овим правилником.
Члан 12.
Директор Агенције
Опис послова: обавља послове који се односе на руковођење
радом Агенције, организује њен рад, заступа и представља Агенцију, одговоран је за законитост рада Агенције, организује рад на
изради планова и програма из дјелокруга Агенције, стара се о намјенском коришћењу финансијских и других средстава Агенције,
одговоран је за спровођење планова и програма Агенције, образује стручна тијела, комисије и друга одговарајућа тијела за извршавање одређених послова и задатака из дјелокруга рада Агенције,
подноси извјештај о раду Агенције, врши друге послове у складу
са прописима и које му у надлежност одреди ресорно министарство и Влада Републике Српске.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник прве категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
Члан 13.
Замјеник директора
Опис послова: обавља послове по налогу директора, замјењује директора у случају његове спријечености или одсуства, учествује у изради подзаконских аката и стратешких докумената, обавља и друге послове по налогу директора, одговара за коришћење
финансијских и материјалних средстава. За свој рад одговара директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник друге категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
1. Одјељење за послове унапређења безбједности саобраћаја, планирање, анализе и статистике
Члан 14.
Начелник Одјељења
Опис послова: организује рад Одјељења, предлаже нацрт плана рада, распоређује послове на запослене, врши надзор над радом запослених, одређује и надзире начин и вријеме извршења послова, даје приједлоге мишљења на прописе и стратешке документе локалних заједница, даје приједлоге критеријума за финансирање програма безбједности саобраћаја јединица локалне самоуправе, на основу утврђених критеријума врши обраду приспјелих захтјева за суфинансирање програма безбједности, даје приједлоге
за састав независног стручног тима који у року од пет дана од дана када се догодила саобраћајна незгода са погинулим лицима излази на мјесто незгоде како би сагледао околности и могуће узроке настанка саобраћајне незгоде, те предложио евентуалне мјере,
учествује у изради подзаконских аката и стратешких докумената,
обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара
замјенику директора и директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник пете категорије.
13
14.02.2012.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
1.1 Одсјек за координацију, планирање и статистике
Члан 15.
Руководилац Одсјека
Опис послова: руководи радом Одсјека, надгледа рад запослених у Одсјеку и обавља организационе послове из његове надлежности, прати законодавство из безбједности саобраћаја на републичком, државном и међународном нивоу, организује активности
на изради подзаконских аката, припремање нацрта стратешких докумената и праћење реализације истих, обавља послове сарадње и
координације рада Агенције са републичким органима управе и
институцијама надлежним за послове безбједности саобраћаја
(МУП, Министарство просвјете и културе, Министарство здравља
и социјалне заштите, Републичка управа за инспекцијске послове,
АМС РС, јавна предузећа за управљање путевима, општине, у даљем тексту: субјекти безбједности саобраћаја, предлаже програме
одрживог финансирања безбједности саобраћаја), даје приједлоге
подршке научноистраживачким институцијама из области безбједности саобраћаја, припрема извјештаје, информације, анализе, студије и друге материјале користећи базе података везане за
безбједност саобраћаја, те обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и директора. За свој рад одговара начелнику
Одјељења, замјенику директора и директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник пете категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
Члан 16.
Виши стручни сарадник за сарадњу и координацију са субјектима у систему безбједности саобраћаја
Опис послова: припрема извјештаје, информације, анализе,
студије и друге материјале из области сарадње Агенције са субјектима безбједности саобраћаја, задужен је за техничку подршку раду Савјета за безбједност саобраћаја, пружа подршку раду локалних савјета за безбједност саобраћаја, учествује у изради подзаконских аката, стратегија, програма и пројеката из области
безбједности саобраћаја, прати реализацију стратешких докумената, те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник шесте категорије.
Звање: виши стручни сарадник трећег звања.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет,
правни факултет, природно-математички факултет, најмање једна
година радног искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у републичким органима управе.
Члан 17.
Виши сарадник за информационе системе и базе података
Опис послова: креира базе података, ради на изради софтверских апликација, учествује у изради пројеката, обезбјеђује техничке предуслове за континуиран приступ базама података из члана
22. Закона о безбједности саобраћаја Републике Српске, планира и
инсталира софтверске инсталације, израђује стратегију архивирања информација и заштите информационих система у Агенцији,
планира и одржава обуку за особље у Агенцији за рад на појединим софтверским апликацијама, пружа неопходну стручну помоћ
из дјелокруга информационих и комуникационих технологија, администрира интернет страницу Агенције, обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.
Услови: VII степен стручне спреме, електротехнички факултет информатичког смјера, познавање посебних програмских језика, најмање једна година радног искуства у траженом степену
образовања, знање енглеског језика.
1.2 Одсјек за возаче, путеве и возила
Члан 18.
Руководилац Одсјека
Опис послова: прати стање техничке исправности возила и
утицај исте на безбједност саобраћаја, учествује у раду стручног
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
тима који излази на мјесто саобраћајне незгоде са погинулим лицима, пружа техничку и другу подршку неопходну за рад стручног
тима, након прикупљања свих потребних података даје мишљење
о околностима и могућем узроку настанка саобраћајне незгоде, те
предлаже евентуалне мјере, учествује у изради подзаконских аката, стратегија, програма и пројеката из области безбједности саобраћаја, те обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења, замјенику директора и директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник пете категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
Члан 19.
Виши стручни сарадник за путеве и лиценцирање
Опис послова: припрема извјештаје, информације, анализе,
студије и друге материјале који су у вези са путем као фактором
безбједности саобраћаја, учествује у изради подзаконских аката из
области путева, сарађује са јавним предузећима надлежним за
управљање путевима, сарађује са општинама везано за локалне,
некатегорисане путеве и улице у насељу, обавља послове везано за
лиценцирање правних и физичких лица за ревизију пројекта и
провјеру јавних путева у погледу безбједности саобраћаја, учествује у раду стручног тима који излази на мјесто саобраћајне незгоде са погинулим лицима, прати спровођење прописа везаних за
путеве, даје приједлоге за отклањање опасних мјеста на путевима,
те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и
директора. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник шесте категорије.
Звање: виши стручни сарадник трећег звања.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или грађевински факултет - смјер нискоградња, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.
Члан 20.
Виши стручни сарадник за превентиву, планирање и вођење кампања на унапређењу безбједности саобраћаја
Опис послова: прати све аспекте понашања учесника у саобраћају и предлаже мјере на унапређењу истог, планира, креира,
организује и реализује кампање на унапређењу безбједности саобраћаја, ради на изради брошура, летака и другог писаног материјала из области безбједности саобраћаја, организује учешће у међународним кампањама на унапређењу безбједности саобраћаја,
организује обиљежавање међународних датума значајних за безбједност саобраћаја, прати безбједност школске дјеце у саобраћају и предлаже мјере за побољшање исте, сарађује са полицијом на
унапређењу контроле учесника у саобраћају, сарађује са Заводом
за образовање одраслих везано за процес обуке кандидата за возаче и полагања возачког испита, те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад одговара
непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник шесте категорије.
Звање: виши стручни сарадник трећег звања.
Услови: VII степен стручне спреме, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или транспорт, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у републичким органима управе.
2. Одсјек за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове
Члан 21.
Руководилац Одсјека
Опис послова: руководи радом Одсјека, надгледа рад запослених у Одсјеку, обавља најсложеније правне послове из дјелокруга
рада Одсјека, припрема приједлоге рјешења из радног односа, води евиденцију кадрова, прикупља и анализира податке везано за
људске ресурсе, припрема нацрте прописа, обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара замјенику директора
и директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: државни службеник пете категорије.
Услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање
двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.
13
23
Члан 22.
Виши сарадник за рачуноводство, књиговодство и јавне
набавке
Опис послова: обавља послове из дјелокруга књиговодствених
послова на нивоу главне књиге. Учествује у изради буџета на нивоу
године и трогодишњем планирању буџета. Врши анализу кретања
показатеља усвојених планова и њихову реализацију. Ради књиговодствене процедуре за трезорско пословање. Попуњава обрасце за
трезорско пословање и уноси у СУФИ систем. Сачињава периодичне и годишње финансијске извјештаје. Спроводи поступак јавне набавке за потребе Агенције у складу са Законом о јавним набавкама.
Израђује годишњи план набавки и осигурава да су исте набавке
усклађене са одобреним годишњим планом. Учествује у поступку
објављивања обавјештења и спроводи поступак извјештавања у
складу са подзаконским актима. Даје стручно мишљење приликом
израде тендерске документације. Предлаже састав комисије за јавне набавке и обавља функцију секретара комисије. Одговара на све
јавне упите и приговоре понуђача везаних за поступак јавне набавке. Води евиденцију, обрасце и документе прописане од стране
Агенције за јавне набавке. Врши обрачун плата и осталих личних
примања, администрирање плата и осталих личних примања, израду статистичких и осталих извјештаја, израда мјесечних обавјештајних пријава за Пореску управу Републике Српске, обрачун уговора о привременим и повременим пословима, као и уговора о волонтирању, рефундацију средстава од фондова, израду М - 4 образаца за запослене раднике. Вођење евиденције о кредитима радника за које постоје административне забране и давање налога за плаћање кредита по административним забранама. Вођење благајне,
благајничког дневника, евиденција путних налога и рефундација
трошкова радницима за које постоји основ и њихово спровођење у
благајничком дневнику. Сачињавање образаца за трезорско пословање за Агенцију из свог дјелокруга. Преузима готовинска новчана
средства, обезбјеђује благајнички максимум, води дневник готовинских исплата, издаје и евидентира путне налоге, издаје аконтације
за службена путовања и врши коначне исплате истих, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и директора. За свој рад
одговара непосредном руководиоцу.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.
Услови: VII степен стручне спреме, економски факултет, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.
Члан 23.
Технички секретар
Опис послова: врши преглед, пријем и евиденцију поднесака,
аката и документације упућене Агенцији и из Агенције, врши техничке послове за пријем странака код директора, организује састанке, службена путовања директора, врши дистрибуцију унутрашње поште, даје обавјештења о кретању предмета, врши пријем, евидентирање и одлагање архивске грађе, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад
одговара непосредном руководиоцу и директору.
Број извршилаца: 1 (један).
Категорија: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.
Услови: IV степен стручне спреме, управна школа, биротехничка школа, школа ученика у привреди, најмање шест мјесеци
радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада
на рачунару.
V - ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВА
Члан 24.
(1) У циљу обезбјеђења благовременог, ефикасног и квалитетног обављања послова и задатака, у Агенцији се доносе годишњи
план и програм рада.
(2) План рада, уз претходну сагласност Министарства, одобрава Влада Републике Српске.
Члан 25.
Руководиоци организационих јединица дужни су да се старају о извршавању планова и програма рада из дјелокруга њихових
организационих јединица и да предузимају одговарајуће мјере за
квалитетно извршавање ових послова.
VI - ЈАВНОСТ РАДА АГЕНЦИЈЕ
Члан 26.
(1) Рад Агенције је јаван.
(2) Начело јавности рада Агенције остварује се у складу са Законом о слободи приступа информацијама.
24
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(3) Изјаве за средства јавног информисања даје директор или
лице које он овласти.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Директор Агенције ће у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог правилника извршити распоређивање запослених радника у Агенцији.
13
14.02.2012.
Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13/2/033-149/11
23. децембра 2011. године
Бања Лука
В.д. директора,
Милија Радовић, с.р.
!
- "
, ,
-0
5
"#$%&' %()*#&
"
E
6
B
6
7, 6e,
e +&/*+# %)*0*3&
1. 5 0, 64 ,
2. 30 .
"
2,
6
Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XV сједници,
одржаној 2. фебруара 2012. године, д о н и о ј е
ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА
I
У Одлуци о усвајању Листе лијекова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/11 и 70/11) у тачки III став
4. мијења се и гласи:
“Произвођачи лијекова који су обухваћени компонентом А-1 дужни су спровести процедуру за добијање одобрења за стављање у промет код надлежне институције до
30. јуна 2012. године, након чега ће Фонд извршити ажурирање ове листе.”.
"
0
, "#$%&' %()*#&
"#$%&' %()*#&
1. 5 0 6 2 7,
2. 5 2
.
1. 5 0 2
26
,
2. 5 0 , 6
B
6
6 B
6 7.
II
У Прилогу број 1. - Основна листа - Листа А (у даљем
тексту: преглед А), у групи A - Алиментарни тракт и метаболизам; А07 - Антидијароици и интестинални антиинфламаторни/антиинфективни лијекови; А07Е - Интестинални антиинфламаторни лијекови, код лијека ATC:
A07EC02, INN: месалазин, облик лијека: супозиторије, у
колони “доза” додаје се текст: “500 mg”.
У прегледу А, у групи B - Крв и крвотворни органи;
B01 - Антикоагуланси; B01A - Антикоагуланси (Антитромботичка средства), код лијека ATC: B01AC04, INN: клопидогрел, облик лијека: филм-таблете, доза 75 mg, индикација: “Препорука специјалисте кардиолога (након акутног коронарног синдрома без ST елевације у трајању од 12 мјесеци, након балон дилатације и уградње стента до шест мјесеци (I20 - I25)); Препорука специјалисте неуролога (након
инвазивних захвата на мозгу), мијења се и гласи:
“Препорука специјалисте кардиолога (након акутног
коронарног синдрома (I20-I25) у трајању од 12 мјесеци, након балон дилатације и уградње стента (Z95) у трајању од
шест мјесеци; Препорука специјалисте неуролога (након
инвазивних захвата на мозгу).”.
У прегледу А, у групи B - Крв и крвотворни органи;
B01 - Антикоагуланси; B01A - Антикоагуланси (антитромботичка средства), додају се лијек и индикације:
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
АТС
INN
Облик лијека
Доза
B01AX06
ривароксабан филм-таблете
10 mg
ИНДИПревенција венске тромбоемболије код
КАЦИЈЕ великих ортопедских захвата доњих
екстремитета
У прегледу А, у групи H - Хормонски препарати за системску примјену, искључујући полне хормоне и инзулине;
H01 - Хормони хипофизе и хипоталамуса и аналози; H01A
- Хормони предњег режња хипофизе и аналози, код лијека
ATC: H01AC01, INN: соматропин, у колони “облик лијека”
додаје се текст: “прашак и растварач за раствор за инјекцију”, а у колони “доза”, додаје се текст: “5,3 mg/ml”.
У прегледу А, у групи H - Хормонски препарати за системску примјену, искључујући полне хормоне и инзулине:
H02 - Кортикостероиди за системску примјену, H02A Кортикостероиди за системску примјену, монокомпонентни, код лијека ATC: H02AB09, INN: хидрокортизон, облик
лијека: таблете, у колони “доза” додаје се текст: “10 mg”.
У прегледу А, у групи N - Нервни систем (Лијекови који дјелују на нервни систем); N03 - Антиепилептици;
N03A - Антиепилептици, додаје се лијек:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
N03AF02
окскарбамаорална
зепин
суспензија
60 mg/ml
У прегледу А, у групи N - Нервни систем (Лијекови који дјелују на нервни систем); N03 - Антиепилептици;
N03A - Антиепилептици, код лијека ATC: N03AX14, INN:
леветирацетам, облик лијека: филм-таблете, у колони “доза” додаје се текст: “250 mg”.
У прегледу А, у групи V - Остало , V06 - Нутрицијенти
и вјештачки заслађивачи, додаје се лијек и индикација:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
V06DX03
дијететски
препарат за
ентералну
примјену
течност
ИНДИКАЦИЈЕ Цистична фиброза (Е84)
III
У истом прилогу, Листа нерегистрованих лијекова
неопходних за лијечење појединих обољења - Листа А1 (у
даљем тексту: преглед А1), у групи М - Мишићно-коштани систем, додаје се подгрупа: “М01 - Антиинфламаторни
и антиреуматски лијекови; M01C - Специфични антиреуматски лијекови”.
У прегледу А1, у групи М - Мишићно-коштани систем;
М01 - Антиинфламаторни и антиреуматски лијекови; M01C
- Специфични антиреуматски лијекови, додаје се лијек:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
M01CC01
пенициламин филм-таблете
150 mg;
300 mg
капсуле
250 mg
IV
У истом прилогу, Листа Б (у даљем тексту: преглед Б),
у групи А - Алиментарни тракт и метаболизам; А02 - Лијекови за лијечење болести које су изазване поремећајима
ацидитета; A02B - Лијекови за лијечење пептичког улкуса
и болести гастроезофагусног рефлукса, код лијека ATC:
A02BC03, INN: лансопразол, облик лијека: капсуле, у колони “доза” додаје се текст: “15 mg”.
У прегледу Б у групи А - Алиментарни тракт и метаболизам; А02 - Лијекови за лијечење болести које су изазване поремећајима ацидитета; A02B - Лијекови за лијечење
пептичког улкуса и болести гастроезофагусног рефлукса,
код лијека ATC: A02BC05, INN: есомепразол, доза 20 mg;
40 mg, у колони “облик лијека” додаје се текст: “гастрорезистентне капсуле”.
У прегледу Б, у групи А - Алиментарни тракт и метаболизам; А10 - Антихипергликемици (Лијекови за лијечење дијабетеса), А10B - Орални антихипергликемици, код
лијека АTC: A10BB12, INN: глимепирид, облик лијека: таблете, у колони “доза”, додаје се текст: “1 mg; 3 mg; 4 mg”.
13
25
У прегледу Б, у групи B - Крв и крвотворни органи;
B01 - Антикоагуланси; B01A - Антикоагуланси (Антитромботичка средства) брише се лијек и индикација:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
B01AX06
ривароксаОбложене
бан2
таблете
10 mg
2 ИНДИКАЦИЈЕ - Превенција венске тромбоемболије код
великих ортопедских захвата доњих екстремитета
У прегледу Б, група C - Кардиоваскуларни систем, C07
- Блокатори бета-адренергичких рецептора; C07A - Блокатори бета-адренергичких рецептора, код лијека ATC:
C07AB07, INN: бисопролол, облик лијека: филм-таблете, у
колони “доза” додаје се текст: “2,5 mg”.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењиваће се од 1. марта 2012. године.
Број: 02/002-1101-9/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XV сједници,
одржаној 2. фебруара 2012. године, д о н и о ј е
ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10,
101/10, 42/11, 70/11, 91/11, 102/11 и 128/11) у Прилогу Цјеновник здравствених услуга, у дјелатности: 1130 - Лабораторијска дијагностика - примарни ниво, код услуге
под шифром 1130554 мијењају се назив услуге и цијена
услуге и гласе: “Гликолизирани хемоглобин (HbA1c) 13,90 КМ”.
II
У истом прилогу, у дјелатности: 1090 - Хигијенскоепидемиолошка заштита, додају се здравствене услуге, како слиједи:
Ознака
Цијена
услуге
Назив услуге
у КМ
1090370 Здравствено-васпитни рад, рад
са малом групом
10,00
1090371 Здравствено-васпитни рад, рад
са великом групом
79,70
III
У истом прилогу, у дјелатности: 2240 - Завод за стоматологију, додаје се здравствена услуга, како слиједи:
Ознака
Цијена
услуге
Назив услуге
у КМ
2240135 Израда акрилатне крунице
код дјеце до 15 година
55,80
IV
У истом прилогу, у дјелатности: 3315 - Офталмологија,
бришу се здравствене услуге, како слиједи:
Ознака
Цијена
услуге
Назив услуге
у КМ
3315007 Евисцерација ока + уградња
интрасклералног RMMA polymethilmathacrilat имплантата по мјери
3.972,49
26
3315008
3315011
3315014
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Енуклеација ока + уградња RMMA
орбиталног имплантата по мјери
обмотаног са PTFE
(политетрафлуоретилен)
4.136,78
Експлантација постојећег импланта +
имплантација PTFE обмотаног
RMMA импланта по мјери
4.293,24
Имплантација интраорбиталних
осмотских хидрогел експандера у
циљу експанзије мекоткивних
структура орбите
4.271,53
V
У истом прилогу, у дјелатности: 3315 - Офталмологија,
додају се здравствене услуге, како слиједи:
Ознака
Цијена
услуге
Назив услуге
у КМ
3315030 Комплетна ексцизија ожиљног ткива
постериорне ламеле капака и орбите,
транспозиција васкуларизованог режња
из темпоралне или фронталне регије,
тотална реконструкција конјунктивалног
сакуса мукозним графтовима фиксираним
за периост горњег и доњег орбиталног
руба и централним мукозним/
мукоадипозним графтом
4.000,00
3315031 Интраорбитална инјекција Natrijum
hijaluronat tkivnog fillera
650,00
3315032 Интраорбитална инсерција хидрогел
осмотских експандера
3.250,00
3315033 Репозиција орбиталног импланта
интраорбиталном инјекцијом Natrijum
hijaluronat tkivnog fillera
550,00
3315034 Репозиција орбиталног импланта
реформирањем медијалног или латералног
конјунктивалног форникса, фиксацијом
силиконског сунђера за периост
одговарајућег орбиталног руба
2.800,00
3315035 Субпериостеални имплант пода
орбите
2.950,00
3315036 Блефаропластика горњег капка
3.250,00
3315037 Блефаропластика горњег капка са
интерном елевацијом обрве
3.450,00
3315038 Ресекција доњег капка
1.950,00
3315039 Ресекција горњег капка
1.950,00
3315040 Транскутано ремоделирање коштаног
медијалног зида орбите и
реконструкција припоја медијалног
кантуса титанијумском плочицом
2.450,00
3315041 Ремоделирање кости латералног
орбиталног руба и репозиција
латералног кантуса фиксацијом
титанијумском плочицом
2.450,00
3315042 Фронтална суспензија горњег капка
аутогеном фасцијом латом
3.850,00
3315043 Фронтална суспензија горњег капка
вјештачким материјалом (силикон
PTFE)
3.700,00
3315044 Ексцизија тумора + реконструкција
директним спајањем ивица
дефеката предње ламеле капка
2.300,00
3315045 Ексцизија тумора + реконструкција
директним спајањем ивица дефеката
предње и задње ламеле капка
2.500,00
3315046 Ексцизија тумора + реконструкција
тарзоконјунктивалним режњем и
слободним кожним графтом/
миокутаним режњем
3.750,00
3315047 Ексцизија тумора + реконструкција
мукозним графтом и миокутаним
режњем
3.850,00
3315048
3315049
3315050
3315051
3315052
3315053
3315054
3315055
3315056
3315057
3315058
3315059
3315060
3315061
3315062
13
14.02.2012.
Ексцизија тумора + реконструкција
миокутаним режњем
3.600,00
Ексцизија тумора + реконструкција
слободним кожним графтом
3.850,00
Ексцизија тумора медијалног кантуса
са инфилтрованим структурама
лакрималног дренажног апарата +
реконструкција миокутаним режњем 3.100,00
Ексцизија тумора + тотална
реконструкција горњег капка:
миокутани режањ + тарзоконјуктивални/мукозни графт
4.300,00
Ексцизија тумора + ротациони
режањ пуне дебљине доњег капка
3.700,00
Ексцизија тумора + тотална
реконструкција доњег капка: SOOF
лифт + ротациони режањ образа +
трансплантат мукозног графта
4.500,00
Освјежавање рубова колобома са
директним спајањем ивица дефекта 1.800,00
Сондирање NLK
450,00
Моно или биканаликуларна
интубација NLK силиконским стентом 950,00
Дакриоцисто-риностомија (DCR) +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
3.300,00
Каналикуло - DCR+ биканаликуларна
интубација силиконским стентом
3.500,00
Каналикуло-риностомија +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
3.700,00
Пунктопластика
3.100,00
Реканализација лакрималног
каналикула + моно - или
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
2.800,00
Дакриоцисто-риностомија (DCR) +
ретроградна каналикулостомија +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
4.650,00
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-1101-11/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
На основу чл. 20. и 49. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 55.
Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 102/11, 117/11 и 128/11) и члана 17. Статута
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08,
64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XV сједници, одржаној 2.
фебруара 2012. године, д о н и о ј е
ОД Л У КУ
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПАРТИЦИПАЦИЈИ
I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10, 101/10, 42/11, 70/11, 102/11
и 128/11) у Прилогу - Преглед учешћа осигураних лица у
трошковима коришћења здравствене заштите и осталих
права из здравственог осигурања (партиципација), поглавље I - Здравствене услуге, у дјелатности: 1130 - Лаборато-
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ријска дијагностика, мијења се износ партиципације за
сљедећу здравствену услугу:
Ознака
Назив
Партиципација
услуге
услуге
у КМ
1130554 Гликолизирани хемоглобин (HbA1c)
3,00
3315043
II
У истом поглављу, у дјелатности: 3315 - Офталмологија, бришу се сљедеће здравствене услуге:
Ознака
Назив
Партиципација
услуге
услуге
у КМ
3315007 Евисцерација ока + уградња
интрасклералног RMMA polymethilmathacrilat имплантата по мјери
397,25
3315008 Енуклеација ока + уградња RMMA
орбиталног имплантата по мјери
обмотаног са PTFE
(политетрафлуоретилен)
413,68
3315011 Експлантација постојећег импланта +
имплантација PTFE обмотаног
RMMA импланта по мјери
429,32
3315014 Имплантација интраорбиталних
осмотских хидрогел експандера у
циљу експанзије мекоткивних
структура орбите
427,15
3315045
III
У истом поглављу, у дјелатности: 3315 - Офталмологија, додаје се партиципација за сљедеће здравствене услуге:
Ознака
Назив
Партиципација
услуге
услуге
у КМ
3315030 Комплетна ексцизија ожиљног ткива
постериорне ламеле капака и орбите,
транспозиција васкуларизованог режња
из темпоралне или фронталне регије,
тотална реконструкција конјунктивалног
сакуса мукозним графтовима
фиксираним за периост горњег и доњег
орбиталног руба и централним
мукозним/мукоадипозним графтом
400,00
3315031 Интраорбитална инјекција Natrijum
hijaluronat tkivnog fillera
65,00
3315032 Интраорбитална инсерција хидрогел
осмотских експандера
325,00
3315033 Репозиција орбиталног импланта
интраорбиталном инјекцијом Natrijum
hijaluronat tkivnog fillera
55,00
3315034 Репозиција орбиталног импланта
реформирањем медијалног или латералног
конјунктивалног форникса, фиксацијом
силиконског сунђера за периост
одговарајућег орбиталног руба
280,00
3315035 Субпериостеални имплант пода
орбите
295,00
3315036 Блефаропластика горњег капка
325,00
3315037 Блефаропластика горњег капка
са интерном елевацијом обрве
345,00
3315038 Ресекција доњег капка
195,00
3315039 Ресекција горњег капка
195,00
3315040 Транскутано ремоделирање коштаног
медијалног зида орбите и
реконструкција припоја медијалног
кантуса титанијумском плочицом
245,00
3315041 Ремоделирање кости латералног
орбиталног руба и репозиција
латералног кантуса фиксацијом
титанијумском плочицом
245,00
3315042 Фронтална суспензија горњег капка
аутогеном фасцијом латом
385,00
3315044
3315046
3315047
3315048
3315049
3315050
3315051
3315052
3315053
3315054
3315055
3315056
3315057
3315058
3315059
3315060
3315061
3315062
13
27
Фронтална суспензија горњег капка
вјештачким материјалом (силикон
PTFE)
370,00
Ексцизија тумора + реконструкција
директним спајањем ивица дефеката
предње ламеле капка
230,00
Ексцизија тумора + реконструкција
директним спајањем ивица дефеката
предње и задње ламеле капка
250,00
Ексцизија тумора + реконструкција
тарзоконјунктивалним режњем и
слободним кожним графтом/
миокутаним режњем
375,00
Ексцизија тумора + реконструкција
мукозним графтом и миокутаним
режњем
385,00
Ексцизија тумора + реконструкција
миокутаним режњем
360,00
Ексцизија тумора + реконструкција
слободним кожним графтом
385,00
Ексцизија тумора медијалног кантуса
са инфилтрованим структурама
лакрималног дренажног апарата +
реконструкција миокутаним режњем 310,00
Ексцизија тумора + тотална
реконструкција горњег капка:
миокутани режањ + тарзоконјуктивални/мукозни графт
430,00
Ексцизија тумора + ротациони режањ
пуне дебљине доњег капка
370,00
Ексцизија тумора + тотална
реконструкција доњег капка: SOOF
лифт + ротациони режањ образа +
трансплантат мукозног графта
450,00
Освјежавање рубова колобома са
директним спајањем ивица дефекта
180,00
Сондирање NLK
45,00
Моно или биканаликуларна интубација
NLK силиконским стентом
95,00
Дакриоцисто-риностомија (DCR) +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
330,00
Каналикуло - DCR+ биканаликуларна
интубација силиконским стентом
350,00
Каналикуло-риностомија +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
370,00
Пунктопластика
310,00
Реканализација лакрималног
каналикула + моно - или
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
280,00
Дакриоцисто-риностомија (DCR) +
ретроградна каналикулостомија +
биканаликуларна интубација
силиконским стентом
465,00
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-1101-12/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
Казнено-поправни завод Бања Лука
На основу члана 12. став 1. Закона о извршењу кривичних
санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
28
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ске”, број 12/10), уз сагласност министра правде Републике Српске, директор Казнено-поправног завода Бања Лука д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У КАЗНЕНОПОПРАВНОМ ЗАВОДУ БАЊА ЛУКА
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бања Лука, број: 07240-2861, од 17. августа 2011. годинe, објављеном у “Службеном
гласнику Републике Српске”, број 85/10, врше се сљедеће измјене
и допуне:
Члан 1.
У члану 26. ст. 2. и 3. ријечи: “пет година” замјењују се ријечима: “три године”.
Члан 2.
У члану 27. послије става 3. додаје се став 4., који гласи:
“Изузетно од став 3. овог члана, за помоћника у Здравственој
служби може бити постављено лице које има завршен медицински
факултет, звање доктора медицине, најмање једну годину радног
искуства у струци након стицања високе стручне спреме, положен
стручни испит из области здравства и лиценцу за обављање здравствене дјелатности.”.
Члан 3.
У члану 28. став 3. ријеч: “три” замјењује се ријечју: “двије”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07-240-375
30. јануара 2012. године
Бања Лука
Директор,
Перо Дуњић, с.р.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 21.
сједници Представничког дома, одржаној 3. фебруара
2012. године, и на 12. сједници Дома народа, одржаној 3.
фебруара 2012. године, у с в о ј и л а ј е
ЗАКОН
О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА
И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2013. ГОДИНЕ
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим законом утврђују се садржај, припрема, организација и спровођење пописа становништва, домаћинстава
и станова у Босни и Херцеговини у 2013. години (у даљем
тексту: попис), као и обавезе државних и других органа и
организација укључених у попис, обавезе и дужности давалаца пописних података и лица која обављају послове
пописа, објављивање пописних резултата и финансирање
пописа.
Члан 2.
(Дефиниције)
(1) У сврху овог закона примјењиваће се сљедеће дефиниције:
a) “уобичајено мјесто становања” је мјесто у којем лице живи и обично проводи свој дневни одмор, без обзира
на привремено одсуство у сврху рекреације, одмора, обиласка пријатеља и родбине, посла, школе, лијечења или
вјерског ходочашћа;
б) “стални становници” су лица која су:
1) прије референтног датума најмање 12 мјесеци непрекидно живјела у свом уобичајеном мјесту становања
или
13
14.02.2012.
2) у посљедњих 12 мјесеци прије референтног датума
пописа дошла у мјесто свог уобичајеног становања с намјером да тамо остану најмање једну годину;
ц) “приватно домаћинство” је једно од сљедећег:
1) једночлано домаћинство, то јест лице које живи само у посебној стамбеној јединици или које заузима, као
станар, посебну собу (или собе) у некој стамбеној јединици, али ни са једним станаром те стамбене јединице заједно не чини дио вишечланог домаћинства из алинеје 2) ове
тачке или
2) вишечлано домаћинство, то јест група од два или више лица која заједно заузимају цијелу стамбену јединицу
или њен дио и обезбјеђују себи храну, а могуће и остале
потрепштине за живот. Чланови ове групе могу да удружују своје приходе у мањој или већој мјери;
д) “институционално домаћинство” састоји се од лица
чије потребе за склоништем и средствима за живот обезбјеђује нека институција. Институцијом се сматра неко
правно тијело чија је сврха да обезбиједи дугорочно становање и услуге за неку групу лица;
е) “стамбени фонд” чине објекти за становање и зграде, као и стамбена рјешења, те однос између становништва
и објеката за становање референтног датума;
ф) “објекти за становање” су они типови станова који
представљају мјесто сталног становања једног или више
лица. То су:
1) настањени конвенционални станови,
2) друге стамбене јединице – колиба, кабина, брвнара,
караван, кућа брод, амбар, млин, пећина или друго склониште које се користи за становање људи у вријеме пописа
без обзира да ли су намијењене за становање и
3) колективни станови су просторије намијењене за
становање велике групе људи или неколико домаћинстава
и које се користе као уобичајено мјесто становања барем
једног лица у тренутку пописа;
г) “стамбена јединица” је одвојено и независно мјесто
становања намијењено за становање појединачног домаћинства или мјесто које није намијењено за становање, али
се користи као мјесто сталног становања домаћинства у
вријеме пописа;
х) “конвенционални станови” су структурално одвојене и независне просторије, које су намијењене за стално
становање људи на фиксној локацији и у вријеме пописа
се:
1) користе као мјесто становања или
2) су упражњена или
3) су резервисана за сезонску или секундарну употребу;
и) “одвојено” значи окружено зидовима и покривено
кровом или плафоном тако да се лице или више њих може
изоловати од других лица;
ј) “независно” значи кад има директан приступ с улице
или степеништа, пролаза, галерије или приземља;
к) “конвенционално пребивалиште” дефинише се као
настањено конвенционално пребивалиште ако је оно уобичајено мјесто становања једног или више лица.
(2) За све дефиниције које нису обухваћене овим законом примјењиваће се Уредба (ЕЦ) бр. 763/2008 Европског
парламента и Савјета о пописима становништва и станова
и мјере за спровођење ове уредбе, Препоруке Конференције европских статистичара за пописе становништва и стамбеног фонда у 2010. години и други релевантни међународни стандарди.
Члан 3.
(Датум пописа)
Попис ће се спровести у периоду од 1. до 15. априла
2013. године, према стању на дан 31. март 2013. године у
24.00 часа (поноћ), што се сматра референтним датумом
пописа.
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 4.
(Јединице које су обухваћене пописом)
Пописом ће бити обухваћени:
a) држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем
или боравиштем у Босни и Херцеговини, без обзира на то
да ли су у тренутку пописа присутни у Босни Херцеговини или су одсутни из Босне и Херцеговине,
б) страни држављани са дозволом за стални или привремени боравак у Босни и Херцеговини, без обзира да ли
су у тренутку пописа у Босни и Херцеговини или нису,
ц) лица без држављанства,
д) домаћинства лица из т. а), б) и ц) и
е) станови и друге стамбене јединице.
Члан 5.
(Јединице које нису обухваћене пописом)
Пописом неће бити обухваћени:
a) дипломатско-конзуларно особље страних дипломатских и конзуларних представништава и представници међународних организација и тијела, као и чланови њихових
породица који с њима бораве у Босни и Херцеговини,
б) припадници страног војног и полицијског особља,
као и чланови њихових породица који с њима бораве у Босни и Херцеговини,
ц) станови који су у власништву других држава.
Члан 6.
(Постпописна анкета)
(1) Непосредно након спроведеног пописа биће спроведена постпописна анкета/контролни попис на репрезентативном узорку пописних кругова, ради оцјењивања обухвата и квалитета података прикупљених пописом.
(2) Агенција за статистику Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција) одговорна је за све фазе (укључујући методологију, организацију, спровођење и анализу)
постпописне анкете.
Члан 7.
(Укупан број стално настањеног становништва)
(1) Укупан број стално настањеног становништва за
сваку територијалну јединицу добија се сабирањем броја
лица која ту имају уобичајено мјесто становања и присутна су, као и лица која ту имају уобичајено мјесто становања, али су привремено одсутна.
(2) На основу дефиниције уобичајеног мјеста становања, лица која су у тренутку пописа одсутна или ће бити одсутна из свог уобичајеног мјеста становања мање од годину дана треба да се сматрају привремено одсутним лицима, те их треба укључити у укупни број становника тог пописног подручја. Пописана лица која не испуњавају критеријуме који су успостављени дефиницијом уобичајеног
мјеста становања у мјесту пописивања,, односно не живе,
нити се очекује да ће живјети у мјесту пописивања, у непрекидном периоду од барем 12 мјесеци, сматрају се привремено присутним лицима и стога их не треба рачунати у
укупан број становништва тог пописног подручја.
(3) Укупан број становника такође укључује и:
a) цивилна лица на привременом раду у другој држави,
под условом да не живе у иностранству годину дана или
дуже,
б) цивилна лица која дневно прелазе границу да би радила или се школовала у другој држави,
ц) војно, морнаричко и дипломатско особље Босне и
Херцеговине, те њихове породице које с њима бораве у
иностранству,
д) морнаре трговачких бродова и рибаре са боравиштем у Босни и Херцеговини, али на мору у вријеме пописа (укључујући и оне који немају друго мјесто боравишта
осим дијелова брода) и
е) номаде и луталице.
13
29
(4) Из укупног броја становништва биће искључене
сљедеће категорије привремено присутних лица која припадају страном војном, полицијском, морнаричком и дипломатском особљу и њихове породице, која су привремено смјештена у Босни и Херцеговини:
a) страна цивилна лица која привремено раде у Босни и
Херцеговини и
б) страна цивилна лица која дневно прелазе границу да
би радила или се школовала у Босни и Херцеговини.
Члан 8.
(Подаци о становништву)
Пописом становништва биће обухваћене сљедеће теме:
мјесто уобичајеног становања, име, име оца или мајке,
презиме, пол, датум рођења и јединствени матични број,
мјесто рођења, присуство, дужина и намјера присуства/одсуства у мјесту пописа, мјесто становања непосредно по
рођењу, мјесто сталног становања лица у вријеме пописа
из 1991. године, да ли је лице било избјеглица из Босне и
Херцеговине, да ли је било расељено лице у Босни и Херцеговини, да ли лице има формално-правно статус расељеног лица и да ли намјерава да се врати у мјесто одакле је
расељено, насеље Босне и Херцеговине из којег се лице
доселило и година досељења, да ли је лице икада живјело
ван Босне и Херцеговине годину и дуже, мјесец и година
досељења и држава из које је лице доселило, разлози досељења у Босну и Херцеговину, законско брачно стање, ванбрачна заједница, број живорођене дјеце и мјесец и година
њиховог рођења, држављанство, етничка/национална припадност, матерњи језик, вјероисповијест, писменост, највиша завршена школа, стечено звање, школа коју лице похађа, тренутни статус активности, положај у запослености,
грана економске дјелатности фирме (на главном послу), занимање, главни извор средстава за живот, да ли је лице
издржавано, активност издржаваоца, мјесто рада, односно
похађања школе и учесталост враћања у мјесто сталног
становања; функционална способност лица да обавља свакодневне активности и узрок инвалидитета, дужина и земља боравка у иностранству за цивилна лица на привременом раду и боравку у другој држави и мјесто пребивалишта у Босни и Херцеговини, за њих и чланове њихових породица.
Члан 9.
(Подаци о домаћинствима и пољопривредним
газдинствима)
(1) У попису се прикупљају сљедећи подаци о домаћинствима: име и презиме лица на коме се води домаћинство, сроднички и породични састав домаћинства, назив
насеља, улица и кућни број гдје је домаћинство настањено,
основ по којем домаћинство користи стан.
(2) У попису се прикупљају сљедећи подаци о домаћинствима која су располагала земљиштем и/или стоком
или су се бавила пољопривредном производњом у посљедњих 12 мјесеци до дана пописа. Ови подаци изузетно ће се
користити за израду Адресара пољопривредних газдинстава за потребе спровођења посебног пописа пољопривреде
(у даљем тексту: Адресар), који ће бити уређен посебним
законом.
(3) Подаци који ће се користити за израду Адресара из
става (2) овог члана су:
a) име и презиме лица на којем се води домаћинство,
б) адреса домаћинства,
ц) укупно расположиво земљиште домаћинства (пољопривредно, шумско и рибњаци),
д) пољопривредна производња према врстама узгојених пољопривредних производа на ораницама и
е) подаци о стоци, перади и кошницама пчела.
Члан 10.
(Становање)
У попису се прикупљају сљедећи подаци о становима
и другим објектима за становање: врста објекта за станова-
30
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
ње, врста колективног стана, начин коришћења стана, локација стана, настањеност конвенционалних станова, број
лица која ту станују, спрат на којем се стан налази, облик
својине на стану, површина стана, број соба у стану, површина кухиње, услови у купатилу и тоалету, електрична
енергија, гас и систем водоснабдијевања, инсталације за
централно гријање и канализациони систем, врсте гријања,
главна врста енергије која се користи за гријање стана, година изградње зграде, врста зграде у којој се стан налази,
претежни материјал носиве конструкције зграде, врста
кровног покрова зграде и стање у којем се зграда налази.
Члан 11.
(Обавезе лица које се пописује)
(1) Лице обухваћено пописом дужно је да на сва питања у пописним обрасцима да тачне и потпуне одговоре.
(2) Личне податке о одсутним члановима домаћинства
старијим од 15 година може дати само пунољетни присутни члан домаћинства, којем су подаци највише познати, а о
дјеци до 15 година податке даје један од родитеља, усвојилац или старатељ.
(3) Ако пописивач у вријеме пописивања не затекне у
стану лица обухваћена пописом, а податке не може да прикупи на начин који је предвиђен у ставу (2) овог члана,
оставиће лицу писмено обавјештење о дужности да достави податке надлежној пописној комисији до 15. априла
2013. године.
(4) Обавјештење из става (3) овог члана садржаваће
радно вријеме и адресу надлежног пописног центра.
Члан 12.
(Необавезно изјашњавање)
Лица из члана 11. став (1) Закона нису обавезна да се
изјашњавају о националној/етничкој и вјерској припадности, а образац ће садржавати поуку о томе.
Члан 13.
(Равноправност језика)
(1) Пописни обрасци и методолошка упутства штампаће се на босанском, хрватском и српском језику, латиничним и ћириличним писмом.
(2) Одговори у пописним обрасцима уписиваће се на
босанском или хрватском или српском језику, латиничним
или ћириличним писмом.
Члан 14.
(Заштита мањина)
Прије пописивања пописивач је дужан да упозори припаднике националних мањина да имају право да добију на
увид огледне примјерке пописних образаца на језику и писму своје националне мањине.
Члан 15.
(Заштита личних података)
(1) Пописивачи и сва друга лица која обављају послове
у вези са пописом дужни су да чувају трајно као службену
тајну све податке прикупљене од појединаца који се односе на њихове личне, породичне и имовинске прилике.
(2) Заштита личних података обезбиједиће се у складу
са Законом о заштити личних података и Законом о статистици Босне и Херцеговине.
Члан 16.
(Коришћење личних података)
Подаци прикупљени пописом користиће се искључиво
у статистичке сврхе.
Члан 17.
(Обавезе и овлашћења особља ангажованог на попису)
(1) Пописивачи и сва друга лица која обављају и учествују у пословима у вези са пописом дужни су да благовремено и на прописан начин обављају послове пописа.
(2) Лица из става (1) овог члана, приликом обављања
својих послова, дужна су да дају на увид своје овлашћење
лицима која пописују.
13
14.02.2012.
(3) Пописивање се врши сваки дан у времену од 9.00 до
21.00 час у присуству најмање једног одраслог лица у домаћинству.
Члан 18.
(Накнаде)
(1) Пописивачи и сва друга лица која обављају и учествују у пословима у вези са пописом примиће накнаду за
извршене задатке.
(2) Особље административних органа и организација
које обављају послове у вези са пописом примиће накнаду
за обављени посао у складу са прописима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Брчко Дистрикт).
ГЛАВА II - ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ, ЕНТИТЕТСКИХ И
ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРИПРЕМАМА, ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА
Члан 19.
(Организовање пописа)
(1) Попис организују и спроводе статистичке институције у Босни и Херцеговини: Агенција, Федерални завод за
статистику и Републички завод за статистику Републике
Српске (у даљем тексту: ентитетски заводи за статистику)
у сарадњи с административним органима и организацијама Босне и Херцеговине, надлежним ентитетским административним органима и организацијама, надлежним органима Брчко Дистрикта одређеним овим законом и јединице локалне самоуправе.
(2) Као мјесто уношења, обраде и контроле пописница
утврђује се Источно Сарајево.
(3) Национална структура особља које ради на уношењу, обради и контроли података пописа одражава националну структуру становништва Босне и Херцеговине према посљедњем попису становништва.
(4) Контролни попис/постпописна анкета из члана 6.
овог закона спроводи се у складу са Методологијом за контролу обухвата и квалитета података прикупљених пописом.
(5) Попис се спроводи у складу са Методологијом за
припрему, организовање и спровођење пописа.
(6) Агенција ће исказивати статистичке податке на
свим нивоима власти (држава, ентитети, кантони, општине, Брчко Дистрикт).
Члан 20.
(Послови Агенције)
(1) Агенција обавља сљедеће послове:
a) координира по слове припреме, организовања и
спровођења пописа у Босни и Херцеговини,
б) сарађује са ентитетским заводима за статистику и
другим надлежним институцијама укљученим у попис у
пословима припреме, организовања и спровођења пописа,
ц) утврђује јединствену и међународно упоредиву методологију пописа, са јединственим дефиницијама јединица и обиљежја, јединственим класификацијама и садржајем обрадних табела по јединственом програму обраде, јединственим критеријумима и програмима логичке контроле за откривање и аутоматско исправљање грешака у пописној грађи,
д) утврђује методологију за контролу података прикупљених пописом,
е) утврђује садржај и изглед образаца за пописивање,
ф) утврђује, у сарадњи с ентитетским заводима за статистику, јединствену методологију за формирање и вођење
јединствене евиденције и јединственог регистра просторних јединица,
г) одлучује о избору технологије уношења и обраде података, као и избору опреме и програмских пакета за уношење и обраду података, у сарадњи с ентитетским заводима за статистику,
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
13
31
мима логичке контроле за откривање и аутоматско исправљање грешака у пописној грађи,
ц) учествују у изради методологије за контролу обухвата и квалитета података прикупљених пописом,
д) учествују у уношењу, обради и контроли података,
е) учествују у контролном попису и постпописној анкети,
ф) одређују број пописних комисија у складу са јединственом методологијом,
г) контролишу рад општинских пописних комисија,
х) контролишу извршавање послова припреме и организовања пописа на територији ентитета у складу са инструкцијама Агенције и методолошким препорукама,
и) брину о поштовању рокова који су предвиђени овим
законом у свом и дјелокругу рада пописних комисија,
ј) израђују упутства за организовање и спровођење пописа са роковима извршавања задатака, у складу са методологијом,
к) брину да надлежни органи благовремено ажурирају
статистичке и пописне кругове,
л) именују чланове ентитетског пописног бироа,
м) именују ентитетске инструкторе,
н) издају овлашћења за рад учесницима пописа које
именују,
о) спроводе обуку чланова кантоналних и општинских
пописних комисија и кантоналних општинских инструктора,
п) координирају рад ентитетских инструктора,
р) контролишу рад кантоналних и општинских комисија током припреме и достављања прелиминарних резултата за пописне кругове,
с) објављују резултате пописа и
т) обављају и друге послове припреме, организовања и
спровођења пописа.
х) спроводи пробни попис у сарадњи с ентитетским заводима за статистику,
и) штампа пописне обрасце, упутства и остале материјале за припрему и спровођење пописа те их распоређује и
доставља ентитетским заводима и Брчко Дистрикту на
основу дистрибуционе листе, направљене у сарадњи с ентитетским заводима за статистику,
ј) именује државне инструкторе и контролоре,
к) организује стручно-методолошко оспособљавање
инструктора и контролора (државних и ентитетских), заједно с ентитетским заводима за статистику,
л) организује уношење, обраду и контролу пописница,
заједно с ентитетским заводима за статистику формира јединствену базу података са свим подацима са пописница,
м) спроводи контролни попис, постпописну анкету на
цијелој територији Босне и Херцеговине, у сарадњи с ентитетским заводима за статистику,
н) објављује резултате пописа, у складу са позитивном
праксом и стандардима ЕУ,
о) располаже финансијским средствима за обављање
пописа, распоређује их и саставља финансијски извјештај
о утрошку средстава,
п) координира међународну помоћ и заједно са представницима ЕУ организује и координира међународни мониторинг пописа,
р) благовремено информише грађане о циљу, времену
и садржају пописа, организује, координира и води медијску кампању,
с) брине о смјештају, чувању и уништењу пописне грађе и
т) обавља и друге послове у вези са пописом.
(2) Агенција обавља сљедеће послове на територији
Брчко Дистрикта:
a) обавља послове припреме, организовања и спровођења пописа на територији Брчко Дистрикта,
б) у сарадњи с Одјељењем за јавни регистар Владе Брчко Дистрикта ажурира статистичке кругове на територији
Брчко Дистрикта,
ц) одређује број пописних центара на територији Брчко Дистрикта,
д) издаје упутства за организовање и спровођење пописа,
е) контролише рад пописних центара и пописне комисије,
ф) именује инструкторе за обуку пописивача за Брчко
Дистрикт,
г) организује обуку пописивача и пописних комисија и
издаје овлашћења за обављање послова пописа за Брчко
Дистрикт,
х) брине о поштовању рокова предвиђених овим законом у свом и дјелокругу пописне комисије на територији
Брчко Дистрикта,
и) распоређује и доставља пописне обрасце, упутства и
остале материјале за припрему и спровођење пописа пописној комисији Брчко Дистрикта и
ј) обавља и друге послове за територију Брчко Дистрикта.
Члан 23.
(Пописни бирои и комисије)
За посебне потребе припреме, вршења и обраде података пописа формираће се посебна ад хок тијела одређена
у чл. 24, 25. и 26. овог закона, и то:
a) пописни бирои: Централни пописни биро, Пописни
биро Агенције, пописни бирои ентитетских завода за статистику и Пописни биро Брчко Дистрикта,
б) кантоналне пописне комисије и
ц) општинске пописне комисије.
Члан 21.
(Послови ентитетских завода за статистику)
Ентитетски заводи за статистику на територији Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске обављају
сљедеће послове:
a) припремају, организују и спроводе пописе на територији ентитета, у сарадњи с Агенцијом,
б) учествују у изради методологије са јединственим дефиницијама јединица и обиљежја, јединственим класификацијама и садржајем обрадних табела по јединственом
програму обраде, јединственим критеријумима и програ-
Члан 24.
(Пописни бирои)
(1) Пописни бирои су оперативна статистичка тијела
задужена за одређене послове пописа у складу са овим законом. Централним бироом и Пописним бироом Агенције
руководи директор Агенције, а пописним бироима ентитетских завода за статистику руководе директори ентитетских завода за статистику, Пописним бироом Брчко Дистрикта руководи руководилац Филијале за статистику
Брчко Дистрикта.
(2) Централни пописни биро обавља сљедеће послове:
Члан 22.
(Јединствена база података)
(1) Јединствена база података састоји се од свих прикупљених и обрађених података и власништво је све три статистичке институције.
(2) Статистичке институције имају приступ свим подацима из јединствене базе података, на дневној основи.
(3) Агенција ће обезбиједити све механизме заштите од
злоупотребе и неауторизованог коришћења и измјене података помоћу заједнички дефинисаног протокола.
32
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
a) координира рад Пописног бироа Агенције, пописних
бироа ентитетских завода за статистику и Пописног бироа
Брчко Дистрикта,
б) израђује оквирни план пописних активности пописних бироа ентитетских завода за статистику и Пописног
бироа Брчко Дистрикта,
ц) сарађује са органима и тијелима надлежним за послове пописа у складу са овим законом,
д) координира и надгледа припрему и спровођење пописа,
е) разматра технологије које ће се користити за уношење података, софтвере и начин обраде података,
ф) разматра програм за обраду пописне грађе са системом шифрирања,
г) разматра јединствене критеријуме за откривање и
аутоматску корекцију грешака у пописној грађи,
х) разматра методолошку основу за дефинисање контроле контингената и
и) усклађује активности на изради програма логичке
контроле и активности на табелирању у складу са јединственим програмом за обраду података.
(3) Чланови Централног пописног бироа по службеној
дужности су: директор Агенције, замјеници директора
Агенције, директори ентитетских завода за статистику, замјеник директора или руководећи државни службеник ентитетских завода за статистику, министар спољних послова БиХ (односно његов представник), министар правде
БиХ (односно његов представник), министар безбједности
БиХ (односно његов представник), министар одбране БиХ
(односно његов представник) и министар за људска права
и избјеглице БиХ (односно његов представник), при чему
се обезбјеђује равноправна заступљеност конститутивних
народа и осталих.
(4) Овлашћени представници министара из става (3)
овог члана могу да буду руководећи државни службеници
или савјетници министара из тих министарстава.
(5) Мандат чланова Централног пописног бироа траје
док се не окончају активности пописа. Предсједавајући
Централног пописног бироа по службеној дужности је директор Агенције, који предсједава и координира радом
Централног пописног бироа и сазива састанке.
(6) Пописни биро Агенције чине запослени у Агенцији
и представници Брчко Дистрикта, а именује их директор
Агенције. Послове Пописног бироа Агенције утврђује директор Агенције у складу са чланом 20. овог закона.
(7) Пописни бирои ентитетских завода за статистику
обављају сљедеће послове:
a) координирају рад са органима надлежним за послове пописа ентитета и јединицама локалне самоуправе,
б) организују и координирају послове пописа из надлежности ентитета,
ц) обављају друге послове у складу са законом и прописима ентитета.
(8) Чланове пописних бироа ентитетских завода за статистику чине запослени у ентитетским заводима за статистику, а именују их директори ентитетских завода за статистику.
(9) Пописни биро Брчко Дистрикта обавља сљедеће послове:
a) координира рад са органима надлежним за послове
пописа Брчко Дистрикта и јединицама локалне самоуправе,
б) организује и координира послове пописа из надлежности Брчко Дистрикта и
ц) обавља друге послове у складу са овим законом и
прописима Брчко Дистрикта.
(10) Члановe пописног бироа Брчко Дистрикта чине запослени у Филијали за статистику Брчко Дистрикта и ру-
13
14.02.2012.
ководећи државни службеници институција Брчко Дистрикта, а именује их руководилац Филијале за статистику
Брчко Дистрикта.
Члан 25.
(Кантоналне пописне комисије)
(1) Кантоналне пописне комисије формирају се за подручје кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.
(2) Кантоналне пописне комисије обављају сљедеће
послове:
a) врше надзор над припремама, организовањем и
спровођењем пописа на територији кантона у Федерацији
Босне и Херцеговине,
б) иницирају формирање пописних комисија, ангажовање инструктора и пописивача у општинама Федерације
Босне и Херцеговине,
ц) обавјештавају становништво о попису и
д) обављају друге послове у складу са овим законом.
Члан 26.
(Пописне комисије локалне самоуправе)
(1) Пописне комисије локалне самоуправе формирају
се за подручје сваке општине или града и Брчко Дистрикта
на територији Босне и Херцеговине. Имају предсједника и
три до пет чланова, које именују општина, град и Брчко
Дистрикт. Пописне комисије локалне самоуправе обављају
сљедеће послове:
a) руководе припремама, организовањем и спровођењем пописа на територији општине, града и Брчко Дистрикта,
б) врше избор и именовање инструктора и пописивача
локалне самоуправе,
ц) обавјештавају становништво о значају пописа, начину и времену његовог спровођења, о правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у попису,
д) брину о правилној примјени методолошких и организационих упутстава,
е) преузимају штампани пописни материјал и дијеле га
инструкторима, који га даље дистрибуирају пописивачима,
ф) обезбјеђују просторије и услове за спровођење обуке општинских инструктора и пописивача,
г) врше надзор над радом инструктора и осталих учесника у попису,
х) издају учесницима у попису прописана овлашћења
за рад,
и) предузимају мјере које гарантују комплетан обухват
јединица пописа,
ј) преузимају пописни материјал од инструктора, организују и контролишу обухват и квалитет пописног материјала,
к) обезбјеђују складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних безбједносних мјера и услова одређених Законом о заштити личних података,
л) организују превоз и благовремено достављање пописног материјала на мјесто уношења и
м) припремају обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење пописа у складу са инструкцијама.
(2) Национална структура комисија, инструктора и пописивача локалне самоуправе одражава националну структуру становништва на подручју општина према попису из
1991. године, уколико је то могуће.
(3) У саставу пописних комисија локалне самоуправе
заступљен је најмање један представник из конститутивних народа и осталих.
(4) Национална стуктура укупног броја инструктора за
подручје општине/града у правилу одражава националну
структуру становништва према посљедњем попису.
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(5) У националној структури укупног броја пописивача
за подручје општине/града обезбиједиће се заступљеност
представника сваког конститутивног народа и осталих, у
проценту који је најмање половина процента учешћа тог
народа, односно осталих у укупној структури становништва те општине/града на посљедњем попису.
Члан 27.
(Министарства и друге институције надлежне
за послове пописа)
(1) На нивоу Босне и Херцеговине на спровођењу пописа, у оквиру својих надлежности, учествују:
a) Министарство иностраних послова БиХ,
б) Министарство правде БиХ,
ц) Министарство безбједности БиХ,
д) Министарство одбране БиХ и
е) Министарство за људска права и избјеглице БиХ.
(2) На нивоу Федерације Босне и Херцеговине на спровођењу пописа, у оквиру своје надлежности, учествују:
a) Федерално министарство правде,
б) Федерално министарство унутрашњих послова и
ц) Федерална управа за геодетске и имовинско-правне
послове.
(3) На нивоу Републике Српске на спровођењу пописа,
у оквиру своје надлежности, учествују:
a) Министарство правде Републике Српске,
б) Министарство унутрашњих по слова Републике
Српске и
ц) Републички завод за геодетске и имовинско-правне
послове.
(4) На нивоу Брчко Дистрикта на спровођењу пописа, у
оквиру своје надлежности, учествују:
a) Правосудна комисија Брчко Дистрикта,
б) Полиција Брчко Дистрикта и
ц) Одјељење за јавни регистар - Пододјељење за катастар.
(5) Административни органи и организације Босне и
Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта, осим наведених у ст. од (1) до (4) овог члана, обавезни су да пруже помоћ надлежним статистичким институцијама у спровођењу пописа, у оквиру својих надлежности.
ГЛАВА III - МЕТОДОЛОГИЈА
Члан 28.
(Прописивање и објављивање методолошких
инструмената пописа)
(1) Директор Агенције прописује пописне обрасце (пописница и упитник за домаћинство и стан) и организационо-методолошка упутства за спровођење пописа.
(2) Директор Агенције доноси правилник о уништавању пописне грађе.
(3) Пописни обрасци, организационо-методолошка
упутства за спровођење пописа и Правилник о уништавању пописне грађе објављују се у “Службеном гласнику
БиХ” и службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта.
Члан 29.
(Штампање пописне грађе)
Штампање пописне грађе организује Агенција.
Члан 30.
(Послови на картографији)
(1) Федерална управа за геодетске послове и Републичка управа за геодет ске и имовинско-правне по слове
Републике Српске, Одјељење за јавни регистар Владе Брчко Дистрикта, у сарадњи са органима локалне управе, треба да заврше техничку документацију која је потребна за
спровођење пописа до 1. октобра 2012. године.
(2) Подаци садржани у техничкој документацији омогућавају организовање пописа, а садрже и посебне карто-
13
33
графске прегледе и описе који омогућавају сваком пописивачу оријентацију на терену и преглед објеката које треба
да обиђе.
Члан 31.
(Забрана промјена)
Да би били задовољени сви услови за спровођење пописа, надлежни органи неће, у периоду од 1. новембра
2012. године до 31. октобра 2013. године, мијењати називе,
границе и подручја општина, мјесних заједница, насеља,
статистичких и пописних кругова, улица и бројеве кућа и
зграда.
Члан 32.
(Попис дипломатског особља и њихових породица)
(1) Министарство иностраних послова БиХ организује
и спроводи попис чланова дипломатско-конзуларних представништава Босне и Херцеговине, дипломатског особља у
међународним организацијама и институцијама, те чланова њихових породица који с њима бораве у иностранству.
(2) Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из става (2) овог члана обезбјеђује Агенција.
Члан 33.
(Попис лица у затворима)
(1) Министарство правде БиХ, у сарадњи са органом који је надлежан за извршење санкција, притвора и других
мјера, организује и спроводи попис лица која се налазе на
издржавању казне затвора или заводско-васпитних мјера у
установама које су под непосредним надзором Министарства.
(2) Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из става (1) овог члана обезбјеђује Агенција.
Члан 34.
(Попис војног особља)
(1) Министарство одбране БиХ организује и спроводи
попис лица у војним објектима Босне и Херцеговине у вријеме пописа.
(2) Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из става (1) овог члана обезбјеђује Агенција.
Члан 35.
(Посебна упутства за пописивање)
(1) Агенција, у сарадњи са надлежним министарствима
из члана 27. овог закона, доноси упутства о начину пописивања лица из чл. 32, 33. и 34. овог закона, као и начину
достављања тих докумената пописним комисијама.
(2) Агенција обезбјеђује пописну грађу из чл. 32, 33. и
34. овог закона.
(3) Прикупљање пописне грађе из чл. 32, 33. и 34. овог
закона обавиће се најкасније до 25. марта 2013. године, а
пописни материјали доставиће се пописним комисијама
које су надлежне за уобичајено мјесто становања лица која се пописују најкасније до 31. марта 2013. године.
Члан 36.
(Коришћење база података и евиденција ради
спровођења статистичке контроле)
Све институције Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта обавезне су да омогуће коришћење база података и евиденције из своје надлежности (базе података
рођених, умрлих, расељених, евиденције пребивалишта,
евиденције осуђених на издржавање казне затвора и др.)
Агенцији, ради спровођења статистичке контроле тачности и квалитета података прикупљених на терену.
Члан 37.
(Објављивање резултата)
Агенција и ентитетски заводи за статистику утврђују
пописне табеле и објављују резултате пописа:
a) прелиминарне резултате пописа у року од 90 дана
након завршетка пописивања и
34
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
б) резултате пописа одређене јединственим програмом
за обраду података у периоду од 1. јануара 2014. године до
31. децембра 2015. године.
ГЛАВА IV - ФИНАНСИРАЊЕ ПОПИСА
Члан 38.
(Финансирање пописа)
(1) Намјенска средства за финансирање послова и задатака пописа обезбјеђују се из буџета Босне и Херцеговине,
ентитета, Брчко Дистрикта, међународних донација и других извора, а план финансирања посебним споразумом
уредиће министри финансија БиХ, ентитета и директор
Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ или Фискални савјет БиХ у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
(2) Намјенска средства из става (1) овог члана користиће се према унапријед утврђеном финансијском плану за
спровођење пописа, усаглашеним између Агенције и ентитетских завода за статистику.
Члан 39.
(Износ средстава за попис)
(1) Минимум потребних средстава из члана 38. овог закона износи 42.625.603 КМ, од чега:
а) за 2012. годину 10.494.461 КМ,
б) за 2013. годину 31.364.836 КМ,
ц) за 2014. годину 473.804 КМ,
д) за 2015. годину 292.502 КМ.
Након обављеног пробног пописа становништва извршиће
се евентуална прерасподјела буџетских средстава према
буџетским ставкама и годинама, а у оквиру укупног планираног износа средстава.
(2) Средства по годинама валоризују се сваке године за
наредну годину, а на основу података о кретању потрошачких цијена.
(3) Попис становништва је вишегодишњи пројекат и
неутрошена средства планирана за попис становништва из
текуће године преносе се у наредну годину.
(4) Буџет ће бити умањен, на годишњем нивоу, у случају да донатори обезбиједе средства.
ГЛАВА V - ПОПИС ЛИЦА НА ПРИВРЕМЕНОМ
РАДУ И БОРАВКУ У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 40.
(Попис лица која живе у иностранству)
(1) Инфраструктура и логистика пописа становништва
користиће се и за попис лица држављана БиХ који живе у
иностранству, а имају пребивалиште у БиХ и одсутни су
дуже од 12 мјесеци.
(2) Попис лица из става (1) овог члана обавиће се на
посебном обрасцу за иностранство, који прописује директор Агенције, при чему образац обавезно садржава сљедећа питања: име и презиме, јединствени матични број, општина пребивалишта, националност, вјероисповијест, матерњи језик, држава у којој се налази, разлог и дужина боравка у другој држави.
(3) Образац ће бити објављен и доступан на веб-страници Агенције.
(4) Лица из става (1) овог члана доставиће поштом са
повратницом попуњене обрасце на адресу Агенције, најкасније до 10. априла 2013. године.
(5) Уношење, контролу, обраду и публиковање прикупљених података о овим лицима урадиће Агенција заједно
са ентитетским заводима за статистику, одвојено од пописа из члана 7.
(6) Прикупљени подаци биће обрађени по свим траженим елементима у обрасцу и исказани у посебној бази података.
13
14.02.2012.
Члан 41.
(Организација пописа лица која живе у иностранству)
Организација пописа из члана 40. овог закона ближе се
одређује посебним организационо-методолошким упутствима Агенције.
Члан 42.
(Финансирање пописа лица која живе у иностранству)
(1) Финансирање пописа из члана 40. овог закона обезбиједиће се независно од финансирања пописа становништва из члана 7. овог закона.
(2) Потребна средства утврдиће се накнадно, а обезбиједиће се у буџету институција Босне и Херцеговине.
ГЛАВА VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
(Казне за прекршај учесника у попису)
Новчаном казном од 100 КМ до 10.000 КМ казниће се
за прекршај физичко лице обухваћено пописом или лице
које је обавезно да дā податке о одсутним члановима домаћинства,, односно родитељ, усвојилац или старатељ за дијете млађе од петнаест година ако одбије да одговори на
питања у пописним обрасцима или да нетачне и непотпуне одговоре.
Члан 44.
(Казне за непоступање по инструкцијама)
Новчаном казном од 100 КМ до 10.000 КМ казниће се
сљедећи учесници у попису или лице које спроводи послове и задатке везане за попис:
a) ако противно вољи лица обухваћеног пописом утичу
на то лице да се против своје воље изјасни о етничкој или
националној припадности или вјери,
б) ако благовремено и на прописан начин не обављају
послове пописа и
ц) ако не чувају као службену тајну све податке који се
односе на њихове личне, породичне и имовинске прилике.
Члан 45.
(Одлучивање о прекршајима)
Поступање и надлежност овлашћених органа у Босни и
Херцеговини који одлучују о прекршајима утврђеним у чл.
43. и 44. овог закона одређени су Законом о прекршајима
БиХ.
ГЛАВА VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
(Уништавање пописне грађе)
Уништавање пописне грађе настале у раду надлежних
органа и организација у Босни и Херцеговини за послове
пописа обавља Агенција у складу са Законом о архивској
грађи и Архиву Босне и Херцеговине и подзаконским актима донесеним на основу овог закона.
Члан 47.
(Доношење ентитетских прописа)
Детаљнију припрему, организацију и спровођење рада
на терену ентитети и Брчко Дистрикт могу додатно да регулишу својим прописима који морају бити у складу са
овим законом.
Члан 48.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта.
Број: 01,02-02-9-37/10
3. фебруара 2012. године
Сарајево
Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне
скупштине БиХ,
Др Милорад Живковић, с.р.
Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне
скупштине БиХ,
Огњен Тадић, с.р.
14.02.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
35
*+')& 4& )*#$* 5*%'+(#& (*%(6$& (+* 7*'*$+*
% 0 77. 2 (“,9
4 2
4
”,
58/08), 4
2 2 2
4
E
7
B0
( 5
)
ABBOTT INTERNATIONAL LLC
ABBOTT INTERNATIONAL LLC
#
,9
44 6
+
9
6
5
6
#
5
6
+
5
6
9
25mg/ml
bo^ica 4 ml
SZU
04-07.12453-5/09
9.11.
2011.
8.11.
2016.
25mg/ml
bo^ica 8 ml
SZU
04-07.12453-4/09
9.11.
2011.
8.11.
2016.
50 mg
1 bo^ica i 1
ampula
SZU
04-07.17503/11
0.11.
2011.
9.11.
2016.
100 mg
1 bo^ica i 1
ampula
SZU
04-07.17502/11
10.11.
2011.
9.11.
2016.
film tableta
90 mg
56 film tableta
Rp
04-07.12311/11
28.11.
2011.
27.11.
2016.
glukoza
otopina za
infuziju
100
g/1000
ml (10
%)
ZU
04-07.16164-12/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
BAXTER AG
glukoza
otopina za
infuziju
100
g/1000
ml (10
%)
ZU
04-07.16164-13/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
GLUKOZA
10% VIAFLO
BAXTER AG
glukoza
otopina za
infuziju
100
g/1000
ml (10
%)
ZU
04-07.16164-14/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
9
Voda za injekcije VIAFLO
BAXTER AG
voda za
injekcije
10
Voda za injekcije VIAFLO
BAXTER AG
voda za
injekcije
11
Voda za injekcije VIAFLO
BAXTER AG
voda za
injekcije
12
UROMITEXAN
BAXTER AG
mesnum
13
VENTAVIS
BAYER SCHERING PHARMA AG
iloprost
14
FLOSIN
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
15
LERCANIL 20
16
LERCANIL
ACE
17
LERCANIL
ACE
18
TRICAL
19
TRICAL
20
TRICAL
+.
.
57
1
SURVANTA
2
SURVANTA
3
SYNAGIS
ABBOTT INTERNATIONAL LLC
palivizumab
4
SYNAGIS
ABBOTT INTERNATIONAL LLC
palivizumab
5
BRILIQUE
ASTRAZENECA UK LIMITED
tikagrelor
6
GLUKOZA
10% VIAFLO
BAXTER AG
7
GLUKOZA
10% VIAFLO
8
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group)
%%
beraktant
beraktant
" intratrahealna suspenzija
intratrahealna suspenzija
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
rastvara^ za
parenteralnu primjenu
rastvara^ za
parenteralnu primjenu
rastvara^ za
parenteralnu primjenu
rastvor za
injekciju
30 vreQica u
kutiji (plasti^na vreQica Viaflo
250 ml)
20 vreQica u
kutiji (plasti^na vreQica Viaflo
500 ml)
10 vreQica u
kutiji (plasti^na vreQica Viaflo
1000 ml)
100,00 %
W/V
250 ml (30
vreQica)
BRp
04-07.16164-1/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
100,00 %
W/V
500 ml (20
vreQica)
BRp
04-07.16164-2/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
100,00 %
W/V
1000 ml (10
vreQica)
BRp
04-07.16164-3/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
400 mg/
4ml
15 ampula
po 4 ml
SZU
04-07.12965/11
26.12.
2011.
25.12.
2016.
otopina za
atomizator
10
mcg/1ml
90 ampula
po 2 ml
ZU
04-07.12474-4/10
1.12.
2011.
30.11.
2011.
tamsulozin
kapsula sa
modifikovanim oslobaƒanjem
0,4 mg
30 kapsula
sa modifikovanim oslobaƒanjem
Rp
04-07.1961/11
8.11.
2011.
7.11.
2016.
lerkanidipin
film tableta
20 mg
28 film tableta
Rp
04-07.16620-8/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
enalapril,
lerkanidipin
film tableta
10 mg
+10 mg
28 film tableta
Rp
04-07.16620-6/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
enalapril,
lerkanidipin
film tableta
20 mg
+10 mg
28 film tableta
Rp
04-07.16620-7/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
glimepirid
tableta
1 mg
30 tableta
Rp
04-07.17106/11
1.12.
2011.
30.11.
2016.
glimepirid
tableta
3 mg
30 tableta
Rp
04-07.17108/11
1.12.
2011.
30.11.
2016.
glimepirid
tableta
2 mg
30 tableta
Rp
04-07.17107/11
1.12.
2011.
30.11.
2016.
36
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
paracetamol, natrijum-askorbat, hlorfenamin
šumeQa tableta
300 mg +
280 mg +
2 mg
200
g/1000
ml
200
g/1000
ml
50
g/1000
ml
21
LUPOCET FLU
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
22
ALBIOMIN
20% 50 ml
BIOTEST AG
albumin,
humani
otopina za
infuziju
23
ALBIOMIN
20% 100 ml
BIOTEST AG
albumin,
humani
otopina za
infuziju
24
ALBIOMIN 5%
250 ml
BIOTEST AG
albumin,
humani
otopina za
infuziju
25
CLINDAMYCINMIP 300 mg
klindamicin
film tableta
26
CLINDAMYCINMIP 300 mg
klindamicin
27
CLINDAMYCINMIP 600 mg
28
CLINDAMYCINMIP 600 mg
29
CLINDAMYCINMIP 600 mg
30
CEFTRIAXON-MIP 1 g
31
CEFTRIAXON-MIP 1 g
32
CEFTRIAXON-MIP 2 g
33
CEFTRIAXON-MIP 2 g
34
COLPOCIN-T
35
IBUPROFEN
Farmal
FARMAL d.d.
ibuprofen
36
IBUPROFEN
Farmal
FARMAL d.d.
ibuprofen
37
IBUPROFEN
Farmal
FARMAL d.d.
ibuprofen
38
FARMAZOL
FARMAL d.d.
pantoprazol
39
FARMAZOL
FARMAL d.d.
pantoprazol
40
FARMAZOL
FARMAL d.d.
pantoprazol
41
FARMAZOL
FARMAL d.d.
pantoprazol
42
PROMAZIN
FARMAVITA
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
promazin
obložena
tableta
100 mg
43
PROMAZIN
FARMAVITA
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
promazin
obložena
tableta
25 mg
44
ROSIX 5 mg
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
rosuvastatin
45
ROSIX 10 mg
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
rosuvastatin
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
CHEPHASAAR Chem pharm Fabrik
GmbH
DEMO S.A.
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
14.02.2012.
10 šumeQih
tableta
BRp
04-07.11699-12/10
10.12.
2011.
9.12.
2016.
50 ml
SZU
04-07.14536-5/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
100 ml
SZU
04-07.14536-6/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
250 ml
SZU
04-07.14536-7/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
300 mg
30 film tableta
Rp
04-07.14279-18/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
film tableta
300 mg
12 film tableta
Rp
04-07.14279-17/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
klindamicin
film tableta
600 mg
12 film tableta
Rp
04-07.14279-20/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
klindamicin
film tableta
600 mg
30 film tableta
Rp
04-07.14279-21/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
klindamicin
film tableta
600 mg
6 film tableta
Rp
04-07.14279-19/10
7.11.
2011.
6.11.
2016.
1000 mg
(1 g)
1 bo^ica (50
ml)
ZU
04-07.14279-1/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
1000 mg
(1 g)
10 bo^ica
(50 ml)
ZU
04-07.14279-2/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
2000 mg
(2 g)
1 bo^ica (50
ml)
ZU
04-07.14279-3/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
2000 mg
(2 g)
10 bo^ica
(50 ml)
ZU
04-07.14279-4/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
500
mg/100
ml
24 bo^ice po
100 ml
„
SZU
04-07.16610/11
10.11.
2011.
9.11.
2016.
BRp
04-07.11639-7/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
Rp
04-07.11639-8/10
1.12.
2011.
Rp
04-07.11639-9/10
1.12.
2011.
Rp
04-07.11639-11/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
Rp
04-07.11639-12/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
Rp
04-07.11639-13/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
Rp
04-07.11639-14/10
28.11.
2011.
27.11.
2016.
50 obloženih
tableta
…Rp
04-07.12058-19/10
26.12.
2011.
25.12.
2016.
50 obloženih
tableta
…Rp
04-07.12058-18/10
26.12.
2011.
25.12.
2016.
Rp
04-07.12058-24/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
Rp
04-07.12058-25/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
metronidazol
prašak za
rastvor za
injekciju i
infuziju
prašak za
rastvor za
injekciju i
infuziju
prašak za
rastvor za
injekciju i
infuziju
prašak za
rastvor za
injekciju i
infuziju
rastvor za
infuziju
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
želu^anootporne tableta
želu^anootporne tableta
želu^anootporne tableta
želu^anootporne tableta
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
200 mg
400 mg
600 mg
20 mg
20 mg
40 mg
40 mg
5 mg
10 mg
30 filmom
obloženih tableta
30 filmom
obloženih tableta
30 filmom
obloženih tableta
28 želu^anootpornih tableta
56 želu^anootpornih tableta
14 želu^anootpornih tableta
28 želu^anootpornih
tableta
28 filmom
obloženih tableta
28 filmom
obloženih tableta
30.11.
2016.
30.11.
2016.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
14.02.2012.
46
ROSIX 20 mg
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
rosuvastatin
47
ROSIX 40 mg
FARMAVITA
d.o.o. Sarajevo
rosuvastatin
48
FIRMAGON
49
FIRMAGON
50
GALOSART
51
GALOSART
PLUS
52
RENVELA 800
mg
FERRING INTERNATIONAL CENTER
SA
FERRING INTERNATIONAL CENTER
SA
GALENIKA
a.d.
degareliks
degareliks
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
prašak i
otapalo za
otopinu za
injekciju
prašak i
otapalo za
otopinu za
injekciju
20 mg
40 mg
120 mg
28 filmom
obloženih tableta
28 filmom
obloženih tableta
2 bo^ice
praška i 2
bo^ice otapala
37
Rp
04-07.12058-26/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
Rp
04-07.12058-27/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
SZU/
Rp
04-07.15679-1/10
4.11.
2011.
3.11.
2016.
80 mg
1 bo^ica praška i 1 bo^ica otapala
SZU/
Rp
04-07.15679-2/10
4.11.
2011.
3.11.
2016.
losartan
film tableta
50 mg
30 film tableta
Rp
04-07.11727-2/10
4.11.
2011.
3.11.
2016.
GALENIKA
a.d.
losartan, hidrohlorotiazid
film tableta
50 mg +
12,5 mg
30 film tableta
Rp
04-07.11727-3/10
4.11.
2011.
3.11.
2016.
GENZYME
Europe B.V.
sevelamer
filmom obložena tableta
800 mg
180 filmom
obloženih tableta
Rp
04-07.14304-2/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
acetilsalicilna kiselina
tableta
100 mg
20 tableta
BRp
04-07.1165-8/10
30.11.
2011.
29.11.
2016.
linezolid
film tableta
600 mg
10 film tableta
SZU
04-07.1165-7/10
23.12.
2011.
22.12.
2016.
ZU
04-07.17084-5/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
SZU/
Rp
04-07.17084-8/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
SZU/
Rp
04-07.17084-9/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
SZU/
Rp
04-07.17084-7/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
SZU/
Rp
04-07.17084-6/10
27.12.
2011.
26.12.
2016.
ZU
04-07.17084-1/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
ZU
04-07.17084-2/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
ZU
04-07.17084-3/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
ZU
04-07.17084-4/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
21.10.
2011.
20.10.
2016.
21.10.
2011.
20.10.
2016.
21.10.
2011.
20.10.
2016.
21.10.
2011.
20.10.
2016.
HEMOFARM
proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o.
Banja Luka
HEMOFARM
proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o.
Banja Luka
53
MIDOL
54
ZENIX
55
CHORIOMON
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
horiogonadotropin
56
FOSTIMON
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
urofolitropin
57
FOSTIMON
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
urofolitropin
58
FOSTIMON
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
urofolitropin
59
FOSTIMON
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
urofolitropin
60
MERIONAL
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
menotropin
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
75 i.j.
61
MERIONAL
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
menotropin
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
75 i.j.
62
MERIONAL
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
menotropin
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
150 i.j.
63
MERIONAL
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
menotropin
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
150 i.j.
64
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
0,5 mg
30 tableta
Rp
04-07.1198-35/10
65
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
0,5 mg
90 tableta
Rp
04-07.1198-34/10
66
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
1 mg
30 tableta
Rp
04-07.1198-36/10
67
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
1 mg
90 tableta
Rp
04-07.1198-39/10
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvara^ za
rastvor za
injekciju
5000 i.j
150 i.j.
150 i.j.
75 i.j.
75 i.j.
1 bo^ica praška i 1 ampula rastvara^a
1 bo^ica praška i 1 ampula rastvara^a
10 bo^ica
praška i 10
ampula rastvara^a
10 bo^ica
praška i 10
ampula rastvara^a
1 bo^ica praška i 1 ampula rastvara^a
1 bo^ica praška i 1 ampula rastvara^a (0,9 %
rastvor
NaCl)
10 bo^ica
praška i 10
ampula rastvara^a (0,9
% rastvor
NaCl)
1 bo^ica praška i 1 ampula rastvara^a (0,9 %
rastvor
NaCl)
10 bo^ica
praška i 10
ampula rastvara^a (0,9
% rastvor
NaCl)
38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
14.02.2012.
68
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
2 mg
90 tableta
Rp
04-07.1198-37/10
69
ENYGLID
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
repaglinid
tablete
2 mg
30 tableta
Rp
04-07.1198-38/10
suvi ekstrakt lista
bršljana
(Hedera helix L. folium); rastvara^ etanol
30% (m/m);
odnos droga
ekstrakt 57,5:1
sirup
7 mg/ml
150 ml
BRp
kandesartan
tableta
32 mg
28 tableta
Rp
kandesartan
tableta
4 mg
28 tableta
Rp
kandesartan
tableta
8 mg
28 tableta
Rp
tableta
16 mg
28 tableta
70
HERBION sirup od bršljana
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
71
KARBIS
72
KARBIS
73
KARBIS
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
74
KARBIS
KRKA, tovarna
zdravil, d.d.
kandesartan
75
FLUPIX SR
KWIZDA
PHARMA
GmbH
indapamid
76
77
AMOKSIKLAV Quicktab
AMOKSIKLAV Quicktab
LEK farmacevtska družba d.d.
LEK farmacevtska družba d.d.
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
tableta sa
produženim oslobaƒanjem
tableta za
oralnu suspenziju
tableta za
oralnu suspenziju
500 mg +
125 mg
1,5 mg
875 mg +
125 mg
30 tableta sa
produženim
oslobaƒanjem
10 tableta za
oralnu suspenziju
10 tableta za
oralnu suspenziju
21.10.
2011.
20.10.
2016.
21.10.
2011.
20.10.
2016.
04-07.11213/11
27.12.
2011.
26.12.
2016.
04-07.1198-54/10
04-07.1198-52/10
04-07.1198-51/10
1.12.
2011.
1.12.
2011.
1.12.
2011.
30.11.
2016.
30.11.
2016.
30.11.
2016.
Rp
04-07.1198-53/10
1.12.
2011.
Rp
04-07.12844-15/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
Rp
04-07.1355-48/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
Rp
04-07.1355-49/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
26.12.
2011.
25.12.
2016.
30.11.
2016.
78
NEBIVAL
LEK farmacevtska družba d.d.
nebivolol
tableta
5 mg
28 tableta
Rp
04-07.1355-40/10
79
VICTOZA
NOVO NORDISK A/S
liraglutidum
rastvor za
injekciju u
napunjenom penu
6 mg/ml
(18 mg/3
ml)
2 pena sa
uloškom sa
po 3 ml
Rp
04-07.14375-3/10
30.11.
2011.
29.11.
2016.
80
FENTANYL
PANPHARMA
PANPHARMA
S.A.
fentanil
rastvor za
injekciju
0,5
mg/10
ml
10 ampula
po 10 ml
§…
SZU
04-07.13496/11
27.12.
2011.
26.12.
2016.
81
ATORVASTATIN PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
atorvastatin
Rp
04-07.1742/11
82
ATORVASTATIN PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
atorvastatin
Rp
04-07.1743/11
83
ATORVASTATIN PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
atorvastatin
Rp
04-07.1744/11
84
PANTOPRAZOL PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
pantoprazol
Rp
04-07.1740/11
1.12.
2011.
85
PANTOPRAZOL PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
pantoprazol
Rp
04-07.1741/11
1.12.
2011.
86
IBANDRONAT
PharmaS
PharmaS d.o.o.
Zagreb
ibandronska
kiselina
Rp
04-07.12165/11
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
kalcij folinat
otopina za
injekciju
5 ml
SZU
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
kalcij folinat
otopina za
injekciju
10 ml
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
kalcij folinat
otopina za
injekciju
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
kalcij folinat
otopina za
injekciju
PANPHARMA
S.A.
dobutamin
koncentrat
za rastvor
za infuziju
SOLVAY
PHARMACEUTICALS
MARKETING
& LICENSING
AG
fenofibrat
filmom obložena tableta
87
88
89
90
91
92
KALCIJEV FOLINAT Pliva 50
mg/5 ml injekcije
KALCIJEV FOLINAT Pliva
100 mg/10 ml
injekcije
KALCIJEV FOLINAT Pliva
300 mg/30 ml
injekcije
KALCIJEV FOLINAT Pliva
500 mg/50 ml
injekcije
DOBUTAMINE PANPHARMA
LIPIDIL
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
želu^anootporna tableta
želu^anootporna tableta
filmom obložena tableta
10 mg
20 mg
40 mg
20 mg
40 mg
150 mg
30 filmom
obloženih tableta
30 filmom
obloženih tableta
30 filmom
obloženih tableta
28 želu^anootpornih
tableta
14 želu^anootpornih
tableta
1 filmom obložena tableta
10.12.
2011.
10.12.
2011.
10.12.
2011.
9.12.
2016.
9.12.
2016.
9.12.
2016.
30.11.
2016.
30.11.
2016.
27.12.
2011.
26.12.
2016.
04-07.1611-17/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
SZU
04-07.1611-18/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
30 ml
SZU
04-07.1611-19/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
50 ml
SZU
04-07.1611-20/10
1.12.
2011.
30.11.
2016.
250
mg/20ml
10 bo^ica po
20 ml
SZU
04-07.15955/11
30.11.
2011.
29.11.
2016.
160 mg
30 filmom
obloženih tableta
Rp
04-07.11776/11
25.11.
2011.
24.11.
2016.
50 mg/5
ml (10
mg/ml)
100
mg/10
ml (10
mg/ml)
300
mg/30
ml (10
mg/ml)
500
mg/50
ml (10
mg/ml)
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 13
14.02.2012.
SOLVAY
PHARMACEUTICALS
MARKETING
& LICENSING
AG
SOLVAY
PHARMACEUTICALS
MARKETING
& LICENSING
AG
39
fenofibrat
filmom obložena tableta
160 mg
30 filmom
obloženih tableta
Rp
04-07.11777/11
25.11.
2011.
24.11.
2016.
levodopa,
karbidopa
intestinalni
gel
(20 mg
+5
mg)/ml
7 kesica po
100 ml
SZU
04-07.14948-3/10
26.12.
2011.
25.12.
2016.
Rp
04-07.11509-23/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
Rp
04-07.11509-6/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
Rp
04-07.11509-5/10
21.10.
2011.
20.10.
2016.
28 film tableta
„ Rp
04-07.15029-4/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
10 mg
28 film tableta
„ Rp
04-07.15029-5/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
gastrorezistentna tableta
20 mg
28 gastrorezistentnih tableta
Rp
04-07.15029-2/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
pantoprazol
gastrorezistentna tableta
40 mg
28 gastrorezistentnih tableta
Rp
04-07.15029-3/10
9.11.
2011.
8.11.
2016.
UCB Farchim
SA
levocetirizin
oralni rastvor
0,5
mg/ml
200 ml
Rp
04-07.11169/11
28.11.
2011.
VOTRIENT
WELLCOME
LIMITED
pazopanib
ŠZU/
Rp
04-07.12783-6/10
24.10.
2011.
23.10.
2016.
104
VOTRIENT
WELLCOME
LIMITED
pazopanib
60 filmom
obloženih tableta
30 filmom
obloženih tableta
ŠZU/
Rp
04-07.12783-5/10
24.10.
2011.
23.10.
2016.
105
CARVEDIGAMMA 12,5
106
CARVEDIGAMMA 25
107
AVADIL
108
AVADIL
93
TRICOR
94
DUODOPA
95
APIDRA
SANOFIAVENTIS Groupe
insulin glulisin
96
INSUMAN Basal
SANOFIAVENTIS Groupe
insulin, humani
97
INSUMAN Rapid
SANOFIAVENTIS Groupe
insulin, humani
rastvor za
injekciju u
napunjenom penu
100
i.j./ml
(300
i.j./3 ml)
98
OLAFFAR
olanzapin
film tableta
5 mg
99
OLAFFAR
olanzapin
film tableta
100
VENTROPANT
pantoprazol
101
VENTROPANT
102
XYZAL
103
TECNIMEDE
SOCIEDADE
Tecnici Medicinal S.A.
TECNIMEDE
SOCIEDADE
Tecnici Medicinal S.A.
TECNIMEDE
SOCIEDADE
Tecnici Medicinal S.A.
TECNIMEDE
SOCIEDADE
Tecnici Medicinal S.A.
WÖRWAG
PHARMA
GmbH &
Co.KG
WÖRWAG
PHARMA
GmbH &
Co.KG
rastvor za
injekciju u
napunjenom penu
suspenzija
za injekciju
u napunjenom penu
filmom obložena tableta
filmom obložena tableta
100 j./ml
100
i.j./ml
(300
i.j./3 ml)
400 mg
200 mg
5 napunjenih
penova po 3
ml - SoloStar
5 napunjenih
penova po 3
ml - SoloStar
5 napunjenih
penova po 3
ml - SoloStar (za jednokratnu
upotrebu)
27.11.
2016.
karvedilol
film tableta
12,5 mg
30 film tableta
Rp
04-07.14632-2/10
30.11.
2011.
29.11.
2016.
karvedilol
film tableta
25 mg
30 film tableta
Rp
04-07.14632-4/10
30.11.
2011.
29.11.
2016.
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
montelukast
tableta
10 mg
30 tableta
Rp
04-07.11473-15/10
23.12.
2011.
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
montelukast
tableta za
žvakanje
5 mg
30 tableta
Rp
04-07.11473-14/10
23.12.
2011.
22.12.
2016.
22.12.
2016.
1. 8 0 9 40
6 4 3 ,
4
2 2 2
4
7
4 .
: 10-07.2-783/12
3. 2012. 4
6 &
#
,
&6&8& "98&, ..
40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
13
14.02.2012.
СА Д Р Ж А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
343
Уредба о условима, начину и поступку
одгађања плаћања пореских обавеза . . . . . . . . . . . .1
344
Одлука о давању сагласности на План
утрошка средстава, број: 04/1-012-2-214/12 . . . . . .4
345
346
347
348
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину
испуњења доспјелих пореских обавеза,
број: 04/1-012-2-122/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Рјешење о додјели концесије за коришћење
земљишта за изградњу насеља “Андрићград”
у општини Вишеград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима
за имплементацију Пројекта хитне помоћи и
заштите од поплава (“Службени гласник
Републике Српске”, број 130/11) . . . . . . . . . . . . . . .4
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Тима
за управљање Пројектом хитне помоћи и
заштите од поплава (“Службени гласник
Републике Српске”, број 130/11) . . . . . . . . . . . . . . .5
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
349
Правилник о критеријумима за категоризацију
болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
350
Правилник о допуни Правилника о условима
и начину стицања и провјере знања о заштити
од опасних хемикалија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
351
Наредба о главном оперативном плану одбране
од поплава за 2012. годину . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Агенцији
за безбједност саобраћаја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању листе лијекова,
број: 02/002-1101-9/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
усвајању цјеновника здравствених услуга,
број: 02/002-1101-11/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Одлука o измјенама и допунама Одлуке о
партиципацији, број: 02/002-1101-12/12 . . . . . . . .26
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БАЊА ЛУКА
Правилник о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Казнено-поправном заводу
Бања Лука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БиХ
Закон о попису становништва, домаћинстава
и станова у Босни и Херцеговини
2013. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..28
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА
СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је издата дозвола за
стављање у промет на тржиште Босне и
Херцеговине, број: 10-07.2-783/12 . . . . . . . . . . . .35
ОГЛАСНИ ДИО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 страна
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456346, http://www.slglasnik.org, e-mail: [email protected] Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.
Download

broj 013_Layout 1