Javno preduzeće
“PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE”
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U
REPUBLICI SRPSKOJ
2008. godina
BANJA LUKA
avgust 2010. godine
Investitor:
Javno preduzeće "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BANJA LUKA
Direktor:
MLADEN LAZENDIĆ, dipl.građ.inž.
Izvođač:
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO
BANJA LUKA
Direktor:
Dr ĐORĐE LAJŠIĆ, dipl.ecc.
Autor:
Prof. dr LJUBIŠA KUZOVIĆ, dipl.saob.inž.
Koautor:
Doc. dr DRAŽENKO GLAVIĆ, dipl.saob.inž.
SLOBODAN STANAREVIĆ, dipl.građ.inž.
Konsultant:
SAŠA JASNIĆ, dipl.saob.inž.
ALEKSANDAR PETRIĆ, dipl.maš.inž.
Saradnici:
MILAN TEŠANOVIĆ, dipl.saob.inž.
ALEKSANDRA JASNIĆ, dipl.saob.inž.
ZMIJANJAC DRAGAN, dipl.građ.inž.
NADE RADOVIĆ, dipl.inž.elek.
BRUNO ZLOBEC, dipl.inž.elek.
Štampa:
"KOMESGRAFIKA", Banja Luka
Za štampariju:
ZVONKO SAVIĆ
Tiraž:
75 primjeraka
Public Company
“REPUBLIC OF SRPSKA ROADS”
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD
NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
YEAR 2008
BANJA LUKA
August, 2010
Investor:
Public company "REPUBLIC OF SRPSKA ROADS"
BANJA LUKA
Director:
MLADEN LAZENDIĆ, Civil Eng.
Contractor:
THE CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
BANJA LUKA
Director:
Ph. D. ĐORĐE LAJŠIĆ, Ecconomist.
Author:
Ph. D. LJUBIŠA KUZOVIĆ, Traffic Eng.
Co-author:
Ph. D. DRAŽENKO GLAVIĆ, Traffic Eng.
SLOBODAN STANAREVIĆ, Civil Eng.
Consultant:
SAŠA JASNIĆ, Traffic Eng.
ALEKSANDAR PETRIĆ, Mechanical Eng.
Associates:
MILAN TEŠANOVIĆ, Traffic Eng.
ALEKSANDRA JASNIĆ, Traffic Eng.
ZMIJANJAC DRAGAN, Civil Eng.
NADE RADOVIĆ, Electrical Eng.
BRUNO ZLOBEC, Electrical Eng.
Print:
"KOMESGRAFIKA", Banja Luka
For print:
ZVONKO SAVIĆ
Number of copies:
75 copies
SADRŽAJ
UVOD ................................................................................................................. 1
PRIMJENJENA METODOLOGIJA ................................................................................ 5
OBRADA PODATAKA I PREZENTACIJA REZULTATA ........................................................ 5
PGDS NA MREŽI PUTEVA ....................................................................................... 9
PODACI O AUTOMATSKOM BROJANJU VOZILA ........................................................... 17
PODACI SA AUTOMATSKIH BROJAČA VOZILA ............................................................ 23
PREGLEDNE KARTE............................................................................................ 429
CONTENTS
INTRODUCTION .................................................................................................... 1
APPLIED METHODOLOGY ........................................................................................ 5
DATA PROCESSING AND PRESENTATION OF RESULTS ................................................... 5
AADT ON THE ROAD NETWORK ............................................................................... 9
DATA ON AUTOMATIC TRAFFIC COUNTING ............................................................... 17
DATA FROM AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS ........................................................... 23
MAPS ............................................................................................................. 429
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
UVOD
INTRODUCTION
Podaci o saobraćajnim tokovima na putnoj
mreži, odnosno dionicama puteva, u koje prije
svega spadaju prosječni godišnji dnevni
saobraćaj (PGDS) i časovna neravnomjernost
protoka, predstavljaju osnovne informacije za
argumentovanje najznačajnijih odluka o
budućem razvoju i eksploataciji putne mreže.
Jedan od ciljeva registrovanja ovih podataka je
i poboljšanje uzajmne povezanosti regiona
Republike Srpske, kao i njihove cjelokupne
povezanosti sa evropskom mrežom puteva.
Data on traffic flows on the road network, i.e.
road sections, which contain data on Annual
Average Daily Traffic (AADT) and hourly
variation of traffic flow, represent base
information for justification of most significant
decision in the future development and
exploitation of traffic network. One of the aims
of registering this data is improvement of
interconnection of the Republic of Srpska
regions and their overall connection with
European road network.
Uočavajući veliki značaj koji imaju saobraćajni
tokovi, nekadašnja Samoupravna interesna
zajednica za magistralne puteve Bosne i
Hercegovine (SIZ za puteve), je osamdesetih
godina XX vijeka uspostavila sistem brojanja
vozila na magistralnim i regionalnim putevima.
Istovremeno je objavljivan i godišnji bilten o
intenzitetu saobraćaja obuhvatajući sve dionice
magistralne i regionalne putne mreže Bosne i
Hercegovine. U to vrijeme, na putnoj mreži je
postojalo 18 automatskih brojača, dok su
ostale dionice bile pokrivene jednodnevnim ili
višednevnim ručnim brojanjem vozila.
Realizing the great importance of traffic flows,
previous Self-governing Interest Group for
Main Roads of Bosnia and Herzegovina (SIZ for
Roads) has established a system for vehicle
counting on the main and regional roads in the
eighties of twentieth century. At the same
time, annual bulletin was published containing
the information of the traffic intensity for all
road sections of main and regional roads of
Bosnia and Herzegovina. At that time, 18
automatic traffic counters were installed on the
road network, while on the remaining road
sections traffic counting was conducted
manually on daily basis or for the longer time
period.
Početkom rata, 1992. godine, registrovanje
broja vozila na putnoj mreži kako Republike
Srpske, tako i Bosne i Hercegovine je
prekinuto, i sve do 2001. godine nije
obavljano.
Donacijom od strane vlade Holandije, Javno
preduzeće “Putevi Republike Srpske” je, 2000.
godine, nabavila 52 stalna i 8 pokretnih
automatskih brojača firme Dinaf iz Holandije.
Karakteristike automatskih brojača su da
snimaju broj vozila po smjerovima prema
zadatom vremenskom intervalu (odabran satni
interval), i imaju mogućnost, u zavisnosti od
načina programiranja, da registruju:
- brzinu vozila,
- dužinu vozila i
- dužinu i brzinu vozila.
U toku ljeta 2001. godine, prema “Studiji
lokaliteta brojanja saobraćaja u Republici
Srpskoj”, koju je izradio Arhitektonskograđevinski fakultet iz Banja Luke, 1999.
godine, stalni automatski brojači su postavljeni
na odabrane dionice magistralnih puteva. Do
kraja 2001. godine izvršeno je uhodavanje
rada, kako brojača, tako i stručnog osoblja.
U tom periodu dobijeni su i dragocjeni podaci o
broju vozila po dionicama, koji su korišćeni pri
At the break out of the war, in 1992,
registering of the number of vehicles on the
road network in the Republic of Srpska, as well
as in Bosnia and Herzegovina was disrupted
until the year 2001, when it was reestablished.
Through the donation of Dutch Government,
Public Company “Republic of Srpska Roads”
has, in the year 2000, received 52 fixed and 8
mobile automatic traffic counters Dinaf from
Holland. Characteristics of the automatic
counters are that they record number of
vehicles by traffic directions in the predefined
time interval (selected hourly interval) and
they have possibility, depending on the type of
programming, to register:
- vehicle speed,
- vehicle length and
- vehicle length and speed.
During the summer of 2001, according to the
“Study of Locations for Traffic Counting in the
Republic of Srpska”, which was done by the
Faculty of Architecture and Civil Engineering in
Banja Luka, in 1999, fixed traffic counters were
installed on the selected road sections on the
1
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
izradi “Studije opravdanosti rehabilitacije
puteva u Republici Srpskoj” u toku pripreme
projekta Svjetske banke, “Upravljanje putevima
i bezbjednost saobraćaja”, kao i podaci za
projektovanje radova izgradnje, rekonstrukcije
ili rehabilitacije na više dionica magistralnih i
regionalnih puteva Republike Srpske.
Opredijeljenje Javnog preduzeća “Putevi
Republike Srpske” je da, iz godine u godinu,
povećava pokrivenost dionica magistralne i
regionalne putne mreže sa automatskim
brojačima vozila, i da iste, na sve moguće
načine, modernizuje. U tom smislu je, krajem
2005. godine, pokrenut proces nabavke još 10
automatskih brojača vozila, od kojih je 9
ugrađeno na putnu mrežu tokom 2006. godine.
Pored toga, tokom 2005. godine izvršena je
nabavka i ugradnja solarnih tabli za punjenje
baterija automatskih brojača vozila.
Na osnovu gore navedenih činjenica može se
zaključiti da su ispunjeni formalni uslovi za
stalno praćenje saobraćajnog opterećenja na
mreži magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske. Ova publikacija, sedma po
redu, najjača je potvrda iznesene činjenice.
Ova publikacija je rezultat dugotrajnog procesa
snimanja i obrade podataka i pruža osnovne
podatke o brojanju vozila za 2008. godinu na
mreži magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske, koja je u nadležnosti Javnog
preduzeća “Putevi Republike Srpske”.
Bitno je istaći da ova publikacija, posmatrano
sa aspekta cjelokupne uloge i značaja
podataka o saobraćajnim tokovima, izvršava
samo svoju osnovnu ulogu, i to na pasivan
način, kao valjana statistika. Iz ovoga dalje
slijedi aktivna uloga statističkih podataka o
brojanju vozila kod upravljanja, razvoja i
eksploatacije putne mreže. Usljed toga, treba
očekivati da će podaci o saobraćajnim
tokovima u narednom periodu, sa daljim
unapređenjem sistema brojanja saobraćaja,
dobiti i svoju upotrebnu vrijednost kod
upravljačkih odluka.
Analizirajući
i
upoređujući
podatke
iz
Publikacije 2007. godine sa podacima
dobijenim u 2008. godini mogu se izvesti
sljedeći uopšteni zaključci o saobraćajnom
opterećenju:
- na dionicama gdje je saobraćaj sniman
automatskim brojačima intenzitet saobraćaja
je u porastu od 1,34 % u odnosu na 2007.
godinu;
- porast intenziteta saobraćaja na cijeloj mreži
2
main roads. By the end of 2001, testing of
counters and training of staff were completed.
During the same period, precious data on the
number of vehicles by sections were obtained,
and these data were used for development of
the “Feasibility Study for Rehabilitation of
Roads in the Republic of Srpska” during the
preparation of the World Bank project, Road
Management and Safety, as well as data for
design of construction, reconstruction and
rehabilitation works on a number of sections of
main and regional roads in the Republic of
Srpska.
The determination of the Public Company
“Republic of Srpska Roads” is to increase the
percentage of the road network that is covered
with automatic traffic counters from year to
year, and to modernize them in all possible
ways. In that sense, at the end of 2005 the
process of procurement of 10 new automatic
traffic counters started, from which 9 were
installed on the roads during 2006. Moreover,
the procurement and installation of the solar
plates for automatic traffic counters batery
charging was conducted.
On the basis of above mentioned facts it is
clear that all formal prerequisites for constant
monitoring of traffic intensity on the main and
regional road network of the Republic of
Srpska can be made are fulfilled. This seventh
consecutive publication is the strongest
confirmation of the previously outlined fact.
This publication is a result of long-lasting
process of recording and processing of data
and provides basic data on traffic counting for
year 2008 on the network of main and regional
roads in the Republic of Srpska, under
management of the Public Company “Republic
of Srpska Roads”.
It is important to point out that this
publication, viewed from the aspect of overall
role and significance of data on traffic flows,
plays only its basic role, in passive way, as a
reliable statistics. Out of this comes active role
of statistic data on traffic counting for
management, development and utilization of
the road network. As a consequence,
expectations are that data on traffic flows will
in
the
coming
period,
with
further
improvement of the traffic counting system,
get its utilization value in the decision-making
process.
The following conclusions can be made by
analyzing and comparing the figures from 2007
Publication with 2008 data:
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
iznosi oko 1,76 % u odnosu na 2007. godinu.
- around 1,34 % increase in traffic volume was
recorded on road sections where traffic was
counted by the automatic traffic counters;
- traffic volume intensity has increased for
approximately 1,76 on the whole main and
regional road network of the Republic of
Srpska in comparison with year 2007.
3
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Tabela 1. Dionice i lokaliteti stalnih automatskih brojača
Table 1. Road sections and locations of fixed automatic counters
Broj automatskog
brojača
Automatic counter
number
4
Put
Road
Dionica
Section
Lokalitet
Location
Stacionaža [km]
Mileage [km]
000001
M4
Lamovita-Ivanjska
Bistrica
9+600,00
000002
M15
Tukovi-granica / border RS (Koprivna)
Ništavci
10+100,00
000003
M4
Blagaj-Dragotinja
Svodna
5+500,00
000004
M14
granica / border RS (Otoka)-Novi Grad 1
Rudice
16+500,00
Donji Jelovac
21+600,00
000005
M15
Kozarska Dubica 1-Prijedor
000006
M14
Kostajnica-Kozarska Dubica 1
000007
M14.1
000008
M16
000009
M14.1
000010
M16
Draksenić-Vrbaška 1
Gradiška 1-Nova Topola
Nova Topola-Srbac
Nova Topola-Klašnice 1
Komlenac
17+000,00
Gašnica
16+800,00
Bretsovčina
1+800,00
Kočićevo
7+100,00
Mahovljani
15+000,00
Hrvaćani
16+100,00
000011
M16.1
Klašnice 1-Prnjavor
000012
M14.1
Polje-Brod
Lužani
3+100,00
000013
M17.2
Vrhovi-Šešlije
Ritešić
11+100,00
000014
M17
Johovac-Rudanka
Kladari
2+300,00
000015
M17
Doboj-granica / border RS (Karuše)
Karuše
0+600,00
000016
M4
Klupe-Teslić (Barići)
Teslić
16+000,00
000017
M4
Čelinac-Kotor Varoš
Podbrđe
9+000,00
000018
M16
Karanovac-Crna Rijeka
Karanovac
0+200,00
000019
M16
Crna Rijeka-granica / border RS (Ugar)
000020
M5
Mrkonjić Grad-Jezero
000021
M15
Rogolji-Baraći
Podrašnica
5+600,00
000022
M5
granica / border RS (Velečevo)-Čađavica
Velečevo
0+800,00
9+700,00
Baljvine
3+000,00
Jezero
10+600,00
000023
M17
Crkvina-Modriča 1
Garevac
000024
M1.8
granica / border RS (Lepnica)-Lončari
Lepnica
0+200,00
000025
M1.8
Pelagićevo-granica / border RS (Blaževac)
Blaževac
5+700,00
000026
M14.1
Lončari-granica / border RS (Brčko 1)
000027
M14.1
Vršani-Bijeljina 1
000028
M18
Rača-Gojsovac
000029
M18
Bijeljina 2-Ugljevička Obrijež
000030
M14.1
000031
M19
Bijeljina 2-Glavičice
Šepak-Karakaj 3
Marković Polje
2+500,00
Čađavica
9+000,00
Trnjaci
4+500,00
Ugljevička Obrijež
16+000,00
Kojčinovac
6+000,00
Tršić
16+400,00
000032
M4
Donje Caparde-Karakaj 1
000033
M19
Konjević Polje-Milići
000034
M19
Han Pijesak 2-Sokolac
000035
M5
granica / border RS (Lapišnica)-Ljubogošta
Bulozi
2+000,00
000036
M18
Krupac-granica / border RS (Bogatići)
Kijevo
6+000,00
Stjenice
14+000,00
Podromanija-Rogatica
Gušteri
8+600,00
Dušanovo
11+000,00
Žljebovi
15+000,00
000037
M19.3
000038
M5
Ustiprača-Međeđa
000039
M5
Dobrun-granica / border RS (Vardište)
000040
M20
Foča 1-granica / border RS (Ustikolina)
000041
M18
Dobro Polje-Miljevina
000042
M18
Brod na Drini 3-granica / border RS (Šćepan Polje)
Kopilovi
1+300,00
000043
M20
Čemerno-Brod na Drini 2
Tjentište
22+000,00
000044
M6.1
Klanci-Gacko 1
Rudo Polje
36+540,00
000045
M20
Krivača-Avtovac 1
Korita
13+900,00
000046
M20
Duži-Aleksina Međa
000047
M6
Svibo
6+980,00
Vardište
5+300,00
Handići
4+000,00
Dobro Polje
3+000,00
Aleksina Međa
7+000,00
Trebinje 2-Župa
Lastva
10+000,00
000048
M6
granica / border RS (Trnovica 2)-Trebinje 1
Kočela
33+700,00
000049
M16
Klašnice 2-Šargovac
Trn
5+750,00
000050
M16L
Klašnice 2-Šargovac
Trn
5+750,00
000051
M17
Podnovlje-Šešlije
Podnovlje
0+650,00
000052
R462a Grebnice-Obudovac 1
Batkuša
8+400,00
000053
M18.2
Dvorovi
3+200,00
Crvene Stijene
11+560,00
Tuli
7+100,00
Gojsovac-granica / border RS (Pavlovića Most)
000054
M19
Podromanija-Sumbulovac
000055
R429
Aleksina Međa-granica / border RS (Sitnica)
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
PRIMJENJENA METODOLOGIJA
APPLIED METHODOLOGY
Od ukupno 328 dionica na putnoj mreži
Republike Srpske, i to: 187 na magistralnim i
141 na regionalnim putevima, koje su
definisane na bazi referentnog sistema baze
podataka magistralnih i regionalnih puteva
Republike Srpske”, brojanje vozila stalnim
automatskim brojačima, sa registracijom
dužine i brzine, se vrši na 55 dionica, odnosno
lokacija. Od 55 dionica, njih 53 se nalaze na
magistralnim putevima, dok se svega 2 dionice
nalaze na regionalnoj putnoj mreži. Dionice,
lokaliteti i stacionaže su date u tabeli 1. i
prikazani na preglednoj karti lokaliteta
automatskog brojanja vozila na mreži puteva u
Republici Srpskoj.
Out of totally 328 road sections on the road
network of the Republic of Srpska, 187 on the
main roads and 141 on the regional roads, which
were designated based on the database
reference system of main and regional roads in
the Republic of Srpska, traffic counting by fixed
automatic traffic counters, with registration of
length and speed, is conducted on 55 road
sections-locations. Of those 55 road sections, 53
counters are located on the main roads while
only 2 counters are located on regional roads.
Road sections, location and mileage, are shown
in table 1, and presented in the map of locations
of automatic traffic counters on the road
network of the Republic of Srpska.
Na ovim dionicama brojanje vozila po
smjerovima se vrši neprekidno, svih 8784
časova tokom godine, s tim što se periodični
obilasci brojača obavljaju jednom mjesečno
radi održavanja, i sakupljanja podataka.
Traffic counting by directions is conducted
continually on these road sections during all
8784 hours through the year, and periodic
visits to the counters are performed on a
monthly basis for the maintenance reasons and
collection of data.
Na ostalim dionicama magistralnih i regionalnih
puteva vozila su registrovana jednodnevnim
ručnim brojanjem dok je veličina prosječnog
godišnjeg dnevnog saobraćaja dobijena
metodom ekstrapolacije dobijenih podataka.
OBRADA PODATAKA I
PREZENTACIJA REZULTATA
Početna obrada podataka, sakupljenih stalnim
automatskim brojačima, obavlja se korišćenjem
računarskog programa Rodin for Windows,
razvijenog od strane proizvođača automatskih
brojača. Tokom početne obrade podataka,
provodi se i provjera vjerodostojnosti,
ispravljanje i priprema za detaljnu obradu
formiranjem tabličnih prikaza registrovanih
podataka.
On the other main and regional road sections
traffic counting was conducted manually on
daily basis while the annual average daily traffic
was calculeted using the extrapolation method
of manually counted data.
DATA PROCESSING AND
PRESENTATION OF RESULTS
Initial data processing, collected from the fixed
automatic traffic counters, is done by using
computer program Rodin for Windows,
developed by the manufacturer of automatic
counters. During initial data processing, testing
of reliability, correction and preparation for
detailed processing is conducted by putting
registered data in table forms.
Detaljna obrada podataka je provedena od
strane Instituta za građevinarstvo iz Banja
Luke, čime su dobijeni podaci o osnovnim i
ostalim karakteristikama saobraćajnih tokova.
Detailed data processing is conducted by the
The Civil Engineering Institute from Banja
Luka, and the data on basic and other
characteristics of traffic flows are obtained.
Obrađeni podaci o intenzitetu saobraćaja na
lokalitetima brojanja u 2008. godini nalaze se
na CD-u, koji je dopuna ove publikacije.
Processed data on the traffic intensity on the
counting locations in the year 2008 are
presented on the CD, which is a supplement to
this publication.
Sadržaj CD-a je:
1. Opšti podaci
- putne dionice;
- lokaliteti automatskih brojača;
A content of CD is:
General data
- road sections;
5
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
- dionice sa ručnim brojanjem vozila;
2. Pregledne karte
- pregledna karta magistralnih i regionalnih
puteva Republike Srpske;
- pregledna karta lokaliteta automatskog
brojanja vozila;
- pregledna karta saobraćajnog opterećenja;
3. Obrada podataka automatskog
vozila (sadrži četiri grupe podataka)
brojanja
• Broj vozila
-
satni broj vozila po danima;
satni broj vozila po danima i mjesecima;
broj vozila u jednosatnim intervalima;
broj vozila praznicima i vikend danima u
mjesečnim intervalima;
broj vozila radnim danima u mjesečnim
intervalima;
broj vozila u toku dana (05-21 h) u
mjesečnim intervalima;
broj vozila u toku noći (21-05 h) u
mjesečnim intervalima;
broj vozila u toku ljeta (1.06-30.09) u
mjesečnim intervalima;
rekapitulacija broja vozila;
• Brzina vozila
- satni broj vozila po brzinama,
- klasifikacija vozila po brzinama u
jednosatnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzini u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija
vozila
po
brzinama
praznicima
i
vikend
danima
u
mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama radnim
danima u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
dana
(05-21
h)
u
mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku
ljeta
(1.06-30.09)
u
mjesečnim
intervalima i
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
brzinama.
• Dužina vozila
- satni broj vozila po dužinama;
- klasifikacija vozila po dužinama u
jednosatnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini praznicima i
vikend danima u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini radnim
danima u mjesečnim intervalima;
6
- locations of the automatic traffic counters;
- sections with manual traffic counting;
2. Maps
- map of main and regional roads of the
Republic of Srpska;
- map of automatic traffic counting
locations;
- map of traffic volumes;
3. Data processing of automatic data counting
(contains four groups of data)
• Number of vehicles
- hourly number of vehicles by days;
- hourly number of vehicles by days and
months;
- number of vehicles in one hour
intervals;
- number of vehicles during holidays and
weekends in monthly intervals;
- number of vehicles on work days in
monthly intervals;
- number of vehicles during day time (0521 h) in monthly intervals;
- number of vehicles during night (21-05)
in monthly intervals;
- number of vehicles during summer
(1.06-30.09) in monthly intervals;
- recapitulation of number of vehicles;
• Vehicle speed
- hourly number of vehicles by speed;
- vehicle classification by speed in one
hour intervals;
- vehicle classification by speed in
monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
holidays and weekends in monthly
intervals;
- vehicle classification by speed during
work days in the monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
day time (05-21 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
night (21-05 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by speed during
summer (1.06-30.9) in monthly intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
speed;
• Vehicle length
- hourly number of vehicles by length;
- vehicle classification by length by one
hour intervals;
- vehicle classification by length in
monthly intervals;
- vehicle classification by length during
holidays and weekends in monthly
intervals;
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
- klasifikacija vozila po dužini u toku dana
(05-21 h) u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u toku noći
(21-05 h) u mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini u toku ljeta
(1.06-30.09) u mjesečnim intervalima;
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
dužini;
• Dužina i brzina vozila
- satni broj vozila po dužinama i
brzinama;
- klasifikacija vozila po dužinama i
brzinama u jednosatnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini
praznicima
i
vikend
danima
u
mjesečnim intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini
radnim
danima
u
mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku dana (05-21 h) u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku noći (21-05 h) u mjesečnim
intervalima;
- klasifikacija vozila po dužini i brzini u
toku ljeta (1.06-30.09) u mjesečnim
intervalima;
- rekapitulacija klasifikacije vozila po
dužini i brzini;
Svi rezultati obrade podataka se ne objavljuju
u godišnjoj publikaciji usljed obimnosti i
pretpostavke da nisu od interesa za sve
korisnike, ali se po zahtjevu mogu dostaviti u
obliku tabela i dijagrama.
Prezentacija rezultata u ovoj publikaciji je
organizovana po slijedećim cjelinama:
• PGDS na mreži puteva
- PGDS na dionicama magistralne i
regionalne putne mreže (tabela koja
sadrži pregled PGDS-a u posljednjih pet
godina, posmatrajući unazad od 2008.
godine);
• Podaci o automatskom brojanju vozila
- PGDS i struktura saobraćajnog toka
(tabela);
- mjesečni broj vozila (tabela);
- struktura
saobraćajnog
toka
po
mjesecima (tabela);
- saobraćajni pokazatelji (tabela);
* minimalno i maksimalno časovno
saobraćajno opterećenje;
- vehicle classification by length during
work days in the monthly intervals;
- vehicle classification by length during
day time (05-21 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by length during
night (21-05 h) in monthly intervals;
- vehicle classification by length during
summer
(1.06-30.9)
in
monthly
intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
length;
• Length and speed of vehicles
- hourly number of vehicles by length and
speed,
- vehicle classification by length and
speed in one hour intervals,
- vehicle classification by length and
speed in monthly intervals,
- vehicle classification by length and
speed during holidays and weekends in
monthly intervals,
- vehicle classification by length and
speed during work days in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and speed
during day time (05-21 h) in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and speed
during night (21-05 h) in monthly
intervals,
- vehicle classification by length and
speed during summer (1.06-30.9) in
monthly intervals;
- recapitulation of vehicle classification by
length speeds.
All results of the data processing are not
published in the annual publication due to the
huge number of data and assumption that they
are not of interest for all users, but this data
can be provided upon the request in the form
of tables and diagrams.
Presentation of the results in this publication is
organised under the following sections:
• AADT on the road network
- AADT on the sections of the main and
regional roads network (table that
comprises overwiev of AADT in last five
observing backwards from year 2008);
• Data on the automatic traffic counting
- AADT and composition of traffic flow
(table);
- monthly number of vehicles (table);
- traffic flow composition on monthly
basis (table);
- traffic parameters (table);
7
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
-
-
* minimalno i maksimalno dnevno
saobraćajno opterećenje;
* prosječan dnevni saobraćaj (05-21 h);
* prosječan noćni saobraćaj (21-05 h);
* prosječan saobraćaj radnim danom;
* prosječan saobraćaj vikendom i
praznicima;
* prosječan ljetnji saobraćaj (1.0630.09);
godišnja neravnomjernost saobraćajnog
toka po klasama dužine vozila
(dijagram);
godišnja neravnomjernost saobraćajnog
toka
po
klasama
brzine
vozila
(dijagram);
dnevna neravnomjernost saobraćajnog
toka (dijagram);
vremenska raspodjela saobraćajnog
toka;
* prosječna godišnja časovna raspodjela
(dijagram);
* prosječna godišnja dnevna raspodjela
(dijagram);
* mjesečna raspodjela (dijagram);
satna ditribucija saobraćajnog toka
(tabela i dijagram);
• Pregledne karte
- pregledna
karta
magistralnih
i
regionalnih puteva Republike Srpske;
- pregledna karta lokaliteta automatskog
brojanja vozila;
- pregledna
karta
saobraćajnog
opterećenja za 2008. godinu.
8
-
-
* minimum and maximum traffic load
per hour;
* minimum and maximum traffic load
per day;
* average day time traffic (05-21 h);
* average night time traffic (21-05 h);
* average working day traffic;
* average weekend and holiday traffic;
* average summer traffic (1.06-30.09);
annual traffic flow variation represented
by the vehicle length classes (diagram);
annual traffic flow variation represented
by the vehicle speed classes (diagram);
traffic flow daily variation (diagram);
traffic flow time distribution;
* annual average distribution by hour
(diagram);
* annual average daily distribution
(diagram);
* monthly variation (diagram);
traffic flow hourly distribution (table and
diagram);
• Maps
- map of main and regional roads of the
Republic of Srpska,
- map of automatic traffic counting
locations,
- map of traffic volumes for year 2008.
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
PGDS NA MREŽI PUTEVA
AADT ON THE ROAD NETWORK
9
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
10
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
PGDS NA MREŽI MAGISTRALNIH I REGIONALNH PUTEVA
AADT ON THE MAIN AND REGIONAL ROAD NETWORK
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
Dionica
Section
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2004.
2005.
2006.
2007.
326
M1.8 granica RS (Lepnica) - Lončari
3.559
AB
4873
4899
4815
4924
2008.
4792
327
328
M1.8 Lončari - Pelagićevo
M1.8 Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
6.858
7.068
RB
AB
5743
5198
6014
4831
5911
4549
6044
4289
5928
4021
0.534
0.753
RB
RB
4578
4150
4211
4387
4485
4672
4815
5085
4969
5255
5784
3
4
M4
M4
granica RS (Novi Grad) - Novi Grad 1
Novi Grad 1 - Novi Grad 2
5
M4
Novi Grad 2 - Novi Grad 3
0.951
RB
5274
5144
5322
5608
6
M4
Novi Grad 3 - Blagaj
6.026
RB
4164
3848
3981
4105
4236
7
8
M4
M4
Blagaj - Dragotinja
Dragotinja - Prijedor
13.305
10.451
AB
RB
3241
5584
3241
5846
3295
6048
3472
6324
3583
6530
9891
9
M4
Prijedor - Kozarac
10.429
RB
9396
9102
9475
9988
10
M4
Kozarac - Lamovita
8.739
RB
6977
7263
7560
7956
7816
11
M4
Lamovita - Ivanjska
12.609
AB
5406
5276
5492
5800
5753
12
M4
Ivanjska - Šargovac
16.070
RB
8482
8583
8934
9386
9292
13
14
M4
M4
Šargovac - Derviši
Derviši - Banja Luka (pijaca)
0.918
3.061
RB
RB
4967
18891
5288
18547
5452
19171
5604
19584
5692
19869
15
M4
Banja Luka (pijaca) - Banja Luka (Rebrovac)
2.728
RB
11479
10956
11387
11683
11869
16
M4
Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac
12.008
RB
4847
5099
5374
5716
5831
17
M4
Čelinac - Kotor Varoš
18.973
AB
2360
2318
2443
2643
2695
18
M4
Kotor Varoš - Obodnik
11.590
RB
4752
4971
5239
5587
5696
19
M4
Obodnik - Klupe
20.134
RB
3107
3295
3473
3609
3679
20
M4
Klupe - Teslić (Barići)
16.734
AB
4163
4797
5404
5805
5830
21
M4
Teslić (Barići) - granica RS (Vrela)
6.646
RB
7386
7455
7689
8149
8184
24
M4
Doboj - Doboj Novi
0.261
RB
12956
13085
13563
14269
14358
25
M4
Doboj Novi - Doboj (Poljice)
1.469
RB
9721
9519
9867
10354
10418
26
40
M4
M4
Doboj (Poljice) - granica RS (Stanić Rijeka)
granica RS (Caparde) - Donje Caparde
2.945
3.140
RB
RB
6602
3627
6991
3428
7247
3540
7528
3738
7594
3846
41
M4
Donje Caparde - Karakaj 1
15.350
AB
3044
2990
3088
3261
3355
42
M4
Karakaj 1 - Karakaj 2
0.350
RB
16520
15741
16057
16855
17309
43
M4
Karakaj 2 - granica RS (Karakaj)
0.240
RB
1845
2033
2100
2217
2281
44
M4L
Banja Luka (pijaca) - Banja Luka (Rebrovac)
2.719
RB
11526
11424
11659
11933
12120
64
M5
granica RS (Velečevo) - Čađavica
13.812
AB
1844
1765
1898
2061
2174
65
M5
Čađavica - Rogolji
10.605
RB
2260
2054
2139
2246
2298
66
M5
Rogolji - Mrkonjić Grad
6.003
RB
2748
2654
2764
2902
2986
67
68
90
M5
M5
M5
Mrkonjić Grad - Jezero
Jezero - granica RS (Jezero 1)
granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
11.627
1.145
6.884
AB
RB
AB
2214
1509
5746
1984
1732
5385
2209
1928
6831
2474
2099
6942
2999
2357
7075
91
M5
Ljubogošta - Pale 1
92
M5
Pale 1 - Podgrab
4.460
RB
4623
4522
4836
4915
5009
15.660
RB
1651
1688
1741
1769
1809
93
M5
Podgrab - granica RS (Prača)
96
97
M5
M5
granica RS (Čemernica) - Sastavci
Sastavci - Ustiprača
6.155
RB
1564
1601
1631
1658
1684
7.300
11.195
RB
RB
163
1732
178
1804
186
1910
198
2002
204
2073
98
M5
Ustiprača - Međeđa
12.890
AB
1579
1594
1688
1813
1877
99
M5
Međeđa - Brodar
2.840
RB
1564
1728
1830
1946
2015
100
M5
Brodar - Višegrad 1
101
102
103
M5
M5
M5
Višegrad 1 - Višegrad 2
Višegrad 2 - Višegrad 3
Višegrad 3 - Višegrad 4
104
M5
Višegrad 4 - Dobrun
105
M5
Dobrun - granica RS (Vardište)
113
M5L
Višegrad 3 - Višegrad 4
132
M6
133
M6
136
10.950
RB
2343
2265
2399
2557
2654
0.660
0.320
0.130
RB
RB
RB
2457
5547
2641
2754
5372
2777
2916
5689
2890
3102
5949
3029
3208
6171
3164
12.610
RB
1347
1209
1258
1318
1380
6.226
AB
755
740
770
807
843
0.260
RB
2385
2598
2703
2703
2824
granica RS (Podvrsnik) - Ljubinje
15.818
RB
1121
1242
1326
1437
1510
Ljubinje - granica RS (Trnovica 1)
16.615
RB
953
1089
1162
1260
1313
M6
granica RS (Trnovica 2) - Trebinje 1
41.890
AB
939
993
1060
1149
1207
137
M6
Trebinje 1 - Trebinje 2
0.981
RB
8152
7803
8329
8828
9249
138
M6
Trebinje 2 - Župa
15.908
AB
819
807
853
961
970
8.999
10.668
RB
RB
459
1736
410
1699
433
1796
478
1952
483
2077
0.434
RB
3643
3537
3740
4054
4313
139
373
M6 Župa - granica RS (Dolovi)
M6.1 granica RS (Bakračuša) - Nevesinje 1
374
M6.1 Nevesinje 1 - Nevesinje 2
11
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
375
M6.1
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Nevesinje 2 - Nevesinje 4
0.280
RB
6963
6598
6976
7501
7967
376
377
380
M6.1 Nevesinje 4 - Klanci
M6.1 Klanci - Gacko 2
M6.1L Nevesinje 2 - Nevesinje 3
11.410
38.210
0.080
RB
AB
RB
1545
985
3221
1364
960
3421
1442
1015
3617
1577
1103
3932
1666
1173
4188
381
142
M6.1L Nevesinje 3 - Nevesinje 1
M8 Foča 1 - Foča 2
0.572
0.195
RB
RB
3887
2111
3760
2227
3975
2349
4315
2558
4585
2700
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
143
144
152
M8
M8
M14
Foča 2 - Dragočava
Dragočava - granica RS (Vikoče)
granica RS (Otoka) - Novi Grad 1
5.335
14.061
17.693
RB
RB
AB
685
322
2649
663
254
2584
699
268
2752
787
304
2995
828
319
3091
153
154
155
M14
M14
M14
Novi Grad 2 - Kostajnica
Kostajnica - Kozarska Dubica 1
Kozarska Dubica 1 - Kozarska Dubica 2
25.681
23.254
2.718
RB
AB
RB
3688
1083
6125
3492
1059
5891
3683
1117
6214
3897
1200
6671
3894
1199
6670
156
157
M14
M14
Kozarska Dubica 2 - Draksenić
Draksenić - granica RS (Jasenovac)
6.532
7.193
RB
RB
2453
1236
2258
1127
2332
1164
2478
1239
2461
1229
382
383
384
M14.1 Draksenić - Vrbaška 1
M14.1 Vrbaška 1 - Vrbaška 2
M14.1 Vrbaška 2 - Čatrnja
26.756
0.518
0.880
AB
RB
RB
1277
3987
6905
1310
3808
6738
1353
3933
6935
1438
4180
7220
1428
4153
7204
385
386
387
M14.1 Čatrnja - Gradiška
M14.1 Nova Topola - Srbac
M14.1 Srbac - Kobaš 1
5.734
20.979
20.035
RB
AB
RB
5325
2983
4642
5222
2759
4557
5375
2808
4638
5599
2764
4560
5583
2765
4582
388
389
M14.1 Kobaš 1 - Derventa
M14.1 Derventa - Derventa (Žirovina)
21.895
1.999
RB
RB
4310
4898
4176
4538
4250
4637
4173
4906
4179
4955
390
391
392
M14.1 Derventa (Žirovina) - Polje
M14.1 Polje - Brod
M14.1 Brod - Brodsko Polje
2.649
21.991
1.372
RB
AB
RB
6189
3766
3751
7350
3792
4026
7771
4009
4256
8245
4310
4516
8469
4438
4650
393
398
M14.1 Brodsko Polje - granica RS (Brusnica)
M14.1 granica RS (Jezero 2) - Vukosavlje (Jakeš)
17.702
3.500
RB
RB
2568
2921
2774
3130
2933
3043
3153
2941
3247
2929
399
400
404
M14.1 Modriča 1 - Modriča 2
M14.1 Modriča 2 - granica RS (Ždreban)
M14.1 granica RS (Turić) - Pelagićevo
1.000
13.427
9.812
RB
RB
RB
4352
2318
1219
4575
2690
1075
4519
2657
1012
4681
2725
1001
4661
2715
948
405
414
415
M14.1 Lončari - granica RS (Brčko 1)
M14.1 granica RS (Brčko 2) - Donja Bukovica
M14.1 Donja Bukovica - Vršani
9.655
11.828
3.890
AB
RB
RB
7064
5831
8421
6612
5386
8027
6610
5384
7888
6876
5604
8096
6693
5454
8022
416
417
M14.1 Vršani - Bijeljina 5
M14.1 Bijeljina 5 - Bijeljina 8
16.791
1.700
AB
RB
6144
20943
5795
19998
5695
19653
5896
19945
5842
19763
418
419
420
M14.1 Bijeljina 8 - Glavičice
M14.1 Glavičice - Šepak
M14.1 Šepak - granica RS (Šepak)
23.900
6.500
0.053
AB
RB
RB
7128
3949
3056
7007
4327
3012
6928
4278
2977
7260
4438
3120
7256
4436
3115
421
158
159
M14.1L Brod - Brodsko Polje
M15 Kozarska Dubica 1 - Prijedor
M15 Prijedor - Tukovi
1.387
32.205
2.679
RB
AB
RB
2908
1700
6783
3250
1741
7381
3436
1870
7507
3649
2015
7836
3757
2076
7844
160
167
M15
M15
Tukovi - granica RS (Koprivna)
Rogolji - Baraći
21.126
19.145
AB
AB
3039
968
2928
942
2978
981
3108
1030
3111
1054
168
179
180
M15
M16
M16
Baraći - granica RS (Mliništa)
granica RS (Gradiška) - Gradiška
Gradiška - Nova Topola
19.226
0.320
12.255
RB
RB
AB
405
4481
12131
461
4446
12816
480
4576
13191
504
4795
13736
516
4782
13699
181
182
183
M16
M16
M16
Nova Topola - Klašnice 1
Klašnice 1 - Klašnice 2
Klašnice 2 - Šargovac
19.776
0.659
9.453
AB
AB
AB
11557
25070
20266
11063
26448
22587
11353
27141
11244
11913
27840
11388
12295
28733
11567
184
185
M16
M16
Šargovac - Banja Luka 1
Banja Luka 1 - Banja Luka (Čajavec)
3.911
1.056
AB
RB
22171
24169
13954
25483
14402
26351
14638
26756
186
187
188
M16
M16
M16
Banja Luka (Čajavec) - Banja Luka (Rudarska)
Banja Luka (Rudarska) - Srpske Toplice
Srpske Toplice - Karanovac
0.956
4.318
6.692
RB
RB
RB
11444
10485
6207
13377
13566
6053
14543
13951
6225
15028
14567
6643
15294
14590
6630
189
190
206
M16 Karanovac - Crna Rijeka
M16 Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
M16L Klašnice 2 - Šargovac
32.786
6.535
9.453
AB
AB
AB
3209
1204
3103
1214
3191
1147
10710
3435
1246
11260
3423
1235
11437
207
438
M16L Šargovac - Banja Luka 1
M16.1 Klašnice 1 - Prnjavor
5.304
35.855
RB
AB
11812
5019
14209
4897
14548
4855
14915
5011
15189
5090
439
440
210
M16.1 Prnjavor - Gornja Vijaka 1
M16.1 Gornja Vijaka 1 - Derventa
M17 granica RS (Šamac) - Šamac 1
2.667
28.581
1.322
RB
RB
RB
12977
8094
3847
10849
7541
4389
10756
7705
4335
11094
8142
4491
11168
8193
4475
1.484
2.876
RB
RB
5319
4754
5089
5090
5026
5027
5209
5196
5192
5179
211
212
12
Dionica
Section
M17
M17
Šamac 1 - Šamac 2
Šamac 2 - Crkvina
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Crkvina - Modriča 1
Modriča 1- Vukosavlje ( Jakeš)
Vukosavlje (Jakeš) - Podnovlje
14.965
0.785
16.232
AB
RB
RB
5377
4721
4225
5186
5010
4606
5122
4948
4531
5306
5126
4310
5287
5108
4276
Podnovlje - Šešlije
Šešlije - Johovac
Johovac - Rudanka
Rudanka - Doboj
10.452
5.577
5.978
7.405
AB
RB
AB
RB
5042
6690
7126
10328
4832
6913
7133
12306
4543
7088
7314
12756
4321
7498
7822
13414
4287
7692
8024
13497
220
440
449
M17 Doboj - granica RS ( Karuše)
M17.2 granica RS (Brod) - Brod
M17.2 Derventa (Žirovina) - Vrhovi
3.517
0.520
6.871
AB
RB
RB
13155
4655
6053
13017
5057
5875
13493
5346
6003
14295
5687
6381
14384
5816
6444
450
249
250
M17.2 Vrhovi - Šešlije
M18 granica RS (Rača) - Rača
M18 Rača - Gojsovac
14.073
0.300
15.135
AB
RB
AB
4394
3472
5051
4375
3264
4749
4470
3286
4781
4782
3449
5018
4829
3448
5005
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
213
214
215
M17
M17
M17
216
217
218
219
M17
M17
M17
M17
Dionica
Section
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
251
252
253
M18
M18
M18
Gojsovac - Bijeljina 5
Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
Ugljevička Obrijež - Stari Ugljevik
3.881
17.595
1.675
RB
AB
RB
20173
5281
6764
21696
5066
6504
21842
5298
6802
22592
5515
7080
22553
5558
7153
254
255
M18
M18
Stari Ugljevik - Priboj 1
Priboj 1 - Priboj 2
15.450
1.840
RB
RB
5547
5359
5604
5941
5836
6148
5878
6169
256
273
M18
M18
Priboj 2 - granica RS (Banj Brdo)
granica RS (Dobrinja) - Kula
10.805
0.580
RB
RB
2248
4983
2033
5588
2126
5847
2210
6285
2227
6852
274
M18
Kula - Krupac
5.165
RB
5368
5563
5793
6166
6713
275
277
278
279
M18
M18
M18
M18
Krupac - granica RS (Bogatići)
granica RS (Trnovo) - Trnovo
Trnovo - Dobro Polje
Dobro Polje - Miljevina
11.265
1.788
12.021
18.809
AB
RB
RB
AB
2353
1716
1287
981
2090
1717
1076
824
2374
1842
1154
884
2673
2084
1289
1140
2906
2216
1357
1218
280
281
282
M18
M18
M18
Miljevina - Brod na Drini 1
Brod na Drini 1 - Brod na Drini 2
Brod na Drini 2 - Brod na Drini 3
11.972
0.678
0.245
RB
RB
RB
912
2596
2104
1077
2234
2083
1155
2397
2235
1290
2752
2583
1378
2940
2769
20.715
8.298
20.950
AB
AB
AB
554
6024
5616
489
5434
5457
555
3743
5546
653
3945
5856
700
4042
6025
283
456
284
M18 Brod na Drini 3- granica RS (Šćepan Polje)
M18.2 Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
M19 Šepak - Karakaj 3
285
286
M19
M19
Karakaj 3 - Karakaj 1
Karakaj 2 - Drinjača
0.734
17.977
RB
RB
12844
3084
11681
3535
11872
3593
12436
3794
12799
3901
287
288
289
M19
M19
M19
Drinjača - Konjević Polje
Konjević Polje - Milići
Milići - Vlasenica
7.242
11.558
12.775
RB
AB
RB
2399
2340
2488
2521
2289
2542
2576
2339
2598
2667
2512
2711
2754
2594
2789
290
291
M19
M19
Vlasenica - Han Pijesak 1
Han Pijesak 1 - Han Pijesak 2
20.317
0.269
RB
RB
1867
3585
1792
3777
1831
3987
1967
4274
2031
4463
292
M19
Han Pijesak 2 - Sokolac
27.483
AB
1527
1529
1614
1771
1848
293
294
295
457
M19
M19
M19
M19.2
Sokolac - Podromanija
Podromanija - Sumbulovac
Sumbulovac - Ljubogošta
Vlasenica - Tišća
3.598
21.559
5.030
9.321
RB
AB
RB
RB
7876
5843
6182
1486
7937
6087
5981
1365
7701
4282
5803
1395
7386
3954
5485
1489
7304
3910
5424
1537
458
460
461
M19.2 Tišća - granica RS (Luke)
M19.3 Podromanija - Rogatica
M19.3 Rogatica - Sastavci
7.512
28.598
6.422
RB
AB
RB
574
2269
2017
504
2303
2223
515
2404
2320
553
2554
2456
574
2626
2529
297
298
299
M20
M20
M20
granica RS (Radovan Ždrijelo) - Duži
Duži - Aleksina Međa
Aleksina Međa - Trebinje 3
2.897
7.247
2.013
RB
AB
RB
851
1104
3041
810
1077
3250
864
1564
3429
908
1644
3090
885
1602
3487
300
301
M20
M20
Trebinje 3 - Trebinje 4
Trebinje 4 - Trebinje 1
1.030
0.310
RB
RB
7084
12572
6725
11937
6893
12234
7180
12890
7588
13551
302
303
304
M20
M20
M20
Trebinje 2 - Bileća
Bileća - Podosoje
Podosoje - Krivača
28.780
3.717
7.591
RB
RB
RB
1924
1630
1292
1827
1812
1571
1873
1857
1610
2005
1988
1724
2101
2054
1824
305
306
M20
M20
Krivača - Avtovac 1
Avtovac 1 - Gacko 1
28.859
3.630
AB
RB
893
2223
893
2027
905
2078
969
2175
1018
2285
307
308
M20
M20
Gacko 1 - Gacko 2
Gacko 2 - Gacko 3
0.604
0.350
RB
RB
2696
1291
2856
1402
3069
1507
3339
1649
3636
1799
309
310
311
M20
M20
M20
Gacko 3 - Čemerno
Čemerno - Brod na Drini 2
Brod na Drini 1 - Foča 1
16.057
45.667
3.532
RB
AB
RB
751
543
1926
736
536
1662
791
576
1783
886
646
2003
968
703
2140
312
318
319
M20 Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
M20 granica RS (Kopači) - Ustiprača
M20L Trebinje 3 - Trebinje 4
7.950
8.127
1.030
AB
RB
RB
1477
3394
5271
1411
3141
6202
1488
3326
6357
1677
3572
6706
1772
3698
7046
13
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj
dionice
Section
number
14
Put
Road
Dionica
Section
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
340
481
482
M20B Gacko 1 - Gacko 3
R404 Blagaj - Budimlić Japra
R404 Budimlić Japra - granica RS (Podvidača)
0.500
22.900
12.100
RB
RB
RB
1407
706
54
1408
715
60
1513
740
62
1669
780
65
1818
807
66
485
487
488
494
R404a
R405
R405
R405a
14.578
28.451
14.169
18.900
RB
RB
RB
RB
56
1038
229
271
86
1180
321
408
89
1247
334
425
94
1287
353
449
98
1307
351
446
495
513
519
R406 Tukovi - granica RS (Stara Rijeka)
R410 granica RS (Gornje Bravsko) - granica RS (Lanište)
R411 Čađavica - Srpske Toplice
20.916
23.000
42.772
RB
RB
RB
1365
169
2967
1149
188
2956
1169
202
3040
1220
219
3198
1221
231
3187
520
521
522
R412 Mrkonjić Grad - Crna Rijeka
R413 Kotor Varoš - Mitrović
R413 Mitrović - granica RS (Prisika 1)
13.582
19.091
14.215
RB
RB
RB
2606
416
304
2505
339
427
2486
357
439
2651
386
473
2627
394
470
524
532
533
R413 granica RS (Prisika 2) - granica RS (Vitovlje)
R414 Karanovac - Mitrović
R415 Jezero - Šipovo
6.957
35.822
11.102
RB
RB
RB
304
711
799
427
852
885
439
876
985
473
943
1083
470
942
1213
534
537
R415 Šipovo - granica RS (Novo Selo)
R415a Šipovo - Baraći
29.389
16.000
RB
RB
478
136
414
206
461
215
516
226
589
231
574
576
R426 granica RS (Muhareva Ljut) - Duži
R427 granica RS (Do) - Berkovići
32.287
13.311
RB
RB
196
1240
216
1049
244
1075
256
1152
249
1208
577
R427 Berkovići - Krivača
28.605
RB
820
928
951
1009
1051
578
582
583
584
R428
R429
R430
R431
1.436
14.476
2.799
49.492
RB
AB
RB
RB
2707
353
143
2571
332
139
105
1483
351
142
114
947
385
152
122
1062
389
161
585
586
587
R431 Bileća - granica RS (Deleuša)
R432 Avtovac 1 - Avtovac 2
R432 Avtovac 2 - granica RS (Vratković)
7.067
0.920
14.140
RB
RB
RB
786
300
172
729
497
289
747
509
296
800
545
317
843
572
331
588
589
590
R432a Avtovac 2 - granica RS (Ravni)
R433 Dobro Polje - Jažići
R433 Jažići - Grajsoljci
4.995
16.780
6.040
RB
RB
RB
200
273
336
191
258
318
196
277
341
210
316
401
222
339
427
591
592
R433 Grajsoljci - Klanci
R434 Jažići - Jelašca
46.142
2.299
RB
RB
251
162
246
195
260
210
283
235
301
255
593
594
598
R434 Jelašca - Čemerno
R434a Jelašca - Miljevina
R435 granica RS (Ćesim) - Nevesinje 3
37.300
16.707
29.350
RB
RB
RB
130
77
406
114
64
359
123
69
380
137
79
413
150
84
440
599
602
R435 Nevesinje 4 - Berkovići
R436 granica RS (Romani/Otovlje) - Grajsoljci
31.904
13.000
RB
RB
547
187
511
159
540
171
581
201
615
215
614
R440 granica RS (Bukovica) - Obodnik
34.000
RB
487
564
594
643
656
628
629
648
649
R442a
R442b
R446
R446
1.184
2.820
4.725
0.450
RB
RB
RB
RB
991
423
5542
586
909
378
5310
619
983
406
5536
653
1087
484
6034
715
1182
517
6459
777
650
651
652
R446 granica RS (Vraca 2) - granica RS (Knjeginjac)
R446 granica RS (Knjeginjac) - granica RS (Brus)
R446 granica RS (Brus) - Bistrica
7.505
0.730
12.050
RB
RB
RB
586
586
283
552
624
281
607
669
356
654
723
362
716
776
370
653
654
655
R446 Bistrica - Pale 2
R446 Pale 2 - Pale 3
R446a Bistrica - Podgrab
5.000
0.251
27.642
RB
RB
RB
705
759
877
923
863
951
1041
877
966
1058
895
986
1078
657
661
R447 granica RS (Hreša) - Sumbulovac
R448 granica RS (Podkozara) - Čajniče 1
10.510
13.354
RB
RB
1512
1049
1501
1225
1456
1297
1348
1373
1333
1420
662
663
664
R448 Čajniče 1 - Čajniče 2
R448 Čajniče 2 - granica RS (Metaljka)
R448L Čajniče 1 - Čajniče 2
0.325
6.654
0.295
RB
RB
RB
1318
183
937
1296
228
1053
1372
241
1115
1464
258
1198
1528
277
1253
668
669
R449 Dobrun - Uvac
R449 Uvac - granica RS (Prelac)
22.140
7.954
RB
RB
231
900
270
982
281
1022
295
1068
309
1110
670
671
R449 granica RS (Prelac) - granica RS (Rudo)
R449 granica RS (Rudo) - Rudo 1
6.110
0.240
RB
RB
900
900
982
954
1022
993
1068
1040
1110
1079
672
673
674
R449 Rudo 1 - Rudo 2
R449a Uvac - granica RS (Uvac)
R450 Rogatica - Borike
1.442
0.173
14.645
RB
RB
RB
493
705
630
581
887
570
605
923
595
633
959
632
658
999
650
675
676
677
R450 Borike - Brankovići
R450 Brankovići - Presječeni Bor
R450 Presječeni Bor - Višegrad 1
1.831
3.000
25.720
RB
RB
RB
457
134
186
368
117
165
390
124
175
411
133
188
427
139
196
Budimlić Japra - granica RS (Arapuša)
Banja Luka (Rudarska) - Stari Majdan
Stari Majdan - granica RS (Razboj)
Stari Majdan - Lamovita
Trnovica - granica RS (Trnovica 3)
Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
Župa - granica RS (Aranđelovo)
Ljubinje - Podosoje
granica RS (Krupac) - Krupac
Trnovo - granica RS (Turovi)
Kula - granica RS (Vraca 1)
granica RS (Vraca 1) - granica RS (Vraca 2)
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
Dionica
Section
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
2004.
2005.
2006.
2007.
2008
678
679
680
R451 Višegrad 2 - granica RS (Mitrovac)
R452 Milići - Zeleni Jadar
R452 Zeleni Jadar - Skelani
21.584
37.316
30.209
RB
RB
RB
524
896
546
596
823
479
620
841
489
648
902
525
676
932
543
681
682
683
684
685
R452
R453
R453
R453
R453
0.090
10.300
0.240
10.128
0.356
RB
RB
RB
RB
RB
952
285
1217
1736
6929
908
359
1520
2065
6821
928
367
1553
2110
6970
988
387
1659
2233
7399
1019
403
1717
2313
7599
686
687
688
R453 Bratunac 2 - Bratunac 3
R453 Bratunac 3 - granica RS (Bratunac)
R453L Srebrenica 1 - Srebrenica 2
3.201
0.100
0.265
RB
RB
RB
1660
1229
897
1796
1339
1081
1835
1368
1105
1951
1429
1177
2024
1489
1205
689
690
691
692
693
694
R454
R454
R454a
R455
R455
R455a
Konjević Polje - Bratunac 1
Bratunac 2 - Skelani
Bratunac 3 - Drinjača
Tišća - Šekovići
Šekovići - Donje Caparde
Šekovići - granica RS (Kaštelj)
21.077
48.100
25.950
8.494
23.042
19.689
RB
RB
RB
RB
RB
RB
1534
1059
1102
1695
1895
418
1461
938
1007
1515
1743
381
1493
958
1029
1548
1800
393
1607
1029
1108
1669
1901
415
1660
1068
1145
1732
1956
426
697
699
700
R456 Karakaj 3 - granica RS (Šetići)
R456 Priboj 2 - Lopare
R456 Lopare - Mačkovac
12.910
8.827
2.000
RB
RB
RB
3333
2359
1347
3015
2151
1457
3064
2250
1521
3235
2342
1583
3308
2360
1596
7.760
RB
286
280
293
306
310
0.339
3.536
43.500
9.565
8.053
0.849
4.057
17.840
30.500
11.900
32.400
12.121
11.765
8.345
2.817
1.106
11.999
2.007
3.953
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
AB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
607
1296
314
424
1177
341
59
839
554
855
792
2257
3737
4506
2143
2509
1097
885
3199
588
1497
245
411
1183
411
69
845
607
768
878
2122
3945
4774
2035
2674
1115
949
3775
615
1699
258
430
1237
430
72
884
635
755
884
2096
3810
4711
2065
2582
1097
947
3646
643
1819
291
448
1248
448
75
902
661
782
921
2158
3634
4593
1997
2436
1064
903
3578
648
1950
308
453
1254
456
76
913
668
775
919
2150
3517
4455
1936
2369
1044
874
3493
Skelani - granica RS (Skelani)
Zeleni Jadar - Srebrenica 1
Srebrenica 1 - Srebrenica 2
Srebrenica 2 - Bratunac 1
Bratunac 1 - Bratunac 2
701
R456 Mačkovac - Piperi
702
705
706
708
709
715
718
719
720
721
722
731
736
737
739
740
741
744
745
R456
R457
R457
R458
R458
R459
R459
R459
R459
R459a
R459a
R462
R462a
R462a
R463
R463
R463
R464
R464
746
753
754
R464 Grebnice - granica RS (Grebnice)
R465 granica RS (Orline) - Doboj Novi
R465 Doboj (Poljice) - Bušletić
0.769
18.792
10.980
RB
RB
RB
2255
1646
1125
2008
1509
1305
2019
1564
1353
1962
1657
1433
1898
1667
1443
755
756
764
765
766
R465
R465a
R467
R467
R467
31.782
25.000
22.148
45.100
5.108
RB
RB
RB
RB
RB
1394
729
398
299
40
1331
871
435
344
30
1351
903
459
363
32
1285
957
504
389
34
1275
963
527
406
35
767
768
769
R467 Pešurići - Međeđa
R467 Brodar - Rudo 1
R467a Presječeni Bor - Pešurići
14.273
25.959
2.700
RB
RB
RB
18
594
27
13
652
20
14
690
21
15
740
23
16
764
25
771
781
782
R468 granica RS (Išerić Brdo) - Sokolac
R472 Polje - Podnovlje
R473 Tedin Han - Teslić (Barići)
26.025
16.905
25.744
RB
RB
RB
582
1901
973
700
1661
815
739
1762
918
801
1667
968
836
1654
970
783
R473 Teslić (Barići) - Teslić 1
1.643
RB
12118
10220
10713
11209
11227
784
785
787
R473 Teslić 1 - Teslić 2
R473 Teslić 2 - granica RS (Podjezera)
R473L Teslić 1 - Teslić 2
0.241
31.349
0.241
RB
RB
RB
8927
2225
8885
8659
1719
8174
8755
1937
8208
9205
2081
8618
9234
2091
8665
788
789
790
R474 Srbac - Prnjavor
R474 Gornja Vijaka 1 - Gornja Vijaka 2
R474 Gornja Vijaka 2 - Razboj
43.000
0.821
15.431
RB
RB
RB
2297
4167
3540
2150
3967
3067
2188
3933
3041
2154
4059
3139
2155
4123
3181
0.838
RB
1133
1454
1538
1652
1657
12.133
21.705
RB
RB
502
3196
678
3651
764
3744
821
4004
824
4107
Piperi - granica RS (Šibošnica)
Brod na Drini 3 - Foča 2
Dragočava - granica RS (Šula)
granica RS (Površnica) - Lopare
Mačkovac - granica RS (Čelić)
Piperi - granica RS (Lukavica)
granica RS (Mirosavci) - Bobetino Brdo
Bobetino Brdo - Ugljevička Obrijež
Stari Ugljevik - Glavičice
Bobetino Brdo - Donja Bukovica
Vršani - Rača
Crkvina - granica RS (Ledenice)
Grebnice - Obudovac 1
Obudovac 2 - Lončari
granica (Bok) - Obudovac 2
Obudovac 2 - Obudovac 1
Obudovac 1 - granica RS (Tramošnica)
granica RS (Prud) - Šamac 2
Šamac 1 - Grebnice
Bušletić - Modriča 2
Bušletić - granica RS (Zelinja)
granica RS (Žeravice) - Han Pijesak 1
Han Pijesak 2 - Borike
Brankovići - Pešurići
791
R474 Razboj - Tedin Han
792
796
R474 Tedin Han - granica RS (Križ)
R474a Razboj - Rudanka
15
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj
dionice
Section
number
Put
Road
797
798
799
800
801
802
803
R475
R475
R475a
R476
R476
R476a
R477
804
805
806
807
808
809
811
R477
R477
R477a
R478
R479
R480
R482
16
Dužina
dionice
Section
length
Način
brojanja
Counting
type
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Kostajnica - Karan
Karan - Dragotinja
Karan - Novi Grad 3
Čelinac - Ukrina
Ukrina - Gornja Vijaka 2
Ukrina - Klupe
Kozarac - Vodice
17.800
9.000
22.000
25.244
23.000
28.127
17.500
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
315
383
264
2816
1890
640
830
270
296
293
2595
1540
808
800
285
306
303
2735
1527
910
833
306
322
319
2959
1576
978
880
307
333
329
3017
1601
982
877
Vodice - Vrbaška 1
Čatrnja - Nova Topola
Vodice - Kozarska Dubica 2
Vrbaška 2 - Ivanjska
Kobaš 1 - Kobaš 2
Derviši - Klašnice 2
Vrhovi - Johovac
30.260
15.004
22.000
31.000
0.900
9.234
21.650
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
350
2614
974
1218
265
7013
1654
448
2391
1099
1076
473
7671
1562
466
2461
1180
1120
481
7956
1596
492
2536
1272
1186
473
8201
1707
489
2529
1310
1176
474
8330
1724
Dionica
Section
PGDS [voz/dan]
AADT [vehicles/day]
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
PODACI O AUTOMATSKOM BROJANJU VOZILA
DATA ON AUTOMATIC TRAFFIC COUNTING
17
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
18
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
PGDS I STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
AADT AND TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Dužina vozila / Vehicle length
5,5-12 m
(%) 12-16,5 m
(%)
335 11.6
81
2.8
296 10.3
87
3.1
Loka litet
Location
Smjer
Direction
000001
I
II
000002
ukupno / total
I
II
4941
1476
1402
85.9
93.3
91.7
630
89
92
11.0
5.6
6.1
169
17
24
2.9
1.1
1.6
13
0
10
0.2
0.0
0.7
5753
1583
1528
ukupno / total
I
II
ukupno / total
I
II
2878
1557
1516
3073
0
0
92.5
86.7
84.8
85.8
0.0
0.0
181
189
206
395
0
0
5.8
10.5
11.5
11.0
0.0
0.0
41
49
65
114
0
0
1.3
2.7
3.6
3.2
0.0
0.0
10
0
0
1
0
0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3111
1796
1788
3583
0
0
ukupno / total
I
II
ukupno / total
0
954
939
1893
0.0
91.6
90.8
91.2
0
79
87
166
0.0
7.6
8.4
8.0
0
8
8
16
0.0
0.7
0.8
0.8
0
0
0
1
0.0
0.0
0.0
0.0
0
1042
1034
2076
I
II
ukupno / total
I
II
ukupno / total
541
537
1078
621
601
1221
89.8
90.0
89.9
85.9
85.3
85.6
52
49
101
73
75
148
8.6
8.2
8.4
10.1
10.7
10.4
10
10
20
28
28
55
1.6
1.7
1.7
3.8
3.9
3.9
0
0
0
2
1
2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
603
597
1199
723
704
1428
I
II
ukupno / total
6100
6425
12526
92.0
90.9
91.4
385
439
824
5.8
6.2
6.0
146
196
342
2.2
2.8
2.5
2
5
7
0.0
0.1
0.1
6634
7065
13699
I
II
ukupno / total
I
1197
1170
2367
5457
86.3
85.0
85.6
88.8
130
141
271
520
9.4
10.2
9.8
8.5
59
65
125
157
4.3
4.8
4.5
2.6
1
1
2
12
0.1
0.0
0.1
0.2
1388
1377
2765
6147
II
ukupno / total
5555
11012
90.3
89.6
440
961
7.2
7.8
153
310
2.5
2.5
1
13
0.0
0.1
6149
12295
I
II
ukupno / total
I
0
0
0
1975
0.0
0.0
0.0
89.4
0
0
0
123
0.0
0.0
0.0
5.6
0
0
0
109
0.0
0.0
0.0
4.9
0
0
0
1
0.0
0.0
0.0
0.1
0
0
0
2208
II
ukupno / total
I
II
1996
3970
1769
1763
89.5
89.5
73.3
73.0
122
244
334
331
5.5
5.5
13.8
13.7
111
220
306
320
5.0
5.0
12.7
13.2
2
3
5
1
0.1
0.1
0.2
0.1
2230
4438
2413
2415
000015
ukupno / total
I
II
ukupno / total
I
II
3532
3319
3334
6653
6066
6224
73.2
81.3
84.6
82.9
84.4
86.5
665
404
376
780
708
587
13.8
9.9
9.5
9.7
9.9
8.2
626
346
231
577
365
383
13.0
8.5
5.9
7.2
5.1
5.3
6
13
1
14
48
3
0.1
0.3
0.0
0.2
0.7
0.0
4829
4082
3942
8024
7187
7197
000016
ukupno / total
I
II
12291
2731
2726
85.4
93.6
93.6
1295
154
154
9.0
5.3
5.3
748
31
32
5.2
1.1
1.1
51
2
1
0.4
0.1
0.0
14384
2918
2912
ukupno / total
I
II
ukupno / total
5457
1207
1181
2388
93.6
88.7
88.5
88.6
308
129
127
256
5.3
9.5
9.5
9.5
63
24
25
49
1.1
1.8
1.9
1.8
2
1
1
2
0.0
0.1
0.1
0.1
5830
1361
1335
2695
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000017
<5,5 m
(%)
2470 85.3
2471 86.5
>16,5 m
(%)
11
0.4
2
0.1
Ukupno
Total
2896
2856
19
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Dužina vozila / Vehicle length
Lokalitet
Location
Smjer
Direction
I
1446
85.1
178
10.5
73
4.3
2
0.1
1699
000018
II
ukupno / total
1469
2915
85.2
85.2
170
348
9.9
10.2
85
157
4.9
4.6
1
3
0.0
0.1
1724
3423
I
II
492
466
79.2
75.8
84
85
13.5
13.9
45
61
7.2
10.0
1
2
0.2
0.3
621
614
000019
000020
000021
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
>16,5 m
(%)
Ukupno
Total
ukupno / total
957
77.5
169
13.7
106
8.6
3
0.2
1235
I
II
ukupno / total
1290
1282
2572
86.5
85.0
85.7
137
148
285
9.2
9.8
9.5
64
78
142
4.3
5.2
4.7
1
1
1
0.0
0.0
0.0
1491
1508
2999
I
II
482
486
91.2
92.5
35
28
6.7
5.3
11
11
2.0
2.2
0
0
0.1
0.0
528
526
ukupno / total
968
91.8
63
6.0
22
2.1
1
0.1
1054
I
II
915
921
84.4
84.5
116
111
10.7
10.2
48
55
4.5
5.1
4
3
0.4
0.3
1084
1091
ukupno / total
I
1836
2155
84.4
81.1
227
288
10.5
10.8
104
213
4.8
8.0
8
2
0.4
0.1
2174
2657
000023
II
2164
82.3
287
10.9
179
6.8
1
0.0
2631
000024
ukupno / total
I
II
4319
2186
1979
81.7
88.3
85.5
574
188
208
10.9
7.6
9.0
392
101
127
7.4
4.1
5.5
3
2
0
0.0
0.1
0.0
5287
2477
2315
ukupno / total
I
4165
1700
86.9
85.1
397
200
8.3
10.0
228
87
4.8
4.4
2
10
0.0
0.5
4792
1997
II
1694
83.7
216
10.7
113
5.6
1
0.0
2024
ukupno / total
I
3394
0
84.4
0.0
416
0
10.3
0.0
201
0
5.0
0.0
11
0
0.3
0.0
4021
0
000022
000025
000026
000027
000028
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
ukupno / total
I
II
0
2547
0.0
86.3
0
273
0.0
9.2
0
129
0.0
4.4
0
2
0.0
0.1
0
2950
II
ukupno / total
I
2456
5003
2250
84.9
85.6
89.3
277
549
165
9.6
9.4
6.5
157
286
103
5.4
4.9
4.1
1
3
2
0.0
0.1
0.1
2892
5842
2520
II
2264
91.1
148
5.9
73
2.9
1
0.0
2485
ukupno / total
I
4514
2583
90.2
92.0
312
197
6.2
7.0
175
26
3.5
0.9
3
1
0.1
0.0
5005
2807
000029
II
ukupno / total
2552
5136
92.8
92.4
173
370
6.3
6.7
24
51
0.9
0.9
1
1
0.0
0.0
2751
5558
I
3403
93.3
203
5.6
41
1.1
1
0.0
3647
000030
II
ukupno / total
3370
6773
93.4
93.3
198
401
5.5
5.5
40
81
1.1
1.1
1
2
0.0
0.0
3609
7256
I
II
ukupno / total
2749
2782
5531
91.4
92.2
91.8
207
191
398
6.9
6.3
6.6
51
43
94
1.7
1.4
1.6
1
0
2
0.0
0.0
0.0
3008
3016
6025
000031
I
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
000032
II
ukupno / total
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
I
1041
81.9
186
14.6
42
3.3
2
0.2
1271
000033
II
ukupno / total
1094
2136
82.7
82.3
188
373
14.2
14.4
40
82
3.1
3.2
0
3
0.0
0.1
1323
2594
I
II
ukupno / total
819
812
1631
87.9
88.7
88.3
82
77
159
8.8
8.4
8.6
30
27
57
3.2
3.0
3.1
0
0
1
0.1
0.0
0.0
932
916
1848
000034
000035
000036
20
<5,5 m
I
3245
91.4
255
7.2
50
1.4
2
0.0
3552
II
ukupno / total
3229
6475
91.7
91.5
232
487
6.6
6.9
61
111
1.7
1.6
1
3
0.0
0.0
3523
7075
I
II
1315
1332
90.8
91.4
114
106
7.8
7.3
19
19
1.3
1.3
0
0
0.0
0.0
1449
1457
ukupno / total
2647
91.1
220
7.6
38
1.3
1
0.0
2906
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Dužina vozila / Vehicle length
Lokalitet
Location
Smjer
Direction
I
1185
89.3
106
8.0
36
2.7
0
0.0
1328
000037
II
ukupno / total
1145
2330
88.1
88.7
107
213
8.3
8.1
46
82
3.6
3.1
0
1
0.0
0.0
1299
2626
I
II
832
832
89.4
88.0
68
72
7.3
7.6
31
41
3.3
4.4
0
1
0.0
0.1
931
945
ukupno / total
1664
88.7
140
7.4
72
3.8
1
0.1
1877
I
II
ukupno / total
371
363
734
87.9
86.1
87.0
29
27
56
6.8
6.4
6.6
22
30
51
5.1
7.1
6.1
1
1
2
0.2
0.3
0.3
422
421
843
I
II
805
802
90.8
90.6
67
69
7.5
7.8
15
14
1.7
1.6
0
0
0.0
0.0
887
885
ukupno / total
1607
90.7
135
7.6
29
1.7
0
0.0
1772
I
II
542
537
88.2
89.0
57
52
9.4
8.6
15
14
2.4
2.4
0
0
0.0
0.0
615
603
ukupno / total
I
1078
326
88.6
94.0
109
19
9.0
5.5
29
2
2.4
0.5
1
0
0.0
0.0
1218
347
000042
II
328
93.2
22
6.3
2
0.6
0
0.0
352
000043
ukupno / total
I
II
655
323
321
93.6
91.8
91.5
41
25
26
5.9
7.2
7.5
4
3
3
0.5
1.0
0.9
0
0
0
0.0
0.0
0.0
700
352
351
ukupno / total
I
644
555
91.6
94.3
52
31
7.4
5.3
7
2
0.9
0.4
0
0
0.0
0.0
703
588
000038
000039
000040
000041
000044
000045
000046
000047
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
>16,5 m
(%)
Ukupno
Total
II
548
93.6
34
5.9
3
0.5
0
0.0
585
ukupno / total
I
1102
463
94.0
91.6
65
36
5.6
7.1
5
5
0.4
1.1
0
1
0.0
0.2
1173
506
II
462
90.2
44
8.6
5
1.1
1
0.1
512
ukupno / total
I
926
776
90.9
96.7
80
24
7.9
3.0
11
2
1.1
0.3
2
0
0.2
0.0
1018
802
II
ukupno / total
I
768
1544
430
96.0
96.4
88.6
30
54
28
3.8
3.4
5.7
2
4
27
0.2
0.3
5.6
0
0
0
0.0
0.0
0.1
800
1602
485
II
429
88.4
27
5.7
28
5.8
0
0.0
485
ukupno / total
I
859
0
88.5
0.0
55
0
5.7
0.0
56
0
5.7
0.0
1
0
0.1
0.0
970
0
000048
II
ukupno / total
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
I
7363
96.3
253
3.3
26
0.3
4
0.0
7645
000049
II
ukupno / total
3866
11229
98.6
97.1
40
294
1.0
2.5
10
36
0.3
0.3
5
8
0.1
0.1
3922
11567
I
II
ukupno / total
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
000050
I
1683
77.8
266
12.3
209
9.7
5
0.2
2163
000051
II
ukupno / total
1665
3348
78.4
78.1
271
537
12.7
12.5
186
395
8.8
9.2
2
7
0.1
0.2
2123
4287
I
1421
82.0
196
11.3
116
6.7
1
0.1
1734
000052
II
ukupno / total
1457
2878
81.7
81.8
207
402
11.6
11.4
118
234
6.6
6.6
1
3
0.1
0.1
1783
3517
I
II
ukupno / total
1749
1741
3489
86.5
86.2
86.3
213
221
434
10.5
10.9
10.7
60
58
118
3.0
2.9
2.9
1
1
1
0.0
0.0
0.0
2022
2020
4042
000053
000054
000055
I
1753
90.3
136
7.0
51
2.6
1
0.1
1942
II
ukupno / total
1785
3538
90.7
90.5
141
277
7.1
7.1
40
92
2.1
2.3
2
3
0.1
0.1
1968
3910
I
II
511
506
96.3
95.5
19
23
3.6
4.4
1
1
0.1
0.1
0
0
0.0
0.0
531
530
ukupno / total
1018
95.9
42
4.0
1
0.1
0
0.0
1062
21
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
22
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
AUTOMATSKI BROJAČ / AUTOMATIC COUNTER
BR./NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
PODACI SA AUTOMATSKIH BROJAČA VOZILA
DATA FROM AUTOMATIC TRAFFIC COUNTERS
23
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
24
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
Avgust-August
6121
6775
5407
6028
7217
5718
5889
6272
4927
2
5136
5223
5373
6067
5597
5506
5771
7397
5779
5961
5453
4927
3
5696
4428
5481
6588
6759
5588
5901
7412
5764
6684
5235
5162
4
5731
4694
5584
6073
6221
5499
6377
6962
5840
6331
5455
5218
5
4360
5155
4794
6036
6422
5953
6297
6938
6249
4987
5473
5872
6
3616
5200
4833
5354
7511
6150
6209
7215
5973
5548
5655
5586
7
4556
5143
5655
5299
6596
5869
6276
6622
5794
5885
6035
5001
8
4677
4928
5346
5433
6919
5175
6117
7084
5852
5749
5761
4957
DecembarDecember
Juli-July
5443
NovembarNovember
Juni-June
5198
OktobarOctober
Maj-May
4234
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
5487
5204
4594
5471
5156
5450
5854
6790
5758
6158
5153
5399
10
5098
4481
5051
5673
6282
5549
6657
6752
5806
6767
5240
5501
11
5378
5012
5370
6226
5792
5709
6964
6587
5918
6438
5647
5600
12
4903
4899
5620
6373
6216
5536
7065
6759
6398
6609
5587
5904
13
4556
5108
5725
5367
6045
5976
6435
6584
6407
6186
5243
5187
14
4120
4454
5208
5870
6064
6326
6326
6825
5969
6239
5959
4471
15
5294
4754
6013
6042
6005
5378
6417
7227
5833
5954
5402
5344
16
5227
5162
5538
5720
6395
5818
6452
6885
5839
6130
4684
5355
17
5452
4372
5183
5808
6232
5896
6692
6335
5892
6494
5053
5382
18
5269
4608
4985
6543
5479
5693
7370
6070
5813
6248
5427
5347
19
5749
4986
4941
6405
5781
5602
7103
6570
6668
5362
5148
5940
20
5048
5106
5062
5948
6023
6167
7038
6244
6350
5209
4974
5784
21
4313
5251
5680
5562
5807
5878
6924
6240
5545
5616
4742
5102
22
4427
5704
5109
5721
6266
5149
6347
6444
5796
5579
5334
5715
23
4515
5178
4653
5960
6326
5687
6671
6225
5826
5680
4955
6340
24
4491
4884
4804
6583
6289
5842
6515
5901
5964
6396
5151
6589
25
5035
4830
5375
5272
5346
6223
7090
6232
6062
6622
4823
6175
26
4668
3805
5264
5943
5439
5895
7273
6108
6376
5473
5365
6430
27
4252
5435
5202
5749
5757
6372
6858
5988
6359
5682
4791
5597
28
4698
5278
5618
5705
5685
6394
6809
6492
5718
6208
5468
4838
29
4966
5605
5900
7039
5680
5780
7392
6596
6053
6555
4999
4903
30
5045
5488
7664
6164
5686
7249
6366
5657
6224
4554
5382
31
4849
5274
6872
5914
UkupnoTotal
ProsjekAverage
5921
6297
5177
150846 144085 164166 179615 188950 173153 205349 204981 178976 187160 159038 169112
4866
4968
5296
5987
6095
5772
6624
6612
5966
6037
5301
5455
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5753
25
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
66132
87.2
7972
10.5
1481
2.0
267
0.4
75852
II
66855
89.1
6551
8.7
1550
2.1
38
0.1
74994
132987
88.2
14523
9.6
3031
2.0
305
0.2
150846
62513
85.4
8418
11.5
1872
2.6
363
0.5
73166
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
I
Mart-March
II
ukupno-total
April-April
Maj-May
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
(%)
63222
89.1
5986
8.4
1695
2.4
16
0.0
70919
125735
87.3
14404
10.0
3567
2.5
379
0.3
144085
70178
84.3
10045
12.1
2538
3.0
453
0.5
83214
71472
88.3
7235
8.9
2222
2.7
23
0.0
80952
141650
86.3
17280
10.5
4760
2.9
476
0.3
164166
11.9
2549
2.9
453
0.5
89064
9329
10.3
2800
3.1
17
0.0
90551
179615
153829
85.6
19967
11.1
5349
3.0
470
0.3
I
79820
84.9
10962
11.7
2833
3.0
424
0.5
94039
II
80736
85.1
10679
11.3
3476
3.7
20
0.0
94911
160556
85.0
21641
11.5
6309
3.3
444
0.2
188950
I
74459
86.6
8886
10.3
2409
2.8
236
0.3
85990
II
75015
86.1
9141
10.5
2980
3.4
27
0.0
87163
149474
86.3
18027
10.4
5389
3.1
263
0.2
173153
I
88295
86.1
11193
10.9
2871
2.8
217
0.2
102576
II
89033
86.6
10433
10.2
3284
3.2
23
0.0
102773
177328
86.4
21626
10.5
6155
3.0
240
0.1
205349
89586
85.7
11517
11.0
3191
3.1
224
0.2
104518
I
II
I
II
86181
85.8
11012
11.0
3255
3.2
15
0.0
100463
175767
85.7
22529
11.0
6446
3.1
239
0.1
204981
74264
84.0
10940
12.4
2947
3.3
280
0.3
88431
77089
85.1
10237
11.3
3188
3.5
31
0.0
90545
151353
84.6
21177
11.8
6135
3.4
311
0.2
178976
I
78898
83.9
12023
12.8
2758
2.9
384
0.4
94063
II
79878
85.8
10122
10.9
2985
3.2
112
0.1
93097
187160
158776
84.8
22145
11.8
5743
3.1
496
0.3
I
68228
84.7
9814
12.2
2112
2.6
368
0.5
80522
II
67406
85.9
8605
11.0
2338
3.0
167
0.2
78516
135634
85.3
18419
11.6
4450
2.8
535
0.3
159038
ukupno-total
DecembarDecember
<16,5 m
10638
ukupno-total
NovembarNovember
(%)
84.7
ukupno-total
OktobarOctober
12-16,5 m
86.6
ukupno-total
SeptembarSeptember
(%)
75424
ukupno-total
AvgustAugust
5,5-12 m
78405
ukupno-total
Juli-July
(%)
I
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
UkupnoTotal
II
ukupno-total
26
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
I
76063
85.9
10150
11.5
2109
2.4
269
0.3
88591
II
69246
86.0
8828
11.0
2235
2.8
212
0.3
80521
ukupno-total
145309
85.9
18978
11.2
4344
2.6
481
0.3
169112
I
903860
85.3
122558
11.6
29670
2.8
3938
0.4
1060026
II
ukupno-total
I
904538
86.5
108158
10.3
32008
3.1
701
0.1
1045405
1808398
85.9
230716
11.0
61678
2.9
4639
0.2
2105431
2470
85.3
335
11.6
81
2.8
11
0.4
2896
II
2471
86.5
296
10.3
87
3.1
2
0.1
2856
ukupno-total
4941
85.9
630
11.0
169
2.9
13
0.2
5753
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
23.1/srijeda
28.3/petak
I+II
28.3/petak
I
II
5/petak
I+II
5/petak
I
17/srijeda
28/petak
II
28/petak
19/srijeda
I
II
15/srijeda
I+II
2/četvrtak
II
15/srijeda
I
I+II
30/utorak
18/četvrtak
I
II
26/utorak
11/četvrtak
I+II
I+II
13/srijeda
I
II
2/srijeda
27/srijeda
I+II
I
7/ponedeljak
11/srijeda
16/srijeda
I+II
II
20/petak
18/srijeda
I
II
30/petak
21/srijeda
II
8/četvrtak
I
I+II
8/utorak
18/petak
II
8/utorak
I
I+II
28/petak
I+II
28/petak
I
28/petak
26/utorak
II
28/četvrtak
29/petak
I
II
29/utorak
I+II
I+II
23/srijeda
29/utorak
datum/dan
27
2
3
2
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
10
3
4
12
3
5
13
0
6
10
2
1
18
5
9
15
2
9
9
2
3
10
4
5
12
2
5
0
0
0
8
1
3
9
0
5
voz/h
6.5/utorak
1.5/četvrtak
1.5/četvrtak
26/petak
6/subota
30/utorak
14/petak
27/četvrtak
1/subota
29/srijeda
25/subota
12/nedelja
20/subota
20/subota
7/nedelja
3/nedelja
2/subota
3/nedelja
21/ponedeljak
18/petak
6/nedelja
14/subota
28/subota
29/nedelja
6/utorak
1/četvrtak
1/četvrtak
30/srijeda
3/četvrtak
27/nedelja
28/petak
30/nedelja
28/petak
2/subota
2/subota
21/četvrtak
19/subota
19/subota
19/subota
datum/dan
11
11
19
15
17
13
15
18
14
15
16
18
14
14
19
19
15
19
16
17
20
15
15
19
11
11
19
17
16
19
15
14
15
14
14
15
11
11
11
čas
maksimalni čas
642
429
412
544
327
319
542
296
281
578
395
325
563
335
312
579
343
376
546
314
378
459
287
306
642
429
412
578
305
337
482
263
273
512
334
254
618
292
326
voz/h
6.1/nedelja
29.12/ponedeljak
6.1/nedelja
14/nedelja
29/ponedeljak
14/nedelja
30/nedelja
20/četvrtak
16/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
22/srijeda
21/nedelja
7/nedelja
30/utorak
24/nedelja
31/nedelja
24/nedelja
2/srijeda
1/utorak
2/srijeda
22/nedelja
22/nedelja
8/nedelja
9/petak
25/nedelja
9/petak
25/petak
6/nedelja
25/petak
9/nedelja
5/srijeda
6/četvrtak
26/utorak
14/četvrtak
26/utorak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
3616
1643
1864
4471
1643
2338
4554
2013
2169
4987
2258
2645
5545
2656
2711
5901
2686
3044
5771
2840
2836
5149
2419
2707
5156
2539
2486
5272
2481
2329
4594
2080
2398
3805
1770
1881
3616
1752
1864
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
30.4/srijeda
30.4/srijeda
3.8/nedelja
24/srijeda
24/srijeda
24/srijeda
1/subota
1/subota
1/subota
10/petak
25/subota
10/petak
19/petak
19/petak
7/nedelja
3/nedelja
1/petak
3/nedelja
29/utorak
18/petak
20/nedelja
28/subota
27/petak
28/subota
6/utorak
6/utorak
6/utorak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
15/subota
15/subota
14/petak
22/petak
22/petak
22/petak
19/subota
4/petak
19/subota
datum/dan
maksimalni dan
7664
4001
4059
6589
3230
3359
6272
3209
3063
6767
3579
3672
6668
3584
3138
7412
3659
4059
7392
3781
3697
6394
3416
3161
7511
3759
3752
7664
4001
3663
6013
3115
3058
5704
2891
2813
5749
3024
2866
voz/h
5169
2580
2590
4985
2371
2613
4832
2390
2442
5489
2732
2757
5357
2695
2662
5758
2865
2893
5793
2935
2858
5099
2598
2501
5426
2751
2675
5414
2742
2672
4826
2388
2438
4570
2256
2314
4447
2218
2230
583
276
307
470
226
244
469
227
242
549
271
277
609
323
286
854
376
479
831
380
450
673
308
366
669
311
359
574
277
297
470
224
246
399
189
209
419
202
217
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
5800
2881
2918
5545
2644
2901
5354
2626
2728
6047
3000
3047
5948
3009
2940
6619
3276
3344
6568
3291
3278
5800
2934
2866
6163
3104
3059
6073
3057
3016
5272
2596
2676
5007
2465
2542
5009
2491
2518
prosjek
radnim
danom
5650
2802
2848
5196
2464
2732
5210
2602
2608
6009
3012
2997
6014
3044
2970
6598
3168
3430
6785
3386
3399
5706
2839
2867
5987
2995
2992
5815
2941
2874
5346
2644
2702
4867
2394
2472
4668
2320
2348
prosjek
vikendom
6250
3122
3127
5966
3018
2948
6612
3241
3372
6624
3315
3309
5772
2905
2866
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
28
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
23.1/Wednesday
28.3/Friday
I+II
I
II
5/Friday
28.3/Friday
I+II
5/Friday
I
17/Wednesday
28/Friday
I+II
II
28/Friday
19/Wednesday
I
II
2/Thursday
15/Wednesday
II
15/Wednesday
I
I+II
30/Tuesday
18/Thursday
11/Thursday
I
II
26/Tuesday
I+II
13/Wednesday
II
I
I+II
2/Wednesday
27/Wednesday
I+II
I
7/Monday
11/Wednesday
16/Wednesday
I+II
II
20/Friday
18/Wednesday
I
II
30/Friday
21/Wednesday
II
I
I+II
18/Friday
8/Thursday
I+II
8/Tuesday
I
8/Tuesday
28/Friday
II
28/Friday
II
28/Friday
I
I+II
26/Tuesday
I+II
29/Friday
I
28/Thursday
29/Tuesday
I+II
II
23/Wednesday
29/Tuesday
datum/dan
2
3
2
1
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
10
3
4
12
3
5
13
0
6
10
2
1
18
5
9
15
2
9
9
2
3
10
4
5
12
2
5
0
0
0
8
1
3
9
0
5
voz/h
6.5/Tuesday
1.5/Thursday
1.5/Thursday
26/Friday
6/Saturday
30/Tuesday
14/Friday
27/Thursday
1/Saturday
29/Wednesday
25/Saturday
12/Sunday
20/Saturday
20/Saturday
7/Sunday
3/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
21/Monday
18/Friday
6/Sunday
14/Saturday
28/Saturday
29/Sunday
6/Tuesday
1/Thursday
1/Thursday
30/Wednesday
3/Thursday
27/Sunday
28/Friday
30/Sunday
28/Friday
2/Saturday
2/Saturday
21/Thursday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
datum/dan
11
11
19
15
17
13
15
18
14
15
16
18
14
14
19
19
15
19
16
17
20
15
15
19
11
11
19
17
16
19
15
14
15
14
14
15
11
11
11
čas
maximum hour
642
429
412
544
327
319
542
296
281
578
395
325
563
335
312
579
343
376
546
314
378
459
287
306
642
429
412
578
305
337
482
263
273
512
334
254
618
292
326
voz/h
6.1/Sunday
29.12/Monday
6.1/Sunday
14/Sunday
29/Monday
14/Sunday
30/Sunday
20/Thursday
16/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
22/Wednesday
21/Sunday
7/Sunday
30/Tuesday
24/Sunday
31/Sunday
24/Sunday
2/Wednesday
1/Tuesday
2/Wednesday
22/Sunday
22/Sunday
8/Sunday
9/Friday
25/Sunday
9/Friday
25/Friday
6/Sunday
25/Friday
9/Sunday
5/Wednesday
6/Thursday
26/Tuesday
14/Thursday
26/Tuesday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
3616
1643
1864
4471
1643
2338
4554
2013
2169
4987
2258
2645
5545
2656
2711
5901
2686
3044
5771
2840
2836
5149
2419
2707
5156
2539
2486
5272
2481
2329
4594
2080
2398
3805
1770
1881
3616
1752
1864
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
30.4/Wednesday
30.4/Wednesday
3.8/Sunday
24/Wednesday
24/Wednesday
24/Wednesday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
10/Friday
25/Saturday
10/Friday
19/Friday
19/Friday
7/Sunday
3/Sunday
1/Friday
3/Sunday
29/Tuesday
18/Friday
20/Sunday
28/Saturday
27/Friday
28/Saturday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
15/Saturday
15/Saturday
14/Friday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
19/Saturday
4/Friday
19/Saturday
datum/dan
maximum day
7664
4001
4059
6589
3230
3359
6272
3209
3063
6767
3579
3672
6668
3584
3138
7412
3659
4059
7392
3781
3697
6394
3416
3161
7511
3759
3752
7664
4001
3663
6013
3115
3058
5704
2891
2813
5749
3024
2866
voz/h
5169
2580
2590
4985
2371
2613
4832
2390
2442
5489
2732
2757
5357
2695
2662
5758
2865
2893
5793
2935
2858
5099
2598
2501
5426
2751
2675
5414
2742
2672
4826
2388
2438
4570
2256
2314
4447
2218
2230
583
276
307
470
226
244
469
227
242
549
271
277
609
323
286
854
376
479
831
380
450
673
308
366
669
311
359
574
277
297
470
224
246
399
189
209
419
202
217
5800
2881
2918
5545
2644
2901
5354
2626
2728
6047
3000
3047
5948
3009
2940
6619
3276
3344
6568
3291
3278
5800
2934
2866
6163
3104
3059
6073
3057
3016
5272
2596
2676
5007
2465
2542
5009
2491
2518
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
5650
2802
2848
5196
2464
2732
5210
2602
2608
6009
3012
2997
6014
3044
2970
6598
3168
3430
6785
3386
3399
5706
2839
2867
5987
2995
2992
5815
2941
2874
5346
2644
2702
4867
2394
2472
4668
2320
2348
weekend
average
6250
3122
3127
5966
3018
2948
6612
3241
3372
6624
3315
3309
5772
2905
2866
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
7000
6000
5267
5262
2002
2003
5800
5753
2007
2008
5800
5753
2007
2008
5492
5406
5276
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5267
5262
2002
2003
5491
5406
5277
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
29
30
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
PGDS 5753 voz/dan - AADT 5753
April-April
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita - Ivanjska
PGDS 5753 voz/dan
AADT 5753 veh/day
450
Broj vozila-Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
5000
Broj vozila-Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
četvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
31
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000001
Bistrica / 9+600,00
M 4 / Lamovita – Ivanjska
PGDS-AADT
5753
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
16
16
16
17
16
15
17
Sat u godiniHour in year
3036
7169
7265
3041
3042
89
2248
6642
Dan-Day of
week
utorakTuesday
subotaSaturday
srijedaWednesday
utorakTuesday
utorakTuesday
petakFriday
četvrtakThursday
petakFriday
Datum-Date
6
25
29
6
6
4
3
3
MjesecMonth
Maj-May
OktobarOctober
OktobarOctober
Maj-May
Maj-May
JanuarJanuary
April-April
OktobarOctober
VrijednostValue
642
557
540
528
521
513
493
474
% - percent
11.16
9.68
9.39
9.18
9.06
8.92
8.57
8.24
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
32
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
Avgust-August
2786
3362
3192
3300
5918
3086
3263
3658
2442
2
3157
2565
2380
2499
3488
2757
3259
6555
2803
2956
3153
2325
3
3047
2269
2067
2527
3515
2805
3097
7749
2800
3145
2633
2397
4
3129
2347
2186
2800
3336
2894
3917
5494
2760
3455
2414
2440
5
3103
2323
2211
2825
2951
3053
4292
4895
3054
2736
2544
2818
6
2372
2408
2445
2908
2941
3305
4336
4993
3171
3096
2517
2813
7
2083
2478
2733
2656
2781
3251
4032
5071
2964
2751
2722
2352
8
2022
2727
2633
2564
2964
3235
4087
4991
2821
2886
2916
2903
DecembarDecember
Juli-July
2555
NovembarNovember
Juni-June
2560
OktobarOctober
Maj-May
2822
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2095
3107
2564
2530
3317
2822
3901
4795
2578
3270
2627
2992
10
2384
2461
2494
2608
3290
2921
4323
4892
2773
3635
2547
2573
11
2153
2661
2473
3012
3084
2797
4866
4285
2863
3817
2515
2407
12
1974
2297
2560
3084
2914
2852
5481
4319
3232
3689
2434
2665
13
1858
2251
2588
2648
2776
3187
4929
4740
4875
3017
2150
2461
14
1933
2394
2972
2830
2848
3297
4387
4257
2894
2895
2703
2280
15
2347
2687
2739
2616
3039
3217
4550
4370
2737
2771
2419
2394
16
2265
2598
2494
2390
3041
3025
4685
4304
2690
2825
2168
2367
17
2416
2335
2561
2708
3352
2892
4462
4330
2625
3113
2264
2397
18
2699
2294
2377
2993
3188
2840
5415
3727
2520
3220
2319
2172
19
3008
2293
2330
2988
2839
2917
6088
3609
3018
3073
2532
2806
20
2423
2236
2748
2578
2807
3642
5330
3311
2903
2823
2605
3292
21
2183
2193
3555
2703
2675
3828
4580
3552
2839
2429
2870
2836
22
2380
2592
3318
2687
3200
3512
4807
3669
2620
2460
2842
3131
23
2330
2734
3372
2916
3003
3760
5438
3901
2495
2612
2476
3331
24
2207
2387
3708
3372
1827
3071
5487
3669
2601
3000
2470
3956
25
2245
2397
2841
4186
2012
3062
5978
3238
2592
3107
2346
3510
26
2295
2296
2681
3982
2509
2949
6596
2937
2996
2733
2341
3978
27
2094
1903
2952
3908
2295
3244
5941
3239
3173
2696
2304
3853
28
2270
2406
3162
4256
2605
3829
4941
3232
2791
2856
2720
3392
29
2261
2856
3136
3136
2751
3602
5344
3491
3079
3508
2559
3694
30
2232
2804
3586
3284
3400
5418
3830
3137
3617
2335
3908
31
2265
2695
3094
5246
3745
UkupnoTotal
74052
71055
84334
89282
91088
95158 148513 135108
ProsjekAverage
2389
2450
2720
2976
2938
3588
3500
87490
95042
77103
90385
2916
3066
2570
2916
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
3111
3172
4791
4358
33
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
34226
94.0
1846
5.1
289
0.8
44
0.1
II
29879
79.4
3057
8.1
2346
6.2
2365
6.3
37647
ukupno-total
64105
86.6
4903
6.6
2635
3.6
2409
3.3
74052
I
33514
93.0
2077
5.8
434
1.2
8
0.0
36033
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
36405
32415
92.6
2107
6.0
492
1.4
8
0.0
35022
65929
92.8
4184
5.9
926
1.3
16
0.0
71055
I
40693
92.8
2613
6.0
550
1.3
7
0.0
43863
II
37901
93.6
2149
5.3
411
1.0
10
0.0
40471
ukupno-total
78594
93.2
4762
5.6
961
1.1
17
0.0
84334
I
42347
92.6
2805
6.1
557
1.2
6
0.0
45715
II
40334
92.6
2676
6.1
541
1.2
16
0.0
43567
ukupno-total
82681
92.6
5481
6.1
1098
1.2
22
0.0
89282
I
43428
92.2
2999
6.4
672
1.4
5
0.0
47104
II
40557
92.2
2766
6.3
647
1.5
14
0.0
43984
ukupno-total
83985
92.2
5765
6.3
1319
1.4
19
0.0
91088
47927
I
44490
92.8
2830
5.9
598
1.2
9
0.0
II
43719
92.6
2766
5.9
736
1.6
10
0.0
47231
ukupno-total
88209
92.7
5596
5.9
1334
1.4
19
0.0
95158
I
73042
94.8
3328
4.3
657
0.9
10
0.0
77037
II
65652
91.9
5043
7.1
764
1.1
17
0.0
71476
138694
93.4
8371
5.6
1421
1.0
27
0.0
148513
62872
94.2
3246
4.9
624
0.9
11
0.0
66753
I
II
I
64515
94.4
3117
4.6
713
1.0
10
0.0
68355
127387
94.3
6363
4.7
1337
1.0
21
0.0
135108
41207
92.5
2769
6.2
560
1.3
16
0.0
44552
II
39762
92.6
2631
6.1
530
1.2
15
0.0
42938
ukupno-total
80969
92.5
5400
6.2
1090
1.2
31
0.0
87490
I
44739
92.5
3027
6.3
592
1.2
3
0.0
48361
II
43127
92.4
2902
6.2
632
1.4
20
0.0
46681
ukupno-total
87866
92.4
5929
6.2
1224
1.3
23
0.0
95042
I
35433
92.1
2607
6.8
442
1.1
4
0.0
38486
II
35607
92.2
2483
6.4
513
1.3
14
0.0
38617
ukupno-total
71040
92.1
5090
6.6
955
1.2
18
0.0
77103
I
44247
94.0
2425
5.2
377
0.8
3
0.0
47052
II
39580
91.3
2147
5.0
402
0.9
1204
2.8
43333
83827
92.7
4572
5.1
779
0.9
1207
1.3
90385
540238
93.3
32572
5.6
6352
1.1
126
0.0
579288
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
(%)
II
ukupno-total
SeptembarSeptember
<5,5 m
UkupnoTotal
ukupno-total
ukupno-total
34
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
I
II
ukupno-total
I
513048
91.7
33844
6.1
8727
1.6
3703
0.7
559322
1053286
92.5
66416
5.8
15079
1.3
3829
0.3
1138610
1476
93.3
89
5.6
17
1.1
0
0.0
1583
II
1402
91.7
92
6.1
24
1.6
10
0.7
1528
ukupno-total
2878
92.5
181
5.8
41
1.3
10
0.3
3111
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
12.1/subota
I
28.1/ponedeljak
22/ponedeljak
I+II
II
22/ponedeljak
22/ponedeljak
I
II
25/utorak
17/ponedeljak
II
I
I+II
27/ponedeljak
24/ponedeljak
I+II
27/ponedeljak
I
24/petak
18/četvrtak
II
29/ponedeljak
8/ponedeljak
I
II
21/četvrtak
I+II
21/četvrtak
II
26/utorak
I
I+II
9/srijeda
I+II
9/srijeda
I
3/četvrtak
9/ponedeljak
I+II
II
4/srijeda
25/srijeda
I
II
27/utorak
5/ponedeljak
27/utorak
I
II
16/srijeda
I+II
23/srijeda
22/utorak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
27/srijeda
I+II
27/srijeda
28/četvrtak
I
II
28/ponedeljak
I+II
I+II
28/ponedeljak
12/subota
datum/dan
35
2
2
4
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
17
3
2
2
4
2
17
3
2
2
3
2
2
2
1
1
3
2
2
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
9
1
4
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
voz/h
13.9/subota
3.8/nedelja
13.9/subota
27/subota
27/subota
24/srijeda
1/subota
2/nedelja
1/subota
11/subota
12/nedelja
10/petak
13/subota
14/nedelja
13/subota
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
26/subota
26/subota
19/subota
28/subota
29/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
2/petak
28/ponedeljak
30/srijeda
25/petak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
9/subota
9/subota
9/subota
19/subota
5/subota
19/subota
datum/dan
18
20
18
11
11
12
17
11
17
11
16
17
18
18
18
20
20
14
9
9
17
11
20
12
11
11
17
14
10
10
11
11
16
9
9
10
10
10
11
čas
maksimalni čas
775
426
666
365
188
203
287
171
163
314
199
199
775
167
666
586
426
357
486
310
265
290
190
164
292
150
152
320
194
202
321
220
189
277
134
144
287
146
179
voz/h
24.5/subota
24.5/subota
14.1/ponedeljak
18/četvrtak
18/četvrtak
14/nedelja
13/četvrtak
13/četvrtak
16/nedelja
21/utorak
21/utorak
22/srijeda
23/utorak
18/četvrtak
14/nedelja
26/utorak
26/utorak
26/utorak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
2/ponedeljak
11/srijeda
2/ponedeljak
24/subota
24/subota
26/ponedeljak
16/srijeda
16/srijeda
2/srijeda
3/ponedeljak
3/ponedeljak
2/nedelja
27/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
13/nedelja
11/petak
14/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
1827
109
748
2172
942
1090
2150
1065
960
2429
1153
1245
2495
1209
1194
2937
1484
1453
3097
1490
1607
2757
1367
1365
1827
109
1264
2390
1094
1245
2067
785
1158
1903
940
963
1858
1047
748
voz/h
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
3.8/nedelja
3.8/nedelja
3.8/nedelja
26/petak
26/petak
24/srijeda
1/subota
1/subota
1/subota
11/subota
12/nedelja
10/petak
13/subota
14/nedelja
13/subota
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
26/subota
26/subota
26/subota
28/subota
23/ponedeljak
21/subota
3/subota
4/nedelja
2/petak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
25/petak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
9/subota
9/subota
9/subota
2/srijeda
2/srijeda
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
7749
4166
3583
3978
1901
2250
3658
1920
1738
3817
2088
1949
4875
1700
3208
7749
4166
3583
6596
3126
3470
3829
2095
2049
3515
1816
1791
4256
2098
2393
3708
2182
2225
3107
1522
1585
3157
1564
1762
voz/h
2803
1391
1412
2678
1301
1377
2378
1207
1172
2809
1397
1412
2651
1314
1336
3819
1934
1885
4097
1983
2115
2806
1410
1396
2649
1296
1354
2715
1339
1376
2505
1221
1283
2272
1134
1138
2202
1128
1075
308
137
170
238
96
141
192
81
111
256
108
148
266
117
149
540
271
269
693
323
370
366
165
201
289
123
166
261
113
148
216
84
132
178
74
104
186
87
100
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3037
1481
1556
2918
1393
1525
2478
1207
1270
3009
1452
1557
2813
1388
1425
4159
2083
2076
4588
2202
2386
3057
1503
1554
2854
1393
1461
2796
1381
1415
2683
1290
1393
2409
1174
1235
2380
1166
1213
prosjek
radnim
danom
3273
1631
1641
2910
1411
1499
2729
1425
1304
3229
1660
1569
3201
1550
1651
4777
2461
2317
5374
2604
2771
3440
1740
1700
3072
1460
1613
3336
1595
1742
2800
1338
1461
2557
1295
1262
2401
1281
1120
prosjek
vikendom
3822
1885
1937
2916
1431
1485
4358
2205
2153
4791
2306
2485
3172
1574
1598
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
36
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
28.1/Monday
29.3/Saturday
I+II
I
II
22/Monday
12.1/Saturday
I+II
22/Monday
I
22/Monday
17/Monday
II
25/Tuesday
II
24/Monday
I
I+II
24/Friday
27/Monday
27/Monday
I
II
18/Thursday
I+II
I+II
29/Monday
8/Monday
I
II
21/Thursday
I+II
26/Tuesday
21/Thursday
I
II
3/Thursday
9/Wednesday
II
I
I+II
9/Monday
9/Wednesday
I+II
25/Wednesday
I
4/Wednesday
5/Monday
II
27/Tuesday
II
27/Tuesday
I
I+II
16/Wednesday
I+II
22/Tuesday
I
23/Wednesday
29/Saturday
II
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
27/Wednesday
I+II
28/Thursday
I
27/Wednesday
28/Monday
I+II
II
28/Monday
12/Saturday
datum/dan
2
2
4
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
17
3
2
2
4
2
17
3
2
2
3
2
2
2
1
1
3
2
2
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
9
1
4
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
voz/h
13.9/Saturday
3.8/Sunday
13.9/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
24/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
11/Saturday
12/Sunday
10/Friday
13/Saturday
14/Sunday
13/Saturday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
26/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
28/Saturday
29/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
2/Friday
28/Monday
30/Wednesday
25/Friday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
19/Saturday
5/Saturday
19/Saturday
datum/dan
18
20
18
11
11
12
17
11
17
11
16
17
18
18
18
20
20
14
9
9
17
11
20
12
11
11
17
14
10
10
11
11
16
9
9
10
10
10
11
čas
maximum hour
775
426
666
365
188
203
287
171
163
314
199
199
775
167
666
586
426
357
486
310
265
290
190
164
292
150
152
320
194
202
321
220
189
277
134
144
287
146
179
voz/h
24.5/Saturday
24.5/Saturday
14.1/Monday
18/Thursday
18/Thursday
14/Sunday
13/Thursday
13/Thursday
16/Sunday
21/Tuesday
21/Tuesday
22/Wednesday
23/Tuesday
18/Thursday
14/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
2/Monday
11/Wednesday
2/Monday
24/Saturday
24/Saturday
26/Monday
16/Wednesday
16/Wednesday
2/Wednesday
3/Monday
3/Monday
2/Sunday
27/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
13/Sunday
11/Friday
14/Monday
datum/dan
minimum day
1827
109
748
2172
942
1090
2150
1065
960
2429
1153
1245
2495
1209
1194
2937
1484
1453
3097
1490
1607
2757
1367
1365
1827
109
1264
2390
1094
1245
2067
785
1158
1903
940
963
1858
1047
748
voz/h
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
TRAFFIC PARAMETERS
3.8/Sunday
3.8/Sunday
3.8/Sunday
26/Friday
26/Friday
24/Wednesday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
11/Saturday
12/Sunday
10/Friday
13/Saturday
14/Sunday
13/Saturday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
28/Saturday
23/Monday
21/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
2/Friday
28/Monday
28/Monday
25/Friday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
2/Wednesday
2/Wednesday
4/Friday
datum/dan
maximum day
7749
4166
3583
3978
1901
2250
3658
1920
1738
3817
2088
1949
4875
1700
3208
7749
4166
3583
6596
3126
3470
3829
2095
2049
3515
1816
1791
4256
2098
2393
3708
2182
2225
3107
1522
1585
3157
1564
1762
voz/h
2803
1391
1412
2678
1301
1377
2378
1207
1172
2809
1397
1412
2651
1314
1336
3819
1934
1885
4097
1983
2115
2806
1410
1396
2649
1296
1354
2715
1339
1376
2505
1221
1283
2272
1134
1138
2202
1128
1075
308
137
170
238
96
141
192
81
111
256
108
148
266
117
149
540
271
269
693
323
370
366
165
201
289
123
166
261
113
148
216
84
132
178
74
104
186
87
100
3037
1481
1556
2918
1393
1525
2478
1207
1270
3009
1452
1557
2813
1388
1425
4159
2083
2076
4588
2202
2386
3057
1503
1554
2854
1393
1461
2796
1381
1415
2683
1290
1393
2409
1174
1235
2380
1166
1213
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3273
1631
1641
2910
1411
1499
2729
1425
1304
3229
1660
1569
3201
1550
1651
4777
2461
2317
5374
2604
2771
3440
1740
1700
3072
1460
1613
3336
1595
1742
2800
1338
1461
2557
1295
1262
2401
1281
1120
weekend
average
3822
1885
1937
2916
1431
1485
4358
2205
2153
4791
2306
2485
3172
1574
1598
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
3500
3190
3063
3039
3000
3108
3111
2007
2008
3107
3111
2007
2008
2978
2928
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
< 40 km/h
Brzina vozila - Vehicle speed
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
3190
3063
3039
2978
2927
3000
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
37
38
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 3111 voz/dan - AADT 3111 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
PGDS 3111 voz/dan
AADT 3111 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4000
Broj vozila-Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
39
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
PGDS-AADT
3111
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
18
11
18
12
10
9
15
15
Sat u godiniHour in year
6163
5172
5155
5005
4979
5410
5008
4816
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
subotaSaturday
Datum-Date
13
3
2
27
26
13
27
19
MjesecMonth
SeptembarSeptember
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
VrijednostValue
775
491
421
409
392
380
349
319
% - percent
24.91
15.78
13.53
13.15
12.60
12.21
11.22
10.25
u % PGDSa-in % of AADT |
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
40
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
Avgust-August
3192
3451
3371
3739
5732
3487
3926
4967
3055
2
2182
3023
2807
3330
3693
3671
3730
4841
3261
3693
4168
3215
3
2921
2384
3419
3277
4323
3267
4009
4413
3316
4359
3730
3357
4
3360
2840
3283
3722
4246
3347
4490
4459
3566
3797
3540
3303
5
2653
3002
3292
3221
3770
3629
4179
4319
4121
3472
3482
3844
6
1932
3167
2948
2870
3815
4001
3827
4377
3841
3578
3487
3684
7
1732
3223
3453
3397
3803
3590
4109
4671
3503
3641
3827
2799
8
2812
3461
3388
3087
4043
3068
4079
4670
3647
3919
3555
2972
DecembarDecember
Juli-July
3395
NovembarNovember
Juni-June
3445
OktobarOctober
Maj-May
1582
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2222
3415
2579
3322
3254
3349
3882
4277
3513
3625
3084
3337
10
2957
2835
3258
3515
3830
3478
4290
4039
3549
4295
3183
3275
11
3345
3049
3355
3842
3349
3518
4937
4155
3885
3980
3566
3360
12
2895
3022
3404
3659
3960
3525
4893
4210
4224
3600
3436
3637
13
2345
2959
3530
2941
3584
4090
4003
4809
3851
3682
3528
3150
14
2633
3173
3896
3534
3858
3909
4199
4379
3118
3440
4133
2456
15
2940
3419
3769
3360
3614
3234
4210
4571
3598
3644
3614
3125
16
3044
3182
2976
3670
4275
3777
4249
4219
3458
3844
3153
3239
17
2983
2350
3289
3475
3862
3628
4386
4133
3656
4295
3122
3483
18
3547
2920
2777
4101
3165
3518
5216
3880
3521
3880
2900
3815
19
2906
2955
3025
3644
3556
3591
4952
3666
4155
3516
3288
3390
20
2626
3128
3742
3299
3721
4338
4981
3816
3774
3727
4135
2859
21
2443
3182
4603
3267
3359
3861
4724
3900
3183
3614
3368
3533
22
2997
3619
4088
3381
4235
3351
4358
4050
3449
3417
3311
4047
23
3066
3316
3079
3524
4360
3489
4316
4065
3461
3559
2908
4439
24
2724
2748
4460
3894
4032
3992
4342
3452
3483
3948
3223
4053
25
3129
2991
3368
3459
3569
3394
4914
3624
3588
3875
3042
4492
26
2777
1986
3407
4018
3483
3760
5321
3818
3925
2991
3228
3953
27
2174
3132
3373
3473
3314
4198
4640
3616
3785
3536
3253
3194
28
2765
3183
3756
3377
3396
4104
4646
3712
3259
3501
3630
4080
29
2919
3583
3342
4163
3604
3638
4328
3963
3917
3692
3153
4227
30
2992
2835
4980
3936
3733
4821
3663
3394
4019
2770
3425
31
3005
3053
4593
3460
UkupnoTotal
84608
ProsjekAverage
2729
3661
4753
1556
88692 104949 105994 116121 109419 137363 128959 108488 116818 103784 106354
3058
3385
3533
3746
3647
4431
4160
3616
3768
3459
3431
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
3583
41
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
36724
87.5
4342
10.3
895
2.1
21
0.1
II
36855
86.5
4636
10.9
1115
2.6
20
0.0
42626
ukupno-total
73579
87.0
8978
10.6
2010
2.4
41
0.0
84608
I
37991
85.1
5493
12.3
1142
2.6
14
0.0
44640
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
41982
37097
84.2
5592
12.7
1355
3.1
8
0.0
44052
75088
84.7
11085
12.5
2497
2.8
22
0.0
88692
I
44971
85.5
6025
11.5
1581
3.0
12
0.0
52589
II
44091
84.2
6337
12.1
1920
3.7
12
0.0
52360
ukupno-total
89062
84.9
12362
11.8
3501
3.3
24
0.0
104949
I
46598
87.1
5257
9.8
1614
3.0
8
0.0
53477
II
44376
84.5
5892
11.2
2244
4.3
5
0.0
52517
ukupno-total
90974
85.8
11149
10.5
3858
3.6
13
0.0
105994
I
49673
86.4
6034
10.5
1771
3.1
9
0.0
57487
II
49365
84.2
6893
11.8
2371
4.0
5
0.0
58634
ukupno-total
99038
85.3
12927
11.1
4142
3.6
14
0.0
116121
54768
I
47733
87.2
5288
9.7
1739
3.2
8
0.0
II
46252
84.6
6013
11.0
2378
4.4
8
0.0
54651
ukupno-total
93985
85.9
11301
10.3
4117
3.8
16
0.0
109419
69348
I
61412
88.6
6190
8.9
1737
2.5
9
0.0
II
58676
86.3
6904
10.2
2431
3.6
4
0.0
68015
120088
87.4
13094
9.5
4168
3.0
13
0.0
137363
56727
88.6
5598
8.7
1677
2.6
8
0.0
64010
I
II
I
56099
86.4
6703
10.3
2134
3.3
13
0.0
64949
112826
87.5
12301
9.5
3811
3.0
21
0.0
128959
46161
84.7
6659
12.2
1647
3.0
15
0.0
54482
II
44626
82.6
7180
13.3
2190
4.1
10
0.0
54006
ukupno-total
90787
83.7
13839
12.8
3837
3.5
25
0.0
108488
I
50284
85.4
6787
11.5
1771
3.0
24
0.0
58866
II
48283
83.3
7307
12.6
2353
4.1
9
0.0
57952
ukupno-total
98567
84.4
14094
12.1
4124
3.5
33
0.0
116818
I
44277
86.2
5776
11.2
1291
2.5
22
0.0
51366
II
44562
85.0
5999
11.4
1849
3.5
8
0.0
52418
ukupno-total
88839
85.6
11775
11.3
3140
3.0
30
0.0
103784
I
47288
87.1
5862
10.8
1125
2.1
25
0.0
54300
II
44671
85.8
5909
11.4
1463
2.8
11
0.0
52054
91959
86.5
11771
11.1
2588
2.4
36
0.0
106354
569839
86.7
69311
10.5
17990
2.7
175
0.0
657315
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
(%)
II
ukupno-total
SeptembarSeptember
<5,5 m
UkupnoTotal
ukupno-total
ukupno-total
42
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
I
II
ukupno-total
I
554953
84.8
75365
11.5
23803
3.6
113
0.0
654234
1124792
85.8
144676
11.0
41793
3.2
288
0.0
1311549
1557
86.7
189
10.5
49
2.7
0
0.0
1796
II
1516
84.8
206
11.5
65
3.6
0
0.0
1788
ukupno-total
3073
85.8
395
11.0
114
3.2
1
0.0
3583
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
16.1/srijeda
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
II
8/ponedeljak
I+II
12/petak
21/nedelja
I
II
12/srijeda
I+II
25/utorak
27/četvrtak
I
II
29/srijeda
27/ponedeljak
II
23/četvrtak
I
I+II
8/ponedeljak
I+II
15/ponedeljak
I
25/četvrtak
27/srijeda
II
20/srijeda
II
25/ponedeljak
I
I+II
2/srijeda
I+II
I
22/utorak
3/utorak
3/četvrtak
I+II
II
4/srijeda
9/ponedeljak
I
II
20/utorak
I+II
20/utorak
27/utorak
I
II
3/četvrtak
I+II
3/četvrtak
I
16/srijeda
29/subota
II
29/subota
29/subota
I
II
26/utorak
I+II
26/utorak
26/utorak
I
II
16/srijeda
I+II
I+II
16/srijeda
16/srijeda
datum/dan
43
2
2
2
3
2
1
1
3
4
3
1
1
1
3
3
2
3
3
1
3
1
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
4
0
2
4
0
3
9
1
2
8
1
4
12
1
4
11
4
5
9
2
4
7
1
4
6
1
3
0
0
0
2
0
1
3
0
2
voz/h
24.3/ponedeljak
24.3/ponedeljak
1.11/subota
25/četvrtak
25/četvrtak
25/četvrtak
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
31/petak
5/nedelja
31/petak
29/ponedeljak
28/nedelja
19/petak
1/petak
13/srijeda
23/subota
26/subota
27/nedelja
18/petak
20/petak
13/petak
19/četvrtak
4/nedelja
4/nedelja
22/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
24/nedelja
22/petak
18/petak
18/petak
18/petak
datum/dan
15
16
8
13
16
13
16
16
8
14
16
14
14
16
15
12
18
17
16
17
14
16
17
14
16
16
10
14
14
15
15
16
15
14
15
14
14
11
14
čas
maksimalni čas
406
269
251
381
211
212
402
269
251
386
203
221
317
173
171
380
213
223
399
218
210
311
170
180
344
228
190
372
190
197
406
269
216
302
187
153
298
159
166
voz/h
31.12/srijeda
31.12/srijeda
1.1/utorak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
14/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
24/nedelja
19/utorak
31/nedelja
2/srijeda
2/srijeda
6/nedelja
8/nedelja
3/utorak
8/nedelja
18/nedelja
1/četvrtak
18/nedelja
6/nedelja
8/utorak
6/nedelja
9/nedelja
18/utorak
9/nedelja
26/utorak
26/utorak
26/utorak
1/utorak
7/ponedeljak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
1556
819
692
1556
819
737
2770
1461
1309
2991
1569
1422
3118
1623
1455
3452
1809
1595
3730
1863
1784
3068
1621
1413
3165
1541
1501
2870
1528
1320
2579
1353
1184
1986
997
989
1582
845
692
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
1.8/petak
1.8/petak
1.8/petak
25/četvrtak
25/četvrtak
23/utorak
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
12/petak
12/petak
12/petak
1/petak
1/petak
1/petak
26/subota
20/nedelja
26/subota
20/petak
20/petak
20/petak
23/petak
4/nedelja
23/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
22/petak
22/petak
18/petak
4/petak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
5732
2744
2988
4492
2250
2443
4967
2587
2524
4753
2135
2618
4224
2068
2156
5732
2744
2988
5321
2669
2794
4338
2118
2220
4360
2638
2239
4980
2281
2699
4603
2735
2594
3619
1760
1859
3547
1747
1829
voz/h
3246
1631
1615
3151
1547
1604
3204
1633
1571
3452
1726
1726
3279
1644
1635
3690
1875
1816
3883
1939
1944
3234
1631
1602
3365
1711
1654
3214
1607
1607
3111
1561
1550
2821
1409
1412
2516
1277
1239
338
156
181
280
132
148
256
114
142
316
144
173
337
156
181
470
220
249
548
255
293
414
190
223
381
181
200
319
143
175
274
128
146
237
110
127
214
98
115
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3650
1807
1844
3504
1713
1791
3460
1723
1737
3813
1869
1944
3644
1811
1834
4209
2100
2109
4372
2161
2211
3681
1815
1866
3773
1877
1896
3602
1784
1818
3461
1724
1738
3116
1532
1584
2997
1492
1506
prosjek
radnim
danom
3437
1746
1691
3219
1582
1638
3459
1789
1670
3639
1870
1769
3539
1771
1768
4056
2084
1972
4600
2288
2311
3570
1838
1732
3703
1915
1788
3396
1683
1713
3226
1617
1609
2907
1485
1422
2358
1214
1145
prosjek
vikendom
3969
1981
1989
3616
1800
1816
4160
2095
2065
4431
2194
2237
3647
1822
1826
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
44
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
16.1/Wednesday
8/Monday
II
21/Sunday
II
12/Friday
I
I+II
27/Thursday
12/Wednesday
II
25/Tuesday
I
I+II
27/Monday
I+II
23/Thursday
29/Wednesday
I
II
8/Monday
I+II
15/Monday
25/Thursday
I
II
27/Wednesday
I+II
25/Monday
20/Wednesday
I
II
2/Wednesday
I+II
3/Thursday
22/Tuesday
I
II
3/Tuesday
I+II
9/Monday
I
4/Wednesday
20/Tuesday
II
27/Tuesday
II
I
I+II
3/Thursday
20/Tuesday
I+II
3/Thursday
I
16/Wednesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
26/Tuesday
I+II
26/Tuesday
26/Tuesday
I
II
16/Wednesday
I+II
I+II
16/Wednesday
16/Wednesday
datum/dan
2
2
2
3
2
1
1
3
4
3
1
1
1
3
3
2
3
3
1
3
1
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
4
0
2
4
0
3
9
1
2
8
1
4
12
1
4
11
4
5
9
2
4
7
1
4
6
1
3
0
0
0
2
0
1
3
0
2
voz/h
24.3/Monday
24.3/Monday
1.11/Saturday
25/Thursday
25/Thursday
25/Thursday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
29/Monday
28/Sunday
19/Friday
1/Friday
13/Wednesday
23/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
18/Friday
20/Friday
13/Friday
19/Thursday
4/Sunday
4/Sunday
22/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
24/Sunday
22/Friday
18/Friday
18/Friday
18/Friday
datum/dan
15
16
8
13
16
13
16
16
8
14
16
14
14
16
15
12
18
17
16
17
14
16
17
14
16
16
10
14
14
15
15
16
15
14
15
14
14
11
14
čas
maximum hour
406
269
251
381
211
212
402
269
251
386
203
221
317
173
171
380
213
223
399
218
210
311
170
180
344
228
190
372
190
197
406
269
216
302
187
153
298
159
166
voz/h
31.12/Wednesday
31.12/Wednesday
1.1/Tuesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
14/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
24/Sunday
19/Tuesday
31/Sunday
2/Wednesday
2/Wednesday
6/Sunday
8/Sunday
3/Tuesday
8/Sunday
18/Sunday
1/Thursday
18/Sunday
6/Sunday
8/Tuesday
6/Sunday
9/Sunday
18/Tuesday
9/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
1/Tuesday
7/Monday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
1556
819
692
1556
819
737
2770
1461
1309
2991
1569
1422
3118
1623
1455
3452
1809
1595
3730
1863
1784
3068
1621
1413
3165
1541
1501
2870
1528
1320
2579
1353
1184
1986
997
989
1582
845
692
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
1.8/Friday
1.8/Friday
1.8/Friday
25/Thursday
25/Thursday
23/Tuesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
12/Friday
12/Friday
12/Friday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
26/Saturday
20/Sunday
26/Saturday
20/Friday
20/Friday
20/Friday
23/Friday
4/Sunday
23/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
18/Friday
4/Friday
18/Friday
datum/dan
maximum day
5732
2744
2988
4492
2250
2443
4967
2587
2524
4753
2135
2618
4224
2068
2156
5732
2744
2988
5321
2669
2794
4338
2118
2220
4360
2638
2239
4980
2281
2699
4603
2735
2594
3619
1760
1859
3547
1747
1829
voz/h
3246
1631
1615
3151
1547
1604
3204
1633
1571
3452
1726
1726
3279
1644
1635
3690
1875
1816
3883
1939
1944
3234
1631
1602
3365
1711
1654
3214
1607
1607
3111
1561
1550
2821
1409
1412
2516
1277
1239
338
156
181
280
132
148
256
114
142
316
144
173
337
156
181
470
220
249
548
255
293
414
190
223
381
181
200
319
143
175
274
128
146
237
110
127
214
98
115
3650
1807
1844
3504
1713
1791
3460
1723
1737
3813
1869
1944
3644
1811
1834
4209
2100
2109
4372
2161
2211
3681
1815
1866
3773
1877
1896
3602
1784
1818
3461
1724
1738
3116
1532
1584
2997
1492
1506
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3437
1746
1691
3219
1582
1638
3459
1789
1670
3639
1870
1769
3539
1771
1768
4056
2084
1972
4600
2288
2311
3570
1838
1732
3703
1915
1788
3396
1683
1713
3226
1617
1609
2907
1485
1422
2358
1214
1145
weekend
average
3969
1981
1989
3616
1800
1816
4160
2095
2065
4431
2194
2237
3647
1822
1826
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
4000
3583
3472
3500
3296
3241
3186
3041
voz / dan - vehicle / day
3000
2935
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4000
3583
3472
3500
3296
3241
3186
3041
voz / dan - vehicle / day
3000
2934
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
45
46
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 3583 voz/dan - AADT 3583 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj - Dragotinja
PGDS 3583 voz/dan
AADT 3583 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4500
Broj vozila-Number of vehicles
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
5000
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
>16,5 m
3000
12-16,5 m
2500
5,5-12 m
2000
<5,5 m
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
47
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000003
Svodna / 5+500,00
M 4 / Blagaj – Dragotinja
PGDS-AADT
3583
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
15
15
14
17
14
13
13
14
Sat u godiniHour in year
2008
4960
2007
4794
4647
4982
8702
8655
Dan-Day of
week
ponedeljakMonday
petakFriday
ponedeljakMonday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
Datum-Date
24
25
24
18
12
26
28
26
MjesecMonth
Mart-March
Juli-July
Mart-March
Juli-July
Juli-July
Juli-July
DecembarDecember
DecembarDecember
VrijednostValue
406
378
369
362
353
349
334
316
% - percent
11.33
10.55
10.30
10.10
9.85
9.74
9.32
8.82
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
48
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
Avgust-August
1880
2775
2123
2028
3333
2136
2181
2256
1694
2
1737
1641
1845
1892
2346
1997
1992
3826
2066
2057
1942
1531
3
1837
1509
1642
1985
3264
1808
1960
3465
2139
2659
1615
1626
4
2245
1530
1723
2149
3415
1806
2680
2710
1971
2306
1669
1719
5
2012
1549
1747
2224
2270
2023
2727
2527
2493
2299
1672
1990
6
1191
1645
1637
2091
2431
2354
2587
2686
2292
2054
2092
1712
7
1138
1630
1923
1965
2116
1970
2318
2839
2288
1923
2169
1650
8
1691
1875
1920
1778
2320
2013
2105
3325
2158
2057
2174
1675
DecembarDecember
Juli-July
1812
NovembarNovember
Juni-June
1840
OktobarOctober
Maj-May
1124
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1425
1954
1721
1778
1917
1978
2247
3574
1993
2162
1891
1540
10
1648
1614
1730
1979
2483
1810
2308
3001
2091
2530
1860
1669
11
1929
1665
1734
2148
2132
1928
2973
2582
2240
2450
1698
1694
12
1720
1508
1822
2101
2399
1982
2915
2296
2458
2566
1921
1792
13
1452
1496
1813
1914
1930
2176
2666
2408
2206
2088
1873
1410
14
1474
1758
2163
1834
2039
2261
2262
3127
1931
1596
2354
1204
15
1581
1882
2090
1794
1987
2300
2120
3797
1925
1897
2115
1475
16
1709
1756
1900
1824
2354
1913
2297
3140
1860
1714
1976
1652
17
1669
1562
1837
1947
2238
1847
2494
3292
2012
2033
1688
1975
18
1951
1498
1611
2261
2073
1816
3188
3271
2049
2023
1653
1880
19
1884
1619
1620
2233
1964
1954
3671
3211
2563
1658
1776
2350
20
1246
1629
2161
1974
1856
2346
3250
2452
2221
1653
1752
2647
21
1272
1733
3029
1901
1913
2223
2618
2456
2102
1745
2034
1877
22
682
2026
2394
1821
2434
2052
2218
2693
1912
1717
1862
1838
23
1545
1935
1978
1955
2465
1974
2202
2651
1797
1981
1682
1613
24
1369
1721
3085
2179
2384
2246
2453
2463
1879
2432
1729
1901
25
1565
1548
2007
2310
2444
1967
3321
2390
1988
2212
1581
1878
26
1415
1612
1875
2713
2034
2095
3534
2143
2370
1997
1601
2149
27
1335
1447
1898
2484
1822
2459
3363
2244
2361
2087
1713
2108
28
1442
1749
2079
2096
1778
2616
2663
2539
2057
1856
1854
1628
29
1427
1865
2186
2246
1893
2440
2440
2707
2216
2076
1668
1578
30
1470
2037
3095
2267
2131
2750
2583
2065
1749
1533
1533
31
1539
1924
2690
2585
UkupnoTotal
47724
48796
60943
62551
69950
62608
81040
88316
63839
63734
55403
54893
ProsjekAverage
1539
1683
1966
2085
2256
2087
2614
2849
2128
2056
1847
1771
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2076
2207
1976
1905
49
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
20884
92.5
1592
7.1
100
0.4
5
0.0
22581
II
23236
92.4
1800
7.2
92
0.4
15
0.1
25143
ukupno-total
44120
92.4
3392
7.1
192
0.4
20
0.0
47724
I
22748
91.9
1836
7.4
170
0.7
8
0.0
24762
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
II
21882
91.0
1982
8.2
158
0.7
12
0.0
24034
ukupno-total
44630
91.5
3818
7.8
328
0.7
20
0.0
48796
I
27626
91.2
2426
8.0
240
0.8
11
0.0
30303
II
27707
90.4
2700
8.8
215
0.7
18
0.1
30640
ukupno-total
55333
90.8
5126
8.4
455
0.7
29
0.0
60943
I
29307
89.6
3143
9.6
264
0.8
12
0.0
32726
II
26154
87.7
3380
11.3
282
0.9
9
0.0
29825
ukupno-total
55461
88.7
6523
10.4
546
0.9
21
0.0
62551
I
31354
91.8
2530
7.4
249
0.7
17
0.0
34150
II
32729
91.4
2775
7.8
282
0.8
14
0.0
35800
ukupno-total
64083
91.6
5305
7.6
531
0.8
31
0.0
69950
31738
I
29223
92.1
2241
7.1
267
0.8
7
0.0
II
28128
91.1
2439
7.9
290
0.9
13
0.0
30870
ukupno-total
57351
91.6
4680
7.5
557
0.9
20
0.0
62608
I
40264
93.5
2505
5.8
274
0.6
16
0.0
43059
II
34996
92.1
2661
7.0
309
0.8
15
0.0
37981
ukupno-total
75260
92.9
5166
6.4
583
0.7
31
0.0
81040
I
38182
92.6
2754
6.7
266
0.6
17
0.0
41219
II
43636
92.7
3118
6.6
333
0.7
10
0.0
47097
ukupno-total
81818
92.6
5872
6.6
599
0.7
27
0.0
88316
I
29019
90.4
2784
8.7
269
0.8
14
0.0
32086
II
28433
89.5
2961
9.3
343
1.1
16
0.1
31753
ukupno-total
57452
90.0
5745
9.0
612
1.0
30
0.0
63839
I
29068
90.5
2699
8.4
321
1.0
23
0.1
32111
II
28246
89.3
3016
9.5
345
1.1
16
0.1
31623
ukupno-total
57314
89.9
5715
9.0
666
1.0
39
0.1
63734
I
24856
90.8
2316
8.5
199
0.7
15
0.1
27386
II
25197
89.9
2597
9.3
207
0.7
16
0.1
28017
ukupno-total
50053
90.3
4913
8.9
406
0.7
31
0.1
55403
I
26743
91.9
2168
7.5
175
0.6
12
0.0
29098
II
23275
90.2
2312
9.0
189
0.7
19
0.1
25795
50018
91.1
4480
8.2
364
0.7
31
0.1
54893
349274
91.6
28994
7.6
2794
0.7
157
0.0
381219
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
50
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 – Prijedor
I
II
343619
90.8
31741
8.4
3045
0.8
173
0.0
378578
ukupno-total
692893
91.2
60735
8.0
5839
0.8
330
0.0
759797
954
91.6
79
7.6
8
0.7
0
0.0
1042
I
II
ukupno-total
939
90.8
87
8.4
8
0.8
0
0.0
1034
1893
91.2
166
8.0
16
0.8
1
0.0
2076
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
15.1/utorak
I+II
30.1/srijeda
I
30.1/srijeda
30/utorak
I+II
II
30/utorak
30/utorak
I
II
19/srijeda
I+II
I
26/srijeda
28/utorak
26/srijeda
I+II
II
28/utorak
20/ponedeljak
I
II
29/ponedeljak
I+II
23/utorak
I
29/ponedeljak
27/srijeda
II
28/četvrtak
27/srijeda
I
II
29/utorak
I+II
26/subota
II
30/srijeda
I
I+II
3/utorak
I+II
11/srijeda
I
19/četvrtak
20/utorak
II
20/utorak
II
21/srijeda
I
I+II
30/srijeda
14/ponedeljak
I
II
29/subota
21/ponedeljak
I+II
I+II
31/ponedeljak
I
II
26/utorak
29/subota
I+II
I
29/petak
15/utorak
28/četvrtak
I+II
II
30/srijeda
30/srijeda
datum/dan
51
2
3
4
2
2
4
3
4
23
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
4
3
3
3
1
3
4
2
2
2
3
4
3
2
3
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
1
0
5
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
19.7/subota
4.5/nedelja
19.7/subota
20/subota
24/srijeda
20/subota
16/nedelja
16/nedelja
14/petak
25/subota
5/nedelja
25/subota
6/subota
28/nedelja
6/subota
15/petak
17/nedelja
15/petak
19/subota
27/nedelja
19/subota
14/subota
29/nedelja
14/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
27/nedelja
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
9/subota
9/subota
7/četvrtak
4/petak
4/petak
19/subota
datum/dan
17
10
17
16
12
10
15
12
15
15
13
15
18
14
18
9
12
8
17
12
17
15
17
15
10
10
10
16
11
20
15
11
20
10
10
12
11
12
11
čas
maksimalni čas
313
230
237
202
102
132
188
115
100
224
144
144
238
117
195
313
187
213
313
153
237
240
106
176
280
230
154
221
110
154
271
186
126
163
104
96
202
146
91
voz/h
22.1/utorak
22.1/utorak
22.1/utorak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
25/utorak
30/nedelja
14/utorak
14/utorak
19/nedelja
23/utorak
23/utorak
14/nedelja
26/utorak
26/utorak
24/nedelja
3/četvrtak
3/četvrtak
2/srijeda
4/srijeda
4/srijeda
8/nedelja
28/srijeda
9/petak
28/srijeda
8/utorak
8/utorak
13/nedelja
18/utorak
6/četvrtak
9/nedelja
27/srijeda
27/srijeda
10/nedelja
22/utorak
22/utorak
22/utorak
datum/dan
minimalni dan
682
339
343
1204
616
588
1533
781
686
1596
805
739
1797
893
803
2143
1095
975
1960
894
1047
1806
894
859
1778
893
884
1778
862
852
1611
761
744
1447
698
674
682
339
343
voz/h
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
4.5/nedelja
19.7/subota
20/subota
24/srijeda
20/subota
14/petak
1/subota
14/petak
3/petak
12/nedelja
3/petak
19/petak
7/nedelja
19/petak
2/subota
17/nedelja
2/subota
19/subota
20/nedelja
19/subota
28/subota
29/nedelja
28/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
27/nedelja
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
24/nedelja
22/petak
4/petak
4/petak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
3826
2361
2314
2647
1005
1808
2354
1222
1307
2659
1497
1497
2563
1368
1421
3826
2221
1982
3671
1872
2314
2616
1403
1430
3415
2361
1777
3095
1230
1985
3085
2076
1998
2026
985
1069
2245
1351
1055
voz/h
1866
936
930
1625
768
856
1707
866
840
1876
934
942
1918
956
962
2475
1346
1129
2256
1069
1188
1837
914
924
2009
1038
971
1897
909
988
1804
911
893
1551
766
784
1413
745
668
210
98
112
146
64
83
140
68
72
180
86
93
210
103
107
373
173
200
358
157
201
250
115
134
247
117
130
188
85
103
161
77
84
132
63
69
126
66
60
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2030
990
1040
1768
842
926
1804
889
915
2010
972
1037
2108
1032
1076
2749
1409
1340
2449
1144
1305
2029
975
1054
2120
1050
1070
2021
959
1061
1955
965
990
1672
806
866
1587
809
779
prosjek
radnim
danom
2175
1130
1045
1780
803
976
1921
1012
909
2189
1158
1031
2182
1131
1052
3058
1750
1308
3089
1459
1631
2222
1155
1067
2473
1321
1152
2214
1064
1150
1988
1038
950
1712
890
822
1473
814
659
prosjek
vikendom
2425
1211
1214
2128
1058
1070
2849
1519
1330
2614
1225
1389
2087
1029
1058
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
52
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
15.1/Tuesday
I+II
I
30.1/Wednesday
30/Tuesday
30.1/Wednesday
I+II
II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
19/Wednesday
I+II
26/Wednesday
I
26/Wednesday
28/Tuesday
II
28/Tuesday
20/Monday
I
II
29/Monday
I+II
29/Monday
II
23/Tuesday
I
I+II
27/Wednesday
I+II
27/Wednesday
I
28/Thursday
29/Tuesday
I+II
II
26/Saturday
I
II
3/Tuesday
30/Wednesday
I+II
11/Wednesday
I
19/Thursday
20/Tuesday
II
20/Tuesday
21/Wednesday
I
II
14/Monday
I+II
30/Wednesday
21/Monday
I
II
29/Saturday
I+II
I+II
31/Monday
29/Saturday
I
II
26/Tuesday
I+II
I
29/Friday
15/Tuesday
28/Thursday
I+II
II
30/Wednesday
30/Wednesday
datum/dan
2
3
4
2
2
4
3
4
23
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
4
4
3
3
3
1
3
4
2
2
2
3
4
3
2
3
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
4
1
0
5
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
19.7/Saturday
4.5/Sunday
19.7/Saturday
20/Saturday
24/Wednesday
20/Saturday
16/Sunday
16/Sunday
14/Friday
25/Saturday
5/Sunday
25/Saturday
6/Saturday
28/Sunday
6/Saturday
15/Friday
17/Sunday
15/Friday
19/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
14/Saturday
29/Sunday
14/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
27/Sunday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
9/Saturday
9/Saturday
7/Thursday
4/Friday
4/Friday
19/Saturday
datum/dan
17
10
17
16
12
10
15
12
15
15
13
15
18
14
18
9
12
8
17
12
17
15
17
15
10
10
10
16
11
20
15
11
20
10
10
12
11
12
11
čas
maximum hour
313
230
237
202
102
132
188
115
100
224
144
144
238
117
195
313
187
213
313
153
237
240
106
176
280
230
154
221
110
154
271
186
126
163
104
96
202
146
91
voz/h
22.1/Tuesday
22.1/Tuesday
22.1/Tuesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
25/Tuesday
30/Sunday
14/Tuesday
14/Tuesday
19/Sunday
23/Tuesday
23/Tuesday
14/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
24/Sunday
3/Thursday
3/Thursday
2/Wednesday
4/Wednesday
4/Wednesday
8/Sunday
28/Wednesday
9/Friday
28/Wednesday
8/Tuesday
8/Tuesday
13/Sunday
18/Tuesday
6/Thursday
9/Sunday
27/Wednesday
27/Wednesday
10/Sunday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
datum/dan
minimum day
682
339
343
1204
616
588
1533
781
686
1596
805
739
1797
893
803
2143
1095
975
1960
894
1047
1806
894
859
1778
893
884
1778
862
852
1611
761
744
1447
698
674
682
339
343
voz/h
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
4.5/Sunday
19.7/Saturday
20/Saturday
24/Wednesday
20/Saturday
14/Friday
1/Saturday
14/Friday
3/Friday
12/Sunday
3/Friday
19/Friday
7/Sunday
19/Friday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
28/Saturday
29/Sunday
28/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
27/Sunday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
24/Sunday
22/Friday
4/Friday
4/Friday
18/Friday
datum/dan
maximum day
3826
2361
2314
2647
1005
1808
2354
1222
1307
2659
1497
1497
2563
1368
1421
3826
2221
1982
3671
1872
2314
2616
1403
1430
3415
2361
1777
3095
1230
1985
3085
2076
1998
2026
985
1069
2245
1351
1055
voz/h
1866
936
930
1625
768
856
1707
866
840
1876
934
942
1918
956
962
2475
1346
1129
2256
1069
1188
1837
914
924
2009
1038
971
1897
909
988
1804
911
893
1551
766
784
1413
745
668
210
98
112
146
64
83
140
68
72
180
86
93
210
103
107
373
173
200
358
157
201
250
115
134
247
117
130
188
85
103
161
77
84
132
63
69
126
66
60
2030
990
1040
1768
842
926
1804
889
915
2010
972
1037
2108
1032
1076
2749
1409
1340
2449
1144
1305
2029
975
1054
2120
1050
1070
2021
959
1061
1955
965
990
1672
806
866
1587
809
779
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2175
1130
1045
1780
803
976
1921
1012
909
2189
1158
1031
2182
1131
1052
3058
1750
1308
3089
1459
1631
2222
1155
1067
2473
1321
1152
2214
1064
1150
1988
1038
950
1712
890
822
1473
814
659
weekend
average
2425
1211
1214
2128
1058
1070
2849
1519
1330
2614
1225
1389
2087
1029
1058
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
2500
2076
2015
2000
1871
voz / dan - vehicle / day
1708
1657
1741
1700
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2500
2076
2015
2000
1869
voz / dan - vehicle / day
1708
1657
1741
1700
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
53
54
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2076 voz/dan - AADT 2076 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 - Prijedor
PGDS 2076 voz/dan
AADT 2076 veh/day
160
Broj vozila-Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
55
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000005
Donji Jelovac / 21+600,00
M 15 / Kozarska Dubica 1 – Prijedor
PGDS-AADT
2076
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
17
13
12
18
10
11
17
10
Sat u godiniHour in year
4818
2990
2965
5515
2003
5292
5466
4475
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
petakFriday
petakFriday
subotaSaturday
Datum-Date
19
4
3
17
24
8
15
5
MjesecMonth
Juli-July
Maj-May
Maj-May
AvgustAugust
Mart-March
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
VrijednostValue
313
271
256
244
236
229
213
193
% - percent
15.08
13.05
12.33
11.75
11.37
11.03
10.26
9.30
16
u % PGDSa-in % of AADT |
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
56
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
1544
1174
1178
1004
888
959
1486
1235
1375
2019
1198
1177
1246
803
1008
1042
956
1203
977
1313
1603
1291
1213
1331
1073
1120
779
743
1178
1203
1087
1425
1669
1090
1192
1007
990
1168
943
726
931
1378
1119
1347
1393
1301
1374
1110
1166
1122
959
837
1079
1161
1211
1377
1559
1202
1251
1085
1051
754
1018
893
1130
1315
1260
1570
1480
1343
1016
1237
1211
898
948
871
886
1199
1229
1363
1701
1438
1320
1232
1077
2
843
3
1167
4
5
6
7
8
DecembarDecember
1959
NovembarNovember
1173
OktobarOctober
Avgust-August
1257
SeptembarSeptember
Juli-July
1106
971
April-April
959
800
Mart-March
754
FebruarFebruary
Juni-June
1
Maj-May
Januar-January
Mjesec-Month
1040
9
865
1070
931
1004
1295
1428
1387
1557
1282
1192
1232
817
10
1220
1087
1076
1035
1226
942
1419
1608
1319
1371
1241
1007
11
1016
790
696
1159
1384
1169
1584
2021
1291
1128
941
925
12
1119
1058
629
1164
1338
1160
1680
1464
1456
1233
1132
1017
13
1162
911
735
1337
949
1274
1580
1613
1248
1392
1154
855
14
833
1056
873
1470
1178
1054
1648
1625
1382
1096
1275
992
15
955
1082
913
1054
1185
1340
1435
1857
1659
1172
990
1088
16
1020
1019
958
1248
1267
1572
1568
1605
1302
1161
1145
770
17
1195
1015
1042
1179
1266
1119
1484
1697
1303
1287
1134
1058
18
1051
815
843
1333
1450
1310
1662
1817
1211
1152
629
914
19
1062
979
933
1222
1296
1225
1490
1597
1345
1282
961
1154
20
1111
979
953
1319
1031
1475
1626
1533
1190
1417
1033
903
21
927
1103
1065
1215
1211
1341
1932
1404
1453
966
1025
1129
22
989
992
879
1020
1220
1527
1497
1611
1506
1007
1056
1131
23
496
1166
1004
1260
1368
1606
1746
1359
1180
998
1194
837
24
1086
1078
1087
1203
1208
1460
1463
1404
1224
1205
1221
1142
25
874
843
866
1341
1313
1568
1834
1471
1220
1168
982
1140
26
1031
908
1070
1152
1523
1311
1618
1183
1366
1143
1103
1316
27
942
729
1039
1334
1405
1438
1626
1499
1166
1272
1130
1203
28
720
979
1081
1552
1338
1353
2234
1143
1353
851
1255
1298
29
987
1000
1273
1296
1398
1587
1466
1472
1113
1087
1288
30
886
1094
1342
1197
1440
1464
1276
1158
1044
1086
848
31
1000
1120
1533
1275
UkupnoTotal
30419
27289
28641
35294
39171
38885
48040
48468
39493
36658
33432
31967
ProsjekAverage
981
975
924
1176
1264
1296
1550
1563
1316
1183
1114
1031
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1199
1176
1291
724
57
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
58
SmjerDirection
I
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
13941
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
91.2
1162
7.6
183
1.2
4
0.0
UkupnoTotal
15290
II
13880
91.7
1065
7.0
179
1.2
5
0.0
15129
ukupno-total
27821
91.5
2227
7.3
362
1.2
9
0.0
30419
I
12262
89.7
1174
8.6
224
1.6
5
0.0
13665
II
12316
90.4
1066
7.8
237
1.7
5
0.0
13624
ukupno-total
24578
90.1
2240
8.2
461
1.7
10
0.0
27289
I
12834
89.1
1368
9.5
195
1.4
5
0.0
14402
II
12810
90.0
1237
8.7
190
1.3
2
0.0
14239
ukupno-total
25644
89.5
2605
9.1
385
1.3
7
0.0
28641
I
15782
89.1
1614
9.1
312
1.8
3
0.0
17711
II
15719
89.4
1534
8.7
329
1.9
1
0.0
17583
ukupno-total
31501
89.3
3148
8.9
641
1.8
4
0.0
35294
I
17684
89.7
1602
8.1
416
2.1
6
0.0
19708
II
17447
89.6
1557
8.0
455
2.3
4
0.0
19463
ukupno-total
35131
89.7
3159
8.1
871
2.2
10
0.0
39171
I
17557
90.3
1559
8.0
325
1.7
5
0.0
19446
II
17569
90.4
1465
7.5
400
2.1
5
0.0
19439
ukupno-total
35126
90.3
3024
7.8
725
1.9
10
0.0
38885
I
21900
91.3
1747
7.3
329
1.4
6
0.0
23982
II
21973
91.3
1711
7.1
366
1.5
8
0.0
24058
ukupno-total
43873
91.3
3458
7.2
695
1.4
14
0.0
48040
I
22489
90.5
1996
8.0
353
1.4
7
0.0
24845
II
21431
90.7
1859
7.9
331
1.4
2
0.0
23623
ukupno-total
43920
90.6
3855
8.0
684
1.4
9
0.0
48468
I
17677
89.6
1681
8.5
368
1.9
5
0.0
19731
II
17676
89.4
1682
8.5
398
2.0
6
0.0
19762
ukupno-total
35353
89.5
3363
8.5
766
1.9
11
0.0
39493
I
16125
87.6
1908
10.4
375
2.0
4
0.0
18412
II
16064
88.0
1784
9.8
394
2.2
4
0.0
18246
ukupno-total
32189
87.8
3692
10.1
769
2.1
8
0.0
36658
I
14631
87.4
1778
10.6
330
2.0
6
0.0
16745
II
14588
87.4
1729
10.4
361
2.2
9
0.1
16687
ukupno-total
29219
87.4
3507
10.5
691
2.1
15
0.0
33432
I
14303
89.0
1527
9.5
228
1.4
4
0.0
16062
II
14294
89.9
1353
8.5
256
1.6
2
0.0
15905
ukupno-total
28597
89.5
2880
9.0
484
1.5
6
0.0
31967
I
197185
89.6
19116
8.7
3638
1.7
60
0.0
219999
II
195767
89.9
18042
8.3
3896
1.8
53
0.0
217758
ukupno-total
392952
89.8
37158
8.5
7534
1.7
113
0.0
437757
I
540
89.6
52
8.7
10
1.7
0
0.0
603
II
536
89.9
49
8.3
11
1.8
0
0.0
597
1077
89.8
102
8.5
21
1.7
0
0.0
1199
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
22.1/utorak
I+II
30.1/srijeda
31.1/četvrtak
I
II
31/srijeda
I+II
I
31/srijeda
11/utorak
31/srijeda
I+II
II
28/petak
29/subota
I
II
20/ponedeljak
I+II
15/srijeda
29/srijeda
I
II
22/ponedeljak
I+II
26/petak
26/petak
I
II
6/srijeda
I+II
I
28/četvrtak
9/srijeda
22/petak
I+II
II
30/srijeda
I
II
11/srijeda
28/ponedeljak
I+II
4/srijeda
24/utorak
I
II
5/ponedeljak
I+II
23/petak
I
29/četvrtak
29/utorak
II
30/srijeda
II
30/srijeda
I
I+II
26/srijeda
I+II
28/petak
I
31/ponedeljak
20/srijeda
II
28/četvrtak
29/petak
I
II
22/utorak
I+II
I+II
31/četvrtak
30/srijeda
datum/dan
59
23
3
3
3
3
3
2
2
4
1
3
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
2
4
3
2
3
2
2
3
2
3
3
3
23
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
26.7/subota
26.7/subota
9.8/subota
26/petak
26/petak
24/srijeda
12/srijeda
26/srijeda
3/ponedeljak
17/petak
17/petak
12/nedelja
6/subota
6/subota
6/subota
9/subota
9/subota
9/subota
26/subota
26/subota
26/subota
29/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
3/subota
16/petak
16/petak
30/srijeda
19/subota
27/nedelja
22/subota
25/utorak
19/srijeda
11/ponedeljak
27/srijeda
11/ponedeljak
19/subota
19/subota
9/srijeda
datum/dan
16
16
17
13
13
7
11
12
17
13
13
18
18
15
18
17
15
17
16
16
18
16
16
18
10
16
19
9
13
18
11
12
7
12
12
12
11
11
10
čas
maksimalni čas
219
184
131
129
66
72
118
79
71
137
81
69
136
81
93
187
127
131
219
184
124
147
112
105
133
78
77
112
73
74
103
58
62
102
60
56
118
73
57
voz/h
22.1/utorak
22.1/utorak
22.1/utorak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
21/nedelja
14/nedelja
21/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
26/utorak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
9/petak
9/petak
9/petak
3/četvrtak
13/nedelja
3/četvrtak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
26/utorak
3/nedelja
26/utorak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
datum/dan
minimalni dan
496
240
256
845
404
441
762
364
398
966
458
508
888
415
467
1168
543
608
1313
667
646
934
462
472
974
487
487
931
467
463
629
304
325
729
357
366
496
240
256
voz/h
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
26.7/subota
26.7/subota
26.7/subota
24/srijeda
24/srijeda
24/srijeda
12/srijeda
15/subota
19/srijeda
18/subota
18/subota
1/srijeda
6/subota
6/subota
6/subota
9/subota
9/subota
9/subota
26/subota
26/subota
26/subota
21/subota
21/subota
16/ponedeljak
3/subota
3/subota
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
29/subota
29/subota
29/subota
22/petak
22/petak
22/petak
9/srijeda
9/srijeda
9/srijeda
datum/dan
maksimalni dan
2234
1110
1124
1402
692
710
1330
686
670
1413
734
704
1550
769
781
2078
1033
1045
2234
1110
1124
1548
818
737
1622
806
816
1524
768
756
1120
567
553
1166
587
579
1220
614
606
voz/h
1064
530
534
1013
501
511
1030
510
520
1142
565
577
1093
542
551
1291
630
661
1365
691
675
1046
530
516
1107
552
555
1065
535
530
836
415
422
874
435
439
889
444
444
136
67
69
101
52
49
104
54
50
120
61
59
132
69
63
209
101
109
231
110
120
175
81
95
147
73
74
120
60
60
96
48
48
90
46
44
98
47
51
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1209
602
607
1137
565
572
1167
581
587
1275
632
642
1240
621
619
1483
730
753
1574
790
784
1217
605
613
1260
628
632
1190
598
592
926
460
466
978
490
488
996
497
500
prosjek
radnim
danom
1177
584
593
1046
520
526
1075
534
541
1227
610
617
1185
585
599
1537
734
804
1658
831
827
1230
624
606
1244
619
625
1175
590
585
947
470
478
927
458
469
973
483
491
prosjek
vikendom
1388
690
699
1225
611
614
1500
731
769
1596
801
795
1221
611
611
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
60
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
22.1/Tuesday
I+II
I
II
31/Wednesday
30.1/Wednesday
I+II
31/Wednesday
I
31/Wednesday
11/Tuesday
I+II
II
28/Friday
29/Saturday
I
II
20/Monday
I+II
15/Wednesday
29/Wednesday
I
II
22/Monday
I+II
26/Friday
I
26/Friday
6/Wednesday
I+II
II
28/Thursday
22/Friday
I
II
9/Wednesday
I+II
28/Monday
I
30/Wednesday
11/Wednesday
I+II
II
24/Tuesday
4/Wednesday
I
II
5/Monday
I+II
23/Friday
I
29/Thursday
29/Tuesday
I+II
II
30/Wednesday
30/Wednesday
I
II
31/Monday
26/Wednesday
II
28/Friday
I
I+II
20/Wednesday
I+II
29/Friday
I
28/Thursday
22/Tuesday
I+II
II
31/Thursday
30/Wednesday
datum/dan
23
3
3
3
3
3
2
2
4
1
3
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
2
4
3
2
3
2
2
3
2
3
3
3
23
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
26.7/Saturday
26.7/Saturday
9.8/Saturday
26/Friday
26/Friday
24/Wednesday
12/Wednesday
26/Wednesday
3/Monday
17/Friday
17/Friday
12/Sunday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
29/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
3/Saturday
16/Friday
16/Friday
30/Wednesday
19/Saturday
27/Sunday
22/Saturday
25/Tuesday
19/Wednesday
11/Monday
27/Wednesday
11/Monday
19/Saturday
19/Saturday
9/Wednesday
datum/dan
16
16
17
13
13
7
11
12
17
13
13
18
18
15
18
17
15
17
16
16
18
16
16
18
10
16
19
9
13
18
11
12
7
12
12
12
11
11
10
čas
maximum hour
219
184
131
129
66
72
118
79
71
137
81
69
136
81
93
187
127
131
219
184
124
147
112
105
133
78
77
112
73
74
103
58
62
102
60
56
118
73
57
voz/h
22.1/Tuesday
22.1/Tuesday
22.1/Tuesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
21/Sunday
14/Sunday
21/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
26/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
9/Friday
9/Friday
9/Friday
3/Thursday
13/Sunday
3/Thursday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
26/Tuesday
3/Sunday
26/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
datum/dan
minimum day
496
240
256
845
404
441
762
364
398
966
458
508
888
415
467
1168
543
608
1313
667
646
934
462
472
974
487
487
931
467
463
629
304
325
729
357
366
496
240
256
voz/h
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
TRAFFIC PARAMETERS
26.7/Saturday
26.7/Saturday
26.7/Saturday
24/Wednesday
24/Wednesday
24/Wednesday
12/Wednesday
15/Saturday
19/Wednesday
18/Saturday
18/Saturday
1/Wednesday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
21/Saturday
21/Saturday
16/Monday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
29/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
9/Wednesday
9/Wednesday
9/Wednesday
datum/dan
maximum day
2234
1110
1124
1402
692
710
1330
686
670
1413
734
704
1550
769
781
2078
1033
1045
2234
1110
1124
1548
818
737
1622
806
816
1524
768
756
1120
567
553
1166
587
579
1220
614
606
voz/h
1064
530
534
1013
501
511
1030
510
520
1142
565
577
1093
542
551
1291
630
661
1365
691
675
1046
530
516
1107
552
555
1065
535
530
836
415
422
874
435
439
889
444
444
136
67
69
101
52
49
104
54
50
120
61
59
132
69
63
209
101
109
231
110
120
175
81
95
147
73
74
120
60
60
96
48
48
90
46
44
98
47
51
1209
602
607
1137
565
572
1167
581
587
1275
632
642
1240
621
619
1483
730
753
1574
790
784
1217
605
613
1260
628
632
1190
598
592
926
460
466
978
490
488
996
497
500
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1177
584
593
1046
520
526
1075
534
541
1227
610
617
1185
585
599
1537
734
804
1658
831
827
1230
624
606
1244
619
625
1175
590
585
947
470
478
927
458
469
973
483
491
weekend
average
1388
690
699
1225
611
614
1500
731
769
1596
801
795
1221
611
611
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
1400
1199
1199
2007
2008
1200
1199
2007
2008
1200
1117
1083
1008
1059
1026
voz / dan - vehicle / day
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1200
1118
1083
1008
1059
1026
voz / dan - vehicle / day
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
61
62
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1199 voz/dan - AADT 1199 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
PGDS 1199 voz/dan
AADT 1199 veh/day
90
Broj vozila-Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1400
Broj vozila-Number of vehicles
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1800
Dužina vozila
Vehicle length
1600
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
63
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000006
Komlenac / 17+000,00
M 14 / Kostajnica - Kozarska Dubica 1
PGDS-AADT
1199
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
16
20
11
11
20
15
14
12
Sat u godiniHour in year
4985
5853
5076
2964
4821
5104
5103
7381
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
subotaSaturday
subotaSaturday
četvrtakThursday
četvrtakThursday
ponedeljakMonday
Datum-Date
26
31
30
3
19
31
31
3
MjesecMonth
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
Maj-May
Juli-July
Juli-July
Juli-July
NovembarNovember
VrijednostValue
219
147
133
125
121
119
113
107
% - percent
18.26
12.26
11.09
10.42
10.09
9.92
9.42
8.92
20.00
u % PGDSa-in % of AADT |
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
64
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
2
994
1113
1297
3
1200
898
1240
4
1400
1083
1245
1462
5
1152
1084
1284
1471
6
727
1178
1255
7
609
1191
1353
8
1074
1261
859
2301
1520
1516
1996
DecembarDecember
NovembarNovember
OktobarOctober
SeptembarSeptember
2292
Avgust-August
Maj-May
1343
1169
Juli-July
April-April
1323
645
Juni-June
Mart-March
1
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
860
1171
1428
1620
1030
878
2383
1431
1517
2406
1241
1352
2122
952
839
2337
1439
1989
1614
1300
3043
948
1118
1958
1347
1491
1482
1245
1632
1120
950
1982
1741
1917
1416
1802
1400
1700
1631
910
2033
1605
1370
1465
1443
1386
1674
1129
916
1913
1543
1387
1658
1269
1264
1344
1709
1086
921
2385
1442
1580
1594
1578
9
941
1290
1229
1359
1440
1050
890
2468
1336
1525
1333
1430
10
1134
1068
1195
1384
1825
857
938
2120
1446
1811
1379
1342
11
1248
1232
1316
1584
1568
808
1230
1735
1459
1554
1289
1281
12
1120
1159
1336
1405
1825
1022
1113
1745
1634
1754
1335
1521
13
1019
1153
1247
1303
1504
1540
1086
1765
1561
1462
1361
1246
14
1016
1315
1546
1254
1514
1288
898
2533
1475
1394
1781
1057
15
1125
1335
1388
1356
1438
982
953
2429
1292
1468
1553
1340
16
1154
1273
1289
1436
1743
986
1046
2173
1416
1583
1555
1277
17
1103
1052
1324
1371
1468
1002
993
3436
1386
1802
1362
1421
18
1165
1186
1181
1586
1334
946
1372
2136
1439
1506
1188
1265
19
1181
1166
1266
1657
1444
836
1215
2688
1825
1807
1434
1799
20
1090
1127
1650
1299
1460
1070
1096
1797
1646
1510
1497
1967
21
1093
1211
2834
1354
1607
802
1112
1615
1675
1520
1580
1470
22
667
1417
1962
1397
1780
815
1099
1893
1393
1494
1369
1650
23
1158
1314
1423
1506
1813
814
1225
1748
1418
1541
1600
2025
24
1039
1115
2837
1576
1739
846
1477
1930
1386
1817
1423
2622
25
1214
1150
1519
1942
1683
1400
1426
1626
1346
1596
1213
2025
26
1179
879
1363
1704
1403
831
1373
1486
1715
1455
1337
2002
27
880
1262
1306
1421
1373
961
1346
1599
1530
1412
1321
1812
28
1002
1271
1433
1377
1219
965
1181
1976
1410
1457
1533
1491
29
1063
1240
1323
1625
1042
960
1075
1959
1512
1543
1198
1922
30
1100
1324
2532
1212
785
1091
1701
1473
2179
1301
1794
31
1075
1299
1142
2036
UkupnoTotal
32567
34192
44851
44614
50315
30322
33768
63886
44841
50130
44573
48429
ProsjekAverage
1051
1179
1447
1487
1623
1011
1089
2061
1495
1617
1486
1562
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1428
1089
2173
1621
65
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
14015
85.5
1657
10.1
650
4.0
62
0.4
16384
II
13987
86.4
1567
9.7
609
3.8
20
0.1
16183
ukupno-total
28002
86.0
3224
9.9
1259
3.9
82
0.3
32567
I
14726
84.7
1895
10.9
708
4.1
60
0.3
17389
II
14235
84.7
1838
10.9
701
4.2
29
0.2
16803
ukupno-total
28961
84.7
3733
10.9
1409
4.1
89
0.3
34192
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
66
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
19407
85.6
2298
10.1
878
3.9
83
0.4
22666
II
19016
85.7
2233
10.1
909
4.1
27
0.1
22185
ukupno-total
38423
85.7
4531
10.1
1787
4.0
110
0.2
44851
I
19873
84.9
2461
10.5
978
4.2
103
0.4
23415
II
17837
84.1
2376
11.2
961
4.5
25
0.1
21199
ukupno-total
37710
84.5
4837
10.8
1939
4.3
128
0.3
44614
I
21544
86.0
2394
9.6
1036
4.1
88
0.4
25062
II
21847
86.5
2381
9.4
1007
4.0
18
0.1
25253
ukupno-total
43391
86.2
4775
9.5
2043
4.1
106
0.2
50315
I
13363
85.2
1594
10.2
636
4.1
87
0.6
15680
II
12634
86.3
1407
9.6
583
4.0
18
0.1
14642
ukupno-total
25997
85.7
3001
9.9
1219
4.0
105
0.3
30322
I
15366
87.6
1533
8.7
538
3.1
106
0.6
17543
II
14383
88.6
1354
8.3
448
2.8
40
0.2
16225
ukupno-total
29749
88.1
2887
8.5
986
2.9
146
0.4
33768
I
28400
89.8
2329
7.4
881
2.8
8
0.0
31618
II
28714
89.0
2618
8.1
928
2.9
8
0.0
32268
ukupno-total
57114
89.4
4947
7.7
1809
2.8
16
0.0
63886
22416
I
18944
84.5
2537
11.3
929
4.1
6
0.0
II
18495
82.5
2899
12.9
1023
4.6
8
0.0
22425
ukupno-total
37439
83.5
5436
12.1
1952
4.4
14
0.0
44841
I
21336
84.0
2841
11.2
1217
4.8
14
0.1
25408
II
20188
81.7
3225
13.0
1295
5.2
14
0.1
24722
ukupno-total
41524
82.8
6066
12.1
2512
5.0
28
0.1
50130
I
18105
83.9
2584
12.0
865
4.0
16
0.1
21570
II
19216
83.5
2854
12.4
914
4.0
19
0.1
23003
ukupno-total
37321
83.7
5438
12.2
1779
4.0
35
0.1
44573
I
22150
86.8
2587
10.1
750
2.9
20
0.1
25507
II
19251
84.0
2851
12.4
801
3.5
19
0.1
22922
ukupno-total
41401
85.5
5438
11.2
1551
3.2
39
0.1
48429
I
227229
85.9
26710
10.1
10066
3.8
653
0.2
264658
II
219803
85.3
27603
10.7
10179
3.9
245
0.1
257830
ukupno-total
447032
85.6
54313
10.4
20245
3.9
898
0.2
522488
I
621
85.9
73
10.1
28
3.8
2
0.2
723
II
601
85.3
75
10.7
28
3.9
1
0.1
704
1221
85.6
148
10.4
55
3.9
2
0.2
1428
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
15.1/utorak
I+II
I
31.1/četvrtak
12/petak
31.1/četvrtak
I+II
II
16/utorak
1/ponedeljak
I
II
26/srijeda
I+II
26/srijeda
27/četvrtak
I
II
22/srijeda
I+II
28/utorak
30/četvrtak
I
II
25/četvrtak
I+II
I
25/četvrtak
26/utorak
16/utorak
I+II
II
26/utorak
27/srijeda
I
II
4/petak
I+II
29/utorak
I
15/utorak
18/srijeda
I+II
II
27/petak
30/ponedeljak
I
II
27/utorak
I+II
27/utorak
28/srijeda
I
II
9/srijeda
I+II
9/srijeda
28/ponedeljak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
31/ponedeljak
28/četvrtak
II
28/četvrtak
28/četvrtak
I
II
15/utorak
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
67
2
3
1
1
4
1
1
2
3
0
2
0
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
14.8/četvrtak
17.8/nedelja
14.8/četvrtak
24/srijeda
8/ponedeljak
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
30/četvrtak
5/nedelja
30/četvrtak
19/petak
14/nedelja
19/petak
14/četvrtak
17/nedelja
14/četvrtak
27/nedelja
26/subota
27/nedelja
14/subota
8/nedelja
6/petak
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
13/nedelja
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
10/nedelja
16/subota
4/petak
5/subota
4/petak
datum/dan
20
15
20
16
15
15
16
14
8
17
16
17
19
15
19
20
15
20
17
15
17
9
13
16
14
10
12
19
14
21
12
12
20
13
14
10
12
14
10
čas
maksimalni čas
352
242
302
242
101
170
240
165
103
204
157
158
156
90
110
352
242
302
165
81
97
127
68
71
277
221
109
209
91
155
247
180
178
131
85
74
126
78
70
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
18/utorak
29/subota
30/nedelja
6/ponedeljak
6/ponedeljak
26/nedelja
15/ponedeljak
15/ponedeljak
28/nedelja
26/utorak
26/utorak
24/nedelja
3/četvrtak
1/utorak
3/četvrtak
30/ponedeljak
19/četvrtak
22/nedelja
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
14/ponedeljak
14/ponedeljak
20/nedelja
18/utorak
18/utorak
9/nedelja
26/utorak
26/utorak
3/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
609
304
305
1057
567
490
1188
568
520
1370
678
583
1292
638
599
1486
747
714
839
396
422
785
369
366
1042
475
567
1254
605
572
1181
575
562
879
433
445
609
304
305
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
17.8/nedelja
17.8/nedelja
21.3/petak
24/srijeda
26/petak
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
30/četvrtak
5/nedelja
30/četvrtak
19/petak
21/nedelja
19/petak
17/nedelja
17/nedelja
14/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
25/petak
6/petak
6/petak
6/petak
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
22/petak
22/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
3436
2535
1933
2622
988
1751
2406
1754
1039
2179
1275
1435
1825
976
1031
3436
2535
1677
1477
736
821
1631
732
899
3043
2202
1514
2532
894
1638
2837
1986
1933
1417
676
741
1400
687
713
voz/h
1292
644
648
1427
681
745
1372
714
657
1476
736
740
1361
683
678
1808
936
871
948
457
491
896
434
462
1457
746
711
1349
650
699
1326
663
663
1096
539
557
971
482
489
136
60
75
136
58
78
114
52
62
141
61
80
134
65
69
253
105
149
141
66
75
115
54
60
166
69
97
139
57
82
121
53
68
83
40
42
80
40
40
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1417
679
738
1595
746
848
1426
699
727
1611
755
856
1473
719
753
1979
937
1042
1073
508
565
1021
479
542
1531
744
787
1482
700
782
1478
727
750
1194
580
614
1112
545
567
prosjek
radnim
danom
1450
760
690
1469
720
750
1590
885
705
1635
920
715
1556
825
731
2233
1259
974
1136
569
567
987
510
478
1769
926
842
1498
720
778
1382
691
691
1140
578
562
966
490
476
prosjek
vikendom
1417
701
715
1495
748
747
2061
1041
1020
1089
523
566
1011
488
523
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
68
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
15.1/Tuesday
I+II
I
II
12/Friday
31.1/Thursday
I+II
1/Monday
I
16/Tuesday
26/Wednesday
I+II
II
27/Thursday
I
II
22/Wednesday
26/Wednesday
I+II
28/Tuesday
30/Thursday
I
II
25/Thursday
I+II
I
25/Thursday
26/Tuesday
16/Tuesday
I+II
II
26/Tuesday
27/Wednesday
I
II
4/Friday
I+II
29/Tuesday
I
15/Tuesday
18/Wednesday
I+II
II
27/Friday
30/Monday
I
II
27/Tuesday
I+II
27/Tuesday
I
28/Wednesday
9/Wednesday
I+II
II
28/Monday
9/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
I
31/Monday
28/Thursday
II
28/Thursday
28/Thursday
I
II
15/Tuesday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
2
3
1
1
4
1
1
2
3
0
2
0
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
14.8/Thursday
17.8/Sunday
14.8/Thursday
24/Wednesday
8/Monday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
30/Thursday
5/Sunday
30/Thursday
19/Friday
14/Sunday
19/Friday
14/Thursday
17/Sunday
14/Thursday
27/Sunday
26/Saturday
27/Sunday
14/Saturday
8/Sunday
6/Friday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
13/Sunday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
10/Sunday
16/Saturday
4/Friday
5/Saturday
4/Friday
datum/dan
20
15
20
16
15
15
16
14
8
17
16
17
19
15
19
20
15
20
17
15
17
9
13
16
14
10
12
19
14
21
12
12
20
13
14
10
12
14
10
čas
maximum hour
352
242
302
242
101
170
240
165
103
204
157
158
156
90
110
352
242
302
165
81
97
127
68
71
277
221
109
209
91
155
247
180
178
131
85
74
126
78
70
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
18/Tuesday
29/Saturday
30/Sunday
6/Monday
6/Monday
26/Sunday
15/Monday
15/Monday
28/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
24/Sunday
3/Thursday
1/Tuesday
3/Thursday
30/Monday
19/Thursday
22/Sunday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
14/Monday
14/Monday
20/Sunday
18/Tuesday
18/Tuesday
9/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
3/Sunday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
609
304
305
1057
567
490
1188
568
520
1370
678
583
1292
638
599
1486
747
714
839
396
422
785
369
366
1042
475
567
1254
605
572
1181
575
562
879
433
445
609
304
305
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
17.8/Sunday
17.8/Sunday
21.3/Friday
24/Wednesday
26/Friday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
30/Thursday
5/Sunday
30/Thursday
19/Friday
21/Sunday
19/Friday
17/Sunday
17/Sunday
14/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
25/Friday
6/Friday
6/Friday
6/Friday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
maximum day
3436
2535
1933
2622
988
1751
2406
1754
1039
2179
1275
1435
1825
976
1031
3436
2535
1677
1477
736
821
1631
732
899
3043
2202
1514
2532
894
1638
2837
1986
1933
1417
676
741
1400
687
713
voz/h
1292
644
648
1427
681
745
1372
714
657
1476
736
740
1361
683
678
1808
936
871
948
457
491
896
434
462
1457
746
711
1349
650
699
1326
663
663
1096
539
557
971
482
489
136
60
75
136
58
78
114
52
62
141
61
80
134
65
69
253
105
149
141
66
75
115
54
60
166
69
97
139
57
82
121
53
68
83
40
42
80
40
40
1417
679
738
1595
746
848
1426
699
727
1611
755
856
1473
719
753
1979
937
1042
1073
508
565
1021
479
542
1531
744
787
1482
700
782
1478
727
750
1194
580
614
1112
545
567
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1450
760
690
1469
720
750
1590
885
705
1635
920
715
1556
825
731
2233
1259
974
1136
569
567
987
510
478
1769
926
842
1498
720
778
1382
691
691
1140
578
562
966
490
476
weekend
average
1417
701
715
1495
748
747
2061
1041
1020
1089
523
566
1011
488
523
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
1600
1438
1428
2007
2008
1437
1428
2007
2008
1353
1400
1310
1277
1197
voz / dan - vehicle / day
1200
1153
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1600
1353
1400
1310
1277
1197
voz / dan - vehicle / day
1200
1153
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
69
70
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1428 voz/dan - AADT 1428 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
PGDS 1428 voz/dan
AADT 1428 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1800
Broj vozila-Number of vehicles
1600
1400
Dužina vozila
Vehicle length
1200
1000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
800
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
71
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000007
Gašnica / 16+800,00
M 14.1 / Draksenić - Vrbaška 1
PGDS-AADT
1428
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
20
11
15
17
16
17
16
15
Sat u godiniHour in year
5445
2988
2008
2010
5321
6690
2897
3136
Dan-Day of
week
četvrtakThursday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
subotaSaturday
Datum-Date
14
4
24
24
9
5
30
10
MjesecMonth
AvgustAugust
Maj-May
Mart-March
Mart-March
AvgustAugust
OktobarOctober
April-April
Maj-May
VrijednostValue
352
262
228
212
201
190
168
150
% - percent
24.66
18.35
15.97
14.85
14.08
13.31
11.77
10.51
u % PGDSa-in % of AADT |
24
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
72
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
9880
2
12354
10948
11224
13088
15209
13912
14101
17405
3
14231
9539
12020
13302
16006
13022
15103
15431
4
15140
11321
11876
12462
14700
13134
15671
16723
5
12828
11034
11910
12832
14872
14374
15210
15333
6
9432
11052
12396
12390
14203
14906
14073
7
9262
11646
13425
12842
14317
13284
15469
8
12171
12395
11722
12882
15672
12224
15030
DecembarDecember
13756
NovembarNovember
Juli-July
12452
OktobarOctober
15474
SeptembarSeptember
12794
Avgust-August
12002
Juni-June
Mart-March
9673
Maj-May
FebruarFebruary
1
April-April
Januar-January
Mjesec-Month
14470
13353
15487
12587
13516
14712
14885
12445
13378
15639
13227
12547
13780
14219
12680
13591
14295
14015
13219
14403
15392
13699
14240
14178
12281
16540
13357
13007
14454
10932
18079
13896
14045
13434
12786
18097
9
11271
11663
10515
13912
14414
12298
14809
18187
13493
15014
11863
12062
10
13031
9813
11192
15193
15227
13109
15511
15923
13311
15457
13271
12200
11
13060
10893
12551
16348
13313
13032
17074
15333
13570
15386
12673
13369
12
12408
10855
12528
13156
15478
14123
17051
15155
15588
13302
12913
12780
13
10791
10817
13415
12900
13652
15497
15147
16009
14466
13983
14008
11938
14
11013
11586
14342
14117
13472
14902
15287
15673
13295
14034
14791
10197
15
12508
13000
13265
13244
14650
14571
14417
17252
13927
13705
12958
12836
16
12049
11741
12114
13615
15415
13686
14764
18834
13031
14631
11252
12550
17
12856
11181
13011
13988
14127
14024
16633
16921
14430
15485
13116
13066
18
12907
11136
12590
13982
12755
13710
17426
14837
14696
14332
13121
13739
19
12135
11494
13422
13973
13914
14704
15797
15002
16486
12494
12183
15636
20
11709
11391
15426
12227
13675
16002
14745
14595
14301
13442
14367
15972
21
12798
12227
16264
12929
13938
14051
16479
15179
12924
13180
13487
12416
22
9366
11554
14597
13772
13527
12685
15253
15963
11873
13862
12979
13974
23
12089
11421
12449
13963
15052
13731
15644
15229
13763
15705
12235
12759
24
11940
10850
13100
16477
14143
12685
16872
13968
14124
15888
12927
14303
25
12435
11535
12096
15113
13733
13654
18182
14449
14998
15280
12489
15094
26
10804
10404
13298
15501
13555
13662
18695
13691
15402
13151
12257
15839
27
9746
11519
14088
11663
13269
15102
16732
14080
14381
13918
13182
14362
28
12313
12298
14224
13049
13349
14766
17103
15648
13506
14745
13771
11631
29
11252
13118
13078
14839
14329
14163
16953
15716
14316
14882
12108
11229
30
11399
12521
15730
14807
14758
15870
14984
13494
15280
11103
11540
31
11707
12972
17798
14269
UkupnoTotal
ProsjekAverage
13358
15232
13597
366678 330433 397511 412283 443605 416223 492655 489897 419766 445618 394618 404661
11828
11394
12823
13743
14310
13874
15892
15803
13992
14375
13154
13054
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
13699
73
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
168938
93.1
8939
4.9
3595
2.0
74
0.0
181546
II
170275
92.0
10062
5.4
4651
2.5
144
0.1
185132
ukupno-total
339213
92.5
19001
5.2
8246
2.2
218
0.1
366678
I
138684
91.8
9120
6.0
3232
2.1
75
0.0
151111
II
162755
90.8
11117
6.2
5408
3.0
42
0.0
179322
ukupno-total
301439
91.2
20237
6.1
8640
2.6
117
0.0
330433
187951
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
74
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
171830
91.4
11645
6.2
4415
2.3
61
0.0
II
188633
90.0
14767
7.0
5890
2.8
270
0.1
209560
ukupno-total
360463
90.7
26412
6.6
10305
2.6
331
0.1
397511
I
186798
92.0
11680
5.7
4613
2.3
47
0.0
203138
II
189527
90.6
13353
6.4
6224
3.0
41
0.0
209145
ukupno-total
376325
91.3
25033
6.1
10837
2.6
88
0.0
412283
I
193738
91.6
12931
6.1
4726
2.2
64
0.0
211459
II
212636
91.6
13296
5.7
6192
2.7
22
0.0
232146
ukupno-total
406374
91.6
26227
5.9
10918
2.5
86
0.0
443605
I
186595
92.6
10568
5.2
4184
2.1
75
0.0
201422
II
196766
91.6
11824
5.5
6174
2.9
37
0.0
214801
ukupno-total
383361
92.1
22392
5.4
10358
2.5
112
0.0
416223
I
228163
93.4
11557
4.7
4635
1.9
43
0.0
244398
II
227806
91.8
13684
5.5
6534
2.6
233
0.1
248257
ukupno-total
455969
92.6
25241
5.1
11169
2.3
276
0.1
492655
I
211991
93.2
11579
5.1
3933
1.7
58
0.0
227561
II
242166
92.3
13641
5.2
6362
2.4
167
0.1
262336
ukupno-total
454157
92.7
25220
5.1
10295
2.1
225
0.0
489897
I
179117
91.3
12633
6.4
4387
2.2
61
0.0
196198
II
202575
90.6
14584
6.5
6318
2.8
91
0.0
223568
ukupno-total
381692
90.9
27217
6.5
10705
2.6
152
0.0
419766
I
201032
90.1
16209
7.3
5695
2.6
80
0.0
223016
II
198400
89.1
17138
7.7
6663
3.0
401
0.2
222602
ukupno-total
399432
89.6
33347
7.5
12358
2.8
481
0.1
445618
I
175252
90.3
12927
6.7
5770
3.0
72
0.0
194021
II
179909
89.7
14354
7.2
6189
3.1
145
0.1
200597
ukupno-total
355161
90.0
27281
6.9
11959
3.0
217
0.1
394618
I
190552
92.4
11266
5.5
4268
2.1
131
0.1
206217
II
180249
90.8
12798
6.4
5198
2.6
199
0.1
198444
ukupno-total
370801
91.6
24064
5.9
9466
2.3
330
0.1
404661
I
2232690
92.0
141054
5.8
53453
2.2
841
0.0
2428038
II
2351697
90.9
160618
6.2
71803
2.8
1792
0.1
2585910
ukupno-total
4584387
91.4
301672
6.0
125256
2.5
2633
0.1
5013948
I
6100
92.0
385
5.8
146
2.2
2
0.0
6634
II
6425
90.9
439
6.2
196
2.8
5
0.1
7065
12526
91.4
824
6.0
342
2.5
7
0.1
13699
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
18.3/utorak
4.9/četvrtak
I+II
18.8/ponedeljak
I
II
16/utorak
I+II
16/utorak
24/srijeda
I
II
11/utorak
I+II
26/srijeda
I
11/utorak
8/srijeda
II
8/srijeda
28/utorak
I
II
4/četvrtak
I+II
I+II
30/utorak
4/četvrtak
I
II
28/četvrtak
I+II
18/ponedeljak
25/ponedeljak
I
II
2/srijeda
I+II
9/srijeda
15/utorak
I
II
10/utorak
I+II
I
19/četvrtak
13/utorak
9/ponedeljak
I+II
II
2/petak
13/utorak
I
II
7/ponedeljak
I+II
7/ponedeljak
I
7/ponedeljak
18/utorak
I+II
II
18/utorak
3/ponedeljak
I
II
5/utorak
I+II
5/utorak
I
26/utorak
24/četvrtak
I+II
II
22/utorak
15/utorak
datum/dan
75
2
2
9
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
9
2
3
2
2
2
23
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
20
5
0
22
12
9
24
10
9
26
8
13
20
14
1
50
22
0
51
26
23
36
16
12
33
14
12
23
11
12
26
5
8
21
9
8
26
10
10
voz/h
26.7/subota
2.11/nedelja
26.7/subota
24/srijeda
26/petak
24/srijeda
1/subota
2/nedelja
7/petak
30/četvrtak
30/četvrtak
29/srijeda
19/petak
19/petak
26/petak
16/subota
17/nedelja
8/petak
26/subota
26/subota
26/subota
15/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
2/petak
4/nedelja
1/četvrtak
24/četvrtak
14/ponedeljak
11/petak
22/subota
6/četvrtak
20/četvrtak
8/petak
9/subota
8/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
11
11
11
15
11
15
11
11
15
15
16
10
14
19
17
11
11
20
11
20
11
11
12
10
11
11
11
11
8
15
12
7
15
15
11
15
14
10
15
čas
maksimalni čas
1281
698
717
1260
607
713
1189
698
633
1197
631
683
1131
674
617
1274
671
674
1281
673
717
1124
659
579
1187
661
644
1130
566
655
1154
546
650
1025
553
574
1238
631
638
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
1.3/subota
14/nedelja
14/nedelja
29/ponedeljak
30/nedelja
16/nedelja
30/nedelja
19/nedelja
21/utorak
19/nedelja
22/ponedeljak
16/utorak
22/ponedeljak
26/utorak
26/utorak
24/nedelja
1/utorak
19/subota
6/nedelja
8/nedelja
7/subota
24/utorak
18/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
27/nedelja
25/petak
6/nedelja
1/subota
9/nedelja
1/subota
3/nedelja
26/utorak
10/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
9262
4185
3511
10197
4973
4670
11103
5657
5076
12494
6587
5871
11873
6765
4403
13691
7420
5917
13756
6557
6515
12224
6412
5037
12755
5623
5131
11663
6157
5178
9880
6107
3511
9539
5278
3923
9262
4185
4161
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
16.8/subota
17.8/nedelja
11.4/petak
20/subota
26/petak
20/subota
1/subota
2/nedelja
21/petak
24/petak
30/četvrtak
24/petak
19/petak
19/petak
26/petak
16/subota
17/nedelja
9/subota
26/subota
31/četvrtak
26/subota
20/petak
15/nedelja
20/petak
3/subota
4/nedelja
1/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
11/petak
21/petak
20/četvrtak
21/petak
29/petak
29/petak
15/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
18834
10044
10038
15972
7442
9678
15487
9410
7609
15888
8330
8631
16486
9385
7915
18834
10044
9475
18695
9459
9945
16002
8073
8821
16006
9569
9851
16477
8130
10038
16264
7563
9548
13118
6876
6456
15140
7496
7644
voz/h
12068
6293
5775
11650
5821
5829
11801
6073
5728
12878
6500
6378
12452
6693
5759
13614
7320
6294
13387
6767
6620
11961
6239
5722
12428
6593
5835
12170
6278
5892
11489
6148
5342
10262
5630
4632
10605
5412
5193
1632
773
859
1404
580
823
1353
614
740
1497
681
816
1540
760
781
2189
1142
1046
2505
1242
1264
1913
921
992
1881
895
986
1573
693
880
1334
612
721
1132
554
578
1223
560
663
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
13870
7146
6724
13258
6593
6665
13307
6693
6614
14497
7211
7287
14084
7396
6688
15655
8338
7317
15878
8074
7805
13958
7191
6767
14271
7539
6732
13974
7107
6867
13150
6881
6269
11585
6256
5329
12403
6288
6115
prosjek
radnim
danom
13326
6890
6437
12466
5851
6615
12890
6675
6215
14022
7095
6928
13741
7607
6134
16115
8725
7390
15931
7821
8111
13678
7087
6591
14372
7409
6962
13280
6701
6580
12137
6506
5630
10895
5994
4901
11033
5534
5498
prosjek
vikendom
14906
7778
7128
13992
7452
6540
15803
8462
7341
15892
8008
7884
13874
7160
6714
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
76
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
18.3/Tuesday
4.9/Thursday
I+II
I
II
16/Tuesday
18.8/Monday
I+II
I
24/Wednesday
11/Tuesday
16/Tuesday
I+II
II
11/Tuesday
I
II
8/Wednesday
26/Wednesday
I+II
28/Tuesday
8/Wednesday
I
II
4/Thursday
I+II
4/Thursday
30/Tuesday
I
II
28/Thursday
I+II
18/Monday
I
25/Monday
2/Wednesday
I+II
II
15/Tuesday
9/Wednesday
I
II
10/Tuesday
I+II
9/Monday
I
19/Thursday
13/Tuesday
I+II
II
2/Friday
13/Tuesday
I
II
7/Monday
I+II
7/Monday
7/Monday
I
II
18/Tuesday
I+II
3/Monday
18/Tuesday
I
II
5/Tuesday
I+II
5/Tuesday
I
26/Tuesday
24/Thursday
I+II
II
22/Tuesday
15/Tuesday
datum/dan
2
2
9
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
9
2
3
2
2
2
23
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
20
5
0
22
12
9
24
10
9
26
8
13
20
14
1
50
22
0
51
26
23
36
16
12
33
14
12
23
11
12
26
5
8
21
9
8
26
10
10
voz/h
26.7/Saturday
2.11/Sunday
26.7/Saturday
24/Wednesday
26/Friday
24/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
7/Friday
30/Thursday
30/Thursday
29/Wednesday
19/Friday
19/Friday
26/Friday
16/Saturday
17/Sunday
8/Friday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
15/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
2/Friday
4/Sunday
1/Thursday
24/Thursday
14/Monday
11/Friday
22/Saturday
6/Thursday
20/Thursday
8/Friday
9/Saturday
8/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
11
11
11
15
11
15
11
11
15
15
16
10
14
19
17
11
11
20
11
20
11
11
12
10
11
11
11
11
8
15
12
7
15
15
11
15
14
10
15
čas
maximum hour
1281
698
717
1260
607
713
1189
698
633
1197
631
683
1131
674
617
1274
671
674
1281
673
717
1124
659
579
1187
661
644
1130
566
655
1154
546
650
1025
553
574
1238
631
638
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
1.3/Saturday
14/Sunday
14/Sunday
29/Monday
30/Sunday
16/Sunday
30/Sunday
19/Sunday
21/Tuesday
19/Sunday
22/Monday
16/Tuesday
22/Monday
26/Tuesday
26/Tuesday
24/Sunday
1/Tuesday
19/Saturday
6/Sunday
8/Sunday
7/Saturday
24/Tuesday
18/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
27/Sunday
25/Friday
6/Sunday
1/Saturday
9/Sunday
1/Saturday
3/Sunday
26/Tuesday
10/Sunday
7/Monday
7/Monday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
9262
4185
3511
10197
4973
4670
11103
5657
5076
12494
6587
5871
11873
6765
4403
13691
7420
5917
13756
6557
6515
12224
6412
5037
12755
5623
5131
11663
6157
5178
9880
6107
3511
9539
5278
3923
9262
4185
4161
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
16.8/Saturday
17.8/Sunday
11.4/Friday
20/Saturday
26/Friday
20/Saturday
1/Saturday
2/Sunday
21/Friday
24/Friday
30/Thursday
24/Friday
19/Friday
19/Friday
26/Friday
16/Saturday
17/Sunday
9/Saturday
26/Saturday
31/Thursday
26/Saturday
20/Friday
15/Sunday
20/Friday
3/Saturday
4/Sunday
1/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
11/Friday
21/Friday
20/Thursday
21/Friday
29/Friday
29/Friday
15/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
maximum day
18834
10044
10038
15972
7442
9678
15487
9410
7609
15888
8330
8631
16486
9385
7915
18834
10044
9475
18695
9459
9945
16002
8073
8821
16006
9569
9851
16477
8130
10038
16264
7563
9548
13118
6876
6456
15140
7496
7644
voz/h
12068
6293
5775
11650
5821
5829
11801
6073
5728
12878
6500
6378
12452
6693
5759
13614
7320
6294
13387
6767
6620
11961
6239
5722
12428
6593
5835
12170
6278
5892
11489
6148
5342
10262
5630
4632
10605
5412
5193
1632
773
859
1404
580
823
1353
614
740
1497
681
816
1540
760
781
2189
1142
1046
2505
1242
1264
1913
921
992
1881
895
986
1573
693
880
1334
612
721
1132
554
578
1223
560
663
13870
7146
6724
13258
6593
6665
13307
6693
6614
14497
7211
7287
14084
7396
6688
15655
8338
7317
15878
8074
7805
13958
7191
6767
14271
7539
6732
13974
7107
6867
13150
6881
6269
11585
6256
5329
12403
6288
6115
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
13326
6890
6437
12466
5851
6615
12890
6675
6215
14022
7095
6928
13741
7607
6134
16115
8725
7390
15931
7821
8111
13678
7087
6591
14372
7409
6962
13280
6701
6580
12137
6506
5630
10895
5994
4901
11033
5534
5498
weekend
average
14906
7778
7128
13992
7452
6540
15803
8462
7341
15892
8008
7884
13874
7160
6714
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
16000
14000
13736
13699
2007
2008
13736
13699
2007
2008
13192
12816
12479
12068
12130
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
16000
14000
13191
12479
12067
12816
12131
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
77
78
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 13699 voz/dan - AADT 13699 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
PGDS 13699 voz/dan
AADT 13699 veh/day
1000
Broj vozila-Number of vehicles
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
16000
Broj vozila-Number of vehicles
14000
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
6000
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
18000
Dužina vozila
Vehicle length
16000
14000
12000
>16,5 m
10000
12-16,5 m
8000
5,5-12 m
6000
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
79
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000008
Brestovčina / 1+800,00
M 16 / Gradiška - Nova Topola
PGDS-AADT
13699
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
11
9
11
15
15
15
15
Sat u godiniHour in year
4980
8652
5314
5124
8656
88
7312
8560
Dan-Day of
week
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
ponedeljakMonday
Datum-Date
26
26
9
1
26
4
31
22
MjesecMonth
Juli-July
DecembarDecember
AvgustAugust
AvgustAugust
DecembarDecember
JanuarJanuary
OktobarOctober
DecembarDecember
VrijednostValue
1281
1210
1182
1169
1161
1149
1113
1069
% - percent
9.35
8.83
8.63
8.53
8.47
8.39
8.12
7.80
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
80
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
Avgust-August
2594
2724
2590
2835
3256
2825
2994
2914
2259
2
1951
2306
2415
2842
2972
2769
2955
3764
2734
3049
2838
2492
3
2355
1981
2595
2817
3331
2613
2870
3242
2836
3165
2525
2466
4
2641
2257
2392
3060
3226
2859
3049
3107
2673
2845
2607
2646
5
2484
2290
2518
2772
3106
3034
3173
3064
2877
2691
2573
2867
6
1925
2420
2756
2544
3252
3009
2831
3065
2959
2729
2636
2615
7
1545
2270
2666
2820
3216
2923
3027
3378
2554
2665
2922
2165
8
2119
2572
2447
2761
3262
2578
3087
3583
2634
2790
2994
2489
DecembarDecember
Juli-July
2529
NovembarNovember
Juni-June
2302
OktobarOctober
Maj-May
1424
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1947
2652
2296
2732
2812
2758
2954
3274
2677
2766
2595
2462
10
2446
2096
2452
2786
3268
2792
3121
3028
2741
3034
2488
2616
11
2455
2430
2373
2910
2672
2905
3438
3054
2906
3104
2410
2715
12
2450
2305
2608
2619
3182
2781
3348
2988
2834
2875
2557
2673
13
2117
2404
2674
2473
2863
2909
3316
3140
2855
2851
2518
2474
14
2297
2400
2829
2681
3017
3234
3112
3198
2445
2838
2707
2033
15
2192
2470
2912
3000
3045
3383
2936
3442
2718
3018
2636
2521
16
2485
2312
2552
2786
3285
2681
3113
3387
2709
2838
2217
2486
17
2503
2171
2432
2821
3177
2851
3131
3191
2818
3156
2430
2699
18
2599
2265
2476
2968
2824
2685
3317
3034
3030
2777
2506
2512
19
2612
2286
2376
2940
2974
2820
3487
3493
3063
2717
2594
2948
20
2293
2418
2864
2688
2829
2969
2955
3170
2803
2877
2880
2838
21
2411
2426
3233
2798
2910
3009
3194
3000
2730
2625
2537
2526
22
2009
2575
3070
2876
3124
2662
3186
3179
2822
2702
2632
2685
23
2500
2492
2349
2872
2945
2878
3106
3102
2709
2731
2349
2806
24
2261
2252
2878
3272
3138
2804
3036
2789
2832
2843
2504
3142
25
2401
2298
2540
2985
2749
2818
3467
2818
2778
2826
2274
2939
26
2334
2392
2633
3296
2834
2831
3618
2919
3022
2460
2534
2906
27
1888
2536
2629
2686
2858
3193
2943
2950
3051
2784
2535
2693
28
2230
2454
2851
2868
2803
3035
3336
3339
2713
2483
2530
2489
29
2290
2620
2673
3077
2853
2727
3328
3184
2966
2707
2515
2863
30
2349
2630
3559
2952
2856
3546
3138
2630
2771
2192
2922
31
2337
2715
3461
2955
UkupnoTotal
69850
68652
81363
85903
93030
85956
98276
98231
83944
87806
77149
81776
ProsjekAverage
2253
2367
2625
2863
3001
2865
3170
3169
2798
2832
2572
2638
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2765
2827
3095
2829
81
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
30741
88.5
2648
7.6
1322
3.8
30
0.1
34741
II
31039
88.4
2603
7.4
1455
4.1
12
0.0
35109
ukupno-total
61780
88.4
5251
7.5
2777
4.0
42
0.1
69850
I
30052
87.1
2845
8.2
1599
4.6
26
0.1
34522
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
II
29629
86.8
2710
7.9
1784
5.2
7
0.0
34130
ukupno-total
59681
86.9
5555
8.1
3383
4.9
33
0.0
68652
I
35517
87.1
3430
8.4
1784
4.4
38
0.1
40769
II
35071
86.4
3407
8.4
2105
5.2
11
0.0
40594
ukupno-total
70588
86.8
6837
8.4
3889
4.8
49
0.1
81363
I
37252
86.3
3957
9.2
1924
4.5
32
0.1
43165
II
35841
83.9
4721
11.0
2086
4.9
90
0.2
42738
ukupno-total
73093
85.1
8678
10.1
4010
4.7
122
0.1
85903
I
40409
86.8
4119
8.8
2006
4.3
32
0.1
46566
II
39590
85.2
4581
9.9
2281
4.9
12
0.0
46464
ukupno-total
79999
86.0
8700
9.4
4287
4.6
44
0.0
93030
I
37253
86.4
3939
9.1
1884
4.4
36
0.1
43112
II
36436
85.0
4291
10.0
2110
4.9
7
0.0
42844
ukupno-total
73689
85.7
8230
9.6
3994
4.6
43
0.1
85956
I
41284
83.0
6390
12.8
2059
4.1
26
0.1
49759
II
39359
81.1
6837
14.1
2310
4.8
11
0.0
48517
ukupno-total
80643
82.1
13227
13.5
4369
4.4
37
0.0
98276
I
43041
88.2
3926
8.0
1832
3.8
19
0.0
48818
II
42728
86.5
4624
9.4
2054
4.2
7
0.0
49413
ukupno-total
85769
87.3
8550
8.7
3886
4.0
26
0.0
98231
I
35635
85.2
4407
10.5
1770
4.2
35
0.1
41847
II
34705
82.4
5397
12.8
1979
4.7
16
0.0
42097
ukupno-total
70340
83.8
9804
11.7
3749
4.5
51
0.1
83944
I
37682
85.1
4537
10.2
2007
4.5
43
0.1
44269
II
36571
84.0
4707
10.8
2247
5.2
12
0.0
43537
ukupno-total
74253
84.6
9244
10.5
4254
4.8
55
0.1
87806
I
33442
86.3
3523
9.1
1740
4.5
46
0.1
38751
II
33018
86.0
3624
9.4
1733
4.5
23
0.1
38398
ukupno-total
66460
86.1
7147
9.3
3473
4.5
69
0.1
77149
I
35887
86.3
3856
9.3
1804
4.3
42
0.1
41589
II
34271
85.3
4096
10.2
1801
4.5
19
0.0
40187
70158
85.8
7952
9.7
3605
4.4
61
0.1
81776
438195
86.3
47577
9.4
21731
4.3
405
0.1
507908
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
82
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
I
II
428258
85.0
51598
10.2
23945
4.8
227
0.0
504028
ukupno-total
866453
85.6
99175
9.8
45676
4.5
632
0.1
1011936
1197
86.3
130
9.4
59
4.3
1
0.1
1388
I
II
1170
85.0
141
10.2
65
4.8
1
0.0
1377
ukupno-total
2367
85.6
271
9.8
125
4.5
2
0.1
2765
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
17.1/četvrtak
29.3/subota
I+II
3.1/nedelja
I
II
11/četvrtak
I+II
11/četvrtak
I
26/petak
20/četvrtak
I+II
II
26/srijeda
20/četvrtak
I
II
30/četvrtak
I+II
23/četvrtak
30/četvrtak
I
II
9/utorak
I+II
30/utorak
I
9/utorak
27/srijeda
II
25/ponedeljak
27/srijeda
I
II
1/utorak
I+II
25/petak
II
23/srijeda
I
I+II
9/ponedeljak
I+II
9/ponedeljak
I
9/ponedeljak
29/četvrtak
II
29/četvrtak
II
I
I+II
17/četvrtak
29/četvrtak
I+II
29/utorak
I
24/četvrtak
29/subota
II
29/subota
29/subota
I
II
19/utorak
I+II
23/subota
3/nedelja
I
II
24/četvrtak
I+II
I+II
17/četvrtak
29/utorak
datum/dan
83
2
2
5
1
3
1
2
1
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
5
2
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
5
3
1
3
1
1
4
0
2
6
2
2
8
3
2
7
3
3
4
2
2
5
2
3
5
2
2
0
0
0
5
1
0
4
0
2
voz/h
26.7/subota
2.11/nedelja
26.7/subota
24/srijeda
6/subota
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
22/subota
11/subota
27/ponedeljak
11/subota
27/subota
30/utorak
27/subota
8/petak
16/subota
8/petak
26/subota
13/nedelja
26/subota
15/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
3/subota
4/nedelja
17/subota
26/subota
26/subota
26/subota
22/subota
20/četvrtak
22/subota
12/utorak
12/utorak
12/utorak
18/petak
4/petak
12/subota
datum/dan
15
17
15
12
10
12
17
17
12
12
16
12
12
19
12
14
12
14
15
17
15
10
12
10
10
10
15
14
14
13
11
14
11
14
14
13
12
10
12
čas
maksimalni čas
326
172
219
242
127
143
255
172
136
263
142
150
245
126
131
291
142
195
326
158
219
309
167
187
265
138
150
250
133
160
246
132
136
230
144
127
244
119
150
voz/h
1.1/utorak
1.1/utorak
1.1/utorak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
25/utorak
30/nedelja
26/nedelja
28/utorak
26/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
24/nedelja
25/ponedeljak
24/nedelja
6/nedelja
1/utorak
6/nedelja
8/nedelja
3/utorak
8/nedelja
11/nedelja
1/četvrtak
25/nedelja
13/nedelja
1/utorak
13/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
1424
708
716
2033
1034
999
2192
1117
1034
2460
1240
1207
2445
1266
1179
2789
1440
1308
2831
1418
1393
2578
1289
1207
2672
1252
1291
2473
1267
1179
2296
1176
1120
1981
1010
971
1424
708
716
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
2.8/subota
2.8/subota
24/srijeda
24/srijeda
24/srijeda
8/subota
2/nedelja
7/petak
3/petak
15/srijeda
17/petak
19/petak
18/četvrtak
19/petak
2/subota
2/subota
2/subota
26/subota
30/srijeda
26/subota
15/nedelja
15/nedelja
14/subota
3/subota
4/nedelja
16/petak
30/srijeda
24/četvrtak
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
9/subota
9/subota
8/petak
4/petak
4/petak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
3764
1806
1958
3142
1431
1711
2994
1583
1532
3165
1536
1674
3063
1512
1578
3764
1806
1958
3618
1743
1909
3383
1790
1712
3331
1744
1715
3559
1687
1881
3233
1615
1825
2652
1307
1358
2641
1310
1358
voz/h
2419
1213
1206
2348
1166
1183
2298
1155
1143
2507
1251
1255
2468
1250
1218
2688
1355
1333
2707
1339
1368
2456
1224
1231
2596
1303
1292
2525
1268
1258
2325
1176
1149
2097
1053
1044
2000
1013
988
345
164
182
290
131
159
274
125
149
326
153
173
330
154
177
481
239
242
463
226
237
409
204
206
405
196
210
338
157
181
299
133
166
270
124
146
253
120
133
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2791
1384
1407
2693
1318
1376
2565
1267
1298
2848
1406
1443
2811
1407
1404
3160
1576
1584
3157
1559
1597
2848
1410
1438
3016
1503
1513
2902
1448
1454
2642
1315
1327
2400
1187
1213
2366
1177
1189
prosjek
radnim
danom
2707
1361
1346
2479
1236
1244
2584
1302
1282
2787
1401
1386
2764
1394
1370
3187
1631
1556
3209
1581
1628
2905
1471
1434
2977
1492
1485
2787
1378
1409
2587
1298
1290
2283
1150
1132
2097
1071
1026
prosjek
vikendom
3003
1499
1504
2798
1403
1395
3169
1594
1575
3170
1565
1605
2865
1428
1437
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
84
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
3.1/Sunday
17.1/Thursday
I
II
11/Thursday
I+II
11/Thursday
I
26/Friday
20/Thursday
II
26/Wednesday
20/Thursday
I
II
30/Thursday
I+II
30/Thursday
23/Thursday
I
II
9/Tuesday
I+II
9/Tuesday
II
30/Tuesday
I
I+II
25/Monday
27/Wednesday
I
II
1/Tuesday
27/Wednesday
I+II
I+II
25/Friday
23/Wednesday
I
II
9/Monday
I+II
9/Monday
I
9/Monday
29/Thursday
II
29/Thursday
I
II
17/Thursday
29/Thursday
I+II
I+II
24/Thursday
29/Tuesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
I
29/Saturday
19/Tuesday
II
23/Saturday
3/Sunday
I
II
24/Thursday
I+II
I+II
17/Thursday
29/Tuesday
datum/dan
2
2
5
1
3
1
2
1
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
5
2
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
5
3
1
3
1
1
4
0
2
6
2
2
8
3
2
7
3
3
4
2
2
5
2
3
5
2
2
0
0
0
5
1
0
4
0
2
voz/h
26.7/Saturday
2.11/Sunday
26.7/Saturday
24/Wednesday
6/Saturday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
22/Saturday
11/Saturday
27/Monday
11/Saturday
27/Saturday
30/Tuesday
27/Saturday
8/Friday
16/Saturday
8/Friday
26/Saturday
13/Sunday
26/Saturday
15/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
3/Saturday
4/Sunday
17/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
22/Saturday
20/Thursday
22/Saturday
12/Tuesday
12/Tuesday
12/Tuesday
18/Friday
4/Friday
12/Saturday
datum/dan
15
17
15
12
10
12
17
17
12
12
16
12
12
19
12
14
12
14
15
17
15
10
12
10
10
10
15
14
14
13
11
14
11
14
14
13
12
10
12
čas
maximum hour
326
172
219
242
127
143
255
172
136
263
142
150
245
126
131
291
142
195
326
158
219
309
167
187
265
138
150
250
133
160
246
132
136
230
144
127
244
119
150
voz/h
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
25/Tuesday
30/Sunday
26/Sunday
28/Tuesday
26/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
24/Sunday
25/Monday
24/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
6/Sunday
8/Sunday
3/Tuesday
8/Sunday
11/Sunday
1/Thursday
25/Sunday
13/Sunday
1/Tuesday
13/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
1424
708
716
2033
1034
999
2192
1117
1034
2460
1240
1207
2445
1266
1179
2789
1440
1308
2831
1418
1393
2578
1289
1207
2672
1252
1291
2473
1267
1179
2296
1176
1120
1981
1010
971
1424
708
716
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
2.8/Saturday
2.8/Saturday
24/Wednesday
24/Wednesday
24/Wednesday
8/Saturday
2/Sunday
7/Friday
3/Friday
15/Wednesday
17/Friday
19/Friday
18/Thursday
19/Friday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
26/Saturday
30/Wednesday
26/Saturday
15/Sunday
15/Sunday
14/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
16/Friday
30/Wednesday
24/Thursday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
9/Saturday
9/Saturday
8/Friday
4/Friday
4/Friday
18/Friday
datum/dan
maximum day
3764
1806
1958
3142
1431
1711
2994
1583
1532
3165
1536
1674
3063
1512
1578
3764
1806
1958
3618
1743
1909
3383
1790
1712
3331
1744
1715
3559
1687
1881
3233
1615
1825
2652
1307
1358
2641
1310
1358
voz/h
2419
1213
1206
2348
1166
1183
2298
1155
1143
2507
1251
1255
2468
1250
1218
2688
1355
1333
2707
1339
1368
2456
1224
1231
2596
1303
1292
2525
1268
1258
2325
1176
1149
2097
1053
1044
2000
1013
988
345
164
182
290
131
159
274
125
149
326
153
173
330
154
177
481
239
242
463
226
237
409
204
206
405
196
210
338
157
181
299
133
166
270
124
146
253
120
133
2791
1384
1407
2693
1318
1376
2565
1267
1298
2848
1406
1443
2811
1407
1404
3160
1576
1584
3157
1559
1597
2848
1410
1438
3016
1503
1513
2902
1448
1454
2642
1315
1327
2400
1187
1213
2366
1177
1189
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2707
1361
1346
2479
1236
1244
2584
1302
1282
2787
1401
1386
2764
1394
1370
3187
1631
1556
3209
1581
1628
2905
1471
1434
2977
1492
1485
2787
1378
1409
2587
1298
1290
2283
1150
1132
2097
1071
1026
weekend
average
3003
1499
1504
2798
1403
1395
3169
1594
1575
3170
1565
1605
2865
1428
1437
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
3500
2982
3000
2758
2474
2446
2002
2003
2809
2764
2765
2006
2007
2008
2763
2765
2007
2008
voz / dan - vehicle / day
2500
2000
1500
1000
500
0
2004
2005
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
2982
3000
2759
2473
2446
2002
2003
voz / dan - vehicle / day
2500
2809
2000
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
Godina-Year
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
85
86
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2765 voz/dan - AADT 2765 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola - Srbac
PGDS 2765 voz/dan
AADT 2765 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
3500
Broj vozila-Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
87
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000009
Kočićevo / 7+100,00
M 14.1 / Nova Topola – Srbac
PGDS-AADT
2765
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
15
15
11
12
10
12
11
12
Sat u godiniHour in year
4984
5320
5820
5077
2747
6493
5772
5053
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
srijedaWednesday
četvrtakThursday
subotaSaturday
četvrtakThursday
utorakTuesday
Datum-Date
26
9
30
30
24
27
28
29
MjesecMonth
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
April-April
SeptembarSeptember
AvgustAugust
Juli-July
VrijednostValue
326
267
259
252
247
245
236
225
% - percent
11.79
9.66
9.37
9.11
8.93
8.86
8.54
8.14
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
88
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
10459
4
5
10873
12202
15529
13303
13089
15442
11777
10151
9825
11529
12621
12675
12393
16132
12627
13089
13608
11604
8397
10909
11482
15124
12038
12413
13818
12694
14535
13482
11533
11940
10332
10844
12445
14518
12052
13908
14711
11897
12851
12634
11865
11070
10012
11057
11714
14400
12818
13515
14094
14136
12315
11249
13255
6
7796
10234
11243
10466
13619
13564
12483
13925
13043
13089
12292
11668
7
5800
10365
11697
12114
13703
12398
13543
14454
11607
12532
13442
9217
8
10101
10889
10264
11508
14060
10352
12626
15828
12841
12767
12890
12555
Juli-July
Juni-June
12696
Maj-May
12100
April-April
10904
1
Mart-March
DecembarDecember
8355
3
NovembarNovember
2
OktobarOctober
10907
SeptembarSeptember
FebruarFebruary
6215
Avgust-August
Januar-January
Mjesec-Month
9
8578
10588
9252
11739
12125
12298
12834
15475
12968
12651
10988
11678
10
10573
9157
10933
12073
14127
12169
13291
13289
12678
14947
11990
11530
11
10873
10740
11065
13120
11444
12109
15299
14112
13298
14043
11798
11778
12
10303
9759
11217
11467
14109
12256
14262
13606
14104
12652
12324
12776
13
8638
9793
11745
10279
12918
13719
12827
13834
12829
12851
12458
11577
14
9667
10991
12844
12045
13025
13013
13452
15759
11048
12424
13616
9287
15
10309
11586
12277
10826
12690
11781
13133
17182
12809
12239
12454
11954
16
10373
10246
10622
12083
14023
12299
13224
15897
12367
12211
10763
12105
17
10279
9147
10978
12187
12926
12678
13824
15007
12183
14005
12289
12283
18
11491
10110
10502
13189
11261
12134
15300
14712
12845
13213
11475
11426
19
10704
10166
10192
12568
12715
12236
15412
14144
14190
12069
12598
13786
20
9723
10525
13005
11143
12494
13788
13392
13479
13036
12837
13164
13196
21
10616
10526
15661
12218
11774
12586
14898
13602
11763
12173
11409
10862
22
7812
11826
13379
12280
14222
11438
12247
14879
12876
12025
11539
13243
23
9899
10714
9966
12230
13717
12767
12513
13883
12532
12153
10588
13823
24
9269
9362
14861
13712
13337
13638
13116
12258
12431
14369
12544
14814
25
10582
10358
12513
12012
12367
12045
15513
13814
12462
13001
11420
13315
26
9393
8927
11851
12819
12439
12520
15437
13112
13563
10634
11710
13554
27
8120
10599
11774
10224
11832
13785
12859
13255
12766
12993
12022
12438
28
10289
11040
12863
11680
11837
13703
14143
14049
10831
12307
12896
10976
29
10030
12105
12309
13544
12244
12558
13275
14989
12699
12944
11222
14034
30
10158
10985
15336
13397
12892
14374
14239
12624
14058
9764
14333
31
9958
12016
14224
14067
UkupnoTotal
ProsjekAverage
12787
16001
12249
299373 299552 359553 362132 404551 375182 421932 447134 381050 403067 366070 380491
9657
10329
11598
12071
13050
12506
13611
14424
12702
13002
12202
12274
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
12295
89
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
130901
90.2
10809
7.5
3080
2.1
283
0.2
145073
II
141325
91.6
9640
6.2
3314
2.1
21
0.0
154300
ukupno-total
272226
90.9
20449
6.8
6394
2.1
304
0.1
299373
I
133077
88.7
12698
8.5
3957
2.6
337
0.2
150069
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
II
134507
90.0
11002
7.4
3939
2.6
35
0.0
149483
ukupno-total
267584
89.3
23700
7.9
7896
2.6
372
0.1
299552
I
158537
88.8
15313
8.6
4331
2.4
393
0.2
178574
II
163279
90.2
13123
7.3
4535
2.5
42
0.0
180979
ukupno-total
321816
89.5
28436
7.9
8866
2.5
435
0.1
359553
I
163150
88.6
15719
8.5
4848
2.6
362
0.2
184079
II
160556
90.2
12741
7.2
4703
2.6
53
0.0
178053
ukupno-total
323706
89.4
28460
7.9
9551
2.6
415
0.1
362132
I
179242
89.4
15964
8.0
5054
2.5
303
0.2
200563
II
185733
91.1
13368
6.6
4843
2.4
44
0.0
203988
ukupno-total
364975
90.2
29332
7.3
9897
2.4
347
0.1
404551
I
168510
89.6
14493
7.7
4842
2.6
272
0.1
188117
II
170395
91.1
11894
6.4
4745
2.5
31
0.0
187065
ukupno-total
338905
90.3
26387
7.0
9587
2.6
303
0.1
375182
I
193232
89.5
16902
7.8
5520
2.6
258
0.1
215912
II
187045
90.8
13745
6.7
5198
2.5
32
0.0
206020
ukupno-total
380277
90.1
30647
7.3
10718
2.5
290
0.1
421932
I
194078
88.9
18439
8.4
5467
2.5
274
0.1
218258
II
208162
90.9
15531
6.8
5139
2.2
44
0.0
228876
ukupno-total
402240
90.0
33970
7.6
10606
2.4
318
0.1
447134
I
165036
87.2
18561
9.8
5342
2.8
392
0.2
189331
II
170407
88.9
15990
8.3
5288
2.8
34
0.0
191719
ukupno-total
335443
88.0
34551
9.1
10630
2.8
426
0.1
381050
I
178207
87.5
18981
9.3
5933
2.9
441
0.2
203562
II
177738
89.1
16313
8.2
5412
2.7
42
0.0
199505
ukupno-total
355945
88.3
35294
8.8
11345
2.8
483
0.1
403067
I
159231
88.2
16152
8.9
4666
2.6
445
0.2
180494
II
167301
90.2
13666
7.4
4574
2.5
35
0.0
185576
ukupno-total
326532
89.2
29818
8.1
9240
2.5
480
0.1
366070
I
174205
89.0
16423
8.4
4512
2.3
509
0.3
195649
II
166499
90.1
14121
7.6
4178
2.3
44
0.0
184842
340704
89.5
30544
8.0
8690
2.3
553
0.1
380491
1997406
88.8
190454
8.5
57552
2.6
4269
0.2
2249681
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
90
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
I
II
2032947
90.3
161134
7.2
55868
2.5
457
0.0
2250406
ukupno-total
4030353
89.6
351588
7.8
113420
2.5
4726
0.1
4500087
5457
88.8
520
8.5
157
2.6
12
0.2
6147
I
II
ukupno-total
5555
90.3
440
7.2
153
2.5
1
0.0
6149
11012
89.6
961
7.8
310
2.5
13
0.1
12295
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
II
9/utorak
I+II
9/utorak
I
12/petak
25/utorak
I+II
II
25/utorak
26/srijeda
I
II
8/srijeda
I+II
8/srijeda
I
28/utorak
2/utorak
I+II
II
30/utorak
I
II
26/utorak
17/srijeda
I+II
26/utorak
I
26/utorak
1/utorak
I+II
II
1/utorak
23/srijeda
I
II
9/ponedeljak
I+II
9/ponedeljak
I
3/utorak
20/utorak
I+II
II
27/utorak
I
II
1/utorak
7/srijeda
I+II
21/ponedeljak
I
8/utorak
29/subota
II
29/subota
29/subota
I
II
7/četvrtak
I+II
7/četvrtak
20/srijeda
I
II
9/srijeda
I+II
I+II
29/utorak
9/srijeda
datum/dan
91
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
27
14
12
31
9
12
30
11
15
36
12
14
39
15
24
44
12
30
32
15
16
38
12
19
32
11
9
0
0
0
18
9
8
22
10
7
voz/h
2.8/subota
24.3/ponedeljak
24.12/srijeda
30/utorak
28/nedelja
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
31/petak
5/nedelja
31/petak
26/petak
21/nedelja
26/petak
2/subota
17/nedelja
14/četvrtak
26/subota
27/nedelja
26/subota
13/petak
15/nedelja
24/utorak
3/subota
3/subota
22/četvrtak
30/srijeda
20/nedelja
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
17/nedelja
22/petak
4/petak
5/subota
25/petak
datum/dan
12
17
14
15
13
14
17
13
9
17
13
13
15
13
15
12
13
19
13
13
13
15
13
7
12
12
15
15
13
15
15
17
12
15
13
15
15
12
14
čas
maksimalni čas
1142
742
666
1135
580
666
1063
681
572
1136
652
634
1057
642
526
1142
707
638
1083
552
613
939
569
538
1074
645
531
1112
554
593
1072
742
579
870
488
464
987
578
469
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7/nedelja
7/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
21/petak
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
24/nedelja
26/utorak
24/nedelja
1/utorak
22/utorak
6/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
18/nedelja
1/četvrtak
25/nedelja
27/nedelja
25/petak
13/nedelja
9/nedelja
8/subota
9/nedelja
3/nedelja
26/utorak
3/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
5800
3156
2644
9217
4821
4336
9764
5306
4300
10634
5813
4821
10831
5880
4903
12258
6621
5098
12202
5856
5825
10352
5583
4769
11261
5006
5092
10224
5156
4740
9252
4970
4165
8397
4516
3870
5800
3156
2644
voz/h
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
15.8/petak
17.8/nedelja
21.3/petak
24/srijeda
29/ponedeljak
24/srijeda
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
5/nedelja
31/petak
19/petak
1/ponedeljak
19/petak
15/petak
17/nedelja
15/petak
25/petak
21/ponedeljak
19/subota
20/petak
29/nedelja
28/subota
3/subota
4/nedelja
22/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
29/petak
29/petak
29/petak
4/petak
4/petak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
17182
9351
9266
14814
7110
8756
15442
8443
7796
16001
7169
9083
14190
6891
7510
17182
9351
9192
15513
7508
8449
13788
7158
7398
15124
8795
7765
15336
6904
8432
15661
9239
9266
12105
5753
6352
11940
6238
6037
voz/h
10787
5476
5311
10974
5395
5580
10893
5597
5295
11474
5772
5702
11189
5699
5490
12313
6407
5905
11565
5740
5824
10762
5458
5304
11295
5825
5470
10652
5324
5328
10335
5279
5056
9266
4669
4596
8645
4503
4141
1508
672
836
1300
568
732
1310
588
721
1528
663
865
1513
692
821
2111
976
1135
2046
906
1140
1744
778
967
1755
755
1000
1419
611
808
1264
559
705
1064
485
579
1013
474
538
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
12542
6197
6345
12664
6127
6537
12390
6185
6204
13143
6396
6747
12915
6432
6483
14432
7187
7245
13554
6594
6960
12690
6258
6432
13117
6572
6545
12388
6081
6307
11894
5952
5942
10561
5204
5357
10278
5195
5084
prosjek
radnim
danom
11758
6044
5714
11153
5491
5662
11879
6187
5692
12597
6550
6047
12115
6276
5839
14407
7795
6611
13773
6794
6980
12078
6184
5894
12944
6594
6350
11437
5644
5793
10978
5599
5380
9720
5024
4697
8797
4676
4121
prosjek
vikendom
13322
6670
6653
12702
6391
6311
14424
7383
7041
13611
6646
6965
12506
6236
6271
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
92
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
29.3/Saturday
I+II
I
II
9/Tuesday
29.3/Saturday
I+II
9/Tuesday
I
12/Friday
25/Tuesday
I+II
II
25/Tuesday
26/Wednesday
I
II
28/Tuesday
8/Wednesday
I
II
2/Tuesday
8/Wednesday
I+II
I+II
30/Tuesday
I
II
26/Tuesday
17/Wednesday
I+II
I
26/Tuesday
1/Tuesday
26/Tuesday
I+II
II
1/Tuesday
23/Wednesday
I
II
9/Monday
I+II
9/Monday
I
3/Tuesday
20/Tuesday
I+II
II
27/Tuesday
I
II
1/Tuesday
7/Wednesday
I+II
21/Monday
I
8/Tuesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
7/Thursday
I+II
7/Thursday
20/Wednesday
I
II
9/Wednesday
I+II
I+II
29/Tuesday
9/Wednesday
datum/dan
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
27
14
12
31
9
12
30
11
15
36
12
14
39
15
24
44
12
30
32
15
16
38
12
19
32
11
9
0
0
0
18
9
8
22
10
7
voz/h
2.8/Saturday
24.3/Monday
24.12/Wednesday
30/Tuesday
28/Sunday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
26/Friday
21/Sunday
26/Friday
2/Saturday
17/Sunday
14/Thursday
26/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
13/Friday
15/Sunday
24/Tuesday
3/Saturday
3/Saturday
22/Thursday
30/Wednesday
20/Sunday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
17/Sunday
22/Friday
4/Friday
5/Saturday
25/Friday
datum/dan
12
17
14
15
13
14
17
13
9
17
13
13
15
13
15
12
13
19
13
13
13
15
13
7
12
12
15
15
13
15
15
17
12
15
13
15
15
12
14
čas
maximum hour
1142
742
666
1135
580
666
1063
681
572
1136
652
634
1057
642
526
1142
707
638
1083
552
613
939
569
538
1074
645
531
1112
554
593
1072
742
579
870
488
464
987
578
469
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
7/Sunday
7/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
21/Friday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
24/Sunday
26/Tuesday
24/Sunday
1/Tuesday
22/Tuesday
6/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
18/Sunday
1/Thursday
25/Sunday
27/Sunday
25/Friday
13/Sunday
9/Sunday
8/Saturday
9/Sunday
3/Sunday
26/Tuesday
3/Sunday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
5800
3156
2644
9217
4821
4336
9764
5306
4300
10634
5813
4821
10831
5880
4903
12258
6621
5098
12202
5856
5825
10352
5583
4769
11261
5006
5092
10224
5156
4740
9252
4970
4165
8397
4516
3870
5800
3156
2644
voz/h
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
TRAFFIC PARAMETERS
15.8/Friday
17.8/Sunday
21.3/Friday
24/Wednesday
29/Monday
24/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
19/Friday
1/Monday
19/Friday
15/Friday
17/Sunday
15/Friday
25/Friday
21/Monday
19/Saturday
20/Friday
29/Sunday
28/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
22/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
4/Friday
4/Friday
18/Friday
datum/dan
maximum day
17182
9351
9266
14814
7110
8756
15442
8443
7796
16001
7169
9083
14190
6891
7510
17182
9351
9192
15513
7508
8449
13788
7158
7398
15124
8795
7765
15336
6904
8432
15661
9239
9266
12105
5753
6352
11940
6238
6037
voz/h
10787
5476
5311
10974
5395
5580
10893
5597
5295
11474
5772
5702
11189
5699
5490
12313
6407
5905
11565
5740
5824
10762
5458
5304
11295
5825
5470
10652
5324
5328
10335
5279
5056
9266
4669
4596
8645
4503
4141
1508
672
836
1300
568
732
1310
588
721
1528
663
865
1513
692
821
2111
976
1135
2046
906
1140
1744
778
967
1755
755
1000
1419
611
808
1264
559
705
1064
485
579
1013
474
538
12542
6197
6345
12664
6127
6537
12390
6185
6204
13143
6396
6747
12915
6432
6483
14432
7187
7245
13554
6594
6960
12690
6258
6432
13117
6572
6545
12388
6081
6307
11894
5952
5942
10561
5204
5357
10278
5195
5084
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
11758
6044
5714
11153
5491
5662
11879
6187
5692
12597
6550
6047
12115
6276
5839
14407
7795
6611
13773
6794
6980
12078
6184
5894
12944
6594
6350
11437
5644
5793
10978
5599
5380
9720
5024
4697
8797
4676
4121
weekend
average
13322
6670
6653
12702
6391
6311
14424
7383
7041
13611
6646
6965
12506
6236
6271
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
14000
12295
11913
11557
12000
11115
11352
11063
10733
voz / dan - vehicle / day
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
14000
12295
11912
11557
12000
11115
11353
11063
10732
voz / dan - vehicle / day
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
93
94
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 12295 voz/dan - AADT 12295 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
PGDS 12295 voz/dan
AADT 12295 veh/day
900
Broj vozila-Number of vehicles
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
16000
Broj vozila-Number of vehicles
14000
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
6000
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
16000
Dužina vozila
Vehicle length
14000
12000
>16,5 m
10000
12-16,5 m
8000
5,5-12 m
6000
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
95
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000010
Mahovljani / 15+000,00
M 16 / Nova Topola - Klašnice 1
PGDS-AADT
12295
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
14
12
15
15
16
16
13
Sat u godiniHour in year
5149
8607
5461
6472
7144
7361
7649
4862
Dan-Day of
week
subotaSaturday
srijedaWednesday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
nedeljaSunday
petakFriday
ponedeljakMonday
Datum-Date
2
24
15
26
24
2
14
21
MjesecMonth
AvgustAugust
DecembarDecember
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
NovembarNovember
Juli-July
VrijednostValue
1142
1102
1071
1057
1042
1031
991
959
% - percent
9.29
8.96
8.71
8.60
8.47
8.39
8.06
7.80
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
96
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
Avgust-August
3790
5703
4288
4210
7175
4321
4487
6403
3474
2
4305
3386
3845
3775
4277
4409
4377
7752
4006
4581
6430
3483
3
4439
3015
2630
3915
5949
3996
4627
6631
3963
5214
4944
3488
4
4928
3212
2780
4427
7814
3914
5236
5591
4348
4448
4040
4192
5
5303
3094
2955
3905
5204
4535
5258
5226
4745
5819
3798
5206
6
4127
3532
3251
4217
4242
4859
5096
5276
4413
4306
4085
4464
7
2951
3637
3384
3875
4387
4135
4635
5780
4690
3943
4371
2987
8
3811
3702
2945
3558
4836
4117
4353
7119
4058
4426
4176
3712
DecembarDecember
Juli-July
3536
NovembarNovember
Juni-June
3587
OktobarOctober
Maj-May
2712
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
3153
3310
2721
3677
4555
4121
4298
7081
3960
4408
3958
4169
10
3671
3350
2320
4268
5158
3768
4951
6040
3899
5010
3583
4134
11
3816
3456
3486
4522
4958
3974
5645
5259
4509
4707
3509
3955
12
3726
3091
3508
3878
5019
4366
5700
5113
4940
4762
3667
4122
13
3232
3247
4017
3913
4100
4862
5475
5355
4157
4061
4250
3526
14
3075
3807
4302
3839
3982
4427
4942
7695
4446
4172
4836
3269
15
3203
4213
3775
3574
4359
4674
4636
7831
4050
3985
3818
3457
16
3230
3703
3743
3886
4896
4257
4665
7897
3632
4139
4179
4213
17
3552
3538
3619
4195
4670
3998
5283
7562
3870
5205
3642
4015
18
3942
3390
3513
4419
4731
3789
6500
5764
4322
4492
3598
4579
19
3590
3445
3299
4333
4218
4438
6789
5156
4971
4764
3151
5382
20
3570
3494
3751
4279
4025
4910
6393
4856
4260
3914
4225
5950
21
3501
3818
3923
3969
4865
4914
5355
5220
4251
3728
4373
4593
22
3025
4035
4940
3718
4543
4723
4676
5848
4000
3989
3750
4732
23
2619
3844
4068
4163
4959
4000
4659
5741
3767
4248
4018
5710
24
3292
3572
7252
4636
4964
4541
5406
5812
3855
4661
3703
6870
25
3425
3495
5367
5422
5270
4797
6623
5091
4194
4671
3202
5217
26
2991
3427
4305
5303
4355
4611
6716
4732
4882
4519
3357
4720
27
2804
3549
4541
4933
4046
5046
5932
5448
5031
4170
4224
4639
28
3067
3778
4818
4285
4023
4876
5229
7360
4332
3976
4131
4639
29
3165
4024
4787
5070
4400
5444
4888
7150
4322
4340
3387
4867
30
3109
4408
6872
5243
4495
5252
6266
3564
6032
3462
5323
31
3430
3846
5908
5720
UkupnoTotal
ProsjekAverage
4588
6463
3853
108764 102751 119635 128616 148339 133284 163713 190547 127758 141640 122270 136940
3509
3543
3859
4287
4785
4443
5281
6147
4259
4569
4076
4417
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4438
97
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
55448
93.1
2071
3.5
1989
3.3
50
0.1
59558
II
44730
90.9
2291
4.7
2149
4.4
36
0.1
49206
100178
92.1
4362
4.0
4138
3.8
86
0.1
108764
45558
91.3
2122
4.3
2189
4.4
57
0.1
49926
ukupno-total
FebruarFebruary
Mart-March
I
April-April
4.8
2616
5.0
52
0.1
52825
4.5
4805
4.7
109
0.1
102751
I
57159
92.3
2369
3.8
2314
3.7
65
0.1
61907
II
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
52322
90.6
2838
4.9
2532
4.4
36
0.1
57728
109481
91.5
5207
4.4
4846
4.1
101
0.1
119635
I
54696
91.0
2700
4.5
2693
4.5
44
0.1
60133
II
61895
90.4
3230
4.7
3303
4.8
55
0.1
68483
128616
116591
90.7
5930
4.6
5996
4.7
99
0.1
I
68783
90.9
3584
4.7
3281
4.3
52
0.1
75700
II
65197
89.8
3739
5.1
3643
5.0
60
0.1
72639
133980
90.3
7323
4.9
6924
4.7
112
0.1
148339
I
56827
86.7
4323
6.6
4335
6.6
23
0.0
65508
II
59702
88.1
3907
5.8
4096
6.0
71
0.1
67776
116529
87.4
8230
6.2
8431
6.3
94
0.1
133284
I
66948
88.1
4726
6.2
4318
5.7
24
0.0
76016
II
79015
90.1
4370
5.0
4235
4.8
77
0.1
87697
145963
89.2
9096
5.6
8553
5.2
101
0.1
163713
93110
91.6
4803
4.7
3725
3.7
16
0.0
101654
I
II
I
II
80849
91.0
4332
4.9
3656
4.1
56
0.1
88893
173959
91.3
9135
4.8
7381
3.9
72
0.0
190547
55114
86.3
4560
7.1
4167
6.5
40
0.1
63881
55606
87.1
4229
6.6
3963
6.2
79
0.1
63877
110720
86.7
8789
6.9
8130
6.4
119
0.1
127758
I
60551
87.1
4971
7.2
3952
5.7
26
0.0
69500
II
63604
88.2
4701
6.5
3746
5.2
89
0.1
72140
141640
124155
87.7
9672
6.8
7698
5.4
115
0.1
I
55303
87.5
4247
6.7
3623
5.7
26
0.0
63199
II
51666
87.5
3930
6.7
3405
5.8
70
0.1
59071
106969
87.5
8177
6.7
7028
5.7
96
0.1
122270
ukupno-total
DecembarDecember
(%)
2514
ukupno-total
NovembarNovember
<16,5 m
4636
ukupno-total
OktobarOctober
(%)
90.2
ukupno-total
SeptembarSeptember
12-16,5 m
90.7
ukupno-total
AvgustAugust
(%)
47643
ukupno-total
Juli-July
5,5-12 m
93201
ukupno-total
Juni-June
(%)
II
ukupno-total
Maj-May
<5,5 m
UkupnoTotal
ukupno-total
ukupno-total
98
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
I
53291
87.2
4428
7.2
3335
5.5
34
0.1
61088
II
68169
89.9
4436
5.8
3183
4.2
64
0.1
75852
ukupno-total
121460
88.7
8864
6.5
6518
4.8
98
0.1
136940
I
722788
89.4
44904
5.6
39921
4.9
457
0.1
808070
II
ukupno-total
I
730398
89.5
44517
5.5
40527
5.0
745
0.1
816187
1453186
89.5
89421
5.5
80448
5.0
1202
0.1
1624257
1975
89.4
123
5.6
109
4.9
1
0.1
2208
II
1996
89.5
122
5.5
111
5.0
2
0.1
2230
ukupno-total
3970
89.5
244
5.5
220
5.0
3
0.1
4438
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
I
29.3/subota
10/srijeda
29.3/subota
I+II
II
10/srijeda
26/petak
I
II
11/utorak
I+II
21/petak
I
25/utorak
7/utorak
II
14/utorak
22/srijeda
I
II
2/utorak
I+II
2/utorak
II
26/petak
I
I+II
27/srijeda
I+II
27/srijeda
I
13/srijeda
8/utorak
II
7/ponedeljak
4/petak
I
II
18/srijeda
I+II
I+II
18/srijeda
20/petak
I
II
20/utorak
I+II
14/srijeda
I
20/utorak
15/utorak
II
21/ponedeljak
15/utorak
I
II
29/subota
I+II
I+II
29/subota
29/subota
I
II
19/utorak
4/ponedeljak
7/četvrtak
I
II
23/srijeda
I+II
I+II
21/ponedeljak
25/petak
datum/dan
99
2
2
2
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
4
2
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
8
1
3
4
2
1
9
5
2
10
3
5
17
7
9
20
9
5
13
4
4
8
3
3
10
6
2
0
0
0
8
2
1
8
2
3
voz/h
4.5/nedelja
1.11/subota
24.3/ponedeljak
30/utorak
5/petak
29/ponedeljak
1/subota
1/subota
2/nedelja
5/nedelja
30/četvrtak
5/nedelja
14/nedelja
27/subota
14/nedelja
28/četvrtak
14/četvrtak
17/nedelja
26/subota
25/petak
20/nedelja
29/nedelja
20/petak
29/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
27/nedelja
24/ponedeljak
22/subota
24/ponedeljak
10/nedelja
29/petak
10/nedelja
2/srijeda
17/četvrtak
2/srijeda
datum/dan
14
10
17
14
17
13
10
10
16
17
19
16
17
18
17
20
20
18
13
21
17
18
18
18
14
10
14
16
16
17
17
16
17
16
18
16
14
15
14
čas
maksimalni čas
619
387
477
564
345
299
567
387
426
578
327
425
410
265
295
594
384
458
470
318
295
448
268
341
619
347
461
490
335
294
590
223
477
346
203
247
496
170
369
voz/h
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
10.3/ponedeljak
7/nedelja
14/nedelja
7/nedelja
19/srijeda
30/nedelja
29/subota
21/utorak
19/nedelja
21/utorak
30/utorak
21/nedelja
30/utorak
26/utorak
31/nedelja
26/utorak
1/utorak
1/utorak
4/petak
10/utorak
8/nedelja
18/srijeda
14/srijeda
25/nedelja
1/četvrtak
8/utorak
13/nedelja
12/subota
10/ponedeljak
9/nedelja
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
9/subota
23/srijeda
1/utorak
23/srijeda
datum/dan
minimalni dan
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
2320
891
1190
2987
1369
1544
3151
1349
1533
3728
1700
1871
3564
1637
1771
4732
1809
2487
4210
2175
1956
3768
1559
1843
3982
1670
1817
3558
1556
1728
2320
1067
1190
3015
1231
1484
2619
891
1205
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
16.8/subota
24.12/srijeda
17.8/nedelja
24/srijeda
24/srijeda
28/nedelja
2/nedelja
1/subota
2/nedelja
31/petak
31/petak
5/nedelja
27/subota
27/subota
7/nedelja
16/subota
14/četvrtak
17/nedelja
19/subota
19/subota
20/nedelja
29/nedelja
27/petak
29/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
27/nedelja
24/ponedeljak
22/subota
24/ponedeljak
15/petak
15/petak
24/nedelja
5/subota
18/petak
5/subota
datum/dan
maksimalni dan
7897
5054
5650
6870
5054
2706
6430
3369
4576
6463
4311
3934
5031
3167
2920
7897
4818
5650
6789
4260
3504
5444
3052
3214
7814
3886
5592
6872
4569
2526
7252
3140
5099
4213
2444
2155
5303
2245
3563
voz/h
3886
1906
1979
3895
2100
1795
3664
1728
1936
4047
2008
2039
3735
1827
1909
5192
2388
2804
4478
2344
2133
3832
1910
1923
4169
1979
2189
3769
1953
1816
3448
1623
1825
3165
1589
1576
3170
1402
1768
552
324
229
523
347
176
412
241
171
522
319
203
523
303
221
955
480
475
803
485
319
611
350
261
617
364
253
519
330
189
411
240
172
378
233
145
339
185
154
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
4358
2251
2107
4473
2470
2002
3911
1957
1954
4498
2388
2110
4190
2129
2060
5907
2922
2984
5059
2711
2348
4366
2272
2094
4511
2271
2239
4207
2250
1958
3851
1864
1987
3573
1890
1683
3513
1712
1800
prosjek
radnim
danom
4612
2184
2428
4258
2379
1879
4359
1989
2370
4773
2151
2622
4448
2129
2319
6650
2752
3898
5920
3169
2751
4622
2229
2393
5220
2457
2763
4447
2349
2098
3877
1859
2018
3465
1642
1823
3503
1414
2089
prosjek
vikendom
5043
2527
2517
4259
2129
2129
6147
2868
3279
5281
2829
2452
4443
2259
2184
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
100
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
10/Wednesday
II
10/Wednesday
II
26/Friday
I
I+II
11/Tuesday
I+II
21/Friday
I
25/Tuesday
7/Tuesday
I+II
II
14/Tuesday
22/Wednesday
I
II
2/Tuesday
I+II
26/Friday
I
2/Tuesday
27/Wednesday
II
13/Wednesday
II
27/Wednesday
I
I+II
7/Monday
8/Tuesday
II
4/Friday
I
I+II
18/Wednesday
I+II
20/Friday
I
18/Wednesday
20/Tuesday
I+II
II
20/Tuesday
14/Wednesday
I
II
15/Tuesday
I+II
15/Tuesday
I
21/Monday
29/Saturday
I+II
II
29/Saturday
I
II
4/Monday
29/Saturday
I+II
7/Thursday
I
19/Tuesday
23/Wednesday
I+II
II
21/Monday
25/Friday
datum/dan
2
2
2
2
2
3
2
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
3
2
4
2
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
8
1
3
4
2
1
9
5
2
10
3
5
17
7
9
20
9
5
13
4
4
8
3
3
10
6
2
0
0
0
8
2
1
8
2
3
voz/h
4.5/Sunday
1.11/Saturday
24.3/Monday
30/Tuesday
5/Friday
29/Monday
1/Saturday
1/Saturday
2/Sunday
5/Sunday
30/Thursday
5/Sunday
14/Sunday
27/Saturday
14/Sunday
28/Thursday
14/Thursday
17/Sunday
26/Saturday
25/Friday
20/Sunday
29/Sunday
20/Friday
29/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Sunday
24/Monday
22/Saturday
24/Monday
10/Sunday
29/Friday
10/Sunday
2/Wednesday
17/Thursday
2/Wednesday
datum/dan
14
10
17
14
17
13
10
10
16
17
19
16
17
18
17
20
20
18
13
21
17
18
18
18
14
10
14
16
16
17
17
16
17
16
18
16
14
15
14
čas
maximum hour
619
387
477
564
345
299
567
387
426
578
327
425
410
265
295
594
384
458
470
318
295
448
268
341
619
347
461
490
335
294
590
223
477
346
203
247
496
170
369
voz/h
10.3/Monday
1.1/Tuesday
10.3/Monday
7/Sunday
14/Sunday
7/Sunday
19/Wednesday
30/Sunday
29/Saturday
21/Tuesday
19/Sunday
21/Tuesday
30/Tuesday
21/Sunday
30/Tuesday
26/Tuesday
31/Sunday
26/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
4/Friday
10/Tuesday
8/Sunday
18/Wednesday
14/Wednesday
25/Sunday
1/Thursday
8/Tuesday
13/Sunday
12/Saturday
10/Monday
9/Sunday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
9/Saturday
23/Wednesday
1/Tuesday
23/Wednesday
datum/dan
minimum day
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
2320
891
1190
2987
1369
1544
3151
1349
1533
3728
1700
1871
3564
1637
1771
4732
1809
2487
4210
2175
1956
3768
1559
1843
3982
1670
1817
3558
1556
1728
2320
1067
1190
3015
1231
1484
2619
891
1205
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
16.8/Saturday
24.12/Wednesday
17.8/Sunday
24/Wednesday
24/Wednesday
28/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
2/Sunday
31/Friday
31/Friday
5/Sunday
27/Saturday
27/Saturday
7/Sunday
16/Saturday
14/Thursday
17/Sunday
19/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
29/Sunday
27/Friday
29/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Sunday
24/Monday
22/Saturday
24/Monday
15/Friday
15/Friday
24/Sunday
5/Saturday
18/Friday
5/Saturday
datum/dan
maximum day
7897
5054
5650
6870
5054
2706
6430
3369
4576
6463
4311
3934
5031
3167
2920
7897
4818
5650
6789
4260
3504
5444
3052
3214
7814
3886
5592
6872
4569
2526
7252
3140
5099
4213
2444
2155
5303
2245
3563
voz/h
3886
1906
1979
3895
2100
1795
3664
1728
1936
4047
2008
2039
3735
1827
1909
5192
2388
2804
4478
2344
2133
3832
1910
1923
4169
1979
2189
3769
1953
1816
3448
1623
1825
3165
1589
1576
3170
1402
1768
552
324
229
523
347
176
412
241
171
522
319
203
523
303
221
955
480
475
803
485
319
611
350
261
617
364
253
519
330
189
411
240
172
378
233
145
339
185
154
4358
2251
2107
4473
2470
2002
3911
1957
1954
4498
2388
2110
4190
2129
2060
5907
2922
2984
5059
2711
2348
4366
2272
2094
4511
2271
2239
4207
2250
1958
3851
1864
1987
3573
1890
1683
3513
1712
1800
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4612
2184
2428
4258
2379
1879
4359
1989
2370
4773
2151
2622
4448
2129
2319
6650
2752
3898
5920
3169
2751
4622
2229
2393
5220
2457
2763
4447
2349
2098
3877
1859
2018
3465
1642
1823
3503
1414
2089
weekend
average
5043
2527
2517
4259
2129
2129
6147
2868
3279
5281
2829
2452
4443
2259
2184
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
5000
4438
4500
4310
4008
4000
3830
3702
3792
3764
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
5000
4438
4500
4310
4009
4000
3830
3702
3792
3766
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
101
102
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4438 voz/dan - AADT 4438 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje - Brod
PGDS 4438 voz/dan
AADT 4438 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
103
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000012
Lužani / 3+100,00
M 14.1 / Polje – Brod
PGDS-AADT
4438
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
15
15
10
14
13
16
13
Sat u godiniHour in year
2991
2008
2992
5147
2007
7334
8489
86
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
Datum-Date
4
24
4
2
24
1
19
4
MjesecMonth
Maj-May
Mart-March
Maj-May
AvgustAugust
Mart-March
NovembarNovember
DecembarDecember
JanuarJanuary
VrijednostValue
619
565
528
508
496
480
454
417
% - percent
13.95
12.73
11.90
11.45
11.18
10.82
10.23
9.40
16
u % PGDSa-in % of AADT |
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
104
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
Avgust-August
4720
5215
4321
5113
8004
4773
4902
5228
3863
2
4278
3489
4026
4639
4471
4951
5073
7893
4663
5164
6431
4175
3
4671
3106
3057
4596
6105
4575
5253
7041
4642
5758
4611
3997
4
5263
3503
3314
5262
7716
4561
6036
6138
4949
4708
4316
4096
5
5223
3646
3186
4268
5569
4920
5676
6005
5502
5103
4277
4569
6
3818
3804
3626
4179
4630
5547
5248
5990
4774
4707
4763
3636
7
2738
4006
3801
4470
4919
4428
5345
6337
4471
4310
5157
2827
8
3928
4082
3224
4384
5510
4159
5132
7571
4516
4731
4086
3859
DecembarDecember
Juli-July
4033
NovembarNovember
Juni-June
3961
OktobarOctober
Maj-May
2596
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
3598
3603
2906
4422
5009
4624
5006
7436
4669
4682
3506
4014
10
3953
3502
2607
4833
5371
4793
5427
6457
4796
5671
4105
4083
11
4157
3877
3997
5214
4639
4674
6549
5809
4982
4851
4263
4245
12
3873
3703
4172
4207
5368
4970
5942
5868
5652
4781
4405
4664
13
3181
3766
4527
3936
4839
5666
5687
6259
4651
4510
4478
3999
14
3395
4314
4880
4449
4768
4650
5454
8088
4484
4584
4991
3134
15
3941
4775
3955
4625
4971
4417
5357
8303
4738
4682
3649
4074
16
3835
3995
3931
4559
5701
4768
5336
7375
4416
4845
3448
4947
17
4199
3674
4169
4865
4972
4887
5731
7680
4585
5367
3906
4686
18
4658
3778
4151
5358
4539
4551
7203
6167
4873
4818
3974
5036
19
3859
3945
4029
4659
4718
5028
6916
5673
5506
4083
3743
5720
20
3435
4019
4388
4255
4810
5750
6350
5606
4412
4173
4397
6025
21
4049
4341
4650
4559
5462
5021
5837
5779
4367
4081
4893
4886
22
3800
4736
3886
4722
5115
4848
5324
6524
4493
4421
3763
5076
23
3011
4148
3870
4989
5495
4686
5418
6040
4493
4684
3692
6203
24
3903
3538
7073
5468
5031
5119
6155
5926
4662
5523
3929
7255
25
4062
3904
5878
5837
5152
5431
7416
5825
4603
4854
4139
5074
26
3137
4011
4946
5131
4802
5165
6960
5606
5580
4351
4201
5172
27
2955
4227
5096
4362
4721
6008
6037
5586
5292
4440
4362
4873
28
3475
4157
5566
4758
4771
5269
5806
6840
4203
5240
4697
4748
29
3698
4689
5230
5826
5112
5371
5589
6869
4842
6054
3590
4988
30
3674
4487
7607
5846
5108
6036
6141
3878
6428
3547
5837
31
3886
4466
6677
5605
UkupnoTotal
ProsjekAverage
4974
5286
3756
118249 114299 131127 145159 160321 148266 181089 202441 142467 151792 128547 143517
3814
3941
4230
4839
5172
4942
5842
6530
4749
4897
4285
4630
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4829
105
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
39511
73.5
7396
13.8
6704
12.5
124
0.2
53735
II
49813
77.2
7433
11.5
7223
11.2
45
0.1
64514
ukupno-total
89324
75.5
14829
12.5
13927
11.8
169
0.1
118249
I
41271
71.6
8274
14.4
7962
13.8
115
0.2
57622
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
OktobarOctober
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
106
<16,5 m
(%)
70.9
8137
14.4
8344
14.7
35
0.1
56677
16411
14.4
16306
14.3
150
0.1
114299
I
44383
71.1
9436
15.1
8534
13.7
113
0.2
62466
II
50075
72.9
9241
13.5
9305
13.6
40
0.1
68661
ukupno-total
94458
72.0
18677
14.2
17839
13.6
153
0.1
131127
I
54313
71.8
10948
14.5
10235
13.5
162
0.2
75658
II
48196
69.3
10548
15.2
10725
15.4
32
0.0
69501
145159
102509
70.6
21496
14.8
20960
14.4
194
0.1
I
56544
72.2
11254
14.4
10377
13.3
141
0.2
78316
II
59747
72.9
11343
13.8
10880
13.3
35
0.0
82005
116291
72.5
22597
14.1
21257
13.3
176
0.1
160321
I
54146
72.1
10636
14.2
10202
13.6
129
0.2
75113
II
51703
70.7
10705
14.6
10721
14.7
24
0.0
73153
105849
71.4
21341
14.4
20923
14.1
153
0.1
148266
I
74042
77.4
10986
11.5
10483
11.0
144
0.2
95655
II
63404
74.2
10971
12.8
11028
12.9
31
0.0
85434
137446
75.9
21957
12.1
21511
11.9
175
0.1
181089
74104
77.8
10941
11.5
10063
10.6
101
0.1
95209
I
II
I
85760
80.0
11119
10.4
10302
9.6
51
0.0
107232
159864
79.0
22060
10.9
20365
10.1
152
0.1
202441
50040
70.1
11183
15.7
9963
14.0
167
0.2
71353
II
49808
70.0
10984
15.4
10270
14.4
52
0.1
71114
ukupno-total
99848
70.1
22167
15.6
20233
14.2
219
0.2
142467
I
55522
72.2
11286
14.7
9884
12.9
175
0.2
76867
II
53517
71.4
11107
14.8
10257
13.7
44
0.1
74925
151792
109039
71.8
22393
14.8
20141
13.3
219
0.1
I
43202
69.4
9827
15.8
9077
14.6
153
0.2
62259
II
47242
71.3
9743
14.7
9261
14.0
42
0.1
66288
ukupno-total
90444
70.4
19570
15.2
18338
14.3
195
0.2
128547
ukupno-total
NovembarNovember
(%)
71.2
ukupno-total
SeptembarSeptember
12-16,5 m
40161
ukupno-total
AvgustAugust
(%)
81432
ukupno-total
Juli-July
5,5-12 m
II
ukupno-total
Juni-June
(%)
ukupno-total
ukupno-total
Maj-May
<5,5 m
UkupnoTotal
I
60288
76.3
9980
12.6
8582
10.9
180
0.2
79030
II
45999
71.3
9780
15.2
8671
13.4
37
0.1
64487
ukupno-total
106287
74.1
19760
13.8
17253
12.0
217
0.2
143517
I
647366
73.3
122147
13.8
112066
12.7
1704
0.2
883283
II
ukupno-total
I
645425
73.0
121111
13.7
116987
13.2
468
0.1
883991
1292791
73.2
243258
13.8
229053
13.0
2172
0.1
1767274
1769
73.3
334
13.8
306
12.7
5
0.2
2413
II
1763
73.0
331
13.7
320
13.2
1
0.1
2415
ukupno-total
3532
73.2
665
13.8
626
13.0
6
0.1
4829
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
29.3/subota
7/nedelja
II
14/nedelja
7/nedelja
I
II
10/ponedeljak
I+II
I+II
14/petak
10/ponedeljak
I
II
10/petak
19/nedelja
II
20/ponedeljak
I
I+II
9/utorak
I+II
9/utorak
I
27/subota
18/ponedeljak
I+II
II
20/srijeda
11/ponedeljak
I
II
7/ponedeljak
I+II
8/utorak
I
7/ponedeljak
3/utorak
I+II
II
4/srijeda
4/srijeda
I
II
25/nedelja
I+II
25/nedelja
26/ponedeljak
I
II
14/ponedeljak
I+II
8/utorak
I
6/nedelja
29/subota
II
29/subota
II
29/subota
I
I+II
4/ponedeljak
I+II
24/nedelja
I
6/srijeda
1/utorak
I+II
II
19/subota
1/utorak
datum/dan
107
2
2
2
3
2
4
1
2
1
3
2
2
3
4
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
1
3
1
2
1
2
2
2
1
2
4
5
2
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
18
4
9
16
3
7
20
6
9
19
5
7
35
16
15
32
9
16
26
6
11
20
9
7
21
8
9
0
0
0
17
7
8
16
7
3
voz/h
4.5/nedelja
17.8/nedelja
30.10/četvrtak
24/srijeda
28/nedelja
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
14/petak
5/nedelja
5/nedelja
30/četvrtak
21/nedelja
14/nedelja
26/petak
17/nedelja
17/nedelja
14/četvrtak
26/subota
20/nedelja
18/petak
20/petak
29/nedelja
27/petak
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
29/subota
15/petak
10/nedelja
22/petak
2/srijeda
2/srijeda
18/petak
datum/dan
14
18
10
14
15
18
14
15
15
16
16
10
16
17
17
18
18
19
16
18
19
16
18
19
14
14
10
16
16
16
17
17
16
16
15
17
12
14
14
čas
maksimalni čas
633
450
357
539
261
357
578
424
215
511
390
357
419
279
229
582
450
324
486
282
320
410
273
267
633
427
252
581
246
335
599
449
210
366
224
203
499
379
187
voz/h
1.1/utorak
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
7/nedelja
14/nedelja
7/nedelja
16/nedelja
29/subota
16/nedelja
21/utorak
21/utorak
5/nedelja
30/utorak
30/utorak
21/nedelja
27/srijeda
12/utorak
31/nedelja
9/srijeda
5/subota
6/nedelja
8/nedelja
7/subota
8/nedelja
2/petak
1/četvrtak
25/nedelja
13/nedelja
26/subota
13/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
9/nedelja
3/nedelja
2/subota
3/nedelja
1/utorak
23/srijeda
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
2596
1356
784
2827
1534
1197
3448
1643
1294
4081
2070
1615
3878
1949
1777
5586
2947
2106
5006
2328
2524
4159
2065
1667
4471
1787
1730
3936
1928
1632
2607
1356
1166
3106
1599
1250
2596
1449
784
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
15.8/petak
17.8/nedelja
24.12/srijeda
24/srijeda
30/utorak
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
14/petak
30/četvrtak
5/nedelja
29/srijeda
12/petak
14/nedelja
27/subota
15/petak
17/nedelja
14/četvrtak
25/petak
20/nedelja
25/petak
27/petak
29/nedelja
27/petak
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
14/petak
15/petak
22/petak
15/petak
4/petak
5/subota
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
8303
5496
5082
7255
2742
5082
6431
4724
2833
6428
3488
3929
5652
2693
3292
8303
5496
4815
7416
3433
4333
6008
3041
3467
7716
5284
3428
7607
2901
4706
7073
4930
2686
4775
2184
2695
5263
3554
2573
voz/h
4204
2151
2053
4074
1883
2191
3811
2004
1808
4287
2166
2121
4118
2103
2015
5508
2990
2518
4957
2394
2563
4244
2140
2104
4469
2345
2124
4225
2078
2147
3761
2002
1758
3495
1767
1727
3435
1906
1530
625
264
361
556
197
359
474
206
268
610
251
359
631
267
364
1022
469
553
885
362
523
698
298
399
702
300
402
614
238
375
469
212
257
447
187
259
379
176
204
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
4903
2401
2502
4756
2139
2617
4353
2143
2211
4967
2386
2582
4810
2382
2428
6421
3275
3146
5751
2728
3023
5037
2446
2591
5112
2566
2546
4978
2381
2597
4361
2273
2088
4059
1970
2089
4009
2063
1946
prosjek
radnim
danom
4666
2446
2219
4266
1911
2355
4167
2325
1841
4694
2507
2186
4582
2339
2243
6759
3846
2914
6102
2838
3265
4720
2420
2301
5266
2771
2495
4559
2188
2371
3955
2093
1862
3632
1912
1720
3545
2106
1439
prosjek
vikendom
5527
2762
2765
4749
2370
2378
6530
3459
3071
5842
2756
3086
4942
2438
2504
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
108
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
I
29.3/Saturday
7/Sunday
29.3/Saturday
I+II
II
14/Sunday
7/Sunday
I
II
14/Friday
10/Monday
II
10/Monday
I
I+II
10/Friday
19/Sunday
20/Monday
I
II
9/Tuesday
I+II
27/Saturday
9/Tuesday
I
II
18/Monday
I+II
20/Wednesday
11/Monday
I
II
7/Monday
I+II
I+II
7/Monday
8/Tuesday
I
II
3/Tuesday
I+II
4/Wednesday
I
4/Wednesday
25/Sunday
II
26/Monday
25/Sunday
I
II
14/Monday
I+II
I+II
6/Sunday
8/Tuesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
I
29/Saturday
4/Monday
II
6/Wednesday
24/Sunday
I
II
1/Tuesday
I+II
I+II
19/Saturday
1/Tuesday
datum/dan
2
2
2
3
2
4
1
2
1
3
2
2
3
4
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
1
3
1
2
1
2
2
2
1
2
4
5
2
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
18
4
9
16
3
7
20
6
9
19
5
7
35
16
15
32
9
16
26
6
11
20
9
7
21
8
9
0
0
0
17
7
8
16
7
3
voz/h
4.5/Sunday
17.8/Sunday
30.10/Thursday
24/Wednesday
28/Sunday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
14/Friday
5/Sunday
5/Sunday
30/Thursday
21/Sunday
14/Sunday
26/Friday
17/Sunday
17/Sunday
14/Thursday
26/Saturday
20/Sunday
18/Friday
20/Friday
29/Sunday
27/Friday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
29/Saturday
15/Friday
10/Sunday
22/Friday
2/Wednesday
2/Wednesday
18/Friday
datum/dan
14
18
10
14
15
18
14
15
15
16
16
10
16
17
17
18
18
19
16
18
19
16
18
19
14
14
10
16
16
16
17
17
16
16
15
17
12
14
14
čas
maximum hour
633
450
357
539
261
357
578
424
215
511
390
357
419
279
229
582
450
324
486
282
320
410
273
267
633
427
252
581
246
335
599
449
210
366
224
203
499
379
187
voz/h
1.1/Tuesday
10.3/Monday
1.1/Tuesday
7/Sunday
14/Sunday
7/Sunday
16/Sunday
29/Saturday
16/Sunday
21/Tuesday
21/Tuesday
5/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
21/Sunday
27/Wednesday
12/Tuesday
31/Sunday
9/Wednesday
5/Saturday
6/Sunday
8/Sunday
7/Saturday
8/Sunday
2/Friday
1/Thursday
25/Sunday
13/Sunday
26/Saturday
13/Sunday
10/Monday
10/Monday
9/Sunday
3/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
1/Tuesday
23/Wednesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
2596
1356
784
2827
1534
1197
3448
1643
1294
4081
2070
1615
3878
1949
1777
5586
2947
2106
5006
2328
2524
4159
2065
1667
4471
1787
1730
3936
1928
1632
2607
1356
1166
3106
1599
1250
2596
1449
784
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
15.8/Friday
17.8/Sunday
24.12/Wednesday
24/Wednesday
30/Tuesday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
14/Friday
30/Thursday
5/Sunday
29/Wednesday
12/Friday
14/Sunday
27/Saturday
15/Friday
17/Sunday
14/Thursday
25/Friday
20/Sunday
25/Friday
27/Friday
29/Sunday
27/Friday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
14/Friday
15/Friday
22/Friday
15/Friday
4/Friday
5/Saturday
18/Friday
datum/dan
maximum day
8303
5496
5082
7255
2742
5082
6431
4724
2833
6428
3488
3929
5652
2693
3292
8303
5496
4815
7416
3433
4333
6008
3041
3467
7716
5284
3428
7607
2901
4706
7073
4930
2686
4775
2184
2695
5263
3554
2573
voz/h
4204
2151
2053
4074
1883
2191
3811
2004
1808
4287
2166
2121
4118
2103
2015
5508
2990
2518
4957
2394
2563
4244
2140
2104
4469
2345
2124
4225
2078
2147
3761
2002
1758
3495
1767
1727
3435
1906
1530
625
264
361
556
197
359
474
206
268
610
251
359
631
267
364
1022
469
553
885
362
523
698
298
399
702
300
402
614
238
375
469
212
257
447
187
259
379
176
204
4903
2401
2502
4756
2139
2617
4353
2143
2211
4967
2386
2582
4810
2382
2428
6421
3275
3146
5751
2728
3023
5037
2446
2591
5112
2566
2546
4978
2381
2597
4361
2273
2088
4059
1970
2089
4009
2063
1946
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4666
2446
2219
4266
1911
2355
4167
2325
1841
4694
2507
2186
4582
2339
2243
6759
3846
2914
6102
2838
3265
4720
2420
2301
5266
2771
2495
4559
2188
2371
3955
2093
1862
3632
1912
1720
3545
2106
1439
weekend
average
5527
2762
2765
4749
2370
2378
6530
3459
3071
5842
2756
3086
4942
2438
2504
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
6000
5000
voz / dan - vehicle / day
4511
4372
4393
2003
2004
4782
4829
2007
2008
4782
4829
2007
2008
4469
4374
4000
3000
2000
1000
0
2002
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5000
voz / dan - vehicle / day
4511
4372
4392
2003
2004
4471
4375
4000
3000
2000
1000
0
2002
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
109
110
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4829 voz/dan - AADT 4829 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi - Šešlije
PGDS 4829 voz/dan
AADT 4829 veh/day
400
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
111
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000013
Ritešić / 11+100,00
M 17.2 / Vrhovi – Šešlije
PGDS-AADT
4829
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
17
16
13
15
14
12
16
Sat u godiniHour in year
2991
5514
2009
5318
2896
5487
8653
5345
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
srijedaWednesday
subotaSaturday
petakFriday
nedeljaSunday
Datum-Date
4
17
24
9
30
16
26
10
MjesecMonth
Maj-May
AvgustAugust
Mart-March
AvgustAugust
April-April
AvgustAugust
DecembarDecember
AvgustAugust
VrijednostValue
633
553
521
501
496
491
462
430
% - percent
13.11
11.45
10.79
10.38
10.27
10.17
9.57
8.91
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
112
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
6748
7583
8162
7422
8280
12766
8095
8329
9176
6999
2
6389
5987
6540
7581
7657
7989
8209
12945
7895
8456
9363
7104
3
7605
5348
5334
7498
9560
7863
8299
10855
7407
9452
8579
7197
4
8423
6207
5584
8497
11401
7498
9464
10610
8134
7738
7808
7743
5
7886
6353
5516
7038
9074
8292
9333
9950
9066
8069
7474
9281
6
5919
6445
6224
6479
8100
9164
8512
10111
7523
7913
7681
7931
7
5088
6774
6324
7849
8203
7611
9085
10370
7490
7447
8486
5580
8
7238
7200
5563
7291
9153
6844
8595
12087
7831
7883
7463
6470
DecembarDecember
6918
NovembarNovember
Juli-July
4247
OktobarOctober
Juni-June
SeptembarSeptember
Maj-May
Avgust-August
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
6515
6455
4919
7505
8006
7677
8397
12373
7870
7868
6722
7562
10
7042
5677
4418
8077
8509
7724
8825
10700
7868
9103
7268
7537
11
7348
6683
6749
8798
7305
7645
9486
10186
8632
8176
7193
7055
12
6792
6325
6939
7342
9284
7994
9795
9846
9140
7673
7234
7903
13
5373
6275
7185
6663
8147
9107
8664
10308
7769
7526
7743
6614
14
5793
7373
8035
7579
7992
7917
9276
12701
7028
7961
9254
5690
15
6555
8099
6982
7387
8273
7539
9074
12762
7948
7285
7203
6933
16
6631
6992
6527
7462
9323
8347
8733
11791
7569
7911
6673
8000
17
6864
6097
6988
7978
7996
8171
9200
11903
7711
9450
7199
7629
18
7487
6607
6900
8819
7855
7372
11256
10251
8032
8129
7468
8097
19
6418
6833
6644
7902
7955
7809
11381
9986
9142
7461
6209
9363
20
5917
6855
7350
6903
7969
8824
10332
9493
7589
7160
7846
9538
21
6784
6999
8312
7884
8588
8106
10293
9584
7096
7410
8034
7347
22
6686
7773
7151
7855
8378
7499
9196
10794
7821
7680
6941
8702
23
5106
6970
6657
8132
9102
7778
8918
9982
7513
7986
6463
9611
24
6411
5805
11311
8864
8505
8259
9851
8956
7777
8615
7406
10929
25
6846
6528
9345
8949
8013
8533
11762
9529
7949
7837
6438
8144
26
5614
6751
8325
8555
7954
7868
11571
9206
9027
6898
7281
8762
27
5063
7026
8311
7247
7360
9229
9857
9160
8136
8147
7431
8431
28
6187
6692
8996
8054
7638
8573
10035
10610
6867
7515
7991
7822
29
6532
7638
8300
9471
8094
8360
9306
10909
7986
7845
6499
8784
30
6363
7069
11858
8819
8453
9637
9752
7256
9590
5872
9769
31
6564
7193
11183
8881
UkupnoTotal
ProsjekAverage
8152
10866
7386
199686 193685 218439 239100 260527 241467 295805 329357 237167 251379 224398 245913
6441
6679
7046
7970
8404
8049
9542
10624
7906
8109
7480
7933
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
8024
113
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
77450
81.3
9414
9.9
7892
8.3
477
0.5
95233
II
90227
86.4
8184
7.8
5978
5.7
64
0.1
104453
167677
84.0
17598
8.8
13870
6.9
541
0.3
199686
78841
79.9
10387
10.5
9052
9.2
383
0.4
98663
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
I
Mart-March
II
ukupno-total
April-April
Maj-May
Juni-June
AvgustAugust
SeptembarSeptember
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
114
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
79226
83.4
9255
9.7
6528
6.9
13
0.0
95022
158067
81.6
19642
10.1
15580
8.0
396
0.2
193685
85147
79.9
11525
10.8
9591
9.0
360
0.3
106623
93566
83.7
10792
9.7
7312
6.5
146
0.1
111816
178713
81.8
22317
10.2
16903
7.7
506
0.2
218439
99450
79.7
13435
10.8
11551
9.3
398
0.3
124834
93291
81.6
11319
9.9
9632
8.4
24
0.0
114266
ukupno-total
192741
80.6
24754
10.4
21183
8.9
422
0.2
239100
I
105844
81.0
13026
10.0
11542
8.8
279
0.2
130691
II
109901
84.6
12328
9.5
7579
5.8
28
0.0
129836
ukupno-total
215745
82.8
25354
9.7
19121
7.3
307
0.1
260527
I
101138
81.2
12093
9.7
11085
8.9
217
0.2
124533
II
98179
84.0
12274
10.5
6442
5.5
39
0.0
116934
199317
82.5
24367
10.1
17527
7.3
256
0.1
241467
I
133121
84.2
13104
8.3
11691
7.4
260
0.2
158176
II
117158
85.1
11869
8.6
8561
6.2
41
0.0
137629
ukupno-total
250279
84.6
24973
8.4
20252
6.8
301
0.1
295805
I
135931
84.6
13082
8.1
11381
7.1
214
0.1
160608
II
148357
87.9
13169
7.8
7179
4.3
44
0.0
168749
ukupno-total
284288
86.3
26251
8.0
18560
5.6
258
0.1
329357
95268
79.2
13187
11.0
11425
9.5
424
0.4
120304
I
II
96386
82.5
12610
10.8
7834
6.7
33
0.0
116863
191654
80.8
25797
10.9
19259
8.1
457
0.2
237167
I
103375
79.9
14114
10.9
11469
8.9
411
0.3
129369
II
103446
84.8
13242
10.9
5281
4.3
41
0.0
122010
ukupno-total
251379
206821
82.3
27356
10.9
16750
6.7
452
0.2
I
89256
79.5
12304
11.0
10023
8.9
634
0.6
112217
II
93745
83.6
11243
10.0
7156
6.4
37
0.0
112181
ukupno-total
183001
81.6
23547
10.5
17179
7.7
671
0.3
224398
I
109994
82.8
12322
9.3
9771
7.4
712
0.5
132799
II
96682
85.5
11187
9.9
5225
4.6
20
0.0
113114
206676
84.0
23509
9.6
14996
6.1
732
0.3
245913
1214815
81.3
147993
9.9
126473
8.5
4769
0.3
1494050
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
5,5-12 m
I
ukupno-total
OktobarOctober
(%)
II
ukupno-total
Juli-July
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
1220164
84.6
137472
9.5
84707
5.9
530
0.0
1442873
ukupno-total
2434979
82.9
285465
9.7
211180
7.2
5299
0.2
2936923
3319
81.3
404
9.9
346
8.5
13
0.3
4082
I
II
3334
84.6
376
9.5
231
5.9
1
0.0
3942
ukupno-total
6653
82.9
780
9.7
577
7.2
14
0.2
8024
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
31.3/ponedeljak
15/ponedeljak
II
15/ponedeljak
10/srijeda
I
II
11/utorak
I+II
26/srijeda
11/utorak
I
II
28/utorak
I+II
9/četvrtak
II
I
I+II
22/ponedeljak
27/ponedeljak
I+II
22/ponedeljak
I
6/subota
26/utorak
II
24/nedelja
II
26/utorak
I
I+II
30/srijeda
I+II
9/srijeda
30/srijeda
I
II
3/utorak
I+II
3/utorak
I
4/srijeda
7/srijeda
II
7/srijeda
II
6/utorak
I
I+II
15/utorak
I+II
15/utorak
I
6/nedelja
29/subota
I+II
II
31/ponedeljak
I
II
6/srijeda
29/subota
I+II
20/srijeda
I
29/petak
15/utorak
I+II
II
19/subota
2/srijeda
datum/dan
115
2
6
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
23
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
23
2
2
6
2
2
1
1
1
4
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
15
5
7
20
5
9
22
8
8
26
10
10
48
13
22
46
9
26
29
10
16
25
6
11
22
4
8
0
0
0
21
6
11
20
1
8
voz/h
4.5/nedelja
24.3/ponedeljak
2.8/subota
24/srijeda
30/utorak
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
14/petak
31/petak
5/nedelja
31/petak
19/petak
7/nedelja
19/petak
2/subota
17/nedelja
2/subota
18/petak
27/nedelja
19/subota
6/petak
29/nedelja
6/petak
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
16/subota
10/nedelja
15/petak
4/petak
2/srijeda
8/utorak
datum/dan
16
16
12
15
13
15
16
16
18
16
16
18
18
16
18
12
17
12
16
17
15
16
18
16
16
16
10
16
15
16
16
16
11
12
16
17
13
13
15
čas
maksimalni čas
929
641
511
822
428
501
918
600
361
783
525
469
670
365
376
883
627
511
806
447
499
670
387
358
929
625
373
874
396
483
886
641
326
633
331
318
735
473
299
voz/h
1.1/utorak
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
7/nedelja
7/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
29/subota
30/nedelja
26/nedelja
15/srijeda
5/nedelja
28/nedelja
27/subota
21/nedelja
31/nedelja
27/srijeda
31/nedelja
2/srijeda
11/petak
6/nedelja
8/nedelja
18/srijeda
8/nedelja
11/nedelja
1/četvrtak
25/nedelja
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
9/nedelja
3/nedelja
2/subota
3/nedelja
1/utorak
23/srijeda
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
4247
2258
1536
5580
2813
2597
5872
3028
2595
6898
3426
3086
6867
3243
3091
8881
4703
3604
8209
3429
4209
6844
3465
3060
7305
3131
3113
6479
3319
2928
4418
2258
2124
5348
2828
2375
4247
2461
1536
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
17.8/nedelja
14.8/četvrtak
24/srijeda
30/utorak
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
14/petak
31/petak
5/nedelja
31/petak
19/petak
5/petak
26/petak
2/subota
17/nedelja
14/četvrtak
25/petak
31/četvrtak
19/subota
27/petak
29/nedelja
27/petak
4/nedelja
4/nedelja
30/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
28/petak
15/petak
15/petak
15/petak
4/petak
5/subota
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
12945
7855
7445
10929
4554
7172
9363
6117
5186
10866
4983
6604
9142
4329
5072
12945
7855
7445
11762
5469
6800
9229
4545
5272
11401
7387
5084
11858
4796
7062
11311
7315
4555
8099
3657
4442
8423
4945
4084
voz/h
7111
3549
3562
7125
3335
3790
6790
3435
3355
7246
3565
3681
6985
3489
3496
9083
4749
4335
8197
3889
4308
7019
3462
3557
7394
3752
3642
7111
3461
3650
6376
3298
3077
6054
3005
3049
5870
3104
2766
913
393
520
808
314
494
690
304
386
863
371
492
921
407
514
1541
695
846
1345
551
794
1030
436
594
1010
436
574
859
348
511
671
309
362
625
271
353
571
265
306
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
8166
3950
4215
8129
3743
4386
7578
3715
3864
8235
3898
4337
8076
3958
4118
10534
5245
5289
9407
4399
5008
8171
3900
4271
8390
4107
4283
8198
3919
4280
7237
3679
3558
6874
3315
3559
6815
3422
3393
prosjek
radnim
danom
7716
3925
3791
7369
3379
3990
7310
3782
3528
7748
4046
3702
7437
3724
3713
10814
5860
4954
9931
4557
5373
7763
3892
3871
8427
4317
4110
7513
3589
3924
6646
3456
3190
6166
3175
2991
5924
3297
2627
prosjek
vikendom
9048
4428
4620
7906
3895
4010
10624
5444
5181
9542
4440
5102
8049
3898
4151
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
116
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.3/Monday
29.3/Saturday
I+II
I
II
15/Monday
29.3/Saturday
I+II
10/Wednesday
I
15/Monday
11/Tuesday
II
26/Wednesday
II
11/Tuesday
I
I+II
9/Thursday
28/Tuesday
27/Monday
I
II
22/Monday
I+II
I+II
6/Saturday
22/Monday
I
II
24/Sunday
26/Tuesday
II
26/Tuesday
I
I+II
30/Wednesday
I+II
9/Wednesday
30/Wednesday
I
II
3/Tuesday
I+II
3/Tuesday
I
4/Wednesday
7/Wednesday
II
7/Wednesday
6/Tuesday
I
II
15/Tuesday
I+II
I+II
6/Sunday
15/Tuesday
I
II
31/Monday
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
6/Wednesday
I+II
20/Wednesday
I
29/Friday
15/Tuesday
I+II
II
19/Saturday
2/Wednesday
datum/dan
2
6
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
23
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
23
2
2
6
2
2
1
1
1
4
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
15
5
7
20
5
9
22
8
8
26
10
10
48
13
22
46
9
26
29
10
16
25
6
11
22
4
8
0
0
0
21
6
11
20
1
8
voz/h
4.5/Sunday
24.3/Monday
2.8/Saturday
24/Wednesday
30/Tuesday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
14/Friday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
19/Friday
7/Sunday
19/Friday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
18/Friday
27/Sunday
19/Saturday
6/Friday
29/Sunday
6/Friday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
24/Monday
16/Saturday
10/Sunday
15/Friday
4/Friday
2/Wednesday
8/Tuesday
datum/dan
16
16
12
15
13
15
16
16
18
16
16
18
18
16
18
12
17
12
16
17
15
16
18
16
16
16
10
16
15
16
16
16
11
12
16
17
13
13
15
čas
maximum hour
929
641
511
822
428
501
918
600
361
783
525
469
670
365
376
883
627
511
806
447
499
670
387
358
929
625
373
874
396
483
886
641
326
633
331
318
735
473
299
voz/h
minimum day
1.1/Tuesday
10.3/Monday
1.1/Tuesday
7/Sunday
7/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
29/Saturday
30/Sunday
26/Sunday
15/Wednesday
5/Sunday
28/Sunday
27/Saturday
21/Sunday
31/Sunday
27/Wednesday
31/Sunday
2/Wednesday
11/Friday
6/Sunday
8/Sunday
18/Wednesday
8/Sunday
11/Sunday
1/Thursday
25/Sunday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
9/Sunday
3/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
1/Tuesday
23/Wednesday
1/Tuesday
datum/dan
000014
Kladari / 2+300,00
`
4247
2258
1536
5580
2813
2597
5872
3028
2595
6898
3426
3086
6867
3243
3091
8881
4703
3604
8209
3429
4209
6844
3465
3060
7305
3131
3113
6479
3319
2928
4418
2258
2124
5348
2828
2375
4247
2461
1536
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
17.8/Sunday
14.8/Thursday
24/Wednesday
30/Tuesday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
14/Friday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
19/Friday
5/Friday
26/Friday
2/Saturday
17/Sunday
14/Thursday
25/Friday
31/Thursday
19/Saturday
27/Friday
29/Sunday
27/Friday
4/Sunday
4/Sunday
30/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
28/Friday
15/Friday
15/Friday
15/Friday
4/Friday
5/Saturday
18/Friday
datum/dan
maximum day
12945
7855
7445
10929
4554
7172
9363
6117
5186
10866
4983
6604
9142
4329
5072
12945
7855
7445
11762
5469
6800
9229
4545
5272
11401
7387
5084
11858
4796
7062
11311
7315
4555
8099
3657
4442
8423
4945
4084
voz/h
7111
3549
3562
7125
3335
3790
6790
3435
3355
7246
3565
3681
6985
3489
3496
9083
4749
4335
8197
3889
4308
7019
3462
3557
7394
3752
3642
7111
3461
3650
6376
3298
3077
6054
3005
3049
5870
3104
2766
913
393
520
808
314
494
690
304
386
863
371
492
921
407
514
1541
695
846
1345
551
794
1030
436
594
1010
436
574
859
348
511
671
309
362
625
271
353
571
265
306
8166
3950
4215
8129
3743
4386
7578
3715
3864
8235
3898
4337
8076
3958
4118
10534
5245
5289
9407
4399
5008
8171
3900
4271
8390
4107
4283
8198
3919
4280
7237
3679
3558
6874
3315
3559
6815
3422
3393
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
7716
3925
3791
7369
3379
3990
7310
3782
3528
7748
4046
3702
7437
3724
3713
10814
5860
4954
9931
4557
5373
7763
3892
3871
8427
4317
4110
7513
3589
3924
6646
3456
3190
6166
3175
2991
5924
3297
2627
weekend
average
9048
4428
4620
7906
3895
4010
10624
5444
5181
9542
4440
5102
8049
3898
4151
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
9000
8024
7822
8000
6931
6994
2002
2003
7314
7132
7125
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
9000
8024
7821
8000
7314
6932
6994
2002
2003
7125
7133
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
117
118
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 8024 voz/dan - AADT 8024 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac - Rudanka
PGDS 8024 voz/dan
AADT 8024 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
10000
Broj vozila-Number of vehicles
9000
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
5000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
4000
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
119
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000014
Kladari / 2+300,00
M 17 / Johovac – Rudanka
PGDS-AADT
8024
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
16
16
16
16
15
16
11
17
Sat u godiniHour in year
2993
2897
5321
4793
4960
7313
2028
8154
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
srijedaWednesday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
utorakTuesday
petakFriday
Datum-Date
4
30
9
18
25
31
25
5
MjesecMonth
Maj-May
April-April
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
OktobarOctober
MartMarch
DecembarDecember
VrijednostValue
929
874
826
806
792
783
736
695
% - percent
11.58
10.89
10.29
10.04
9.87
9.76
9.17
8.66
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
120
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
10221
13157
11509
14362
14802
15025
15615
19355
3
13610
9770
10004
14285
17594
14677
15400
17639
4
14790
12345
10991
15262
16415
14363
16731
17452
5
12836
12329
11829
14166
16442
14798
17250
16890
6
9509
12564
11753
11556
13652
15996
14092
7
9749
12967
12334
14418
14502
14423
16009
8
12274
13428
11816
13884
15253
11084
NovembarNovember
DecembarDecember
15293
14645
16993
13286
14204
14930
14423
13430
13772
16418
15453
13650
14940
14929
14303
14377
16027
12066
14391
16211
17068
14614
14817
14367
15366
17680
11404
14085
15653
10448
15583
19105
14428
14365
14879
11455
Juli-July
OktobarOctober
11474
SeptembarSeptember
14023
12193
Avgust-August
2
14267
Juni-June
13525
Maj-May
5955
April-April
FebruarFebruary
1
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
15305
18980
9
11688
13204
8597
13906
15489
14700
15460
20181
14070
14760
12005
13483
10
13012
9814
8077
14430
15424
13455
16447
16445
14696
16180
13556
14449
11
13888
12945
13176
15784
11949
14410
18635
18359
15248
15567
13337
14227
12
13467
12137
13236
14424
15246
14255
18513
18402
15725
12626
13860
14880
13
9869
12847
13535
11192
14160
15957
15081
17833
14913
13795
14337
13425
14
11886
13042
14619
14067
14425
15014
16784
17830
10491
14168
15898
10294
15
12636
13795
14139
14000
15259
12493
16609
18510
14353
14631
14739
13271
16
12894
13320
11331
14021
16708
14798
16440
18967
13880
14958
11526
14403
17
12915
10620
13357
14398
15674
14788
16449
14946
13955
16168
13873
13733
18
13520
12749
13229
15511
12449
14213
18588
15992
14444
15294
13749
14202
19
13145
12525
12665
15505
14989
14681
19196
15186
15888
12074
12681
14938
20
9820
12618
13169
11492
14896
15939
16242
15537
14583
13945
14013
16147
21
12539
13006
19459
13979
15626
15329
18045
16120
11419
13746
14601
12435
22
12353
14321
17528
14223
14884
12523
16388
16942
14413
14095
13018
16256
23
9502
13910
12161
14495
16489
14544
16471
15113
14060
14043
10654
17189
24
12278
10217
18043
15807
16138
15125
16847
13711
14159
15160
13426
18133
25
13134
12269
15912
16308
12644
15180
19336
15357
14276
14658
10645
15504
26
12053
12458
15070
15909
14195
14148
19605
15150
16019
11366
13518
16375
27
9147
13045
15146
11877
13838
16444
14616
13146
15961
14363
13817
16911
28
12089
12604
16210
15434
14059
16407
17510
16358
11465
13903
14429
13247
29
11892
14381
15204
17291
14617
13602
16776
17594
15426
14189
13247
17292
30
12287
11888
20328
16802
15354
17493
17127
12274
15527
10269
17562
31
12661
14008
17435
14107
UkupnoTotal
ProsjekAverage
15806
18185
14366
367619 365912 414262 436337 461900 435918 520951 523082 426400 449656 411660 450945
11859
12618
13363
14545
14900
14531
16805
16874
14213
14505
13722
14547
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
14384
121
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
152805
85.3
16772
9.4
8916
5.0
736
0.4
179229
II
163823
87.0
14829
7.9
9604
5.1
134
0.1
188390
ukupno-total
316628
86.1
31601
8.6
18520
5.0
870
0.2
367619
I
155434
84.7
17533
9.6
9871
5.4
659
0.4
183497
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
122
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
II
157156
86.2
15158
8.3
10020
5.5
81
0.0
182415
ukupno-total
312590
85.4
32691
8.9
19891
5.4
740
0.2
365912
I
175479
85.1
19259
9.3
10633
5.2
897
0.4
206268
II
179860
86.5
16765
8.1
11256
5.4
113
0.1
207994
ukupno-total
355339
85.8
36024
8.7
21889
5.3
1010
0.2
414262
I
184281
83.5
22639
10.3
12500
5.7
1331
0.6
220751
II
183511
85.1
19052
8.8
12919
6.0
104
0.0
215586
ukupno-total
367792
84.3
41691
9.6
25419
5.8
1435
0.3
436337
I
190146
83.3
23992
10.5
11651
5.1
2513
1.1
228302
II
201735
86.4
18908
8.1
12869
5.5
86
0.0
233598
ukupno-total
391881
84.8
42900
9.3
24520
5.3
2599
0.6
461900
I
182670
83.4
22707
10.4
11241
5.1
2530
1.2
219148
II
187014
86.3
17344
8.0
12347
5.7
65
0.0
216770
ukupno-total
369684
84.8
40051
9.2
23588
5.4
2595
0.6
435918
I
228591
85.7
24190
9.1
12276
4.6
1596
0.6
266653
II
222759
87.6
18915
7.4
12535
4.9
89
0.0
254298
ukupno-total
451350
86.6
43105
8.3
24811
4.8
1685
0.3
520951
I
215031
85.5
23703
9.4
9787
3.9
2873
1.1
251394
II
242213
89.2
18155
6.7
11219
4.1
101
0.0
271688
ukupno-total
457244
87.4
41858
8.0
21006
4.0
2974
0.6
523082
I
176174
83.0
22874
10.8
11783
5.5
1520
0.7
212351
II
182600
85.3
18934
8.8
12422
5.8
93
0.0
214049
ukupno-total
358774
84.1
41808
9.8
24205
5.7
1613
0.4
426400
I
189290
83.7
23469
10.4
12865
5.7
657
0.3
226281
II
190662
85.4
20135
9.0
12483
5.6
95
0.0
223375
ukupno-total
379952
84.5
43604
9.7
25348
5.6
752
0.2
449656
I
170927
83.6
21167
10.3
11267
5.5
1203
0.6
204564
II
176830
85.4
18368
8.9
11771
5.7
127
0.1
207096
ukupno-total
347757
84.5
39535
9.6
23038
5.6
1330
0.3
411660
I
199494
86.0
20815
9.0
10713
4.6
936
0.4
231958
II
189912
86.7
18187
8.3
10741
4.9
147
0.1
218987
389406
86.4
39002
8.6
21454
4.8
1083
0.2
450945
2220322
84.4
259120
9.9
133503
5.1
17451
0.7
2630396
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
2278075
86.5
214750
8.2
140186
5.3
1235
0.0
2634246
ukupno-total
4498397
85.4
473870
9.0
273689
5.2
18686
0.4
5264642
6066
84.4
708
9.9
365
5.1
48
0.7
7187
I
II
ukupno-total
6224
86.5
587
8.2
383
5.3
3
0.0
7197
12291
85.4
1295
9.0
748
5.2
51
0.4
14384
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
II
15/ponedeljak
I+II
15/ponedeljak
15/ponedeljak
I
II
13/četvrtak
I+II
25/utorak
I
26/srijeda
28/utorak
II
28/utorak
II
I
I+II
2/utorak
28/utorak
I+II
16/utorak
30/utorak
I
II
27/srijeda
I+II
I
27/srijeda
23/srijeda
23/subota
I+II
II
8/utorak
I
II
4/srijeda
9/srijeda
I+II
12/četvrtak
I
4/srijeda
7/srijeda
I+II
II
8/četvrtak
6/utorak
I
II
15/utorak
I+II
15/utorak
I
23/srijeda
29/subota
I+II
II
29/subota
29/subota
I
II
25/ponedeljak
I+II
I
5/utorak
23/srijeda
25/ponedeljak
I+II
II
15/utorak
29/utorak
datum/dan
123
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
3
3
12
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
1
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
25
13
12
29
9
10
28
13
12
36
16
16
44
18
0
65
13
31
44
16
24
36
13
14
25
13
12
0
0
0
28
12
10
24
7
11
voz/h
30.12/utorak
24.3/ponedeljak
24.12/srijeda
30/utorak
27/subota
24/srijeda
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
27/subota
27/subota
27/subota
9/subota
2/subota
9/subota
26/subota
26/subota
26/subota
14/subota
6/petak
6/petak
3/subota
3/subota
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
23/subota
23/subota
29/petak
5/subota
5/subota
11/petak
datum/dan
12
11
15
12
13
15
11
16
11
15
16
15
12
12
12
11
13
12
11
11
14
13
16
15
11
12
11
15
15
15
11
11
12
13
13
13
11
11
13
čas
maksimalni čas
1543
852
803
1543
804
803
1373
731
680
1338
640
736
1399
741
658
1494
829
751
1462
763
761
1220
629
617
1447
814
702
1497
746
751
1536
852
782
1160
647
576
1296
758
606
voz/h
1.1/utorak
1.1/utorak
1.1/utorak
14/nedelja
7/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
25/utorak
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
5/nedelja
14/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
27/srijeda
24/nedelja
27/srijeda
6/nedelja
6/nedelja
27/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
11/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
5955
3463
2492
10294
5340
4929
10269
5147
4867
11366
5957
5330
10491
5828
4467
13146
7462
5607
14092
7013
6834
11084
5957
5127
11474
5014
5578
11192
5873
5319
8077
4079
3998
9770
5129
4529
5955
3463
2492
voz/h
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
30.4/srijeda
24.3/ponedeljak
21.3/petak
24/srijeda
29/ponedeljak
24/srijeda
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
5/petak
5/petak
27/subota
9/subota
12/utorak
9/subota
26/subota
26/subota
19/subota
27/petak
27/petak
28/subota
3/subota
4/nedelja
30/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
29/petak
22/petak
29/petak
4/petak
4/petak
11/petak
datum/dan
maksimalni dan
20328
10261
11009
18133
8738
10399
16993
8389
8745
18185
8103
10082
16027
7905
8445
20181
10123
10530
19605
9423
10601
16444
7822
8752
17594
9594
8649
20328
9400
10928
19459
10261
11009
14381
7008
7433
14790
8095
6928
voz/h
13017
6555
6462
13319
6510
6809
12644
6392
6252
13274
6628
6646
12909
6513
6397
14852
7768
7084
14812
7295
7517
12984
6500
6483
13344
6805
6538
13258
6595
6663
12204
6165
6038
11582
5805
5777
10924
5632
5292
1367
642
725
1228
554
674
1078
511
566
1231
577
654
1304
622
682
2022
997
1025
1993
908
1084
1547
725
821
1556
730
826
1287
591
696
1160
544
615
1035
485
550
935
445
489
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
14724
7334
7390
14899
7247
7652
13963
6981
6982
14829
7299
7530
14616
7307
7309
16928
8764
8165
16798
8223
8575
14898
7371
7527
15055
7575
7480
14924
7379
7544
13611
6832
6778
12948
6425
6522
12682
6396
6286
prosjek
radnim
danom
13642
6898
6744
13534
6539
6995
13305
6769
6536
13573
6937
6635
13106
6662
6445
16759
8765
7994
16824
8145
8679
13674
6887
6787
14655
7474
7181
13786
6800
6987
12844
6452
6392
11752
5936
5816
10719
5635
5083
prosjek
vikendom
15626
7843
7783
14213
7135
7078
16874
8764
8109
16805
8203
8602
14531
7226
7305
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
124
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
I
29.3/Saturday
15/Monday
29.3/Saturday
I+II
II
15/Monday
15/Monday
I
II
13/Thursday
I+II
25/Tuesday
I
26/Wednesday
28/Tuesday
II
28/Tuesday
I
II
2/Tuesday
28/Tuesday
I+II
I+II
30/Tuesday
16/Tuesday
I
II
27/Wednesday
I+II
23/Saturday
I
27/Wednesday
23/Wednesday
I+II
II
8/Tuesday
I
II
4/Wednesday
9/Wednesday
I+II
12/Thursday
4/Wednesday
I
II
7/Wednesday
I+II
6/Tuesday
8/Thursday
I
II
15/Tuesday
I+II
15/Tuesday
23/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
25/Monday
I+II
25/Monday
I
5/Tuesday
23/Wednesday
I+II
II
15/Tuesday
29/Tuesday
datum/dan
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
3
3
12
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
1
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
25
13
12
29
9
10
28
13
12
36
16
16
44
18
0
65
13
31
44
16
24
36
13
14
25
13
12
0
0
0
28
12
10
24
7
11
voz/h
30.12/Tuesday
24.3/Monday
24.12/Wednesday
30/Tuesday
27/Saturday
24/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
27/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
9/Saturday
2/Saturday
9/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
14/Saturday
6/Friday
6/Friday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
23/Saturday
23/Saturday
29/Friday
5/Saturday
5/Saturday
11/Friday
datum/dan
12
11
15
12
13
15
11
16
11
15
16
15
12
12
12
11
13
12
11
11
14
13
16
15
11
12
11
15
15
15
11
11
12
13
13
13
11
11
13
čas
maximum hour
1543
852
803
1543
804
803
1373
731
680
1338
640
736
1399
741
658
1494
829
751
1462
763
761
1220
629
617
1447
814
702
1497
746
751
1536
852
782
1160
647
576
1296
758
606
voz/h
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
14/Sunday
7/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
25/Tuesday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
5/Sunday
14/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
27/Wednesday
24/Sunday
27/Wednesday
6/Sunday
6/Sunday
27/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
11/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
5955
3463
2492
10294
5340
4929
10269
5147
4867
11366
5957
5330
10491
5828
4467
13146
7462
5607
14092
7013
6834
11084
5957
5127
11474
5014
5578
11192
5873
5319
8077
4079
3998
9770
5129
4529
5955
3463
2492
voz/h
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
TRAFFIC PARAMETERS
30.4/Wednesday
24.3/Monday
21.3/Friday
24/Wednesday
29/Monday
24/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
5/Friday
5/Friday
27/Saturday
9/Saturday
12/Tuesday
9/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
27/Friday
27/Friday
28/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
30/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
29/Friday
22/Friday
29/Friday
4/Friday
4/Friday
11/Friday
datum/dan
maximum day
20328
10261
11009
18133
8738
10399
16993
8389
8745
18185
8103
10082
16027
7905
8445
20181
10123
10530
19605
9423
10601
16444
7822
8752
17594
9594
8649
20328
9400
10928
19459
10261
11009
14381
7008
7433
14790
8095
6928
voz/h
13017
6555
6462
13319
6510
6809
12644
6392
6252
13274
6628
6646
12909
6513
6397
14852
7768
7084
14812
7295
7517
12984
6500
6483
13344
6805
6538
13258
6595
6663
12204
6165
6038
11582
5805
5777
10924
5632
5292
1367
642
725
1228
554
674
1078
511
566
1231
577
654
1304
622
682
2022
997
1025
1993
908
1084
1547
725
821
1556
730
826
1287
591
696
1160
544
615
1035
485
550
935
445
489
14724
7334
7390
14899
7247
7652
13963
6981
6982
14829
7299
7530
14616
7307
7309
16928
8764
8165
16798
8223
8575
14898
7371
7527
15055
7575
7480
14924
7379
7544
13611
6832
6778
12948
6425
6522
12682
6396
6286
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
13642
6898
6744
13534
6539
6995
13305
6769
6536
13573
6937
6635
13106
6662
6445
16759
8765
7994
16824
8145
8679
13674
6887
6787
14655
7474
7181
13786
6800
6987
12844
6452
6392
11752
5936
5816
10719
5635
5083
weekend
average
15626
7843
7783
14213
7135
7078
16874
8764
8109
16805
8203
8602
14531
7226
7305
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
16000
14000
14384
2007
2008
14295
14384
2007
2008
13493
13156
12369
14295
13018
12556
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
16000
14000
13493
13156
12369
13018
12556
voz / dan - vehicle / day
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
125
126
0
5000
10000
15000
20000
25000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 14384 voz/dan - AADT 14384 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
PGDS 14384 voz/dan
AADT 14384 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
18000
Broj vozila-Number of vehicles
16000
14000
Dužina vozila
Vehicle length
12000
10000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
8000
6000
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
18000
Dužina vozila
Vehicle length
16000
14000
12000
>16,5 m
10000
12-16,5 m
8000
5,5-12 m
6000
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
127
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000015
Karuše / 0+600,00
M 17 / Doboj - granica RS (Karuše)
PGDS-AADT
14384
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
12
12
13
13
14
12
10
Sat u godiniHour in year
8749
8677
1957
4982
8654
8679
4645
7331
Dan-Day of
week
utorakTuesday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
Datum-Date
30
27
22
26
26
27
12
1
MjesecMonth
DecembarDecember
DecembarDecember
MartMarch
Juli-July
DecembarDecember
DecembarDecember
Juli-July
NovembarNovember
VrijednostValue
1543
1476
1426
1403
1383
1372
1314
1237
% - percent
10.73
10.26
9.91
9.75
9.61
9.54
9.13
8.60
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
128
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
Avgust-August
5012
6934
5809
5347
8074
6043
5488
7424
5136
2
7086
4924
5051
5153
7679
5603
5301
9480
5407
5922
6249
4854
3
7356
4410
3416
5086
9134
5256
5446
8332
5594
6188
5588
4961
4
7524
5019
3830
5354
7263
5229
5703
8307
5741
6634
5083
5536
5
7291
4684
4630
5409
8184
5703
6103
7771
5882
5866
5129
5664
6
5098
4867
4465
4979
6779
5800
5440
7988
6156
5762
5236
6262
7
5879
5192
4620
5414
6749
5899
5988
8484
5523
5192
5755
5580
8
5328
5143
4804
5218
7070
5399
5680
8857
5506
5327
6252
5839
DecembarDecember
Juli-July
5465
NovembarNovember
Juni-June
5008
OktobarOctober
Maj-May
6237
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
5841
5235
3990
4942
5593
5498
5791
9707
5515
5497
5226
5367
10
5751
4611
2809
5364
6754
5131
6099
8673
5471
6111
5209
5258
11
5158
5420
4853
5436
5588
5145
6596
8807
5651
6477
5168
5337
12
5607
4865
4931
5630
6084
5447
8449
8403
5955
5803
5133
5561
13
4871
5330
5303
5061
5488
5768
7590
8422
6638
5604
5322
5732
14
4589
6094
5647
5394
5304
6470
6692
8381
5402
5476
6107
4876
15
4216
6163
5743
4785
5398
5702
6025
9092
5497
5321
6579
5192
16
4500
6086
5270
5398
5959
5637
6029
9519
5267
5662
5743
4373
17
4680
5047
5371
5254
6141
5339
6227
8087
5458
6000
5355
3461
18
4590
5124
4854
5760
5229
5321
6183
8028
5751
6601
5130
4860
19
4622
4909
4635
6098
5444
5451
6653
7736
6132
5568
4590
5274
20
4013
4995
4833
5337
5355
5794
5714
7309
6427
5588
5483
6133
21
3612
5006
7232
5337
5522
6125
6526
7740
5360
5079
5604
6285
22
3345
5455
8371
5234
5717
5461
5896
7693
5527
5214
5959
7508
23
3647
5477
7261
5124
6071
5570
5875
7572
5066
5262
4825
7006
24
4828
4801
7392
6118
6213
5063
6325
6674
5371
5580
5155
7334
25
4688
4902
5506
5803
5307
5483
6802
6767
5518
5966
4469
7659
26
4735
4834
5402
6911
5568
5696
7850
6564
5784
5047
4581
7907
27
4675
4985
5389
5761
5093
5680
6874
6091
6113
5985
4983
8049
28
5115
5179
5798
6163
5103
5933
7473
6684
5440
5155
5230
7544
29
4712
5213
5658
6531
5482
5284
7100
6657
5589
5260
5274
6058
30
4744
5235
6969
5777
5492
8032
6971
5233
5549
4983
6237
31
5102
5160
8787
5994
UkupnoTotal
ProsjekAverage
6019
6854
7086
159440 148978 162924 166035 190001 167188 200596 244864 170017 177038 162824 183929
5143
5137
5256
5535
6129
5573
6471
7899
5667
5711
5427
5933
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5830
129
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
74882
94.4
3543
4.5
510
0.6
410
0.5
79345
II
76009
94.9
3460
4.3
491
0.6
135
0.2
80095
150891
94.6
7003
4.4
1001
0.6
545
0.3
159440
69095
93.0
4290
5.8
895
1.2
8
0.0
74288
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
I
Mart-March
II
ukupno-total
April-April
AvgustAugust
SeptembarSeptember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
130
<16,5 m
(%)
69688
93.3
4108
5.5
880
1.2
14
0.0
74690
138783
93.2
8398
5.6
1775
1.2
22
0.0
148978
75502
93.0
4724
5.8
928
1.1
18
0.0
81172
76217
93.2
4562
5.6
958
1.2
15
0.0
81752
151719
93.1
9286
5.7
1886
1.2
33
0.0
162924
92.7
4929
6.0
1080
1.3
11
0.0
82738
4800
5.8
1185
1.4
11
0.0
83297
154019
92.8
9729
5.9
2265
1.4
22
0.0
166035
I
89062
93.9
4734
5.0
1094
1.2
8
0.0
94898
II
89070
93.7
4834
5.1
1189
1.3
10
0.0
95103
178132
93.8
9568
5.0
2283
1.2
18
0.0
190001
I
79485
93.5
4462
5.2
1089
1.3
14
0.0
85050
II
76874
93.6
4181
5.1
1071
1.3
12
0.0
82138
156359
93.5
8643
5.2
2160
1.3
26
0.0
167188
102843
I
96719
94.0
4949
4.8
1164
1.1
11
0.0
II
91646
93.8
4923
5.0
1174
1.2
10
0.0
97753
ukupno-total
188365
93.9
9872
4.9
2338
1.2
21
0.0
200596
I
115013
94.8
5262
4.3
1081
0.9
21
0.0
121377
II
117078
94.8
5233
4.2
1158
0.9
18
0.0
123487
ukupno-total
232091
94.8
10495
4.3
2239
0.9
39
0.0
244864
79048
92.7
5110
6.0
1096
1.3
15
0.0
85269
I
II
78579
92.7
5214
6.2
947
1.1
8
0.0
84748
157627
92.7
10324
6.1
2043
1.2
23
0.0
170017
I
81692
92.8
5340
6.1
1032
1.2
13
0.0
88077
II
82422
92.6
5488
6.2
1038
1.2
13
0.0
88961
177038
164114
92.7
10828
6.1
2070
1.2
26
0.0
I
75889
93.5
4491
5.5
790
1.0
9
0.0
81179
II
76003
93.1
4797
5.9
842
1.0
3
0.0
81645
151892
93.3
9288
5.7
1632
1.0
12
0.0
162824
ukupno-total
DecembarDecember
(%)
92.8
ukupno-total
NovembarNovember
12-16,5 m
76718
ukupno-total
OktobarOctober
(%)
77301
ukupno-total
Juli-July
5,5-12 m
I
ukupno-total
Juni-June
(%)
II
ukupno-total
Maj-May
<5,5 m
UkupnoTotal
I
86567
94.2
4552
5.0
723
0.8
12
0.0
91854
II
86733
94.2
4646
5.0
683
0.7
13
0.0
92075
ukupno-total
173300
94.2
9198
5.0
1406
0.8
25
0.0
183929
I
999672
93.6
56386
5.3
11482
1.1
550
0.1
1068090
II
ukupno-total
I
997620
93.6
56246
5.3
11616
1.1
262
0.0
1065744
1997292
93.6
112632
5.3
23098
1.1
812
0.0
2133834
2731
93.6
154
5.3
31
1.1
2
0.1
2918
II
2726
93.6
154
5.3
32
1.1
1
0.0
2912
ukupno-total
5457
93.6
308
5.3
63
1.1
2
0.0
5830
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
8.2/petak
29.3/subota
I+II
I
II
4/četvrtak
29.3/subota
I+II
11/četvrtak
I
17/srijeda
20/četvrtak
II
27/četvrtak
II
28/petak
I
I+II
1/srijeda
29/srijeda
I
II
30/utorak
14/utorak
I+II
I+II
24/srijeda
I
II
21/četvrtak
25/četvrtak
I+II
21/četvrtak
I
22/petak
9/srijeda
II
24/četvrtak
II
I
I+II
3/utorak
1/utorak
I+II
3/utorak
I
18/srijeda
21/srijeda
II
21/srijeda
28/srijeda
I
II
10/četvrtak
I+II
I+II
10/četvrtak
I
II
29/subota
14/ponedeljak
I+II
29/subota
29/subota
I
II
8/petak
I+II
8/petak
I
8/petak
24/četvrtak
I+II
II
24/četvrtak
15/utorak
datum/dan
131
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
4
1
3
3
0
3
4
3
2
2
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
1
1
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
4
1
1
3
1
1
5
0
0
8
1
2
12
5
3
9
2
2
3
2
1
3
1
0
2
1
0
0
0
0
3
0
1
4
1
1
voz/h
16.8/subota
12.7/subota
30.7/srijeda
26/petak
25/četvrtak
25/četvrtak
1/subota
8/subota
1/subota
4/subota
27/ponedeljak
27/ponedeljak
20/subota
20/subota
1/ponedeljak
16/subota
16/subota
16/subota
12/subota
12/subota
30/srijeda
14/subota
16/ponedeljak
9/ponedeljak
3/subota
6/utorak
3/subota
29/utorak
29/utorak
30/srijeda
22/subota
22/subota
22/subota
15/petak
15/petak
15/petak
3/četvrtak
3/četvrtak
5/subota
datum/dan
13
21
21
14
15
9
13
13
9
14
15
9
13
13
5
13
13
19
21
21
21
11
12
7
10
11
9
12
12
7
12
12
9
11
11
11
14
14
10
čas
maksimalni čas
714
459
399
629
380
340
535
307
284
518
288
276
521
319
294
714
455
359
680
459
399
447
273
253
674
391
363
519
292
281
638
363
340
591
318
273
655
375
328
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
17/srijeda
17/srijeda
17/srijeda
25/utorak
25/utorak
25/utorak
26/nedelja
21/utorak
26/nedelja
23/utorak
23/utorak
23/utorak
31/nedelja
31/nedelja
27/srijeda
2/srijeda
3/četvrtak
6/nedelja
24/utorak
10/utorak
24/utorak
27/utorak
27/utorak
28/srijeda
15/utorak
15/utorak
15/utorak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
22/utorak
22/utorak
22/utorak
datum/dan
minimalni dan
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
2809
1445
1364
3461
1737
1724
4469
2222
2247
5047
2539
2472
5066
2574
2492
5994
3089
2851
5301
2620
2677
5063
2459
2514
5093
2532
2538
4785
2399
2386
2809
1445
1364
4410
2266
2144
3345
1709
1636
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
9.8/subota
16.8/subota
9.8/subota
27/subota
27/subota
27/subota
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
13/subota
20/subota
13/subota
9/subota
16/subota
9/subota
31/četvrtak
12/subota
30/srijeda
14/subota
14/subota
14/subota
3/subota
3/subota
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
26/subota
22/subota
22/subota
22/subota
15/petak
14/četvrtak
15/petak
4/petak
3/četvrtak
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
9707
5004
4891
8049
3985
4064
7424
3675
3749
6854
3383
3471
6638
3259
3531
9707
5004
4891
8787
4520
4365
6470
3169
3301
9134
4511
4623
6969
3520
3486
8371
4111
4260
6163
3078
3130
7524
3769
3778
voz/h
5179
2567
2612
5318
2632
2686
4921
2448
2473
5197
2584
2613
5122
2545
2577
6764
3353
3412
5503
2681
2822
4865
2379
2485
5402
2691
2711
4984
2487
2497
4755
2368
2387
4670
2323
2347
4588
2286
2302
651
345
307
615
338
277
507
274
233
514
286
228
545
280
265
1134
631
504
968
472
495
708
359
350
727
377
350
551
290
261
501
269
232
467
252
215
556
298
258
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
5711
2850
2861
5803
2906
2897
5195
2604
2591
5612
2821
2791
5589
2798
2792
7803
3909
3893
6344
3085
3259
5481
2694
2787
5902
2955
2947
5444
2729
2715
5051
2534
2518
5161
2585
2576
4939
2481
2458
prosjek
radnim
danom
6090
3048
3042
6308
3155
3152
5829
2925
2904
5995
3009
2986
5882
2900
2982
8101
4139
3962
6834
3349
3485
5787
2840
2947
6488
3246
3241
5715
2872
2843
5685
2854
2830
5074
2550
2524
5426
2726
2701
prosjek
vikendom
6415
3181
3234
5667
2825
2842
7899
3983
3915
6471
3153
3318
5573
2738
2835
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
132
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
8.2/Friday
29.3/Saturday
I+II
I
II
4/Thursday
29.3/Saturday
I+II
11/Thursday
I
17/Wednesday
20/Thursday
II
27/Thursday
II
28/Friday
I
I+II
1/Wednesday
29/Wednesday
II
I
I+II
30/Tuesday
14/Tuesday
I+II
25/Thursday
24/Wednesday
I
II
22/Friday
21/Thursday
II
21/Thursday
I
I+II
24/Thursday
9/Wednesday
II
1/Tuesday
I
I+II
3/Tuesday
I+II
3/Tuesday
I
18/Wednesday
21/Wednesday
II
21/Wednesday
II
I
I+II
10/Thursday
28/Wednesday
I+II
14/Monday
I
10/Thursday
29/Saturday
I+II
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
8/Friday
I+II
8/Friday
I
8/Friday
24/Thursday
I+II
II
24/Thursday
15/Tuesday
datum/dan
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
4
1
3
3
0
3
4
3
2
2
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
1
1
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
4
1
1
3
1
1
5
0
0
8
1
2
12
5
3
9
2
2
3
2
1
3
1
0
2
1
0
0
0
0
3
0
1
4
1
1
voz/h
16.8/Saturday
12.7/Saturday
30.7/Wednesday
26/Friday
25/Thursday
25/Thursday
1/Saturday
8/Saturday
1/Saturday
4/Saturday
27/Monday
27/Monday
20/Saturday
20/Saturday
1/Monday
16/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
30/Wednesday
14/Saturday
16/Monday
9/Monday
3/Saturday
6/Tuesday
3/Saturday
29/Tuesday
29/Tuesday
30/Wednesday
22/Saturday
22/Saturday
22/Saturday
15/Friday
15/Friday
15/Friday
3/Thursday
3/Thursday
5/Saturday
datum/dan
13
21
21
14
15
9
13
13
9
14
15
9
13
13
5
13
13
19
21
21
21
11
12
7
10
11
9
12
12
7
12
12
9
11
11
11
14
14
10
čas
maximum hour
714
459
399
629
380
340
535
307
284
518
288
276
521
319
294
714
455
359
680
459
399
447
273
253
674
391
363
519
292
281
638
363
340
591
318
273
655
375
328
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
17/Wednesday
17/Wednesday
17/Wednesday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
26/Sunday
21/Tuesday
26/Sunday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
31/Sunday
31/Sunday
27/Wednesday
2/Wednesday
3/Thursday
6/Sunday
24/Tuesday
10/Tuesday
24/Tuesday
27/Tuesday
27/Tuesday
28/Wednesday
15/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
datum/dan
minimum day
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
2809
1445
1364
3461
1737
1724
4469
2222
2247
5047
2539
2472
5066
2574
2492
5994
3089
2851
5301
2620
2677
5063
2459
2514
5093
2532
2538
4785
2399
2386
2809
1445
1364
4410
2266
2144
3345
1709
1636
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
9.8/Saturday
16.8/Saturday
9.8/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
13/Saturday
20/Saturday
13/Saturday
9/Saturday
16/Saturday
9/Saturday
31/Thursday
12/Saturday
30/Wednesday
14/Saturday
14/Saturday
14/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
26/Saturday
22/Saturday
22/Saturday
22/Saturday
15/Friday
14/Thursday
15/Friday
4/Friday
3/Thursday
4/Friday
datum/dan
maximum day
9707
5004
4891
8049
3985
4064
7424
3675
3749
6854
3383
3471
6638
3259
3531
9707
5004
4891
8787
4520
4365
6470
3169
3301
9134
4511
4623
6969
3520
3486
8371
4111
4260
6163
3078
3130
7524
3769
3778
voz/h
5179
2567
2612
5318
2632
2686
4921
2448
2473
5197
2584
2613
5122
2545
2577
6764
3353
3412
5503
2681
2822
4865
2379
2485
5402
2691
2711
4984
2487
2497
4755
2368
2387
4670
2323
2347
4588
2286
2302
651
345
307
615
338
277
507
274
233
514
286
228
545
280
265
1134
631
504
968
472
495
708
359
350
727
377
350
551
290
261
501
269
232
467
252
215
556
298
258
5711
2850
2861
5803
2906
2897
5195
2604
2591
5612
2821
2791
5589
2798
2792
7803
3909
3893
6344
3085
3259
5481
2694
2787
5902
2955
2947
5444
2729
2715
5051
2534
2518
5161
2585
2576
4939
2481
2458
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
6090
3048
3042
6308
3155
3152
5829
2925
2904
5995
3009
2986
5882
2900
2982
8101
4139
3962
6834
3349
3485
5787
2840
2947
6488
3246
3241
5715
2872
2843
5685
2854
2830
5074
2550
2524
5426
2726
2701
weekend
average
6415
3181
3234
5667
2825
2842
7899
3983
3915
6471
3153
3318
5573
2738
2835
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
7000
6000
5805
5830
2007
2008
5805
5830
2007
2008
5405
4797
voz / dan - vehicle / day
5000
4050
4000
4163
3738
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5405
4797
voz / dan - vehicle / day
5000
4050
4000
4163
3739
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
133
134
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 5830 voz/dan - AADT 5830 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
PGDS 5830 voz/dan
AADT 5830 veh/day
450
Broj vozila-Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
9000
Dužina vozila
Vehicle length
8000
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
135
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000016
Teslić / 16+000,00
M 4 / Klupe - Teslić (Barići)
PGDS-AADT
5830
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
13
14
10
15
11
10
11
18
Sat u godiniHour in year
5486
5319
2939
8680
5484
5459
3060
4987
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
srijedaWednesday
subotaSaturday
Datum-Date
16
9
2
27
16
15
7
26
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Maj-May
DecembarDecember
AvgustAugust
AvgustAugust
Maj-May
Juli-July
VrijednostValue
714
657
621
605
596
591
566
532
% - percent
12.25
11.27
10.65
10.38
10.22
10.14
9.71
9.12
14
u % PGDSa-in % of AADT |
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
136
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
Avgust-August
2506
2738
2314
2754
3820
2951
2766
3999
2516
2
1586
2108
2190
2542
2791
2849
2717
3429
2741
2871
3084
2468
3
2341
1814
1413
2442
3590
2620
2761
3017
2865
3276
2892
2475
4
2566
2175
1714
2775
2946
2651
2998
3349
2788
2992
2768
2738
5
2022
2294
1732
2777
3201
2827
2721
3077
2838
2363
2744
2816
6
1375
2343
1885
2154
3028
2939
2535
3032
2865
2746
2573
2643
7
1331
2336
2139
2594
2883
2626
2982
3222
2466
2638
3024
2103
8
2383
2529
1930
2500
3030
2263
2893
3455
2763
2820
2642
2523
DecembarDecember
Juli-July
2295
NovembarNovember
Juni-June
2429
OktobarOctober
Maj-May
1246
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2115
2377
1410
2421
2233
2667
2804
3651
2759
2703
2352
2493
10
2349
1985
1068
2534
2901
2720
2932
2971
2667
3170
2655
2582
11
2418
2320
2364
2856
2273
2742
3388
3378
2792
3123
2562
2545
12
2174
2277
2416
2742
2979
2784
3103
3149
2946
2605
2667
2701
13
1828
2185
2671
2096
2698
3067
2465
3391
2724
2705
2739
2548
14
1926
2527
2861
2547
2669
2811
3014
4214
2286
2889
3228
2196
15
2416
2859
2550
2565
2674
2428
2965
4858
2679
2769
2758
2499
16
2441
2546
2312
2543
3099
2844
2981
5274
2735
2829
2394
2306
17
2348
2132
2440
2602
3087
2862
3079
3561
2791
3166
2678
2668
18
2634
2199
2278
2944
2358
2803
3228
3375
2936
3015
2648
2740
19
2368
2235
2157
2821
2877
2755
3203
3516
3168
2655
2133
2685
20
2413
2263
2251
2224
2684
3244
2799
3012
2935
2962
2771
2658
21
2542
2263
3543
2551
2718
2798
2989
3136
2392
2710
2407
2373
22
2478
2606
3224
2664
2901
2349
2822
3255
2789
2675
2480
3036
23
1431
2362
2573
2716
3018
2771
2744
3023
2800
2639
1975
3153
24
2281
1874
3493
3002
2924
3002
2671
2570
2761
2926
2660
3508
25
2452
2346
2684
2339
2508
2899
3244
3002
2828
2844
2286
3357
26
1930
2367
2821
2509
2774
2817
3098
2969
2891
2136
2409
3353
27
1926
2392
2598
2145
2806
3167
2601
3176
2742
2961
2531
3036
28
2409
2406
2977
2430
2715
3005
3014
3228
2069
2732
2721
2612
29
2329
2463
2481
3297
2714
2622
3040
3330
2819
2743
2511
3584
30
2248
2168
3461
2880
2839
3123
3008
2570
3028
2079
3541
31
2176
2603
3507
2995
UkupnoTotal
66482
67012
73241
78299
87498
83085
ProsjekAverage
2145
2311
2363
2610
2823
2770
2801
91175 104443
3668
2993
82356
88125
79370
85449
2745
2843
2646
2756
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2695
2941
3369
137
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
29572
89.8
2962
9.0
387
1.2
23
0.1
32944
II
30146
89.9
2931
8.7
430
1.3
31
0.1
33538
ukupno-total
59718
89.8
5893
8.9
817
1.2
54
0.1
66482
I
30002
88.5
3269
9.6
611
1.8
31
0.1
33913
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
138
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
II
29274
88.4
3176
9.6
616
1.9
33
0.1
33099
ukupno-total
59276
88.5
6445
9.6
1227
1.8
64
0.1
67012
I
32565
88.6
3548
9.7
597
1.6
39
0.1
36749
II
32307
88.5
3487
9.6
650
1.8
48
0.1
36492
ukupno-total
64872
88.6
7035
9.6
1247
1.7
87
0.1
73241
I
35179
88.0
4025
10.1
758
1.9
24
0.1
39986
II
33455
87.3
3969
10.4
850
2.2
39
0.1
38313
ukupno-total
68634
87.7
7994
10.2
1608
2.1
63
0.1
78299
I
38932
88.5
4144
9.4
885
2.0
24
0.1
43985
II
38579
88.7
3926
9.0
969
2.2
39
0.1
43513
ukupno-total
77511
88.6
8070
9.2
1854
2.1
63
0.1
87498
I
36993
88.3
3974
9.5
892
2.1
20
0.0
41879
II
36482
88.5
3747
9.1
945
2.3
32
0.1
41206
ukupno-total
73475
88.4
7721
9.3
1837
2.2
52
0.1
83085
I
41291
89.2
4097
8.8
908
2.0
16
0.0
46312
II
39966
89.1
3911
8.7
951
2.1
35
0.1
44863
ukupno-total
81257
89.1
8008
8.8
1859
2.0
51
0.1
91175
I
47272
90.2
4188
8.0
937
1.8
26
0.0
52423
II
46971
90.3
4054
7.8
974
1.9
21
0.0
52020
ukupno-total
94243
90.2
8242
7.9
1911
1.8
47
0.0
104443
I
36209
87.4
4513
10.9
708
1.7
19
0.0
41449
II
35668
87.2
4397
10.7
803
2.0
39
0.1
40907
ukupno-total
71877
87.3
8910
10.8
1511
1.8
58
0.1
82356
I
39242
87.6
4732
10.6
781
1.7
21
0.0
44776
II
37769
87.1
4696
10.8
846
2.0
38
0.1
43349
ukupno-total
77011
87.4
9428
10.7
1627
1.8
59
0.1
88125
I
35078
88.3
3974
10.0
641
1.6
15
0.0
39708
II
34853
87.9
4114
10.4
661
1.7
34
0.1
39662
ukupno-total
69931
88.1
8088
10.2
1302
1.6
49
0.1
79370
I
39322
89.6
3918
8.9
616
1.4
20
0.0
43876
II
36854
88.6
4119
9.9
574
1.4
26
0.1
41573
76176
89.1
8037
9.4
1190
1.4
46
0.1
85449
441657
88.7
47344
9.5
8721
1.8
278
0.1
498000
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
432324
88.5
46527
9.5
9269
1.9
415
0.1
488535
ukupno-total
873981
88.6
93871
9.5
17990
1.8
693
0.1
986535
1207
88.7
129
9.5
24
1.8
1
0.1
1361
I
II
1181
88.5
127
9.5
25
1.9
1
0.1
1335
ukupno-total
2388
88.6
256
9.5
49
1.8
2
0.1
2695
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
I
6.2/srijeda
9/utorak
4.1/ponedeljak
I+II
II
10/srijeda
10/srijeda
I
II
18/utorak
20/četvrtak
II
20/četvrtak
I
I+II
22/srijeda
I+II
29/srijeda
I
31/petak
30/utorak
I+II
II
30/utorak
18/četvrtak
I
II
13/srijeda
I+II
13/srijeda
I
27/srijeda
9/srijeda
II
2/srijeda
II
22/utorak
I
I+II
11/srijeda
I+II
16/ponedeljak
I
3/utorak
29/četvrtak
II
29/četvrtak
II
29/četvrtak
I
I+II
3/četvrtak
I+II
21/ponedeljak
I
9/srijeda
29/subota
I+II
II
29/subota
I
II
6/srijeda
29/subota
I+II
4/ponedeljak
I
6/srijeda
30/srijeda
I+II
II
31/četvrtak
30/srijeda
datum/dan
139
2
3
1
1
3
2
3
1
3
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
1
3
2
2
2
3
3
1
2
3
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
3
0
1
1
0
0
3
1
1
3
0
0
3
1
2
5
1
0
4
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
voz/h
16.8/subota
16.8/subota
16.8/subota
30/utorak
30/utorak
29/ponedeljak
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
13/ponedeljak
31/petak
20/subota
29/ponedeljak
19/petak
16/subota
16/subota
16/subota
30/srijeda
7/ponedeljak
6/nedelja
20/petak
23/ponedeljak
13/petak
3/subota
3/subota
6/utorak
30/srijeda
14/ponedeljak
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
15/petak
25/ponedeljak
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
15
15
10
12
12
13
16
16
8
16
7
16
14
7
18
15
15
10
11
7
11
15
7
17
10
16
11
15
7
18
12
10
17
12
7
14
11
17
11
čas
maksimalni čas
465
309
218
309
160
168
289
176
167
269
146
162
234
143
148
465
309
218
243
160
171
238
151
146
298
152
188
255
149
143
284
167
166
229
119
148
257
137
147
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
7/nedelja
16/utorak
7/nedelja
23/nedelja
19/srijeda
23/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
13/nedelja
5/subota
13/nedelja
8/nedelja
7/subota
8/nedelja
9/petak
9/petak
11/nedelja
13/nedelja
25/petak
13/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
24/nedelja
1/utorak
1/utorak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
1068
560
508
2103
1064
997
1975
1072
882
2136
1158
978
2069
1098
971
2570
1441
1129
2465
1270
1131
2263
1234
1024
2233
1063
1026
2096
1021
955
1068
560
508
1814
952
842
1246
648
582
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
16.8/subota
16.8/subota
15.8/petak
29/ponedeljak
29/ponedeljak
24/srijeda
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
19/petak
1/ponedeljak
19/petak
16/subota
16/subota
15/petak
31/četvrtak
31/četvrtak
11/petak
20/petak
20/petak
20/petak
3/subota
3/subota
3/subota
30/srijeda
29/utorak
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
15/petak
15/petak
15/petak
18/petak
21/ponedeljak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
5274
2866
2592
3584
1760
1965
3999
1941
2058
3668
1621
2047
3168
1522
1691
5274
2866
2592
3507
1842
1843
3244
1542
1702
3590
1784
1806
3461
1605
1947
3543
2022
2003
2859
1345
1514
2634
1339
1401
voz/h
2422
1207
1216
2512
1231
1281
2421
1216
1205
2581
1282
1300
2486
1241
1245
2932
1470
1462
2583
1274
1309
2462
1230
1232
2506
1256
1250
2367
1166
1201
2142
1074
1068
2110
1046
1064
1946
985
961
273
128
145
244
110
134
225
106
119
261
117
145
259
122
137
437
208
229
358
173
184
307
144
164
317
147
169
243
111
132
221
104
117
201
95
106
199
97
102
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2766
1358
1408
2838
1373
1466
2668
1320
1348
2887
1409
1477
2813
1387
1425
3378
1640
1738
2985
1465
1520
2851
1406
1445
2860
1415
1446
2703
1314
1389
2386
1186
1200
2372
1160
1212
2347
1171
1176
prosjek
radnim
danom
2541
1285
1256
2521
1250
1271
2607
1325
1282
2717
1367
1350
2560
1299
1261
3350
1757
1593
2816
1397
1419
2580
1298
1282
2763
1386
1377
2424
1203
1221
2313
1158
1155
2150
1092
1058
1865
958
906
prosjek
vikendom
2960
1467
1492
2745
1364
1382
3369
1678
1691
2941
1447
1494
2770
1374
1396
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
140
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
4.1/Monday
I
6.2/Wednesday
9/Tuesday
I+II
II
10/Wednesday
10/Wednesday
I
II
18/Tuesday
20/Thursday
II
20/Thursday
I
I+II
31/Friday
22/Wednesday
II
I
I+II
30/Tuesday
29/Wednesday
I+II
18/Thursday
I
30/Tuesday
13/Wednesday
II
27/Wednesday
13/Wednesday
I
II
9/Wednesday
I+II
2/Wednesday
II
22/Tuesday
I
I+II
11/Wednesday
I+II
16/Monday
I
3/Tuesday
29/Thursday
II
29/Thursday
II
I
I+II
3/Thursday
29/Thursday
I+II
21/Monday
I
9/Wednesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
6/Wednesday
I+II
6/Wednesday
4/Monday
I
II
30/Wednesday
I+II
I+II
31/Thursday
30/Wednesday
datum/dan
2
3
1
1
3
2
3
1
3
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
1
3
2
2
2
3
3
1
2
3
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
3
0
1
1
0
0
3
1
1
3
0
0
3
1
2
5
1
0
4
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
voz/h
16.8/Saturday
16.8/Saturday
16.8/Saturday
30/Tuesday
30/Tuesday
29/Monday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
13/Monday
31/Friday
20/Saturday
29/Monday
19/Friday
16/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
30/Wednesday
7/Monday
6/Sunday
20/Friday
23/Monday
13/Friday
3/Saturday
3/Saturday
6/Tuesday
30/Wednesday
14/Monday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
15/Friday
25/Monday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
15
15
10
12
12
13
16
16
8
16
7
16
14
7
18
15
15
10
11
7
11
15
7
17
10
16
11
15
7
18
12
10
17
12
7
14
11
17
11
čas
maximum hour
465
309
218
309
160
168
289
176
167
269
146
162
234
143
148
465
309
218
243
160
171
238
151
146
298
152
188
255
149
143
284
167
166
229
119
148
257
137
147
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
7/Sunday
16/Tuesday
7/Sunday
23/Sunday
19/Wednesday
23/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
13/Sunday
5/Saturday
13/Sunday
8/Sunday
7/Saturday
8/Sunday
9/Friday
9/Friday
11/Sunday
13/Sunday
25/Friday
13/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
24/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
1068
560
508
2103
1064
997
1975
1072
882
2136
1158
978
2069
1098
971
2570
1441
1129
2465
1270
1131
2263
1234
1024
2233
1063
1026
2096
1021
955
1068
560
508
1814
952
842
1246
648
582
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
16.8/Saturday
16.8/Saturday
15.8/Friday
29/Monday
29/Monday
24/Wednesday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
19/Friday
1/Monday
19/Friday
16/Saturday
16/Saturday
15/Friday
31/Thursday
31/Thursday
11/Friday
20/Friday
20/Friday
20/Friday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
30/Wednesday
29/Tuesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
15/Friday
15/Friday
15/Friday
18/Friday
21/Monday
18/Friday
datum/dan
maximum day
5274
2866
2592
3584
1760
1965
3999
1941
2058
3668
1621
2047
3168
1522
1691
5274
2866
2592
3507
1842
1843
3244
1542
1702
3590
1784
1806
3461
1605
1947
3543
2022
2003
2859
1345
1514
2634
1339
1401
voz/h
2422
1207
1216
2512
1231
1281
2421
1216
1205
2581
1282
1300
2486
1241
1245
2932
1470
1462
2583
1274
1309
2462
1230
1232
2506
1256
1250
2367
1166
1201
2142
1074
1068
2110
1046
1064
1946
985
961
273
128
145
244
110
134
225
106
119
261
117
145
259
122
137
437
208
229
358
173
184
307
144
164
317
147
169
243
111
132
221
104
117
201
95
106
199
97
102
2766
1358
1408
2838
1373
1466
2668
1320
1348
2887
1409
1477
2813
1387
1425
3378
1640
1738
2985
1465
1520
2851
1406
1445
2860
1415
1446
2703
1314
1389
2386
1186
1200
2372
1160
1212
2347
1171
1176
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2541
1285
1256
2521
1250
1271
2607
1325
1282
2717
1367
1350
2560
1299
1261
3350
1757
1593
2816
1397
1419
2580
1298
1282
2763
1386
1377
2424
1203
1221
2313
1158
1155
2150
1092
1058
1865
958
906
weekend
average
2960
1467
1492
2745
1364
1382
3369
1678
1691
2941
1447
1494
2770
1374
1396
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
3000
2643
2695
2444
2500
2333
2359
2003
2004
2318
voz / dan - vehicle / day
2230
2000
1500
1000
500
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2643
2695
2443
2500
2333
2360
2318
voz / dan - vehicle / day
2229
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
141
142
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2695 voz/dan - AADT 2695 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
PGDS 2695 voz/dan
AADT 2695 veh/day
200
Broj vozila-Number of vehicles
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
3500
Broj vozila-Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
143
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000017
Podbrđe / 9+000,00
M 4 / Čelinac - Kotor Varoš
PGDS-AADT
2695
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
15
9
15
11
12
16
15
10
Sat u godiniHour in year
5488
5458
8656
5460
2965
5465
2008
1931
Dan-Day of
week
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
subotaSaturday
petakFriday
ponedeljakMonday
petakFriday
Datum-Date
16
15
26
15
3
15
24
21
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
DecembarDecember
AvgustAugust
Maj-May
AvgustAugust
Mart-March
MartMarch
VrijednostValue
465
327
286
278
268
264
247
227
% - percent
17.25
12.13
10.61
10.31
9.94
9.79
9.16
8.42
u % PGDSa-in % of AADT |
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
144
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
Avgust-August
2990
6669
4526
3510
5456
3617
3051
3899
2489
2
2070
2534
3123
2949
4179
3075
3470
6721
3280
3202
4802
2600
3
2698
2719
2716
2684
4408
3053
3622
6226
3232
3725
3291
2543
4
3154
2372
2875
3180
4971
2784
4252
4677
3570
3416
3119
2620
5
3115
2519
2637
2835
3915
3295
4952
4483
4150
3897
2931
2996
6
2394
2556
2412
3500
3772
3315
5729
4103
4072
3268
2883
2580
7
1739
2575
2911
2946
3365
3405
4138
4575
5053
3260
3301
2568
8
2618
2788
2428
2875
3717
3458
3739
5099
3372
3021
3342
2448
DecembarDecember
Juli-July
2777
NovembarNovember
Juni-June
2898
OktobarOctober
Maj-May
1461
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2687
2612
2675
2708
3477
2960
3850
5678
3423
3233
3645
2736
10
2720
2507
2673
2903
3710
3066
4385
5784
3310
4063
2752
2690
11
2770
2578
1885
3213
4327
3421
4607
4344
3780
4140
2839
2635
12
2420
2520
2809
3042
3552
3294
5227
4457
4111
4187
2790
3095
13
2418
2423
2872
3225
3045
3790
6064
4460
3853
2742
2793
2133
14
2197
2825
3504
2874
2996
2986
4455
5108
3487
2713
3275
2002
15
2590
2901
3115
2805
3010
2894
4427
5345
3097
2679
3215
2369
16
2407
2551
3573
2808
3550
3225
4312
5468
2944
2865
3407
3019
17
2509
2739
2731
3332
3473
3356
4672
6101
2951
3269
2997
3133
18
2972
2414
2841
3334
3769
2828
5108
4481
3251
3052
2900
3374
19
2874
2476
2893
2762
2979
3209
4513
4560
3724
3119
2797
3831
20
3080
2668
3413
4110
2974
3827
6621
3983
2832
2700
2678
3652
21
2783
2683
4088
3005
3119
4430
4777
4194
3528
2986
3192
3194
22
2567
3111
3431
2972
3589
5202
4365
4633
2938
3031
2896
3167
23
2506
2793
2991
2864
4138
4048
4379
4796
3007
3008
3297
3572
24
1927
2932
3983
3425
3772
5248
4357
4490
3209
3534
2734
3787
25
2689
2626
3044
3356
4313
4062
5870
3923
3237
3182
2583
2772
26
2289
2873
2998
3349
3081
3609
6838
3683
3373
3229
2567
3153
27
2405
2767
2994
3676
3059
4142
7019
3829
3265
3212
2725
3088
28
2722
2179
3229
3574
2996
4384
4632
4044
3309
2844
2990
3322
29
2687
2989
3228
3360
3064
5305
4329
4415
2999
2938
2576
3335
30
2557
3662
4282
3897
3887
4775
4486
2939
3378
2735
3681
31
2418
3019
4165
5503
UkupnoTotal
78443
77128
93530
ProsjekAverage
2530
2660
3017
3761
4475
94938 114647 110084 147159 149105 102913 101419
3165
3698
2796
91951
91380
3065
2948
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
3423
3669
4747
4810
3430
3272
145
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
31969
85.3
4023
10.7
1435
3.8
43
0.1
37470
II
35520
86.7
3763
9.2
1670
4.1
20
0.0
40973
ukupno-total
67489
86.0
7786
9.9
3105
4.0
63
0.1
78443
I
32069
83.9
4239
11.1
1878
4.9
48
0.1
38234
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
146
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
32635
83.9
4005
10.3
2247
5.8
7
0.0
38894
64704
83.9
8244
10.7
4125
5.3
55
0.1
77128
I
38316
83.7
5258
11.5
2156
4.7
56
0.1
45786
II
40258
84.3
4864
10.2
2609
5.5
13
0.0
47744
ukupno-total
78574
84.0
10122
10.8
4765
5.1
69
0.1
93530
I
40138
83.7
5459
11.4
2307
4.8
75
0.2
47979
II
39480
84.1
4897
10.4
2559
5.4
23
0.0
46959
ukupno-total
79618
83.9
10356
10.9
4866
5.1
98
0.1
94938
I
49488
86.5
5435
9.5
2205
3.9
59
0.1
57187
II
49815
86.7
5141
8.9
2480
4.3
24
0.0
57460
ukupno-total
99303
86.6
10576
9.2
4685
4.1
83
0.1
114647
I
48150
86.7
5264
9.5
2101
3.8
53
0.1
55568
II
47008
86.2
5051
9.3
2439
4.5
18
0.0
54516
ukupno-total
95158
86.4
10315
9.4
4540
4.1
71
0.1
110084
I
66688
88.7
6106
8.1
2375
3.2
54
0.1
75223
II
62870
87.4
6036
8.4
3007
4.2
23
0.0
71936
129558
88.0
12142
8.3
5382
3.7
77
0.1
147159
62664
87.9
6196
8.7
2358
3.3
54
0.1
71272
I
II
I
68639
88.2
6290
8.1
2886
3.7
18
0.0
77833
131303
88.1
12486
8.4
5244
3.5
72
0.0
149105
40812
81.8
6241
12.5
2767
5.5
67
0.1
49887
II
43520
82.1
6259
11.8
3222
6.1
25
0.0
53026
ukupno-total
84332
81.9
12500
12.1
5989
5.8
92
0.1
102913
I
41753
82.2
6211
12.2
2788
5.5
62
0.1
50814
II
41589
82.2
5918
11.7
3077
6.1
21
0.0
50605
ukupno-total
83342
82.2
12129
12.0
5865
5.8
83
0.1
101419
I
36950
82.5
5359
12.0
2418
5.4
84
0.2
44811
II
39239
83.2
5191
11.0
2695
5.7
15
0.0
47140
ukupno-total
76189
82.9
10550
11.5
5113
5.6
99
0.1
91951
I
40256
84.8
5266
11.1
1828
3.9
104
0.2
47454
II
36995
84.2
4855
11.1
2059
4.7
17
0.0
43926
77251
84.5
10121
11.1
3887
4.3
121
0.1
91380
529253
85.1
65057
10.5
26616
4.3
759
0.1
621685
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
5,5-12 m
II
ukupno-total
SeptembarSeptember
(%)
ukupno-total
ukupno-total
AvgustAugust
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
ukupno-total
I
537568
85.2
62270
9.9
30950
4.9
224
0.0
631012
1066821
85.2
127327
10.2
57566
4.6
983
0.1
1252697
1446
85.1
178
10.5
73
4.3
2
0.1
1699
II
1469
85.2
170
9.9
85
4.9
1
0.0
1724
ukupno-total
2915
85.2
348
10.2
157
4.6
3
0.1
3423
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
II
6/subota
14/nedelja
II
7/nedelja
I
I+II
27/četvrtak
I+II
27/četvrtak
24/ponedeljak
I
II
31/petak
28/utorak
II
28/utorak
I
I+II
26/petak
16/utorak
II
16/utorak
I
I+II
22/petak
28/četvrtak
27/srijeda
I
II
8/utorak
I+II
9/srijeda
II
I
I+II
4/srijeda
23/srijeda
I+II
4/srijeda
I
6/petak
27/utorak
II
27/utorak
II
I
I+II
1/utorak
27/utorak
I+II
3/četvrtak
I
1/utorak
29/subota
I+II
II
29/subota
29/subota
I
II
28/četvrtak
I+II
28/četvrtak
I
28/četvrtak
29/utorak
I+II
II
23/srijeda
9/srijeda
datum/dan
147
2
2
2
4
3
4
3
3
3
2
3
2
2
4
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
7
2
3
7
2
2
6
1
3
8
3
4
19
5
7
16
5
5
5
2
1
8
3
5
8
2
4
0
0
0
4
1
3
5
1
1
voz/h
1.5/četvrtak
1.5/četvrtak
1.5/četvrtak
28/nedelja
28/nedelja
30/utorak
2/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
12/nedelja
12/nedelja
31/petak
7/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
2/subota
31/nedelja
2/subota
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
24/utorak
24/utorak
22/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
20/nedelja
27/nedelja
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
24/nedelja
24/nedelja
29/petak
5/subota
5/subota
9/srijeda
datum/dan
11
19
11
11
11
15
17
17
11
18
18
17
12
19
12
14
19
14
11
19
11
15
14
11
11
19
11
12
18
19
12
12
16
11
17
16
13
13
11
čas
maksimalni čas
579
391
481
365
225
196
437
333
183
366
270
239
425
307
259
521
380
368
502
363
299
455
326
241
579
391
481
341
240
238
335
229
195
254
186
161
347
217
220
voz/h
1.1/utorak
1.1/utorak
1.1/utorak
14/nedelja
13/subota
14/nedelja
26/srijeda
29/subota
30/nedelja
15/srijeda
15/srijeda
20/ponedeljak
20/subota
30/utorak
20/subota
26/utorak
26/utorak
24/nedelja
2/srijeda
3/četvrtak
2/srijeda
4/srijeda
14/subota
15/nedelja
20/utorak
21/srijeda
19/ponedeljak
3/četvrtak
19/subota
3/četvrtak
11/utorak
11/utorak
11/utorak
28/četvrtak
28/četvrtak
10/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
1461
829
632
2002
900
896
2567
1200
1161
2679
1364
1246
2832
1479
1220
3683
1914
1683
3470
1729
1720
2784
1347
1153
2974
1402
1418
2684
1275
1340
1885
983
902
2179
1095
1053
1461
829
632
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
27.7/nedelja
27.7/nedelja
1.5/četvrtak
19/petak
28/nedelja
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
31/petak
5/nedelja
31/petak
7/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
2/subota
17/nedelja
2/subota
27/nedelja
27/nedelja
26/subota
29/nedelja
29/nedelja
21/subota
1/četvrtak
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
20/nedelja
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
24/nedelja
22/petak
4/petak
20/nedelja
19/subota
datum/dan
maksimalni dan
7019
3986
3810
3831
1879
2380
4802
3002
2061
4475
2431
2722
5053
2858
2195
6721
3900
3744
7019
3986
3724
5305
2877
2645
6669
3083
3810
4282
2246
2523
4088
2643
2565
3111
1687
1663
3154
1757
1635
voz/h
3025
1522
1503
2656
1283
1373
2790
1439
1352
2936
1475
1461
3059
1571
1488
4120
2133
1987
3953
1908
2044
3194
1569
1625
3240
1615
1625
2846
1410
1436
2745
1415
1330
2411
1227
1184
2304
1203
1102
398
202
196
292
134
158
275
133
142
336
157
178
372
197
175
690
378
312
795
412
382
476
248
227
459
239
220
319
155
164
272
126
147
249
114
134
226
119
107
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3303
1637
1666
2993
1425
1568
2892
1459
1433
3182
1560
1622
3342
1693
1648
4469
2258
2211
4356
2113
2243
3500
1716
1784
3359
1651
1708
3075
1509
1567
2977
1511
1466
2654
1317
1338
2627
1346
1281
prosjek
radnim
danom
3685
1915
1770
2817
1395
1423
3364
1766
1598
3528
1839
1688
3675
1972
1703
5525
3042
2483
5870
2917
2954
4066
2053
2013
4236
2175
2061
3343
1678
1665
3100
1601
1500
2673
1405
1268
2396
1288
1109
prosjek
vikendom
4174
2109
2065
3430
1768
1663
4810
2511
2299
4747
2321
2427
3669
1817
1852
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
148
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
14/Sunday
II
6/Saturday
II
7/Sunday
I
I+II
24/Monday
27/Thursday
II
27/Thursday
I
I+II
31/Friday
28/Tuesday
I
II
16/Tuesday
28/Tuesday
I+II
I+II
26/Friday
16/Tuesday
I
II
22/Friday
28/Thursday
27/Wednesday
I
II
8/Tuesday
I+II
9/Wednesday
II
I
I+II
4/Wednesday
23/Wednesday
I+II
4/Wednesday
I
6/Friday
27/Tuesday
II
27/Tuesday
27/Tuesday
I
II
1/Tuesday
I+II
1/Tuesday
3/Thursday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
28/Thursday
I+II
28/Thursday
I
II
29/Tuesday
28/Thursday
I+II
I+II
23/Wednesday
9/Wednesday
datum/dan
2
2
2
4
3
4
3
3
3
2
3
2
2
4
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
7
2
3
7
2
2
6
1
3
8
3
4
19
5
7
16
5
5
5
2
1
8
3
5
8
2
4
0
0
0
4
1
3
5
1
1
voz/h
1.5/Thursday
1.5/Thursday
1.5/Thursday
28/Sunday
28/Sunday
30/Tuesday
2/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
12/Sunday
12/Sunday
31/Friday
7/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
2/Saturday
31/Sunday
2/Saturday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
24/Tuesday
24/Tuesday
22/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
20/Sunday
27/Sunday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
24/Sunday
24/Sunday
29/Friday
5/Saturday
5/Saturday
9/Wednesday
datum/dan
11
19
11
11
11
15
17
17
11
18
18
17
12
19
12
14
19
14
11
19
11
15
14
11
11
19
11
12
18
19
12
12
16
11
17
16
13
13
11
čas
maximum hour
579
391
481
365
225
196
437
333
183
366
270
239
425
307
259
521
380
368
502
363
299
455
326
241
579
391
481
341
240
238
335
229
195
254
186
161
347
217
220
voz/h
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
14/Sunday
13/Saturday
14/Sunday
26/Wednesday
29/Saturday
30/Sunday
15/Wednesday
15/Wednesday
20/Monday
20/Saturday
30/Tuesday
20/Saturday
26/Tuesday
26/Tuesday
24/Sunday
2/Wednesday
3/Thursday
2/Wednesday
4/Wednesday
14/Saturday
15/Sunday
20/Tuesday
21/Wednesday
19/Monday
3/Thursday
19/Saturday
3/Thursday
11/Tuesday
11/Tuesday
11/Tuesday
28/Thursday
28/Thursday
10/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
1461
829
632
2002
900
896
2567
1200
1161
2679
1364
1246
2832
1479
1220
3683
1914
1683
3470
1729
1720
2784
1347
1153
2974
1402
1418
2684
1275
1340
1885
983
902
2179
1095
1053
1461
829
632
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
27.7/Sunday
27.7/Sunday
1.5/Thursday
19/Friday
28/Sunday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
5/Sunday
31/Friday
7/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
27/Sunday
27/Sunday
26/Saturday
29/Sunday
29/Sunday
21/Saturday
1/Thursday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
20/Sunday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
24/Sunday
22/Friday
4/Friday
20/Sunday
19/Saturday
datum/dan
maximum day
7019
3986
3810
3831
1879
2380
4802
3002
2061
4475
2431
2722
5053
2858
2195
6721
3900
3744
7019
3986
3724
5305
2877
2645
6669
3083
3810
4282
2246
2523
4088
2643
2565
3111
1687
1663
3154
1757
1635
voz/h
3025
1522
1503
2656
1283
1373
2790
1439
1352
2936
1475
1461
3059
1571
1488
4120
2133
1987
3953
1908
2044
3194
1569
1625
3240
1615
1625
2846
1410
1436
2745
1415
1330
2411
1227
1184
2304
1203
1102
398
202
196
292
134
158
275
133
142
336
157
178
372
197
175
690
378
312
795
412
382
476
248
227
459
239
220
319
155
164
272
126
147
249
114
134
226
119
107
3303
1637
1666
2993
1425
1568
2892
1459
1433
3182
1560
1622
3342
1693
1648
4469
2258
2211
4356
2113
2243
3500
1716
1784
3359
1651
1708
3075
1509
1567
2977
1511
1466
2654
1317
1338
2627
1346
1281
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3685
1915
1770
2817
1395
1423
3364
1766
1598
3528
1839
1688
3675
1972
1703
5525
3042
2483
5870
2917
2954
4066
2053
2013
4236
2175
2061
3343
1678
1665
3100
1601
1500
2673
1405
1268
2396
1288
1109
weekend
average
4174
2109
2065
3430
1768
1663
4810
2511
2299
4747
2321
2427
3669
1817
1852
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
4000
3500
3338
3208
3181
3434
3423
2007
2008
3435
3423
2007
2008
3192
3103
voz / dan - vehicle / day
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4000
3500
3338
3209
3182
3192
3103
voz / dan - vehicle / day
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
149
150
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 3423 voz/dan - AADT 3423 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
PGDS 3423 voz/dan
AADT 3423 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4500
Broj vozila-Number of vehicles
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
151
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000018
Karanovac / 0+200,00
M 16 / Karanovac - Crna Rijeka
PGDS-AADT
3423
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
19
17
17
12
18
14
11
Sat u godiniHour in year
2916
4844
7362
5322
5005
5155
4959
4980
Dan-Day of
week
četvrtakThursday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
Datum-Date
1
20
2
9
27
2
25
26
MjesecMonth
Maj-May
Juli-July
NovembarNovember
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
VrijednostValue
579
460
437
426
413
404
368
331
% - percent
16.92
13.44
12.77
12.45
12.07
11.80
10.75
9.67
u % PGDSa-in % of AADT |
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
152
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
1105
1262
2318
1069
1000
1453
823
2
949
897
728
1122
1296
1060
1308
3032
1021
1105
1684
802
3
1029
814
625
1037
1144
1103
1428
2347
1072
1355
1327
858
4
1160
853
689
1168
928
1111
1717
1940
1204
1147
1225
997
5
1293
906
757
974
995
1534
1873
1754
1404
1310
1269
1131
6
846
967
857
891
1075
1210
1802
1788
1210
1133
1180
777
7
485
946
981
977
1106
1196
1515
1816
1283
1083
1158
705
8
675
984
815
1001
1192
1514
1545
2357
1128
1134
985
881
DecembarDecember
Avgust-August
1146
NovembarNovember
Juli-July
1055
OktobarOctober
Juni-June
711
SeptembarSeptember
Maj-May
1042
Mart-March
521
1
FebruarFebruary
April-April
Januar-January
Mjesec-Month
9
637
874
733
1026
1429
1178
1560
2812
1202
1205
976
1016
10
811
814
562
1123
1139
1199
1591
2210
1185
1286
879
946
11
907
905
767
1231
1113
1216
1911
1967
1224
1175
971
944
12
757
978
824
1089
1082
1247
2233
2109
1369
1185
936
1100
13
703
921
954
913
1073
1428
2107
1948
1236
1095
914
809
14
750
971
1047
988
1166
1341
1658
2208
1173
1147
1098
704
15
874
1136
775
954
1186
1225
1589
2320
1102
1187
900
846
16
819
876
773
959
1388
1160
1561
2469
1092
1110
841
921
17
878
865
961
1164
1228
1079
1718
2502
1069
1318
907
939
18
951
864
1054
1286
1291
1265
2156
1763
1237
1107
857
1137
19
846
906
1154
1150
1082
1638
1977
1657
1424
981
890
1432
20
657
1001
1587
984
1099
2051
2134
1558
1162
1015
879
1927
21
783
1062
1831
1078
1129
1989
1827
1607
1051
992
1081
1309
22
909
1170
1351
1064
1209
3688
1576
1859
1057
990
882
1026
23
950
993
923
1133
1577
2469
1766
1864
1110
1088
951
740
24
713
842
1908
1215
1391
1353
1754
1836
1111
1580
902
871
25
1011
858
1426
1670
1560
1271
2299
1478
1157
2112
850
840
26
675
904
1149
1731
1362
1427
2619
1351
1316
1441
958
1109
27
667
1054
1197
2229
1107
1576
2385
1337
1077
1275
967
1185
28
757
801
1274
1247
1073
1707
1966
1369
1039
1210
1088
1163
29
905
979
1225
1299
1145
1663
1879
1616
1020
1189
835
961
30
953
1114
1163
1354
1404
1954
1570
1003
1117
786
1087
31
896
1008
2005
1495
1256
1364
787
UkupnoTotal
25767
27183
31760
34921
37321
44407
56675
60257
34807
37436
30629
30773
ProsjekAverage
831
937
1025
1164
1204
1480
1828
1944
1160
1208
1021
993
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1235
153
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
8768
74.6
1949
16.6
1013
8.6
31
0.3
II
10499
75.0
2034
14.5
1403
10.0
70
0.5
14006
ukupno-total
19267
74.8
3983
15.5
2416
9.4
101
0.4
25767
I
10277
75.4
2146
15.7
1190
8.7
14
0.1
13627
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
II
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
154
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
11761
9609
70.9
2259
16.7
1635
12.1
53
0.4
13556
ukupno-total
19886
73.2
4405
16.2
2825
10.4
67
0.2
27183
I
11875
76.5
2410
15.5
1210
7.8
28
0.2
15523
II
11908
73.3
2595
16.0
1650
10.2
84
0.5
16237
ukupno-total
23783
74.9
5005
15.8
2860
9.0
112
0.4
31760
I
13582
76.7
2600
14.7
1499
8.5
31
0.2
17712
II
12381
71.9
2721
15.8
2027
11.8
80
0.5
17209
ukupno-total
25963
74.3
5321
15.2
3526
10.1
111
0.3
34921
I
14200
76.7
2761
14.9
1517
8.2
31
0.2
18509
II
13700
72.8
2936
15.6
2139
11.4
37
0.2
18812
ukupno-total
27900
74.8
5697
15.3
3656
9.8
68
0.2
37321
I
18914
83.3
2492
11.0
1258
5.5
34
0.1
22698
II
17041
78.5
2803
12.9
1828
8.4
37
0.2
21709
ukupno-total
35955
81.0
5295
11.9
3086
6.9
71
0.2
44407
30273
I
25878
85.5
2949
9.7
1400
4.6
46
0.2
II
21266
80.5
3012
11.4
2048
7.8
76
0.3
26402
ukupno-total
47144
83.2
5961
10.5
3448
6.1
122
0.2
56675
I
23268
84.6
2809
10.2
1379
5.0
37
0.1
27493
II
27551
84.1
2990
9.1
2152
6.6
71
0.2
32764
ukupno-total
50819
84.3
5799
9.6
3531
5.9
108
0.2
60257
I
13900
75.8
2793
15.2
1606
8.8
29
0.2
18328
II
11721
71.1
2596
15.8
2149
13.0
13
0.1
16479
ukupno-total
25621
73.6
5389
15.5
3755
10.8
42
0.1
34807
I
15725
76.9
3048
14.9
1641
8.0
36
0.2
20450
II
12159
71.6
2721
16.0
2075
12.2
31
0.2
16986
ukupno-total
27884
74.5
5769
15.4
3716
9.9
67
0.2
37436
I
10533
71.7
2516
17.1
1613
11.0
32
0.2
14694
II
11722
73.6
2385
15.0
1804
11.3
24
0.2
15935
ukupno-total
22255
72.7
4901
16.0
3417
11.2
56
0.2
30629
I
13019
80.4
2122
13.1
1024
6.3
32
0.2
16197
II
10846
74.4
2146
14.7
1558
10.7
26
0.2
14576
23865
77.6
4268
13.9
2582
8.4
58
0.2
30773
179939
79.2
30595
13.5
16350
7.2
381
0.2
227265
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
170403
75.8
31198
13.9
22468
10.0
602
0.3
224671
ukupno-total
350342
77.5
61793
13.7
38818
8.6
983
0.2
451936
492
79.2
84
13.5
45
7.2
1
0.2
621
I
II
466
75.8
85
13.9
61
10.0
2
0.3
614
ukupno-total
957
77.5
169
13.7
106
8.6
3
0.2
1235
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
1.1/utorak
I+II
20.1/nedelja
31.1/četvrtak
I
II
31/srijeda
I+II
30/utorak
11/četvrtak
I
II
27/četvrtak
I+II
I
27/četvrtak
14/utorak
23/nedelja
I+II
II
9/četvrtak
20/ponedeljak
I
II
26/petak
I+II
23/utorak
I
26/petak
27/srijeda
I+II
II
30/subota
31/nedelja
I
II
3/četvrtak
I+II
I
4/petak
8/nedelja
3/četvrtak
I+II
II
4/srijeda
9/ponedeljak
I
II
15/četvrtak
I+II
22/četvrtak
29/četvrtak
I
II
25/petak
15/utorak
II
15/utorak
I
I+II
29/subota
I+II
29/subota
I
29/subota
29/petak
II
28/četvrtak
10/nedelja
I
II
1/utorak
I+II
I+II
31/četvrtak
20/nedelja
datum/dan
155
0
4
4
23
3
1
4
4
3
3
2
1
3
3
1
3
3
3
3
4
3
1
16
1
3
2
1
3
3
3
2
2
2
1
23
1
0
4
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
1
8
3
3
9
1
5
5
0
1
3
1
1
1
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
voz/h
22.6/nedelja
22.6/nedelja
22.6/nedelja
20/subota
28/nedelja
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
5/srijeda
25/subota
5/nedelja
25/subota
7/nedelja
14/nedelja
7/nedelja
2/subota
17/nedelja
2/subota
26/subota
28/ponedeljak
5/subota
22/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
17/nedelja
22/petak
5/subota
5/subota
25/petak
datum/dan
14
14
7
15
13
15
16
16
14
13
17
13
19
17
19
13
17
13
15
19
11
14
14
7
19
12
19
19
11
19
13
13
13
14
16
14
11
11
17
čas
maksimalni čas
448
432
392
159
87
139
150
116
81
170
91
136
150
68
121
213
116
111
162
118
90
448
432
392
189
90
109
242
149
209
183
131
103
117
54
67
146
117
55
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
1.1/utorak
14/nedelja
25/četvrtak
23/utorak
30/nedelja
25/utorak
30/nedelja
19/nedelja
4/subota
5/nedelja
30/utorak
2/utorak
28/nedelja
27/srijeda
28/četvrtak
31/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
2/ponedeljak
4/srijeda
1/nedelja
4/nedelja
10/subota
4/nedelja
6/nedelja
5/subota
6/nedelja
10/ponedeljak
3/ponedeljak
10/ponedeljak
28/četvrtak
28/četvrtak
10/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
485
315
165
704
324
263
786
365
291
981
430
407
1003
438
429
1337
734
560
1262
608
654
1060
465
457
928
519
367
891
462
360
562
320
237
801
387
304
485
315
165
voz/h
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
22.6/nedelja
22.6/nedelja
2.8/subota
20/subota
28/nedelja
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
5/srijeda
25/subota
5/nedelja
25/subota
19/petak
14/nedelja
19/petak
2/subota
17/nedelja
2/subota
26/subota
27/nedelja
26/subota
22/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
23/petak
18/nedelja
23/petak
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
24/ponedeljak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
22/petak
15/petak
5/subota
5/subota
25/petak
datum/dan
maksimalni dan
3688
2107
1678
1927
760
1530
1684
1177
718
2112
903
1663
1424
708
886
3032
1601
1678
2619
1317
1487
3688
2107
1581
1577
899
963
2229
1070
1159
1908
1419
1292
1170
539
644
1293
883
566
voz/h
1063
539
524
869
421
448
908
480
428
1057
488
569
1011
484
527
1614
898
716
1480
711
769
1246
625
621
1038
532
506
1020
510
510
910
473
436
829
418
411
753
414
340
172
75
97
124
49
74
113
51
62
151
60
91
149
66
84
329
159
171
348
141
207
235
99
136
166
75
91
144
64
81
115
50
64
108
49
59
78
38
40
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1211
595
616
965
473
492
1013
502
511
1173
540
633
1163
541
621
1815
962
853
1719
809
910
1380
664
716
1179
586
593
1102
558
544
1077
551
526
962
467
495
888
456
432
prosjek
radnim
danom
1287
655
633
1072
462
610
1034
581
453
1307
572
735
1154
572
582
2214
1256
958
2141
975
1167
1714
863
852
1243
639
604
1288
604
684
915
467
448
872
468
404
753
446
307
prosjek
vikendom
1608
798
810
1160
549
611
1944
1057
887
1828
852
977
1480
724
757
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
156
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
1.1/Tuesday
I+II
20.1/Sunday
I
II
31/Wednesday
I+II
30/Tuesday
I
11/Thursday
27/Thursday
I+II
II
27/Thursday
23/Sunday
I
II
14/Tuesday
I+II
20/Monday
I
9/Thursday
26/Friday
I+II
II
26/Friday
23/Tuesday
I
II
27/Wednesday
I+II
31/Sunday
I
30/Saturday
3/Thursday
I+II
II
4/Friday
3/Thursday
I
II
8/Sunday
I+II
9/Monday
4/Wednesday
I
II
15/Thursday
I+II
22/Thursday
29/Thursday
I
II
25/Friday
15/Tuesday
15/Tuesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
29/Friday
I+II
28/Thursday
10/Sunday
I
II
1/Tuesday
I+II
I+II
31/Thursday
20/Sunday
datum/dan
0
4
4
23
3
1
4
4
3
3
2
1
3
3
1
3
3
3
3
4
3
1
16
1
3
2
1
3
3
3
2
2
2
1
23
1
0
4
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
1
8
3
3
9
1
5
5
0
1
3
1
1
1
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
voz/h
22.6/Sunday
22.6/Sunday
22.6/Sunday
20/Saturday
28/Sunday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
5/Wednesday
25/Saturday
5/Sunday
25/Saturday
7/Sunday
14/Sunday
7/Sunday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
28/Monday
5/Saturday
22/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
17/Sunday
22/Friday
5/Saturday
5/Saturday
25/Friday
datum/dan
14
14
7
15
13
15
16
16
14
13
17
13
19
17
19
13
17
13
15
19
11
14
14
7
19
12
19
19
11
19
13
13
13
14
16
14
11
11
17
čas
maximum hour
448
432
392
159
87
139
150
116
81
170
91
136
150
68
121
213
116
111
162
118
90
448
432
392
189
90
109
242
149
209
183
131
103
117
54
67
146
117
55
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
1.1/Tuesday
14/Sunday
25/Thursday
23/Tuesday
30/Sunday
25/Tuesday
30/Sunday
19/Sunday
4/Saturday
5/Sunday
30/Tuesday
2/Tuesday
28/Sunday
27/Wednesday
28/Thursday
31/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
2/Monday
4/Wednesday
1/Sunday
4/Sunday
10/Saturday
4/Sunday
6/Sunday
5/Saturday
6/Sunday
10/Monday
3/Monday
10/Monday
28/Thursday
28/Thursday
10/Sunday
7/Monday
7/Monday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
485
315
165
704
324
263
786
365
291
981
430
407
1003
438
429
1337
734
560
1262
608
654
1060
465
457
928
519
367
891
462
360
562
320
237
801
387
304
485
315
165
voz/h
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
TRAFFIC PARAMETERS
22.6/Sunday
22.6/Sunday
2.8/Saturday
20/Saturday
28/Sunday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
5/Wednesday
25/Saturday
5/Sunday
25/Saturday
19/Friday
14/Sunday
19/Friday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
22/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
23/Friday
18/Sunday
23/Friday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
24/Monday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
22/Friday
15/Friday
5/Saturday
5/Saturday
25/Friday
datum/dan
maximum day
3688
2107
1678
1927
760
1530
1684
1177
718
2112
903
1663
1424
708
886
3032
1601
1678
2619
1317
1487
3688
2107
1581
1577
899
963
2229
1070
1159
1908
1419
1292
1170
539
644
1293
883
566
voz/h
1063
539
524
869
421
448
908
480
428
1057
488
569
1011
484
527
1614
898
716
1480
711
769
1246
625
621
1038
532
506
1020
510
510
910
473
436
829
418
411
753
414
340
172
75
97
124
49
74
113
51
62
151
60
91
149
66
84
329
159
171
348
141
207
235
99
136
166
75
91
144
64
81
115
50
64
108
49
59
78
38
40
1211
595
616
965
473
492
1013
502
511
1173
540
633
1163
541
621
1815
962
853
1719
809
910
1380
664
716
1179
586
593
1102
558
544
1077
551
526
962
467
495
888
456
432
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1287
655
633
1072
462
610
1034
581
453
1307
572
735
1154
572
582
2214
1256
958
2141
975
1167
1714
863
852
1243
639
604
1288
604
684
915
467
448
872
468
404
753
446
307
weekend
average
1608
798
810
1160
549
611
1944
1057
887
1828
852
977
1480
724
757
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
1400
1246
1246
1235
2007
2008
1246
1235
2007
2008
1213
1204
1200
1146
voz / dan - vehicle / day
1000
800
594
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1246
1214
1204
1200
1146
voz / dan - vehicle / day
1000
800
594
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
157
158
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1235 voz/dan - AADT 1235 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
PGDS 1235 voz/dan
AADT 1235 veh/day
90
Broj vozila-Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1600
Broj vozila-Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
159
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000019
Baljvine / 3+000,00
M 16 / Crna Rijeka - granica RS (Ugar)
PGDS-AADT
1235
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
11
12
14
10
16
15
20
Sat u godiniHour in year
4167
2820
2821
4191
7163
5321
5296
5013
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
nedeljaSunday
Datum-Date
22
27
27
23
25
9
8
27
MjesecMonth
Juni-June
April-April
April-April
Juni-June
OktobarOctober
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
VrijednostValue
448
198
182
168
163
158
145
129
% - percent
36.28
16.04
14.74
13.61
13.20
12.80
11.74
10.45
40
u % PGDSa-in % of AADT |
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
160
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
Avgust-August
2265
4171
3486
3968
5978
2870
2602
2324
2185
2
1596
1929
2062
2285
3977
3412
3783
6806
2652
2625
2616
2128
3
1968
1604
2273
2069
5533
3561
4040
5630
2560
2890
2347
2223
4
2119
1901
2067
2477
5805
3514
4651
5193
2636
2610
2074
2358
5
1923
1883
2184
2247
3852
3762
4870
4990
3062
2810
2327
2639
6
1616
2027
2058
2100
3397
3872
4605
5125
2604
2629
2191
2512
7
1469
2048
2415
2438
3622
3581
4793
5118
2467
2319
2263
1815
8
1802
2157
2039
2269
3954
3099
4019
5703
2580
2266
2833
1859
DecembarDecember
Juli-July
2137
NovembarNovember
Juni-June
2232
OktobarOctober
Maj-May
1000
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1863
2004
1753
2243
3860
3416
3999
6125
2552
2280
2587
2271
10
1956
1608
2192
2330
3880
3196
4356
5750
2669
2365
2656
2099
11
2050
1996
1997
2653
3532
3564
5023
4942
2876
2284
2667
2150
12
1916
1808
2270
2292
3958
3684
5313
4860
2859
2625
2682
2310
13
1578
1919
2186
2084
3442
4243
4785
4961
2598
2383
2212
2224
14
1861
2158
2360
2349
3639
4042
4764
5531
2210
2116
2671
1903
15
1974
2122
2333
2281
3552
3901
4455
5785
2407
2574
1834
2150
16
2082
1949
1899
2266
4220
3677
4333
5887
2330
2346
1692
2044
17
2008
1747
2107
2275
3941
3780
4584
6072
2347
2370
2132
2336
18
2246
1869
2159
3582
3308
3547
5412
4838
2402
2761
2344
2340
19
2057
1945
2473
3447
3492
3788
6289
4602
2749
3382
2515
2489
20
2031
1974
2520
2901
3466
4199
5861
4449
2609
3100
2484
2330
21
2131
2115
3004
2995
3918
4400
5195
4481
2065
2859
2627
1942
22
2011
2381
2817
3104
4471
3441
4587
5007
2477
2588
2096
2578
23
1961
2166
2101
3184
2682
3259
4401
5006
2401
2356
1797
2688
24
1409
1832
2495
3658
4533
3434
4820
4575
2583
2252
2150
2915
25
1924
2146
2055
3832
3735
3195
5530
4207
2466
2400
1633
2422
26
1762
1960
2292
3848
3492
3094
5578
4050
2697
2527
1905
2669
27
1516
2221
2213
3335
3266
2875
5427
4265
2743
2580
2022
2571
28
1865
1619
2437
3755
3499
4433
4969
4281
2338
2131
2248
2117
29
1814
2241
2380
3994
3577
3379
4471
4730
2436
2317
2177
2840
30
1930
2228
5183
4141
3810
3307
4558
2086
2125
1779
2809
31
1862
2241
4792
4162
UkupnoTotal
57300
57561
69747
ProsjekAverage
1848
1985
2250
3785
85741 119700 108644 146980 157667
2858
3861
2178
2604
76331
77650
67885
72520
2544
2505
2263
2339
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2999
3621
4741
5086
161
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
SmjerDirection
I
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
162
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
88.5
2374
8.5
824
3.0
19
0.1
UkupnoTotal
27926
25575
87.1
2825
9.6
958
3.3
16
0.1
29374
87.8
5199
9.1
1782
3.1
35
0.1
57300
I
25136
87.9
2412
8.4
1036
3.6
12
0.0
28596
II
24970
86.2
2755
9.5
1229
4.2
11
0.0
28965
ukupno-total
50106
87.0
5167
9.0
2265
3.9
23
0.0
57561
I
30266
87.6
2862
8.3
1384
4.0
20
0.1
34532
II
30278
86.0
3318
9.4
1602
4.5
17
0.0
35215
ukupno-total
60544
86.8
6180
8.9
2986
4.3
37
0.1
69747
43490
I
37106
85.3
4204
9.7
2149
4.9
31
0.1
II
35215
83.3
4575
10.8
2437
5.8
24
0.1
42251
ukupno-total
72321
84.3
8779
10.2
4586
5.3
55
0.1
85741
I
50270
84.5
6158
10.3
3040
5.1
30
0.1
59498
II
49964
83.0
6461
10.7
3750
6.2
27
0.0
60202
100234
83.7
12619
10.5
6790
5.7
57
0.0
119700
45840
85.0
5361
9.9
2735
5.1
22
0.0
53958
II
45453
83.1
5809
10.6
3402
6.2
22
0.0
54686
ukupno-total
91293
84.0
11170
10.3
6137
5.6
44
0.0
108644
I
65926
87.4
6373
8.4
3108
4.1
26
0.0
75433
II
60888
85.1
6686
9.3
3947
5.5
26
0.0
71547
126814
86.3
13059
8.9
7055
4.8
52
0.0
146980
I
66280
87.2
6554
8.6
3112
4.1
27
0.0
75973
II
71044
87.0
6669
8.2
3961
4.8
20
0.0
81694
157667
137324
87.1
13223
8.4
7073
4.5
47
0.0
I
32155
85.5
3689
9.8
1758
4.7
10
0.0
37612
II
32541
84.0
3907
10.1
2262
5.8
9
0.0
38719
ukupno-total
64696
84.8
7596
10.0
4020
5.3
19
0.0
76331
ukupno-total
SeptembarSeptember
24709
(%)
50284
ukupno-total
Avgust-August
<5,5 m
II
I
Juli-July
Dužina vozila-Vehicle length
ukupno-total
ukupno-total
Juni-June
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
I
33451
86.9
3422
8.9
1590
4.1
13
0.0
38476
II
33439
85.4
3774
9.6
1945
5.0
16
0.0
39174
ukupno-total
66890
86.1
7196
9.3
3535
4.6
29
0.0
77650
I
28734
85.3
3551
10.5
1375
4.1
15
0.0
33675
II
28549
83.5
3977
11.6
1669
4.9
15
0.0
34210
ukupno-total
57283
84.4
7528
11.1
3044
4.5
30
0.0
67885
I
32230
88.3
3018
8.3
1235
3.4
18
0.0
36501
II
31216
86.7
3439
9.5
1339
3.7
25
0.1
36019
ukupno-total
63446
87.5
6457
8.9
2574
3.5
43
0.1
72520
I
472103
86.5
49978
9.2
23346
4.3
243
0.0
545670
II
469132
85.0
54195
9.8
28501
5.2
228
0.0
552056
ukupno-total
941235
85.7
104173
9.5
51847
4.7
471
0.0
1097726
I
1290
86.5
137
9.2
64
4.3
1
0.0
1491
II
1282
85.0
148
9.8
78
5.2
1
0.0
1508
ukupno-total
2572
85.7
285
9.5
142
4.7
1
0.0
2999
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
29.3/subota
I
28.1/ponedeljak
16/utorak
I+II
II
16/utorak
16/utorak
I
II
28/petak
25/utorak
II
25/utorak
I
I+II
26/nedelja
I+II
10/petak
I
19/nedelja
30/utorak
I+II
II
30/utorak
21/nedelja
I
II
28/četvrtak
I+II
28/četvrtak
28/četvrtak
I
II
30/srijeda
I+II
30/srijeda
I
16/srijeda
24/utorak
I+II
II
18/srijeda
24/utorak
I
II
23/petak
I+II
14/srijeda
29/četvrtak
I
II
16/srijeda
I+II
16/srijeda
16/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
20/srijeda
I+II
19/utorak
I
27/srijeda
6/nedelja
I+II
II
28/ponedeljak
6/nedelja
datum/dan
163
2
3
2
1
3
1
4
3
1
1
4
2
3
3
5
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3
1
1
3
1
2
2
2
1
3
1
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
3
1
1
5
1
1
7
1
2
4
2
1
30
10
14
17
6
9
16
5
8
14
5
4
5
1
2
0
0
0
4
0
1
5
0
1
voz/h
9.8/subota
4.5/nedelja
9.8/subota
31/srijeda
24/srijeda
24/srijeda
14/petak
12/srijeda
20/četvrtak
19/nedelja
21/utorak
20/ponedeljak
19/petak
13/subota
20/subota
9/subota
17/nedelja
9/subota
19/subota
20/nedelja
19/subota
13/petak
15/nedelja
13/petak
4/nedelja
4/nedelja
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
19/srijeda
22/petak
27/srijeda
22/petak
16/srijeda
2/srijeda
18/petak
datum/dan
14
18
14
15
13
14
15
14
15
15
14
19
15
14
15
14
16
14
19
12
19
16
17
16
18
18
20
18
18
17
13
14
15
13
15
13
14
14
16
čas
maksimalni čas
515
333
304
261
136
136
275
147
157
265
157
159
220
116
130
515
268
304
411
229
279
365
210
189
470
333
285
384
193
196
229
121
130
194
101
106
186
117
101
voz/h
1.1/utorak
1.1/utorak
1.1/utorak
7/nedelja
8/ponedeljak
7/nedelja
25/utorak
25/utorak
16/nedelja
14/utorak
30/četvrtak
28/utorak
21/nedelja
30/utorak
21/nedelja
26/utorak
26/utorak
31/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
27/petak
27/petak
8/nedelja
23/petak
23/petak
23/petak
3/četvrtak
3/četvrtak
6/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
9/nedelja
3/nedelja
28/četvrtak
3/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
1000
527
473
1815
917
843
1633
789
723
2116
1072
978
2065
1053
985
4050
2123
1730
3307
1678
1629
2875
1408
1451
2682
1335
1347
2069
1045
973
1753
918
835
1604
815
719
1000
527
473
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
17.8/nedelja
2.8/subota
24/srijeda
29/ponedeljak
24/srijeda
8/subota
9/nedelja
8/subota
19/nedelja
21/utorak
19/nedelja
5/petak
1/ponedeljak
5/petak
2/subota
17/nedelja
2/subota
19/subota
20/nedelja
19/subota
28/subota
28/subota
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
21/petak
24/ponedeljak
21/petak
22/petak
22/petak
22/petak
18/petak
21/ponedeljak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
6806
3785
3755
2915
1450
1606
2833
1417
1443
3382
1717
1862
3062
1548
1525
6806
3785
3755
6289
2944
3527
4433
2205
2518
5805
3350
2645
5183
2384
2799
3004
1511
1654
2381
1145
1236
2246
1145
1175
voz/h
2585
1315
1270
2054
1027
1027
2030
1033
997
2182
1109
1073
2199
1126
1073
4244
2229
2016
3982
1970
2013
3093
1569
1524
3288
1684
1604
2471
1234
1236
2001
1020
981
1769
900
870
1638
849
789
414
193
221
285
135
150
233
107
125
323
154
169
345
165
181
842
407
435
759
338
421
528
254
275
574
258
315
388
174
213
249
116
133
216
99
116
210
98
112
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2969
1488
1481
2396
1183
1212
2291
1149
1142
2446
1252
1194
2577
1310
1267
4909
2499
2410
4533
2224
2309
3566
1782
1784
3665
1828
1837
2795
1375
1420
2286
1157
1128
2034
1016
1018
1951
990
960
prosjek
radnim
danom
3066
1553
1512
2177
1100
1077
2215
1125
1090
2675
1297
1378
2454
1237
1217
5457
2921
2536
5341
2549
2792
3751
1919
1832
4172
2122
2050
2984
1475
1509
2175
1091
1084
1855
952
903
1707
888
818
prosjek
vikendom
4013
2022
1992
2544
1291
1254
5086
2635
2451
4741
2308
2433
3621
1823
1799
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
164
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
28.1/Monday
16/Tuesday
II
16/Tuesday
II
16/Tuesday
I
I+II
25/Tuesday
I+II
25/Tuesday
I
28/Friday
26/Sunday
II
19/Sunday
10/Friday
I
II
30/Tuesday
I+II
30/Tuesday
II
21/Sunday
I
I+II
28/Thursday
I+II
28/Thursday
28/Thursday
I
II
30/Wednesday
I+II
30/Wednesday
16/Wednesday
I
II
24/Tuesday
I+II
I
18/Wednesday
23/Friday
24/Tuesday
I+II
II
29/Thursday
I
II
16/Wednesday
14/Wednesday
I+II
I
16/Wednesday
29/Saturday
16/Wednesday
I+II
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
20/Wednesday
I+II
19/Tuesday
I
27/Wednesday
6/Sunday
I+II
II
28/Monday
6/Sunday
datum/dan
2
3
2
1
3
1
4
3
1
1
4
2
3
3
5
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3
1
1
3
1
2
2
2
1
3
1
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
3
1
1
5
1
1
7
1
2
4
2
1
30
10
14
17
6
9
16
5
8
14
5
4
5
1
2
0
0
0
4
0
1
5
0
1
voz/h
9.8/Saturday
4.5/Sunday
9.8/Saturday
31/Wednesday
24/Wednesday
24/Wednesday
14/Friday
12/Wednesday
20/Thursday
19/Sunday
21/Tuesday
20/Monday
19/Friday
13/Saturday
20/Saturday
9/Saturday
17/Sunday
9/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
13/Friday
15/Sunday
13/Friday
4/Sunday
4/Sunday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
19/Wednesday
22/Friday
27/Wednesday
22/Friday
16/Wednesday
2/Wednesday
18/Friday
datum/dan
14
18
14
15
13
14
15
14
15
15
14
19
15
14
15
14
16
14
19
12
19
16
17
16
18
18
20
18
18
17
13
14
15
13
15
13
14
14
16
čas
maximum hour
515
333
304
261
136
136
275
147
157
265
157
159
220
116
130
515
268
304
411
229
279
365
210
189
470
333
285
384
193
196
229
121
130
194
101
106
186
117
101
voz/h
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
7/Sunday
8/Monday
7/Sunday
25/Tuesday
25/Tuesday
16/Sunday
14/Tuesday
30/Thursday
28/Tuesday
21/Sunday
30/Tuesday
21/Sunday
26/Tuesday
26/Tuesday
31/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Friday
27/Friday
8/Sunday
23/Friday
23/Friday
23/Friday
3/Thursday
3/Thursday
6/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
9/Sunday
3/Sunday
28/Thursday
3/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
1000
527
473
1815
917
843
1633
789
723
2116
1072
978
2065
1053
985
4050
2123
1730
3307
1678
1629
2875
1408
1451
2682
1335
1347
2069
1045
973
1753
918
835
1604
815
719
1000
527
473
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
17.8/Sunday
2.8/Saturday
24/Wednesday
29/Monday
24/Wednesday
8/Saturday
9/Sunday
8/Saturday
19/Sunday
21/Tuesday
19/Sunday
5/Friday
1/Monday
5/Friday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
28/Saturday
28/Saturday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
21/Friday
24/Monday
21/Friday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
18/Friday
21/Monday
18/Friday
datum/dan
maximum day
6806
3785
3755
2915
1450
1606
2833
1417
1443
3382
1717
1862
3062
1548
1525
6806
3785
3755
6289
2944
3527
4433
2205
2518
5805
3350
2645
5183
2384
2799
3004
1511
1654
2381
1145
1236
2246
1145
1175
voz/h
2585
1315
1270
2054
1027
1027
2030
1033
997
2182
1109
1073
2199
1126
1073
4244
2229
2016
3982
1970
2013
3093
1569
1524
3288
1684
1604
2471
1234
1236
2001
1020
981
1769
900
870
1638
849
789
414
193
221
285
135
150
233
107
125
323
154
169
345
165
181
842
407
435
759
338
421
528
254
275
574
258
315
388
174
213
249
116
133
216
99
116
210
98
112
2969
1488
1481
2396
1183
1212
2291
1149
1142
2446
1252
1194
2577
1310
1267
4909
2499
2410
4533
2224
2309
3566
1782
1784
3665
1828
1837
2795
1375
1420
2286
1157
1128
2034
1016
1018
1951
990
960
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3066
1553
1512
2177
1100
1077
2215
1125
1090
2675
1297
1378
2454
1237
1217
5457
2921
2536
5341
2549
2792
3751
1919
1832
4172
2122
2050
2984
1475
1509
2175
1091
1084
1855
952
903
1707
888
818
weekend
average
4013
2022
1992
2544
1291
1254
5086
2635
2451
4741
2308
2433
3621
1823
1799
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
3500
2999
3000
2793
2474
2500
voz / dan - vehicle / day
2245
2214
2209
1983
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
2999
3000
2793
2473
2500
voz / dan - vehicle / day
2245
2214
2209
1984
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
165
166
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2999 voz/dan - AADT 2999 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
PGDS 2999 voz/dan
AADT 2999 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
3500
Broj vozila-Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
167
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000020
Jezero / 10+600,00
M 5 / Mrkonjić Grad - Jezero
PGDS-AADT
2999
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
11
15
19
12
13
13
15
Sat u godiniHour in year
5319
5508
4816
5012
5317
5510
4790
3280
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
Datum-Date
9
17
19
27
9
17
18
16
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Maj-May
VrijednostValue
515
418
397
388
381
376
354
324
% - percent
17.17
13.94
13.24
12.94
12.70
12.54
11.80
10.80
u % PGDSa-in % of AADT |
20
16
12
8
4
0
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
168
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
1882
1158
DecembarDecember
1127
NovembarNovember
Avgust-August
1359
OktobarOctober
Juli-July
1892
SeptembarSeptember
Juni-June
899
Maj-May
April-April
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
1
434
736
903
1038
1495
764
2
492
786
1037
835
1605
937
1133
2813
3
711
653
778
641
1567
841
1154
2423
967
1093
1247
674
1385
1133
989
822
4
935
639
808
781
1604
840
1375
1681
5
1044
666
816
892
1599
918
1799
1404
985
1026
876
690
1251
1409
815
846
6
879
672
816
1003
1673
1061
1756
1410
1473
1108
851
979
7
766
624
751
880
1130
1101
1286
1487
1424
1187
967
878
8
877
761
776
866
1056
1112
1059
1683
1014
1127
1022
817
9
992
804
773
761
1122
1044
1152
2023
907
1057
1121
755
10
858
845
774
791
1193
954
1262
2156
1052
1311
943
737
11
841
754
727
994
1222
1038
1577
1511
969
1710
895
781
12
791
733
807
1023
974
954
1888
1415
1160
1368
858
836
13
876
811
860
1061
948
1102
2011
1453
1025
994
905
865
14
632
726
882
919
945
1651
1302
1529
1140
948
1014
902
15
690
754
1056
825
949
1261
1156
1759
874
1021
1018
806
16
663
768
1102
801
991
965
1274
2088
847
986
1104
795
17
712
821
783
1002
1204
990
1275
2064
797
1022
875
768
18
749
667
756
965
1153
907
1451
1432
923
1010
817
983
19
823
721
818
1235
946
1080
1990
1498
1132
958
871
1002
20
1001
835
796
1234
781
1382
2247
1396
1268
548
644
954
21
815
709
887
982
844
1427
1593
1309
1593
851
1084
831
22
656
844
948
907
975
1624
1207
1532
868
922
904
818
23
340
862
1015
813
1312
1268
1209
1850
874
882
876
872
24
476
956
970
968
1176
1116
1225
1887
851
983
774
860
25
668
671
600
946
1370
1191
1389
1279
876
968
536
787
26
571
739
736
1131
994
1133
1889
1196
957
1146
627
850
27
640
708
894
1334
998
1344
1754
1240
1063
908
687
777
28
693
461
910
1226
939
1548
1400
1167
1177
866
723
801
29
641
974
1021
1026
951
1716
1338
1352
865
812
794
835
30
624
1153
1267
1114
1316
1985
1612
985
917
786
836
31
658
906
1392
1601
1234
1117
835
UkupnoTotal
22548
21700
26859
29008
36461
35180
45655
51132
31860
32426
27118
25756
ProsjekAverage
727
748
866
967
1176
1173
1473
1649
1062
1046
904
831
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1054
169
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji – Baraći
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
10627
93.7
622
5.5
89
0.8
9
0.1
11347
II
10669
95.3
461
4.1
71
0.6
0
0.0
11201
ukupno-total
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
170
<5,5 m
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
21296
94.4
1083
4.8
160
0.7
9
0.0
22548
I
9979
91.6
646
5.9
257
2.4
7
0.1
10889
II
10017
92.7
548
5.1
246
2.3
0
0.0
10811
ukupno-total
19996
92.1
1194
5.5
503
2.3
7
0.0
21700
I
12168
90.2
1020
7.6
283
2.1
15
0.1
13486
II
12302
92.0
817
6.1
253
1.9
1
0.0
13373
ukupno-total
24470
91.1
1837
6.8
536
2.0
16
0.1
26859
I
13405
91.4
995
6.8
256
1.7
16
0.1
14672
II
13286
92.7
767
5.4
280
2.0
3
0.0
14336
ukupno-total
26691
92.0
1762
6.1
536
1.8
19
0.1
29008
I
16928
92.5
1006
5.5
355
1.9
13
0.1
18302
II
16969
93.4
797
4.4
392
2.2
1
0.0
18159
ukupno-total
33897
93.0
1803
4.9
747
2.0
14
0.0
36461
I
16496
92.2
992
5.5
380
2.1
17
0.1
17885
II
16103
93.1
773
4.5
411
2.4
8
0.0
17295
ukupno-total
32599
92.7
1765
5.0
791
2.2
25
0.1
35180
I
21557
92.5
1301
5.6
419
1.8
20
0.1
23297
II
20847
93.2
1017
4.5
483
2.2
11
0.0
22358
ukupno-total
42404
92.9
2318
5.1
902
2.0
31
0.1
45655
I
23324
93.1
1238
4.9
485
1.9
18
0.1
25065
II
24595
94.4
954
3.7
509
2.0
9
0.0
26067
ukupno-total
47919
93.7
2192
4.3
994
1.9
27
0.1
51132
I
14021
88.8
1348
8.5
408
2.6
14
0.1
15791
II
14543
90.5
1093
6.8
429
2.7
4
0.0
16069
ukupno-total
28564
89.7
2441
7.7
837
2.6
18
0.1
31860
I
14097
86.9
1667
10.3
436
2.7
26
0.2
16226
II
14369
88.7
1350
8.3
478
3.0
3
0.0
16200
ukupno-total
28466
87.8
3017
9.3
914
2.8
29
0.1
32426
I
11987
89.1
1104
8.2
341
2.5
20
0.1
13452
II
12345
90.3
926
6.8
395
2.9
0
0.0
13666
ukupno-total
24332
89.7
2030
7.5
736
2.7
20
0.1
27118
I
11755
91.0
961
7.4
198
1.5
7
0.1
12921
II
11818
92.1
766
6.0
251
2.0
0
0.0
12835
ukupno-total
23573
91.5
1727
6.7
449
1.7
7
0.0
25756
I
176344
91.2
12900
6.7
3907
2.0
182
0.1
193333
II
177863
92.5
10269
5.3
4198
2.2
40
0.0
192370
ukupno-total
354207
91.8
23169
6.0
8105
2.1
222
0.1
385703
I
482
91.2
35
6.7
11
2.0
0
0.1
528
II
486
92.5
28
5.3
11
2.2
0
0.0
526
ukupno-total
968
91.8
63
6.0
22
2.1
1
0.1
1054
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
31.1/četvrtak
I+II
31.1/četvrtak
I
II
31/srijeda
I+II
31/srijeda
I
31/srijeda
28/petak
I+II
II
29/subota
30/nedelja
I
II
30/četvrtak
I+II
31/petak
31/petak
I
II
2/utorak
I+II
30/utorak
I
30/utorak
27/srijeda
I+II
II
20/srijeda
27/srijeda
I
II
22/utorak
I+II
22/utorak
I
29/utorak
10/utorak
I+II
II
30/ponedeljak
I
II
16/petak
26/četvrtak
I+II
29/četvrtak
29/četvrtak
I
II
23/srijeda
I+II
25/petak
I
30/srijeda
29/subota
II
31/ponedeljak
II
29/subota
I
I+II
29/petak
28/četvrtak
28/četvrtak
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
171
4
4
4
4
4
4
3
3
4
1
3
2
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4
3
2
3
4
3
2
4
2
3
1
4
4
4
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
30.7/srijeda
2.8/subota
11.10/subota
20/subota
14/nedelja
23/utorak
1/subota
22/subota
22/subota
11/subota
11/subota
11/subota
21/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
2/subota
2/subota
2/subota
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
14/subota
29/nedelja
14/subota
5/ponedeljak
25/nedelja
5/ponedeljak
19/subota
19/subota
19/subota
15/subota
30/nedelja
2/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
20/srijeda
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
14
19
9
15
16
10
10
14
13
10
14
9
12
15
10
15
19
13
14
14
13
9
19
9
19
17
19
12
13
12
17
17
11
16
16
12
16
16
12
čas
maksimalni čas
232
144
129
98
66
57
136
93
80
167
90
129
137
107
110
209
144
123
232
116
126
153
104
118
176
91
127
151
83
122
102
66
58
99
67
50
144
112
89
voz/h
23.1/srijeda
23.1/srijeda
23.1/srijeda
2/utorak
2/utorak
2/utorak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
20/ponedeljak
20/ponedeljak
20/ponedeljak
17/srijeda
17/srijeda
17/srijeda
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
8/utorak
8/utorak
8/utorak
4/srijeda
4/srijeda
3/utorak
20/utorak
20/utorak
20/utorak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
datum/dan
minimalni dan
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
340
168
172
674
335
339
536
267
269
548
263
285
797
399
398
1167
594
573
1059
518
541
840
416
419
781
395
386
641
320
321
600
300
300
461
235
226
340
168
172
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
3.8/nedelja
2.8/subota
19/petak
20/subota
19/petak
1/subota
1/subota
1/subota
11/subota
11/subota
11/subota
21/nedelja
21/nedelja
6/subota
2/subota
3/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
14/subota
1/četvrtak
6/utorak
1/četvrtak
27/nedelja
27/nedelja
30/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
29/subota
29/petak
24/nedelja
29/petak
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
maksimalni dan
2813
1387
1514
1002
512
524
1495
732
763
1710
793
917
1593
844
767
2813
1387
1514
2247
1152
1095
1716
958
880
1892
891
1024
1334
676
686
1153
619
549
974
510
504
1044
506
538
voz/h
935
460
475
748
371
377
831
418
412
954
474
480
953
476
477
1412
703
709
1260
599
661
1014
484
530
1029
502
527
872
428
443
794
394
400
686
343
343
648
320
328
119
65
54
83
43
40
73
37
36
92
48
44
109
59
50
237
138
99
212
122
91
159
93
67
147
84
63
95
49
46
72
37
35
62
30
33
80
42
38
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
977
482
495
816
402
414
825
414
410
993
489
503
986
490
496
1458
727
731
1318
643
675
1066
517
549
1059
524
535
896
440
456
813
400
413
724
358
366
700
349
352
prosjek
radnim
danom
1222
620
601
873
448
426
1041
527
514
1199
618
582
1270
661
609
2052
1080
972
1917
946
971
1422
716
706
1362
683
679
1109
554
554
978
497
482
812
411
401
765
379
386
prosjek
vikendom
1343
670
672
1062
536
526
1649
841
809
1473
721
752
1173
577
596
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
172
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
31.1/Thursday
I+II
31.1/Thursday
I
II
31/Wednesday
I+II
31/Wednesday
31/Wednesday
I
II
28/Friday
I+II
30/Sunday
29/Saturday
I
II
31/Friday
30/Thursday
II
31/Friday
I
I+II
2/Tuesday
I+II
30/Tuesday
I
30/Tuesday
27/Wednesday
I+II
II
20/Wednesday
27/Wednesday
I
II
22/Tuesday
I+II
I
29/Tuesday
10/Tuesday
22/Tuesday
I+II
II
30/Monday
I
II
16/Friday
26/Thursday
I+II
29/Thursday
I
29/Thursday
23/Wednesday
II
30/Wednesday
II
25/Friday
I
I+II
31/Monday
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
28/Thursday
I+II
I
29/Friday
31/Thursday
28/Thursday
I+II
II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
4
4
4
4
4
4
3
3
4
1
3
2
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
4
3
2
3
4
3
2
4
2
3
1
4
4
4
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
30.7/Wednesday
2.8/Saturday
11.10/Saturday
20/Saturday
14/Sunday
23/Tuesday
1/Saturday
22/Saturday
22/Saturday
11/Saturday
11/Saturday
11/Saturday
21/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
14/Saturday
29/Sunday
14/Saturday
5/Monday
25/Sunday
5/Monday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
15/Saturday
30/Sunday
2/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
20/Wednesday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
14
19
9
15
16
10
10
14
13
10
14
9
12
15
10
15
19
13
14
14
13
9
19
9
19
17
19
12
13
12
17
17
11
16
16
12
16
16
12
čas
maximum hour
232
144
129
98
66
57
136
93
80
167
90
129
137
107
110
209
144
123
232
116
126
153
104
118
176
91
127
151
83
122
102
66
58
99
67
50
144
112
89
voz/h
23.1/Wednesday
23.1/Wednesday
23.1/Wednesday
2/Tuesday
2/Tuesday
2/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
20/Monday
20/Monday
20/Monday
17/Wednesday
17/Wednesday
17/Wednesday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
8/Tuesday
8/Tuesday
8/Tuesday
4/Wednesday
4/Wednesday
3/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
datum/dan
minimum day
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
340
168
172
674
335
339
536
267
269
548
263
285
797
399
398
1167
594
573
1059
518
541
840
416
419
781
395
386
641
320
321
600
300
300
461
235
226
340
168
172
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
3.8/Sunday
2.8/Saturday
19/Friday
20/Saturday
19/Friday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
11/Saturday
11/Saturday
11/Saturday
21/Sunday
21/Sunday
6/Saturday
2/Saturday
3/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
14/Saturday
1/Thursday
6/Tuesday
1/Thursday
27/Sunday
27/Sunday
30/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
29/Saturday
29/Friday
24/Sunday
29/Friday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
maximum day
2813
1387
1514
1002
512
524
1495
732
763
1710
793
917
1593
844
767
2813
1387
1514
2247
1152
1095
1716
958
880
1892
891
1024
1334
676
686
1153
619
549
974
510
504
1044
506
538
voz/h
935
460
475
748
371
377
831
418
412
954
474
480
953
476
477
1412
703
709
1260
599
661
1014
484
530
1029
502
527
872
428
443
794
394
400
686
343
343
648
320
328
119
65
54
83
43
40
73
37
36
92
48
44
109
59
50
237
138
99
212
122
91
159
93
67
147
84
63
95
49
46
72
37
35
62
30
33
80
42
38
977
482
495
816
402
414
825
414
410
993
489
503
986
490
496
1458
727
731
1318
643
675
1066
517
549
1059
524
535
896
440
456
813
400
413
724
358
366
700
349
352
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1222
620
601
873
448
426
1041
527
514
1199
618
582
1270
661
609
2052
1080
972
1917
946
971
1422
716
706
1362
683
679
1109
554
554
978
497
482
812
411
401
765
379
386
weekend
average
1343
670
672
1062
536
526
1649
841
809
1473
721
752
1173
577
596
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
1200
1029
voz / dan - vehicle / day
1000
945
1054
980
967
969
2003
2004
942
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1030
voz / dan - vehicle / day
1000
945
1054
982
967
969
2003
2004
942
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
173
174
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1054 voz/dan - AADT 1054 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji - Baraći
PGDS 1054 voz/dan
AADT 1054 veh/day
80
Broj vozila-Number of vehicles
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1400
Broj vozila-Number of vehicles
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1800
Dužina vozila
Vehicle length
1600
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
175
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000021
Podrašnica / 5+600,00
M 15 / Rogolji – Baraći
PGDS-AADT
1054
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
11
17
9
12
12
8
20
Sat u godiniHour in year
5079
5172
5514
3970
2917
6349
5313
2925
Dan-Day of
week
srijedaWednesday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
subotaSaturday
četvrtakThursday
Datum-Date
30
3
17
14
1
21
9
1
MjesecMonth
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juni-June
Maj-May
SeptembarSeptember
AvgustAugust
Maj-May
VrijednostValue
232
177
165
153
142
137
125
112
% - percent
22.01
16.80
15.66
14.52
13.47
13.00
11.86
10.63
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
176
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
Avgust-August
1978
2628
2447
2313
3755
2228
2157
2621
1687
2
1317
1589
2014
1943
2695
2192
2334
3976
2065
2204
2617
1739
3
1307
1579
1890
1840
3167
2198
2389
3792
1860
2567
2139
1854
4
1642
1559
1869
2261
3677
2144
2797
3109
2126
2313
1875
1927
5
1082
1605
1861
2120
2490
2258
2844
2863
2620
2522
1970
2207
6
1285
1599
1768
2114
2498
2583
2801
2795
2432
2257
2006
2093
7
1350
1695
2103
2036
2459
2317
2630
2932
2390
2031
2300
1608
8
1072
1899
1779
1978
2678
2185
2414
3426
2188
2294
2311
1487
DecembarDecember
Juli-July
2040
NovembarNovember
Juni-June
1892
OktobarOctober
Maj-May
1327
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1295
1723
1652
2015
2585
2187
2480
3762
2087
2229
2080
1897
10
1364
1551
1657
2106
2297
2182
2654
3587
2180
2803
1905
1802
11
1404
1656
1735
2452
2250
2260
3095
2952
2274
2737
1793
1897
12
1226
1484
1730
2196
2279
2268
3226
2727
2529
2670
1832
2090
13
1197
1606
1949
2104
2207
2660
3039
2775
2244
2209
1971
1790
14
1298
1885
2092
2136
2188
2858
2714
3045
2159
2051
2411
1719
15
1374
1923
2131
2031
2306
3119
2578
3409
1911
2243
2104
1804
16
1273
1776
1948
2011
2695
2266
2590
3478
1841
2054
2080
1800
17
1367
1482
1757
1985
2445
2255
2693
3615
1922
2383
1847
1517
18
1591
1621
1833
2456
2246
2271
3162
2721
1930
2268
1938
1632
19
1443
1710
1961
2214
2316
2297
3810
2625
2337
1996
1920
1813
20
1216
1744
2183
2100
2213
2771
3501
2790
2069
1225
1633
1660
21
1070
1752
2740
1970
2290
2624
3066
2664
2113
1649
2349
1224
22
963
2034
2762
2123
2573
2450
2716
3118
2017
2104
1799
1172
23
534
1843
1940
2078
2329
2335
2652
2961
1932
1982
1741
1306
24
1133
1617
2397
2520
2746
2566
2765
2982
2161
2405
1737
1420
25
1520
1751
1768
2932
2406
2550
3083
2500
2005
2227
1334
1398
26
1364
1812
1872
2871
2277
2406
3288
2412
2427
2038
1673
1378
27
1352
1877
2022
2514
2271
2397
3200
2735
2415
1983
1838
1021
28
1578
1258
2194
2747
2255
2749
3002
2925
2095
1963
1962
1458
29
1663
2044
2346
2646
2155
2665
2842
2956
2091
1946
1669
1133
30
1597
2194
3368
2717
2333
2991
2881
1674
2241
1561
1327
31
1744
1946
2834
2912
UkupnoTotal
40948
49566
62133
67845
76786
72793
88503
95180
64322
68570
59016
50177
ProsjekAverage
1321
1709
2004
2262
2477
2426
2855
3070
2144
2212
1967
1619
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2174
2448
2819
1317
177
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
SmjerDirection
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
178
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
17769
(%)
86.8
5,5-12 m
2194
(%)
10.7
12-16,5 m
472
(%)
2.3
<16,5 m
33
(%)
0.2
UkupnoTotal
20468
II
17802
86.9
2148
10.5
490
2.4
40
0.2
20480
ukupno-total
35571
86.9
4342
10.6
962
2.3
73
0.2
40948
I
19895
80.5
3570
14.4
1162
4.7
99
0.4
24726
II
20020
80.6
3419
13.8
1274
5.1
127
0.5
24840
ukupno-total
39915
80.5
6989
14.1
2436
4.9
226
0.5
49566
I
25939
83.6
3561
11.5
1355
4.4
191
0.6
31046
II
25984
83.6
3431
11.0
1495
4.8
177
0.6
31087
ukupno-total
51923
83.6
6992
11.3
2850
4.6
368
0.6
62133
I
28342
83.8
3613
10.7
1671
4.9
178
0.5
33804
II
28649
84.2
3433
10.1
1821
5.3
138
0.4
34041
ukupno-total
56991
84.0
7046
10.4
3492
5.1
316
0.5
67845
I
32526
84.7
3861
10.1
1876
4.9
138
0.4
38401
II
32559
84.8
3591
9.4
2155
5.6
80
0.2
38385
ukupno-total
65085
84.8
7452
9.7
4031
5.2
218
0.3
76786
I
30764
84.7
3654
10.1
1793
4.9
92
0.3
36303
II
30842
84.5
3459
9.5
2133
5.8
56
0.2
36490
ukupno-total
61606
84.6
7113
9.8
3926
5.4
148
0.2
72793
I
38275
86.8
3842
8.7
1865
4.2
117
0.3
44099
II
38448
86.6
3693
8.3
2181
4.9
82
0.2
44404
ukupno-total
76723
86.7
7535
8.5
4046
4.6
199
0.2
88503
I
41117
87.0
4116
8.7
1898
4.0
106
0.2
47237
II
41757
87.1
3936
8.2
2181
4.5
69
0.1
47943
ukupno-total
82874
87.1
8052
8.5
4079
4.3
175
0.2
95180
I
26301
82.2
3793
11.9
1745
5.5
155
0.5
31994
II
26617
82.3
3579
11.1
2010
6.2
122
0.4
32328
ukupno-total
52918
82.3
7372
11.5
3755
5.8
277
0.4
64322
I
28288
82.3
4138
12.0
1767
5.1
182
0.5
34375
II
28213
82.5
3931
11.5
1910
5.6
141
0.4
34195
ukupno-total
56501
82.4
8069
11.8
3677
5.4
323
0.5
68570
I
24280
83.2
3447
11.8
1269
4.4
172
0.6
29168
II
24997
83.7
3220
10.8
1507
5.0
124
0.4
29848
ukupno-total
49277
83.5
6667
11.3
2776
4.7
296
0.5
59016
I
21262
84.9
2830
11.3
869
3.5
93
0.4
25054
II
21287
84.7
2727
10.9
1025
4.1
84
0.3
25123
42549
84.8
5557
11.1
1894
3.8
177
0.4
50177
334758
84.4
42619
10.7
17742
4.5
1556
0.4
396675
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
I
II
337175
84.5
40567
10.2
20182
5.1
1240
0.3
399164
ukupno-total
671933
84.4
83186
10.5
37924
4.8
2796
0.4
795839
I
915
84.4
116
10.7
48
4.5
4
0.4
1084
II
921
84.5
111
10.2
55
5.1
3
0.3
1091
1836
84.4
227
10.5
104
4.8
8
0.4
2174
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
25.1/petak
29.3/subota
I+II
13.1/nedelja
I
II
29/ponedeljak
I+II
9/utorak
I
29/ponedeljak
18/utorak
I+II
II
26/srijeda
24/ponedeljak
I
II
22/srijeda
26/nedelja
26/nedelja
I
II
30/utorak
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
26/utorak
I+II
16/subota
II
31/nedelja
I
I+II
1/utorak
25/petak
II
I
I+II
18/srijeda
30/srijeda
I+II
18/srijeda
I
20/petak
2/petak
I+II
II
31/subota
17/subota
I
II
2/srijeda
I+II
19/subota
10/četvrtak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
20/srijeda
I+II
I
20/srijeda
23/srijeda
20/srijeda
I+II
II
25/petak
13/nedelja
datum/dan
179
2
1
2
4
4
1
2
1
0
2
1
2
3
3
2
1
4
2
2
1
1
2
2
2
3
2
3
1
1
3
2
2
2
2
4
2
2
1
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
1
0
0
3
0
0
3
1
0
5
1
0
9
2
4
12
2
5
9
2
3
5
2
1
5
1
2
0
0
0
2
0
1
2
0
0
voz/h
9.8/subota
9.8/subota
9.8/subota
5/petak
9/utorak
5/petak
2/nedelja
2/nedelja
9/nedelja
12/nedelja
11/subota
12/nedelja
14/nedelja
6/subota
7/nedelja
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
4/petak
20/nedelja
29/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
27/nedelja
22/subota
24/ponedeljak
22/subota
22/petak
8/petak
15/petak
4/petak
4/petak
31/četvrtak
datum/dan
15
11
15
16
15
15
16
15
16
18
10
18
16
14
19
15
11
15
19
19
20
19
9
20
16
10
15
18
18
17
12
14
18
16
17
15
12
16
16
čas
maksimalni čas
319
197
196
184
94
103
267
133
141
255
153
154
218
138
134
319
197
196
278
167
175
262
156
192
305
161
178
254
172
167
223
124
143
177
98
97
154
91
83
voz/h
23.1/srijeda
23.1/srijeda
23.1/srijeda
27/subota
27/subota
29/ponedeljak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
20/ponedeljak
20/ponedeljak
20/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
26/utorak
26/utorak
26/utorak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
4/srijeda
8/nedelja
2/ponedeljak
29/četvrtak
18/nedelja
20/utorak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
9/nedelja
9/nedelja
10/ponedeljak
28/četvrtak
28/četvrtak
28/četvrtak
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
datum/dan
minimalni dan
534
250
284
1021
497
503
1334
647
687
1225
635
590
1674
833
841
2412
1246
1166
2313
1159
1154
2144
1022
1050
2155
1041
1077
1840
905
935
1652
766
792
1258
611
647
534
250
284
voz/h
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
1.8/petak
3.8/nedelja
5/petak
6/subota
5/petak
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
10/petak
31/petak
5/petak
5/petak
7/nedelja
2/subota
1/petak
3/nedelja
19/subota
19/subota
19/subota
15/nedelja
14/subota
15/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
22/subota
24/ponedeljak
21/petak
29/petak
29/petak
22/petak
31/četvrtak
4/petak
31/četvrtak
datum/dan
maksimalni dan
3976
2083
2146
2207
1105
1131
2621
1443
1261
2819
1499
1520
2620
1363
1321
3976
2083
2146
3810
1908
1902
3119
1558
1649
3677
1731
1946
3368
1742
1626
2762
1366
1533
2044
1015
1031
1744
941
881
voz/h
1924
965
959
1465
734
731
1791
906
886
1983
986
997
1903
954
949
2659
1338
1321
2458
1234
1225
2101
1057
1045
2161
1077
1083
1997
1000
997
1806
905
901
1553
783
770
1193
599
594
250
125
125
154
77
77
176
89
86
229
117
112
241
124
117
411
209
202
396
199
198
325
160
165
316
161
155
264
134
130
198
98
100
156
73
82
128
61
67
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2129
1075
1054
1635
822
813
1899
961
938
2165
1083
1082
2109
1069
1040
2916
1490
1426
2730
1392
1338
2351
1187
1165
2379
1195
1184
2197
1109
1088
1968
993
975
1734
867
867
1344
676
669
prosjek
radnim
danom
2274
1124
1150
1572
777
795
2085
1053
1032
2346
1162
1185
2240
1101
1139
3395
1666
1729
3214
1549
1665
2602
1286
1316
2633
1307
1326
2391
1187
1204
2081
1024
1057
1645
829
816
1289
640
649
prosjek
vikendom
2629
1321
1308
2144
1078
1066
3070
1547
1524
2855
1432
1423
2426
1216
1210
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
180
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
13.1/Sunday
I
25.1/Friday
29/Monday
I+II
II
29/Monday
9/Tuesday
I
II
18/Tuesday
I+II
24/Monday
I
26/Wednesday
26/Sunday
II
22/Wednesday
26/Sunday
I
II
30/Tuesday
I+II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
26/Tuesday
I+II
16/Saturday
31/Sunday
I
II
25/Friday
I+II
1/Tuesday
II
I
I+II
18/Wednesday
30/Wednesday
I+II
18/Wednesday
I
20/Friday
2/Friday
II
31/Saturday
II
17/Saturday
I
I+II
10/Thursday
2/Wednesday
I
II
29/Saturday
19/Saturday
I+II
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
20/Wednesday
I+II
I
20/Wednesday
23/Wednesday
20/Wednesday
I+II
II
25/Friday
13/Sunday
datum/dan
2
1
2
4
4
1
2
1
0
2
1
2
3
3
2
1
4
2
2
1
1
2
2
2
3
2
3
1
1
3
2
2
2
2
4
2
2
1
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
1
0
0
3
0
0
3
1
0
5
1
0
9
2
4
12
2
5
9
2
3
5
2
1
5
1
2
0
0
0
2
0
1
2
0
0
voz/h
9.8/Saturday
9.8/Saturday
9.8/Saturday
5/Friday
9/Tuesday
5/Friday
2/Sunday
2/Sunday
9/Sunday
12/Sunday
11/Saturday
12/Sunday
14/Sunday
6/Saturday
7/Sunday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
4/Friday
20/Sunday
29/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
27/Sunday
22/Saturday
24/Monday
22/Saturday
22/Friday
8/Friday
15/Friday
4/Friday
4/Friday
31/Thursday
datum/dan
15
11
15
16
15
15
16
15
16
18
10
18
16
14
19
15
11
15
19
19
20
19
9
20
16
10
15
18
18
17
12
14
18
16
17
15
12
16
16
čas
maximum hour
319
197
196
184
94
103
267
133
141
255
153
154
218
138
134
319
197
196
278
167
175
262
156
192
305
161
178
254
172
167
223
124
143
177
98
97
154
91
83
voz/h
23.1/Wednesday
23.1/Wednesday
23.1/Wednesday
27/Saturday
27/Saturday
29/Monday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
20/Monday
20/Monday
20/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
4/Wednesday
8/Sunday
2/Monday
29/Thursday
18/Sunday
20/Tuesday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
9/Sunday
9/Sunday
10/Monday
28/Thursday
28/Thursday
28/Thursday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
datum/dan
minimum day
534
250
284
1021
497
503
1334
647
687
1225
635
590
1674
833
841
2412
1246
1166
2313
1159
1154
2144
1022
1050
2155
1041
1077
1840
905
935
1652
766
792
1258
611
647
534
250
284
voz/h
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
1.8/Friday
3.8/Sunday
5/Friday
6/Saturday
5/Friday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
10/Friday
31/Friday
5/Friday
5/Friday
7/Sunday
2/Saturday
1/Friday
3/Sunday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
15/Sunday
14/Saturday
15/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
22/Saturday
24/Monday
21/Friday
29/Friday
29/Friday
22/Friday
31/Thursday
4/Friday
31/Thursday
datum/dan
maximum day
3976
2083
2146
2207
1105
1131
2621
1443
1261
2819
1499
1520
2620
1363
1321
3976
2083
2146
3810
1908
1902
3119
1558
1649
3677
1731
1946
3368
1742
1626
2762
1366
1533
2044
1015
1031
1744
941
881
voz/h
1924
965
959
1465
734
731
1791
906
886
1983
986
997
1903
954
949
2659
1338
1321
2458
1234
1225
2101
1057
1045
2161
1077
1083
1997
1000
997
1806
905
901
1553
783
770
1193
599
594
250
125
125
154
77
77
176
89
86
229
117
112
241
124
117
411
209
202
396
199
198
325
160
165
316
161
155
264
134
130
198
98
100
156
73
82
128
61
67
2129
1075
1054
1635
822
813
1899
961
938
2165
1083
1082
2109
1069
1040
2916
1490
1426
2730
1392
1338
2351
1187
1165
2379
1195
1184
2197
1109
1088
1968
993
975
1734
867
867
1344
676
669
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2274
1124
1150
1572
777
795
2085
1053
1032
2346
1162
1185
2240
1101
1139
3395
1666
1729
3214
1549
1665
2602
1286
1316
2633
1307
1326
2391
1187
1204
2081
1024
1057
1645
829
816
1289
640
649
weekend
average
2629
1321
1308
2144
1078
1066
3070
1547
1524
2855
1432
1423
2426
1216
1210
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
2500
2174
2060
voz / dan - vehicle / day
2000
1812
1794
2002
2003
1899
1843
1765
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2500
2174
2061
voz / dan - vehicle / day
2000
1811
1794
2002
2003
1899
1843
1765
1500
1000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
181
182
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2174 voz/dan - AADT 2174 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) - Čađavica
PGDS 2174 voz/dan
AADT 2174 veh/day
180
Broj vozila-Number of vehicles
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
3000
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
1500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
183
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000022
Velečevo / 0+800,00
M 5 / granica RS (Velečevo) – Čađavica
PGDS-AADT
2174
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
15
18
19
20
12
19
14
15
Sat u godiniHour in year
5320
5515
4340
4845
4813
5180
5511
5368
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
Datum-Date
9
17
29
20
19
3
17
11
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Juni-June
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
319
280
262
258
250
245
228
209
% - percent
14.67
12.88
12.05
11.87
11.50
11.27
10.49
9.61
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
184
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
Avgust-August
5296
4687
4818
5552
8394
5605
5209
6332
4541
2
3761
4087
4088
4950
5622
5045
5299
7696
5717
5427
5526
5007
3
4424
3515
4526
5036
6692
5209
5369
6981
5439
6142
5168
4734
4
5141
4314
4983
5654
6716
5029
5947
6988
5335
5321
5255
4920
5
4293
4666
4720
4708
5712
5589
5849
6942
5991
4700
4940
5258
6
2934
4223
4814
4063
6003
5881
4848
6523
5244
5123
5134
4551
7
2851
4329
5124
5261
6220
5291
6066
6708
4808
5343
5580
3661
8
4631
4871
4486
5308
6574
4708
5781
7600
5263
5489
5102
4433
DecembarDecember
Juli-July
4601
NovembarNovember
Juni-June
4719
OktobarOctober
Maj-May
2555
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
4267
4488
3205
5353
5492
5138
5501
7616
5512
5389
4264
4963
10
4518
3557
2920
5340
5704
5356
5965
6864
5314
6141
4819
4755
11
4770
4480
3336
5722
4712
5167
6844
6620
5453
5698
5275
4802
12
4274
4520
3698
4876
6359
5234
6600
6888
5880
4908
5028
5156
13
3515
4331
5009
4149
5786
5834
5684
6619
5285
5313
5059
4458
14
4035
5011
5524
5195
5700
5151
6080
7419
5840
5567
5972
3685
15
4609
5324
4897
5305
5594
4675
6287
7873
5387
5131
5169
4571
16
4371
4671
4199
5269
5971
5199
5922
7255
5541
5247
4364
4990
17
4548
4016
4778
5513
5437
5345
6175
6644
5420
5812
4877
5173
18
4723
4335
5014
5746
4609
5299
7329
6255
5093
5316
5121
5522
19
4453
4722
4361
5472
5341
5478
7367
6520
5882
4716
4849
5715
20
4051
4520
4973
4552
5397
6412
6802
6099
5349
5152
5487
5533
21
4885
4622
5100
5308
5553
5551
6771
6310
4675
4839
5167
4253
22
4743
5206
4485
5456
5721
4916
6357
6661
5132
5002
4565
5313
23
4428
4612
4060
5564
5957
5957
5889
6006
5409
5231
4030
5789
24
4536
3690
4641
6540
5454
5866
6376
5603
5221
5713
4727
5906
25
4846
4400
4983
5743
4632
5664
7194
5928
5687
5096
4703
5199
26
3990
4782
4853
5455
5197
6132
7355
6201
5687
4250
4698
6070
27
3411
4673
5298
4217
5766
6272
6275
5934
5129
5371
5070
5464
28
4198
4617
5901
5781
5353
5679
6751
6260
4375
5241
5307
4683
29
4190
5286
5356
5371
5446
4975
6468
6649
5022
5262
4260
5843
30
4650
4243
6992
5986
5355
6693
6128
4959
5557
3651
6349
31
4414
5146
6948
5522
UkupnoTotal
ProsjekAverage
5313
6817
5010
131015 130587 143322 159195 174706 162225 194344 207706 160654 165523 149499 156307
4226
4503
4623
5307
5636
5408
6269
6700
5355
5339
4983
5042
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5287
185
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
186
0.1
UkupnoTotal
64871
55487
83.9
6352
9.6
4274
6.5
31
0.0
66144
109179
83.3
12554
9.6
9202
7.0
80
0.1
131015
53219
80.9
6766
10.3
5746
8.7
21
0.0
65752
52263
80.6
7695
11.9
4768
7.4
109
0.2
64835
105482
80.8
14461
11.1
10514
8.1
130
0.1
130587
11.4
6471
9.0
59
0.1
71900
5393
7.6
40
0.1
71422
143322
114880
80.2
16479
11.5
11864
8.3
99
0.1
I
64254
79.1
9727
12.0
7239
8.9
41
0.1
81261
II
62782
80.6
9487
12.2
5650
7.2
15
0.0
77934
127036
79.8
19214
12.1
12889
8.1
56
0.0
159195
I
71095
81.8
8956
10.3
6800
7.8
29
0.0
86880
II
73028
83.2
9146
10.4
5629
6.4
23
0.0
87826
144123
82.5
18102
10.4
12429
7.1
52
0.0
174706
I
67367
82.0
8463
10.3
6291
7.7
41
0.0
82162
II
66280
82.8
8459
10.6
5307
6.6
17
0.0
80063
133647
82.4
16922
10.4
11598
7.1
58
0.0
162225
82536
82.9
9920
10.0
7111
7.1
45
0.0
99612
II
78822
83.2
9790
10.3
6102
6.4
18
0.0
94732
161358
83.0
19710
10.1
13213
6.8
63
0.0
194344
I
85310
83.2
10108
9.9
7021
6.9
50
0.0
102489
II
89283
84.9
9890
9.4
6021
5.7
23
0.0
105217
207706
174593
84.1
19998
9.6
13042
6.3
73
0.0
I
64351
80.2
9155
11.4
6659
8.3
53
0.1
80218
II
65179
81.0
9178
11.4
6049
7.5
30
0.0
80436
160654
129530
80.6
18333
11.4
12708
7.9
83
0.1
I
65572
78.7
10515
12.6
7177
8.6
48
0.1
83312
II
66569
81.0
9722
11.8
5895
7.2
25
0.0
82211
132141
79.8
20237
12.2
13072
7.9
73
0.0
165523
I
59321
79.7
8847
11.9
6199
8.3
62
0.1
74429
II
60924
81.2
8778
11.7
5351
7.1
17
0.0
75070
120245
80.4
17625
11.8
11550
7.7
79
0.1
149499
I
64719
81.5
8425
10.6
6217
7.8
60
0.1
79421
II
8139
10.6
5015
6.5
25
0.0
76886
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
49
(%)
11.6
ukupno-total
DecembarDecember
7.6
<16,5 m
8201
ukupno-total
NovembarNovember
4928
(%)
8278
ukupno-total
OktobarOctober
9.6
12-16,5 m
79.5
ukupno-total
SeptembarSeptember
6202
(%)
80.8
I
AvgustAugust
82.8
5,5-12 m
57169
ukupno-total
Juli-July
53692
(%)
57711
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
63707
82.9
ukupno-total
128426
82.2
16564
10.6
11232
7.2
85
0.1
156307
I
788605
81.1
105285
10.8
77859
8.0
558
0.1
972307
II
ukupno-total
792035
82.3
104914
10.9
65454
6.8
373
0.0
962776
1580640
81.7
210199
10.9
143313
7.4
931
0.0
1935083
I
2155
81.1
288
10.8
213
8.0
2
0.1
2657
II
2164
82.3
287
10.9
179
6.8
1
0.0
2631
ukupno-total
4319
81.7
574
10.9
392
7.4
3
0.0
5287
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
29.3/subota
29.3/subota
I
II
10/srijeda
15/ponedeljak
II
15/ponedeljak
I
I+II
5/srijeda
I+II
28/petak
I
30/nedelja
22/srijeda
I+II
II
8/srijeda
22/srijeda
I
II
30/utorak
I+II
30/utorak
I
15/ponedeljak
20/srijeda
II
20/srijeda
II
26/utorak
I
I+II
1/utorak
I+II
1/utorak
15/utorak
I
II
4/srijeda
I+II
3/utorak
I
5/četvrtak
5/ponedeljak
I+II
II
22/četvrtak
29/četvrtak
I
II
2/srijeda
I+II
2/srijeda
I
29/utorak
29/subota
I+II
II
29/subota
I
II
6/srijeda
29/subota
I+II
7/četvrtak
I
6/srijeda
30/srijeda
I+II
II
23/srijeda
2/srijeda
datum/dan
187
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
5
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
16
4
5
13
5
4
15
5
5
17
6
8
30
8
15
29
11
12
18
4
9
20
5
10
14
4
7
0
0
0
12
4
6
15
4
7
voz/h
9.8/subota
4.5/nedelja
26.7/subota
26/petak
26/petak
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
31/petak
12/nedelja
31/petak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
9/subota
17/nedelja
2/subota
26/subota
26/subota
26/subota
24/utorak
23/ponedeljak
20/petak
4/nedelja
4/nedelja
6/utorak
30/srijeda
28/ponedeljak
30/srijeda
28/petak
28/petak
29/subota
29/petak
29/petak
29/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
11
16
11
12
16
12
17
15
9
17
18
17
18
13
18
11
14
12
17
17
11
19
15
6
16
16
11
14
14
14
16
15
15
15
15
15
15
15
12
čas
maksimalni čas
546
349
307
500
261
278
512
327
280
531
260
294
525
329
286
546
332
281
532
333
307
411
226
250
537
349
260
534
271
298
458
261
228
469
250
219
449
254
231
voz/h
1.1/utorak
1.1/utorak
1.1/utorak
7/nedelja
14/nedelja
7/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
31/nedelja
27/srijeda
31/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
15/nedelja
4/srijeda
8/nedelja
18/nedelja
1/četvrtak
25/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
2555
1320
1235
3661
1877
1772
3651
1915
1736
4250
2245
2005
4375
2312
2063
5522
2896
2448
4848
2449
2399
4675
2430
2150
4609
2125
2072
4063
2108
1955
2920
1497
1423
3515
1774
1697
2555
1320
1235
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
1.8/petak
4.5/nedelja
1.8/petak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
1/subota
2/nedelja
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
5/petak
14/nedelja
5/petak
1/petak
17/nedelja
1/petak
19/subota
20/nedelja
19/subota
20/petak
23/ponedeljak
20/petak
4/nedelja
4/nedelja
8/četvrtak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
28/petak
28/petak
28/petak
15/petak
15/petak
29/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
8394
3994
4740
6349
3058
3291
6332
3246
3234
6817
3092
3725
5991
3065
3101
8394
3862
4740
7367
3527
4003
6412
3227
3518
6716
3994
3183
6992
3206
3786
5901
2887
3014
5324
2558
2777
5141
2559
2582
voz/h
4662
2320
2341
4548
2232
2316
4512
2265
2247
4771
2365
2405
4719
2363
2356
5699
2900
2799
5346
2611
2735
4640
2289
2351
4963
2504
2459
4728
2311
2417
4136
2059
2077
4049
2007
2042
3786
1912
1874
626
310
315
494
248
246
471
237
234
569
287
282
636
318
318
1001
494
507
923
445
478
768
380
388
673
329
344
579
287
292
487
245
242
454
228
226
440
221
219
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
5435
2680
2755
5218
2562
2656
5109
2541
2568
5457
2682
2775
5452
2708
2745
6733
3341
3392
6242
3043
3199
5546
2713
2833
5770
2866
2904
5509
2690
2819
4748
2349
2399
4664
2295
2369
4590
2293
2298
prosjek
radnim
danom
4965
2523
2442
4536
2245
2291
4766
2435
2331
5001
2566
2435
5088
2609
2479
6632
3506
3126
6348
3093
3254
5085
2567
2518
5423
2781
2641
4902
2413
2489
4362
2210
2152
4080
2080
2000
3722
1913
1809
prosjek
vikendom
5942
2954
2988
5355
2681
2674
6700
3394
3306
6269
3056
3213
5408
2669
2739
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
188
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
15/Monday
II
10/Wednesday
II
15/Monday
I
I+II
30/Sunday
5/Wednesday
II
28/Friday
I
I+II
8/Wednesday
22/Wednesday
II
22/Wednesday
I
I+II
15/Monday
30/Tuesday
II
30/Tuesday
I
I+II
20/Wednesday
I+II
26/Tuesday
I
20/Wednesday
1/Tuesday
II
15/Tuesday
II
1/Tuesday
I
I+II
4/Wednesday
I+II
3/Tuesday
I
5/Thursday
5/Monday
II
22/Thursday
II
29/Thursday
I
I+II
2/Wednesday
I+II
2/Wednesday
I
29/Tuesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
6/Wednesday
I+II
6/Wednesday
7/Thursday
I
II
30/Wednesday
I+II
I+II
23/Wednesday
2/Wednesday
datum/dan
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
5
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
16
4
5
13
5
4
15
5
5
17
6
8
30
8
15
29
11
12
18
4
9
20
5
10
14
4
7
0
0
0
12
4
6
15
4
7
voz/h
9.8/Saturday
4.5/Sunday
26.7/Saturday
26/Friday
26/Friday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
12/Sunday
31/Friday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
9/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
24/Tuesday
23/Monday
20/Friday
4/Sunday
4/Sunday
6/Tuesday
30/Wednesday
28/Monday
30/Wednesday
28/Friday
28/Friday
29/Saturday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
11
16
11
12
16
12
17
15
9
17
18
17
18
13
18
11
14
12
17
17
11
19
15
6
16
16
11
14
14
14
16
15
15
15
15
15
15
15
12
čas
maximum hour
546
349
307
500
261
278
512
327
280
531
260
294
525
329
286
546
332
281
532
333
307
411
226
250
537
349
260
534
271
298
458
261
228
469
250
219
449
254
231
voz/h
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
1.1/Tuesday
7/Sunday
14/Sunday
7/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
31/Sunday
27/Wednesday
31/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
15/Sunday
4/Wednesday
8/Sunday
18/Sunday
1/Thursday
25/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
2555
1320
1235
3661
1877
1772
3651
1915
1736
4250
2245
2005
4375
2312
2063
5522
2896
2448
4848
2449
2399
4675
2430
2150
4609
2125
2072
4063
2108
1955
2920
1497
1423
3515
1774
1697
2555
1320
1235
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
1.8/Friday
4.5/Sunday
1.8/Friday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
1/Saturday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
5/Friday
14/Sunday
5/Friday
1/Friday
17/Sunday
1/Friday
19/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
20/Friday
23/Monday
20/Friday
4/Sunday
4/Sunday
8/Thursday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
15/Friday
15/Friday
29/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
maximum day
8394
3994
4740
6349
3058
3291
6332
3246
3234
6817
3092
3725
5991
3065
3101
8394
3862
4740
7367
3527
4003
6412
3227
3518
6716
3994
3183
6992
3206
3786
5901
2887
3014
5324
2558
2777
5141
2559
2582
voz/h
4662
2320
2341
4548
2232
2316
4512
2265
2247
4771
2365
2405
4719
2363
2356
5699
2900
2799
5346
2611
2735
4640
2289
2351
4963
2504
2459
4728
2311
2417
4136
2059
2077
4049
2007
2042
3786
1912
1874
626
310
315
494
248
246
471
237
234
569
287
282
636
318
318
1001
494
507
923
445
478
768
380
388
673
329
344
579
287
292
487
245
242
454
228
226
440
221
219
5435
2680
2755
5218
2562
2656
5109
2541
2568
5457
2682
2775
5452
2708
2745
6733
3341
3392
6242
3043
3199
5546
2713
2833
5770
2866
2904
5509
2690
2819
4748
2349
2399
4664
2295
2369
4590
2293
2298
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4965
2523
2442
4536
2245
2291
4766
2435
2331
5001
2566
2435
5088
2609
2479
6632
3506
3126
6348
3093
3254
5085
2567
2518
5423
2781
2641
4902
2413
2489
4362
2210
2152
4080
2080
2000
3722
1913
1809
weekend
average
5942
2954
2988
5355
2681
2674
6700
3394
3306
6269
3056
3213
5408
2669
2739
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
7000
6000
5744
5388
5376
5185
5122
2005
2006
5306
5287
2007
2008
5305
5287
2007
2008
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6000
5744
5388
5377
5186
5122
2005
2006
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
189
190
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 5287 voz/dan - AADT 5287 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
PGDS 5287 voz/dan
AADT 5287 veh/day
400
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
191
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000023
Garevac / 9+700,00
M 17 / Crkvina - Modriča 1
PGDS-AADT
5287
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
12
15
12
11
13
18
13
Sat u godiniHour in year
5316
4957
7360
5149
2964
5126
5299
2750
Dan-Day of
week
subotaSaturday
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
četvrtakThursday
Datum-Date
9
25
2
2
3
1
8
24
MjesecMonth
AvgustAugust
Juli-July
NovembarNovember
AvgustAugust
Maj-May
AvgustAugust
AvgustAugust
April-April
VrijednostValue
546
522
510
496
486
481
463
439
% - percent
10.33
9.87
9.65
9.38
9.19
9.10
8.76
8.30
u % PGDSa-in % of AADT |
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
192
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
Avgust-August
4398
5445
5193
4479
7027
4188
4245
6094
3526
2
4923
3890
3886
4624
5640
4066
4181
8582
4293
4725
6943
3789
3
5553
3080
2913
6777
7651
4087
5098
7061
4113
4892
4585
3772
4
5518
2915
3230
7921
8183
4112
5264
5546
4941
5628
4287
4769
5
6241
2929
2447
6825
4589
4761
6034
5916
5044
6115
4285
5072
6
4560
3175
3956
5756
4169
4455
5435
5689
5421
3981
4841
4485
7
3922
3528
3777
4188
4390
4824
4344
6647
4904
4060
4741
4058
8
3846
3754
4297
4493
5045
4545
4457
7482
4219
5040
5375
3978
DecembarDecember
Juli-July
4363
NovembarNovember
Juni-June
3652
OktobarOctober
Maj-May
4622
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
3835
4062
3472
4732
4854
3950
4554
8995
4010
4839
5098
4729
10
4478
3427
2015
6623
5407
4194
5388
7169
4054
4937
3879
4079
11
3969
2979
2374
8071
5406
4543
5787
6037
4825
5567
4108
4566
12
4583
3083
2748
6750
5054
7135
6730
5850
4987
5563
3975
4087
13
3894
3242
4804
4764
4444
4744
6067
5764
5369
4026
4750
4709
14
3307
3790
4653
4462
4181
5101
4580
6521
5086
4141
4623
4493
15
3612
3591
5320
4410
5043
4728
4824
6592
4009
4307
5224
3535
16
3667
4172
4855
4433
4855
3842
4812
7826
4101
5024
4945
3850
17
4170
3935
3932
5298
5723
4142
5840
7886
4251
5157
3748
4082
18
4048
3097
3755
5280
5434
3952
5894
5119
4770
6069
3747
5227
19
4363
3363
3711
5798
4128
5118
6776
5116
4812
5937
3755
7250
20
3942
3337
4255
4927
4491
4437
6403
4963
5440
3742
4507
9442
21
3303
4214
4184
3989
4009
4787
4995
5638
5274
4327
4546
5497
22
3405
3853
4397
4503
8078
4753
4921
5858
3808
4632
4489
4501
23
3250
4099
4709
4745
5379
3895
4977
6425
3948
6612
4812
5005
24
3647
3615
3800
6067
6039
4012
5691
5626
4031
5467
3653
4958
25
3752
2915
4025
5887
6359
4404
6736
4491
4742
6339
3467
4732
26
3877
2900
3958
7399
4174
4755
7937
4674
5040
5435
3708
5595
27
3075
2899
5139
5360
4669
4871
6355
4625
5551
4275
4473
5863
28
3085
3769
5473
3511
3881
5252
5230
5616
4947
5072
4366
4545
29
3026
3750
7291
4172
4841
5127
5336
5634
3920
5352
4259
4248
30
2969
5443
4844
5032
4224
5664
6084
3641
5255
4052
4432
31
3573
4322
6486
6025
UkupnoTotal
ProsjekAverage
5710
5295
4240
124015 101015 127504 161007 162303 138009 171275 192484 137739 156056 135335 147114
4000
3483
4113
5367
5236
4600
5525
6209
4591
5034
4511
4746
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4792
193
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
Mart-March
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
194
0.1
UkupnoTotal
57443
59248
89.0
4399
6.6
2903
4.4
22
0.0
66572
110291
88.9
8455
6.8
5213
4.2
56
0.0
124015
45962
89.5
3288
6.4
2083
4.1
23
0.0
51356
6.7
2380
4.8
13
0.0
49659
4463
4.4
36
0.0
101015
I
56313
87.3
5140
8.0
2933
4.5
153
0.2
64539
II
54038
85.8
5343
8.5
3570
5.7
14
0.0
62965
127504
110351
86.5
10483
8.2
6503
5.1
167
0.1
I
85698
90.4
6277
6.6
2686
2.8
157
0.2
94818
II
54345
82.1
7332
11.1
4501
6.8
11
0.0
66189
140043
87.0
13609
8.5
7187
4.5
168
0.1
161007
I
69061
87.1
6790
8.6
3392
4.3
20
0.0
79263
II
71348
85.9
7167
8.6
4518
5.4
7
0.0
83040
140409
86.5
13957
8.6
7910
4.9
27
0.0
162303
I
63374
87.7
5915
8.2
2995
4.1
19
0.0
72303
II
55348
84.2
6383
9.7
3970
6.0
5
0.0
65706
118722
86.0
12298
8.9
6965
5.0
24
0.0
138009
83283
89.0
6584
7.0
3691
3.9
29
0.0
93587
II
66345
85.4
7087
9.1
4240
5.5
16
0.0
77688
149628
87.4
13671
8.0
7931
4.6
45
0.0
171275
I
82369
89.6
6179
6.7
3381
3.7
33
0.0
91962
II
89434
89.0
7230
7.2
3849
3.8
9
0.0
100522
192484
171803
89.3
13409
7.0
7230
3.8
42
0.0
I
61279
86.5
6042
8.5
3532
5.0
17
0.0
70870
II
55684
83.3
6856
10.3
4324
6.5
5
0.0
66869
116963
84.9
12898
9.4
7856
5.7
22
0.0
137739
I
72487
87.4
6835
8.2
3626
4.4
29
0.0
82977
II
60721
83.1
7743
10.6
4597
6.3
18
0.0
73079
133208
85.4
14578
9.3
8223
5.3
47
0.0
156056
67402
I
57843
85.8
6228
9.2
3283
4.9
48
0.1
II
56578
83.3
7186
10.6
4145
6.1
24
0.0
67933
114421
84.5
13414
9.9
7428
5.5
72
0.1
135335
I
71422
89.1
5631
7.0
3032
3.8
39
0.0
80124
II
3395
5.1
12
0.0
66990
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
34
(%)
6.6
ukupno-total
DecembarDecember
4.0
<16,5 m
3348
ukupno-total
NovembarNovember
2310
(%)
6636
ukupno-total
OktobarOctober
7.1
12-16,5 m
88.4
ukupno-total
SeptembarSeptember
4056
(%)
89.0
I
AvgustAugust
88.9
5,5-12 m
43918
ukupno-total
Juli-July
51043
(%)
89880
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
II
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
ukupno-total
ukupno-total
April-April
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
57375
85.6
6208
9.3
ukupno-total
128797
87.5
11839
8.0
6427
4.4
51
0.0
147114
I
800134
88.3
68965
7.6
36944
4.1
601
0.1
906644
II
ukupno-total
724382
85.5
76282
9.0
46392
5.5
156
0.0
847212
1524516
86.9
145247
8.3
83336
4.8
757
0.0
1753856
I
2186
88.3
188
7.6
101
4.1
2
0.1
2477
II
1979
85.5
208
9.0
127
5.5
0
0.0
2315
ukupno-total
4165
86.9
397
8.3
228
4.8
2
0.0
4792
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
30.1/srijeda
I+II
28.3/petak
I
29.3/subota
16/utorak
II
24/srijeda
II
10/srijeda
I
I+II
24/ponedeljak
I+II
10/ponedeljak
I
26/srijeda
1/srijeda
I+II
II
1/srijeda
20/ponedeljak
I
II
18/četvrtak
I+II
22/ponedeljak
I
8/ponedeljak
27/srijeda
II
27/srijeda
II
28/četvrtak
I
I+II
1/utorak
I+II
2/srijeda
I
3/četvrtak
10/utorak
I+II
II
18/srijeda
3/utorak
I
II
21/srijeda
I+II
26/ponedeljak
I
6/utorak
8/utorak
I+II
II
10/četvrtak
21/ponedeljak
I
II
10/ponedeljak
I+II
28/petak
29/subota
I
II
29/petak
7/četvrtak
I
II
30/srijeda
7/četvrtak
I+II
I+II
29/utorak
31/četvrtak
datum/dan
195
2
2
2
2
3
0
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
3
4
2
2
4
2
4
2
2
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
5
0
0
12
2
3
12
3
4
5
1
2
11
2
4
14
5
8
18
5
9
11
3
5
10
1
6
12
2
3
7
0
0
6
2
2
5
1
2
voz/h
20.12/subota
4.5/nedelja
20.12/subota
20/subota
28/nedelja
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
25/subota
5/nedelja
25/subota
6/subota
21/nedelja
27/subota
2/subota
17/nedelja
2/subota
26/subota
27/nedelja
19/subota
12/četvrtak
1/nedelja
12/četvrtak
4/nedelja
4/nedelja
22/četvrtak
5/subota
20/nedelja
5/subota
29/subota
23/nedelja
29/subota
9/subota
24/nedelja
21/četvrtak
5/subota
5/subota
3/četvrtak
datum/dan
11
12
11
11
12
11
10
16
9
8
14
8
10
13
9
10
13
10
12
14
9
13
16
8
10
12
13
9
13
9
9
12
9
10
11
13
11
11
13
čas
maksimalni čas
840
562
593
840
363
593
641
478
394
604
408
452
540
356
353
737
472
440
592
301
378
575
447
436
749
562
409
641
329
510
636
331
452
443
263
258
657
424
320
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
5.3/srijeda
1/ponedeljak
25/četvrtak
29/ponedeljak
25/utorak
25/utorak
24/ponedeljak
20/ponedeljak
27/ponedeljak
20/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
22/ponedeljak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
27/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
16/ponedeljak
11/srijeda
16/ponedeljak
28/srijeda
28/srijeda
12/ponedeljak
28/ponedeljak
21/ponedeljak
28/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
5/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
3/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
2015
1025
930
3526
1402
1543
3467
1670
1770
3742
1958
1619
3641
1531
1903
4491
2294
2154
4181
2054
2127
3842
1872
1844
3881
1855
1945
3511
1887
1326
2015
1025
930
2899
1410
1349
2969
1440
1247
voz/h
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
20.12/subota
4.5/nedelja
20.12/subota
20/subota
28/nedelja
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
23/četvrtak
5/nedelja
23/četvrtak
27/subota
21/nedelja
27/subota
9/subota
17/nedelja
9/subota
26/subota
20/nedelja
26/subota
12/četvrtak
1/nedelja
12/četvrtak
4/nedelja
4/nedelja
22/četvrtak
11/petak
20/nedelja
11/petak
29/subota
29/subota
29/subota
21/četvrtak
24/nedelja
21/četvrtak
5/subota
5/subota
3/četvrtak
datum/dan
maksimalni dan
9442
5891
7218
9442
2951
7218
6943
4680
3097
6612
3712
4402
5551
2951
3161
8995
5518
4884
7937
3503
4885
7135
2992
4965
8183
5891
4971
8071
2754
6022
7291
2930
4361
4214
2221
2229
6241
3922
2478
voz/h
4327
2133
2194
4263
2008
2255
4169
2117
2051
4587
2192
2394
4180
2061
2119
5475
2896
2579
4842
2244
2598
4126
1998
2128
4724
2454
2271
4769
2043
2726
3789
1907
1881
3210
1611
1599
3712
2019
1694
465
182
283
483
153
330
342
147
195
448
165
283
411
168
243
734
347
388
683
262
421
474
192
282
511
225
286
598
164
435
324
124
201
274
102
172
288
129
159
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
4527
2139
2388
4523
2125
2398
4184
2046
2138
4757
2187
2570
4352
2077
2275
5753
2905
2847
5197
2364
2834
4462
2062
2400
4761
2332
2428
5202
2126
3075
3784
1854
1931
3368
1617
1751
3826
1936
1890
prosjek
radnim
danom
5370
2698
2673
5387
2266
3121
5076
2642
2434
5832
2849
2983
5249
2647
2603
7168
3951
3217
6467
2915
3552
4923
2489
2435
5988
3227
2761
5698
2366
3332
4803
2404
2399
3785
1963
1823
4242
2440
1802
prosjek
vikendom
5242
2547
2694
4591
2229
2362
6209
3243
2967
5525
2506
3019
4600
2190
2410
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
196
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
30.1/Wednesday
I+II
28.3/Friday
I
29.3/Saturday
16/Tuesday
II
24/Wednesday
II
10/Wednesday
I
I+II
24/Monday
I+II
10/Monday
I
26/Wednesday
1/Wednesday
II
1/Wednesday
II
20/Monday
I
I+II
18/Thursday
I+II
22/Monday
I
8/Monday
27/Wednesday
I+II
II
27/Wednesday
28/Thursday
I
II
1/Tuesday
I+II
2/Wednesday
I
3/Thursday
10/Tuesday
I+II
II
18/Wednesday
3/Tuesday
I
II
21/Wednesday
I+II
26/Monday
I
6/Tuesday
8/Tuesday
II
10/Thursday
21/Monday
I
II
10/Monday
I+II
29/Saturday
II
28/Friday
I
I+II
7/Thursday
I+II
7/Thursday
I
29/Friday
30/Wednesday
I+II
II
29/Tuesday
31/Thursday
datum/dan
2
2
2
2
3
0
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
3
4
2
2
4
2
4
2
2
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
5
0
0
12
2
3
12
3
4
5
1
2
11
2
4
14
5
8
18
5
9
11
3
5
10
1
6
12
2
3
7
0
0
6
2
2
5
1
2
voz/h
20.12/Saturday
4.5/Sunday
20.12/Saturday
20/Saturday
28/Sunday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
25/Saturday
5/Sunday
25/Saturday
6/Saturday
21/Sunday
27/Saturday
2/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
12/Thursday
1/Sunday
12/Thursday
4/Sunday
4/Sunday
22/Thursday
5/Saturday
20/Sunday
5/Saturday
29/Saturday
23/Sunday
29/Saturday
9/Saturday
24/Sunday
21/Thursday
5/Saturday
5/Saturday
3/Thursday
datum/dan
11
12
11
11
12
11
10
16
9
8
14
8
10
13
9
10
13
10
12
14
9
13
16
8
10
12
13
9
13
9
9
12
9
10
11
13
11
11
13
čas
maximum hour
840
562
593
840
363
593
641
478
394
604
408
452
540
356
353
737
472
440
592
301
378
575
447
436
749
562
409
641
329
510
636
331
452
443
263
258
657
424
320
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
5.3/Wednesday
1/Monday
25/Thursday
29/Monday
25/Tuesday
25/Tuesday
24/Monday
20/Monday
27/Monday
20/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
22/Monday
25/Monday
25/Monday
27/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
16/Monday
11/Wednesday
16/Monday
28/Wednesday
28/Wednesday
12/Monday
28/Monday
21/Monday
28/Monday
10/Monday
10/Monday
5/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
3/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
2015
1025
930
3526
1402
1543
3467
1670
1770
3742
1958
1619
3641
1531
1903
4491
2294
2154
4181
2054
2127
3842
1872
1844
3881
1855
1945
3511
1887
1326
2015
1025
930
2899
1410
1349
2969
1440
1247
voz/h
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
TRAFFIC PARAMETERS
20.12/Saturday
4.5/Sunday
20.12/Saturday
20/Saturday
28/Sunday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
23/Thursday
5/Sunday
23/Thursday
27/Saturday
21/Sunday
27/Saturday
9/Saturday
17/Sunday
9/Saturday
26/Saturday
20/Sunday
26/Saturday
12/Thursday
1/Sunday
12/Thursday
4/Sunday
4/Sunday
22/Thursday
11/Friday
20/Sunday
11/Friday
29/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
21/Thursday
24/Sunday
21/Thursday
5/Saturday
5/Saturday
3/Thursday
datum/dan
maximum day
9442
5891
7218
9442
2951
7218
6943
4680
3097
6612
3712
4402
5551
2951
3161
8995
5518
4884
7937
3503
4885
7135
2992
4965
8183
5891
4971
8071
2754
6022
7291
2930
4361
4214
2221
2229
6241
3922
2478
voz/h
4327
2133
2194
4263
2008
2255
4169
2117
2051
4587
2192
2394
4180
2061
2119
5475
2896
2579
4842
2244
2598
4126
1998
2128
4724
2454
2271
4769
2043
2726
3789
1907
1881
3210
1611
1599
3712
2019
1694
465
182
283
483
153
330
342
147
195
448
165
283
411
168
243
734
347
388
683
262
421
474
192
282
511
225
286
598
164
435
324
124
201
274
102
172
288
129
159
4527
2139
2388
4523
2125
2398
4184
2046
2138
4757
2187
2570
4352
2077
2275
5753
2905
2847
5197
2364
2834
4462
2062
2400
4761
2332
2428
5202
2126
3075
3784
1854
1931
3368
1617
1751
3826
1936
1890
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
5370
2698
2673
5387
2266
3121
5076
2642
2434
5832
2849
2983
5249
2647
2603
7168
3951
3217
6467
2915
3552
4923
2489
2435
5988
3227
2761
5698
2366
3332
4803
2404
2399
3785
1963
1823
4242
2440
1802
weekend
average
5242
2547
2694
4591
2229
2362
6209
3243
2967
5525
2506
3019
4600
2190
2410
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
6000
5180
voz / dan - vehicle / day
5000
4747
4899
4873
4924
4815
4792
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5180
voz / dan - vehicle / day
5000
4747
4899
4873
4923
4817
4792
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
197
198
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4792 voz/dan - AADT 4792 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) - Lončari
PGDS 4792 voz/dan
AADT 4792 veh/day
400
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
199
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000024
Lepnica / 0+200,00
M 1.8 / granica RS (Lepnica) – Lončari
PGDS-AADT
4792
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
11
10
9
10
10
9
13
Sat u godiniHour in year
8508
5148
5483
5314
2795
6995
2818
5174
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
Datum-Date
20
2
16
9
26
18
27
3
MjesecMonth
DecembarDecember
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
April-April
OktobarOctober
April-April
AvgustAugust
VrijednostValue
840
669
640
617
595
581
547
500
% - percent
17.53
13.96
13.36
12.88
12.42
12.12
11.41
10.43
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
200
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
Avgust-August
3634
3252
4636
4341
5603
3049
3722
4853
2569
2
3014
4046
4799
3454
4793
2969
3835
6102
3980
4226
5900
3334
3
3808
3735
2927
3843
6593
3722
4170
5557
3783
4435
3383
3100
4
4131
2672
3594
3812
7394
3530
4407
4018
4083
4702
3650
3703
5
4089
3265
3504
4345
3706
4158
4941
5030
4201
5364
3576
4451
6
3319
3373
3798
4475
3939
4059
5105
4723
4522
3121
3866
4611
7
1703
3738
3761
2873
3816
4331
3345
5433
4495
3705
3948
3995
8
2824
3702
4378
3726
4400
4382
3907
5582
3006
5217
4637
2203
DecembarDecember
Juli-July
4526
NovembarNovember
Juni-June
3587
OktobarOctober
Maj-May
1377
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2811
4243
3722
3613
4498
2953
4063
6193
3665
4031
4817
3685
10
3229
3823
1598
3963
5718
3676
4534
5655
3625
4235
2822
3402
11
3246
2623
2111
3939
5549
3414
4581
3968
4132
4806
3447
3621
12
3717
2961
2593
4815
3895
3912
5162
4766
4053
5041
3501
3602
13
3408
3247
4141
4758
4104
3938
4946
4555
4536
2864
3843
3867
14
2267
3647
4121
3049
3796
4477
3330
5742
5480
3875
3855
4148
15
2922
3666
4911
4020
4191
4662
4180
5528
3187
3512
4597
2658
16
2870
4100
5244
3582
4413
2970
4156
5976
3958
4033
4475
3467
17
3246
3954
3191
4047
4836
3580
4691
6478
3851
4247
2788
3415
18
3314
2763
3460
4148
4942
3455
5152
3848
4096
4895
3522
3790
19
3522
3206
3292
4822
3088
3725
5633
4630
4297
5185
3329
4328
20
3348
3354
3571
5170
3840
4005
5267
4151
4581
2992
3672
5549
21
2456
3772
3664
3009
4062
3984
3821
4715
4985
3688
4089
5824
22
3063
3796
4374
4098
5894
4252
4179
4936
2886
3517
3897
3668
23
2775
4393
5009
3781
4641
2908
4295
5052
3615
3830
4284
5102
24
3149
4326
2867
4330
5016
3654
4589
5111
3570
4182
2560
5511
25
3102
2602
3610
4766
5354
4067
5245
3371
4081
4539
2809
3221
26
3451
3366
3421
5253
2989
3831
5810
4248
4187
4771
3204
3917
27
3249
3399
4530
3690
4093
4111
5054
4327
5140
3129
3610
4990
28
2309
3546
4081
3436
3296
4547
3627
4952
4909
3627
3486
4727
29
2919
3713
4622
4880
3781
4662
4395
4745
3177
3678
3727
3691
30
3082
4329
5566
4003
3190
4692
5182
2428
4669
3887
4438
31
3370
2997
4952
5480
UkupnoTotal
ProsjekAverage
4327
5015
3276
95090 102618 116746 122897 138219 115760 140405 155657 119558 128853 114034 121863
3067
3539
3766
4097
4459
3859
4529
5021
3985
4157
3801
3931
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4021
201
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
SmjerDirection
I
Juli-July
OktobarOctober
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
202
3546
(%)
8.0
12-16,5 m
1941
(%)
4.4
<16,5 m
218
(%)
0.5
UkupnoTotal
44075
87.0
4011
7.9
2587
5.1
41
0.1
51015
87.0
7557
7.9
4528
4.8
259
0.3
95090
I
44082
85.6
4490
8.7
2638
5.1
264
0.5
51474
II
43175
84.4
4754
9.3
3189
6.2
26
0.1
51144
ukupno-total
87257
85.0
9244
9.0
5827
5.7
290
0.3
102618
I
49422
85.8
5134
8.9
2720
4.7
327
0.6
57603
II
50203
84.9
5468
9.2
3443
5.8
29
0.0
59143
ukupno-total
99625
85.3
10602
9.1
6163
5.3
356
0.3
116746
I
52303
83.2
7410
11.8
2863
4.6
317
0.5
62893
II
48703
81.2
7636
12.7
3636
6.1
29
0.0
60004
101006
82.2
15046
12.2
6499
5.3
346
0.3
122897
I
57643
85.7
6539
9.7
2777
4.1
324
0.5
67283
II
60548
85.4
6867
9.7
3501
4.9
20
0.0
70936
118191
85.5
13406
9.7
6278
4.5
344
0.2
138219
I
48765
84.5
5910
10.2
2657
4.6
355
0.6
57687
II
47972
82.6
6384
11.0
3698
6.4
19
0.0
58073
ukupno-total
96737
83.6
12294
10.6
6355
5.5
374
0.3
115760
I
61624
85.4
7268
10.1
2911
4.0
381
0.5
72184
II
56288
82.5
7979
11.7
3938
5.8
16
0.0
68221
117912
84.0
15247
10.9
6849
4.9
397
0.3
140405
I
64419
86.3
6886
9.2
2943
3.9
363
0.5
74611
II
69900
86.2
7513
9.3
3619
4.5
14
0.0
81046
155657
134319
86.3
14399
9.3
6562
4.2
377
0.2
I
49602
83.3
6593
11.1
2939
4.9
377
0.6
59511
II
49243
82.0
7132
11.9
3645
6.1
27
0.0
60047
ukupno-total
98845
82.7
13725
11.5
6584
5.5
404
0.3
119558
I
53842
83.8
7210
11.2
2878
4.5
344
0.5
64274
II
52653
81.5
8003
12.4
3888
6.0
35
0.1
64579
106495
82.6
15213
11.8
6766
5.3
379
0.3
128853
ukupno-total
NovembarNovember
87.1
5,5-12 m
44376
ukupno-total
SeptembarSeptember
38370
(%)
82746
ukupno-total
AvgustAugust
<5,5 m
II
ukupno-total
Juni-June
Dužina vozila-Vehicle length
ukupno-total
ukupno-total
Maj-May
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
I
45998
83.4
6519
11.8
2364
4.3
288
0.5
55169
II
48126
81.8
7110
12.1
3586
6.1
43
0.1
58865
ukupno-total
94124
82.5
13629
12.0
5950
5.2
331
0.3
114034
I
55985
87.4
5576
8.7
2281
3.6
232
0.4
64074
II
10.6
2787
4.8
25
0.0
57789
48841
84.5
6136
ukupno-total
104826
86.0
11712
9.6
5068
4.2
257
0.2
121863
I
622055
85.1
73081
10.0
31912
4.4
3790
0.5
730838
II
ukupno-total
620028
83.7
78993
10.7
41517
5.6
324
0.0
740862
1242083
84.4
152074
10.3
73429
5.0
4114
0.3
1471700
I
1700
85.1
200
10.0
87
4.4
10
0.5
1997
II
1694
83.7
216
10.7
113
5.6
1
0.0
2024
ukupno-total
3394
84.4
416
10.3
201
5.0
11
0.3
4021
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
21.1/ponedeljak
I
23.1/srijeda
10/srijeda
II
24/srijeda
II
8/ponedeljak
I
I+II
26/srijeda
I+II
24/ponedeljak
24/ponedeljak
I
II
1/srijeda
I+II
1/srijeda
I
9/četvrtak
8/ponedeljak
II
8/ponedeljak
II
25/četvrtak
I
I+II
5/utorak
I+II
26/utorak
26/utorak
I
II
28/ponedeljak
I+II
28/ponedeljak
I
3/četvrtak
16/ponedeljak
I+II
II
5/četvrtak
16/ponedeljak
I
II
3/subota
28/srijeda
II
12/ponedeljak
I
I+II
2/srijeda
I+II
1/utorak
27/nedelja
I
II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
12/utorak
I+II
I
28/četvrtak
23/srijeda
25/ponedeljak
I+II
II
23/srijeda
21/ponedeljak
datum/dan
203
2
1
1
2
3
4
2
1
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
0
1
2
3
1
2
2
2
3
2
4
1
1
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
5
1
1
5
1
2
3
1
1
5
1
3
12
2
6
12
2
6
8
1
2
9
2
4
7
2
2
0
0
0
5
1
2
3
0
0
voz/h
4.5/nedelja
4.5/nedelja
20.4/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
21/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
9/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
8/srijeda
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
9/subota
31/nedelja
9/subota
26/subota
27/nedelja
19/subota
15/nedelja
15/nedelja
8/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
22/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
16/nedelja
23/nedelja
16/nedelja
23/subota
24/nedelja
16/subota
5/subota
5/subota
12/subota
datum/dan
11
11
9
11
12
10
10
13
9
11
14
10
11
12
9
10
12
10
11
12
9
11
12
9
11
11
10
11
13
9
9
12
9
11
12
10
11
11
11
čas
maksimalni čas
757
514
400
700
422
396
600
420
390
554
399
390
601
375
361
577
398
334
540
315
330
469
325
293
757
514
357
544
373
400
585
415
395
509
310
294
562
388
240
voz/h
1.1/utorak
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
8/ponedeljak
8/ponedeljak
8/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
13/ponedeljak
13/ponedeljak
20/ponedeljak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
14/ponedeljak
7/ponedeljak
14/ponedeljak
23/ponedeljak
23/ponedeljak
2/ponedeljak
26/ponedeljak
1/četvrtak
26/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
25/ponedeljak
4/ponedeljak
25/ponedeljak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
1377
818
443
2203
1269
934
2560
1353
1207
2864
1470
1389
2428
1216
1212
3371
1802
1569
3330
1681
1632
2908
1505
1403
2989
1058
1454
2873
1461
1412
1598
818
780
2602
1321
1269
1377
934
443
voz/h
21/nedelja
28/nedelja
24/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
5/nedelja
5/nedelja
31/petak
14/nedelja
14/nedelja
27/subota
17/nedelja
17/nedelja
2/subota
26/subota
20/nedelja
19/subota
15/nedelja
15/nedelja
28/subota
4/nedelja
4/nedelja
22/četvrtak
30/srijeda
20/nedelja
30/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
15/subota
23/subota
24/nedelja
23/subota
4/petak
5/subota
12/subota
datum/dan
maksimalni dan
4.5/nedelja
4.5/nedelja
24.12/srijeda
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
7394
4846
3666
5824
2603
3666
5900
3839
2542
5364
3189
2910
5480
2948
2835
6478
4254
3221
5810
2839
3233
4662
2583
2471
7394
4846
3236
5566
2757
3348
5244
2824
2530
4393
2386
2243
4131
2738
1833
voz/h
3709
1902
1807
3622
1757
1865
3581
1862
1719
3876
1970
1906
3689
1888
1801
4498
2404
2095
4053
2027
2027
3543
1804
1739
4077
2143
1935
3767
1888
1879
3550
1818
1732
3329
1681
1649
2893
1569
1325
312
122
190
309
107
202
220
100
120
280
113
167
296
114
183
523
211
312
476
174
302
315
132
184
381
146
236
330
112
217
216
90
126
209
83
126
174
77
97
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3755
1858
1897
3659
1739
1919
3414
1735
1679
3893
1910
1984
3678
1829
1849
4708
2373
2335
4282
2078
2204
3611
1786
1825
3997
2005
1992
3868
1885
1984
3373
1678
1695
3333
1636
1697
3101
1600
1501
prosjek
radnim
danom
4601
2386
2215
4714
2223
2491
4469
2354
2116
4913
2582
2331
4831
2476
2355
5679
3122
2557
5240
2553
2687
4437
2286
2151
5189
2736
2453
4553
2231
2322
4591
2390
2201
4078
2097
1980
3021
1710
1312
prosjek
vikendom
4356
2192
2164
3985
2002
1984
5021
2614
2407
4529
2201
2329
3859
1936
1923
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
204
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
21.1/Monday
I
23.1/Wednesday
10/Wednesday
II
24/Wednesday
II
8/Monday
I
I+II
24/Monday
26/Wednesday
II
24/Monday
I
I+II
9/Thursday
1/Wednesday
1/Wednesday
I
II
8/Monday
I+II
8/Monday
25/Thursday
I
II
5/Tuesday
I+II
26/Tuesday
II
I
I+II
28/Monday
26/Tuesday
I+II
28/Monday
I
3/Thursday
16/Monday
I+II
II
5/Thursday
16/Monday
I
II
3/Saturday
28/Wednesday
II
12/Monday
I
I+II
27/Sunday
2/Wednesday
1/Tuesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
12/Tuesday
I+II
28/Thursday
25/Monday
I
II
23/Wednesday
I+II
I+II
23/Wednesday
21/Monday
datum/dan
2
1
1
2
3
4
2
1
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
0
1
2
3
1
2
2
2
3
2
4
1
1
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
5
1
1
5
1
2
3
1
1
5
1
3
12
2
6
12
2
6
8
1
2
9
2
4
7
2
2
0
0
0
5
1
2
3
0
0
voz/h
4.5/Sunday
4.5/Sunday
20.4/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
21/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
9/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
8/Wednesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
9/Saturday
31/Sunday
9/Saturday
26/Saturday
27/Sunday
19/Saturday
15/Sunday
15/Sunday
8/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
22/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
16/Sunday
23/Sunday
16/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
16/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
12/Saturday
datum/dan
11
11
9
11
12
10
10
13
9
11
14
10
11
12
9
10
12
10
11
12
9
11
12
9
11
11
10
11
13
9
9
12
9
11
12
10
11
11
11
čas
maximum hour
757
514
400
700
422
396
600
420
390
554
399
390
601
375
361
577
398
334
540
315
330
469
325
293
757
514
357
544
373
400
585
415
395
509
310
294
562
388
240
voz/h
1.1/Tuesday
10.3/Monday
1.1/Tuesday
8/Monday
8/Monday
8/Monday
24/Monday
24/Monday
24/Monday
13/Monday
13/Monday
20/Monday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
25/Monday
25/Monday
25/Monday
14/Monday
7/Monday
14/Monday
23/Monday
23/Monday
2/Monday
26/Monday
1/Thursday
26/Monday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
25/Monday
4/Monday
25/Monday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
1377
818
443
2203
1269
934
2560
1353
1207
2864
1470
1389
2428
1216
1212
3371
1802
1569
3330
1681
1632
2908
1505
1403
2989
1058
1454
2873
1461
1412
1598
818
780
2602
1321
1269
1377
934
443
voz/h
datum/dan
maximum day
4.5/Sunday
4.5/Sunday
24.12/Wednesday
21/Sunday
28/Sunday
24/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
5/Sunday
5/Sunday
31/Friday
14/Sunday
14/Sunday
27/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
15/Sunday
15/Sunday
28/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
22/Thursday
30/Wednesday
20/Sunday
30/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
15/Saturday
23/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
4/Friday
5/Saturday
12/Saturday
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
TRAFFIC PARAMETERS
7394
4846
3666
5824
2603
3666
5900
3839
2542
5364
3189
2910
5480
2948
2835
6478
4254
3221
5810
2839
3233
4662
2583
2471
7394
4846
3236
5566
2757
3348
5244
2824
2530
4393
2386
2243
4131
2738
1833
voz/h
3709
1902
1807
3622
1757
1865
3581
1862
1719
3876
1970
1906
3689
1888
1801
4498
2404
2095
4053
2027
2027
3543
1804
1739
4077
2143
1935
3767
1888
1879
3550
1818
1732
3329
1681
1649
2893
1569
1325
312
122
190
309
107
202
220
100
120
280
113
167
296
114
183
523
211
312
476
174
302
315
132
184
381
146
236
330
112
217
216
90
126
209
83
126
174
77
97
3755
1858
1897
3659
1739
1919
3414
1735
1679
3893
1910
1984
3678
1829
1849
4708
2373
2335
4282
2078
2204
3611
1786
1825
3997
2005
1992
3868
1885
1984
3373
1678
1695
3333
1636
1697
3101
1600
1501
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4601
2386
2215
4714
2223
2491
4469
2354
2116
4913
2582
2331
4831
2476
2355
5679
3122
2557
5240
2553
2687
4437
2286
2151
5189
2736
2453
4553
2231
2322
4591
2390
2201
4078
2097
1980
3021
1710
1312
weekend
average
4356
2192
2164
3985
2002
1984
5021
2614
2407
4529
2201
2329
3859
1936
1923
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
7000
6041
6000
5303
5198
4830
5000
voz / dan - vehicle / day
4549
4289
4021
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6041
6000
5303
5198
4831
5000
voz / dan - vehicle / day
4549
4288
4021
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
205
206
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4021 voz/dan - AADT 4021 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
SeptembarSeptember
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
PGDS 4021 voz/dan
AADT 4021 veh/day
5000
Broj vozila-Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
č etvrtak
petak
srijeda
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
utorak
Thursday
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
400
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
207
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000025
Blaževac / 5+700,00
M 1.8 / Pelagićevo - granica RS (Blaževac)
PGDS-AADT
4021
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
12
13
11
10
10
12
9
Sat u godiniHour in year
2988
2965
2966
5508
6755
6515
6517
7666
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
Datum-Date
4
3
3
17
8
28
28
15
MjesecMonth
Maj-May
Maj-May
Maj-May
AvgustAugust
OktobarOctober
SeptembarSeptember
SeptembarSeptember
NovembarNovember
VrijednostValue
757
617
568
551
542
535
503
466
% - percent
18.83
15.34
14.13
13.70
13.48
13.31
12.51
11.59
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
208
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
Avgust-August
5696
5196
5559
5958
8333
5819
5636
6757
5112
2
3996
5298
5036
5470
6409
5134
5773
8729
6230
5862
6101
5659
3
5181
4462
4955
5620
7608
5810
5588
7840
6177
6922
5369
5271
4
5700
4544
5516
6086
7351
5431
6461
7258
6762
6458
5660
5224
5
5183
4990
5206
5520
6597
6079
6430
7446
6530
5916
5321
5873
6
3185
4582
5072
5059
7822
6513
5702
6920
6389
5635
5551
5689
7
3134
4780
5530
5805
7136
6201
6122
7226
5789
5727
6143
4755
8
5517
5450
5508
5444
6822
5621
5947
8234
5657
5634
6476
5019
DecembarDecember
Juli-July
5635
NovembarNovember
Juni-June
5200
OktobarOctober
Maj-May
2946
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
5129
6012
3940
5565
5731
5442
6014
8897
5808
5918
5203
5458
10
5221
4708
2809
5533
7037
5672
6352
7747
5633
6643
5196
5067
11
5347
5005
3284
5990
5924
5527
7257
6796
6383
6743
5726
5237
12
5112
5141
3824
6201
6561
5552
7088
6797
6667
6090
5504
5611
13
4521
5137
5349
5364
6027
6108
6447
6482
6229
5515
5549
4963
14
4509
5529
5880
5503
5756
6388
6142
6887
5947
6209
6169
3888
15
5446
5775
6112
5755
5861
5765
6339
7474
5863
5667
6023
5286
16
5006
5473
5329
5777
6375
6413
6175
7765
6392
5781
5268
5936
17
5130
5043
5250
5675
6493
6179
6323
6983
6136
6530
5517
6680
18
5521
4648
5449
6326
5776
5448
7249
6137
5891
6532
5810
5339
19
5697
5065
4961
6524
5398
5739
7257
7161
6812
6032
5437
6012
20
5926
4946
5136
5694
5750
6276
6591
6285
6727
5730
6167
6794
21
5374
5002
5303
5257
5806
6275
6821
6352
6209
5755
6292
5279
22
5266
5603
5303
6223
6449
5616
6280
6883
5637
5649
5988
5629
23
4913
5454
4817
5809
6605
5281
5868
6914
5999
5670
5280
6399
24
5030
4578
4900
6838
6700
5610
6211
6536
5776
6164
5614
6662
25
5270
4749
5343
5812
5865
5524
7362
5986
5700
6399
5300
6424
26
4846
5401
5251
6485
5448
5425
7864
6273
6218
5284
5070
6501
27
4100
5343
5523
5142
6290
6175
7042
6069
6369
6075
5433
6420
28
4522
4945
6028
6329
5399
6096
6449
6549
5633
5691
5789
5367
29
4605
5402
5857
6823
5701
5274
6743
6945
5397
5663
5449
5854
30
4856
5136
6939
6088
5288
7406
7152
5348
6181
4593
6647
31
4629
5305
7037
6463
UkupnoTotal
ProsjekAverage
6188
7407
5655
150818 148265 158547 176264 194169 173421 202298 219519 182127 187118 169755 175710
4865
5113
5114
5875
6264
5781
6526
7081
6071
6036
5659
5668
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5842
209
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
210
0.0
UkupnoTotal
74881
66350
87.4
5985
7.9
3557
4.7
45
0.1
75937
132479
87.8
11988
7.9
6269
4.2
82
0.1
150818
64610
86.2
7032
9.4
3232
4.3
42
0.1
74916
62356
85.0
6961
9.5
4003
5.5
29
0.0
73349
126966
85.6
13993
9.4
7235
4.9
71
0.0
148265
10.4
3844
4.8
44
0.1
79798
4718
6.0
36
0.0
78749
158547
133351
84.1
16554
10.4
8562
5.4
80
0.1
I
76861
86.5
8014
9.0
3961
4.5
42
0.0
88878
II
74187
84.9
8063
9.2
5101
5.8
35
0.0
87386
151048
85.7
16077
9.1
9062
5.1
77
0.0
176264
I
85416
87.3
8303
8.5
4059
4.1
41
0.0
97819
II
82633
85.8
8473
8.8
5195
5.4
49
0.1
96350
168049
86.5
16776
8.6
9254
4.8
90
0.0
194169
I
75529
86.2
7848
9.0
4180
4.8
42
0.0
87599
II
72542
84.5
8042
9.4
5209
6.1
29
0.0
85822
148071
85.4
15890
9.2
9389
5.4
71
0.0
173421
89519
86.8
9030
8.8
4545
4.4
50
0.0
103144
II
84169
84.9
9542
9.6
5408
5.5
35
0.0
99154
173688
85.9
18572
9.2
9953
4.9
85
0.0
202298
I
96582
87.9
8877
8.1
4356
4.0
54
0.0
109869
II
95342
87.0
9233
8.4
5033
4.6
42
0.0
109650
219519
191924
87.4
18110
8.2
9389
4.3
96
0.0
I
77823
84.5
9879
10.7
4319
4.7
62
0.1
92083
II
75664
84.0
9766
10.8
4574
5.1
40
0.0
90044
182127
153487
84.3
19645
10.8
8893
4.9
102
0.1
I
80414
85.0
10007
10.6
4146
4.4
73
0.1
94640
II
77115
83.4
10111
10.9
5217
5.6
35
0.0
92478
157529
84.2
20118
10.8
9363
5.0
108
0.1
187118
85587
I
73297
85.6
8291
9.7
3930
4.6
69
0.1
II
70983
84.3
8413
10.0
4732
5.6
40
0.0
84168
144280
85.0
16704
9.8
8662
5.1
109
0.1
169755
I
78292
86.5
8257
9.1
3859
4.3
81
0.1
90489
II
4819
5.7
74
0.1
85221
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
37
(%)
10.5
ukupno-total
DecembarDecember
3.6
<16,5 m
8274
ukupno-total
NovembarNovember
2712
(%)
8280
ukupno-total
OktobarOctober
8.0
12-16,5 m
84.8
ukupno-total
SeptembarSeptember
6003
(%)
83.4
I
AvgustAugust
88.3
5,5-12 m
67636
ukupno-total
Juli-July
66129
(%)
65715
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
71936
84.4
8392
9.8
ukupno-total
150228
85.5
16649
9.5
8678
4.9
155
0.1
175710
I
932108
86.3
99815
9.2
47143
4.4
637
0.1
1079703
II
ukupno-total
898992
84.9
101261
9.6
57566
5.4
489
0.0
1058308
1831100
85.6
201076
9.4
104709
4.9
1126
0.1
2138011
I
2547
86.3
273
9.2
129
4.4
2
0.1
2950
II
2456
84.9
277
9.6
157
5.4
1
0.0
2892
ukupno-total
5003
85.6
549
9.4
286
4.9
3
0.1
5842
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
I+II
29.3/subota
29.3/subota
I
II
10/srijeda
I+II
4/četvrtak
I
14/nedelja
12/srijeda
II
6/četvrtak
II
19/srijeda
I
I+II
28/utorak
9/četvrtak
II
22/srijeda
I
I+II
3/srijeda
4/četvrtak
II
I
I+II
27/srijeda
25/četvrtak
I+II
28/četvrtak
I
20/srijeda
23/srijeda
I+II
II
23/srijeda
I
II
11/srijeda
23/srijeda
I+II
16/ponedeljak
I
5/četvrtak
2/petak
II
2/petak
II
2/petak
I
I+II
2/srijeda
I+II
I
15/utorak
29/subota
17/četvrtak
I+II
II
29/subota
29/subota
I
II
12/utorak
7/četvrtak
7/četvrtak
I
II
20/nedelja
I+II
I+II
9/srijeda
30/srijeda
datum/dan
211
2
2
2
2
4
3
3
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
4
2
2
2
3
3
3
4
3
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
18
4
6
18
6
6
20
6
8
17
5
6
26
12
8
21
10
11
21
10
5
11
4
7
20
9
7
0
0
0
15
5
6
12
4
5
voz/h
2.8/subota
2.8/subota
4.5/nedelja
17/srijeda
27/subota
24/srijeda
2/nedelja
8/subota
2/nedelja
31/petak
31/petak
31/petak
21/nedelja
20/subota
20/subota
2/subota
2/subota
9/subota
26/subota
26/subota
26/subota
6/petak
16/ponedeljak
15/nedelja
6/utorak
6/utorak
4/nedelja
30/srijeda
25/petak
30/srijeda
28/petak
29/subota
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
12
12
15
12
16
15
16
16
16
16
15
16
16
13
11
12
12
13
16
16
12
12
12
17
16
16
15
15
12
15
15
11
15
12
10
15
16
17
16
čas
maksimalni čas
604
307
342
557
275
318
534
266
301
561
277
298
495
253
268
604
307
341
542
280
291
464
246
252
586
293
342
569
271
331
454
214
262
464
260
288
529
273
278
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
30/utorak
30/utorak
30/utorak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
27/srijeda
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
2/ponedeljak
1/četvrtak
1/četvrtak
19/ponedeljak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
4/ponedeljak
3/nedelja
1/utorak
7/ponedeljak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
2809
1392
1220
3888
1937
1951
4593
2251
2342
5284
2590
2694
5348
2659
2689
5986
2982
2971
5588
2744
2844
5134
2545
2589
5196
2382
2693
5059
2545
2514
2809
1392
1417
4462
2164
2185
2946
1580
1220
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
9.8/subota
9.8/subota
2.8/subota
20/subota
30/utorak
20/subota
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
19/petak
4/četvrtak
19/petak
9/subota
9/subota
2/subota
26/subota
26/subota
26/subota
6/petak
6/petak
6/petak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
30/srijeda
24/četvrtak
30/srijeda
15/subota
28/petak
15/subota
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
8897
4491
4410
6794
3262
3883
6757
3300
3457
7407
3647
3760
6812
3403
3485
8897
4491
4410
7864
3856
4008
6513
3208
3305
7822
3891
3931
6939
3465
3567
6112
3027
3118
6012
2982
3030
5926
2975
2951
voz/h
5183
2558
2624
5075
2466
2609
5124
2524
2601
5428
2673
2756
5415
2673
2743
6120
3044
3077
5646
2765
2881
5042
2488
2554
5517
2733
2784
5241
2590
2651
4581
2268
2313
4593
2269
2324
4372
2192
2180
659
333
326
593
283
310
534
282
252
608
310
297
656
329
327
961
494
467
879
434
446
739
373
366
746
375
371
635
323
312
533
273
261
519
260
259
493
257
236
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
5833
2884
2948
5763
2808
2956
5596
2780
2816
5985
2961
3024
6038
2980
3058
6881
3410
3470
6429
3170
3260
5744
2845
2899
6205
3080
3124
5907
2928
2979
5042
2501
2540
5107
2518
2588
5141
2566
2575
prosjek
radnim
danom
5861
2907
2954
5394
2580
2814
5766
2850
2917
6182
3046
3136
6162
3061
3100
7503
3803
3699
6803
3281
3521
5866
2897
2969
6357
3152
3205
5813
2883
2930
5267
2622
2645
5129
2559
2570
4483
2289
2194
prosjek
vikendom
6372
3153
3219
6071
3001
3069
7081
3537
3544
6526
3199
3327
5781
2861
2920
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
212
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
10/Wednesday
I+II
II
14/Sunday
4/Thursday
I
II
6/Thursday
12/Wednesday
19/Wednesday
I
II
9/Thursday
I+II
28/Tuesday
II
I
I+II
4/Thursday
22/Wednesday
I+II
25/Thursday
3/Wednesday
I
II
27/Wednesday
I+II
28/Thursday
I
20/Wednesday
23/Wednesday
II
23/Wednesday
II
23/Wednesday
I
I+II
11/Wednesday
I+II
16/Monday
I
5/Thursday
2/Friday
II
2/Friday
II
2/Friday
I
I+II
2/Wednesday
I+II
17/Thursday
I
15/Tuesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
7/Thursday
I+II
12/Tuesday
I
II
20/Sunday
7/Thursday
I+II
I+II
9/Wednesday
30/Wednesday
datum/dan
2
2
2
2
4
3
3
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
4
2
2
2
3
3
3
4
3
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
18
4
6
18
6
6
20
6
8
17
5
6
26
12
8
21
10
11
21
10
5
11
4
7
20
9
7
0
0
0
15
5
6
12
4
5
voz/h
2.8/Saturday
2.8/Saturday
4.5/Sunday
17/Wednesday
27/Saturday
24/Wednesday
2/Sunday
8/Saturday
2/Sunday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
21/Sunday
20/Saturday
20/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
9/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
6/Friday
16/Monday
15/Sunday
6/Tuesday
6/Tuesday
4/Sunday
30/Wednesday
25/Friday
30/Wednesday
28/Friday
29/Saturday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
12
12
15
12
16
15
16
16
16
16
15
16
16
13
11
12
12
13
16
16
12
12
12
17
16
16
15
15
12
15
15
11
15
12
10
15
16
17
16
čas
maximum hour
604
307
342
557
275
318
534
266
301
561
277
298
495
253
268
604
307
341
542
280
291
464
246
252
586
293
342
569
271
331
454
214
262
464
260
288
529
273
278
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
1.1/Tuesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
25/Monday
25/Monday
27/Wednesday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
2/Monday
2/Monday
2/Monday
1/Thursday
1/Thursday
19/Monday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
4/Monday
3/Sunday
1/Tuesday
7/Monday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
2809
1392
1220
3888
1937
1951
4593
2251
2342
5284
2590
2694
5348
2659
2689
5986
2982
2971
5588
2744
2844
5134
2545
2589
5196
2382
2693
5059
2545
2514
2809
1392
1417
4462
2164
2185
2946
1580
1220
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
9.8/Saturday
9.8/Saturday
2.8/Saturday
20/Saturday
30/Tuesday
20/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
19/Friday
4/Thursday
19/Friday
9/Saturday
9/Saturday
2/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
6/Friday
6/Friday
6/Friday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
30/Wednesday
24/Thursday
30/Wednesday
15/Saturday
28/Friday
15/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
8897
4491
4410
6794
3262
3883
6757
3300
3457
7407
3647
3760
6812
3403
3485
8897
4491
4410
7864
3856
4008
6513
3208
3305
7822
3891
3931
6939
3465
3567
6112
3027
3118
6012
2982
3030
5926
2975
2951
voz/h
5183
2558
2624
5075
2466
2609
5124
2524
2601
5428
2673
2756
5415
2673
2743
6120
3044
3077
5646
2765
2881
5042
2488
2554
5517
2733
2784
5241
2590
2651
4581
2268
2313
4593
2269
2324
4372
2192
2180
659
333
326
593
283
310
534
282
252
608
310
297
656
329
327
961
494
467
879
434
446
739
373
366
746
375
371
635
323
312
533
273
261
519
260
259
493
257
236
5833
2884
2948
5763
2808
2956
5596
2780
2816
5985
2961
3024
6038
2980
3058
6881
3410
3470
6429
3170
3260
5744
2845
2899
6205
3080
3124
5907
2928
2979
5042
2501
2540
5107
2518
2588
5141
2566
2575
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
5861
2907
2954
5394
2580
2814
5766
2850
2917
6182
3046
3136
6162
3061
3100
7503
3803
3699
6803
3281
3521
5866
2897
2969
6357
3152
3205
5813
2883
2930
5267
2622
2645
5129
2559
2570
4483
2289
2194
weekend
average
6372
3153
3219
6071
3001
3069
7081
3537
3544
6526
3199
3327
5781
2861
2920
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
8000
7000
6668
6266
6145
5796
voz / dan - vehicle / day
6000
5895
5842
2007
2008
5896
5842
2007
2008
5695
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
8000
7000
6668
6266
6145
5795
voz / dan - vehicle / day
6000
5695
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
213
214
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 5842 voz/dan - AADT 5842 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
PGDS 5842 voz/dan
AADT 5842 veh/day
450
Broj vozila-Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
215
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000027
Čađavica / 9+000,00
M 14.1 / Vršani - Bijeljina 5
PGDS-AADT
5842
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
11
16
12
12
11
20
15
Sat u godiniHour in year
5149
5316
8441
2965
4981
5172
5325
4624
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
srijedaWednesday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
Datum-Date
2
9
17
3
26
3
9
11
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
DecembarDecember
Maj-May
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
VrijednostValue
604
567
547
533
525
520
497
473
% - percent
10.34
9.71
9.36
9.12
8.99
8.90
8.51
8.10
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
216
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
Avgust-August
4442
5435
5551
5131
6718
5355
4543
5926
4193
2
3343
5150
4447
4387
5463
4964
5125
7610
5000
4774
5400
4430
3
4150
4252
4316
4728
6239
5305
5081
7079
5218
5717
4741
4374
4
4640
4403
4491
5034
6508
4809
5500
6120
4879
5754
4662
4480
5
4789
3531
4383
4683
5576
5793
5650
5964
5647
5652
4592
4991
6
3200
2981
4404
4732
6778
5274
5415
5690
5622
4894
4564
4959
7
2858
2833
4901
5032
5912
5309
5940
5737
5204
4633
5112
4365
8
4775
4538
4779
4306
5710
5107
5061
6246
4751
4538
5411
4344
DecembarDecember
Juli-July
5022
NovembarNovember
Juni-June
4719
OktobarOctober
Maj-May
2921
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
4294
5725
3588
4381
4966
4973
5246
6784
4931
5043
4933
4496
10
4469
4199
2816
4535
5593
5007
5442
6333
4821
5454
4510
4216
11
4505
4607
2809
4768
5404
4624
6593
5696
5081
5902
4485
4242
12
4783
4130
3358
5061
5394
5014
7603
5642
5140
5865
4428
4763
13
4112
4337
4560
4832
5049
5283
6256
5518
5445
4744
4557
4515
14
4043
4617
4982
4774
4822
5773
5764
5667
5862
4776
5175
4190
15
4304
4724
4979
4655
4765
5397
5243
6053
4948
4575
5427
4439
16
4009
4515
4828
4568
5583
6027
5312
6458
4878
4650
5105
4472
17
4199
4482
4633
4597
5746
5234
5286
5958
4895
5488
4620
4710
18
5012
4129
4286
5289
5249
4738
5892
5580
4653
5556
4540
5246
19
4889
4229
4226
5652
4966
4772
6124
6042
5422
5504
4605
6382
20
5716
4170
4123
5302
4875
5255
5867
5442
5828
5055
4990
5420
21
5031
4180
4559
4620
4661
5477
5950
5440
5322
4537
5583
4819
22
4192
4646
4650
5198
5044
5504
5087
5884
4778
5029
5106
4682
23
3929
4612
4675
4867
5671
4986
5158
5983
4821
4465
4716
4859
24
4128
4221
4416
5547
5749
4942
5330
5964
4853
5344
4842
4975
25
4354
4098
4489
5500
5388
4840
5976
5467
4478
5730
4467
4900
26
4621
4219
4706
5633
4791
4859
6243
5396
5135
5062
4071
5210
27
3692
4286
4775
4956
5273
5531
5934
5127
5407
5167
4338
5212
28
4223
4299
5001
6176
4587
5921
5734
5606
5510
4606
4759
4555
29
3120
4707
5189
5502
4576
5142
5500
5770
4642
4486
4549
4791
30
4216
4863
5852
5404
5155
5901
6215
4683
4539
4330
5198
31
4090
4554
5527
6129
UkupnoTotal
ProsjekAverage
5764
6004
5151
130607 125539 137808 149609 166941 156566 175871 185318 153209 158086 144544 147579
4213
4329
4445
4987
5385
5219
5673
5978
5107
5100
4818
4761
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5005
217
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
218
0.1
UkupnoTotal
65340
60224
92.3
3412
5.2
1607
2.5
24
0.0
65267
119833
91.8
6837
5.2
3845
2.9
92
0.1
130607
56451
89.3
3676
5.8
3062
4.8
48
0.1
63237
56650
90.9
3545
5.7
2093
3.4
14
0.0
62302
113101
90.1
7221
5.8
5155
4.1
62
0.0
125539
6.5
3368
4.9
54
0.1
69296
2382
3.5
32
0.0
68512
137808
123173
89.4
8799
6.4
5750
4.2
86
0.1
I
68253
90.0
4257
5.6
3281
4.3
46
0.1
75837
II
67377
91.3
4181
5.7
2190
3.0
24
0.0
73772
135630
90.7
8438
5.6
5471
3.7
70
0.0
149609
I
75185
90.0
4858
5.8
3451
4.1
32
0.0
83526
II
76585
91.8
4429
5.3
2382
2.9
19
0.0
83415
151770
90.9
9287
5.6
5833
3.5
51
0.0
166941
I
70194
88.6
5466
6.9
3524
4.4
39
0.0
79223
II
70453
91.1
4365
5.6
2495
3.2
30
0.0
77343
140647
89.8
9831
6.3
6019
3.8
69
0.0
156566
79324
89.1
6211
7.0
3493
3.9
48
0.1
89076
II
79149
91.2
5018
5.8
2596
3.0
32
0.0
86795
158473
90.1
11229
6.4
6089
3.5
80
0.0
175871
I
83808
90.4
5779
6.2
3116
3.4
36
0.0
92739
II
85003
91.8
5097
5.5
2462
2.7
17
0.0
92579
185318
168811
91.1
10876
5.9
5578
3.0
53
0.0
I
68838
89.7
5409
7.1
2431
3.2
38
0.0
76716
II
69097
90.3
5236
6.8
2138
2.8
22
0.0
76493
153209
137935
90.0
10645
6.9
4569
3.0
60
0.0
I
70371
87.9
6067
7.6
3544
4.4
44
0.1
80026
II
70798
90.7
5350
6.9
1877
2.4
35
0.0
78060
141169
89.3
11417
7.2
5421
3.4
79
0.0
158086
I
64527
88.8
5240
7.2
2854
3.9
69
0.1
72690
II
65197
90.7
4676
6.5
1959
2.7
22
0.0
71854
129724
89.7
9916
6.9
4813
3.3
91
0.1
144544
I
65725
88.2
5421
7.3
3223
4.3
110
0.1
74479
II
4448
6.1
2379
3.3
29
0.0
73100
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
68
(%)
6.3
ukupno-total
DecembarDecember
3.4
<16,5 m
4511
ukupno-total
NovembarNovember
2238
(%)
4288
ukupno-total
OktobarOctober
5.2
12-16,5 m
88.6
ukupno-total
SeptembarSeptember
3425
(%)
90.2
I
AvgustAugust
91.2
5,5-12 m
61363
ukupno-total
Juli-July
59609
(%)
61810
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
66244
90.6
ukupno-total
131969
89.4
9869
6.7
5602
3.8
139
0.1
147579
I
823648
89.3
60320
6.5
37585
4.1
632
0.1
922185
II
ukupno-total
828587
91.1
54045
5.9
26560
2.9
300
0.0
909492
1652235
90.2
114365
6.2
64145
3.5
932
0.1
1831677
I
2250
89.3
165
6.5
103
4.1
2
0.1
2520
II
2264
91.1
148
5.9
73
2.9
1
0.0
2485
ukupno-total
4514
90.2
312
6.2
175
3.5
3
0.1
5005
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
I+II
29.3/subota
II
I
7/nedelja
10/srijeda
II
10/srijeda
I
I+II
4/utorak
I+II
26/srijeda
I
11/utorak
29/srijeda
II
23/četvrtak
29/srijeda
I
II
18/četvrtak
I+II
I+II
18/četvrtak
25/četvrtak
I
II
13/srijeda
I+II
29/petak
28/četvrtak
I
II
15/utorak
10/četvrtak
II
10/četvrtak
I
I+II
19/četvrtak
I+II
23/ponedeljak
I
4/srijeda
30/petak
I+II
II
7/srijeda
30/petak
I
II
1/utorak
30/srijeda
9/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
II
29/subota
I
I+II
8/petak
7/četvrtak
I
II
30/srijeda
21/četvrtak
I+II
I+II
8/utorak
31/četvrtak
datum/dan
219
2
2
2
3
4
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
3
2
2
2
3
3
2
3
4
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
10
4
3
9
3
3
11
4
4
10
5
3
18
10
5
18
9
5
20
8
6
16
6
3
12
4
3
0
0
0
7
4
1
9
4
3
voz/h
2.8/subota
28.4/ponedeljak
25.4/petak
19/petak
31/srijeda
19/petak
2/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
12/nedelja
5/nedelja
12/nedelja
14/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
2/subota
3/nedelja
2/subota
26/subota
12/subota
26/subota
14/subota
1/nedelja
1/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
25/petak
28/petak
26/srijeda
30/nedelja
9/subota
14/četvrtak
4/ponedeljak
20/nedelja
20/nedelja
5/subota
datum/dan
11
17
12
16
15
16
16
13
16
18
15
17
18
18
18
11
17
11
14
13
14
17
17
20
13
16
12
17
17
12
15
14
19
11
15
17
16
16
14
čas
maksimalni čas
533
313
303
533
277
274
502
263
265
483
269
236
482
248
257
533
298
285
514
286
293
417
269
244
495
302
258
489
313
303
387
226
212
472
224
262
512
288
248
voz/h
11.3/utorak
1.1/utorak
7.1/ponedeljak
14/nedelja
1/ponedeljak
7/nedelja
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
23/četvrtak
30/četvrtak
23/četvrtak
25/četvrtak
25/četvrtak
25/četvrtak
27/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
8/utorak
3/četvrtak
22/utorak
11/srijeda
11/srijeda
11/srijeda
29/četvrtak
29/četvrtak
28/srijeda
8/utorak
8/utorak
8/utorak
11/utorak
10/ponedeljak
11/utorak
7/četvrtak
7/četvrtak
7/četvrtak
7/ponedeljak
1/utorak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
2809
1325
1226
4190
2058
2021
4071
2021
2050
4465
2140
2283
4478
2239
2239
5127
2441
2686
5061
2445
2542
4624
2236
2388
4576
2210
2344
4306
2137
2169
2809
1395
1383
2833
1406
1427
2858
1325
1226
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
3.8/nedelja
2.8/subota
19/petak
19/petak
19/petak
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
12/nedelja
31/petak
14/nedelja
14/nedelja
20/subota
2/subota
3/nedelja
2/subota
12/subota
12/subota
12/subota
16/ponedeljak
16/ponedeljak
14/subota
6/utorak
4/nedelja
6/utorak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
25/petak
29/subota
29/subota
29/subota
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
7610
3915
3996
6382
3067
3315
5926
2901
3025
6004
3073
3169
5862
3028
2963
7610
3915
3996
7603
3756
3847
6027
3022
3040
6778
3572
3340
6176
3454
3245
5189
2583
2606
5725
2807
2918
5716
2937
2779
voz/h
4413
2190
2223
4290
2127
2163
4358
2161
2197
4577
2259
2318
4529
2252
2277
5144
2561
2583
4834
2396
2438
4468
2218
2251
4710
2361
2349
4425
2184
2241
3959
1959
2000
3853
1901
1952
3773
1879
1894
592
295
297
471
231
239
460
235
226
523
259
264
578
297
281
834
426
409
839
404
435
750
360
390
675
330
346
562
275
287
486
251
236
475
247
228
440
226
214
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
4891
2409
2483
4763
2336
2427
4635
2282
2352
4916
2404
2511
4955
2460
2495
5753
2834
2918
5512
2699
2813
5114
2497
2617
5234
2590
2643
4854
2388
2466
4323
2131
2192
4209
2074
2134
4297
2150
2147
prosjek
radnim
danom
5252
2652
2600
4754
2422
2332
5135
2590
2545
5628
2845
2783
5525
2796
2729
6451
3306
3145
6137
3088
3048
5465
2768
2697
5625
2850
2776
5253
2601
2652
4702
2375
2327
4645
2343
2302
4097
2044
2053
prosjek
vikendom
5500
2731
2768
5107
2550
2557
5978
2986
2992
5673
2800
2873
5219
2578
2641
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
220
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
II
7/Sunday
10/Wednesday
I
II
4/Tuesday
10/Wednesday
I+II
I+II
11/Tuesday
26/Wednesday
I
II
23/Thursday
29/Wednesday
II
I
I+II
18/Thursday
29/Wednesday
I+II
25/Thursday
I
18/Thursday
13/Wednesday
I+II
II
28/Thursday
29/Friday
I
II
15/Tuesday
10/Thursday
II
10/Thursday
I
I+II
19/Thursday
I+II
23/Monday
I
4/Wednesday
30/Friday
II
7/Wednesday
II
30/Friday
I
I+II
1/Tuesday
30/Wednesday
9/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
8/Friday
7/Thursday
21/Thursday
I
II
30/Wednesday
I+II
I+II
8/Tuesday
31/Thursday
datum/dan
2
2
2
3
4
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
3
2
2
2
3
3
2
3
4
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
10
4
3
9
3
3
11
4
4
10
5
3
18
10
5
18
9
5
20
8
6
16
6
3
12
4
3
0
0
0
7
4
1
9
4
3
voz/h
2.8/Saturday
28.4/Monday
25.4/Friday
19/Friday
31/Wednesday
19/Friday
2/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
12/Sunday
5/Sunday
12/Sunday
14/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
12/Saturday
26/Saturday
14/Saturday
1/Sunday
1/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
28/Monday
28/Monday
25/Friday
28/Friday
26/Wednesday
30/Sunday
9/Saturday
14/Thursday
4/Monday
20/Sunday
20/Sunday
5/Saturday
datum/dan
11
17
12
16
15
16
16
13
16
18
15
17
18
18
18
11
17
11
14
13
14
17
17
20
13
16
12
17
17
12
15
14
19
11
15
17
16
16
14
čas
maximum hour
533
313
303
533
277
274
502
263
265
483
269
236
482
248
257
533
298
285
514
286
293
417
269
244
495
302
258
489
313
303
387
226
212
472
224
262
512
288
248
voz/h
11.3/Tuesday
1.1/Tuesday
7.1/Monday
14/Sunday
1/Monday
7/Sunday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
23/Thursday
30/Thursday
23/Thursday
25/Thursday
25/Thursday
25/Thursday
27/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
8/Tuesday
3/Thursday
22/Tuesday
11/Wednesday
11/Wednesday
11/Wednesday
29/Thursday
29/Thursday
28/Wednesday
8/Tuesday
8/Tuesday
8/Tuesday
11/Tuesday
10/Monday
11/Tuesday
7/Thursday
7/Thursday
7/Thursday
7/Monday
1/Tuesday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
2809
1325
1226
4190
2058
2021
4071
2021
2050
4465
2140
2283
4478
2239
2239
5127
2441
2686
5061
2445
2542
4624
2236
2388
4576
2210
2344
4306
2137
2169
2809
1395
1383
2833
1406
1427
2858
1325
1226
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
3.8/Sunday
2.8/Saturday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
12/Sunday
31/Friday
14/Sunday
14/Sunday
20/Saturday
2/Saturday
3/Sunday
2/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
16/Monday
16/Monday
14/Saturday
6/Tuesday
4/Sunday
6/Tuesday
28/Monday
28/Monday
25/Friday
29/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
7610
3915
3996
6382
3067
3315
5926
2901
3025
6004
3073
3169
5862
3028
2963
7610
3915
3996
7603
3756
3847
6027
3022
3040
6778
3572
3340
6176
3454
3245
5189
2583
2606
5725
2807
2918
5716
2937
2779
voz/h
4413
2190
2223
4290
2127
2163
4358
2161
2197
4577
2259
2318
4529
2252
2277
5144
2561
2583
4834
2396
2438
4468
2218
2251
4710
2361
2349
4425
2184
2241
3959
1959
2000
3853
1901
1952
3773
1879
1894
592
295
297
471
231
239
460
235
226
523
259
264
578
297
281
834
426
409
839
404
435
750
360
390
675
330
346
562
275
287
486
251
236
475
247
228
440
226
214
4891
2409
2483
4763
2336
2427
4635
2282
2352
4916
2404
2511
4955
2460
2495
5753
2834
2918
5512
2699
2813
5114
2497
2617
5234
2590
2643
4854
2388
2466
4323
2131
2192
4209
2074
2134
4297
2150
2147
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
5252
2652
2600
4754
2422
2332
5135
2590
2545
5628
2845
2783
5525
2796
2729
6451
3306
3145
6137
3088
3048
5465
2768
2697
5625
2850
2776
5253
2601
2652
4702
2375
2327
4645
2343
2302
4097
2044
2053
weekend
average
5500
2731
2768
5107
2550
2557
5978
2986
2992
5673
2800
2873
5219
2578
2641
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
6000
5217
5096
5051
voz / dan - vehicle / day
5000
4749
4782
2005
2006
5018
5005
2007
2008
5018
5005
2007
2008
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5217
5096
5051
voz / dan - vehicle / day
5000
4749
4781
2005
2006
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
221
222
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 5005 voz/dan - AADT 5005 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača - Gojsovac
PGDS 5005 voz/dan
AADT 5005 veh/day
400
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
6000
5000
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
223
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000028
Trnjaci / 4+500,00
M 18 / Rača – Gojsovac
PGDS-AADT
5005
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
13
15
18
18
19
12
15
Sat u godiniHour in year
5148
2990
8776
5347
4651
5180
6325
8656
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
Datum-Date
2
4
31
10
12
3
20
26
MjesecMonth
AvgustAugust
Maj-May
DecembarDecember
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DecembarDecember
VrijednostValue
533
495
483
472
467
456
434
410
% - percent
10.65
9.89
9.65
9.43
9.33
9.11
8.67
8.19
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
224
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
Avgust-August
5471
5601
5692
5585
7198
5849
5898
6493
5125
2
4368
4978
4343
5401
6205
5680
5535
7339
6300
5913
4843
4980
3
5254
3921
5261
5853
6545
5639
5793
5829
5704
6344
5541
4901
4
4911
4713
5284
5448
5329
5570
5823
6935
5646
6132
5211
5311
5
4276
4920
5220
5875
6135
6361
6146
6691
6003
5106
5387
5479
6
3901
4609
5432
5279
6280
5867
5214
7060
5777
6057
5465
5402
7
3894
4717
5550
6252
5677
5851
6442
7749
5084
5631
6030
4225
8
4948
5542
5049
6229
6151
5054
5934
7051
5786
5593
6157
4930
DecembarDecember
Juli-July
5130
NovembarNovember
Juni-June
4966
OktobarOctober
Maj-May
4080
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
4516
6989
3428
5516
5723
5466
5964
6653
5864
5669
4579
5411
10
4813
3835
2211
5664
6088
5298
6247
5886
5416
6056
5333
5139
11
5275
5171
2816
6051
5040
5348
6460
6757
5583
6411
5485
4908
12
4440
4995
3328
5714
5790
5570
6987
6979
6117
4978
5050
5345
13
3877
4499
5275
5144
5632
5982
5734
6653
5985
5461
5435
4859
14
4697
5267
5763
5707
5665
5878
6242
6729
5384
6007
5951
4038
15
4905
5181
5752
5502
5473
5105
6084
6829
5858
5613
5721
5183
16
4805
5173
4799
5384
5881
6333
5976
6431
5699
5686
4801
5237
17
4991
4320
5419
5791
5863
6252
6323
5575
5847
6233
5471
5605
18
5687
4936
5064
5351
5196
5538
6508
6437
5780
6252
5274
5714
19
5053
5084
5080
6401
5482
5537
6600
6295
6207
5348
5586
6576
20
4711
5027
5228
5253
5591
5741
5670
6177
6193
6138
5944
5608
21
4589
4993
5345
5570
5619
5680
6726
6060
5081
5549
5593
4346
22
4265
5329
5302
6017
5917
5315
5929
6459
5667
5239
5658
5523
23
4112
5133
4339
5610
6394
5488
6349
6272
5536
5677
4380
5841
24
4274
4279
5180
6021
6384
5499
6440
5655
5643
6021
5673
5979
25
4714
4853
5248
5738
5411
5397
6817
6481
5763
6136
4845
6066
26
4531
4938
5221
6160
5861
5823
6990
7558
5962
4719
4690
6448
27
3321
4907
5420
5559
6369
5848
6090
6117
5615
5903
4970
6041
28
4130
5043
5890
5116
5653
5918
6557
6327
5028
5398
5356
4616
29
3262
5345
6011
6230
5541
4980
6447
6633
5803
5484
5264
6299
30
4629
5021
6196
6115
5811
6835
6330
5826
5354
4038
6341
31
4748
5611
7244
5668
UkupnoTotal
ProsjekAverage
5799
6527
6230
139977 143663 154020 171503 180410 169521 193691 202813 172006 178533 160224 167706
4515
4954
4968
5717
5820
5651
6248
6542
5734
5759
5341
5410
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
5558
225
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
226
0.0
UkupnoTotal
73542
62402
93.9
3585
5.4
441
0.7
7
0.0
66435
130954
93.6
7975
5.7
1019
0.7
29
0.0
139977
67113
93.1
4349
6.0
571
0.8
17
0.0
72050
66956
93.5
4087
5.7
562
0.8
8
0.0
71613
134069
93.3
8436
5.9
1133
0.8
25
0.0
143663
6.6
710
0.9
13
0.0
76797
687
0.9
7
0.0
77223
154020
143039
92.9
9564
6.2
1397
0.9
20
0.0
I
78173
92.4
5622
6.6
773
0.9
21
0.0
84589
II
81156
93.4
4975
5.7
776
0.9
7
0.0
86914
159329
92.9
10597
6.2
1549
0.9
28
0.0
171503
I
85216
92.6
6041
6.6
783
0.9
19
0.0
92059
II
81721
92.5
5685
6.4
933
1.1
12
0.0
88351
166937
92.5
11726
6.5
1716
1.0
31
0.0
180410
I
78742
92.3
5618
6.6
906
1.1
31
0.0
85297
II
78888
93.7
4579
5.4
726
0.9
31
0.0
84224
157630
93.0
10197
6.0
1632
1.0
62
0.0
169521
91862
92.2
6833
6.9
920
0.9
25
0.0
99640
II
86442
91.9
6640
7.1
933
1.0
36
0.0
94051
178304
92.1
13473
7.0
1853
1.0
61
0.0
193691
I
93700
92.3
6924
6.8
878
0.9
26
0.0
101528
II
94448
93.2
5986
5.9
843
0.8
8
0.0
101285
202813
188148
92.8
12910
6.4
1721
0.8
34
0.0
I
78576
91.0
6936
8.0
843
1.0
37
0.0
86392
II
78596
91.8
6222
7.3
787
0.9
9
0.0
85614
172006
157172
91.4
13158
7.6
1630
0.9
46
0.0
I
81178
90.3
7643
8.5
1065
1.2
32
0.0
89918
II
81224
91.7
6484
7.3
894
1.0
13
0.0
88615
162402
91.0
14127
7.9
1959
1.1
45
0.0
178533
I
73383
91.1
6282
7.8
829
1.0
49
0.1
80543
II
73462
92.2
5494
6.9
705
0.9
20
0.0
79681
146845
91.6
11776
7.3
1534
1.0
69
0.0
160224
I
77973
91.7
6263
7.4
744
0.9
46
0.1
85026
II
32
0.0
82680
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
22
(%)
5.9
ukupno-total
DecembarDecember
0.8
<16,5 m
5036
ukupno-total
NovembarNovember
578
(%)
4528
ukupno-total
OktobarOctober
6.0
12-16,5 m
92.5
ukupno-total
SeptembarSeptember
4390
(%)
93.2
I
AvgustAugust
93.2
5,5-12 m
71038
ukupno-total
Juli-July
68552
(%)
72001
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
76797
92.9
5231
6.3
620
0.7
ukupno-total
154770
92.3
11494
6.9
1364
0.8
78
0.0
167706
I
945506
92.0
71937
7.0
9600
0.9
338
0.0
1027381
II
ukupno-total
934093
92.8
63496
6.3
8907
0.9
190
0.0
1006686
1879599
92.4
135433
6.7
18507
0.9
528
0.0
2034067
I
2583
92.0
197
7.0
26
0.9
1
0.0
2807
II
2552
92.8
173
6.3
24
0.9
1
0.0
2751
ukupno-total
5136
92.4
370
6.7
51
0.9
1
0.0
5558
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
25.2/ponedeljak
10.1/četvrtak
II
I+II
29.3/subota
11/četvrtak
I
11/četvrtak
II
I
I+II
19/srijeda
24/srijeda
I+II
25/utorak
I
14/petak
29/srijeda
II
9/četvrtak
29/srijeda
I
II
30/utorak
I+II
30/utorak
I
II
6/srijeda
24/srijeda
I+II
I+II
27/srijeda
21/četvrtak
I
II
16/srijeda
I+II
30/srijeda
I
7/ponedeljak
4/srijeda
I+II
II
4/srijeda
24/utorak
I
II
7/srijeda
14/srijeda
II
14/srijeda
I
I+II
10/četvrtak
I+II
10/četvrtak
I
17/četvrtak
19/srijeda
I+II
II
28/petak
29/subota
I
II
20/srijeda
I+II
12/utorak
I
25/ponedeljak
10/četvrtak
I+II
II
31/četvrtak
23/srijeda
datum/dan
227
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
3
0
0
6
2
2
5
0
3
5
1
1
5
1
3
10
2
7
11
4
3
9
2
4
5
1
3
7
2
1
4
0
0
5
0
1
3
1
1
voz/h
9.2/subota
9.2/subota
9.1/subota
26/petak
26/petak
30/utorak
1/subota
7/petak
8/subota
27/ponedeljak
31/petak
18/subota
2/utorak
23/utorak
2/utorak
26/utorak
26/utorak
26/utorak
30/srijeda
21/ponedeljak
31/četvrtak
5/četvrtak
13/petak
26/četvrtak
27/utorak
27/utorak
6/utorak
8/utorak
8/utorak
19/subota
28/petak
28/petak
29/subota
9/subota
9/subota
9/subota
3/četvrtak
3/četvrtak
20/nedelja
datum/dan
10
13
9
15
15
13
16
15
16
15
15
13
15
15
15
9
9
14
15
11
14
12
15
15
15
15
16
15
15
12
15
15
15
10
13
9
15
15
16
čas
maksimalni čas
688
368
450
609
341
300
518
315
308
540
296
262
510
270
270
556
364
288
519
299
283
462
270
254
496
312
270
497
317
289
488
282
252
688
368
450
469
255
255
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
7/nedelja
17/nedelja
17/nedelja
17/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
8/nedelja
11/nedelja
11/nedelja
18/nedelja
28/ponedeljak
18/petak
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
29/utorak
29/utorak
27/nedelja
datum/dan
minimalni dan
2211
1122
1089
4038
1987
2051
4038
2024
2014
4719
2341
2378
5028
2348
2555
5575
2753
2822
5214
2530
2684
4980
2402
2472
5040
2452
2536
5116
2182
2166
2211
1122
1089
3835
1977
1857
3262
1612
1627
voz/h
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
7.8/četvrtak
26.8/utorak
31.7/četvrtak
19/petak
19/petak
19/petak
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
11/subota
31/petak
2/utorak
20/subota
2/utorak
7/četvrtak
26/utorak
7/četvrtak
31/četvrtak
30/srijeda
31/četvrtak
5/četvrtak
17/utorak
6/petak
3/subota
27/utorak
6/utorak
19/subota
8/utorak
19/subota
29/subota
29/subota
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
18/petak
18/petak
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
7749
3901
3957
6576
3195
3381
6493
3244
3249
6527
3204
3333
6300
3167
3196
7749
3901
3861
7244
3483
3957
6361
3458
3117
6545
3647
3505
6401
3451
3551
6011
3239
2945
6989
3432
3557
5687
2854
2924
voz/h
5010
2493
2517
4951
2452
2499
4907
2442
2465
5261
2619
2641
5199
2603
2596
5764
2903
2861
5425
2669
2757
4983
2488
2495
5192
2558
2634
5180
2633
2547
4560
2294
2267
4563
2288
2275
4113
1963
2150
548
257
290
459
216
243
434
214
220
498
239
259
534
250
284
778
364
414
823
365
458
668
319
349
628
292
335
537
265
272
408
198
211
391
182
209
402
180
222
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
5652
2785
2868
5590
2740
2850
5405
2679
2726
5802
2873
2929
5812
2894
2918
6723
3349
3373
6272
3043
3229
5717
2838
2878
5854
2828
3026
5763
2898
2865
4993
2494
2499
5002
2494
2508
4684
2164
2520
prosjek
radnim
danom
5351
2676
2675
4892
2459
2433
5230
2616
2614
5635
2816
2819
5518
2745
2774
6164
3095
3069
6179
3008
3171
5497
2735
2762
5765
2885
2880
5624
2896
2728
4917
2485
2432
4829
2405
2424
4282
2114
2168
prosjek
vikendom
6049
2993
3056
5734
2854
2880
6542
3267
3275
6248
3034
3214
5651
2807
2843
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
228
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
10.1/Thursday
I+II
29.3/Saturday
I
25.2/Monday
11/Thursday
II
11/Thursday
II
24/Wednesday
I
I+II
14/Friday
19/Wednesday
25/Tuesday
I
II
29/Wednesday
I+II
I+II
9/Thursday
29/Wednesday
I
II
30/Tuesday
I+II
24/Wednesday
I
30/Tuesday
6/Wednesday
II
27/Wednesday
II
21/Thursday
I
I+II
16/Wednesday
I+II
30/Wednesday
I
7/Monday
4/Wednesday
I+II
II
4/Wednesday
24/Tuesday
I
II
14/Wednesday
I+II
14/Wednesday
I
7/Wednesday
10/Thursday
II
17/Thursday
II
10/Thursday
I
I+II
28/Friday
19/Wednesday
II
29/Saturday
I
I+II
25/Monday
20/Wednesday
12/Tuesday
I
II
10/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
23/Wednesday
datum/dan
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
3
0
0
6
2
2
5
0
3
5
1
1
5
1
3
10
2
7
11
4
3
9
2
4
5
1
3
7
2
1
4
0
0
5
0
1
3
1
1
voz/h
9.2/Saturday
9.2/Saturday
9.1/Saturday
26/Friday
26/Friday
30/Tuesday
1/Saturday
7/Friday
8/Saturday
27/Monday
31/Friday
18/Saturday
2/Tuesday
23/Tuesday
2/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
30/Wednesday
21/Monday
31/Thursday
5/Thursday
13/Friday
26/Thursday
27/Tuesday
27/Tuesday
6/Tuesday
8/Tuesday
8/Tuesday
19/Saturday
28/Friday
28/Friday
29/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
3/Thursday
3/Thursday
20/Sunday
datum/dan
10
13
9
15
15
13
16
15
16
15
15
13
15
15
15
9
9
14
15
11
14
12
15
15
15
15
16
15
15
12
15
15
15
10
13
9
15
15
16
čas
maximum hour
688
368
450
609
341
300
518
315
308
540
296
262
510
270
270
556
364
288
519
299
283
462
270
254
496
312
270
497
317
289
488
282
252
688
368
450
469
255
255
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
7/Sunday
17/Sunday
17/Sunday
17/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
8/Sunday
11/Sunday
11/Sunday
18/Sunday
28/Monday
18/Friday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
10/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
29/Tuesday
29/Tuesday
27/Sunday
datum/dan
minimum day
2211
1122
1089
4038
1987
2051
4038
2024
2014
4719
2341
2378
5028
2348
2555
5575
2753
2822
5214
2530
2684
4980
2402
2472
5040
2452
2536
5116
2182
2166
2211
1122
1089
3835
1977
1857
3262
1612
1627
voz/h
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
TRAFFIC PARAMETERS
7.8/Thursday
26.8/Tuesday
31.7/Thursday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
11/Saturday
31/Friday
2/Tuesday
20/Saturday
2/Tuesday
7/Thursday
26/Tuesday
7/Thursday
31/Thursday
30/Wednesday
31/Thursday
5/Thursday
17/Tuesday
6/Friday
3/Saturday
27/Tuesday
6/Tuesday
19/Saturday
8/Tuesday
19/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
18/Friday
18/Friday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
7749
3901
3957
6576
3195
3381
6493
3244
3249
6527
3204
3333
6300
3167
3196
7749
3901
3861
7244
3483
3957
6361
3458
3117
6545
3647
3505
6401
3451
3551
6011
3239
2945
6989
3432
3557
5687
2854
2924
voz/h
5010
2493
2517
4951
2452
2499
4907
2442
2465
5261
2619
2641
5199
2603
2596
5764
2903
2861
5425
2669
2757
4983
2488
2495
5192
2558
2634
5180
2633
2547
4560
2294
2267
4563
2288
2275
4113
1963
2150
548
257
290
459
216
243
434
214
220
498
239
259
534
250
284
778
364
414
823
365
458
668
319
349
628
292
335
537
265
272
408
198
211
391
182
209
402
180
222
5652
2785
2868
5590
2740
2850
5405
2679
2726
5802
2873
2929
5812
2894
2918
6723
3349
3373
6272
3043
3229
5717
2838
2878
5854
2828
3026
5763
2898
2865
4993
2494
2499
5002
2494
2508
4684
2164
2520
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
5351
2676
2675
4892
2459
2433
5230
2616
2614
5635
2816
2819
5518
2745
2774
6164
3095
3069
6179
3008
3171
5497
2735
2762
5765
2885
2880
5624
2896
2728
4917
2485
2432
4829
2405
2424
4282
2114
2168
weekend
average
6049
2993
3056
5734
2854
2880
6542
3267
3275
6248
3034
3214
5651
2807
2843
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
6000
5306
5515
5558
2007
2008
5515
5558
2007
2008
5300
5282
5131
5066
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5306
5298
5280
5131
5066
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
229
230
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 5558 voz/dan - AADT 5558 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
PGDS 5558 voz/dan
AADT 5558 veh/day
450
Broj vozila-Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
7000
Dužina vozila
Vehicle length
6000
5000
>16,5 m
4000
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
231
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000029
Ugljevička Obrijež / 16+000,00
M 18 / Bijeljina 8 - Ugljevička Obrijež
PGDS-AADT
5558
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
10
14
15
15
15
15
12
15
Sat u godiniHour in year
947
951
7312
5080
5896
5296
5461
5776
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
srijedaWednesday
utorakTuesday
petakFriday
petakFriday
četvrtakThursday
Datum-Date
9
9
31
30
2
8
15
28
MjesecMonth
FebruarFebruary
FebruarFebruary
OktobarOctober
Juli-July
SeptembarSeptember
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
688
557
533
519
510
503
479
455
% - percent
12.38
10.02
9.59
9.34
9.18
9.05
8.62
8.19
u % PGDSa-in % of AADT |
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
232
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
Avgust-August
7041
7360
7148
7134
9932
2
5132
6493
6009
6920
7506
7023
7182
11544
7643
7197
7179
6805
3
6877
5528
6702
6973
8211
7314
7125
9235
7400
8142
7338
6533
4
7827
6630
6863
7325
7593
7049
7970
9367
7701
8000
7436
6780
5
6717
6585
6347
6643
8125
8332
7970
8962
8322
7266
6971
7227
6
4560
6266
6616
6163
10037
7913
7195
9046
7863
7657
6914
7040
7
4380
6663
6948
7879
8187
7416
8587
8787
7044
7366
7564
6020
8
7435
7198
6426
6758
8284
7461
7588
9778
7499
7271
8248
6711
7876
7110
8019
DecembarDecember
Juli-July
6919
NovembarNovember
Juni-June
6625
OktobarOctober
Maj-May
4232
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
6615
9
5787
8178
4701
6784
6287
7198
7556
9805
7662
7239
6592
7146
10
6798
5594
3664
7018
8028
6939
7660
8931
7273
7531
7162
6765
11
7091
6862
4172
7351
7069
6804
8602
9055
8736
8329
7051
6750
12
6302
6139
4629
7016
8149
7124
8644
8617
7767
7373
6573
7009
13
5776
5803
6478
6233
7432
7525
7739
8485
7640
7141
6762
6683
14
6224
6721
7069
6878
7354
7561
8137
8627
6721
7351
7640
5272
15
6540
6993
6967
7144
7171
6959
8014
9272
7666
7099
7134
6929
16
6494
6347
6210
6963
7750
8050
7845
9068
7262
6970
6474
6834
17
6378
5789
6709
7108
7265
8105
7912
8329
7134
8092
7108
6821
18
7035
6288
6540
7626
6741
6755
8492
8300
8191
7827
7038
7368
19
6467
6409
6098
7610
7155
6879
8823
9052
8095
6827
6831
8296
20
7824
6387
6185
7041
7387
7468
8218
8018
7765
7203
7537
7339
21
7289
6247
6408
6880
7104
7208
9117
8089
7430
7077
7472
6573
22
6670
6851
6325
7264
7672
6416
7905
8706
7655
6850
7370
7352
23
6246
6479
5974
6951
7998
6769
7641
8403
7572
6967
6040
7502
24
6241
5749
6500
8155
7712
7109
8066
7655
7427
7682
7210
7659
25
6459
6304
6577
6346
6691
6611
8942
8262
7369
7582
6711
7959
26
6311
6617
6288
7344
7064
6781
8977
8124
7838
6571
6245
8110
27
4998
6162
6525
6931
6983
7413
7844
7847
8172
7779
6348
7786
28
6394
6219
7403
7520
6945
7588
8572
9207
7124
7014
7076
6744
29
4827
6687
6942
8928
7301
6958
8309
8516
7628
6776
6580
8091
30
5981
6624
8726
7552
7267
9240
8395
7085
7175
5689
8945
31
6179
6912
8712
7713
UkupnoTotal
ProsjekAverage
7461
8597
8061
193471 186813 194730 215519 233574 217143 251718 273127 228560 229061 210312 221725
6241
6442
6282
7184
7535
7238
8120
8811
7619
7389
7010
7152
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
7256
233
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
234
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
90699
(%)
94.1
5,5-12 m
4855
(%)
5.0
12-16,5 m
773
(%)
0.8
<16,5 m
29
(%)
0.0
UkupnoTotal
96356
91684
94.4
4616
4.8
801
0.8
14
0.0
97115
182383
94.3
9471
4.9
1574
0.8
43
0.0
193471
87255
93.1
5409
5.8
999
1.1
34
0.0
93697
87048
93.5
5051
5.4
1009
1.1
8
0.0
93116
174303
93.3
10460
5.6
2008
1.1
42
0.0
186813
I
90769
92.9
5805
5.9
1075
1.1
15
0.0
97664
II
90471
93.2
5557
5.7
1025
1.1
13
0.0
97066
ukupno-total
181240
93.1
11362
5.8
2100
1.1
28
0.0
194730
I
100977
93.1
6180
5.7
1262
1.2
25
0.0
108444
II
100030
93.4
5744
5.4
1280
1.2
21
0.0
107075
ukupno-total
201007
93.3
11924
5.5
2542
1.2
46
0.0
215519
I
109541
93.7
6073
5.2
1326
1.1
22
0.0
116962
II
109575
94.0
5722
4.9
1295
1.1
20
0.0
116612
ukupno-total
219116
93.8
11795
5.0
2621
1.1
42
0.0
233574
I
102033
93.6
5760
5.3
1210
1.1
24
0.0
109027
II
101582
94.0
5376
5.0
1135
1.0
23
0.0
108116
ukupno-total
203615
93.8
11136
5.1
2345
1.1
47
0.0
217143
I
119002
93.8
6613
5.2
1270
1.0
26
0.0
126911
II
117208
93.9
6303
5.1
1279
1.0
17
0.0
124807
ukupno-total
236210
93.8
12916
5.1
2549
1.0
43
0.0
251718
I
127551
94.0
6758
5.0
1274
0.9
45
0.0
135628
II
129702
94.3
6535
4.8
1242
0.9
20
0.0
137499
ukupno-total
257253
94.2
13293
4.9
2516
0.9
65
0.0
273127
I
105939
92.4
7155
6.2
1480
1.3
23
0.0
114597
II
105020
92.2
7242
6.4
1680
1.5
21
0.0
113963
ukupno-total
210959
92.3
14397
6.3
3160
1.4
44
0.0
228560
I
106898
92.0
7532
6.5
1686
1.5
24
0.0
116140
II
103865
92.0
7490
6.6
1549
1.4
17
0.0
112921
ukupno-total
210763
92.0
15022
6.6
3235
1.4
41
0.0
229061
I
98109
92.8
6329
6.0
1294
1.2
33
0.0
105765
II
96579
92.4
6704
6.4
1240
1.2
24
0.0
104547
ukupno-total
194688
92.6
13033
6.2
2534
1.2
57
0.0
210312
I
106655
93.9
5725
5.0
1220
1.1
41
0.0
113641
II
100790
93.3
6131
5.7
1137
1.1
26
0.0
108084
207445
93.6
11856
5.3
2357
1.1
67
0.0
221725
1245428
93.3
74194
5.6
14869
1.1
341
0.0
1334832
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
I
II
1233554
93.4
72471
5.5
14672
1.1
224
0.0
1320921
ukupno-total
2478982
93.3
146665
5.5
29541
1.1
565
0.0
2655753
I
3403
93.3
203
5.6
41
1.1
1
0.0
3647
II
3370
93.4
198
5.5
40
1.1
1
0.0
3609
ukupno-total
6773
93.3
401
5.5
81
1.1
2
0.0
7256
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
II
I+II
29.3/subota
17/srijeda
I
4/četvrtak
II
17/srijeda
I
I+II
26/srijeda
I+II
28/petak
20/četvrtak
I
II
29/srijeda
I+II
22/srijeda
I
29/srijeda
25/četvrtak
II
25/četvrtak
23/utorak
I
II
6/srijeda
I+II
27/srijeda
26/utorak
I
II
23/srijeda
I+II
I+II
23/srijeda
I
II
4/srijeda
23/srijeda
I+II
24/utorak
I
19/četvrtak
28/srijeda
II
28/srijeda
13/utorak
I
II
3/četvrtak
I+II
I+II
2/srijeda
16/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
29/subota
13/srijeda
II
21/četvrtak
13/srijeda
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
31/četvrtak
30/srijeda
datum/dan
235
2
2
2
3
4
3
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
10
4
3
11
4
3
10
3
4
13
5
5
22
7
5
13
7
6
13
5
5
12
6
4
16
4
2
0
0
0
6
4
2
6
2
3
voz/h
6.5/utorak
9.8/subota
30.12/utorak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
8/subota
8/subota
7/petak
31/petak
18/subota
31/petak
27/subota
7/nedelja
11/četvrtak
2/subota
9/subota
2/subota
30/srijeda
7/ponedeljak
26/subota
5/četvrtak
5/četvrtak
8/nedelja
6/utorak
1/četvrtak
6/utorak
29/utorak
29/utorak
30/srijeda
28/petak
3/ponedeljak
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
12
13
14
14
11
14
13
11
17
16
11
16
14
19
15
13
13
19
12
8
16
12
19
13
12
19
12
13
13
16
15
7
15
9
14
9
16
16
12
čas
maksimalni čas
783
430
442
743
355
442
665
333
361
663
320
368
642
338
358
758
430
416
676
343
373
565
304
339
783
370
441
646
328
357
537
303
302
684
368
439
713
387
369
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
26/nedelja
29/srijeda
26/nedelja
14/nedelja
28/nedelja
14/nedelja
24/nedelja
31/nedelja
24/nedelja
3/četvrtak
3/četvrtak
1/utorak
22/nedelja
25/srijeda
22/nedelja
9/petak
9/petak
9/petak
6/nedelja
25/petak
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
10/nedelja
1/utorak
1/utorak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
3664
1851
1813
5272
2376
2896
5689
2887
2802
6571
3335
3213
6721
3282
3281
7655
3975
3651
7125
3525
3562
6416
3290
3064
6287
3126
3161
6163
3076
3069
3664
1851
1813
5528
2830
2638
4232
2075
2135
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
2.8/subota
2.8/subota
30/utorak
30/utorak
19/petak
8/subota
8/subota
8/subota
31/petak
31/petak
31/petak
11/četvrtak
11/četvrtak
11/četvrtak
2/subota
2/subota
2/subota
30/srijeda
30/srijeda
26/subota
5/četvrtak
5/četvrtak
5/četvrtak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
29/utorak
29/utorak
30/srijeda
28/petak
28/petak
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
4/petak
4/petak
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
11544
5662
5882
8945
4436
4689
8248
4080
4168
8597
4220
4377
8736
4397
4339
11544
5662
5882
9240
4631
4663
8332
4149
4183
10037
5020
5017
8928
4440
4516
7403
3692
3711
8178
4079
4099
7827
3970
3862
voz/h
6457
3227
3230
6489
3188
3302
6377
3193
3184
6657
3316
3341
6751
3385
3366
7565
3809
3756
7000
3476
3524
6317
3143
3174
6653
3324
3328
6456
3224
3232
5680
2853
2827
5855
2941
2914
5641
2850
2791
800
382
417
663
299
364
633
292
341
732
326
405
867
414
454
1245
626
619
1120
551
570
921
461
460
882
437
445
728
346
383
601
278
324
587
270
317
600
282
318
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
7339
3643
3696
7316
3572
3744
7027
3481
3546
7360
3608
3752
7673
3828
3845
8764
4388
4376
8100
4019
4081
7258
3604
3655
7666
3815
3851
7334
3646
3687
6268
3125
3143
6507
3232
3276
6598
3312
3286
prosjek
radnim
danom
7076
3536
3540
6682
3242
3441
6982
3491
3491
7472
3742
3730
7470
3720
3750
8908
4534
4374
8176
4046
4131
7191
3604
3586
7327
3678
3649
6885
3415
3470
6310
3144
3166
6270
3156
3114
5747
2885
2862
prosjek
vikendom
7955
3970
3985
7619
3799
3820
8811
4435
4375
8120
4026
4094
7238
3604
3634
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
236
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
17/Wednesday
I+II
II
4/Thursday
17/Wednesday
I
II
20/Thursday
26/Wednesday
28/Friday
I
II
29/Wednesday
I+II
29/Wednesday
22/Wednesday
I
II
25/Thursday
I+II
25/Thursday
II
23/Tuesday
I
I+II
6/Wednesday
I+II
26/Tuesday
I
27/Wednesday
23/Wednesday
I+II
II
23/Wednesday
23/Wednesday
I
II
4/Wednesday
I+II
24/Tuesday
I
19/Thursday
28/Wednesday
II
28/Wednesday
13/Tuesday
I
II
3/Thursday
I+II
2/Wednesday
16/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
21/Thursday
13/Wednesday
13/Wednesday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
30/Wednesday
datum/dan
2
2
2
3
4
3
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
10
4
3
11
4
3
10
3
4
13
5
5
22
7
5
13
7
6
13
5
5
12
6
4
16
4
2
0
0
0
6
4
2
6
2
3
voz/h
6.5/Tuesday
9.8/Saturday
30.12/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
8/Saturday
8/Saturday
7/Friday
31/Friday
18/Saturday
31/Friday
27/Saturday
7/Sunday
11/Thursday
2/Saturday
9/Saturday
2/Saturday
30/Wednesday
7/Monday
26/Saturday
5/Thursday
5/Thursday
8/Sunday
6/Tuesday
1/Thursday
6/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
30/Wednesday
28/Friday
3/Monday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
12
13
14
14
11
14
13
11
17
16
11
16
14
19
15
13
13
19
12
8
16
12
19
13
12
19
12
13
13
16
15
7
15
9
14
9
16
16
12
čas
maximum hour
783
430
442
743
355
442
665
333
361
663
320
368
642
338
358
758
430
416
676
343
373
565
304
339
783
370
441
646
328
357
537
303
302
684
368
439
713
387
369
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
26/Sunday
29/Wednesday
26/Sunday
14/Sunday
28/Sunday
14/Sunday
24/Sunday
31/Sunday
24/Sunday
3/Thursday
3/Thursday
1/Tuesday
22/Sunday
25/Wednesday
22/Sunday
9/Friday
9/Friday
9/Friday
6/Sunday
25/Friday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
10/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
3664
1851
1813
5272
2376
2896
5689
2887
2802
6571
3335
3213
6721
3282
3281
7655
3975
3651
7125
3525
3562
6416
3290
3064
6287
3126
3161
6163
3076
3069
3664
1851
1813
5528
2830
2638
4232
2075
2135
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
2.8/Saturday
2.8/Saturday
30/Tuesday
30/Tuesday
19/Friday
8/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
11/Thursday
11/Thursday
11/Thursday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
26/Saturday
5/Thursday
5/Thursday
5/Thursday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
30/Wednesday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
4/Friday
4/Friday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
11544
5662
5882
8945
4436
4689
8248
4080
4168
8597
4220
4377
8736
4397
4339
11544
5662
5882
9240
4631
4663
8332
4149
4183
10037
5020
5017
8928
4440
4516
7403
3692
3711
8178
4079
4099
7827
3970
3862
voz/h
6457
3227
3230
6489
3188
3302
6377
3193
3184
6657
3316
3341
6751
3385
3366
7565
3809
3756
7000
3476
3524
6317
3143
3174
6653
3324
3328
6456
3224
3232
5680
2853
2827
5855
2941
2914
5641
2850
2791
800
382
417
663
299
364
633
292
341
732
326
405
867
414
454
1245
626
619
1120
551
570
921
461
460
882
437
445
728
346
383
601
278
324
587
270
317
600
282
318
7339
3643
3696
7316
3572
3744
7027
3481
3546
7360
3608
3752
7673
3828
3845
8764
4388
4376
8100
4019
4081
7258
3604
3655
7666
3815
3851
7334
3646
3687
6268
3125
3143
6507
3232
3276
6598
3312
3286
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
7076
3536
3540
6682
3242
3441
6982
3491
3491
7472
3742
3730
7470
3720
3750
8908
4534
4374
8176
4046
4131
7191
3604
3586
7327
3678
3649
6885
3415
3470
6310
3144
3166
6270
3156
3114
5747
2885
2862
weekend
average
7955
3970
3985
7619
3799
3820
8811
4435
4375
8120
4026
4094
7238
3604
3634
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
9000
8000
7676
7220
7128
7007
6929
2005
2006
7260
7256
2007
2008
7259
7256
2007
2008
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
9000
8000
7677
7220
7128
7007
6928
2005
2006
voz / dan - vehicle / day
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
237
238
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 7256 voz/dan - AADT 7256 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 - Glavičice
PGDS 7256 voz/dan
AADT 7256 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7800
Broj vozila-Number of vehicles
7600
7400
Dužina vozila
Vehicle length
7200
7000
6800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
6600
6400
6200
6000
5800
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
10000
9000
Dužina vozila
Vehicle length
8000
7000
>16,5 m
6000
12-16,5 m
5000
5,5-12 m
4000
<5,5 m
3000
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
239
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
PGDS-AADT
000030
Kojčinovac / 6+000,00
M 14.1 / Bijeljina 8 – Glavičice
7256
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
15
18
11
17
16
12
15
Sat u godiniHour in year
3037
8752
5155
8772
474
4865
61
6832
Dan-Day of
week
utorakTuesday
utorakTuesday
subotaSaturday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
četvrtakThursday
subotaSaturday
Datum-Date
6
30
2
31
20
21
3
11
MjesecMonth
Maj-May
DecembarDecember
AvgustAugust
DecembarDecember
JanuarJanuary
Juli-July
JanuarJanuary
OktobarOctober
VrijednostValue
783
716
694
669
653
643
614
588
% - percent
10.79
9.87
9.56
9.22
9.00
8.86
8.46
8.10
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
240
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
Avgust-August
5610
5657
5758
5812
8363
6374
6025
6963
5570
2
4210
5489
4828
5504
6464
5988
5877
8361
6104
6260
6178
5327
3
5396
5260
5255
5605
7376
6100
5889
8248
5841
7218
5913
5365
4
6376
5150
5201
6272
6816
5886
6781
8049
6219
7521
5751
5682
5
5619
4756
4904
5777
6929
6801
6775
7294
7021
6687
5684
5946
6
3645
4789
5318
5380
8307
6626
6231
7209
6527
6360
5551
6044
7
3729
4943
5921
6199
7007
6546
6952
7289
5900
5820
6624
5317
8
5842
5962
5309
5593
6948
6351
6099
8159
6177
6011
6950
5431
DecembarDecember
Juli-July
5321
NovembarNovember
Juni-June
5741
OktobarOctober
Maj-May
3452
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
5100
6529
4703
5488
5841
6082
6181
7965
5822
5807
5624
5776
10
5556
4569
3147
5902
6720
5643
6527
7919
6155
6784
5955
5270
11
5762
5513
3253
6387
5894
5647
7543
7606
6958
6651
6067
5546
12
5454
5100
3659
6152
6736
5834
7790
6992
6762
6373
5850
5876
13
4658
4671
5236
5345
6015
6587
7223
6844
6768
5811
5751
5675
14
5082
5494
5746
5924
5973
6505
6907
7503
5649
6007
6485
4844
15
5294
5584
5719
5609
5801
6038
6584
8130
5990
5842
6289
5611
16
5261
5261
5309
5656
6591
5945
6386
7815
5676
5926
5822
5428
17
5163
4687
5573
5743
6282
6360
6672
6981
5959
6555
5730
5545
18
5817
5192
5129
6465
5910
5734
7454
6703
5860
6621
5682
6106
19
5760
5006
4895
7003
5994
5652
7886
7101
6959
6325
5599
7868
20
7241
4957
4962
5713
5843
6471
8318
6529
6609
6475
6291
6568
21
5884
5128
5254
5923
5800
6312
7552
6435
5867
5690
6812
5423
22
5151
5722
5165
5889
6054
5671
6150
7321
6230
5327
6324
6087
23
4974
5344
4783
5583
7084
5824
5987
7081
5938
5666
5193
5260
24
5075
4678
5408
7362
6397
5646
6114
6952
5893
6582
5909
4870
25
5433
4948
5356
6060
5841
5688
7179
6733
5872
6262
5101
5609
26
5338
5123
5193
6913
5935
5802
7293
6486
6607
5447
4919
6501
27
3982
4984
5264
6221
5848
6652
6467
6786
6823
6420
5116
6537
28
5199
5304
6474
6940
5584
6630
7204
7310
6027
5530
5815
5007
29
4997
5604
6110
7704
5800
5965
6636
7274
6392
5908
5642
6046
30
3342
5667
7355
6543
6385
7674
7396
6021
5800
4786
4913
31
4787
5941
6923
6821
UkupnoTotal
ProsjekAverage
6414
7593
5709
158579 151488 160003 183277 196404 183129 211066 227655 187000 193304 176376 176757
5115
5224
5161
6109
6336
6104
6809
7344
6233
6236
5879
5702
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
6025
241
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
242
0.0
UkupnoTotal
79211
74376
93.7
4014
5.1
972
1.2
6
0.0
79368
147598
93.1
8665
5.5
2276
1.4
40
0.0
158579
69470
91.7
5003
6.6
1278
1.7
25
0.0
75776
69664
92.0
4846
6.4
1190
1.6
12
0.0
75712
139134
91.8
9849
6.5
2468
1.6
37
0.0
151488
7.1
1575
2.0
18
0.0
80222
1356
1.7
13
0.0
79781
160003
145796
91.1
11245
7.0
2931
1.8
31
0.0
I
83453
90.7
6650
7.2
1899
2.1
47
0.1
92049
II
83869
91.9
5868
6.4
1478
1.6
13
0.0
91228
167322
91.3
12518
6.8
3377
1.8
60
0.0
183277
I
89211
91.1
6688
6.8
1944
2.0
33
0.0
97876
II
90759
92.1
6255
6.3
1495
1.5
19
0.0
98528
179970
91.6
12943
6.6
3439
1.8
52
0.0
196404
I
84214
91.9
6053
6.6
1368
1.5
18
0.0
91653
II
84661
92.5
5594
6.1
1205
1.3
16
0.0
91476
168875
92.2
11647
6.4
2573
1.4
34
0.0
183129
97147
92.1
6810
6.5
1519
1.4
28
0.0
105504
II
97756
92.6
6416
6.1
1375
1.3
15
0.0
105562
194903
92.3
13226
6.3
2894
1.4
43
0.0
211066
I
103614
92.2
7100
6.3
1664
1.5
29
0.0
112407
II
107138
93.0
6689
5.8
1404
1.2
17
0.0
115248
ukupno-total
227655
210752
92.6
13789
6.1
3068
1.3
46
0.0
I
83615
90.0
7518
8.1
1760
1.9
24
0.0
92917
II
85318
90.7
7040
7.5
1719
1.8
6
0.0
94083
187000
168933
90.3
14558
7.8
3479
1.9
30
0.0
I
87211
90.2
7717
8.0
1763
1.8
38
0.0
96729
II
88299
91.4
6828
7.1
1441
1.5
7
0.0
96575
175510
90.8
14545
7.5
3204
1.7
45
0.0
193304
I
80378
91.2
6311
7.2
1389
1.6
56
0.1
88134
II
81467
92.3
5650
6.4
1111
1.3
14
0.0
88242
161845
91.8
11961
6.8
2500
1.4
70
0.0
176376
I
81640
92.1
5681
6.4
1242
1.4
49
0.1
88612
II
81891
92.9
5122
5.8
1117
1.3
15
0.0
88145
163531
92.5
10803
6.1
2359
1.3
64
0.0
176757
1006079
91.4
75907
6.9
18705
1.7
399
0.0
1101090
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
34
(%)
6.9
ukupno-total
DecembarDecember
1.6
<16,5 m
5725
ukupno-total
NovembarNovember
1304
(%)
5520
ukupno-total
OktobarOctober
5.9
12-16,5 m
90.9
ukupno-total
SeptembarSeptember
4651
(%)
91.4
I
AvgustAugust
92.4
5,5-12 m
72904
ukupno-total
Juli-July
73222
(%)
72892
ukupno-total
Juni-June
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
I
II
1018090
92.2
69842
6.3
15863
1.4
153
0.0
1103948
ukupno-total
2024169
91.8
145749
6.6
34568
1.6
552
0.0
2205038
I
2749
91.4
207
6.9
51
1.7
1
0.0
3008
II
2782
92.2
191
6.3
43
1.4
0
0.0
3016
ukupno-total
5531
91.8
398
6.6
94
1.6
2
0.0
6025
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
II
I+II
29.3/subota
24/srijeda
I
24/srijeda
II
I
I+II
11/utorak
23/utorak
I+II
26/srijeda
I
6/četvrtak
9/četvrtak
II
9/četvrtak
II
28/utorak
I
I+II
3/srijeda
I+II
30/utorak
I
10/srijeda
27/srijeda
II
27/srijeda
II
26/utorak
I
I+II
1/utorak
I+II
24/četvrtak
24/četvrtak
I
II
4/srijeda
I+II
19/četvrtak
I
11/srijeda
15/četvrtak
II
15/četvrtak
27/utorak
I
II
9/srijeda
I+II
I+II
9/srijeda
15/utorak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
29/subota
6/srijeda
II
27/srijeda
26/utorak
I
II
30/srijeda
I+II
I+II
30/srijeda
29/utorak
datum/dan
243
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
4
2
3
2
2
3
2
2
2
4
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
7
2
4
11
4
5
12
5
4
13
6
4
24
10
9
21
9
9
15
4
6
11
4
3
12
5
4
0
0
0
7
1
5
8
2
4
voz/h
19.12/petak
31.10/petak
9.1/subota
19/petak
19/petak
19/petak
7/petak
7/petak
3/ponedeljak
31/petak
31/petak
31/petak
11/četvrtak
1/ponedeljak
2/utorak
3/nedelja
30/subota
4/ponedeljak
20/nedelja
22/utorak
26/subota
5/četvrtak
17/utorak
27/petak
6/utorak
7/srijeda
6/utorak
29/utorak
30/srijeda
29/utorak
28/petak
28/petak
13/četvrtak
9/subota
15/petak
9/subota
20/nedelja
8/utorak
20/nedelja
datum/dan
15
15
9
15
15
17
15
15
6
15
15
17
15
15
7
18
15
11
19
15
17
16
15
6
16
15
12
12
15
11
15
15
6
9
15
9
17
15
17
čas
maksimalni čas
619
372
346
619
337
337
562
348
281
603
372
300
518
311
269
572
351
288
550
327
283
477
304
282
600
340
305
558
341
267
487
298
263
601
302
346
607
331
334
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
24/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
14/nedelja
16/utorak
14/nedelja
21/četvrtak
21/četvrtak
21/četvrtak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
10/utorak
11/srijeda
22/nedelja
28/srijeda
28/srijeda
28/srijeda
13/nedelja
13/nedelja
6/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/nedelja
13/srijeda
10/nedelja
30/srijeda
1/utorak
30/srijeda
datum/dan
minimalni dan
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
3147
1571
1576
4844
2394
2417
4786
2423
2363
5327
2672
2655
5649
2831
2750
6435
3274
3161
5812
2924
2888
5643
2805
2748
5584
2787
2797
5345
2646
2687
3147
1571
1576
4569
2307
2122
3342
1659
1672
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
1.8/petak
20.7/nedelja
2.8/subota
19/petak
19/petak
19/petak
1/subota
8/subota
1/subota
31/petak
31/petak
31/petak
5/petak
27/subota
5/petak
1/petak
3/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
5/četvrtak
5/četvrtak
5/četvrtak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
29/utorak
29/utorak
29/utorak
28/petak
28/petak
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
8363
4308
4269
7868
3944
3924
6963
3538
3504
7593
3733
3860
7021
3533
3506
8363
4238
4269
8318
4308
4056
6801
3417
3384
8307
4183
4124
7704
3836
3868
6474
3243
3231
6529
3235
3294
7241
3601
3640
voz/h
5249
2627
2622
5047
2508
2539
5224
2610
2613
5511
2755
2756
5456
2742
2714
6119
3102
3017
5714
2872
2843
5207
2599
2607
5470
2740
2730
5370
2668
2703
4623
2301
2322
4717
2358
2359
4508
2257
2252
775
389
386
655
335
320
656
331
324
724
360
364
778
394
383
1225
616
609
1094
534
561
898
450
448
866
438
428
739
373
365
538
273
265
507
252
254
607
304
304
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
6002
3001
3002
5711
2847
2864
5779
2885
2894
6149
3073
3076
6220
3125
3094
7244
3652
3592
6656
3327
3329
6064
3024
3040
6357
3182
3176
6089
3033
3055
5099
2539
2561
5222
2600
2622
5295
2651
2644
prosjek
radnim
danom
6074
3050
3024
5677
2833
2844
6053
3040
3013
6486
3237
3249
6271
3166
3105
7554
3857
3697
7248
3631
3617
6197
3108
3090
6301
3173
3128
6150
3056
3094
5291
2647
2645
5227
2638
2589
4867
2434
2433
prosjek
vikendom
6630
3331
3299
6233
3136
3097
7344
3718
3626
6809
3405
3403
6104
3049
3055
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
244
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
24/Wednesday
II
24/Wednesday
II
23/Tuesday
I
I+II
6/Thursday
11/Tuesday
26/Wednesday
I
II
9/Thursday
I+II
9/Thursday
II
28/Tuesday
I
I+II
3/Wednesday
I+II
30/Tuesday
I
10/Wednesday
27/Wednesday
II
27/Wednesday
II
I
I+II
1/Tuesday
26/Tuesday
I+II
24/Thursday
I
24/Thursday
4/Wednesday
I+II
II
11/Wednesday
I
II
15/Thursday
19/Thursday
I+II
27/Tuesday
I
15/Thursday
9/Wednesday
II
9/Wednesday
II
15/Tuesday
I
I+II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
I
29/Saturday
6/Wednesday
II
27/Wednesday
26/Tuesday
I
II
30/Wednesday
I+II
I+II
30/Wednesday
29/Tuesday
datum/dan
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
4
2
3
2
2
3
2
2
2
4
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
7
2
4
11
4
5
12
5
4
13
6
4
24
10
9
21
9
9
15
4
6
11
4
3
12
5
4
0
0
0
7
1
5
8
2
4
voz/h
19.12/Friday
31.10/Friday
9.1/Saturday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
7/Friday
7/Friday
3/Monday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
11/Thursday
1/Monday
2/Tuesday
3/Sunday
30/Saturday
4/Monday
20/Sunday
22/Tuesday
26/Saturday
5/Thursday
17/Tuesday
27/Friday
6/Tuesday
7/Wednesday
6/Tuesday
29/Tuesday
30/Wednesday
29/Tuesday
28/Friday
28/Friday
13/Thursday
9/Saturday
15/Friday
9/Saturday
20/Sunday
8/Tuesday
20/Sunday
datum/dan
15
15
9
15
15
17
15
15
6
15
15
17
15
15
7
18
15
11
19
15
17
16
15
6
16
15
12
12
15
11
15
15
6
9
15
9
17
15
17
čas
maximum hour
619
372
346
619
337
337
562
348
281
603
372
300
518
311
269
572
351
288
550
327
283
477
304
282
600
340
305
558
341
267
487
298
263
601
302
346
607
331
334
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
14/Sunday
14/Sunday
24/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
14/Sunday
16/Tuesday
14/Sunday
21/Thursday
21/Thursday
21/Thursday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
10/Tuesday
11/Wednesday
22/Sunday
28/Wednesday
28/Wednesday
28/Wednesday
13/Sunday
13/Sunday
6/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
10/Sunday
13/Wednesday
10/Sunday
30/Wednesday
1/Tuesday
30/Wednesday
datum/dan
minimum day
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
3147
1571
1576
4844
2394
2417
4786
2423
2363
5327
2672
2655
5649
2831
2750
6435
3274
3161
5812
2924
2888
5643
2805
2748
5584
2787
2797
5345
2646
2687
3147
1571
1576
4569
2307
2122
3342
1659
1672
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
1.8/Friday
20.7/Sunday
2.8/Saturday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
1/Saturday
8/Saturday
1/Saturday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
5/Friday
27/Saturday
5/Friday
1/Friday
3/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
5/Thursday
5/Thursday
5/Thursday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
8363
4308
4269
7868
3944
3924
6963
3538
3504
7593
3733
3860
7021
3533
3506
8363
4238
4269
8318
4308
4056
6801
3417
3384
8307
4183
4124
7704
3836
3868
6474
3243
3231
6529
3235
3294
7241
3601
3640
voz/h
5249
2627
2622
5047
2508
2539
5224
2610
2613
5511
2755
2756
5456
2742
2714
6119
3102
3017
5714
2872
2843
5207
2599
2607
5470
2740
2730
5370
2668
2703
4623
2301
2322
4717
2358
2359
4508
2257
2252
775
389
386
655
335
320
656
331
324
724
360
364
778
394
383
1225
616
609
1094
534
561
898
450
448
866
438
428
739
373
365
538
273
265
507
252
254
607
304
304
6002
3001
3002
5711
2847
2864
5779
2885
2894
6149
3073
3076
6220
3125
3094
7244
3652
3592
6656
3327
3329
6064
3024
3040
6357
3182
3176
6089
3033
3055
5099
2539
2561
5222
2600
2622
5295
2651
2644
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
6074
3050
3024
5677
2833
2844
6053
3040
3013
6486
3237
3249
6271
3166
3105
7554
3857
3697
7248
3631
3617
6197
3108
3090
6301
3173
3128
6150
3056
3094
5291
2647
2645
5227
2638
2589
4867
2434
2433
weekend
average
6630
3331
3299
6233
3136
3097
7344
3718
3626
6809
3405
3403
6104
3049
3055
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
7000
6025
5856
6000
5616
5325
5262
2002
2003
5545
5456
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6025
5856
6000
5616
5545
5457
5325
5262
2002
2003
voz / dan - vehicle / day
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
245
246
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 6025 voz/dan - AADT 6025 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
PGDS 6025 voz/dan
AADT 6025 veh/day
450
Broj vozila-Number of vehicles
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
7000
Broj vozila-Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
8000
Dužina vozila
Vehicle length
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
247
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000031
Tršić / 16+400,00
M 19 / Šepak - Karakaj 3
PGDS-AADT
6025
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
15
12
18
14
13
15
13
15
Sat u godiniHour in year
8488
8485
3043
2871
2870
5824
5150
928
Dan-Day of
week
petakFriday
petakFriday
utorakTuesday
utorakTuesday
utorakTuesday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
Datum-Date
19
19
6
29
29
30
2
8
MjesecMonth
DecembarDecember
DecembarDecember
Maj-May
April-April
April-April
AvgustAugust
AvgustAugust
FebruarFebruary
VrijednostValue
619
590
564
546
530
522
500
477
% - percent
10.27
9.79
9.36
9.06
8.80
8.66
8.30
7.92
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
248
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
Avgust-August
2529
2665
2506
2931
4113
2545
2893
2866
2272
2
1608
1840
1980
2468
3000
2562
2923
3758
2504
2695
2708
2260
3
1889
1433
2094
2567
2716
2723
2855
3716
2489
3125
2655
2321
4
2269
1688
2229
2718
2980
2512
3316
3561
2639
2740
2635
2623
5
2281
1759
2158
2497
2936
2814
3012
3482
2913
2524
2801
2798
6
991
1672
2000
2215
2951
3019
2903
3141
2732
2767
2739
2433
7
1126
1738
2507
2718
2580
2884
3402
3234
2528
2722
3173
1954
8
2139
2334
2168
2432
2547
2586
3117
3399
2760
2775
3038
2061
DecembarDecember
Juli-July
2190
NovembarNovember
Juni-June
2095
OktobarOctober
Maj-May
1134
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2080
2826
1969
2435
2867
2710
3104
3291
2934
2772
2601
2562
10
2099
1858
1150
2565
3117
2613
4070
3197
2726
3222
2612
2230
11
2257
2021
1164
2924
2263
2716
5004
3614
2581
2910
2727
2243
12
2441
2028
1308
2503
2610
2728
3812
3130
3062
3033
2761
2429
13
1754
1967
1601
2134
2447
3131
3286
2973
2661
2754
2674
2072
14
1871
2341
2595
2583
2462
2954
3445
3014
2575
2838
3201
1815
15
2125
2223
2392
2400
2714
2770
3433
3310
2585
2708
2646
2281
16
2075
2040
1972
2437
2854
2795
3147
3244
2582
2982
2412
2337
17
2146
1857
2174
2484
2396
2787
3272
3100
2745
3096
2641
2352
18
2364
2161
2136
2961
2218
2647
3615
3093
2695
2697
2669
2515
19
2502
2112
2024
2706
2419
2870
3678
2903
3173
2794
2618
2717
20
2455
2091
1927
2311
2291
3388
3841
2791
2713
2908
3043
2228
21
2468
2192
2297
2548
2252
3087
3804
3032
2501
2684
2775
2077
22
2213
2413
2007
2612
2505
2716
3105
3030
2862
2282
2186
2124
23
2000
2260
1797
2385
2789
2777
3078
2870
2646
2749
2141
2340
24
2053
1790
2282
2508
2718
2736
3120
2750
2734
3188
2279
2227
25
2361
2070
2147
3203
2465
2786
3637
2957
2790
2776
2109
2296
26
2251
2128
2202
3160
2276
2883
3519
2709
3099
2599
1818
2354
27
1539
2137
2213
2372
2664
3215
3066
2614
2783
2924
2264
2507
28
1756
2152
2695
2674
2387
3039
3285
2565
2535
2674
2399
1838
29
1780
2322
2412
2178
2701
2757
3098
2951
2850
2684
2070
2474
30
1807
2367
2989
3103
2983
3449
2785
2642
2918
1806
2691
31
1823
2506
2703
3444
2622
UkupnoTotal
61657
59548
64663
77216
81596
84694 104771
96949
81584
87876
77067
71808
ProsjekAverage
1989
2053
2086
2574
2632
3127
2719
2835
2569
2316
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2594
2823
3380
3443
2377
249
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
SmjerDirection
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
250
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
26099
(%)
86.1
5,5-12 m
3512
(%)
11.6
12-16,5 m
667
(%)
2.2
<16,5 m
31
(%)
0.1
UkupnoTotal
30309
II
27089
86.4
3546
11.3
700
2.2
13
0.0
31348
ukupno-total
53188
86.3
7058
11.4
1367
2.2
44
0.1
61657
I
24420
83.6
3863
13.2
888
3.0
36
0.1
29207
II
25574
84.3
3914
12.9
847
2.8
6
0.0
30341
ukupno-total
49994
84.0
7777
13.1
1735
2.9
42
0.1
59548
I
25863
81.3
4868
15.3
1025
3.2
48
0.2
31804
II
26919
81.9
4946
15.1
983
3.0
11
0.0
32859
ukupno-total
52782
81.6
9814
15.2
2008
3.1
59
0.1
64663
I
31192
81.7
5550
14.5
1348
3.5
69
0.2
38159
II
32218
82.5
5566
14.3
1263
3.2
10
0.0
39057
ukupno-total
63410
82.1
11116
14.4
2611
3.4
79
0.1
77216
I
32673
82.2
5740
14.4
1284
3.2
63
0.2
39760
II
34721
83.0
5793
13.8
1311
3.1
11
0.0
41836
ukupno-total
67394
82.6
11533
14.1
2595
3.2
74
0.1
81596
I
34886
82.9
5655
13.4
1450
3.4
66
0.2
42057
II
35576
83.4
5730
13.4
1316
3.1
15
0.0
42637
ukupno-total
70462
83.2
11385
13.4
2766
3.3
81
0.1
84694
I
43759
84.3
6529
12.6
1554
3.0
80
0.2
51922
II
44882
84.9
6495
12.3
1450
2.7
22
0.0
52849
ukupno-total
88641
84.6
13024
12.4
3004
2.9
102
0.1
104771
I
38589
83.3
6227
13.4
1453
3.1
46
0.1
46315
II
42992
84.9
6317
12.5
1313
2.6
12
0.0
50634
ukupno-total
81581
84.1
12544
12.9
2766
2.9
58
0.1
96949
I
31169
78.9
6720
17.0
1503
3.8
96
0.2
39488
II
33856
80.4
6840
16.2
1386
3.3
14
0.0
42096
ukupno-total
65025
79.7
13560
16.6
2889
3.5
110
0.1
81584
I
33002
76.6
8260
19.2
1719
4.0
128
0.3
43109
II
34697
77.5
8348
18.6
1710
3.8
12
0.0
44767
ukupno-total
67699
77.0
16608
18.9
3429
3.9
140
0.2
87876
I
29472
78.1
6773
17.9
1395
3.7
110
0.3
37750
II
30940
78.7
6915
17.6
1447
3.7
15
0.0
39317
ukupno-total
60412
78.4
13688
17.8
2842
3.7
125
0.2
77067
I
29976
84.8
4209
11.9
1095
3.1
69
0.2
35349
II
31078
85.2
4290
11.8
1076
3.0
15
0.0
36459
61054
85.0
8499
11.8
2171
3.0
84
0.1
71808
381100
81.9
67906
14.6
15381
3.3
842
0.2
465229
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
I
II
400542
82.7
68700
14.2
14802
3.1
156
0.0
484200
ukupno-total
781642
82.3
136606
14.4
30183
3.2
998
0.1
949429
I
1041
81.9
186
14.6
42
3.3
2
0.2
1271
II
1094
82.7
188
14.2
40
3.1
0
0.0
1323
ukupno-total
2136
82.3
373
14.4
82
3.2
3
0.1
2594
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
10.1/četvrtak
29.3/subota
I+II
2.1/srijeda
II
I
10/srijeda
8/ponedeljak
8/ponedeljak
I
II
26/srijeda
I+II
26/srijeda
II
17/ponedeljak
I
I+II
7/utorak
22/srijeda
II
22/srijeda
I
I+II
18/četvrtak
I+II
18/četvrtak
I
24/srijeda
26/utorak
II
27/srijeda
II
28/četvrtak
I
I+II
25/petak
24/četvrtak
II
I
I+II
13/petak
3/četvrtak
I+II
2/ponedeljak
I
23/ponedeljak
14/srijeda
I+II
II
28/srijeda
29/četvrtak
I
II
10/četvrtak
I+II
22/utorak
I
28/ponedeljak
29/subota
II
29/subota
II
29/subota
I
I+II
7/četvrtak
I+II
22/petak
I
28/četvrtak
7/ponedeljak
I+II
II
10/četvrtak
2/srijeda
datum/dan
251
2
3
2
1
4
1
3
3
1
1
2
1
2
3
1
3
4
1
3
4
2
2
2
3
2
3
2
2
3
1
2
2
2
1
4
1
3
3
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
4
1
1
6
1
1
7
2
2
8
2
2
12
4
5
14
4
7
10
4
4
6
1
3
5
1
1
0
0
0
3
1
1
1
0
0
voz/h
11.7/petak
20.7/nedelja
11.7/petak
19/petak
5/petak
9/utorak
14/petak
8/subota
14/petak
31/petak
31/petak
31/petak
26/petak
26/petak
21/nedelja
1/petak
10/nedelja
1/petak
11/petak
20/nedelja
11/petak
20/petak
21/subota
21/subota
5/ponedeljak
10/subota
10/subota
25/petak
4/petak
25/petak
30/nedelja
28/petak
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
5/subota
5/subota
20/nedelja
datum/dan
17
14
17
15
15
15
15
10
15
15
15
16
14
14
16
17
17
16
17
14
17
15
14
11
15
9
15
17
15
17
18
15
16
9
15
9
13
13
16
čas
maksimalni čas
509
235
403
248
139
133
278
151
133
290
175
148
261
144
122
289
166
141
509
235
403
266
183
151
257
167
161
257
136
147
221
130
121
278
150
211
290
159
131
voz/h
6.1/nedelja
1.1/utorak
7.1/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
28/nedelja
30/nedelja
26/srijeda
30/nedelja
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
3/srijeda
2/utorak
28/nedelja
28/četvrtak
31/nedelja
27/srijeda
3/četvrtak
3/četvrtak
6/nedelja
1/nedelja
8/nedelja
1/nedelja
18/nedelja
18/nedelja
17/subota
13/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
10/ponedeljak
11/utorak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
6/nedelja
1/utorak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
991
477
484
1815
907
887
1806
920
867
2282
1162
1120
2489
1254
1196
2565
1366
1187
2855
1436
1390
2506
1268
1218
2218
1101
1111
2134
1077
1057
1150
595
541
1433
768
665
991
477
484
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
11.7/petak
10.7/četvrtak
11.7/petak
5/petak
5/petak
5/petak
14/petak
14/petak
7/petak
31/petak
31/petak
31/petak
19/petak
26/petak
19/petak
1/petak
1/petak
1/petak
11/petak
10/četvrtak
11/petak
20/petak
20/petak
20/petak
10/subota
10/subota
30/petak
25/petak
25/petak
26/subota
28/petak
28/petak
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
19/subota
19/subota
12/subota
datum/dan
maksimalni dan
5004
2380
2805
2798
1444
1354
3201
1661
1540
3443
1727
1716
3173
1647
1527
4113
2004
2109
5004
2380
2805
3388
1640
1748
3117
1632
1492
3203
1595
1620
2695
1378
1317
2826
1390
1436
2502
1315
1200
voz/h
2325
1198
1127
2112
1076
1037
2341
1200
1141
2557
1312
1244
2447
1271
1176
2702
1437
1265
2923
1508
1415
2486
1271
1215
2344
1213
1131
2341
1193
1149
1913
980
933
1888
970
918
1828
936
892
269
125
144
204
100
104
227
110
117
278
132
146
273
132
141
425
196
229
456
197
259
337
150
187
288
137
151
232
109
123
172
80
93
165
76
89
161
75
86
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2627
1334
1292
2386
1207
1179
2622
1328
1294
2861
1453
1408
2753
1414
1338
3125
1621
1503
3376
1704
1672
2828
1414
1414
2605
1327
1277
2572
1303
1269
2067
1048
1019
2078
1051
1027
2090
1062
1029
prosjek
radnim
danom
2523
1298
1225
2116
1086
1029
2477
1280
1197
2759
1418
1341
2629
1373
1255
3133
1658
1475
3390
1707
1683
2811
1438
1373
2676
1385
1291
2578
1299
1278
2125
1085
1040
1988
1034
954
1849
941
907
prosjek
vikendom
3016
1543
1474
2719
1403
1316
3127
1633
1494
3380
1705
1675
2823
1421
1402
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
252
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
10.1/Thursday
29.3/Saturday
I+II
2.1/Wednesday
I
II
8/Monday
I+II
8/Monday
10/Wednesday
I
II
26/Wednesday
I+II
17/Monday
26/Wednesday
I
II
7/Tuesday
22/Wednesday
22/Wednesday
I
II
18/Thursday
I+II
24/Wednesday
18/Thursday
I
II
26/Tuesday
I+II
27/Wednesday
II
28/Thursday
I
I+II
25/Friday
24/Thursday
II
3/Thursday
I
I+II
13/Friday
I+II
2/Monday
I
23/Monday
14/Wednesday
I+II
II
28/Wednesday
29/Thursday
I
II
28/Monday
10/Thursday
22/Tuesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
II
I
I+II
7/Thursday
29/Saturday
I+II
22/Friday
I
28/Thursday
7/Monday
I+II
II
10/Thursday
2/Wednesday
datum/dan
2
3
2
1
4
1
3
3
1
1
2
1
2
3
1
3
4
1
3
4
2
2
2
3
2
3
2
2
3
1
2
2
2
1
4
1
3
3
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
4
1
1
6
1
1
7
2
2
8
2
2
12
4
5
14
4
7
10
4
4
6
1
3
5
1
1
0
0
0
3
1
1
1
0
0
voz/h
11.7/Friday
20.7/Sunday
11.7/Friday
19/Friday
5/Friday
9/Tuesday
14/Friday
8/Saturday
14/Friday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
26/Friday
26/Friday
21/Sunday
1/Friday
10/Sunday
1/Friday
11/Friday
20/Sunday
11/Friday
20/Friday
21/Saturday
21/Saturday
5/Monday
10/Saturday
10/Saturday
25/Friday
4/Friday
25/Friday
30/Sunday
28/Friday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
20/Sunday
datum/dan
17
14
17
15
15
15
15
10
15
15
15
16
14
14
16
17
17
16
17
14
17
15
14
11
15
9
15
17
15
17
18
15
16
9
15
9
13
13
16
čas
maximum hour
509
235
403
248
139
133
278
151
133
290
175
148
261
144
122
289
166
141
509
235
403
266
183
151
257
167
161
257
136
147
221
130
121
278
150
211
290
159
131
voz/h
6.1/Sunday
1.1/Tuesday
7.1/Monday
14/Sunday
14/Sunday
28/Sunday
30/Sunday
26/Wednesday
30/Sunday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
3/Wednesday
2/Tuesday
28/Sunday
28/Thursday
31/Sunday
27/Wednesday
3/Thursday
3/Thursday
6/Sunday
1/Sunday
8/Sunday
1/Sunday
18/Sunday
18/Sunday
17/Saturday
13/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
10/Monday
11/Tuesday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
991
477
484
1815
907
887
1806
920
867
2282
1162
1120
2489
1254
1196
2565
1366
1187
2855
1436
1390
2506
1268
1218
2218
1101
1111
2134
1077
1057
1150
595
541
1433
768
665
991
477
484
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
11.7/Friday
10.7/Thursday
11.7/Friday
5/Friday
5/Friday
5/Friday
14/Friday
14/Friday
7/Friday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
19/Friday
26/Friday
19/Friday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
11/Friday
10/Thursday
11/Friday
20/Friday
20/Friday
20/Friday
10/Saturday
10/Saturday
30/Friday
25/Friday
25/Friday
26/Saturday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
12/Saturday
datum/dan
maximum day
5004
2380
2805
2798
1444
1354
3201
1661
1540
3443
1727
1716
3173
1647
1527
4113
2004
2109
5004
2380
2805
3388
1640
1748
3117
1632
1492
3203
1595
1620
2695
1378
1317
2826
1390
1436
2502
1315
1200
voz/h
2325
1198
1127
2112
1076
1037
2341
1200
1141
2557
1312
1244
2447
1271
1176
2702
1437
1265
2923
1508
1415
2486
1271
1215
2344
1213
1131
2341
1193
1149
1913
980
933
1888
970
918
1828
936
892
269
125
144
204
100
104
227
110
117
278
132
146
273
132
141
425
196
229
456
197
259
337
150
187
288
137
151
232
109
123
172
80
93
165
76
89
161
75
86
2627
1334
1292
2386
1207
1179
2622
1328
1294
2861
1453
1408
2753
1414
1338
3125
1621
1503
3376
1704
1672
2828
1414
1414
2605
1327
1277
2572
1303
1269
2067
1048
1019
2078
1051
1027
2090
1062
1029
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2523
1298
1225
2116
1086
1029
2477
1280
1197
2759
1418
1341
2629
1373
1255
3133
1658
1475
3390
1707
1683
2811
1438
1373
2676
1385
1291
2578
1299
1278
2125
1085
1040
1988
1034
954
1849
941
907
weekend
average
3016
1543
1474
2719
1403
1316
3127
1633
1494
3380
1705
1675
2823
1421
1402
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
3000
2594
2512
2500
2370
2340
voz / dan - vehicle / day
2340
2288
2250
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2594
2512
2500
2369
2340
voz / dan - vehicle / day
2339
2289
2250
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
253
254
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2594 voz/dan - AADT 2594 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje - Milići
PGDS 2594 voz/dan
AADT 2594 veh/day
200
Broj vozila-Number of vehicles
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
3500
Broj vozila-Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
255
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000033
Dušanovo / 11+000,00
M 19 / Konjević Polje – Milići
PGDS-AADT
2594
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
17
15
15
14
14
8
17
16
Sat u godiniHour in year
4626
7312
5128
7311
6471
945
6978
4769
Dan-Day of
week
petakFriday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
subotaSaturday
petakFriday
četvrtakThursday
Datum-Date
11
31
1
31
26
9
17
17
MjesecMonth
Juli-July
OktobarOctober
AvgustAugust
OktobarOctober
SeptembarSeptember
FebruarFebruary
OktobarOctober
Juli-July
VrijednostValue
509
290
278
270
261
255
244
229
% - percent
19.62
11.18
10.72
10.41
10.06
9.83
9.41
8.83
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
256
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
Avgust-August
1715
1849
1952
2242
2998
1983
1874
1965
1515
2
1094
1300
1496
1642
2065
1800
1984
2923
1822
1838
2041
1560
3
1198
1071
1457
1647
1881
1729
2117
3223
1892
2255
1691
1584
4
1534
1110
1479
1927
2415
1751
2436
2601
1963
1799
1722
1736
5
1826
1248
1401
1680
2052
1897
2539
2361
2305
1775
1796
1886
6
657
1223
1235
1964
2130
2195
2396
2351
2040
1889
1789
1627
7
799
1193
1644
1766
1748
2021
2354
2284
2092
1736
2126
1417
8
1363
1607
1478
1562
1816
2122
2198
2660
1874
1893
2011
1264
DecembarDecember
Juli-July
1529
NovembarNovember
Juni-June
1433
OktobarOctober
Maj-May
702
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1566
2212
1551
1592
2073
1810
2166
3242
1758
1903
1850
1479
10
1438
1343
523
1696
2077
1833
2633
3331
1839
2252
1628
1548
11
1477
1328
587
1951
1804
1878
3502
2709
2092
2053
1792
1567
12
1817
1227
669
1906
1783
1899
2715
2440
2209
2394
1762
1806
13
1212
1239
920
1839
1719
2263
2636
2259
2027
1825
1855
1524
14
1242
1579
1759
1685
1742
2247
2547
2454
2064
1924
2191
1342
15
1397
1538
1590
1499
1825
2275
2340
2678
1808
1845
1853
1590
16
1395
1461
1575
1635
1996
2057
2242
2835
1796
2031
1869
1566
17
1444
1414
1416
1757
1612
1915
2253
2915
1751
2101
1757
1729
18
1654
1286
1316
2015
1721
1879
2690
2309
1906
1955
1741
1785
19
1766
1331
1315
1920
1772
2094
2565
2336
2338
2272
1857
1934
20
1753
1346
1218
1797
1632
2559
3365
2409
2019
1973
2128
1568
21
1588
1522
1383
1633
1430
2323
2564
2257
2002
1790
2251
1474
22
1456
1699
1220
1744
1653
2351
2209
2685
1967
1500
1434
1379
23
1222
1741
1278
1707
2087
2008
2049
2595
1804
1929
1617
1187
24
1359
1505
1456
1662
1896
1946
2062
2811
1824
2151
1519
1140
25
1518
1295
1310
2404
1966
1944
2457
2322
1925
1962
1367
1353
26
1610
1367
1434
2233
1689
2138
2530
2258
2124
1983
1046
1625
27
922
1499
1457
1869
1802
2391
2417
2264
1958
1923
1372
1932
28
1113
1463
1939
1917
1640
3058
2197
2402
1993
1793
1775
1290
29
755
1623
1672
2017
1864
2545
2101
2542
1952
1732
1369
1256
30
1098
1888
2156
2321
2288
2406
2500
1774
1932
1446
1216
31
1336
1775
2469
2540
UkupnoTotal
41311
41203
42970
54537
57939
63168
75381
80494
58901
60647
52620
47084
ProsjekAverage
1333
1421
1386
1818
1869
2106
2432
2597
1963
1956
1754
1519
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1848
1879
2365
1205
257
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
SmjerDirection
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
258
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
18557
(%)
89.0
5,5-12 m
1890
(%)
9.1
12-16,5 m
396
(%)
1.9
<16,5 m
10
(%)
0.0
UkupnoTotal
20853
II
18301
89.5
1780
8.7
376
1.8
1
0.0
20458
ukupno-total
36858
89.2
3670
8.9
772
1.9
11
0.0
41311
I
18161
87.8
1943
9.4
581
2.8
8
0.0
20693
II
18216
88.8
1813
8.8
473
2.3
8
0.0
20510
ukupno-total
36377
88.3
3756
9.1
1054
2.6
16
0.0
41203
I
18914
87.3
2082
9.6
664
3.1
13
0.1
21673
II
18747
88.0
1973
9.3
574
2.7
3
0.0
21297
ukupno-total
37661
87.6
4055
9.4
1238
2.9
16
0.0
42970
I
24257
87.9
2464
8.9
865
3.1
8
0.0
27594
II
23807
88.4
2304
8.6
829
3.1
3
0.0
26943
ukupno-total
48064
88.1
4768
8.7
1694
3.1
11
0.0
54537
I
25667
87.9
2598
8.9
908
3.1
19
0.1
29192
II
25470
88.6
2417
8.4
853
3.0
7
0.0
28747
ukupno-total
51137
88.3
5015
8.7
1761
3.0
26
0.0
57939
I
28881
88.4
2790
8.5
978
3.0
16
0.0
32665
II
27193
89.1
2472
8.1
837
2.7
1
0.0
30503
ukupno-total
56074
88.8
5262
8.3
1815
2.9
17
0.0
63168
I
34795
89.7
2942
7.6
1033
2.7
17
0.0
38787
II
33027
90.3
2676
7.3
889
2.4
2
0.0
36594
ukupno-total
67822
90.0
5618
7.5
1922
2.5
19
0.0
75381
I
35604
90.0
2845
7.2
1109
2.8
17
0.0
39575
II
37278
91.1
2667
6.5
971
2.4
3
0.0
40919
ukupno-total
72882
90.5
5512
6.8
2080
2.6
20
0.0
80494
I
25367
86.3
2791
9.5
1225
4.2
18
0.1
29401
II
25855
87.6
2618
8.9
1023
3.5
4
0.0
29500
ukupno-total
51222
87.0
5409
9.2
2248
3.8
22
0.0
58901
I
26297
86.0
3002
9.8
1270
4.2
17
0.1
30586
II
26070
86.7
2812
9.4
1176
3.9
3
0.0
30061
ukupno-total
52367
86.3
5814
9.6
2446
4.0
20
0.0
60647
I
22829
86.3
2506
9.5
1099
4.2
13
0.0
26447
II
22658
86.6
2405
9.2
1106
4.2
4
0.0
26173
ukupno-total
45487
86.4
4911
9.3
2205
4.2
17
0.0
52620
I
20523
86.7
2297
9.7
843
3.6
17
0.1
23680
II
20464
87.4
2127
9.1
809
3.5
4
0.0
23404
40987
87.1
4424
9.4
1652
3.5
21
0.0
47084
299852
87.9
30150
8.8
10971
3.2
173
0.1
341146
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
I
II
297086
88.7
28064
8.4
9916
3.0
43
0.0
335109
ukupno-total
596938
88.3
58214
8.6
20887
3.1
216
0.0
676255
I
819
87.9
82
8.8
30
3.2
0
0.1
932
II
812
88.7
77
8.4
27
3.0
0
0.0
916
1631
88.3
159
8.6
57
3.1
1
0.0
1848
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
29.3/subota
II
I+II
8.1/utorak
25/četvrtak
I+II
I
25/četvrtak
16/utorak
I
II
26/srijeda
I+II
24/ponedeljak
I
26/srijeda
22/srijeda
II
20/ponedeljak
I
II
24/srijeda
27/ponedeljak
I+II
I+II
9/utorak
25/četvrtak
I
II
28/četvrtak
I+II
31/nedelja
I
18/ponedeljak
9/srijeda
II
9/srijeda
10/četvrtak
I
II
17/utorak
I+II
I+II
17/utorak
I
II
7/srijeda
18/srijeda
I+II
18/nedelja
I
28/srijeda
16/srijeda
I+II
II
28/ponedeljak
22/utorak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
31/ponedeljak
I
II
28/četvrtak
I+II
14/četvrtak
I
28/četvrtak
28/ponedeljak
I+II
II
31/četvrtak
8/utorak
datum/dan
259
2
1
0
2
2
2
4
4
1
2
3
0
2
2
3
2
3
4
3
3
3
1
12
3
3
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
0
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
1
0
0
4
0
0
3
1
0
3
0
1
12
3
4
9
3
6
7
1
3
4
1
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
voz/h
11.7/petak
28.6/subota
9.1/subota
27/subota
27/subota
27/subota
2/nedelja
7/petak
2/nedelja
19/nedelja
19/nedelja
12/nedelja
14/nedelja
5/petak
21/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
3/nedelja
11/petak
20/nedelja
11/petak
28/subota
28/subota
28/subota
4/nedelja
30/petak
4/nedelja
6/nedelja
4/petak
29/utorak
30/nedelja
30/nedelja
16/nedelja
9/subota
9/subota
9/subota
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
19
19
10
12
12
14
16
16
16
17
17
17
16
17
17
17
17
19
19
9
19
19
19
23
18
17
19
18
14
18
16
16
17
10
13
10
12
12
14
čas
maksimalni čas
273
176
183
190
109
109
221
116
115
242
120
136
212
114
123
252
130
159
273
145
183
242
176
159
191
115
116
198
102
149
196
110
106
249
132
183
252
134
119
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
24/srijeda
23/utorak
24/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
17/srijeda
8/ponedeljak
17/srijeda
21/četvrtak
5/utorak
27/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
23/srijeda
3/utorak
9/ponedeljak
4/srijeda
21/srijeda
21/srijeda
21/srijeda
15/utorak
15/utorak
15/utorak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
6/nedelja
1/utorak
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
523
264
259
1140
572
557
1046
499
547
1500
731
769
1751
864
887
2257
1104
1004
1984
947
994
1729
821
872
1430
704
726
1499
735
764
523
264
259
1071
541
530
657
323
317
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
11.7/petak
20.7/nedelja
11.7/petak
19/petak
5/petak
27/subota
21/petak
21/petak
21/petak
12/nedelja
31/petak
12/nedelja
19/petak
19/petak
5/petak
10/nedelja
9/subota
10/nedelja
11/petak
20/nedelja
11/petak
28/subota
28/subota
28/subota
4/nedelja
30/petak
4/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
28/petak
28/petak
31/ponedeljak
9/subota
9/subota
9/subota
5/subota
19/subota
12/subota
datum/dan
maksimalni dan
3502
1713
1806
1934
1019
1050
2251
1164
1087
2394
1194
1253
2338
1227
1115
3331
1669
1756
3502
1713
1806
3058
1591
1467
2415
1216
1212
2404
1144
1260
1939
1023
946
2212
1080
1132
1826
976
933
voz/h
1635
823
811
1377
688
690
1589
797
792
1757
881
876
1742
887
855
2188
1143
1045
2064
1033
1031
1820
902
918
1657
833
824
1632
817
815
1260
631
629
1298
653
645
1217
609
608
213
92
121
141
67
74
165
76
89
200
89
111
222
97
125
409
177
232
368
147
220
285
114
171
212
94
118
185
81
105
126
56
70
123
54
68
115
51
65
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1809
893
915
1518
756
762
1732
860
872
1933
955
978
1941
968
973
2456
1251
1205
2357
1143
1214
2013
963
1050
1826
892
934
1750
868
883
1319
652
667
1388
685
703
1353
667
685
prosjek
radnim
danom
1933
965
968
1522
753
769
1791
893
898
2024
1011
1013
2024
1025
1000
2892
1465
1427
2645
1288
1357
2322
1141
1180
1937
983
953
1953
959
994
1528
761
767
1506
766
740
1305
650
655
prosjek
vikendom
2278
1127
1151
1963
983
980
2597
1320
1277
2432
1180
1251
2106
1017
1089
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
260
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
29.3/Saturday
I+II
8.1/Tuesday
I
II
25/Thursday
I+II
16/Tuesday
I
25/Thursday
26/Wednesday
I+II
II
26/Wednesday
24/Monday
I
II
20/Monday
22/Wednesday
27/Monday
I
II
24/Wednesday
I+II
I+II
9/Tuesday
25/Thursday
I
II
18/Monday
28/Thursday
31/Sunday
I
II
9/Wednesday
I+II
9/Wednesday
II
I
I+II
17/Tuesday
10/Thursday
I+II
18/Wednesday
I
17/Tuesday
7/Wednesday
I+II
II
28/Wednesday
18/Sunday
I
II
16/Wednesday
I+II
22/Tuesday
I
28/Monday
29/Saturday
I+II
II
31/Monday
29/Saturday
I
II
28/Thursday
I+II
14/Thursday
I
28/Thursday
28/Monday
I+II
II
31/Thursday
8/Tuesday
datum/dan
2
1
0
2
2
2
4
4
1
2
3
0
2
2
3
2
3
4
3
3
3
1
12
3
3
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
0
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
1
0
0
4
0
0
3
1
0
3
0
1
12
3
4
9
3
6
7
1
3
4
1
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
0
voz/h
11.7/Friday
28.6/Saturday
9.1/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
27/Saturday
2/Sunday
7/Friday
2/Sunday
19/Sunday
19/Sunday
12/Sunday
14/Sunday
5/Friday
21/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
3/Sunday
11/Friday
20/Sunday
11/Friday
28/Saturday
28/Saturday
28/Saturday
4/Sunday
30/Friday
4/Sunday
6/Sunday
4/Friday
29/Tuesday
30/Sunday
30/Sunday
16/Sunday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
19
19
10
12
12
14
16
16
16
17
17
17
16
17
17
17
17
19
19
9
19
19
19
23
18
17
19
18
14
18
16
16
17
10
13
10
12
12
14
čas
maximum hour
273
176
183
190
109
109
221
116
115
242
120
136
212
114
123
252
130
159
273
145
183
242
176
159
191
115
116
198
102
149
196
110
106
249
132
183
252
134
119
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
24/Wednesday
23/Tuesday
24/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
17/Wednesday
8/Monday
17/Wednesday
21/Thursday
5/Tuesday
27/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
23/Wednesday
3/Tuesday
9/Monday
4/Wednesday
21/Wednesday
21/Wednesday
21/Wednesday
15/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
523
264
259
1140
572
557
1046
499
547
1500
731
769
1751
864
887
2257
1104
1004
1984
947
994
1729
821
872
1430
704
726
1499
735
764
523
264
259
1071
541
530
657
323
317
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
11.7/Friday
20.7/Sunday
11.7/Friday
19/Friday
5/Friday
27/Saturday
21/Friday
21/Friday
21/Friday
12/Sunday
31/Friday
12/Sunday
19/Friday
19/Friday
5/Friday
10/Sunday
9/Saturday
10/Sunday
11/Friday
20/Sunday
11/Friday
28/Saturday
28/Saturday
28/Saturday
4/Sunday
30/Friday
4/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
28/Friday
28/Friday
31/Monday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
5/Saturday
19/Saturday
12/Saturday
datum/dan
maximum day
3502
1713
1806
1934
1019
1050
2251
1164
1087
2394
1194
1253
2338
1227
1115
3331
1669
1756
3502
1713
1806
3058
1591
1467
2415
1216
1212
2404
1144
1260
1939
1023
946
2212
1080
1132
1826
976
933
voz/h
1635
823
811
1377
688
690
1589
797
792
1757
881
876
1742
887
855
2188
1143
1045
2064
1033
1031
1820
902
918
1657
833
824
1632
817
815
1260
631
629
1298
653
645
1217
609
608
213
92
121
141
67
74
165
76
89
200
89
111
222
97
125
409
177
232
368
147
220
285
114
171
212
94
118
185
81
105
126
56
70
123
54
68
115
51
65
1809
893
915
1518
756
762
1732
860
872
1933
955
978
1941
968
973
2456
1251
1205
2357
1143
1214
2013
963
1050
1826
892
934
1750
868
883
1319
652
667
1388
685
703
1353
667
685
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1933
965
968
1522
753
769
1791
893
898
2024
1011
1013
2024
1025
1000
2892
1465
1427
2645
1288
1357
2322
1141
1180
1937
983
953
1953
959
994
1528
761
767
1506
766
740
1305
650
655
weekend
average
2278
1127
1151
1963
983
980
2597
1320
1277
2432
1180
1251
2106
1017
1089
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
2000
1848
1770
1800
1631
1600
1615
1524
1527
2003
2004
1528
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1848
1771
1800
1631
1600
1615
1524
1527
2003
2004
1529
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
261
262
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1848 voz/dan - AADT 1848 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
PGDS 1848 voz/dan
AADT 1848 veh/day
160
Broj vozila-Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
263
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000034
Žljebovi / 15+000,00
M 19 / Han Pijesak - Sokolac 2
PGDS-AADT
1848
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
19
17
10
19
17
18
17
17
Sat u godiniHour in year
4628
5178
5147
4676
5130
5851
6354
6810
Dan-Day of
week
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
Datum-Date
11
3
2
13
1
31
21
10
MjesecMonth
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
VrijednostValue
273
236
223
213
209
204
191
176
% - percent
14.78
12.77
12.07
11.53
11.31
11.04
10.34
9.53
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
264
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
Avgust-August
6514
7222
7977
7287
8660
7651
8599
7608
6430
2
4804
6299
6782
6665
7436
6832
7529
8696
7093
7441
8400
6434
3
6014
4685
6293
7187
6534
6951
7490
9513
6935
8323
7256
6658
4
6242
5372
6296
6604
6874
6722
8089
7954
7402
7192
6989
6707
5
5291
5979
6409
6500
6860
7381
8360
7688
8220
6747
7322
7369
6
5035
5750
6086
6674
7385
8010
8008
7947
7582
7282
7064
6839
7
5341
5791
6662
6727
6977
7510
7563
8001
8035
7453
8264
5841
8
5796
6580
5902
6995
6980
7202
7479
8818
7530
7544
7669
6294
DecembarDecember
Juli-July
6306
NovembarNovember
Juni-June
6293
OktobarOctober
Maj-May
4632
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
6135
6885
5523
6992
7427
7023
7897
9172
7579
7473
8251
6940
10
6249
5264
6153
7161
7979
7190
8051
9208
7405
8244
7011
6966
11
6627
5840
4172
7717
7712
7584
8270
7811
7146
8151
6980
6633
12
6831
5567
4629
7554
7152
7204
8203
7984
8187
9422
7196
7255
13
6319
5640
5315
8020
6746
8043
8295
8000
8368
7335
6710
6259
14
5470
6240
7377
6922
6987
7386
7761
7745
8722
7615
7951
5824
15
6126
6456
7015
6870
7279
7642
7550
8419
7542
7559
7049
6600
16
6358
6001
7085
6960
7535
7351
7571
8122
7184
7804
7173
6775
17
6244
5731
6293
7707
6567
7088
7646
9162
7369
8173
6860
6898
18
6121
6021
5754
7615
6723
7122
8575
7765
7039
7577
6788
6470
19
6759
5982
5830
7725
7124
7579
8262
7486
7871
8632
7004
7139
20
6322
6237
5100
7562
6486
8467
8606
7737
7441
7523
7434
6347
21
5669
6345
5671
6854
6899
7918
7830
7621
7126
7013
7358
5465
22
6130
6688
5614
6754
7418
8117
6818
8613
7323
6155
5370
6583
23
5415
7175
5229
6656
7992
7311
6939
9024
6880
7398
5424
7559
24
5298
6617
6079
7182
7576
7155
7083
9327
7097
8263
6140
7020
25
5721
6055
6009
8527
7323
7277
8156
7552
7210
7759
5406
6564
26
5545
5723
6150
8517
6681
7636
7546
7857
7721
7842
4783
7222
27
5728
6390
5841
7873
7080
8129
7884
7553
7182
7453
5848
7522
28
5510
7016
6742
8447
6829
8267
7723
7534
6725
7039
6529
5927
29
5638
6819
6308
8013
7178
7845
7340
8540
7965
6909
5701
7450
30
5802
6932
9184
8200
7402
7898
7933
7680
7104
5306
7930
31
5349
6509
8108
8786
UkupnoTotal
ProsjekAverage
7663
8613
7059
180521 177441 188066 220678 222824 225321 241817 256228 225210 237637 204844 208979
5823
6119
6067
7356
7188
7511
7801
8265
7507
7666
6828
6741
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
7075
265
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
266
<5,5 m
83569
(%)
92.9
5,5-12 m
5567
(%)
6.2
12-16,5 m
751
(%)
0.8
<16,5 m
23
(%)
0.0
UkupnoTotal
89910
84501
93.3
5151
5.7
931
1.0
28
0.0
90611
168070
93.1
10718
5.9
1682
0.9
51
0.0
180521
82490
92.1
5989
6.7
1054
1.2
22
0.0
89555
80888
92.0
5580
6.3
1390
1.6
28
0.0
87886
163378
92.1
11569
6.5
2444
1.4
50
0.0
177441
I
85953
91.3
6830
7.3
1310
1.4
16
0.0
94109
86002
91.5
6329
6.7
1599
1.7
27
0.0
93957
ukupno-total
171955
91.4
13159
7.0
2909
1.5
43
0.0
188066
I
102184
91.9
7564
6.8
1469
1.3
20
0.0
111237
II
100932
92.2
6676
6.1
1792
1.6
41
0.0
109441
ukupno-total
203116
92.0
14240
6.5
3261
1.5
61
0.0
220678
I
102896
91.3
8121
7.2
1645
1.5
32
0.0
112694
II
100703
91.4
7262
6.6
2119
1.9
46
0.0
110130
ukupno-total
203599
91.4
15383
6.9
3764
1.7
78
0.0
222824
I
103164
91.5
7941
7.0
1640
1.5
19
0.0
112764
II
103034
91.5
7484
6.6
2016
1.8
23
0.0
112557
ukupno-total
206198
91.5
15425
6.8
3656
1.6
42
0.0
225321
I
110875
91.2
8867
7.3
1654
1.4
147
0.1
121543
II
110751
92.1
7443
6.2
2055
1.7
25
0.0
120274
ukupno-total
221626
91.7
16310
6.7
3709
1.5
172
0.1
241817
I
117518
92.2
8340
6.5
1623
1.3
33
0.0
127514
II
119074
92.5
7612
5.9
1986
1.5
42
0.0
128714
ukupno-total
236592
92.3
15952
6.2
3609
1.4
75
0.0
256228
I
102813
90.6
8926
7.9
1717
1.5
64
0.1
113520
II
101351
90.7
8063
7.2
2229
2.0
47
0.0
111690
ukupno-total
204164
90.7
16989
7.5
3946
1.8
111
0.0
225210
I
106644
89.7
9921
8.3
2235
1.9
116
0.1
118916
II
107335
90.4
8771
7.4
2578
2.2
37
0.0
118721
ukupno-total
213979
90.0
18692
7.9
4813
2.0
153
0.1
237637
I
92947
90.6
7770
7.6
1848
1.8
30
0.0
102595
II
92661
90.6
7387
7.2
2151
2.1
50
0.0
102249
185608
90.6
15157
7.4
3999
2.0
80
0.0
204844
I
96770
91.5
7498
7.1
1400
1.3
37
0.0
105705
II
94635
91.6
7046
6.8
1535
1.5
58
0.1
103274
191405
91.6
14544
7.0
2935
1.4
95
0.0
208979
1187823
91.4
93334
7.2
18346
1.4
559
0.0
1300062
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
DecembarDecember
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
I
II
1181867
91.7
84804
6.6
22381
1.7
452
0.0
1289504
ukupno-total
2369690
91.5
178138
6.9
40727
1.6
1011
0.0
2589566
I
3245
91.4
255
7.2
50
1.4
2
0.0
3552
II
3229
91.7
232
6.6
61
1.7
1
0.0
3523
ukupno-total
6475
91.5
487
6.9
111
1.6
3
0.0
7075
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
28.3/petak
I+II
28.3/petak
28.3/petak
II
I
19/petak
8/ponedeljak
15/ponedeljak
I
II
26/srijeda
I+II
26/srijeda
26/srijeda
I
II
29/srijeda
I+II
29/srijeda
6/ponedeljak
I
II
19/petak
I+II
30/utorak
19/petak
I
II
15/petak
I+II
28/četvrtak
7/četvrtak
I
II
23/srijeda
I+II
I+II
1/utorak
23/srijeda
I
II
11/srijeda
I+II
4/srijeda
18/srijeda
I
II
9/petak
I+II
19/ponedeljak
I
12/ponedeljak
18/petak
II
3/četvrtak
3/četvrtak
I
II
28/petak
I+II
I+II
28/petak
28/petak
I
II
13/srijeda
I+II
27/srijeda
I
4/ponedeljak
21/ponedeljak
I+II
II
21/ponedeljak
30/srijeda
datum/dan
267
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
2
3
3
2
5
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
7
3
1
5
3
1
6
2
0
11
4
0
17
8
5
12
7
3
10
4
2
9
4
3
6
2
1
0
0
0
6
4
1
6
2
1
voz/h
12.10/nedelja
29.4/utorak
4.7/petak
30/utorak
28/nedelja
31/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
7/petak
12/nedelja
12/nedelja
24/petak
14/nedelja
14/nedelja
19/petak
24/nedelja
3/nedelja
23/subota
20/nedelja
6/nedelja
4/petak
22/nedelja
22/nedelja
13/petak
11/nedelja
11/nedelja
30/petak
29/utorak
29/utorak
26/subota
16/nedelja
16/nedelja
28/petak
9/subota
24/nedelja
28/četvrtak
13/nedelja
13/nedelja
12/subota
datum/dan
18
19
19
15
16
13
17
17
16
18
18
17
18
18
16
20
20
10
20
20
19
20
20
16
19
19
17
19
19
9
17
18
17
10
17
10
16
16
11
čas
maksimalni čas
1050
812
461
721
411
378
945
771
404
1050
812
427
927
735
410
852
718
448
782
651
461
754
617
402
746
606
390
992
812
450
658
518
353
672
463
384
707
534
409
voz/h
11.3/utorak
11.3/utorak
1.1/utorak
21/nedelja
7/nedelja
21/nedelja
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
5/nedelja
28/nedelja
27/subota
21/nedelja
19/utorak
19/utorak
28/četvrtak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
4/srijeda
4/srijeda
8/nedelja
20/utorak
17/subota
18/nedelja
5/subota
5/subota
6/nedelja
11/utorak
11/utorak
11/utorak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
1/utorak
2/srijeda
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
4172
2092
2055
5465
2771
2542
4783
2409
2374
6155
3034
2948
6725
3304
3138
7486
3695
3742
6818
3414
3404
6722
3340
3099
6486
3060
3018
6500
2965
2956
4172
2092
2080
4685
2565
2120
4632
2445
2055
voz/h
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
3.8/nedelja
30.4/srijeda
26.4/subota
30/utorak
30/utorak
30/utorak
2/nedelja
2/nedelja
7/petak
12/nedelja
12/nedelja
31/petak
14/nedelja
14/nedelja
13/subota
3/nedelja
3/nedelja
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
18/petak
20/petak
1/nedelja
28/subota
30/petak
11/nedelja
30/petak
30/srijeda
30/srijeda
26/subota
14/petak
16/nedelja
14/petak
23/subota
24/nedelja
23/subota
12/subota
13/nedelja
12/subota
datum/dan
maksimalni dan
9513
5770
4902
7930
3878
4052
8400
4766
4429
9422
5245
4601
8722
4846
4540
9513
5536
4895
8606
4881
4543
8467
4502
4416
8200
4228
4483
9184
5770
4902
7377
3908
3938
7175
3640
3769
6831
3400
3596
voz/h
6511
3219
3293
6276
3098
3178
6359
3168
3190
7147
3560
3587
6932
3415
3517
7453
3674
3779
7005
3424
3581
6809
3348
3461
6549
3213
3337
6786
3342
3445
5654
2826
2828
5713
2829
2884
5430
2717
2713
564
304
260
465
233
232
469
240
230
519
270
249
575
308
267
812
478
334
796
456
340
702
404
298
639
340
299
570
306
263
413
205
208
406
202
204
393
206
188
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
7035
3473
3562
6911
3416
3495
6818
3366
3452
7579
3740
3839
7456
3664
3792
7966
3934
4032
7681
3775
3905
7403
3644
3759
7147
3512
3635
7164
3602
3562
5970
2942
3028
6133
3009
3123
5906
2938
2969
prosjek
radnim
danom
7164
3633
3531
6253
3089
3165
6846
3481
3365
7915
4089
3826
7648
3884
3763
8894
4610
4284
8146
4180
3966
7763
4004
3759
7253
3617
3636
7740
3741
3999
6270
3218
3052
6082
3086
2996
5709
2903
2806
prosjek
vikendom
7775
3879
3896
7507
3723
3784
8265
4152
4113
7801
3880
3921
7511
3752
3759
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
268
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
28.3/Friday
28.3/Friday
I+II
28.3/Friday
I
II
19/Friday
8/Monday
II
15/Monday
I
I+II
26/Wednesday
I+II
26/Wednesday
I
26/Wednesday
29/Wednesday
II
29/Wednesday
6/Monday
I
II
19/Friday
I+II
30/Tuesday
19/Friday
I
II
15/Friday
I+II
28/Thursday
7/Thursday
I
II
23/Wednesday
I+II
I+II
1/Tuesday
23/Wednesday
I
II
11/Wednesday
I+II
4/Wednesday
I
18/Wednesday
9/Friday
I+II
II
12/Monday
19/Monday
I
II
18/Friday
I+II
3/Thursday
I
3/Thursday
28/Friday
II
28/Friday
II
28/Friday
I
I+II
13/Wednesday
I+II
27/Wednesday
I
4/Monday
21/Monday
I+II
II
21/Monday
30/Wednesday
datum/dan
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
2
3
3
2
5
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
7
3
1
5
3
1
6
2
0
11
4
0
17
8
5
12
7
3
10
4
2
9
4
3
6
2
1
0
0
0
6
4
1
6
2
1
voz/h
12.10/Sunday
29.4/Tuesday
4.7/Friday
30/Tuesday
28/Sunday
31/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
7/Friday
12/Sunday
12/Sunday
24/Friday
14/Sunday
14/Sunday
19/Friday
24/Sunday
3/Sunday
23/Saturday
20/Sunday
6/Sunday
4/Friday
22/Sunday
22/Sunday
13/Friday
11/Sunday
11/Sunday
30/Friday
29/Tuesday
29/Tuesday
26/Saturday
16/Sunday
16/Sunday
28/Friday
9/Saturday
24/Sunday
28/Thursday
13/Sunday
13/Sunday
12/Saturday
datum/dan
18
19
19
15
16
13
17
17
16
18
18
17
18
18
16
20
20
10
20
20
19
20
20
16
19
19
17
19
19
9
17
18
17
10
17
10
16
16
11
čas
maximum hour
1050
812
461
721
411
378
945
771
404
1050
812
427
927
735
410
852
718
448
782
651
461
754
617
402
746
606
390
992
812
450
658
518
353
672
463
384
707
534
409
voz/h
11.3/Tuesday
11.3/Tuesday
1.1/Tuesday
21/Sunday
7/Sunday
21/Sunday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
5/Sunday
28/Sunday
27/Saturday
21/Sunday
19/Tuesday
19/Tuesday
28/Thursday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
4/Wednesday
4/Wednesday
8/Sunday
20/Tuesday
17/Saturday
18/Sunday
5/Saturday
5/Saturday
6/Sunday
11/Tuesday
11/Tuesday
11/Tuesday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
1/Tuesday
2/Wednesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
4172
2092
2055
5465
2771
2542
4783
2409
2374
6155
3034
2948
6725
3304
3138
7486
3695
3742
6818
3414
3404
6722
3340
3099
6486
3060
3018
6500
2965
2956
4172
2092
2080
4685
2565
2120
4632
2445
2055
voz/h
26/Saturday
14/Friday
16/Sunday
14/Friday
23/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
12/Saturday
13/Sunday
12/Saturday
datum/dan
maximum day
3.8/Sunday
30.4/Wednesday
26.4/Saturday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
2/Sunday
2/Sunday
7/Friday
12/Sunday
12/Sunday
31/Friday
14/Sunday
14/Sunday
13/Saturday
3/Sunday
3/Sunday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
18/Friday
20/Friday
1/Sunday
28/Saturday
30/Friday
11/Sunday
30/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
TRAFFIC PARAMETERS
9513
5770
4902
7930
3878
4052
8400
4766
4429
9422
5245
4601
8722
4846
4540
9513
5536
4895
8606
4881
4543
8467
4502
4416
8200
4228
4483
9184
5770
4902
7377
3908
3938
7175
3640
3769
6831
3400
3596
voz/h
6511
3219
3293
6276
3098
3178
6359
3168
3190
7147
3560
3587
6932
3415
3517
7453
3674
3779
7005
3424
3581
6809
3348
3461
6549
3213
3337
6786
3342
3445
5654
2826
2828
5713
2829
2884
5430
2717
2713
564
304
260
465
233
232
469
240
230
519
270
249
575
308
267
812
478
334
796
456
340
702
404
298
639
340
299
570
306
263
413
205
208
406
202
204
393
206
188
7035
3473
3562
6911
3416
3495
6818
3366
3452
7579
3740
3839
7456
3664
3792
7966
3934
4032
7681
3775
3905
7403
3644
3759
7147
3512
3635
7164
3602
3562
5970
2942
3028
6133
3009
3123
5906
2938
2969
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
7164
3633
3531
6253
3089
3165
6846
3481
3365
7915
4089
3826
7648
3884
3763
8894
4610
4284
8146
4180
3966
7763
4004
3759
7253
3617
3636
7740
3741
3999
6270
3218
3052
6082
3086
2996
5709
2903
2806
weekend
average
7775
3879
3896
7507
3723
3784
8265
4152
4113
7801
3880
3921
7511
3752
3759
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
8000
6000
5606
7075
5742
5384
5356
voz / dan - vehicle / day
6941
6831
7000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
8000
6000
5606
7075
5743
5385
5356
voz / dan - vehicle / day
6942
6832
7000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
269
270
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 7075 voz/dan - AADT 7075 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
SeptembarSeptember
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) - Ljubogošta
PGDS 7075 voz/dan
AADT 7075 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
8000
Broj vozila-Number of vehicles
7000
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
3000
2000
1000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
9000
Dužina vozila
Vehicle length
8000
7000
6000
>16,5 m
5000
12-16,5 m
4000
5,5-12 m
3000
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
271
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000035
Bulozi / 2+000,00
M 5 / granica RS (Lapišnica) – Ljubogošta
PGDS-AADT
7075
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
18
16
20
19
16
17
15
12
Sat u godiniHour in year
6859
7529
4509
3164
7193
7314
8152
6973
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
petakFriday
Datum-Date
12
9
6
11
26
31
5
17
MjesecMonth
OktobarOctober
NovembarNovember
Juli-July
Maj-May
OktobarOctober
OktobarOctober
DecembarDecember
OktobarOctober
VrijednostValue
1050
839
778
746
721
715
664
611
% - percent
14.84
11.86
11.00
10.54
10.19
10.11
9.38
8.64
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
272
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
Avgust-August
2568
6509
4885
3396
3920
3135
3618
3115
2138
2
1482
2021
2985
2559
4494
2911
3370
4374
3030
3108
4179
2376
3
1529
1501
2020
2045
4636
2828
2862
4779
3100
3428
2907
2305
4
1780
1519
2038
2526
4768
2790
2969
3428
3261
3331
2656
2213
5
1858
1593
2200
2683
2965
3135
3370
3412
3555
3844
2796
2421
6
1173
1634
1901
3417
3420
3474
3897
3339
4393
3062
2886
2628
7
1285
1644
2164
2512
2565
4326
2542
3518
4889
3059
3151
2254
8
1666
1985
2435
2454
3052
4378
2540
4085
3283
3077
3836
2635
DecembarDecember
Juli-July
2588
NovembarNovember
Juni-June
1589
OktobarOctober
Maj-May
1055
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1729
2490
2401
2316
3151
2783
2413
4544
3006
3048
4456
2672
10
1862
1917
2052
2410
3811
2957
2360
5633
3373
3300
2896
2175
11
2066
1812
2115
2843
4206
3243
2873
3651
3321
4096
2828
2195
12
2213
1590
1214
2830
2989
3001
3372
3476
3555
4814
2895
2492
13
2227
1572
1172
3835
3056
3326
3800
3719
4094
3164
2717
2401
14
1719
1724
1072
2554
3073
3919
2569
3810
3879
2872
2945
2347
15
1965
1977
3347
2551
3255
4089
2540
4230
2398
2916
3423
2111
16
1956
1880
3980
2429
3670
2988
2798
4976
2804
3150
3547
2266
17
1959
2044
2320
2506
4043
3321
2856
5555
2823
3419
2352
2421
18
2231
1664
1791
2767
4590
3250
2899
3426
2794
3437
2550
2128
19
2421
1628
1663
3604
2972
3245
3289
3613
3348
4381
2601
2427
20
3168
1995
1440
4692
2734
3670
3654
3707
3649
2885
2852
2247
21
2149
1795
1614
2769
2973
4336
2780
3644
3973
2917
2855
2146
22
2171
2074
2007
2364
2861
5199
2821
3901
3004
2870
2306
1914
23
1768
2765
2036
2507
3435
3152
3052
4679
2768
2332
2421
1414
24
2013
2701
1912
2008
3981
3105
2944
5476
3033
3362
2032
2223
25
2171
1884
1855
2920
5205
3190
3322
3358
2933
3665
2128
1992
26
2585
1716
1974
3223
3004
3266
3946
3358
2901
4199
1219
2131
27
2185
1876
1835
3688
2908
3680
4287
3566
3378
2777
1668
2311
28
1976
2510
2459
2929
3059
4235
3403
3474
3852
2626
1996
2194
29
1619
2169
2561
3040
2545
5182
3224
3907
3067
2469
2135
2240
30
1715
3976
4050
3540
3505
3009
4816
3506
2665
2328
2349
31
1741
2447
4404
2919
5133
UkupnoTotal
59437
55269
67574
85599 111874 107369
ProsjekAverage
1917
1906
2180
2853
3609
3077
82676
69964
2756
2257
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2906
3579
96076 126507 100105 100968
2198
3099
4081
3337
3257
273
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
SmjerDirection
I
Juli-July
AvgustAugust
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
274
27455
(%)
92.2
5,5-12 m
2083
(%)
7.0
12-16,5 m
252
(%)
0.8
<16,5 m
3
(%)
0.0
UkupnoTotal
29793
27473
92.7
1927
6.5
242
0.8
2
0.0
29644
54928
92.4
4010
6.7
494
0.8
5
0.0
59437
I
25232
91.0
2010
7.2
485
1.7
12
0.0
27739
II
25182
91.5
1895
6.9
448
1.6
5
0.0
27530
ukupno-total
50414
91.2
3905
7.1
933
1.7
17
0.0
55269
I
30495
90.8
2482
7.4
593
1.8
16
0.0
33586
II
31147
91.6
2292
6.7
549
1.6
0
0.0
33988
ukupno-total
61642
91.2
4774
7.1
1142
1.7
16
0.0
67574
I
38428
89.0
4052
9.4
703
1.6
12
0.0
43195
II
38063
89.8
3702
8.7
632
1.5
7
0.0
42404
ukupno-total
76491
89.4
7754
9.1
1335
1.6
19
0.0
85599
I
50777
90.4
4707
8.4
683
1.2
20
0.0
56187
II
50607
90.9
4398
7.9
674
1.2
8
0.0
55687
101384
90.6
9105
8.1
1357
1.2
28
0.0
111874
I
48830
90.9
4162
7.8
685
1.3
20
0.0
53697
II
49081
91.4
3931
7.3
655
1.2
5
0.0
53672
ukupno-total
97911
91.2
8093
7.5
1340
1.2
25
0.0
107369
I
43572
92.2
3125
6.6
560
1.2
6
0.0
47263
II
44641
91.5
3473
7.1
686
1.4
13
0.0
48813
ukupno-total
88213
91.8
6598
6.9
1246
1.3
19
0.0
96076
I
57639
92.9
3660
5.9
727
1.2
21
0.0
62047
II
60418
93.7
3354
5.2
679
1.1
9
0.0
64460
126507
118057
93.3
7014
5.5
1406
1.1
30
0.0
I
44984
90.1
4254
8.5
705
1.4
9
0.0
49952
II
45626
91.0
3845
7.7
677
1.3
5
0.0
50153
ukupno-total
90610
90.5
8099
8.1
1382
1.4
14
0.0
100105
I
45216
89.6
4452
8.8
763
1.5
21
0.0
50452
II
45793
90.7
4009
7.9
713
1.4
1
0.0
50516
ukupno-total
91009
90.1
8461
8.4
1476
1.5
22
0.0
100968
I
36920
89.4
3864
9.4
515
1.2
12
0.0
41311
II
37289
90.1
3575
8.6
498
1.2
3
0.0
41365
ukupno-total
74209
89.8
7439
9.0
1013
1.2
15
0.0
82676
I
31911
91.1
2706
7.7
393
1.1
15
0.0
35025
II
32108
91.9
2431
7.0
399
1.1
1
0.0
34939
64019
91.5
5137
7.3
792
1.1
16
0.0
69964
481459
90.8
41557
7.8
7064
1.3
167
0.0
530247
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<5,5 m
II
ukupno-total
SeptembarSeptember
Dužina vozila-Vehicle length
ukupno-total
ukupno-total
Juni-June
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
I
II
487428
91.4
38832
7.3
6852
1.3
59
0.0
533171
ukupno-total
968887
91.1
80389
7.6
13916
1.3
226
0.0
1063418
I
1315
90.8
114
7.8
19
1.3
0
0.0
1449
II
1332
91.4
106
7.3
19
1.3
0
0.0
1457
ukupno-total
2647
91.1
220
7.6
38
1.3
1
0.0
2906
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
25.1/petak
20.2/srijeda
I+II
31.1/četvrtak
II
I
25/četvrtak
22/ponedeljak
II
31/srijeda
I
I+II
25/utorak
26/srijeda
26/srijeda
I
II
14/utorak
I+II
14/utorak
20/ponedeljak
I
II
15/ponedeljak
I+II
15/ponedeljak
30/utorak
I
II
14/četvrtak
I+II
14/četvrtak
25/ponedeljak
I
II
2/srijeda
I+II
2/srijeda
II
15/utorak
I
I+II
5/četvrtak
I+II
4/srijeda
I
25/srijeda
29/četvrtak
II
15/četvrtak
II
27/utorak
I
I+II
11/petak
3/četvrtak
II
23/srijeda
I
I+II
28/petak
I+II
28/petak
I
29/subota
20/srijeda
II
28/četvrtak
29/petak
I
II
28/ponedeljak
I+II
I+II
25/petak
31/četvrtak
datum/dan
275
2
2
3
3
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
3
1
2
1
2
4
4
2
2
0
1
2
4
3
2
1
2
2
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
9
1
3
5
2
0
4
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
voz/h
1.5/četvrtak
29.6/nedelja
1.5/četvrtak
9/utorak
9/utorak
9/utorak
2/nedelja
2/nedelja
8/subota
12/nedelja
12/nedelja
19/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
13/subota
10/nedelja
10/nedelja
17/nedelja
27/nedelja
12/subota
27/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
1/četvrtak
25/nedelja
1/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
30/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
28/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
10
20
9
13
15
13
17
17
10
18
18
11
18
18
8
19
19
10
20
9
20
20
20
10
10
19
9
18
18
18
17
17
9
16
16
10
16
16
11
čas
maksimalni čas
664
589
587
280
196
163
551
484
233
608
540
223
507
436
224
657
578
266
445
190
394
647
589
252
664
562
587
540
478
250
482
424
230
297
243
181
366
298
183
voz/h
1.1/utorak
14.3/petak
1.1/utorak
23/utorak
23/utorak
23/utorak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
23/četvrtak
23/četvrtak
23/četvrtak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
6/srijeda
6/srijeda
25/ponedeljak
10/četvrtak
9/srijeda
10/četvrtak
9/ponedeljak
3/utorak
9/ponedeljak
29/četvrtak
29/četvrtak
7/srijeda
24/četvrtak
24/četvrtak
3/četvrtak
14/petak
14/petak
14/petak
3/nedelja
1/petak
3/nedelja
1/utorak
1/utorak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
1055
516
536
1414
715
699
1219
627
592
2332
1165
1167
2398
1261
1137
3339
1666
1582
2360
1166
1156
2783
1387
1354
2545
1278
1264
2008
984
1008
1072
516
556
1501
754
637
1055
519
536
voz/h
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
1.5/četvrtak
17.8/nedelja
1.5/četvrtak
9/utorak
8/ponedeljak
6/subota
9/nedelja
9/nedelja
8/subota
12/nedelja
12/nedelja
11/subota
7/nedelja
7/nedelja
6/subota
10/nedelja
17/nedelja
16/subota
27/nedelja
26/subota
27/nedelja
22/nedelja
29/nedelja
21/subota
1/četvrtak
4/nedelja
1/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
30/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
15/subota
23/subota
24/nedelja
23/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
6509
3261
3771
2672
1393
1377
4456
2486
2104
4814
2732
2221
4889
2816
2367
5633
3261
2636
4287
2162
2339
5199
2964
2410
6509
2959
3771
4692
2576
2441
3980
2241
1837
2765
1494
1473
3168
1732
1436
voz/h
2672
1328
1344
2117
1059
1058
2598
1299
1299
3046
1516
1529
3074
1518
1556
3628
1807
1822
2731
1418
1313
3199
1542
1657
3315
1613
1702
2691
1328
1362
2054
1032
1022
1789
890
899
1792
897
896
234
129
105
140
68
72
158
79
78
212
113
98
262
154
109
452
273
180
368
157
211
380
247
133
294
183
111
163
85
78
126
64
62
117
59
57
125
59
66
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2661
1317
1344
2236
1113
1123
2530
1253
1277
3009
1488
1521
3091
1519
1572
3645
1817
1828
2890
1478
1411
3182
1549
1633
3057
1503
1554
2589
1264
1325
1869
926
943
1807
889
918
1908
941
967
prosjek
radnim
danom
3439
1761
1678
2316
1168
1148
3146
1596
1550
3971
2037
1934
4013
2092
1922
4997
2631
2365
3702
1852
1850
4505
2350
2156
4483
2261
2223
3382
1712
1670
2832
1454
1378
2165
1108
1057
1931
978
953
prosjek
vikendom
3525
1779
1746
3337
1672
1665
4081
2079
2002
3099
1575
1525
3579
1789
1790
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
276
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
20.2/Wednesday
I+II
31.1/Thursday
I
25.1/Friday
22/Monday
II
25/Thursday
II
31/Wednesday
I
I+II
25/Tuesday
26/Wednesday
26/Wednesday
I
II
14/Tuesday
I+II
14/Tuesday
20/Monday
I
II
15/Monday
I+II
15/Monday
30/Tuesday
I
II
14/Thursday
I+II
14/Thursday
II
25/Monday
I
I+II
2/Wednesday
I+II
15/Tuesday
2/Wednesday
I
II
5/Thursday
I+II
4/Wednesday
I
25/Wednesday
29/Thursday
II
15/Thursday
II
I
I+II
3/Thursday
27/Tuesday
I+II
23/Wednesday
I
11/Friday
28/Friday
II
29/Saturday
II
28/Friday
I
I+II
28/Thursday
20/Wednesday
29/Friday
I
II
28/Monday
I+II
I+II
25/Friday
31/Thursday
datum/dan
2
2
3
3
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
3
1
2
1
2
4
4
2
2
0
1
2
4
3
2
1
2
2
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
9
1
3
5
2
0
4
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
voz/h
1.5/Thursday
29.6/Sunday
1.5/Thursday
9/Tuesday
9/Tuesday
9/Tuesday
2/Sunday
2/Sunday
8/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
19/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
13/Saturday
10/Sunday
10/Sunday
17/Sunday
27/Sunday
12/Saturday
27/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
1/Thursday
25/Sunday
1/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
30/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
28/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
10
20
9
13
15
13
17
17
10
18
18
11
18
18
8
19
19
10
20
9
20
20
20
10
10
19
9
18
18
18
17
17
9
16
16
10
16
16
11
čas
maximum hour
664
589
587
280
196
163
551
484
233
608
540
223
507
436
224
657
578
266
445
190
394
647
589
252
664
562
587
540
478
250
482
424
230
297
243
181
366
298
183
voz/h
1.1/Tuesday
14.3/Friday
1.1/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
23/Thursday
23/Thursday
23/Thursday
15/Monday
15/Monday
15/Monday
6/Wednesday
6/Wednesday
25/Monday
10/Thursday
9/Wednesday
10/Thursday
9/Monday
3/Tuesday
9/Monday
29/Thursday
29/Thursday
7/Wednesday
24/Thursday
24/Thursday
3/Thursday
14/Friday
14/Friday
14/Friday
3/Sunday
1/Friday
3/Sunday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
1055
516
536
1414
715
699
1219
627
592
2332
1165
1167
2398
1261
1137
3339
1666
1582
2360
1166
1156
2783
1387
1354
2545
1278
1264
2008
984
1008
1072
516
556
1501
754
637
1055
519
536
voz/h
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
TRAFFIC PARAMETERS
1.5/Thursday
17.8/Sunday
1.5/Thursday
9/Tuesday
8/Monday
6/Saturday
9/Sunday
9/Sunday
8/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
11/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
6/Saturday
10/Sunday
17/Sunday
16/Saturday
27/Sunday
26/Saturday
27/Sunday
22/Sunday
29/Sunday
21/Saturday
1/Thursday
4/Sunday
1/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
30/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
15/Saturday
23/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
6509
3261
3771
2672
1393
1377
4456
2486
2104
4814
2732
2221
4889
2816
2367
5633
3261
2636
4287
2162
2339
5199
2964
2410
6509
2959
3771
4692
2576
2441
3980
2241
1837
2765
1494
1473
3168
1732
1436
voz/h
2672
1328
1344
2117
1059
1058
2598
1299
1299
3046
1516
1529
3074
1518
1556
3628
1807
1822
2731
1418
1313
3199
1542
1657
3315
1613
1702
2691
1328
1362
2054
1032
1022
1789
890
899
1792
897
896
234
129
105
140
68
72
158
79
78
212
113
98
262
154
109
452
273
180
368
157
211
380
247
133
294
183
111
163
85
78
126
64
62
117
59
57
125
59
66
2661
1317
1344
2236
1113
1123
2530
1253
1277
3009
1488
1521
3091
1519
1572
3645
1817
1828
2890
1478
1411
3182
1549
1633
3057
1503
1554
2589
1264
1325
1869
926
943
1807
889
918
1908
941
967
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3439
1761
1678
2316
1168
1148
3146
1596
1550
3971
2037
1934
4013
2092
1922
4997
2631
2365
3702
1852
1850
4505
2350
2156
4483
2261
2223
3382
1712
1670
2832
1454
1378
2165
1108
1057
1931
978
953
weekend
average
3525
1779
1746
3337
1672
1665
4081
2079
2002
3099
1575
1525
3579
1789
1790
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
3500
2906
3000
2673
voz / dan - vehicle / day
2500
2375
2353
2219
2239
2090
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3500
2906
3000
2673
voz / dan - vehicle / day
2500
2375
2353
2219
2239
2090
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
277
278
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2906 voz/dan - AADT 2906 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
PGDS 2906 voz/dan
AADT 2906 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4000
Broj vozila-Number of vehicles
3500
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
279
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000036
Kijevo / 6+000,00
M 18 / Krupac - granica RS (Bogatići)
PGDS-AADT
2906
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
10
19
19
17
18
17
20
18
Sat u godiniHour in year
2915
5684
4172
2994
2995
6018
3333
5635
Dan-Day of
week
četvrtakThursday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
Datum-Date
1
24
22
4
4
7
18
22
MjesecMonth
Maj-May
AvgustAugust
Juni-June
Maj-May
Maj-May
SeptembarSeptember
Maj-May
AvgustAugust
VrijednostValue
664
580
515
483
452
420
360
312
% - percent
22.85
19.96
17.72
16.62
15.56
14.46
12.39
10.74
28.00
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
280
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
Avgust-August
2235
4356
3223
2937
4452
2459
3375
2917
1971
2
1672
1940
2589
2306
3582
2343
2804
4813
2304
2680
3237
1831
3
1795
1671
1987
2297
3507
2317
2871
4278
2553
3059
2268
1941
4
2070
1651
2058
2732
4710
2354
3309
3314
2493
2991
2211
1910
5
2019
1753
2068
2658
2661
2635
3579
3075
3135
2972
2268
2205
6
1191
1828
1798
2959
2952
2876
3846
3281
3153
2401
2296
2106
7
1355
1925
2309
2382
2677
3144
3125
3587
3485
2408
3016
2084
8
1803
2203
2209
2189
2803
3285
2821
4205
2570
2504
3047
2027
DecembarDecember
Juli-July
2263
NovembarNovember
Juni-June
2035
OktobarOctober
Maj-May
1110
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2091
2638
2291
2127
2523
2446
2817
4930
2412
2527
3126
1978
10
2038
2216
954
2227
2821
2465
3065
5374
2509
2924
2280
2065
11
2154
1869
1003
2731
3034
2480
3735
3791
2701
3270
2211
2033
12
2256
1743
1245
2670
2562
2519
3937
3286
3022
3827
2250
1945
13
1976
1757
1464
2702
2375
3057
3941
3152
3033
2324
2234
1491
14
1744
2017
2438
2196
2464
3032
3249
3457
3270
2431
2908
1360
15
2006
2137
2496
2204
2384
3445
3126
4015
2630
2431
2835
1730
16
2041
2039
2817
2170
2916
2615
3167
4332
2494
2640
2916
1698
17
2069
2094
2100
2407
2995
2476
3253
4624
2382
3032
2145
2768
18
2290
1896
1828
2678
3201
2377
3700
3411
2663
3063
2078
2063
19
2311
1866
1884
2584
2299
2586
4312
4632
2988
3691
2226
2411
20
2812
1920
1745
2932
2214
3191
4770
3913
3123
2401
2616
2448
21
2135
1891
1995
2291
2437
3384
3579
3296
3325
2313
2931
2487
22
1980
2291
2005
2231
2619
3663
2904
3788
2587
2084
2086
2017
23
1794
2258
2007
2194
2902
2674
3004
4014
2381
2521
2284
2073
24
1880
2325
1979
2853
2915
2528
3078
4507
2372
2982
2124
2202
25
2206
1861
1887
2761
3222
2599
3703
3045
2353
2996
1784
2087
26
2127
1844
2020
2689
2346
2719
3962
2869
2798
3216
1353
2330
27
1714
2081
2029
2624
2285
3077
4080
3173
2969
2475
1753
2379
28
1700
2301
2547
2747
2357
3430
3258
3381
2988
2292
2081
2119
29
1740
2323
2497
2737
2382
3665
3168
3534
2915
2260
1872
2220
30
1074
2744
4259
3009
2948
3481
3695
3024
2371
1894
2359
31
1843
2170
2863
3537
3758
UkupnoTotal
58996
58373
63426
76772
88373
85553 106118 118982
ProsjekAverage
1903
2013
2046
2559
2851
3191
2348
83091
85652
71247
64686
2770
2763
2375
2087
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
2626
2852
3423
3838
281
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
26577
89.7
2427
8.2
612
2.1
8
0.0
II
25966
88.4
2564
8.7
830
2.8
12
0.0
29372
ukupno-total
52543
89.1
4991
8.5
1442
2.4
20
0.0
58996
I
26325
88.9
2556
8.6
736
2.5
6
0.0
29623
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
282
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
29624
II
25008
87.0
2721
9.5
1010
3.5
11
0.0
28750
51333
87.9
5277
9.0
1746
3.0
17
0.0
58373
I
27935
87.9
2957
9.3
888
2.8
10
0.0
31790
II
27412
86.6
3029
9.6
1191
3.8
4
0.0
31636
ukupno-total
55347
87.3
5986
9.4
2079
3.3
14
0.0
63426
I
35117
89.0
3172
8.0
1163
2.9
10
0.0
39462
II
32462
87.0
3309
8.9
1522
4.1
17
0.0
37310
ukupno-total
67579
88.0
6481
8.4
2685
3.5
27
0.0
76772
I
39450
89.2
3484
7.9
1282
2.9
13
0.0
44229
II
38991
88.3
3497
7.9
1639
3.7
17
0.0
44144
ukupno-total
78441
88.8
6981
7.9
2921
3.3
30
0.0
88373
I
39152
89.3
3442
7.8
1248
2.8
18
0.0
43860
II
36775
88.2
3356
8.0
1547
3.7
15
0.0
41693
ukupno-total
75927
88.7
6798
7.9
2795
3.3
33
0.0
85553
I
50315
90.9
3738
6.8
1290
2.3
13
0.0
55356
II
45564
89.8
3585
7.1
1596
3.1
17
0.0
50762
ukupno-total
95879
90.4
7323
6.9
2886
2.7
30
0.0
106118
I
53354
91.2
3876
6.6
1230
2.1
13
0.0
58473
II
I
55165
91.2
3769
6.2
1566
2.6
9
0.0
60509
108519
91.2
7645
6.4
2796
2.3
22
0.0
118982
37165
88.3
3621
8.6
1306
3.1
10
0.0
42102
II
35757
87.2
3539
8.6
1681
4.1
12
0.0
40989
ukupno-total
72922
87.8
7160
8.6
2987
3.6
22
0.0
83091
I
37879
88.1
3715
8.6
1396
3.2
17
0.0
43007
II
37206
87.2
3684
8.6
1740
4.1
15
0.0
42645
ukupno-total
75085
87.7
7399
8.6
3136
3.7
32
0.0
85652
I
31350
88.0
3086
8.7
1170
3.3
14
0.0
35620
II
30893
86.7
3168
8.9
1556
4.4
10
0.0
35627
ukupno-total
62243
87.4
6254
8.8
2726
3.8
24
0.0
71247
I
29068
88.7
2810
8.6
865
2.6
17
0.1
32760
II
27804
87.1
3029
9.5
1083
3.4
10
0.0
31926
56872
87.9
5839
9.0
1948
3.0
27
0.0
64686
433687
89.3
38884
8.0
13186
2.7
149
0.0
485906
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
(%)
ukupno-total
ukupno-total
SeptembarSeptember
<5,5 m
UkupnoTotal
I
II
419003
88.1
39250
8.3
16961
3.6
149
0.0
475363
ukupno-total
852690
88.7
78134
8.1
30147
3.1
298
0.0
961269
1185
89.3
106
8.0
36
2.7
0
0.0
1328
I
II
1145
88.1
107
8.3
46
3.6
0
0.0
1299
ukupno-total
2330
88.7
213
8.1
82
3.1
1
0.0
2626
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
18.1/petak
7.1/ponedeljak
II
I+II
30.1/srijeda
22/ponedeljak
I
I+II
9/utorak
I
30/utorak
26/srijeda
II
26/srijeda
25/utorak
I
II
28/utorak
I+II
22/srijeda
II
21/utorak
I
I+II
23/utorak
18/četvrtak
II
18/četvrtak
I
I+II
13/srijeda
28/četvrtak
II
28/četvrtak
I
I+II
3/četvrtak
24/četvrtak
8/utorak
I
II
19/četvrtak
I+II
I+II
18/srijeda
19/četvrtak
I
II
20/utorak
28/srijeda
19/ponedeljak
I
II
15/utorak
I+II
15/utorak
II
23/srijeda
I
I+II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
13/srijeda
I+II
18/ponedeljak
I
13/srijeda
7/ponedeljak
I+II
II
18/petak
30/srijeda
datum/dan
283
2
2
3
3
2
1
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
1
3
3
10
3
3
4
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
3
1
0
3
1
1
6
2
1
5
2
1
14
7
2
13
3
6
9
3
3
7
2
1
6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
3.8/nedelja
3.8/nedelja
1.5/četvrtak
21/nedelja
21/nedelja
17/srijeda
9/nedelja
9/nedelja
14/petak
12/nedelja
12/nedelja
24/petak
21/nedelja
7/nedelja
30/utorak
3/nedelja
3/nedelja
19/utorak
20/nedelja
13/nedelja
19/subota
22/nedelja
29/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
6/nedelja
30/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
14/petak
9/subota
24/nedelja
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
18/petak
datum/dan
18
18
8
15
15
16
16
16
17
18
18
16
17
17
10
18
18
19
19
19
10
19
19
10
16
16
8
18
17
18
18
18
15
9
16
9
16
16
19
čas
maksimalni čas
556
419
430
294
179
164
413
288
155
398
292
171
362
271
175
556
419
282
393
303
199
325
255
182
495
364
430
412
202
307
293
226
123
295
169
153
310
200
149
voz/h
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
10.3/ponedeljak
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
2/utorak
2/utorak
2/utorak
26/utorak
26/utorak
26/utorak
2/srijeda
2/srijeda
8/utorak
3/utorak
18/srijeda
2/ponedeljak
20/utorak
20/utorak
19/ponedeljak
9/srijeda
16/srijeda
9/srijeda
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
3/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
954
453
501
1360
716
644
1353
696
657
2084
1024
1060
2304
1122
1182
2869
1497
1372
2804
1307
1465
2317
1069
1146
2214
1078
1101
2127
1055
1046
954
453
501
1651
832
756
1074
533
541
voz/h
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
10.8/nedelja
4.5/nedelja
2.8/subota
17/srijeda
21/nedelja
17/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
7/petak
12/nedelja
12/nedelja
11/subota
7/nedelja
7/nedelja
5/petak
10/nedelja
10/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
29/nedelja
29/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
6/nedelja
30/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
28/petak
9/subota
24/nedelja
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
datum/dan
maksimalni dan
5374
3084
2794
2768
1387
1580
3237
1864
1660
3827
2138
1734
3485
2024
1746
5374
3061
2794
4770
2419
2394
3665
2066
1935
4710
3084
2739
4259
1683
2782
2817
1555
1369
2638
1280
1371
2812
1562
1300
voz/h
2355
1157
1198
1913
942
972
2174
1081
1093
2524
1251
1273
2489
1220
1270
3312
1664
1648
2951
1407
1543
2497
1207
1291
2558
1265
1293
2319
1115
1204
1885
938
947
1857
910
947
1752
870
882
271
142
130
173
88
85
201
107
94
239
125
114
280
147
134
526
288
238
473
230
242
355
183
172
293
159
134
240
128
112
161
83
78
156
81
75
151
77
74
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
2489
1209
1280
2096
1015
1081
2216
1093
1122
2592
1265
1327
2625
1269
1356
3555
1782
1773
3204
1520
1684
2632
1251
1382
2560
1249
1312
2472
1178
1295
1881
919
962
1962
952
1009
1923
946
977
prosjek
radnim
danom
2926
1495
1431
2059
1072
987
2650
1350
1299
3253
1694
1560
3168
1633
1535
4433
2308
2124
4053
1976
2078
3363
1714
1650
3311
1702
1609
2733
1376
1357
2392
1233
1159
2148
1094
1054
1875
949
926
prosjek
vikendom
3227
1590
1638
2770
1366
1403
3838
1952
1886
3423
1637
1786
2852
1390
1462
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
284
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
18.1/Friday
7.1/Monday
I+II
I
II
22/Monday
30.1/Wednesday
I+II
9/Tuesday
I
30/Tuesday
26/Wednesday
II
26/Wednesday
25/Tuesday
I
II
28/Tuesday
I+II
22/Wednesday
II
21/Tuesday
I
I+II
23/Tuesday
18/Thursday
18/Thursday
I
II
28/Thursday
I+II
13/Wednesday
II
I
I+II
24/Thursday
28/Thursday
I+II
8/Tuesday
I
3/Thursday
19/Thursday
I+II
II
18/Wednesday
19/Thursday
I
II
20/Tuesday
28/Wednesday
19/Monday
I
II
15/Tuesday
I+II
15/Tuesday
23/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
13/Wednesday
I+II
18/Monday
I
13/Wednesday
7/Monday
I+II
II
18/Friday
30/Wednesday
datum/dan
2
2
3
3
2
1
3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
1
3
3
10
3
3
4
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
3
1
0
3
1
1
6
2
1
5
2
1
14
7
2
13
3
6
9
3
3
7
2
1
6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
3.8/Sunday
3.8/Sunday
1.5/Thursday
21/Sunday
21/Sunday
17/Wednesday
9/Sunday
9/Sunday
14/Friday
12/Sunday
12/Sunday
24/Friday
21/Sunday
7/Sunday
30/Tuesday
3/Sunday
3/Sunday
19/Tuesday
20/Sunday
13/Sunday
19/Saturday
22/Sunday
29/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
6/Sunday
30/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
14/Friday
9/Saturday
24/Sunday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
18/Friday
datum/dan
18
18
8
15
15
16
16
16
17
18
18
16
17
17
10
18
18
19
19
19
10
19
19
10
16
16
8
18
17
18
18
18
15
9
16
9
16
16
19
čas
maximum hour
556
419
430
294
179
164
413
288
155
398
292
171
362
271
175
556
419
282
393
303
199
325
255
182
495
364
430
412
202
307
293
226
123
295
169
153
310
200
149
voz/h
10.3/Monday
10.3/Monday
10.3/Monday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
2/Tuesday
2/Tuesday
2/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
2/Wednesday
2/Wednesday
8/Tuesday
3/Tuesday
18/Wednesday
2/Monday
20/Tuesday
20/Tuesday
19/Monday
9/Wednesday
16/Wednesday
9/Wednesday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
4/Monday
4/Monday
3/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
954
453
501
1360
716
644
1353
696
657
2084
1024
1060
2304
1122
1182
2869
1497
1372
2804
1307
1465
2317
1069
1146
2214
1078
1101
2127
1055
1046
954
453
501
1651
832
756
1074
533
541
voz/h
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
TRAFFIC PARAMETERS
10.8/Sunday
4.5/Sunday
2.8/Saturday
17/Wednesday
21/Sunday
17/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
7/Friday
12/Sunday
12/Sunday
11/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
5/Friday
10/Sunday
10/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
29/Sunday
29/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
6/Sunday
30/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
28/Friday
9/Saturday
24/Sunday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
datum/dan
maximum day
5374
3084
2794
2768
1387
1580
3237
1864
1660
3827
2138
1734
3485
2024
1746
5374
3061
2794
4770
2419
2394
3665
2066
1935
4710
3084
2739
4259
1683
2782
2817
1555
1369
2638
1280
1371
2812
1562
1300
voz/h
2355
1157
1198
1913
942
972
2174
1081
1093
2524
1251
1273
2489
1220
1270
3312
1664
1648
2951
1407
1543
2497
1207
1291
2558
1265
1293
2319
1115
1204
1885
938
947
1857
910
947
1752
870
882
271
142
130
173
88
85
201
107
94
239
125
114
280
147
134
526
288
238
473
230
242
355
183
172
293
159
134
240
128
112
161
83
78
156
81
75
151
77
74
2489
1209
1280
2096
1015
1081
2216
1093
1122
2592
1265
1327
2625
1269
1356
3555
1782
1773
3204
1520
1684
2632
1251
1382
2560
1249
1312
2472
1178
1295
1881
919
962
1962
952
1009
1923
946
977
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2926
1495
1431
2059
1072
987
2650
1350
1299
3253
1694
1560
3168
1633
1535
4433
2308
2124
4053
1976
2078
3363
1714
1650
3311
1702
1609
2733
1376
1357
2392
1233
1159
2148
1094
1054
1875
949
926
weekend
average
3227
1590
1638
2770
1366
1403
3838
1952
1886
3423
1637
1786
2852
1390
1462
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
3000
2626
2553
2405
voz / dan - vehicle / day
2500
2284
2285
2269
2002
2003
2004
2303
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2626
2554
2404
voz / dan - vehicle / day
2500
2283
2285
2269
2002
2003
2004
2303
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
285
286
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 2626 voz/dan - AADT 2626 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija - Rogatica
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija – Rogatica
PGDS 2626 voz/dan
AADT 2626 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
3500
Broj vozila-Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
287
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000037
Stjenice / 14+000,00
M 19.3 / Podromanija – Rogatica
PGDS-AADT
2626
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
18
16
10
17
17
18
19
14
Sat u godiniHour in year
5179
7529
2915
6354
5514
2947
2924
7191
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
Datum-Date
3
9
1
21
17
2
1
26
MjesecMonth
AvgustAugust
NovembarNovember
Maj-May
SeptembarSeptember
AvgustAugust
Maj-May
Maj-May
OktobarOctober
VrijednostValue
556
413
393
362
346
336
300
267
% - percent
21.17
15.72
14.96
13.78
13.17
12.79
11.42
10.17
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
288
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
Avgust-August
1489
3022
2219
2141
3390
1699
2288
1912
1420
2
1218
1329
1705
1733
2477
1705
1876
4009
1776
2020
2058
1414
3
1330
1168
1422
1558
2849
1727
2050
3776
2000
2111
1592
1407
4
1447
1218
1384
1961
3395
1711
2461
2958
1997
2066
1625
1553
5
1275
1247
1364
1877
1986
2011
2687
2600
2164
2083
1575
1668
6
847
1298
1254
1979
1852
2096
2776
2487
2134
1731
1568
1685
7
839
1351
1547
1641
1950
2134
2201
2760
2459
1683
1885
1343
8
1254
1510
1478
1586
1910
2184
2083
3215
1820
1829
1871
1278
DecembarDecember
Juli-July
1506
NovembarNovember
Juni-June
1372
OktobarOctober
Maj-May
643
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1363
1773
1472
1600
1694
1794
2206
3586
1864
1823
1993
1724
10
1333
1448
732
1626
1851
1727
2375
3927
1854
2007
1503
1559
11
1429
1326
764
1891
1939
1805
2818
2835
1971
2046
1546
1469
12
1463
1211
916
1676
1786
1877
3255
2396
2233
2358
1562
1560
13
1325
1234
992
1747
1697
2201
3067
2568
2204
1648
1585
1447
14
1179
1427
1661
1467
1796
2158
2448
2608
2332
1715
2018
1365
15
1336
1442
1655
1615
1702
2550
2354
3018
1822
1772
1864
1410
16
1350
1343
1842
1613
1999
2015
2312
3234
1828
1767
1867
1466
17
1396
1413
1424
1571
2126
1922
2451
3350
1841
2021
1512
1495
18
1535
1344
1290
1892
2156
1891
2848
2426
1951
1954
1489
1607
19
1618
1313
1372
1924
1571
1960
3304
2732
2079
2267
1549
1743
20
1755
1336
1300
1950
1676
2424
3632
2875
2119
1771
1770
1525
21
1401
1436
1478
1568
1767
2668
2772
2621
2369
1595
1824
1509
22
1328
1538
1322
1551
1815
2639
2191
2737
1928
1515
1417
1475
23
1235
1443
1394
1549
1973
1971
2312
2954
1730
1739
1458
1371
24
1240
1483
1494
2057
1977
1891
2333
3232
1799
2008
1416
1634
25
1445
1395
1347
2127
2304
1999
2757
2238
1779
1849
1348
1551
26
1317
1278
1601
1938
1668
1996
3021
2170
2047
2088
1147
1704
27
1110
1432
1435
1738
1683
2202
2980
2416
2065
1670
1372
1539
28
1142
1575
1723
2147
1791
2472
2547
2525
2222
1602
1469
1409
29
1217
1545
1712
2046
1757
2709
2391
2542
1946
1638
1237
1533
30
1179
1778
3131
2132
2265
2619
2651
1920
1662
1281
1770
31
1295
1524
2703
2697
UkupnoTotal
39844
40228
43888
54248
62332
62923
79971
89533
59952
58338
48313
47232
ProsjekAverage
1285
1387
1416
1808
2011
2097
2580
2888
1998
1882
1610
1524
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1877
2031
2012
1599
289
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
SmjerDirection
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
290
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
17519
(%)
89.9
5,5-12 m
1517
(%)
7.8
12-16,5 m
444
(%)
2.3
<16,5 m
7
(%)
0.0
UkupnoTotal
19487
II
18049
88.7
1661
8.2
626
3.1
21
0.1
20357
ukupno-total
35568
89.3
3178
8.0
1070
2.7
28
0.1
39844
I
17770
88.5
1651
8.2
650
3.2
6
0.0
20077
II
17429
86.5
1794
8.9
905
4.5
23
0.1
20151
ukupno-total
35199
87.5
3445
8.6
1555
3.9
29
0.1
40228
I
18799
87.0
1956
9.1
844
3.9
11
0.1
21610
II
19005
85.3
2133
9.6
1123
5.0
17
0.1
22278
ukupno-total
37804
86.1
4089
9.3
1967
4.5
28
0.1
43888
I
23810
88.4
2094
7.8
1018
3.8
10
0.0
26932
II
23692
86.7
2283
8.4
1331
4.9
10
0.0
27316
ukupno-total
47502
87.6
4377
8.1
2349
4.3
20
0.0
54248
I
27654
89.4
2230
7.2
1040
3.4
17
0.1
30941
II
27593
87.9
2347
7.5
1435
4.6
16
0.1
31391
ukupno-total
55247
88.6
4577
7.3
2475
4.0
33
0.1
62332
I
27740
89.9
2067
6.7
1040
3.4
14
0.0
30861
II
28512
88.9
2194
6.8
1339
4.2
17
0.1
32062
ukupno-total
56252
89.4
4261
6.8
2379
3.8
31
0.0
62923
I
36495
91.6
2230
5.6
1118
2.8
12
0.0
39855
II
36249
90.4
2377
5.9
1476
3.7
14
0.0
40116
ukupno-total
72744
91.0
4607
5.8
2594
3.2
26
0.0
79971
I
41105
92.3
2323
5.2
1111
2.5
15
0.0
44554
II
41144
91.5
2415
5.4
1403
3.1
17
0.0
44979
ukupno-total
82249
91.9
4738
5.3
2514
2.8
32
0.0
89533
I
26768
88.6
2338
7.7
1087
3.6
10
0.0
30203
II
25790
86.7
2428
8.2
1512
5.1
19
0.1
29749
ukupno-total
52558
87.7
4766
7.9
2599
4.3
29
0.0
59952
I
25058
87.5
2375
8.3
1192
4.2
22
0.1
28647
II
25580
86.2
2509
8.5
1580
5.3
22
0.1
29691
ukupno-total
50638
86.8
4884
8.4
2772
4.8
44
0.1
58338
23840
I
20810
87.3
1989
8.3
1034
4.3
7
0.0
II
20911
85.4
2118
8.7
1420
5.8
24
0.1
24473
ukupno-total
41721
86.4
4107
8.5
2454
5.1
31
0.1
48313
I
21049
88.6
1950
8.2
729
3.1
16
0.1
23744
II
20402
86.9
2108
9.0
949
4.0
29
0.1
23488
41451
87.8
4058
8.6
1678
3.6
45
0.1
47232
304577
89.4
24720
7.3
11307
3.3
147
0.0
340751
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
I
II
304356
88.0
26367
7.6
15099
4.4
229
0.1
346051
ukupno-total
608933
88.7
51087
7.4
26406
3.8
376
0.1
686802
I
832
89.4
68
7.3
31
3.3
0
0.0
931
II
832
88.0
72
7.6
41
4.4
1
0.1
945
1664
88.7
140
7.4
72
3.8
1
0.1
1877
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
10.1/četvrtak
29.3/subota
II
I+II
31.1/četvrtak
9/utorak
I
I+II
29/ponedeljak
I
3/srijeda
26/srijeda
I+II
II
25/utorak
26/srijeda
I
II
9/četvrtak
I+II
21/utorak
I
9/četvrtak
24/srijeda
II
29/ponedeljak
18/četvrtak
I
II
31/nedelja
I+II
31/nedelja
II
27/srijeda
I
I+II
29/utorak
24/četvrtak
II
I
I+II
10/utorak
29/utorak
I+II
21/subota
I
18/srijeda
6/utorak
II
19/ponedeljak
29/četvrtak
I
II
21/ponedeljak
I+II
I+II
9/srijeda
24/četvrtak
I
II
29/subota
I+II
29/subota
29/subota
I
II
7/četvrtak
I+II
28/četvrtak
I
10/nedelja
7/ponedeljak
I+II
II
10/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
291
2
1
4
4
2
3
4
1
4
3
2
3
2
2
4
1
1
4
4
2
0
3
11
3
2
1
3
2
1
3
2
2
2
1
1
4
2
1
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
1
0
5
1
0
11
3
2
7
5
1
6
1
1
1
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
voz/h
4.5/nedelja
4.5/nedelja
1.5/četvrtak
9/utorak
9/utorak
26/petak
9/nedelja
9/nedelja
7/petak
19/nedelja
12/nedelja
3/petak
14/nedelja
14/nedelja
27/subota
3/nedelja
3/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
15/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
25/petak
30/srijeda
2/nedelja
16/nedelja
26/srijeda
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
datum/dan
14
14
9
15
15
11
16
16
18
17
17
16
16
16
14
18
18
9
18
18
12
18
18
12
14
14
9
18
14
19
15
17
12
9
9
12
15
15
12
čas
maksimalni čas
381
233
285
195
132
92
239
172
96
240
165
109
252
179
106
338
233
197
286
183
161
239
160
135
381
233
285
262
132
184
197
130
92
181
133
99
198
131
97
voz/h
1.1/utorak
10.3/ponedeljak
1.1/utorak
8/ponedeljak
7/nedelja
8/ponedeljak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
1/ponedeljak
23/utorak
25/četvrtak
26/utorak
26/utorak
26/utorak
2/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
2/ponedeljak
10/utorak
2/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
14/ponedeljak
1/utorak
14/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
4/ponedeljak
3/nedelja
1/utorak
7/ponedeljak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
643
365
239
1278
609
579
1147
598
549
1515
759
756
1699
831
847
2170
1055
1115
1876
938
938
1705
854
830
1571
799
772
1467
739
721
732
365
367
1168
605
562
643
391
239
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
10.8/nedelja
2.8/subota
30/utorak
9/utorak
6/subota
2/nedelja
2/nedelja
14/petak
12/nedelja
12/nedelja
3/petak
7/nedelja
7/nedelja
13/subota
2/subota
10/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
25/petak
30/srijeda
16/nedelja
2/nedelja
28/petak
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
datum/dan
maksimalni dan
4009
2268
2073
1770
1002
921
2058
1175
1056
2358
1317
1103
2459
1335
1203
4009
2268
2073
3632
1807
1825
2709
1437
1321
3395
1958
1790
3131
1251
1912
1842
1022
893
1773
880
893
1755
990
895
voz/h
1692
846
846
1399
691
708
1474
741
734
1722
870
852
1798
888
910
2549
1274
1275
2269
1126
1142
1866
940
926
1816
908
908
1644
823
821
1295
653
642
1267
628
640
1180
600
580
184
99
85
125
66
58
136
75
61
160
87
72
200
104
96
339
177
162
311
168
143
231
129
103
195
104
90
164
88
77
121
66
55
120
67
53
105
56
49
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1799
898
901
1540
771
769
1554
776
779
1810
908
902
1911
944
967
2672
1331
1342
2402
1200
1203
1961
993
968
1816
909
908
1757
863
895
1334
667
668
1373
684
689
1327
670
658
prosjek
radnim
danom
2045
1049
997
1478
720
758
1707
885
822
2089
1102
987
2238
1122
1117
3342
1704
1638
3090
1566
1525
2415
1245
1170
2318
1177
1141
1910
1007
904
1586
827
759
1425
724
701
1227
639
589
prosjek
vikendom
2397
1204
1192
1998
992
1007
2888
1451
1437
2580
1294
1286
2097
1069
1029
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
292
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
31.1/Thursday
I
10.1/Thursday
9/Tuesday
I+II
II
3/Wednesday
29/Monday
I
II
26/Wednesday
I+II
I
25/Tuesday
9/Thursday
26/Wednesday
I+II
II
9/Thursday
21/Tuesday
I
II
29/Monday
24/Wednesday
18/Thursday
I
II
31/Sunday
I+II
31/Sunday
II
27/Wednesday
I
I+II
29/Tuesday
24/Thursday
II
29/Tuesday
I
I+II
10/Tuesday
I+II
21/Saturday
I
18/Wednesday
6/Tuesday
II
19/Monday
II
I
I+II
21/Monday
29/Thursday
I+II
I
9/Wednesday
29/Saturday
24/Thursday
I+II
II
29/Saturday
I
II
7/Thursday
29/Saturday
I+II
I
10/Sunday
7/Monday
28/Thursday
I+II
II
10/Thursday
31/Thursday
datum/dan
2
1
4
4
2
3
4
1
4
3
2
3
2
2
4
1
1
4
4
2
0
3
11
3
2
1
3
2
1
3
2
2
2
1
1
4
2
1
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
2
0
0
1
0
0
3
1
0
5
1
0
11
3
2
7
5
1
6
1
1
1
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
voz/h
4.5/Sunday
4.5/Sunday
1.5/Thursday
9/Tuesday
9/Tuesday
26/Friday
9/Sunday
9/Sunday
7/Friday
19/Sunday
12/Sunday
3/Friday
14/Sunday
14/Sunday
27/Saturday
3/Sunday
3/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
15/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
25/Friday
30/Wednesday
2/Sunday
16/Sunday
26/Wednesday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
datum/dan
14
14
9
15
15
11
16
16
18
17
17
16
16
16
14
18
18
9
18
18
12
18
18
12
14
14
9
18
14
19
15
17
12
9
9
12
15
15
12
čas
maximum hour
381
233
285
195
132
92
239
172
96
240
165
109
252
179
106
338
233
197
286
183
161
239
160
135
381
233
285
262
132
184
197
130
92
181
133
99
198
131
97
voz/h
1.1/Tuesday
10.3/Monday
1.1/Tuesday
8/Monday
7/Sunday
8/Monday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
1/Monday
23/Tuesday
25/Thursday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
2/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
2/Monday
10/Tuesday
2/Monday
19/Monday
19/Monday
19/Monday
14/Monday
1/Tuesday
14/Monday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
4/Monday
3/Sunday
1/Tuesday
7/Monday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
643
365
239
1278
609
579
1147
598
549
1515
759
756
1699
831
847
2170
1055
1115
1876
938
938
1705
854
830
1571
799
772
1467
739
721
732
365
367
1168
605
562
643
391
239
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
10.8/Sunday
2.8/Saturday
30/Tuesday
9/Tuesday
6/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
14/Friday
12/Sunday
12/Sunday
3/Friday
7/Sunday
7/Sunday
13/Saturday
2/Saturday
10/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
25/Friday
30/Wednesday
16/Sunday
2/Sunday
28/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
datum/dan
maximum day
4009
2268
2073
1770
1002
921
2058
1175
1056
2358
1317
1103
2459
1335
1203
4009
2268
2073
3632
1807
1825
2709
1437
1321
3395
1958
1790
3131
1251
1912
1842
1022
893
1773
880
893
1755
990
895
voz/h
1692
846
846
1399
691
708
1474
741
734
1722
870
852
1798
888
910
2549
1274
1275
2269
1126
1142
1866
940
926
1816
908
908
1644
823
821
1295
653
642
1267
628
640
1180
600
580
184
99
85
125
66
58
136
75
61
160
87
72
200
104
96
339
177
162
311
168
143
231
129
103
195
104
90
164
88
77
121
66
55
120
67
53
105
56
49
1799
898
901
1540
771
769
1554
776
779
1810
908
902
1911
944
967
2672
1331
1342
2402
1200
1203
1961
993
968
1816
909
908
1757
863
895
1334
667
668
1373
684
689
1327
670
658
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
2045
1049
997
1478
720
758
1707
885
822
2089
1102
987
2238
1122
1117
3342
1704
1638
3090
1566
1525
2415
1245
1170
2318
1177
1141
1910
1007
904
1586
827
759
1425
724
701
1227
639
589
weekend
average
2397
1204
1192
1998
992
1007
2888
1451
1437
2580
1294
1286
2097
1069
1029
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
2000
1877
1813
1800
1688
1594
1579
1600
1518
1454
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1877
1813
1800
1688
1594
1579
1600
1518
1454
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
293
294
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1877 voz/dan - AADT 1877 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača - Međeđa
PGDS 1877 voz/dan
AADT 1877 veh/day
160
Broj vozila-Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
2500
2000
Dužina vozila
Vehicle length
1500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
2000
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
295
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000038
Svibo / 6+980,00
M 5 / Ustiprača – Međeđa
PGDS-AADT
1877
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
14
17
17
12
14
11
11
13
Sat u godiniHour in year
2991
2994
5682
5173
5319
5316
4980
4646
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
Datum-Date
4
4
24
3
9
9
26
12
MjesecMonth
Maj-May
Maj-May
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
VrijednostValue
381
297
280
263
255
248
228
201
% - percent
20.30
15.83
14.92
14.02
13.59
13.22
12.15
10.71
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
296
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
1217
1069
2
543
615
638
615
1207
3
528
586
526
582
1439
4
598
449
598
692
1588
673
1186
1488
5
626
505
587
727
918
768
1317
1276
6
394
601
571
736
929
874
1533
1124
7
396
620
623
683
1004
914
1151
1379
8
674
835
688
581
861
1107
961
DecembarDecember
570
NovembarNovember
651
OktobarOctober
608
SeptembarSeptember
Avgust-August
387
Juli-July
Juni-June
1
FebruarFebruary
Maj-May
April-April
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
759
1675
897
751
972
547
714
815
1933
825
685
948
515
630
1008
1821
862
839
668
526
982
838
702
612
1115
1026
641
630
1037
720
654
630
1218
653
808
643
1750
809
775
1050
519
9
666
868
668
550
880
651
964
2153
816
781
790
496
10
555
774
541
614
850
695
1166
2459
875
873
634
567
11
601
569
261
737
906
695
1447
1554
983
878
608
565
12
714
532
339
719
776
773
1565
1231
1019
1079
586
667
13
624
542
359
772
652
980
1662
1323
1042
742
630
718
14
581
622
674
596
810
950
1196
1253
1020
714
848
612
15
509
611
798
581
695
1068
1115
1527
797
754
878
490
16
614
665
724
569
882
701
1083
1695
735
757
916
540
17
603
607
565
618
1069
692
1153
1884
739
871
650
578
18
693
472
520
728
1017
870
1450
1232
777
874
643
756
19
823
531
556
874
614
847
1580
1324
995
1024
666
739
20
901
587
580
819
690
987
1920
1395
976
720
769
702
21
664
563
613
588
745
1077
1314
1263
1010
658
887
747
22
538
628
615
551
761
1243
1013
1382
786
589
708
558
23
467
617
657
654
782
821
1081
1569
734
749
822
486
24
493
658
581
961
951
730
1064
1763
809
877
547
615
25
565
586
592
1384
955
898
1401
1100
777
861
503
540
26
597
529
711
1046
691
949
1502
1058
878
974
440
600
27
597
569
636
830
664
1090
1611
1266
938
745
528
618
28
469
583
634
1356
775
1142
1130
1523
1024
635
607
643
29
438
650
655
1079
708
1359
998
1220
738
717
610
540
30
470
741
1093
1022
903
1248
1437
713
698
609
717
31
446
541
1375
1425
990
843
687
UkupnoTotal
17774
17582
18443
22905
28048
26870
38768
46482
26926
24700
21322
18803
ProsjekAverage
573
606
595
764
905
896
1251
1499
898
797
711
607
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
843
297
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
298
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
88.1
728
8.2
298
3.3
38
0.4
UkupnoTotal
8915
7657
86.4
640
7.2
510
5.8
52
0.6
8859
15508
87.3
1368
7.7
808
4.5
90
0.5
17774
85.3
794
9.0
469
5.3
29
0.3
8816
83.3
717
8.2
701
8.0
46
0.5
8766
17582
14826
84.3
1511
8.6
1170
6.7
75
0.4
I
7854
84.5
818
8.8
603
6.5
20
0.2
9295
II
7522
82.2
761
8.3
812
8.9
53
0.6
9148
15376
83.4
1579
8.6
1415
7.7
73
0.4
18443
10969
I
9361
85.3
884
8.1
701
6.4
23
0.2
II
10214
85.6
778
6.5
905
7.6
39
0.3
11936
ukupno-total
19575
85.5
1662
7.3
1606
7.0
62
0.3
22905
14435
I
12691
87.9
953
6.6
775
5.4
16
0.1
II
11642
85.5
922
6.8
1019
7.5
30
0.2
13613
ukupno-total
24333
86.8
1875
6.7
1794
6.4
46
0.2
28048
I
11528
87.8
931
7.1
657
5.0
14
0.1
13130
II
11916
86.7
910
6.6
891
6.5
23
0.2
13740
ukupno-total
23444
87.2
1841
6.9
1548
5.8
37
0.1
26870
I
16900
90.7
918
4.9
794
4.3
12
0.1
18624
II
18123
90.0
922
4.6
1075
5.3
24
0.1
20144
ukupno-total
35023
90.3
1840
4.7
1869
4.8
36
0.1
38768
I
22487
92.7
983
4.1
776
3.2
21
0.1
24267
II
20223
91.0
977
4.4
987
4.4
28
0.1
22215
ukupno-total
42710
91.9
1960
4.2
1763
3.8
49
0.1
46482
I
12049
87.3
954
6.9
771
5.6
20
0.1
13794
II
11029
84.0
920
7.0
1136
8.7
47
0.4
13132
ukupno-total
23078
85.7
1874
7.0
1907
7.1
67
0.2
26926
12336
I
10524
85.3
940
7.6
840
6.8
32
0.3
II
10302
83.3
847
6.9
1159
9.4
56
0.5
12364
ukupno-total
20826
84.3
1787
7.2
1999
8.1
88
0.4
24700
10689
I
9134
85.5
815
7.6
712
6.7
28
0.3
II
8809
82.8
744
7.0
1010
9.5
70
0.7
10633
17943
84.2
1559
7.3
1722
8.1
98
0.5
21322
7969
85.4
803
8.6
502
5.4
52
0.6
9326
II
ukupno-total
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
5,5-12 m
7524
I
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
7851
(%)
7302
ukupno-total
DecembarDecember
<5,5 m
I
ukupno-total
April-April
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
Mart-March
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
7952
83.9
738
7.8
719
7.6
68
0.7
9477
15921
84.7
1541
8.2
1221
6.5
120
0.6
18803
I
135872
87.9
10521
6.8
7898
5.1
305
0.2
154596
II
132691
86.1
9876
6.4
10924
7.1
536
0.3
154027
ukupno-total
268563
87.0
20397
6.6
18822
6.1
841
0.3
308623
I
371
87.9
29
6.8
22
5.1
1
0.2
422
II
363
86.1
27
6.4
30
7.1
1
0.3
421
ukupno-total
734
87.0
56
6.6
51
6.1
2
0.3
843
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.1/utorak
29.3/subota
I+II
31.1/četvrtak
II
I
30/utorak
14/nedelja
31/srijeda
I
II
29/subota
I+II
30/nedelja
II
30/nedelja
I
I+II
31/petak
22/srijeda
II
29/srijeda
I
I+II
28/nedelja
I+II
30/utorak
I
29/ponedeljak
4/ponedeljak
I+II
II
4/ponedeljak
I
II
23/srijeda
31/nedelja
I+II
24/četvrtak
24/četvrtak
I
II
27/petak
I+II
I
15/nedelja
13/utorak
22/nedelja
I+II
II
6/utorak
I
II
3/četvrtak
29/četvrtak
I+II
I
27/nedelja
29/subota
12/subota
I+II
II
31/ponedeljak
31/ponedeljak
I
II
27/srijeda
17/nedelja
29/petak
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
29/utorak
31/četvrtak
datum/dan
299
2
4
4
4
1
4
0
0
5
4
4
23
4
4
1
1
1
4
3
2
4
3
1
3
4
1
3
4
1
3
2
5
3
4
1
3
4
4
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
7
2
2
5
3
0
4
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
voz/h
10.8/nedelja
10.8/nedelja
4.5/nedelja
21/nedelja
31/srijeda
21/nedelja
1/subota
8/subota
8/subota
19/nedelja
24/petak
19/nedelja
7/nedelja
5/petak
28/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
24/nedelja
20/nedelja
12/subota
20/nedelja
8/nedelja
29/nedelja
8/nedelja
4/nedelja
3/subota
4/nedelja
25/petak
25/petak
28/ponedeljak
28/petak
28/petak
30/nedelja
10/nedelja
9/subota
10/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
21/ponedeljak
datum/dan
13
13
13
12
16
12
12
11
8
18
13
14
11
17
15
13
13
12
14
9
14
12
10
12
13
13
13
13
13
11
16
16
18
12
9
12
13
13
12
čas
maksimalni čas
205
119
146
83
45
54
104
67
67
100
47
59
116
60
66
205
119
108
165
80
97
111
57
76
202
63
146
134
105
79
80
52
44
85
62
61
86
47
52
voz/h
11.3/utorak
11.3/utorak
11.3/utorak
23/utorak
15/ponedeljak
9/utorak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
22/srijeda
22/srijeda
28/utorak
30/utorak
23/utorak
30/utorak
26/utorak
25/ponedeljak
26/utorak
1/utorak
1/utorak
1/utorak
3/utorak
9/ponedeljak
3/utorak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
9/srijeda
22/utorak
9/srijeda
11/utorak
11/utorak
11/utorak
4/ponedeljak
4/ponedeljak
18/ponedeljak
1/utorak
7/ponedeljak
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
261
128
133
486
233
241
440
234
206
589
268
310
713
326
343
1058
465
582
759
401
358
630
318
302
614
299
315
550
254
274
261
128
133
449
203
245
387
164
158
voz/h
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
10.8/nedelja
10.8/nedelja
10.8/nedelja
18/četvrtak
18/četvrtak
21/nedelja
8/subota
8/subota
8/subota
12/nedelja
12/nedelja
12/nedelja
7/nedelja
5/petak
7/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
20/nedelja
19/subota
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
22/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
25/petak
25/petak
28/ponedeljak
15/subota
15/subota
30/nedelja
9/subota
8/petak
10/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
2459
1299
1160
756
447
433
1050
525
525
1079
496
583
1218
587
665
2459
1299
1160
1920
946
1063
1359
653
707
1588
670
1025
1384
1007
752
798
391
420
868
482
466
901
436
465
voz/h
736
359
377
537
265
272
632
308
324
700
342
359
783
374
410
1297
605
691
1070
544
526
763
377
386
790
372
418
671
344
327
524
255
270
538
262
276
510
250
260
107
62
45
70
41
29
79
46
32
97
57
39
114
64
50
203
111
92
181
106
75
133
81
52
115
67
48
92
53
39
71
40
30
69
41
28
63
36
27
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
777
391
386
587
300
286
639
318
320
745
374
371
848
421
427
1350
653
697
1134
595
538
807
422
385
788
392
396
682
343
339
553
275
278
581
292
288
551
274
278
prosjek
radnim
danom
987
485
502
664
321
343
835
417
419
944
469
475
1033
484
549
1814
850
964
1586
806
780
1103
543
560
1089
513
576
926
507
419
684
338
346
674
328
346
604
302
301
prosjek
vikendom
1140
567
572
898
438
460
1499
717
783
1251
650
601
896
458
438
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
300
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
31.1/Thursday
I
29.1/Tuesday
14/Sunday
I+II
II
30/Tuesday
31/Wednesday
I
II
30/Sunday
29/Saturday
II
30/Sunday
I
I+II
31/Friday
22/Wednesday
II
I
I+II
28/Sunday
29/Wednesday
I+II
30/Tuesday
I
29/Monday
4/Monday
I+II
II
4/Monday
31/Sunday
I
II
24/Thursday
23/Wednesday
II
24/Thursday
I
I+II
27/Friday
I+II
22/Sunday
15/Sunday
I
II
6/Tuesday
13/Tuesday
II
29/Thursday
I
I+II
27/Sunday
3/Thursday
II
12/Saturday
I
I+II
31/Monday
29/Saturday
31/Monday
I
II
17/Sunday
I+II
27/Wednesday
29/Friday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
29/Tuesday
31/Thursday
datum/dan
2
4
4
4
1
4
0
0
5
4
4
23
4
4
1
1
1
4
3
2
4
3
1
3
4
1
3
4
1
3
2
5
3
4
1
3
4
4
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
7
2
2
5
3
0
4
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
voz/h
10.8/Sunday
10.8/Sunday
4.5/Sunday
21/Sunday
31/Wednesday
21/Sunday
1/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
19/Sunday
24/Friday
19/Sunday
7/Sunday
5/Friday
28/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
24/Sunday
20/Sunday
12/Saturday
20/Sunday
8/Sunday
29/Sunday
8/Sunday
4/Sunday
3/Saturday
4/Sunday
25/Friday
25/Friday
28/Monday
28/Friday
28/Friday
30/Sunday
10/Sunday
9/Saturday
10/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
21/Monday
datum/dan
13
13
13
12
16
12
12
11
8
18
13
14
11
17
15
13
13
12
14
9
14
12
10
12
13
13
13
13
13
11
16
16
18
12
9
12
13
13
12
čas
maximum hour
205
119
146
83
45
54
104
67
67
100
47
59
116
60
66
205
119
108
165
80
97
111
57
76
202
63
146
134
105
79
80
52
44
85
62
61
86
47
52
voz/h
11.3/Tuesday
11.3/Tuesday
11.3/Tuesday
23/Tuesday
15/Monday
9/Tuesday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
22/Wednesday
22/Wednesday
28/Tuesday
30/Tuesday
23/Tuesday
30/Tuesday
26/Tuesday
25/Monday
26/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
3/Tuesday
9/Monday
3/Tuesday
19/Monday
19/Monday
19/Monday
9/Wednesday
22/Tuesday
9/Wednesday
11/Tuesday
11/Tuesday
11/Tuesday
4/Monday
4/Monday
18/Monday
1/Tuesday
7/Monday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
261
128
133
486
233
241
440
234
206
589
268
310
713
326
343
1058
465
582
759
401
358
630
318
302
614
299
315
550
254
274
261
128
133
449
203
245
387
164
158
voz/h
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
TRAFFIC PARAMETERS
10.8/Sunday
10.8/Sunday
10.8/Sunday
18/Thursday
18/Thursday
21/Sunday
8/Saturday
8/Saturday
8/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
12/Sunday
7/Sunday
5/Friday
7/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
22/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
25/Friday
25/Friday
28/Monday
15/Saturday
15/Saturday
30/Sunday
9/Saturday
8/Friday
10/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
2459
1299
1160
756
447
433
1050
525
525
1079
496
583
1218
587
665
2459
1299
1160
1920
946
1063
1359
653
707
1588
670
1025
1384
1007
752
798
391
420
868
482
466
901
436
465
voz/h
736
359
377
537
265
272
632
308
324
700
342
359
783
374
410
1297
605
691
1070
544
526
763
377
386
790
372
418
671
344
327
524
255
270
538
262
276
510
250
260
107
62
45
70
41
29
79
46
32
97
57
39
114
64
50
203
111
92
181
106
75
133
81
52
115
67
48
92
53
39
71
40
30
69
41
28
63
36
27
777
391
386
587
300
286
639
318
320
745
374
371
848
421
427
1350
653
697
1134
595
538
807
422
385
788
392
396
682
343
339
553
275
278
581
292
288
551
274
278
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
987
485
502
664
321
343
835
417
419
944
469
475
1033
484
549
1814
850
964
1586
806
780
1103
543
560
1089
513
576
926
507
419
684
338
346
674
328
346
604
302
301
weekend
average
1140
567
572
898
438
460
1499
717
783
1251
650
601
896
458
438
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
900
843
806
800
770
754
740
671
700
voz / dan - vehicle / day
624
600
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
900
843
807
800
770
754
740
671
700
voz / dan - vehicle / day
624
600
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
301
302
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 843 voz/dan - AADT 843 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
PGDS 843 voz/dan
AADT 843 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
1200
1000
Dužina vozila
Vehicle length
800
600
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
303
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000039
Vardište / 5+300,00
M 5 / Dobrun - granica RS (Vardište)
PGDS-AADT
843
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
13
11
18
11
17
12
9
9
Sat u godiniHour in year
5342
5316
5347
5172
5514
4837
5146
5506
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
Datum-Date
10
9
10
3
17
20
2
17
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
205
163
152
145
136
132
117
101
% - percent
24.31
19.33
18.03
17.20
16.13
15.65
13.88
11.98
28.00
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
304
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
Juli-July
Avgust-August
1675
1910
2846
2039
1913
1718
DecembarDecember
Juni-June
2150
NovembarNovember
Maj-May
1589
OktobarOctober
April-April
1349
SeptembarSeptember
Mart-March
1
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
842
1051
1467
2
939
1225
1223
1625
2143
1697
1899
3031
2020
1842
1713
1446
3
1102
979
1277
1627
2398
1407
2053
3037
2071
2124
1638
1488
4
1148
1145
1350
1708
2482
1550
2329
2573
1952
1822
1594
1458
5
784
1201
1369
1664
1901
1593
2840
2329
2209
1712
1508
1566
6
613
1164
1239
1556
1642
1883
2366
2335
2259
1737
1563
1508
7
1050
1202
1347
1695
1898
1806
2098
2456
2186
1684
1838
1190
8
1027
1550
1316
1567
1853
1828
2344
3047
2003
1718
1939
1290
9
1208
1501
1218
1599
1748
1660
2259
3427
1924
1812
1597
1528
10
1174
1010
1393
1673
1885
1570
2301
3678
1858
1990
1562
1370
11
1261
1514
1299
1803
1746
1669
2345
3074
2006
1940
1688
1462
12
1102
1196
838
1646
1971
1767
2660
2690
2148
1904
1548
1503
13
884
1187
933
1580
1787
2093
3000
2502
2143
1658
1595
1460
14
1064
1344
872
1657
1720
2050
2525
2723
1966
1761
1696
1151
15
1198
1357
1610
1621
1846
2023
2311
3125
1816
1689
1709
1390
16
1237
1174
1460
1591
1959
1791
2171
3759
1674
1774
1561
1499
17
1231
1141
1388
1754
1950
1719
2225
3284
1736
1887
1524
1480
18
1284
1371
1137
1794
1930
2027
2933
2603
1941
1775
1584
1592
19
1203
1260
1201
1734
1618
1886
3088
2746
2475
1747
1625
1461
20
1185
1337
1215
1614
1804
2065
3220
2971
2302
1861
1870
1210
21
1309
1367
1338
1669
1820
2138
2444
2550
2315
1593
1661
1196
22
1271
1618
1317
1624
1774
2140
2315
2835
1963
1798
1386
1433
23
1171
1383
1145
1691
1998
1822
2472
2942
1878
1562
1252
1059
24
1131
1140
1293
1491
1865
1793
2409
2964
1891
1974
1457
1445
25
1181
1258
1282
2236
1933
1806
2707
2509
1851
1843
1312
1449
26
1020
1182
1297
1734
1821
1700
2767
2355
1874
1780
1073
1505
27
1029
1337
1279
1409
1692
2208
3011
2468
1959
1893
1280
1434
28
1069
1399
1566
2536
1781
2371
2642
2476
2034
1614
1461
1125
29
1155
1487
1523
2103
1584
2574
2599
2564
1943
1523
1273
1471
30
1108
1602
2574
1803
1981
2821
2844
1859
1566
1164
1753
31
1183
1635
2351
2496
UkupnoTotal
34163
37080
40311
52164
58284
56292
77415
87239
60295
55268
46389
43691
ProsjekAverage
1102
1279
1300
1739
1880
1876
2497
2814
2010
1783
1546
1409
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1772
1782
1772
1302
305
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
306
SmjerDirection
I
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
15323
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
90.3
1466
8.6
182
1.1
7
0.0
UkupnoTotal
16978
II
15535
90.4
1468
8.5
180
1.0
2
0.0
17185
ukupno-total
30858
90.3
2934
8.6
362
1.1
9
0.0
34163
I
16660
89.9
1582
8.5
289
1.6
7
0.0
18538
II
16661
89.9
1610
8.7
265
1.4
6
0.0
18542
ukupno-total
33321
89.9
3192
8.6
554
1.5
13
0.0
37080
I
17898
88.8
1833
9.1
410
2.0
8
0.0
20149
II
17914
88.9
1850
9.2
394
2.0
4
0.0
20162
ukupno-total
35812
88.8
3683
9.1
804
2.0
12
0.0
40311
I
22737
88.0
2460
9.5
623
2.4
11
0.0
25831
II
23317
88.5
2499
9.5
508
1.9
9
0.0
26333
ukupno-total
46054
88.3
4959
9.5
1131
2.2
20
0.0
52164
I
26471
90.1
2385
8.1
507
1.7
17
0.1
29380
II
25921
89.7
2503
8.7
472
1.6
8
0.0
28904
ukupno-total
52392
89.9
4888
8.4
979
1.7
25
0.0
58284
I
24787
91.5
1796
6.6
482
1.8
10
0.0
27075
II
26830
91.8
1917
6.6
466
1.6
4
0.0
29217
ukupno-total
51617
91.7
3713
6.6
948
1.7
14
0.0
56292
I
34900
92.9
2096
5.6
563
1.5
2
0.0
37561
II
37117
93.1
2215
5.6
517
1.3
5
0.0
39854
ukupno-total
72017
93.0
4311
5.6
1080
1.4
7
0.0
77415
I
42380
93.4
2363
5.2
619
1.4
12
0.0
45374
II
38742
92.5
2520
6.0
598
1.4
5
0.0
41865
ukupno-total
81122
93.0
4883
5.6
1217
1.4
17
0.0
87239
I
28034
90.7
2284
7.4
566
1.8
10
0.0
30894
II
26505
90.1
2329
7.9
564
1.9
3
0.0
29401
ukupno-total
54539
90.5
4613
7.7
1130
1.9
13
0.0
60295
I
24664
89.5
2328
8.4
567
2.1
11
0.0
27570
II
24695
89.2
2441
8.8
555
2.0
7
0.0
27698
ukupno-total
49359
89.3
4769
8.6
1122
2.0
18
0.0
55268
I
20883
89.9
1961
8.4
373
1.6
4
0.0
23221
II
20871
90.1
1933
8.3
360
1.6
4
0.0
23168
ukupno-total
41754
90.0
3894
8.4
733
1.6
8
0.0
46389
I
19983
90.3
1824
8.2
316
1.4
7
0.0
22130
II
19401
90.0
1830
8.5
327
1.5
3
0.0
21561
ukupno-total
39384
90.1
3654
8.4
643
1.5
10
0.0
43691
I
294720
90.8
24378
7.5
5497
1.7
106
0.0
324701
II
293509
90.6
25115
7.8
5206
1.6
60
0.0
323890
ukupno-total
588229
90.7
49493
7.6
10703
1.7
166
0.0
648591
I
805
90.8
67
7.5
15
1.7
0
0.0
887
II
802
90.6
69
7.8
14
1.6
0
0.0
885
1607
90.7
135
7.6
29
1.7
0
0.0
1772
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
6.1/nedelja
2.1/srijeda
I+II
31.1/četvrtak
II
I
26/petak
I+II
30/utorak
14/nedelja
I
II
26/srijeda
I+II
26/srijeda
26/srijeda
I
II
14/utorak
I+II
31/petak
I
23/četvrtak
26/petak
II
26/petak
25/četvrtak
I
II
28/četvrtak
I+II
28/četvrtak
15/petak
I
II
2/srijeda
I+II
10/četvrtak
II
I
I+II
3/utorak
11/petak
I+II
26/četvrtak
I
10/utorak
19/ponedeljak
II
19/ponedeljak
27/utorak
I
II
16/srijeda
I+II
I+II
4/petak
I
II
28/petak
29/utorak
I+II
31/ponedeljak
I
28/petak
4/ponedeljak
II
25/ponedeljak
29/petak
I
II
2/srijeda
I+II
I+II
6/nedelja
31/četvrtak
datum/dan
307
2
2
3
3
2
3
4
4
4
3
3
1
2
2
4
2
2
4
1
2
3
3
1
3
3
3
4
0
1
4
2
2
1
3
1
3
2
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
3
2
0
7
2
2
14
7
1
4
3
0
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
16.8/subota
16.8/subota
16.8/subota
30/utorak
9/utorak
30/utorak
2/nedelja
2/nedelja
28/petak
1/srijeda
12/nedelja
3/petak
21/nedelja
21/nedelja
20/subota
16/subota
16/subota
16/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
1/nedelja
29/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
28/ponedeljak
25/petak
28/ponedeljak
31/ponedeljak
16/nedelja
15/subota
22/petak
22/petak
22/petak
24/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
datum/dan
13
19
14
11
13
11
16
16
12
15
18
15
17
17
13
13
19
14
10
11
10
18
17
11
13
15
12
13
15
13
14
17
10
13
15
13
14
14
12
čas
maksimalni čas
302
159
183
163
93
96
181
131
99
187
121
100
201
141
120
302
159
183
280
142
146
189
109
108
240
128
153
227
135
126
146
96
92
179
97
136
136
80
86
voz/h
6.1/nedelja
6.1/nedelja
6.1/nedelja
23/utorak
23/utorak
23/utorak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
29/srijeda
30/četvrtak
29/srijeda
16/utorak
16/utorak
16/utorak
5/utorak
26/utorak
5/utorak
2/srijeda
2/srijeda
1/utorak
3/utorak
3/utorak
3/utorak
29/četvrtak
6/utorak
29/četvrtak
27/nedelja
24/četvrtak
27/nedelja
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
613
319
294
1059
517
542
1073
540
533
1523
758
763
1674
798
876
2329
1040
1168
1899
999
900
1407
723
684
1584
817
763
1409
741
662
838
409
429
979
502
477
613
319
294
voz/h
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
16.8/subota
10.8/nedelja
16.8/subota
30/utorak
30/utorak
30/utorak
8/subota
2/nedelja
8/subota
3/petak
3/petak
3/petak
19/petak
21/nedelja
20/subota
16/subota
10/nedelja
16/subota
20/nedelja
13/nedelja
27/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
4/nedelja
2/petak
4/nedelja
30/srijeda
28/ponedeljak
30/srijeda
31/ponedeljak
30/nedelja
15/subota
22/petak
22/petak
22/petak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
3759
1936
1950
1753
838
915
1939
932
1020
2124
1043
1081
2475
1307
1357
3759
1936
1950
3220
1705
1596
2574
1379
1195
2482
1136
1391
2574
1327
1349
1635
830
856
1618
796
822
1309
679
670
voz/h
1583
778
805
1296
635
660
1421
703
718
1625
809
816
1806
866
940
2444
1143
1301
2084
1030
1054
1630
827
802
1695
831
864
1596
800
796
1190
591
600
1174
582
592
1010
504
506
189
107
82
114
60
53
126
69
57
157
84
73
204
114
90
370
208
162
413
256
157
247
146
100
185
101
84
143
77
65
110
60
50
105
57
47
92
50
42
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1748
871
877
1453
718
734
1548
767
781
1772
884
887
1961
963
998
2656
1270
1387
2368
1210
1158
1795
931
864
1804
903
900
1723
854
868
1264
629
635
1311
654
657
1180
591
589
prosjek
radnim
danom
1825
916
909
1284
630
655
1543
781
762
1815
920
896
2146
1027
1118
3146
1521
1626
2869
1502
1367
2067
1074
993
2001
978
1023
1771
924
847
1376
695
682
1194
601
593
994
503
491
prosjek
vikendom
2305
1150
1155
2010
980
1030
2814
1350
1464
2497
1286
1212
1876
974
903
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
308
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
2.1/Wednesday
I+II
I
6.1/Sunday
26/Friday
31.1/Thursday
I+II
II
14/Sunday
30/Tuesday
I
II
26/Wednesday
I+II
26/Wednesday
26/Wednesday
I
II
14/Tuesday
I+II
31/Friday
23/Thursday
I
II
26/Friday
I+II
25/Thursday
I
26/Friday
28/Thursday
II
28/Thursday
II
15/Friday
I
I+II
2/Wednesday
I+II
11/Friday
10/Thursday
I
II
3/Tuesday
I+II
26/Thursday
I
10/Tuesday
19/Monday
II
19/Monday
27/Tuesday
I
II
16/Wednesday
I+II
I+II
4/Friday
I
II
28/Friday
29/Tuesday
I+II
31/Monday
I
28/Friday
4/Monday
II
25/Monday
29/Friday
I
II
2/Wednesday
I+II
I+II
6/Sunday
31/Thursday
datum/dan
2
2
3
3
2
3
4
4
4
3
3
1
2
2
4
2
2
4
1
2
3
3
1
3
3
3
4
0
1
4
2
2
1
3
1
3
2
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
3
2
0
7
2
2
14
7
1
4
3
0
2
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
16.8/Saturday
16.8/Saturday
16.8/Saturday
30/Tuesday
9/Tuesday
30/Tuesday
2/Sunday
2/Sunday
28/Friday
1/Wednesday
12/Sunday
3/Friday
21/Sunday
21/Sunday
20/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
16/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
1/Sunday
29/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
28/Monday
25/Friday
28/Monday
31/Monday
16/Sunday
15/Saturday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
24/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
datum/dan
13
19
14
11
13
11
16
16
12
15
18
15
17
17
13
13
19
14
10
11
10
18
17
11
13
15
12
13
15
13
14
17
10
13
15
13
14
14
12
čas
maximum hour
302
159
183
163
93
96
181
131
99
187
121
100
201
141
120
302
159
183
280
142
146
189
109
108
240
128
153
227
135
126
146
96
92
179
97
136
136
80
86
voz/h
6.1/Sunday
6.1/Sunday
6.1/Sunday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
29/Wednesday
30/Thursday
29/Wednesday
16/Tuesday
16/Tuesday
16/Tuesday
5/Tuesday
26/Tuesday
5/Tuesday
2/Wednesday
2/Wednesday
1/Tuesday
3/Tuesday
3/Tuesday
3/Tuesday
29/Thursday
6/Tuesday
29/Thursday
27/Sunday
24/Thursday
27/Sunday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
613
319
294
1059
517
542
1073
540
533
1523
758
763
1674
798
876
2329
1040
1168
1899
999
900
1407
723
684
1584
817
763
1409
741
662
838
409
429
979
502
477
613
319
294
voz/h
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
TRAFFIC PARAMETERS
16.8/Saturday
10.8/Sunday
16.8/Saturday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
8/Saturday
2/Sunday
8/Saturday
3/Friday
3/Friday
3/Friday
19/Friday
21/Sunday
20/Saturday
16/Saturday
10/Sunday
16/Saturday
20/Sunday
13/Sunday
27/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
4/Sunday
2/Friday
4/Sunday
30/Wednesday
28/Monday
30/Wednesday
31/Monday
30/Sunday
15/Saturday
22/Friday
22/Friday
22/Friday
21/Monday
21/Monday
18/Friday
datum/dan
maximum day
3759
1936
1950
1753
838
915
1939
932
1020
2124
1043
1081
2475
1307
1357
3759
1936
1950
3220
1705
1596
2574
1379
1195
2482
1136
1391
2574
1327
1349
1635
830
856
1618
796
822
1309
679
670
voz/h
1583
778
805
1296
635
660
1421
703
718
1625
809
816
1806
866
940
2444
1143
1301
2084
1030
1054
1630
827
802
1695
831
864
1596
800
796
1190
591
600
1174
582
592
1010
504
506
189
107
82
114
60
53
126
69
57
157
84
73
204
114
90
370
208
162
413
256
157
247
146
100
185
101
84
143
77
65
110
60
50
105
57
47
92
50
42
1748
871
877
1453
718
734
1548
767
781
1772
884
887
1961
963
998
2656
1270
1387
2368
1210
1158
1795
931
864
1804
903
900
1723
854
868
1264
629
635
1311
654
657
1180
591
589
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1825
916
909
1284
630
655
1543
781
762
1815
920
896
2146
1027
1118
3146
1521
1626
2869
1502
1367
2067
1074
993
2001
978
1023
1771
924
847
1376
695
682
1194
601
593
994
503
491
weekend
average
2305
1150
1155
2010
980
1030
2814
1350
1464
2497
1286
1212
1876
974
903
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
2000
1772
1800
1677
1600
1446
1443
2002
2003
1488
1476
1412
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
2000
1772
1800
1676
1600
1447
1443
2002
2003
1487
1477
1412
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
309
310
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1772 voz/dan - AADT 1772 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
PGDS 1772 voz/dan
AADT 1772 veh/day
160
Broj vozila-Number of vehicles
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
2000
Broj vozila-Number of vehicles
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
1000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
800
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
311
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000040
Handići / 4+000,00
M 20 / Foča 1 - granica RS (Ustikolina)
PGDS-AADT
1772
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
13
18
11
15
10
13
15
11
Sat u godiniHour in year
5486
5515
5676
5320
5051
5822
2848
4716
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
utorakTuesday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
utorakTuesday
Datum-Date
16
17
24
9
29
30
28
15
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
April-April
Juli-July
VrijednostValue
302
254
239
233
227
222
204
188
% - percent
17.04
14.33
13.49
13.15
12.81
12.53
11.51
10.61
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
312
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
2215
1282
1523
1242
DecembarDecember
Avgust-August
1343
NovembarNovember
Juli-July
1805
OktobarOctober
Juni-June
1036
SeptembarSeptember
Maj-May
April-April
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
1
333
647
908
982
891
2
535
830
1064
1093
1198
1141
1313
2438
1270
1247
1484
911
3
625
618
806
924
1079
1203
1334
2662
1317
1451
1139
991
4
698
634
790
1178
1256
1094
1583
1927
1363
1365
958
955
5
697
630
901
1183
1052
1221
1852
1634
1526
1435
1020
998
6
305
762
671
1349
955
1484
2280
1709
1817
1253
1145
1020
7
325
721
899
1078
938
1468
1576
1624
2082
1210
1333
884
8
649
920
973
1009
1036
1758
1413
2036
1236
1191
1502
900
9
767
886
954
987
1291
1099
1442
2224
1258
1266
1564
983
10
850
741
788
1013
1501
1100
1528
2605
1369
1459
1133
909
11
830
797
757
1219
1754
1230
1911
1837
1313
1505
1138
933
12
794
697
379
1195
993
1243
1975
1619
1620
1882
1191
1038
13
795
657
438
1398
997
1505
2384
1652
1660
1136
1126
883
14
728
736
425
1022
1022
1590
1699
1802
1826
1158
1229
908
15
729
864
1183
971
1102
1724
1497
2088
1041
1124
1311
822
16
784
753
1357
1028
1251
1226
1588
2573
1131
1294
1493
830
17
779
731
839
1091
1265
1320
1702
2610
1149
1413
1000
966
18
1025
687
680
1155
1555
1341
1793
1691
1266
1324
1022
932
19
937
650
644
1344
1125
1364
1989
1674
1456
1691
1070
1060
20
1160
776
574
1530
951
1545
2534
1680
1518
1198
1239
909
21
878
784
706
1028
1016
1741
1981
1636
1697
1086
1263
891
22
932
922
773
1003
918
2175
1401
1854
1272
1165
923
779
23
716
951
729
1090
1340
1252
1470
2119
1168
985
949
605
24
802
864
787
1043
1382
1157
1619
2500
1191
1507
838
929
25
926
757
761
1385
1478
1209
1876
1548
1307
1481
793
902
26
966
660
762
1726
1034
1241
2382
1453
1280
1680
524
890
27
850
808
811
1618
1003
1610
2338
1540
1426
1162
735
946
28
785
922
1008
1393
1016
1786
1588
1628
1669
1018
824
796
29
610
948
1051
1777
925
1897
1493
1710
1256
1008
797
855
30
615
1603
1715
1575
1498
1583
1855
1300
1051
743
989
31
660
934
1830
2169
1544
1221
884
UkupnoTotal
23085
22353
25955
36527
36588
43027
54297
60312
42066
40489
32728
28189
ProsjekAverage
745
771
837
1218
1180
1434
1752
1946
1402
1306
1091
909
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1218
313
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
314
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
10322
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
87.9
1228
10.5
189
1.6
1
0.0
UkupnoTotal
11740
9988
88.0
1166
10.3
188
1.7
3
0.0
11345
20310
88.0
2394
10.4
377
1.6
4
0.0
23085
I
9744
86.0
1168
10.3
416
3.7
8
0.1
11336
II
9498
86.2
1137
10.3
378
3.4
4
0.0
11017
ukupno-total
19242
86.1
2305
10.3
794
3.6
12
0.1
22353
I
11256
86.0
1329
10.1
504
3.8
5
0.0
13094
II
11135
86.6
1267
9.9
455
3.5
4
0.0
12861
ukupno-total
22391
86.3
2596
10.0
959
3.7
9
0.0
25955
I
16129
87.3
1808
9.8
531
2.9
16
0.1
18484
II
15852
87.9
1665
9.2
517
2.9
9
0.0
18043
ukupno-total
31981
87.6
3473
9.5
1048
2.9
25
0.1
36527
18772
I
16346
87.1
1752
9.3
665
3.5
9
0.0
II
15575
87.4
1572
8.8
659
3.7
10
0.1
17816
ukupno-total
31921
87.2
3324
9.1
1324
3.6
19
0.1
36588
I
19368
88.6
1985
9.1
496
2.3
15
0.1
21864
II
18921
89.4
1762
8.3
469
2.2
11
0.1
21163
ukupno-total
38289
89.0
3747
8.7
965
2.2
26
0.1
43027
I
25419
90.6
2124
7.6
504
1.8
12
0.0
28059
II
23989
91.4
1750
6.7
487
1.9
12
0.0
26238
ukupno-total
49408
91.0
3874
7.1
991
1.8
24
0.0
54297
I
26880
91.1
2080
7.1
517
1.8
16
0.1
29493
II
28439
92.3
1858
6.0
510
1.7
12
0.0
30819
ukupno-total
55319
91.7
3938
6.5
1027
1.7
28
0.0
60312
I
18550
88.4
1950
9.3
482
2.3
12
0.1
20994
II
18849
89.5
1712
8.1
503
2.4
8
0.0
21072
ukupno-total
37399
88.9
3662
8.7
985
2.3
20
0.0
42066
I
17662
86.9
2139
10.5
528
2.6
6
0.0
20335
II
17732
88.0
1929
9.6
486
2.4
7
0.0
20154
ukupno-total
35394
87.4
4068
10.0
1014
2.5
13
0.0
40489
I
14320
86.5
1882
11.4
348
2.1
4
0.0
16554
II
14119
87.3
1701
10.5
353
2.2
1
0.0
16174
ukupno-total
28439
86.9
3583
10.9
701
2.1
5
0.0
32728
I
12349
87.0
1596
11.2
252
1.8
5
0.0
14202
II
12263
87.7
1451
10.4
271
1.9
2
0.0
13987
ukupno-total
24612
87.3
3047
10.8
523
1.9
7
0.0
28189
I
198345
88.2
21041
9.4
5432
2.4
109
0.0
224927
II
196360
89.0
18970
8.6
5276
2.4
83
0.0
220689
ukupno-total
394705
88.6
40011
9.0
10708
2.4
192
0.0
445616
I
542
88.2
57
9.4
15
2.4
0
0.0
615
II
537
89.0
52
8.6
14
2.4
0
0.0
603
1078
88.6
109
9.0
29
2.4
1
0.0
1218
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
29.1/utorak
II
I+II
31.1/četvrtak
29/ponedeljak
I+II
I
30/utorak
31/srijeda
I
II
30/nedelja
I+II
30/nedelja
30/nedelja
I
II
23/četvrtak
I+II
31/petak
I
31/petak
29/ponedeljak
I+II
II
30/utorak
29/ponedeljak
I
II
27/srijeda
I+II
27/srijeda
31/nedelja
I
II
29/utorak
I+II
24/četvrtak
I
16/srijeda
18/srijeda
I+II
II
24/utorak
21/subota
I
II
15/četvrtak
I+II
29/četvrtak
15/četvrtak
I
II
29/utorak
I+II
29/utorak
I
29/utorak
28/petak
I+II
II
31/ponedeljak
31/ponedeljak
I
II
29/petak
25/ponedeljak
28/četvrtak
I
II
29/utorak
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
315
0
2
23
2
4
2
3
3
4
1
1
4
0
4
0
2
4
2
2
1
1
1
0
2
3
3
3
4
4
4
2
0
1
2
1
3
0
2
23
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
5
1
0
7
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
24.8/nedelja
17.8/nedelja
26.7/subota
9/utorak
9/utorak
3/srijeda
9/nedelja
2/nedelja
8/subota
12/nedelja
12/nedelja
4/subota
7/nedelja
7/nedelja
13/subota
24/nedelja
17/nedelja
16/subota
20/nedelja
6/nedelja
26/subota
22/nedelja
22/nedelja
14/subota
18/nedelja
11/nedelja
30/petak
29/utorak
29/utorak
29/utorak
16/nedelja
16/nedelja
15/subota
29/petak
24/nedelja
28/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
10/četvrtak
datum/dan
18
19
9
15
15
9
17
16
9
17
17
9
17
18
8
18
19
10
19
19
9
19
19
10
18
18
19
18
18
9
17
17
8
15
16
10
17
15
10
čas
maksimalni čas
263
235
158
109
82
66
189
135
92
211
164
97
206
164
121
263
235
122
254
212
158
228
196
101
175
149
84
188
174
147
166
134
87
106
77
76
121
82
67
voz/h
6.1/nedelja
6.1/nedelja
1.1/utorak
23/utorak
23/utorak
23/utorak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
23/četvrtak
23/četvrtak
23/četvrtak
15/ponedeljak
16/utorak
15/ponedeljak
26/utorak
26/utorak
25/ponedeljak
2/srijeda
1/utorak
2/srijeda
4/srijeda
10/utorak
9/ponedeljak
22/četvrtak
7/srijeda
29/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
3/nedelja
1/petak
3/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
305
158
146
605
312
293
524
268
256
985
496
489
1041
542
490
1453
735
709
1313
599
689
1094
523
540
918
431
462
924
458
466
379
184
195
618
301
242
305
158
146
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
3.8/nedelja
17.8/nedelja
2.8/subota
19/petak
9/utorak
12/petak
9/nedelja
9/nedelja
8/subota
12/nedelja
12/nedelja
11/subota
7/nedelja
7/nedelja
6/subota
3/nedelja
17/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
26/subota
22/nedelja
22/nedelja
28/subota
11/nedelja
11/nedelja
30/petak
29/utorak
30/srijeda
26/subota
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
23/subota
24/nedelja
23/subota
20/nedelja
20/nedelja
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
2662
1608
1437
1060
531
573
1564
875
837
1882
1077
824
2082
1245
998
2662
1608
1437
2534
1314
1335
2175
1221
1015
1754
1016
931
1777
1206
1090
1603
903
700
951
498
516
1160
627
536
voz/h
1111
543
568
852
420
432
1019
501
518
1216
601
615
1285
634
651
1704
854
850
1536
729
807
1293
624
668
1074
513
560
1139
557
582
784
383
401
722
352
370
697
340
357
106
60
46
58
32
26
72
38
34
90
49
41
117
69
49
242
140
102
215
117
98
141
81
60
107
61
45
79
44
35
53
32
21
49
28
21
48
26
22
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1135
554
581
911
452
459
1024
502
522
1223
602
621
1290
629
661
1741
866
875
1590
759
831
1290
614
676
1066
508
558
1120
568
552
731
356
376
761
369
392
772
374
398
prosjek
radnim
danom
1397
710
687
905
448
457
1206
603
604
1545
790
756
1712
904
808
2376
1264
1112
2217
1099
1118
1772
919
853
1362
681
681
1412
668
745
1060
539
521
797
410
387
707
355
352
prosjek
vikendom
1637
814
823
1402
702
700
1946
994
951
1752
846
905
1434
705
729
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
316
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.1/Tuesday
I+II
I
31.1/Thursday
29/Monday
31.1/Thursday
I+II
II
30/Tuesday
I
II
30/Sunday
31/Wednesday
I+II
30/Sunday
30/Sunday
I
II
31/Friday
23/Thursday
II
31/Friday
I
I+II
29/Monday
I+II
29/Monday
I
30/Tuesday
27/Wednesday
I+II
II
31/Sunday
I
II
29/Tuesday
27/Wednesday
I+II
24/Thursday
I
16/Wednesday
18/Wednesday
I+II
II
24/Tuesday
21/Saturday
I
II
15/Thursday
I+II
29/Thursday
15/Thursday
I
II
29/Tuesday
I+II
29/Tuesday
I
29/Tuesday
28/Friday
II
31/Monday
II
31/Monday
I
I+II
29/Friday
25/Monday
I
II
29/Tuesday
28/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
0
2
23
2
4
2
3
3
4
1
1
4
0
4
0
2
4
2
2
1
1
1
0
2
3
3
3
4
4
4
2
0
1
2
1
3
0
2
23
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
5
1
0
7
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
24.8/Sunday
17.8/Sunday
26.7/Saturday
9/Tuesday
9/Tuesday
3/Wednesday
9/Sunday
2/Sunday
8/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
4/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
13/Saturday
24/Sunday
17/Sunday
16/Saturday
20/Sunday
6/Sunday
26/Saturday
22/Sunday
22/Sunday
14/Saturday
18/Sunday
11/Sunday
30/Friday
29/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
16/Sunday
16/Sunday
15/Saturday
29/Friday
24/Sunday
28/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
10/Thursday
datum/dan
18
19
9
15
15
9
17
16
9
17
17
9
17
18
8
18
19
10
19
19
9
19
19
10
18
18
19
18
18
9
17
17
8
15
16
10
17
15
10
čas
maximum hour
263
235
158
109
82
66
189
135
92
211
164
97
206
164
121
263
235
122
254
212
158
228
196
101
175
149
84
188
174
147
166
134
87
106
77
76
121
82
67
voz/h
6.1/Sunday
6.1/Sunday
1.1/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
23/Thursday
23/Thursday
23/Thursday
15/Monday
16/Tuesday
15/Monday
26/Tuesday
26/Tuesday
25/Monday
2/Wednesday
1/Tuesday
2/Wednesday
4/Wednesday
10/Tuesday
9/Monday
22/Thursday
7/Wednesday
29/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
3/Sunday
1/Friday
3/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
305
158
146
605
312
293
524
268
256
985
496
489
1041
542
490
1453
735
709
1313
599
689
1094
523
540
918
431
462
924
458
466
379
184
195
618
301
242
305
158
146
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
3.8/Sunday
17.8/Sunday
2.8/Saturday
19/Friday
9/Tuesday
12/Friday
9/Sunday
9/Sunday
8/Saturday
12/Sunday
12/Sunday
11/Saturday
7/Sunday
7/Sunday
6/Saturday
3/Sunday
17/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
26/Saturday
22/Sunday
22/Sunday
28/Saturday
11/Sunday
11/Sunday
30/Friday
29/Tuesday
30/Wednesday
26/Saturday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
23/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
18/Friday
datum/dan
maximum day
2662
1608
1437
1060
531
573
1564
875
837
1882
1077
824
2082
1245
998
2662
1608
1437
2534
1314
1335
2175
1221
1015
1754
1016
931
1777
1206
1090
1603
903
700
951
498
516
1160
627
536
voz/h
1111
543
568
852
420
432
1019
501
518
1216
601
615
1285
634
651
1704
854
850
1536
729
807
1293
624
668
1074
513
560
1139
557
582
784
383
401
722
352
370
697
340
357
106
60
46
58
32
26
72
38
34
90
49
41
117
69
49
242
140
102
215
117
98
141
81
60
107
61
45
79
44
35
53
32
21
49
28
21
48
26
22
1135
554
581
911
452
459
1024
502
522
1223
602
621
1290
629
661
1741
866
875
1590
759
831
1290
614
676
1066
508
558
1120
568
552
731
356
376
761
369
392
772
374
398
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1397
710
687
905
448
457
1206
603
604
1545
790
756
1712
904
808
2376
1264
1112
2217
1099
1118
1772
919
853
1362
681
681
1412
668
745
1060
539
521
797
410
387
707
355
352
weekend
average
1637
814
823
1402
702
700
1946
994
951
1752
846
905
1434
705
729
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
1400
1218
1200
1140
1003
968
voz / dan - vehicle / day
1000
980
885
824
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1218
1200
1140
1003
968
voz / dan - vehicle / day
1000
981
884
824
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
317
318
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1218 voz/dan - AADT 1218 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje - Miljevina
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje – Miljevina
PGDS 1218 voz/dan
AADT 1218 veh/day
100
Broj vozila-Number of vehicles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1600
Broj vozila-Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
319
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000041
Dobro Polje / 3+000,00
M 18 / Dobro Polje – Miljevina
PGDS-AADT
1218
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
18
18
17
17
19
19
15
11
Sat u godiniHour in year
5683
5851
5346
7194
5012
2876
2896
5172
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
utorakTuesday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
Datum-Date
24
31
10
26
27
29
30
3
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
OktobarOctober
Juli-July
April-April
April-April
AvgustAugust
VrijednostValue
263
229
199
192
187
181
161
139
% - percent
21.60
18.81
16.34
15.77
15.36
14.87
13.22
11.42
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
320
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
DecembarDecember
NovembarNovember
SeptembarSeptember
Avgust-August
945
1532
823
670
601
462
565
917
703
849
1598
795
688
551
485
502
1007
741
825
1684
799
792
499
473
470
649
1236
711
1117
1362
759
685
515
480
476
674
770
790
1354
1128
958
828
544
441
373
410
633
600
1027
1458
1239
1032
686
531
531
421
493
633
714
1079
1006
1146
1022
582
593
467
389
413
497
584
750
1156
981
1381
780
637
521
387
263
261
455
600
2
446
418
504
3
377
308
502
4
344
352
5
487
375
6
351
7
217
8
OktobarOctober
1045
1
Juli-July
Juni-June
1046
FebruarFebruary
Maj-May
April-April
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
415
488
477
540
747
734
967
1633
615
654
584
388
10
398
406
490
543
796
763
1079
1816
623
742
409
458
11
373
504
464
566
849
771
1368
1278
671
775
487
454
12
434
376
208
614
837
829
1344
1161
547
767
474
490
13
351
341
221
673
614
1081
1449
1207
674
618
481
397
14
324
442
227
556
646
1157
1109
1158
560
608
440
418
15
336
411
576
513
696
1074
1154
1439
427
614
315
442
16
363
414
548
526
839
831
1084
1782
669
653
293
394
17
372
403
506
546
825
815
1040
1795
582
736
395
395
18
418
341
424
600
920
801
1215
1101
693
806
416
488
19
483
370
420
720
701
827
1498
1056
800
602
413
517
20
419
407
398
727
720
1048
1813
1131
837
368
433
452
21
437
416
341
632
772
1209
1272
1104
770
403
501
433
22
402
459
439
535
703
1405
988
1262
683
534
542
435
23
375
511
435
607
789
808
1014
1611
616
559
492
326
24
427
499
406
569
865
804
975
1566
675
623
384
279
25
416
327
454
855
904
787
1267
1058
719
532
366
334
26
519
335
438
732
636
819
1378
1009
726
578
403
444
27
507
402
469
690
598
1077
1509
1046
739
476
414
542
28
367
465
550
809
700
1273
1052
1099
844
592
348
487
29
355
467
504
883
658
1282
1048
1149
676
517
440
387
30
358
701
1054
890
937
1122
1271
536
528
472
419
31
374
566
1182
1212
1003
542
277
UkupnoTotal
12097
11705
14069
19330
24748
28384
36462
41014
21650
19395
13857
13382
ProsjekAverage
390
404
454
644
798
946
1176
1323
722
626
462
432
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
700
321
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
MjesecMonth
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
322
333
(%)
5.3
12-16,5 m
14
(%)
0.2
<16,5 m
1
(%)
0.0
UkupnoTotal
6315
5375
93.0
391
6.8
16
0.3
0
0.0
5782
11342
93.8
724
6.0
30
0.2
1
0.0
12097
5325
89.6
424
7.1
191
3.2
2
0.0
5942
5123
88.9
441
7.7
197
3.4
2
0.0
5763
10448
89.3
865
7.4
388
3.3
4
0.0
11705
90.0
489
6.8
224
3.1
2
0.0
7152
88.8
543
7.9
233
3.4
2
0.0
6917
14069
12576
89.4
1032
7.3
457
3.2
4
0.0
I
9185
93.8
566
5.8
34
0.3
2
0.0
9787
II
8876
93.0
632
6.6
34
0.4
1
0.0
9543
18061
93.4
1198
6.2
68
0.4
3
0.0
19330
I
11729
94.3
683
5.5
23
0.2
1
0.0
12436
II
11493
93.3
781
6.3
37
0.3
1
0.0
12312
ukupno-total
23222
93.8
1464
5.9
60
0.2
2
0.0
24748
I
13635
94.8
726
5.0
28
0.2
1
0.0
14390
II
13128
93.8
832
5.9
33
0.2
1
0.0
13994
ukupno-total
26763
94.3
1558
5.5
61
0.2
2
0.0
28384
I
17680
95.7
776
4.2
27
0.1
0
0.0
18483
II
17076
95.0
861
4.8
41
0.2
1
0.0
17979
ukupno-total
34756
95.3
1637
4.5
68
0.2
1
0.0
36462
I
18404
95.7
808
4.2
16
0.1
4
0.0
19232
II
20780
95.4
960
4.4
37
0.2
5
0.0
21782
ukupno-total
39184
95.5
1768
4.3
53
0.1
9
0.0
41014
I
9626
93.2
679
6.6
27
0.3
1
0.0
10333
II
10476
92.6
807
7.1
34
0.3
0
0.0
11317
ukupno-total
21650
20102
92.8
1486
6.9
61
0.3
1
0.0
I
8965
92.8
671
6.9
22
0.2
0
0.0
9658
II
8916
91.6
793
8.1
27
0.3
1
0.0
9737
17881
92.2
1464
7.5
49
0.3
1
0.0
19395
I
6393
92.5
502
7.3
12
0.2
1
0.0
6908
II
6332
91.1
601
8.6
14
0.2
2
0.0
6949
12725
91.8
1103
8.0
26
0.2
3
0.0
13857
I
6092
94.3
359
5.6
8
0.1
0
0.0
6459
II
6472
93.5
438
6.3
11
0.2
2
0.0
6923
12564
93.9
797
6.0
19
0.1
2
0.0
13382
119438
94.0
7016
5.5
626
0.5
15
0.0
127095
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
94.5
5,5-12 m
6437
ukupno-total
DecembarDecember
5967
(%)
6139
ukupno-total
NovembarNovember
<5,5 m
I
ukupno-total
Maj-May
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
I
II
120186
93.2
8080
6.3
714
0.6
18
0.0
128998
ukupno-total
239624
93.6
15096
5.9
1340
0.5
33
0.0
256093
I
326
94.0
19
5.5
2
0.5
0
0.0
347
II
328
93.2
22
6.3
2
0.6
0
0.0
352
ukupno-total
655
93.6
41
5.9
4
0.5
0
0.0
700
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
30.1/srijeda
30.1/srijeda
I+II
31.1/četvrtak
II
I
31/srijeda
29/ponedeljak
31/srijeda
I
II
29/subota
I+II
30/nedelja
30/nedelja
I
II
30/četvrtak
I+II
I+II
31/petak
30/četvrtak
I
II
27/subota
I+II
29/ponedeljak
29/ponedeljak
I
II
28/četvrtak
I+II
28/četvrtak
I
26/utorak
2/srijeda
II
30/srijeda
II
2/srijeda
I
I+II
29/nedelja
I+II
29/nedelja
I
30/ponedeljak
18/nedelja
II
29/četvrtak
22/četvrtak
I
II
26/subota
I+II
26/subota
II
I
I+II
28/petak
29/utorak
I+II
31/ponedeljak
I
29/subota
29/petak
II
29/petak
29/petak
I
II
30/srijeda
I+II
I+II
30/srijeda
31/četvrtak
datum/dan
323
3
5
20
22
2
4
4
5
1
3
3
3
4
4
2
4
3
4
4
5
4
6
4
6
4
3
4
3
3
3
2
5
3
3
3
3
3
5
20
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
17.8/nedelja
17.8/nedelja
16.8/subota
6/subota
27/subota
6/subota
9/nedelja
2/nedelja
9/nedelja
5/nedelja
18/subota
5/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
3/srijeda
17/nedelja
17/nedelja
16/subota
6/nedelja
6/nedelja
20/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
30/srijeda
25/petak
30/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
9/subota
11/ponedeljak
9/subota
26/subota
19/subota
26/subota
datum/dan
19
19
9
13
10
13
15
16
15
16
18
15
14
16
16
19
19
9
18
18
7
18
18
8
16
16
12
16
11
16
15
15
12
9
15
9
13
11
12
čas
maksimalni čas
145
118
78
62
37
29
66
40
40
80
46
51
82
61
43
145
118
78
138
102
73
118
92
73
124
80
58
107
51
73
71
40
37
61
39
45
56
34
44
voz/h
12.3/srijeda
12.3/srijeda
13.3/četvrtak
31/srijeda
31/srijeda
24/srijeda
16/nedelja
28/petak
16/nedelja
20/ponedeljak
21/utorak
20/ponedeljak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
26/utorak
5/utorak
26/utorak
3/četvrtak
2/srijeda
3/četvrtak
2/ponedeljak
9/ponedeljak
4/srijeda
27/utorak
13/utorak
27/utorak
3/četvrtak
3/četvrtak
3/četvrtak
12/srijeda
12/srijeda
13/četvrtak
1/petak
1/petak
1/petak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
208
95
106
277
142
131
293
147
141
368
189
178
427
226
201
1009
523
432
825
416
408
703
349
342
598
290
291
502
254
248
208
95
106
261
128
133
217
100
117
voz/h
10.8/nedelja
17.8/nedelja
20.7/nedelja
27/subota
27/subota
12/petak
1/subota
7/petak
1/subota
5/nedelja
18/subota
5/nedelja
6/subota
7/nedelja
6/subota
10/nedelja
17/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
22/nedelja
22/nedelja
21/subota
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
30/srijeda
25/petak
30/srijeda
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
23/subota
24/nedelja
11/ponedeljak
26/subota
19/subota
26/subota
datum/dan
maksimalni dan
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
1816
1073
884
542
336
268
601
319
303
828
432
455
1032
554
532
1816
1073
872
1813
929
884
1405
800
691
1236
751
590
1054
518
630
701
320
381
511
257
263
519
281
280
voz/h
607
302
305
386
197
189
418
208
210
558
278
280
633
327
306
1111
587
524
973
473
499
804
388
416
693
340
352
582
284
297
405
197
207
359
174
185
352
167
186
92
50
42
45
27
19
44
24
21
68
36
32
88
50
38
212
115
97
204
106
97
142
78
64
106
57
49
63
34
29
49
26
23
45
25
20
38
20
18
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
655
326
330
420
215
205
450
225
224
601
300
301
690
356
334
1193
622
571
1072
521
551
843
400
443
718
353
365
610
298
312
425
209
217
393
193
201
382
180
202
prosjek
radnim
danom
796
411
385
466
248
218
483
243
240
697
355
342
810
437
373
1597
872
725
1475
750
725
1187
621
566
926
468
459
713
357
355
514
254
260
431
215
216
401
195
206
prosjek
vikendom
1045
533
512
722
377
344
1323
703
620
1176
580
596
946
466
480
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
324
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
30.1/Wednesday
I+II
I
30.1/Wednesday
29/Monday
31.1/Thursday
I+II
II
31/Wednesday
I
II
29/Saturday
31/Wednesday
I+II
30/Sunday
30/Sunday
I
II
31/Friday
30/Thursday
I
II
27/Saturday
30/Thursday
I+II
I+II
29/Monday
29/Monday
I
II
28/Thursday
I+II
28/Thursday
I
26/Tuesday
2/Wednesday
II
30/Wednesday
II
I
I+II
29/Sunday
2/Wednesday
I+II
29/Sunday
I
30/Monday
18/Sunday
II
29/Thursday
II
I
I+II
26/Saturday
22/Thursday
I+II
29/Tuesday
I
26/Saturday
28/Friday
II
29/Saturday
II
31/Monday
I
I+II
29/Friday
I+II
29/Friday
I
29/Friday
30/Wednesday
I+II
II
30/Wednesday
31/Thursday
datum/dan
3
5
20
22
2
4
4
5
1
3
3
3
4
4
2
4
3
4
4
5
4
6
4
6
4
3
4
3
3
3
2
5
3
3
3
3
3
5
20
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
17.8/Sunday
17.8/Sunday
16.8/Saturday
6/Saturday
27/Saturday
6/Saturday
9/Sunday
2/Sunday
9/Sunday
5/Sunday
18/Saturday
5/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
3/Wednesday
17/Sunday
17/Sunday
16/Saturday
6/Sunday
6/Sunday
20/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
30/Wednesday
25/Friday
30/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
9/Saturday
11/Monday
9/Saturday
26/Saturday
19/Saturday
26/Saturday
datum/dan
19
19
9
13
10
13
15
16
15
16
18
15
14
16
16
19
19
9
18
18
7
18
18
8
16
16
12
16
11
16
15
15
12
9
15
9
13
11
12
čas
maximum hour
145
118
78
62
37
29
66
40
40
80
46
51
82
61
43
145
118
78
138
102
73
118
92
73
124
80
58
107
51
73
71
40
37
61
39
45
56
34
44
voz/h
12.3/Wednesday
12.3/Wednesday
13.3/Thursday
31/Wednesday
31/Wednesday
24/Wednesday
16/Sunday
28/Friday
16/Sunday
20/Monday
21/Tuesday
20/Monday
15/Monday
15/Monday
15/Monday
26/Tuesday
5/Tuesday
26/Tuesday
3/Thursday
2/Wednesday
3/Thursday
2/Monday
9/Monday
4/Wednesday
27/Tuesday
13/Tuesday
27/Tuesday
3/Thursday
3/Thursday
3/Thursday
12/Wednesday
12/Wednesday
13/Thursday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
208
95
106
277
142
131
293
147
141
368
189
178
427
226
201
1009
523
432
825
416
408
703
349
342
598
290
291
502
254
248
208
95
106
261
128
133
217
100
117
voz/h
10.8/Sunday
17.8/Sunday
20.7/Sunday
27/Saturday
27/Saturday
12/Friday
1/Saturday
7/Friday
1/Saturday
5/Sunday
18/Saturday
5/Sunday
6/Saturday
7/Sunday
6/Saturday
10/Sunday
17/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
22/Sunday
22/Sunday
21/Saturday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
30/Wednesday
25/Friday
30/Wednesday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
23/Saturday
24/Sunday
11/Monday
26/Saturday
19/Saturday
26/Saturday
datum/dan
maximum day
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
TRAFFIC PARAMETERS
1816
1073
884
542
336
268
601
319
303
828
432
455
1032
554
532
1816
1073
872
1813
929
884
1405
800
691
1236
751
590
1054
518
630
701
320
381
511
257
263
519
281
280
voz/h
607
302
305
386
197
189
418
208
210
558
278
280
633
327
306
1111
587
524
973
473
499
804
388
416
693
340
352
582
284
297
405
197
207
359
174
185
352
167
186
92
50
42
45
27
19
44
24
21
68
36
32
88
50
38
212
115
97
204
106
97
142
78
64
106
57
49
63
34
29
49
26
23
45
25
20
38
20
18
655
326
330
420
215
205
450
225
224
601
300
301
690
356
334
1193
622
571
1072
521
551
843
400
443
718
353
365
610
298
312
425
209
217
393
193
201
382
180
202
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
796
411
385
466
248
218
483
243
240
697
355
342
810
437
373
1597
872
725
1475
750
725
1187
621
566
926
468
459
713
357
355
514
254
260
431
215
216
401
195
206
weekend
average
1045
533
512
722
377
344
1323
703
620
1176
580
596
946
466
480
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
800
700
700
653
voz / dan - vehicle / day
600
500
556
553
484
490
2002
2003
490
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
800
700
700
653
voz / dan - vehicle / day
600
500
553
484
490
2002
2003
555
489
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
325
326
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 700 voz/dan - AADT 700 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
SeptembarSeptember
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
PGDS 700 voz/dan
AADT 700 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
900
Broj vozila-Number of vehicles
800
700
Dužina vozila
Vehicle length
600
500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
400
300
200
100
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1400
Dužina vozila
Vehicle length
1200
1000
>16,5 m
800
12-16,5 m
600
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
327
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000042
Kopilovo / 1+300,00
M 18 / Brod na Drini 3 - granica RS (Šć. Polje)
PGDS-AADT
700
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
19
16
11
12
17
14
20
9
Sat u godiniHour in year
5516
5177
4836
5341
4170
4839
5133
5650
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
petakFriday
subotaSaturday
Datum-Date
17
3
20
10
22
20
1
23
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
145
126
120
115
110
107
97
86
% - percent
20.72
18.01
17.15
16.44
15.72
15.29
13.86
12.29
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
328
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
DecembarDecember
NovembarNovember
OktobarOctober
SeptembarSeptember
Avgust-August
Juli-July
Juni-June
Maj-May
April-April
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
1
160
333
348
563
733
667
806
1999
909
547
683
382
2
224
325
374
548
718
559
781
1922
824
618
633
414
3
317
323
526
502
945
555
921
2062
798
746
657
394
4
377
306
430
571
1175
547
1191
1636
799
577
552
403
5
260
350
470
492
664
604
1926
1449
984
586
526
561
6
132
333
367
498
496
701
1419
1277
980
647
617
377
7
113
357
459
465
659
624
1055
1165
1013
613
608
347
8
340
455
382
458
713
741
947
1618
889
592
681
343
9
382
298
452
465
587
595
918
1954
970
588
638
390
10
412
281
399
493
638
633
1212
2283
877
685
546
439
11
390
353
398
590
643
774
1528
1725
997
582
507
363
12
345
334
162
448
559
662
1577
1442
1194
637
529
470
13
347
265
194
497
521
917
1696
1320
1052
561
541
380
14
294
435
230
472
565
1007
1253
1345
1042
587
607
333
15
348
447
412
407
629
939
1372
1711
811
550
588
382
16
383
322
415
449
715
717
1274
1971
698
577
600
454
17
442
343
408
500
581
722
1199
1999
664
707
535
510
18
443
370
294
649
644
897
1523
1351
699
569
523
535
19
404
321
298
563
597
969
1643
1302
761
640
534
337
20
356
383
305
553
552
1100
2325
1617
799
608
650
409
21
486
366
331
475
723
1159
1586
1267
736
534
541
442
22
410
465
320
475
715
1322
1178
1357
679
524
374
422
23
359
348
344
616
719
804
1163
1632
662
641
546
311
24
398
359
370
569
654
776
1222
1673
762
774
439
434
25
428
390
385
1040
660
747
1489
1193
736
748
493
431
26
350
332
381
648
647
792
1757
1012
775
700
320
481
27
311
398
393
385
597
996
1534
1200
754
585
348
369
28
386
438
486
788
678
1150
1229
1157
767
574
450
394
29
296
487
450
679
606
1476
1145
1253
645
586
310
420
30
316
512
817
765
826
1345
1343
585
589
341
526
31
369
493
1557
1331
593
593
375
UkupnoTotal
10578
10517
11788
16675
20691
24978
41771
47566
24861
19065
15917
12828
ProsjekAverage
341
363
380
556
667
833
1347
1534
829
615
531
414
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
703
329
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
4546
87.5
574
11.1
70
1.3
3
0.1
5193
II
4728
87.8
607
11.3
48
0.9
2
0.0
5385
ukupno-total
9274
87.7
1181
11.2
118
1.1
5
0.0
10578
I
4630
87.9
592
11.2
43
0.8
4
0.1
5269
II
4606
87.8
595
11.3
45
0.9
2
0.0
5248
ukupno-total
9236
87.8
1187
11.3
88
0.8
6
0.1
10517
FebruarFebruary
Mart-March
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
330
UkupnoTotal
623
10.6
74
1.3
3
0.1
5901
11.4
86
1.5
3
0.1
5887
10330
87.6
1292
11.0
160
1.4
6
0.1
11788
I
7170
89.2
752
9.4
109
1.4
4
0.0
8035
II
7796
90.2
753
8.7
89
1.0
2
0.0
8640
14966
89.8
1505
9.0
198
1.2
6
0.0
16675
9702
91.5
806
7.6
87
0.8
7
0.1
10602
II
9150
90.7
867
8.6
69
0.7
3
0.0
10089
18852
91.1
1673
8.1
156
0.8
10
0.0
20691
I
10655
91.2
815
7.0
215
1.8
4
0.0
11689
II
12194
91.8
848
6.4
241
1.8
6
0.0
13289
ukupno-total
22849
91.5
1663
6.7
456
1.8
10
0.0
24978
I
18853
94.7
909
4.6
134
0.7
2
0.0
19898
II
20818
95.2
927
4.2
118
0.5
10
0.0
21873
ukupno-total
39671
95.0
1836
4.4
252
0.6
12
0.0
41771
I
24028
95.6
991
3.9
106
0.4
4
0.0
25129
II
21352
95.2
983
4.4
96
0.4
6
0.0
22437
ukupno-total
45380
95.4
1974
4.2
202
0.4
10
0.0
47566
I
11687
90.2
1081
8.3
185
1.4
7
0.1
12960
II
10599
89.1
1103
9.3
191
1.6
8
0.1
11901
ukupno-total
22286
89.6
2184
8.8
376
1.5
15
0.1
24861
8545
89.6
896
9.4
91
1.0
3
0.0
9535
I
II
I
II
II
ukupno-total
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
(%)
669
I
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<16,5 m
88.1
ukupno-total
DecembarDecember
(%)
87.1
ukupno-total
NovembarNovember
12-16,5 m
5201
ukupno-total
Juli-July
(%)
5129
I
Juni-June
5,5-12 m
I
ukupno-total
Maj-May
(%)
II
ukupno-total
April-April
<5,5 m
8437
88.5
983
10.3
107
1.1
3
0.0
9530
16982
89.1
1879
9.9
198
1.0
6
0.0
19065
7507
93.8
465
5.8
33
0.4
1
0.0
8006
7332
92.7
555
7.0
17
0.2
7
0.1
7911
14839
93.2
1020
6.4
50
0.3
8
0.1
15917
5665
86.8
774
11.9
88
1.3
3
0.0
6530
5406
85.8
799
12.7
84
1.3
9
0.1
6298
11071
86.3
1573
12.3
172
1.3
12
0.1
12828
I
118189
91.8
9278
7.2
1235
1.0
45
0.0
128747
II
117547
91.5
9689
7.5
1191
0.9
61
0.0
128488
ukupno-total
235736
91.6
18967
7.4
2426
0.9
106
0.0
257235
I
323
91.8
25
7.2
3
1.0
0
0.0
352
II
321
91.5
26
7.5
3
0.9
0
0.0
351
ukupno-total
644
91.6
52
7.4
7
0.9
0
0.0
703
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
30.1/srijeda
30.1/srijeda
II
I+II
31.1/četvrtak
31/srijeda
I
31/srijeda
II
31/srijeda
I
I+II
24/ponedeljak
I+II
30/nedelja
I
30/nedelja
19/nedelja
II
30/četvrtak
31/petak
I
II
28/nedelja
I+II
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
28/četvrtak
I+II
25/ponedeljak
I
30/subota
2/srijeda
II
27/nedelja
I
II
10/utorak
17/četvrtak
I+II
I+II
11/srijeda
28/subota
I
II
7/srijeda
14/srijeda
II
31/subota
I
I+II
30/srijeda
20/nedelja
II
I
I+II
28/petak
30/srijeda
I+II
31/ponedeljak
I
28/petak
28/četvrtak
II
28/četvrtak
29/petak
I
II
30/srijeda
I+II
I+II
30/srijeda
31/četvrtak
datum/dan
331
3
3
3
21
23
21
1
7
22
4
2
4
4
1
3
3
2
4
1
0
4
2
23
3
2
4
4
2
1
3
2
2
1
2
2
2
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
6
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
16.8/subota
20.7/nedelja
16.8/subota
5/petak
21/nedelja
17/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
25/utorak
26/nedelja
26/nedelja
8/srijeda
14/nedelja
12/petak
13/subota
16/subota
1/petak
16/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
14/subota
22/nedelja
4/nedelja
26/ponedeljak
4/nedelja
25/petak
25/petak
28/ponedeljak
3/ponedeljak
3/ponedeljak
3/ponedeljak
14/četvrtak
28/četvrtak
14/četvrtak
21/ponedeljak
22/utorak
17/četvrtak
datum/dan
13
12
13
15
16
14
16
16
12
17
17
11
15
16
13
13
5
13
13
12
18
18
11
18
13
14
13
15
15
13
11
11
11
15
15
9
13
14
12
čas
maksimalni čas
167
86
102
58
32
37
75
43
40
72
47
38
102
57
58
167
83
102
157
86
99
114
68
86
126
44
101
87
70
47
65
32
33
50
26
28
45
32
26
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
23/utorak
19/petak
23/utorak
29/subota
29/subota
30/nedelja
22/srijeda
22/srijeda
21/utorak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
26/utorak
26/utorak
26/utorak
2/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
4/srijeda
3/utorak
2/ponedeljak
6/utorak
6/utorak
13/utorak
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
13/srijeda
3/nedelja
10/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
113
46
67
311
147
155
310
144
152
524
253
256
585
278
307
1012
416
596
781
434
347
547
296
241
496
246
244
385
193
192
162
77
85
265
120
129
113
46
67
voz/h
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
20.7/nedelja
20.7/nedelja
10.8/nedelja
5/petak
18/četvrtak
5/petak
1/subota
1/subota
3/ponedeljak
24/petak
24/petak
3/petak
12/petak
12/petak
7/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
22/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
4/nedelja
25/petak
25/petak
25/petak
3/ponedeljak
3/ponedeljak
3/ponedeljak
29/petak
15/petak
29/petak
21/ponedeljak
22/utorak
21/ponedeljak
datum/dan
maksimalni dan
2325
1206
1145
561
264
298
683
350
351
774
429
382
1194
601
604
2283
1138
1145
2325
1206
1119
1476
805
713
1175
445
822
1040
641
399
526
261
265
487
239
251
486
244
244
voz/h
614
304
310
370
180
190
475
234
241
546
270
276
730
345
385
1316
616
700
1143
592
551
709
371
338
586
284
302
496
257
239
342
169
173
328
162
166
310
158
152
89
47
41
44
24
20
56
30
26
69
37
31
99
52
47
218
108
110
204
113
91
124
72
52
81
42
40
60
31
29
38
21
17
34
19
16
31
16
15
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
678
342
336
425
208
217
525
262
264
610
308
301
805
399
407
1400
665
735
1213
632
580
757
407
350
638
324
314
538
273
265
370
187
184
377
190
187
383
197
186
prosjek
radnim
danom
757
371
386
381
188
194
540
267
273
630
304
326
893
391
502
1817
847
970
1735
916
819
1009
528
482
714
328
387
591
319
273
401
196
205
325
158
167
283
141
142
prosjek
vikendom
1141
570
571
829
397
432
1534
724
811
1347
706
642
833
443
390
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
332
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
30.1/Wednesday
I+II
31.1/Thursday
I
30.1/Wednesday
31/Wednesday
I+II
II
31/Wednesday
31/Wednesday
I
II
30/Sunday
24/Monday
30/Sunday
I
II
19/Sunday
I+II
30/Thursday
31/Friday
I
II
28/Sunday
I+II
I+II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
28/Thursday
I+II
25/Monday
30/Saturday
I
II
27/Sunday
2/Wednesday
17/Thursday
I
II
10/Tuesday
I+II
I+II
11/Wednesday
28/Saturday
I
II
14/Wednesday
I+II
31/Saturday
I
7/Wednesday
20/Sunday
II
30/Wednesday
30/Wednesday
I
II
28/Friday
I+II
28/Friday
31/Monday
I
II
28/Thursday
I+II
28/Thursday
29/Friday
I
II
30/Wednesday
I+II
I+II
30/Wednesday
31/Thursday
datum/dan
3
3
3
21
23
21
1
7
22
4
2
4
4
1
3
3
2
4
1
0
4
2
23
3
2
4
4
2
1
3
2
2
1
2
2
2
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
1
0
6
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
16.8/Saturday
20.7/Sunday
16.8/Saturday
5/Friday
21/Sunday
17/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
25/Tuesday
26/Sunday
26/Sunday
8/Wednesday
14/Sunday
12/Friday
13/Saturday
16/Saturday
1/Friday
16/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
14/Saturday
22/Sunday
4/Sunday
26/Monday
4/Sunday
25/Friday
25/Friday
28/Monday
3/Monday
3/Monday
3/Monday
14/Thursday
28/Thursday
14/Thursday
21/Monday
22/Tuesday
17/Thursday
datum/dan
13
12
13
15
16
14
16
16
12
17
17
11
15
16
13
13
5
13
13
12
18
18
11
18
13
14
13
15
15
13
11
11
11
15
15
9
13
14
12
čas
maximum hour
167
86
102
58
32
37
75
43
40
72
47
38
102
57
58
167
83
102
157
86
99
114
68
86
126
44
101
87
70
47
65
32
33
50
26
28
45
32
26
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
23/Tuesday
19/Friday
23/Tuesday
29/Saturday
29/Saturday
30/Sunday
22/Wednesday
22/Wednesday
21/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
2/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
4/Wednesday
3/Tuesday
2/Monday
6/Tuesday
6/Tuesday
13/Tuesday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
13/Wednesday
3/Sunday
10/Sunday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
113
46
67
311
147
155
310
144
152
524
253
256
585
278
307
1012
416
596
781
434
347
547
296
241
496
246
244
385
193
192
162
77
85
265
120
129
113
46
67
voz/h
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
TRAFFIC PARAMETERS
20.7/Sunday
20.7/Sunday
10.8/Sunday
5/Friday
18/Thursday
5/Friday
1/Saturday
1/Saturday
3/Monday
24/Friday
24/Friday
3/Friday
12/Friday
12/Friday
7/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
22/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
4/Sunday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
3/Monday
3/Monday
3/Monday
29/Friday
15/Friday
29/Friday
21/Monday
22/Tuesday
21/Monday
datum/dan
maximum day
2325
1206
1145
561
264
298
683
350
351
774
429
382
1194
601
604
2283
1138
1145
2325
1206
1119
1476
805
713
1175
445
822
1040
641
399
526
261
265
487
239
251
486
244
244
voz/h
614
304
310
370
180
190
475
234
241
546
270
276
730
345
385
1316
616
700
1143
592
551
709
371
338
586
284
302
496
257
239
342
169
173
328
162
166
310
158
152
89
47
41
44
24
20
56
30
26
69
37
31
99
52
47
218
108
110
204
113
91
124
72
52
81
42
40
60
31
29
38
21
17
34
19
16
31
16
15
678
342
336
425
208
217
525
262
264
610
308
301
805
399
407
1400
665
735
1213
632
580
757
407
350
638
324
314
538
273
265
370
187
184
377
190
187
383
197
186
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
757
371
386
381
188
194
540
267
273
630
304
326
893
391
502
1817
847
970
1735
916
819
1009
528
482
714
328
387
591
319
273
401
196
205
325
158
167
283
141
142
weekend
average
1141
570
571
829
397
432
1534
724
811
1347
706
642
833
443
390
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
800
703
700
646
615
602
576
600
voz / dan - vehicle / day
543
537
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
800
703
700
645
615
602
576
600
voz / dan - vehicle / day
543
536
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
333
334
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 703 voz/dan - AADT 703 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000002
Ništavci / 10+100,00
M 15 / Tukovi - granica RS (Koprivna)
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
PGDS 703 voz/dan
AADT 703 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
900
Broj vozila-Number of vehicles
800
700
Dužina vozila
Vehicle length
600
500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
400
300
200
100
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1800
Dužina vozila
Vehicle length
1600
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
335
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000043
Tjentište / 22+000,00
M 20 / Čemerno - Brod na Drini 2
PGDS-AADT
703
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
13
11
11
11
16
14
19
16
Sat u godiniHour in year
5486
5340
5172
4980
4481
5319
5684
5129
Dan-Day of
week
subotaSaturday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
subotaSaturday
nedeljaSunday
petakFriday
Datum-Date
16
10
3
26
5
9
24
1
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
167
149
144
136
131
128
114
101
% - percent
23.76
21.20
20.49
19.35
18.64
18.21
16.22
14.37
28.00
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
336
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
870
1056
674
4
1212
844
5
1105
892
6
845
836
7
773
812
8
1003
963
1380
1680
1316
1253
1173
1039
869
982
1249
1119
1409
3641
1294
1237
1031
1127
1018
1077
1096
1188
1177
1379
1315
1382
1255
1016
1082
1184
1108
1056
1357
1431
1413
1246
1222
1061
1365
1031
1280
1230
1209
1326
1457
1232
1174
1217
919
958
1368
1671
1339
1330
1294
1201
1206
987
1173
1002
1102
1122
1260
1277
1323
1311
1481
918
936
1086
1254
1066
1170
1556
1272
1227
1279
1056
DecembarDecember
1104
NovembarNovember
1069
OktobarOctober
1108
930
SeptembarSeptember
Avgust-August
1029
3
Juli-July
2
Juni-June
923
Maj-May
848
April-April
1
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
9
1021
978
828
1011
1161
1117
1475
1770
1217
1485
1114
1191
10
984
756
926
1086
1175
1181
1294
1672
1293
2035
1290
1043
11
1086
900
951
1256
1016
1151
1583
1410
1287
1315
1274
1073
12
942
868
681
1056
1081
1089
1440
1367
1425
1179
1315
1213
13
863
820
714
980
1155
1224
1165
1296
1252
1294
1364
1113
14
891
917
733
1121
1136
1142
1219
1389
1095
1334
1508
852
15
957
1006
972
1056
1039
1154
1242
1431
1088
1278
1374
1150
16
948
913
863
1002
1244
1148
1353
1481
1226
1431
1209
1146
17
970
825
986
1041
1142
1184
1344
1855
1132
1636
1304
1197
18
1038
808
771
1191
1052
1188
1408
1336
1253
1260
1295
1484
19
1169
885
618
1107
1083
1375
1381
1319
1460
1261
1299
1619
20
1310
885
623
1250
1161
1355
1272
1397
1235
1320
1523
1123
21
1082
894
844
1374
1092
1149
1395
1314
1139
1322
1598
930
22
1041
1000
799
1110
1157
1107
1248
1535
1127
1284
1118
1016
23
970
950
637
1083
1364
1183
1211
1343
1189
1364
1034
967
24
1018
836
860
1132
1137
1158
1227
1298
1347
1600
1091
1058
25
1143
810
947
1188
1126
1232
1359
1318
1293
1424
1050
1057
26
1011
1028
920
1139
1194
1268
1235
1456
1396
1312
1041
1291
27
983
1164
967
1010
1150
1350
1217
1421
1237
1525
1080
1134
28
972
965
1091
1200
1148
1242
1486
1401
1175
1390
1095
967
29
839
987
978
1238
1066
1264
1320
1430
1279
1274
1095
1120
30
851
940
1270
1383
1140
1548
1332
1222
1109
1140
1149
31
851
1082
1423
1366
1191
1417
1130
UkupnoTotal
30811
26009
28023
33329
35979
35957
41146
46557
38051
41938
37032
34444
ProsjekAverage
994
897
904
1111
1161
1199
1327
1502
1268
1353
1234
1111
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1173
337
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
338
SmjerDirection
I
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
14758
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
95.3
686
4.4
39
0.3
2
0.0
UkupnoTotal
15485
II
14556
95.0
724
4.7
44
0.3
2
0.0
15326
ukupno-total
29314
95.1
1410
4.6
83
0.3
4
0.0
30811
I
12343
95.0
615
4.7
31
0.2
2
0.0
12991
II
12318
94.6
663
5.1
37
0.3
0
0.0
13018
ukupno-total
24661
94.8
1278
4.9
68
0.3
2
0.0
26009
I
13309
94.8
676
4.8
48
0.3
1
0.0
14034
II
13189
94.3
747
5.3
51
0.4
2
0.0
13989
ukupno-total
26498
94.6
1423
5.1
99
0.4
3
0.0
28023
16680
I
15804
94.7
799
4.8
76
0.5
1
0.0
II
15637
93.9
902
5.4
109
0.7
1
0.0
16649
ukupno-total
31441
94.3
1701
5.1
185
0.6
2
0.0
33329
18010
I
16964
94.2
961
5.3
82
0.5
3
0.0
II
16770
93.3
1109
6.2
90
0.5
0
0.0
17969
ukupno-total
33734
93.8
2070
5.8
172
0.5
3
0.0
35979
I
17078
94.7
870
4.8
76
0.4
1
0.0
18025
II
16895
94.2
954
5.3
80
0.4
3
0.0
17932
ukupno-total
33973
94.5
1824
5.1
156
0.4
4
0.0
35957
I
19808
95.8
811
3.9
57
0.3
3
0.0
20679
II
19456
95.1
910
4.4
99
0.5
2
0.0
20467
ukupno-total
39264
95.4
1721
4.2
156
0.4
5
0.0
41146
I
22416
95.7
936
4.0
75
0.3
4
0.0
23431
II
22029
95.3
1014
4.4
83
0.4
0
0.0
23126
ukupno-total
44445
95.5
1950
4.2
158
0.3
4
0.0
46557
I
17848
93.5
1170
6.1
75
0.4
4
0.0
19097
II
17534
92.5
1314
6.9
105
0.6
1
0.0
18954
ukupno-total
35382
93.0
2484
6.5
180
0.5
5
0.0
38051
20995
I
19484
92.8
1431
6.8
76
0.4
4
0.0
II
19237
91.9
1589
7.6
116
0.6
1
0.0
20943
ukupno-total
38721
92.3
3020
7.2
192
0.5
5
0.0
41938
18588
I
17013
91.5
1492
8.0
83
0.4
0
0.0
II
16642
90.2
1688
9.2
110
0.6
4
0.0
18444
ukupno-total
33655
90.9
3180
8.6
193
0.5
4
0.0
37032
I
16239
94.3
901
5.2
68
0.4
4
0.0
17212
II
16136
93.6
1002
5.8
94
0.5
0
0.0
17232
ukupno-total
32375
94.0
1903
5.5
162
0.5
4
0.0
34444
I
203064
94.3
11348
5.3
786
0.4
29
0.0
215227
II
200399
93.6
12616
5.9
1018
0.5
16
0.0
214049
ukupno-total
403463
94.0
23964
5.6
1804
0.4
45
0.0
429276
I
555
94.3
31
5.3
2
0.4
0
0.0
588
II
548
93.6
34
5.9
3
0.5
0
0.0
585
1102
94.0
65
5.6
5
0.4
0
0.0
1173
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
I+II
31.1/četvrtak
31.1/četvrtak
II
I
31/srijeda
I+II
31/srijeda
31/srijeda
I
II
27/četvrtak
I+II
28/petak
I
30/nedelja
31/petak
II
31/petak
II
31/petak
I
I+II
30/utorak
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
21/četvrtak
I+II
29/petak
29/petak
I
II
30/srijeda
I+II
30/srijeda
I
30/srijeda
16/ponedeljak
I+II
II
30/ponedeljak
25/srijeda
I
II
29/četvrtak
I+II
30/petak
I
30/petak
30/srijeda
II
30/srijeda
30/srijeda
I
II
28/petak
I+II
30/nedelja
31/ponedeljak
I
II
19/utorak
I+II
27/srijeda
29/petak
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
339
2
2
2
2
2
4
2
3
1
3
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
4
3
1
2
3
1
4
4
4
2
3
3
4
3
0
2
2
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
2.8/subota
2.8/subota
2.8/subota
19/petak
18/četvrtak
19/petak
21/petak
14/petak
21/petak
10/petak
10/petak
10/petak
19/petak
12/petak
18/četvrtak
2/subota
2/subota
2/subota
30/srijeda
25/petak
11/petak
6/petak
6/petak
2/ponedeljak
5/ponedeljak
30/petak
26/ponedeljak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
4/petak
5/srijeda
5/srijeda
31/ponedeljak
27/srijeda
27/srijeda
18/ponedeljak
20/nedelja
12/subota
12/subota
datum/dan
11
12
18
10
17
10
16
15
16
11
11
11
15
15
7
11
12
18
12
15
6
11
11
6
19
15
6
10
10
5
11
11
5
11
11
7
10
12
14
čas
maksimalni čas
337
219
205
161
94
78
146
96
92
272
155
117
115
93
82
337
219
205
131
95
91
143
74
80
121
85
83
153
96
82
155
95
77
173
102
82
124
86
88
voz/h
19.3/srijeda
19.3/srijeda
19.3/srijeda
14/nedelja
14/nedelja
14/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
26/srijeda
30/četvrtak
12/nedelja
30/četvrtak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
15/ponedeljak
7/četvrtak
18/ponedeljak
13/srijeda
13/nedelja
13/nedelja
8/utorak
4/srijeda
1/nedelja
4/srijeda
11/nedelja
11/nedelja
15/četvrtak
6/nedelja
6/nedelja
2/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
618
308
310
852
407
445
1031
493
520
1109
565
541
1088
531
557
1277
615
640
1165
559
584
1056
524
529
1016
481
518
958
449
490
618
308
310
674
330
344
773
362
400
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
2.8/subota
2.8/subota
19/petak
18/četvrtak
19/petak
21/petak
20/četvrtak
21/petak
10/petak
10/petak
10/petak
19/petak
5/petak
19/petak
2/subota
2/subota
2/subota
11/petak
11/petak
11/petak
6/petak
6/petak
6/petak
30/petak
30/petak
6/utorak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
21/ponedeljak
5/srijeda
5/srijeda
5/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
20/nedelja
4/petak
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
3641
1805
1836
1619
809
861
1598
833
831
2035
1030
1005
1460
757
714
3641
1805
1836
1583
787
796
1671
850
821
1383
715
686
1374
677
697
1365
680
685
1164
578
586
1310
620
690
voz/h
1016
505
510
974
486
488
1095
543
551
1189
594
595
1106
549
557
1277
635
642
1115
556
559
1011
509
503
998
498
500
982
487
495
795
392
403
782
388
394
857
422
434
157
79
78
137
70
67
140
72
68
164
82
82
162
83
80
225
111
114
212
104
108
188
89
98
163
82
81
129
68
61
109
59
50
115
61
54
137
72
65
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1186
593
593
1149
577
572
1256
632
624
1379
690
689
1286
642
644
1401
695
706
1343
668
675
1219
609
610
1182
590
592
1121
563
558
918
459
459
915
459
455
1001
500
501
prosjek
radnim
danom
1145
568
577
1003
495
508
1197
586
611
1279
635
644
1219
603
616
1714
854
860
1282
637
645
1150
571
579
1127
563
564
1092
540
552
875
436
440
850
421
429
984
487
497
prosjek
vikendom
1326
660
666
1268
632
637
1502
746
756
1327
660
667
1199
598
601
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
340
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
I+II
31.1/Thursday
I
31.1/Thursday
31/Wednesday
I+II
II
31/Wednesday
I
II
27/Thursday
31/Wednesday
I+II
28/Friday
I
30/Sunday
31/Friday
II
31/Friday
31/Friday
I
II
30/Tuesday
I+II
I+II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
21/Thursday
I+II
29/Friday
29/Friday
I
II
30/Wednesday
I+II
I
30/Wednesday
16/Monday
30/Wednesday
I+II
II
30/Monday
25/Wednesday
I
II
29/Thursday
I+II
30/Friday
30/Friday
I
II
30/Wednesday
I+II
30/Wednesday
I
30/Wednesday
28/Friday
II
30/Sunday
31/Monday
I
II
19/Tuesday
I+II
27/Wednesday
29/Friday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
2
2
2
2
2
4
2
3
1
3
3
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
4
3
1
2
3
1
4
4
4
2
3
3
4
3
0
2
2
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
2.8/Saturday
2.8/Saturday
2.8/Saturday
19/Friday
18/Thursday
19/Friday
21/Friday
14/Friday
21/Friday
10/Friday
10/Friday
10/Friday
19/Friday
12/Friday
18/Thursday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
30/Wednesday
25/Friday
11/Friday
6/Friday
6/Friday
2/Monday
5/Monday
30/Friday
26/Monday
21/Monday
21/Monday
4/Friday
5/Wednesday
5/Wednesday
31/Monday
27/Wednesday
27/Wednesday
18/Monday
20/Sunday
12/Saturday
12/Saturday
datum/dan
11
12
18
10
17
10
16
15
16
11
11
11
15
15
7
11
12
18
12
15
6
11
11
6
19
15
6
10
10
5
11
11
5
11
11
7
10
12
14
čas
maximum hour
337
219
205
161
94
78
146
96
92
272
155
117
115
93
82
337
219
205
131
95
91
143
74
80
121
85
83
153
96
82
155
95
77
173
102
82
124
86
88
voz/h
19.3/Wednesday
19.3/Wednesday
19.3/Wednesday
14/Sunday
14/Sunday
14/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
26/Wednesday
30/Thursday
12/Sunday
30/Thursday
15/Monday
15/Monday
15/Monday
7/Thursday
18/Monday
13/Wednesday
13/Sunday
13/Sunday
8/Tuesday
4/Wednesday
1/Sunday
4/Wednesday
11/Sunday
11/Sunday
15/Thursday
6/Sunday
6/Sunday
2/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
7/Monday
7/Monday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
618
308
310
852
407
445
1031
493
520
1109
565
541
1088
531
557
1277
615
640
1165
559
584
1056
524
529
1016
481
518
958
449
490
618
308
310
674
330
344
773
362
400
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
2.8/Saturday
2.8/Saturday
19/Friday
18/Thursday
19/Friday
21/Friday
20/Thursday
21/Friday
10/Friday
10/Friday
10/Friday
19/Friday
5/Friday
19/Friday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
11/Friday
11/Friday
11/Friday
6/Friday
6/Friday
6/Friday
30/Friday
30/Friday
6/Tuesday
21/Monday
21/Monday
21/Monday
5/Wednesday
5/Wednesday
5/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
20/Sunday
4/Friday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
3641
1805
1836
1619
809
861
1598
833
831
2035
1030
1005
1460
757
714
3641
1805
1836
1583
787
796
1671
850
821
1383
715
686
1374
677
697
1365
680
685
1164
578
586
1310
620
690
voz/h
1016
505
510
974
486
488
1095
543
551
1189
594
595
1106
549
557
1277
635
642
1115
556
559
1011
509
503
998
498
500
982
487
495
795
392
403
782
388
394
857
422
434
157
79
78
137
70
67
140
72
68
164
82
82
162
83
80
225
111
114
212
104
108
188
89
98
163
82
81
129
68
61
109
59
50
115
61
54
137
72
65
1186
593
593
1149
577
572
1256
632
624
1379
690
689
1286
642
644
1401
695
706
1343
668
675
1219
609
610
1182
590
592
1121
563
558
918
459
459
915
459
455
1001
500
501
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1145
568
577
1003
495
508
1197
586
611
1279
635
644
1219
603
616
1714
854
860
1282
637
645
1150
571
579
1127
563
564
1092
540
552
875
436
440
850
421
429
984
487
497
weekend
average
1326
660
666
1268
632
637
1502
746
756
1327
660
667
1199
598
601
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
1400
1173
1200
1103
voz / dan - vehicle / day
1000
958
983
985
2003
2004
1016
961
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1400
1173
1200
1103
voz / dan - vehicle / day
1000
958
983
985
2003
2004
1015
961
800
600
400
200
0
2002
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
341
342
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1173 voz/dan - AADT 1173 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
PGDS 1173 voz/dan
AADT 1173 veh/day
100
Broj vozila-Number of vehicles
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1400
Broj vozila-Number of vehicles
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
>16,5 m
1000
12-16,5 m
800
5,5-12 m
600
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
343
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000044
Rudo Polje / 36+540,00
M 6.1 / Klanci - Gacko 2
PGDS-AADT
1173
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
11
10
11
11
15
19
17
14
Sat u godiniHour in year
5148
5147
1548
3780
7408
6956
7218
1383
Dan-Day of
week
subotaSaturday
subotaSaturday
srijedaWednesday
petakFriday
utorakTuesday
četvrtakThursday
ponedeljakMonday
srijedaWednesday
Datum-Date
2
2
5
6
4
16
27
27
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Mart-March
Juni-June
NovembarNovember
OktobarOctober
OktobarOctober
FebruarFebruary
VrijednostValue
337
214
155
143
135
131
115
105
% - percent
28.73
18.25
13.22
12.19
11.51
11.17
9.80
8.95
32.00
u % PGDSa-in % of AADT |
28.00
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
344
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
1354
1046
811
766
1110
943
1322
2454
1284
1091
869
584
1074
1074
1341
2385
1240
1247
827
554
1251
979
1574
2059
1281
993
740
547
1000
1115
1624
1789
1391
846
844
751
782
958
1187
1661
1667
1364
834
878
530
1019
947
1192
1519
1628
1245
828
943
488
863
1058
1129
1450
1961
1305
933
771
587
227
942
2
406
554
167
859
3
398
400
232
854
4
249
422
279
947
5
181
464
321
809
6
538
448
364
7
537
368
798
8
605
511
644
DecembarDecember
Avgust-August
2473
676
NovembarNovember
Juli-July
1671
596
OktobarOctober
Juni-June
1171
1
SeptembarSeptember
Maj-May
1051
April-April
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
9
615
413
341
842
1239
993
1368
2591
1389
1050
789
611
10
642
396
430
894
1003
1012
1723
2921
1352
1148
825
644
11
733
502
486
1085
997
1082
1907
2156
1425
906
804
653
12
579
454
487
892
981
1022
1880
1793
1675
980
727
801
13
464
448
505
880
1060
1339
1789
1670
1571
996
787
550
14
586
246
561
909
1194
1316
1616
1795
1416
986
808
534
15
655
342
776
823
1077
1407
1709
2198
1109
952
629
713
16
574
316
732
835
1077
1197
1588
2291
1119
1152
662
537
17
695
320
821
1024
1008
1191
1572
2569
1046
1223
842
488
18
847
326
605
1059
1030
1123
1887
1854
1039
823
664
540
19
582
267
528
895
1038
1209
2104
1849
1360
880
543
939
20
481
235
601
878
1011
1471
2525
2183
1282
816
789
669
21
496
279
689
800
1068
1492
2065
1645
1142
824
660
668
22
455
394
611
866
891
1424
1581
1794
1077
908
748
821
23
501
399
535
833
1176
1150
1615
2022
1041
963
838
577
24
829
220
695
923
1106
1138
1640
2032
1203
1244
833
717
25
782
341
743
1288
1021
1274
1981
1618
1246
1154
841
687
26
798
382
780
1390
918
1283
2031
1544
1230
1098
777
816
27
769
410
746
1015
1106
1407
1925
1687
1203
1162
744
793
28
926
479
897
961
926
1618
1621
1668
1124
975
965
482
29
649
292
840
998
1016
1726
1625
1702
1069
892
727
487
30
560
825
1169
1224
1491
1896
1838
1016
829
712
596
31
347
846
2015
1860
1122
1012
406
UkupnoTotal
18075
11304
18112
28334
32738
37155
53825
61696
37598
30791
23397
19536
ProsjekAverage
583
390
584
944
1056
1239
1736
1990
1253
993
780
630
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1018
345
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
SmjerDirection
I
II
ukupno-total
FebruarFebruary
Mart-March
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
346
7897
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
89.8
723
8.2
111
1.3
59
0.7
UkupnoTotal
8790
8009
86.3
1053
11.3
110
1.2
113
1.2
9285
15906
88.0
1776
9.8
221
1.2
172
1.0
18075
4919
88.9
520
9.4
69
1.2
28
0.5
5536
4994
86.6
688
11.9
59
1.0
27
0.5
5768
ukupno-total
9913
87.7
1208
10.7
128
1.1
55
0.5
11304
I
8215
91.1
700
7.8
92
1.0
11
0.1
9018
II
8117
89.3
900
9.9
76
0.8
1
0.0
9094
16332
90.2
1600
8.8
168
0.9
12
0.1
18112
I
12659
91.0
988
7.1
233
1.7
35
0.3
13915
II
12975
90.0
1201
8.3
234
1.6
9
0.1
14419
ukupno-total
25634
90.5
2189
7.7
467
1.6
44
0.2
28334
I
14816
90.6
1193
7.3
304
1.9
45
0.3
16358
II
14660
89.5
1338
8.2
371
2.3
11
0.1
16380
ukupno-total
29476
90.0
2531
7.7
675
2.1
56
0.2
32738
I
16288
92.0
1245
7.0
155
0.9
12
0.1
17700
II
17862
91.8
1477
7.6
108
0.6
8
0.0
19455
ukupno-total
34150
91.9
2722
7.3
263
0.7
20
0.1
37155
I
24209
94.4
1221
4.8
178
0.7
27
0.1
25635
II
26574
94.3
1463
5.2
143
0.5
10
0.0
28190
ukupno-total
50783
94.3
2684
5.0
321
0.6
37
0.1
53825
I
30420
95.2
1372
4.3
153
0.5
6
0.0
31951
II
28030
94.2
1561
5.2
148
0.5
6
0.0
29745
ukupno-total
58450
94.7
2933
4.8
301
0.5
12
0.0
61696
I
17483
90.4
1593
8.2
231
1.2
30
0.2
19337
II
16154
88.5
1879
10.3
221
1.2
7
0.0
18261
ukupno-total
33637
89.5
3472
9.2
452
1.2
37
0.1
37598
I
13553
87.5
1669
10.8
218
1.4
41
0.3
15481
II
13084
85.5
1956
12.8
264
1.7
6
0.0
15310
ukupno-total
26637
86.5
3625
11.8
482
1.6
47
0.2
30791
11675
I
10413
89.2
1109
9.5
136
1.2
17
0.1
II
10183
86.9
1375
11.7
148
1.3
16
0.1
11722
ukupno-total
20596
88.0
2484
10.6
284
1.2
33
0.1
23397
8697
90.0
862
8.9
97
1.0
11
0.1
9667
II
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
<5,5 m
I
I
DecembarDecember
Dužina vozila-Vehicle length
II
ukupno-total
April-April
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
8543
86.6
1179
11.9
106
1.1
41
0.4
9869
17240
88.2
2041
10.4
203
1.0
52
0.3
19536
I
169569
91.6
13195
7.1
1977
1.1
322
0.2
185063
II
169185
90.2
16070
8.6
1988
1.1
255
0.1
187498
ukupno-total
338754
90.9
29265
7.9
3965
1.1
577
0.2
372561
I
463
91.6
36
7.1
5
1.1
1
0.2
506
II
462
90.2
44
8.6
5
1.1
1
0.1
512
ukupno-total
926
90.9
80
7.9
11
1.1
2
0.2
1018
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
31.1/četvrtak
II
I+II
31.1/četvrtak
31/srijeda
I
31/srijeda
31/srijeda
I
II
30/nedelja
I+II
30/nedelja
II
I
I+II
26/nedelja
30/nedelja
I+II
31/petak
30/četvrtak
I
II
24/srijeda
I+II
30/utorak
29/ponedeljak
I
II
26/utorak
I+II
31/nedelja
I
29/petak
2/srijeda
I+II
II
30/srijeda
I
II
24/utorak
30/srijeda
I+II
20/petak
24/utorak
I
II
29/četvrtak
I+II
29/četvrtak
I
29/četvrtak
15/utorak
II
24/četvrtak
II
29/utorak
I
I+II
28/petak
I+II
29/subota
I
31/ponedeljak
29/petak
II
29/petak
29/petak
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
347
3
3
3
2
2
22
3
3
3
1
2
2
2
4
3
3
2
3
1
0
3
1
1
2
2
4
2
2
1
3
2
4
3
0
23
2
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
3
0
4
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
10.8/nedelja
19.7/subota
10.8/nedelja
19/petak
15/ponedeljak
19/petak
28/petak
7/petak
7/petak
26/nedelja
3/petak
24/petak
13/subota
12/petak
13/subota
10/nedelja
17/nedelja
10/nedelja
20/nedelja
19/subota
25/petak
21/subota
21/subota
29/nedelja
4/nedelja
21/srijeda
4/nedelja
11/petak
25/petak
30/srijeda
17/ponedeljak
28/petak
17/ponedeljak
1/petak
1/petak
1/petak
28/ponedeljak
11/petak
18/petak
datum/dan
12
13
11
14
16
14
16
15
6
17
15
13
12
15
12
12
19
11
10
13
13
13
13
10
10
17
10
15
15
13
14
16
14
15
15
6
18
15
9
čas
maksimalni čas
232
117
132
103
64
42
93
58
47
111
67
57
141
74
91
232
111
132
193
117
92
159
106
74
119
77
73
111
76
75
98
53
49
77
47
34
97
57
47
voz/h
2.3/nedelja
2.3/nedelja
2.3/nedelja
31/srijeda
14/nedelja
31/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
19/srijeda
20/ponedeljak
18/subota
6/ponedeljak
30/utorak
17/srijeda
23/utorak
26/utorak
26/utorak
5/utorak
2/srijeda
9/srijeda
2/srijeda
2/ponedeljak
4/srijeda
2/ponedeljak
22/četvrtak
22/četvrtak
28/srijeda
6/nedelja
21/ponedeljak
6/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
minimalni dan
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
167
92
75
406
242
149
543
286
257
816
402
399
1016
465
520
1544
689
805
1322
695
617
943
482
453
891
458
423
782
408
361
167
92
75
220
109
111
181
98
83
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
10.8/nedelja
10.8/nedelja
10.8/nedelja
19/petak
19/petak
19/petak
28/petak
28/petak
28/petak
3/petak
3/petak
24/petak
12/petak
12/petak
12/petak
10/nedelja
10/nedelja
10/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
28/subota
29/nedelja
4/nedelja
9/petak
4/nedelja
26/subota
26/subota
30/srijeda
28/petak
28/petak
28/petak
1/petak
1/petak
1/petak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
datum/dan
maksimalni dan
2921
1508
1413
939
475
464
965
468
497
1247
612
645
1675
809
866
2921
1508
1413
2525
1356
1169
1726
893
898
1251
614
643
1390
817
699
897
449
448
676
363
313
926
493
433
voz/h
903
452
450
574
289
285
710
353
357
897
445
452
1116
537
579
1738
830
908
1506
784
722
1077
563
514
927
463
463
844
430
414
532
268
264
360
183
176
522
268
254
115
60
55
56
30
27
70
38
32
96
49
47
137
71
66
252
129
123
230
126
105
161
85
76
129
65
64
101
51
50
53
26
27
30
15
15
61
33
29
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1004
506
498
644
327
318
799
400
399
1005
500
505
1239
612
627
1844
891
953
1665
864
801
1175
614
561
1038
533
505
927
464
464
591
297
295
395
203
191
608
311
297
prosjek
radnim
danom
1049
526
523
589
294
296
747
374
372
960
477
483
1293
600
693
2296
1103
1193
1942
1040
903
1386
728
658
1084
522
563
979
515
464
570
287
283
377
188
190
549
284
264
prosjek
vikendom
1560
784
776
1253
609
645
1990
960
1031
1736
909
827
1239
649
590
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
348
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
31.1/Thursday
I+II
31.1/Thursday
I
II
31/Wednesday
I+II
31/Wednesday
I
31/Wednesday
30/Sunday
II
30/Sunday
II
30/Sunday
I
I+II
26/Sunday
I+II
31/Friday
I
30/Thursday
24/Wednesday
I+II
II
29/Monday
30/Tuesday
I
II
26/Tuesday
I+II
31/Sunday
I
29/Friday
2/Wednesday
I+II
II
30/Wednesday
30/Wednesday
I
II
24/Tuesday
I+II
20/Friday
I
24/Tuesday
29/Thursday
II
29/Thursday
II
29/Thursday
I
I+II
15/Tuesday
I+II
29/Tuesday
I
24/Thursday
28/Friday
II
31/Monday
29/Saturday
I
II
29/Friday
I+II
29/Friday
29/Friday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
3
3
3
2
2
22
3
3
3
1
2
2
2
4
3
3
2
3
1
0
3
1
1
2
2
4
2
2
1
3
2
4
3
0
23
2
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
3
0
4
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
10.8/Sunday
19.7/Saturday
10.8/Sunday
19/Friday
15/Monday
19/Friday
28/Friday
7/Friday
7/Friday
26/Sunday
3/Friday
24/Friday
13/Saturday
12/Friday
13/Saturday
10/Sunday
17/Sunday
10/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
25/Friday
21/Saturday
21/Saturday
29/Sunday
4/Sunday
21/Wednesday
4/Sunday
11/Friday
25/Friday
30/Wednesday
17/Monday
28/Friday
17/Monday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
28/Monday
11/Friday
18/Friday
datum/dan
12
13
11
14
16
14
16
15
6
17
15
13
12
15
12
12
19
11
10
13
13
13
13
10
10
17
10
15
15
13
14
16
14
15
15
6
18
15
9
čas
maximum hour
232
117
132
103
64
42
93
58
47
111
67
57
141
74
91
232
111
132
193
117
92
159
106
74
119
77
73
111
76
75
98
53
49
77
47
34
97
57
47
voz/h
2.3/Sunday
2.3/Sunday
2.3/Sunday
31/Wednesday
14/Sunday
31/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
19/Wednesday
20/Monday
18/Saturday
6/Monday
30/Tuesday
17/Wednesday
23/Tuesday
26/Tuesday
26/Tuesday
5/Tuesday
2/Wednesday
9/Wednesday
2/Wednesday
2/Monday
4/Wednesday
2/Monday
22/Thursday
22/Thursday
28/Wednesday
6/Sunday
21/Monday
6/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
minimum day
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
167
92
75
406
242
149
543
286
257
816
402
399
1016
465
520
1544
689
805
1322
695
617
943
482
453
891
458
423
782
408
361
167
92
75
220
109
111
181
98
83
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
10.8/Sunday
10.8/Sunday
10.8/Sunday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
3/Friday
3/Friday
24/Friday
12/Friday
12/Friday
12/Friday
10/Sunday
10/Sunday
10/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
28/Saturday
29/Sunday
4/Sunday
9/Friday
4/Sunday
26/Saturday
26/Saturday
30/Wednesday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
datum/dan
maximum day
2921
1508
1413
939
475
464
965
468
497
1247
612
645
1675
809
866
2921
1508
1413
2525
1356
1169
1726
893
898
1251
614
643
1390
817
699
897
449
448
676
363
313
926
493
433
voz/h
903
452
450
574
289
285
710
353
357
897
445
452
1116
537
579
1738
830
908
1506
784
722
1077
563
514
927
463
463
844
430
414
532
268
264
360
183
176
522
268
254
115
60
55
56
30
27
70
38
32
96
49
47
137
71
66
252
129
123
230
126
105
161
85
76
129
65
64
101
51
50
53
26
27
30
15
15
61
33
29
1004
506
498
644
327
318
799
400
399
1005
500
505
1239
612
627
1844
891
953
1665
864
801
1175
614
561
1038
533
505
927
464
464
591
297
295
395
203
191
608
311
297
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1049
526
523
589
294
296
747
374
372
960
477
483
1293
600
693
2296
1103
1193
1942
1040
903
1386
728
658
1084
522
563
979
515
464
570
287
283
377
188
190
549
284
264
weekend
average
1560
784
776
1253
609
645
1990
960
1031
1736
909
827
1239
649
590
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
1200
1018
969
1000
voz / dan - vehicle / day
921
911
893
906
883
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1018
969
1000
voz / dan - vehicle / day
921
911
893
904
883
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
349
350
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1018 voz/dan - AADT 1018 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
PGDS 1018 voz/dan
AADT 1018 veh/day
80
Broj vozila-Number of vehicles
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
1200
1000
Dužina vozila
Vehicle length
800
600
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
351
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000045
Korita / 13+900,00
M 20 / Krivača - Avtovac 1
PGDS-AADT
1018
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
8
11
12
17
14
12
6
Sat u godiniHour in year
5341
5337
5508
4837
5514
5343
4813
5191
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
Datum-Date
10
10
17
20
17
10
19
4
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
VrijednostValue
232
179
167
160
157
153
142
126
% - percent
22.79
17.58
16.41
15.72
15.42
15.03
13.95
12.38
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
352
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
Avgust-August
1466
1869
1681
1872
2726
1630
1634
1522
1303
2
1299
1422
1579
1410
1930
1618
1884
2762
1681
1560
1407
1383
3
1457
1219
1345
1331
2219
1631
2002
1963
1751
1656
1380
1366
4
1569
1234
1421
1324
1817
1522
2209
2264
1635
1538
1401
1436
5
1586
1174
1252
1532
1593
1459
2478
2269
1830
1671
1386
1549
6
1115
1070
1337
1471
1534
1553
2548
2516
1922
1533
1312
1430
7
1234
1204
1440
1458
1455
1551
2286
2510
1900
1562
1304
1292
8
1401
1211
1558
1414
1480
1387
2278
2657
1648
1804
1399
1194
DecembarDecember
Juli-July
1661
NovembarNovember
Juni-June
1369
OktobarOctober
Maj-May
1064
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1331
1375
1164
1257
1554
1500
2213
2725
1739
1489
1332
1342
10
1273
1052
1393
1341
1678
1504
2158
2439
1696
1552
1412
1524
11
1217
1365
1361
1461
1398
1468
2325
2312
1687
1687
1456
1336
12
1354
1081
669
1500
1434
1438
2758
2334
1817
1468
1403
1387
13
1306
1580
920
1466
1496
1576
2993
2368
1807
1466
1346
1466
14
1308
1427
1000
1498
1409
1814
2519
2455
1420
1555
1354
1274
15
1219
1298
1624
1235
1415
1478
2581
2518
1437
1492
1480
1339
16
1262
1358
1418
1444
1614
1511
2573
2550
1696
1616
1243
1364
17
1099
1314
1247
1378
1671
1440
2494
2401
1517
1506
1363
1327
18
1288
1051
995
1478
1492
1557
2802
2149
1639
1558
1360
1386
19
1432
1213
1108
1377
1421
1521
2929
1971
1678
1469
1321
1436
20
1271
1315
1115
1471
1267
1610
2850
2275
1857
1397
1362
1599
21
1129
1206
1303
1398
1431
1795
2629
2131
1765
1489
1410
1311
22
1000
1415
1436
1387
1647
1737
2552
2246
1544
1463
1547
1360
23
1119
1518
1104
1299
1533
1651
2486
2434
1531
1597
1192
1113
24
1198
1338
1139
1560
1503
1769
2533
2203
1574
1524
1356
1348
25
1335
1119
1286
1596
1448
1784
2613
1873
1642
1710
1147
1315
26
1250
1145
1174
1852
1511
1719
2870
1895
1581
1309
1282
1374
27
1147
1306
1302
1465
1577
1882
2822
1865
1711
1335
1326
1323
28
1175
1244
1323
1536
1506
1909
2735
1810
1600
1326
1353
1259
29
1181
1357
1489
1609
1485
1897
2469
1776
1557
1282
1717
1394
30
1182
1525
1811
1748
1864
2557
2099
1727
1229
1402
1605
31
1182
1621
2110
1915
UkupnoTotal
38983
36980
40309
43825
48880
48826
77128
70411
50219
46902
41275
42588
ProsjekAverage
1258
1275
1300
1461
1577
1628
2488
2271
1674
1513
1376
1374
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1602
1745
1425
1453
353
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
354
SmjerDirection
I
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
18917
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
96.8
593
3.0
23
0.1
0
0.0
UkupnoTotal
19533
II
18673
96.0
750
3.9
26
0.1
1
0.0
19450
ukupno-total
37590
96.4
1343
3.4
49
0.1
1
0.0
38983
I
17800
96.0
690
3.7
53
0.3
2
0.0
18545
II
17537
95.1
847
4.6
50
0.3
1
0.0
18435
ukupno-total
35337
95.6
1537
4.2
103
0.3
3
0.0
36980
I
19368
95.7
797
3.9
73
0.4
7
0.0
20245
II
19017
94.8
988
4.9
57
0.3
2
0.0
20064
ukupno-total
38385
95.2
1785
4.4
130
0.3
9
0.0
40309
I
21297
97.1
551
2.5
90
0.4
1
0.0
21939
II
21067
96.3
749
3.4
70
0.3
0
0.0
21886
ukupno-total
42364
96.7
1300
3.0
160
0.4
1
0.0
43825
24601
I
23667
96.2
842
3.4
87
0.4
5
0.0
II
23132
95.3
1092
4.5
51
0.2
4
0.0
24279
ukupno-total
46799
95.7
1934
4.0
138
0.3
9
0.0
48880
I
23490
96.4
778
3.2
87
0.4
2
0.0
24357
II
23410
95.7
1000
4.1
57
0.2
2
0.0
24469
ukupno-total
46900
96.1
1778
3.6
144
0.3
4
0.0
48826
I
37316
97.5
852
2.2
97
0.3
5
0.0
38270
II
37702
97.0
1084
2.8
69
0.2
3
0.0
38858
ukupno-total
75018
97.3
1936
2.5
166
0.2
8
0.0
77128
I
34551
97.9
673
1.9
56
0.2
4
0.0
35284
II
34188
97.3
894
2.5
43
0.1
2
0.0
35127
ukupno-total
68739
97.6
1567
2.2
99
0.1
6
0.0
70411
I
24404
96.8
731
2.9
78
0.3
4
0.0
25217
II
24019
96.1
927
3.7
56
0.2
0
0.0
25002
ukupno-total
48423
96.4
1658
3.3
134
0.3
4
0.0
50219
I
22758
96.9
637
2.7
89
0.4
3
0.0
23487
II
22518
96.2
821
3.5
73
0.3
3
0.0
23415
ukupno-total
45276
96.5
1458
3.1
162
0.3
6
0.0
46902
I
19953
96.8
588
2.9
68
0.3
2
0.0
20611
II
19846
96.0
770
3.7
46
0.2
2
0.0
20664
ukupno-total
39799
96.4
1358
3.3
114
0.3
4
0.0
41275
I
20343
95.1
936
4.4
113
0.5
3
0.0
21395
II
19984
94.3
1140
5.4
69
0.3
0
0.0
21193
ukupno-total
40327
94.7
2076
4.9
182
0.4
3
0.0
42588
I
283864
96.7
8668
3.0
914
0.3
38
0.0
293484
II
281093
96.0
11062
3.8
667
0.2
20
0.0
292842
ukupno-total
564957
96.4
19730
3.4
1581
0.3
58
0.0
586326
I
776
96.7
24
3.0
2
0.3
0
0.0
802
II
768
96.0
30
3.8
2
0.2
0
0.0
800
1544
96.4
54
3.4
4
0.3
0
0.0
1602
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
31.1/četvrtak
II
I+II
31.1/četvrtak
26/petak
I+II
I
30/utorak
31/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
30/nedelja
30/četvrtak
II
30/četvrtak
I
II
23/utorak
30/četvrtak
I+II
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
29/petak
27/srijeda
27/srijeda
I
II
2/srijeda
I+II
29/utorak
15/utorak
I
II
25/srijeda
I+II
I+II
28/subota
26/četvrtak
I
II
30/petak
I+II
30/petak
30/petak
I
II
29/utorak
I+II
30/srijeda
I
29/utorak
28/petak
I+II
II
31/ponedeljak
I
II
27/srijeda
29/subota
I+II
28/četvrtak
I
28/četvrtak
31/četvrtak
I+II
II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
355
1
1
2
3
3
3
3
5
3
1
4
1
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
2
23
3
2
3
2
1
1
2
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
25.7/petak
19.7/subota
25.7/petak
10/srijeda
10/srijeda
10/srijeda
29/subota
29/subota
2/nedelja
8/srijeda
8/srijeda
14/utorak
7/nedelja
20/subota
7/nedelja
16/subota
15/petak
15/petak
25/petak
19/subota
25/petak
29/nedelja
28/subota
29/nedelja
3/subota
3/subota
3/subota
30/srijeda
30/srijeda
1/utorak
1/subota
1/subota
1/subota
13/srijeda
11/ponedeljak
11/ponedeljak
4/petak
15/utorak
4/petak
datum/dan
19
9
19
14
14
15
10
13
17
15
15
13
18
15
18
19
15
19
19
9
19
19
14
19
13
13
9
15
15
18
15
15
16
16
15
16
15
14
16
čas
maksimalni čas
263
167
200
175
125
104
153
82
85
152
86
76
174
106
118
235
132
177
263
167
200
187
101
130
206
128
95
155
85
84
158
98
94
145
93
89
144
93
80
voz/h
12.3/srijeda
12.3/srijeda
12.3/srijeda
23/utorak
23/utorak
23/utorak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
30/četvrtak
30/četvrtak
30/četvrtak
14/nedelja
14/nedelja
15/ponedeljak
29/petak
29/petak
29/petak
1/utorak
2/srijeda
1/utorak
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
20/utorak
20/utorak
20/utorak
15/utorak
15/utorak
15/utorak
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
18/ponedeljak
10/nedelja
18/ponedeljak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
datum/dan
minimalni dan
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
669
331
338
1113
525
588
1147
563
584
1229
606
623
1420
693
720
1776
885
891
1872
944
922
1387
691
696
1267
638
629
1235
625
610
669
331
338
1051
516
522
1000
497
503
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
13.7/nedelja
19.7/subota
13.7/nedelja
30/utorak
30/utorak
20/subota
29/subota
29/subota
29/subota
8/srijeda
8/srijeda
8/srijeda
6/subota
6/subota
7/nedelja
2/subota
2/subota
9/subota
13/nedelja
19/subota
13/nedelja
28/subota
27/petak
29/nedelja
3/subota
3/subota
3/subota
26/subota
30/srijeda
26/subota
1/subota
1/subota
1/subota
13/srijeda
13/srijeda
13/srijeda
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
maksimalni dan
2993
1518
1480
1605
816
820
1717
841
876
1804
903
901
1922
965
966
2762
1432
1380
2993
1518
1480
1909
958
977
2219
1064
1155
1852
917
950
1661
825
836
1580
790
790
1586
784
802
voz/h
1412
707
705
1231
610
621
1237
617
619
1353
675
678
1484
737
747
1954
982
972
2142
1099
1043
1403
709
694
1384
689
695
1330
665
665
1164
579
585
1135
565
571
1104
549
555
190
93
97
142
73
69
139
71
68
160
81
79
190
97
93
317
151
166
346
154
192
225
107
118
193
94
99
131
65
66
136
68
68
140
71
69
153
78
75
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
1573
788
785
1375
686
689
1349
676
673
1500
751
748
1647
822
825
2234
1117
1117
2386
1203
1183
1599
805
794
1503
754
749
1428
715
713
1226
612
614
1256
629
627
1238
619
620
prosjek
radnim
danom
1665
826
838
1369
677
693
1423
712
711
1551
767
784
1748
866
882
2349
1167
1182
2781
1399
1382
1694
841
854
1694
829
864
1527
758
768
1456
720
736
1325
653
671
1284
640
645
prosjek
vikendom
2021
1012
1009
1674
833
841
2271
1133
1138
2488
1253
1235
1628
816
812
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
356
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
I+II
31.1/Thursday
31.1/Thursday
I
II
26/Friday
I+II
31/Wednesday
I
30/Tuesday
29/Saturday
I+II
II
30/Sunday
29/Saturday
I
II
30/Thursday
I+II
30/Thursday
I
30/Thursday
23/Tuesday
I+II
II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
27/Wednesday
I+II
27/Wednesday
I
29/Friday
2/Wednesday
I+II
II
29/Tuesday
15/Tuesday
I
II
25/Wednesday
I+II
26/Thursday
I
28/Saturday
30/Friday
I+II
II
30/Friday
30/Friday
I
II
29/Tuesday
I+II
30/Wednesday
I
29/Tuesday
28/Friday
I+II
II
31/Monday
29/Saturday
I
II
27/Wednesday
I+II
28/Thursday
I
28/Thursday
31/Thursday
I+II
II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
1
1
2
3
3
3
3
5
3
1
4
1
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
2
23
3
2
3
2
1
1
2
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
25.7/Friday
19.7/Saturday
25.7/Friday
10/Wednesday
10/Wednesday
10/Wednesday
29/Saturday
29/Saturday
2/Sunday
8/Wednesday
8/Wednesday
14/Tuesday
7/Sunday
20/Saturday
7/Sunday
16/Saturday
15/Friday
15/Friday
25/Friday
19/Saturday
25/Friday
29/Sunday
28/Saturday
29/Sunday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
30/Wednesday
30/Wednesday
1/Tuesday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
13/Wednesday
11/Monday
11/Monday
4/Friday
15/Tuesday
4/Friday
datum/dan
19
9
19
14
14
15
10
13
17
15
15
13
18
15
18
19
15
19
19
9
19
19
14
19
13
13
9
15
15
18
15
15
16
16
15
16
15
14
16
čas
maximum hour
263
167
200
175
125
104
153
82
85
152
86
76
174
106
118
235
132
177
263
167
200
187
101
130
206
128
95
155
85
84
158
98
94
145
93
89
144
93
80
voz/h
12.3/Wednesday
12.3/Wednesday
12.3/Wednesday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
30/Thursday
30/Thursday
30/Thursday
14/Sunday
14/Sunday
15/Monday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
1/Tuesday
2/Wednesday
1/Tuesday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
20/Tuesday
20/Tuesday
20/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
18/Monday
10/Sunday
18/Monday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
datum/dan
minimum day
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
669
331
338
1113
525
588
1147
563
584
1229
606
623
1420
693
720
1776
885
891
1872
944
922
1387
691
696
1267
638
629
1235
625
610
669
331
338
1051
516
522
1000
497
503
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
13.7/Sunday
19.7/Saturday
13.7/Sunday
30/Tuesday
30/Tuesday
20/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
29/Saturday
8/Wednesday
8/Wednesday
8/Wednesday
6/Saturday
6/Saturday
7/Sunday
2/Saturday
2/Saturday
9/Saturday
13/Sunday
19/Saturday
13/Sunday
28/Saturday
27/Friday
29/Sunday
3/Saturday
3/Saturday
3/Saturday
26/Saturday
30/Wednesday
26/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
13/Wednesday
13/Wednesday
13/Wednesday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
maximum day
2993
1518
1480
1605
816
820
1717
841
876
1804
903
901
1922
965
966
2762
1432
1380
2993
1518
1480
1909
958
977
2219
1064
1155
1852
917
950
1661
825
836
1580
790
790
1586
784
802
voz/h
1412
707
705
1231
610
621
1237
617
619
1353
675
678
1484
737
747
1954
982
972
2142
1099
1043
1403
709
694
1384
689
695
1330
665
665
1164
579
585
1135
565
571
1104
549
555
190
93
97
142
73
69
139
71
68
160
81
79
190
97
93
317
151
166
346
154
192
225
107
118
193
94
99
131
65
66
136
68
68
140
71
69
153
78
75
1573
788
785
1375
686
689
1349
676
673
1500
751
748
1647
822
825
2234
1117
1117
2386
1203
1183
1599
805
794
1503
754
749
1428
715
713
1226
612
614
1256
629
627
1238
619
620
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1665
826
838
1369
677
693
1423
712
711
1551
767
784
1748
866
882
2349
1167
1182
2781
1399
1382
1694
841
854
1694
829
864
1527
758
768
1456
720
736
1325
653
671
1284
640
645
weekend
average
2021
1012
1009
1674
833
841
2271
1133
1138
2488
1253
1235
1628
816
812
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
1800
1644
1602
1564
1600
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1104
993
1001
2002
2003
1077
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1800
1642
1602
1564
1600
voz / dan - vehicle / day
1400
1200
1104
993
1001
2002
2003
1077
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
357
358
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1602 voz/dan - AADT 1602 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
PGDS 1602 voz/dan
AADT 1602 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
2000
Broj vozila-Number of vehicles
1800
1600
Dužina vozila
Vehicle length
1400
1200
1000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
800
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
3000
Dužina vozila
Vehicle length
2500
2000
>16,5 m
12-16,5 m
1500
5,5-12 m
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
359
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000046
Aleksina Međa / 7+000,00
M 20 / Duži - Aleksina Međa
PGDS-AADT
1602
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
19
19
19
18
10
20
18
12
Sat u godiniHour in year
4964
4844
5660
4675
4811
5349
5659
5125
Dan-Day of
week
petakFriday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
petakFriday
Datum-Date
25
20
23
13
19
10
23
1
MjesecMonth
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
AvgustAugust
VrijednostValue
263
233
220
212
204
202
186
166
% - percent
16.42
14.54
13.73
13.23
12.73
12.61
11.61
10.36
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
360
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
1067
1314
1038
927
870
828
2
715
654
888
990
1150
981
1021
1438
900
924
907
808
3
798
743
866
890
1268
904
1067
1397
912
938
903
915
4
840
695
928
997
1058
956
1219
1241
1002
902
843
1020
5
725
750
854
921
1007
1023
1181
1306
1071
1049
868
889
6
600
787
789
978
1180
1082
1228
1261
1026
1003
926
906
7
930
654
953
892
963
1449
1113
1356
1075
851
913
849
8
922
736
861
894
1294
968
1100
1459
969
916
959
823
9
767
829
799
833
981
933
1062
1613
958
852
886
854
10
642
684
901
895
1024
922
1111
1506
994
857
817
890
11
753
761
828
1087
1100
1013
1221
1296
1137
953
831
921
12
701
640
704
1098
1055
896
1361
1260
1195
943
899
928
13
770
744
699
921
942
1471
1244
1309
1038
872
942
890
14
754
797
724
907
836
2114
1129
1299
988
873
910
766
15
682
791
1088
799
966
1404
1253
1294
941
854
945
883
16
781
867
954
872
1036
1037
1100
1400
998
879
871
1001
17
859
851
874
856
994
976
1223
1362
949
933
831
1101
18
798
710
709
981
1007
926
1292
1089
1169
1071
812
844
19
1147
691
762
991
891
964
1403
1259
1114
1013
897
849
20
780
819
842
1073
892
1019
1479
1275
1159
915
1073
886
21
670
786
858
937
922
1109
1223
1197
1092
910
1143
826
22
667
861
889
849
1063
1085
1179
1248
835
891
870
838
23
681
1176
830
904
1007
979
1232
1319
872
876
838
618
24
700
985
802
856
1015
1041
1164
1334
959
1004
832
801
25
780
628
920
1092
976
1017
1278
1185
979
1011
632
785
26
763
790
1009
1002
996
1045
1279
1126
1046
1080
752
808
27
789
773
1058
908
944
1097
1355
1091
1089
959
838
846
28
648
745
1010
1223
999
1233
1098
1170
1036
865
809
806
29
736
824
959
1023
777
1188
1100
1174
950
772
915
856
30
684
952
966
1051
1044
1176
1202
858
820
847
831
31
657
940
1242
1098
1141
1021
DecembarDecember
1019
NovembarNovember
946
OktobarOctober
Avgust-August
914
SeptembarSeptember
Juli-July
877
Maj-May
540
April-April
646
Mart-March
1
FebruarFebruary
Juni-June
Januar-January
Mjesec-Month
852
UkupnoTotal
23385
22311
27127
28549
31481
32895
37200
39878
30349
28734
26379
26718
ProsjekAverage
754
769
875
952
1016
1097
1200
1286
1012
927
879
862
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
970
361
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
362
SmjerDirection
I
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
10646
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
90.6
553
4.7
539
4.6
11
0.1
UkupnoTotal
11749
II
10525
90.5
563
4.8
543
4.7
5
0.0
11636
ukupno-total
21171
90.5
1116
4.8
1082
4.6
16
0.1
23385
I
9942
88.8
689
6.2
552
4.9
13
0.1
11196
II
9855
88.7
647
5.8
604
5.4
9
0.1
11115
ukupno-total
19797
88.7
1336
6.0
1156
5.2
22
0.1
22311
I
12094
89.1
793
5.8
679
5.0
10
0.1
13576
II
12003
88.6
813
6.0
732
5.4
3
0.0
13551
ukupno-total
24097
88.8
1606
5.9
1411
5.2
13
0.0
27127
I
12309
86.5
846
5.9
1061
7.5
12
0.1
14228
II
12389
86.5
858
6.0
1067
7.5
7
0.0
14321
ukupno-total
24698
86.5
1704
6.0
2128
7.5
19
0.1
28549
I
13812
87.7
984
6.2
941
6.0
17
0.1
15754
II
13810
87.8
983
6.3
929
5.9
5
0.0
15727
ukupno-total
27622
87.7
1967
6.2
1870
5.9
22
0.1
31481
I
14491
87.6
956
5.8
1074
6.5
15
0.1
16536
II
14270
87.2
940
5.7
1137
7.0
12
0.1
16359
ukupno-total
28761
87.4
1896
5.8
2211
6.7
27
0.1
32895
I
16475
88.1
1058
5.7
1148
6.1
13
0.1
18694
II
16304
88.1
976
5.3
1216
6.6
10
0.1
18506
ukupno-total
32779
88.1
2034
5.5
2364
6.4
23
0.1
37200
I
17915
90.7
916
4.6
901
4.6
11
0.1
19743
II
18338
91.1
895
4.4
893
4.4
9
0.0
20135
ukupno-total
36253
90.9
1811
4.5
1794
4.5
20
0.1
39878
I
13454
89.0
901
6.0
757
5.0
9
0.1
15121
II
13501
88.7
879
5.8
838
5.5
10
0.1
15228
ukupno-total
26955
88.8
1780
5.9
1595
5.3
19
0.1
30349
I
12633
88.0
861
6.0
847
5.9
10
0.1
14351
II
12605
87.6
903
6.3
869
6.0
6
0.0
14383
ukupno-total
25238
87.8
1764
6.1
1716
6.0
16
0.1
28734
I
11732
88.8
777
5.9
703
5.3
3
0.0
13215
II
11679
88.7
780
5.9
702
5.3
3
0.0
13164
ukupno-total
23411
88.7
1557
5.9
1405
5.3
6
0.0
26379
I
11752
88.0
810
6.1
777
5.8
10
0.1
13349
II
11711
87.6
818
6.1
833
6.2
7
0.1
13369
ukupno-total
23463
87.8
1628
6.1
1610
6.0
17
0.1
26718
I
157255
88.6
10144
5.7
9979
5.6
134
0.1
177512
II
156990
88.4
10055
5.7
10363
5.8
86
0.0
177494
ukupno-total
314245
88.5
20199
5.7
20342
5.7
220
0.1
355006
I
430
88.6
28
5.7
27
5.6
0
0.1
485
II
429
88.4
27
5.7
28
5.8
0
0.0
485
ukupno-total
859
88.5
55
5.7
56
5.7
1
0.1
970
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
31.1/četvrtak
II
I+II
31.1/četvrtak
31/srijeda
I
31/srijeda
I
II
18/utorak
31/srijeda
I+II
I+II
28/petak
26/srijeda
I
II
16/četvrtak
I+II
21/utorak
28/utorak
I
II
25/četvrtak
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
27/srijeda
I+II
30/subota
I
30/subota
24/četvrtak
I+II
II
30/srijeda
I
II
17/utorak
24/četvrtak
I+II
17/utorak
I
27/petak
28/srijeda
I+II
II
29/četvrtak
I
II
9/srijeda
29/četvrtak
I+II
30/srijeda
I
29/utorak
28/petak
II
31/ponedeljak
II
28/petak
I
I+II
28/četvrtak
I+II
29/petak
I
29/petak
31/četvrtak
I+II
II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
363
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
3
4
4
2
4
2
3
2
2
3
5
2
1
4
2
2
2
4
3
2
3
3
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
14.6/subota
10.8/nedelja
14.6/subota
17/srijeda
4/četvrtak
4/četvrtak
13/četvrtak
13/četvrtak
13/četvrtak
6/ponedeljak
6/ponedeljak
26/nedelja
18/četvrtak
18/četvrtak
12/petak
10/nedelja
10/nedelja
9/subota
19/subota
6/nedelja
23/srijeda
14/subota
15/nedelja
14/subota
8/četvrtak
8/četvrtak
8/četvrtak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
15/subota
2/nedelja
15/subota
23/subota
24/nedelja
20/srijeda
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
21
18
20
17
14
13
14
16
14
16
16
10
14
16
15
18
18
15
18
18
13
21
0
20
15
18
15
19
19
18
8
17
8
15
17
14
14
15
14
čas
maksimalni čas
191
124
118
103
59
82
138
71
118
99
75
60
115
85
79
163
124
86
122
79
65
191
96
118
156
90
91
146
109
73
111
63
65
97
59
68
146
78
116
voz/h
1.2/petak
1.2/petak
1.1/petak
23/utorak
23/utorak
23/utorak
25/utorak
25/utorak
25/utorak
29/srijeda
29/srijeda
29/srijeda
22/ponedeljak
22/ponedeljak
22/ponedeljak
18/ponedeljak
27/srijeda
18/ponedeljak
2/srijeda
2/srijeda
2/srijeda
12/četvrtak
3/utorak
12/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
29/četvrtak
15/utorak
15/utorak
15/utorak
13/četvrtak
13/četvrtak
12/srijeda
1/petak
1/petak
1/petak
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
datum/dan
minimalni dan
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
540
266
274
618
302
316
632
314
318
772
379
393
835
417
418
1089
537
536
1021
506
515
896
447
445
777
384
393
799
395
404
699
346
333
540
266
274
600
298
302
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
14.6/subota
14.6/subota
14.6/subota
17/srijeda
17/srijeda
17/srijeda
21/petak
21/petak
20/četvrtak
26/nedelja
26/nedelja
5/nedelja
12/petak
12/petak
12/petak
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
19/subota
20/nedelja
14/subota
14/subota
14/subota
8/četvrtak
8/četvrtak
8/četvrtak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
28/ponedeljak
15/subota
15/subota
15/subota
23/subota
23/subota
23/subota
19/subota
19/subota
19/subota
datum/dan
maksimalni dan
2114
967
1147
1101
562
539
1143
588
556
1080
544
548
1195
590
605
1613
822
791
1479
701
780
2114
967
1147
1294
652
642
1223
589
634
1088
546
542
1176
585
591
1147
574
573
voz/h
841
422
419
761
381
380
784
394
389
819
415
404
878
445
433
1088
550
538
992
491
502
901
443
458
869
434
435
847
427
420
785
394
391
689
347
342
669
338
332
129
63
66
101
50
51
96
44
51
108
49
59
134
63
71
198
99
99
208
106
101
196
102
93
146
73
73
105
50
54
90
43
47
80
36
44
85
37
47
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
944
472
472
867
434
433
859
426
433
901
452
449
993
498
495
1248
631
617
1160
577
583
1016
506
509
991
497
493
917
460
458
859
428
431
739
368
371
739
369
370
prosjek
radnim
danom
1026
512
513
847
424
423
914
460
453
1003
499
503
1063
534
529
1367
689
678
1316
654
662
1285
637
649
1055
523
532
1021
513
508
910
457
453
849
423
425
776
384
392
prosjek
vikendom
1150
576
575
1012
508
504
1286
650
637
1200
597
603
1097
545
551
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
364
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
31.1/Thursday
I+II
31.1/Thursday
I
31.1/Thursday
31/Wednesday
II
31/Wednesday
I
II
18/Tuesday
31/Wednesday
I+II
I+II
28/Friday
26/Wednesday
I
II
16/Thursday
I+II
21/Tuesday
28/Tuesday
I
II
25/Thursday
I+II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
27/Wednesday
I+II
30/Saturday
30/Saturday
I
II
24/Thursday
I+II
I
30/Wednesday
17/Tuesday
24/Thursday
I+II
II
27/Friday
17/Tuesday
I
II
28/Wednesday
I+II
29/Thursday
29/Thursday
I
II
29/Tuesday
9/Wednesday
30/Wednesday
I
II
28/Friday
I+II
31/Monday
II
28/Friday
I
I+II
29/Friday
28/Thursday
29/Friday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
3
4
4
2
4
2
3
2
2
3
5
2
1
4
2
2
2
4
3
2
3
3
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
14.6/Saturday
10.8/Sunday
14.6/Saturday
17/Wednesday
4/Thursday
4/Thursday
13/Thursday
13/Thursday
13/Thursday
6/Monday
6/Monday
26/Sunday
18/Thursday
18/Thursday
12/Friday
10/Sunday
10/Sunday
9/Saturday
19/Saturday
6/Sunday
23/Wednesday
14/Saturday
15/Sunday
14/Saturday
8/Thursday
8/Thursday
8/Thursday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
15/Saturday
2/Sunday
15/Saturday
23/Saturday
24/Sunday
20/Wednesday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
21
18
20
17
14
13
14
16
14
16
16
10
14
16
15
18
18
15
18
18
13
21
0
20
15
18
15
19
19
18
8
17
8
15
17
14
14
15
14
čas
maximum hour
191
124
118
103
59
82
138
71
118
99
75
60
115
85
79
163
124
86
122
79
65
191
96
118
156
90
91
146
109
73
111
63
65
97
59
68
146
78
116
voz/h
1.2/Friday
1.2/Friday
1.1/Friday
23/Tuesday
23/Tuesday
23/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
25/Tuesday
29/Wednesday
29/Wednesday
29/Wednesday
22/Monday
22/Monday
22/Monday
18/Monday
27/Wednesday
18/Monday
2/Wednesday
2/Wednesday
2/Wednesday
12/Thursday
3/Tuesday
12/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
29/Thursday
15/Tuesday
15/Tuesday
15/Tuesday
13/Thursday
13/Thursday
12/Wednesday
1/Friday
1/Friday
1/Friday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
datum/dan
minimum day
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
540
266
274
618
302
316
632
314
318
772
379
393
835
417
418
1089
537
536
1021
506
515
896
447
445
777
384
393
799
395
404
699
346
333
540
266
274
600
298
302
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
14.6/Saturday
14.6/Saturday
14.6/Saturday
17/Wednesday
17/Wednesday
17/Wednesday
21/Friday
21/Friday
20/Thursday
26/Sunday
26/Sunday
5/Sunday
12/Friday
12/Friday
12/Friday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
20/Sunday
14/Saturday
14/Saturday
14/Saturday
8/Thursday
8/Thursday
8/Thursday
28/Monday
28/Monday
28/Monday
15/Saturday
15/Saturday
15/Saturday
23/Saturday
23/Saturday
23/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
datum/dan
maximum day
2114
967
1147
1101
562
539
1143
588
556
1080
544
548
1195
590
605
1613
822
791
1479
701
780
2114
967
1147
1294
652
642
1223
589
634
1088
546
542
1176
585
591
1147
574
573
voz/h
841
422
419
761
381
380
784
394
389
819
415
404
878
445
433
1088
550
538
992
491
502
901
443
458
869
434
435
847
427
420
785
394
391
689
347
342
669
338
332
129
63
66
101
50
51
96
44
51
108
49
59
134
63
71
198
99
99
208
106
101
196
102
93
146
73
73
105
50
54
90
43
47
80
36
44
85
37
47
944
472
472
867
434
433
859
426
433
901
452
449
993
498
495
1248
631
617
1160
577
583
1016
506
509
991
497
493
917
460
458
859
428
431
739
368
371
739
369
370
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1026
512
513
847
424
423
914
460
453
1003
499
503
1063
534
529
1367
689
678
1316
654
662
1285
637
649
1055
523
532
1021
513
508
910
457
453
849
423
425
776
384
392
weekend
average
1150
576
575
1012
508
504
1286
650
637
1200
597
603
1097
545
551
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
1200
1000
863
970
2007
2008
960
970
2007
2008
853
847
819
voz / dan - vehicle / day
961
807
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
1200
1000
voz / dan - vehicle / day
863
847
853
819
807
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
365
366
0
500
1000
1500
2000
2500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 970 voz/dan - AADT 970 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 - Župa
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 – Župa
PGDS 970 voz/dan
AADT 970 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
Broj vozila-Number of vehicles
1200
1000
Dužina vozila
Vehicle length
800
600
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
1400
Dužina vozila
Vehicle length
1200
1000
>16,5 m
800
12-16,5 m
600
5,5-12 m
<5,5 m
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
367
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000047
Lastva / 10+000,00
M 6 / Trebinje 2 – Župa
PGDS-AADT
970
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
21
19
20
19
18
15
18
9
Sat u godiniHour in year
3982
2852
5325
5252
2851
5680
4939
5314
Dan-Day of
week
subotaSaturday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
srijedaWednesday
ponedeljakMonday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
subotaSaturday
Datum-Date
14
28
9
6
28
24
24
9
MjesecMonth
Juni-June
April-April
AvgustAugust
AvgustAugust
April-April
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
VrijednostValue
191
146
119
114
109
107
98
90
% - percent
19.69
15.05
12.27
11.75
11.24
11.03
10.10
9.28
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
368
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
12057
9172
9429
10723
12445
12787
12457
14070
11045
2
7283
7626
9402
11680
11293
11456
10947
12569
12050
12510
11883
11765
3
10178
7878
8010
11705
14497
11773
10762
11247
12096
13431
13466
11291
4
11642
10441
8342
12756
12738
11314
11744
12595
12197
12172
12875
14577
5
9880
10584
8188
11572
13608
12374
11453
12115
12989
10841
12719
12789
6
6394
10501
9292
9855
13639
12555
10445
12195
11955
13012
12691
10899
7
4345
10601
9239
12227
13665
11606
11961
12386
10303
12612
13754
8649
8
8760
11211
8222
11985
14625
9431
11630
13498
12164
12756
12849
11412
Avgust-August
Juni-June
10765
Juli-July
Maj-May
10893
April-April
FebruarFebruary
5502
1
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
7661
10167
7714
12075
10596
11981
11404
13023
12248
12648
10255
8885
10
10563
8265
6676
12146
13107
11402
11331
11412
12028
14354
12669
11243
11
10999
10839
11418
13060
10812
11383
12095
12752
12003
14080
12559
11562
12
10070
10550
11527
11850
14098
11508
11266
12014
13159
7503
12596
11008
13
7683
10149
11960
9595
12709
12649
10156
11783
12276
13004
12610
9374
14
9743
11169
12634
12086
12574
11744
12160
11850
10621
13350
13672
7679
15
10561
11302
11541
11989
12634
10370
12089
12788
11857
12509
12370
10905
16
10722
9874
10074
12159
13751
11994
11898
13474
12149
12328
10200
11785
17
10727
8565
11118
12305
12561
12022
11700
12831
12150
13561
12638
12382
18
11305
10449
11101
13152
10479
11717
12551
12635
12620
12760
11775
12766
19
9912
10548
10409
12402
12537
11883
11998
12802
13696
10806
10145
12661
20
9197
10782
12319
10316
12586
11962
10347
12101
12189
13164
11761
11359
21
10747
10892
13420
12177
12304
11354
12747
11931
10426
12705
12603
9390
22
10641
11672
12189
12252
11695
9713
12163
12716
12660
12424
11550
12920
23
7567
10539
9292
12826
13767
10894
12059
12211
12687
12540
9282
13362
24
9833
8646
14635
13945
13181
11613
11859
10573
12927
13726
11247
13174
25
10565
10656
13016
9730
11116
11562
13358
12969
12671
12574
11620
12961
26
9004
11009
12364
10780
12236
11847
12215
12707
13111
9653
11508
14335
27
7701
11224
12116
8486
11686
11715
10746
12512
12293
13113
11592
12661
28
10514
11241
13289
10473
11360
11038
12006
13312
9857
12455
12231
9763
29
10601
11664
12029
13489
11549
11043
11986
13435
12900
12402
10448
14585
30
10587
10403
14303
12068
11046
12653
13274
12380
12422
8725
14391
31
10370
12353
13211
12296
UkupnoTotal
ProsjekAverage
11486
14386
11524
291257 299937 335057 355433 384129 342378 363663 386451 365449 388258 358363 363102
9395
10343
10808
11848
12391
11413
11731
12466
12182
12524
11945
11713
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
11567
369
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
Avgust-August
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
370
SmjerDirection
I
II
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
Dužina vozila-Vehicle length
<5,5 m
185240
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
96.0
6889
3.6
788
0.4
94
0.0
UkupnoTotal
193011
96595
98.3
1361
1.4
230
0.2
60
0.1
98246
ukupno-total
281835
96.8
8250
2.8
1018
0.3
154
0.1
291257
I
195096
96.8
5949
3.0
468
0.2
54
0.0
201567
II
96981
98.6
1243
1.3
114
0.1
32
0.0
98370
ukupno-total
292077
97.4
7192
2.4
582
0.2
86
0.0
299937
I
205875
93.3
10414
4.7
4140
1.9
219
0.1
220648
II
108615
94.9
3501
3.1
2023
1.8
270
0.2
114409
ukupno-total
314490
93.9
13915
4.2
6163
1.8
489
0.1
335057
233953
I
225362
96.3
8137
3.5
397
0.2
57
0.0
II
120087
98.9
1064
0.9
131
0.1
198
0.2
121480
ukupno-total
345449
97.2
9201
2.6
528
0.1
255
0.1
355433
I
244484
97.4
6242
2.5
132
0.1
67
0.0
250925
II
132039
99.1
863
0.6
116
0.1
186
0.1
133204
ukupno-total
376523
98.0
7105
1.8
248
0.1
253
0.1
384129
I
224468
97.5
5545
2.4
128
0.1
84
0.0
230225
II
110926
98.9
810
0.7
170
0.2
247
0.2
112153
ukupno-total
335394
98.0
6355
1.9
298
0.1
331
0.1
342378
I
240665
97.4
5996
2.4
214
0.1
168
0.1
247043
II
115690
99.2
640
0.5
115
0.1
175
0.2
116620
ukupno-total
356355
98.0
6636
1.8
329
0.1
343
0.1
363663
I
251935
97.5
6033
2.3
181
0.1
140
0.1
258289
II
127201
99.3
634
0.5
130
0.1
197
0.2
128162
ukupno-total
379136
98.1
6667
1.7
311
0.1
337
0.1
386451
I
230718
96.5
7989
3.3
374
0.2
102
0.0
239183
II
125214
99.2
897
0.7
51
0.0
104
0.1
126266
ukupno-total
355932
97.4
8886
2.4
425
0.1
206
0.1
365449
I
243180
95.8
9844
3.9
607
0.2
123
0.0
253754
II
133223
99.0
1012
0.8
105
0.1
164
0.1
134504
ukupno-total
376403
96.9
10856
2.8
712
0.2
287
0.1
388258
I
222032
95.7
9288
4.0
601
0.3
100
0.0
232021
II
125321
99.2
959
0.8
23
0.0
39
0.0
126342
ukupno-total
347353
96.9
10247
2.9
624
0.2
139
0.0
358363
I
225625
95.0
10371
4.4
1405
0.6
124
0.1
237525
II
123161
98.1
1781
1.4
597
0.5
38
0.0
125577
ukupno-total
348786
96.1
12152
3.3
2002
0.6
162
0.0
363102
I
2694680
96.3
92697
3.3
9435
0.3
1332
0.0
2798144
II
1415053
98.6
14765
1.0
3805
0.3
1710
0.1
1435333
ukupno-total
4109733
97.1
107462
2.5
13240
0.3
3042
0.1
4233477
I
7363
96.3
253
3.3
26
0.3
4
0.0
7645
II
3866
98.6
40
1.0
10
0.3
5
0.1
3922
11229
97.1
294
2.5
36
0.3
8
0.1
11567
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
II
I+II
29.3/subota
15/ponedeljak
I
I+II
16/utorak
13/subota
I
II
11/utorak
I+II
11/utorak
I
24/ponedeljak
28/utorak
II
29/srijeda
I
II
30/utorak
28/utorak
I+II
I+II
30/utorak
17/srijeda
I
II
26/utorak
I+II
26/utorak
I
26/utorak
24/četvrtak
I+II
II
24/četvrtak
I
II
4/srijeda
15/utorak
I+II
4/srijeda
I
10/utorak
20/utorak
I+II
II
13/utorak
I
II
1/utorak
20/utorak
I+II
3/četvrtak
I
21/ponedeljak
29/subota
I+II
II
29/subota
29/subota
I
II
19/utorak
I+II
19/utorak
I
5/utorak
29/utorak
I+II
II
29/utorak
8/utorak
datum/dan
371
2
2
2
1
4
1
1
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
1
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
29
5
17
26
5
18
28
2
22
27
0
19
36
2
34
39
2
32
26
2
24
36
3
26
28
4
20
0
0
0
18
3
12
22
3
9
voz/h
4.12/četvrtak
24.3/ponedeljak
31.10/petak
4/četvrtak
4/četvrtak
4/četvrtak
2/nedelja
1/subota
7/petak
17/petak
31/petak
31/petak
27/subota
12/petak
27/subota
17/nedelja
17/nedelja
9/subota
25/petak
25/petak
25/petak
13/petak
13/petak
28/subota
3/subota
4/nedelja
6/utorak
24/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
29/petak
29/petak
29/petak
20/nedelja
20/nedelja
4/petak
datum/dan
16
12
15
16
16
15
12
14
16
16
16
15
14
16
14
12
12
12
16
16
16
16
16
12
13
12
12
16
16
16
13
12
15
16
11
16
12
12
15
čas
maksimalni čas
1208
507
765
1208
501
726
1113
493
651
1111
485
765
1021
405
622
1007
440
614
997
378
619
1028
444
584
1131
503
646
1105
487
618
1098
507
624
924
365
576
987
418
582
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
14/nedelja
7/nedelja
14/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
12/nedelja
12/nedelja
12/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
24/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
13/nedelja
1/nedelja
1/nedelja
8/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
27/nedelja
27/nedelja
27/nedelja
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
2/subota
3/nedelja
2/subota
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
4345
1208
3137
7679
2770
4726
8725
3065
5660
7503
2754
4749
9857
3124
6733
10573
3236
7337
10156
3092
7064
9429
2637
6537
9172
2674
6498
8486
2573
5913
6676
2258
4418
7626
2265
5198
4345
1208
3137
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
24.3/ponedeljak
24.3/ponedeljak
4.12/četvrtak
29/ponedeljak
26/petak
4/četvrtak
1/subota
1/subota
1/subota
31/petak
10/petak
31/petak
19/petak
19/petak
19/petak
8/petak
8/petak
29/petak
25/petak
31/četvrtak
21/ponedeljak
13/petak
13/petak
6/petak
8/četvrtak
8/četvrtak
3/subota
30/srijeda
24/četvrtak
30/srijeda
24/ponedeljak
24/ponedeljak
24/ponedeljak
22/petak
29/petak
22/petak
4/petak
4/petak
4/petak
datum/dan
maksimalni dan
14635
5837
9578
14585
5480
9578
14070
5258
8812
14386
5073
9343
13696
4969
8727
13498
4883
8876
13358
4867
8904
12649
4485
8241
14625
5528
9242
14303
5330
9022
14635
5837
8798
11672
4126
7717
11642
4285
7357
voz/h
10405
3647
6758
10662
3788
6874
10893
3951
6942
11345
4067
7279
11019
3949
7070
10919
3791
7128
10306
3441
6865
10102
3440
6662
11051
3990
7062
10760
3787
6973
9826
3435
6391
9406
3167
6239
8548
2945
5603
1162
275
887
1051
263
788
1052
260
792
1179
272
907
1163
260
903
1547
344
1204
1425
321
1105
1311
299
1012
1340
307
1033
1088
263
825
983
256
727
937
225
712
847
224
623
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
12025
4131
7894
12319
4306
8012
12323
4380
7943
12951
4511
8440
12524
4378
8146
12550
4193
8356
11958
3882
8076
11745
3918
7828
12794
4521
8273
12519
4385
8133
11116
3862
7254
10875
3607
7268
10382
3586
6797
prosjek
radnim
danom
10567
3464
7103
9972
3316
6656
11294
3921
7373
11299
3843
7456
11240
3744
7496
12291
4011
8280
11078
3416
7662
10636
3321
7316
11753
3942
7811
10506
3377
7129
10163
3332
6831
8945
2828
6117
8029
2592
5436
prosjek
vikendom
11950
3961
7990
12182
4209
7973
12466
4134
8332
11731
3762
7969
11413
3738
7674
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
372
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
29.3/Saturday
I+II
I
II
15/Monday
29.3/Saturday
I+II
16/Tuesday
13/Saturday
I
II
11/Tuesday
I+II
11/Tuesday
I
24/Monday
28/Tuesday
II
29/Wednesday
II
I
I+II
30/Tuesday
28/Tuesday
I+II
I
30/Tuesday
26/Tuesday
17/Wednesday
I+II
II
26/Tuesday
26/Tuesday
I
II
24/Thursday
I+II
15/Tuesday
I
24/Thursday
4/Wednesday
I+II
II
10/Tuesday
I
II
20/Tuesday
4/Wednesday
I+II
20/Tuesday
13/Tuesday
I
II
1/Tuesday
I+II
3/Thursday
I
21/Monday
29/Saturday
II
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
5/Tuesday
19/Tuesday
19/Tuesday
I
II
29/Tuesday
I+II
I+II
29/Tuesday
8/Tuesday
datum/dan
2
2
2
1
4
1
1
3
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
1
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
29
5
17
26
5
18
28
2
22
27
0
19
36
2
34
39
2
32
26
2
24
36
3
26
28
4
20
0
0
0
18
3
12
22
3
9
voz/h
4.12/Thursday
24.3/Monday
31.10/Friday
4/Thursday
4/Thursday
4/Thursday
2/Sunday
1/Saturday
7/Friday
17/Friday
31/Friday
31/Friday
27/Saturday
12/Friday
27/Saturday
17/Sunday
17/Sunday
9/Saturday
25/Friday
25/Friday
25/Friday
13/Friday
13/Friday
28/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
6/Tuesday
24/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
24/Monday
24/Monday
24/Monday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
20/Sunday
20/Sunday
4/Friday
datum/dan
16
12
15
16
16
15
12
14
16
16
16
15
14
16
14
12
12
12
16
16
16
16
16
12
13
12
12
16
16
16
13
12
15
16
11
16
12
12
15
čas
maximum hour
1208
507
765
1208
501
726
1113
493
651
1111
485
765
1021
405
622
1007
440
614
997
378
619
1028
444
584
1131
503
646
1105
487
618
1098
507
624
924
365
576
987
418
582
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
14/Sunday
7/Sunday
14/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
12/Sunday
12/Sunday
12/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
24/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
13/Sunday
1/Sunday
1/Sunday
8/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
27/Sunday
27/Sunday
27/Sunday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
2/Saturday
3/Sunday
2/Saturday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
4345
1208
3137
7679
2770
4726
8725
3065
5660
7503
2754
4749
9857
3124
6733
10573
3236
7337
10156
3092
7064
9429
2637
6537
9172
2674
6498
8486
2573
5913
6676
2258
4418
7626
2265
5198
4345
1208
3137
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
24.3/Monday
24.3/Monday
4.12/Thursday
29/Monday
26/Friday
4/Thursday
1/Saturday
1/Saturday
1/Saturday
31/Friday
10/Friday
31/Friday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
8/Friday
8/Friday
29/Friday
25/Friday
31/Thursday
21/Monday
13/Friday
13/Friday
6/Friday
8/Thursday
8/Thursday
3/Saturday
30/Wednesday
24/Thursday
30/Wednesday
24/Monday
24/Monday
24/Monday
22/Friday
29/Friday
22/Friday
4/Friday
4/Friday
4/Friday
datum/dan
maximum day
14635
5837
9578
14585
5480
9578
14070
5258
8812
14386
5073
9343
13696
4969
8727
13498
4883
8876
13358
4867
8904
12649
4485
8241
14625
5528
9242
14303
5330
9022
14635
5837
8798
11672
4126
7717
11642
4285
7357
voz/h
10405
3647
6758
10662
3788
6874
10893
3951
6942
11345
4067
7279
11019
3949
7070
10919
3791
7128
10306
3441
6865
10102
3440
6662
11051
3990
7062
10760
3787
6973
9826
3435
6391
9406
3167
6239
8548
2945
5603
1162
275
887
1051
263
788
1052
260
792
1179
272
907
1163
260
903
1547
344
1204
1425
321
1105
1311
299
1012
1340
307
1033
1088
263
825
983
256
727
937
225
712
847
224
623
12025
4131
7894
12319
4306
8012
12323
4380
7943
12951
4511
8440
12524
4378
8146
12550
4193
8356
11958
3882
8076
11745
3918
7828
12794
4521
8273
12519
4385
8133
11116
3862
7254
10875
3607
7268
10382
3586
6797
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
10567
3464
7103
9972
3316
6656
11294
3921
7373
11299
3843
7456
11240
3744
7496
12291
4011
8280
11078
3416
7662
10636
3321
7316
11753
3942
7811
10506
3377
7129
10163
3332
6831
8945
2828
6117
8029
2592
5436
weekend
average
11950
3961
7990
12182
4209
7973
12466
4134
8332
11731
3762
7969
11413
3738
7674
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
14000
12000
11567
11387
11243
11388
2005
2006
2007
2008
11387
11567
2007
2008
10201
10000
voz / dan - vehicle / day
9069
9285
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
14000
12000
11387
11243
10201
10000
voz / dan - vehicle / day
9069
9285
8000
6000
4000
2000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
373
374
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 11567 voz/dan - AADT 11567 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 - Šargovac
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 – Šargovac
PGDS 11567 voz/dan
AADT 11567 veh/day
900
Broj vozila-Number of vehicles
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
14000
Broj vozila-Number of vehicles
12000
Dužina vozila
Vehicle length
10000
8000
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
6000
4000
2000
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
14000
Dužina vozila
Vehicle length
12000
10000
>16,5 m
8000
12-16,5 m
6000
5,5-12 m
<5,5 m
4000
2000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
375
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000049
Trn / 5+750,00
M 16 / Klašnice 2 – Šargovac
PGDS-AADT
11567
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
16
14
12
16
12
16
12
14
Sat u godiniHour in year
8129
7335
2005
8657
8485
2897
3085
3471
Dan-Day of
week
četvrtakThursday
subotaSaturday
ponedeljakMonday
petakFriday
petakFriday
srijedaWednesday
četvrtakThursday
subotaSaturday
Datum-Date
4
1
24
26
19
30
8
24
MjesecMonth
DecembarDecember
NovembarNovember
Mart-March
DecembarDecember
DecembarDecember
April-April
Maj-May
Maj-May
VrijednostValue
1208
1109
1084
1066
1053
1039
1003
961
% - percent
10.44
9.59
9.37
9.22
9.10
8.98
8.67
8.31
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
376
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
Avgust-August
4041
3626
3749
4457
6411
4264
4161
4743
3684
2
4162
3835
4517
4003
4086
4059
4325
6512
4413
4254
4615
3920
3
4813
3361
3668
3989
4943
4230
4337
5627
4299
4710
4175
3838
4
4307
3502
3819
4342
5410
4068
4738
5465
4392
4134
4145
3997
5
2803
3508
3799
3831
4535
4483
4829
5217
4850
3692
4200
4343
6
4562
3499
3672
3263
4594
4752
4235
5209
4226
3975
4051
3828
7
4346
3598
4236
3964
4851
4116
4711
5345
3880
4177
4650
3049
8
4104
4034
4268
3946
5083
3598
4539
5662
4111
4124
4235
3285
DecembarDecember
Juli-July
4539
NovembarNovember
Juni-June
4118
OktobarOctober
Maj-May
4148
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
3910
3949
3588
4027
4310
4094
4543
6160
4257
4317
3732
3789
10
3912
3535
2816
4238
4534
4188
4833
5673
4288
4780
3861
3772
11
4427
3521
2809
4503
3935
4331
5320
5306
4605
4534
4093
4391
12
4120
3736
3358
3985
4723
4263
5289
5209
4791
3995
3929
4769
13
3757
3892
4060
3390
4355
4688
4586
5417
4295
4150
4093
4242
14
3821
3857
4270
3796
4451
4515
4766
6059
4157
4461
4849
3203
15
3824
4130
3848
3989
4489
4457
4768
6047
4168
4191
4111
3780
16
3875
3740
3560
3997
4853
4389
4620
6065
4218
4366
3692
4005
17
4093
3199
3624
4270
4475
4612
4750
5976
4343
4604
3936
4179
18
5200
2813
3716
4453
3861
3951
5550
5155
4306
4266
4109
4363
19
4547
3254
3541
4349
4230
4312
5621
5326
4628
3820
4186
4513
20
4057
3515
4019
3609
4126
4721
5345
5107
4303
4176
4209
4348
21
3467
3293
4022
4077
4483
4472
5357
5187
3913
3648
4134
4225
22
3175
3570
3627
4125
4865
3942
4732
5584
4383
3993
3761
4298
23
3079
3666
3291
4278
4831
4259
4691
5174
4073
4363
3484
4433
24
3281
3578
3890
5057
4781
4324
5112
4904
4310
4499
3928
4684
25
3741
3767
3799
4402
3984
4334
5757
4804
4367
4235
3500
3884
26
3876
3704
3840
4241
4117
4460
5976
4889
4472
3791
3881
4619
27
3640
3743
4233
3614
4666
4816
5202
4932
4169
4350
4055
4306
28
3704
3753
4512
4353
4286
4561
5171
5360
3683
4119
4332
3963
29
3120
4540
4156
4859
4420
4123
4808
5398
3883
4149
3613
4486
30
3721
3560
5539
4755
4307
5210
5054
3928
4311
3023
4874
31
3463
3912
5526
4665
UkupnoTotal
ProsjekAverage
4457
5241
3696
121055 106210 118569 124530 139115 129174 153704 168899 127975 131586 121325 126766
3905
3662
3825
4151
4488
4306
4958
5448
4266
4245
4044
4089
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4287
377
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje – Šešlije
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
55047
91.5
3203
5.3
1842
3.1
45
0.1
60137
II
55916
91.8
3127
5.1
1850
3.0
25
0.0
60918
121055
Mart-March
April-April
Maj-May
Juli-July
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
378
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
91.7
6330
5.2
3692
3.0
70
0.1
85.0
4711
8.8
3197
6.0
68
0.1
53329
II
45359
85.8
4728
8.9
2759
5.2
35
0.1
52881
ukupno-total
90712
85.4
9439
8.9
5956
5.6
103
0.1
106210
I
47698
79.9
6585
11.0
5291
8.9
112
0.2
59686
II
47289
80.3
6862
11.7
4675
7.9
57
0.1
58883
ukupno-total
94987
80.1
13447
11.3
9966
8.4
169
0.1
118569
I
47129
74.3
8682
13.7
7487
11.8
167
0.3
63465
II
45898
75.2
8738
14.3
6377
10.4
52
0.1
61065
ukupno-total
93027
74.7
17420
14.0
13864
11.1
219
0.2
124530
I
53407
76.3
9039
12.9
7435
10.6
104
0.1
69985
II
53450
77.3
9178
13.3
6461
9.3
41
0.1
69130
106857
76.8
18217
13.1
13896
10.0
145
0.1
139115
I
50196
76.2
8274
12.6
7280
11.1
91
0.1
65841
II
48414
76.4
8294
13.1
6595
10.4
30
0.0
63333
ukupno-total
98610
76.3
16568
12.8
13875
10.7
121
0.1
129174
I
62199
78.3
9461
11.9
7711
9.7
107
0.1
79478
II
57920
78.0
9401
12.7
6849
9.2
56
0.1
74226
153704
120119
78.1
18862
12.3
14560
9.5
163
0.1
I
66570
79.4
9361
11.2
7832
9.3
131
0.2
83894
II
68426
80.5
9637
11.3
6894
8.1
48
0.1
85005
134996
79.9
18998
11.2
14726
8.7
179
0.1
168899
ukupno-total
SeptembarSeptember
(%)
45353
ukupno-total
AvgustAugust
5,5-12 m
110963
ukupno-total
Juni-June
(%)
I
ukupno-total
FebruarFebruary
<5,5 m
I
47031
73.3
9643
15.0
7311
11.4
161
0.3
64146
II
46925
73.5
9991
15.7
6847
10.7
66
0.1
63829
ukupno-total
93956
73.4
19634
15.3
14158
11.1
227
0.2
127975
I
47993
71.9
10564
15.8
7949
11.9
218
0.3
66724
II
47191
72.8
10779
16.6
6817
10.5
75
0.1
64862
ukupno-total
95184
72.3
21343
16.2
14766
11.2
293
0.2
131586
I
44411
73.2
9312
15.4
6677
11.0
264
0.4
60664
II
44751
73.8
9561
15.8
6209
10.2
140
0.2
60661
ukupno-total
89162
73.5
18873
15.6
12886
10.6
404
0.3
121325
I
48937
76.0
8606
13.4
6538
10.2
279
0.4
64360
II
47795
76.6
8762
14.0
5680
9.1
169
0.3
62406
ukupno-total
96732
76.3
17368
13.7
12218
9.6
448
0.4
126766
I
615971
77.8
97441
12.3
76550
9.7
1747
0.2
791709
II
609334
78.4
99058
12.7
68013
8.8
794
0.1
777199
1225305
78.1
196499
12.5
144563
9.2
2541
0.2
1568908
I
1683
77.8
266
12.3
209
9.7
5
0.2
2163
II
1665
78.4
271
12.7
186
8.8
2
0.1
2123
ukupno-total
3348
78.1
537
12.5
395
9.2
7
0.2
4287
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
I+II
29.3/subota
II
I
8/ponedeljak
I+II
26/petak
I
30/utorak
28/petak
II
3/ponedeljak
II
28/petak
I
I+II
8/srijeda
28/utorak
II
I
I+II
30/utorak
22/srijeda
I+II
30/utorak
I
30/utorak
12/utorak
II
26/utorak
II
19/utorak
I
I+II
15/utorak
I+II
29/utorak
15/utorak
I
II
4/srijeda
I+II
4/srijeda
I
17/utorak
5/ponedeljak
II
26/ponedeljak
II
I
I+II
7/ponedeljak
5/ponedeljak
I+II
7/ponedeljak
I
16/srijeda
29/subota
II
29/subota
29/subota
I
II
22/petak
I+II
21/četvrtak
23/subota
I
II
31/četvrtak
I+II
I+II
31/četvrtak
24/četvrtak
datum/dan
379
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1
3
1
2
2
2
4
1
2
4
4
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
9
2
5
14
3
3
12
4
6
13
0
6
27
10
13
26
8
15
15
2
6
13
5
6
11
5
2
0
0
0
11
3
4
11
4
3
voz/h
26.7/subota
26.7/subota
26.7/subota
30/utorak
28/nedelja
30/utorak
2/nedelja
2/nedelja
1/subota
31/petak
27/ponedeljak
31/petak
19/petak
13/subota
22/ponedeljak
17/nedelja
17/nedelja
2/subota
26/subota
26/subota
26/subota
6/petak
15/nedelja
20/petak
4/nedelja
4/nedelja
6/utorak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
2/nedelja
2/nedelja
2/nedelja
1/petak
13/srijeda
29/petak
18/petak
6/nedelja
18/petak
datum/dan
16
16
11
14
16
14
16
16
9
16
13
14
15
15
21
17
17
10
16
16
11
14
13
13
16
16
11
16
15
16
16
16
16
15
15
14
12
13
12
čas
maksimalni čas
490
308
252
418
201
237
437
267
208
402
207
217
352
184
209
451
288
247
490
308
252
335
186
190
463
301
229
432
212
248
411
240
171
348
191
167
449
261
229
voz/h
5.1/subota
5.1/subota
18.1/ponedeljak
7/nedelja
7/nedelja
7/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
21/utorak
21/utorak
5/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
28/nedelja
31/nedelja
27/srijeda
24/nedelja
6/nedelja
2/srijeda
6/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
8/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
25/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
6/nedelja
11/utorak
10/ponedeljak
11/utorak
18/ponedeljak
18/ponedeljak
18/ponedeljak
5/subota
5/subota
5/subota
datum/dan
minimalni dan
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
2803
1382
1359
3049
1565
1484
3023
1591
1432
3648
1834
1736
3683
1921
1762
4665
2379
2155
4235
2038
2118
3598
1856
1742
3626
1697
1838
3263
1677
1586
2809
1395
1383
2813
1454
1359
2803
1382
1421
voz/h
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
2.8/subota
17.8/nedelja
1.8/petak
30/utorak
30/utorak
30/utorak
14/petak
2/nedelja
14/petak
31/petak
31/petak
31/petak
5/petak
12/petak
5/petak
2/subota
17/nedelja
1/petak
26/subota
26/subota
26/subota
27/petak
15/nedelja
20/petak
4/nedelja
4/nedelja
16/petak
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
1/subota
2/nedelja
28/petak
29/petak
29/petak
29/petak
18/petak
6/nedelja
18/petak
datum/dan
maksimalni dan
6512
3421
3615
4874
2317
2557
4849
2608
2506
5241
2420
2821
4850
2359
2525
6512
3421
3615
5976
2793
3183
4816
2310
2564
5410
3130
2566
5539
2559
2980
4539
2368
2341
4540
2248
2292
5200
2617
2669
voz/h
3797
1877
1920
3715
1824
1891
3684
1840
1843
3821
1872
1949
3777
1880
1898
4683
2362
2321
4261
2060
2200
3751
1841
1910
3951
1959
1992
3706
1811
1894
3419
1697
1721
3280
1624
1656
3475
1738
1737
490
246
244
375
189
185
360
182
179
423
220
203
488
248
241
766
380
386
697
334
363
555
270
284
536
271
266
445
224
221
406
202
204
382
200
183
430
228
203
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
4319
2123
2196
4157
2038
2118
4115
2039
2076
4310
2104
2206
4334
2144
2190
5385
2666
2719
4897
2365
2531
4364
2130
2234
4564
2248
2316
4275
2094
2180
3791
1864
1927
3683
1840
1844
3850
1900
1951
prosjek
radnim
danom
4216
2125
2091
3896
1941
1955
3922
1992
1930
4058
2060
1999
4078
2084
1995
5581
2902
2680
5135
2478
2657
4170
2068
2103
4367
2201
2166
3904
1918
1986
3895
1973
1922
3608
1781
1827
3981
2056
1925
prosjek
vikendom
4752
2347
2405
4266
2128
2138
5448
2742
2706
4958
2394
2564
4306
2111
2195
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
380
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
29.3/Saturday
8/Monday
II
30/Tuesday
26/Friday
I
II
28/Friday
I+II
3/Monday
II
28/Friday
I
I+II
28/Tuesday
I+II
22/Wednesday
I
8/Wednesday
30/Tuesday
II
30/Tuesday
30/Tuesday
I
II
12/Tuesday
I+II
26/Tuesday
II
19/Tuesday
I
I+II
15/Tuesday
I+II
29/Tuesday
I
15/Tuesday
4/Wednesday
I+II
II
17/Tuesday
4/Wednesday
I
II
5/Monday
I+II
5/Monday
I
26/Monday
7/Monday
II
16/Wednesday
II
7/Monday
I
I+II
29/Saturday
I+II
29/Saturday
I
29/Saturday
22/Friday
II
21/Thursday
23/Saturday
I
II
31/Thursday
I+II
I+II
31/Thursday
24/Thursday
datum/dan
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1
3
1
2
2
2
4
1
2
4
4
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
9
2
5
14
3
3
12
4
6
13
0
6
27
10
13
26
8
15
15
2
6
13
5
6
11
5
2
0
0
0
11
3
4
11
4
3
voz/h
26.7/Saturday
26.7/Saturday
26.7/Saturday
30/Tuesday
28/Sunday
30/Tuesday
2/Sunday
2/Sunday
1/Saturday
31/Friday
27/Monday
31/Friday
19/Friday
13/Saturday
22/Monday
17/Sunday
17/Sunday
2/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
6/Friday
15/Sunday
20/Friday
4/Sunday
4/Sunday
6/Tuesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
2/Sunday
2/Sunday
2/Sunday
1/Friday
13/Wednesday
29/Friday
18/Friday
6/Sunday
18/Friday
datum/dan
16
16
11
14
16
14
16
16
9
16
13
14
15
15
21
17
17
10
16
16
11
14
13
13
16
16
11
16
15
16
16
16
16
15
15
14
12
13
12
čas
maximum hour
490
308
252
418
201
237
437
267
208
402
207
217
352
184
209
451
288
247
490
308
252
335
186
190
463
301
229
432
212
248
411
240
171
348
191
167
449
261
229
voz/h
5.1/Saturday
5.1/Saturday
18.1/Monday
7/Sunday
7/Sunday
7/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
21/Tuesday
21/Tuesday
5/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
28/Sunday
31/Sunday
27/Wednesday
24/Sunday
6/Sunday
2/Wednesday
6/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
8/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
25/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
6/Sunday
11/Tuesday
10/Monday
11/Tuesday
18/Monday
18/Monday
18/Monday
5/Saturday
5/Saturday
5/Saturday
datum/dan
minimum day
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
2803
1382
1359
3049
1565
1484
3023
1591
1432
3648
1834
1736
3683
1921
1762
4665
2379
2155
4235
2038
2118
3598
1856
1742
3626
1697
1838
3263
1677
1586
2809
1395
1383
2813
1454
1359
2803
1382
1421
voz/h
TRAFFIC PARAMETERS
2.8/Saturday
17.8/Sunday
1.8/Friday
30/Tuesday
30/Tuesday
30/Tuesday
14/Friday
2/Sunday
14/Friday
31/Friday
31/Friday
31/Friday
5/Friday
12/Friday
5/Friday
2/Saturday
17/Sunday
1/Friday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
27/Friday
15/Sunday
20/Friday
4/Sunday
4/Sunday
16/Friday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
1/Saturday
2/Sunday
28/Friday
29/Friday
29/Friday
29/Friday
18/Friday
6/Sunday
18/Friday
datum/dan
maximum day
6512
3421
3615
4874
2317
2557
4849
2608
2506
5241
2420
2821
4850
2359
2525
6512
3421
3615
5976
2793
3183
4816
2310
2564
5410
3130
2566
5539
2559
2980
4539
2368
2341
4540
2248
2292
5200
2617
2669
voz/h
3797
1877
1920
3715
1824
1891
3684
1840
1843
3821
1872
1949
3777
1880
1898
4683
2362
2321
4261
2060
2200
3751
1841
1910
3951
1959
1992
3706
1811
1894
3419
1697
1721
3280
1624
1656
3475
1738
1737
490
246
244
375
189
185
360
182
179
423
220
203
488
248
241
766
380
386
697
334
363
555
270
284
536
271
266
445
224
221
406
202
204
382
200
183
430
228
203
4319
2123
2196
4157
2038
2118
4115
2039
2076
4310
2104
2206
4334
2144
2190
5385
2666
2719
4897
2365
2531
4364
2130
2234
4564
2248
2316
4275
2094
2180
3791
1864
1927
3683
1840
1844
3850
1900
1951
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4216
2125
2091
3896
1941
1955
3922
1992
1930
4058
2060
1999
4078
2084
1995
5581
2902
2680
5135
2478
2657
4170
2068
2103
4367
2201
2166
3904
1918
1986
3895
1973
1922
3608
1781
1827
3981
2056
1925
weekend
average
4752
2347
2405
4266
2128
2138
5448
2742
2706
4958
2394
2564
4306
2111
2195
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
6000
5282
5176
5042
4832
5000
voz / dan - vehicle / day
4543
4321
4287
2007
2008
4320
4287
2007
2008
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
6000
5282
5176
5042
4832
5000
voz / dan - vehicle / day
4543
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
381
382
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4287 voz/dan - AADT 4287 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje - Šešlije
AvgustAugust
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje – Šešlije
PGDS 4287 voz/dan
AADT 4287 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
5000
Broj vozila-Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
383
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000051
Podnovlje / 0+650,00
M 17 / Podnovlje – Šešlije
PGDS-AADT
4287
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
16
14
12
12
16
17
18
15
Sat u godiniHour in year
4985
5631
5149
3037
7313
5346
4795
7696
Dan-Day of
week
subotaSaturday
petakFriday
subotaSaturday
utorakTuesday
petakFriday
nedeljaSunday
petakFriday
nedeljaSunday
Datum-Date
26
22
2
6
31
10
18
16
MjesecMonth
Juli-July
AvgustAugust
AvgustAugust
Maj-May
OktobarOctober
AvgustAugust
Juli-July
NovembarNovember
VrijednostValue
490
433
420
405
402
395
377
357
% - percent
11.43
10.10
9.80
9.45
9.38
9.21
8.79
8.33
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
384
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
Avgust-August
3452
3913
3220
3762
4787
3481
3695
3796
3007
2
2292
3089
3253
3330
4303
3253
3543
4692
3588
3845
3571
3207
3
2857
2813
3061
3384
4385
3548
3536
4852
3716
4101
3213
3157
4
3220
2922
3134
3679
4312
3377
3775
4394
3766
3674
3263
3257
5
2757
2842
3114
3470
3954
3721
3754
4346
4248
3545
3293
3381
6
1776
2612
3228
3163
4305
3912
3323
4050
3741
3495
3249
3116
7
1568
2728
3635
3533
3622
3515
3904
4173
3555
3552
3651
2808
8
3145
3196
3595
3276
3749
3440
3728
4534
3382
3719
3660
2792
DecembarDecember
Juli-July
3471
NovembarNovember
Juni-June
3240
OktobarOctober
Maj-May
1604
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
2999
3285
2721
3384
4030
3461
3564
4548
3518
3690
3253
3036
10
3065
2857
2320
3460
4142
3582
3820
4514
3548
3973
3191
3091
11
3191
3136
2503
3788
3696
3519
4264
3931
3783
4155
3294
3147
12
2995
2943
2679
3793
3519
3437
4354
4078
3941
3654
3405
3457
13
2535
3182
3530
3206
3544
3965
3824
3872
3528
3433
3327
3114
14
2673
3399
3824
3538
3516
3844
3677
4010
3890
3805
3831
2787
15
3063
3631
3733
3528
4172
4162
3898
4309
3550
3557
3577
2957
16
3032
3374
3555
3546
4061
3925
3770
4278
3628
3623
3136
3171
17
3147
3010
3366
3517
3785
3728
3845
4092
3768
3957
3233
3310
18
3220
2769
3232
3764
3882
3461
4315
3632
3444
3686
3173
3817
19
3348
3032
3180
4131
3457
3437
4150
4120
3934
3543
3228
4098
20
3177
3026
3271
3754
3588
3851
4038
3835
3898
3410
3570
3566
21
3214
3170
3352
3374
3480
3649
4020
3762
3517
3137
3456
2929
22
3004
3357
3356
3461
3901
3360
3676
4082
3494
3297
3139
3210
23
2934
3293
3390
3638
4053
3385
3402
3966
3524
3363
3016
3617
24
3078
2917
3109
3764
4172
3429
3619
3909
3565
3691
3094
3572
25
3291
2959
3294
4325
4940
3463
4153
3571
3420
3570
2976
3279
26
2975
3181
3306
4552
3680
3447
4227
3802
3813
3173
3008
3709
27
2634
3326
3447
3985
3819
3970
4060
3578
3692
3544
3341
3555
28
2934
3213
3772
3877
3725
3663
3916
4087
3409
3295
3553
3137
29
2808
3436
3657
2588
3477
3253
3803
4212
3425
3311
3137
3411
30
2951
3275
3708
3896
3446
4217
4062
3386
3512
2655
3862
31
2929
3284
4269
4044
UkupnoTotal
88416
ProsjekAverage
2852
4148
3287
89938 101647 107968 120921 107423 120206 128122 109152 112153
99289 101844
3101
3279
3843
3599
3901
3581
3878
4133
3638
3618
3310
3285
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
3517
385
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
36637
83.5
4464
10.2
2717
6.2
54
0.1
43872
II
37032
83.1
4633
10.4
2834
6.4
45
0.1
44544
ukupno-total
73669
83.3
9097
10.3
5551
6.3
99
0.1
88416
I
35877
81.6
5008
11.4
3026
6.9
32
0.1
43943
II
37265
81.0
5363
11.7
3339
7.3
28
0.1
45995
ukupno-total
73142
81.3
10371
11.5
6365
7.1
60
0.1
89938
I
40691
80.9
6050
12.0
3516
7.0
27
0.1
50284
II
41177
80.2
6414
12.5
3731
7.3
41
0.1
51363
ukupno-total
81868
80.5
12464
12.3
7247
7.1
68
0.1
101647
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
386
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
I
42405
80.3
6412
12.1
3935
7.5
34
0.1
52786
II
44045
79.8
6846
12.4
4258
7.7
33
0.1
55182
ukupno-total
86450
80.1
13258
12.3
8193
7.6
67
0.1
107968
I
48722
82.3
6834
11.5
3609
6.1
28
0.0
59193
II
50252
81.4
7275
11.8
4160
6.7
41
0.1
61728
ukupno-total
98974
81.9
14109
11.7
7769
6.4
69
0.1
120921
I
43771
82.8
5483
10.4
3588
6.8
22
0.0
52864
II
45043
82.6
5787
10.6
3694
6.8
35
0.1
54559
ukupno-total
88814
82.7
11270
10.5
7282
6.8
57
0.1
107423
I
48681
82.6
6347
10.8
3856
6.5
25
0.0
58909
II
50763
82.8
6691
10.9
3810
6.2
33
0.1
61297
ukupno-total
99444
82.7
13038
10.8
7666
6.4
58
0.0
120206
I
54164
84.8
6089
9.5
3610
5.7
27
0.0
63890
II
54370
84.6
6296
9.8
3529
5.5
37
0.1
64232
128122
108534
84.7
12385
9.7
7139
5.6
64
0.0
I
43678
80.3
6751
12.4
3956
7.3
37
0.1
54422
II
44510
81.3
6807
12.4
3378
6.2
35
0.1
54730
ukupno-total
88188
80.8
13558
12.4
7334
6.7
72
0.1
109152
ukupno-total
SeptembarSeptember
<5,5 m
I
44773
81.0
6693
12.1
3790
6.9
47
0.1
55303
II
45836
80.6
7179
12.6
3804
6.7
31
0.1
56850
ukupno-total
90609
80.8
13872
12.4
7594
6.8
78
0.1
112153
I
39774
80.9
5819
11.8
3491
7.1
66
0.1
49150
II
40460
80.7
6259
12.5
3373
6.7
47
0.1
50139
ukupno-total
80234
80.8
12078
12.2
6864
6.9
113
0.1
99289
I
41081
82.1
5697
11.4
3190
6.4
65
0.1
50033
II
42413
81.9
6038
11.7
3301
6.4
59
0.1
51811
ukupno-total
83494
82.0
11735
11.5
6491
6.4
124
0.1
101844
I
520254
82.0
71647
11.3
42284
6.7
464
0.1
634649
II
533166
81.7
75588
11.6
43211
6.6
465
0.1
652430
1053420
81.8
147235
11.4
85495
6.6
929
0.1
1287079
I
1421
82.0
196
11.3
116
6.7
1
0.1
1734
II
1457
81.7
207
11.6
118
6.6
1
0.1
1783
ukupno-total
2878
81.8
402
11.4
234
6.6
3
0.1
3517
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
29.3/subota
29.3/subota
II
I+II
29.3/subota
10/srijeda
I
I+II
18/četvrtak
I
23/utorak
30/nedelja
II
23/nedelja
II
19/srijeda
I
I+II
22/srijeda
I+II
24/petak
I
19/nedelja
3/srijeda
II
28/nedelja
II
2/utorak
I
I+II
20/srijeda
31/nedelja
21/četvrtak
I
II
9/srijeda
I+II
21/ponedeljak
2/srijeda
I
II
4/srijeda
I+II
I+II
29/nedelja
13/petak
I
II
20/utorak
21/srijeda
21/srijeda
I
II
6/nedelja
I+II
I+II
6/nedelja
9/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
29/subota
6/srijeda
II
7/četvrtak
6/srijeda
I
II
20/nedelja
I+II
I+II
7/ponedeljak
23/srijeda
datum/dan
387
2
2
2
3
1
3
4
5
4
2
4
3
3
5
4
5
2
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
5
4
2
2
2
2
3
2
4
4
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
11
5
2
9
3
1
8
3
3
12
5
3
20
8
4
17
7
4
13
6
5
13
6
4
12
5
3
0
0
0
5
3
1
8
1
1
voz/h
25.5/nedelja
15.6/nedelja
3.8/nedelja
30/utorak
19/petak
30/utorak
2/nedelja
4/utorak
28/petak
17/petak
11/subota
2/četvrtak
14/nedelja
26/petak
20/subota
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
26/subota
12/subota
27/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
15/nedelja
25/nedelja
25/nedelja
4/nedelja
26/subota
19/subota
30/srijeda
29/subota
15/subota
9/nedelja
16/subota
15/petak
15/petak
20/nedelja
19/subota
20/nedelja
datum/dan
12
12
20
11
12
11
16
15
16
14
14
17
15
15
10
20
16
20
15
11
16
12
12
18
12
12
17
11
11
14
12
12
16
11
12
17
12
11
12
čas
maksimalni čas
416
266
262
353
190
174
312
175
162
310
174
205
306
171
175
379
191
262
308
161
173
381
266
227
416
198
219
312
191
175
290
167
176
293
171
150
319
166
157
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
14/nedelja
7/nedelja
8/ponedeljak
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
21/utorak
26/nedelja
21/utorak
8/ponedeljak
28/nedelja
30/utorak
25/ponedeljak
25/ponedeljak
27/srijeda
6/nedelja
6/nedelja
23/srijeda
1/nedelja
29/nedelja
2/ponedeljak
19/ponedeljak
19/ponedeljak
21/srijeda
29/utorak
29/utorak
29/utorak
10/ponedeljak
9/nedelja
10/ponedeljak
6/srijeda
6/srijeda
6/srijeda
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
1568
762
806
2787
1337
1350
2655
1267
1388
3137
1520
1531
3382
1648
1674
3571
1780
1708
3323
1631
1651
3220
1499
1624
3457
1708
1685
2588
1350
1238
2320
1067
1190
2612
1305
1307
1568
762
806
voz/h
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
25.5/nedelja
1.8/petak
3.8/nedelja
19/petak
19/petak
19/petak
14/petak
14/petak
2/nedelja
11/subota
31/petak
11/subota
5/petak
5/petak
5/petak
3/nedelja
1/petak
3/nedelja
12/subota
11/petak
20/nedelja
15/nedelja
13/petak
15/nedelja
25/nedelja
3/subota
25/nedelja
26/subota
26/subota
26/subota
14/petak
14/petak
16/nedelja
15/petak
15/petak
15/petak
19/subota
19/subota
21/ponedeljak
datum/dan
maksimalni dan
4940
2601
2696
4098
2063
2035
3831
1959
1914
4155
2151
2019
4248
2141
2107
4852
2601
2696
4354
2288
2161
4162
2104
2206
4940
2375
2580
4552
2499
2053
3824
1994
1849
3631
1835
1796
3348
1706
1650
voz/h
3079
1557
1522
2946
1495
1451
2969
1499
1471
3221
1630
1592
3200
1601
1599
3492
1739
1752
3281
1664
1617
3069
1559
1510
3372
1714
1658
3164
1615
1549
2898
1461
1437
2773
1420
1354
2548
1283
1266
437
225
212
339
177
163
340
173
168
396
204
192
438
223
215
641
333
309
597
314
283
512
260
253
529
277
252
435
224
210
381
196
185
328
166
162
304
154
150
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3510
1790
1720
3341
1708
1633
3310
1687
1623
3615
1848
1767
3633
1829
1804
4055
2060
1995
3847
1977
1870
3587
1839
1748
3764
1922
1842
3486
1776
1710
3221
1643
1578
3110
1598
1511
3060
1546
1514
prosjek
radnim
danom
3531
1766
1765
3127
1567
1559
3309
1644
1665
3625
1792
1833
3654
1811
1843
4296
2097
2199
3966
1978
1988
3567
1771
1796
4117
2101
2016
3826
1966
1859
3401
1686
1715
3080
1554
1525
2564
1286
1278
prosjek
vikendom
3811
1925
1886
3638
1824
1814
4133
2072
2061
3878
1977
1900
3581
1819
1762
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
388
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
29.3/Saturday
I+II
29.3/Saturday
I
II
10/Wednesday
I+II
I
23/Tuesday
30/Sunday
18/Thursday
I+II
II
23/Sunday
19/Wednesday
I
II
19/Sunday
22/Wednesday
II
24/Friday
I
I+II
3/Wednesday
I+II
2/Tuesday
I
28/Sunday
31/Sunday
I+II
II
20/Wednesday
21/Thursday
I
II
9/Wednesday
I+II
2/Wednesday
I
21/Monday
4/Wednesday
I+II
II
29/Sunday
13/Friday
I
II
20/Tuesday
21/Wednesday
21/Wednesday
I
II
6/Sunday
I+II
6/Sunday
9/Wednesday
I
II
29/Saturday
I+II
I+II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
7/Thursday
6/Wednesday
6/Wednesday
I
II
20/Sunday
I+II
I+II
7/Monday
23/Wednesday
datum/dan
2
2
2
3
1
3
4
5
4
2
4
3
3
5
4
5
2
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
5
4
2
2
2
2
3
2
4
4
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
11
5
2
9
3
1
8
3
3
12
5
3
20
8
4
17
7
4
13
6
5
13
6
4
12
5
3
0
0
0
5
3
1
8
1
1
voz/h
25.5/Sunday
15.6/Sunday
3.8/Sunday
30/Tuesday
19/Friday
30/Tuesday
2/Sunday
4/Tuesday
28/Friday
17/Friday
11/Saturday
2/Thursday
14/Sunday
26/Friday
20/Saturday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
26/Saturday
12/Saturday
27/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
15/Sunday
25/Sunday
25/Sunday
4/Sunday
26/Saturday
19/Saturday
30/Wednesday
29/Saturday
15/Saturday
9/Sunday
16/Saturday
15/Friday
15/Friday
20/Sunday
19/Saturday
20/Sunday
datum/dan
12
12
20
11
12
11
16
15
16
14
14
17
15
15
10
20
16
20
15
11
16
12
12
18
12
12
17
11
11
14
12
12
16
11
12
17
12
11
12
čas
maximum hour
416
266
262
353
190
174
312
175
162
310
174
205
306
171
175
379
191
262
308
161
173
381
266
227
416
198
219
312
191
175
290
167
176
293
171
150
319
166
157
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
14/Sunday
7/Sunday
8/Monday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
21/Tuesday
26/Sunday
21/Tuesday
8/Monday
28/Sunday
30/Tuesday
25/Monday
25/Monday
27/Wednesday
6/Sunday
6/Sunday
23/Wednesday
1/Sunday
29/Sunday
2/Monday
19/Monday
19/Monday
21/Wednesday
29/Tuesday
29/Tuesday
29/Tuesday
10/Monday
9/Sunday
10/Monday
6/Wednesday
6/Wednesday
6/Wednesday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
1568
762
806
2787
1337
1350
2655
1267
1388
3137
1520
1531
3382
1648
1674
3571
1780
1708
3323
1631
1651
3220
1499
1624
3457
1708
1685
2588
1350
1238
2320
1067
1190
2612
1305
1307
1568
762
806
voz/h
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
TRAFFIC PARAMETERS
25.5/Sunday
1.8/Friday
3.8/Sunday
19/Friday
19/Friday
19/Friday
14/Friday
14/Friday
2/Sunday
11/Saturday
31/Friday
11/Saturday
5/Friday
5/Friday
5/Friday
3/Sunday
1/Friday
3/Sunday
12/Saturday
11/Friday
20/Sunday
15/Sunday
13/Friday
15/Sunday
25/Sunday
3/Saturday
25/Sunday
26/Saturday
26/Saturday
26/Saturday
14/Friday
14/Friday
16/Sunday
15/Friday
15/Friday
15/Friday
19/Saturday
19/Saturday
21/Monday
datum/dan
maximum day
4940
2601
2696
4098
2063
2035
3831
1959
1914
4155
2151
2019
4248
2141
2107
4852
2601
2696
4354
2288
2161
4162
2104
2206
4940
2375
2580
4552
2499
2053
3824
1994
1849
3631
1835
1796
3348
1706
1650
voz/h
3079
1557
1522
2946
1495
1451
2969
1499
1471
3221
1630
1592
3200
1601
1599
3492
1739
1752
3281
1664
1617
3069
1559
1510
3372
1714
1658
3164
1615
1549
2898
1461
1437
2773
1420
1354
2548
1283
1266
437
225
212
339
177
163
340
173
168
396
204
192
438
223
215
641
333
309
597
314
283
512
260
253
529
277
252
435
224
210
381
196
185
328
166
162
304
154
150
3510
1790
1720
3341
1708
1633
3310
1687
1623
3615
1848
1767
3633
1829
1804
4055
2060
1995
3847
1977
1870
3587
1839
1748
3764
1922
1842
3486
1776
1710
3221
1643
1578
3110
1598
1511
3060
1546
1514
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
3531
1766
1765
3127
1567
1559
3309
1644
1665
3625
1792
1833
3654
1811
1843
4296
2097
2199
3966
1978
1988
3567
1771
1796
4117
2101
2016
3826
1966
1859
3401
1686
1715
3080
1554
1525
2564
1286
1278
weekend
average
3811
1925
1886
3638
1824
1814
4133
2072
2061
3878
1977
1900
3581
1819
1762
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
4500
3954
4000
3809
3737
3633
3517
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2336
2500
2183
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
4500
3954
4000
3810
3737
3634
3517
voz / dan - vehicle / day
3500
3000
2500
2336
2183
2000
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
389
390
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 3517 voz/dan - AADT 3517 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
PGDS 3517 voz/dan
AADT 3517 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4500
Broj vozila-Number of vehicles
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
4500
Dužina vozila
Vehicle length
4000
3500
3000
>16,5 m
2500
12-16,5 m
2000
5,5-12 m
1500
<5,5 m
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
391
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000052
Batkuša / 8+400,00
R 462a / Grebnice - Obudovac 1
PGDS-AADT
3517
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
12
15
16
17
10
17
11
10
Sat u godiniHour in year
3493
3016
8489
5346
8483
5130
3012
4811
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
petakFriday
nedeljaSunday
petakFriday
petakFriday
ponedeljakMonday
subotaSaturday
Datum-Date
25
5
19
10
19
1
5
19
MjesecMonth
Maj-May
Maj-May
DecembarDecember
AvgustAugust
DecembarDecember
AvgustAugust
Maj-May
Juli-July
VrijednostValue
416
347
321
313
309
306
294
282
% - percent
11.83
9.87
9.13
8.90
8.79
8.70
8.36
8.02
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
392
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
Avgust-August
3816
6331
4839
4014
5889
4251
3860
5443
3499
2
2216
2458
3001
3898
5545
3904
4715
7415
4194
4287
5106
3451
3
2375
1888
3326
3840
5753
4062
4656
7609
4305
5153
4273
3477
4
2792
2134
3218
4017
4798
4075
4595
5231
4266
4964
4585
3430
5
2952
2099
3412
3760
4106
3954
5725
4862
4880
3264
4722
3734
6
1934
2216
3821
3902
3492
4447
6208
5078
5720
3997
4730
3973
7
1109
2212
3864
4087
4203
5028
4917
5488
5040
3652
5157
2796
8
2410
3029
3701
3837
4397
4277
4243
5386
3908
4040
4294
3137
DecembarDecember
Juli-July
3757
NovembarNovember
Juni-June
2336
OktobarOctober
Maj-May
1827
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
1983
2834
2906
3979
4311
3780
4836
5968
3773
4795
3977
3207
10
2594
2563
2607
3884
5459
4161
4534
6259
4164
4807
4267
3273
11
3111
2866
2938
4223
5032
4356
4903
5001
4576
5110
4397
3377
12
3613
2417
3097
4799
4679
4080
6314
4934
4655
4535
4280
3325
13
2672
3283
3309
3830
4337
4409
6055
5120
4946
4102
3053
3676
14
2641
2941
3984
4016
4017
4753
4529
5239
4450
4060
3527
2944
15
2789
3037
4593
3880
4357
4776
4166
5379
3690
3756
3348
3463
16
3039
3342
3722
3746
4495
4375
4542
6208
3675
3937
1836
3716
17
2933
3029
3665
3733
5374
4270
4796
5744
3666
4279
2806
3708
18
3098
2642
3306
4017
4560
4029
4867
4397
3886
4896
2748
3712
19
3398
2770
2995
4652
3872
3966
6355
4912
4922
3988
2413
3822
20
2714
3010
2951
4900
4036
4662
6565
4506
5351
4091
2836
4272
21
2768
2977
2989
3777
4023
5410
4847
4734
3592
3708
3559
3112
22
2907
3280
3250
3603
4474
5101
4020
4918
4014
5650
3982
3541
23
2770
3720
3221
3956
4660
4394
4016
5945
3885
6070
3180
3616
24
3020
2742
3200
4129
5778
4582
4227
5016
4013
6568
3025
2847
25
3031
2684
3468
3977
4683
4424
4581
4317
3760
6127
3256
2056
26
3609
2805
3254
4694
4201
4360
5807
4399
4076
5468
3253
2793
27
2397
2913
3182
4137
3681
4552
5550
4382
4720
5112
3348
3535
28
2493
3015
3907
4811
3976
5718
4813
4475
3996
5825
3701
2876
29
2879
3221
4578
4423
4304
5214
5032
4845
4006
6694
4165
2806
30
2818
4886
4622
4438
4401
5560
5679
3822
5460
2989
1662
31
2294
3794
5062
5206
UkupnoTotal
83186
ProsjekAverage
2683
5245
5578
1264
80463 107902 122945 142617 134359 155050 164541 128202 147833 112256 100100
2775
3481
4098
4601
4479
5002
5308
4273
4769
3742
3229
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
4042
393
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
37750
90.4
2970
7.1
1030
2.5
14
0.0
41764
II
37484
90.5
2900
7.0
1030
2.5
8
0.0
41422
ukupno-total
75234
90.4
5870
7.1
2060
2.5
22
0.0
83186
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
DecembarDecember
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
394
(%)
UkupnoTotal
4068
10.1
956
2.4
4
0.0
40431
3913
9.8
702
1.8
5
0.0
40032
ukupno-total
70815
88.0
7981
9.9
1658
2.1
9
0.0
80463
I
45062
83.6
7003
13.0
1788
3.3
25
0.0
53878
II
45212
83.7
7036
13.0
1758
3.3
18
0.0
54024
ukupno-total
90274
83.7
14039
13.0
3546
3.3
43
0.0
107902
I
52909
85.4
7479
12.1
1491
2.4
45
0.1
61924
II
52251
85.6
7489
12.3
1262
2.1
19
0.0
61021
105160
85.5
14968
12.2
2753
2.2
64
0.1
122945
I
61887
86.2
8470
11.8
1363
1.9
66
0.1
71786
II
61051
86.2
8519
12.0
1199
1.7
62
0.1
70831
122938
86.2
16989
11.9
2562
1.8
128
0.1
142617
I
59931
88.6
6508
9.6
1218
1.8
13
0.0
67670
II
58652
87.9
6840
10.3
1187
1.8
10
0.0
66689
134359
118583
88.3
13348
9.9
2405
1.8
23
0.0
I
70873
90.7
6117
7.8
1108
1.4
16
0.0
78114
II
68897
89.6
6847
8.9
1183
1.5
9
0.0
76936
139770
90.1
12964
8.4
2291
1.5
25
0.0
155050
I
72779
90.6
6256
7.8
1298
1.6
23
0.0
80356
II
75826
90.1
6988
8.3
1355
1.6
16
0.0
84185
148605
90.3
13244
8.0
2653
1.6
39
0.0
164541
I
54067
84.7
7575
11.9
2177
3.4
19
0.0
63838
II
52988
82.3
9105
14.1
2256
3.5
15
0.0
64364
107055
83.5
16680
13.0
4433
3.5
34
0.0
128202
60476
81.0
9746
13.0
4433
5.9
48
0.1
74703
I
II
ukupno-total
NovembarNovember
<16,5 m
87.6
ukupno-total
OktobarOctober
(%)
88.5
ukupno-total
SeptembarSeptember
12-16,5 m
35403
ukupno-total
AvgustAugust
(%)
35412
ukupno-total
Juli-July
5,5-12 m
I
ukupno-total
Juni-June
(%)
II
ukupno-total
Maj-May
<5,5 m
59015
80.7
9747
13.3
4352
6.0
16
0.0
73130
119491
80.8
19493
13.2
8785
5.9
64
0.0
147833
I
43780
79.1
7151
12.9
4354
7.9
58
0.1
55343
II
45661
80.2
6855
12.0
4379
7.7
18
0.0
56913
ukupno-total
89441
79.7
14006
12.5
8733
7.8
76
0.1
112256
I
45126
89.6
4541
9.0
668
1.3
8
0.0
50343
II
44581
89.6
4539
9.1
628
1.3
9
0.0
49757
ukupno-total
89707
89.6
9080
9.1
1296
1.3
17
0.0
100100
I
640043
86.5
77884
10.5
21884
3.0
339
0.0
740150
II
637030
86.2
80778
10.9
21291
2.9
205
0.0
739304
1277073
86.3
158662
10.7
43175
2.9
544
0.0
1479454
I
1749
86.5
213
10.5
60
3.0
1
0.0
2022
II
1741
86.2
221
10.9
58
2.9
1
0.0
2020
ukupno-total
3489
86.3
434
10.7
118
2.9
1
0.0
4042
ukupno-total
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
31.1/četvrtak
8.2/petak
I+II
8.1/petak
II
I
10/srijeda
I+II
31/srijeda
I
19/petak
14/petak
II
27/četvrtak
II
19/srijeda
I
I+II
7/utorak
I+II
7/utorak
6/ponedeljak
I
II
1/ponedeljak
15/ponedeljak
I
II
26/utorak
11/četvrtak
I+II
I+II
26/utorak
25/ponedeljak
I
II
18/petak
23/srijeda
II
1/utorak
I
I+II
19/četvrtak
I+II
5/četvrtak
I
19/četvrtak
21/srijeda
II
21/srijeda
II
27/utorak
I
I+II
3/četvrtak
I+II
22/utorak
23/srijeda
I
II
29/subota
I+II
29/subota
I
29/subota
8/petak
II
26/utorak
8/petak
I
II
9/srijeda
I+II
I+II
31/četvrtak
31/četvrtak
datum/dan
395
3
2
3
2
3
4
4
2
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
5
4
2
2
2
3
2
3
4
2
4
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
2
0
2
2
1
0
3
1
1
6
1
2
7
3
2
8
2
3
6
1
3
4
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
voz/h
3.8/nedelja
2.11/nedelja
1.5/četvrtak
19/petak
17/srijeda
20/subota
2/nedelja
2/nedelja
22/subota
29/srijeda
29/srijeda
2/četvrtak
20/subota
20/subota
7/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
9/subota
13/nedelja
13/nedelja
26/subota
16/ponedeljak
29/nedelja
14/subota
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
26/subota
30/nedelja
30/nedelja
15/subota
23/subota
17/nedelja
2/subota
19/subota
12/subota
5/subota
datum/dan
19
12
12
14
16
23
12
12
23
12
15
22
15
15
14
19
19
23
18
18
23
15
2
23
12
18
12
15
15
23
15
16
23
12
2
23
13
14
23
čas
maksimalni čas
575
340
369
373
202
229
486
340
221
540
330
254
483
244
259
575
335
301
526
313
305
409
230
266
533
322
369
465
240
261
422
218
238
298
155
190
327
171
195
voz/h
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
7.1/ponedeljak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
16/nedelja
16/nedelja
16/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
5/nedelja
21/nedelja
17/srijeda
9/utorak
25/ponedeljak
28/četvrtak
25/ponedeljak
1/utorak
22/utorak
1/utorak
9/ponedeljak
9/ponedeljak
9/ponedeljak
6/utorak
6/utorak
6/utorak
22/utorak
22/utorak
22/utorak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
9/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
7/ponedeljak
7/ponedeljak
7/ponedeljak
datum/dan
minimalni dan
1109
553
556
1264
630
634
1836
877
959
3264
1702
1562
3592
1805
1593
4317
2234
2066
4014
1994
2006
3780
1862
1918
3492
1754
1738
3603
1792
1811
2607
1356
1166
1888
1031
857
1109
553
556
voz/h
3.8/nedelja
2.8/subota
3.8/nedelja
20/subota
20/subota
20/subota
1/subota
2/nedelja
7/petak
29/srijeda
29/srijeda
24/petak
6/subota
6/subota
6/subota
3/nedelja
2/subota
3/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
19/subota
28/subota
28/subota
28/subota
1/četvrtak
1/četvrtak
1/četvrtak
20/nedelja
20/nedelja
12/subota
30/nedelja
30/nedelja
30/nedelja
23/subota
23/subota
23/subota
12/subota
12/subota
12/subota
datum/dan
maksimalni dan
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
7609
3817
3792
4272
2070
2202
5443
3312
2759
6694
3563
3600
5720
2830
2890
7609
3817
3792
6565
3355
3233
5718
2770
2948
6331
3170
3161
4900
2487
2463
4886
2434
2452
3720
1835
1885
3613
1768
1845
voz/h
3418
1681
1737
2769
1353
1417
3286
1671
1616
4102
2036
2066
3650
1801
1848
4253
2113
2140
4062
1954
2108
3682
1775
1907
3931
1917
2014
3562
1744
1818
3029
1504
1526
2371
1162
1210
2269
1112
1156
624
339
285
460
252
207
456
227
229
667
323
344
624
344
280
1055
602
453
939
527
412
796
448
349
670
368
302
537
290
247
452
239
212
403
219
185
415
224
191
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3904
1939
1965
3170
1563
1608
3704
1837
1867
4760
2343
2417
4109
2062
2046
4928
2513
2415
4629
2286
2343
4250
2099
2151
4197
2082
2115
3974
1965
2010
3347
1663
1684
2757
1360
1397
2785
1376
1409
prosjek
radnim
danom
4344
2197
2147
3398
1727
1671
3807
2001
1806
4794
2406
2388
4727
2374
2353
6105
3140
2965
6072
3046
3027
5013
2512
2500
5239
2606
2633
4346
2173
2173
3762
1909
1852
2822
1435
1388
2543
1282
1262
prosjek
vikendom
4772
2395
2377
4273
2145
2128
5308
2716
2592
5002
2482
2520
4479
2223
2256
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
396
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
8.2/Friday
I+II
8.1/Friday
31.1/Thursday
I
II
19/Friday
10/Wednesday
I
II
14/Friday
31/Wednesday
I+II
I+II
27/Thursday
19/Wednesday
I
II
6/Monday
7/Tuesday
II
7/Tuesday
I
I+II
15/Monday
I+II
11/Thursday
I
1/Monday
26/Tuesday
II
26/Tuesday
II
25/Monday
I
I+II
18/Friday
23/Wednesday
II
1/Tuesday
I
I+II
19/Thursday
I+II
5/Thursday
I
19/Thursday
21/Wednesday
II
21/Wednesday
II
I
I+II
3/Thursday
27/Tuesday
I+II
22/Tuesday
I
23/Wednesday
29/Saturday
II
29/Saturday
29/Saturday
I
II
8/Friday
I+II
26/Tuesday
8/Friday
I
II
9/Wednesday
I+II
I+II
31/Thursday
31/Thursday
datum/dan
3
2
3
2
3
4
4
2
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
2
5
4
2
2
2
3
2
3
4
2
4
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
2
0
2
2
1
0
3
1
1
6
1
2
7
3
2
8
2
3
6
1
3
4
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
voz/h
3.8/Sunday
2.11/Sunday
1.5/Thursday
19/Friday
17/Wednesday
20/Saturday
2/Sunday
2/Sunday
22/Saturday
29/Wednesday
29/Wednesday
2/Thursday
20/Saturday
20/Saturday
7/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
9/Saturday
13/Sunday
13/Sunday
26/Saturday
16/Monday
29/Sunday
14/Saturday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
26/Saturday
30/Sunday
30/Sunday
15/Saturday
23/Saturday
17/Sunday
2/Saturday
19/Saturday
12/Saturday
5/Saturday
datum/dan
19
12
12
14
16
23
12
12
23
12
15
22
15
15
14
19
19
23
18
18
23
15
2
23
12
18
12
15
15
23
15
16
23
12
2
23
13
14
23
čas
maximum hour
575
340
369
373
202
229
486
340
221
540
330
254
483
244
259
575
335
301
526
313
305
409
230
266
533
322
369
465
240
261
422
218
238
298
155
190
327
171
195
voz/h
7.1/Monday
7.1/Monday
7.1/Monday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
16/Sunday
16/Sunday
16/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
5/Sunday
21/Sunday
17/Wednesday
9/Tuesday
25/Monday
28/Thursday
25/Monday
1/Tuesday
22/Tuesday
1/Tuesday
9/Monday
9/Monday
9/Monday
6/Tuesday
6/Tuesday
6/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
22/Tuesday
10/Monday
10/Monday
9/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
7/Monday
7/Monday
7/Monday
datum/dan
minimum day
1109
553
556
1264
630
634
1836
877
959
3264
1702
1562
3592
1805
1593
4317
2234
2066
4014
1994
2006
3780
1862
1918
3492
1754
1738
3603
1792
1811
2607
1356
1166
1888
1031
857
1109
553
556
voz/h
3.8/Sunday
2.8/Saturday
3.8/Sunday
20/Saturday
20/Saturday
20/Saturday
1/Saturday
2/Sunday
7/Friday
29/Wednesday
29/Wednesday
24/Friday
6/Saturday
6/Saturday
6/Saturday
3/Sunday
2/Saturday
3/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
19/Saturday
28/Saturday
28/Saturday
28/Saturday
1/Thursday
1/Thursday
1/Thursday
20/Sunday
20/Sunday
12/Saturday
30/Sunday
30/Sunday
30/Sunday
23/Saturday
23/Saturday
23/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
12/Saturday
datum/dan
maximum day
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
TRAFFIC PARAMETERS
7609
3817
3792
4272
2070
2202
5443
3312
2759
6694
3563
3600
5720
2830
2890
7609
3817
3792
6565
3355
3233
5718
2770
2948
6331
3170
3161
4900
2487
2463
4886
2434
2452
3720
1835
1885
3613
1768
1845
voz/h
3418
1681
1737
2769
1353
1417
3286
1671
1616
4102
2036
2066
3650
1801
1848
4253
2113
2140
4062
1954
2108
3682
1775
1907
3931
1917
2014
3562
1744
1818
3029
1504
1526
2371
1162
1210
2269
1112
1156
624
339
285
460
252
207
456
227
229
667
323
344
624
344
280
1055
602
453
939
527
412
796
448
349
670
368
302
537
290
247
452
239
212
403
219
185
415
224
191
3904
1939
1965
3170
1563
1608
3704
1837
1867
4760
2343
2417
4109
2062
2046
4928
2513
2415
4629
2286
2343
4250
2099
2151
4197
2082
2115
3974
1965
2010
3347
1663
1684
2757
1360
1397
2785
1376
1409
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4344
2197
2147
3398
1727
1671
3807
2001
1806
4794
2406
2388
4727
2374
2353
6105
3140
2965
6072
3046
3027
5013
2512
2500
5239
2606
2633
4346
2173
2173
3762
1909
1852
2822
1435
1388
2543
1282
1262
weekend
average
4772
2395
2377
4273
2145
2128
5308
2716
2592
5002
2482
2520
4479
2223
2256
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
7000
6521
6391
6024
6000
5434
voz / dan - vehicle / day
5000
3945
4042
3743
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
7000
6521
6391
6024
6000
5434
voz / dan - vehicle / day
5000
3944
4000
4042
3743
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
397
398
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 4042 voz/dan - AADT 4042 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
SeptembarSeptember
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
PGDS 4042 voz/dan
AADT 4042 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
5000
Broj vozila-Number of vehicles
4500
4000
Dužina vozila
Vehicle length
3500
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
399
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000053
Dvorovi / 3+200,00
M 18.2 / Gojsovac - granica RS (Pavlovića Most)
PGDS-AADT
4042
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
19
18
18
16
15
9
16
17
Sat u godiniHour in year
5180
5179
4843
2921
7192
7258
5345
2154
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
četvrtakThursday
nedeljaSunday
srijedaWednesday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
Datum-Date
3
3
20
1
26
29
10
30
MjesecMonth
AvgustAugust
AvgustAugust
Juli-July
Maj-May
OktobarOctober
OktobarOctober
AvgustAugust
MartMarch
VrijednostValue
575
514
483
462
452
448
416
385
% - percent
14.22
12.72
11.95
11.43
11.18
11.08
10.29
9.52
u % PGDSa-in % of AADT |
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
400
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
Avgust-August
3577
6124
4556
3767
5477
4007
4145
4231
3402
2
2502
3158
3822
3582
4284
3739
3744
5921
3695
3972
4131
3250
3
2889
2313
3378
3527
3989
3481
4020
6171
3820
4757
3555
3409
4
3308
2628
3307
4274
4944
3538
4417
4642
4011
4189
3509
3575
5
3548
2751
3254
3716
4008
3875
4478
4338
4619
4152
3563
3920
6
1702
2868
3043
4460
4373
4530
4571
4700
4464
3880
3625
3711
7
1956
2971
3774
3952
3870
4371
4332
4673
4965
3843
4395
3895
8
2936
3510
3180
3583
4146
4683
4050
5326
3561
3957
4073
3231
DecembarDecember
Juli-July
3444
NovembarNovember
Juni-June
3253
OktobarOctober
Maj-May
1587
SeptembarSeptember
April-April
1
FebruarFebruary
Mart-March
Januar-January
Mjesec-Month
9
3170
4311
3310
3429
3975
3903
4203
6559
3831
4081
3919
3429
10
3075
3139
2320
3490
4445
3785
4378
6482
4034
4619
3300
3379
11
3417
3003
2503
4260
4391
3902
5117
5193
3303
4862
3310
3570
12
3781
2797
2679
4016
3934
4002
4834
4232
4445
5837
3473
3815
13
2975
2755
3133
4162
3696
4610
4888
4517
4556
3917
3572
3407
14
2723
3289
3979
3557
3820
4778
4316
4577
4922
4038
4364
3075
15
3171
3345
3768
3507
3885
4875
4142
5084
4162
3906
3853
3380
16
3338
3199
4001
3585
4470
4083
4068
5142
3945
4089
4236
3311
17
3342
3054
3341
3516
4351
3892
4592
5861
3928
4443
3555
3214
18
3633
3065
3008
4216
4377
3989
4971
4600
3965
4299
3559
3430
19
3921
2984
3035
4216
3783
4162
5153
4534
4886
4464
3510
3924
20
4089
3150
2603
4493
3551
4748
5681
4254
4553
3109
3930
3815
21
3453
3234
2990
3688
3677
4886
4708
4426
4976
3169
4161
3448
22
3133
3650
2895
3611
3981
5031
4137
4987
4035
3183
3143
3351
23
2776
3800
2884
3660
4456
3998
4263
5471
3763
3772
3721
2812
24
2918
3545
3189
4074
4242
3842
4645
5845
3807
4309
3624
2780
25
3612
3044
3079
4261
4483
3460
5166
3965
4001
4217
3077
3163
26
3448
3005
3259
4203
3617
3935
5222
4172
4305
4135
2789
3607
27
3162
3308
3243
3949
3813
4335
5468
4388
4266
3672
3842
3949
28
2809
3520
3923
4671
3733
4380
4770
4592
4763
3570
3514
2970
29
2876
3630
3763
5120
3813
4367
4418
4956
4357
3654
3325
3042
30
2931
4186
7775
4686
3916
4751
4881
4178
3583
3374
2569
31
3098
3607
4824
5539
UkupnoTotal
95279
ProsjekAverage
3074
4366
4600
2233
92279 101900 122130 129283 125652 142094 155505 126123 126423 110233 104066
3182
3287
4071
4170
4188
4584
5016
4204
4078
3674
3357
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
3910
401
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
Mjesec-Month
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
SmjerDirection
I
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
402
(%)
90.1
3749
7.9
916
1.9
28
0.1
UkupnoTotal
47371
7.1
760
1.6
37
0.1
47908
7.5
1676
1.8
65
0.1
95279
I
40724
89.5
3707
8.1
1030
2.3
24
0.1
45485
II
42725
91.3
3327
7.1
723
1.5
19
0.0
46794
ukupno-total
83449
90.4
7034
7.6
1753
1.9
43
0.0
92279
I
45422
89.3
4048
8.0
1376
2.7
36
0.1
50882
II
46168
90.5
3789
7.4
1049
2.1
12
0.0
51018
ukupno-total
91590
89.9
7837
7.7
2425
2.4
48
0.0
101900
I
54998
89.6
4794
7.8
1542
2.5
41
0.1
61375
II
55305
91.0
4313
7.1
1130
1.9
7
0.0
60755
110303
90.3
9107
7.5
2672
2.2
48
0.0
122130
I
55470
89.7
4752
7.7
1598
2.6
36
0.1
61856
II
61445
91.1
4808
7.1
1157
1.7
17
0.0
67427
116915
90.4
9560
7.4
2755
2.1
53
0.0
129283
55948
90.8
4102
6.7
1559
2.5
29
0.0
61638
II
II
58219
90.9
4616
7.2
1160
1.8
19
0.0
64014
114167
90.9
8718
6.9
2719
2.2
48
0.0
125652
64100
92.0
2989
4.3
2546
3.7
63
0.1
69698
66035
91.2
4775
6.6
1507
2.1
79
0.1
72396
130135
91.6
7764
5.5
4053
2.9
142
0.1
142094
I
72596
91.8
4845
6.1
1574
2.0
38
0.0
79053
II
70091
91.7
4857
6.4
1423
1.9
81
0.1
76452
142687
91.8
9702
6.2
2997
1.9
119
0.1
155505
I
58273
89.6
5088
7.8
1669
2.6
37
0.1
65067
II
54968
90.0
4577
7.5
1410
2.3
101
0.2
61056
113241
89.8
9665
7.7
3079
2.4
138
0.1
126123
I
55029
89.0
5229
8.5
1530
2.5
35
0.1
61823
II
57873
89.6
4915
7.6
1760
2.7
52
0.1
64600
112902
89.3
10144
8.0
3290
2.6
87
0.1
126423
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total (annual)
<16,5 m
3408
ukupno-total
DecembarDecember
(%)
7157
ukupno-total
NovembarNovember
12-16,5 m
91.2
ukupno-total
OktobarOctober
(%)
90.7
I
SeptembarSeptember
5,5-12 m
43703
ukupno-total
Avgust-August
42678
(%)
86381
I
Juli-July
<5,5 m
II
ukupno-total
Juni-June
Dužina vozila-Vehicle length
ukupno-total
ukupno-total
Maj-May
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
I
49424
90.4
3385
6.2
1802
3.3
43
0.1
54654
II
49758
89.5
4122
7.4
1654
3.0
45
0.1
55579
ukupno-total
99182
90.0
7507
6.8
3456
3.1
88
0.1
110233
I
46975
90.7
3163
6.1
1578
3.0
53
0.1
51769
II
47155
90.2
3970
7.6
1046
2.0
126
0.2
52297
ukupno-total
94130
90.5
7133
6.9
2624
2.5
179
0.2
104066
I
641637
90.3
49851
7.0
18720
2.6
463
0.1
710671
II
653445
90.7
51477
7.1
14779
2.1
595
0.1
720296
1295082
90.5
101328
7.1
33499
2.3
1058
0.1
1430967
ukupno-total
I
1753
90.3
136
7.0
51
2.6
1
0.1
1942
II
1785
90.7
141
7.1
40
2.1
2
0.1
1968
ukupno-total
3538
90.5
277
7.1
92
2.3
3
0.1
3910
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
7.1/ponedeljak
29.3/subota
II
I+II
27.1/nedelja
19/petak
I
31/srijeda
II
19/petak
I
I+II
5/srijeda
11/utorak
2/nedelja
I
II
22/srijeda
I+II
29/srijeda
I
II
19/petak
31/petak
I+II
I+II
19/petak
21/nedelja
I
II
21/četvrtak
I+II
21/četvrtak
I
27/srijeda
1/utorak
I+II
II
23/srijeda
27/nedelja
I
II
3/utorak
I+II
3/utorak
I
5/četvrtak
13/utorak
II
19/ponedeljak
12/ponedeljak
I
II
22/utorak
I+II
23/srijeda
I
II
29/subota
21/ponedeljak
I+II
I+II
29/subota
29/subota
I
II
29/petak
28/četvrtak
I
II
27/nedelja
28/četvrtak
I+II
I+II
7/ponedeljak
27/nedelja
datum/dan
403
2
1
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
6
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
3
0
0
5
0
1
5
1
3
5
2
1
9
1
3
9
2
4
6
1
2
5
1
1
6
1
2
0
0
0
3
1
1
1
0
0
voz/h
30.4/srijeda
1.5/četvrtak
29.4/utorak
21/nedelja
5/petak
21/nedelja
9/nedelja
7/petak
2/nedelja
12/nedelja
31/petak
12/nedelja
21/nedelja
30/utorak
14/nedelja
24/nedelja
9/subota
24/nedelja
27/nedelja
20/nedelja
27/nedelja
1/nedelja
20/petak
1/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
11/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
29/utorak
2/nedelja
28/petak
16/nedelja
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
18/petak
20/nedelja
datum/dan
18
9
19
15
15
16
15
16
16
17
16
17
17
10
18
19
10
19
16
10
16
18
17
18
8
9
19
18
18
19
16
17
18
10
10
13
16
19
16
čas
maksimalni čas
849
666
512
373
220
250
445
257
290
597
245
462
539
273
443
593
319
491
418
245
248
505
253
403
809
666
356
849
391
512
414
200
334
476
315
238
406
257
278
voz/h
1.1/utorak
6.1/nedelja
1.1/utorak
31/srijeda
31/srijeda
31/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
10/ponedeljak
20/ponedeljak
22/srijeda
20/ponedeljak
11/četvrtak
8/ponedeljak
3/srijeda
25/ponedeljak
25/ponedeljak
19/utorak
2/srijeda
22/utorak
1/utorak
25/srijeda
2/ponedeljak
25/srijeda
20/utorak
26/ponedeljak
3/subota
9/srijeda
27/nedelja
5/subota
10/ponedeljak
10/ponedeljak
10/ponedeljak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
1/utorak
6/nedelja
1/utorak
datum/dan
minimalni dan
1587
816
743
2233
1014
1219
2789
1074
1543
3109
1595
1230
3303
1341
1828
3965
1800
2109
3744
1934
1740
3460
1744
1552
3551
1731
1690
3429
1708
1614
2320
1130
1190
2313
1059
1254
1587
816
743
voz/h
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
30.4/srijeda
1.5/četvrtak
30.4/srijeda
27/subota
5/petak
7/nedelja
7/petak
7/petak
23/nedelja
12/nedelja
31/petak
12/nedelja
21/nedelja
5/petak
14/nedelja
9/subota
2/subota
10/nedelja
20/nedelja
11/petak
27/nedelja
22/nedelja
21/subota
15/nedelja
1/četvrtak
1/četvrtak
4/nedelja
30/srijeda
30/srijeda
30/srijeda
30/nedelja
14/petak
30/nedelja
9/subota
9/subota
9/subota
20/nedelja
19/subota
20/nedelja
datum/dan
maksimalni dan
7775
4128
3991
3949
2185
2125
4395
2521
2310
5837
2558
3373
4976
2517
3084
6559
3370
3773
5681
3020
3103
5031
2644
2674
6124
4128
2751
7775
3784
3991
4186
2161
2293
4311
2223
2088
4089
2241
2233
voz/h
3582
1829
1753
3116
1584
1532
3404
1731
1673
3771
1944
1827
3862
1889
1973
4502
2264
2238
4076
2133
1943
3777
1966
1811
3811
2028
1783
3754
1894
1860
3052
1535
1517
2974
1519
1455
2865
1446
1419
327
139
188
241
103
138
270
121
149
307
140
167
342
147
196
514
202
312
507
202
305
411
168
243
360
147
213
317
131
186
235
111
124
208
95
113
208
99
109
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
3786
1921
1865
3295
1673
1623
3582
1816
1766
3925
2032
1893
4030
1986
2044
4649
2336
2313
4426
2245
2181
3987
2056
1931
3964
2043
1921
3999
2011
1988
3174
1605
1568
3131
1598
1534
3151
1596
1555
prosjek
radnim
danom
4179
2070
2110
3534
1728
1806
3833
1916
1918
4519
2234
2285
4683
2172
2511
5787
2740
3047
5037
2594
2443
4659
2316
2343
4498
2384
2114
4215
2053
2161
3525
1731
1794
3315
1655
1660
2966
1476
1491
prosjek
vikendom
4503
2245
2258
4204
2035
2169
5016
2466
2550
4584
2335
2248
4188
2134
2055
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
404
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.3/Saturday
I+II
27.1/Sunday
I
7.1/Monday
19/Friday
II
31/Wednesday
II
19/Friday
I
I+II
11/Tuesday
I+II
2/Sunday
I
5/Wednesday
22/Wednesday
II
29/Wednesday
31/Friday
I
II
19/Friday
I+II
19/Friday
II
21/Sunday
I
I+II
21/Thursday
I+II
21/Thursday
I
27/Wednesday
1/Tuesday
II
23/Wednesday
II
27/Sunday
I
I+II
3/Tuesday
I+II
3/Tuesday
I
5/Thursday
13/Tuesday
I+II
II
19/Monday
12/Monday
I
II
22/Tuesday
I+II
21/Monday
I
23/Wednesday
29/Saturday
II
29/Saturday
II
29/Saturday
I
I+II
28/Thursday
I+II
I
29/Friday
27/Sunday
28/Thursday
I+II
II
7/Monday
27/Sunday
datum/dan
2
1
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
6
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
3
0
0
5
0
1
5
1
3
5
2
1
9
1
3
9
2
4
6
1
2
5
1
1
6
1
2
0
0
0
3
1
1
1
0
0
voz/h
30.4/Wednesday
1.5/Thursday
29.4/Tuesday
21/Sunday
5/Friday
21/Sunday
9/Sunday
7/Friday
2/Sunday
12/Sunday
31/Friday
12/Sunday
21/Sunday
30/Tuesday
14/Sunday
24/Sunday
9/Saturday
24/Sunday
27/Sunday
20/Sunday
27/Sunday
1/Sunday
20/Friday
1/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
11/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
29/Tuesday
2/Sunday
28/Friday
16/Sunday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
18/Friday
20/Sunday
datum/dan
18
9
19
15
15
16
15
16
16
17
16
17
17
10
18
19
10
19
16
10
16
18
17
18
8
9
19
18
18
19
16
17
18
10
10
13
16
19
16
čas
maximum hour
849
666
512
373
220
250
445
257
290
597
245
462
539
273
443
593
319
491
418
245
248
505
253
403
809
666
356
849
391
512
414
200
334
476
315
238
406
257
278
voz/h
1.1/Tuesday
6.1/Sunday
1.1/Tuesday
31/Wednesday
31/Wednesday
31/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
10/Monday
20/Monday
22/Wednesday
20/Monday
11/Thursday
8/Monday
3/Wednesday
25/Monday
25/Monday
19/Tuesday
2/Wednesday
22/Tuesday
1/Tuesday
25/Wednesday
2/Monday
25/Wednesday
20/Tuesday
26/Monday
3/Saturday
9/Wednesday
27/Sunday
5/Saturday
10/Monday
10/Monday
10/Monday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
1/Tuesday
6/Sunday
1/Tuesday
datum/dan
minimum day
1587
816
743
2233
1014
1219
2789
1074
1543
3109
1595
1230
3303
1341
1828
3965
1800
2109
3744
1934
1740
3460
1744
1552
3551
1731
1690
3429
1708
1614
2320
1130
1190
2313
1059
1254
1587
816
743
voz/h
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
TRAFFIC PARAMETERS
30.4/Wednesday
1.5/Thursday
30.4/Wednesday
27/Saturday
5/Friday
7/Sunday
7/Friday
7/Friday
23/Sunday
12/Sunday
31/Friday
12/Sunday
21/Sunday
5/Friday
14/Sunday
9/Saturday
2/Saturday
10/Sunday
20/Sunday
11/Friday
27/Sunday
22/Sunday
21/Saturday
15/Sunday
1/Thursday
1/Thursday
4/Sunday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Wednesday
30/Sunday
14/Friday
30/Sunday
9/Saturday
9/Saturday
9/Saturday
20/Sunday
19/Saturday
20/Sunday
datum/dan
maximum day
7775
4128
3991
3949
2185
2125
4395
2521
2310
5837
2558
3373
4976
2517
3084
6559
3370
3773
5681
3020
3103
5031
2644
2674
6124
4128
2751
7775
3784
3991
4186
2161
2293
4311
2223
2088
4089
2241
2233
voz/h
3582
1829
1753
3116
1584
1532
3404
1731
1673
3771
1944
1827
3862
1889
1973
4502
2264
2238
4076
2133
1943
3777
1966
1811
3811
2028
1783
3754
1894
1860
3052
1535
1517
2974
1519
1455
2865
1446
1419
327
139
188
241
103
138
270
121
149
307
140
167
342
147
196
514
202
312
507
202
305
411
168
243
360
147
213
317
131
186
235
111
124
208
95
113
208
99
109
3786
1921
1865
3295
1673
1623
3582
1816
1766
3925
2032
1893
4030
1986
2044
4649
2336
2313
4426
2245
2181
3987
2056
1931
3964
2043
1921
3999
2011
1988
3174
1605
1568
3131
1598
1534
3151
1596
1555
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
4179
2070
2110
3534
1728
1806
3833
1916
1918
4519
2234
2285
4683
2172
2511
5787
2740
3047
5037
2594
2443
4659
2316
2343
4498
2384
2114
4215
2053
2161
3525
1731
1794
3315
1655
1660
2966
1476
1491
weekend
average
4503
2245
2258
4204
2035
2169
5016
2466
2550
4584
2335
2248
4188
2134
2055
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
8000
7000
6745
6087
6071
5843
voz / dan - vehicle / day
6000
5000
4282
3954
3910
2007
2008
3953
3910
2007
2008
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
8000
7000
6745
6087
6071
5843
voz / dan - vehicle / day
6000
5000
4282
4000
3000
2000
1000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
405
406
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 3910 voz/dan - AADT 3910 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija - Sumbulovac
SeptembarSeptember
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija – Sumbulovac
PGDS 3910 voz/dan
AADT 3910 veh/day
Broj vozila-Number of vehicles
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
4500
Broj vozila-Number of vehicles
4000
3500
Dužina vozila
Vehicle length
3000
2500
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1500
1000
500
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
6000
Dužina vozila
Vehicle length
5000
4000
>16,5 m
12-16,5 m
3000
5,5-12 m
<5,5 m
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
407
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000054
Crvene Stijene / 11+560,00
M 19 / Podromanija – Sumbulovac
PGDS-AADT
3910
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
18
19
17
18
10
13
17
15
Sat u godiniHour in year
2899
2876
6354
3667
947
5318
5970
6640
Dan-Day of
week
srijedaWednesday
utorakTuesday
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
subotaSaturday
petakFriday
petakFriday
Datum-Date
30
29
21
1
9
9
5
3
MjesecMonth
April-April
April-April
SeptembarSeptember
Juni-June
FebruarFebruary
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
VrijednostValue
849
605
539
505
476
451
404
365
% - percent
21.71
15.47
13.79
12.92
12.17
11.54
10.33
9.34
u % PGDSa-in % of AADT |
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
408
120
140
160
180
200
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
MJESEČNI BROJ VOZILA
MONTHLY NUMBER OF VEHICLES
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
1
688
666
938
3059
2
666
1257
889
746
1348
696
1021
3600
3
810
945
628
670
1587
644
1045
4076
4
811
594
556
696
1683
616
1765
2491
5
839
514
611
970
1344
759
2501
2315
6
670
465
565
930
1473
791
2944
2221
7
816
492
791
711
943
1073
1838
2139
8
804
572
903
654
917
1256
1587
965
DecembarDecember
NovembarNovember
OktobarOctober
SeptembarSeptember
1033
Avgust-August
1506
Juli-July
Juni-June
868
Maj-May
842
April-April
Mart-March
FebruarFebruary
Januar-January
Mjesec-Month
866
1046
587
965
939
1139
589
985
1126
809
643
784
1054
795
584
1232
1271
824
639
1136
914
714
863
1067
786
739
939
1894
821
931
994
675
9
626
944
920
552
997
837
1774
2069
763
877
1113
661
10
630
777
616
665
1185
747
1956
2118
763
942
768
698
11
509
536
625
701
1226
716
2164
1529
795
1320
708
565
12
814
449
769
1136
1048
851
2652
1407
908
1280
922
696
13
878
718
790
996
914
936
2877
1677
1109
920
701
828
14
684
605
938
756
829
1317
1984
1525
1173
770
718
818
15
586
697
1023
632
927
1393
2058
1559
777
868
1128
662
16
576
830
963
713
1126
936
1729
2036
761
865
1000
752
17
536
911
603
826
1283
863
1766
2341
682
910
663
610
18
859
495
433
945
1258
980
2046
1702
778
1133
683
787
19
1049
450
487
891
1082
937
2842
1475
941
1263
743
807
20
928
595
563
1197
901
1021
3832
1245
1419
843
840
830
21
616
484
705
842
1215
1312
2517
1371
1390
816
972
744
22
585
619
866
901
1091
1675
1821
1419
943
888
899
621
23
467
791
761
834
980
949
1960
1772
880
715
1036
653
24
493
770
498
1329
1258
926
2072
2162
952
995
833
850
25
566
436
838
983
1456
947
2537
1153
1097
1215
586
638
26
745
495
1043
1095
994
964
2413
1164
1100
1430
595
706
27
791
537
670
1052
951
1325
2852
1095
1398
1086
654
925
28
495
627
710
1155
1068
1676
1936
1176
1294
748
525
851
29
563
583
938
1045
1043
2226
1801
1213
898
670
857
833
30
540
1033
1218
794
1026
2243
1578
857
609
848
802
31
598
918
2490
1571
991
816
1049
UkupnoTotal
21238
18854
23495
26709
35418
31428
65961
58152
29633
29866
24852
22905
ProsjekAverage
685
650
758
890
1143
1048
2128
1876
988
963
828
739
Godišnji prosjek (PGDS)-Annual average (AADT)
1062
409
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
STRUKTURA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW COMPOSITION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
Dužina vozila-Vehicle length
MjesecMonth
SmjerDirection
JanuarJanuary
I
10507
98.4
164
1.5
0
0.0
2
0.0
10673
II
10337
97.8
226
2.1
1
0.0
1
0.0
10565
ukupno-total
20844
98.1
390
1.8
1
0.0
3
0.0
21238
8977
98.0
166
1.8
15
0.2
0
0.0
9158
FebruarFebruary
I
II
ukupno-total
Mart-March
April-April
Maj-May
Juni-June
Juli-July
AvgustAugust
SeptembarSeptember
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
Prosjek
(PGDS)Average
(AADT)
410
(%)
5,5-12 m
(%)
12-16,5 m
(%)
<16,5 m
(%)
UkupnoTotal
9419
97.1
261
2.7
15
0.2
1
0.0
9696
18396
97.6
427
2.3
30
0.2
1
0.0
18854
I
11216
96.8
310
2.7
60
0.5
2
0.0
11588
II
11385
95.6
455
3.8
67
0.6
0
0.0
11907
ukupno-total
22601
96.2
765
3.3
127
0.5
2
0.0
23495
I
12367
92.2
1038
7.7
13
0.1
1
0.0
13419
II
12089
91.0
1183
8.9
18
0.1
0
0.0
13290
ukupno-total
24456
91.6
2221
8.3
31
0.1
1
0.0
26709
I
15198
85.7
2525
14.2
18
0.1
0
0.0
17741
II
14931
84.5
2724
15.4
20
0.1
2
0.0
17677
ukupno-total
30129
85.1
5249
14.8
38
0.1
2
0.0
35418
I
16299
98.5
226
1.4
28
0.2
0
0.0
16553
II
14500
97.5
331
2.2
43
0.3
1
0.0
14875
ukupno-total
30799
98.0
557
1.8
71
0.2
1
0.0
31428
I
33209
97.8
735
2.2
11
0.0
0
0.0
33955
II
31155
97.3
831
2.6
17
0.1
3
0.0
32006
ukupno-total
64364
97.6
1566
2.4
28
0.0
3
0.0
65961
I
28448
98.8
330
1.1
12
0.0
1
0.0
28791
II
28875
98.3
471
1.6
15
0.1
0
0.0
29361
ukupno-total
57323
98.6
801
1.4
27
0.0
1
0.0
58152
I
13692
95.9
549
3.8
32
0.2
2
0.0
14275
II
14621
95.2
697
4.5
40
0.3
0
0.0
15358
ukupno-total
28313
95.5
1246
4.2
72
0.2
2
0.0
29633
I
14350
97.6
348
2.4
4
0.0
1
0.0
14703
II
14652
96.6
498
3.3
13
0.1
0
0.0
15163
ukupno-total
29002
97.1
846
2.8
17
0.1
1
0.0
29866
I
12001
97.6
280
2.3
4
0.0
5
0.0
12290
II
12166
96.8
384
3.1
9
0.1
3
0.0
12562
ukupno-total
24167
97.2
664
2.7
13
0.1
8
0.0
24852
I
10877
97.0
318
2.8
21
0.2
1
0.0
11217
II
11242
96.2
414
3.5
32
0.3
0
0.0
11688
22119
96.6
732
3.2
53
0.2
1
0.0
22905
187141
96.3
6989
3.6
218
0.1
15
0.0
194363
ukupno-total
Ukupno
(godišnje)Total
(annual)
<5,5 m
I
II
185372
95.5
8475
4.4
290
0.1
11
0.0
194148
ukupno-total
372513
95.9
15464
4.0
508
0.1
26
0.0
388511
511
96.3
19
3.6
1
0.1
0
0.0
531
I
II
ukupno-total
506
95.5
23
4.4
1
0.1
0
0.0
530
1018
95.9
42
4.0
1
0.1
0
0.0
1062
Godina
Decembar
Novembar
Oktobar
Septembar
Avgust
Juli
Juni
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Mjesec
30.1/srijeda
29.1/utorak
I+II
30.1/srijeda
II
I
26/petak
I+II
31/srijeda
31/srijeda
I
II
27/četvrtak
I+II
28/petak
I
30/nedelja
31/petak
II
31/petak
II
31/petak
I
I+II
30/utorak
I+II
30/utorak
30/utorak
I
II
29/petak
I+II
26/utorak
31/nedelja
I
II
18/petak
I+II
18/petak
I
28/ponedeljak
12/četvrtak
I+II
II
11/srijeda
30/ponedeljak
I
II
20/utorak
I+II
23/petak
I
28/srijeda
15/utorak
II
30/srijeda
30/srijeda
I
II
28/petak
I+II
31/ponedeljak
28/petak
I
II
26/utorak
I+II
28/četvrtak
29/petak
I
II
29/utorak
I+II
I+II
30/srijeda
30/srijeda
datum/dan
411
1
2
3
2
2
3
4
1
3
3
3
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
3
4
2
4
4
4
2
4
3
2
3
2
3
2
5
1
2
3
čas
minimalni čas
II
I
Smjer
Automatski brojač broj:
Lokalitet / stacionaža [km]:
Broj puta / dionica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
5
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
3.8/nedelja
20.7/nedelja
3.8/nedelja
31/srijeda
6/subota
20/subota
12/srijeda
12/srijeda
12/srijeda
3/petak
3/petak
3/petak
6/subota
13/subota
25/četvrtak
3/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
3/subota
3/subota
4/nedelja
12/subota
20/nedelja
28/ponedeljak
26/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
9/subota
13/srijeda
28/četvrtak
19/subota
18/petak
19/subota
datum/dan
10
20
10
16
15
16
15
15
14
17
17
15
14
7
16
10
18
10
11
20
11
6
16
6
15
15
19
14
14
19
16
16
14
10
15
14
10
17
15
čas
maksimalni čas
300
223
203
126
88
92
126
95
107
159
119
89
134
83
73
300
188
203
290
223
193
225
146
169
158
121
84
146
88
79
189
168
83
136
84
94
109
73
59
voz/h
18.3/utorak
18.3/utorak
18.3/utorak
11/četvrtak
1/ponedeljak
17/srijeda
28/petak
28/petak
28/petak
30/četvrtak
30/četvrtak
30/četvrtak
17/srijeda
10/srijeda
17/srijeda
27/srijeda
27/srijeda
26/utorak
1/utorak
1/utorak
2/srijeda
4/srijeda
2/ponedeljak
4/srijeda
30/petak
30/petak
30/petak
9/srijeda
9/srijeda
9/srijeda
18/utorak
18/utorak
18/utorak
25/ponedeljak
19/utorak
25/ponedeljak
23/srijeda
23/srijeda
23/srijeda
datum/dan
minimalni dan
433
222
211
565
284
261
525
288
237
609
336
273
682
374
302
1095
599
488
938
413
517
616
305
302
794
382
412
552
287
265
433
222
211
436
223
212
467
225
242
voz/h
maksimalni dan
3.8/nedelja
3.8/nedelja
2.8/subota
31/srijeda
27/subota
31/srijeda
2/nedelja
15/subota
2/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
26/nedelja
20/subota
27/subota
21/nedelja
3/nedelja
3/nedelja
2/subota
20/nedelja
20/nedelja
20/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
29/nedelja
4/nedelja
4/nedelja
1/četvrtak
24/četvrtak
24/četvrtak
30/srijeda
26/srijeda
26/srijeda
30/nedelja
2/subota
2/subota
2/subota
19/subota
19/subota
19/subota
datum/dan
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
SAOBRAĆAJNI POKAZATELJI
4076
2104
2080
1049
490
622
1139
596
594
1430
701
729
1419
788
689
4076
2104
2080
3832
1798
2034
2226
1017
1209
1683
976
834
1329
771
689
1043
540
522
1257
614
643
1049
550
499
voz/h
929
464
465
668
348
320
753
389
365
862
444
418
879
460
419
1551
761
790
1853
889
964
830
374
456
993
493
500
802
405
397
698
359
339
597
311
286
626
314
311
133
67
66
71
29
42
75
30
45
102
45
56
109
52
57
325
186
139
275
144
131
218
122
96
149
77
72
89
38
50
60
25
35
53
24
29
59
26
33
dnevni
noćni
prosjek (05-prosjek (2121 h)
05 h)
951
474
477
700
358
342
727
372
356
865
438
427
893
455
438
1659
832
826
1872
917
955
879
416
463
1034
506
528
815
406
409
684
346
337
554
282
272
614
303
310
prosjek
radnim
danom
1302
653
649
850
431
419
1003
500
503
1246
636
610
1248
668
580
2332
1189
1144
2864
1365
1499
1440
682
759
1315
672
643
1041
517
524
914
463
451
903
473
430
784
393
391
prosjek
vikendom
1518
751
767
988
512
476
1876
947
929
2128
1032
1095
1048
496
552
ljetni prosjek
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
412
Total
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
Mounth
29.1/Tuesday
I+II
30.1/Wednesday
I
30.1/Wednesday
26/Friday
I+II
II
31/Wednesday
31/Wednesday
I
II
27/Thursday
I+II
28/Friday
30/Sunday
I
II
31/Friday
I+II
31/Friday
31/Friday
I
II
30/Tuesday
I+II
30/Tuesday
I
30/Tuesday
29/Friday
I+II
II
31/Sunday
I
II
18/Friday
26/Tuesday
I+II
18/Friday
28/Monday
I
II
12/Thursday
I+II
30/Monday
11/Wednesday
I
II
20/Tuesday
I+II
23/Friday
I
28/Wednesday
15/Tuesday
I+II
II
30/Wednesday
30/Wednesday
I
II
28/Friday
I+II
28/Friday
I
31/Monday
26/Tuesday
II
28/Thursday
29/Friday
I
II
29/Tuesday
I+II
I+II
30/Wednesday
30/Wednesday
datum/dan
1
2
3
2
2
3
4
1
3
3
3
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
3
4
2
4
4
4
2
4
3
2
3
2
3
2
5
1
2
3
čas
minimum hour
II
I
Direction
Automatic counter number:
Location / mileage [km]:
Road number / section
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
5
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voz/h
3.8/Sunday
20.7/Sunday
3.8/Sunday
31/Wednesday
6/Saturday
20/Saturday
12/Wednesday
12/Wednesday
12/Wednesday
3/Friday
3/Friday
3/Friday
6/Saturday
13/Saturday
25/Thursday
3/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
3/Saturday
3/Saturday
4/Sunday
12/Saturday
20/Sunday
28/Monday
26/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
9/Saturday
13/Wednesday
28/Thursday
19/Saturday
18/Friday
19/Saturday
datum/dan
10
20
10
16
15
16
15
15
14
17
17
15
14
7
16
10
18
10
11
20
11
6
16
6
15
15
19
14
14
19
16
16
14
10
15
14
10
17
15
čas
maximum hour
300
223
203
126
88
92
126
95
107
159
119
89
134
83
73
300
188
203
290
223
193
225
146
169
158
121
84
146
88
79
189
168
83
136
84
94
109
73
59
voz/h
18.3/Tuesday
18.3/Tuesday
18.3/Tuesday
11/Thursday
1/Monday
17/Wednesday
28/Friday
28/Friday
28/Friday
30/Thursday
30/Thursday
30/Thursday
17/Wednesday
10/Wednesday
17/Wednesday
27/Wednesday
27/Wednesday
26/Tuesday
1/Tuesday
1/Tuesday
2/Wednesday
4/Wednesday
2/Monday
4/Wednesday
30/Friday
30/Friday
30/Friday
9/Wednesday
9/Wednesday
9/Wednesday
18/Tuesday
18/Tuesday
18/Tuesday
25/Monday
19/Tuesday
25/Monday
23/Wednesday
23/Wednesday
23/Wednesday
datum/dan
minimum day
433
222
211
565
284
261
525
288
237
609
336
273
682
374
302
1095
599
488
938
413
517
616
305
302
794
382
412
552
287
265
433
222
211
436
223
212
467
225
242
voz/h
maximum day
3.8/Sunday
3.8/Sunday
2.8/Saturday
31/Wednesday
27/Saturday
31/Wednesday
2/Sunday
15/Saturday
2/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
26/Sunday
20/Saturday
27/Saturday
21/Sunday
3/Sunday
3/Sunday
2/Saturday
20/Sunday
20/Sunday
20/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
29/Sunday
4/Sunday
4/Sunday
1/Thursday
24/Thursday
24/Thursday
30/Wednesday
26/Wednesday
26/Wednesday
30/Sunday
2/Saturday
2/Saturday
2/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
19/Saturday
datum/dan
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
TRAFFIC PARAMETERS
4076
2104
2080
1049
490
622
1139
596
594
1430
701
729
1419
788
689
4076
2104
2080
3832
1798
2034
2226
1017
1209
1683
976
834
1329
771
689
1043
540
522
1257
614
643
1049
550
499
voz/h
929
464
465
668
348
320
753
389
365
862
444
418
879
460
419
1551
761
790
1853
889
964
830
374
456
993
493
500
802
405
397
698
359
339
597
311
286
626
314
311
133
67
66
71
29
42
75
30
45
102
45
56
109
52
57
325
186
139
275
144
131
218
122
96
149
77
72
89
38
50
60
25
35
53
24
29
59
26
33
951
474
477
700
358
342
727
372
356
865
438
427
893
455
438
1659
832
826
1872
917
955
879
416
463
1034
506
528
815
406
409
684
346
337
554
282
272
614
303
310
day time
night
working day
average (5- average
average
21 h)
(21-05 h)
1302
653
649
850
431
419
1003
500
503
1246
636
610
1248
668
580
2332
1189
1144
2864
1365
1499
1440
682
759
1315
672
643
1041
517
524
914
463
451
903
473
430
784
393
391
weekend
average
1518
751
767
988
512
476
1876
947
929
2128
1032
1095
1048
496
552
summer
average
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
GODIŠNJA NERAVNOMJERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW ANNUAL VARIATION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
3000
2707
2571
2500
2365
voz / dan - vehicle / day
2301
2000
1483
1500
1062
946
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Brzina vozila - Vehicle speed
< 40 km/h
40-60 km/h
60-80 km/h
> 80 km/h
Ukupno
3000
2707
2571
2500
voz / dan - vehicle / day
2301
2365
2000
1482
1500
1062
947
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godina-Year
Dužina vozila - Vehicle length
< 5,5 m
5,5-12 m
12-16,5 m
> 16,5 m
Ukupno
413
414
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
JanuarJanuary
FebruarFebruary
Mart-March
April-April
PGDS 1062 voz/dan - AADT 1062 vehicles/day
Automatski brojač broj - Automatic counter number:
Lokalitet / stacionaža - Location / mileage [km]:
Broj puta / dionica - Road number / Section
Juni-June
Juli-July
Dani / Meseci-Days / Months
Maj-May
AvgustAugust
SeptembarSeptember
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
DNEVNA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW DAILY VARIATION
OktobarOctober
NovembarNovember
DecembarDecember
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
Broj vozila-Number of vehicles
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
VREMENSKA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW TIME DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
PGDS 1062 voz/dan
AADT 1062 veh/day
90
Broj vozila-Number of vehicles
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Prosječna godišnja časovna raspodjela
Annual average distribution by hour
1600
Broj vozila-Number of vehicles
1400
1200
Dužina vozila
Vehicle length
1000
800
>16,5 m
12-16,5 m
5,5-12 m
<5,5 m
600
400
200
0
ponedeljak
Monday
utorak
Thursday
srijeda
č etvrtak
petak
Wednesday
Thursday
Friday
Prosječna godišnja dnevna raspodjela
Annual average daily distribution
subota
Saturday
nedelja
Sunday
Broj vozila'Number of vehicles
2500
Dužina vozila
Vehicle length
2000
>16,5 m
1500
12-16,5 m
5,5-12 m
1000
<5,5 m
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mjesečna neravnom jernost
Monthly variation
415
BROJANJE VOZILA NA MREŽI PUTEVA U REPUBLICI SRPSKOJ – 2008. GODINA
VEHICLE COUNTING ON THE ROAD NETWORK OF THE REPUBLIC OF SRPSKA – YEAR 2008
SATNA DISTRIBUCIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
TRAFFIC FLOW HOURLY DISTRIBUTION
Automatski brojač broj-Automatic counter number
Lokalitet-Location / stacionaža-mileage [km]
Broj puta-Road Number / dionica-section
000055
Tuli / 7+100,00
R 429 / Aleksina Međa - granica RS (Sitnica)
PGDS-AADT
1062
Čas-Hour
Maksimalni
vršni satMaximum
peak hour
10
20
30
40
50
100
200
Sat u danuHour of day
10
19
11
18
6
16
9
10
Sat u godiniHour in year
5171
4844
5148
4507
5311
5009
4858
5027
Dan-Day of
week
nedeljaSunday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
subotaSaturday
nedeljaSunday
ponedeljakMonday
ponedeljakMonday
Datum-Date
3
20
2
6
9
27
21
28
MjesecMonth
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
AvgustAugust
Juli-July
Juli-July
Juli-July
VrijednostValue
300
252
234
220
214
203
180
152
% - percent
28.26
23.74
22.04
20.73
20.16
19.12
16.96
14.32
32.00
u % PGDSa-in % of AADT |
28.00
24.00
20.00
16.00
12.00
8.00
4.00
0.00
0
20
40
60
80
100
Čas-Hour
416
120
140
160
180
200
Download

brojanje vozila na mreži puteva u republici srpskoj