{t8-
T.C.
VE
$EHiRCilir BAKANLTGT
"cEvRE
Hukuk Miiqavirli[i
SiHNEJ8|sEHiRctLlK
Sayr
z
/rsn
23663589-64t.04.13t22642
Konu :If. Savunmamz
LT./03/2014
DANr$TAy o. n,{iRBsi n.q.$KANr,rcrNl
DOSYA
NUMARASI :
E.2013/5985
Qevre ve $ehircilik BakanftEr
KARSI T,ARAF (D
Erdolan CrNSaf
"Altrntaq Mahallesi Mimar sinan caddesi
No:53 Sagrrk Apt.
Kat:l
Nazilli/AyDIN,
rnnnr,r,iiG r.qRiHi
06t03t2014 j,
rnnlicit\ KONUSU
p
Davacr tarafindan agrlan davayakargr
2. Savunmamrzrn
sunulmasmdan ibarettir.
CEVAPLARIMIZ
Davacmm cevap dilekgesinde
22/0112014 tarihli birinci
ileri srirdiigti iddialar;
tarafrmrzcadava dosyasma sunulan
t";;;ilekgemizde;", ;il agrklamala'n
aksini ispatrar mahiyette
desildir' Sdiz l6ttu* savu111a dilekgesi
ii.
auiu i"""r',iirr"-in usure ,"
tesis edildi[i
uygun olarak
-.r^u,a
etraflrca agrklanm,q .,r"- davacr tarafrn
i"Jlrl
cevap
dilekgesindeki
iddialan da
olup' davact taraf dilekgesinde ileri
stinilen iddialara mrj*.oiiri.ri hukuken
;ilXtat?Ttq
miimkiin
Pla'nlr Alanlar Trp
imar Y<inetmeli[inin Gegici 4 tincii
maddesinde yer alan *0!/0s120]3
uo^*
tesekktir etnds-imq
\rsil* veya tamilmen yaprlagmasr
;dTJ,:T,ffiHtr_ffi'3u"TffI
tesekkiile glire belirlenir." hususunun
hatrrlatrlmasrnda faydagdriilmektedir.
Hulkuk genel ilkelerine gcire
drizenleyici iqlemlerin kendilerinden
cince geren Anayasa,
Kanun' Kanun Htikmtinde
Tiiziik, Yrinetme-lik gibi normlar hiyerargisine
diizenlenmesi' daha alt seviyed"
uyg'n olarak
dtizenleyici h;kuk nor-t*rr,i.r'iir*.irt
hukuk
uygun olmasr gerekmektedir. Bu
noflnuna
kapsamd4
iist hukuk kurahna aykrn olarak i'tir"rrt.,.nouvunugrn, ui, tir, hukuk tur*rnJa' almayanya da bir
ycinetmelik
i,r""
yapilaqmalar emsal g.sterilerek
gcire olupturulan
uygulu*u yapiamayaca$r agrktrr.
#
r*u*I-",
ilr""1
* ;;
?Ju?lthl
H::,t113*#,,:,':,t::,,t-':::li11
tiik;;"
o:t*rendirildiginde; maddede
I;i:'fiI,ltr'*xl5?'1"1'l*s:^
gesen
fi:::
[#JTlHJi?'#l*?#dld'e'eo*r'*r.i"ii'.7tru;ff i'8'lTffi ::3JHJt'#JJff
l5g:
y"il'',",f
"H1i,T-jil""T*:,.:".,.9^t*Jiff
veva
kapah
vaprlmasma
ffi
ff;
ffi nm'fiolanak
iil4*#TItrT;,f
srkma
pt* ,r.r'""y-u^'r*ffijiti'rfit"Ht'l"olffff frtj
"ffi tanryandtiienlemesi
yaprlaqmalann Ydnetmelik
olugmug
ile ciirrhi*rr*^^:-l ^,^---, 1 r
-uyaflnca
e?;*f ffi il.::::,T...:f .**1".,m jTi**1ii&yilir#;ffiH"#kiffi,:ffilJ,T,T
ff ::fi i"?:ff ','*'*
f".'.lffi Hfi
mev'cut
:"Ti[l:,ffi
tegekktile5x',f
:*""*.i"*;ti*r1ifi
td;m#T#ffi
bulrmut
rir,n,
,il1irdr,
r/2
*-.ll!t-
T.C.
vr gnuincilir n.q,KANLrGI
qEVRETFT$EH|RC|LIK Hukuk Miiqavirti[i
Sayr
Konu
qEvRE
.
2\3663589-64t.04.13t22642
:II. Savunmamz
z
...103t20r4
kapah grkma yaprlmasr veya imar pl aru
Tip Imar Y
:ici
TC Anayasaslna,
,
Medeni Kanuna ve imar Kanununa aykrir ot.tl, u.rfrii*ayaai
verilecek qekilde Ydnetrneligin
36 ncr maddesine
rffi:ffiH:i?#r-l?.H,H#ffiffi.izin
v.e TALEP
: Yukanda ve 1. Sarunma dilekgesinde agrklanan ay1,ca
Mahkemenizce re'sen dikkate ahnacak sebeplerle, cevaba cevap
dilekfesinde ileri stiriilen
hususlarm da hakh bir mesnedi bulunmadr$rndan davamn reddi
ile yargrlama giderlerinin dava'
iizerinde brakrlmaslna ve Bakanhsrmrz lehine vek6let iicreti takdir
edilmesine karar verilmesini
arzve talep ederim.
I{rEfIjE
4*\4
\tj\
Dog. Dr. Bayram KESKiN
Bakan a.
I. Hukuk Miiqaviri
) /7
Download

Danıştay 6.Dairesi 3