Solarni toplotni paket
/
protiv rastucih cena energije
jumbosolar.de
JUMBOSOLAR®
^
^
•Usteda proizvodnih troskova
•Privredjivanje u pogonu
^
•Snadbevanje svezim vazduhom
•Jednostavna tehnologija
•Slaze se uz svaki sistem grejanja
^
GRAMMER Solar GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 8
D-92224 Amberg
Telefon: +49/9621/30857-0
Telefax: +49/9621/30857-10
[email protected]
www.grammer-solar.de
Uvek
na
Suncanoj strani
^
N° 0150000060 2009-01
•Trajna zastita okoline
JUMBOSOLAR®
Funkcija
^
Sunce – Svez vazduh – Toplota
^
Cim Sunce ogreje vazduš ne kolektore JUMBOSOLAR® , koji su montirani
^
na krovu ili fasadi automatski snadbevaju Vaš u zgradu toplotom ili svezim vazduhom.
Preko ventilatora i jednostavnog sistema za razvodjenje vazduha ili povezano sa
postrojenjem za tehnicko provetravaje solarno zagrejani vazduh se iz kolektora
rasporedjuje po zgradi.
^
Hladan vazduh
Topli vazduh
JUMBOSOLAR®
Sv ež
v az duh
Spoljni v az duh
kruž ni v az duh
Solarni v az duh
Ventilator
Regulator
Solarno z agrejan dopunski v az duh kroz
sv ež
v az duh
Hala z a proiz v odnju, radionice, skladiš ne hale, jav ne z grade, sportske hale,
hale z a kupanje / pliv anje, poslov ne z grade, restorani, prostori z a borav ak itd.
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Mnogo dobrih razloga
za JUMBOSOLAR®
Usteda proizvodnih troskova
^
^
• Solarna energija proizvedena JUMBOSOLAR® -om smanjuje Vaš e
troš kove grejanja do 50%. Niski investicioni troš kovi i stalno rastece
cene energije, govore u korist investicije u JUMBOSOLAR®.
/
Poboljsanje klime u prostoriji
^
/
• Toplota i svež vazduh se brinu o prijatnoj klimi u prostoriji, povecavaju
dobro zdravlje i sposobnost rada i š tite supstancu gradjevine.
Slaze se uz svaki grejni sistem
^
^
• JUMBOSOLAR® isporucuje svež vazduh i toplotu bez ometanja
/
postojeceg grejnog sistema. Vazduh, kao medijum nosioca toplote,
sprecava probleme postrojenja usled mraza, kljucanja ili korozije.
^
^
Pouzdan i bez odrzavanja
^
• JUMBOSOLAR®– garantuju sa zamenom filtera jednom do dva puta
godiš nje, pouzdan rad skoro bez održ avanja.
^
Kvalitet sa iskustvom od vise decenija
• JUMBOSOLAR® provereni proizvod iz kuce GRAMERSOLAR
/
sa viš e od 30 godina iskustva u tehnici vazduš nog kolektora.
Trajna zastita okoline - poboljsanje imidza
^
^
^
^
/
• Koriš cenje besplatne i neiscrpne sunceve energije doprinosi smanjenju
emisije CO2 koja menja klimu. Dobro za Vaš imidz.
^
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Raznovrsna
primena
•Javne ustanove
•Sportske hale
•Hale za plivanje
•Pogonske / poslovne zgrade
•Prodajne prostorije
^
•Skladisne hale
•Restorani / Hoteli
Solarne susare
^
Viš e informacija: Vidi flajer „Solarno
suš enje vazduš nim kolektorima“
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
JUMBOSOLAR® 20.0
Predkonfiguracija standardni paket:
^
•
20 m² GRAMMER-vazdusni kolektori tipa GLK
• Montazni sistem predkonfigurisan od materijala
visoke vrednosti
^
45°
• Pribor za vodjenje vazduha za automatski rad
Cev
Krivina
Cev
ili flex. cev
^
Z vucna izolacija
Cev
Regulaciona klapna
Regulaciona klapna
Cev
Racva
^
Krivina
T-racva
Cev
Nipli
Cev
ili bypass klapna
Ventilator dotoka vazduha
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Mogucnosti montaze
^
/
Skoro svaka zgrada nudi mesto!
Kosi krov>
< Ravan krov
Fasada >
< Slobodan teren
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Jezgro svih JUMBOSOLAR uredjaja:
^
vazdusni kolektor tip GLK
ESG stakleni prekriv
Spoljni okvir
Izolacija
Lim zadnje strane
^
Alu rebrasti apsorber
/
Gramer vazduš ni kolektori = vec 30 godina provereni nacin
koriš cenja solarne energije " made in Germany".
/
Izvod liste podataka za kolektor
GLK - Grammer - Vazduš ni kolektor
Tip kolektora / - oznaka
Vazduš ni kolektor
Vrsta
^
Proizvodjac
GRAMMER Solar GmbH
Institut za sertifikovanje
RESEARCH A-Wien,
Izveš taj
IEA-TASK 19 SOLAR AIR SYSTEMS
^
Karakteristicna vrednost ucinka ( sve vrednosti se odnose na površ inu otvora)
Obelež je
Konverzioni faktor razlike temperature
Oznake
(t
m
- t a) = 0
η0
^
Preporuceni protok
Jedinica
Tipske vrednosti / primer
(u vezi površ ine otvora)
-
0,82
m³/(h x m²)
30 do 80
/
Kuciš te
Dimenzije (L x B x H)
sve u mm
2500x1003x175
^
Materijal
Pocinkovani celik
opciono aluminijum
Masa punog kolektora
kg
80
Absorber
Materijal apsorbera, debljina i materijal
prikljucka cevi.
Aluminijum, t = 0,6mm
bez cevi
^
Transparent
Materijal, debljina ili premaz
ESG, 4mm, -
Izolacione ploce, mineralna vuna
^
Tip, materijal
Toplotna provodljivost
Izolacija celine, mineralna vuna
λ
W/(m x K)
Debljina
0,040
60mm zadnja strana
i 20 mm bocno
Referentna površ ina
Bruto površ ina kolektora
Korisna povrsina
Uvek
na
Suncanoj strani
AG
Aa
m²
2,5
m²
2,3
^
JUMBOSOLAR®
^
Iskustveni podaci za brz proracun
• po 25-50 m³ zapremine zgrade
=> 1 m² površ ine kolektora
• po 1 kW – Grejne snage
=> 1 m² površ ine kolektora (0,67 kW)
Izlož enost površ ine kolektora na
cca. 70% grejne snage.
^
/
• Povecanje temperature vazduha:
do 40 K kod specificnog protoka 50 m³/h
po m² površ ine kolektora (provetravanje, grejanje)
^
do 80 K
kod specificnog protoka 20 m³/h
po m² površ ine kolektora (procesna toplota)
• Uš teda primarne energije:
(po m² površ ine kolektora)
do 700 kWh/(m²a)
do 70 litara grejne tecnosti / (m²/a)
^
^
/
• Zahtevno opterecenje:
max. 35 kg/m² (ukljuc.sistem montaž e)
• Troš kovi kolektora:
300 do 350 EUR/m² (ukljuc.sistem montaž e)
• Troš kovi sistema:
350 do 600 EUR/m² (ukljucujuci montaž u)
^
^
^
/
Povecanje temperature (K) = f (solarno zracenje)
JumboSolar® 20.0; protok vazduha 1000 m3/h
45
/
Povecanje temperature [K]
40
35
30
25
20
15
10
5
0
200
400
600
^
Solarno zracenje [W/m²]
Uvek
na
Suncanoj strani
800
1000
^
JUMBOSOLAR®
Primer: J UMBOSOLAR® 20.0
^
^
Tehnicki podaci i ucinak
v
JUMBOSOLAR 20.0 - Tehnicki
podaci
2
Bruto površ ina kolektora:
20m
13.4 kWp
v
Termicka nominalna snaga:
Tip kolektora:
JUMBOSOLAR Grammer standardni kolektor GLK
Broj GLK modula:
8 kom. (2.5 m2 po GLK modulu)
Potrebna površ ina za montaž u:
20,5x1.2 m x m
v
Ukupan protok kroz solarno postrojenje:
660 do 1100 m/h (preporuceno podrucje)
/
Ravan krov, kos krov, zid, slobodna površ ina
Mogucnost montaž e kolektora:
o
Smer (podeš avanje):
-9 0 do + 9 0 (od istoka do zapada)
Ugao postavljanja u odnosu na horizontalu:
30 - 9 0 ( preporuceno podrucje )
Max. tež ina po GLK - kolektorskom modulu-.
9 1 kg (ukljucujuci montaž ni sistem)
o
v
v
v
/
/
Mogucnosti solarne dobiti kod koriš cenja JUMBOSOLAR 20.0
v
za podrš ku grejanja i provetravanja putem solara u N emackoj.
Toplotni dobitak kolektora:
525 kWh/a po m2površ ine kolekora
Primarna uš teda energije:
14,0 MWh/a
Smanjenje C Oemisije:
2
4,1 to/a
Raspored JUMBOSOLAR® 20.0
700
Raspored/razmaci montaž nih š ina= cca. podaci
= Funkcija krovne konstrukcije/konstrukcija fasade
Raspored-pipak kolektora
GLK = Filter kolektor
1003
1 065
250
550
1 400
1 800
2 500
2 500
2 500
8 x 2 500 = 20 000
Uvek
na
Suncanoj strani
2 500
2 500
1 800
1 400
550
^
JUMBOSOLAR®
^
Ekonomicnost?
JUMBOSOLAR® = porast profita!
Uš teda proizvodnih troš kova do 50 %,
^
Staticko vreme amortizacije ispod 10 godina
Vremensko trajanje postrojenja preko 25 godina i
/
stalno rastuci troš kovi energije
^
cine investiciju u JUMBOSOLAR®
/
rastucim profitom.
Beispiel für
Heizölpreis = 70 ct.
/
Primer: vec od cene gorivog ulja od 70 ct. JUMBOSOLAR
postrojenje se amortuzuje nakon 7 godina i godiš nja
uš teda iznosi 1000 €.
^
Unapredjivanje, doplate npr. (u N emackoj):
- Program pobude trž iš ta (do 40m2 površ ine kolektora bruto)
- KfW-Program obnovljive energije (viš e od 40 m², www.kfw.de)
- Solartermija 2000plus (Postrojenja >= 100 m² Površ ina kolektora bruto)
Obnovljiv zakon energije - toplote (EEToplotaG)
Vazduš ni kolektori mogu biti postavljeni za ispunjvanje zakona EEtoploteZ
JUMBOSOLAR
Investicija sa smislom
protiv rastucih cena nafte.
/
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
^
Ekonomicnost?
Primer: Karls gimnazija Minhen
180 m² JUMBOSOLAR-a su u Karls gimnaziji u Minhenu, zimi za
grejanje i provetravanje, leti za grejanje potroš ne vode, u radu.
Sve mere zajedno dovode do smanjenja potroš nje od 51%
odnosno godiš nje 22.400 m³ zemnog gasa, š to odgovara smanjenju
CO2 emisije od 48 tona godiš nje.
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Dom za stare i negu starih osoba
D-Kempten
Dom za negu starih osoba je u 2007
godini novosagradjen, pri cemu se uzela
energetske efikasnosti u obzir.
Ukljuceni su sa 70 m² vazduš nih kolektora
za predgrevanje spoljnog vazduha RLT
- postrojenja. Preko izmenjivaca toplote
vazduh/voda u letnjim mesecima se
pomaž e u pripremi tople vode.
^
^
^
Planiranje:
Güttinger, Kempten
Architekturbüro Holzbock, Kempten
Izvodjenje:
Gassner GmbH, Kempten
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Ravan krov
max. 3.000 m³/h
Bruto površ ina kolektora / nom. snaga : 70 m² / 47 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Bazeni sa slanom vodom
D-26560 Juist
Planiranje:
IfE Inž enjer za Evropske projekte
mbH & Co. KG, D-26721 Emden
Izvodjenje:
IVENS Druš tvo gradjevinskih usluga
mbH & Co. KG, D-26723 Emden
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Ravan krov, fasada
5.300 do 16.000 m³/h
Bruto površ ina kolektora / nomin. snaga: 170 m² / 114 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Prodajni centar „Grüne Halle“,
D-90762 Fürth, www.gruenehalle.de
Arhitekta:
eovo Architekten, D-Fürth
Planiranje:
IB Stahl, D-Oberasbach
Izvodjenje:
Kreipl & Mannert OHG, D-Feuchtwangen
^
Nacin montaze:
^
Kolicina vazduha:
Ravan krov, 45°, nagib
max. 9.200 m³/h
Bruto površ ina kolektora/nomin. snaga: 100 m² / 67 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
^
Š kola / Sala za fizicko
D-04420 Markranstädt
Arhitekta, planiranje:
Markurt Arhitekta kancelarija , D-04159 Leipzig
Izvodjenje:
Gunold Heizungsbau, D-06712 Ossig
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Na ravan krov, 2-redni
1.400 do 2.600 m³/h
Bruto površ ina kolektora/nomin. snaga: 50 m² / 33,5 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Zgrada radionice i stovariš te
FESA, D-04416 Markkleeburg
Planiranje:
BSO Bauer Solaranlagen, D-Poing
Izvodjenje:
Fa. Fesa, D-Markkleeberg
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
na ravan krov, DN 45°
1.100 m³/h
Bruto površ ina kolektora/nomin. snaga: 15 m² / 10 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Prodajni prostor
CaWeLa , D-90556 Cadolzburg
Spezial-Bohrschraube 5,5 x 25 mm,
A2, mit unverlierbarer Dichtscheibe A2
6
1
arr
sp
ch
Da
Holzschraube 8 x 120 mm
en
Scheibe Ø 8,4
2
Grammer - Dachhaken
5
Befestigungswinkel
Hammerkopfschraube M10 x 30, A2, 28/15
Sechskantmutter, M10, A2
3
4
Federring M 10
Scheibe Ø 10,5
Grammer - Montageschiene
Planiranje.
GRAMMER Solar GmbH, D-92224 Amberg
Izvodjenje:
Kühorn GmbH, D-90613 Großhabersdorf
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Kosi krov, poviš en
max. 2.000 m³/h
bruto površ ina kolektora/nomin. snaga: 30 m² / 20,1 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Gimnazija, sportska hala
D-90599 Dietenhofen
Arhitekta:
H. Wolf, D-Petersaurach
Planiranje:
Horschelt & Koppe, D-Nürnberg
Izvodjenje:
WTN Wärmetechnik, D-Nürnberg
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Kosi krov, poviš en
5.700 m³/h
Bruto površ ina kolektora/nomin.snaga: 95 m² / 64 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
Š kola / Sportska hala
Regelschule D-04639 Gößnitz/Thüringen
Planiranje:
IB Menz-Gernhard & Partner, D-Weimar
Izvodjenje:
Haustechnik Lehmann, D-Ronneburg
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
fasada, pod uglom 50°
do 8.000 m³/h
Bruto površ ina kolektora/nomin.snaga: 75 m² / 50 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
JUMBOSOLAR®
^
Š kolska uprava i ucionice
D-94508 Schöllnach
Arhitekta:
Lechner & Kress, D-Deggendorf
Planiranje:
Triplan, D-Plattling
Instalacija:
Schwab, D-Amberg
^
Nacin montaž e:
^
Kolicina vazduha:
Fasada, DN 80°
2.500 m³/h
Bruto površ ina kolektora/ nomin. snaga: 38,5 m² / 25,8 kWp
Uvek
na
Suncanoj strani
^
Download

GRAMMER TWINSOLAR Infos, News, Anwendungen