LCD-22KM15
Sadržaj
Sadržaj pakovanja ................................................ 32
Opcije ................................................................... 32
Uvod ..................................................................... 32
Priprema ............................................................... 32
Bezbednosne mere .............................................. 33
Izvor napajanja ................................................. 33
Napojni kabl ...................................................... 33
Vlaga i voda ...................................................... 33
Čišćenje ............................................................ 33
Ventilacija.......................................................... 33
Toplota i plamen................................................ 33
Grmljavina......................................................... 33
Rezervni delovi ................................................. 33
Servisiranje ....................................................... 33
Uklanjanje otpada ............................................. 33
Informacije za korisnike u zemljama Evropske
Unije.................................................................. 33
Isključivanje uređaja ......................................... 33
Jačina zvuka slušalica ...................................... 33
Instalacija .......................................................... 33
LCD ekran......................................................... 34
Upozorenje ....................................................... 34
Povezivanje na televizijski distributivni system
(kablovska TV, itd.) preko tjunera ..................... 34
Pregled daljinskog upravljača .............................. 35
LCD TV i kontrolni tasteri..................................... 36
Pregled konektora – Konektori na zadnjoj strani .. 36
Pregled konektora Konektori na bočnim
stranama............................................................... 37
Povezivanje napajanja.......................................... 37
Povezivanje antene .............................................. 37
Povezivanje LCD TV aparata na računar ............. 38
Korišćenje bočnog USB ulaza .............................. 38
Priključivanje USB memorije............................. 38
Povezivanje na DVD plejer ................................... 39
Upotreba bočnih AV konektora ............................. 39
Povezivanje ostale opreme preko skarta.............. 39
Umetanje baterija u daljinski upravljač ................. 40
Uključivanje-isključivanje TV aparata ................... 40
Uključivanje TV aparata .................................... 40
Da biste isključili televizor ................................. 40
Da bi kompletno isključili TV-uređaj, izvucite
napojni kabl iz utičnice. ................................. 40
Biranje ulaza ......................................................... 40
Osnovne operacije................................................ 40
Rukovanje dugmadima na TV aparatu ............. 40
Pritisnite kontrolni prekidač dok se na ekranu ne
pojavi izvorni OSD. ........................................... 40
Rukovanje daljinskim upravljačem.................... 41
Početna podešavanja ........................................... 41
Opšte rukovanje ................................................... 41
Elektronski programski vodič (EPG) ..................... 42
Prikazivanje titlova ............................................ 42
Digitalni teletekst (** samo za UK) .................... 42
Analogni teletekst (Analogue Teletext) ............. 42
Široki ekran ....................................................... 42
IDTV sistem menija .............................................. 43
Lista kanala....................................................... 43
Tajmeri .............................................................. 45
Uslovni pristup .................................................. 45
Podešavanje TV aparata .................................. 45
Podešavanje ..................................................... 45
Reprodukcija MP3 datoteka.............................. 50
Gledanje JPG datoteka..................................... 50
Opcije za slajd šou............................................ 50
Video reprodukcija ............................................ 50
Sistem menija analognog TV aparata .................. 51
Meni slike .......................................................... 51
Meni zvuka........................................................ 51
Meni opcija........................................................ 52
Meni izvora ....................................................... 53
Instalacioni meni ............................................... 53
Tabela programa ............................................... 54
Sistem menija PC-VGA režima............................. 55
Meni za PC-VGA položaj .................................. 55
Prikazivanje TV-informacija .................................. 55
Funkcija isključivanja zvuka.................................. 55
Biranje režima slike .............................................. 55
Režimi zumiranja .................................................. 56
Automatski ........................................................ 56
16:9 ................................................................... 56
4:3 ..................................................................... 56
Teletekst ............................................................... 56
Saveti.................................................................... 57
Zvuk .................................................................. 57
Prilog A: PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja......... 58
Prilog B: Kompatibilnost AV i HDMI signala (tipovi
ulaznih signala)..................................................... 59
Prilog C: Podržani formati datoteka za USB
režim ..................................................................... 60
Specifikacije.......................................................... 61
Srpski - 31 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 31
27.09.2011 11:05:23
• Ukoliko se ne otkrije važeći signal, TV aparat se
nakon 5 minuta automatski prebacuje u režim
pripravnosti.
• PLL (pretraga frekvencije)
• PC-ulaz.
Plug&Play za Windows 98, Windows 7, ME, 2000,
XP, Vista.
• Režim igre (Game Mode)
Sadržaj pakovanja
SCREEN
LANG
1
2
5
6
3 4
7 8
9
0
SUBTITLE
Uvod
Zahvaljujemo na izboru ovog proizvoda. Ovaj priručnik
će Vam pokazati kako se pravilno rukuje TV
aparatom. Pre puštanja TV aparata u rad,
pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
LCD TV
RETURN
MENU
Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mestu
za buduće potrebe.
OK
SOURCE
FAV
PRESETS
SLEEP
Ovaj uređaj je namenjen za primanje i prikazivanje
TV programa. Različite opcije povezivanja dodatno
proširuju raspon mogućih izvora za prijem i prikazivanje
(prijemnik, DVD plejer, DVD rekorder, videorekorder,
računar itd.). Ovaj uređaj je pogodan samo za rad u
suvim zatvorenim prostorijama.
V+ P+
?
INFO
EPG
V-
Baterije: 2 X AAA
P-
Mi isključujemo svaku odgovornost ako se uređaj ne
koristi za svoju namenu ili u slučaju da su izvršene
modifikacije na njemu. Uključivanje LCD televizora
pod ekstremnim ambijentalnim uslovima može dovesti
do oštećenja uređaja.
Uputstvo
Daljinski
upravljač
Napomena: Nakon kupovine treba da proverite pribor. Uverite
se da su svi delovi pribora na broju.
Opcije
• LCD TV u boji sa daljinskim upravljanjem.
• Potpuno integrisani digitalni TV-uređaj (DVB-T)
• HDMI konektori za digitalni video i audio. Ova veza je
konstruisana i za prijem signala visoke definicije.
• 200 programa za VHF, UHF (analogni).
• 500 programa za digitalni mod (IDTV).
• OSD sistem menija.
• Ima skart utičnicu za spoljne uređaje (kao što su
video uređaji, uređaji za video igre, audio uređaji,
itd.).
• Stereo zvučni sistem.
• Teletekst sa 20 strana, brzi teletekst, TOP tekst.
• Povezivanje slušalica.
• Automatski sistem programiranja
• Ručno podešavanje unapred ili unazad.
• Tajmer za isključivanje (Sleep timer).
• Blokada za decu.
• Automatsko isključivanje zvuka kada nema
prenosa.
• NTSC reprodukcija.
• AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka).
Pre prve upotrebe uređaja pročitajte odgovarajuća
uputstva iz ovog priručnika čak i ako ste poznavalac
elektronskih uređaja. Posebno obratite pažnju na
poglavlje SIGURNOSNE MERE. Sačuvajte ovaj
priručnik za buduće potrebe. Ako prodajete ili
pozajmljujete uređaj, obavezno priložite i ovo uputstvo
za upotrebu.
Priprema
Za ventilaciju ostavite slobodan prostor od najmanje
10 cm oko uregaja. Radi sprečavanja smetnji i opasnih
situacija, ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
Koristite ovaj uređaj u umerenim klimama.
Srpski - 32 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 32
27.09.2011 11:05:23
Bezbednosne mere
Grmljavina
Zbog Vaše lične sigurnosti, pažljivo pročitajte
sledeće preporučene sigurnosne mere.
Izvor napajanja
TV aparat se sme puštati u rad samo preko utičnice
od 220-240 V AC, 50 Hz. Uverite se da ste odabrali
odgovarajuće podešenje za napon.
Napojni kabl
Nemojte postavljati uređaj ili deo nameštaja preko
napojnog kabla (mrežni kabl) i nemojte ga priklještiti.
Utikač kabla trebalo bi biti lako dostupan za napajanje.
Rukujte napojnim kablom držeći ga za utikač. Nemojte
izvlačiti utikač trzajući kabl i nemojte nikada dodirivati
kabl vlažnim rukama, jer to može izazvati kratak spoj
ili strujni udar. Nikada nemojte vezivati kabl u čvor ili
ga povezivati s drugim kablovima. Napojne kablove
treba postaviti tako da se preko njih ne gazi. Oštećeni
napojni kabl može izazvati požar ili Vas izložiti
strujnom udaru. Kada dođe do kvara i treba da se
zameni, to treba da uradi kvalifikovano osoblje.
U slučaju oluje ili grmljavine ili kada idete
na odmor, izvucite napojni kabl iz zidne
utičnice.
Rezervni delovi
Kada su potrebni rezervni delovi, uverite se da je
tehničar upotrebio rezervne delove koje navodi
proizvođač ili koji imaju iste specifikacije kao originali.
Neovlašćene zamene mogu rezultirati požarom,
strujnim udarom ili drugim opasnostima.
Servisiranje
Prepustite servisiranje kvalifikovanom
osoblju. Nemojte sami uklanjati poklopac,
jer time možete izazvati srujni udar.
Uklanjanje otpada
Ne upotrebljavajte ovaj uređaj na mestu
gde ima vlage i pare (izbegavajte kupatilo,
sudoperu u kuhinji i blizinu mašine za
pranje veša). Ne izlažite ovaj uređaj kiši ili
vodi, jer to može biti opasno i ne stavljajte
odozgo predmete pune tečnošću, kao
vazne sa cvećem. Izbegavajte prosipanje
ili prskanje.
Uputstva o odlaganju:
•Ambalaža i dodaci uz ambalažu se mogu reciklirati
i to,u pincipu, treba činiti. Materijale za pakovanje,
kao na primer plastične vrećice, treba držati van
domašaja dece.
• Baterije, uključujući i one bez teških metala, ne treba
odlagati sa kućnim otpacima. Uklonite iskorištene
baterije na ekološki način. Informišite se o pravnim
propisima u Vašem području. Ne pokušavajte da
punite baterije. Opasnost od eksplozije. Zamenite
bateriju samo istom ili sličnom vrstom.
• Hladna katodna fluorescentna lampa u LCDPANELU sadrži malu količinu žive, pridržavajte se
lokalnih uputstva i propisa za uklanjanje.
Ukoliko u aparat upadne neki tvrdi predmet ili tečnost,
isklučite ga iz napajanja i pre daljeg rukovanja ga
odnesite na proveru kod kvalifikovanog osoblja.
Informacije za korisnike u zemljama
Evropske Unije
Čišćenje
Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom
pakovanju znači da na kraju svog radnog
veka vaš električan i elektronski uređaj
treba da se ukloni odvojeno od kućnih
otpadaka. U EU postoje posebni sistemi
sakupljanja radi recikliranja.
Vlaga i voda
Pre čišćenja, izvucite TV aparat iz
utičnice. Nemojte koristiti tečna ili aerosol
sredstva za čišćenje. Upotrebite meku i
suvu krpu.
Ventilacija
Priključci i otvori na TV aparatu namenjeni su
ventilaciji i obezbeđenju pravilnog rada. Da bi se
sprečilo pregrejavanje, ovi otvori se ne smeju blokirati
ili pokrivati.
Toplota i plamen
Uređaj ne sme da se postavlja u blizini
otvorenog plamena ili izvora jake toplote,
kako npr. grejalice. Nemojte stavljati
izvore otvorenog plamena na TV aparat,
npr. upaljene sveće. Baterije se ne smeju
izlagati velikoj toploti, kao suncu, vatri ili
sličnom.
Za više informacija, raspitajte se u opštini ili kod
prodavca,kod kog ste kupili proizvod.
Isključivanje uređaja
Napojni utikač služi za isključivanje TV aparata i zbog
toga mora uvek biti pristupačan.
Jačina zvuka slušalica
Preterani zvučni pritisak u slušalicama
može izazvati gubitak sluha.
Instalacija
Da bi se sprečile povrede, kada se montira na zid (ako
je ta opcija dostupna), uređaj mora da bude sigurno
pričvršćen na zidu prema uputstvima za montažu.
Srpski - 33 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 33
27.09.2011 11:05:24
LCD ekran
LCD panel je proizvod visoke tehnologije sa oko milion
tankoslojnih tranzistora, koji pružaju precizne detalje
slike. Povremeno može doći do pojave nekoliko
neaktivnih piksela na ekranu i to u vidu plave, zelene
ili crvene fiksne tačke. Imajte u vidu da to ne utiče na
performanse Vašeg proizvoda.
Upozorenje
Ne ostavljajte vaš TV u režimu pripravnosti ili u režimu
rada kada napuštate kuću.
Povezivanje na televizijski distributivni
system (kablovska TV, itd.) preko
tjunera
Ne dozvoljavajte deci da koriste električni
uređaj. Nemojte nikad dozvoliti da deca
koriste električni uređaj bez nadzora.
NIkad ne dozvolite deci da koriste električni uređaj
bez nadzora.
Deca nisu uvek u stanju da pravilno shvate moguće
opasnosti.
Baterije / punjive baterije mogu biti opasne po život
ako se progutaju. Čuvajte baterije na mestu koje je
van domašaja male dece. U slučaju da se baterija
proguta, odmah potražiti medicinsku pomoć. Takođe,
udaljite folije za pakovanje od dece. Postoji opasnost
od gušenja.
Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u
instalaciji objekta preko mrežnog napajanja ili preko
nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno
uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem
putem koaksijalnog kabla, u nekim uslovima može
predstavljati opasnost od izbijanja požara.
U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni
sistem mora biti preko uređaj koji dostavlja električnu
izolaciju ispod određenog raspona frekfencije
(galvanski izolator, vidi EN 60728-11).
Napomena : HDMI konekcija između PC-ja i TV-a
može dovesti do radio smetnji, pa se, u tom slučaju,
preporučuje upotreba VGA (DSUB-15) konekcije.
Dugme za ukljičivanje/isključivanje ne razdvaja u
celosti ova uređaj od struje.
Štaviše, uređaj troši struju u režimu pripravnosti
Da bi se uređaj potpuno odvojio od električne mreže,
mrežni utikač se mora izvući iz mrežne utičnice. Radi
toga, uređaj se mora postaviti na način da nesmetani
dostup do utičnicu je uvek garantovan, tako da bi kabl
mogao biti odmah izvučen u hitnom slučaju,
Da bi se isključila opasnost od požara, napojni kabl
trebao bi biti isključen iz utičnice u dugačijim periodima
nekorištenja, kao na pr. Odmorima.
Upozorenje
Ovo je prizvod klase A. U domaćoj sredini ovaj
proizvod može da izazove radio smetnje i u tom slučaju
korisnik treba da preuzme odgovarajuće mere.
Srpski - 34 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 34
27.09.2011 11:05:24
Pregled daljinskog upravljača
1. Pripravnost
2. Mono-Stereo / Dual I-II / Trenutni jezik (u DTV
režimu) (*)
3. Proširi (u TXT režimu) / Dimenzije slike
4. Zeleno / Meni slike / Strana dole / Uključivanjeisključivajne titla (u DTV modu) (*)
1
5. Crveno / Meni zvuka / Strana gore / Lista
kanala (*) (u DTV modu)
2
6. Numerički tasteri
3
4
5
6
7. Teletekst / Miks
8. Kursor na levo
9. Uključivanje/isključivanje menija
10. AV / izvor
30
12. Pojačavanje zvuka
LANG
1
2
5
7
11. Režim omiljenih
SCREEN
29
28
SUBTITLE
27
3 4
6 7 8
9 0
26
25
24
8
13. Info / Prikaži (u TXT režimu)
14. Isključivanje zvuka
9
15. Utišavanje zvuka
16. Program naniže / Stranica naviše (u DTV
režimu)
17. Elektronski programski vodič (EPG) (u DTV
režimu)
18. Program naviše / Stranica naniže (u DTV
režimu)
19. Tajmer za isključivanje
20. Izbor režima slike
21. OK / Biranje (analogni TV režim) / Lista kanala
(DTV režim) / Zadrži (u TXT režimu)
22. Kursor dole
23. Vrati / Izlaz (u DTV režimu) / Indeksna strana (u
režimu teleteksta)
OK
10
SOURCE
11
12
13
14
15
23
22
21
RETURN
MENU
FAV
PRESETS
V+ P+
V
V
?
INFO
V
20
SLEEP
19
18
EPG
V-
P-
17
16
24. Kursor na desno / Sub-stranica (u režimu
teleteksta)
25. Kursor gore
26. Prethodni program
27. Žuto / Meni funkcija / Trenutni jezik (*) (u DTV
režimu)
28. Plavo / Meni instalacije / Izbor omiljenih (*) (u
DTV režimu)
29. Nema funkciju (**)
30. Titl (u DTV režimu) / Podnaslov teleteksta (u
analogni TV režim)
Ova dugmad se menjaju u zavisnosti od
modela:
/ Pretraživač sajtova (po izboru) (**) ili Pip /
29_
Pip (slika u slici) funkcija (po izboru) (**)
(*) Opcije samo za zemlje EU.
Srpski - 35 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 35
27.09.2011 11:05:25
LCD TV i kontrolni tasteri
IZGLED SPREDA I POZADI
IZLED SA STRANE
Komandni tasteri
1. Smer Gore
2. Smer Dole
3. Prekidač za odabir
Programa/Jačina Zvuka/
AV/ Pripravnost-uključeno
Napomena:Možete pomerati
prekidača naviše ili nadole da biste
promenili jačinu zvuka. Ukoliko želite
promeniti kanale, pritisnite jednom
sredinu prekidača (pozicija 3) i zatim
idite nagore ili nadole. Ukoliko još
jednom pritisnite sredinu prekidača,
prikazaće se izvorni OSD. Da biste
izabrali željeni izvor, pomerite prekidač
nagore ili nadole i otpustite. Ukoliko
pritisnite sredinu prekidača i zadržite
nekoliko sekundi, TV prelazi u režim
pripravnosti. Glavni OSD meni se
ne može prikazati putem komandnih
tastera.
HDMI 1
Pregled konektora – Konektori na zadnjoj strani
1. HDMI 1: HDMI 1 ulaz
HDMI ulaz služi za povezivanje uređaja koji imaju HDMI konektor.
Vaš LCD televizor može da prikazuje slike visoke definicije sa
uređaja kao što su satelitski prijemnik visoke definicije ili DVDplejer. Ovi uređaji moraju da budu povezani preko HDMI utičnica
ili preko komponentne utičnice. Ove utičnice mogu da prihvate
480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (po izboru) signale.
Za povezivanje HDMI na HDMI nije potrebno povezivanje zvuka.
SPDIF
Coax.OUT
2. RF ulaz se povezuje na antenu ili sistem kablovske televizije.
Imajte u vidu da kada koristite dekoder ili neki medijski rekorder,
antenski kabl treba da povežete preko uređaja na televizor
sa odgovarajućim antenskim kablom, kako što je prikazano na
ilustracijama na sledećim stranicama
3. SKART (SCART) utičnice za ulaze ili izlaze za spoljne uređaje.Povežite SKART (SCART) kabl između
SKART (SCART) utičnica na TV-u i SKART (SCART) utičnice na Vašem spoljnom uređaju (kao što su
dekoder, VCR ili DVD plejer)
Napomena: Ukoliko je neki spoljni uređaj priključen preko SKART (SCART) utičnice, TV se automatski
prebacuje u AV režim.
4. PC ulaz služi za povezivanje ličnog računara na TV aparat. Povežite PC kabl između PC ULAZA na
TV-u I PC izlaza na Vašem kompjuteru. Ulazi za komponente video signale (YPbPr) se koriste za
povezivanje komponentnih video signala.PC ulaz možete da koristite da biste omogućili povezivanje
YPbPr signala sa uređajem koji ima komponentni izlaz. Povežite YPbPr na PC kabl između PC ULAZA
na TV-u i video izlaza za komponente na vašem uređaju.
5. SPDIF koaksijalni izlaz daje digitalne audio signale sa izvora koji se trenutno gleda. Dolby D zvuk se
premošćuje samo u režimu pregledača multimedija ili u DVD režimu.
Srpski - 36 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 36
27.09.2011 11:05:25
Pregled konektora Konektori na bočnim stranama
1. CI slot se koristi za umetanje CI kartice. CI-kartica Vam omogućava gledanje
svih kanala na koje se pretplatite. Za više podataka, pogledajte odeljak
„Uslovni pristup“ (Conditional Access).
2. USB ulaz (radi samo u DTV modu).
3. Video ulaz se koristi za povezivanje video signala sa spoljnih uređaja.
Povežite video kabl između VIDEO IN konektora na TV aparatu i VIDEO OUT
konektora na vašem uređaju.
MODE
o
Napomena: Ako uređaj povežete na TV preko VIDEO ili PC/YPbPr kabla,
trebalo bi da povežete uređaj i preko audio kabla na AUDIO ULAZE TV
aparata da biste omogućili zvuk.
5. Konektor za slušalice se koristi za povezivanje spoljnih slušalica na sistem.
Povežite konektor za SLUŠALICE da biste koristili slušalice. Kada povezivate
slušalice na vaš TV, zvuk sa zvučnike biće isključen.
6. Prekidač za odabir Jačina Zvuka/Programa/Izvor/ Pripravnost-uključeno.
5Vdc-Max500mA
4. Audio ulazi se koriste za povezivanje audio signala sa spoljnih uređaja.
Povežite audio kabl između AUDIO ULAZA na TV aparatu i konektora za
AUDIO IZLAZ na vašem uređaju.
Takođe, da biste u tom slučaju omogućili PC/YPbPr audio vezu, koristite
odgovarajući audio kabl između audio izlaza povezanog uređaja i audio ulaza
televizora
Povezivanje napajanja
VAŽNO: TV aparat je projektovan za rad na 220-240V AC, 50Hz.
•Nakon raspakivanja, sačekajte da se TV aparat aklimatizuje na sobnu temperaturu, pre nego što ga priključite
na napajanje.
• Umetnite utikač u napojnu utičnicu.
Povezivanje antene
HDMI 1
• Povežite antenu ili utikač za kablovsku TV na utičnicu ANTENSKOG ULAZA koja se nalazi na zadnjem
delu TV aparata.
SPDIF
Coax.OUT
Srpski - 37 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 37
27.09.2011 11:05:26
Povezivanje LCD TV aparata
na računar
Za prikazivanje slike sa ekrana računara na vaš LCD
TV aparat, računar možete povezati na TV aparat.
• Pre bilo kakvog povezivanja isključite sa napajanja
i računar i ekran.
• Za povezivanje računara na LCD TV upotrebite 15pinski D-sub kabl za monitor. Koristite audio kabl
između audio ulaza televizora (bočno) i audio izlaza
vašeg računara da biste omogućili audio vezu.
• Kada se ostvari veza, pređite na PC izvor. Pogledajte
odeljak „Biranje ulaza“.
• Podesite rezoluciju koja odgovara Vašim zahtevima
za gledanje. Informacije o rezoluciji se mogu naći u
delu sa dodacima.
HDMI 1
Napomena: Ukoliko povezivate PC sa TV-om pomoču HDMI
veze, radio smetnje mogu se pojaviti. Zbog toga se ovaj tip
veze ne preporučuje. Umesto toga, koristite VGA vezu.
PAŽNJA: Brzo umetanje i vađenje USB
uređaja je veoma opasna operacija.
Naročito ne vršite brzo umetanje i vađenje
memorijskog uređaja više puta uzastopce.
To može dovesti do fizičkog oštećenja USB
plejera, pa i samog USB uređaja.
SPDIF
MODE
o
Coax.OUT
Audio ulazi na televizoru A
Korišćenje bočnog USB ulaza
• • Možete da povežete USB uređaja na vaš TV
aparat korišćenjem USB ulaza TV aparata. Ova
funkcija vam omogućava da prikažete/reprodukujete
muzičke, foto ili video datoteke koje su sačuvane u
USB memoriji.
• Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3
plejeri) možda neće biti kompatibilni sa ovim TV
aparatom.
• Možete da napravite rezervnu kopiju vaših datoteka
pre nego što izvršite bilo kakvo povezivanje na
TV aparat kako biste izbegli mogućnost gubitka
podataka. Primetite da proizvođač neće biti
odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili
gubitak podataka.
• TV podržava samo FAT32 formatiranje diska.
NTFS format se ne podržava. Ako povežete USB
disk sa NTFS formatom, na OSD ekranu će se
prikazati poruka “usb nije formatiran” (usb is
unformatted).
• Ne izvlačite USB modul dok reprodukujete
datoteku.
Priključivanje USB memorije
Ulaz za personalni raèunar na televizoru
• Utaknite USB uređaj u USB ulaz televizora.
Audio kabal za personalni
raèunar (nije isporuèen)
Izlaz monitora na pa personalnom raèunaru
5Vdc-Max:500mA
Audio izlaz na personalnom raèunarau
Napomena: USB tvrdi diskovi nisu podržani.
PC VGA kabal
(nije isporuèen)
Srpski - 38 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 38
27.09.2011 11:05:29
Povezivanje na DVD plejer
Upotreba bočnih AV konektora
Ako želite da proključite DVD plejer na Vaš LCD TV,
možete koristiti konektore na TV aparatu. DVD plejeri
mogu imati različite konektore. Za više infprmacije
pogledajte uputstvo Vašeg DVD plejera. Pre bilo
kakvog povezivanja isključite sa napajanja i TV i
uređaj.
Napomena:Kablovi koji su prikazani na slici nisu
isporučeni.
• Ako Vaš DVD plejer ima HDMI utičnicu, možete ga
povezati preko HDMI. Kada povezujete DVD plejer
na dole prikazani način, pređite na izvor HDMI.
Pogledajte odeljak „Biranje ulaza“.
• Većina DVD-plejera se povezuje preko UTIČNICA
ZA KOMPONENTE. YPbPr se može koristiti samo
kada povezujete uređaj koji ima YPbPr izlaz na
PC ulaz pomoću “YPbPr na PC” kabla. Da biste
omogućili audio vezu, iskoristite AUDIO ULAZ koji
je smešten na bočnoj strani televizora (YPbPr kabl
nije isporučen).
• Kada se ostvari veza, pređite na YPbPr izvor.
Pogledajte odeljak „Biranje ulaza“.
• Možete povezivati i preko SKARTA (SCART)
Upotrebite SKART (SCART) na dole prikazani
način.
Na Vaš LCD TV aparat možete priključiti široki opseg
razne opreme. Moguća povezivanja su prikazana
dole. Imajte u vidu da kablovi koji su prikazani na
slici nisu isporučeni.
• Za povezivanje video kamere, povežite konektor
VIDEO IN i AUDIO KONEKTORE. Za biranje
odgovarajućeg izvora pogledajte odeljak „Biranje
ulaza“ u sledećim poglavljima.
• Da biste slušali zvuk sa TV-a preko slušalica,
slušalice povežite na konektor SLUŠALICE na TV
aparatu.
Slušalice
Video kamera
Povezivanje ostale opreme
preko skarta
Većina uređaja podržavaju povezivanje preko
SKARTA. Na vaš LCD televizor možete da povežete
DVD rekorder ili videorekorder korišćenjem SCART
konektora. Imajte u vidu da kablovi koji su prikazani
na slici nisu isporučeni. Pre bilo kakvog povezivanja
isključite sa napajanja i TV i uređaje.
Za više informacija pogledajte uputstvo dotičnog
uređaja.
Skart utičnicu
YPbPr na PC
kabl (po izboru)
Scart utičnice
HDMI ulaz
DVD plejer
DVD rekorder
Video rekorder
Dekoder
Napomena: Ovi načini povezivanja imaju istu funkciju samo
sa različnim nivoima kvaliteta. Nije neophodno povezivati
na sva tri načina.
Srpski - 39 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 39
27.09.2011 11:05:31
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
•Uklonite poklopac prostora za baterije koji se nalazi
na zadnjem delu daljinskog upravljača tako što ćete
ga pažljivo povući unazad od naznačenog mesta.
• Umetnite dve AAA/R3 ili ekvivalentne baterije.
Obratite pažnju na njihov polaritet (+/-) kada ih
umetate i zatim vratite poklopac.
+
-
Biranje ulaza
Kada povežete spoljne sisteme na Vaš TV aparat,
možete vršiti prebacivanje na razne ulazne izvore.
• Pritisnite dugme “SOURCE” na vašem daljinskom
upravljaču za direktnu promenu izvora.
ili
• Odaberite opciju “Izvor” iz glavnog menija pomoću
dugmeta“ ” ili “ ”Zatim upotrebite dugme“ ” ili “ ”
da označite ulaz i pritisnite dugme “” za izbor.
Napomena: Pomoću dugmeta “ ” ili “ ” možete da ga
uključite ili isključite. Ako je izabrana opcija Isklj. (Off), ovaj
izvor se ne pojavljuje u OSD meniju kada pritisnete dugme AV
/ Source na daljinskom upravljaču. (osim za TV izvor).
-+
Napomena: Izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ako
se neće koristiti duže vreme. U suprotnom se baterija može
oštetiti zbog curenja.
Uključivanje-isključivanje TV
aparata
Uključivanje TV aparata
Priključite napojni kabl na 220-240V AC, 50 Hz.
Zatim se pali LED dioda za pripravnost (LED dioda
trepće prilikom uključivanja/isključivanja režima
pripravnosti)
Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite
sledeće:
Pritisnite dugme “ ” P+ ili P- ili numeričko dugme
na daljinskom upravljaču.
Pritisnite kontrolni prekidač na desnoj strani TV-a. TV
aparat će se uključiti.
Napomena: Ako uključite TV preko dugmeta za
PROGRAM GORE/DOLE na daljinskom upravljaču ili na
TV-uređaju, uključiće se poslednji gledani program.
TV aparat će se uključiti na svaki od ovih načina.
Da biste isključili televizor
Pritisnite dugme
na daljinskom upravljaču
ili ili zadržite kontrolni prekidač na televizoru
do isključivanja i televizor će preći u režim
pripravnosti.
Da bi kompletno isključili TV-uređaj, izvucite
napojni kabl iz utičnice.
Napomena: Kada je TV aparat uključen u režimu
pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti
trepće kako bi ukazala da su aktivne funkcije
kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti
(Standby Search), Preuzimanje preko etra (Over
Air Download) ili Tajmer (Timer).
Napomena : YPbPr režim može da se koristi samo ako
povežete uređaj koji imaYPbPr izlaz preko PC-VGA ulaza sa
YPbPr na PC kabl (YPbPr kabl nije isporučen).
Osnovne operacije
Vašim TV aparatom možete rukovati putem
daljinskog upravljača, kao i dugmadima na
uređaju.
Rukovanje dugmadima na TV aparatu
Podešavanje jačine zvuka
Možete pomerati prekidača naviše ili nadole da biste
promenili jačinu zvuka. Da biste pojačali zvuk,
pridvižite naviše. Za utišivanje, pomerite nadole. Na
ekranu će se prikazati skala jačine zvuka (klizač).
Biranje programa
Najprije pritisnite kontrolni prekidač jednom da biste
promenili kanal. Pridvižite prekidača naviše da biste
izabrali sledeći program ili ndaole za prethodni.
Pregled glavnog menija
Ekran menija se ne može prikazati pomoći kontrolnog
prekidača.
AV režim
Pritisnite kontrolni prekidač dok se na ekranu ne
pojavi izvorni OSD.
Srpski - 40 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 40
27.09.2011 11:05:32
Rukovanje daljinskim upravljačem
• Daljinski upravljač Vašeg TV aparata je dizajniran
za upravljanje svim funkcijama odabranog modela.
Funkcije će biti opisane prema sistemu menija Vašeg
TV aparata.
• Funkcije sistema menija opisane su u sledećim
odeljcima.
IDTV će se automatski uključiti na UHF ili VHF(*) (*
za EU zemlje) emitovane kanale, tražeći zemaljske
TV prenose i prikazujući imena pronađenih kanala.
Ovaj proces traje nekoliko minuta.
Podešavanje jačine zvuka
•Pritisnite dugme “V+” da biste povećali jačinu zvuka.
Pritisnite dugme “V-”, da biste povećali jačinu
zvuka. Na ekranu će se prikazati skala jačine zvuka
(klizač).
Biranje programa (prethodni ili sledeći
program)
• Pritisnite dugme P- da bi odabrali predhodni
program.
• Pritisnite dugme P+ da bi odabrali sledeći
program.
Kada se Automatska pretraga završi, na ekranu će
se pojaviti sledeća poruka koja za analognu pretragu
kanala.
Biranje programa (direktni pristup)
•Pritisnite numeričke tastere na daljinskom upravljaču,
da biste birali programe između 0 i 9. TV će preći na
izabrani program. Za biranje programa u rasponu
od 10-500 (za IDTV) ili od 10-199 (za analognu),
pritiskajte redom numeričke tastere
• Pritisnite direktno programski broj da biste ponovo
odabrali programe sa jednocifrenim brojem.
Početna podešavanja
Kada se TV aparat uključi po prvi put, na ekranu se
prikazuje meni za izbor jezika. U meniju na ekranu
je jedna za drugom, na svi dostupnim jezicima,
prikazana poruka “Dobrodošli molimo odaberite
jezik!” (Welcome please select your language!).
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” oznaèite jezik koji
želite da podesite i pritisnite dugme OK. Nakon toga,
na ekranu će se pojaviti OSD „Prvo instaliranje“
(First time installation). Pritiskom na dugme“ ” ili “
” izaberite zemlju koju želite da podesite i pritisnite
dugme OK. (* samo za EU zemlje).
Za pretraživanje analognih kanala, odaberite “Da”.
TV prelazi u analogni TV režim. Prikazaće se meni
za pretraživanje analognih kanala:
Izaberite Vašu zemlju, jezik i TXT-jezik, pomoæu
dugmeta“ ” ili “ ” i “ ” ili “ ”. Pritisnite dugme OK
ili CRVENO dugme za nastavak: Za otkazivanje,
pritisnite PLAVO dugme.
Za više podataka o ovom procesu, pogledajte odeljak
“Meni instalacije” (Install Menu).
Napomena: : Za pravilno funkcionisanje digitalnog teleteksta
u DTV režimu, potrebno je da podesite UK kao zamlju u
analognom AUTO PROGRAMU (samo za UK emisije).
Nemojte da isključujete TV za vreme pokretanja prve
instalacije.
Opšte rukovanje
Pritisnite dugme “SOURCE” na daljinskom upravljaču
i izaberite DTV/USB da podesite TV aparat na emisije
digitalne zemaljske televizije.
Traka sa informacijama
Napomena: OSD za izbor zemlje nije dostupan za UK.
Pritisnite dugme OK na daljinskom upravljaču da biste
nastavili i na ekranu će se prikazati sledeća poruka:
•Kadgod promenite kanal pomoću dugmeta P+ ili
P- ili pomoću numeričkih tastera, TV će prikazati
emitovanu sliku zajedno sa trakom sa informacijama
na dnu ekrana (dostupno samo u DTV režimu). Ovo
će ostati na ekranu nekoliko sekundi.
• Traka sa informacijama se takođe može prikazati u
bilo kom trenutku tokom gledanja TV-a pritiskom na
dugme „INFO“ na daljinskom upravljaču.
• Da biste odabrali neku opciju kao „Da“ ili „Ne“,
oznaèite stavku pomoæu dugmeta“ ” ili “ ” i
pritisnite dugme OK.
Srpski - 41 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 41
27.09.2011 11:05:32
Ako je odabrani kanal blokiran, morate da unesete
tačan četiricifreni ključ da biste gledali kanal. U tom
sluèaju æe se na ekranu prikazati “Unesite PIN”
(Enter PIN):
Pritisnite dugme “MENU” da biste ušli u glavni meni i
upotrebite dugme“ ” ili “ ” da oznaèite Podešavanje
(Setup), a zatim meni Jezik (Language) i pritisnite dugme
OK da biste prikazali meni „Podešavanje jezika“.
U meniju “Podešavanje jezika” oznaèite stavku “Titl”,
a zatim pomoæu dugmeta“ ” ili “ ”podesite titl na
željeni jezik.
Elektronski programski vodič
(EPG)
• Neki, ali ne svi, kanali šalju informacije o tekućim i
sledećim događajima. Pritisnite dugme EPG biste
videli EPG meni. Na ekranu će se pojaviti EPG. On
može da dobije nedeljne informacije o kanalima programima pomoću 7-DAY-EPG. Prikazuju se svi
programi kanala. Na dnu ekrana će biti prikazana
traka sa informacijama, koja pokazuje sve dostupne
komande.
Napomena: Titlove možete omogućiti pritiskom na taster
SUBTITLE na daljinskom upravljaču. Pritisnite taster
SUBTITLE ponovo da isključite funkciju titla.
Ako je “Titl” ukljuèen i ako je opcija jezika podešena,
pritisak na dugme æe dovesti do sledeæe upozoravajuæe
poruke na ekranu (** samo za UK):
Digitalni teletekst (** samo za UK)
•Pritisnite dugme “
”.
• Prikazuju se informacije digitalnog teleteksta.
• Za rad sa njim koristite dugmad u boji, dugmad kursora
i dugme OK.
Način rada se može razlikovati, zavisno od sadržaja
digtalnog teleteksta.
CRVENO dugme (Skupi): smanjuje informaciona
polja.
ZELENO dugme (proširi): povećava informaciona
polja.
ŽUTO dugme (Prethodni dan): prikazuje programe
od prethodnog dana.
PLAVO dugme (Sledeći dan): prikazuje programe
za sledeći dan.
INFO (detalji): Prikazuje programe u detaljima.
Možete kretati naviše ili nadole pomoći P+/P- dugmeta
(ukoliko je dostupno).
Numerički tasteri (skok): ide direktno na željeni
kanal preko numeričkih tastera.
OK : prikaz za trenutne emisije/podsetnike za buduće
programe.
: skače na trenutnu emisiju.
• Pritisnite dugme „0“ da biste videli Meni za pretragu
vodiča. Pomoću ove funkcije možete pretražiti bazu
podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim
žanrom ili nazivom.
Prikazivanje titlova
Kod digitalnih zemaljskih televizija (DVB-T), neki
programi se emituju bez titlova.
Pratite uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog
teleteksta.
Kada se na ekranu pojavi poruka Pritisni OK ili neka
slična, pritisnite dugme OK.
• Kada se pritisne dugme “
televizijski prenos.
”, TV aparat se vraća na
• Kod digitalnog zemaljskog emitovanja TV programa
(DVB-T), pored emitovanja digitalnog teleteksta u
kombinaciji sa normalnim emitovanjem, postoje i kanali
sa samo digitalnim teletekstom.
• Proporcija slike (oblik slike) kada gledate kanal kod
koga se emituje samo digitalni teletekst ista je kao
proporcija slike koja je gledana pre toga.
• Kada ponovo pritisnete dugme “
digitalnog teleteksta.
”, prikazuje se ekran
Analogni teletekst (Analogue Teletext)
Upotreba teleteksta i njegove funkcije su iste sa onima
analognog sistema teksta. Pogledajte objašnjenja u
odeljku „TELETEKST“.
Široki ekran
Zavisno od tipa emitovanja, programi se mogu gledati
u različitim formatima. Dugme “SCREEN” pritisnite
više puta da promenite format ekrana.
Ako je izabrana opcija Auto, prikazani format se
određuje slikom koja se emituje.
Srpski - 42 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 42
27.09.2011 11:05:33
NAPOMENA: Veličina menija se menja u zavisnosti od
veličine slike.
Napomena !
Dolby D audio nije podržan. U tom slučaju, zvuk
televizora će biti isključen. Ako emisija sadrži AC3
tok, na ekranu će se prikazati sledeća poruka
upozorenja:
Da biste gledali odreğeni kanal, oznaèite ga pomoæu
dugmeta “ ” ili “ ” pritisnite dugme „OK“, a stavka
„Izbor“ u meniju Lista kanala se oznaèava pomoæu
dugmeta“ ” ili “ ”.
Zatim se ime i broj odabranog kanala prikazuju u
gornjem levom i gornjem desnom uglu prikaza kanala
u gornjem desnom uglu.
Premeštanje kanala u listi kanala
Ako audio signal ne postoji, na ekranu će se prikazati
sledeća poruka upozorenja:
IDTV sistem menija
• Pritisnite dugme “ ” ili “ ”da biste odabrali kanal koji
želite premestiti.
• Pritisnite dugme “ ” ili “ ”da biste izabrali stavku
„Premesti“ u meniju liste kanala.
Prikazuje se sledeći OSD nakon pritiskanja dugmeta
OK. Unesite broj pomoću numeričkih dugmadi na
daljinskom upravljaču i pritsnite OK za potvrdu. Izabrani
kanal biće premešten do programa sa unetog broja.
Pritisnite dugme “MENU”. Prikazaće se glavni
meni..
Napomena: Ukoliko već postoji neki drugi kanal na tom
broju, „.... usluge kanala biću zamjenjene. Želite li nastaviti?“
Prikazaće se OSD. Pritisnite OK za potvrdu ili izaberite „Ne“
za otkazivanje.
Brisanje kanala u listi kanala
Lista kanala
Pomoću tastera “ ” ili “ ” na daljinskom upravljaču
izaberite prvu stavku, Lista kanala (Channel List),
označena, a zatim pritisnite dugme “OK” da biste
prikazali listu kanala ili pritisnite dugme OK dok gledate
DVB-T program i uđite direktno u listu kanala.
Kretanje po celoj listi kanala
• Pritisnite dugme“ ” ili “ ”da biste odabrali predhodni
ili sledeæi kanal. Možete da pritisnete CRVENO ili
ZELENO dugme da biste pomerali za jednu stranu
naviše ili naniže.
• Pritisnite dugme “ ” ili “ ” da biste odabrali kanal
koji želite obrisati.
• Pritisnite dugme“ ” ili “ ”da biste izabrali stavku
„Briši“ u meniju liste kanala.
• Pritisnite dugme „OK“ da biste obrisali označeni
kanal u listi kanala. Na ekranu će se pojaviti dole
prikazana poruka:
• Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” oznaèite željenu
opciju. Ako pritisnete dugme „OK“ dok je označeno
„Da“ (Yes), označeni kanal će biti izbrisan. Ako
odaberete „Ne“ (No), brisanje se otkazuje.
Srpski - 43 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 43
27.09.2011 11:05:33
Uredi ime
Da biste promenili ime odreğenog kanala, morate ga
oznaèiti pritiskom na dugme “ ” ili “ ”Zatim oznaèite
stavku „Uredi ime“ pritiskom na dugme“ ” ili “ ” kao
što je pokazano dole. Pritisnite dugme „OK“ da biste
aktivirali opciju promene imena.
Zatim pritisnite dugme „OK“ i na ekranu će se pojaviti
meni Uredi listu omiljenih (Edit Favourite Lists).
Kako dodati kanale u listu omiljenih
Sada se pritiskom na dugme“ ” ili “ ”pomerate na
prethodni/sledeæi znak. Pritiskom na dugme“ ” ili “
” zamenjuje se tekući znak, tj. znak „b“ postaje „a“
kod “ ” i „c“ kod “ ” Pritiskanjem numeričkih tastera
“0…9” zamenjuje se označeni znak znacima koji su
štampani iznad tastera, jedan po jedan pri svakom
pritiskanju tastera.
Pritsnite dugme „MENU“ , da bi otkazali ureğivanje ili
dugme OK, da bi saèuvali novo ime.
Zaključavanje kanala
Blokiranje kanala omogućuje lozinkom zaštićen pristup
kanalima koje su odabrali roditelji. Da biste blokirali
neki kanal, trebalo bi da znate lozinku (standardna
vrednost je fabrički podešena na 0000 i može da se
menja samo iz Menija za konfiguraciju).
Izaberite kanal koji treba blokirati tako što æete ga
oznaèiti, a zatim izaberite opciju “Blokada” pritiskom
na dugme“ ” ili “ ”Kada se pritisne dugme OK” biće
prikazan OSD dijalog koji će tražiti lozinku.
•Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” označite kanal koji želite
da dodate u listu omiljenih.
• Pritiskom na dugme „OK“, označeni kanal se dodaje
u listu omiljenih kanala.
• F ikona ukazuje na to da je kanal dodat u listu omiljenih
kanala.
Uklanjanje kanala iz liste omiljenih
• Označite kanal koji želite da uklonite iz liste omiljenih
i pritisnite dugme „OK“ da ga uklonite. Možete
ponovo da pritisnete dugme OK da biste ponovo
dodali kanal.
• Da aktivirate omiljene kanale, pređite u meni za
konfigurisanje (Configuration) i izaberite režim
omiljenih kanala (Favourite). Upotrebite “ ” / “ ”
da biste režim omiljenih kanala ( Favourite) postavili
na “uključeno” (on). Da biste otkazali omiljene,
podesite režim omiljenih kanala (Favourite) na
„Isključeno“ (Off).
Pomoć na ekranu
Pritisnite dugme INFO da biste prikazali pomoćne
informacije o funkcijama menija za sve menije.
Programski vodič
Ovaj deo je isti sa uputstvima koja su data na
stranici Opšte rukovanje. Pogledajte deo Elektronski
programski vodič (EPG) u poglavlju Opšte
rukovanje.
Unesite lozinku putem numeričkih tastera na
daljinskom upravljaču. Pored izabranog kanala
biće prikazana ikona “
otkažete blokadu.
” Isti postupak ponovite da
Podešavanje omiljenih
Da biste podesili omiljene, treba da označite stavku
„Omiljeni“ (Favorites) na dnu menija liste kanala.
Srpski - 44 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 44
27.09.2011 11:05:34
Tajmeri
Da biste prikazali prozor tajmera, aktivirajte ih iz glavnog
menija. Da biste dodali tajmer, pritisnite ŽUTO dugme
na daljinskom upravljaču. Zatim se pojavljuje prozor
“Dodaj tajmer”.
Režim: Bira režim liste kanala.
Kanal“ ” ili “ ”tasterima korisnik se može kretati kroz
TV, tekst ili radio listu.
Datum: Početni datum se unosi preko tastera Levo/
Desno i numeričkih tastera.
Start: Početno vreme se unosi preko tastera Levo/
Desno i numeričkih tastera.
Kraj: Vreme završetka se unosi preko tastera Levo/
Desno ili numeričkih tastera.
Trajanje (Duration): Trajanje između vremena početka
(Start) i kraja (End).
Ponavaljanje (Repeat): Možete da podesite tajmer
tako da se ponavlja jednom (Once), dnevno (Daily) ili
nedeljno (Weekly).
• CAM treba da se umetne pravilno. Ceo modul se ne
može umetnuti ako je okrenut naopako. CAM ili TV
terminal se mogu ostetiti ako pokusate da na silu
umetnete CAM.
• Priključite TV na mrežno napajanje, uključite ga i
sačekajte nekoliko trenutaka dok se kartica aktivira.
• Neki CAM-ovi mogu zahtevati sledeće podešavanje.
Podesite CAM tako što ćete ući u IDTV meni,
Uslovni pristup, a zatim pritisnite dugme “OK”. (Meni
za podešavanje CAM-a se ne prikazuje ako nije
potrebno).
• Da biste videli ugovorne informacije o gledanju: uđite
u IDTV; pritisnite dugme „MENU“, a zatim označite
Uslovni pristup (Conditional Access) i pritisnite dugme
“OK”.
• Kada nije umetnut modul, na ekranu se pojavljuje
poruka „Nije otkriven modul za uslovni pristup“ (No
Conditional Access module detected).
• Pogledajte uputstvo modula za detaljne informacije o
podešavanju.
Napomena: Umetnite ili vadite CI modul samo kada je TV
u režimu PRIPRAVNOST (STANDBY) ili kada je odvojen od
električne mreže.
Podešavanje TV aparata
Ovu stavku možete koristiti za prikazivanje funkcija TV
aparata.
U digitalni ekran menija Podešenja TV aparata ulazi
se iz glavnog menija. Pritisnite dugme „MENU“ da
biste ušli u glavni meni i upotrebite dugme“ ” ili “ ”
da oznaèite liniju “Podešavanje TV aparata”, a zatim
pritisnite dugme OK.
Izmeni / Briši: dozvoljava ili zabranjuje bilo kakve
modifikacije drugim korisnicima.
Možete da sačuvate podešenja pritiskom na ZELENO
dugme ili da otkažete proces pritiskom na CRVENO
dugme. Možete uređivati listu preko ZELENOG dugmeta
i brisati CRVENIM dugmetom.
Uslovni pristup
Detaljne informacije za sve tačke menija nalaze se u
poglavlju „Sistem menija analognog TV aparata“.
Podešavanje
Podešavanja u ovom meniju su sledeća:
• Pritisnite dugme MENU da biste ušli u glavni meni i
upotrebite dugme“ ” ili “ ” da oznaèite liniju “Uslovni
pristup” (Conditional Access), a zatim pritisnite dugme
OK:
Neki digitalni zemaljski kanali rade na principu pretplate.
Oni zahtevaju pretplatu i spoljašnji uređaj.
Nabavite Uslovni pristupni modul (CAM) i karticu za
gledanje pretplatom kod kompanije koja emituje te
kanale, a zatim ga umetnite u televizor prema sledećem
postupku.
• Isključite TV i izvucite utikač iz utičnice.
Srpski - 45 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 45
27.09.2011 11:05:35
Konfiguracija
Pretraživanje u režimu pripravnosti (opcija)
Možete da konfigurišete postavke vašeg TV aparata.
Izaberite stavku Konfiguracija iz menija Podešavanje
i pritisnite “OK” da biste prikazali ovaj meni. Pritisnite
dugme RETURN na daljinskom upravljaču za
napuštanje menija.
Pomoću dugmeta“ ” ili “ ” upotrebite funkciju
pretraživanja u pripravnosti, a potom pritisnite
dugme ” ili “ ”, da je podesite kao “uključenu”
(On) ili „isključenu“ (Off). Ako funkciju pretraživanja
u pripravnosti prebacite na “isključeno” (Off), ova
funkcija će biti nedostupna.
Da biste koristili pretraživanje u režimu pripravnosti,
uverite se da ste opciju Pretraživanje u režimu
pripravnosti (Standby Search) podesili na Uklj. (On).
Ažuriranje prijemnika
Preuzimanje preko etra (OAD)
Upotrebite dugme “ ” ili “ ” da biste odabrali Za
osobe sa oštećenim sluhom, a zatim podesite ovu
postavku kao „uključeno“ ” ili “ ” isključeno.
Ova funkcija vam pomaže da vaš televizor bude
ažuriran. Ona funkcioniše automatski i traži nove
informacije kada su dostupne. Primetite da je ova
opcija neaktivna i da se ne može menjati. Proverite
da li je TV aparat postavljen u režim pripravnosti.
TV se svakog dana automatski uključuje u 3.00 sata
ujutru i traži nove informacije koje se možda emituju
i preuzeće ih automatski u vaš prijemnik. Ovaj proces
obično traje oko 30 minuta.
Ako emiter omogućava neke specijalne signale u
odnosu na audio, ovo podešenje možete postaviti na
„uključeno“ da biste primali te signale.
Roditeljska kontrola
Za osobe sa oštećenim sluhom (*samo za
EU zemlje)
Pritisnite dugme RETURN na daljinskom
upravljaču za napuštanje menija.
Upotrebite ovu funkciju da omogućite ili onemogućite
režim omiljenih kanala. Pritisnite dugme ” / “
” da biste ovu funkciju postavili „uključeno“ (on) ili
„isključeno“ (off).
Napomena: Vaš TV aparat se može pokrenuti u režimu Prvo
instaliranje nakon ažuriranja OAD.
Upotrebite dugme“ ” ili “ ” da pređete na opciju
Roditeljska blokada. Pritisnite dugme OK da biste
ušli u meni. Prikazaće se dijalog za unos ključa za
blokadu. Ključ je na početku postavljen na “0000”.
Unesite PIN. Ako nije tačan, biće prikazan OSD
“Pogrešna šifra”. Ako je tačan, prikazaće se meni
Roditeljska kontrola:
Lista kanala
Upotrebite dugme“ ” ili “ ” da pređete na opciju
Lista kanala. Upotrebite dugme“ ” ili “ ”da preğete
u režim Lista kanala. Ako izaberete “samo TV”, putem
dugmeta“ ” ili “ ”kretaćete se samo kroz TV kanale.
Ako izaberete “samo radio”, putem dugmeta “ ” ili “ ”,
kretaæete se samo kroz radio kanale. Ako izaberete
“samo tekst”, putem dugmeta“ ” ili “ ”, kretaæete se
samo kroz tekstualne kanale.
Skeniranje zaštićenih (Scan Encrypted)
Opcija Skeniranja zaštićenog kanala (Scan Encrypted
Channel) će uvek biti UKLJUČENA (ON) nakon prve
instalacije. Kada je ovo podešenje uključeno, proces
pretraživanja će locirati i zaštićene kanale. Ako je
ova opcija ručno ISKLJUČENA (OFF), zaštićeni
kanali neće biti locirani u toku automatskog ili ručnog
pretraživanja.
Upotrebite dugme“ ” ili “ ” da biste odabrali
Skeniranje zaštićenih (Scan Encrypted), a zatim
pritisnite dugme“ ” ili “ ”, da podesite ovu postavku
kao „uključeno“ (On) ili isključeno (Off).
Blokada prema uzrastu (opcija) (*)
(*) Ako opciju zemlje (Country) podesite na UK
pri prvoj instalaciji, opcija blokade prema uzrastu
(Maturity Lock) neće biti vidljivia. Ovo podešenje je
moguće samo za EU zemlje.
Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o uzrastu
iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen,
neće prikazati video-audio program.
Blokiranje menija
Kod blokiranja menija možete podesiti blokadu za sve
menije ili za meni instalacije da biste ograničili pristup
ovim menijima. Ako je blokada menija onemogućena,
ne može se slobodno pristupiti sistemu menija.
Upotrebite dugme“ ” ili “ ”da preğete na opciju
Blokada menija. Upotrebite dugme“ ” ili “ ”, da
izaberete režim blokade menija.
Srpski - 46 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 46
27.09.2011 11:05:36
ONEMOGUĆEN : Svi meniji su deblokirani.
SVI MENIJI : Svi meniji su dostupni samo uz tačan
ključ. Tako korisnik ne može da dodaje, briše,
preimenuje, kanale i ne može da podešava tajmere.
funkciju možete da koristite samo ako emiter podržava
dodatnu narativnu traku. Upotrebite dugmad ” ili “
da biste ih izabrali. Zatim upotrebite dugmad ”
ili “ , za podešavanje.
MENI INSTALACIJE: Meni instalacije je blokiran.
Tako korisnik ne može da dodaje kanale. Promene
se ažuriraju nakon napuštanja „Menija za
konfiguraciju“.
Podešavanje PINA
Upotrebite dugme“ ” ili “ ” da pređete na opciju
„Podesi PIN”. Pritisnite „OK“ da biste prikazali prozor
“Podesi PIN”. Pomoću numeričkih tastera unesite novi
PIN broj koji ćete još jednom morati da unesete još
jednom radi verifikacije. Fabrički podešen PIN broj je
0000, ako promenite pin broj obavezno ga zapišite i
čuvajte na sigurnom mestu.
Audio opis (Audio Description) (po izboru)
Ova funkcija blokira ili deblokira funkciju audio opisa
pritiskom na dugme“ ” ili “ ”,
Željeni jezik (Preferred Language) (po
izboru)
Pritiskanjem dugmadi “ ” ili “ ”, menja se željeni
jezik audio opisa.
Ovo podešenje može da se koristi samo ako je
dostupno.
Relativna jačina zvuka (Relative Volume)
(po izboru)
Podešavanje vremena (opcija)
Pritiskanjem dugmadi “ ” ili “ ”, u Meniju za
konfiguraciju (Configuration Menu) oznaèite taèku
Podešavanja vremena (Time Settings).
Pritisnite “OK” i prikazaće se podmeni Podešavanje
vremena
na ekranu. Biće dostupne opcije Akutelno vreme
(Current Time), Podešavanje vremenske zone (Time
Zone Setting) i Vremenska zona (Time Zone).
Korišćenjem ove opcije, nivo jačine zvuka audio opisa
može se povećavati ili smanjivati relativno u odnosu
na opštu jačinu zvuka.
Jezik
U ovom meniju korisnik može da podesi željeni jezik.
Jezik se menja pritiskom na dugme „OK“.
Označite Podešavanje vremenske zone (Time Zone
Setting) dugmadima“ ” ili “ ” Vremenske zone se
podešavaju dugmadima“ ” ili “ ”, Mogu se podesiti
na AUTO ili RUČNO (MANUAL).
Kada odaberete AUTO, opcije Aktuelno vreme
(Current Time) i Vremenska zona (Time Zone)
neće biti dostupne za podešavanje. Ako kao opciju
Podešavanje vremenske zone (Time Zone Setting)
odaberete RUČNO (MANUAL), mogu se menjati i
vremenske zone:
• Pritiskanjem na“ ” ili “ ”odaberite Vremenska
zona.
Pomoću dugmadi “ ” ili “ ”, promenite Vremensku
zonu (Time Zone) od GMT-12 do GMT+12. Aktuelno
vreme (Current Time) na vrhu liste menija će se
menjati u skladu sa izabranom zonom.
Audio opis (Audio Description) (po izboru)
Audio opis se odnosi na dodatnu narativnu traku za
slepe i gledaocima sa oštećenim vidom, za vizelne
medije, uključujući televiziju i filmove. Narator izgovara
opis za vreme prezentacije, opisujući šta se dešava na
ekranu za vreme prirodnih pauza u zvuku (a ponekad
za vreme dijaloga, kada se to smatra potrebnim). Ovu
Meni: pokazuje jezik sistema.
Željene
Ove postavke će biti korišćene ako postoje. U
suprotnom će biti korišćene trenutne postavke.
• Audio: pritiskanjem na“ ” ili “ ”, odaberite jezik
zvuka.
• Titl: promenite jezik titla pomoću dugmeta “ ” ili “
”, Titlovi će biti na izabranom jeziku.
Srpski - 47 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 47
27.09.2011 11:05:37
• TItlovi za film (opcija) • Da bi titlovi bili pravilno
prikazani, koristite ovo podešenje da izaberete jezik
titla za film. Pritiskom na dugme“ ” ili “ ”, izaberite
željenu jezičku opciju.
• Vodič: pritiskanjem dugmeta “ ” ili “ ”, odaberite
jezik vodièa.
Trenutni
• Audio: ako je jezik zvuka podržan, promenite jezik
zvuka pritiskanjem dugmeta“ ” ili “ ”,
• Titl: ako je jezik titla podržan, promenite jezik titla
pomoæu dugmeta“ ” ili “ ”, Titlovi će biti na
izabranom jeziku
Automatsko skeniranje kanala (ponovno
štimanje)
Napomena: Ako je opcija Zemlja (Country) postavljena na
Dansku (Denmark), Švedsku (Sweden), Norvešku (Norway) ili
Finsku (Finland), meni Podešenje jezika (Language Settings)
fukcioniraće na sledeći način:
Na ekranu će se pojaviti sledeća poruka:
Automatsko skeniranje se startuje pritiskanjem
dugmeta “OK” kada je stavka Automatsko skeniranje
kanala označena.
Podešenja jezika (Language Settings)
Označite Da ili Ne pomoću dugmeta“ ” ili “ ” i
pritisnite dugme OK.
Ako odaberete „Yes“ (Da), automatska pretraga
startuje.
Ako odaberete „Ne“ (No) automatska pretraga se
otkazuje.
Pritiskanjem dugmadi“ ” ili “ ”u Meniju za
konfiguraciju (Configuration Menu) oznaèite taèku
Podešavanje jezika (Language Settings). Pritsnite
“OK” i na ekranu će se prikazati podmeni Podešenje
jezika (Language Settings):
Pritisnite dugme“ ” ili “ ”da biste označili tačku u
meniju koju želite podešavati, a zatim pritisnite “ ” ili
“ ”, da biste je podesili.
Napomene:
• Jezik sistema (System Language) određuje jezik
menija na ekranu.
• Audio Jezik (Audio Language) se koristi za biranje
muzičke podloge kanala.
• Primarna podešenja su prioritetna kada je kod nekog
emitovanja dostupno više mogućnosti. Sekundarna
podešenja su alternative ukoliko prve opcije nisu
dostupne.
Kada završi pretraga za digitalnim kanalima, na
ekranu će se pojaviti poruka za zahtev pretrage
analognih kanala:
Pritisnite dugme „OK“ za pretraživanje analognih
kanala. Na ekranu će se pojaviti sledeći meni za
pretraživanje analognih kanala:
Instalacija
Meni instraliranja uglavnom je namenjen za efikasnije
kreiranje Tabele kanala. Odaberite instalaciju iz menija
Konfiguracija pritiskom na dugme“ ” ili “ ”.
Ovaj meni sadrži sledeće stavke:
(*) Za Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Izaberite Vašu zemlju, jezik i TXT-jezik, pomoæu
dugmeta“ ” ili “ ” i “ ” ili “ ”. Pritisnite taster
„OK“ ili CRVENO dugme za nastavak: Pritisnite
PLAVO dugme za otkazivanje. U toku automatskog
podešavanja prikazaće se sledeći meni:
Srpski - 48 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 48
27.09.2011 11:05:38
Na ekranu se prvo pojavljuje meni za izbor jezika.
Odaberite željenu opciju jezika pritiskom na dugme“
” ili “ ” i pritisnite dugme OK da biste je aktivirali.
Nakon finalizacije APS-a, na ekranu će se pojaviti
tabela programa. U programskoj tabeli videćete
brojeve programa i imena koja su im dodeljena.
Pretraga kanala
Nakon toga, na ekranu će se pojaviti OSD „Prvo
instaliranje“ (First time installation). Pritiskom na
dugme“ ” ili “ ”izaberite zemlju (Country) koju želite
da podesite i pritisnite dugme „OK“. (* samo za EU
zemlje).
Kod ručne pretrage kanala, broj multipleksa se unosi
ručno i traže se kanali samo za taj multipleks. Za svaki
važeći broj kanala, na dnu ekrana se prikazuju nivo i
kvalitet signala.
I kod ručne i kod automatske pretage, već postojeći
kanali se ne memorišu, da bi se izbeglo nepotrebno
dupliranje kanala.
Brisanje liste usluga (Clear Service List) (*)
(*) Ovo podešenje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja
(Country) postavljena na Dansku (Denmark), Švedsku
(Sweden), Norvešku (Norway) ili Finsku (Finland).
Upotrebite ovo podešenje za brisanje memorisanih
kanala. Pritsnite dugme“ ” ili “ ” da biste odabrali
taèku Brisanje servisne liste (Clear Service List), a
zatim pritisnite OK. Na ekranu će se prikazati sledeća
OSD poruka:
Pritisnite dugme „OK“ da započnete instalaciju. Kada
završi pretraga za digitalnim kanalima, na ekranu
će se pojaviti poruka za zahtev pretrage analognih
kanala. Ovaj deo je isti sa uputstvima koja su data u
odeljku Automatsko pretraživanje.
Pregledač medija
• Sa prikažete prozor Pregledač medija, pritisnite
dugme “MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim
izaberite Pregledač medija pomoću dugmeta“ ” ili “
” Pritisni “OK” za nastavak. Biće prikazan sadržaj
menija Pregledača medija (što zavisi od sadržaja na
vašem USB pogonu).
• Takođe, kada priključite USB uređaj, biće prikazan
sledeći ekran:
Za otkazivanje označite NE (NO) i pritisnite OK.
Pritiskanjem dugmadi “ ” ili “ ”, odaberite Da (Yes)
i pritisnite dugme OK za brisanje svih kanala.
Prva instalacija
Korisnik može upotrebiti ovu funkciju za učitavanje
standardnih podešenja, koja su u fabrici uneta u
prijemnik.
Pritiskanjem dugmadi “ ” ili “ ” odaberite DA (YES),
a zatim pritisnite dugme OK. Prikazaće se pregledač
medija.
Da bi se instalirala fabrička podešenja, označite tačku
menija „Prva instalacija“ i pritisnite dugme „OK“, nakon
čega ćete biti upitani da li podešenja treba brisati ili ne.
Ako pritiskanjem dugmeta “OK” odaberete „Da“ (Yes)
dok je „Da“ (Yes) označeno, izbrisaće se postojeća
tabela kanala.
Zatim ćete biti upitani da potvrdite brisanje svih kanala
i postavki:
• Možete da reprodukujete muziku, slike i video
datoteke sa USB memorijske kartice.
Ako izaberete Da i pritisnete dugme „OK“, postojeća
tabela kanala će biti obrisana. Kada učitate fabrička
podešenja, prikazaće se meni „Prva instalacija“.
Napomena: Ako USB stik utaknute za vreme analognog
režima rada, TV aparat će se automatski prebaciti u digitalni
TV režim.
Napomena: Neki USB kombatiblni uređaji možda nisu
podržani.
Srpski - 49 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 49
27.09.2011 11:05:39
Napomena: Ako se USB memorija ne prepozna nakon
uključivanja/isključivanja ili prve instalacije, izvadite USB
uređaj i uključite/isključite televizor. Ponovo umetnite USB
uređaj.
Slajd šou (Zeleno dugme) : pokreće slajd šou
koristeći sve slike u direktorijumu.
Opcije za slajd šou
Reprodukcija MP3 datoteka
Pauza (Žuto dugme) : Pauzira slajd šou.
Nastavi (Zeleno dugme) : Nastavlja slajd šou.
Reprodukuj ovo (dugme OK) : Reprodukuje
izabranu datoteku.
Prethodno/Sledeće (Dugmad za levo/desno) :
Skače na prethodnu ili sledeću datoteku slajd šoua.
Reprodukuj (zeleno dugme) : Reprodukuje
sve medijske datoteke u direktorijumu počev od
izabrane.
Rotiraj (Dugmad za program gore/dole) : Rotira
sliku pomoću dugmeta gore/dole.
Pauza (Žuto dugme ) : Pauzira reprodukciju
datoteke.
Mešaj (dugme INFO) : Pušta datoteke nasumično.
Ako je omogućen režim slučajnog izbora, funkcija
prethodno/sledeće će takođe prelaziti na datoteke
po slučajnom izboru.
Mešaj (Crveno dugme) : Neprekidno prikazuje
datoteke iz trenutnog direktorijuma po slučajom
uključuje označenu ikonu.
redosledu, a ikona
Ako se u toku prikazivanja slajdova omogući režim
slučajne reprodukcije, sledeće slike će biti birane
po slučajnom redosledu (Ako funkcija petlje nije
omogućena, slajd šou će se zaustaviti na kraju.
Ako je omogućena funkcija petlje, nakon završetka
slajd šoua, njegovo prikazivanje će se uvek iznova
ponavljati).
Petlja (Plavo dugme) Pušta datoteku u više
navrata.
Petlja : Slajd šou se neprekidno prikazuje, a ikona
uključuje označenu ikonu.
Skoči (tasteri 1...9) : Prelaz na izabrani fajl pomoći
numeričkih tastera
Info: Aktivira traku zadataka.
Stop (Crveno dugme ) : Zaustavlja reprodukciju
datoteke.
Prethodno/Sledeće(Dugmad za levo/desno): Jumps
to previous or next file to play.
EXIT : Vraća na listu datoteka.
Video reprodukcija
Gledanje JPG datoteka
Reprodukuj (crveno dugme) : Pokreće reprodukciju
video zapisa.
Stop (Plavo dugme) : Zaustavlja reprodukciju video
zapisa.
Pauza (OK dugme) : Pauzira reprodukciju video
zapisa.
Premotaj unazad (Kursor levo) : Ide unazad.
Premotaj unapred (Kursor Desno) : Ide unapred.
Skoči (tasteri 1...9) : Prelaz na izabrani fajl pomoći
numeričkih tastera.
OK : (OK dugme) prikazuje izabranu sliku na celom
ekranu
Meni (dugme M) : Podešava titl/zvuk.
• Možete da aktivirate titlove tako što ćete pritisnuti
dugme “OK” pre pokretanja reprodukcije ili pomoću
dugmeta “MENU” u toku reprodukcije.
Srpski - 50 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 50
27.09.2011 11:05:39
Napomena:
-U nekim slučajevima, izabrani titlovi možda neće biti pravilno
prikazani.
-Da bi titlovi za filmove bili pravilno prikazani, treba da
podesite jezik za “Titl za filmove” (Movie Subtitle). Pogledajte
odeljak “Titl za filmove” u delu “Podešavanje jezika” za izbor
jezika titla za filmove.
Pritisnite dugme
prethodni meni.
STOP(PLAVO) da pređete na
Sistem menija analognog TV
aparata
igre na „uključeno“ ili „isključeno“. Kada je „Režim
igre“ podešen na „uključeno“, učitaće se određena
podešenja za režim igre koja su optimizovana za
bolji video kvalitet.
Takođe, kada je Režim igre uključen, podešenja Režim
slike, Kontrast, Svetlost, Oštrina, Boja i Temperatura
boje su nevidljiva i onemogućena.
Napomena:
Kada je Režim igre uključen, dugme na daljinskom
upravljaču za biranje režima slike nema funkciju.
Zumiranje slike
Pritiskanjem na dugme“ ” ili “ ” odaberite Zumiranje
slike.
Meni slike
Pomoću dugmeta“ ” ili “ ”.promenite zumiranje slike
na Auto, 16:9 ili 4:3.
Resetovanje
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Resetovanje.
Pritisnite
dugme“ ” da biste resetovali režim slike na fabričko
podešenje.Na ekranu će se prikazati poruka
“RESETOVANJE” (RESETTING).
Meni zvuka
Režim
Za potrebe gledanja možete podešavati odgovarajuću
opciju režima.
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Režim.
Pritisnite na “ ” ili “ ”. da biste odabrali jednu od
ovih opcija: Prirodna, Bioskopska, Korisnička i
Dinamička.
Ako izaberete opciju korisnika, možete da podesite
režim u skladu sa željenim podešenjima.
Kontrast /Osvetljenje/Oštrina/Boja/Nijansa
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” označite željenu opciju.
Pritisnite dugme“ ” ili “ ”. da biste podesili nivo.
Jačina zvuka
Napomena: Nijansa kao opcija se može videti samo
kada TV aparat primi NTSC signal.
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Jačina zvuka.
Pritisnite taster “ ” ili “ ” da biste promenili nivo jačine
zvuka.
Temperatura boje
Pritisnite dugme“ ” ili “ ” da biste izabrali Temperturu
boje (Colour Temperature). Pritisnite na “ ” ili “
”. da biste odabrali jednu od ovih opcija: Normalno
(Normal), Toplo (Warm) i Hladno (Cool).
Ekvilajzer
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ”odaberite Ekvilajzer.
Pritisnite dugme “ ” . da vidite meni ekvilajzera.
Napomena:
• za normalne boje odebarite opciju Normalno.
• podešenje opcije Toplo daje belim bojama malo
crvenkasti akcenat.
• podešenje opcije Hladno daje belim bojama malo
plavkasti akcenat.
Režim igre (Game Mode)
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Režim
igre. Pomoću dugmeta“ ” ili “ ”. podesite Režim
Srpski - 51 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 51
27.09.2011 11:05:40
Pritisnite dugme “ ” ili “ ” da biste prešli na unapred
definisana podešenja. U režimu ekvilajzera, podešene
vrednosti se mogu promeniti na Balansirano , Muzika ,
Govor , Film i Korisnik .
Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na dugme “ ” ili
“ ” i povećavajte ili smanjujte frekvenciju pritiskom na
dugme“ ” ili “ ”.
Pritisnite taster MENU da biste se vratili u prethodni
meni.
Napomena: Podešavanja u meniju ekvilajzera mogu se
menjati samo kada je režim ekvilajzera postavljen na
Korisnik.
Balans
Ovo podešavanje se koristi za isticanje balansa levog ili
desnog zvučnika.
Pritiskom na dugme ” ili “ odaberite Balans. Pritisnite
taster “ ” ili “ ” da biste promenili nivo balansa. Nivo
balansa se može podešavati između -50 i 50.
Režim zvuka (Sound Mode)
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Režim zvuka.
Pomoću dugmeta “ ” ili “ ” možete birati režim Mono,
Stereo, Dual I ili Dual II, ali samo ukoliko odabrani kanal
podržava taj režim.
AVL
Tajmer za isključivanje
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Tajmer za
isključivanje. Pritisnite dugme “ ” ili “ ”da biste
podesili Tajmer za isključivanje.
Tajmer se može programirati između Isključeno (Off)
i 2 sata (120 minuta) u koracima od 10 minuta.
Ako je Tajmer isključivanja aktiviran, na kraju
odabranog vremena, TV automatski prelazi u režim
pripravnosti.
Blokada za decu
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ”odaberite Blokada
za decu.
Pritisnite dugme “ ” ili “ ” da biste podesili blokadu
za decu na uključenoili isključeno. Kada je izabrano
“uključeno” (On), TV aparat se može kontrolisati
samo putem daljinskog upravljača. U tom slučaju,
dugmad na komandnoj tabli, osim dugmeta za
režim pripravnosti/uključivanje, neće raditi. Kada je
aktivirana Blokada za decu, možete da postavite
TV u režim pripravnosti putem dugmeta za režim
pripravnosti / uključivanje. Da biste ponovo uključili
televizor, potreban vam je daljinski upravljač.
Zato, ako pritisnete neko od ovih dugmadi kada se na
ekranu ne vidi prikaz menija, na ekranu će se prikazati
„Uključena blokada za decu“.
Funkcija automatskog ograničavanja zvuka (AVLAutomatic Volume Limiting), podešava zvuk da biste
zadržao nivo izlaza, između programa (na primer, nivo
jačine kod reklama je obično veći nego kod ostalih
programa).
Jezik
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ”odaberite AVL. Pritisnite
dugme“ ” ili “ ” da biste podesili AVL na „uključeno“ ili
„isključeno“.
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Resetovanje.
Pritisnite dugme “ da biste resetovali režime slike na
fabrička podešenja. Na ekranu će se prikazati sledeći
„RESETOVANJE“ (RESETTING).
Kada je režim zumiranja podešen na AUTO,
TV će podesiti režim zumiranja u skladu sa
emitovanim signalom. Ako nema WSS ili informacije
o proporciji slike, TV će onda koristiti ovu postavku
za prilagođavanje. Pritisnite dugme“ ” ili “ ”da
odaberete Osnovno zumiranje (Default Zoom).
Osnovno zumiranje (Default Zoom) možete da
podesite na 16:9 ili 4:3 pritiskom na dugme“
” ili “ ”.
Meni opcija
Plava pozadina
Resetovanje
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ”odaberite Jezik.
Koristite dugme“ ” ili “ ”odaberite Jezik.
Podrazumevani zum
Ako je signal slab ili ne postoji, TV aparat će
automatski preći na plavi ekran. Da biste to omogućili,
podesite Plavu pozadinu na “uključeno”.
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Plava
pozadina. Pritisnite dugme “ ” ili “ ”da biste Plavu
pozadinu podesili na „uključeno“ ili „isključeno“.
Vreme prikazivanja menija
Da biste podesili specifično vreme prikazivanja
ekranskih menija, podesite vrednost za ovu opciju.
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Vreme
prikazivanja menija. Pritisnite dugme “ ” ili “ ”da
Srpski - 52 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 52
27.09.2011 11:05:41
biste promenili vreme prikazivanja menija na 15 sek,
30 sek ili 60 sek.
TXT (teletekst) jezik
Meni izvora
Izaberite šestu ikonu pritiskom na dugme“ ” ili “ ”
.Na ekranu se pojavljuje meni izvora
Pritisnite dugme“ ” ili “ ” da biste podesili TXT
jezik (TXT Language). Pritisnite dugme “ ” ili “ ” da
biste promenili Jezik teleteksta (Teletext language)
u Zapadni, Istočni, Ćirilični, Turs/Grč, Arapski ili
Persijski.
Ext izlaz
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Ext Out.
Pritisnite dugme“ ” ili “ ” da biste podesili Ext Out
na „uključeno“ ili „isključeno“.
Napomena:
Za kopiranje sa DVD-a ili videorekordera treba da izaberete
željeni izvor iz menija izvora i postavite EXT Out na
“uključeno” u meniju funkcija.
Opcija Spoljni izlaz (Ext Out) bi trebalo da bude
uključena (On) da bi se koristila funkcija Tajmeri
(Timers) u DTV režimu.
Automatsko isključivanje televizora
Pritisnite dugme “ ” ili “ ” da biste izabrali Automatsko
isključivanje televizora (Auto Tv Off). Pomoću dugmeta
“ ” ili “ ” podesite funkciju Automatskog isključivanja
televizora (Auto Tv Off) na Isklj. (Off),1H,2H,3H,4H,5H
ili 6H.
Možete da podesite vreme za funkciju automatskog
isključivanja i nakon postizanja podešenog vremena
TV će se isključiti.
U meniju izvora, označite neki izvor pritiskom na
dugme “ ” ili “ ” i pređite u taj režim pritiskom na
dugme ““. Opcije izvora su: TV, DTV/USB, EXT,FAV,
HDMI, YPbPr i PC-VGA. Pomoću dugmeta“ ” ili “
”možete da ga uključite ili isključite. Ako je izabrana
opcija Isklj. (Off), ovaj izvor se ne pojavljuje u OSD
meniju kada pritisnete dugme “
” na daljinskom
upravljaču.
Napomena: Kada povežete opcione spoljne sisteme na
Vaš TV aparat, treba da izaberete potreban ulaz da biste
gledali sliku sa tog izvora.
Napomena: YPbPr režim može da se koristi samo ako
povežete uređaj koji imaYPbPr izlaz preko PC-VGA ulaza
Pozadinsko osvetljenje (opciono)
sa YPbPr na PC kabl (YPbPr kabl nije isporučen).
Ova postavka kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja.
Izaberite Pozadinsko osvetljenje pritiskom na taster
“ ” ili “ ” Pritisnite dugme“ ” ili “ ” button da
podesite Pozadinsko osvetljenje na Srednje,
Maksimum ili Minimum.
Instalacioni meni
Program
Pritiskom na dugme
” ili “
odaberite Program.
Koristite dugme “ ” ili “ ”da izaberete programski
broj. Unesite lozinku putem numeričkih tastera na
daljinskom upravljaču. Postoji memorija od 200
programa, između 0 i 199.
Područje
Opseg možete birati kao C ili S. Pritisnite dugme“ ”
ili “ ”da biste odabrali Opseg.
Srpski - 53 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 53
27.09.2011 11:05:43
Kanal
Kanal se može promeniti dugmetom“ ” ili “ ” ili
numeričkim dugmadima.
Sistem boja
Pritiskom na CRVENO dugme, možete memorisati
naziv.
Premeštanje (Move)
Pritiskom na dugme “ ” ili “ ” odaberite Sistem boja.
Pomoću dugmeta “ ” ili “ ” promenite sistem boja na
AUTO, PAL ili SECAM.
Pomoću navigacionih tastera odaberite program koji
želite da pomerite. Pritisnite ZELENI taster. Pomoću
dugmadi za kretanje, premestite odabrani program na
željeno mesto i ponovo pritisnite ZELENO dugme.
Sistem zvuka
Brisanje
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Sistem zvuka.
Pomoću dugmeta“ ” ili “ ”, možete promeniti sistem
zvuka u BG, DK, I, L ili L.
Fino podešavanje
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ”odaberite Fino
podešavanje. Pritisnite dugme“ ” ili “ ”radi
podešavanja.
Pretraga
Da biste obrisali neki program, pritisnite ŽUTI taster.
Ponovnim pritiskom na ŽUTI taster, odabrani program se
briše iz programske liste, a ostali programi se pomeraju
za jedno mesto naviše.
APS (Automatski sistem programiranja)
Kada pritisnete PLAVO dugme za pokretanje
automatskog podešavanja, na ekranu će se pojaviti
meni Automatski sistem programiranja.
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Pretraga.
Pritisnite dugme“ ” ili “ ” da biste započeli sa
traženjem programa. Željenu frekvenciju možete
upisati i preko numeričkih tastera dok je stavka
Pretraga označena.
Memorisanje (Store)
Pritiskom na dugme“ ” ili “ ” odaberite Memorisanje
(Store). Pritisnite dugme“ ” ili OK da biste
memorisali podešenja. Na ekranu će se prikazati
“Memorisano”.
Tabela programa
Izaberite Tabelu programa pritiskom na dugme“ ” ili
“ ”. Pritisnite “ ”da biste prikazali Tabelu programa
Pritisnite dugme“ ” ili “ ”da biste izabrali svoju
zemlju. Ukoliko želite napustiti funkciju A.P.S.,
pritisnite PLAVI taster.
Kada pritisnete dugme OK ili CRVENO dugme za
pokretanje automatskog podešavanja, svi saèuvani
programi æe biti obrisani, a TV æe tražiti dostupne
kanale. U toku pretrage prikazaće se sledeći OSD:
Pomeranjem kursora u četiri pravca, možete stići do 20
programa na istoj stranici. Pritiskanjem navigacijskih tastera
možete prelistavati stranice na gore ili na dole da biste
videli sve programe u TV režimu (osim u AV režimu). Pod
dejstvom kursora, program se bira automatski.
Naziv
Da biste promenili ime odabranog programa, odaberite
program i pritisnite CRVENO dugme.
Kad god pritisnete PLAVI taster, funkcija APS
se zaustavlja, a na ekranu se pojavljuje Tabela
programa.
Ako sačekate do kraja APS-a, prikazaće se
Tabela programa sa pronađenim i memorisanim
programima.
Prvo slovo odabranog naziva će biti označeno. Pritisnite
dugme “ ” ili “ ” da biste promenili to slovo, a zatim
pritisnite dugme ” ili “ da biste birali druga slova.
Srpski - 54 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 54
27.09.2011 11:05:44
Sistem menija PC-VGA režima
Za povezivanje računara na TV aparat pogledajte
odeljak “Povezivanje LCD TV aparata na
računar”.
Za prebacivanje na PC-VGA izvor, pritisnite dugme
“SOURCE” na daljinskom upravljaču i odaberite PC
ulaz. Možete koristiti i meni “Izvor” za prebacivanje
u PC režim.
Napomena: Podešenja menija PC-VGA režima na
raspolaganju su samo kada je TV priključen na PCVGA izvor.
Meni za PC-VGA položaj
Odaberite prvu ikonu pritiskom na dugme“ ” ili “ ”
Na ekranu će se pojaviti meni PC položaj
pomoću metode pokušaja i greške, ovom opcijom
možete postići jasnu sliku.
Izaberite stavku Faza pomoću dugmeta “ ” ili “ ”
Podešavajte vrednost pomoću dugmeta “ ” ili “ ”.
Takt piksela
Podešavanje takta piksela ispravlja smetnje koje
se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto
intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi
ili tekst u manjim fontovima.
Izaberite stavku Takt piksela korišćenjem dugmeta “
” ili “ ” . Podešavajte vrednost pomoću dugmeta“
” ili “ ”.
Meni PC-VGA slike
Da biste podesili elemente PC slike, uradite
sledeće:
Pritisnite dugme“ ” ili “ ” da biste odabrali drugu
ikonu. Na ekranu će se pojaviti meni PC slike.
Podešenja za kontast , osvetljenost , temperaturu
boje i režim igrica u ovom meniju su identična
podešenjima koja su definisana za režim TV slike u
delu “Sistem menija analogne TV”.
Napomena: Ako Temperaturu boje podesite na “Korisnik”,
možete ručno da podesite R, G, B postavke.
Podešavanja zvuka, opcija i izvora su identična podešenjima
objašnjenim za sistem menija analogne televizije.
Auto-položaj
Ako pomerite sliku horizontalno i vertikalno u neželjeni
pložaj, upotrebite ovu opciju da biste sliku automatski
vratili u pravilan položaj. Ova postavka automatski
optimizuje displej.
Izaberite stavku Automatsko podešivanje pomoću
dugmeta “ ” ili “ ” Pritisnite taster OK ili“ ” ili “ ”.
Upozorenje: Obezbedite da se automatsko
podešavanje vrši sa slikom prikazanom na celom
ekranu da bi se osigurali najbolji rezultati.
H (horizontalni) položaj
Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne
strane ekrana.
Odaberite stavku H položaj pomoću dugmeta“ ” ili “
” Podešavajte vrednost pomoću dugmeta “ ” ili “ ”.
V (vertikalni) položaj
Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do
dna ekrana.
Odaberite stavku V položaj pomoću dugmeta“ ”
ili “ ” .Podešavajte vrednost pomoću dugmeta “
” ili “ ”.
Faza
Prikazivanje TV-informacija
Kada unesete novi program ili kada pritisnete dugme
“INFO”, na ekranu se prikazuju Programski broj,
Ime programa, Indikator zvuka i Režim zumiranja.
Kad ste u DTV režimu i pritisnete dugme “ ” ili “ ”
prikazaće se informacije o prethodnom ili sledećem
programu. Za prebacivanje na program koji se
prikazuje, jednostavno pritisnite dugme OK.
Funkcija isključivanja zvuka
Pritisnite dugme “ ”da biste onemogućili zvuk.
U gorenjem delu ekrana prikazaće se indikator
isključenog zvuka.
Za otkazivanje isključivanja zvuka imate dve
mogućnosti, prva je da pritisnete dugme “ ” , a
druga da povećate jačinu zvuka.
Biranje režima slike
Pritiskom na dugme PRESETS, možete da promenite
postavke Režima slike u skladu sa vašim zahtevima
za gledanje. Dostupne opcije su Dinamički, Neutralni
i Bioskop.
Napomena: Ova opcija se ne može podešavati u PC-VGA
režimu.
U zavisnosti od rezolucije i frekvencije skeniranja
koje unesete u TV aparat, slika na ekranu može
biti zamućena ili sa smetnjama. U takvom slučaju,
Srpski - 55 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 55
27.09.2011 11:05:45
“SCREEN” Proširivanje
Režimi zumiranja
Možete menjati proporciju slike (veličinu slike) TV
aparata za gledanje u različitim režimima zumiranja.
Pritisnite dugme “SCREEN” da biste direktno
promenili režim zumiranja.
Dole su navedeni dostupni režimi zumiranja.
Jednom pritisnite da biste povećali gornju polovinu
stranice, pritisnite ponovo da biste povećali donju
polovinu stranice. Pritisnite ponovo za povratak u
normalnu veličinu.
“
” Otkrivanje
Pokazuje skrivene informacije (npr., rešenja igara).
Napomena:
U režimima YPbPr i HDMI, kod rezolucija 720p-1080i,
dostupan je samo režim 16:9.
Režim zumiranja se ne može menjati za vreme PC-VGA
režima.
Automatski
Kada se izabere AUTO, proporcija slike biće
podešena prema informacije sa izabranog izvora
(ukoliko je dostupno).
Napomena: Auto režim nije dostupan u FAV, SCART
i TV izvorima.
16:9
Ovo ravnomerno rasteže levu i desnu stranu normalne
slike (odnos širine i visine 4:3), da bi se ispunio široki
ekran.
.
• Za slike sa proporcijom 16:9, koje su stisnute u
normalnu sliku (proporcija 4:3), primenite režim 16:
9 da biste vratili sliku u normalni oblik.
4:3
Koristite za gledanje normalne slike (proporcija slike
4:3) jer je to njen originalni oblik
“OK” Zadržavanje
Prema potrebi zadržava stranicu teksta. Pritisnite
ponovo, da biste nastavili.
“ ” Podstranice / vreme
Bira eventualno dostupne podstranice kada je teletekst
aktiviran. Kada teletekst nije aktiviran i ako program
prenosi teletekst, prikazuje se info o vremenu.
P+ / P- i brojevi (0-9)
Pritisnite da biste odabrali stranicu.
Napomena: Većina TV stanica koristi šifru 100 kao svoju
indeksnu stranicu.
Dugmad u boji
(CRVENO/ZELENO/ŽUTO/PLAVO)
Vaš TV podržava i sistem za BRZI TEKST i sistem za
TOP-TEKST. Kada su ovi sistemi dostupni, stranice
su podeljene u grupe ili teme.
Kada je dostupan sistem BRZI TEKST, odeljci u
stranici teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se
birati pritiskanjem obojenih tastera. Pritisnite neko
obojeno dugme, koje odgovara Vašim potrebama.
Pojaviće se pisani tekst u boji, pokazujući koji od
obojenih tastera da koristite kada postoji prenos TOPteksta. Pritiskanjem komandi P - ili P + zahtevaće se
sledeća, odnosno prethodna stranica.
Podnaslov teleteksta (samo u režimu
analogne TV)
.
Teletekst
Sistem teleteksta je dostupan ako ga vaša televizija
podržava Sistem teleteksta prenosi na vaš TV aparat
informacije kao što su vesti, sport i vremenska
prognoza. Primetite da ako se signal pogorša, na
primer zbog slabih/loših vremenskih uslova, mogu
se pojaviti neke tekstualne greške ili režim teleteksta
neće funkcionisati.
Ako pritisnete dugme “SUBTITLE”, u donjem desnom
uglu ekrana prikazivaće se podnaslov teleteksta (ako
postoji). MoŽete da podesite željenu opciju tako što
ćete je prvo označiti pomoću dugmeta “ ” ili “ ”, a
zatim pritisnuti dugme OK.
Dole su navedena dugmad za funcije teleteksta:
“
” Uključivanje-Miks
Aktivira režim teleteksta kada ga jednom pritisnete.
Postavlja ekran teleteksta preko programa.Ponovnim
pritiskanjem otkazuje se režim teleteksta.
“RETURN” Indeks
Bira indeksnu stranicu teleteksta.
Srpski - 56 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 56
27.09.2011 11:05:46
Saveti
Perzistencija slike
Imajte u vidu da, kada prikazujete neprekidno istu
sliku, može doći do pojave senki. Perzistencija slike
na LCD TV-uređaju može nestati nakon kratkog
vremena. Pokušajte na kratko isključiti TV. Da biste
izbegli ovu pojavu, ne ostavljajte ekran duže vreme
sa nepokretnom slikom.
Nema napajanja
Ako Vaš TV-sistem nema napajanje, proverite napojni
kabl i povezivanje na napojnu utičnicu.
Loša slika
Jeste li odabrali pravilan TV sistem? Jesu li Vaš
TV uređaj ili kućna antena postavljeni preblizu
neuzemljene audio opreme ili neonskih svetla, itd.?
Brda i visoke zgrade mogu izazvati duple ili prividne
slike. Ponekad možete poboljšati kvalitet slike
menjanjem pravca antene. Jesu li slika ili teletekst
neprepoznatljivi? Proverite da li ste uneli tačnu
frekvenciju. Ponovo podesite kanale. Kvalitet slike
može oslabiti ako ste istovremeno priključili dva
spoljna uređaja na TV. U tom slučaju, otkačite jedan
od spoljnih uređaja.
Nema slike
Je li antena pravilno priključena? Jesu li utikači čvrsto
umetnuti u antensku utičnicu? Je li antenski kabl
oštećen? Jesu li umetnuti odgovarajući utikači za
antenu? Ako imate nekakvu sumnju, savetujte se sa
Vašim prodavcem.
Nema slike znači da Vaš TV ne prima nikakav prenos.
Da li ste pritisnuli odgovarajuće dugme na daljinskom
upravljaču? Pokušajte ponovo. Uverite se da ste
izabrali pravilan ulazni izvor.
Zvuk
Ukoliko ne čujete nikakav zvuk, proverite da li je “
” pritisnut.
Ukoliko zvuk dolazi samo sa jednok zvučnika,
proverite da ne bi da je balans podešen u jednoj
krajnosti? Pogledajte Meni zvuka.
Daljinski upravljač
TV ne reaguje na daljinski upravljač. Možda su baterije
prazne. U tom slučaju, još uvek možete koristiti
dugmad na donjem delu Vašeg TV aparata.
Izvori ulaza
Ako ne možete odabrati izvor ulaza, moguće je
da nema priključenog uređaja. Ako ste pokušali
da priključite neki uređaj, proverite AV kablove i
povezivanja.
Srpski - 57 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 57
27.09.2011 11:05:46
Prilog A: PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja
Ekran ima maksimalnu rezoluciju 1920 x 1080. Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih video režima
prikazivanja.
Moguće je da Vaš TV ne podržava različite rezolucije. Dole su navedene podržane rezolucije.
Ako prebacite PC u neki režim koji nije podržan, na ekranu će se pojaviti upozoravajući OSD.
Rezolucija
Indeks
Frekvencija
Hor
Ver
Ver (Hz)
Hor
(KHz)
Standard
1
640
480
60
31.5
VESA
2
640
480
72
37.9
VESA
3
640
480
75
37.5
VESA
4
800
600
56
35.2
VESA
5
800
600
60
37.9
VESA
6
800
600
70
43.8
7
800
600
72
48.1
VESA
8
800
600
75
46.9
VESA
9
832
624
75
49.7
MAC
10
1024
768
60
48.4
VESA
11
1024
768
70
56.5
VESA
12
1024
768
72
57.7
13
1024
768
75
60.0
14
1152
864
75
67.5
15
1152
870
75
68.9
MAC
16
1280
768
60
47.7
VESA
17
1366
768
60
47.7
18
1280
960
60
60.0
VESA
19
1280
1024
60
64.0
VESA
20
1280
1024
75
80.0
VESA
21
1600
1200
60
75.0
VESA
22
1680
1050
60
65.3
VESA
23
1920
1080
60
67.5
VESA
VESA
Rezolucije više od 60Hz mogu da ne budu prikazane.
Srpski - 58 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 58
27.09.2011 11:05:47
Prilog B: Kompatibilnost AV i HDMI signala (tipovi ulaznih
signala)
Izvor
EXT-1
(SCART)
FAV
YPbPr
HDMI
Podržani signali
Dostupno
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
24Hz
X
1080P
25Hz
X
1080P
30HZ
X
1080P
50HZ
O
1080P
60HZ
O
(X: Nedostupno, O: Dostupno)
Napomena: U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Problem
može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem,
obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.
Srpski - 59 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 59
27.09.2011 11:05:47
Prilog C: Podržani formati datoteka za USB režim
Mediji
Sufiks
datoteke
.mpg/ .dat/
.vob .mpe
Film
(opcija)
.avi
Muzika
Format
Napomene
Video
Audio
MPEG1
MPEG Layer
1/2/3
MPEG2
MPEG2
XviD/ 3ivx
PCM/MP3/
WMA
XviD verzija do: 1.1.2
MPEG4
PCM/MP3/
WMA
ASP podrška (GMC savijanje ukazuje samo na
podršku 1)
MS ISO
MPEG4
PCM/MP3/
WMA
Podržava SP i ASP
PCM
Frekvencija semplovanja: 8K ~ 48KHz
-
MPEG 1/2
.mp3
(Maksimalna rezolucija/Bit brzina, itd.)
-
Layer 1/ 2/
3 (MP3)
Frekvencija semplovanja: 8K ~ 48KHz, Bit
brzina: 32K~320Kbps
WxH = 14592x12288, do 179 megapiksela
.jpg
Fotografija
Osnovni JPEG
Podržava format: 444/ 440/ 422/ 420/ siva
skala
Progresivni JPEG
Podržava format: 444/ 440/ 422/ 420/ siva
skala
.jpeg
.bmp
.gif
Do 4 megapiksela
.srt
Spoljni
titlovi
(opcija)
.smi
.sub
.psb
Podržava format tekstualne datoteke, ali ne
podržava format slikovne datoteke
.ass
Napomena: Potrebne bit brzine za neke tipove video formata su veće od USB graničnih vrednosti. Zato se neki tipovi video
formata ne mogu reprodukovati.
Informacije za korisnike o odlaganju dotrajale opreme i
baterija u otpad
[Samo za Euvropsku uniju]
Baterijski
proizvodi
Ovi simboli ukazuju na to da oprema na kojima se nalaze ne sme da
se odlaže kao običan kućni otpad. Ako želite da odložite proizvod ili
bateriju, razmislite o sistemima ili objektima za prikupljanje takvog
otpada radi odgovarajućeg recikliranja.
Napomena: Znak “Pb” iznad simbola baterije ukazuje na to da baterija sadrži
olovo.
Srpski - 60 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 60
27.09.2011 11:05:47
Specifikacije
TV EMITOVANJE
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PRIJEMNI KANALI
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
MHEG-5 ENGINE kompatibilan sa ISO/IEC 13522-5 UK engine profil 1
Šasija uređaja u skladu sa ISO/IEC 135818-6 i UK DTT profilom
za UK
Frekventni opseg: 474-850 MHz za UK modele
Digitalni
prijem
170-862 MHz za EU modele
Standard prenosa: DVB-T. MPEG-2
Demodulacija: COFDM sa 2K/8K FFT modom
FEC: svi DVB modovi
Video: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.
BROJ PRETHODNO PROGRAMIRANIH KANALA
200
INDIKATOR KANALA
Prikaz na ekranu (OSD)
RF ANTENSKI ULAZ
75 oma (nebalansirano)
RADNI NAPON
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
Nemački+Nicam Stereo
AUDIO IZLAZNA SNAGA (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
POTROŠNJA STRUJE (W)
60 W (maks)
PANEL
22” široki ekran
DIMENZIJE (mm)
DxŠxV (sa postoljem):
117 x 532 x 376
Težina (kg):
5,55
ŠxDxV (bez postolja):
60 x 532 x 347
Težina (kg):
5,40
Deklaracija o usaglašenosti
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi namenjenoj za upotrebu
u okviru određenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije.Dodatne
informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete da pronađetei na internet strani: www.quadro.rs
Srpski - 61 02_MB47_[SS]_IDTV_NICKEL18_3902UK_22880W_10075882_50201294.indd 61
27.09.2011 11:05:47
Download

LCD-22KM15