T.C.
SELENDİ KA\MAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı
:
,x799070-49a-1407
Konu: Avukatlık Rulsatnamesiııin İptali Hk. (Ömer Edip ONCEL, Mustafa Yücel
DAĞI,]]M].I
05lI2l2014
KoCA)
KAMU KURUM VE KLR.ULUŞLARINA
İÇi : Manisa Valiliği İlYazıİşleri Müdiirlüğii'nün 02.|2.20|4tarihlive 14368 sayılı yazsı
İ|giyazıile; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının26.|1.2014 tarih ve 15556 ile 15559
sal'ılı yazılarında, "Avukaı Örner Edip ÖNCEL ve Avukat Mustafa Yücel KoCA'nın
Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince adlarının bir daha yazılmaınak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMELERİNİN İPrerİXP karar verildiği ve bu kararı
kesinleştiği" bildirilmiş olup, yazı örnekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini arzve rica ederim.
09. ı?.2r\h
61r31l5
EK:
|-Yazı Örnekleri
Muzal'li:
Kay
(2 sayfa)
DAĞITIVI:
Gereği:
Selendi İlçe Nüfus Müdtirlüğtine
Selendi İlçe Dernekler Büro Şefliğine
KAMU KURUM \E, KURULUŞLARINA
Bilgi:
SELENDİ
CLIN,{HURIY ET BA Ş SA V(] | t-IĞ INA
*Bu belge elektronik imzalıdır. iınzah
suretinin aslını gönıek için https://uırı,v.e-ioisleri.gov.tıl[-ivrakDogıulııma
1 z / J J 5 t-yY 3 t 9 P-yLpMGy- +ıny ik f _ 2 8 aVH i r 3 ) kodunu yazııuz.
girerek
Selaıdi Kalnıakmlığ İç Hfüilr,st Konağı Aymhlı bilgi içın irtıbat:A.ARSLANoĞLU
Telefon: (236)788 10 01 Faks: (236)788 10 46
e_po§ta: Elektsonik Ağ; uw.icısleri.Pov.ü
aclı.csine
Sayfa
1/
Ttirkiye Barştar Birliği §aşkanhğı
vııiı.,i
ı:
:\l
AX.,\}!ll Fi,t
ılııı;ıı
tşiaı:iııtl !'i;ijü|iti i,}ıılliııııiığı'ıı;iıt,ıı
1,1,iü',:{]i,1 giin
vc li'i5"l§ }l,§
t",iJı-ii.*ıİ.,.'İİıİtİ'*r,*o,,,iıı- ştınıırıriii
lııı:5 l,ılt ilıi,tIı ,l..İİ,ş*,. i,ı:lip rı},a_:Ijl"'iıu ltırtı Yöııetiır §tıŞı.ıltı'ııtııı
ş-*;;;;;';;
Nıı:335. §ı;ı;n
il!
:i*1
iti,.'}ııp* }vidı^ı {]ijt Sı,:{},}d:i4"
1,iı:r,ı;iı^
ı\iİıı §,ıı'l
tılİ.üİİ.İ1}]'l
g.*sı.ıiiiıı*t"'. ııılıŞııı hiı.ıiıJıx
;;;;;;'*"".şİ ,*şrı, 1o;iı:İ,ı,yltı; ı\şuktıı[ı!; Yıısü*ı"nıı ?4.rnadde*:i iı''ııL-ıı{}İ kanır vtxi{tli§ı
ııııılıırlınıaj* iiı.crıı:l*lıi: }.ı:ı.lıa;§;ndaıı silİııı:rek ltı.ıt{§§f}.tAMF;§İbIݧ
u* b,İ
k**r,n
k
*ı iııletıı
i;ii
l,i itliri] nı i,tıir,
Arlı şsl:ıl:lıı ııı.ııL,ııiık
J?, ırıııılıİçıi
ıi
l
l
ı a;ıııı lı i:;ı:ı
l-inıİ,lrft iıı:ı},L_ıııııı
ı iı ;i;lİ;rıİİil
cİı-ı'1,
t ı
ı ı ii
tiız
[rf,ıütıl;tı
sararla kıitllnlıİığl \'ı:
iıııııİıır
sŞı:rı;'ı
ın"
§ş",,g:iııııılı.
,tşııl,at }1ı,tin lj§. r Z-İt lçl ,t
i'ii rki.v..c ltarolıır Birliği
'
İl !..*,,ıl,;;'i
i
i
a
:;
trl"
.i}ışkaııı
ş;,i.ı iijl'ş
-,i
f,
İ|-
§v. İ,Ğtıneş
üÜr§§lr§
ğşnel §*ıııgtş,
ıİt4l9§§{i
!-;.;ı!...j.,;l l',ı
ıİıİtlıİütİı§i İıııİıİğİİx §ıİ
Tİp
ısİtç,ı
Ilj,, :şlen
:Hş::
ı3.iİ";ü14
üfu,lar 3i,uriülöl
vş;1 .iÇ.,
iiıri*lyt ğarşlar
lJa,:i. ılt.ükı,ıicıııir Öıtık Sokot §ı.,:§
,4ıirıı: i}ğuehı }§ıü. i}şış,\1ıışı ,İçİ
,ı gıı ("t
1,J {j(i - [ı,ğ!i} : {ı
İ:} ?86 §§ {t5
ğ
lil}
İr}tĞrfıçt rlılrı,şi; *ş,ıt,htıı*bıiriik
ç.lı,,,'TlÇer
=j
i}ü5?.(}
İ}rylgll - ıl}f İiAl{,4
t}
*ıı9.,ı.r e.ııt*li: i!.bĞbğıarlıiılik.ıiıg.tr
.
'(11'l|ıınip§.ı-,,'alnli 1fif+f /i,:.ı.erlTiffl,.;eııierl\ [çliv ı
ı:n
\1 1' 1N
A,
1
Sayfa l /
Türkiye §ar*lar §irliği §aşkanlığı
§.ıı,,.}ğ{iAğ
şaıiı"iş
,,ıırıl,-artı26.1
J{ ilO:"l
li.t,L..{§ı ıx,1
sııyılı ;-,ı,ıı,l;i;.İrıaıı
j8'l " Ailt' 5ır;ı Nrr:"i-l,
\.tt:
Cill
Mah.:
llçe:ıi
Ili.
i{ıtiik
;l..,*ıuiılu,'Sivaı;
Çın:ı.lt
*" ıı"rİİİİlİ,;, ;r;İ
şırş xrı,-ıs,hı kıyıliı ,ıİ,_}ıuştafs Yüççi düL:A'ııırı. llar<ı Yöş*tiı* Krı,rutu'nuı, {iÖ.*"},İi}lıi §{iıı
,- İ ı;şj *.,1.,İ, ko.*r,li;ıl §uııhatlık Yıı;çıı§t'!_rııt ]|ıtr.nışıld*şi gcreğinr*, ıdtııırı tiir ıİıillit tji{aıl,ffiiüi}iaİ',
,ıiin*rtı, İ{t]}lsğrN..\§ıtİ:-§İNllÇ İl''ı'ıı"İŞıi kı*şı- ı,şrİiıİiği ı,*. trıı kı'ırıırııı
;\,i},
İsıaııLtııtr l}rırşsıı i|{aııkanlığı'ııdıın atrıiııfi l3,1l,:;t},t4 ğliln çğ §rıJfjtr
iiı_şre [!art:ı 1,,::.,,İı,ışın.İ,ır,
k*siıılışti
j.ıi lıi1,1
ııılı.ııışti
t
.
t';ıniİ;ıır";','nrt
}"ül)ıııs hakkının şi.iı: Loııuxıı kırarkı kalıllrıl,-lıgı 1_ı:,
Yi;ııı*ııı.liŞi'nin
}{aırurııı
Avııkıılıl
lnııiıııx,
ııvııkaıiaııı ııiı iıııh, uı, 1,ı,ıkiie,ri kuliaıı*ı,ı.ıı5,aı;,*ğı
2 7, ıııaılelı:, n İ ı irın l İ k ı,t., ul,ıırıncıı du y ıırı.ı l ur
Adı ş*ctııiıı ıırtılıeılık
İ
§avşılııı ııı'ı}ı,
Aşııkşt hİetiı* * lil'l{İırf;ı,ı.:
'l'iirhil,t l}tııçiır liirliği
.,.-,.l, :
İ1 a,*,;, +iıç,
!: , ıiıı, ?,i:ii,
\ -;l f,
§ışkıııı
,lil
:'
§*İüüıeç i, ,'ii:',i,
§ğıet §enreıer
ıııılılİ
ilp
ıiü İİi
^Gid*tt
İİü:
l§lıı
lİ iİ ü§
t]l
ij.,1 ,1]
^
.İo.ı ı..İo14
;:s,lı$ s}lr3İ*ill1 ö:çııha,dşı
Yii]] llı,,:!i
,{,ılıttıüğuatıırLfafı.i}*ıı4 l{an,;ııiiaıi,;\v,t}ı.ıi*ııı}rÖr_*L§okı}Nıı:$ l}üiS;ğl}şi$.ıı{".,1;'lK.4&\
İai*şn*t *drşiiı ıçıı:ıç"brııçr ıjıtik"ür$i,{:I e-nuıil; [email protected]übiril}i,sıg.ır
,'
1
Download

61r31l5 - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü