VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede
Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
Bijeljina
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
U SKLADU SA EVROPSKIM VODNIM DIREKTIVAMA I AKCIONIM PROGRAMOM
ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE POPLAVAMA U SLIVU RIJEKE DUNAV
-PREGLED STANJA NA PROJEKTU-
ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o, Bijeljina
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
1.
KONVENCIJA O SARADNJI ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠTENJE RIJEKE
DUNAV, POTPISANA JE U SOFIJI (BUGARSKA), 29. JUNA 1994. GODINE, A
STUPILA JE NA SNAGU 22. OKTOBRA 1998. GODINE.
2.
BIH JE POTPISALA (RATIFIKOVALA KONVENCIJU O SARADNJI ZA ZAŠTITU I
ODRŽIVO KORIŠTENJE RIJEKE DUNAV), U DECEMBRU 2004. GODINE, KAO
JEDNA OD 18 PODUNAVSKIH ZEMALJA U SLIVU RIJEKE DUNAV, KOJA
NAKON RATIFIKACIJE KONVENCIJE, IMA ISTA PRAVA I OBAVEZE KAO I
OSTALE ZEMLJE PODUNAVLJA.
3.
U CILJU OBEZBJEðIVANJA ORGANIZOVANOG OKVIRA ZA STALNU
SARADNJU PODUNAVSKIH ZEMALJA, U OKVIRU KONVENCIJE JE
FORMIRANA
,, MEðUNARODNA KOMISIJA ZA ZAŠTITU RIJEKE DUNAV ( INTERNATIONAL
COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE DANUBE RIVER – ICPDR)”.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
4.
OD 2002. DO 2004.GODINE, MEðUNARODNA KOMISIJA ZA ZAŠTITU RIJEKE
DUNAV (ICPDR), PRIPREMILA JE OKVIRNI AKCIONI PROGRAM ZA ODRŽIVO
UPRAVLJANJE POPLAVAMA U SLIVU RIJEKE DUNAV, ŠTO JE BILA OBAVEZA I
ZA REPUBLIKU SRPSKU, ODNOSNO ZA FBIH, DA PRIPREME SVOJE AKCIONE
PLANOVE ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE POPLAVAMA.
5.
AKCIONI PROGRAM, DONEŠEN OD STRANE ICPDR-A, PREDSTAVLJA OKVIR,
KOJEG TREBA DETALJNO DA RAZRADE SVE PODUNAVSKE ZEMLJE ZA
SVOJA PODRUČJA. U NAŠEM SLUČAJU ZA REPUBLIKU SRPSKU, TO JE
PODSLIV RIJEKE SAVE.
6.
AKCIONI PROGRAMI ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE POPLAVAMA U SLIVU
RIJEKE DUNAV, MORA BITI USAGLAŠEN SA:
- OKVIRNOM DIREKTIVOM O VODAMA (2000/60/EC) I
- DIREKTIVOM O PROCJENI I UPRAVLJANJU POPLAVNIM RIZIKOM
(2007/60/EC) .
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
U SKLADU SA DIREKTIVOM O PROCJENI I UPRAVLJANJU POPLAVNIM
RIZIKOM (DIREKTIVA 2007/60 EU OD 23. OKTOBRA 2007.G.), KONKRETNO
U VEZI SA POGLAVLJEM II (ČLANOVI 4. I 5.) NAMEĆE SE POTREBA ZA
IZRADOM PRELIMINARNE PROCJENE POPLAVNOG RIZIKA ZA SVAKO
VODNO PODRUČJE KAO I SADRŽAJ TE PRELIMINARNE PROCJENE.
RIZIK OD POPLAVE JE KOMBINACIJA VJEROVATNOĆE POJAVE POPLAVE I
MOGUĆIH ŠTETNIH POSLJEDICA POPLAVE NA LJUDSKO ZDRAVLJE,
ŽIVOTNU SREDINU, KULTURNO NASLJEðE I PRIVREDNU AKTIVNOST.
ZNAČAJNO POPLAVNO PODRUČJE JE POPLAVNO PODRUČJE SA
ZNAČAJNIM RIZIKOM OD POPLAVA, ODNOSNO POPLAVNO PODRUČJE NA
KOME POSTOJE ILI SE MOGU POJAVITI ZNAČAJNI RIZICI OD POPLAVA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRELIMINARNU PROCJENU RIZIKA OD POPLAVA NA PROSTORU REPUBLIKE
SRPSKE VRŠI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE VODOPRIVREDE.
ROK ZA IZRADU PRELIMINARNE PROCJENE OD POPLAVA U REPUBLICI
SRPSKOJ JE 22.12.2012.G.
REPUBLIKA SRBIJA JE FINALIZIRALA IZRADU OVOG PLANA U 2011.G.
PREISPITIVANJE, A PO POTREBI NOVELIRANJE PRELIMINARNE PROCJENE
RIZIKA OD POPLAVA VRŠI RESORNO MINISTARSTVO, PO ISTEKU 6 GODINA
OD DANA NJENE IZRADE.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
GLAVNI REZULTATI PRELIMINARNE PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA ĆE SE NAKON FINALIZACIJE
STAVITI NA RASPOLAGANJE JAVNOSTI POSREDSTVOM WEB SAJTA AGENCIJE ZA VODE IZ
BIJELJINE.
PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA (PPPR)
SE VRŠI NA OSNOVU RASPOLOŽIVIH ILI LAKO DOSTUPNIH INFORMACIJA, KAO ŠTO SU
ISTORIJSKI PODACI, PROGNOZE DUGOROČNIH TENDENCIJA I UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA
NA POJAVU POPLAVA.
OVIM SE PROCJENJUJE POTENCIJALNI RIZIK OD:
-
POPLAVA VANJSKIM VODAMA,
-
POPLAVA VANJSKIH BRDSKIH VODA I
-
POPLAVA UNUTRAŠNJIM VODAMA.
UKOLIKO PODACI O PROCJENI ŠTETE NISU DOSTUPNI, U ZNAČAJNE ISTORIJSKE POPLAVE SE
UBRAJAJU POPLAVE SA BAR JEDNOM OD SLJEDEĆIH POSLJEDICA:
-
POPLAVLJENO VIŠE OD 100 STAMBENIH OBJEKATA ILI VIŠE OD 300 STANOVNIKA,
-
POPLAVLJENA POVRŠINA VEĆA OD 50 KM2
-
POPLAVLJEN OSJETLJIV OBJEKAT (OBJEKTI U KOJIMA BORAVI VEĆI BROJ LJUDI KOJI SU
POSEBNO OSJETLJIVI NA POPLAVE KAO ŠTO SU DJECA, STARI I BOLESNI).
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRIKAZ PODATAKA
1.
-
OSNOVNA KARTA ZA PRELIMINARNU PROCJENU
SADRŽI:
GRANICU BIH I ENTITETA
GRANICE VODNIH PODRUČJA
GRANICE ZNAČAJNIH SLIVNIH PODRUČJA
NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA
TOPOGRAFIJU.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
2.
KARTA POPLAVNIH PODRUČJA
SADRŽI:
INFORMACIJE O PODRUČJIMA POGOðENIM
ZNAČAJNIM ISTORIJSKIM POPLAVAMA
INFORMACIJE O POTENCIJALNIM POPLAVNIM
PODRUČJIMA
INFORMACIJE O ZNAČAJNIM POPLAVNIM
PODRUČJIMA
RASTERSKI ILI VEKTORSKI PRIKAZ
PODRUČJA NA KOJEM SE NALAZE:
SKENIRANE KARTE
ORTOFOTO SNIMCI
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
-
ADMINISTRATIVNE GRANICE (GRANICE OPŠTINA, KATASTARSKIH OPŠTINA)
HIDROGRAFSKU MREŽU
SISTEME ZAŠTITE OD POPLAVA
NASELJA
INFRASTRUKTURNE OBJEKTE
OBJEKTE PRIVREDNE AKTIVNOSTI
KULTURNO NASLJEðE
ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA I POTENCIJALNE ZAGAðIVAČE, I
DRUGO
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
U ZAVISNOSTI OD VELIČINE I OBLIKA POPLAVNOG PODRUČJA I RASPOLOŽIVIH
PODATAKA, POPLAVNO PODRUČJE SE PRIKAZUJE U VIDU POLIGONA, TAČKE
ILI LINIJE I TO:
- POLIGON U SLUČAJEVIMA KADA JE GRANICA POPLAVNOG PODRUČJA
POZNATA
- LINIJA U SLUČAJU DA GRANICA POPLAVNOG PODRUČJA NIJE POZNATA
- TAČKA U SLUČAJU MANJIH PODRUČJA ILI AKO NIJE POZNATA GRANICA
POPLAVNOG PODRUČJA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
3. IZVJEŠTAJI
IZVJEŠTAJI O ZNAČAJNIM ISTORIJSKIM
POPLAVAMA I POTENCIJALNIM BUDUĆIM
POPLAVAMA TREBA DA SADRŽE
INFORMACIJE PRIKAZANE U POSEBNOM
ANEKSU OVE PREZENTACIJE.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
- CILJEVI ZA CIJELI SLIV:
- POBOLJŠANJE SISTEMA PROGNOZIRANJA POPLAVA, RANO
UPOZORAVANJE I POVEZANI REGIONALNI (DRŽAVNI) SISTEMI,
- PODRŠKA U PRIPREMI I KOORDINACIJI IZMEðU AKCIONIH
PLANOVA ZA PLANOVE CIJELOG SLIVA,
- KREIRANJE FORUMA ZA RAZMENU EKSPERTSKIH MIŠLJENJA,
- PREPORUKE ZA ZAJEDNIČKI PRISTUP U OCJENI PODRUČJA
PODLOŽNIH POPLAVAMA I EVALUACIJA RIZIKA OD POPLAVA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
METODOLOŠKI PRISTUP ZA IZRADU PLANA:
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA
- PODRAZUMEVA DA SE ZA SVAKI DISTRIKT RIJEČNOG BAZENA KOJI LEŽI
NA TERITORIJI RS IZVRŠI PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA,
KOJA TREBA DA SADRŽI SLEDEĆE:
A) KARTE DISTRIKTA RIJEČNOG BAZENA,
B) OPIS POPLAVA KOJE SU SE DOGODILE U PROŠLOSTI,
C) OPIS PROCESA PLAVLJENJA,
D) OPIS RAZVOJNIH PLANOVA ZA TA PODRUČJA,
E) PROCJENA VEROVATNOĆE BUDUĆIH POPLAVA,
F) PROCJENA MJERA UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM,
G) PROCENA FUNKCIONALNOSTI POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE ZA
ZAŠTITU OD POPLAVA.
KARTA OPASNOSTI OD POPLAVA I KARTA POPLAVNOG RIZIKA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
DINAMIKA IZRADE
FAZA PRIPREMNIH RADOVA
2010.-2013.
(prikupljanje postojeće dokumentacije i operativnih podataka i uporeñivanje
domaće zakonske regulative sa meñunarodnim kriterijumima)
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA
2010.-2013.
(kartiranje distrikta riječnog bazena, opis poplava u prošlosti, opis procesa
plavljenja, opis razvojnih planova, procena vjerovatnoće pojave budućih
poplava, procjena mjera upravljanja poplavnim rizikom i procjena
efikasnosti postojeće infrastrukture za odbranu od poplava)
IZRADA KARATA POPLAVNOG RIZIKA
2011.-2015.
(Povećanje javnog saznanja o poplavnom riziku, odreñivanje prioritetnih
mjera, stvaranje preduslova za izradu neophodnih planova )
USVAJANJE I IMPLEMENTACIJA PLANOVA UPRAVLJANJA
2014.-2017.
AŽURIRANJE PLANOVA
2013.-2021.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POSTOJEĆE STANJE ODBRANE OD POPLAVA U
RS:
NA RIJECI SAVI POSTOJI ŠEST POLDERA SA
SLEDEĆOM INFRASTRUKTUROM ZA ODBRANU OD
POPLAVA:
- 21 PUMPNA STANICA,
- 204 KM NASIPA UZ RIJEKU SAVU I NJENE PRITOKE,
- 192 KM OBODNIH KANALA,
- 1150 KM KANALA ZA ODVODNJU TZV. UNUTRAŠNJIH VODA
U SKLOPU HIDROMELIORACIONIH SISTEMA – POLDERA,
IZVEDENIM OBJEKTIMA U NAJVEĆOJ MJERI JE ZAŠTIĆENO
OKO 120 000 HA OD UKUPNO 158 000 HA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA,
ZNAČAJNA OŠTEĆENJA I NUŽNA POTREBA ZA SANACIJOM I
REVITALIZACIJOM SISTEMA ZA ODBRANU OD POPLAVA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POLDER SEMBERIJA
OSNOVNI PODACI O PODRUČJU
ZAŠTITA OD VELIKIH VODA
ZAŠTITA OD POPLAVA POVODNJIMA IZ VODOTOKA,
ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH VODA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH VODA
SAVSKI ODBRAMBENI NASIP, LIJEVI DRINSKI ODBRAMBENI
NASIP, DESNI NASIP UZ GLAVNI OBODNI KANAL (GOK),
DESNI NASIP UZ MAJEVIČKI OBODNI KANAL (MOK), LIJEVI
NASIP UZ KANAL SELIŠTE, ŠIRE PODRUČJE AMAJLIJA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA
PUMPNE STANICE: BEGOV PUT, DOMUZ SKELA I TOPOLOVAC I I II,
GLAVNA KANALSKA MREŽA ZA UNUTRAŠNJU ODVODNJU
PRIKUPLJANJE RANIJE IZRAðENE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
HIDROLOŠKO-KLIMATOLOŠKE PODLOGE
IZRADA GRAFIČKIH PRILOGA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POLDER SREDNJA POSAVINA
OSNOVNI PODACI O PODRUČJU
ZAŠTITA OD VELIKIH VODA
ZAŠTITA OD POPLAVA POVODNJIMA IZ VODOTOKA,
ZAŠTITA OD BRDSKIH VODA,
ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH VODA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH VODA
SAVSKI ODBRAMBENI NASIP KREPŠIĆ-ŠAMAC, NASIP UZ RIJEKU BOSNU (NASIP ŠAMAC-MILOŠEVAC), NASIP UZ
RIJEKU TINJU, KANAL BOSNA-GNIONICA, ZAPADNI LATERALNI KANAL, ISTOČNI LATERALNI KANAL, KANAL TINJATOLISA I KANAL KLADIK
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA
PUMPNE STANICE ðURIĆI, RUDINE I DUGA, GLAVNA KANALSKA MREŽA ZA UNUTRAŠNJU ODVODNJU
PRIKUPLJANJE RANIJE IZRAðENE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
HIDROLOŠKO-KLIMATOLOŠKE PODLOGE
IZRADA GRAFIČKIH PRILOGA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POLDER IVANJSKO POLJE
OSNOVNI PODACI O PODRUČJU
ZAŠTITA OD VELIKIH VODA
ZAŠTITA OD POPLAVA POVODNJIMA IZ VODOTOKA, ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH VODA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH VODA
SAVSKI ODBRAMBENI NASIP KLAKAR – NOVO SELO, OBODNI KANAL SAVA-UKRINA I SREDNJI OBODNI KANAL
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA
PUMPNA STANICA IVANJSKO POLJE I I II
PRIKUPLJANJE RANIJE IZRAðENE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
HIDROLOŠKO-KLIMATOLOŠKE PODLOGE
IZRADA GRAFIČKIH PRILOGA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POLDER SRBAČKO-NOŽIČKA RAVAN I LIJEVČE POLJE
OSNOVNI PODACI O PODRUČJU
ZAŠTITA OD VELIKIH VODA
ZAŠTITA OD POPLAVA POVODNJIMA IZ VODOTOKA, ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH VODA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH VODA
DESNI VRBASKO-SAVSKI NASIP, DESNI VRBASKI NASIP POVELIČ-MARTINCI, REGULACIJA POTOKA POVELIČ, OBODNI
KANAL POVELIČ-NOŽIČKO, OBODNI KANAL REKAVA-VRBAS, LIJEVI VRBASKI NASIP BAJINCI-LAKTAŠI, DESNI SAVSKI
NASIP BAJINCI-GRADIŠKA, NASIPI UZ VODOTOK MATURA, NASIPI UZ KANAL JABLANICA – JURKOVICA, OBODNI
KANALI OSORNA-BORNA-LJEVČANICA I BORNA, OBODNI KANAL JABLANICA-TOPOLA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA
PUMPNE STANICE
PRIKUPLJANJE RANIJE IZRAðENE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
HIDROLOŠKO-KLIMATOLOŠKE PODLOGE
IZRADA GRAFIČKIH PRILOGA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
POLDER DUBIČKA RAVAN
OSNOVNI PODACI O PODRUČJU
ZAŠTITA OD VELIKIH VODA
ZAŠTITA OD POPLAVA POVODNJIMA IZ VODOTOKA, ZAŠTITA OD UNUTRAŠNJIH VODA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VANJSKIH VODA
SAVSKI ODBRAMBENI NASIP, UNSKI ODBRAMBENI NASIP, DONJI OBODNI KANAL ORAHOVA-DRAKSENIĆ, GORNJI
OBODNI KANAL KOZARSKA DUBICA – DRAKSENIĆ, OBODNI KANAL BINJAČKA RIJEKA
OBJEKTI SISTEMA ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA
PUMPNE STANICE
PRIKUPLJANJE RANIJE IZRAðENE STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
HIDROLOŠKO-KLIMATOLOŠKE PODLOGE
IZRADA GRAFIČKIH PRILOGA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA:
- PODRAZUMEVA DA SE ZA SVAKI DISTRIKT RIJEČNOG BAZENA KOJI LEŽI NA TERITORIJI RS
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA.
-
POPLAVNI RIZIK -
predstavlja kombinaciju
vjerovatnoće pojave poplave i štetnih
dogañaja po ljude, njihovu okolinu i
materijalna dobra.
IZVRŠI
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA:
- OBRNUTO PROPORCIONALNA ZAVISNOST
IZMEðU VEROVATNOĆE POJAVE I ŠTETNIH POSLEDICA.
VJEROVATNOĆA POJAVE VISOKA
VJEROVATNOĆA POJAVE NISKA
ŠTETA MALA
ŠTETA VISOKA.
POSTAVLJA SE PITANJE NA KOJU VRIJEDNOST
VEROVATNOĆE POJAVE VRŠITI ODBRANU OD POPLAVA
POJEDINIH PODRUČJA, UZIMAJUĆI U OBZIR
EKONOMSKE PROCJENE TROŠKOVA IZGRADNJE SISTEMA
U ODNOSU NA DOBRA KOJA SE ŠTITE.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA:
IZRADA BROŠURE
KOJA, PREVASHODNO, IMA ZA CILJ DA INFORMIŠE ŠIRU JAVNOST I PODSTAKNE JE NA AKTIVNO SUDJELOVANJE U
PRIKUPLJANJU PODATAKA I INFORMACIJA O POPLAVAMA ZNAČAJNIM ZA NJIHOVU ZAJEDNICU.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA:
IZRADA UPITNIKA POPLAVNOM DOGAðAJU
-IMA ZA CILJ DA AKTIVNO UKLJUČI ŠIRU JAVNOST U IZRADU
PROGRAMA MJERA I DEFINISANJA PRIORITETNIH PODRUČJA,
OMOGUĆI EFIKASNIJE DJELOVANJE U SLUČAJU NOVIH POPLAVA I
SAMIM TIM SMANJI ŠTETNE UTICAJE KOJI SE MOGU JAVITI KAO
POSLEDICA POPLAVA.
- SADRŽAJ UPITNIKA:
A) OPŠTINA,
B) VRIJEME POJAVE POPLAVE,
C) MJESTO I NAČIN POJAVE POPLAVE,
D) ŠTETE NASTALE USLJED POPLAVE,
E) PODATKE O SADAŠNJEM STANJU I
F) KONTAKT PODATKE O OSOBI KOJA JE POPUNJAVALA UPITNIK
TAKOðE UPITNIK SADRŽI I UPUSTVO ZA POPUNJAVANJE I KRATKO
OBJAŠNJENJE SVAKOG PITANJA, ŠTO POPUNJAVANJE ČINI LAKŠIM I
RAZUMLJIVIJIM I ZA OSOBE RAZLIČITIH PROFESIJA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
•
PRELIMINARNA PROCJENA POPLAVNOG RIZIKA:
POMOĆ OPŠTINSKIM STRUKURAMA PRI POPUNJAVANJU UPITNIKA
KARTA POJEDINIH
OPŠTINA SA UCRTANIM
ZNAČAJNIJIM
VODOTOCIMA,
• DOSTUPNOST STRUČNIH
LICA ZA DODATNE
INFORMACIJE VEZANE ZA
POPUNJAVANJE UPITIKA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
•
PRIMJER PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O POPLAVNOM DOGAðAJU,
DECEMBAR, 2010 GOD. BIJELJINA
POPLAVE U BIJELJINI, DECEMBRA 2010. GOD. ZAHVATILE
SU POVRŠINU OD OKO 83,6 KM2 I NANJELE VELIKU
MATERIJALNU ŠTETU OVOM PODRUČJU.
• USLED VELIKIH PADAVINA KOJE SU TRAJALE VIŠE DANA U
GORNJEM DJELU SLIVA RIJEKE DRINE I DONEKLE
LJUDSKIM FAKTOROM DOŠLO JE DO ZNAČAJNOG
POVEĆANJA PROTICAJA, ŠTO JE REZULTOVALO
PLAVLJENJEM PRIOBALNIH PODRUČJA I NASELJA DUŽ
NJENOG TOKA.
• NAROČITO VELIKE ŠTETNE POSLJEDICE IMALO JE
IZLIVANJE DRINE IZ OSNOVNOG KORITA NA PODRUČJU
SEMBERIJE.
• POPLAVLJENA SU BROJNA PRIGRADSKA NASELJA I
SEOSKA DOMAĆINSTVA (JANJA, AMAJLIJE, POPOVI,
DJELOVI, GOJSOVAC, BATKOVIĆ, DVOROVI, DAZDAREVO),
VIKEND NASELJA NA OBALAMA RIJEKE U POPOVIMA I
AMAJLIJAMA, A VODA JE UŠLA I U POJEDINE DJELOVE
SAMOG GRADA I IZAZVALA VELIKU MATERIJALNU ŠTETU.
• ŠTETNE POSLJEDICE SU SE OSJETILE KAKO NA
PRIVATNIM OBJEKTIMA I DOBRIMA TAKO I NA PRIVREDNIM
SUBJEKTIMA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRIMJER PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O POPLAVNOM DOGAðAJU,
DECEMBAR, 2010 GOD. BIJELJINA
•
U SARADNJI SA OPŠTINSKIM STRUKTURAMA
PRISTUPILO SE PROCJENI ŠTETA OD POPLAVA
NA PODRUČJU SEMBERIJE.
•
IZVRŠENA SU SNIMANJA TRAGOVA VELIKE
VODE (GPS TEHNOLOGIJA),
• PRIKUPLJENE SU INFORMACIJE O POPLAVI OD
LJUDI KOJI SU BILI DIREKTNO POGOðENI
PLAVLJENJEM,
• PRIKUPLJENA JE BROJNA FOTO I VIDEO
DOKUMENTACIJA O PLAVLJENJU,
• IZVRŠENO JE KARTIRANJE POPLAVE NA
ODGOVARAJUĆE TOPOGRAFSKE I DRUGE
PODLOGE,
• DOBIJENA PLAVNA POVRŠINA SA DUBINAMA
PLAVLJENA JE UNEŠENA, GEOREFERENCIRANA
I OBRAðENA U CAD FORMATU.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PRIMJER PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O POPLAVNOM DOGAðAJU,
DECEMBAR, 2010 GOD. BIJELJINA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
CILJEVI KOJI SE POSTIŽU IZRADOM OVOG DIJELA PROJEKTA
• BAZA PODATAKA O POPLAVAMA
• CAD CRTEŽI POPLAVA
• PROCJENJEN RANG POJAVE POPLAVA
• POČETAK PROCESA IZRADE PLANOVA
UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
AKTIVNOSTI NAKON ZAVRŠETKA OVOG DJELA PROJEKTA
• PROŠIRIVANJE BAZE PODATAKA O POPLAVAMA,
•POPUNJAVANJE I STANDARDIZACIJA UPITNIKA PRI SVAKOJ SLJEDEĆOJ
POPLAVI, UZ EVENTUALNE SUGESTIJE ZA NJEGOVO POBOLJŠANJE,
•PRIJEDLOG METODOLOGIJE ZA PRIPREMU IZVJEŠTAJA PRELIMINARNE
PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA,
•ODREDITI PILOT PODRUČJE PROJEKTA (PODRUČJE NA KOJEM VEĆ POSTOJE
PODACI O HIDROMORFOLOGIJI, POPREČNIM PROFILIMA ...)
• KARTE OPASNOSTI OD POPLAVA
• KARTE POPLAVNOG RIZIKA
OPIS SOFTVERSKE PODRŠKE PROJEKTU
UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
- U CILJU JEDNOSTAVNOG I EFIKASNOG SKLADIŠTENJA I UPRAVLJANJA ELEKTRONSKIM ZAPISIMA PROJEKTA
PREDLOŽENA JE SOFTVERSKA PODRŠKA U VIDU ELEKTRONSKE VIZUELIZACIJE.
• MOGUĆNOSTI SOFTVERA:
- JEDNOSTAVNA NAVIGACIJA I KRETANJE KROZ VIZELNE CJELINE NA DIGITALNOJ KARTI TERENA ŠTO UJEDNO
PREDSTAVLJA I LOGIČKE CJELINE PROJEKTA,
- VEOMA BRZO SE DOLAZI DO DOKUMENATA, ZAPISA, PRORAČUNA ILI SLIKA IZ PROJEKTA KOJI SU LOGČKI SLOŽENI
I POVEZANI NA OBJEKTE NA SAMOJ KARTI,
-SISTEM OMOGUĆAVA AUTORIZOVANE IZMJENE U STRUKTURI I SAMIM PODACIMA I PREDSTAVLJA DOBRU OSNOVU
ZA DALJU NADGRADNJU I PROŠIRENJE.
AUTORIZACIJA SISTEMA:
GRAFIČKA VIZUELIZACIJA PROJEKTA
POLAZNA KARTA
ADMINISTRACIJA PROJEKTA
ADMINISTRACIJA SE OBAVLJA KROZ GLAVNI ADMINISTRATOSKI MENI NA OPCIJU REGIJE.
SVAKA REGIJA JE DEFINISANA PRAVOUGANIKOM ODGOVARAJUĆE VELIČINE KOJI SE TAKODJE MOŽE
MJENJATI U OPCIJI REGIJA.
IZBOROM JEDNOG PODRUČIJA ILI KASETE OTVARA SE UVEĆANA MAPA TOG PODRUČIJA SA
VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA NA NJEMU.
SA LIJEVE STRANE SE POJAVLJUJE GLAVNI MENI U OKVIRU
KOGA SU SMJEŠTENE IZDVOJENE LOGIČKE CJELINE
ZAJEDNIČKE ZA SVE PONDERE-KASETE, KAO I OPŠTI
DOKUMENTI VEZANI ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM OD POPLAVA.
ADMINISTRACIJA PROJEKTA
VODOPRIVREDNI OBJEKTI:
VODOPRIVREDNI OBJEKTI KOJI SU POZICIONIRANI NA KARTI SU INTERAKTIVNI I PRELASKOM POKAZIVAČA MIŠA
PREKO NJIH DOBIJAMO DINAMIČKE STRUKTURE MENIJA SA PODACIMA. OVIM SE POSTIŽE VEOMA JEDNOSTAVNA
NAVIGACIJA I PRISTUP DOKUMENTIMA KOJI SU VEZANI ZA TAJ OBJEKAT.
U SISTEM SE MOGU SMJESTITI
ELEKTRONSKI DOKUMENTI BILO
KOJEG TIPA OD TEKSTUALNIH
FAJLOVA, ELETRONSKIH TABELA,
DIAJGRAMA, CRTEŽA PA DO VIDEO
ZAPISA.
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
STEPEN REALIZACIJE PROJEKTA
1. ZAVRŠENA JE FAZA INFORMISANJA ŠIRE JAVNOSTI
2. ZAVRŠENA JE FAZA OBILASKA SVIH 53 OPŠTINE U SAVSKOM SLIVU NA TERITORIJI RS
2.1. NA KARTAMA RAZMJERE R-1:25 000, MAPIRANA SU PLAVNA PODRUČJA
2.2. ZA OZNAČENA PLAVNA PODRUČJA ODREðENA JE NAMJENA ZEMLJIŠTA, NASELJENOST,
INFRASTRUKTURA, UČESTALOST, NASTALE ŠTETE,
2.3. IZVRŠENO JE POPUNJAVANJE UPITNIKA SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINSKIH STRUKTURA,
2.4. PREUZETI SU BROJNI IZVJEŠTAJI O POPLAVNOM DOGAðAJU OD CIVILNIH ZAŠTITA,
OPŠTINSKIH ODELJENJA , PROCJENE ŠTETA, KAO I BROJNA FOTO DOKUMENTACIJA,
INFORMACIJE O INTERVENCIJAMA NA SMANJIVANJU ŠTETA I TD.
2.5. MAPIRANA PODRUČJA SU NAKNADNO DETALJNO SNIMLJENA GPS TEHNOLOGIJOM ( TRAGOVI
VELIKIH VODA, GRANICE PLAVLJENJA...), TAKO DA JE DOBIJENA VEOMA POUZDANA PLAVNA
POVRŠINA TJ. VODENO OGLEDALO.
2.6. SVI PODACI NA MAPIRANJU I POPUNJAVANJU UPITNIKA O POPLAVNOM DOGAðAJU OBRAðENI
SU U ELEKTRONSKOJ FORMI, POPLAVNA PODRUČJA SU GEOREFERENCIRANA, UPITNICI SU
DATI U OKVIRU TABELA, DOKUMENTACIJA PREUZETA OD NADLEŽNIH OPŠTINSKIH SLUŽBI JE
SKENIRANA.....
3. U TOKU JE IZRADA TEHNIČKOG IZVJEŠTAJA KOJI ĆE NA NAJPREGLEDNIJI I EFIKASNIJI NAČIN
TRETIRATI KOMPLETNU BAZU PODATAKA O POPLAVAMA, U OKVIRU KOJEG ĆE SE PROCIJENITI RANG
POJAVE POPLAVA, PROCJENITI MJERE UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM I EFIKASNOST POSTOJEĆE
INFRASTRUKTURE
4. ZAPOČETA JE IZRADA DRUGOG KORAKA NA IZRADI PLANA – IZRADE MAPA POPLAVNOG RIZIKA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
STEPEN REALIZACIJE PROJEKTA
PLAN UPRAVLJANJA POPLAVNIM RIZIKOM
IZRADA MAPA POPLAVNOG RIZIKA
U OKVIRU OVOG KORAKA URADILI SMO:
•DONJI TOK RIJEKE BOSNE OD UŠĆA U RIJEKU SAVU PA UZVODNO DO MODRIČE, NA DUŽINI OD 25km,
•VODOTOK RIJEKE BOSNE U DOBOJU, OD NASELJA RUDANKA PA UZVODNO DO UŠĆA R. USORE NA DUŽINI OD 20km,
•DONJI TOK RIJEKE VRBAS OD UŠĆA U R. SAVU PA UZVODNO DO MOSTA U KLAŠNICAMA, NA DUŽINI OD 52km,
•VODOTOK RIJEKE VRBAS, OD GRANICE SA OPŠTINOM LAKTAŠI PA UZVODNO DO LOKALITETA TIJESNO, NA DUŽINI
OD 26km, I R. VRBANJE NA DUŽINI OD 3km,
•VODOTOK RIJEKE TINJE OD UŠĆA U R. SAVU PA UZVODNO NA DUŽINI OD 42km.
HVALA NA PAŽNJI
Download

Преузми документ - International Sava River Basin Commission