REGISTAR INVESTITORA( podaci o izdatim građevinskim dozvolama od 11.septembra 2009.godine )-FIZIČKA LICA
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
1.
2.
3.
ime i
prezime
adresa
DIMITROVIC
RADOJKA iz
Beogrda ,
S.Mrkalja 7/6
DRAGANU
ROŠULJU iz
Opova,Stanka
Tomića 62
0704953386019
2205958860062
broj
351-108/09-III
351-422/10-III
datum
izdavanja
11.12.2009.
14.05.2010.
datum
pravnosnažnosti
21.12.2009.
24.05.2010
ELMAR
KNIESEL,
Beograd,Bulevar
A.Čarnojevića 70
4.
JMBG
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
BORIVOJ
KRSTIĆ iz
Opova,
Maksima
Gorkog 36
2906969060147
2601957710140
351-427/010-III
351-444/10-III
18.05.2010.
10.06.2010.
01.06. 2010.
21.06.2010.
namena i
spratnost
objekta
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P(prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P(prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P0+P(podrum +
prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P0+P(podrum +
prizemlje)
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
Opovo,
Slatinska 11
top.br.
katast.
parcele
i k.o.
broj
prijave i
datum
2415
k.o.Opovo
351-111/09-III
od 23.12.2009.
početak
radova
završetak
radova
30.12.2009.
31.12.2010.
.
Opovo,
Tamiška 3b
1416/1
k.o.Opovo
Baranda,
Ribarska 3
743
k.o.Opova
351-445/10-III
od 09.06.2010
09.06.2010.
31.12.2010.
Opovo,
Stanka
Tomića 22
439/2
k.o.Opovo
351-456/10-III
od 07.07.2010.
14.07.2010.
31.12.2010.
1
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
5.
PAUNOVIĆ
ĐURICA iz
Sefkerina,
Narodnog
Fronta 16
1604957860032
SVETLIK
JOVICA iz
Sefkerina,
Vuka Karađića
69
2911955860063
MANIĆ
MILIVOJE iz
Sefkerina,
Milana
Damjanova 10
1011957860031
6.
7.
8.
BANJAŠ LJANA
DanskaHILLERD,CENT
ER VIEGENT
27,1 TV3400
LJUBICA
MILOŠEVIĆ
iz
Kruševca
Smederevska
br.5
JMBG
2101973865011
0609952786029
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
datum
izdavanja
datum
pravnosnažnosti
351-2/2011-III
14.01.2011.
27.01.2011.
351-5/2011-III
07.03.2011.
21.03.2011.
351-15/2011-III
351-27/2011-III
22.03.2011.
05.04.2011.
12.04.2011.
20.04.2011.
namena i
spratnost
objekta
Rekonstrukcija
dogrdnja
postojećeg
poslovnog
objekta,spratnosti
P(prizemlje)
Izgradnja
pomoćnog objekta
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P+Pk(prizemlje+
potkrovlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P
(prizemlje)
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
Sefkerina,
Oslobođenja 5
1169/2
k.o.Sefkerina
Sefkerin,
Damjanov
Milana 10
542
k.o.Sefkerin
Sefkerin,
Narodnog fronta
94
Opovo,
Grobljanska br.
24a
1405
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
broj prijave i
datum
početak
radova
završetak
radova
08. 04. 2012.
351-22/2011-III
29.03.2011.g
08.4.2011.
k.o.Sefkerin
351-59/2011-III
od 22.07.2011.
25.7.2011.
576/2
k.o.Opovo
351-54/2012-III
od 08.06.2012.
04.6.2012.
25.07 2016.
04.06.2015.
2
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
9.
10.
ime i
prezime
adresa
JMBG
broj
LAJOŠ
HEĐEŠI
iz N. Beograd
Pohorska
br.15/4
1711952710041
351-31/2011-III
GORAN
STOJANOVIĆ
Opovo,
Grobljanska
bb
RAJKO
RADOJKOVIC
11.
12.
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
ĐORĐEVIĆ
JOVAN,Opovo
Borisa Kidriča
BANJAŠ
VIORA,
Sefkerin,
Proleterska 70
datum
izdavanja
18.04.2011.
datum
pravnosnažnosti
26.04.2011.
2211986860019
351-40/2011-III
20.05.2011.
08.06.2011.
351-42/2011-III
01.06.2011.
08.09.2011
namena i
spratnost
objekta
Izgradnja
porodičnostamben
og objekta i
pomoćnog –
garaža, spratnosti
P (prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog
objekta, spratnosti
P+Pk(prizemlje+
potkrovlje)
LOKACIJA
OBJEKTA
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
broj prijave
i
datum
početak
radova
završetak
radova
Baranda,
Oslobođenja 41
473
k.o.Baranda
351-25/2012-III
od 05.04.2012.
10.04.2012.g
Decembar,.2016.
Opovo,
Branka
Radićevića bb
704
k.o.Opovo
351-29/2012-III
od 05.05.2012.
05.05.2012.g
05.05.2015.g.
20.04.2011.g
20.07.2011.g.
100496860027
0804949860037
2005942865057
351-45/2011-III
20.06.2011.
01.07.2011.
Rekonstrukcija
dogrdnja
postojećeg
postojećeg
stambenog
objekta,spratnosti
P+Pk(prizemlje+p
otkrovlje) i
izgradnja
pomocnog
objekta ,spratnosti
P(prizemlje)
Dogradnja
stambenog
porodičnog
stambenog
objekta, spratnosti
P+1(prizemlje
+sprat)
1231
Opovo,
Borisa
Kidriča 91
k.o.Opovo
351-32/2011-III
od 13.04.2011
Sefkerin,
Proleterska 70
509
k.o.Sefkerin
351-55/2011-III
od
12.07.2011.g
kraj 2017.
15.07.2011.
3
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
13.
NADA
KLJAJIĆ,
Baranda,
S.Kovačevića
br.51
14.
RADIN
MIRA,
Baranda,
Ive Lole
Ribara 32a
15.
16.
LEKIČ GORAN
Opova,
Ive Lole Ribara
br.124
GORAN
STOJANOV,
Opovo,
Bratstva
jedinstvaa
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
datum
pravnosnažnosti
JMBG
broj
datum
izdavanja
1312969855068
351-46/2011-III
16.06.2011.
28.06.2011.
1901957865039
351-50/2011-III
27.06.2011.
05.06.2011.
2201969860026
351-58/2011-III
14.07.2011.
22.07.2011.
1902968860051
351-51/2011-III
20.07.2011.
21.07.2011.
namena i
spratnost
objekta
LOKACIJA
OBJEKTA
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
broj prijave
i
datum
početak
radova
Izgradnja bazena
za sopstvene
potrebe-za
kupanje u svrhu
porodične
upotrebe
Baranda,
Save
Kovačevića
br.51
258/1
k.o.Baranda
351-52/2011-III
od 29.06.2011.
06.07.2011.
07.09.2011.
Izgradnja
porodično
stambenog
objekta, spratnosti
P (prizemlje)
Dogradnja stanice
za snadbevanje
motornih vozila
tečnim naftnim
gasom-stanica
snabdevanje
gorivom motornih
vozila dizel
gorivom i
motornim
benzinom sa
pripadajućim
skladišnim
rezervoarom i
opremom
Baranda,
29.novembra
br.32
736
k.o.Baranda
351-60/2011-III
od 22.07.2011.g
01.08.2011.
Sto radnih dana
5602
k.o.Opova
351-79/2011-III
od 06.09.2011.
07.09.2011.
22.09.2011.
304/6
k.o.Baranda
351-62/2011-III
od 27.07.2011.
27.07.2011.
31.12.2011.
Izgradnja stambenoposlovnog objekta
stratnosti
P+1(prizemlje+sprat)
u fazama-I faza
poslovni objekat a II
faza stambeni
Opova,
Produžetak
naseljske ulice
B.Kidriča
odnosno na
putu R-124
Baranda,
Trg Maršala
Tita br.2
završetak
radova
4
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
17.
PINKLE
ADELA,
Padinska
Skela,
Nasipska
Čuvarnica 15
18.
19.
GREBOVIČ
GORAN,
Beograd ,
Borča
Grgetačka 68a
GREBOVIC
VESNA,
Beograd ,
Borča
Grgetačka 68a
MIROSLAV
JOVANOVIĆA
Beograd,Blagoja
Marjanovića 35
JMBG
2507964715429
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
351-57/2011-III
datum
izdavanja
24.08.2011.
datum
pravnosnažnosti
08.09.2011.
0105963784526
351-69/2011-III
01.11.2011.
16.11.2011.
351-99/2011-III
14.11.2011.
24.11.2011.
namena i
spratnost
objekta
Izgradnja
porodičnog
stambenog
objekta, spratnosti
P+1(prizemlje
+sprat)
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
broj prijave
i
datum
početak
radova
završetak
radova
351-81/2011-III
od 20.09.2011.
19.9.2011.
31.12.2015.
Opovo,
Tamiška br.16
5108
k.o.Opovo
Izgradnja
poslovnog objekta
I faza, spratnost
P+O(prizemlje)
Opovo,
Borisa Kidriča
br.93
5211
k.o.Opovo
351-13/2012-III
od
12.03.2012.g
12.3.2012.g
32.12..2012.g
Izgradnja
porodičnog
stambenog
objekta, spratnosti
Po+P(podrum
+prizemlja)
Sefkerin,
Partizanska
br.bb
1703/2
k.o.Sefkerin
351-3/2012-III
od
23.01.2012.g
26.01.2012.g
25.04.2012.g.
1001968865056
2212945710238
ЗАВРШЕНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 19 У 2011 ГОДИНИ
5
ЗАВРШЕНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 19 У 2011 ГОДИНИ
REGISTAR INVESTITORA-FIZIČKA LICA У 2012.ГОДИНИ
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
20.
ANDRIJA
SOLDATOVI
Ć , Beograd
,Čukarica,
Crvenih
Hrastova 5/14
BUDIMIROV
GORAN,
OPOVO ,JNA
22.
23.
24.
JANO
HRK,KOVAČI
CA,
Ul.Dr.Janka
Bulika br. 55bb
HAJDUK
KATICA
OPOVO
Svetozara
Markovića 24
JMBG
1605933710370
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
351-83/01-III
datum
izdavanja
19.01.2012.
datum
pravnosnažnosti
30.01.2012.
0202971860083
351-23/12-III
04.04..2012.
19.04.2012.
1410953860020
351-2/012-III
16.05.2012.
11.06. 2012.
2802952866502
8
25.
MLOVANU
RADONJIĆU
SEFKERIN
Partizanska
121A
0807959710164
26.
BRANISLAVA
VOJIC
3101956865052
Radosavljev
Predrag i
Jasmina iz
Opova,Svetozara
Markovića31
2704986860031
1704987865017
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P(prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti
P(prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
351-47/12-III
25.05.2012.
11.06.2010.
351-63/12--III
09.07.2012.
10.07.2012.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
351-58/12--III
06.07.2012.
17.07.2012.
OPOVO
TAMIŠKA 10
27
namena i
spratnost
objekta
351-65/12--III
17.07.2012.
17.07.2012.
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele
i k.o.
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
broj
prijave i
datum
САКУЛЕ
безимена
1352 k.o.
Сакуле
351-7/12-III
Opovo,
ЈNA br.10A
4391/2
k.o.Opovo
351-85/12--III
Opovo,
Slatinska bb
4897
k.o.Opova
Opovo,
5204
k.o.Opovo
Slatinska 66
početak
radova
završetak
radova
30.01.2012.
07.02.2014.
28.09.2012.
28.09.2017.
30.08.2012.
30.08.2017.
351-75/12-III
SEFKERIN
Partizanska 121A
1320
KO
Sefkerin
351-64/12-III
15.08.2012.
15.08.2017.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
OPOVO
TAMIŠKA 10
4999
KO
OPOVO
351-94/12-III
04.10.2012.
04.10.2013.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
OPOVO
SVETOZARA
MARKOVICA 31
4025
KO
OPOVO
351-66/12-III
23.07.2012.
PET
GODINA
6
Red
broj
IME I PREZIME
INVESTITORA
ime i
prezime
adresa
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
JMBG
broj
datum
izdavanja
datum
pravnosnažnosti
28.
VODENIČAR
GORINKA i
HJUIPS
RAJKO
2906941865034
1010977860031
351-70/2012-III
15.08.2012.
25.08.2012.
29.
GREBOVIC
GORAN I
VESNA iz
BEOGRADA
GRGETAČKA
68A
0105963784526
1001968865056
351-69/2012-III
28.08.2012.
06.09.2012
30.
SOLJAKOVSKI
RUŽICA
BEOGRAD
BOŽE
JANKOVIĆA 5
2003934715639
351-87/2012-III
03.10.2012.
12.10.2012.
31.
MILOVANOV
NIKOLA
OPOVO
M.GORKOG
37
DAJLIĆ
BILJANA,
BEOGRAD
GOLOŠ ZIKO
BARANDA
0909977860030
351-76/2012-III
02.10.2012.
11.10.2012.
1712957865015
1401958862502
351-84/2012-III
12.10.2012.
TANASKOVIC
ŽIVANA
ČAČAK
SVETOG SAVE
20
JOVIČEVIĆ
JELICA
OPOVO
ŽARKA
ZRENJANINA
45
2604951787825
351-105/2012III
250296865032
32.
33.
34.
35.
RADIVOJEVIC
SINISA
BEOGRAD
PETRA
KOLENDI’A 47
2705961710384
namena i
spratnost
objekta
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
top.br.
katast.
parcele
i k.o.
broj
prijave i
datum
početak
radova
završetak
radova
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P
( prizemlje)-II
FAZA
SAKULE
NUŠIĆEVA bb
33
KO
SAKULE
351-72/2012III
01.09.2012
15.08.2012.
OPOVO
BORISA
KIDRIČA 93
5211
KO
OPOVO
351-13/12-III
11.03.2012
32.12.2012.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P+1
( prizemlje+sprat)
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P+1(
prizemlje+sprat)
SEFKERIN
ŽARKA
ZRENJANINA 2
970
KO
Sefkerin
351-92/12-III
16.10..2012
31.12.2013.
OPOVO
MAKSIMA
GORKOG 37
4594
KO
OPOVO
29.10.2012.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P(
prizemlje)
BARANDA
29.novembra 12
531/1
KO
Baranda
351-121/12-III
28.12.2012
Kraj 2020.
13.11.2012.
23.11.2012.
OPOVO
2.OKTOBRA 53A
4671
KO
OPOVO
351-111/2012III
26.11.2012
Decembar
2013
351-117/2012III
31.12.2012.
15.01.2013
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P
prizemlje
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
spratnosti P
( prizemlje)
OPOVO
NUŠIĆEVA 3E
5135/2
KO
OPOVO
351-117/2012III
15.03.2013.
60 radnih
dana
351-110/2012III
17.12.2012.
26.12.2013.
Izgradnja
porodično
stambenog objekta,
sa tri stambene
jedinice, spratnosti
P+Pk
( prizemlje+
Potkrovlje)
OPOVO
STANKA
TOMIĆA bb
5035
KO
OPOVO
351-28/2013III
30.04.2013.
25.06.2013.
7
ZAVRŠENO SA REDNIM BROJEM 35 U 2012. GODINI
REGISTAR INVESTITORA-FIZIČKA LICA U 2013.GODINI
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
36.
37.
38.
ime i
prezime
adresa
KLJAJIĆ
ŽARKO
BARANDA
SAVE
KOVAČEVIĆA
47
JOVANOVIĆ
SPASOJE
OPOVO
IVE LOLE
RIBARA 4
RODIĆ JAGOŠ
BEOGRAD
ZRENJANINSK
I PUT 69/G
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
JMBG
broj
0101967860124
351-12/2013-III
datum
izdavanja
05.03.2013.
datum
pravnosnažnosti
14.03.2013.
1802969860034
351-13/2013-III
05.03.2013.
12.03.2013.
0705965160004
351-24/2013-III
04.04.2013.
12.04.2013.
39.
ĐIN DUŠKO
SEFKERIN
JNA 125
1005962860031
351-35/2013-III
14.05.2013.
22.05.2013.
40.
ZORAN
BORLJA
BARANDA
2808941860030
351-64/2013-III
11.07.2013.g.
19.07.2013.g.
ZARKA
ZRENJANINA
BR.66
namena i
spratnost
objekta
Izgradnja
poslovnog
objekta
Izgradnja
porodično
stambenog
objekta i
pomoćnog objekta
, spratnosti P
( prizemlje)
Izgradnja
porodično
stambenog
objekta, spratnosti
P( prizemlje)
DogradnjA
porodično
stambenog
objekta sa jednom
stambenom
jedinicom,
spratnosti P
Izgradnja
porodično
stambenog
objekta, spratnosti
Po+P(podrum+
prizemlje)
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
broj prijave
i
datum
početak
radova
završetak
radova
BARANDA
Olge Petrov 3
43
k.o.Baranda
OPOVO
Nušićeva bb
5136/2
k.o.Opovo
SEFKERIN
Partizanska 61
1464
ko Sefkerin
351-34/2013
30.05.2013.g
31.12.2014.g.
SEFKERIN
JNA 125
418
ko Sefkerin
351-45/2013
29.05.2013.
29.05.2017.g.
31.07.2014.g
771
Ko
SEFKERIN
351-45/2013 od
23.07.2013.g.
31.07.2013.g
BARANDA
ZARKA
ZRENJANINA
BR.66
8
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
41.
PETAR
LUTER
OPOVO
MAKSIMA
GORKOG
41b
41.
SAŠA
STOŠEVSKI
SEFKERIN
JMBG
111295586002
7
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
351-80/2013-III
datum
izdavanja
01.08.2013.
datum
pravnosnažnosti
02.08.2013.
О711986860073
351-89/2013-III
13.08.2013.
14.08.2013.
1802969860034
351-13/2013-III
05.03.2013.
12.03.2013.
1608978860038
351-103/2013III
30.09.2013.g.
30.09.2013.g.
351-95/2013-III
03.09.2013.g.
18.09.2013.g.
PROLETERSKA
Br.8
42.
43.
44.
45.
46.
SPASOJE
JOVANOVIČ
OPOVO
IVE LOLE
RIBARA 4
ALEKSANDAR
SPASOJEVIĆ
OPOVO
BORISA
KIDRIČA 5
MAŽING
ZORAN
OPOVO
ŠUMSKA
BR.bb
NIKOLIĆ
BOŠKO
OPOVA
SVETOZARA
MARKOVIĆA
25
ALEKSANDAR
VUKOVIĆ
FRANCUSKA
SAINTTROPEZ
2903972860058
1308969860021
351-130/2013III
25.12.2013.g.
27.12.2013.g.
351-133/2013III
27.12.2013.g.
30.12.2013.g.
namena i
spratnost
objekta
Rekonstrukcija i
dogradnja
porodičnog
stambenog
objekta, spratnosti
P+1(prizemlje
+sprat)
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O(prizemlje)
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
OPOVO
MAKSIMA
GORKOG 41b
4598
Ko OPOVO
SEFKERIN
NESTOROV
STEVENA br.8
351-83/2011-III
Od 2.08.2013.
10.8.2013.
završetak
radova
11.08.2018.g.
22.8.2012.g
22.08..2015.g
5136/2
Ko OPOVO
351-88/2013-III
od
13.08.2013.g
20.03.2013.g
31.12.2014.g.
10.10.2013.g
10.10.2018.g
351-112/2013III
od
18.10.2013.g
21.10.2013.g
Decembar,2015.
351-135/2013III
Od
30.12.2013.g.
10.01.2013.g
01.04.2015.g
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O(prizemlje)
OPOVO
RIBARSKA
BB
4846
Ko OPOVO
OPOVO
2.oktobra 9
4204
Ko OPOVO
OPOVO
Svetozara
Markovića 25
4345
Ko Opova
SEFKERIN
Milan Stojanov
Br.3
1444 ko
SEFKERIN
Rekonstrukcija i
dogradnja
porodično
stambenog
objekta,
Spratnosti P+O
(prizemlje)
početak
radova
351-90/2013-III
od
15.08.2013.g
OPOVO
NUŠIĆEVA
br.bb
Rekonstrukcija i
dogradnja
porodično
stambenog
objekta,
Spratnosti P+Pk
(prizemlje+
Potkrovlja)
broj prijave
i
datum
498
ko OPOVO
Izgradnja
porodičnog
stambenog
objekta, spratnosti
Po+P(podrum
+prizemlja)
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O(prizemlje)
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
351-107/2013III
od
10.10.2013.g
9
ZAVRŠENO SA REDNIM BROJEM 46 U 2013.GODINI
REGISTAR INVESTITORA-FIZIČKA LICA U 2014.GODINI
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
47.
SPASOJE
JOVANOVIČ
OPOVO
I.L.RIBARA
BR.4
JOVANOV
DANIJELA
SEFKERIN
JAN br. 14
48.
49.
KOVAČEVIĆ
MIODRAG
BEOGRAD ,
LEŠKA 59A
50.
VESNA
IVANOVIĆ
BEOGRAD,
Dr Ivana
Ribara 139/31
51.
STOJANOV
DEJAN
BEČEJ,
M.Tita br.5
52.
KRIŠAN
JOVAN
SEFKERIN,
Ž.Zrenjanina
136
JMBG
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
1802969860034
351-14/2014III
0101977865078
351-108/2014III
datum
izdavanja
datum
pravnosnažnosti
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O(prizemlje
21.01.2014.
26.05.2014.
26.05.2014.g.
2210938710092
351-114/2014III
09.06.2014.g.
10.06.2014.g.
1905954715325
351-110/2014III
18.06.2014.g.
23.06.2014.g.
2703969860048
0909942860070
351-133/2014III
03.07.2014.g.
351-135/2014III
08.07.2014.g.
namena i
spratnost
objekta
08.07.2014.g.
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
OPOVO
NUŠIĆEVA
br.bb
5136/2
KO OPOVO
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+Пк
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+Пк
SEFKERIN
Žarka
Zrenjanina 51
854 KO
SEFKERIN
OPOVO
TAMIŠKA 3B
4970/2 KO
OPOVO
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O(prizemlje
SEFKERIN
Partizanska 75
1426 ko
SEFKERIN
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O i pomoćnog
objekta-ograda
OPOVO
Branka
Radičevića 30
4132 ko
OPOVO
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+Pк
SEFKERIN
Žarka
Zrenjanina bb
1243 ko
Sefkerin
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
broj prijave
i
datum
351-129/2014III
početak
radova
završetak
radova
07.07.2014.г
Јануар 2018.г
14.11.2014.г
.
15.11.2019.г.
28.06.2014.г
351-171/2014
III
13.11.2014.г.
10
IME I PREZIME
INVESTITORA
Red
broj
ime i
prezime
adresa
53.
Slobodan
Ivković
Leskovca,
Suševlje
54.
Slobodan
Ivković
Leskovca,
Suševlje
55.
Cvetković
Žaklina
Opovo,
Grobljanska
8/a
56.
Banjaš
Vladislav,
Sefkerin,
Proleterska 83
57.
Miševski
Sretan,
Sefkerin
Rade Ilkića
JMBG
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
broj
datum
izdavanja
datum
pravnosnažnosti
2607950740034
351-139/2014III
2607950740034
351-140/2014III
1609973188311
351-142/2014III
23.07.2014.g.
08.08.2014.g.
290797360049
351-146/2014III
07.08.2014.g.
08.08.2014.g.
2902976866021
351-156/2014III
03.09.2014.g.
03.09.2014.g.
17.07.2014.g.
18.07.2014.g.
17.07.2014.g
18.07.2014.g.
namena i
spratnost
objekta
LOKACIJA
OBJEKTA
mesto,
ulica
PRIJAVA POČETKA
GRAĐENJA
top.br.
katast.
parcele i
k.o.
broj prijave
i
datum
početak
radova
završetak
radova
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O i pomoćnog
objekta- P+O
Izgradnja
Porodični
stambenog
,spratnosti
P+O i pomoćnog
objekta- P+O
I faza
Izgradnja
Porodični
stambenoposlovnog
objekta,spratnosti
P+Pк
OPOVO
Borisa
Kidriča 81
4898 ko
OPOVO
351-143/2014
30.07.2014.g
07.08.2014.g
07.08.2019.g.
OPOVO
SLATINSKA
3Ž
4897 ko
OPOVO
351-144/2014
30.07.2014.g
07.08.2014.g
07.08.2019.g.
OPOVO
Borisa
Kidriča 34
4972
Ko Opovo
351-150/2014
15.08.2014.g
22.08.2014.g
avgust 2019.g.
Izgradnja
Porodični
stambeno
objekta,spratnosti
P+Pк
SEFKERIN
Slobodana
Radišića bb
1240 ko
SEFKERIN
Izgradnja
Porodični
stambeno
objekta,spratnosti
P+Pк
SEFKERIN
Žarka
Zrenjanina 145
1240 ko
SEFKERIN
351-162/2014
24.09.2014.g
30.09.2014.g
decembar
2016.g.
ZAVRŠENO SA REDNIM BROJEM 57 U 2014.GODINI
11
Download

Регистар инвеститора - физичка лица