"B I L T E N"
SLUŢBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUĈJA PANĈEVO
Broj: 28/2012
01.11.2012.
Panĉevo
OBAVEŠTENJE ....
ROK ZA UPLATU PRVOG DELA KOTIZACIJE ZA TAKMIĈENJE DAVNO JE
ISTEKAO, A ROK ZA UPLATU DRUGOG DELA KOTIZACIJE ISTEKAO JE
15.10.2012.GOD. SVI KLUBOVI KOJI NISU DO OSTAVLJENOG ROKA UPLATILI
CELOKUPAN IZNOS (PRVI I DRUGI DEO) KOTIZACIJE ZA TAKMIĈENJE ODLUKOM
DISC.SUDIJE POĈEV OD 29.10.2012.GOD. SU SUSPENDOVANI.
SVI DOLE SPENDOVANI KLUBOVI NE MOGU NASTUPATI NA NEDELJNIM
UTAKMICAMA (03./04.11.2012.GOD.) I TO:
-FK’’RADNIĈKI’’ BARA. 9.000,00
-FK’’B.S.K.’’ BAVANI.
-FK’’DOBRICA’’ 9.000,00
7.000,00
…………………………………………
RAD I ODLUKE KOMESARA ZA TAKMIĈENJE FSPP SA SEDNICE
ODRŢANE 01.11.2012.GOD.:
ODLUKE vezane za odigrane utakmice XI kola Prve JBPF lige -SENIORIPosle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica XI kola Prve JBPF lige koje je po
rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje se da nije bilo dostavljenih
ţalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje sve odigrane utakmice registruju se postignutim
rezultatima.
Na osnovu pismenog zahteva sudije utakmice Mariĉić Jovana vrši se zvaniĉna
ispravka zapisnika (ĉl. 27 stav 2 Pravilnika o fudbalskim takmiĉenjima FSS) sa utakmice u
Vršcu izmedju Fk’’Vršac United’’ - FK’’Sloga’’ B.N.Selo u rubrici kod opomenutih igraĉa
domaće ekipe (FK’’Vršac United’’ Vršac) stoji da su opomenuti igraĉi br.11 (Sarajlin Vojkan),
br.4 (Jezdimirović Ivan), br. 2 (Mundţić Marko), br. 6 (Birdţan Dragan) i br. 16 (Drĉa Dragan),
a treba da stoji da su opomenuti igraĉi br.11 (Sarajlin Vojkan br.reg. 351), br.4
(Jezdimirović Ivan br.reg. 516), br. 2 (Mundţić Marko br.reg. 44), br. 6 (Birdţan Dragan
br.reg. 64), br. 16 (Drĉa Dragan br.reg. 911) i br. 8 (Kirkov Aleksandar br.reg. 691) . U
rubrici kod opomenutih igraĉa gostujuće ekipe (FK’’Sloga’’ B.N.Selo) stoji da su opomenuti
igraĉi br. 5 (Šarac Ţeljko), br. 8 (Jakšić Ţeljko) i br. 9 (Lukić Marko), a treba da stoji da su
opomenuti igraĉi br. 5 (Šarac Ţeljko br.reg. 350) i br. 9 (Lukić Marko br.reg. 823). FK
’’Vršac United’’ Vršac i FK’’Sloga’’ B.N.Selo u obavezi su da ovu zvaniĉnu ispravku
evidentiraju u svojoj evidenciji.
Delegat Stojadinović Ivan iz B.Crkve, pogrešno upisao opomenu igraĉu
gostujuće ekipe br. 8 umesto igraĉu br. 8 domaće ekipe. Zbog ponovljenog propusta u
obavljanju duţnosti delegata na utakmicama, Stojadinović Ivan se predaje na dalju
nadleţnost Disc.sudiji FSPP.
REZULTATI UTAKMICA XI KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
GREBENAC:
Vulturul
OMOLJICA:
Mladost
DOBRICA:
Dobrica
JABUKA:
Jugoslavija
B.BRESTOVAC: Budu}nost
SEFKERIN:
Tempo
VR[AC:
Vr{ac United
CREPAJA:
Vojvodina
1
4
3
0
0
0
1
0
Borac
Sloga (PL)
Radni~ki
BAK
Partizan (G)
Polet
Sloga (BNS)
Slavija
1
2
4
3
1
1
0
2
(0
(2
(2
(0
(0
(0
(1
(0
1
0
2
2
0
1
0
1
)
)
)
)
)
)
)
)
TABELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Polet-IZBI[TE
Vr{ac United-VR[AC
Radni~ki-BARANDA
Borac-SAKULE
Sloga -PLANDI[TE
Vulturul-GREBENAC
Sloga -B. N. SELO
BAK-B. CRKVA
Vojvodina-CREPAJA
Dobrica-DOBRICA
Mladost-OMOLJICA
Partizan -GAJ
Slavija-KOVA^ICA
Jugoslavija-JABUKA
Budu}nost-B. BRESTOVAC
Tempo-SEFKERIN
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
7
7
6
6
6
5
4
5
4
3
4
3
4
3
2
3
2
1
3
2
1
2
4
1
2
4
1
3
0
3
3
0
2
3
2
3
4
4
3
5
5
4
6
5
7
5
6
8
22
14
14
15
22
11
18
18
17
23
14
11
18
10
13
11
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8
8
13
9
16
12
9
15
16
22
15
16
25
20
19
28
( 14 )
(
6)
(
1)
(
6)
(
6)
( -1 )
(
9)
(
3)
(
1)
(
1)
( -1 )
( -5 )
( -7 )
( -10 )
( -6 )
( -17 )
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
Bogdanov Zoran s.r.
……………………………………………………………..
ODLUKE vezane za odigrane utakmice XIII kola Druge JBPF lige ''ZAPAD''
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica XIII kola Druge JBPF lige grupa
''Zapad'' -SENIORI- koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje
se da nije bilo dostavljenih ţalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje osam odigranih
utakmica registruje se postignutim rezultatima.
Delegat Laković Zoran iz Kovina zbog ponovljenog kašnjenja u slanju zapisnika
sa utakmica na vreme, a time i oteţavanje rada organa FSPP, predaje se na dalju
nadleţnost Disc.sudiji FSPP.
REZULTATI UTAKMICA XIII KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
DEBELJA^A:
Spartak
Jedinstvo-Stevi}
1
2
(0 1 )
23
22
21
20
19
17
16
16
14
13
13
12
12
12
9
9
PAN^EVO:
UZDIN:
IDVOR:
DOLOVO:
SAMO[:
PLO^ICA:
OPOVO:
IVANOVO:
Pan~evo
Unirea
Polet
Dolovo
Pobeda
Borac
Omladinac
Strela
Mladost
@elezni~ar
Plavi Dunav
Omladinac (D)
Proleter
Glogonj
Stari Tami{
BSK
1
1
1
6
2
0
0
1
(1
(0
(0
(3
(1
(0
(0
(0
6
5
2
0
2
1
1
1
3
1
0
0
0
0
1
1
)
)
)
)
)
)
)
)
TABELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@elezni~ar-PAN^EVO
Jedinstvo-Stevi}-KA^AREVO
Dolovo-DOLOVO
Spartak-DEBELJA^A(-1)
Mladost-VOJLOVICA
Unirea-UZDIN
Polet-IDVOR
Glogonj-GLOGONJ
Omladinac (D)-DELIBLATO
Borac-PLO^ICA
Omladinac (O)-OPOVO
Stari Tami{-ST. TAMI[
BSK-BAVANI[TE
Proleter-MRAMORAK
Strela-IVANOVO
Pobeda-SAMO[
Plavi Dunav-SKORENOVAC
Pan~evo-PAN^EVO(-1)
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
10
10
10
8
6
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
0
1
2
1
1
2
3
0
3
1
1
0
2
1
3
3
3
2
1
0
1
2
2
3
4
6
5
7
7
8
7
8
7
7
7
9
12
58
56
41
29
33
36
25
30
34
24
30
24
29
30
15
11
16
7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9
16
13
12
15
32
24
21
37
31
24
27
34
41
27
31
38
96
( 49
( 40
( 28
( 17
( 18
( 4
( 1
( 9
( -3
( -7
( 6
( -3
( -5
( -11
( -12
( -20
( -22
( -89
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
37
32
31
30
26
21
21
18
16
16
15
14
13
12
12
12
8
0
ODLUKA KOMESARA ZA TAKMIĈENJE PO ZAOSTALOM PREDMETU:
Utakmica XII kola FK’’Omladinac’’ Deliblato – FK’’Polet’’ Idvor završena rezultatom 3:3
(0:2). Nakon pregleda zapisnika sa pomenute utakmice i sprovedenog postupka utvrdjeno je
da je za fk’’Omladinac’’ Deliblato nastupio igraĉ Nikolić Vladimir br.reg. 583 pod automatskom
kaznom zabrane igranja (parne opomene). Odlukom Komesara za takmiĉenje, a primenom ĉl.
63 stav 5 Pravilnika o fudbalskim takmiĉenjima FSS utakmica FK’’Omladinac’’ Deliblato –
FK’’Polet’’ Idvor registruje se sluţbenim rezultatom 3:0 PF u korist FK’’Polet’’ Idvor.
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
Cicka Jano s.r.
ODLUKE vezane za odigrane utakmice XI kola Druge JBPF lige ''ISTOK''
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica XI kola Druge JBPF lige grupa
''ISTOK'' – SENIORI - koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god.
konstatuje se da nije bilo dostavljanih ţalbi, te Odlukom Komesara za takmiĉenje sve
odigrane utakmice registruju se postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA XI KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
B. PALANKA:
KU[TILJ:
HAJDU^ICA:
V. SREDI[TE:
GUDURICA:
ULJMA:
POTPORANJ:
JASENOVO:
Dunav
Kara{
Hajdu~ica
Borac
Vinogradar
Partizan
Potporanj
Kara{
2
2
2
2
1
1
0
3
Hajduk
Jedinstvo
Budu}nost
Ratar
[evac
C. Zvezda
Vitorul
Borac (VG)
1
0
4
0
0
5
0
2
(0
(1
(1
(2
(0
(0
(
(0
)
)
)
)
)
)
)
1 )
0
0
2
0
0
3
TABELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Budu}nost-ALIBUNAR
C. Zvezda-PAVLI[
Borac -V. SREDI[TE
Vinogradar-GUDURICA
Jedinstvo-VLAJKOVAC
Hajdu~ica-HAJDU^ICA
Ratar-KRU[^ICA
Borac -VRA^EV GAJ
Hajduk-[U[ARA
Kara{ -JASENOVO
[evac-KUSI]
[email protected]
Partizan-ULJMA
Dunav-B. PALANKA
Kara{ -KU[TILJ
Potporanj-POTPORANJ
9
7
6
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
0
1
2
4
1
1
1
1
3
1
1
3
3
2
2
3
3
1
2
1
3
4
4
5
4
6
6
5
5
6
6
6
8
40
27
20
18
22
25
20
20
15
15
15
13
22
22
14
10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
11
6
11
10
8
17
20
18
26
30
19
17
31
42
25
27
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
29
21
9
8
14
8
0
2
-11
-15
-4
-4
-9
-20
-11
-17
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
KOMESARA ZA TAKMIĈENJE:
PuĊa Milan s.r.
__________________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Direktora liga donetih u
prvom stepenu odluĉivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja ţalbi
Drugostepenoj Kimisiji za ţalbe FSPP. Rok za ulaganje ţalbi je 8 (osam) dana od dana
prijema prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama
iskljuĉivo putem ''Biltena'' zvaniĉnog sluţbenog glasila i to redovnom poštom. Uz ţalbu je
obavezno dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za ţalbu u iznosu od 6.000,00 (šesthiljada)
dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na raĉun FSPP broj: 200-2281970101001-88. Netaksirane,
nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili dostavljene ţalbe, kao i ţalbe izjavljene i
upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
__________________________________________________________________________
OMLADINSKA LIGA FSPP
TAKMIĈARSKE ODLUKE:
GRUPA ‘’ZAPAD’’:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Omladinske lige grupa
''Zapad'' koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje se da nije
28
23
22
22
19
19
16
15
13
13
12
12
11
11
9
3
bilo dostavljanih ţalbi, te Odlukom Direktora lige ĉetiri odigrane utakmice registruju se
postignutim rezultatima.
Peta utakmica FK’’Mladost’’ Omoljica – FK’’Vojvodina’’ Crepaja nije igrana, jer
gostujuća ekipa nije imala ispravne takmiĉarske knjiţice za osam igraĉa. Odlukom Direktora
lige, a primenom ĉl. 47 PFT FSS utakmica se registruje sluţbenim rezultatom 3:0 PF u korist
FK’’Mladost’’ Omoljica. FK’’Vojvodina’’ Crepaja predaje se na dalju nadleţnost Disc.sudiji
FSPP.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
B.N.SELO: SLOGA – ŢELEZNIĈAR (PANĈEVO)
OMOLJICA: MLADOST – VOJVODINA (CREPAJA)
SEFKERIN: TEMPO – JUGOSLAVIJA (JABUKA)
B.BRESTOVAC: BUDUĆNOST – BORAC (SAKULE)
BARANDA: RADNIĈKI – DINAMO (PANĈEVO)
KOVAĈICA: SLAVIJA – slobodna ekipa
0:2 (0:1)
3:0 PF
1:4 (1:1)
8:2 (3:1)
1:12 (1:7)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dinamo (Pančevo)
Železničar (Pančevo)
Sloga (B.N.Selo)
Mladost (Omoljica)
Budućnost (B.Brestovac)
Jugoslavija (Jabuka)
Slavija (Kovačica)
Vojvodina (Crepaja)
Tempo (Sefkerin)
Radnički (Baranda)
Borac (Sakule)
9
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
4
4
4
4
3
2
0
0
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
4
5
6
8
8
39 2 +37
51 4 +47
30 19 +11
51 12 +39
25 25 0
20 24 -4
29 18 +11
25 22 +3
13 31 -18
3 65 -62
4 68 -64
25
22
18
14
13
13
12
9
6
0
0
GRUPA ‘’ISTOK’’:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica IX kola Omladinske lige grupa
''Istok'' koje je po rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje se da nije
bilo dostavljanih ţalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju se
postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA IX KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
IZBIŠTE: POLET – RADNIĈKI (KOVIN)
0:7 (0:4)
VRŠAC: VRŠAC UNITED – PROLETER (B.KARLOVAC) igra se 02.11.2012.g. u 12,00 ĉas.
B.CRKVA: B A K – VULTURUL (GREBENAC)
2:2 (1:2)
VRŠAC: VRŠAC – CR.ZVEZDA (PAVLIŠ)
2:1 (1:0)
PLANDIŠTE: SLOGA – DOBRICA (DOBRICA)
2:4 (1:2)
GAJ: PARTIZAN – slobodna ekipa
UTAKMICE KOJE ĆE SE NAKNADNO ODIGRATI:
GAJ: PARTIZAN – PROLETER (BAN.KARLOVAC) igra se 17.11.2012.g. u 11.00 ĉ.
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vršac (Vršac)
Proleter (B.Karlovac)
Radnički (Kovin)
Vršac United (Vršac)
Partizan (Gaj)
BAK (B.Crkva)
C.zvezda (Pavliš)
Sloga (Plandište)
Vulturul (Grebenac)
Polet (Izbište)
Dobrica (Dobrica)
8
7
8
7
7
9
8
8
8
9
9
8
6
6
6
4
3
3
2
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
3
5
5
5
5
8
8
47 5 +42 24
29 3 +26 19
41 15 +26 18
30 6 +24 18
32 23 +9 12
31 24 +7 10
12 23 -11 9
20 31 -11 7
18 35 -17 7
9 54 -45 3
10 60 -50 3
DIREKTOR LIGE:
Potoĉan Dejan s.r.
__________________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Direktora liga donetih u
prvom stepenu odluĉivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja ţalbi
Drugostepenoj Kimisiji za ţalbe FSPP. Rok za ulaganje ţalbi je 8 (osam) dana od dana
prijema prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama
iskljuĉivo putem ''Biltena'' zvaniĉnog sluţbenog glasila i to redovnom poštom. Uz ţalbu je
obavezno dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za ţalbu u iznosu od 6.000,00 (šesthiljada)
dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na raĉun FSPP broj: 200-2281970101001-88. Netaksirane,
nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili dostavljene ţalbe, kao i ţalbe izjavljene i
upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
__________________________________________________________________________
KADETSKO - PIONIRSKA LIGA FSPP
P I O N I R I:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica VIII kola Lige Pionira koje je po
rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje se da nije bilo dostavljanih
ţalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju se postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA VIII KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
PADINA: DOLINA – BORAC (STARĈEVO)
PANĈEVO: ŢELEZNIĈAR – KOLONIJA (KOVIN)
PANĈEVO: MIKA ANTIĆ – SPARTAK (DEBELJAĈA)
KOVIN: RADNIĈKI – PROLETER (B.KARLOVAC)
4:1
4:0
7:0
4:7
(1:1)
(2:0)
(2:0)
(0:2)
T A B E L A
1
2
3
4
5
6
7
8
Proleter (Ban.Karlovac)
Borac (Starčevo)
Dolina (Padina)
Železničar (Pančevo)
Mika Antić (Pančevo)
Spartak (Debeljača)
Radnički (Kovin)
Kolonija (Kovin)
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
4
3
3
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2
2
2
3
4
4
5
8
43 23 +20 16
34 14 +20 16
33 13 +20 16
25 27 -2 15
36 31 +5 12
12 26 -14 10
22 34 -12 9
2 39 -37 0
K A D E T I:
Posle pregleda svih prispelih izveštaja sa utakmica VIII kola Lige Kadeta koje je po
rasporedu takmiĉenja odigrano 27./28.10.2012.god. konstatuje se da nije bilo dostavljanih
ţalbi, te Odlukom Direktora lige sve odigrane utakmice registruju se postignutim rezultatima.
REZULTATI UTAKMICA VIII KOLA ODIGRANOG 27./28.10.2012.GOD.:
PADINA: DOLINA – BORAC (STARĈEVO)
3:1 (2:0)
PANĈEVO: ŢELEZNIĈAR – KOLONIJA (KOVIN)
10:0 (6:0)
PANĈEVO: MIKA ANTIĆ – SPARTAK (DEBELJAĈA)
3:2 (1:1)
KOVIN: RADNIĈKI – PROLETER (B.KARLOVAC) igra se 01.11.2012.g. u 15.00 ĉas.
UTAKMICE KOJE ĆE SE NAKNADNO ODIGRATI:
KOVIN: RADNIĈKI – SPARTAK (DEBELJAĈA)
KADETI: igra se 17.11.2012.g.
T A B E L A
1
2
3
4
Železničar (Pančevo)
Proleter (Ban.Karlovac)
Mika Antić (Pančevo)(-4)
Radnički (Kovin)
8
7
8
6
7
5
5
4
1
0
2
0
0
2
1
2
31 7 +24 22
31 13 +18 15
27 10 +17 13
18 17 +1 12
5
6
7
8
Kolonija (Kovin)
Spartak (Debeljača)
Borac (Starčevo)
Dolina (Padina)(-1)
8
7
8
8
2
2
1
1
1
0
2
0
5
5
5
7
15 35
18 22
8 20
10 34
-20
-4
-12
-24
7
6
5
2
DIREKTOR LIGE:
Potoĉan Dejan s.r.
__________________________________________________________________________
POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv svih gore navedenih Odluka Direktora liga donetih u
prvom stepenu odluĉivanja sve zainteresovane strane imaju pravo ulaganja ţalbi
Drugostepenoj Kimisiji za ţalbe FSPP. Rok za ulaganje ţalbi je 8 (osam) dana od dana
prijema prvostepenih Odluka, objavljenih i dostavljanih svim zainteresovanim stranama
iskljuĉivo putem ''Biltena'' zvaniĉnog sluţbenog glasila i to redovnom poštom. Uz ţalbu je
obavezno dostaviti i dokaz o uplaćenoj taksi za ţalbu u iznosu od 6.000,00 (šesthiljada)
dinara. Ovaj iznos se uplaćuje na raĉun FSPP broj: 200-2281970101001-88. Netaksirane,
nedovoljno taksirane, neblagovremeno uplaćene ili dostavljene ţalbe, kao i ţalbe izjavljene i
upućene od neovlašćenog lica ODBIĆE SE ODLUKOM.
__________________________________________________________________________
Download

"B I L T E N"