SALUS
CONTROLS
PH60 – Programabilni termostat
Hvala što ste izabrali SALUS kvalitet proizvoda.
PH60 je programabilni termostat za kontrolu radijatorskih ventila.
Karakteristike su mu:
1. Precizna digitalna kontrola.
2. Sedmodnevni programi koji odgovaraju svakom životnom stilu.
3. Automatsko (Program) i Manual (ručno) podešavanje 5 unapred podešenih temperatura (set-temp).
4. LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem za jednostavno očitavanje.
5. OFF mod za uštedu energije van grzejne sezone.
6. Zaštita od kamenca.
7. Isključivanje kad je otvoren prozor.
1.
2.
O kompatibilnosti ventila
Lista proizvoĎača:
Nije potreban adapter za ventile
slededih proizvođača:
1
Heimeier
4
Honeywell- Braukmann
2
3
Junkers
Landy +
Gyr
5
Oventrop M30X1.5
Za Danfoss Ventile RA-Serije možda de vam biti potreban slededi adapter (dostavljen).
Postavite adapter na ventil u potpunosti i stegnite šraf.
Instalacija/Zamena baterija
1. Pritisnuti dugme za zaključavanje sa donje strane.
2. Pažljivo povudi kontrolnu jedinicu prema napred.
3. Otvorite odeljak za baterije.
4. Postavite baterije, vodite računa da su kontakti na odgovarajudim polovima.
5. Zatvorite poklopac i zaključajte kontrolnu jedinicu nazad u aktuatorsku jedinicu.
Napomene:
1. Koristite samo 1.5 V AA LR6 Alkalne baterije (dostavljene). Nemojte da mešate stare i nove baterije.
2. Ako displej ne pokazuje ništa, proverite da li su baterije dobro postavljenje (odgovarajudi polovi u kontaktu).
3. Ako treba da se zamene baterije, na LCD displeju de svetleti „Low Battery“. (Prazna baterija)
4. Prosečni korisni vek baterije je 1 godina (2 grejne sezone).
5. Vaše programirane postavke de ostati sačuvane prilikom zamene baterije.
6. Nemojte bacati upotrebljene baterije u otpad iz domadinstva. Donesite ih na obeležena mesta
za sakupljanje upotrebljenih baterija.
1
3.
Instalacija
1. Uklonite staru glavu termostata ako je još uvek na ventilu.
2. Postavite baterije na PH60 (videti deo 2). Nakon što baterije budu postavljene, PH60 de prodi kroz „Proceduru adaptacije“.
Sačekajte dok znak „P1“ na LCD displeju ne prestane da svetli. Motor je sada zaustavljen i podizač je uvučen.
3. postavite PH60 na ventil ručno tako što dete stegnuti narezanu maticu (ne koristiti alat!).
4. Pritisnite bilo koje dugme da se Procedura adaptacije okonča.
Napomene:
1. Podizač od PH60 mora da dođe u kontakt u sredini podizača na ventilu.
2. PH60 možda ne može da bude klinast!
3. Poravnajte displej tako da ga bude lako očitati.
4.
O „Proceduri adaptacije“
Procedura adaptacije je specijalna funkcija PH60. Ona proverava da li je PH60 pravilno instaliran na ventil. Obavlja se
kada se PH60 resetuje. Procedura adaptacije uključuje 3 koraka:
1. „P1“ – podizač je potpuno uvučen. Motor je tada zaustavljen sve dok dugme ne bude pritisnuto.
2. „P2“ – Podizač je produžen dok je ventil zatvoren.
3. „P3“ – Podizač je ponovo uvučen dok je ventil otvoren.
Nakon što Procedura adaptacije bude završena PH60 je spreman za upotrebu.
PH60 – Pregled
LCD:
1
Dan u nedelji
7 dana u nedelji
2
Sat
Sat
3
Podešavanje temperature
5 unapred podešenih temp set-temps
4
Program
Pokazuje program dana
5
Indikator kopiranja programa
Upotrebiti u modu kopiranja programa (videti deo 5 Kopiranje programa).
6
Indikator izlaza
Pokazuje da li je ventil otvoren ili zatvoren
7
Temperatura
Displej temperature
8
Displej baterije
Pokazuje kad je baterija prazna
Podešene temperature (set-temps):
Postoji 5 Podešenih temperatura koje su nazvane Comfort (Udobno), Economy (Ekonomično), Party (Zabava), Vacation (Odmor),
Frost Protection (Zaštita od mraza). One mogu da se podese i da se kasnije aktiviraju.
2
Comfort
21°C (7-30°C)
Udobna sobna temperatura. Koristi se u Autmatskom i ručnom modu podešavanja.
Economy
16°C (7-30°C)
Niža temperatura za uštedu energije. Koristi se u Autmatskom i Ručnom modu podešavanja.
Party
21°C (15-30°C)
Udobna sobna temperatura. Koristi seu Ručnom modu samo.
Vacation
10°C (7-15°C)
Kada u prostoriji nema nikoga, kada se ode na odmor itd. Koristi se samo u Ručnom modu.
Frost protection
5°C (4-7°C)
Veoma niska temperatura
Automatski mod podešavanja:
Automatski mod menja podešene temperature na Comfort ili Economy prema programu. Programi čuvaju Comfort i Economy
podešene temperature svakog sata u danu. Kada je PH60 podešen na Autmomatski mod, displej pokazuje program za taj dan.
Područje osenčene zone Program displeja znači da je podešena temperatura Comfort. Područje čiste zone znači da je podešena
temperatura Economy. Primer ispod znači da su periodi od 00:00 do 06:00 i 22:00 do 24:00 Economy, a da je period od 06:00 do
22:00 Comfort.
Ručni mod podešavanja:
Ručni mod podešavanja ne koristi program. Podešena temperatura se bira od 5 fabričkih podešavanja i ne menja se u zavisnosti od
doba dana. U Ručnom modu nema displeja Programa.
Off (isključeno) mod podešavanja:
Off mod je poseban mod ručnog podešavanja koji zatvara ventil bez obzira na sobnu temperaturu. On nije povezan i ne zavisi od
podešene temperature.
Indikator izlaza:
On pokazuje da li je ventil otvoren ili zatvoren.
Indikator izlaza
Značenje
„Tekudi
ventil“ znači da je ventil otvoren.
„Blokirani ventil“ znači da je ventil zatvoren.
„Svetledi ventil“ znači da ventil menja status.
3
Displej baterije:
Displej baterije se pojavi kada se baterije isprazne. Baterije moraju da se zamene što je pre mogude.
LCD pozadinsko svetlo:
LCD pozadinsko svetlo se uključuje automatski kada se pritisne bilo koje dugme. Ono se isključi automatski nakon 10 sekundi.
LCDpozadinsko svetlo nede funkcionisati ako je baterija prazna.
Čuvanje memorisanih postavki i Resetovanje
PH60 čuva sva podešenja koja je postavio korisnik u trajnoj memoriji, tako da se nede izgubiti prilikom menjanja baterija. Ukoliko
želite da sva podešenja vratite na fabrička, pritisnite Reset dugme oko 1 sekund.
5. Podešavanje sata i programa
Podešavanje sata:
Tačan sat je neophodan da bi program radio.
1.
Pritisnite i držite *SET+ dok se na displeju ne pojavi „Uhr“, zatim pustite Pritisnite *Select+, a zatim *++ ili *-] da podesite minute.
2.
Pritisnite [+] ili [-] da podesite sat.
3.
Pritisnite [Select], a zatim [+] ili [-] da podesite minute.
4.
Pritisnite [Select], a zatim [+] ili [-] da podesite dan.
5.
Pritisnite *Select+ ili *SET+ da završite.
Napomene:
Svaki put kada se PH60 resetuje, i sat de se resetovati isto.
Postavljanje programa:
Programi se koriste kada je PH60 radi u Automatskom modu.
Program je set-temp podešavanje za dan. Svaki sat može da bude podešen ili na Comfort ili na Economy. Svaki dan ma svoj
program, tako da svaki dan može da ima različitu shemu. Mogude je podesiti 1-5, 6-7 ili svih 7 dana zajedno, ili opirati program
jednog dana kako bi se olakšalo podešavanje programa.
Da podesite program:
1.
Pritisnite i držite *SET+ dok se na displeju ne pojavi „Pro“, a zatim pustite [SET]. Displej pokazuje program za dan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Napominjemo da je svetledi kursor na nultom satu displeja programa. Sat takođe pokazuje „00:00“. Ovo znači da je settemp u 00:00 spremna da bude promenjena.
Možete da koristite *++ ili *-] da promenite set-temp u 00:00 na Comfort ili Economy i da zatim idete dalje na 01:00. Možete
takođe da pritisnete *Select+ da pređete na 01:00 bez menjanja bilo čega. Upotrebom *++, [-] ili [Select] podesite temperaturu za
svaki sat dana 1.
Kada je to urađeno, pritisnite *Set+ da pređete na ostale dane. Ponovite korak 3 da podesite program.
Kada displej za dane pokazuje „1,2,3,4,5“, „6,7“ ili „1,2,3,4,5,6,7“ to znači da su dani podešeni zajedno na iste postavke. To
je veoma pogodno ako želite da podesite radne dane i vikend ili celu nedelju na iste postavke.
Kada podesite za sve dane, isključide se mod podešavanja programa.
4
Napomene:
1. Kada se PH60 resetuje, program svih 7 dana se fabrički podesi na Comfort od 06:00 do 22:00.
2. Kada displej za dane pokazuje „1,2,3,4,5“, „6,7“ ili „1,2,3,4,5,6,7“, i ako programi za svaki dan nisu isti, program se ne'e
prikazati na displeju. Ukoliko pritisnete [+] ili [-+ programi de se resetovati na podrazumevane postavke.
Kopiranje programa:
Kopiranje programa vam omogudava da kopirate program jednog dana na drugi dan ili dane.
Da biste kopirali program:
1.
Pritisnite i držite *Set+ dok se na displeju ne pojavi ''Pro“ i indikator copy za kopiranje, a zatim pustite [Set]. Na displeju se
pojavi program dana 1.
2.
Pritisnite [+] ili [-] da izaberete od 1 do 7 dan čiji program želite da kopirate. Kada to uradite, pritisnite [Set].
3.
Sada pritisnite [+] ili [-] opet da izaberete od 1 do 7, ''1,2,3,4,5“, ''6,7“ ili ''1,2,3,4,5,6,7“ dan (dane) za koji elite da
postavite program. Pritisnite [Set] da potvrdite i kopiranje programa de početi.
Napomena:
Ako ne pritisnete [Set] u poslednjoj fazi, kopiranje de biti otkazano.
6. Rukovanje
Postavljanje režima rada i set-temp
PH60 radi u Automatskom modu nakon resetovanja. Pogledajte deo 4 koji se odnosi na različite modove delovanja PH60. Molimo vas da
obratite pažnju na deo 5 koji se odnosi na podešavanje sata. Možda dete takođe želeti da podesite programe da odgovaraju vašim
potrebama
I režim rada i set-temp su podešeni kada displej pokazuje ''Einr“:
1. Pritisnite [Auto/Manual] i ''Einr“ de se pojaviti na displeju. Alternativno, možete takođe da pritisnete i držite [+] ili [-] dok ceo displej
ne zasvetli.
2. Pritisnite [Auto/Manual] da izaberete Automatski mod, 5 ručnih ili OFF mod.
3. Pritisnite [+] ili [-] da podesite set-temp.
4. Set-temp u Auto-modu (program na displeju) nije trajna, vratide se na originalno podešavanje temperature Comfort ili Economy kada
program promeni set-temp. Ovo vam omogudava da privremeno podesite sobnu temperaturu bez menjanja prvobitne set-temp.
5. Ako je set-temp podešavanje u Manual (ručnom) modu (Program nije prikazan na displeju) bide trajno.
6. Ne postoji set-temp za podešavanje u Off modu. (isključeno).
Napomene:
1. U Automatskom modu program je prikazan na displeju. Ručni mod ne koristi program tako da program nije ni prikazan na displeju. Off
mode ne koristi set-temp tako da ista nije ni prikazana na displeju.
2. Pritisnite [+] ili [-] kratko da proverite trenutnu postavljenu temperaturu.
3. Ako je set-temp u Automatskom modu promenjena, set-temp indikator de svetleti (to znači da je set-temp rivremeno promenjena).
Za bezbednost dece
Pritisnite i držite *Select+ dok se na displeju ne pojavi ''SPE“. Tipke su sada zaključane. Za otključavanje tipki, pritisnite i držite[Select]
ponovo.
5
7.
Opcije
Postoji nekoliko opcija pomodu kojih možete da podesite da PH60 odgovara vašim potrebama. Možete da podesite opciju tako
što dete da pritisnete i držite [Set] dok se ''OPN“ ne pojavi na displeju.
Jezik:
Kada se na displeju pojavi ''OPN“ pustite [Set]. Prva opcija je podešavanje jezika. Pritisnite [+] ili [-] da izaberete 'ENG“ za
engleski ili ''DEU“ za nemački.
Uključivanje raspona:
Pritisnite [Set] ponovo. Sada se podešava kontrolni raspon. Kontrolni raspon je minimalna razlika u temperaturi eophodna da
se uključi grejanje. Što je manja ova vrednost, to de kontrola biti tačnija, ali takođe de uključivanje biti češde. Raspon nakon
resetovanja pokazuje vrednost 0.5°C. Pritiskom na [+] ili [-+ možete da je promenite.
Funkcija otvorenog prozora:
Ponovo pritisnite [Set]. Sada se podešava funkicja Otvorenog prozora. Kada su prozor ili vrata otvoreni, PH60 de isključiti
radijator na do 15 minuta da se uštedi energija. Pritisnite [+] ili [-] da podesite osetljivost na funkciju Otvorenog prozora.
Postavite vrednost na 0 da isključite funkciju, 1 do 3 za nisku ili visoku osetljivost. Fabričko podešenje nakon resetovanja ja 2
(srednja osetljivost).
Napomene:
1. Kada je aktivirana funkcija Otvorenog prozora, ''OPEN“ de se pojavljivati na displeju naizmenično sa satom.
2. Funkcija otvorenog prozora de se isključiti pre isteka perioda od 15 minuta ukoliko korisnik
pritisne bilo koju tipku ili ukoliko se temperatura ponovo podigne.
Izjednačavanje temperature:
Pritisnite [Set] ponovo. Sada se podešava izjednačavanje temperature. Svaki PH60 se kalibrira
pre transporta. Ukoliko želite da podesite temperaturu pritisnite [+] ili [-]. Raspon podešavanja
je -3.5K to +3.5K u 0.5K koraku. Izjednačavanje se vrada na 0 nakon resetovanja.
Zaštita od kamenca:
Ponovo pritisnite *Set+. Sada se podešava funkcija zaštite od kamenca. Ukoliko se ventil duže
vreme ne koristi, može da se zaključa zbog nataloženih minerala na ventilu (kamenac). Sa
uključenom zaštiom od kamenca, PH60 de da aktivira ventil svaki dan u 13:00 ukoliko nije bio
aktiviran u prethodnih 12 časova. Pritisnite [+] ili [-] da aktivirate (JA) ili deaktivirate (NI)
zaštitu od kamenca. Fabričko podešavanje nakon resetovanja je ''JA“. Ponovni pritisak na *Set+ de
da isključi mod podešavanja Opcija.
6
Napomena:
1. Kada je uključena zaštita od kamenca, ''CALC“ de se prikazivati na displeju naizmenično sa satom.
2. Zastita od kamenca de nastaviti da se aktivira i u Off modu.
8. Adaptacija
Adaptacija se obavlja autmatski kada se PH60 resetuje. Ukoliko želite da proverite rad ventila
u toku normalnog funkcionisanja, možete da pokrenete funkciju adaptacije ručno. Pritisnite
i držite *Set+ dok se na displeju ne pojavi ''ADAP“. Pustite *Set+ i PH60
de prodi kroz proceduru adaptacije. Molimo vas da pogledate deo 4 za više detalja o proceduri
adaptacije.
Napomena:
1.
Ukoliko se ne identifikuju problemi u radu ventila, PH60 de napustiti funkciju adaptacije
nakon što bude izvršena. U suprotnom, na displeju de se pojaviti kod. Pogledajte deo
9 za više detalja o značenju kodova.
9. Status kodovi
Status kod informiše korisnika o radnom statusu PH60.
Status kod
''Ir1“ prikazano u toku
Adaptacije
''Ir2“ prikazano u toku
Adaptacije
''Ir3“ prikazano u toku
Adaptacije
''Ir4“ prikazano u toku
Adaptacije
''Ir5“ prikazano u toku
Adaptacije ili
normalnog rada
''Get“ prikazano u toku
Adaptacije
''Bat“ prikazano u toku
Adaptacije
''Bat“ prikazano u toku
normalnog rada, PH60
ne funkcioniše
''- -.-„ na displeju za
temperaturu
''HI“ na displeju za
temperaturu
''LO“ na displeju za
temperaturu
''SPE“ se pojavi na
displeju kada se
pritisne dugme
Uzrok
Ventil nije kompatibilan sa
PH60: put je previše
kratak
Ventil nije kompatibilan sa
PH60: put je previše
dugačak
Ventil nije kompatibilan sa
PH60: neujednačen put
Ventil nije kompatibilan sa
PH60: Time out
Brzina motora nije
normalna.
Aktuatorska jedinica nije
pravilno instalirana na
kontrolnu jedinicu.
Baterije su previše slabe
da bi
pokrenule proces
adaptacije.
Baterije su previše slabe
za
pravilan rad.
Ne može da se očita
temperatura
Sobna temperatura je
previsoka.
Sobna temperatura je
preniska.
Tastatura je zaključana
Sat koji treperi
Sat nije podešen od
poslednjeg pokretanja.
'OPEN“ treperi sa
satom.
Uključena funkcija
otvorenog prozora
''CALC“ treperi sa
satom.
Uključena funkcija zaštite
od
kamenca.
Aktivnost za popravak
1. Ponovo instalirajte PH60 pravilno na ventil.
Pritisnite reset dugme i pokušajte ponovo.
2. Proverite da li je ventil na kompatibilnoj listi.
(videti deo 1)
3. Proverite da li je ventil ošteden ili zapušen.
1. Proverite da li je PH60 pravilno instaliran na
ventil.
2. Proverite podizač ventila(zapušen kamencom
itd.
3. Pritisnite restart dugme da restartujete jedinicu.
Proverite instalaciju aktuatorske jedinice. ''GEt“ de
nestati kada instalacija bude ispravna.
Zamenite baterije
Zamenite baterije i pritisnite reset dugme da resetujete jedinicu
Pritisnite reset dugme da se restartuje jedinica.
PH60 je možda prethodno bio ostavljen napolju.
Sačekajte oko 10 minuta i proverite da li se temperatura
prikazana na displeju vratila na normalu
Otključajte tastaturu. Molimo vas da pogledate deo 6
''Bezbednost dece“.
Podesite sat u modu za podešavanje sata. Molimo vas da
pogledate deo 5.
Ovo je normalno ako je aktivirana funkcija otvorenog prozora.
Ako je ova funkcija aktivirana u toku normalnog rada(npr.
prozor/vrata nisu otvoreni), možda je previsoka osetljivost na pad
temperature stoga molimo da podesite nižu osetljivost (Deo 7
''funkcija otvorenog prozora“).
Ovo je normalno ukoliko je aktivirana funkcija Zaštite od
kamenca. Ventil se aktivira u 13:00 svaki dan.
10. Zamena temperature u tajmeru programa
Tip
Programabilni termostat za kontrolu radijatorskog ventila
Raspon
4-30°C (Kontrola)
temperature:
0-40°C (Merenje)
Podesivo zjednačavanje merenja od strane korisnika.
Radni mod:
Automatski (Auto), Ručni (Manual), Off (isključeno)
Program:
Sedmodnevno programabilno
7
Jezik:
Kontrola:
Napajanje:
Vek trajanja
baterije:
Veličina:
Okolina:
Dodatna oprema:
Engleski, Nemački (po izboru)
Kontrola raspona, podesiva.
Detekcija otvorenog prozora.
Zaštita od kamenca.
Alkalne baterije, AA/LR6, 2 komada
1 godina (2 grejne sezone)
62 x 118 x 62 mm (W x H x D)
0-50°C, 5-95% R.H. bez kondenzacije (Radno) -20 - 60°C, 5 – 9% R.H. bez kondenzacije
(Skadištenje) IP30
Baterije (2), Adapter (1), priručnik za upotrebu (1)
8
Download

SALUS CONTROLS