Internet i elektronska kominikacija
Internet-Osnovni pojmovi
Iternet (engl. INTERnational NETwork) predstavlja svjetski fenomen razmjene informacija ili kako ga
još nazivaju „mreža nad mrežama“. Sam početak Interneta, datira iz 60-tih godina u SAD, kada je uspostavljen
sa ciljem da se poveže više udaljenih računara i uređaja putem telefonskih linija. Projekat koji je započet 1969.
god., pod nazivom ARPA, predviđao je povezivanje svih bitnijih vojnih, vladinih i naučnih institucija u SAD-u, u
cilju jačanja odbrambene moći. Realizacija projekta u potpunosti je završena 1973 god., kada je nastala prva
računarska mreža, pod nazivom ARPAnet. Poslije toga, prva javna mreža počinje sa radom između dva
računarska centra Yale i City 1981. god.
Od tada pa do danas, ta mreža proširila se na sve kontinente svijeta.
Internet je mreža više miliona računara, koji su povezani tako da se sa bilo kog od njih, na neki drugi računar,
može proslijediti proizvoljna količina informacija. Da bi vaš računar pristupio Internetu, potrebno je da se prvo
poveže sa računarom – serverom Internet provajdera (kao što su INECCO, BLIC, TEOL itd.), najčešće preko
telefonske linije, a pomoću modema.
Provajder je na sličan način (ali bržom vezom) povezan sa svojim provajderom i ta se hijerarhija proteže
naviše. Hijerarhija se završava na nekoliko velikih svjetskih provajdera, povezanim modnim vezama. Internet
nema vlasnika.
Najčešće korišćeni servisi – usluge Interneta su
1. Web stranice-www (world wide web)
2. E-mail-elektronska pošta
Web preglednici
Programi kojima se pregledaju web stranice, nazivaju se web preglednici ili web čitači. Najpoznatiji su: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera...
Internet Explorer je jedan od najkorišćenijih web preglednika danas u svijetu. Naravno prije pokretanja
Internet Explorera (IE) potrebno je uspostaviti konekciju između računara i Internet provajdera. Pokretanje IE-a
vrši se na više načina: jedan je da kliknete dva puta na ikonicu IE na desktopu, a drugi je da kliknete na dugme
Start - Programs i na meniju odaberete opciju Internet Explorer. Na sljedećoj slici, prikazane su alatke koje
možete vidjeti u prozoru Internet Explorer-a, a koje imaju sljedeće značenje:
Slika 1.Izgled komandi u
Internet Explorer-u (IE
verzija 6)-web preglednikčitač
1
Internet i elektronska kominikacija
99
Back (Nazad) – Povratak na prethodno izabranu stranu
Forward (Naprijed) – Povratak na zadnju posjećenu stranu Stop (Zaustavi) –
Zaustavljanje učitavanje tekuće stranice Refresh (Osvježi) – Ponovno
učitavanje stranice
Home (Početna stranica) – Vraćanje na Početnu stranicu Search (Tražiti) –
Pretraživanje interneta po ključnoj riječi
Favorites (Omiljena mjesta) – Otvaranje omiljenih Web lokacija
History (Istorija) – Omogućava da ponovo pregledate stranice koje ste već gledali
Print (Štampanje) - Štampanje trenutno otvorene web stranice
Mail (Pošta) – Otvaranje programa za rad sa elektronskom poštom
Web pretraživači
Pretraživanje podataka na internetu, u današnje vrijeme, nezamislivo je bez upotrebe internet pretraživača.
Internet pretraživač ili web pretraživač je web stranica koja korisnicima omogudava unošenje jedne ili više
ključnih riječi na osnovu kojih u sljede’m koraku prikazuje listu web stranica sa traženim pojmovima.
U mnoštvu internet stranica, bilo bi jako teško da nasumično kucate web adresu stranice sve dok ne bi dobili
ono što tražite. Ako, na primjer, želite da saznate informacije o kulturnim zbivanjima u gradu Banja Luci, a ne
znate
tačnu
web
adresu
prezentacije grada Banja Luke,
bez upotrebe pretraživača, vi
biste nasumično kucali web
adresu u Internet Exploreru koja
sadrži
ime
grada
(npr.
www.banja-luka.com
ili
www.banjaluka.org itd.). Postoji
mnoštvo kombinacija riječi, koje
biste morali unositi da biste došli
do prave adrese. Upotrebom
internet pretraživača, olakšavate
sebi pretraživanje. Dovoljno je
samo da upišete ključne riječi u
pretraživač i on će sam naći
odgovarajuće
web
stranice,
vezane za tu ključnu riječ.
Slika 2.Web pretraživač-Google
Internet svakim danom sve više raste, tj. svakim danom se pojavljuju nove stranice, pa stoga i internet
pretraživači svakim danom ažuriraju svoje baze, tako da su vam nove informacije dostupne u svakom
momentu.
Najpoznatiji internet pretraživači su:
Google – www.google.com
Yahoo – www.yahoo.com
Altavista – www.av.com
Bing – www.bing.com
2
Internet i elektronska kominikacija
Rad sa web preglednicima
Kad upišete web adresu u adresnu traku web preglednika prikazaće se web stranica. Ukoliko ta web
stranica sadrži neke hiperveze prema drugim web stranicama, klikom na hipervezu otvoriće se nova web stranica.
Pri tome se može desiti da se nova web stranica otvori u prozoru stare, tj. da prvu web stranicu više ne vidite.
Ukoliko želite da se nova web stranica otvori u svom prozoru, novom, kliknite desnim klikom na hipervezu, pa na
opciju Open in New Window.
Ugrađeni alati
Ugrađeni alati u web preglednik Internet Explorer su:



Slika 3. Alatke u internet exploreru



1-Standard Buttons – standardna traka sa alatima 
2-Address Bar – adresna traka za upis web adresa 
3-Links – traka sa oznakama (bookmarks, favorites) 
Opcije “nazad” i “naprijed” u navigaciji
U pregledu internet stranica, klikovima na hiperveze, otvaraju se nove stranice. Ukoliko se želite vratiti na
prethodnu stranicu, ne morate pamtiti njenu adresu i unositi je posebno u adresnu liniju, nego možete koristiti
navigacijske strelice “nazad” i “naprijed” koje se nalaze na standardnoj traci sa alatima:
 Back (Nazad) – Povratak na prethodno izabranu stranu 

 Forward (Naprijed) – Povratak na zadnju posjećenu stranu 
Favorites-Bookmarks-Označavanje stranice
U Favorites/Bookmarks fasciklu spremate samo web adresu željene web stranice, što znači da je nećete moći
pregledati ako se niste spojili na Internet (ako niste online).
Ako želite da spremite web adresu stranice u Favorites/Bookmark, uradite sljedeće:
Slika 4.Označavanje stranice
3
Internet i elektronska kominikacija
Pretraga web-baziranih enciklopedija i rječnika
Na internetu postoje web-bazirane enciklopedije i rječnici koji se mogu koristiti. Većina tih servisa je
besplatna.
Jedna od najpoznatijih enciklopedija je Wikipedia – slobodna enciklopedija koja je otvorenog tipa, tj. njene
sadržaje mogu kreirati svi, tako da u nekim slučajevima nije potpuno ni tačna.
Pretraživanje Wikipedie: otvorite glavnu stranicu (www.wikipedia.org) i upišite pojam koji tražite u polje za
pretraživanje.
Polje za
pretraživanje
Slika 10. Početna stranica Wikipedie za korisnike iz BiH
Interni linkovi na Wikipediji su označeni plavom bojom, za članke koji postoje; crveni linkovi predstavljaju
članke koji još uvijek nisu napisani.
Jako poznata je i enciklopedija Britannica, i ona se može pretraživati po naslovima, ali i po unesenom pojmu
u polje Search- slika 11
Polje za
pretrživanje
Slika 7-82 Enciklopedija Britannica
Online rječnici, kao i “prevodioci” cijelih web stranica, su takođe vlo zastupljeni servisi na internetu.
Navešdemo neke od njih:
ttp://recnik.krstarica.com/
Slika 12 Stranica za online
prevođenje
4
Internet i elektronska kominikacija
http://translate.google.com
Slika 13. Google translator – 52 jezika
Preuzimanje materijala sa interneta
U ovom poglavlju vidjećemo kako se web stranice spremaju na računar, kako se spuštaju fajlovi sa web stranice na
računar (engl. Download), zatim kopiranje i ljepljenje teksta, slika i URL adrese sa web stranice u dokument, kao i
pripremu prije štampanja i štampanje web stranice.
Snimanje fajlova
Spremanje web stranice je vrlo korisno kada trebate da informacije koje ste pronašli na internetu
prebacite nekoj drugi osobi (koristeći bilo koji prenosni medij - USB memorija, CD medija, floppy disk i sl.). Isto
tako, ako ste pronašli neke informacije, a želite kasnije da ih pregledate, spremanje stranice vam može
pomoći.
U današnje vrijeme, sve veći broj korisnika posjeduje stalni pristup Internetu (24-satni online pristup),
pa za ponovno pregledavanje neke stranice koriste Bookmarks, odnosno Favorites fascikle.
Međutim, korisnici koji nemaju stalan pristup Internetu, tj. koriste dial-up pristup, spremanjem stranica mogu
doći do sadržaja stranice i kad su offline (nisu povezani na Internet), te na taj način uštedjeti i na potrošnji
telefonskih impulsa.
Stranicu koju ste pronašli možete spremiti na sljedeći način:
 u meniju, kliknite na opciju File 


izaberite opciju Save As
Slika 14. Snimanje web stranice na računar
5
Internet i elektronska kominikacija

u dijalog-okviru "Save Web Page" odaberite mjesto na računaru gdje dete sačuvati web
stranicu (polje „Save In“), dajte joj novo ime ako želite, i u polju "Save As Type" izaberite tip
datoteke.
U polju "Save As Type" postoje 4 opcije:
 Webpage, complete (*.htm;*.html) - ovom opcijom se čuva cijeli sadržaj stranice sa izgledom kao i
izvorna stranica, ali kao .htm fajl (datoteka) u njenoj vezanoj fascikli u kojoj je smješten sadržaj
stranice.
 Web Archive, single files (*.mht) - ovom opcijom se čuva cijeli sadržaj stranice sa izgledom, kao i
izvorna stranica, ali kao jedan fajl 
 Webpage, HTML only (*.htm,*.html) - ovom opcijom se čuva stranica tako da de se na njoj pojaviti
samo tekst i okviri od slika i to u novom rasporedu (tj. nede se nalaziti na istoj poziciji kao na izvornoj
stranici) 
 Text File (*.txt) - ovom opcijom se čuva samo tekst sa stranice u .txt datoteci 
Napomena: Kada spremate web stranicu, spremićete samo onu stranicu koju trenutno vidite, odnosno nećete
moći vidjeti podstranice, kao što nećete modi otvoriti bilo koju hipervezu koja se nalazi na toj stranici, ako ste
offline.
Kad ste sačuvali svoju stranicu, na vrlo lak način je možete i prebaciti na neki prenosni medij. Jednostavnim
klikom desnim tasterom miša, na fasciklu u kojoj ste sačuvali stranicu, dobijate opcije Copy, odnosno Paste.
Na ovaj način stranicu možete kopirati na USB memoriju, floppy disk ili bilo koje drugo mjesto na vašem
računaru. Ako želite da spremljenu stranicu sačuvate na CD ili DVD medij, onda morate koristi program za
narezivanje ovakvih tipova medija (kao, na primjer: Nero Burning Rom, Roxio, BurnQuick, Cheetah itd...).
7.5.1.2 Spuštanje –Download fajlova sa web stranice
Spuštanje fajlova sa web stranice (poznatije kao Download), se vrši na sljededi način:
Korištenjem internet pretraživača, pronađite fajl koji želite da skinete (za primjer smo uzeli spuštanje fajla
“Modul 1 – Sadržaj” sa www.ecdl.ba stranice)
Klikom na link otvoride se dijalog File Download.
Slika 15. Dijalog prozor “File Download”
U dijalogu File Download imate ponuđene tri opcije:
 klikom na dugme Open fajl de odmah početi da se spušta i kad se završi spuštanje, automatski će se
6
Internet i elektronska kominikacija
otvoriti u odgovarajudem programu (u ovom slučaju u programu Word). Otvoreni fajl možete spremiti
korištenjem opcije Save as u samom programu.



klikom na dugme Save otvoride se dijalog Save As u kome dete izabrati lokaciju na računaru gdje želite
da spustite i spremite fajl (podrazumijevana lokacija je My Documents), a zatim pritisnite dugme Save. 
klikom na dugme Cancel odustadete od spuštanja fajla 
Kopiranje teksta sa Web stranice
Pretpostavimo da kreirate neki dokument, odnosno bilten. Naravno, trudite se da što kvalitetnije napišete vaš
tekst i pri tome se služite Internet pretraživačima, da pronađete što više članaka. Pronašli ste odgovarajudi
članak i želite ga iskopirati u vaš dokument. To dete uraditi na sljededi način:
1. držite lijevi taster miša i povlačite sve dok ne označite željeni dio teksta
2. kliknite desnim tasterom miša na označenom tekstu
3. odaberite opciju COPY
1. označite tekst
2. kliknite desnim
tasterom miša
3. izaberite opciju
COPY
Slika 16. Kopiranje teksta sa web stranice
Zatim, otvorite dokument u Microsoft Word programu, te:
4. označite mjesto u dokumentu gdje želite da umetnete kopirani tekst
5. kliknite desnim tasterom miša i odaberite opciju PASTE ili pritisnite kombinaciju tipki na tastaturi
CTRL+V
Priprema web stranice za štampanje
Pod pripremom web stranice za štampanje podrazumijeva se podešavanje:
 Orijentacije papira – postoje dva tipa orijentacije (Portrait – uspravna orijentacija; Landscape –
horizontalna orijentacija)
  Veličine stranice 
 Margina 
Da bi ste podesili ove parametre, u meniju File kliknite na opciju Page Setup i otvoride se dijlaog
Page Setup.
Pregled web stranice prije štampanja
Da bi ste pregledali web stranicu prije štampanja, u meniju File kliknite na opciju Print Preview. Otvoride
se prozor Print Preview. U ovom prozoru, dobidete pregled kako de tekst i objekti koji se nalaze na stranici
biti raspoređen na papiru prilikom štampanja.
7
Internet i elektronska kominikacija
Elektronska komunikacija
U današnje vrijeme sve je više zastupljena elektronska komunikacija, tj. različiti servisi poput: servisa
elektronske pošte (e-mail poruke), SMS servisa (SMS poruke), VoIP servisa, Instant Messaging
servisa itd. Stariji načini komunikacije poput telefonskih poziva i faks poruka i dalje se koriste,
ponekad u poboljšanom obliku zahvaljujudi razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija.
Objašnjenje pojma “e-mail”
Riječ „e-mail“ znači elektonska pošta. E-mail komunikacija predstavlja drugi najkorišćeniji servis na internetu,
poslije www servisa. Putem ovog servisa možete sa ljudima širom svijeta da se dopisujete, da razmjenjujete
slike, muziku, dokumente i druge slične fajlove.
Za slanje i primanje elektronske pošte, kao i obične pošte, pošiljalac poruke mora upisati adresu primaoca
pošte. Kod e-mail komunikacije, ta adresa se naziva e-mail adresa.
7.6.1.2 Struktura e-mail adrese
E-mail adresa je adresa slična kudnoj adresi u smislu da ima svoje jedinstveno ime.
Poštanska adresa
Elektronska adresa (e-mail adresa)
Suboticka 28
78000 Banja Luka
[email protected]
Dakle, ako neko hoće da vam pošalje pismo poštom mora ga ispravno adresirati tj. upisati vašu kućnu adresu
koja se sastoji od: ulice i broja, te grada (i države u koju se šalje pismo). Takva situacija je i kod elektronske
adrese (e-mail adrese) – ne mogu postojati dvije osobe sa istom elektronskom adresom.
Prvi dio e-mail adrese može se uporediti sa „ulicom i brojem kuće“, a drugi dio adrese sa „gradom“.
svako slovo u e-mail adresi je važno i adresa mora biti ispravno unesena da se elektronska poruka isporuči
osobi kojoj je i namijenjena.
Eletronska adresa ili e-mail adresa se sastoji od dva dijela međusobno odvojenim znakom @.
Dio ispred znaka [email protected] je vaš poštanski sandučić, odnosno vaše korisničko ime. Dio iza znaka [email protected] naziva se
domen i to je obično naziv servera koji prima i šalje e-poštu.
Za dobijanje e-mail računa, odnosno adrese, moramo se obratiti jednom od ISP-a ili otvoriti e-mail
adresu (besplatno) na nekim od stranica koje to omogućavaju: www.gmail.com, www.yahoo.com,
www.hotmail.com itd.
Kreiranje web mail naloga –G-mai
lU web preglednik (Internet Explorer, Firefox itd) upišite adresu.Pred vama bi se morao pojaviti otprilike
ovakav prozor:
8
Internet i elektronska kominikacija
Kod biranja Željeno ime za prijavu (login): najbolje je upisati svoje ime i prezime. Upisati se mogu samo
slova engleske abecede i/ili brojke. Upisujte samo mala slova abecede. Ovdje izabirete oblik kasnijeg e-maila.
Može se desiti da je netko to ime već iskoristio ,onda pokušajte kombinaciju s brojkom, tačkom između imena i
prezimena, dodavanjem nadimka ili čak mjesta stanovanja.Kliknite na “Prijavite se za Gmail”. Otvara se novi
prozor u kojem se upisuju korisnički podaci.
Upisujemo I Lozinku – pasword koju moramo posebno istaknuti radi sigurnosti dopisivanja, a zatim
kliknite na Prihvaćam. Izradi moj račun.
Ukoliko ste sve ispravno popunili vaš e-mail je otvoren. Možete poslati prvu poruku. Sretno pisanje!
» Kako kreirati e-mail u Outlook Express-u?
U Outlook Express-u kliknite na Tools, zatim pri dnu pull-down menu-a odaberite Accounts...
Otvorit će Vam se novi prozorčić gdje ćete u gornjem desnom kutu kliknuti na Add i odabrati Mail..
Otvorio Vam se novi prozorčić gdje ćete pod Display Name: upisati ono što želite da piše od koga je Vaš e-mail - From
(npr. Marko Markovic) pa kliknite na Next.
U slijedeće prazno polje upisujete svoju e-mail adresu, te za dalje kliknete na Next.
Sada trebate upisati E-mail Server Names:
- za Incoming mail (POP3, IMAP, HTTP)
- za Outgoing mail (SMTP)
Kliknite Next.
Za podatke vezane uz Internet Mail Logon, pod Account name: upisujete svoj username iz aktivacijskog e-maila pod
tačkom 5 a ispod Password iz istog.
Kliknite Next, te Finish na idućem prozoru, čime je završen proces kreiranja e-mail u Outlook Express-u.
Osnove e-mail komunikacije
Email komunikacija najrašireniji je vid komunikacije na internetu. Danas je gotovo nezamislivo da neki
poslovni čovjek nema svoju e-mail adresu i da se ne zna služiti e-mail komunikacijom. Iako je komunikacija
bez telefona nezamjenjiva u svakodnevnom poslovanju, e-mail komunikacija daje puno više prednosti u
odnosu na telefonski kontakt.
Prije svega pisane se poruke jednostavnije mogu razmotriti i dokumentovati. Lakše se provjeravaju tačnost i
informacije o pošiljaocu e-mail poruke koristedi se poslovnim bazama podataka na računaru ili putem internet
pretraživača. Na raspolaganju je puno više vremena za odgovor na e-mail upite i slično. E-mail komunikacija je
jeftin način komuniacije, gdje god je internet dostupan možete pisati i primati svoje e-mail poruke pomodu webbaziranog pristupa vašem elektronskom sandučiću .(mailbox).
Pravila ponašanja
Preporuke u korišćenju elektronske pošte (naročito u poslovnoj komunikaciji) su:
 Odgovoriti, ukoliko ste u mogudnosti, na e-mail poruku u roku 48 sati (za vrijeme radnih dana). 

 Ukoliko idete na poslovni put ili godišnji odmor, preporučuje se da svoj e-mail program podesite da šalje
automatsku poruku tipa: ''Odsutan / Odsutna sam do datuma ____, 

odgovoriću na Vaš e-mail kad se vratim'' i sl. ili možete odabrati opciju da se sve poruke prosljeđuju na
email kolege koji vas mijenja dok ste odsutni sa posla. 

  Obavezno upisati naslov poruke – jasan i kratak opis 
  Voditi računa o gramatici i pravopisu 
  Ne slati prevelike fajlove u prilozima 
  Ne prosljeđivati razne cirkularne poruke zabavnog karaktera 
  Obavezno uključiti ime i prezime u potpisu poruke (sa dodatnim informacijama o firmi) 
 Ne pisati velikim slovima (velika slova označavaju “vikanje” u e-mail poruci) 
Slanje e-mail poruke
Postoji nekoliko programa za rad sa e-mail porukama. U ovom priručniku opisademo rad sa programima: Outlook
9
Internet i elektronska kominikacija
Express i Microsoft Outlook. Outlook Express program je ugrađen u operativni sistem Microsoft Windows XP, dok je
Microsoft Outlook dio Microsoft Office paketa programa. U osnovi su vrlo slični, ali Microsoft Outlook pruža više
mogudnosti korisniku.
Pokretanje programa
Pokretanje programa Outlook Express se vrši dvostrukim klikom na njegovu ikonicu ili preko Start menija –
Programs – Outlook Express.
Slika 17. Pokretanje Outlook Express-a
Zatvaranje programa se vrši na ikonicu sa znakom “x” u gornjem desnom uglu prozora ili preko komande File
– Exit.
Otvaranje e-mail poruke
Pošto se povežete sa provajderom (konektujete na Internet), otvorite program za rad sa e-mail porukama, Outlook
Express, te kliknite na opciju Send/Recv i sačekajte da poruke budu prenesene na vaš računar (poruke čekaju na
serveru – provajderu dok se ne povežete na internet i ne prenesete ih na svoj računar ovom opcijom). Isto tako, ako
ste u međuvremenu (dok niste bili na internetu) kreirali neku poruku, ona de biti poslana sa ovom komandom (prvo
na vaš provajder, a onda dalje na internet ka primaocu poruke čiju ste adresu stavili u polje To: ).
Slika 18. Slanje i primanje poruka
Nakon toga, u fascikli Inbox pojavide se nove poruke. Poruke koje nisu pročitane (niste ih još otvorili i pročitali)
označene su podebljanim slovima.
Slika 19. Prikaz poruka u Inbox fascikli
10
Internet i elektronska kominikacija
Pošto kliknete na red sa podacima o nekoj poruci, bide prikazan njen tekst (u prozoru ispod ili pored). Ako dva
puta kliknete na poruku, tekst poruke de biti prikazan u posebnom prozoru. Prikaz poruke teksta može biti i i
drugačije raspoređen, npr. desno od poruka.
Kreiranje nove e-mail poruke
Kreiranje nove poruke u programu Outlook Express se vrši preko komande Create Mail koja se nalazi na
glavnoj traci sa alatima.
Slika 20. Komanda za kreiranje
nove poruke (Create M ail)
Outlook Express ima sljedeće fascikle:

Inbox – je vaš sandučid za poštu, tu stoje pristigle poruke 


Outbox - je odlazni sandučid (tu se poruke kratko zadržavaju; kad poruku pošaljete, dok je ne preuzme
vaš provajder, ona stoji u Outbox-u) 
Sent Items – tu se nalaze poruke koje ste poslali (isporučene poruke sa vašeg računara) 
Deleted Items – izbrisane poruke 

 
 

Drafts – tu su poruke koje ste započeli pisati, ali ih još niste poslali.
Unošenje adrese u polja To, Copy (Cc), Blind copy (Bcc)
Adresirajte vašu novu poruku, tj. ispravno popunite adresna polja:
  To: polje – polje za unos e-mail adrese primaoca poruke 
 Cc: polje - polje za unos e-mail adrese primaoca kopije poruke 





Bcc: polje – polje za
unos
e-mail
adrese
primaoca „blind copy“
poruke (ovi primaoci neće
vidjeti ostale primaoce
poruke) 
Subject polje – polje za
unos naslova poruke

Attach-dodavanje
već
gotovog
dokumentaotvara se prozor iz kojeg
odabiremo
bilo
koju
datoteku sa računara
Slika 21. Primjer kreirane poruke


11
Internet i elektronska kominikacija
Snimanje radne verzije poruke (draft poruke)
Ne morate se odmah odlučiti na slanje neke poruke, nego je možete snimiti kao radnu verziju (engl.
Draft) u fasciklu Drafts. Ukoliko zatvorite poruku prije nego pritisnete komandu Send program za rad sa e-mail porukama
de vas pitati da li želite poništiti poruku (obrisati) ili snimiti u Drafts fasciklu.
Slika 22. Prihvatanje snimanja poruke koju još ne šaljete
Odgovor na e-mail poruku
Da biste odgovorili na dobijenu poruku, postupak je sljedeći:
  Selektujte poruku u Inbox-u na koju želite odgovoriti 
 Kliknite na komandu Reply 

 Otvoride se novi prozor za pisanje poruke, ali de ved biti upisan naslov (tipa Re: naslov poruke) i To:
polje ispunjeno 


Potrebno je samo da upišete odgovor i kliknete na Send
Slika 23. Odgovor (Reply)
na poruku
Ako ste vi samo jedan od primalaca poruke, tj. pošiljalac je poslao istu poruku na više e-mail adresa, od
kojih je jedna i vaša e-mail adresa, možete vaš odgovor na poruku poslati svima koji su dobili e-mail. Komanda
kojom šaljete odgovor svima koji su dobili e-mail poruku je Reply All.
Prosljeđivanje e-mail poruke
Ukoliko ste dobili poruku koju želite sa cijelim tekstom nekom proslijediti na čitanje, ne morate kopirati sadržaj
poruke, ili ponovo je pisati.
Poruku možete proslijediti na sljedeći način:
  Selektujte poruku u Inbox-u koju želite proslijediti 
 Kliknite na komandu Forward 
 Otvoriće se novi prozor za pisanje poruke, ali će već biti upisan naslov (tipa Fw: naslov poruke) i citiran
tekst poruke koju ste dobili 

 Potrebno je samo da upišete email adresu na koju želite poslati datu poruku 
Prikaz ostalih traka sa alatima
Trake sa alatima, predstavljaju prečice za određene opcije koje se nalaze u programu. Trake sa alatima su, u
stvari, grupa komandi namjenjenih za obavljanje iste radnje (npr. alati za editovanje i oblikovanje teksta, itd.).
Koristedi trake sa alatima, prvo što sebi olakšavate sam rad u programu, a samim tim povedavate i
produktivnost u radu sa Outlook-om.
12
Internet i elektronska kominikacija
Kad otvorite Outlook, standardno de vam se prikazati Standard traka sa alatima:
Slika 24. Standard traka sa alatima
Ako kreirate novi e-mail, standardno de vam se prikazati dvije trake sa alatima E-mail i Tables and Borders:
Tables and
Borders traka
sa alatkama
E-mail traka sa
atkama
Slika 25. Standardne trake sa alatima u dijlaog prozoru Untitled Message
U Outlook-u postoje još nekoliko tipova traka sa alatima. Ako želite da ih prikažete, onda uradite sljedeće:
 u meniju kliknite na View Toolbars
  iz liste odaberite željenu traku sa zadacima i kliknite na nju 
 nakon toga, ta de se traka sa zadacima pojaviti u prozoru 
Prikazana
Advanced traka
sa alatkama
Standardna
paleta alatki
Slika 26. Prikaz drugih traka sa alatkama
Trake sa alatima dete sakriti tako što dete u meniju kliknuti na View - Toolbars, a u listi ponovo kliknuti na
traku koju želite da sakrijete (uklonite). Inače, kvačica pored imena trake u listi označava da je ta traka
trenutno prikazana.
Pregled prije štampanja i štampanje e-mail poruke
Pregled prije štampanja u svakom Microsoft Office programu se vrši preko komande File – Print Preview, pa
ni Microsoft Outlook nije izuzetak.
Za štampanje poruke:
  selektujte poruku u listi poruka, ali je nemojte otvarati. 
 Kliknite na File, pa na Print komandu. 

13
Internet i elektronska kominikacija

1 – Poruka sa prilogom
2 – Lista poruka u Inbox fascikli
3 – File komanda
4 – komanda Print
Slika 26.Štampanje e-mail poruke
Ukoliko želite da sa porukom bude odštampan i fajl koji se nalazi u prilogu, selektujte opciju “Print attached
files”:
Slika 27. Opcija za štampanje priloženih fajlova
Adresar
Jedan od nedovoljno iskorištenih dijelova programa za rad sa elektronskim porukama je adresar (engl.
Address Book, Contacts). Adresar može da sadrži mnogo podataka o kontaktima – od e-mail adrese do
poštanske adrese, brojeva telefona, naziva kompanije, pozicije u kompaniji, slike kontakta itd.
„Adress Book“ je vaš elektronski adresar. U njemu možete čuvati podatke o vašim kontaktima (ime i
prezime, e-mail adresa, telefon, adresa i sl.).
Adresar u programu „Outlook Express“
U prozoru programa „Outlook Express“ kliknite na ikonicu Address ili idite na komandu Tools Address Book. Kliknite na ikonicu New:
Slika 28. Dodavanje novog kontakta (komanda New)
Dobićete opcije New Contact (novi kontakt), New Group (nova grupa), New Folder (nova fascikla).
Kliknite na opciju New Contact. Otvoride se prozor Properties. U njega unesite podatke vašeg kontakta.
Slika 29. Unošenje podataka novog kontakta u adresar
14
Vježbe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Internet i elektronska kominikacija
Šta se podrazumijeva pod pojmom Interneta?
Koja se dva servisa Interneta najviše koriste?
Objasni razliku između web preglednika i web pretraživača-navedi primjere.
Prepoznaj osnovne elemente programskog prozora Internet Explorera.
Prepoznaj osnovne elemente programskog prozora Googla.
Navedi primjer pretraživanja po pojmu I tačnoj web adresi.
Kako se web stranica uvrštava u Favorites?
Objasni korišćenje Internet enciklopedija.
Kako se koriste web prevodioci?
Objasni snimanje web strana.
Objasni preuzimanje sadržaja sa interneta – download.
Objasni kopiranje sadržaja web stranice.
Objasni pojam e-mail
Od čega se sastoji e-mail adrea?
Kako se kreira e-mail nalog u outlook expressu i G-mailu?
Nabroj preporuke u korišćenju e-maila.
Navedi elemente prozora Outlook Expressa.
Kako se kreira i šalje e-mail(Atach)?
Pregled i štampanje e-maila.
Objasni korišćenje adresara.
Pronađi web starnicu po određenom pojmu.
Dodaj u Favorites I snimi web stranicu, preuzmi neke sadržaje
Kreiraj e-mail nalog na G-mail
Napiši e-mail , priloži prilog I pošalji na više korisnika
Otvori I razvrstaj e-mail I dodaj u adresar
Odštampaj e-mail.
15
Download

Web preglednici