SRPSKI
LCD TV
Uputstva za upotrebu
LCD-19AB11
LCD-32AB11
LED-22CA11
LED-26CA22
LCD-22AB11
LCD-32AB15
LED-24CA11
И005 11
LCD-22AB22
LCD-32AB22
LED-24CA22
И005 12
LCD-24AB11
LCD-32AB26
LED-26CA11
SRPSKI
SRPSKI
Sadržaj
Prva instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre upotrebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere i predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komande na kućištu TV prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija i povezivanje TV prijemnika
• Spajanje antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje AV opreme Video priključkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje AV opreme YPbPr priključkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje računara VGA (PC) piključkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje AV opreme HDMI priključkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje AV opreme SCART priključkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Spajanje USB prenosnog diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Kabl za napajanje el. energijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daljinski upravljač
• Tasteri na daljinskom upravljaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSD Meni
• Izbor izvora ulaznog izvora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• DTV meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ATV meni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• PC meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• SCART/Component/HDMI/AV meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Media (Multimedia) meni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Text meni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montiranje TV prijemnika na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehničke karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
3
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
14
15
16
24
25
26
26
29
30
31
34
Dekjlaracija o usaglašenosti
.
Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD
Directive 2006/95/EC) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2004/108/EC)
Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi
namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnikom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije.
Dodatne informacije i Deklaraciju o usaglašenosti možete da pronađetei na internet strani:
www.quadro.rs
Prijateljski odnos prema životnoj sredini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke,
skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad.
Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate
potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu
zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o
recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za
sakupljanje opasnog otpada ili vašu prodavaonicu gde ste kupili proizvod. Stari i
istrošeni uređaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim smećem.
SRPSKI
Prva instalacija
Kada prvi put uključite televizor, pojaviće se meni za instalaciju na ekranu.
Pritisnite tastere / / / da izaberete zemlju, a za prelaz na sledeću stranicu pritisnite taster
OK.
Pritisnite tastere / / / da izaberite jezik, a za početak pretraživanja analognih i digitalnih
programa u vašoj regiji pritisnite taster OK. Ovo će potrajati nekoliko minuta.
Kada se automatska pretraga programa završi, vaš televizor će prikazati prvi pronađeni kanal.
1
SRPSKI
Pre upotrebe
Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju prilikom nabavke QUADRO LCD televizora. Nadamo se
da će vam novi LCD televizot pružiti uživanje u gledanju vrhunske slike dugi niz godina. LCD
prijemnik je veoma lak i jednostavan za uptrebu i omogućava visoku kvalitetu slike.
Ovaj LCD TV prijemnik je višekratno upotrebljiv. Možete da ga instalirate na zid (nosač za zid nije
priložen u kompletu) ili da ga postavite na stol i koristite pod bilo kakvim osvetljenjem prostorije.
U uputstvima za upotrebu ćete pronaći objašnjenja o rukovanju sa LCD TV prijemnikom,
uključujući funkcije podešavanja, karakteristike i druge važne informacije.
Pre instaliranja i korišćenja prijemnika, molimo da pažljivo pročitate ova uputstva, naročito deo sa
bezbednosnim informacijama.
Bezbednosne informacije
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE
P O K L O PA C ( I L I Z A D N J U P L O Č U ) . Z A
EVENTUALNU POPRAVKU OBRATITE SE
OVLAŠĆENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ova oznaka upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog “visokog napona” unutar
uređaja, te postojanje rizika od električnog udara
Ova oznaka upozorava korisnika na prisutnost važnih uputstava za upotrebu i
održavanje, koje ćete pronaći u ovom uputstvu.
Uređaj je namenjen za priključenje 220-240V, 50Hz mrežu. proverite da li napon vaše mreže
odgovara specifikacijama na naljepnici uređaja.
Ova oprema može da generše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije. Ako se ne
instalira i ne koristi u skladu s uputstvima, može da uzrokuje interferenciju u radio komunikaciji.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti kod pojedinih instalacija. Ako ovaj
uređaj uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, pokušajte da otklonite smetnje na
sledeći način:
- premestite antenu
- povećajte udaljenost između dodatne opreme i LCD prijemnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz zidne utičnice. Za čišćenje ne koristite tečna i aerosolna
sredstva, a prijemnik čistite i održavajte brisanjem čistom i mekom krpom, navlaženom u
blagom rastvoru deterdženta i vode.
Krpa kojom brišete uređaj ne sme da sadrži lako isparavajuća sredstva za čišćenje.
Nikada ne grebite ekran i kućište uređaja oštrim predmetima, uključujući
nokte ili grube krpe.
Uređaj postavite dalje od toplinskih izvora poput radijatora, grejalica,
pećnica i ostalih uređaja koji isijavaju toplinu (uključujući pojačala).
Ne koristite delove i priključke koje nisu preporučene od strane
proizvođača uređaja, jer oni mogu da budu uzrok nezgoda.
Ne ispuštajte i ne gurajte predmete u proreze i otvore na kućištu prijemnika. Ubacivanje
predmeta u uređaj može da izazove strujni udar. Iz istog razloga nikada ne isturajte tečnost na
LCD prijemnik.
Ukoliko uređaj instalirate na zid ili strop,pridržavajte se uputstvima proizvođača nosača za
zidnu montažu.
Ne koristite uređaj u blizini vode, kade, tuša, umivaonika, sadopera, u vlažnom prostoru ili
podrumu, u blizini bazena i sl.
Ne preopterećujte zidne utičnice i produžne kable drugim uređajima jer to predstavlja
potencijalnu opasnost za požar ili električni udar.
2
SRPSKI
Mjere predostrožnosti
Pažnja
Ovaj proizvod za svoj rad koristi visoki napon.
Ne uklanjajte zadnju ploču kućišta. Za eventualni
popravak obratite se samo ovlašćenom servisu.
Pažnja
Da bi izbjegli opasnost od električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši i vlazi. Nemojte da postavljate
uređaj u blizini toplotnih izvora kao šta su
radijator, peć ili drugi električni aparati koji
isejavaju toplotu. U slučaju grmljavine ili ako
nećete da koristite uređaj duže vreme, isključite
uređaj s napajanja i odspojite antenski
priključak.
Pažnja
Ne ispuštajte i ne gurajte predmete u proreze i
otvore na kućištu televizora. Nikada nemojte
dozvoliti da se prolije tekućina na uređaj.
Pažnja
Ako nameravate postaviti prijemnik u ormarić ili
zatvoreni odeljak, morate da poštivate
minimalne udaljenosti potrebne za ispravnu
ventilaciju. Povećanje toplote skraćuje vek
trajanja vašeg uređaja, a također može da bude i
opasno jer može da izazove požar.
Minimum distances
10cm
10cm
5cm
20cm
Pažnja
Nikada nemojte da gurate, stajate i da se
naslanjate na uređaj ili njegov stalak. Posebnu
pažnju obratite na decu.
Upotrebljavajte stalke i nosače koji su
preporučeni od prozvođača ili koji su originalno
dani uz proizvod. Ako koristite pokretna kolica za
smeštaj prijemnika, kada ih pomićete obratite
pozornost na bezbednost i stabilnost kako nebi
došlo do prevrtanja ili pada uređaja. Ne
postavljajte uređaj na nestabilna kolica, policu ili
stol. Pad uređaja može da izazove ozbiljne
povrede osoba i oštećenje uređaja.
3
SRPSKI
Pažnja
Ako uređaj poseduje priključak za slušalice, obratite
pozornostu na jačinu zvuka u slušalicama. Preglasno
slušanje može da uzrokuje oštećenje sluha.
Pažnja
Ako se uređaj neće koristi duže vreme, preporučamo da
odspojite mrežni kabl iz utičnice. Ostavljanje uređaja u
stanju "čekanja" (Standby) ne znači da je uređaj
odspojen s napajanja. Nemojte da preopterečujete
električnu utičnicu. Priključenje uređaja na
preopterećenu ili oštećenu utičnicu, oštećen priključni
kabl ili oštećene kablove uzemljenja može da bude
opasno i može da uzrokuje električni udar ili požar.
Povremeno prekontrolišite priključni kabl, utikač i
utičnicu. Posebnu pozornost posvetite mestima gdje
kabl izlazi iz uređaja ili na spoju kabla i utikača. Ukoliko
uočite bilo kakvo oštećenje odspojite utikač iz utičnice i
kontaktirajte ovlašćenog servisera. Da bi sprečili
oštećenja kabla, nemojte da savijate, gnječite ili
pritiskate kabl. Isto tako, sprečite pritiskanje priključnog
kabla komadima nameštaja, vratima, stolicama i sl.
Pažnja
Izbegavajte direktno izlaganje uređaja sunčevoj svetlosti
i drugim toplinskim izvorima. Ne postavljajte televizor
direktno na druge uređaje koji isijavaju toplinu, kao što su
na primer video plejer i audio pojačala. Ne zatvarajte
ventilacione otvore na zadnjoj strani kućišta. Ventilacija
je potrebna za prevenciju od defekata na elektronskim
komponentama. Ne postavljajte strujni kabl ispod
uređaja da se ne bi oštetila izolacija kabela.
Pažnja
LCD ekran ovog uređaja je izrađen od osetljivog
materijala koji može da se ošteti ukoliko dođe do
grebanja ili udarca o površinu ekrana. U slučaju da se
ekran razbije, budite pažljivi da se ne biste povredili
komadićima ekrana. Ukoliko tečni kristali iscure iz
zaslona uređaja, ne približavajte ih očima ili ustima. U
slučaju kontakta sa tečnim kristalom, potrebno je da
površine ili delove tela dobro operete sapunom.
Predostrožnosti prilikom dugotrajnog prikazivanja mirne slike
•
•
•
•
•
Mirna slika može izazvati trajno oštećenje TV zaslona (burn efekat)!
Ne ostavljate zaslon u modu pauze duže od dva sata jer na taj način možete izazvati
privremeno ili trajno zadržavanje statične slike na zaslonu. Kako bi izbjegli ovu opasnost, u
modu pauze smanjite svjetlinu i omjer kontrasta na slici.
Oštećenja uzrokovana statičnim slikama nisu pokrivena jamstvom uređaja!
Ne ostavljate zaslon u modu pauze duže vremena (igrajući igre ili
gledajući film), budući da to može rezultirati pojavom dvostrukih slika.
Dugotrajno gledanje slike u omjeru 4:3 isto može izazvati "Burn efekat". Tamne mrlje,
zatamnjenje ekrana na pojedinim dijelovima zbog dugotrajnog rada i starenja zaslona i "mrtvi"
pikseli nemaju utjecaja na rad uređaja.
4
SRPSKI
Dodatni pribor
Proverite da li ste dobili sav pribor i uputstva uz vaš LCD TV prijemnik. Ukoliko bilo koji deo
nedostaje, obratite se vašem prodavaču.
TV prijemnik
EPG
HRVATSKI
Daljinski upravljač
LCD TV
Upute za uporabu
LCD-32AB11
NNO-1/09
LCD-32AB22
LED-32CA22
Mini YPbPr kabl
samo modeli 19", 22" i 24"
.
Uputstva za upotrebu, Garantna izjava i
uredno popunjen i overen garantni list
Adapter s kablom napajanja
samo modeli 19", 22" i 24"
.
kabl napajanja
samo modeli 26",32" i veći
.
Adapter
samo modeli 16"
.
Odvijač i šrafi
smo modeli 19", 22", 24" i 26"
Odvijač i šrafi
smo modeli 32" i veći
2
5
SRPSKI
Komande na kućištu TV prijemnika
Prednja ploča
5
4
3
2
1
67
1. Za uključenje ili isključenje prijemnika u
stanje čekanja pritisnite taster STANDBY.
2. Za biranje ulaznog izvora signala pritisnite
taster SOURCE.
3. Za prikaz glavnog menija na ekranu
prijemnika pritisnite taster MENU.
4. Za odabir sledećeg/prethodnog programa
pritisnite taster CH+ / CH-.
5. Za pojačanje/smanjenje jačine zvuka
pritisnite tastere VOL+ / VOL-
6. INDIKATOR NAPAJANJA: Svetli crveno u
Standby modu, a zeleno kada je TV
prijemnik uključen.
7. SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA:
infracrveni senzor na daljinskom upravljaču.
Zadnja ploča
1. DC in priključak adaptera ili AC100-240V priključak
kabla napajanja
2. VGA priključak za spajanje računara
3. PC AUDIO ulaz za spajanje audio izlaza računara
4. SCART priključak za spajanje VCR ili DVD uređaja
5. VIDEO priključak za spajanje DVD uređaja
6. R/L priključci za spajanje audio izlaza
7. YPbPr komponent priključak
8. COAX Digitalni audio izlaz za spajanje SPDIF
ulaza na pojačalu
6
9. USB priključak za spajanje eksternog
USB uređaja
10.RF ulaz za antenu
11. HDMI priključci za prijem High
Definiton ulaznih signala
12.CI utor za spajanje CI kartice
13.HEADPHONE ulaz za slušalice
14.ON/OFF preklopka za uključenje
napajanja
SRPSKI
Instalacija i povezivanje TV prijemnika
Spajanje antene
Da bi osigurali kvalitetnu sliku i izvuk treba instalirati antenski sistem. Prikazani antenski sistem
može da se nabavi u prodavnicama gde ćete dobiti i savet za pravilnu instalaciju i povezivanje.
Posle instalacije priključite 75-ohm antenski kabl u antenski šteker kao što je prikazano na slici.
VHF ANTENA
UHF ANTENA
SPOLJNI
ANTENSKI
POJAČAVAČ
UNUTRAŠNJI
ANTENSKI
POJAČAVAČ
75 - omski
PRIKLJUČAK
NAPAJANJE
POJAČAVAČA
DVD ili VCR
Spajanje audio i video opreme VIDEO priključkom
Spojite VIDEO i AUDIO izlaz vašeg DVD-a ili VCR-a s AV ulazom TV prijemnika koristeći RCA kabl
(Žuti (video), Beli i Crveni (levi i desni audio zvučnik)). Odaberite AV ulazni izvor signala uz pomoć
tastera SOURCE na daljinskom upravljaču.
Video kabl
zadnja strana
DVD ili VCR-a
DVD ili VCR
7
SRPSKI
Spajanje audio i video opreme komponentnim (YPbPr) priključkom
Spojite YPbPr izlaz DVD ili VCR uređaja sa YPbPr ulazom TV prijemnika. Kvaliteta slike će biti bolja u
odnosu na sliku dobivenu spajanjem DVD-a na VIDEO ulaz. Povežite audio izlaz DVD-a ili VCR-a
audio ulazom TV prijemnika koristeći RCA kabl (3,5mm priključak-2 x RCA priključka).
Uparite iste boje priključaka: Y je zelena, Pb je plava, Pr je crvena, levi zvučnik je bela, a desni je
crvena. Odaberite YPbPr ulazni izvor signala koristeći taster SOURCE na daljinskom upravljaču.
YPbPr kabl
YPbPr kabl
Audio kabl
Audio kabl
zadnja strana DVD ili VCR-a
zadnja strana DVD ili VCR-a
DVD ili VCR
DVD ili VCR
Spajanje računara VGA priključkom
Spojite RGB izlaz vašeg računara sa VGA ulazom TV prijemnika. Povežite AUDIO izlaz računara sa
PC AUDIO izlazom TV prijemnika. Odaberite PC ulazni izvor signala koristeći taster SOURCE na
daljinskom upravljaču.
Audio kabl
Audio kabl
VGA kabl
VGA kabl
8
SRPSKI
Spajanje audio i video opreme HDMI priključkom
HDMI priključak omogućava prijrm digitalnog audio i video signala najviše HD kvalitete. Za povezivanje
HDMI ulaza na HDMI priključak nije potreban poseban audio signal.
HDMI kabl
HDMI kabl
BluRay, DVD ili HD STB
BluRay, DVD ili HD STB
Spajanje audio i video opreme SCART priključkom
SCART kabelom spojite SCART izlaz spoljnog video uređaja sa SCART ulazom TV prijemnika.
Scart kabl
Scart kabl
zadnja strana
DVD ili VCR-a
zadnja strana
DVD ili VCR-a
DVD ili VCR
DVD ili VCR
9
SRPSKI
Media konekcija
USB: Povezivanje sa prenosnim USB uređajem.
Kabl za napajanje električnom energijom
Kabl za napajanje strujom uključite u zidnu utičnicu kao što je prikazano na slici.
Pritisnite taster STANDBY na TV prijemniku. Upaliće se indikator napajanja na prednjoj ploči
prijemnika i svetliće zeleno.
ADAPTER NAPAJANJA
KABL NAPAJANJA
KABL NAPAJANJA
ADAPTER NAPAJANJA
10
SRPSKI
Daljinski upravljač
Tasteri daljinskog upravljača u TV modu
STANDBY
Pritisnite za uključenje TV-a ili prelazak u stanje
mirovanja.
MUTE
Pritisnite za utišanje zvuka. Za vraćanje zvuka ponovo
pritisnite isti taster ili taster V+.
SOURCE
Pritisnite za odabir dostupnih izvora ulaznog signala.
PMODE
Pritisnite za odabir dostupnih modova slike.
SMODE
Pritisnite za odabir dostupnih modova zvuka.
I/II
Pritisnite za odabir različitih NICAM modova.
SLEEP
Pritisnite za odabir vremena automatskog isključenja TV
prijemnika.
NUMERIČKI TASTERI 0-9
Pritisnite za direktno biranje kanala. Kanal će se
promeniti nakon 2 sekunde.
-/-Pritisnite za prebacivanje na program uz pomoć 2 broja,
na pr 2-1, itd.
Pritisnite za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.
DISPLAY
Pritisnite za prikaz izvora signala i informacije o kanalu.
EPG
NAVIGACIJSKI TASTERI ( / / / / OK ENTER)
Omogućavaju kretanje kroz opcije i ugađanje sistema
po vašim željama.
MENU
pritisnite za prikaz glavnog TV menija na ekranu.
EXIT
Pritisnite za izlaz iz glavnog TV menija.
VOL+/VOLPritisnite za pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka.
CH+/CHPritisnite za odabir sledećeg/prethodnog kanala.
11
SRPSKI
Tasteri daljinskog upravljača u TELETEXT modu
NUMERIČKI TASTERI 0-9
Pritisnite za odabir teletext stranice.
TEXT
Pritisnite za prebacivanje između TV i Teletext moda.
TASTERI U BOJI
Izbor 4 željene TELETEXT stranice.
SUBTITLE
Pritisnite za prikaz titlova.
HOLD
Pritisnite za zadržavanje listanja podstranice.
SIZE
Pritisnite za promenu veličine slova u teletekst modu
rada.
REVEAL
Pritisnite za prikaz sakrivenih informacija.
CANCEL
Pritisnite za izlaz iz teletexta.
INDEX
Pritisnite za poziv početne stranice u teletekst modu
rada.
MIX
TV i TXT slika su spojene zajedno u transparentnoj
pozadini
SUBPAGE
Pritisnite za poziv TELETEXT podstranica.
EPG
12
SRPSKI
Tasteri daljinskog upravljača u DTV modu
NUMERIČKI TASTERI 0-9
Pritisnite za odabir kanala.
TV MENU
Pritisnite za prikaz glavnog DTV menija na ekranu.
DISPLAY
Pritisnite za prikaz izvora signala i informacija o
kanalu.
NAVIGACIJSKI TASTERI ( / / / / OK ENTER)
Omogućavaju kretanje kroz opcije i podešavanje
sistema po vašim željama.
CH+/CHPritisnite za promenu kanala.
TASTERI U BOJI
Crveni, zeleni, žuti i plavi taster se koriste u nekoliko
podmenija.
SUBTITLE
Pritisnite za prikaz titlova.
SIZE
Pritisnite za promenu formata slike.
FAV+/FAV/FAVPritisnite da uvećate/smanjite vaš omiljeni kanal u
DTV modu.
MEDIA
Pritisnite za prikaz menija MEDIA.
REC
Pritisnite za snimanje programa u DTV modu.
TIMESHIFT
Pritisnite za odabir TIMESHIFT funkcije.
TV/RADIO
Pritisnite za odabir između TV i RADIO moda rada.
Pritisnite za reprodukciju / pauzu u TIMESHIFT i
MEDIA modu.
EPG
Pritisnite za prebacivanje između prethodnog i
sledećeg zapisa u MEDIA modu.
Pritisnite za prebacivanje zapisa unazad i unapred u
MEDIA modu.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije u MEDIA modu
ili izlaz iz REC ili TIMESHIFT moda rada.
13
SRPSKI
Upotreba daljinskog upravljača
Postavljanje baterija u daljinski upravljač
Otvorite poklopac odeljka za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Postavite 2x 1.5V AAA baterije u pravom smeru prema oznakama polariteta (+) i (-) na
daljinskom upravljaču.
3. Vratite poklopac na daljinski upravljač.
Kako bi izbegli eventualna oštećenja daljinskog upravljača ili povrede uzrokovane curenjem
baterija:
1. Ne mešajte baterije (stare i nove, karbonske i alkalne itd.).
2. Ako duže vreme ne koristite daljinski upravljač, izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
3. Isporučene baterije mogu imati kraći životni vek zbog trajnosti i uslova skladištenja.
Oštećenja zbog curenja baterija nisu pokrivena garancijom!
14
SRPSKI
Izbor izvora ulaznog izvora
Pritiskom tastera SOURCE na kontrolnom panelu televizora možete izabrati izvor ulaznog
signala. Na ekranu će se prikazati dijagram kao što ke prikazano na slici, a zatim pritisnite taster
SOURCE na kontrolnom panelu ili navigacijske tastere na daljinskom upravljaču kako bi odabrali
željeni izvor ulaznog signala.
Ukoliko na vaš TV prijemnik imate spojene audio i video uređaje, dostupni su sljedeći izvori
signala.
Kada po prvi puta uključite TV prijemnik, potrebno je da izabereti jezik i zemlju kako bi
započela automatska pretraga svih DTV kanala u vašoj regiji.
Input Source
Input Source
ATV
DTV
Media
AV
PC
Component
ATV
DTV
Media
AV
PC
Component
HDMI
OK
OK
•
•
•
•
Pritisnite taster SOURCE za prikaz liste ulaznog signala;
Pritisnite taster / za odabir željenog ulaznog signala;
Pritisnite taster OK / za ulaz u izabrani izvor ulaznog signala
Pritisnite taster EXIT za izlaz.
Izgled ekrana kada promenite jačinu zvuka
1. Pritiskom tastera VOL+ za pojačavanje zvuka i tastera VOL- za smanjivanje zvuka, na ekranu
se prikazuje dijagram kao na slici ispod i trajaće 5 sekundi.
2. Pritiskom tastera MUTE, u uglu ekrana će se prikazati simbol MUTE, a ponovim pritiskom
tastera prikaz simbola će nestati sa ekrana.
3. Pritiskom tastera MUTE ili VOL+ možete ponovo da uključite zvuk. U pokazivaču jačine zvuka
na ekranu TV prijemnika će se prikazati nivo jačine zvuka.
Volume
25
15
SRPSKI
Meni digitalne TV (DTV Menu)
Meni kanala (Channel Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite tastere /
za odabir menija CHANNEL u glavnom meniju.
Auto Tuning
ATV Manual Tuning
DTV Manual Tuning
CHANNEL
Programme Edit
Signal Information
CI Information
Move
MENU
Return
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite tastere / za odabir opcije koju želite podesiti u meniju CHANNEL.
2. Pritisnite taster OK za podešavanje.
3. Nakon što ste završili sa podešavanjem, pritisnite taster MENU da sačuvate izmene i da se
vratite u prethodni meni.
Automatsko podešavanje kanala (Auto Tuning)
Pritisnite taster / kako bi odabrali automatsko podešavanje kanala, zatim pritisnite taster
OK kako bi započeli automatsku pretraživanje.
Ručno podešavanje analognih programa (ATV Manual Tuning)
Pritisnite taster / kako bi odabrali ATV ručno podešavanje kanala, zatim pritisnite taster
OK za upisivanje šifre i ulaz u podmeni. (Fabrička šifra je “0000”)
Pritisnite taster / za odabir broja kanala kojeg želite da memorišete.
Pritisnite taster / za odabir sljedeće opcije. Pritisnite taster / za odabir audio sistema.
Pritisnite taster / za odabir opcije pretrage (Search), zatim pritisnite OK za početak
podešavanja. Pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču kako biste sačuvali podešenja
taster MENU za vraćanje na prethodni meni.
16
SRPSKI
Ručno podešavanje digitalnih programa (DTV Manual Tuning)
Pritisnite taster / kako bi izabrali DTV ručno podešenje programa, zatim pritisnite taster OK za
upisivanje šifre i ulaz u podmeni. (fabrička šifra je “0000”)
Pritisnite taster
/
i odaberite kanal, zatim pritisnite taster OK za pretraživanje kanala.
Uređivanje programa (Program edit)
Pritisnite taster / za odabir Uređivanja programa (Program Edit), zatim pitisnite taster OK
za ulazak u podmeni.
Enter
Ova opcija ima pet funkcija.
• Pritisnite Crveni taster za brisanje izabranog kanala.
• Pritisnite Zeleni taster za preimenovanje izabranog kanala.
• Pritisnite Žuti taster i taster / za pomeranje mesta željenog kanala.
• Pritisnite Plavi taster za preskakanje izabranog kanala.
• Pritisnite taster FAV za dodavanje izabranog kanala u listu omiljenih. Ako je izabrani kanala već
među omiljenim kanalima, ponovi pritisak FAV tastera će ga vratiti u listu svih programa.
17
SRPSKI
Informacija o signalu (Signal Information)
Pritisnite taster / i odaberite opciju Signal Information, potom pritisnite taster OK kako bi se
prikazale informacije o signalu, uključujući broj programa, kvalitet i jačinu.
Informacije o CI kartici (CI Information)
Pritisnite taster
/ i odaberite opciju CI Information, potom pritisnite taster OK kako bi se
prikazali detalji o CI kartici, ukoliko je ona ubačena.
18
SRPSKI
Meni za sliku (Picture Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / za odabir opcije PICTURE u glavnom meniju.
Standard
Picture Mode
PICTURE
Contrast
50
Brightness
50
Colour
50
Tint
50
Sharpness
Move
MENU
Return
50
Colour Temp
Temp
Normal
Noise Reduction
Reduction
Middle
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir opcije koju želite podesiti u meniju PICTURE.
2. Za podešavanje pritisnite taster OK.
3. Nakon što ste završili sa podešavanjem, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da
se vratite na prethodni meni.
Modovi slike (Picture Mode)
Pritisnite taster / za odabir moda slike, potom pritisnite taster OK za ulaz u podmeni.
Pritisnite taster / za odabir. Raspoloživi su sledeći modovi slike: korisnički (personal),
dinamički (dynamic), standardni (standard) i meki (mild). Možete da menjate vrednosti kontrasta,
svetline, boje i oštrine kada je odabran mod slike u Korisnički.
SAVET: Možete pritisnuti taster PMODE na daljinskom upravljaču za direktan pristup Modu slike.
Kontrast slike (Contrast)
Pritisnite / taster za odabir opcije kontrast, zatim pritisnite taster OK za ulaz u
podmeni. Pritisnite /
taster za podešavanje.
Svetlina slike (Brightness)
Pritisnite / taster za odabir opcije svetlina, zatim pritisnite taster OK za ulaz u
podmeni. Pritisnite / taster za podešavanje.
Jačina boje (Colour)
Pritisnite / taster za odabir opcije jačina boje, zatim pritisnite taster OK za ulaz u
podmeni. Pritisnite / taster za podešavanje.
Nijansa slike (Tint)
Pritisnite / taster za odabir opcije nijansa slike, zatim pritisnite taster OK za ulaz u
podmeni. Pritisnite / taster za podešavanje. Opcija nije dostupna u DTV modu rada.
Oštrina slike (Sharpness)
Pritisnite taster / za odabir opcije oštrina, zatim pritisnite taster / za podešavanje.
Toplina boje (Colour Temp)
Pritisnite taster / za odabir opcije toplina boje, zatim pritisnite taster / odabir raspoloživih
vrednosti: normalna (normal), hladna (cold) i topla (warm).
Smanjenje šumova (Noise Reduction)
Pritisnite / taster za odabir opcije redukcija šuma, zatim pritisnite OK za odabir. Dostupne
opcije su: isključeno (off), nisko (low), srednje (middle), visoko (high) i standardno (default).
19
SRPSKI
Meni za zvuk (Sound Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / za odabir Menija zvuka (SOUND) u glavnom meniju.
Sound Mode
SOUND
Move
Standard
Treble
50
Bass
50
Balance
MENU
Return
0
Auto Volume
Off
AD Switch
Off
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir željene opcije u meniju zvuka SOUND.
2. Pritisnite taster / da podesite.
3. Kada završite podešavanje, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite na
na prethodni meni.
Modovi zvuka (Sound Mode)
Pritisnite taster / za odabir opcije modovi zvuka, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster
/ za odabir dostupnih modova zvuka: standardni (standard),
music (muzički), movie (filmski), sportski (sports) i korisnički (personal). Možete promeniti
vrednosti visokih i dubokih tonova kada je odabran korisnički mod zvuka.
SAVET: Možete pritisnuti taster SMODE na daljinskom upravljaču za direktan pristup Modu zvuka.
Visoki tonovi (Treble)
Pritisnite taster / za odabir visokih tonova, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / da podesite.
Duboki tonovi (Bass)
Pritisnite taster / za odabir dubokih tonova, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / da podesite.
Balans (Balance)
Pritisnite taster / za odabir opcije balans, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / da podesite.
Automatsko podešavanje jačine zvuka (Auto Volume)
Pritisnite taster / za odabir opcije automatsko podešavanje zvuka, zatim pritisnite taster
ENTER za uključivanje (On) ili isključivanje opcije (Off).
AD prebacivanje (AD Switch)
Pritisnite taster / za odabir opcije AD prebacivanje, zatim pritisnite tipku OK za
uključivanje (On) ili isključivanje opcije (Off).
20
SRPSKI
Meni za podešavanje vremena (Time Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / za odabir Menija vremena (TIME) u glavnom meniju.
Clock
-- --
Time Zone
TIME
Move
Sleep Timer
MENU
Return
-- --
GMT+1
Off
Auto Standby
Standby
Off
OSD Timer
Timer
30 SS
15
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir opcije koju želite da podesite u Meniju vremena.
2. Pritisnite taster / da podesite.
3.Kada završite podešavanja, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite u
prethodni meni.
Sat (Clock)
Prikazuje trenutno vreme sistema, podešavanje ove opcije nije moguće.
Vremenska zona (Time Zone)
Pritisnite taster /
i odaberite opciju Time Zone, zatim pritisnite OK za ulazak u podmeni.
Za odabir vremeneske zone koristite tastere / / / .
Samoisključenje (Sleep Timer)
Pritisnite taster / za odabir opcije Timer, zatim pritisnite OK za ulazak u podmeni.
Pritisnite taster
/ za odabir. Raspoložive opcije su: isključeno, 10 min, 20 min, 30 min, 60
min, 90 min, 120 min, 180min, 240 min.
Automatski prelaz u stanje mirovanja (Auto Standby)
Pritisnite taster / i odaberite opciju Auto Standby, zatim pritisnite OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / za odabir vremena automatskog isključenja. Raspoložive opcije su:
isključeno, 3H, 4H, 5H).
Tajmer za menije (OSD Timer)
Pritisnite taster / za odabir prikaza trajanja OSD-a, zatim pritisnite OK za ulazak u
podmeni. Za odabir željenog veremena pritisnite tastere / . Raspoložive opciju su: isključeno,
5S, 10S, 15S, 20S, 25S, 30S).
21
SRPSKI
Meni za zaključavanje sistema (Lock Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / i izaberite opciju LOCK u glavnom meniju.
Lock System
On
Set Password
LOCK
Move
Block Program
MENU
Parental Guidance
Off
Key Lock
Off
Return
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir opcije koju želite da podesite u Meniju zaključavanja.
2. Pritisnite taster / da podesite.
3.Kada završite podešavanja, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite u
prethodni meni.
Zaključavanje sistema (Lock System)
Pritisnite taster / za odabir Zaključavanje sistema promene parametara i ulaska u menije.
Pritisnite taster ENTER za ulazak u podešavanje opcije i tada će biti potrebno upisati šifru.
Fabrička šifra je “0000”. Sada možete podešavati sledeće opcije:
Podešavanje nove šifre (Set Password)
Pritisnite taster / za odabir opcije Podešavanje nove šifre, zatim pritisnite taster OK za
ulazak u podmeni za unošenje nove šifre.
Blokiranje programa (Block Program)
Pritisnite taster / za odabir Blokiranje programa, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / za odabir programa koji želite blokirati, zatim pritisnite zelenu
taster na daljinskom upravljaču. (Za odblokiravanje unesite šifru koju ste postavili)
Pritisnite taster ENTER da sačuvate podešavanje i da se vratite na prethodni meni.
Roditeljsko zaključavanje (Parental Guidance)
Pritisnite taster / za odabir Roditeljskog zaključavanja, zatim pritisnite taster OK za ulazak
u podmeni i podešavanje dobne granice za prikazivanje sadržaja. Raspoložive opcije su:
isključeno, 4-18.
Zaključavanje prednje kontrolne ploče (Key Lock)
Pritisnite taster / za odabir Zaključavanja prednje kontrolne ploče, zatim pritisnite taster
OK za ulazak u podmeni. Raspoložive vrednosti su “Uključeno (On)” ili “Isključeno (Off)”.
Ukoliko odaberete “uključeno” zaključavanje prednje kontrolne ploče, tasteri na prednjoj kontrolnoj
ploči neće biti aktivne.
22
SRPSKI
Meni osnovnih postavki (Setup Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / i odaberite opciju SETUP u glavnom meniju.
OSD Language
English
TT Language
Hearing Impaired
West
Off
PVR File System
SETUP
Aspect Ratio
16:9
Blue Screen
On
First Time Installation
Reset
Software Update(USB)
Move
MENU
Return
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir mogućnosti koju želite podesiti u Meniju osnovnih postavki.
2. Pritisnite taster / za podešavanje.
3. Kada završite podešenje, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite u
prethodni meni.
Jezik OSD prikaza (OSD Language)
Pritisnite taster / za odabir podešavanje jezika prikaza, zatim pritisnite taster OK za
ulazak u podmeni. Pritisnite taster / / / za odabir jezika OSD prikaza.
Jezik teleteksta (TT Language)
Pritisnite taster / za odabir Jezika teleteksta, zatim pritisnite taster OK za ulazak u
podmeni. Pritisnite taster / / / za odabir željenog jezika.
Titlovi sa informacijama (Hearing Impaired)
Pritisnite taster / za odabir opcije Titlovi sa informacijama, zatim pritisnite taster OK za
odabir “Uključeno (On)” ili “Isključeno (Off)”. Ova funkcija služi osobama sa slušnim
problemima kako bi bolje razumeli što se događa na ekranu u vidu dodatnih titlova sa
objašnjenjima (npr. ukoliko u radnji filma zvoni telefon, na ekranu će pisati takva informacija).
Ova funkcija je moguća samo ukoliko je usluga dodatnih
titlova podržana od davatelja usluge).
PVR sistemska podešenja (PVR File System)
Pritisnite taster / za odabir PVR podešenja, zatim
pritisnite taster OK za ulazak u podmeni.
23
SRPSKI
Omer slike (Aspect Ratio)
Pritisnite taster
/
za odabir Omera slike, zatim pritisnite taster OK za ulazak u podmeni.
Raspoložive opcije su: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Just Scan.
Plavi ekran (Blue Screen)
Pritisnite taster
/
za odabir Plavog ekrana (ukoliko nema signala), zatim pritisnite taster
ENTER za odabir On (uključeno) ili Off (isključeno).
Prva Instalacija (First Time Instalation)
Pritisnite taster
/ za odabir Prve instalacije, zatim pritisnite taster OK za podešavanje bitnih
postavki poput jezika prikaza OSD-a, zemlje i načina traženja programa. Važno: svi podešeni
podatci biće izbrisani!
Fabričke postavke (Reset)
Pritisnite taster / za odabir opcije Fabričke postavke, zatim pritisnite taster OK za ulaz u reset
dijalog. Pritisnite taster
za odabir povrata fabričkih postavki jezika prikaza OSD-a, zemlje i
načina traženja programa.
Ažuriranje softvera (Software Update (USB))
Pritisnite taster
/ za odabir Ažuriranje softvera (USB), zatim pritisnite taster OK za
nadogradnju softvera sa USB diska.
Meni za analognu TV (ATV Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / da izaberete opciju CHANNEL u glavnom meniju.
Auto Tuning
ATV Manual Tuning
DTV Manual Tuning
CHANNEL
Programme Edit
Move
MENU
Return
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritisnite taster / za odabir opcije koju želite podesiti u meniju CHANNEL.
2. Pritisnite OK za podešavanje.
3. Kada završite podešavanje, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite u
prethodni meni.
24
SRPSKI
Automatsko podešavanje (Auto Tuning)
Pritisnite taster / za odabir opcije Auto Tuning, zatim pritisnite OK za početak automatskog
pretraživanja kanala.
ATV ručno podešavanje (ATV Manual Tuning)
Pritisnite taster / za odabir opcije ATV Manual Tuning, zatim pritisnite OK za upisivanje šifre i
ulaz u podmeniju. (Fabrička šifra je “0000”)
DTV ručno podešavanje (DTV Manual Tuning)
Pritisnite taster
/ za odabir opcije DTV Manual Tuning, zatim pritisnite OK upisivanje šifre i
ulaz u podmeniju. (Fabrička šifra je “0000”)
Uređivanje kanala (Program Edit)
Pritisnite taster / za odabir Uređivanja programa, zatim pitisnite taster OK za ulazak u
podmeni.
Napomene:
1. Podešavanje menija za sliku (PICTURE) je isto kao u DTV modu rada.
2. Podešavanje menija za zvuk (SOUND) je isto kao u DTV modu rada.
3. Podešavanje menija za zaključavanje (LOCK) je isto kao u DTV modu rada.
4. Podešavanje menija za vreme (TIME) je isto kao u DTV modu rada.
5. Opcije titlovi sa informacijama (Hearing Impaired) i PVR Sistemska podešavanja (PVR File
System) u meniju OPTION nije moguće podešavati.
PC meni (PC Menu)
Meni za podešavanje ekrana (Screen Menu)
Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.
Pritisnite taster / za odabir opcije Screen iz glavnog menija, prva opcija će zasvetliti.
(dostupno samo kod prijema PC-RGB signala)
Auto Adjust
SCREEN
H-Offset
50
V-Offset
50
Size
50
Phase
67
Position Reset
Move
MENU
Return
ENTER
Select
EXIT
Exit
1. Pritiskom tastera / odaberite opciju za podešavanje u meniju SCREEN.
2. Pritisnite OK za podešavanje.
3. Kada završite podešavanje, pritisnite taster MENU da sačuvate podešavanje i da se vratite u i
prethodni meni.
Automatsko podešavanje (Auto Adjust)
Pritisnite taster /
za odabir opcije Auto Adjust, zatim pritisnite OK za početak automatskog
podešavanja.
H-Offset
Pritisnite
/ za podešavanje opcije H-Offset, zatim pritisnite taster OK za ulazak u podmeni.
Za podešavanje pritisnite tastere / .
25
SRPSKI
V-Offset
Pritisnite / i izaberite opciju V-Offset, zatim pritisnite taster OK za ulazak u podmeni.
Za podešavanje pritisnite tastere / .
Veličina (Size)
Pritisnite / i izaberite opciju Size, zatim pritisnite taster OK za ulazak u podmeni.
Za podešavanje pritisnite tastere / .
Faza (Phase)
Pritisnite / i izaberite opciju Phase, zatim pritisnite taster OK za ulaz u podmeni.
Za podešavanje pritisnite tasrtere / .
Napomene:
1. Opciju Redukcija šuma (Noise Reduction) u meniju slike (PICTURE) nije moguće podešavati.
2. Opcije menija zvuka (SOUND) su iste kao u DTV modu.
3. Podešavanje menija za zaključavanje (LOCK) je isto kao u DTV modu rada.
4. Podešavanje menija vremena (TIME) je isto kao u DTV modu rada.
5. Opcije Titlovi sa informacijama (Hearing Impaired) i PVR Sistemska podešavanja (PVR File
System) u meniju OPTION nije moguće podešavati.
SCART / Component / HDMI / AV meni
Napomene:
1. Podešavanje menija za sliku (PICTURE) je isto kao u DTV modu rada.
2. Podešavanje menija za zvuk (SOUND) je isto kao u DTV modu rada
3. Podešavanje menija za zaključavanje (LOCK) je isto kao u DVT modu rada.
4. AV / SCART / HDMI / Component mod nemaju meni za podešavanje kanala (CHANNEL).
5. Meni za podešavanje vremena (TIME) nema opciju sat (clock).
6. Opcije Titlovi sa informacijama (Hearing Impaired) i PVR Sistemska podešavanja (PVR File
System) u meniju OPTION nije moguće podešavati.
Meni za rad sa medijom / Multimedia Menu
Napomena: Pre nego što počnete da podešavate MEDIA meni, spojite USB uređaj, zatim
pritisnite taster SOURCE i izaberite ulazni izvor Media. Pritisnite taster
/
i odaberite opciju
Media u meniju za odabir ulaznog izvora, a zatim pritisnite taster OK za ulazak.
USB 2.0
PHOTO
Pritisnite taster
/
pritisnite taster OK.
MUSIC
MOVIE
za odabir opcije koju želite da podesite u glavnom meniju MEDIA, a zatim
26
SRPSKI
Meni za fotografije (Photo Menu)
Pritisnite taster / i izaberite PHOTO u glavnom meniju i potvrdite pritiskom na taster OK.
Pritisnite taster MENU za vraćanje na prethodni meni i izlaz iz menija.
USB 2.0
MUSIC
PHOTO
Pritisnite taster
Pritisnite taster
/
/
MOVIE
i izaberite željeni disk i potvrdite pritiskom tastera OK.
i izaberite RETURN za povratak u prethodni meni.
PHOTO
Retune
1/1
C
Pritisnite taster
/
i izaberite fajl koju želite da gledate iz menija fotografija, pritisnite taster
MEDIA za prikaz. Prilikom odabira željene fotografije, njeni podaci prikazaće se na desnoj strani
dok će fotografija biti vidljiva u sredini.
Pritisnite taster
/
i odaberite datoteku sa fajlovima koju želite da pretražite u odabranom
meniju, zatim pritisnite CRVENI ili taster OK na daljinskom upravljaču za ulazak u podmeni.
Pritisnite taster
/
i odaberite fotografiju koju želite izbrisati iz menija fotografija, pritisnite
CRVENI taster na vašem daljinskom upravljaču i taster OK za brisanje izabranog fajla.
Meni muzičkih zapisa (Music Menu)
Pritisnite taster / i izaberite MUSIC u glavnom meniju, a zatim potvrdite pritiskom tastera OK.
Pritisnite taster MENU za vraćanje na prethodni meni ili taster EXIT za napuštanje menija.
27
SRPSKI
USB 2.0
PHOTO
MUSIC
MOVIE
Pritisnite taster / i odaberite željeni disk, potvrdite pritiskom na taster OK.
Pritisnite taster / i odaberite RETURN za povratak na prethodni meni.
Prilikom osvetljavanja željene muzike, njeni podaci prikazaće se na sredini ekrana.
Pritisnite taster / i odaberite željenu muziku. Pritiskom tastera ENTER dodaćete odabranu
muziku u popis za reprodukciju. Pritiskom tastera MEDIA moguća je promena detalja izabranog
muzičkog zapisa.
Pritisnite taster / i odaberite akciju koju želite pokrenuti, pritisnite taster OK za pokretanje.
Pritisnite taster MENU za povratak na prethodni meni, ili taster EXIT za izlaz iz svih menija.
Pritisnite taster za sakrivanje menija u dnu ekrana.
Meni video zapisa (Movie Menu)
Pritisnite taster / i odaberite MOVIE u glavnom meniju, te potvrdite pritiskom tastera OK.
Pritisnite taster MENU za vraćanje na prethodni meni.
USB 2.0
MUSIC
MOVIE
PHOTO
Pritisnite taster / i odaberite željeni disk, potvrdite pritiskom tastera OK.
Pritisnite taster / i odaberite RETURN za povratak na prethodni meni.
Prilikom osvetljavanja željenog video zapisa, njegovi podaci prikazuju se na desnoj strani dok će
zapis biti vidljiv u sredini.
Pritisnite taster MEDIA za pokretanje prikaza odabranog zapisa. Pritisnite taster DISPLAY za
prikaz menija na dnu ekrana, pokrenite željeni zapis pritiskom tastera OK. MENU taster će vas
vratiti na prethodni meni, dok za izlaz iz svih menija pritisnite taster EXIT.
28
SRPSKI
USB MULTIMEDIA FORMATI ZA REPRODUKCIJU
Napomena
Video
Muzika
Foto
Teletekst
Uključivanje teleteksta
1. Izaberite analogni TV kanal koji ima teletekst signal.
2. Pritisnite taster TEXT za ulazak u teletekst stranici.
3. Za vraćanje u TV mod ponovo pritisnite taster TEXT.
Biranje teletekst stranice
Unesite broj željene stranice koristeći numeričke tastere. Stranice uvek imaju tri broja. Ukoliko
unesete pogrešan broj, potrebno je upisati celi trocifreni broj, a nakon toga ponovo upisati željeni
broj stranice.
Zaustavljanje teletekst stranice
Za zaustavljanje teleteksta pritisnite taster HOLD, a za nastavak pregledavanja stranice ponovo
pritisnite isti taster.
29
SRPSKI
Index
Pritisnite taster INDEX za ulazak u glavnu indeksnu stranu teleteksta.
Uvećanje teksta
Za lakše čitanje teletekst stranica, možete povećati veličinu teksta.
1. Pritisnite taster SIZE da bi se uvećao tekst na gornjoj strani ekrana.
2. Ponovo pritisnite taster SIZE kako bi se povećao tekst na donjoj strani ekrana.
3. Ponovo pritisnite taster SIZE da bi se tekst vratio na normalnu veličinu.
Sakriveni tekst
Taster REVEAL pritisnite ako želite prikazati sakrivene informacije na teletekst stranici (kao što su
npr rešenja nekih zagonetki i pitanja).
Podstranice
Neke teletekst stranice sadrže podstranice.
1. Pritisnite taster SUBPAGE, a zatim izaberite broj željene podstranice koristeći numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Na primer, ako želite pogledati treću podstranicu, ukucajte
broj 003.
2. Za izlazak iz podstranica ponovo pritisnite taster SUBPAGE.
3. Za povratak u TV mod, pritisnite taster TEXT.
Tasteri u boji (crveni, zeleni, žuti i plavi)
Pritisnite ove tastere za direktno biranje teletekst stranica čiji su brojevi označeni tom bojom.
Rešavanje problema
Ako imate problema sa radom TV prijemnika, pre pozivanja servisa molimo pogledajte sledeću
tablicu:
Problem
Nema signala
Nema nijansi boja
Mrlje na ekranu
Dupla ili višestruka
slika na ekranu
Rešenje
Proverite da li su svi kablovi dobro spojeni.
Ugodite kontrast, boju i osvjetljenost.
Mogu se pojaviti zbog svetla automobila, motora, neonskih
svetla ili drugih električnih uređaja.
Uzrok može biti smetnja od drugog TV prijemnika,
računara, igračke konzole ili radija.
‘Sneg’ na slici
Antenski kabl nije dobro priključen.
Daljinski upravljač
ne radi
Proverite polaritet baterija. Proverite je li senzor daljinskog
upravljača blokiran nekim predmetom.
Iz TV prijemnika
dopire buka
Iako je slika dobra, buka se može javiti usled lošeg
postavljanja postolja i panela prijemnika.
Nema zvuka
Proverite da li je pritisnut taster MUTE na panelu prijemnika
ili daljinskom upravljaču.
30
SRPSKI
Montiranje TV prijemnika na zid (Modeli 19", 22", 24")
Postavljanje postolja na TV prijemnik
Za postavljanje postolja na vrat TV prijemnika, umetnite i zategnite vijke kao što je prikazano u
označenom krugu na slici.
Uklanjanje postolja sa TV prijemnika
Da biste uklonili postolje, uklonite vijke sa označenog mesta kao što je prikazano na slici.
Montiranje TV prijemnika na zid
Specifikacije za montažu: 100mm x 100mm pomoću vijka veličine M4 (nije isporučen). Dužina
vijaka ne sme prelaziti 10mm.
Napomena: 10mm dužine odnosi se na dubinu vijka unutar montažne rupe. Kada kupujete vijke
potrebno je dodati dužinu vašeg montažnog nosača kako bi dobili ukupnu dužinu vijka.
Vijci u pakovanju su namenjeni samo za postolje TV prijemnika. Za dodatna uputstva o
montaži TV prijemnika na zid, molimo savetujte se sa kvalifikovanim montažerom.
31
SRPSKI
Montiranje TV prijemnika na zid (Modeli 32")
Postavljanje postolja na TV prijemnik
Za postavljanje postolja na vrat TV prijemnika, umetnite i zategnite vijke kao što je prikazano u
označenom krugu na slici.
Uklanjanje postolja sa TV prijemnika
Da biste uklonili postolje, uklonite vijke sa označenog mesta kao što je prikazano na slici.
Montiranje TV prijemnika na zid
Specifikacije za montažu: 200mm x 200mm pomoću vijka veličine M4 (nije isporučen). Dužina
vijaka ne sme prelaziti 10mm.
Napomena: 10mm dužine odnosi se na dubinu vijka unutar montažne rupe. Kada kupujete vijke
potrebno je dodati dužinu vašeg montažnog nosača kako bi dobili ukupnu dužinu vijka.
Vijci u pakovanju su namenjeni samo za postolje TV prijemnika. Za dodatna uputstva o
montaži TV prijemnika na zid, molimo savetujte se sa kvalifikovanim montažerom.
32
SRPSKI
Montiranje TV prijemnika na zid (Modeli LED 26")
Postavljanje postolja na TV prijemnik
Za postavljanje postolja na vrat TV prijemnika, umetnite i zategnite vijke kao što je prikazano u
označenom krugu na slici.
Uklanjanje postolja sa TV prijemnika
Da biste uklonili postolje, uklonite vijke sa označenog mesta kao što je prikazano na slici.
Montiranje TV prijemnika na zid
100mm
100mm
Specifikacije za montažu: 100mm x 100mm pomoću vijka veličine M4 (nije isporučen). Dužina
vijaka ne sme prelaziti 10mm.
Napomena: 10mm dužine odnosi se na dubinu vijka unutar montažne rupe. Kada kupujete vijke
potrebno je dodati dužinu vašeg montažnog nosača kako bi dobili ukupnu dužinu vijka.
Vijci u pakovanju su namenjeni samo za postolje TV prijemnika. Za dodatna uputstva o
montaži TV prijemnika na zid, molimo savetujte se sa kvalifikovanim montažerom.
33
SRPSKI
Tehničke karakteristike LCD 19", 22", 23"
Ulaz / Izlaz
VGA
HDMI*
Specifikacije
DB-15, 75Ω, 0.5~07Vp-p H/V: TTL Level
Video signal: 1080P (Full HD ekran), 1080i,720P,576i, 480P,
480i, Audio: LPCM (44.1KHz, 32KHz, 24 Bit, 20Bit, 16Bit)
75Ω 1Vp-p (PAL/SECAM)
RGB: 75Ω 1Vp-p
CVBS: 75Ω 1Vp-p
Audio ulaz: 20KΩ 0,5Vp-p
Y: 75Ω 1Vp-p; Cb/Cr: 75Ω 0.7Vp-p
Signal: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
20KΩ 0.5Vp-p
75Ω nebalansovan
16~300Ω 100mW+100mW
x1
CVBS ulaz
SCART
ulaz/izlaz
x1
x1
YCbCr / YPbPr
x1
Audio ulaz
TV (RF)
Slušalice
USB 2.0
x1
x1
x1
x1
LCD-19AB11
LCD-22AB11
* broj HDMI izlaza zavisi od modela
LCD-22AB22
LCD-24AB11
Veličina ekrana
19” (47 cm)
22” (55 cm)
22” (55 cm)
23” (58 cm)
Maksimalna rezolucija
1366 x 768 HD Ready
1920 x 1080 Full HD
1920 x 1080 Full HD
1920 x 1080 Full HD
PC preporučena rezol.
1366 x [email protected]
1920 x [email protected]
1920 x [email protected]
1920 x [email protected]
Veličina tačke (pixela)
0.3000 x 0.3000 mm
0.24825 x 0.24825 mm
0.24825 x 0.24825 mm
0.265 x 0.265 mm
Aktivna površina ekrana 409.8mm x 230,0mm
476.7mm x 268,1mm
476.7mm x 268,1mm
509.76mm × 286.74mm
Broj boja ekrana
16,7M
16,7M
16,7M
16,7M
Napajanje
DC 12V = 3,33A, 40W
DC12 = 4,16A, 50W
DC12 = 4,16A, 50W
DC12 = 5A, 60W
Potrošnja u standby
0,48W
0,44W
< 0,50W
0,49W
Snaga pojačala (RMS)
3W + 3W
3W + 3W
3W + 3W
3W + 3W
Sistem TV prijema ATV
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
DVBT
Frekvencija prijama
MPEG2:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM MPEG4:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM
170-862 MHz VHF/UHF
Broj programskih mesta ATV:100
DTV:400
170-862 MHz VHF/UHF
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
ATV:100
DTV:400
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
DTV:400
DTV:400
Domet daljinskog uprav. > 8m +/- 30°
> 8m +/- 30°
> 8m +/- 30°
> 8m +/- 30°
Dimenzije proizvoda
508 x 399 x 115 mm
508 x 399 x 115 mm
508 x 399 x 115 mm
561 x 404 x 151 (47)mm
Dimenzije pakovanja
525 x 415 x 127 mm
525 x 415 x 127 mm
525 x 415 x 127 mm
640 x 475 x 127 mm
Neto težina
3,4 kg
4,5 kg
4,5 kg
5,5 kg
Bruto težina
5,4 kg
6,5 kg
6,5 kg
7,0 kg
LCD-19AB11
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
28
47
2010/1062 - 2011
41
19
LCD-22AB11
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
48
55
LCD-22AB22
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
70
48
22
55
2010/1062 - 2011
2010/1062 - 2011
32
34
70
22
LCD-24AB11
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
55
58
2010/1062 - 2011
80
23
SRPSKI
Tehničke karakteristike LCD 32"
Ulaz / Izlaz
VGA
HDMI
Specifikacije
DB-15, 75Ω, 0.5~07Vp-p H/V: TTL Level
Video signal: 1080P (Full HD ekran), 1080i,720P,576i, 480P,
480i, Audio: LPCM (44.1KHz, 32KHz, 24 Bit, 20Bit, 16Bit)
75Ω 1Vp-p (PAL/SECAM)
RGB: 75Ω 1Vp-p
CVBS: 75Ω 1Vp-p
Audio ulaz: 20KΩ 0,5Vp-p
Y: 75Ω 1Vp-p; Cb/Cr: 75Ω 0.7Vp-p
Signal: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
20KΩ 0.5Vp-p
75Ω nebalansovan
16~300Ω 100mW+100mW
x1
x3
CVBS ulaz
SCART
ulaz/izlaz
x1
x1
YCbCr / YPbPr
x1
Audio ulaz
TV (RF)
Slušalice
USB 2.0
x1
x1
x1
x1
LCD-32AB26
LCD-32AB22
LCD-32AB15
LCD-32AB11
Veličina ekrana
32” (81 cm)
32” (81 cm)
32” (81 cm)
32” (81 cm)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 (Full HD)
1366 x 768 (HD Ready)
1366 x 768 (HD Ready)
1366 x 768 (HD Ready)
PC preporučena rezol.
1920 x [email protected]
1366 x [email protected]
1366 x [email protected]
1366 x [email protected]
Veličina tačke (pixela)
0.3638 x 0.3638 mm
0.51075 x 0.51075 mm
0.51075 x 0.51075 mm
0.51075 x 0.51075 mm
697.68mm x 392.25mm
697.68mm x 392.25mm
697.68mm x 392.25mm
16,7M
16,7M
16,7M
Aktivna površina ekrana 697.68mm x 392.25mm
Broj boja ekrana
16,7M
Napajanje
100-240V 60/50Hz, 115W 100-240V 60/50Hz, 115W 100-240V 60/50Hz, 115W 100-240V 60/50Hz, 115W
Potrošnja u standby
0,41W
0,36W
0,36W
0,35W
Snaga pojačala (RMS)
10W + 10W
10W + 10W
10W + 10W
10W + 10W
Sistem TV prijema ATV
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
DVBT
MPEG4:QPSK/16-64QAM MPEG4:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM
170-862 MHz VHF/UHF
Frekvencija prijama
Broj programskih mesta ATV:100
DTV:400
Domet daljinskog uprav. > 8m +/- 30°
170-862 MHz VHF/UHF
170-862 MHz VHF/UHF
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
ATV:100
ATV:100
DTV:400
> 8m +/- 30°
DTV:400
DTV:400
> 8m +/- 30°
> 8m +/- 30°
Dimenzije proizvoda
800 x 568 x 206 (49,6)mm 800 x 568 x 206 (49,6)mm 800 x 568 x 206 (49,6)mm 800 x 568 x 206 (49,6)mm
Dimenzije pakovanja
870 x 654 x 153 mm
870 x 654 x 153 mm
870 x 654 x 153 mm
870 x 654 x 153 mm
Neto težina
10,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
10,5 kg
Bruto težina
12,5 kg
12,5 kg
12,5 kg
12,5 kg
LCD-32AB26
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
100
81
2010/1062 - 2011
146
LCD-32AB22
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
LCD-32AB15
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
137
94
94
32
81
32
81
2010/1062 - 2011
2010/1062 - 2011
32
35
137
32
LCD-32AB11
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
94
81
2010/1062 - 2011
137
32
SRPSKI
Tehničke karakteristike LED 22", 23"
Ulaz / Izlaz
VGA
HDMI*
x1
CVBS ulaz
SCART
ulaz/izlaz
x1
x1
YCbCr / YPbPr
x1
Audio ulaz
TV (RF)
Slušalice
USB 2.0
x1
x1
x1
x1
Specifikacije
DB-15, 75Ω, 0.5~07Vp-p H/V: TTL Level
Video signal: 1080P (samo Full HD ekran), 1080i,720P,576i,
480P, 480i, Audio:LPCM (44.1KHz, 32KHz, 24 Bit, 20Bit, 16Bit)
75Ω 1Vp-p (PAL/SECAM)
RGB: 75Ω 1Vp-p
CVBS: 75Ω 1Vp-p
Audio ulaz: 20KΩ 0,5Vp-p
Y: 75Ω 1Vp-p; Cb/Cr: 75Ω 0.7Vp-p
Signal: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
20KΩ 0.5Vp-p
75Ω nebalansovan
16~300Ω 100mW+100mW
LED-24CA22
LED-24CA11
* broj HDMI izlaza ovisi o modelu
LED-22CA11
Veličina ekrana
23” (58 cm)
23” (58 cm)
22” (55 cm)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 (Full HD)
1920 x 1080 (Full HD)
1920 x 1080 (Full HD)
PC preporučena rezol.
1920 x [email protected]
1920 x [email protected]
1920 x [email protected]
Veličina točke (pixela)
0.265 x 0.265 mm
0.265 x 0.265 mm
0.2480 x 0.2480 mm
509.76mm × 286.74mm
476.16mm x 267.84mm
Aktivna površina ekrana 509.76mm × 286.74mm
Broj boja ekrana
16,7M
16,7M
16,7M
Napajanje
100-240V 60/50Hz, 45W
100-240V 60/50Hz, 45W
100-240V 60/50Hz, 48W
Potrošnja u standby
< 0,50W
0,46W
0,44W
Snaga pojačala (RMS)
3W + 3W
3W + 3W
3W + 3W
Sistem TV prijema ATV
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
DVBT
MPEG4:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM
170-862 MHz VHF/UHF
Frekvencija prijama
Broj programskih mesta ATV:100
DTV:400
Domet daljinskog uprav. > 8m +/- 30°
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
DTV:400
DTV:400
> 8m +/- 30°
> 8m +/- 30°
Dimenzije proizvoda
861 x 404 x 151 (47)mm
861 x 404 x 151 (47)mm
534 x 391 x 151 (47)mm
Dimenzije pakovanja
640 x 475 x 127 mm
640 x 475 x 127 mm
587 x 575 x 129 mm
Neto težina
5,5 kg
5,5 kg
5,0 kg
Bruto težina
7,0 kg
7,0 kg
6,5 kg
LED-24CA22
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
34
58
2010/1062 - 2011
50
23
LED-22CA11
LED-24CA11
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
40
58
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
59
28
23
55
2010/1062 - 2011
2010/1062 - 2011
32
36
41
22
SRPSKI
Tehničke karakteristike LED 26”
Ulaz / Izlaz
VGA
HDMI*
Specifikacije
DB-15, 75Ω, 0.5~07Vp-p H/V: TTL Level
Video signal: 1080P (samo Full HD ekran), 1080i,720P,576i,
480P, 480i, Audio:LPCM (44.1KHz, 32KHz, 24 Bit, 20Bit, 16Bit)
75Ω 1Vp-p (PAL/SECAM)
RGB: 75Ω 1Vp-p
CVBS: 75Ω 1Vp-p
Audio ulaz: 20KΩ 0,5Vp-p
Y: 75Ω 1Vp-p; Cb/Cr: 75Ω 0.7Vp-p
Signal: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
20KΩ 0.5Vp-p
75Ω nebalansovan
16~300Ω 100mW+100mW
x1
CVBS ulaz
SCART
ulaz/izlaz
x1
x1
YCbCr / YPbPr
x1
Audio ulaz
TV (RF)
Slušalice
USB 2.0
x1
x1
x1
x1
LED-26CA22
LED-26CA11
Veličina ekrana
26” (66 cm)
26” (66 cm)
Maksimalna rezolucija
1366 x 768 (HD Ready)
1920 x 1080 (Full HD)
PC preporučena rezol.
1366 x [email protected]
1920 x [email protected]
Veličina točke (pixela)
0.4125 x 0.4125 mm
0.2480 x 0.2480 mm
Aktivna površina ekrana 576.90mm × 324.90mm
476.16mm x 267.84mm
Broj boja ekrana
16,7M
16,7M
Napajanje
100-240V 60/50Hz, 70W
100-240V 60/50Hz, 70W
Potrošnja u mirovanju
< 0,50W
< 0,50W
Snaga pojačala (RMS)
3W + 3W
3W + 3W
Sistem TV prijema ATV
PAL/SECAM BG/DK L/L
PAL/SECAM BG/DK L/L
DVBT MPEG2:QPSK/16-64QAM MPEG2:QPSK/16-64QAM
170-862 MHz VHF/UHF
Frekvencija prijama
Broj programskih mesta ATV:100
DTV:400
170-862 MHz VHF/UHF
ATV:100
DTV:400
> 8m +/- 30°
Domet daljinskog uprav. > 8m +/- 30°
Dimenzije proizvoda
861 x 404 x 151 (47)mm
534 x 391 x 151 (47)mm
Dimenzije pakovanja
640 x 475 x 127 mm
587 x 575 x 129 mm
Neto težina
5,5 kg
5,5 kg
Bruto težina
7,0 kg
7,0 kg
LED-26CA11
LED-26CA22
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
33
66
2010/1062 - 2011
48
26
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · EНЕРГИЯ
ENEРГЕIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI
33
66
48
26
2010/1062 - 2011
32
37
* broj HDMI izlaza zavisi od modela
SRPSKI
Tehničke karakteristike
Podržana USB reprodukcija
VIDEO
MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID
AVI, DIVX4, DIVX5, H.264
AUDIO
opcija-zavisno
o modelu
MP3, WMA
AC3, AAC
PHOTO
BMP,JPG
JPE, PNG
Može da se dogodi da sve podržane zapise možda neće
biti moguće reprodukovati, zavisno o verziji codeca ili
nekompatibilnosti standarda. Ukoliko se to dogodi,
pokušajte vaš zapis pretvoriti u drugi kompatibilni
standard ili promenite parametre s kojim ste kodirali zapis.
Proizvođač ne odgovara za eventaulne štete nastale
gubitkom zapisa ili nemogućnošću reprodukovanja
uzrokovane nekompatibilnošću USB memorije ili tipa
zapisa s TV prijemnikom.
Radna okolina:
Tlak vazduha:
Temperatura:
Vlaga:
86kPa~104kPa
5°C ~ 40°C
10% ~ 85%
Skladištenje:
Tlak vazduha:
Temperatura:
Vlaga:
86kPa~104kPa
-20°C~55°C
5%~95%
Napomena:
Tehničke specifikacije su podložne promeni bez prethodne najave.
Slike, sheme spajanja i montaže su informativne i mogu
se razlikovati od stvarnog proizvoda
32
38
www.quadro-electronics.com
Download

LCD-AB and CA models--UM