UPUTSTVO ZA UPOTREBU
www.kovan.ba
Regulator sobne temperature
sa sedmičnim programom
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
3
•1. Uvod
4
•2. Predviđena upotreba
4
•3. Objašnjenje simbola
5
•4. Sigurnosna upozorenja
6
•5. Montaža i priključivanje
9
•6. Fabričko podešenje
9
•7. Oznake na displeju
10
•8. Podešavanje vremena i datuma
10
•9. Podešavanje funkcije grijanja i hlađenja
11
•10. Programska podešavanja
11
•10.1. Dnevni program
14
•10.2. Program 5/2
16
•10.3. Sedmični program
16
•11. Ručno mijenjanje funkcija
17
•11.1. Ručno podešavanje temperature
17
•11.2. Trajanje ručno podešene temperature
18
•12. Podešavanje kontrolnih temperatura
19
•13. Izbor načina rada
20
•14. Podešavanje alarma
21
•15. Zaključavanje tipki
21
•16. Prikaz stanja baterije
22
•17. Održavanje i njega
22
•18. Odstranjivanje istrošenih baterija/akumulatora
23
•19. Tehnički podaci
2
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Uvod
Poštovani korisniče,
zahvaljujemo se na kupovini ovog proizvoda, koji je prošao sve naše
testove i zadovoljava sve standarde kvaliteta.
Ovo uputstvo za upotrebu je sastavni dio uređaja. Sadrži važne
upute za upravljanje i upotrebu proizvoda. Uputstvo sačuvajte
za mogudu kasniju upotrebu. Ako namjeravate proizvod predati
na upotrebu tredoj osobi, priložite i uputstvo.
Za tehničku podršku obratite se našoj servisnoj službi:
Telefon: 00387 62 255 398
E-mail: [email protected]
Pon.-Sub.: 7:00 – 16:00
Prije priključivanja ili početka upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte
ovo uputstvo za upotrebu. U njemu je opisano pravilno rukovanje
uređajem. Uputstvo de vam pomodi da lakše iskoristite sve tehničke
mogudnosti uređaja.
3
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
2. Predviđena upotreba
Regulator sobne temperature sa sedmičnim programom je predviđen
za montažu na zid. Proizvod ima udoban i korisniku prijatan ekran na
dodir, preko kojega lako unosite naredbe. Regulator sobne
temperature sa sedmičnim programom ima mogudnost podešavanja
željene funkcije (funkcije grijanja ili funkcije hlađenja) na zaslonu, koji
brzo i pregledno prikazuje sve potrebne informacije.
Potrebno je spriječiti dodir sa vlagom i prevelikom prljavštinom.
Drugačija upotreba od gore opisane može dovesti do oštedenja
proizvoda, u vezi sa tim su povezane također opasnosti kao što su npr.
kratak spoj, požar, električni udar itd. obavezno poštujte sigurnosne
upute.
3. Objašnjenje simbola
Simbol sa strijelicom u trokutu se upotrebljava
ako je ugroženo vaše zdravlje, npr. zbog
električnog udara
Simbol sa uzvičnikom u trokutu upozorava na
posebne opasnosti pri upotrebi, radu ili
upravljanju napravom.
4
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Simbol sa rukom upozorava na posebne savjete u
vezi sa korištenjem proizvoda.
4. Sigurnosna upozorenja
U slučaju štete zbog nepridržavanja ovih uputa za
upotrebu, izgubit de te pravo na korištenje
garancije! Također se ne preuzima odgovornost za
posljedične i indirektne štete! Ne jamčimo za
materijalnu štetu ili za tjelesne povrede osoba,
koje bi nastale zbog nepravilnog korištenja
uređaja, ili zbog nepoštovanja sigurnosnih uputa!
U takvim slučajevima izgubit de te pravo
korištenja garancije.





Proizvod nije igračka i ne treba ga ostaviti na dohvat djece
Proizvod je napravljen samo za suhe unutrašnje prostorije (nije
namijenjen za kupatilo). U slučaju korištenja proizvoda u
vlažnim uslovima postoji opasnost od električnog udara
Pazite da ambalažu od uređaja ne ostavite na dohvat djece
Regulator sobne temperature sa sedmičnim programom nikada
ne postavljati u blizini lako zapaljivih materijala
U školama i obrazovnim ustanovama, hobi radionicama,
proizvod mora nadzirati odgovorna osoba
5
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
5. Montaža i priključivanje
Molimo, da pri izboru mjesta postavljanja
uređaja ispoštujete da ne smije biti izložen
neposrednom sunčanom svijetlosti, vibracijama,
prahu, vlagi, vrudini ili mrazu. Naprava je
namijenjena upotrebi u suhim unutarnjim
prostorima. U neposrednoj blizini naprave neka
se ne nalaze naprave koje proizvode magnetno ili
električno polje, kao što su npr. mobilni telefoni,
elektromotori, itd. Pazite da priključne kablove
ne lomite ili udarate. Posljedice mogu biti
smetnje u radu, kratak spoj ili kvar na uređaju.
Pri bušenju rupa u zid ili pri zavrtanju vijaka
pazite da ne biste oštetili druge kablove ili
naprave.
1.
2.
3.
4.
Vijak kudišta
Vijak za zaštitni
poklopac
Zaštitni poklopac
Otvori za montaž
6
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
5.
6.
Otvor za priključni kabal
Konektori (NC/COM/NO)
7.
8.
9.
Mjesto za baterije
Zakačke
Dugme „Reset“
Za pravilnu montažu proizvoda uradite slijedede korake:





Odvrnite vijak kudišta (1) koji se nalazi na bočnoj strani uređaja
Skinite poklopac kudišta
Na mjesto za baterije (7) stavite dvije 1,5 V/DC Mignon baterije
tipa AA, pritom pazite na pravilno postavljene polove baterije
(ZA ŠTETU NASTALU POGREŠNIM POSTAVLJANJEM BATERIJA
GUBI SE PRAVO NA GARANCIJU UREĐAJA)
Odvrnite vijak za zaštitni poklopac (2) – samo za žičani
termostat
Skinite zaštitni poklopac (3) – samo za žičani termostat
7
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU






Priključite žice na relejske kontakte (6) – samo za žičani
termostat
o Kontakt na elektronici kotla broj 19 spaja se na ulaz
COM na releju termostata
o Kontakt na elektronici kotla broj 18 spaja se na ulaz NO
na releju termostata
Priključivanje prijemnika bežičnog termostata na elektroniku
kotla:
o Na kontakt na elektronici kotla broj 19 spaja se braon
žica
o Na kontakt na elektronici kotla broj 21 spaja se plava
žica
o Na kontakt na elektronici kotla broj 18 spaja se žutozelena žica
Vratite zaštitni poklopac (3) – samo za žičani termostat
Zavrnite vijak za zaštitni poklopac (2) – samo za žičani
termostat
Dno kudišta pričvrstite vijcima i tiplama za montažu (4) na ravni
vertikalni zid, na kojem nema vibracija
Termostat pričvrstite na poklopac kudišta i stegnite vijkom za
poklopac (1)
6. Fabričko podešenje
Termostat se isporučuje sa slijededim fabričkim postavkama:
8
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Ponedjeljak - Nedjelja
Trajanje dnevnog režima____________________________6:00 – 23:00
Trajanje nodnog režima_____________________________23:00 – 6:00
Iznos dnevne temperature________________________________23⁰C
Iznos nodne temperature_________________________________18⁰C
7. Oznake na displeju
8. Podešavanje vremena i datuma
Podešavanje vremena i datuma se vrši na slijededi način:
9
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pritisnite tipku
treptati

Pritiskajte tipke

Pritisnite tipku
treptati

Pritiskajte tipke

Pritisnite tipku
treptati

Pritiskajte tipke

Pritisnite tipku
treptati

Pritiskajte tipke

Pritisnite tipku
treptati

Pritiskajte tipke

Pritisnite tipku
i indikator za podešavanje godine počne
i
dok ne podesite željenu godinu
i indikator za podešavanje mjeseca počne
i
dok ne podesite željeni mjesec
i indikator za podešavanje dana počne
i
dok ne podesite željeni dan
i indikator za podešavanje sata počne
i
dok ne podesite željeni sat
i indikator za podešavanje minuta počne
i
dok ne podesite željeni minut
za memorisanje podešenja
9. Podešavanje funkcije grijanja i hlađenja
Ako želite da termostat upravlja grijanjem ili hlađenjem, slijedite
slijedede korake:



Kratko pritisnite tipku
, pa nakon toga tipku
Na zaslonu se prikaže natpis „HEAT“ (za upravljanje grejnim
uređajem) ili „COOL“ (za upravljanje rashladnim uređajem)
Pritiskom na tipku
prebacujete između „HEAT“ ili „COOL“
10
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nakon izbora funkcije pritisnite tipku
vratili se na početni izgled ekrana
da bi potvrdili izbor i
Režim grijanja: Ovdje se relej aktivira kada
izmjerena temperatura bude NIŽA od zadane
temperature i na displeju se prikaže simbol
Režim hlađenja: Ovdje se relej aktivira kada
izmjerena temperatura bude VIŠA od zadane
temperature i na displeju se prikaže simbol
10.Programsko podešavanje
Na raspolaganju imate tri različita programska podešavanja:
10.1.
Dnevni program
Ovdje možete podesiti različite režime programa za svaki pojedinačni
dan u sedmici. Pri programiranju slijedite slijedede korake:



Provjerite dali je termostat u automatskom ili manuelnom
režimu rada, ukoliko je u manuelnom režimu prebacite ga u
automatski režim rada pritiskom/pritiscima na tipku
(vidi
poglavlje 12)
Pritisnite i držite tipku
5 sekundi
Na vrhu displeja treptaju brojevi za dan u sedmici
11
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU


1 = Ponedjeljak, 2 = Utorak, 3 = Srijeda, 4 = Četvrtak, 5
= Petak, 6 = Subota, 7 = Nedjelja
Izaberite željeni dan pritiskom na tipke
i
pa nakon

toga pritisnite kratko tipku
Na displeju počne treptati 0:00 i ispod se prikazuje simbol za
odabranu kontrolnu temperaturu
Za izbor željenog sata početka zadane kontrolne temperature

pritiskajte tipke
i
Za dnevnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku


Za nodnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku
Za ekonomičnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku

Kod ovog podešavanja koristite poglavlje 11.
Podešavanje kontrolnih temperatura

Za memorisanje podešenja pritisnite tipku
Primjer programiranja:
00:00 – 06:00 Nodna kontrolna temperatura (npr. 18 :C)
06:00 – 23:00 Dnevna kontrolna temperatura (npr. 23 :C)
12
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
23:00 – 00:00 Nodna kontrolna temperatura (npr. 18 :C)
Da bi ste isprogramirali termostat kao što je prikazano na slici slijedite
slijedede korake:
1. Pritisnite i držite tipku
5 sekundi
2. Pritiskajte tipke
za odabir dana u sedmici
i
3. Pritisnite tipku
4. Na displeju počne treptati 0:00
5. Pritisnite tipku
6. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 6:00
7. Pritisnite tipku
8. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 23:00
9. Pritisnite tipku
10. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 0:00
11. Pritisnite tipku
Ukoliko duže od 15 sekundi ne pritisnete nijedan simbol, uređaj de
samostalno napustiti programiranje.
10.2.
Program 5/2
13
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Sa ovim programom možete podesiti jedan režim za dane od
ponedjeljka do petka, a drugi režim za subotu i nedjelju.

Provjerite dali je termostat u automatskom ili manuelnom
režimu rada, ukoliko je u manuelnom režimu prebacite ga u
automatski režim rada pritiskom/pritiscima na tipku
(vidi
poglavlje 12)



Pritisnite i držite tipku
5 sekundi
Na vrhu displeja treptaju brojevi za dan u sedmici
Izaberite blok dana (1-5 za ponedjeljak – petak, 6-7 za subotu i
nedjelju) pritiskom na tipke
i
, pa nakon toga

pritisnite kratko tipku
Na displeju počne treptati 0:00 i ispod se prikazuje simbol za
odabranu kontrolnu temperaturu
Za izbor željenog sata početka zadane kontrolne temperature

pritiskajte tipke
i
Za dnevnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku


Za nodnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku
Za ekonomičnu kontrolnu temperaturu pritisnite tipku

Kod ovog podešavanja koristite poglavlje 12.
Podešavanje kontrolnih temperatura
Primjer programiranja:
14
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Radnim danima: Ponedjeljak – Petak
00:00 – 06:00 Nodna kontrolna temperatura (npr. 18 :C)
06:00 – 09:00 Dnevna kontrolna temperatura (npr. 23 :C)
09:00 – 17:00 Ekonomična kontrolna temperatura (npr. 15 :C)
17:00 – 23:00 Dnevna kontrolna temperatura (npr. 23 :C)
23:00 – 00:00 Nodna kontrolna temperatura (npr. 18 :C)
Da bi ste isprogramirali termostat kao što je prikazano na slici slijedite
slijedede korake:
1. Pritisnite i držite tipku
5 sekundi
2. Pritiskajte tipke
u sedmici
za odabir bloka dana(1, 2, 3, 4, 5)
i
3. Pritisnite tipku
4. Na displeju počne treptati 0:00
5. Pritisnite tipku
6. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 6:00
7. Pritisnite tipku
8. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 9:00
15
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
9. Pritisnite tipku
10. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 17:00
11. Pritisnite tipku
12. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 23:00
13. Pritisnite tipku
14. Pritisnite tipku
dok se na displeju ne pojavi 0:00
15. Pritisnite tipku
Ukoliko duže od 15 sekundi ne pritisnete nijedan simbol, uređaj de
samostalno napustiti programiranje.
10.3.
Sedmični program
Sa ovim programom važi jednak režim za sve dane u sedmici.
Programiranje se vrši isto kao kod dnevnog programa sa razlikom da
je potrebno izabrati sve dane u sedmici (1 – 7).
11.Ručno mijenjanje funkcija
Ako želite ručno mijenjati temperaturu na ekranu se prikaže simbol
.
16
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Ako pri tome želite odrediti i trajanje ručno odabrane temperature na
ekranu se prikaže simbol
.
Sve ručne postavke se potvrde pritiskom na tipku
pritiskom na tipku
temperature
. Ponovnim
termostat se vrada u normalan režim regulacije
11.1.
Ručno podešavanje temperature
 Za podešavanje željene temperature ručnim načinom regulacije
pritiskajte tipke
i

Na ekranu se pojavi simbol
ručno podešavanje

Za potvrđivanje ručnog podešavanja pritisnite tipku

Za povratak u automatski režim pritisnite ponovo tipku
11.2.
, koji označava da izvodimo
Trajanje ručno podešene temperature
Pri ručnom podešavanju temperature možemo također podesiti da
zadana temperatura traje jedan ili više sati, jedan ili više dana, ili da
ostane konstantna.
Za podešavanje željene temperature sa ograničenim vremenom
trajanja pratite slijedede korake:

Podesite željenu temperaturu sa tipkama
17
i
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pritisnite tipku
da bi omogudili podešavanje željenog
broja sati trajanja manuelnog režima rada

o
Sa tipkama
i
odredite broj sati trajanja
ručno podešene temperature
o
Za potvrdu pritisnite tipku
slijededim korakom
ili nastavite sa
Pritisnite tipku
ponovo da bi omogudili podešavanje
željenog broja dana trajanja manuelnog režima rada

o
Sa tipkama
i
odredite broj dana trajanja
ručno podešene temperature
o
Za potvrdu pritisnite tipku
slijededim korakom
ili nastavite sa
Pritisnite tipku
ponovo da bi odredili beskonačno
održavanje ručno podešene temperature
o Za potvrdu pritisnite tipku
Ukoliko želite poništiti manuelni režim rada, ponovo pritisnite

tipku
12.Podešavanje kontrolnih temperatura
Na raspolaganju imate tri različite kontrolne temperature:

- dnevnu kontrolnu temperaturu

- ekonomičnu kontrolnu temperaturu

- nodnu kontrolnu temperaturu
18
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Za podešavanje kontrolnih temperatura pratite slijedede korake:

Kratko pritisnite tipku
i simbol
počne treptati
o Za podešavanje dnevne kontrolne temperature
koristite tipke

Ponovo kratko pritisnite tipku
i simbol
počne
treptati
o Za podešavanje ekonomične kontrolne temperature
koristite tipke

i
Ponovo kratko pritisnite tipku
i simbol
počne
treptati
o Za podešavanje nodne kontrolne temperature koristite
tipke

i
i
Za potvrdu podešavanja pritisnite tipku
Ukoliko duže od 15 sekundi ne pritisnete nijedan simbol, uređaj de sam
napustiti režim programiranja.
13. Izbor načina rada
Za izbor načina rada pritisnite kratko tipku
Kada je na displeju prikazan simbol
kontrolna temperatura.
.
, onda je aktivna dnevna
19
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Kada je na displeju prikazan simbol
kontrolna temperatura.
, onda je aktivna ekonomična
Kada je na displeju prikazan simbol
kontrolna temperatura.
, onda je aktivna nodna
Kada je uz jedan od gore navedenih simbola prikazan i simbol
,
onda je termostat u automatskom (programiranom) režimu rada.
Kada je na displeju prikazan simbol
, onda je aktivna zaštita od
smrzavanja (može se samo upotrijebiti sa funkcijom grijanja) i
termostat de pokušati održati sobnu temperaturu na 7 :C.
14.Podešavanje alarma


Pritisnite i držite tipku
5 sekundi
Na ekranu se ispiše natpis „AL“

Kratko pritisnite tipku

Na displeju se prikaže simbol

Pritiskom na tipke
(1 – 5, 6 – 7, 1 – 7)


Pritisnite tipku
Indikator za podešavanje željenih sati počne treptati

Pritiskom na tipke


Pritisnite tipku
Indikator za podešavanje željenih minuta počne treptati
i
izaberite željeni blok dana
i
izaberite željeni sat
20
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pritiskom na tipke

Za potvrđivanje podešenja pritisnite tipku
i
izaberite željene minute
Ukoliko duže od 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, uređaj de sam
napustiti režim programiranja.
Za deaktivaciju alarma pratite slijedede korake:

Pritisnite i držite tipku

Kratko pritisnite tipku

Kratko pritisnite tipku
5 sekundi
15.Zaključavanje tipki
Za zaključavanje tipki, pritisnite i držite tipku
5 sekundi.
Za otključavanje tipki, pritisnite i držite tipku
5 sekundi.
16.Prikaz stanja baterije
Kada se na displeju prikaže simbol
, onda je potrebno zamijeniti
baterije. Obavezno obratiti pažnju na polove baterije.
17.Održavanje i njega
21
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Termostat možete čistiti samo sa vanjske strane
sa mekom i suhom krpom. Ne upotrebljavajte
agresivna sredstva za čišdenje ili hemijske
otopine, jer bi tekudina mogla udi u unutrašnjost
uređaja ili oštetiti površinu kudišta, ili mogu
nastati zdravlju škodljiva ili eksplozivna
isparenja.
18.Odstranjivanje istrošenih baterija/akumulatora
Kao potrošač ste zakonski obavezni vratiti sve potrošene baterije i
akumulatore (uredba o baterijama i akumulatorima). Odlaganje među
otpatke iz domadinstva je zabranjeno.
Da baterije/akumulatori sadrže štetne tvari,
označava simbol lijevo, koji upozorava na
zabranu odlaganja baterija/akumulatora među
otpatke iz domadinstva. Kemijske oznake za
teške metale su Cd – kadmij, Hg – živa, Pb –
olovo. Potrošene baterije/akumulatore i
dugmaste baterije možete besplatno predati na
svojoj opštinskoj deponiji.
Sa ovim de te ispuniti svoje građanske dužnosti u zaštiti okoline.
19.Tehnički podaci
22
www.kovan.ba
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Napajanje.............................................3 V/DC, 2 baterije tip AA/Mignon
Radna temperatura.........................................................+5 :C do +37 :C
Granice prikaza temperature.....+3 :C do +37 :C (ispod +3 :C na displeju
se prikazuje „LO“, iznad +37 :C na displeju se prikazuje „HI“)
Histereza....................................................................................+/- 0,2 :C
Dimenzije (Š x V x D)................................................ca. 130 x 88 x 38 mm
Težina..........................................................................................ca. 185 g
23
Download

Uputstvo za upotrebu