ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
İLETİŞİM BÜLTENİ
A ğ u 0tos / Eylül / Ekim
'
■
»
' • ” *
1997
• Sayı:
10
-«i**
Memleketimizin hemen her tarahnda em salsiz defineler halinde yatm akta olan kadim
medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana çıkarılarak İlmi bir surette muhafaza
ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelm iş
olan abidelerin muhafazaları İçin muze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak
üzere arkeoloji mütehassislarına kat'I luzum vardır.
19 Şubat 1931 Kunyu • Gazı Mustafa Kemal
Yönetim Kurulu'ndan
Değerli üyelerimiz, sevgili rrıeslekdaşlarım.
31 Mayıs ^997 :anhındc toolu- an genel kurulumuz-ıı
ardından oluşan derneğimizin yeni yönetim kurul j beri
oaşkan ığa se çıi. Hem sîzlerin, hem de yönetim ku'u.u
üyelerimizin barıu verdlfti h j görevi c r üst cüzeyde
yürütebilmek, geveninizin kargılığını vermok üzere göreve
b<jşadm. v az sezon unca\i yo/.ır işie'i~ iz yüzünden,
bJkonimiz aracılığıyla gelecck için amaçladıklarımızı dile
ger rmeyi b.. sayıya Di'aktı m.
Değerli mcslokduşlar m z. Tır toplunun gelişmişlik
göstergelerinden biri de kişileri' belli amaçlar içir,
örgüt cneüi mele'l, bir araya gelmeler üir. Günümüzde,
hang konuda o Ursa o Istı % ege' örgütlenme faaliyetleri en
üst tiüzeyde 2orçe*leştir İmiş ve yürütülüyor ise. o kuru her
zaman toplumun güne um irde yar eder, varsü s u ru la rn
£deıi mesl kolaylaşın. 25 yı a ulaşan Ceneylmi ve bitkimi,
özelikle üyelerimizin özlük haklar ve TCık Arkeolojis nin
gelişmesi, korumadığın örû-doki engel «edr kaldın ması
konjsundaki çalışma
yapan, uğraşan vc ou~lada çeşitli
basarılar ve kazanımlar elce edilmesinde oüyük pjy olan
derneğimiz, açıkça söylem ek gerekirce. herüz
mesle<düşlurı~'iz tarafından yeterli ilgi ve <ıes:eği
görmemektedir. Bu du’um j fcö? ön~ne alarak. önümüzdeki
iki yıl içinde demeğimizi hem ^ye, hem de şube sayıs
fcak mınCar oujfınkü düzeyi-den en az nir misli iler uir
düzeye getirmeyi amaçlıy*>ruz. Yenetirr korulumuzun a dı|ı
önem i kararlar a ra s rd a , h.; amacı gerçekleştirmek >Çin
yar> acak faaliyetler
* sırayı a r a k t a d ır . Si?
m csIckdaşU v ~ z<ian beklediğimiz, üye olmaktan
kaçınmamanız ve katılım nzlü bizi güçlendirmerizdi'. Ûye
arkadaşlarımda da derneğimize yen Oye er kazandırmak
ve şubelerin -cu-u mas rıu öncülük etmek vevc *af>ıda
bulunmak OdAimındar cnem lı görevler düştüğünü
hatır atmak is'.crim.
Üyelerim z n özlük ^aHar ile ilgili çeşitli koru arı.
özelikle me sleğ i--izin ve rııcs ekdaşlanm zm görev eri
Sırasında karşılaştıklar sorunları 55. Hükümetin Kültür
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ
Bakanı Sayın Istemihan Talay'a çeşitli vesilelerle i ettik.
Önce ikle belirtmeliyim kİ. şu anda rr jze erde, «jru Harda ve
Kü tür Bakanlığının diğer hırım erince çalışan
neslekdas arımızın en önemli bek e* tisi. Kültür 8akBnlı|ı
Teşkilat Yasası Taslağı nın gûnürröz koşutlarıma gö'o
yeniden değerlendirilmesi ve kerdi konularımızla l£ilı
olanların haz rlanmasır.da, ilgili Gene Müdürlüklerin
derneğimiz yönetim korulu i e işbirfiği yapmasıdır, tllz hu
konudaki gırişimıenmızi surüurece* ve gelişmeler su ere
duyuracağız*
Anıtla' ve Müze er Genel Müdürlüğüne, yıl ardır
tanıdı^mız, Pof.Dr. Sayın Ender Vdrtnlloğlu'nun atanın ş
olmas ncü- memnunluk duyduğumuzu belirm ek is fenm.
K erd ısire ve çel ş~ 8 arkadaşlarına yeni görevlerince
başanla^ d ie r, mesleğimizin ilkele'i d o lru ltu sjrd a
kend lebine yardımcı olacağımızı bol rtmek «tenm.
Ükeırizce. kütür ve çoğa varlık anııın talanı*, yıkım ve
yok edilmesi son hızla sür^ektedlv Gün geçmiyor ki. b ı Ko
rurriü K„ru un jn aldığı yani ş kararla yok yere ykı an. ya da
çeşi:l yöntemlere gözden kaçırılıp, b r goce yakılarak
ortacan *alc.ırılan bu çekerlerin bir dana gel~emok üzere
gidişi hepimizi ya*a amaktad r. Buna seyirci kalan, hatta
gözden kaçırma yöntemlerini telkin eden, yönetmeliklerle
oynayıp yasal kılıflar hazırlayan yöneticilerin ve dıgcr
kişilerin hala iş başında vc hatta *ozü geçer durumda
olmaları ise, en büyük sorun olarak ortada durmaktadır
Ru sooınu çözmerh yo ıı, bü tur y k ılla r u iltf I nılp ve
belcelerin za^an yitirilmeden denmeğimize ulaştın mesıcır.
Dernek m»? »u hlgüe' değerlendirilip, gerekli m ûcacce
yol arn vc ünlemleri zamar yitirmecon &eatayacaktır ve ou
a yı-rın xa I eri afişe ed lece*tir.
hım ..ye ermize ve meslekda$larirrızö ça ışmalarırdu
oaşarı ur C le' sayg lanm sunarırr.
Prof.Dr. Levent ZOROGLU
1
^V*V
vapay
yffl Derneğimiz Etkinlikleri
bir g irişim
iç e r is in e
g irm iş le rd ir.
B ir ö n c e k i
donem de a n ım sa m a d ık la rı vo d ille rin e bile a lm a k ta n
çek in d ikleri K O M M A G EN E’yl korum ak şim di mi akıllan n a
• A rta îy a ili. K a ş ilç e s i, G e e m iş Köyü. P a ta ra Antik
K en ti ne e Prof.Dr. Fahri IŞ IK tara lın d a n yürütülen kazı
ç a iış m a ia n n a d e v le tin
re sm i g ö re v lisi G c lc m lş
Köyü
M uhtan öncülüğünde bir grup rantçının 2 7 .0 7 .1 9 9 7 gür ü
saat
0 3 . 0 0 te
d ü z e n le n d iğ i
çap.d ş ı ,
çirkin
s a ld ır
D e m e ğ im ? tarafından oir protesto bılciry.esly-e Kınannvştır.
Kültür UakanUfİ ve A m a y a Valiliğine gönderiler Uu metin
yapılı olarak m edyaya d a ileblm ıŞür.
B a s ın
bildirgem izde
önlem d c bufad a açıklanm ıştır;
“ N e m ru t
D ağı
M illi
P a rk ı
M a ste r
P la n ı
Sonuçlandınlm alı,
• Y ab a n H ayatı ile İlgili Av Korum a ve Y e rleştirm e
S a h a la n G eliştirilm eli,
-
D oğa ve
e se rlo rin
iv e d ilik le
İn s a n
Ero zy o n u so n u c u
k o n s e rv a s y o n u
ve
ta h rip olan
r e s to ra s y o n u
yapılm alı.
T a ta ra
A nadolu k ü ltü r ta rih i iç in
g elm iştir? Bu yapılanların ve yapanlarır m utlak irdelenm esi
goroklicir" denilerek, ivedilikle a ın m as gereken bir oizi
a rk e o lo ji b ilim i vs
ne k a d a r ö n em li is e
a rsa
spekülatörleri İçin de o denil önem lidir. Yıllardır, bu kişiler
tarafın dan P n ta ra 'n ın tarih i zen g inliğ i ve e ş s iz doğası
yağ m alan m ak iste n m e k te d ir. Bu yağm anın önündeki en
büyük engel o larak da Prof.Dr. Fahri IŞ IK ve onun burada
g e rç e k le ş tird iğ i b ilim se l ç a lış m a la r g ö rü lm ekted ir. Bu
çirkin sald ın n ın , P a ta ra k a zısı özelinde yaln ızca, arkeoloji
bilim ine ve arke o lo g la ra dogıl, dünya kü ltü r m ira sın a ve
kü ltü r m ira sım ızı k o ru y a n la ra k a r ş ı g e rç e k le ş tir ilm iş
olduğuna" yer venlm ıştır.
Patara'd a K erçekiesti'llen bu sairi n ne ilk ne de son
olacaktır. M e slek taşlarım ız ve bilim dünyası huna benzer
Raldıman. C lazo m en ai (Prof.D r. Güven B A K IR ), Perintho*
(D r. N u şln A S G A R İ) v e F o k a i’don (P ro f.D r. Ö m er
Ö Z Y İ6 İT ). an ım sayacak la rd ır.
D e vlen e n rte c e s a r e t a an bazı rant çeteleri artıK,
üöz e rrı a c ım a s zca COgal, tanhi ve <CİTûrel değer'cnm ızir
okluğu a unlara ve b u H a n «voruvanla'a çevirm işlerdir. Bu
rar,t çevrelen n o v c orılo'ir» d c v le l içerisindeki uzantılarına
k a 'ş j bu değerlerim izi vc m e s le k onururıHılu korum ak
zorundayız. Bu nedenle, m esle k i d ayan ışm a vc eiKüLlüluRu
korumak. Re ıştırme*;, brbirinı anlayabilm ek, kiş se l hırs ve
k a y a la rı Dır k e n a ra hıra K m aly-z. Y o k s a , yarın ço< geç
oiabrli'. Tehlike büyük ve siste m li öl' tekild e pfi\içm ektedir.
• A çık Hava M üzesi duzonlcnm csine geçilm eli,
• T u m ü lü s te
a ra
v e rile n
t e k n ik
vc
b ilim s e l
çalışm a la ra yeniden başlanılm alı" denm işti'.
• D ernek yenelim Kurulu ıjyelen, Kültür B a k a n ı Sn.
İstem lh an TA LA Y i c iki kez görüşm e Olanağı nulm uştur.
Yop'lan bu flö rü şm elerd c d em eğim izin g eçm İSİ, uğraşı
alanları, etkinlikleri. Müzeler. Örenyetfen. Koram a Ku*ulla'i
ve kazı ar hakkında b r rapor sunulm uştur. R .j raporda b a ş­
lıca, "K ultur B akan lığ ın ın ivedilikle yeniden yapılan m ası,
B akan lığ ı yıpratan, korum adan yan a o lm ayan kadrolann
tasfiye edilm osi, M üzelerin ve M üzecilik anlayışının çağın
g ereksin im lerin e uygun hale g etirilm esi, bunlar İçin plan,
b ü tçe ve projelerin ü retilm esi, kazıların bolli bir program
iç e r is in d e
g e r ç e k le ş t ir ilm e s i,
ö re n y e r le r in in
daha
korunaklı v c düzenli hale g e tirilm esi, M uze ve örenyeri
g e lirle rin in
am acı
d ışın d a ‘ k u lla n ılm a m a s ı,
p e rso n e l
g ereksin im i, özlük haklan m ız yeni uzman alım ı Icin sınav
açılm a sı g erektiği" be lir im i şiir.
S n . T A LA Y nu işlerin iz e y ia s olacağ ım be irlcrek
üizlere te şe k k ü r etm iştir Riz rie Sn B akan ın sczlerirıir
iz le y ic isi
o la c a k ım ız , k e n d ıle n n e
a n ım sa tır ve
n azik
davetlcn için bir kez Ualıu le sekk ü r eı>rH7.
M im arlar O d a sı A nkara Ş u b e s in c e K a ra d e n iz
brefclısın fle 6 - 7 / 0 9 / 1 9 9 7 tarihlerinde d ü zen len en ‘’Güz
O kulu E t k in l ik le r i n e Y ö n e tim Kurulu ü yelerim izd e n
•
N em ru t D a ğ ı ve y a k ın ç e v r e s in d e y e r a la n
Kuü lav C Z K U L ve
r Ç.AVGA katı m şiard ır. M im arl k
örenyerlerinin yıllardır ihm al ed ilerek , ko rum ad ır yoksun
ö ğ re n c ile rin e yö n elik nu e tk in lik te , a r k a d a ş la r ım ız
h rakı m ası nedeniyle o lu şa n doğa v c in sa n eruzyunurıun
t.'afı-d ttn Karadeniz EreGli'nin iH e n v iı* Pr*n* ra ) s'keolojık
İv e d ilik le ö n le n m e s in i iç e r e n bir b a s n b ild irg e si
ve kültürel d o k u su . tarihi co ğ ra fy a sı v e sır a a n la n
h a zırla n a ra k , m edya, K ü ltü r Ç e v re . Turizm vc O rm an
hakkında teonk ve ora;ık bilgile' aktarı ııııslır.
Bo/.arılıklurı ile Adıyaman VaMıf.Ine I eritmiştir.
G elecek yıl bu çal şm a la ra arkeoluıi 6ğrenc»lertr.ın r.e
Bu b ild irg e d e : “ D ü n y a n ın e n ö n em li k ü ltü re l
kulılım ı d ü şünülm ekte olup.ılgı duyan m e s le k ta ş la rın ız ın
varlıklan n d an o lan . A nadolu'da dogu ile batı kültürlerinin
yönelim kurulu ile İletişim kurm ası gerekm ektedir
se n te z le n d lğ i K o m m ag en e U y g arlıg ın a ait bu önem li
• Istaııbu Ş ub em izce D arphane B in ala nn ın yenide’
yap ıtlar doğa ve İn sa n erozyonunun oluşturduğu büyük
K ü ltü r B a k a n lığ ın a d evri içir' tıir n a f.-.n b ı'c ir g e s i
tah rib atlarla buğun yok olm a aşa m asın d a d ırla r. Ö zellikle
ra zrla n a ra k . m eryaya i.otılmiştjr
bu e se rle r R E FA H Y O L iktidarı dönem inde bir "PUT" olarak
Derneğimize b ira d e : bilgisayar satırı aldık
a lg ıla n m ış v e b ilin ç li o la r a k t a h r ib a t la r ın a göz
yum ulm uştur. Bu donem de Adıyam an M uzc Müdürlüğü de
k a p a lı tu tu la ra k İş le v s iz
b ıra k ılm ış v c bu oluşum un
h ızla n d ın lm a sın a o lan ak sa ğ la n m ıştır. Y ine bu s ü r e ç te
M a la ty a
V a liliğ in c e
s lt
a la n ı
iç e r is in d e n
bir
yol
açılm ış,bu na k a rşın kırılan heykellerin korunm ası yönünde
hiç bir girişim de bulunulm am ıştır. 5 5 . Hüküm etin göreve
g e lm e siy le yeniden gündem e K elen Nem rut D ağının ve
ç e v r e s in in
k o ru n m a s ı
iç in
no
y a z ık
kİ
bir
ön ceki
hüküm etin KORUYA M A YAN bürokratları, koruma yönünde.
2
Bültenimizin bu sayısı, hir daynnışma örneği
gösteren Nevşehir Müze MudurlUğU, Eski
E e rle ri ur* M flzdrri Sevenler Derneğinin
katkılarıyla çıkarılm aktadır. Müze Müdürü
Derneğimize üyesi S tı H alis YKN î P 7\'A R ’a te
arkadaşlarına teşekkür ederiz.
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ
Bize Yansıyanlar
- Bir süre ülke gündemini oldukça meşgul eden , Hükümet krizlerine neden olan, la­
ik. antik laik çatışmalarına öncülük eden TAKSİM C AM İİ'ne ilişkin bir tarihsel bel­
geyi yorumsuz olarak sunuyoruzl
^Hı. -
, *•
iJ .
« -««■.
fjf
BELGE - 1
T C . K U LT L R BAKANI Iftl
Istanbu 1 Nu~ıaral K ü lt ü r e Tabiat Varlıklarını
Küdunla Kurulu
Toplum- îa n h ıv e No: 1 1 .6 .1 9 9 « * 1 5 0
Karar Tarihi ve No: 1 1 .C .1 9 9 6 7 8 1 6
Toplam ı Yeri: İSIA N B U L
KARAR
İstan b u l ili. Beyoğlu ilç e s i, 4 0 6 a d a. 4 .5 .6 , f , 21 ve 2 2 num aralı parselıero ilişkin İstanbul Buyukşehır Ueledtye
Bjykü'il'.p.ı'r.ın 2 4 .4 .1 9 D 6 g u n ve 1 3 4 Gn. G 7 0 5 savdı ya/ısı okundu, enler- In celard ı. yapılan gorüşrrel^r sonucunda;
Beyoğlu. 4üf> a n a . 4 .5 .6 .7 .2 1 ve 2 2 numaralı parsellere ilişkin K u r u lu - jz u ii a im ış olduğu 8 .5 .1 9 9 6 ftûn ve 7 6 9 3
sayıl kararında konunur. kentsol ta s a r m projesi o pağind c yapıiaca* p'anla:r.a çalışm alar «sonrası karara ballanacağı
belirtilmişti.
Kurukımu7A sunulan önen v e ekleri ise bu karar gerekince yapılm ası gereken ar.alızien v c e lü l edilm esi gereken olanı
içerm em ekle v*> konuyu sözkoııuSU parsellerin yer uldıp.ı la ksim Cumhuriyet Meydanı bütününde araştırm am aktadır.
Türkiye nın v c İstanbul'un en önem li rnevdanlarm ır bav'fHİJ gelen Taksim M eydanında cam ii yapılm ası ile ilgili nugüne
kaılar yapılm ış bulunan çalışm a öneri vc yan^m aıarca dikkate alınarak p.ene< hır meydan düzenlenm esi Kentse la sa n m
projesinin getirilm esi g e re klisin e, önerilen alanda prensip olarak camii yapılabileceğine m eydan bütünü göz önüne
al narak h a z rlanacak projenin kurulunuza getirilm esir.c karar verildi.
ASLI GİBİDİR
İsm ail H. K Ö SE
MUDUR
BAŞKAN
BASKEN YARDIMCISI
Sem avi E Y lC t ,
F.Û ZER erenm an
İMZA
[Karara katılmadı)
j' j
ÛYE
A b a y PASIN U
İMZA
'
.
UYt
ÜYF
H üsrcv 1AYI A
Zekiye YEN FN
İMZA
(Karara k a tılm a d )
Ü YE
Ü YE
Fsin D EM İREL İŞLİ
Fethi TURGUT
I s L Vakıf Bl. Md. T c m s
Beyoğlu Bld. B şK. Ya'd.
İMZA
İMZA
-.<K
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEÛI İLETİŞİM BÜLTENİ
S a n a t Tarih i D ern eğ i B a ş k a n ı S n . P'of.D r.
Yıidız D FM İR İZ w
ikinci B a şk a m S n . Nazar:
^
Mektuplarınız
ATASOY. P a ta ra 'd a g e rçe k le şe n iğrenç sa ld ır
için P ro f.D'
Fahri IŞIK 'o v e ekib in e d e s te k veren öır
ınektup gönderm işlerdir. Kendi erm e bu ö rru k davram şlan
için teşekkü r ederiz.
Derneğim iz ü yesi ve P a ta ra k a zısı B a şk a n ı Prof.Dr.
Fahri IŞIK in bültenim izde yayın lan m ak üzere gönderdiği
m ektubu aşağ ıd a bilgilerinize »unuyom ?.
-
Ç evre B akan ıg
Ie Kullur Hakanlığı. Kültür ve
I abıar V er ıkkır-m Korum u 6 m e
tarafın dan
Müdürlümü
Kurum a n n P atara 'd a fcj kaz- dönem i bir “s a v a ş a *
gcrçe»de$t»nlrr.eklc öle'"' “P atara
OzcI Ç evre Korum a B ö lg esi Yonotim Planı" ça lışm a 'a r n n
d ö nüşeceğ i
II. io planlısı 1 - 2 / 1 0 / 1 9 9 / tan n len -d e Kaı^an d a yağıldı.
haberini verm iştim ; çûnkû P ata m K ..? e y ’i özellikle 1 9 8 C
Bu toplantının ilkine d em ecim i? ve TMMOH hünyesir-
b e lliy d i.
S e n ıp O / y u T
b ild iric in d e
bunun
yılında alınan vilayet onayıyla ‘ toplu konul ıskan alanı* l an
dekl ilgili odalar. Çevre B akarlıg m ıı b .0 3 1 9 0 7 güıı ve 6 0 5
eden bir e s k i Vah
sayılı y a z ısı r e çcgr İm iş o lu n , ilgili k o m ısyo rla rd u ver
avukatlığım ü stlen m işti ve bu b a s ın yoluyla h e rk e sle rin
alm ıştık. He? n e r.en so . II. toplantıya DHKD. T* MA ve y c 'c l
Ul İr i ‘•indeydi. D evlet'in korum aya ııiçkin on iyisıy e ça işarı
t»ivı* tonlum örgütle'i ça g m m ış 0 m asm a karşın , dem eğim iz
tek k a n ad ı “y a s a m u ’ nın ald.gı ç a ğ d a ş sa ra rla r, dip.er
ve TMMÜU ça?.n İm am ışt;r
k a ’id d ırra
Hu ç a lışm a Dünya B a n k a sın ca
fin a n s e edilm ekte o ljp . sivil toplum örgütlerinin ve rt,e s e k
o d a la rın ın
k a t li."
ayr I m ş k e n
iç in
M ETA P
Fo n u n d a n
kuynak
ÇAgrılı o lm am ayı an lam u K e la s ı c e f ild ir .
A ı I B ra h em en şu soru g e lm e k le , A cab a dem ecim izin ve
TMMOB'un duym uş m
görm esini yı hukuk devleti, katılım,
srvıllcşınr- ^ıbi sö zcük ur. ilil er neon sık s*k ri.lş ü m c y c n ve
parti
pro g ram ların d a büyük h a rfle rle
H ü k ü m e tin
» a v ın
b a k a n la r ın a
yer
ile tiyo ru z.
v e re -,
D izleri
55.
uygulam aya h iç sokul ' adığ ;çin
iç e rle rin e
s in d ir e m e y e n le r in
ü z e rim iz e
g e le c e k le r i
beklenm ekteydi. 0 e sk i Vali nin so n p.Orev vennde v r ılkm
“K a ş H ukım eyet*. ardından “Akdeniz Hakim iyet* adıyla
bayılan hır ’ g a z c lc lfj* n in a n a ko n u su bizdık ki. ‘ varlık
n edeni*rı ıı ne nizler olduğu nellrydi.
hu
A n a y a sa m ızın A m ir H ukm u olan 9 0 . M ad d eyi bir kez
okum asını da sa lık veriyoruz.
ve
* y ur. tine ce
ve 'ış b a ş a riü ştu fü * için, D e v le te lıizm ette ödün »üzlüğü
toplantıya ç a ğ rm u k ta n ö z e n e kaçm an S n . ’ y e tk iN e " de
-A nıtlar
im c il e r d e d e y a s a k mülk e n e n ’e i n
İlk şö ytsm d a. T C . Kültür B akan lıg
ve TC . Akdeniz
Unr».*rsitesi'nirı *e$mı k a ze v i ve araştırm a n*orkczi. *a eme
talkın veren ve kendisi sa ik m yutan H oca nın özel mülkü*
M ü zeler
G enel
M ü d ü rlü ğ ü n ce,
Olm uş: T a ta r a * d a neler oluyor” su rm a n şe tiy o i*.ıı< sayı.
“ T ü rk iye M ü zeleri ve M u zcciliğ ln ln Sorunla-
‘ Profesör (>r. Fahr Işık’ır s e r î Tavırlar ve diktatörlüğü ab l
n*'n n. tartışıld ığ ı. Hnıge M üzeleri toplantıları
defterlerin yok e d ilm e si g;bı bir ş ııre ç b a ş la tm ış, lû m du
yapılm aya bağ lan m ıştır Bunlardan h ın n cisi. G aziantep'te
olaylar
09 1 1/10/1997
patlam aya ha*»r birer bom ba haline getirm iş eur\.m da“, u t
ta n h le ri a r a s ın d a G a zia n te p . A d a n a ,
D iyarb akT , H atay. Clu/ıft. K. M s ra ş . ş . Urfa. M alatya,
Advam a* Müze V ü d ü ’lerı He A dana ve Dryarhakır Rö'öve
ve Anıtla' Mudur erinin katı ırıı yla nerçekioştirilıııiştlr
baş
ve
iRVia
zo rb a
ç ık m a z la ı
hedefine
ta ra fın d a n
P a ta ra
hu kını
y ıld ırm ış
a d e ta
de ıı a şm ıştı:
kazıevtnın M uhtar ve
b a s ılıs ı,
g ü rü
o
izle y e n
iki
g c c c rıiıı
3.31) undadır çûnkû. Kazılar tur Hine g eçen ve d o m d a n
Toplant la rın
ik in c il.
1 7 -1 9 /1 0 /1 9 9 7
ta rih le ri
hi liri sel a ra ştı'm a arın e n s e l e m e sin e ve de S S k ışin ir can
aras«ndu V an'd a gerçekleştirilecek oluo. V a ıı. Ahlat. K ars.
güvenliğini tehdile yönelik oion bu ‘ p.ece n a sk ırır d a planın
Erzurum , Rize. Irah zn n . G iresu n . CJrriu Müze Müdürleri ile.
bi- p u rça s
T ra b zu ıı
Hakim iyet" te . Dev hj i b a s a n o zo'hn ar v c e zoroalık.
ve
Erzu ru m
H ölnve
ve
A n ıtlar
M üdürlüğü
Müdürlerinin katılım ıyla g erçek ıe$îirileooktir. D em eğim iz,
yı lardır yapılm ayı gereken bu to p lan m am gerçekle g irilm iş
o lm asın d an m em nunluk duym akta olup, .nu toplantıların.
M ü z e le r in i ve M üzeciliğim iz a çısın d a n olam lu so n u çlaı
varatac.a ğ inancım ta şm a k ta d .r.
UDTÛ öğrenin üyelerinden Prof.D». R a ci 9A
olm ulıdıı k ı, ardından ç ktm ikinci ‘ Akdeniz
yaionO e a^larta savu n u lu r. O da yetm ez “<’ro fe sc r Tahri
İş k ın
ş a ıb e le 'i”
o p c r a s y o n la V n ın
s ır a la n ır .
Vc
bu
« e n a ry o la rı yazı ır * e n .
“y ıld ır m a
o eski
Vali
Patara'•"in en yasaklı otelinde *tatÜQe*dir...
G ize
s ık ç a
“ö ğ ü tle n e n ’ ,
P a t a ra d a
'h a lk la
iyi
DEM Lİ Koordinatörlvjlün-de yürütülen; "Gelibolu
p.eçınmen n* anlam . rraha bu yılın h a h a m d a ve özellikle
Y a n m a d a sı. B a n ş P a rk ı U lu sla ra ra sı F ik ir ve
Korum a Kuru u ’n d u h a rk a d a şla rla birararia 3ir kez d ah a
T a sa n m Y a r ış ıla s ı" b aşlad ı.
y a şa d ık ki. ş a 't *o d u r dur; y a s a k la ra ^ozy^mm ak ve
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ
so n u ç tu
b izim
o lm a y a n ı
b a ş k a la r ın a
m ü lk
Bu Sayının Makalesi
verm eyi
kendim ize hak görm ek gibi bir “o lm ayacak* ö dû ıı. Uizı
'ö ğ ü tle yen ler*
t a n c ıa r ın
sa n k i
*se rt
ve
d e rler
ka tı
k i,
d o stlu ğ u
tu lu m u d u r" :
kopıı loşluğum uz. ‘ G eçim sizliğ in * ad
b o zan ,
" o d u n sû zlü k " ^ ve
dop.rudur. O rla r için onlara k a 'şı 'korum a sa v a ş ı" verm ek
cc n li ve bıı çarpıkl gı o lu rla ra an larabiIcm cm ek denil bi'
bu rkarvnrla zam urı
İsta n b u l A y aso fy a M ıız ç ti M udıirû o larak
G c le m lş 't e n
so n u cu n d a “h iç stem ed .g im iz’ yerlerden 'k o p m u şlu k 'sa
k ısırc ö n g ü n ü n
S O R U Ş İU R M A T ):!
biz
yitirm ek, bilm e
kı
bi’ımciye acı verir. Çünkü kuz evim b a s a - MutiUır’m göreve
görev yapan d em eğ im iz ü yelerind en Alı K IL IÇ K A Y A n m
1 .0 6 .1 0 9 7
tarihli C u m h uriyet ç e t e s i n d e
yayım lanan
“KOHl.M A(CI) BİLİNCİ" h a ş ıklı yazısı n edeniyle, zam anın
Anıtla' ve M üzeler f.en e l M -dudugu tarafından (557 sayılı
lîe vlet M emurlar
Kanununun 1 5 inçi m a d c e s ı gereğince
hakkında soruşturm a a ç ı l ı ş * ! Söz konusu yo zyı yorum suz
olarak yayınlıyoruz.
ar and §ı ilk günlem e nir 'y e n i dönemdir* diye se v in c'u k ve
um utla o a şl attığım ız “dostlum sû re e T n i yurdıVebi m en n
tek k o şu lu , bu kaç nc
y a s a l a ' nın
KORUM A (C l) BİLİN Cİ
kez dır kı, ym e D evlet'in kom ına
u lu la n m a s ın d a
g ö rm e y e
B jg ü n ülke
al ş : < la ?ı
izdeki doğal, ku ture ve ekolojik çevre
•h o şK ^ u y û ’’ birden d c oeklem ek o lm u ş:u r. Uygulanmak
ç'eğ^riermn ko ru n m a sın a ilişkin d ü şü n c e t a r ni' K ao sa
için varolan y a s a la ra ssy g m u rterep
G ö rü şm ü ştü r. Ülkem izin d ü zelik leri ve zencin İlklen o a r
ve tüm u lu s a ve
in san lığ a k a rşı ü stlendiğim iz sorum uıuk ve yüküm lülük
g e re ğ i
g c s le r e h ıie - e y in c e
o
'h n ş g ö r ü 'y ü .
‘ ç ık a r
Oostuftu’ nu y a ia r su z , ya an yazı v c ç rkın b a s u rla rı» ,
e sk isin d en b ir neter *düşm arıl f,3 * dn<-üşt üre- de on'arr.ır
d o ğ al. tu ri^ sel, arkeolojik ve k e n tse l S IT a lu n a ı nın
vınır'annı ve d erecele in i rant uğruna s k sık d eg ştiriyoruz
tarım alan ar n h eto n laşt nvo'uz. kıy lan yağm alıyoruz, su
h a w a arını. ırm aktan, golleri vc denizleri k rptiyoruz. bu
g u z e lıık e n
vc
z e n g in lik le ri
yok
e d iy o ru z.
b ilin çsizlikte n ve çık a rcı'ı*tu n y e p y o rıır
Ve onlar, yüzlerccsi arasında çok azmi kladır;
nnyecis n n acı uvukar ar eski Vuli'de vardi', and r ki. biri
İlk e m iz in ve
çocuklarım-zın geleceğim karartıyor, yek edlyon.z. B~na hiç
mi h»C « m s e rin nakk yoktur.
de o cur. V*5 tü'~ ou gerçeklere xarş n şimdiki bir Vali de
ıç.te b j yirmibes karlar *haik tcnviilç»si' nir gözü önünde
K u şk u su z
K û llu r
ve
T a n ia t
V a rlık la rın ı
K o ru m a
k o n u su n d a k i
G enel
M öriûrlü£ü’n ü n
ko *u m a c lık
tavrını
ıso
z lc ^ c k le y lZ . K o ru m acı o lm a sı gereken
benzer iftira ve tchdi.le'le üzerimize yürüycbiliyorsa: ve de
b a s ndan ilgiyle
o ru n çek kısırın tamklığındu *ha ka verdiği direktife
g e n e l m üdürlüğün. k o r jm a y a k a rş
uyularak' yeni bir “ şikayet kampanyam * baş ahlıyorsa,
v e 'm e s ı üzüntü vericid ir. B a s ndun izliyoruz: 1 9 9 G yılı
oır tavır izlen im i
işimiz zorcur. Patara'ys ilk uyuk basan ‘ Devlet" Je tanık
çirıde C e ş ^ e Y a n m a d a s ı'n c a k i S U
Olmuştur *i. ' şımız >>.erçekT*n 70'"du'. Ve ûiz kazıcılar n
*aran n kaldırılm ası yönümdeki Kûl'.^r ve tab iat Varıklarırı
~tc* suçu", Devlet’in bize güvendiği bir insanlığa mi'as
Patara'ya ’ nayınlık eim em ış olmam z"du. Karşıtı bi'
davranış, bilgiye değil parayu aç olan a'a ve talana İnç
doymayacak olanlara wiy geçinme- pupu ustligı. niçoır
ko şu ld a
bizden
hakler memelidir.
b eklen m em elid ir:
y ıla rd ık
da
a arılar rıa llış < r
Kurum a G enel Müdürlüğü’ mın c n e r is ir ir Konuma Yü ksek
K u rulu'ııd a g ü n dem e bi e u mm ad an 1 e <ar^ı İ U oy a
redriedı m ış o lm ası düşündürücüdür.
Yine 199C- yılı içinde Kültür ve Tubia*. Van k annı
Korurru Ge? e» Müdürlüğü’nün. Kon.m a Y ü ksek Kurulıı'nur
p.jndem ınc gelırdifli pek ço k ilke karan n ın kaldın m âS
or’undeki ö n e risin in K o ru m a Y ü k s e k
Kuru . ^rla-kabu
e d ilm e si, lü rk iy e g en elin d e hım d o |a l, arkeo lo jik ve
S a y g ıla n m o la
ken tse: SÎT u lam a'irır. her turlu ya p ılaşm a y a an ılm asın a
e un ak sa g amıştır.
Bu ^ara'ın talan a yönç ik olduğunu v c SİT a ablarının
Kazı ekibi adına
B a şk a n
tdbnbatm a neden olacağım d .ş - r ıe r t duyarlı çevrelerin
Fahri Işık
yargıya başvuraıan scnucu- d a D anıştay'dan
yvmundc-
h i'e r
y a n sıy a n
b ireı
g eri
d ö n d Jğ u n u ,
y in e
b asm a
haoerie'den öğrenmektedir.
Peki, Kültür v c TaOtdt V arlıklarını Korum a Yüksem
K an;lu. ^v.uoeme getirilen konulan C»>k yönlü ve R rie re g e
yrinelık olarak avr nlılı brçımdo i'içelem erten r~ı bu ilke ve
ta v siy e ka 'a rlan n t ahyor ve ald.g
bu ilk e ve ta v siy e
kararlarını n a şı oluyor d a som aki *op antılanr d a I>j ^artar
5
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ
basit, hır kalemde sı 13 atıyoı? Bun*. unlamakla güçlük
çekiyoruz.
Bilindiği gibi. günümüzdeki Kültür •.‘e laO lâl Varl Klorırıı
K o ru n ıa
Y ü ksek
K u r u lu n u n
g d r c v ir i
Bir K esit...
E
_______________
g e ç m iş t e
kurul, yan m ış Olduğu ço k b a şa rılı ç a lışm a la rı yanında.
b u ra d a
o lu ş t u r a n
t d b l 1 9 * 3 yıllur• a r a ş -o zam an d aki adıyla Gayrimenkul
E sk i E s e rle r ve Anıt a- Y ü k se k KuiVİU yapm aklaydı. Bu
S îz le r e
D e rn e £ ım i 7 in
‘ A 'k e o lc g a r
kö k le rim
D e rn e ğ i* nin
2 4 .0 2 .1 9 7 9 tunnirde IH. G enel Kunji'ıı Faaliyet Kaponj'ıda
bazı a mtıiar yapm ay uyKuıı gürdük. Bazı sorurlan.n orAda
1 9 6 0 I yıllarda ol<lıRı korurlarla arkeoloji ve rloga cenneti
1 9 yıl g e çm iş o lm a sın a marşın nalen gündem de ye* alm ış
Pan ıu k ka'e’nin içine ko n aklam a îe s is 'e rln ır yapılm asın a
olm asına bızler de şaşırdık!
izin verdi.
B o y e re
b eyaz
cenncl
P a m u k k a le ’nin
d ü n yam
kanırm aya banladı. Buradaki olu k e rt HierapOhS ikine» kez
8 jn ia m a n hasıla*ı a şa ğ ıd a yer alan;
• 2 9 5 a sil uye. 2 1 'd e yardım cı olm ak üzere toplam
o lû m c —ahuüm e d ild i ve arkeoloji ve d e f a h a rik a s ı
Pam u kkale hugünkü 'İçinden çıkı ınoz’ d urum a gerınldı.
Pam uk K a k ömetfı bir ibret belgesi olmalıdır.
3 1 6 üye.
- A rkeologları ve arkeo lo ji ö ğ ren cilerin i örgütümüz
çntıaı altında toplam ak.
Her koruma Kurulu toplanlu» tndar önce Pam u*ka e
gerçeği anım sam o, Her eki i ilke, tavsiye ve korum a kararları
onun ışığı alt n c a alınmalıdır.
• M e sle k d a şla n m u ın eko n om ik-dem o kratik hak ve
özgürlüklerini so n u n a kadnr. tutarlı ve k a ra d ı bir biçim de
savunm ak;
Arkoologların m e sle k onurunun korunm ası.
G e re k
K o ru m a
Y üksek
K jr u lu
g e re k
K o ru m a
Kuoıl arı. Küftür Bakurı'ıg/no bağ ı kurutuşlar olarak lıizrnot
verm ektedirler. Bu kurulların h e rtü d ü etkiden uzak. rat-a:
•
K ü lt ü r
B a k a n lığ ın ın
s a ğ lık lı
b ir
y a p ıy a
kavuşturulm asına kotkıd a bulunm ak,
çulışabilm elen için özerk kuruluş ulm a’an kaçındı" azd r.
Kurum a ku rj|.arın da, konularında gerçekleşen u?man
ve kuruma bilincine sah lu kişilere görev verilmelidir.
Konu
ile ilgili sivil toplum
•
sağlanmB'ıdr
ilg ili
tum
temel sonınlard r.
-
Doftâyu. tanhı çevreye, küttur vatlıklarım ıza bilinçli
O ara* sulıip ç ık a lm . hukukun üstünlüğüne u y a lır
a n la y ışım
o la r a k )
te kn ik elem an haklannın y a s a lla sb n lm a s ı. gib
Kurullarda ulırıun tüm
kararlar ırıuUaka yayınlanm alıdır.
Ç a g d a s ka ik m m a
(k a d ro lu
• A rkcologlann yan ödem elerinin arttın lm ası ve
örgütlen kuru üyesi olm alı
ve toplantılara katdmalıd r. Yerci yönetim erin ropıanlılara
katı İma lan m ullaku
A rk e o lo g la r ın
Rakanlılriarda istihdam ını sağ la m ak .
A rk eo lo g lar
D e m e y in c e
A rk e o lo jisi v c A rk eo lo g ların
d u z o n ie n e n
Sorunlan**
ad ı
- Turklye
p an e l e
denemin B aşbakan ı S r . Bülent ECEV TTİn vc Kü tur B akanı
ilke o la rak g ö zırd ı
e tm e d e n , bu değenleri kO 'uyarak. y a şa ta ra k . g eleceğ e
taşıyarak, ou defterlerden akılcı ve gerçekçi o i' biçim de
yararlanalım .
S n . Ahm et T a n e r K IŞ L A U n ııı gönderdiği telgrafları da
burada yayınlıyoruz.
'C a g d a s
-.c-tnolojılerın ve b ilim se l g e lişm elerin
sağ j c ı f ı g en iş ve ile n o y n a k la rın değe d ond irilme si ve
yurdumu7un tarih se l ve kültürel *;aiıt nm gerek araştırm a,
P.erek ko ram a a şa m a la rın d a d a h a etkin ö n lem lere ve
Cumhunyet
d ü ze n le m e le re
1 .0 6 .1 9 9 7
g id ilm e si
a rk e o lu ji
a la n ın d a
o lum lu
haşarı'a» e lc e e d ilm e si o d jğ u n d a n . ou b a şa rıla ra koşut
f*'l D aha önceni Bültenlerim irde yer a an bazı y a z ıa r
u arak, u u sal tarih ve kültürümüzün P.erehince öğrenilm esi
nedeniyle yönetim Kuru u jyelerim ı/in Kültü’’ Hakaıı ıgı Tef­
ve n7um senm e$lnirı ka lkışıy la , ülkemizin yem ani mİ arma
tiş K u ru lifn a şikayet edi erek. r a k ar nda sorusturm a açıl­
mıştır
Arkaonş anm i 7 KORUM A dün yana o duklarm
ve
Ou konuda yazı yazm aya devam edeceklen ni helırterek $a
vu'-m alann yapm ışlardır. A rk ad aşlan m ı? Te^TiS Kurunca
Nç
bir ccza ya çarptın.m am ışt r.
Duyurulur
d a güç ka ta ca k tır.
D ü zen led iğ in iz p aııe m ü lk em izd e
arkemojımn ve u lu sal tarihimizin ayd b a tm a d a önem i oır
işlev ü stlen m iş arkeologlanm ızın som nlanm belirtm ede ve
bu sorunların 351111 içir* kalıcı çözüm ler getirm ede b a ş anlı
O lm asını d ilcn m . S iz e panelin d ıV e n le n m rsm d e em eği
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İLETİŞİM BÜLTENİ
£ftçftf>AUMjlu$lara, rrep.eıil arkeologlarım ı/o ve p a n e le
ç a lış r r a la r m
kalılunluro m utluluklar v c e se n ik lc ' diloklenm le saygılar
Panel ftüre «Ündeki ç.Alı$m.) ve tartışm aların Oukuıı ıhınım
su ra n m . B a rb a k a n B ü len t EC EV İT "
yolkinRHcrir.c d c y u ra rı kntk lan ve önerilen gelışti'erAgi
in an r ile haşarı ar dı erim . Sayp.ılânm la K u ltu ı B akan ı A.
• •Arkeologlarım t<n v e ü lk e n iz arkeolojisinin
Tnnor K IŞ L A L I'
so n jrla n C r c 'ird e özenle durduğunun. niirfjf'.ım
dern ep .ıo i7ın
d û zen le d i& i
p u r ıd c
n ece n iy e ka tı am ayanft£inrlan ü ?gıjnüm .
yoğun
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Kültür ve Tabiat Varlıklarım Kor.Qn.Md Tespit Daire Başkanı
E m in e A Y N U R .
Anıtlar vc Mü/elcr
Gn. Md. Personel Daires Başkanlığına, Daire Başkanı. Anıtlar vc Müzeler Genci Müdürlümü
Arkeologu,
A y fe r A K E R
ve Müzeler Gn. Md.
Anı Har ve Mü/eler G r. Md., Yayınlar Daires Da re Başkanlığına, Amllnr
A rk e o lo g u T a m a y T E K Ç A M .
Anıtlar ve Müzeler Gn. Mo. Kaçakçılık ve
İstihbarat Şuoc Müdürlüğüne, Maraş Mti/e Müdürlüğü Arkeologu
dur üğü. Antlar vc Müzeler Gn. Md. Arkeologu
M a h ir A T I C I ,
Em el YU RTTA G U L.
Avdın Mu/c Mu­
Anadolu Medeniyetleri Müze­
si Müduı Yardımcılığı kadrosuna Ankara Koruma Kurulu Arkeologu
K u b lla y O Z K U L ,
Küller ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Mudur ügû Tespit Daire Başkanlığına. Daire Başkanı. Küllür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Gene; Müdürlüğü Personel Şube Müdürü
F e rru h
GERÇEK,
Ankara
Etnografya Mü/e Müdürlüğü Arkeolog kadrosuna Kültür vc Tabiat Varlıkların Koruma Genel
Müdürlüğü Yüksek Kurul Şube Müdürü
F a tm a Y IL M A Z E R ,
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
AıkeolOK kadrosuna Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arkeologu
Tabiat Varlıklarını
K o ru m a
Kültür ve
Genel Müdürü Yüksek Kurul Şübc Müdürlüğüne. Küllıır ve Tabiat
Vm ıklar rı Koruma Genel Müdürlüğü Arkeologu
Koruma Genel Müdürlüğü
A yşe G Ü N EŞ ,
E m la k
Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü
F u ly a S Ö N M E Z ,
Kültüı vc Tabiat Varlıklarını
Şube Müdürlüğüne $ubc Müdürü. Trabzon Kültür ve Tabini
U lv i Ö Z E L ,
Rize Atatürk Evi Mu/os Müdürlüğü Arkeolog kad­
rosuna Bursa Küftür ve Tabia: Varlklarını Koruma Kurulu Müdürü
O ya k o z a m a n
Kurdur Mu/e
Müdürlüğü Arkeolog kadrosuna. Anıtlar vc Müzeler Genel Muıitıriu^u Arkeologu
M O R ÇO L,
Marmaris Müze Müdürü. Gaziantep Mü/c Müdürlüğü, Arkeologu
Ç iğ d e m
Kom al SER T O K .
Anıtlar ve Müzeler Genci Müdürlüğüne Arkeolog kadrosuna, Cski Eserler vc Müzeler Un. Md.
N u re ttin Y A R D IM C I,
Dr.
Başbakanlık Tanıtma Toru Başkanlığına atanmışlardır.
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEÛI İLETİŞİM BÜLTENİ
ARKEOLOJİ VE ARKEOLOGLAR DERNEĞİ
İLETİŞİM BÜLTENİ
t
Aramıza Yeni Katılanlar
* Muammer GÖKSOY
Serbest
Ankara
♦ M. Ali BAYIND'R
Öğretmen
.Ar kara
* Dilek DENİZ
Öğretmen
.Ar kara
* Zek: GÜVEN
İl Kültür Md. Yrd.
Muğla
♦ F. Solda ÇirTÇİLCR
Serbest
ZonguldH*
* Mahir ATICI
Arkeolog
K. Maraş
Serbest
İ2mlr
♦ Duygu AKAR
Serbest
İzmir
♦ Mine BATUR
Emekli
.Ankara
*
Emel DEREBOYU
♦ K.Scrdar GİRGİNER
►Sevind k DİLCİ MEN
Yrd. Doç. Dr.
Alaturk
Üniverstesi
Milli Paralar Gn. Md. -
Ankara
X
Kaybettiklerimiz
Topkaoı Sarayı Müzesi MücJrv Uye~i?
Ah~e* MFNTEŞ ya^a anöığ nastalı*u
ycrıık düşerek aramızdan aynlcı Ailft*h
r *
uft tjm meslekta şiarım ize boş-suglı
pj di ıyCfU7 .
Bültenimizin bu sayısı
Nevşehir Müze M üd ürlüğü
Eski E serleri ve Müzeleri
Sevenler Derneğinin
katkılarıyla c r h a n lm ı vfır.
• Dernek üye aidatlarının Aylık (100.000 TL.) Yıllık (1.200.000 TL.) olarak aşağıdaki dernek he­
sabına yatırılması ivedikle rica olunur.
• Derneğimizin üyeleri için yeni kimlik kartları bastrılmış olup, halen fotoğraf göndermeyen üye­
lerimizin bir adet fotoğraf göndermeleri ve kimlik bedeli olan 150.000 TL'yi banka hesabına ya­
tırmaları gerekmektedir.
• Bültenimizin bir sonraki sayısını sizlerden gelecek makale, görüş, araştırma ve incelemelerdoğrultusunda dergiye dönüştürmek istemekteyiz. Bu bağlamda bizlere destek olursanız ülkemi­
zin Arkeoloji ve Koruma alanındaki bir yayın eksiğini hep birlikte gidermeye (alışacağız.
Yazışma Adresi
Ark«oUıii Yfc ArKealftglflf JBflm gfc!
Mnor. Dr. Levent 70R0ı5l .1
Dornc< Bj$<ür
Sahibi
: -.K .3 3 S 06042 Llus/ANKAHA
Tetefon \ ' z :v * r r t o r liı: ;C 3 i2 ı 31C 08 76
Fafcs
: ;C 3121 3 1 C 0 6 7Ü
Pftfnek M erkrji
: At.ı’ ıiriı K û lti' MeiKSZl II K : j Alan.
Ç ı£ ıi& $
G ı/rt-r îr- Lökü Yanı h p:drom/AhK£RA
Y a v ın a
SD-cr ATTŞO SJU AR O^ûr ÇAVGA
AlOailâL&in
: T C. ?ir.ı>ıl B. / Jlus St* 304^0-2033 No
A k r N t lo ji v f t A t k â û l û Ç ? r D e ' t o C.
H csr^ ı
\u
Download

iletişim bülteni 10. sayı