T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
i lçe Milli Eğitim MUdUriUğU
Sayı
:334 86921 /310/ 5838637
28/11/2014
Konu :Öykü Yazma Yarışm as ı
... ..... ... ....................... MÜOÜRLÜGÜNE
i
il gi
: iı Milli Eğitim Müdürlü <ı ü'n ün 26/ 11 /20 14 tarihli ve 5741582 sayı lı yazısı.
Yenilik ve Eğ itim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün İ stanb ul 'da faaliyet gösteren
Öze l Oarüşşafaka Lisesi resm ilözel tüm li se öğ rencilerine yöne lik "Hişt Hişt, Genç Sait
Faik!" öykü yazma yarışması lü ze nleyece ğ ine dair ilgi yazı ve ekleri müdürlü ğ ümüz web
(akcaabat.meb.gov.tr) ad resi du yurular bölümünde yayım lanmıştır.
Bilgilerinizi ve ge re ğ ini rica ederim .
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
i
EKi:
Yaz ı
( LO Sayfa)
OAGITIM :
Tüm Li se Müdürlükleri
Güvenli Elektronik
imz.a\ı ASlı Ile AY~119,r
U-/1.i./20J;.Cf
Hali~
V.H.Kj
i
A kçaabaı Kaymakam lı ğ ı İl çe M illi Eğ iti nı l'vICıd ürlliğ ü
Tel: (O 462) 228 1084- 11 6 Faks: (0462) 22::l2490
e-posta :[email protected] I 2. tr
Ay rıntılı B ilgi : H.O EM İRC İ( Ş ube Mlid.)
Eğ itim Öğretim Ş u bes i : O . AL TU TAŞ
internet adre s i : akcaabat.mcb.gov. ır
Bu evrak güvenli elekt ronik iınza il e iın za l anın ı şıı r Iı tıp :llc v ra k so rgu . ıneb. go .tr adresinden4C i f-e6dd-32b3-a i b2-e63 f kodu il e teyit ed ilebi lir.
T.C.
TRABZON VALİLİcİ
İl Milli Eğitim Müdiirlüğii
Sayı:
65544067/821.0515741582
26/11/2014
Konu: Öykü Yazma Yarışması
........................... KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 22/11/2014 tarihli ve 880133371
821 .0515606495
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul' da faaliyet gösteren Özel
Lisesi resmilözel tüm lise öğrencilerine yönelik "Hişt Hişt, Genç Sait Faik!"
öykü yazma yarışması düzenleyeceğine ilişkin yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yazının ilçeniz lise öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
Darüşşafaka
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
ilgi yazı ve ekleri (lOsayfa)
DAGrT1M:
-Kaymakamlıklara
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: ortaogretim61 @meb.gov.tr
Bu
Ayrıntılı bilgi için: Şb . Md.G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (0462) 2302094-1 131-1109
Faks: (O 462) 2302096
evrak güvenli elektronik imza ile im zal anmı şıır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2C94-a46a-36c7-ad5d-ea5e kodu ile tey it edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel MüdürHiğii
Sayı : 880 ı 3337/82 1.05/5606495
Konu: Öykü Yazma Yarı şmas ı
22/11/2014
........ ......... V ALİLİGİNE
(İ ı Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün
93778809/405.0115409772 sayılı yazısı.
18.11.2014
tarihli
ve
İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğü ' nün Türkiye geneli
resmi/özel lise ve dengi okul ö ğ rencilerine yönelik "Hişt Hişt, Genç Sait Faik!" öykü yazma
düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe miııi eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
yarışması
görü lmüştür.
Bilgilerinizi ve ge reğ ini rica ederim.
M.
Sadık
ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK : ilgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
DAGITIM:
Gereğ i :
B
Planı
Konya Yolurr.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www. meb.gov.tr
[email protected] .tr
Bilgi:
Ortaöğreti m
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Darüşşafaka Lisesi
Ayrıntılı
bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Ögretmen)
Tel: (O 3 12) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile im zal anm ı şt ır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresind enb 1 f6-6235-36e4-bf89-2a63 kodu ile teyit ed il eb ilir.
T.C.
MİLLi EGiTiM BAKANLlGI
Özel Öğretim Kurumları Genel Mü dürlüğü
S ayı
: 93778809/405.0 115409772
Konu: 10. Hişt Hişt. Genç Sait Faik ..
Öykü Yazma Yarışması
18/1112014
YENiLiK VE EGiTİM TEKNOLOJiLERi GE EL MÜDÜRLÜGÜNE
İ/gı : a) İstanbul Valiliği iı Milli Eğiti m Müdürlüğünün 11.1 1.2014 tarih li ve 5220878 sayılı
yaz ısı.
b 07/03 /201_ tarihli e B.08.0.YET.OO.20 .00.0/3616 (2012/ 13)
ayıh
Genelge.
L ranbul ili Sarıyer ilçesi nde, faaliyette bulunan Özel Darüş afa ka Lisesi Müdürlüğünce
Türkiye genelindeki Resm i-Öze l L ise öğrencilerine yönelik, flHiş Miş, Genç SaitFaik"
öykü yazilıa yarışma:ı düzenlemek isted iklerine jlişkio ilgi (a) yazı ve ekleri ilgi (b) Genelge
gereğ in c değerlendiril m 'k üzere ckte gönde rilm iştir.
özel
Söz konusu etkinli ğ in ge rçekleştirilrııesinde ve Türkiye genelindeki ekli listede beli.rtilen
okullarımtzdan i tekl i olanların programa katı l maları nda Genel Müdürlüğümüzce
sakınc a bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve
ge reğini
arz ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Genel Müdür V.
EK: İ l gi yazı ve ekl eri
AtatürK !3lv. 06(>4 " Kızı l ay/A KARA
Ele ktronik
Ağ .
www.01d).go .tr
e·posta: Jdsoyad~ı.rııclı . go\· . tr
Ayrıntılı bi lgi için: Ad SOY AD Ünvıııı
Tel: O 312) XXXXX X '
Faks : (O312) XXX XX XX
011 evrak gu \ .:nlı elc ~ı fün ık ın1Z.1 11e ınızal~ııınIStlr, hnpJ/eHak .olguJllı:b.goY. ır ad ı<- hıden 4917-8194- 33dd-b2df-ge4 ı kodu ile teyit ed ı le bılır.
T.C.
MİLLİ EGİTiM BAKANLIGI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı
: 93778809/405.0115409772
Konu: 10. Hişt Hişt. Genç Sait Faik"
Öykü Yazma Yarışması
18/11 /2014
YENiLiK VE EGiTİM TEKNOLOJİLERi GE lKL MÜnÜRLÜGÜNE
ilgi: a) İstanbul Vali liği [i Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.1 1._014 tarihli ve 5220878 say ılı
yazı
l.
b 07/03/20 .1 _ tarihl i ve B.08.0. YET.OO.20 .00.0/36 16 (2012113) . ayıh Genelge.
1. tanbul jli Sarıyer ilçesinde faaliyette bulunan Özel Daruş afa ka Lisesi Müdürlüğünce
Türkiye gene lindeki Resm i-Özel Lise öğrencilerine yönelik, "Hiş Hiş, Genç Sa.it Faik"
"ykü yazma ya rı ş ma:ı düzenlemek istediklerine ilişkjn ilgi (a) azı ve ekleri ilgi (b) Genelge
gereğ in ce değerlendiri l mek
üzere ektc gö nderi lm iştir.
Söz konusu e tkinl iğin gerçekleştirilm es inde ve Türkiye gen li ndeki ekli listede belirtilen
"zcI okul1anmızdan i tekl i olanhınn programa kat ılm ala rında Gen i Müdür!üğümüzce
'ukınca bulunmamaktadır.
Bi lgilerini zi ve
ge reğini
arz ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Genel Müdür V.
EK: ilgi ya?.! ve ekleri
AtatürK 131v.
06Mi\Kl2ılay/A
Elel<ıro ıı ik Ağ . wW\l' . U1~b , go ,ır
.p sta : adsoyad~l"ııelı . ı;O\' . tr
KARA
Aynnlılı bi lgi için: Ad SOY AD Ünvılll
Tel: 0312) XXX XX XX
Faks: (O312) XXX XX XX
Ou "\rak gu,,:nlı cldu<ını Imz.1 11e ımı.al nmıştır h!lp ll~vra ' ,orgu. ını·b gov ır adr\" inden 49 17-8 1.94-33dd·b2df-ge4l kodu ık teyıt .:uıl("l)ıl,[.
T.C.
ISTANBUL VALILlGI
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:50720270/405/5220878
Konu:
1111 I12014
"ıo.
Hiç Hi~. Genç Sait Faik"
üykü Yazma yan~ınası
(üzel
MİLLi EGiTiM BAKANLIGINA
Genel M üdiirlüğü)
Oğretim Kurumları
Ilgi : Sarıyer Kayrnakarnlığı İlçe Mill i Eğitim Müdürlüğünün 03.11.20 i 4 tarih ve 272212/4
410.0 ı /4944924 ayılı yazısı.
Tlitniz Sanyer İlçesinde faaliyette bulunan Özel Dari.işşafaka Lisesi Müdürlüğiince,
Türkiye genelindeki Resmi-Özel Lise öğrencilerine yönelik. "'Hİş Hi? Genç SaitFaik" öykü.
yazma yarıtması düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yaz örn eği ekte gönderilmiştir.
Söz konusu öykü yazma yan:;mas ı Türkiye geneli olması nedeniyle gerekli iznin
veri lın esi lı ususun da .
Gereğini arz ederim.
Dr. Muammer YILDIZ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Eki : 1- Ilgi
yazı
iı 1illi E~iıinı MüdürlügüC Blok
Ti nıro Cad. LO: 63 Faıih/İSTA BUL
yrmhlı bilgi için: S. OK VHKİ
Tel : 021 2 ,t55 0400/317Da1ıili
e·p()s ! ~: oze l okuııar34 @ııı eb . gov.tr
Bu evrak gu '·en li dekıronık ımza ile ımzala nmışıı r httpJlcMaksorgu meb. gov.ır ud re. ıııden 4d7a-c5 i 9-3d08-91 C l-b53fkodu ile ıe - iteCııtebı li r
T.C
SARIYER KA YMAKAMLlGl
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 2722 1210/405.01 /4944924
Konu: :"lO.Hiç Hi~, Genç Sait Faik"
Oykü Yazma yarı~ması.
0311 lI2014
VAUUK MAKAMfNA
IL. tfİlLİ EGİTİM MÜD -RLÜÖ ..
Özel Öğretim Bölümüne)
İSTANBUL
Hgi :Ozel
Darü~
afaka Lise i Miid.'nün 28.1 0.20 14 tarih ve 569
ayılı yazısı.
İlçemiz Özel Darülişafaka Lisesi Müdürlüğünce. Türkiye genelindeki Resmi-Özel Lise
düzenlemek istediklerine
öğrencilerine yönelik, "Hi/i Hi~, Gen. Sait Faik" öykü y nlima i
ili kin Okul Müdürlüğünün ilgi yaz ısı ve ekler.i ili~ikte sunulmuştur.
Adı geçen Okul
görülmektedir.
Gereğini
Müdürlüğünün
öz konusu
isteği
Kay ınak:amhğımızca
da uygun
bilgilerinize arz ederim.
Gürsoy Osman BİLGiN
Kaymakam
EK: Ilgi
yaz ı
ve ekleri
arıyer ilçe Milli Eğiıim Müdürlüğü (Öul Öğretim Kurumları -Özel Ok'lıllıır B öl ünıii)
a rı ye r Telefon (0212) 229-41 -7 -78 faks : (0212)229-41 - 79 Dahıli: 12
ayır addc i Gül
okak
1
:5
Baltaliımını
Bu nmk guvcnh dekı ronık i mıa ile ;mıalanın ı şıır http lJ.ıvrnksorgu me\) gO\'.lr ad • inden 5bd2- ı 8e3-377a-914f-561.3 kodu i i~ tC) ii edıldlIlir.
Darussafaka
196j
T.C
SARIYER KAYMAKAMLIGI
Özel Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğü
1!
lI'f
Say] : B.08.4.MEM.0.34.69.49.3 10.01 .011569
Konu :" 1O. Hişt Hişt , Genç Sait Faik!"
Öykü Yazma Yarışması
_8.10.2014
İLÇE MİLLİ EOITİM MÜDÜRLÜÖÜ
Öze] Okullar Bölümüne,
SARIYER
E erlerinin yayın hakkı ve geliri Daruşşafaka 'ya bırak.ılmış olan değerli yazanmız Sair. Faik
Abas ıyanık ' ın gençler tarafından tanınmasını, okunmasını .'\ tiğlaınak ; gençleri yazmaya özendinnek ve
geleceğin yazarlarınm yerişmesine destek olmak ama ı yla gelenekselolarak düzenlediğimiz "Hi şt
Hişt, Genç Sait Faik!" öykü yazma yarışmasının dokuzuncu unu, TÜRKİYE GENELİNDE lise e
dengi okul öğrcnc'ilcri ara ' ında gerçekleştirmek i. temekteyiz.
İlişikıe katılım koşulları belirtilmiş
yarışmaml7,l olurlarınıza
sunar,
yarışmanın
olan "Hi şt Hişı, Genç Sait Faik!" adlı öykü yazma
okullara duyurulması için gereğini emir ve izinlerinize arz
ederim.
Nevzat KULABEROOLU
Okul Müdürü
Eki :
1-
Yarışmaya Kaulım Koşulları
2-
Katılım
F rmu
Kurucusu: Darüşşafaka
SarıyerıiST ANB UL
Cemiyeıi , Kuruluş
Tarihi : 1863 Tel: 21 2)2862200 Fax :(212}2852S86
Darü safaka
186 , - - ' '
liSE
T.C.
ÖZEL DAR ÜŞŞA FAKA LİSESi
2014-2015 EGİTİM-ÖGRETİM YILI
.LİsEL EI~ ARA ı
10. "HİşT HİşT, GENÇ SAiT FAİK ' ÖYKÜ YA ZMA YARıŞMASı
YARıŞMA YI DÜZENLEYEN : ÖZEL DARÜŞŞAF KA LİSESİ
K URUM/ KURULU,
YARıŞMANıN
KONUSU: SERBEST
YARıŞMANIN
AMACı:
•
ESERLE R İN f ı YAYJN HAKKı VE GELİRİ D ARÜ ŞŞAFAKA
CEM İ YETİ 'NE BIRAKıLMış OL
SA İT F İK ' lN GENÇLER
T. RAFI DAN TANINM. SINI, K
•
MAS rNI SAGLAMAK.
GENÇLE Rİ YAZMAYA ÖZE DtRMEK VE GELE EGİN
Y ZARLARfNIN YETİŞMESİN DESTEK OLMAK.
TUR: OYKÜ YAZMA YARIşMASı
HEDEF KİTLE : TÜRKİYE GENE liNDEK! LiSE ÖORENCİLE RT
YARıŞMA
TAKVIM:
•
YAZıLARıN SON TESLtM: TARİHİ:
27
ŞUBAT 201.5
CUMA
•
YAZILARlN ÖN ELEME TARiHI:
02-27 MART 2015
•
YAZILARlN SEÇtCİ KURUL TARAFINDAN
DEGERLENDtRİLME TARİHİ :
30 MART- 30 NİSAN 2015
• SONUÇLARIN AÇıKLANMASı:
8 MAYIS 2015 PAZARTES1
• ÖDÜL TÖRENt:
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
L - - - _ - - ! . . ._ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _-.,.._-:--""-----_ __ _
~_~
_ _. _.._._
r
Darussafaka
1863
' ,
ıisE
L -_____
-1
KATILIM.
ŞARTLARI:
•
T "RKÇE DOGRU KlJLLA J fMINA ÖZEN GÖSTERİL mLi DİR
•
ÖYK " LER WORD BELGES TNDE 2,5x2,5 KB R BOŞLUKLARl BIRAKILARAK BİR
BUÇUK SATıR ARALıGl VE 12 ,PUNTOYLA TiMES EW ROMAN YAZI
KARAKTERİNDE YAZıLMALIDIR,
•
ÖYKÜLER. Bl;Ş SAYFADAN FAZLAOLMAMALıDIR.
•
HER YARIŞMAC] YA Rl ŞMAYA TEK BiRÖYKÜYLEKATI L A BİLiR.
•
HER OK L YARıŞMAYA E ÇOK üç ÖY!ÇYLE K~A (LARiUR.
•
ÖYKÜLER HERHANGI BtR YERDE YAYJMLA MAMIŞ VEYAHERHA oi BiRÖDÜL
ALMAMıŞ OLMALIDIR.
•
YA RışMACıLA R VEli Y DA VASiLERi DEN izi
ZORUNDADIRLAR.
•
SEçiLE T ÖYK ÜLE R YARTŞMACININ ÖGRETMENt RACILIGIYLA OKULU
RESMeMAiL ADRE. İ DE GÖDERİLM ELi oİ R.
(ORNEK: adı so, ad ırq~ Q.h!ıL.k 12,trl adısovadı (, , o'-.UlU!LITh'l il adi.coın)
•
VEli YA DA AStDE ALI lA. iM ZA U Izi B LGE. İ T RA. MIŞ YA DA FOTOGRAFI
ÇEKİlMİş OL RAK MAİL YOLUYLA GÖNDERİLMELİDİR .
•
KATıLıMCI LA R} VESiKALıK FOTOGRAFL Rl KENDİ ADLARı VE SOYADLARıYLA
KAYDEDiLip MAİLE EKLENMELİD.İR.
•
YAR1ŞMACILARI ÖYKÜLERiNiN ADLARı K ENDİ ADLARlYLA BİRLİKTE docx.
UZA t TILI KAYD E DiLİp ÖR EK MAiLDE GÖR " LDÜÖÜ BiÇiMDE EKLENMELİDiR.
•
27 ŞUBAT 2014 CU MA SA T 17:QO'de BA ŞVU R
Y ZlSI ALMAK
J
Si STEMİ KAPATTLACAKTıR.
YARıŞMA ŞARTLARI
•
""
KişiSEL MAIL ADRESİNDEN GÖNDER1LEN ÖYKÜLER ve BiREYSEL BAŞVURULAR
YARlŞMAYA KABUL EDİLMEYECEKTİR.
•
ÖDÜLE DEGER GÖRÖLÜP DE ÖDÜL TöRENİNE KA TILAMAYAN OORENciNİNI
öGRENeİLERİN ÖDÜLLERi KARGO İLE AORE. LERİNE GÖNDERiLECEKTiR.
•
ÖDÜL ALMAYA DEGER GÖRÜLEN ÖÖRENCıLER~ B1R ÖCRETMENiI VELİst
EŞLİGİNDE 21 MA YlS 20 ı 5 PERŞEMBE GüNÜ. SAAT ı 3.;30'DA MASLAK TİM FETIAH
AYTAÇ SALONU' NDA YAPılACAK ÖDÜL TÖRENJNE KA TlLACAKLARDJtt
Darüssafaka
186,
' •
LIsE
iLETişiM BİLGİLERİ :
• ÖYKÜLERİN E-POSTA TESliM ADRE.
1:
gencsaitfaik20 ı S @dJ}f.!!ssafaka . ncı
•
TELEFO. N MARASI:
0212 286 22 001 Dahili 254 (TÜRKÇE-ED BİY ATI BÖLÜMÜ)
SEçlCi KURUL:
•
•
•
•
•
NALAN BARBAROSooLU: YAZAR
FERYAL TİLMAÇ: YAZAR
ABDULLAH ATAŞÇı: YAZAR:
ETHEMBARAN:YAZAR
YUSUF ÇOTIJKSÔKEN: YAZAR
•
BİRtNCiLiK
ÖD"LLER:
ÖD .. L .,
JOOO TL
• İKİ"NCILİK ÖD ÜL ":
600 TL
•
"ÇÜNCÜL "KÖD " L " :
400TL
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya a lm asın y~ırışmaya gönderilen tüm
eserleri.n her türlü kullanım .hakları - bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen ÖZEL
DARÜŞŞAFAKA LiSESi'ne ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait alıntı veya kopya
olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve ,ıeiisi bu ş a.rtları kabul etıniş sayılır.
Darüssafaka
18.63
' ,
LISE
ÖZEL DARÜŞŞAFAKA LiSESi
" IO.HiST HişT GENÇ SAİT FAİK!" ÖYKÜ YAZMA YAIUŞMASI KATILIM FORMU
DarOşşafaka
Lisesi Müd ürıoğtine
istanbul
Kurumunuzca düzenlenen lO." Hişt Hişt Genç Sait Faik Ji' Öykü Yazma Yarışması'na aşağıda adları yazılı
olan öğrencilerimiz katılmışlardı r. Gereğin i bilgilerinize arz ederim.
. .. .f .... /2015
imza
ÖRNEK
SAYı/TARiH
i
.--~----------~! ----------------------~
OKULUN KODU
-------------4------------------------~
OKULUN ADI
OKULUN TELEFONU
OKULUN E·POSTA
ADRESi
i
- ----------4)------------.--- - -
Öğret meni n Adı Soyadı
Darüssafaka
186~
,
!
LIsE
ÖZEL DARÜŞŞAF AKA LİsE İ
"ıo.H .İşT HİşT GENÇ SAiT FAiK!" ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI KATILIM FORMU
ı. ÖGRE CiNİN ADI -SOYADı:
ı. ÖGRENCiNİN ÖYKÜSÜNÜ
Anı
_. ÖGREN 'iNİN ADI -SOY ADI:
-2. ÖGRE emİN ÖYKÜSÜNÜN ADI
3. ÖGRENCİNİN ADI·SOYAUI:
l
i
r-
ı 3. ÖGRENCİNİN ÖYKÜSÜNÜN ADI
ı
ÖGRENCİNİN EDEBİYAT ÖGRETM.ENİN:
i
ADI·SOYADI:
CEI> TELEFONU:
ii
i
E-POSTA
ADRESİ:
J
i
Katılım koşullarını okudum kabul ediyorum.
D
Download

Güvenli Elektronik - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü