ELBA v4
Opšte korisničko uputstvo
Sadržaj
Sadržaj ....................................................................................................................... 1
Pokretanje aplikacije .................................................................................................... 3
Prijava na aplikaciju ..................................................................................................... 4
Globalni meni aplikacije ................................................................................................ 5
Opcija „ZAKLJUĈAJ“ ................................................................................................... 5
Opcija “PROBLEM” ..................................................................................................... 6
Opcija “ALATI” .......................................................................................................... 7
Opcija “POSTAVKE” ................................................................................................... 9
Opcija promjene vlasnika raĉuna .................................................................................. 11
Operacioni meni aplikacije ........................................................................................... 12
Oznaĉavanje naloga................................................................................................. 12
Pretraga naloga....................................................................................................... 14
Detalji naloga ......................................................................................................... 14
Kompletiranje naloga ............................................................................................... 15
Grupisanje naloga ................................................................................................... 16
Potpisivanje naloga.................................................................................................. 17
Poništavanje naloga ................................................................................................. 18
Kopiranje naloga ..................................................................................................... 18
Eksport i Import naloga............................................................................................ 19
Štampa liste naloga ................................................................................................. 20
Statusni meni aplikacije .............................................................................................. 21
Modul za rad sa raĉunima ........................................................................................... 22
Modul plaćanja........................................................................................................... 23
Kreiranje novog naloga plaćanja................................................................................ 24
Upravljanje uzorcima i paketima ............................................................................. 29
Modul transfera.......................................................................................................... 32
Kreiranje novog transfera/konverzije ......................................................................... 33
Dodatne opcije .......................................................................................................... 35
Izvodi .................................................................................................................... 36
Transakcije ............................................................................................................. 37
Zakazani nalozi ....................................................................................................... 38
Upravljanje uzorcima ............................................................................................... 39
Modul za pregled informacija ....................................................................................... 42
Import / Eksport ...................................................................................................... 43
Import naloga ...................................................................................................... 43
Eksport naloga ..................................................................................................... 43
Format datoteke ................................................................................................... 43
Import / Eksport : verzija 2 ...................................................................................... 44
Format za import/eksport naloga – verzija 2 ............................................................ 44
Import UPP naloga – verzija 2 ................................................................................ 45
Strana |1
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import INO naloga – verzija 2 ................................................................................ 46
Import / Eksport : verzija 3 ...................................................................................... 47
Format za import/eksport naloga – verzija 3 ............................................................ 47
Import/Eksport UPP naloga – verzija 3 .................................................................... 48
Import/Eksport INO naloga – verzija 3 .................................................................... 49
Primjer eksporta/importa UPP/INO naloga .................................................................. 50
Primjer : eksport naloga ........................................................................................ 50
Primjer : import naloga ......................................................................................... 51
Eksport izvoda ........................................................................................................ 54
Format za eksport izvoda – verzija 2 ....................................................................... 54
Primjer eksportovanja izvoda ................................................................................. 54
Važne napomene ....................................................................................................... 55
Strana |2
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Pokretanje aplikacije
Prilikom pokretanja aplikacije otvara se prozor prikazan na slici gore, sa kojeg su omogućene
sljedeće funkcionalnosti:

Prijava – odnosno autentikacija na sistem

Odabir jezika – opcija koja omogućava promjenu jezika aplikacije

Podrška – opcija koja omogućava komunikaciju sa tehniĉkom podrškom u sluĉajevima
problema sa pristupom aplikaciji
Strana |3
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Prijava na aplikaciju
Klikom na dugme sa labelom ''Prijava'' (vidi poglavlje 'Pokretanje aplikacije'), slijedi
identifikacija korisnika. Unosi se korisniĉko ime i lozinka. Izborni kvadratić ''Zapamti me''
služi da aplikacija zapamti korisniĉko ime, kako bi buduća prijava na aplikaciju bila olakšana.
U sluĉaju potrebe, moguće je prijaviti problem sa prijavom ovlaštenom tehniĉkom licu,
korištenjem opcije “Prijavite problem!”.
identifikacija korisnika
Nakon prijave, samo u sluĉajevima u kojima korisnik aplikacije ima pravo za rad sa više
raĉuna razliĉitih pravnih lica, dodatno je potrebno odabrati vlasnika raĉuna.
Opširnije o promjeni vlasnika raĉuna u poglavlju „Globalni meni aplikacije‟.
Strana |4
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Globalni meni aplikacije
Na slici je prikazan globalni meni aplikacije, ĉija je svrha lakše korištenje aplikacije raznim
opcijama i alatima:
globalni meni aplikacije
Opcije ovog menija su:
•
•
•
•
•
•
ODJAVA – omogućava odjavu sa aplikacije
POMOĆ – daje pristup ovom dokumentu
ZAKLJUĈAJ (detaljnije) – za privremeno zakljuĉavanje aplikacije
PROBLEM (detaljnije) – omogućava prijavu tehniĉkih problema u korištenju aplikacije
ALATI (detaljnije) – omogućava prikaz razliĉitih korisnih alata
POSTAVKE (detaljnije) – za prikaz i ažuriranje korisniĉkih postavki
OPCIJA „ZAKLJUĈAJ“
Omogućava privremeno zakljuĉavanje aplikacije, najĉešće zbog potrebe za kratkotrajnim
udaljavanjem od raĉunara, pri ĉemu je olakšan povratak u aplikaciju (bez korištenja dodatne
autentikacijske provjere).
Ponovno aktiviranje aplikacije zahtijeva unos lozinke korisnika koji je zakljuĉao aplikaciju, kao
što je prikazano na slici ispod.
modul za zakljuĉavanje aplikacije
Strana |5
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
OPCIJA “PROBLEM”
Omogućava prijavu tehničkih problema u korištenju aplikacije. Kroz masku modula, (slika
ispod), moguće je kratko i detaljno opisati tehniĉki problem, te korištenjem opcije „Dodaj“
priložiti slike ekrana ili sliĉne datoteke koje mogu pomoći pri rješavanju problema.
modul za prijavu problema
TakoĊe, za prethodno prijavljene problem je moguće pregledati status i odgovor osoblja
banke.
Pregled detalja prijavljenog problema
Strana |6
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
OPCIJA “ALATI”
Omogućava prikaz razliĉitih korisnih alata, kao što su:



Kalkulator konverzija – pomoćni alat za kalkulaciju konverzije meĊu valutama na
osnovu trenutno važeće kursne liste
Kursna lista - daje prikaz kursne liste za uneseni datum i omogućava izvoz detalja
kursne liste u datoteku
Bankar – omogućava e-mail kontakt sa liĉnim bankarom ili drugom osobom
zaduženom za pomoć pri poslovanju sa bankom.
modul za poziv korisniĉkih alata
modul za prikaz kursne liste
Strana |7
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
modul za komunikaciju s bankom
modul za kalkulacije konverzija
Strana |8
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
OPCIJA “POSTAVKE”
Predstavlja modul koji korisniku omogućava da pregleda liĉne informacije, kao i da mijenja
svoju lozinku.
opšte postavke
Pored navedenoga, korisnik ima uvid u prava koja ima nad raĉunima.
Vrijedno je napomenuti da je raĉunu moguće dodijeliti neki alias, kako bi raĉun u sistemu
dobio naziv koji najviše odgovara korisniku, kao i proglasiti ga osnovnim (najĉešće
korištenim) raĉunom, što je korisno npr. prilikom vršenja plaćanja i/ili transfera sa raĉuna, jer
se ovaj raĉun pojavljuje kao pretpostavljeni u ovim modulima.
postavke raĉuna
Ukoliko korisnik posjeduje licencu za korištenje mobilne aplikacije za elektronsko bankarstvo,
dostupna je i kartica “mobile”:
Strana |9
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
opcije za aktivaciju/deaktivaciju mobilne aplikacije
Na ovoj kartici korisnik ima uvid u sve registrovane ureĊaje za korištenje mobilne aplikacije
kao i mogućnost generisanja novog aktivacijskog broja i deaktivacije postojećeg ureĊaja.
Klikom na dugme Novi aktivacijski broj, aplikacija prikazuje niz karaktera koje je potrebno
unijeti prilikom registracije mobilnog ureĊaja i rok važenja istog.
generisanje novog aktivacijskog broja
Napomena
Novi aktivacijski broj je moguće generisati tek nakon što se prethodni iskoristi ili nakon što
istekne period važenja.
S t r a n a | 10
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Opcija promjene vlasnika raĉuna
Na slici je dat prikaz globalnog menija aplikacije sa dodatnom opcijom VLASNIK, ĉija je
svrha da korisniku omogući promjenu vlasnika raĉuna.
Ova opcija je vidljiva odmah nakon prijave na aplikaciju, i pojavljuje se samo ukoliko korisnik
ima licencu za rad sa više raĉuna razliĉitih pravnih lica (vidi prethodno poglavlje). Klikom na
ovu opciju korisnik se vraća na masku koja omogućava izbor drugog vlasnika raĉuna, kako je
prikazano na slici ispod.
promjena vlasnika raĉuna
S t r a n a | 11
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Operacioni meni aplikacije
Operacioni meni je element aplikacije koji se koristi prilikom rada sa nalozima (plaćanja,
transferi, zahtjevi). Kao što je prikazano na slikama sa desne strane, operacioni meni se
sastoji od niza dugmića i lociran je direktno iznad liste naloga nad kojima se izvode operacije.
Operacioni meni ovisi o statusnom meniju, odnosno, ovisi o statusu naloga, neke opcije
postoje samo za naloge u odreĊenom statusu, dok za ostale statuse naloga ne postoje.
OZNAĈAVANJE NALOGA
Oznaĉavanje naloga može biti izvedeno na više razliĉitih naĉina.
Ukoliko treba oznaĉiti nekoliko naloga koji nisu poredani jedan do drugog, onda je
potrebno držati pritisnutu tipku CTRL + klik na nalog koji se želi označiti:
OPERACIONI MENI
CTRL + KLIK
operacioni meni, oznaĉavanje pojedinih naloga
Ukoliko je potrebno oznaĉiti više naloga, koji su poredani jedan do drugog, onda je
dovoljno kliknuti na prvi, i zatim kliknuti na zadnji nalog držeći pritisnutu tipku SHIFT.
SHIFT
T
operacioni meni, oznaĉavanje pojedinih naloga
Ukoliko su nalozi grupisani, klikom na naziv grupe oznaĉavamo sve naloge u toj grupi:
S t r a n a | 12
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
operacioni meni, oznaĉavanje grupisanih naloga
"Označi sve" oznaĉava sve naloge odjednom, "Skini oznake" radi suprotno.
operacioni meni, oznaĉavanje svih grupisanih naloga
S t r a n a | 13
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
PRETRAGA NALOGA
Naloge je moguće pretraživati po bilo kojoj koloni. Dovoljno je pokrenuti formu za
pretragu (slika ispod) i unijeti parametre za pretragu. Klikom na dugme "Traži" u listi naloga
će biti prikazani svi nalozi koji odgovaraju zadatim parametrima.
Važno: nalozi će nakon izvršene pretrage biti filtrirani u skladu sa unešenim parametrima
prerage, što će biti vizuelno naglašeno oznakom koja simbolizira lijevak, pored statusa naloga
u kojem se nalaze filtrirani nalozi. Da bi se ponovo prikazali svi nalozi, potrebno je ponovo
otvoriti formu za pretragu naloga i kliknuti na dugme “Reset”.
operacioni meni, pretraživanje naloga
DETALJI NALOGA
Svaki nalog, u bilo kojem statusu, je moguće 'pregledati detaljno' bilo dvostrukim klikom na
nalog, ili oznaĉavanjem naloga i klikom na dugme "Detalji", nakon ĉega se otvara forma sa
detaljima naloga (slika ispod).
Forma koja prikazuje detalje naloga, je ona ista forma ĉarobnjaka koja se pojavljuje prilikom
kreiranja naloga, sa tom razlikom da se ona drugaĉije ponaša u razliĉitim statusima naloga,
pa je u statusu „Otvoreni nalozi‟ omogućena izmjena naloga, dok u drugim statusima nije.
Na vrhu forme sa detaljima naloga, nalaze se dugmad “Printaj nalog” i “i”, koja služe za
štampu uplatnice naloga ili potvrde, te prikaza detalja o samom nalogu, kao što su procenti
potpisa, datum kreiranja, datum potpisa, zaraĉunata naknada... Ovi detalji zavise od statusa
u kojem se nalog nalazi, pa se datum potpisa pojavljuje tek kada je nalog potpisan, naknada
tek kada je nalog odobren i sl.
Prije nego je nalog odobren, klik na dugme “Printaj nalog” štampa pregled uplatnice
naloga.
Nakon odobravanja, klik na dugme “Printaj nalog” štampa potvrdu o uplati sa
kontrolnim brojem i linkom putem kojeg se može potvrditi valjanost naloga.
S t r a n a | 14
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
operacioni meni, detalji naloga
KOMPLETIRANJE NALOGA
Prilikom kreiranja naloga, omogućeno je da se nalog spasi nekompletan, zbog razliĉitih
situacija u kojima postoji potreba za njegovim kasnijim dopunjavanjem. Ovakvi nalozi se
nalaze u statusu “Otvoreni nalozi”. Nakon završavanja, odnosno kompletiranja, otvorenog
naloga, potrebno je isti oznaĉiti i kliknuti na dugme “Završi”, ĉime nalog prelazi u status
“Nepotpisani nalozi”, kao što je prikazano na slici ispod.
operacioni meni, kompletiranje naloga
S t r a n a | 15
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
GRUPISANJE NALOGA
U situacijama rada sa većim brojem naloga ili jednostavno zbog potrebe za boljom
organizacijom i praćenjem naloga, veoma korisna opcija je grupisanje naloga. Grupisanje
olakšava i potpisivanje naloga, jer se potpisivanjem grupe svi nalozi unutar te grupe
potpisuju.
Da bi se napravila grupa naloga, potrebno je oznaĉiti sve naloge koji će pripadati odreĊenoj
grupi i kliknuti na dugme “Grupiši”. Nakon toga se otvara novi prozor u kojem je moguće
kreirati novu grupu ili jednostavno oznaĉene naloge pridružiti već postojećoj grupi ukoliko se
radi o naknadnom pridruživanju naloga već postojećoj grupi. Radi još bolje organizacije grupu
naloga je moguće i imenovati.
Grupisane naloge moguće je razgrupisati. Potrebno je odabrati naloge unutar jedne grupe i
kliknuti na opciju “Grupiši”, te u prozoru koji se otvori odabrati opciju “Razgrupiši”. Ukoliko
se svi nalozi jedne grupe razgrupišu, ta grupa i dalje postoji i može se koristiti u buduće za
neke druge naloge.
Primjeri na slikama ispod.
Kreiranje
nove grupe
Dodavanje u
postojeću grupu
S t r a n a | 16
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
operacioni meni, grupisanje i razgrupisanje naloga
POTPISIVANJE NALOGA
Da bi nalog bio procesiran od strane banke, nužno je da ga ovlašteni korisnik ili korisnici
elektronskog bankarstva potpišu. Ova opcija je dostupna samo na nalozima koji se nalaze u
status “Nepotpisani nalozi”. Da bi se nalog, nalozi ili grupa naloga potpisao, neophodno ih
je oznaĉiti i kliknuti na ikonicu “Potpiši”.
operacioni meni, potpisivanje naloga
Uz pravo potpisa se definiše i procenat potpisa. Za fiziĉka lica ovaj procenat je uglavnom
100%, dok pravna lica mogu definirati osobe koje će potpisivati naloge i njihove procente
potpisa, ĉime se omogućava da više potpisnika dijeli pravo potpisa u odreĊenim omjerima
S t r a n a | 17
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
(npr. direktor ima 100%, a zamjenici po 50%). Nalog se smatra potpisanim, samo
ukoliko je potpisan sa 100% ili više.
Ukoliko je nalog djelimiĉno potpisan (sa manje od 100%), onda će se u koloni “Potpisano”
pojaviti mala zelena ikonica koja indicira da je nalog djelimiĉno potpisan. Pregledom detalja o
nalogu, moguće je vidjeti trenutni procenat potpisa i potpisnike koji su do sada potpisali
nalog.
Uvid u prava potpisa na odreĊenim raĉunima i za odreĊeni tip naloga postoji u modulu
korisniĉkih postavki. U tu svrhu potrebno je konsultirati poglavlje Globalni meni aplikacije
u dijelu “Korisničke postavke”.
PONIŠTAVANJE NALOGA
U sluĉaju potrebe za poništavanjem naloga, potrebno je oznaĉiti naloge koji se žele poništiti,
te kliknuti na dugme “Poništi”.
Poništavanje naloga moguće je samo za naloge koji imaju status: otvoren,
nepotpisan i potpisan.
operacioni meni, poništavanje naloga
KOPIRANJE NALOGA
U sluĉajevima potrebe za brzim kreiranjem naloga koji je sliĉan već postojećem, moguće je
postojeći nalog kopirati i to na sljedeći naĉin: selektovati željeni nalog/naloge, te kliknuti na
dugme “Kopiraj”. Kopirani nalozi su po izvršenju akcije spremljeni u status “Otvoreni
nalozi”.
S t r a n a | 18
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
operacioni meni, kopiranje naloga
EKSPORT I IMPORT NALOGA
Ove funkcionalnosti su detaljno objašnjene u posebnom poglavlju Import / Export.
Oznaĉavanjem naloga i klikom na dugme “Eksport” vrši se eksport oznaĉenih naloga u
datoteku. Eksport naloga moguć je samo za naloge koji nisu u statusu "Otvoren" ili
''Poništen''.
Klikom na opciju “Import”, pokreće se proces importa naloga iz datoteke, a importovani
nalozi su smješteni u status “Otvoreni nalozi”.
operacioni meni, eksportovanje naloga
S t r a n a | 19
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
operacioni meni, import naloga
ŠTAMPA LISTE NALOGA
Klikom na dugme „Print“ moguće je kreirati PDF dokument koji sadrži odabrane naloge.
operacioni meni, štampa naloga
Prije štampe naloga, moguće je oznaĉiti da li će u PDF biti ukljuĉeni dodatni podaci kao što
su: sistemski broj naloga, datumi kreiranja/potpisa, podaci o potpisnicima itd.
opcije štampe naloga
S t r a n a | 20
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Statusni meni aplikacije
Statusni meni je komponenta aplikacije koja se koristi prilikom rada sa kreiranim nalozima,
bilo da su u pitanju plaćanja, transferi ili zahtjevi. Kao što je prikazano na slici ispod, statusni
meni se sastoji od elemenata - statusa. Svaki element menija predstavlja skup naloga u
odreĎenom statusu.
U zavisnosti od vrste naloga broj i naziv statusa može varirati.
statusni meni aplikacije
U nastavku je dat opis nekih od najĉešće korištenih statusa:

Otvoreni nalozi - nekompletni nalozi koji su pripremljeni ali se ne mogu smatrati
završenim, odnosno spremnim za slanje na potpis.

Nepotpisani nalozi - nalozi koji su kreirani, završeni i ĉekaju potpis(e) jednog ili više
potpisnika. Kada nalog dosegne potpis od minimalno 100%, automatski prelazi u
sljedeću fazu - dobija status potpisanog naloga.

Potpisani nalozi – ovo su potpisani nalozi, ali još nisu preuzeti od strane banke na
obradu. Nalog automatski po preuzimanju prelazi u sljedeću fazu

Nalozi u obradi - nalozi koje je banka preuzela od sistema za elektronsko bankarstvo
i koji su u toku obrade.

Odobreni nalozi - nalozi koji su uspješno prihvaćeni i uspješno obraĊeni od banke.

Odbijeni nalozi - nalozi koji nisu uspješno obraĊeni od banke. Prilikom obrade banka
je upisala razlog odbijanja koji se može pogledati u detaljima naloga.

Poništeni nalozi - nalozi koje je korisnik poništio u jednoj od prve tri faze.
S t r a n a | 21
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Modul za rad sa raĉunima
Ovaj modul je namijenjen pregledu svih detalja raĉuna nad kojima je omogućeno pravo rada
kroz ELBA sistem.
Osim za pregled, ovaj modul služi kao polazna taĉka za izvršenje operacija koje su vezane za
odabrani raĉun.
Modul je vizuelno podijeljen na ĉetiri dijela. Na lijevoj strani se nalazi lista raĉuna nad kojima
je omogućeno pravo rada kroz sistem elektronskog bankarstva. Gornji dio glavnog dijela
prozora obuhvata osnovne informacije o odabranom raĉunu. U srednjem dijelu prozora,
nalaze se detalji vezani uz odabrani raĉun, kao što su detalji raĉuna, detalji valute, te lista
kartica, kod raĉuna koji uz sebe imaju vezane kartice. U donjem dijelu se nalaze operacijska
dugmad koja služe kao preĉica ka operacijama koje su dozvoljene uz taj raĉun, kao što su
domaće ili ino plaćanje, transferi, pregled transakcija ili izvoda, pregled dospijeća, uplata rate
kredita i tsl.



O domaćem i INO plaćanju proĉitajte više u poglavlju o modulu za plaćanja
O transferima proĉitajte više u poglavlju o modulu za transfere
O izvodima i transakcijama proĉitajte više u poglavlju o dodatnim opcijama
Logovani korisnik
VLASNIK KARTICE
modul za prikaz korisniĉkih raĉuna
S t r a n a | 22
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Modul plaćanja
Na slici je prikazan modul za plaćanja, koji pored standardnih operacija kreiranja naloga
plaćanja omogućava i uvid u postojeće naloge u razliĉitim statusima. Nad nalozima u
razliĉitim stanjima moguće je vršiti razliĉite operacije pomoću odgovarajućih operacija za rad
sa nalozima u odreĊenom statusu (pogledati poglavlje o operacionom meniju za više
informacija), pa je tako npr. moguće pregledati detalje svakog naloga, poništiti nalog,
kopirati, importovati, eksportovati i grupisati.
modul plaćanja
S t r a n a | 23
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
KREIRANJE NOVOG NALOGA PLAĆANJA
Klikom na dugme ''Nova uplata'' (vidi sliku iznad) zapoĉinje proces kreiranja novog naloga
plaćanja, nakon ĉega se pokreće ĉarobnjak kojem je zadatak da olakša proces izrade
plaćanja. Na sljedećim slikama su prikazani koraci ĉarobnjaka za plaćanje.
Prvi korak pruža izbor tipa uplate / plaćanja (domaće ili inostrano plaćanje), dok drugi korak
predstavlja popunjavanje podataka o uplati. Izgled uplatnice na drugom koraku ovisi o tome
da li se radi o domaćem ili inostranom plaćanju. Nakon izbora tipa uplate, kliknuti na ''Dalje''.
prvi korak ĉarobnjaka za plaćanje, izbor tipa uplate
Nalog je moguće kreirati i na osnovu nekog unaprijed kreiranog predloška, ali i na osnovu
paketa predložaka, što je jedna od novih mogućnosti ELBA-e. Šta je taĉno predložak naloga,
a šta paket predložaka, bit će detaljno objašnjeno na kraju ovog poglavlja.
Drugi korak podrazumjeva popunjavanje naloga za plaćanje. Dvije slike ispod prikazuju
drugi korak plaćanja, tj. uplatnicu koja se popunjava kod domaćeg plaćanja (prva slika), kao i
uplatnicu koja se popunjava kod inostranog plaćanja (druga slika).
S t r a n a | 24
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Domaće plaćanje
Inostrano plaćanje
Na slici su oznaĉene operacije (“Spasi kao uzorak”, “Spasi nalog” i “Prilozi”) kojima je
moguće spremiti nezavršeni nalog, iskoristiti unešene informacije za spremanje uzorka
S t r a n a | 25
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
naloga, koji je moguće kasnije iskoristiti za sliĉna plaćanja, bez potrebe za ponovnim unosom
istovjetnih informacija ili dodati priloge.
Napomena: Prilozi uz nalog(ako postoje) se ĉuvaju samo dok nalog ne postane obraĊen od
strane banke.
dodavanje/pregled priloga
Da bi se dodao prilog, potrebno je kliknuti na dugme “+” i u sljedećem prozoru odabrati
datoteku i unijeti opis:
dodavanje novog priloga
Spašeni nalozi bivaju spremljeni u status “Otvoreni nalozi”, dok su Uzorci spremljeni u
poseban repozitorij naloga i isti je moguće pozvati korištenjem padajuće liste “Koristi
uzorak”, koja je takoĊer oznaĉena na slikama.
Odabirom odgovarajućeg uzorka polja sa uplatnice bivaju popunjena istim informacijama
kojim su bila popunjena u momentu kreiranja uzorka. Upravljanje uzorcima i paketima biće
objašnjeno kasnije.
S t r a n a | 26
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Treći korak ĉarobnjaka za plaćanje – raspored izvršenja naloga
Treći korak kreiranja naloga za plaćanje omogućava odreĊivanje rasporeda izvršavanja
naloga. Pored kreiranja standardnog naloga (opcija odmah) koji se izvršava odmah po slanju
u banku, moguće je kreirati i naloge sa definisanim rasporedom izvršenja. Ovaj raspored
može biti jednom u odreĎenom vremenu u budućnosti (pri ĉemu je omogućeno potpuno
definisanje datuma i vremena izvršenja) ili periodično. Za periodiĉni raspored je moguće
specificirati period izvršenja (dnevno, sedmiĉno, mjeseĉno ili godišnje), te specificirati
vremensku komponentu tog rasporeda (dan, mjesec, sat i minut izvršenja)
Osim samog rasporeda, moguće je definisati i Opća pravila na osnovu kojih se definiše
ponašanje sistema u sluĉajevima kada aplikacija izvršava nalog samostalno:
S t r a n a | 27
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
-
Moguće je odrediti da se rasporeĊeni nalog ne može izvršiti prije (Opcija “Ne prije”)
i/ili poslije odreĊenog datuma (opcija “Ne poslije”), te
može se specificirati šta se dešava u sluĉajevima u kojima se desi neka greška prilikom
izvršavanja naloga (Opcija “U slučaju greške”), pri ĉemu se specificira vrijeme nakon
kojeg će aplikacija ponovo pokušati izvršenje (Opcija “Pokušaj poslije”), te broj
ponovnih pokušaja (Opcija “Max. broj pokušaja”).
Korisno:
Raspored izvršenja naloga je koristan u različitim situacijama: plaćanje mjesečnih ili
sedmičnih obaveza, raznih članarina, uplata režijskih računa, plaćanje naloga u budućnosti
(korisno u sezoni godišnjih odmora), itd.
U kombinaciji sa općim pravilima izvršenja, predstavlja zaista moćnu alatku koju je moguće
iskoristiti u različitim situacijama, pa je tako za primjer moguće definisati plaćanje koje će
vršiti uplatu rate kredita sa tačno definisanim datumom dospijeća, kako prve rate (datum “Ne
prije”), tako i zadnje rate (datum “Ne poslije”).
Klikom na dugme sa labelom ''Dalje'' prelazi se na posljednji korak kreiranja naloga.
Četvrti korak predstavlja potvrdu svih prethodnih koraka, zbog ĉega je ponovo prikazana
uplatnica, ovaj put popunjena, tako da je istu moguće pregledati i validirati prije zavšetka
naloga.
Na samom dnu prozora za potvrdu, postoje još dva polja kojima je moguće uticati na
ponašanje naloga, nakon završetka kreiranja.
Ukoliko se ne potvrdi prva opcija,
nalog će biti kreiran sa statusom otvorenog naloga
Ukoliko se potvrdi samo prva opcija, ali ne i druga,
nalog će biti kreiran sa statusom nepotpisanog naloga
Ukoliko se potvrde obje opcije,
nalog će biti kreiran sa statusom potpisanog naloga
Klikom na dugme sa labelom ''Kraj'' kreira se nalog za plaćanje sa odreĊenim statusom.
Status upravo završenog naloga ovisi o ranije reĉenom.
Nalog je moguće pregledati u listama naloga, kao što je to objašnjeno na poĉetku ovog
poglavlja.
S t r a n a | 28
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Upravljanje uzorcima i paketima
Prilikom spašavanja naloga kao uzorka, pojavljuje se ekran za upravljanje uzorcima i
paketima, kao što je prikazano na slici:
upravljanje uzorcima
kreiranje uzorka za nalog plaćanja
U polja “Naziv uzorka” i “Opis” je potrebno unijeti jedinstveno ime uzorka, te opis koji će
koristiti kao dodatno pojašnjenje samog uzorka. Ova polja su potpuno proizvoljna i služe za
S t r a n a | 29
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
liĉnu organizaciju uzoraka. Nakon unosa ovih polja, potrebno je kliknuti na dugme “Spasi
uzorak”, ĉime je uzorak kreiran i spašen.
Spašeni uzorak se potom pojavljuje u listi postojećih uzoraka na istoj formi. Za promjenu
naziva i opisa uzorka potrebno je oznaĉiti odgovarajući uzorak iz liste, te kliknuti na dugme
“Izmijeni uzorak”. Pojedinaĉne uzorke moguće je obrisati. Za brisanje je potrebno oznaĉiti
uzorak iz liste, te kliknuti na dugme “Izbriši uzorak”.
Uzorke je moguće grupisati u pakete. Više uzoraka je moguće smjestiti u jedan paket
uzoraka, i koristiti ih prilikom kreiranja naloga u prvom koraku ĉarobnjaka za kreiranje
naloga. U tom sluĉaju, prilikom kreiranja novog naloga za plaćanje, potrebno je potvrditi
opciju ''Kreiraj iz paketa predložaka'' (vidi sliku ispod) i odabrati ranije kreirani paket
uzoraka iz padajuće liste (vidi sliku ispod). Klikom na ‟‟Dalje‟‟, u ovom sluĉaju, automatski će
biti kreirana grupa naloga koja se kreira prema uzorcima smještenim u odabranom paketu.
Drugim rijeĉima, samo jednim korakom se kreira onoliko naloga koliko ima uzoraka u
odabranom paketu.
Prvi i jedini korak ĉarobnjaka za plaćanje, u sluĉaju korištenja paketa uzoraka
Kako grupisati uzorke? Na slici ispod je prikazana forma za grupisanje uzoraka. U tabeli sa
lijeve strane su prikazani svi postojeći (ranije kreirani) paketi, a u tabeli sa desne strane svi
postojeći (ranije kreirani) uzorci.
S t r a n a | 30
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
kreiranje / brisanje / izmjena paketa
Za kreiranje novog paketa potrebno je kliknuti na dugme sa labelom ''Kreiraj paket".
Pojavljuje se mali prozor:
Potrebno je unijeti ime i opis paketa.
Nakon što se klikne na ''OK", paket će
biti prikazan u lijevoj tabeli sa
naslovom ''Paketi'' (vidi sliku iznad).
Sada datom paketu treba dodijeliti
uzorke iz desne tabele postojećih
uzoraka,
oznaĉavanjem
izbornog
kvadratića
pored naziva uzorka,
ĉime će odabrani uzorak biti dodijeljen
paketu.
Sliĉno kao i uzorke, postojeće pakete
moguće je mijenjati ili brisati.
S t r a n a | 31
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Modul transfera
Na slici je prikazan modul za transfere. Modul služi za podršku vršenja transfera sredstava
meĊu raĉunima i konverziju sredstava.
Vizuelno i funkcionalno ovaj modul je skoro identiĉan modulu za plaćanje. I kod ovog modula,
svi nalozi su prikazani tabelarno. Nad nalozima je moguće vršiti iste operacije kao i nad
nalozima u modulu plaćanja, pomoću menija sa ikonicama koji je lociran iznad tabele. Sa
lijeve strane se nalazi statusni meni, koji služi za prikaz naloga koji su grupisani na osnovu
istog statusa, a statusi su identiĉni kao i statusi u modulu plaćanja. Iznad tog menija nalazi se
dugme sa oznakom ''Novi transfer'' kojim se pokreće ĉarobnjak za kreiranje novog transfera
(kao i u modulu za plaćanja).
Modul transfera
S t r a n a | 32
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
KREIRANJE NOVOG TRANSFERA/KONVERZIJE
Za kreiranje novog transfera ili konverzije kliknuti na dugme ''Novi transfer'' nakon ĉega se
pokreće ĉarobnjak koji olakšava da se detaljno definiše transfer / konverzija. Na sljedećim
slikama su prikazani koraci ovog ĉarobnjaka.
modul transfera, prvi korak
Prvi korak je identiĉan kao kod ĉarobnjaka za kreiranje novog naloga plaćanja.
Ukoliko postoji kreiran paket predložaka za transfere, isti je moguće izabrati u padajućoj listi.
Klikom na ‟‟Dalje‟‟ bit će kreirano onoliko otvorenih naloga za transfer koliko ima predložaka
u odabranom paketu, i ĉarobnjak će biti zatvoren. Kreiranje pojedinih uzoraka i paketa
uzoraka je identiĉno kao i kod modula plaćanja.
U drugom sluĉaju potrebno je kliknuti na dugme ‟‟Dalje‟‟ i preći na sljedeći korak kreiranja
naloga za transfer.
modul transfera, drugi korak, popunjavanje naloga
S t r a n a | 33
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Drugi korak: Na raspolaganju su iste opcije kao i kod modula za plaćanje, te je moguće
printati nalog, spasiti nalog, ili koristiti uzorak za popunjavanje naloga, ukoliko je uzorak
ranije kreiran. Ukoliko uzorak nije ranije kreiran, to je moguće uĉiniti klikom na dugme sa
labelom ‟‟Spasi kao uzorak‟‟, a sam postupak kreiranja uzorka, kao i grupe uzoraka, je
identiĉan kao kod modula plaćanja.
Sam nalog je jednostavan za unos: Potrebno je odabrati raĉun sa kojeg treba izvršiti transfer
sredstava, i raĉun na koji se prebacuju sredstva, odabrati valute, te unijeti iznos u jedno od
polja sa oznakom Iznos. Klikom na dugme sa labelom ''Izračunaj'', sistem će automatski
popuniti drugo polje sa oznakom Iznos.
Ukoliko se radi o transferu sredstava izmeĊu raĉuna u istoj valuti, iznos u oba polja će biti
identiĉan, dok će se kod transfera meĊu razliĉitim valutama prvo izvršiti konverzija meĊu
tim valutama, pa će iznos u drugom polju biti automatski popunjen sa ekvivalentnom
konvertovanom vrijednošću iznosa iz drugog polja.
Napomena: Konverzija se vrši prema trenutno važećoj kursnoj listi. U vrijeme
knjiženja naloga, će možda vrijediti druga kursna lista, pa bi konvertovani iznos
mogao biti drugačiji.
Od vremena nastanka naloga do njegovog knjiženja u banci može proći neko vrijeme, pa je
moguće da se kursne liste razlikuju. Zbog toga je korisno odabrati iznos koji će biti “fiksiran”
korištenjem opcije “Fiksni iznos” i time ukazati procesnom centru ove transakcije da je dati
iznos nepromjenjiv u sluĉajevima promjene kursne liste. Dozvoljene opcije su:
-
Izvor - iznos koji će biti prebaĉen sa izvorišnog raĉuna će biti fiksan.
Destinacija - iznos koji bude prebaĉen na odredišni raĉun će biti fiksan.
Oboje - oba iznosa će biti identiĉna, pri ĉemu će u sluĉajevima promjene kursne liste,
ovakav nalog najvjerovatnije biti odbijen zbog pogrešnog odnosa konverzije.
Osim pobrojanih opcija, moguće je odabrati i raĉun i valutu sa kojeg će biti naplaćena
provizija za ovaj nalog.
Treći i četvrti korak su identiĉni kao i kod modula plaćanja, te na ovom mjestu neće biti
detaljno obrazloženi. Za detaljan opis konsultovati prethodno poglavlje ovog uputstva.
S t r a n a | 34
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Dodatne opcije
Modul koji korisniku pruža dodatne mogućnosti aplikacije prikazan je na slici. U suštini, radi
se o skupu alata, od kojih su svakako najzanimljiviji alati koji omogućavaju pregled izvoda,
transakcija i/ili zakazanih naloga.
modul dodatnih opcija
U nastavku se nalazi opis modula za pregled izvoda, transakcija i modul za upravljanje
uzorcima naloga. Moduli se pozivaju klikom na ikonice sa naslovom „Transakcije“, „Izvodi“ i
„Upravljanje uzorcima“.
S t r a n a | 35
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
IZVODI
Prikaz izvoda korisniku je omogućen samo za odreĊene tipove raĉuna. Na vrhu modula nalaze
se polja za filter rezultata koja je potrebno popuniti prije nego što se rezultati prikažu.
Neophodno je izabrati raĉun kao i valutu raĉuna, te postaviti vremenski period rezultata i
kliknuti na dugme sa labelom ''Traži''. Nakon filtriranja rezultata u tabeli u donjem dijelu
modula će biti prikazana lista pojedinaĉnih izvoda. Dostupne su tri opcije:
„Detalji“ – pri ĉemu se pokreće prozor sa detaljnijim prikazom izvoda.
„PDF“ – za pregled dokumenta izvoda u PDF formatu,
„Eksport“ – za izvoz izvoda u tekstualnu datoteku (format: *.csv)
Napomena: postoji mogućnost da je kvaĉica „Privremeni“ oznaĉena kod nekih izvoda. U
pitanju su izvodi koji nisu kompletni, odnosno predstavljaju samo privremene izvode do tog
momenta. Kada je zvaniĉni izvod kompletiran, kvaĉica u polju „Privremeni“ nije oznaĉena.
moduli za pretragu i prikaz izvoda
S t r a n a | 36
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
TRANSAKCIJE
Alat za pregled transakcija je funkcionalno sliĉan pomenutom alatu za pregled Izvoda. Da
bi transakcije bile prikazane, potrebno je u poljima za filter izabrati raĉun, valutu i vremenski
period, te kliknuti na dugme „Traži“, nakon ĉega se u središnjem dijelu prozora prikazuju
transakcije koje odgovaraju zadatim uslovima. Dvoklikom na pojedinaĉnu transakciju iz liste
se otvara prozor koji prikazuje dodatne detalje odabrane transakcije.
Primijetite: Na dnu prozora ovog modula se nalaze kontrole koje odreĊuju koliko transakcija
će biti prikazano u jednom momentu u listi (50-1000) kao i dugmad za navigaciju kroz
rezultate pretrage.
moduli za pretragu i prikaz transakcija
S t r a n a | 37
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
ZAKAZANI NALOZI
Prilikom kreiranja novog naloga za plaćanje i / ili transfer, moguće je zakazati izvršenje
naloga na više razliĉitih naĉina. Drugim rijeĉima, korisnik prilikom kreiranja naloga postavlja
razne uslove pod kojima se nalog izvršava, kao npr. vrijeme izvršenja, raspored ili stanje
sredstava na raĉunu. Takvi nalozi se nazivaju 'navijeni', i oni mogu da se izvrše jednom, ili
da se izvršavaju periodično. Radi preglednosti, takvi nalozi su izdvojeni i pregled ovih naloga
se vrši pomoću modula pod nazivom „Zakazani nalozi“. Nakon otvaranja modula pojavi se
prozor sa tabelom u kojoj su smješteni svi trenutno navijeni nalozi. Modul omogućava pregled
detalja odabranog naloga (opcija „Detalji“) i poništavanje navijanja odabranog naloga (opcija
„Poništi“).
moduli za prikaz navijenih naloga
Dodatne napomene
Prilikom zakazivanja izvršenja naloga, moguće je odrediti da li će se nalog izvršiti samo
jednom, pri ĉemu kreator naloga odreĊuje datum kao i vrijeme izvršavanja naloga, ili
periodiĉno,
pri ĉemu kreator naloga pored datuma i vremena izvršenja odreĊuje i period izvršavanja
(dnevno, sedmiĉno, mjeseĉno, godišnje).
Nalozi koji se izvršavaju periodiĉno, u koloni ''Raspored'' oznaĉeni su ikonicom:
Nalozi koji se izvršavaju samo jednom, oznaĉeni su sa ikonicom:
S t r a n a | 38
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
UPRAVLJANJE UZORCIMA
Ovaj modul omogućava kreiranje, izmjenu i brisanje uzoraka naloga kao i njihovo grupisanje
u pakete.
Upravljanje uzorcima/paketima
Nakon izbora tipa naloga iz padajuće liste, u tabeli “Lista uzoraka” će se prikazati svi uzorci
vezani uz odabrani tip naloga.
Tipovi naloga su:
-
UPP – unutrašnji platni promet(domaće plaćanje)
PPI – inostrani platni promet
TRANSFER – nalozi za prebacivanje sredstava izmeĊu vlastitih raĉuna
Izborom opcije “Kreiraj uzorak” ili “Izmijeni uzorak” otvara se prozor za izmjenu podataka na
uzorku:
S t r a n a | 39
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
kreiranje/izmjena/pregled podataka
Ukoliko je potrebno pregledati/izmijeniti podatke koji se nalaze na nalogu, klikom na dugme
“Podaci na nalogu” otvoriće se odgovarajuća uplatnica, kao na sljedećoj slici:
editovanje podataka na uzorku
Klikom na dugme “Oĉisti” će biti obrisani svi podaci na uplatnici(ako postoje), tj. forma za
unos će biti vraćena u inicijalno stanje.
Nakon izvršenih izmjena, potrebno je kliknuti na dugme “Uredu” ili otkazati napravljene
izmjene klikom na dugme “Otkaži”.
S t r a n a | 40
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Kreiranje paketa je dvofazni process: prvo je potrebno kreirati paket klikom na dugme
“Kreiraj paket”, a nakon toga paketu treba dodijeliti uzorke iz tabele postojećih uzoraka,
oznaĉavanjem izbornog kvadratića pored naziva uzorka.
rad s uzorcima
Naziv i opis postojećeg paketa je moguće promijeniti dvostrukim klikom na odgovarajući
paket u tabeli “Paketi”.
Izmjene je potrebno saĉuvati klikom na dugme “Spremi izmjene”.
Sliĉno kao i uzorke, postojeće pakete moguće je mijenjati ili brisati.
S t r a n a | 41
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Modul za pregled informacija
Modul koji pruža brzi pregled interesantnih informacija, kao što su:
•
•
•
•
Vijesti i obavijesti
Posljednje transakcije
Posljednji nalozi
Podaci o prijavljenom korisniku i podaci o zadnjim prijavama na aplikaciju
se poziva klikom na ikonicu koja simbolizira zaokruženo slovo i u glavnom meniju aplikacije:
Ukoliko ova ikonica blinka, to je signal da postoje nove, neproĉitane vijesti u podmodulu za
prikaz vijesti. Modul za prikaz informacija izgleda kao na slici:
modul za prikaz relevantnih informacija interesantnih za korisnika
Podmodul za prikaz vijesti, osim što je informativnog i promotivnog karaktera, izvor je veoma
važnih informacija, te je preporuĉljivo svaku vijest pažljivo proĉitati. Banka ĉesto šalje važne
informacije vezane uz uslugu elektronskog bankarstva direktno u aplikaciju i ciljajući na grupu
korisnika kojima je ta informacija od znaĉaja.
Vijest koja ima podebljan naziv simbolizuje neproĉitanu vijest. Dvostrukim klikom na naslov
vijesti otvara se prozor u kojem je ispisan tekst vijesti. Ukoliko vijest sadrži i prilog, isti je
moguće pregledati klikom na dugme “Preuzmi prilog”.
Prikaz detalja vijesti i preuzimanje priloga
S t r a n a | 42
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import / Eksport
Import i eksport naloga je korisna opcija za klijente koji imaju veći obim bankarskih
transakcija.
Import naloga
U Elba klijenta je moguće importovati veći broj unaprijed pripremljenih naloga iz tekst fajla,
koji može biti napravljen ruĉno ili eksportovan iz neke finansijske aplikacije koja ima interfejs
prema Elbi.
Ova funkcionalnost postoji za:
•
•
UPP Elba naloge u fazi kreiranja naloga
INO Elba naloge u fazi kreiranja naloga
Eksport naloga
TakoĊer postoji mogućnost da se nalozi i transakcije eksportuju u tekst format, kako bi se
eventualno rezultat eksporta iskoristio za import u Elbu ili neku finansijsku aplikaciju koja ima
interfejs prema Elbi.
Ova funkcionalnost postoji za:
•
•
•
UPP Elba naloge u svim fazama
INO Elba naloge u svim fazama
Izvode (sadrži sve transakcije obuhvaćene izvodom)
Format datoteke
Tekst formati koji se koriste za import/eksport su objašnjeni u nastavku. Treba napomenuti
da je kod importa moguće izabrati koja verzija import formata se koristi, što ćemo naknadno
i ilustrirati.
Postoje dvije verzije:
•
•
Verzija 2
Verzija 3
izvoda
(detaljnije)
(detaljnije)
- kompatibilna sa prethodnim verzijama Elba Fat Client-a.
- ovaj format se osim za import koristi i kod eksporta Elba naloga i
S t r a n a | 43
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
IMPORT / EKSPORT : VERZIJA 2
Format za import/eksport naloga – verzija 2
Osobine ovog formata su:
•
•
•
Nalozi u tekst formatu (kodna strana mswin1250).
Nalozi u ovom fajlu separirani sa CR.
Polja u jednom nalogu separirani sa TAB.
•
Polja mogu biti u tri tipa: (Varchar, number, date)

varchar(N)
- karakterni tip dužine N karaktera

numeric(N,M) - numeriĉki tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara
ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je
interpretiran sa “.” (taĉka).

•
•
•
datetime - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd”
gdje je:
 yyyy oznaka godine
 mm oznaka mjeseca u godini
 dd oznaka dana u mjesecu
 hh oznaka sata (24 satni format)
 mi oznaka minuta
 ss oznaka sekundi
Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB.
Linija koja poĉinje sa # se smatra komentarom i kod importa se ignoriše
Prva linija fajla sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji
moraju biti dva polja (polja su numeriĉka i meĊusobno odvojena sa TAB): prvo polje
sa ukupnim brojem naloga obuhvaćenih u fajlu, a drugo sa izraĉunatom kontrolnom
sumom naloga (suma svih iznosa naloga).
S t r a n a | 44
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import UPP naloga – verzija 2
Import/eksport fajl za UPP naloge (verzija 2) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim
redoslijedom.
Naziv polja
RBR_Naloga
Tip
NUMERIC(10)
Obavezno Opis
DA
Redni broj sloga (poĉinje od 1 za prvi
slog i inkrementira se za svaki sljedeći).
NAZIV_POSILJAOCA VARCHAR(150) DA
Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
RACUN_PRIMAOCA
VARCHAR(16)
DA
UPP raĉun primaoca
NAZIV_PRIMAOCA
VARCHAR(160) DA
Naziv primaoca
IZNOS
NUMERIC(15,2) DA
Iznos naloga
OPIS_PLACANJA
VARCHAR(250) DA
Opis naloga
HITNOST
VARCHAR(1)
DA
Hitnost :
T – hitno,
F – nije hitno
JP_TAX_NO
VARCHAR(13)
Broj poreskog obveznika
JP_VRSTA_UPLATE
VARCHAR(1)
Javni prihodi – Vrsta uplate:
0 – Redovna,
1 – Po nalogu,
2 – Povrat novca
3 – Prinudna naplata
JP_VRSTA_PRIHODA VARCHAR(6)
Javni prihodi – Vrsta prihoda
Vrijednosti iz šifarnika vrsta prihoda.
JP_PERIOD_OD
DATETIME
Javni prihodi – Poreski period od
JP_PERIOD_DO
DATETIME
Javni prihodi – Poreski period do
JP_OPCINA
VARCHAR(3)
Javni prihodi – Općina
Vrijednosti iz šifarnika opština
JP_BUDZ_ORG
VARCHAR(7)
Javni prihodi – Budžetska organizacija
JP_POZIV_NA_BROJ VARCHAR(10)
Javni prihodi – Poziv na broj
Napomena: sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je zadato bilo koje od
polja javnih prihoda.
Napomena: Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca
drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POSILJAOCA biti
ignorisano.
S t r a n a | 45
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import INO naloga – verzija 2
Import/eksport fajl za INO naloge (verzija 2) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim
redoslijedom.
Naziv polja
RBR_Naloga
Tip
NUMERIC(10)
Obavezno
DA
NAZIV_POSILJAOCA
VARCHAR(150)
DA
IZVORNA_VALUTA
VARCHAR(3)
DA
ODREDISNA_VALUTA VARCHAR(3)
DA
IZLAZNI_IZNOS
NUMERIC(15,2) DA
OPIS_PLACANJA
TROSKOVI
VARCHAR(250)
VARCHAR(1)
DA
DA
RACUN_PRIMAOCA
NAZIV_PRIMAOCA
BANKA_ID
VARCHAR(35)
VARCHAR(160)
VARCHAR(20)
BANKA_NAZ
VARCHAR(200)
DA
DA
DA ako nije
zadan
BANKA_NAZ
DA ako nije
zadan
BANKA_ID
Opis
Redni broj sloga (poĉinje od 1 za
prvi slog i inkrementira se za
svaki sljedeći).
Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio
je")
Oznaka valute raĉuna sa koje će
biti skinuta sredstva
Oznaka valute naloga
Iznos naloga u valuti:
ODREDISNA_VALUTA
Opis naloga
Troškove snosi:
S - pošiljaoc
O – primaoc
D - diljeljeni
Raĉun primaoca
Naziv primaoca
ID banke primaoca
Vrijednosti iz šifarnika banaka.
Naziv banke primaoca
Napomena: Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca
drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POSILJAOCA biti
ignorisano.
S t r a n a | 46
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
IMPORT / EKSPORT : VERZIJA 3
Format za import/eksport naloga – verzija 3
Osobine ovog formata su:
•
•
•
Nalozi u tekst formatu (kodna strana mswin1250).
Nalozi u ovom fajlu separirani sa CR.
Polja u jednom nalogu separirani sa TAB.
•
Polja mogu biti u tri tipa: (Varchar, number, date)

varchar(N)
- karakterni tip dužine N karaktera

numeric(N,M) - numeriĉki tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara
ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je
interpretiran sa “.” (taĉka).

•
•
•
datetime - datumski tip u formatu “yyyy-mm-dd hh:mi:ss” ili “yyyy-mm-dd”
gdje je:
 yyyy oznaka godine
 mm oznaka mjeseca u godini
 dd oznaka dana u mjesecu
 hh oznaka sata (24 satni format)
 mi oznaka minuta
 ss oznaka sekundi
Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB.
Linija koja poĉinje sa # se smatra kao komentar i kod importa se ignoriše
Prva linija fajla sadrži kontrolne informacije o obuhvaćenim nalozima. U toj liniji
moraju biti dva polja (polja su numeriĉka i meĊusobno odvojena sa TAB): prvo polje
sa ukupnim brojem naloga obuhvaćenih u fajlu, a drugo sa izraĉunatom kontrolnom
sumom naloga (suma svih iznosa naloga).
S t r a n a | 47
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import/Eksport UPP naloga – verzija 3
Import/eksport fajl za UPP naloge (verzija 3) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim
redoslijedom.
Naziv polja
RBR_Naloga
Tip
NUMERIC(10)
Obavezno Opis
DA
Redni broj sloga (poĉinje od 1 za
prvi slog i inkrementira se za svaki
sljedeći).
NAZIV_POSILJAOCA
VARCHAR(150) DA
Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio je")
RACUN_PRIMAOCA
VARCHAR(16)
DA
UPP raĉun primaoca
NAZIV_PRIMAOCA
VARCHAR(160) DA
Naziv primaoca
IZNOS
NUMERIC(15,2) DA
Iznos naloga
OPIS_PLACANJA
VARCHAR(250) DA
Opis naloga
HITNOST
VARCHAR(1)
DA
Hitnost :
T – hitno,
F – nije hitno
JP_TAX_NO
VARCHAR(13)
Broj poreskog obveznika
JP_VRSTA_UPLATE
VARCHAR(1)
Javni prihodi – Vrsta uplate:
0 – Redovna,
1 – Po nalogu,
2 – Povrat novca
3 – Prinudna naplata
JP_VRSTA_PRIHODA
VARCHAR(6)
Javni prihodi – Vrsta prihoda
Vrijednosti
iz
šifarnika
vrsta
prihoda.
JP_PERIOD_OD
DATETIME
Javni prihodi – Poreski period od
JP_PERIOD_DO
DATETIME
Javni prihodi – Poreski period do
JP_OPCINA
VARCHAR(3)
Javni prihodi – Općina
Vrijednosti iz šifarnika opština
JP_BUDZ_ORG
VARCHAR(7)
Javni
prihodi
–
Budžetska
organizacija
JP_POZIV_NA_BROJ
VARCHAR(10)
Javni prihodi – Poziv na broj
REFERENCA_PLACANJA VARCHAR(50)
Referenca za plate
RACUN_POSILJAOCA
VARCHAR(40) DA
Racun posiljaoca
*podebljani redovi predstavljaju nova, dodatna polja formata v3 u odnosu na format v2
Napomena: sva polja javnih prihoda su obavezna samo ako je zadato bilo koje od
polja javnih prihoda.
Napomena: Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca
drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POSILJAOCA biti
ignorisano.
S t r a n a | 48
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Import/Eksport INO naloga – verzija 3
Import/eksport fajl za INO naloge (verzija 3) ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim
redoslijedom.
Naziv polja
RBR_Naloga
Tip
NUMERIC(10)
Obavezno
DA
NAZIV_POSILJAOCA
VARCHAR(150)
DA
IZVORNA_VALUTA
VARCHAR(3)
DA
ODREDISNA_VALUTA
IZLAZNI_IZNOS
VARCHAR(3)
DA
NUMERIC(15,2) DA
OPIS_PLACANJA
TROSKOVI
VARCHAR(250)
VARCHAR(1)
RACUN_PRIMAOCA
NAZIV_PRIMAOCA
ADRESA
ADRESA2
BANKA_ID
VARCHAR(35)
VARCHAR(160)
VARCHAR(35)
VARCHAR(35)
VARCHAR(20)
DA
DA
Opis
Redni broj sloga (poĉinje od 1 za
prvi slog i inkrementira se za
svaki sljedeći).
Naziv pošiljaoca (polje "Uplatio
je")
Oznaka valute raĉuna sa koje će
biti skinuta sredstva
Oznaka valute naloga
Iznos
naloga
u
valuti:
ODREDISNA_VALUTA
Opis naloga
Troškove
snosi:
S
pošiljalac
O – primalac
D - diljeljeni
Raĉun primaoca
Naziv primaoca
Adresa primaoca
Poštanski broj/grad /država
nije ID banke primaoca
Vrijednosti iz šifarnika banaka.
DA
DA
NE
NE
DA
ako
zadan
BANKA_NAZ
BANKA_NAZ
VARCHAR(200) DA
ako
nije Naziv banke primaoca
zadan
BANKA_ID
RACUN_POSILJAOCA VARCHAR(40) DA
Racun posiljaoca
*boldrani redovi predstavljaju nova, dodatna polja formata v3 u odnosu na format v2
Napomena: Ukoliko banka ne omogućava kreiranje naloga sa nazivom pošiljaoca
drugačijim od naziva korisnikovog računa, tada će polje NAZIV_POSILJAOCA biti
ignorisano.
S t r a n a | 49
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
PRIMJER EKSPORTA/IMPORTA UPP/INO NALOGA
Na slici je prikazana Elba aplikacija, i to maska koja prikazuje sve korisnikove naloge (UPP i
PPI). Eksport naloga je omogućen u svim stanjima naloga, osim u stanju 'Otvorenih
naloga' i “Poništenih naloga” (otvoreni i poništeni nalozi se ne mogu eksportovati).
Pokreće se klikom na ikonicu u desnom uglu operacionog menija (vidi sliku ispod):
eksport naloga
Elba podržava dva razliĉita formata kod importa/eksporta naloga:
•
•
V3 – format za naloge nove verzije Elba aplikacije
V2 - format za naloge prethodne verzije Elba aplikacije
V2 je format kojeg je koristila prethodna verzija Elbe. Prethodna verzija nije omogućavala da
se eksportuju nalozi koji terete razliĉite raĉune. Nova verzija Elbe omogućava istovremeni rad
sa više raĉuna, pa tako je uveden format V3, tako da je sada moguće
eksportovati/importovati naloge koji se odnose na razliĉite raĉune pošiljaoca.
Važna napomena: Stari format (V2) u narednim verzijama Elbe više neće biti
podržan, pa je strogo preporučeno što prije nadograditi interfejs tako da koristi novi
format V3.
Primjer : eksport naloga
Prilikom eksporta, može da se eksportuje jedan nalog ili više njih. Ukoliko se eksportuje više
naloga odjednom, ti nalozi moraju biti istog tipa, odnosno nije moguće miješati UPP i PPI
naloge. Na slici ispod je prikazan primjer eksportovanja tri PPI naloga (oznaĉeni u pozadini).
Potrebno je još samo izabrati format eksporta i nalozi će biti eksportovani u vidu jednog .txt
fajla.
S t r a n a | 50
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
eksport naloga, izbor verzije formata eksporta
Primjer : import naloga
Na slici je prikazana Elba aplikacija, i to maska koja prikazuje sve korisnikove naloge (UPP i
PPI). Import naloga je omogućen samo u stanju 'Otvorenih naloga', i pokreće se klikom na
ikonicu u desnom uglu operacionog menija (vidi sliku ispod):
import naloga
Prilikom importa naloga potrebno je znati format u kojem je nalog eksportovan ili kreiran.
Nalog treba biti importovan u istoj verziji u kojoj je eksportovan ili kreiran.
Na sljedećoj slici je prikazana postavka gdje se bira izmeĊu verzija formata prilikom importa
(V2 ili V3), kao i tipa naloga (UPP ili INO).
S t r a n a | 51
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
import naloga, izbor tipa naloga i verzije naloga koji se importuje
Kao što je prikazano na slici, prilikom importa naloga potrebno je da su poznata dva podatka,
i da se shodno tome postavi :
•
•
Tip naloga (UPP ili PPI)
Verzija importa (V2 ili V3)
Ukoliko se prilikom importa desi greška, sistem neće dozvoliti import. Na slici je prikazana
greška prilikom importovanja.
import naloga, greška prilikom importa
Kao što se vidi na slici, oĉekivane vrijednosti sa desne strane se razlikuju od vrijednosti sa
lijeve strane (oznaĉeni crveni prostor na slici gore). Aplikacija ne dozvoljava nastavak importa
naloga. Moguće se vratiti korak nazad i izvršiti korekciju.
S t r a n a | 52
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Slika ispod prikazuje uspješno parsiranje naloga, vrijednosti sa lijeve i desne strane se slažu i
import naloga je dozvoljen. Nakon klika na dugme „Importuj“ pojavit će se prozor na kojem
je potrebno potvrditi importovanje naloga, a ukoliko se radi o importu više naloga odjednom,
iste je moguće grupisati.
Na slikama ispod je prikazano uspješno importovanje naloga. Lijeva i desna strana se slažu, i
sistem dozvoljava import.
dozvoljeno
importovanje naloga, uspješno importovan nalog
S t r a n a | 53
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
EKSPORT IZVODA
Format za eksport izvoda – verzija 2
Ovaj eksport obuhvata sve transakcije obuhvaćene jednim izvodom.
Osobine ovog formata su:
•
•
•
Fajl je u tekst formatu (kodna strana mswin1250).
Transakcije u ovom fajlu separirane sa CR.
Polja u jednoj transakciji separirana sa TAB.
•
Polja mogu biti u tri tipa: (Varchar, number, date)

varchar(N) - karakterni tip dužine N karaktera

numeric(N,M) - numeriĉki tip sa pokretnim zarezom sa maksimalno N cifara
ispred pokretnog zareza i M cifara iza pokretnog zareza. Pokretni zarez je
interpretiran sa “.” (taĉka).

•
•
•
Datetime - datumski tip u formatu “dd.mm.yyyy hh:mi:ss”
gdje je:
 yyyy oznaka godine
 mm oznaka mjeseca u godini
 dd oznaka dana u mjesecu
 hh oznaka sata (24 satni format)
 mi oznaka minuta
 ss oznaka sekundi
Polja ne mogu sadržavati CR ili TAB.
Linija koja poĉinje sa # se smatra kao komentar
Prva linija fajla sadrži informacije o prikazanom izvodu. U toj liniji postoje tri polja
(polja su meĊusobno odvojena sa TAB): prvo polje sa brojem izvoda, drugo i treće
sa periodom obuhvaćenih transakcija u izvodu (format dd.mm.yyyy).
Eksport fajl za transakcije obuhvaćene izvodom ima sljedeća polja koja se pojavljuju zadatim
redoslijedom.
Naziv polja
DIRECTION
VALIDITY DATE
REFERENCE
DOCUMENT TYPE
Tip
VARCHAR(1)
DATETIME
VARCHAR(20)
VARCHAR(8)
DOCUMENT ID
ELBA ORDER ID
VARCHAR(20)
NUMERIC(10)
REF BANK
REF ACCOUNT ID
REF
ACCOUNT
NAME
DESCRIPTION
CURRENCY
AMOUNT
VARCHAR(20)
VARCHAR(35)
VARCHAR(80)
Obavezno Opis
DA
Smjer transakcije (+/-)
DA
Datum izvršenja transakcije
Referenca na transakciju
DA
Tip transakcije (prema internom šifarniku
transakcija banke)
DA
Identifikator transakcije
Identifikator Elba naloga koji je inicirao
transakciju.
DA
BIC kod banke vezane za transakciju
DA
Broj raĉuna vezanog za transakciju
Naziv raĉuna vezanog za transakciju
VARCHAR(150)
VARCHAR(3)
DA
NUMERIC(15,2)
Opis transakcije
Valuta transakcije
Iznos transakcije
Primjer eksportovanja izvoda
Na slici je prikazan modul za pregled izvoda. Poziv ovog modula se vrši sa modula
“DODATNO”, klikom na ikonicu “Izvodi”. Kao što se vidi na slici, za svaki pronaĊeni izvod,
moguće je :
S t r a n a | 54
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
•
•
•
pregledati detalje naloga (dvoklik na nalog ili klik na dugme sa oznakom „Detalji“
pregledati pdf verziju izvoda (klikom na dugme sa oznakom „PDF“)
eksportovati izvod u vidu tekstualnog fajla (klikom na dugme sa oznakom „Eksport“)
Važne napomene
ELBA je proizvod koji je dizajniran da štiti privatnost Vaših podataka korištenjem svjetski
priznatih standarda iz oblasti šifriranja podataka i zaštite od neovlaštenog pristupa. Ĉuvanje
korisniĉkog imena, lozinke i jednokratne lozinke dobijene sa tokena je Vaša odgovornost.
Ukoliko neko doĊe u posjed Vašeg korisniĉkog imena lozinke i token lozinke, dobiće sva prava
koja su dodijeljena Vama.
S t r a n a | 55
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Zato je bitno da:

Ne zapisujete korisniĉko ime, lozinku i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena a
pogotovo ih ne ostavljajte na mjesta koja su dostupna drugim ljudima.

Za lozinku birajte pojmove koje drugi ljudi ne mogu povezati sa Vama.

Za lozinku koristite i slova i brojeve.

Ne povjeravajte lozinku, korisniĉko ime i jednokratnu lozinku dobijenu sa tokena
nikome, čak niti službenicima banke!

U sluĉaju da službenici banke imaju potrebe provjeriti probleme u radu koje Vi
doživljavate, oni će privremeno promijeniti lozinku i Vas obavijestiti o novoj lozinki. U
takvim sluĉajevima, obavezno ponovno izaberite novu lozinku.

Po prvom pristupu ELBA, obavezno izaberite novu lozinku.

Po završetku korištenja ELBA, obavezno se odjavite sa aplikacije.

Nipošto ne ostavljajte ELBA aplikaciju bez Vašeg nadzora. Ukoliko imate potrebu da
napustite Vaše radno mjesto, zaključajte aplikaciju.

Na Vaš PC ne instalirajte programe nepoznatih, odnosno neprovjerenih autora.

Na Vaš PC ne instalirajte neprovjerene hardverske ureĊaje.

Instalirajte antivirusni program.
S t r a n a | 56
Napomena: Moguće je da neke funkcionalnosti aplikacije nisu dostupne u Vašoj konfiguraciji.
Download

ELBA v4