ROMANIAN
SLOVENŠČINA SLOVENČINA
LC-32LE240E
SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
SHARP CORPORATION
50208468
http://www.sharp.eu
TELEVIZOR LCD COLOR
MANUAL DE UTILIZARE
FAREBNÝ LCD TELEVÍZOR
NÁVOD NA OBSLUHU
BARVNI LCD TELEVIZOR
NAVODILA ZA UPORABO
Obsah
Funkcie ................................................................. 47
Vážený zákazník firmy SHARP ............................ 47
Úvod ..................................................................... 47
Príprava ................................................................ 47
Dôležité bezpečnostné upozornenia .................... 48
Bezpečnostné opatrenia ....................................... 49
Obsah balenia ...................................................... 51
Informácie o ochrane životného prostredia ......... 51
Informácie o opravách ...................................... 51
Tlačidlá diaľkového ovládača ............................... 52
LCD TV a ovládacie tlačidlá ................................. 53
Zobrazenie pripojenia – zadné konektory............. 53
Zobrazenie pripojenia – bočné konektory............. 54
Napájanie zariadenia ............................................ 54
Pripojenie antény .............................................. 54
Používanie USB vstupov ...................................... 55
Pripojenie k prehrávača DVD cez HDMI .............. 56
Pripojenie k DVD prehrávaču cez komponentové
zásuvky (YPbPr) alebo skartový kábel ................. 56
Pripájanie LCD TV k PC ....................................... 57
Použitie bočných AV konektorov .......................... 57
Slúchadlá na diaľkové ovládanie .......................... 57
Vkladanie batérií ............................................... 57
Zapínanie/vypínanie ............................................. 57
Zapnutie televízora ........................................... 57
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu..... 57
Vypnutie televízora ........................................... 58
Notifikácie k Pohotovosti................................... 58
Výber vstupu......................................................... 58
Základné postupy ................................................. 58
Používanie tlačidiel na televízore ..................... 58
Používanie diaľkového ovládača ...................... 58
Informácie o Elektronickom programovom
sprievodcovi (EPG)............................................... 59
Digitálny teletext (*)........................................... 60
Analógový teletext ............................................ 60
Nahrávanie cez Obrazovku EPG ..................... 60
Možnosti programu ........................................... 60
Prvá inštalácia ...................................................... 60
Inštalácia .............................................................. 62
Ponuka automatického skenovania (opätovného
ladenia) kanálov................................................ 62
Ručné ladenie....................................................... 62
Manuálne vyhľadávanie digitálnej antény......... 62
Manuálne vyhľadávanie digitálnym káblom* .... 62
Manuálne vyhľadávanie analógových staníc .... 63
Jemné doladenie analógového signálu ............ 63
Spravovanie staníc: Zoznam kanálov................... 63
Obsluha Zoznamu kanálov ............................... 63
Presun kanála ................................................... 63
Vymazanie kanála ............................................ 64
Premenovanie kanála ....................................... 64
Uzamknutie kanála ........................................... 64
Spravovanie staníc: Obľúbené ............................. 64
Funkcie tlačidiel ................................................ 64
Spravovanie staníc: Triedenie v zozname
kanálov ................................................................. 65
Informácie na obrazovke ...................................... 65
Prehrávanie Medií pomocou Media Browser........ 65
Nahrávanie Časového posunu (Timeshift) ........... 68
Okamžité nahrávanie............................................ 68
Pozeranie nahraný programov ........................... 69
Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu .............. 69
Konfigurácia nastavení obrazu ............................. 70
Položky v ponuke nastavení obrazu ................. 70
Položky v ponuke nastavení obrazu ................. 70
Nastavenia obrazu PC ...................................... 71
Konfigurácia nastavení zvuku............................... 72
Položky v ponuke nastavení zvuku .................. 72
Položky v ponuke nastavení zvuku .................. 72
Konfigurácia vašich nastavení televízora ............. 72
Položky v ponuke Prevádzkové Nastavenia ..... 72
Položky v ponuke Nastavenia........................... 73
Použitie modulu s podmieneným prístupom......... 73
Prezeranie ponuky podmieneného prístupu (*) ... 73
Konfigurácia preferencií jazyka ............................ 73
Jazykové nastavenie ........................................ 74
Rodičovská ochrana ............................................. 74
Ponuka nastavení rodièovskej kontroly ............ 74
Časovače.............................................................. 75
Nastavenie Nahrávania ........................................ 75
Konfigurácia nastavení dátumu/času ................... 76
Konfigurácia nastavení zdroja .............................. 76
Konfigurácia iných nastavení................................ 77
Obsluha ............................................................ 77
Iné funkcie ............................................................ 78
Teletext ................................................................. 78
Tipy ....................................................................... 79
Príloha A: Typické režimy zobrazenia vstupu z
počítača ................................................................ 80
Príloha B: Kompatibilita signálov HDMI a AV (typy
vstupných signálov) .............................................. 80
Príloha C: Podporované rozlíšenia DVI ................ 81
Príloha D: Podporované formáty súborov v režime
USB ...................................................................... 82
Príloha E: Aktualizácia softvéru ............................ 83
Technické údaje .................................................... 84
Digitálny príjem (DVB-C) ...................................... 84
Nákresy rozmerov ................................................ 85
Likvidácia na konci životnosti ............................... 86
Inštalácia stojana .................................................. 87
Odinštalovanie stojana ......................................... 88
Rozmery skrutiek .................................................. 89
Slovenčina - 45 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 45
30.03.2012 15:28:34
Osobitná poznámka pre užívateľov vo Veľkej Británii
Sieťový kábel tohto výrobku je vybavený konektorom (lisovaným), obsahujúcim 5A poistku. V prípade, že je
potrebné nahradiť poistku, je potrebné použiť označenú poistku BS 1362 schválenú BSI alebo ASTA alebo s
alebo
vyšším hodnotením, čo je tiež zobrazené na kolíkovej strane zástrčky.
rovnakým
ASA
Vždy nasaďte kryt poistky po výmene poistky. Nikdy nepoužívajte zástrčku bez nasadeného krytu poistky.
V tom prípade, že vaša zásuvka v domácnosti nie je kompatibilná s dodanou zástrčkou, odrežte zástrčku a
namontujte vhodný typ.
NEBEZPEČENSTVO:
Poistka z odrezanej zástrčky by mala byť odstránená a odrezaný konektor okamžite likvidovaný bezpečným
spôsobom.
Za žiadnych okolností nepripájajte odrezaný konektor do 5A zásuvky nakoľko môže dôjsť k vážnemu úrazu
elektrickým prúdom.
Pre namontovanie vhodného konektora na sieťový kábel, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
DÔLEŽITÉ:
Drôty v tomto napájacom kábli sú farebne označené nasledujúcim spôsobom:
Modrý: Neutrálny
Hnedý: Živý
Vzhľadom k tomu, že farby vodičov sieťového kábla tohto výrobku nemusia zodpovedať farebným
značkám označených na svorkách vidlice sieťového prívodu, postupujte nasledovne:
Vodič s modrou farbou musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený N alebo čiernou farbou.
Vodič s hnedou farbou mus musí byť pripojený do zásuvky terminálu, ktorý je označený L alebo červenou
farbou.
Uistite sa, že ani hnedý, ani modrý vodič nie pripojený k uzemňovacej svorke vo vašom trojkolíkovom
konektore.
Pred výmenou krytu konektora sa uistite, že:
Ak nový pripojenými konektor obsahuje poistku, jeho hodnota je rovnaká, ako tej odstránenej v odrezanom
konektore.
Úchytka kábla je uchytená cez pošvu sieťového kábela, a nie len cez vodiče.
AK MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI, PORAĎTE SA S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM.
Slovenčina - 46 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 46
30.03.2012 15:28:35
Vážený zákazník firmy SHARP
Funkcie
• Diaľkovo ovládaný farebný LCD televízor.
• Plne integrovaný terestriálny digitálny-káblový
televízor (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4).
• Konektory HDMI pre digitálny obraz a zvuk. Toto
pripojenie je tiež určené pre príjem signálov
vysokého rozlíšenia.
• Vstup USB.
• Nahrávanie programu.
• Časový posun programu (timeshifting)
• 1000 programov (analógové+digitálne).
• Systém ponúk OSD.
• Inegrovaný tuner kompatibilný s DVB-T-C HD,
MPEG 2 / MPEG 4.
• Konektor SCART pre externé zariadenia (napríklad
videorekordér, herné konzoly, zvukovú súpravu
atď.).
• Stereofónny zvukový systém. (German+Nicam)
• Teletext, systém fastext a TOP text.
• Pripojenie pre slúchadlá.
• Automatický programovací systém.
• Manuálne ladenie dopredu a dozadu
• Časovač zaspávania / Detský zámok
• Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
• Prehrávanie NTSC.
• Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti).
• Automatické vypnutie
• Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie).
• Vstup pre PC.
• Rozhranie Plug&Play pre systém Windows 98, ME,
2000, XP a Vista a Windows 7.
• Režim hry
• Ilustrácie a OSD v tomto návode na obsluhu slúžia
pre účely vysvetlenia a môžu sa mierne líšiť od
skutočných operácií.
Ďakujeme, že ste si zakúpili farebný LCD televízor
SHARP Ak chcete zaistiť bezpečnú prevádzku a
dlhoročnúbezporuchovú činnosť výrobku, prečítajte
si pred jeho použitím pozorne kapitolu Dôležité
bezpečnostné predpisy .
Úvod
Prosím, pred prvým použitím zariadenia si prečítajte
príslušné pokyny tejto príručky, dokonca aj keď ste
oboznámení s používaním elektronických zariadení.
Všimnite si hlavne kapitolu BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA. Príručku starostlivo uschovajte pre ďalšie
použitie v budúcnosti. Pri predaji alebo odovzdaní
tohto zariadenia poskytnite bezpodmienečne tieto
pokyny pre používanie.
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Táto
príručka vám pomôže televízor správne
používať. Pred prevádzkovaním TV si, prosím,
starostlivo prečítajte tento manuál. Uschovajte
túto príručku na bezpečnom mieste, aby ste
ju mohli kedykoľvek použiť.
Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie
TV programov. Rôzne možnosti pripojenia umožňujú
doplnkové rozšírenie príjmu a zobrazenia zdrojov
(prijímač, DVD prehrávač, kamera, VCR, PC atď.).
Toto zariadenie je vhodné len pre prevádzku v
suchých interiéroch. Toto zariadenie je určené
výhradne pre súkromné, domáce využitie a nesmie
sa používať pre priemyselné a obchodné účely. V
zásade vylučujeme zodpovednosť, ak sa zariadenie
nepoužíva podľa určenia, alebo ak sa vykonajú
neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie vášho LCD-TV
v extrémnych okolitých podmienkach môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
Príprava
Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo
televízora ponechať približne 10 cm široký voľný
priestor. Aby sa zabránilo akejkoľvek poruche a
nebezpečným situáciám, prosím, neumiestňujte na
zostavu žiadne predmety. Zariadenie používajte v
miernych podnebiach.
• Príklady uvedené v tejto príručke sú založené na
modely LC-32LE240E.
10 cm
10 cm
10 cm
Slovenčina - 47 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 47
30.03.2012 15:28:35
Dôležité bezpečnostné upozornenia
• Čistenie—pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky. Na čistenie výrobku použite
vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo aerosólové čističe.
• Keď je panel špinavý, jemne ho utrite vlhkou handričkou. Aby ste panel ochránili, nepoužívajte na čistenie
handričku schemikáliou. Chemické látky môžu spôsobiť poškodenie alebo praskliny na skrinke televízora.
• Voda a vlhkosť—Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, dreze, nádrži napranie,
plaveckom bazéne a vo vlhkom suteréne.
• Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou. Voda môže natiecť do výrobku, a tomôže
spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Umiestnenie—výrobok neumiestňujte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky alebo stoly.
Mohlo by dôjsťk pádu výrobku, čo by mohlo mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie
výrobku. Používajtelen vozíky, stojany, trojnožky, závesy alebo stolčeky odporúčané výrobcom
alebo predávané spolu svýrobkom. Pri upevňovaní výrobku na stenu postupujte v súlade s
pokynmi výrobcu. Na upevneniepoužívajte len prvky odporúčané výrobcom.
• Pri premiestňovaní výrobku umiestneného na vozíku je s ním nutné pohybovať s
najvyššouopatrnosťou. Náhle zastavenie, použitie nadmernej sily a nerovný povrch podlahy
môžu zapríčiniť pádvýrobku z vozíka.
• Vetranie—vetracie mriežky a ďalšie otvory v skrinke sú určené na ventiláciu. Nezakrývajte
aleboneblokujte tieto vetracie otvory, pretože nedostatočné vetranie môže vyvolávať
prehrievanie, a týmskrátenie životnosti výrobku. Výrobok neumiestňujte na posteľ, pohovku,
koberec alebo podobnépodložky, pretože môžu zablokovať vetracie otvory. Tento výrobok
nie je určený pre vstavanú inštaláciu;Výrobok neumiestňujte do uzatvorených priestorov,
napr. do knižnice alebo do políc, ak nie je zaistenédostatočné vetranie alebo sa nepostupuje
podľa pokynov výrobcu.
• LCD panel je vyrobený zo skla. Preto sa pri páde alebo náraze môže rozbiť. Ak LCD panel
praskne, buďte opatrní, aby stesa nezranili o úlomky skla.
• Zdroje tepla—výrobok je nutné umiestniť mimo dosahu zdrojov tepla, tzn. radiátorov,
ohrievačov, pecí a ostatnýchvýrobkov produkujúcich teplo (vrátane zosilňovačov).
• Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neumiestňujte akýkoľvek typ sviečky alebo zdroj
otvoreného ohňana televízor alebo do jeho blízkosti.
• Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nikdy neveďte sieťový kábel pod televízorom alebo ťažkými predmetmi.
• Slúchadlá—nenastavujte hlasitosť na vysokú úroveň. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhšie
používanieslúchadiel pri vysokej hlasitosti.
• Nenechávajte zobrazený statický obrázok na dlhý čas, pretože by mohli zostávať po ňom zobrazené
jehostopy.
• Zariadenie je pod napätím vždy, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
• Servis—nepokúšajte sa vykonávať servis výrobku svojpomocne. Odstránením krytov sa vystavujetepôsobeniu
vysokého napätia a iným nebezpečným situáciám. Vykonávaním servisu poverte kvalifikovanúosobu.
LCD panel je výrobok, ktorý je výsledkom špičkovej technológie umožňujúcej zobrazenie jemnýchpodrobností
obrazu.
V dôsledku veľkého počtu obrazových bodov príležitostne môže dôjsť k tomu, že sa niekoľko neaktívnych
obrazových bodovna obrazovke môže javiť ako fixné body modrej, zelenej alebo červenej farby. To je v rámci
špecifikácie výrobku, a nepredstavuje poruchu.
Bezpečnostné opatrenia pri preprave TV
Pri preprave televízora ho nikdy neprenášajte za reproduktory. Televízor musia vždy prenášať dve osoby a
držať ho obomarukami, jednou rukou na každej strane televízora.
UPOZORNENIE
Pre zabránenie šíreniu ohňa, vždy udržujte sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od tohto
produktu.
Slovenčina - 48 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 48
30.03.2012 15:28:35
Bezpečnostné opatrenia
Prečítajte si starostlivo nasledujúce doporučené
bezpečnostné opatrenia pre vašu bezpečnosť.
Napájací zdroj
TV zostava by sa mala prevádzkovať len z napájania
220-240 V AC, 50Hz výstup. Presvedčite sa, že
ste zariadenie pripojili k napätiu so správnymi
parametrami.
Napájací kábel
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel, ani kábel nijako nepritláčajte. S napájacím
káblom manipulujte za zástrčku. Zariadenie
nevypájajte ťahaním za napájací kábel a nikdy sa
napájacieho kábla nedotýkajte s mokrými rukami,
pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo elektrický
šok. Nikdy na kábli nerobte uzol, ani ho nezväzujte s
inými káblami. Napájacie káble by sa mali umiestniť
takým spôsobom, aby nebola pravdepodobná
možnosť, že na ne niekto stúpi. Poškodený napájací
kábel môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom. Ak je kábel poškodený a je ho potrebné
vymeniť, mal by to urobiť kvalifikovaný technik.
Vlhkosť a voda
Nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom
prostredí (napríklad v kúpeľni, v časti
kuchyne s drezom a v blízkosti práčky).
Nevystavujte toto zariadenie dažďu
ani vode, pretože by to mohlo byť
nebezpečné a na vrch neukladajte
predmety s tekutinami, ako sú vázy na
kvety. Vyhýbajte sa kvapkaniu alebo špliechaniu.
Ak do skrinky spadne akýkoľvek pevný predmet
alebo tekutina, Tv vypojte a dajte ho skontrolovať
kvalifikovanému personálu, predtým než sa bude
znovu prevádzkovať.
umiestnené na vrchu TV. Batérie by sa nemali
vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit,
oheň a podobne.
Blesky
V prípade búrky a bleskov,alebo keď
odchádzate na dovolenku, odpojte
napájací kábel zo zásuvky v stene.
Náhradné diely
Keď sa požadujú náhradné diely, zaistite, aby
servisný technik použil náhradné diely, ktoré sú
špecifikované výrobcom, alebo ktoré majú rovnaké
špecifikácie ako originálne. Neoprávnené náhrady
môžu mať za následok požiar, elektrický šok alebo
iné nebezpečenstvá.
Servis
Prenechajte všetky servisné práce
odborníkom. Neodstraňujte kryt sami,
pretože by to mohlo mať za následok
elektrický šok.
Likvidácia odpadu
• Balenie a baliace pomôcky sú recyklovateľné a mali
by sa zásadne recyklovať. Obalových materiál, ako
sú plastové vrecia, by mali byť uchovávané mimo
dosahu detí
• Batérie, vrátane tých bez ťažkých kovov, by nemali
byť likvidované s domácim odpadom. Použité
batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému
prostrediu. Zistite si právne nariadenia platné pre
Vašu krajinu.
• Nepokúšajte sa nabíjať batérie, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu. Batérie vymieňajte len za ten istý, alebo
ekvivalentný typ.
Počas čistenia z dôvodu bezpečnosti
t e l e v í z o r o d p o j t e o d z á s u v k y.
Nepoužívajte kvapalné alebo aerosólové
čistiace prostriedky. Použite mäkkú a
suchú tkaninu.
Tento symbol na výrobku alebo na balení znamená,
že Vaše elektrické a elektronické
zariadenie by sa malo likvidovať na konci
jeho životnosti oddelene od domového
odpadu. V krajinách EÚ sú rôzne systémy
zberu a recyklácie odpadu. Pre viac
informácií, prosím, kontaktujte miestny
úrad alebo predajcu, u ktorého ste
výrobok zakúpili.
Vetranie
Odpojenie zariadenia
Štrbiny a otvory na TV zostave sú určené na vetranie a
pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Aby nedošlo
k prehriatiu, nesmú byť tieto otvory zablokované
alebo prikryté.
Zástrčka slúži na celkové odpojenie televízora
od napájania, preto musí byť neustále ľahko k
dispozícii.
Teplo a plamene
Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže
poškodiť sluch.
Čistenie
Zostava by sa nemala umiestňovať v
blízkosti otvoreného ohňa ani zdrojov
intenzívneho tepla, ako je elektrický
ohrievač. Zaistite, aby žiadne zdroje
otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky, neboli
Hlasitosť slúchadiel
Slovenčina - 49 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 49
30.03.2012 15:28:36
Inštalácia
Aby nedošlo k úrazu, musí byť toto zariadenie v
prípade inštalácie na stenu pripojené bezpečne a v
súlade s uvedenými pokynmi (platí v prípade, že je
inštalácia na stenu možná).
Obrazovka LCD
Panel LCD je technologicky veľmi vyspelý výrobok
s približne miliónom filmových tranzistorov, ktoré
poskytujú jemný obraz. Príležitostne sa na obrazovke
môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako pevný
modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si,
že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku.
VA R O VA N I E ! N e p o n e c h á v a j t e t e l e v í z o r v
pohotovostnom alebo prevádzkovom režime, ak
opúšťate domov.
Pripojenie k televíznemu distribučnému
systému (káblová TV atď.) z prijímača
Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie
budovy prostredníctvom pripojenia do elektrickej siete
alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému
uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému
pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých
okolností predstavovať riziko požiaru.
Napojenie na systém káblových rozvodov musí byť
preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých
elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného
pásma (galvanicky izolátor, pozri EN 60728 až 11).
Poznámka: HDMI pripojenie medzi PC a TV môže
spôsobovať rušenie rádia, v takom prípade sa
odporúča použiť VGA (DSUB-15) pripojenie.
• „HDMI, logo HDMI a názov High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné známky alebo
registrované obchodné známky firmyHDMI
Licensing LLC.“”
• Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
• “HD TV 1080p” Logo je obchodná značka spoločnosti
EICTA.
• Logo DVB je registrovanou obchodnou známkou
Digital Video Broadcasting—DVB—project.
Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom Nikdy
nenechajte deti používať elektrické zariadenie
bez dozoru.
Nikdy nenechajte deti používať elektrické zariadenia
bez dozoru. Deti nie sú schopné vždy rozpoznať
nebezpečenstvo. Batérie / akumulátory môžu byť pri
prehltnutí životu nebezpečné. Uchovávajte batérie
mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia
batérie okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc.
Udržujte obalové fólie mimo dosahu detí, nakoľko
vzniká nebezpečenstvo udusenia sa.
Oznámenie o licencii
DivX®, DivX Certified® DivX® a pridružené logá sú
obchodnımi znaèkami DivX®, Inc. a používajú sa v
licencii.
O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa
vytvorený prostredníctvom DivX, LLC, pobočky Rovi
Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®,
ktoré prehráva video DivX® . Navštívte divx.com pre viac
informácií a softvérovıch nástrojov pre konvertovanie
vašich súborov na video DivX.
Tlačidlo Pohotovosť vypnutá/zapnutá neoddeľuje toto
zariadenie úplne od zdroja. Okrem toho, zariadenie
v prevádzke pohotovostného režimu spotrebúva
energiu. Aby ste zariadenie úplne oddelili od zdroja,
je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky. Kvôli tomu by sa zariadenie malo zostaviť
tak, aby sa zaručil nerušený prístup k sieťovej
zásuvke, aby v núdzovom prípade bolo možné
sieťovú zástrčku vytiahnuť okamžite zo zásuvky. Pre
vylúčenie nebezpečenstva požiaru by mal byť hlavne
sieťový kábel oddelený od zásuvky zdroja pred dlhším
obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek.
O VIDEU DIVX – NA POŽIADANIE Toto zariadenie
DivX Certified® sa musí zaregistrovať, aby prehrávalo
zakúpené filmy DivX® Video-na požiadanie. Pre získanie
registraèného kódu nájdite časť DivX® VOD v menu
nastavenia vo vašom zariadení. Prejdite na stránku vod.
divx.com pre viac informácií oh¾adom toho, ako vykonať
vašu registráciu.
DivX Certified® pre prehrávanie videa DivX® , vrátane
prémiového obsahu.
Slovenčina - 50 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 50
30.03.2012 15:28:36
Obsah balenia
Informácie o ochrane životného
prostredia
• Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala
menej energie, čím šetrí životné prostredie.
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
• Nielen že pomôžete pri ochrane životného prostredia,
ale vďaka energetickej účinnosti tohto TV tiež
môžete ušetriť peniaze znížením nákladov na
spotrebu elektrickej energie. Pre zníženie spotreby
energie by ste mali podniknúť nasledujúce kroky:
PRESETS
LCD televízor
EPG
SWAP
SOURCE
Batérie: 2 X AAA
• Môžete použiť nastavenie Režim šetrenia energie,
nachádzajúci sa v Menu ostatných nastavení.
Ak nastavíte Úsporný energetický režim na On,
televízor prejde na energeticky úsporný režim a
úroveň jasu televízora sa zníži na optimálnu úroveň.
Nezabudnite, že keď je televízor v režime úspory
energie, niektoré nastavenia obrazu nebude možné
zmeniť.
C
SEARCH
MODE
DISP.
INFO
CH
V
Návod na používanie
Diaľkový ovládač
Rýchla príručka
• Keď sa TV nepoužíva, prosím, vypnite vzadu
kolískový spínač pre ďalšie zníženie spotreby
energie.
• Odpojte TV zo sieťovej zásuvky, keď sa nebude
používať dlhšie obdobie.
• Keď je TV ponechaný v pohotovosti, spotrebuje
menšie množstvo energie, vypnutie zadného
kolískového spínača alebo odpojenie TV od
sieťového zdroja zabezpečí ďalšie šetrenie energie.
Všimnite si, aktivácia „Režimu šetrenia energie“
ušetrí na ročnom základe viac energie, než vypnutie
sieťového zdroja, keď sa TV nepoužíva, pre
najväčšie ušetrenie energie sa vysoko odporúča,
aby sa zapol „Režim šetrenia energie“.
Informácie o opravách
1 X video & audio
pripájací kábel
1 x komponentný kábel
pre pripojenie videa
Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Iba
kvalifikovaný odborník smie opraviť TV. Pre ďalšie
informácie sa obráťte na miestneho predajcu, kde
ste si zakúpili tento televízor.
Poznámka: Po zakúpení by ste mali príslušenstvo
skontrolovať. Presvedčte sa, či je zahrnutý každý
doplnok.
Keďže špecifikácia výrobcu podporuje komunikáciu
ohľadom kábla, dĺžka má byť menej ako 3m.
Slovenčina - 51 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 51
30.03.2012 15:28:36
Tlačidlá diaľkového ovládača
1. Pohotovostný režim
2. Veľkosť obrazu / Zoom videa (vo video režime
mediálneho prehliadača)
3. Časovač vypnutia
4. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (*) (v
kanály DVB)
SLEEP
SCREEN
FAV
LANG.
PRESETS
5. FAV (*) (výber obľúbených programov) (DVB
kanály)
6. Číselné tlačidlá
7. Elektronický programový sprievodca (v DVB
kanály)
8. Žiadna funkcia
9. Prehľadávač médií
EPG
SWAP
10. Navigačných tlačidiel (Doľava/Doprava/Dole/
Hore)
SOURCE
11. Žiadna funkcia
12. Knižnica nahrávok
13. Program Dole / Strana hore - Program hore /
Strana dole
14. Stlmiť
15. Nahrávanie programu.
16. Pozastaviť (vo video režime mediálneho
prehliadača)
C
SEARCH
MODE
DISP.
17. Rýchly posun dozadu (vo video režime
mediálneho prehliadača)
INFO
18. Prehrať (v režime Prehliadača médií)
CH
V
19. Červené tlačidlo
20. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname
(v EPG) / Označiť/odznačiť všetky( zozname
obľúbené) / Prehrať - Prezentácia (v
Mediálnom Prehľadávači) / Opakovať/náhodne
prehrať (v Mediálnom Prehľadávači)
21. Výber režimu Obrazu/ Zmena režimu obrazu (v
režime Prehliadača médií)
22. Žiadna funkcia
23. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
24. Titulky zap-vyp ( v DVB kanály)
25. Predchádzajúci program
26. Výber AV/zdroja
27. Ponuka zapnutá/vypnutá
33. Žiadna funkcia
28. OK (potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Upraviť
zoznam kanálov
34. Žiadna funkcia
29. Ukončenie/Návrat / Hlavná stránka (v režime
TXT)
30. Žiadna funkcia
35. Rýchly posun dopredu (vo video režime
mediálneho prehliadača)
36. Stop (v režime Prehliadača médií)
31. Info/Odhaliť (v režime TXT)
37. Modré tlačidlo / Editovanie Zoznamu kanálov /
Filter (v zozname obľúbených a EPG)
32. Zvýšenie/zníženie hlasitosti
38. Žlté tlačidlo / Časová os Plán (v EPG)
Slovenčina - 52 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 52
30.03.2012 15:28:37
LCD TV a ovládacie tlačidlá
POHĽAD SPREDU a ZOZADU
Ovládacie tlačidlá POHĽAD
Ovládacie tlačidlá
1. Tlačidlo Pohotovostného
režimu/Zapnutia
2. Tlačidlo TV/AV
3. Tlačidlá programu nahor/nadol
4. Tlačidlá zvýšenia/zníženia
hlasitosti
Poznámka: Súčasným stlačením
tlačidiel
”a
zobrazte
hlavnú ponuku.
1
2
Zobrazenie pripojenia – zadné konektory
VGA
SPDIF
Coax.OUT
SCART
1. HDMI 2: Vstup pre HDMI
2. HDMI 1: HDMI Vstup HDMI Vstupy sú na pripojenie zariadenia, ktoré má prípojku HDMI . Váš
televízor je schopný zobrazovať tzv. HD obraz (obraz s vysokým rozlíšením) zo zariadenia ako je HD
satelitný prijímač alebo DVD prehrávač. Tieto zariadenia musia byť pripojené pomocou konektorov
HDMI alebo komponentových konektorov. Tieto konektory prijímajú signál 720p alebo 1080i. Pri
pripojení pomocou konektora HDMI nie je potrebné ďalšie zvukové prepojenie.
3. RF Vstup sa pripája k anténovému systému alebo ku káblu.Pamätajte si, že ak používate dekodér alebo
rekordér, musíte pripojiť kábel antény cez zariadenie do televízora pomocou príslušného anténneho kábla
tak, ako je to zobrazené na obrázku na nasledujúcich stranách.
4. Konektor SCART pre pripojenie vstupu alebo výstupu externého zariadenia.. Pripojte SCART kábel medzi
konektor SCART na TV a konektor SCART na vašom externom zariadení (ako napr. dekodér, videorekordér
alebo DVD prehrávač). Poznámka: Keď ku konektoru SCART pripojíte externé zariadenie, televízor
sa automaticky prepne do režimu AV. Poznámka: S-VHS signál je podporovaný cez prípojku SCART.
Poznámka: Pri príjme DTV kanálov (MPEG4 H.264) alebo počas režimu Mediálneho prehliadača, výstup
nemusí byť k dispozícii cez scart prípojku.
5. PC Input vstup slúži na pripojenie osobného počítača k televízoru. Pripojte počítačový kábel na jednej
strane k PC Vstupu na televízore a na druhej strane k výstupu PC na počítači.
6. Výstup S/PDIF Coaxial Out vysiela digitálny zvukový signál aktuálne sledovaného zdroja. Na prenos
zvukového signálu na zariadenie so vstupom S/PDIF použite koaxiálny kábel SPDIF.
Slovenčina - 53 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 53
30.03.2012 15:28:38
Zobrazenie pripojenia – bočné konektory
1. Zásuvka CI slúži na vloženie karty CI. Karta CI dovoľuje zobrazenie všetkých kanálov, ktoré
máte predplatené. Viac informácií nájdete v časti „Podmienený prístup“.
2. USB vstupy.
Všimnite si, že funkcia nahrávania programu je k dispozícii cez tieto vstupy USB. K tomuto
vstupu môžete pripojiť externý pevný disk.
5Vdc
Max:500mA
YPbPr
3. Pripojenie komponentného videa (YPbPr) sa používa pre pripojenie komponentného
videa.Ku komponentovým zvukovým a obrazovým konektorom je možné pripojiť zariadenie
s komponentovým výstupom. K tomu je treba použiť dodávaný komponentný video kábel
umožňujúci pripojenie. Po prvé, pripojte samostatný jack konektor kábla k bočnému
YPbPr konektoru na televízore. Potom, vložte konektor vášho komponentného kábla (nie
je súčasťou dodávky) do rozdeľovacej časti kábla komponentného video pripojenia. Farby
spojených konektorov by si mali navzájom zodpovedať.
SIDE AV
4. Vstup bočného audio-video pripojenia sa používa pre pripojenie video a audio signálov
externých zariadení. Aby ste pripojili video, musíte použiť dodaný AV pripájací kábel pre
umožnenie pripojenia. Najprv zapojte jednotlivý konektor kábla do Bočnej AV zásuvky TV.
Potom vložte konektor kábla Vášho videa (nedodaný) do ŽLTÉHO vstupu (umiestnený na
plurálnej strane) dodaného AV pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali
zhodovať.
Pre umožnenie audio pripojenia musíte použiť ČERVENÉ a BIELE vstupy na bočnom AV
pripájacom kábli. Potom vložte konektory audio kábla Vášho zariadenia do ČERVENÉHO a BIELEHO
konektora dodaného bočného AV pripájacieho kábla. Farby pripojených konektorov by sa mali
zhodovať.
Poznámka: Mali by ste použiť audio vstupy bočného AV pripájacieho
kábla (ČERVENÝ& BIELY) pre umožnenie pripojenia zvuku, keď
pripájate zariadenie k Vášmu TV s použitím PC alebo vstupu
KOMPONENTOVÉHO VIDEA.
5. Konektor sluchátok sa používa pre pripojenie externých sluchátiek k
systému. Ak chcete počúvať zvukový výstup televízora v slúchadlách,
pripojte slúchadlá k SLÚCHADLOVÉMU konektoru (voliteľné).
6.
6
Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie televízora.
Napájanie zariadenia
DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220 – 240 V s frekvenciou 50Hz.
• Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací
kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
Pripojenie antény
• Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora ANTÉNOVÉHO VSTUPU na zadnej strane
televízora.
1
2
Anténa alebo Kábel
VGA
SPDIF
Coax.OUT
SCART
Slovenčina - 54 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 54
30.03.2012 15:28:53
UPOZORNENIE !
Používanie USB vstupov
Pripojenie cez rozhranie USB
• Pomocou USB vstupu na televízore.k TV môžete
pripojiť USB pevný disk alebo USB memory stick.
Táto funkcia vám umožní prehrať súbory uložená na
zariadení USB alebo naň nahrávať programy.
• Externé pevné disky 2,5 “a 3,5” palca (hdd s
externým napájaním) sú podporované.
• Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť
USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom TV
zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V
opačnom prípade nebude nahrávanie možné.
• Ak sú jedno alebo viac rozdelení vášho harddisku
formátované exFAT, žiadne alebo menej rozdelení
môže byť vidteľných, dokonca ak sú formátované s
odlišným súborovým systémom od exFat.
DÔLEŽITÉ !
• Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave
môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli možnej
strate údajov. Výrobca nepreberá zodpovednosť za
nijaké poškodenie alebo stratu údajov.
• Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače
MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB
nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné.
DÔLEŽITÉ: TV prijímač podporuje iba formáty diskov
FAT32 a NTSF. Avšak, NTFS nie je podporovaný formát
pre funkcie nahrávania. Ak pripojíte USB disk s formátom
NTFS, TV prijímač vás vyzve naformátovať obsah.
Ďalšie informácie o formátovaní disku nájdete v časti
„Formátovanie disku“ na nasledujúcich stránkach.
Pamätajte, že v takom prípade sa VŠETKY dáta na
USB disku stratia a formát súborov sa konvertuje
na FAT32.
Pripojenie disku USB
• Pripojte zariadenie USB k vstupu USB na
televízore.
Poznámka: Disk USB pripájajte a odpájajte vtedy, keď
je televízor vypnutý.
Poznámka: Ak sa chystáte k televízoru pripojiť pevný
disk USB, prepojovací kábel medzi pevným diskom
a televízorom by mal mať logo USB a mal by byť čo
najkratší.
Poznámka: Pri formátovaní pevného disku USB s
kapacitou 1 TB (terabajt) alebo viac sa môžu počas
formátovania vyskytnúť problémy. V takom prípade
by ste mali disk naformátovať pomocou osobného
počítača a typ formátu disku by mal byť FAT32.
POHĽAD ZBOKU
USB
USB PAMÄŤ
• Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi
riskantné. Obzvlášť opakovane a rýchlo nezapájajte
a nevypájajte disk. Toto by mohlo spôsobiť fyzické
poškodenie USB prehrávača a hlavne samotného
USB zariadenia.
• Počas prehrávania alebo nahrávania súboru modul
USB nevyťahujte.
Nahrávanie programu
• Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť
USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom TV
zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.
DÔLEŽITÉ: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk
USB, odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím
položky „Formátovať disk“ v ponuke televízora.
• Pre použitie funkcie nahrávania sa má použiť
certifikované zariadenie USB 2.0 s najmenej 1 GB;
Ak pripojené USB zariadenie nie je USB 2.0, zobrazí
sa správa o chybe.
Poznámka: Nahraté programy sa ukladajú na
pripojený USB disk. Ak si to želáte, môžete nahrávky
uložiť/kopírovať v počítači; avšak, tieto súbory nebudú
dostupné na prehratie v počítači. Nahrávky môžete
prehrať len prostredníctvom vášho TV.
• Pre viac informácií o nahrávaní relácií, viď
sekcie “Okamžité nahrávanie”, “Časový posun”,
“Elektronický programový sprievodca”, “Knižnica
nahrávok “ alebo “Časovače nahrávania “ v
nasledujúcej časti.
• Nahrávky programov sa rozdelia na časti s
veľkosťou 4 GB.
• Nahrané programy sa uložia na pripojený disk USB
do tohto priečinka: \DVR\RECS. Všetky nahrávky sú
označené číslom. Pre každú nahrávku sa vytvorí
textový súbor (txt). Tento textový súbor obsahuje
informácie, ako je napríklad názov vysielacej
stanice, programu a čas záznamu.
• Časový posun sa môže zastaviť podľa rýchlosti
zápisu USB zariadenia. Ak rýchlosť USB zariadenia
nie je dostatočná pre prenosovú rýchlosť video
stream, časový posun sa moôže zastaviť a
nahrávanie môže zlyhať. Ak prenosová rýchlosť
HD služby je väčšia ako 13 Mbp/sek., je možné
vidieť nejaké zmrazenie počas časového posunu na
obidvoch USB diskoch a na externom HDD.
• Nahrávky HD programov môžu zabrať väčšiu
kapacitu na USB disku, v závislosti na rozlíšení
vysielania. Z tohto dôvodu sa pre nahrávanie HD
programov odporúča používanie USB pevných
diskov.
• Neodpájajte pripojenie USB/HDD počas nahrávania.
To môže poškodiť pripojený USB/HDD.
5Vdc
Max:500mA
Slovenčina - 55 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 55
30.03.2012 15:29:08
• Ak je zapnutý teletext, nemôžu byť použitét
lačidlá Záznam, Prehrávanie, Pauza, Displej (pre
PlayListDialog) Ak sa nahrávanie spustí z časovača,
keď je zapnutý teletext, teletext sa automaticky
vypne. Tiež sa zabráni použitiu teletextu, ak
prebieha nahrávanie alebo prehrávanie.
• Rádio nahrávanie nie je podporované.
• TV môže nahrávať programy do desiatich hodín.
• Pre funkciu nahrávania USB (keď sa nahráva HD
vysielanie), prosím, použite USB harddisk. Pre túto
funkciu nie je možné použiť USB kľúč.
Pripojenie k prehrávača DVD cez
HDMI
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej k
prehrávaču DVD. Pred každým pripojením vypnite
najprv televízor aj zariadenie.
Poznámka: Káble zobrazené na nákrese sú súčasťou
dodávky.
• Pre umožnenie audio pripojenia použite VGA/
komponentový audio kábel. Najprv zapojte
jednoduchý konektor kábla do TV. Potom vložte
konektory kábla Vášho DVD prehrávača do plurálnej
časti VGA/komponentového audio pripájacieho
kábla (pozrite nákres dolu). Farby pripojených
konektorov by sa mali zhodovať.
Bočný pohľad
DVD Prehrávač
YPbPr
Prpiájací kábel
(dodaný)
YPbPr Video
(Nie je súčasťou dodávky)
• Po vykonaní pripojenia prepnite do YPbPr
z d r o j a . P o z r i t e s i č a s ť Vo ľ b a v s t u p u .
Poznámka: Pre pripojenie Y Pb Pr zariadenia by ste mali
použiť dodaný komponentový (YPbPr) pripájací kábel.
• Môžete pripojiť tiež cez SKARTOVÝ vstup.
VGA
1
2
• Ak má váš DVD prehrávač konektor HDMI, pripojte
ho pomocou HDMI pre získanie lepšej kvality obrazu
a zvuku.
• Niektoré DVD prehrávače sú pripojené cez
KOMPONENTOVÉ ZÁSUVKY (YPbPr). V tomto
prípade musíte použiť dodaný komponentový video
pripájací kábel pre umožnenie pripojenia. Najprv
zapojte jednoduchý konektor kábla do YPbPr
zásuvky TV (bočná). Potom vložte konektory Vášho
komponentového kábla (nedodaný) do plurálnej
časti komponentového video pripájacieho kábla
(pozrite nákres dolu). Fraby pripojených konektorov
by sa mali zhodovať.
1
• Niektoré stream pakety nemusia byť zaznamenané z
dôvodu poruchy signálu, takže niekedy môže obraz
počas prehrávania zamrznúť.
Pripojenie k DVD prehrávaču
cez komponentové zásuvky
(YPbPr) alebo skartový kábel
2
• Dostupná je niekoľkočasťové rozdelenie.
Podporované sú 2 rôzne rozdelenia. Ak má disk
viac ako 2 rozdelenia, môže sa vyskytnúť porucha.
Pre vlastnosti pripravené na PVR sa používa prvé
rozdelenie usb disku. A tiež sa musí formátovať
ako primárne rozdelenie, ktoré sa má použiť pre
vlastnosti pripravené na PVR.
HDMI kábel
(nedodaný)
SPDIF
Coax.OUT
VGA
SPDIF
Coax.OUT
SCART
SCART
DVD prehrávač
Skartová zásuvka
(nedodané)
• Ak zapájate prehrávač DVD podľa nákresu vyššie,
prepnite na zdroj HDMI. Pre viac informácií o zmene
zdroja pozri Výber vstupu.
DVD prehrávač
Poznámka: Tieto tri metódy pripojenia vykonajú tú istú
funkciu, ale na rôznych úrovniach kvality. Nie je potrebné
pripájať všetkými tromi metódami.
Slovenčina - 56 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 56
30.03.2012 15:29:08
Pripájanie LCD TV k PC
Pre zobrazenie obrazu z obrazovky Vášho počítača
na Vašom LCD TV môžete pripojiť Váš počítač k TV
zostave. Vypojte zo zdroja počítač aj displej predtým,
ako budete vykonávať akékoľvek pripojenia. Pre
pripojenie PC k LCD TV použite kábel 15-pin D-sub
displeja pre pripojenie PC k LCD TV. Po vykonaní
pripojenia prepnite na PC zdroj. Pozrite si časť “Voľba
vstupu”. Nastavte rozlíšenie, ktoré vyhovuje Vašim
požiadavkám náhľadu. Informácie o rozlíšenií je
možné nájsť v prílohových častiach.
Slúchadlá na diaľkové
ovládanie
Vkladanie batérií
• Vyberte kryt batérií umiestnený na zadnej strane
ovládača jemným zatiahnutím smerom späť od
vyznačenej časti.
• Vložte dve batérie AAA/R3 alebo batérie
rovnocenného typu. Pri vkladaní batérie a výmene
kryt u batérie dodržujte správnu polaritu (+/-).
PC RGB kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Vstupu PC
(Zadnej)
Alebo
SIDE AV
Audio/Video
Pripojenie Kábel
(Dodávané)
.
PC Audio kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Vstupu bočné-AV
Použitie bočných AV konektorov
Môžete pripojiť rozsah voliteľného vybavenia k Vášmu
LCD TV s použitím bočných konektorov TV.
• Pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu by ste mali
použiť AV zásuvku (bočnú). Aby ste to vykonali,
musíte použiť dodaný video/audio pripájací kábel.
Najprv zapojte jednoduchý konektor kábla do AV
IN zásuvky TV (bočná). Potom vložte konektory
kábla Vášho fotoaparátu (nedodaný) do plurálnej
časti video/ audio pripájacieho kábla. Farby
pripojených konektorov by sa mali zhodovať. Pozrite
si nákres dolu.
• Potom by ste mali prepnúť do bočného AV zdroja.
Pozrite si časť Voľba vstupu v nasledujúcich častiach
pre viac informácií.
AV kábel
(nedodaný)
Sluchátka
Zapínanie/vypínanie
Zapnutie televízora
Pripojte sieťový kábel do zásuvky so striedavým
napätím 220 – 240V a frekvenciou 50 Hz.
” na dolnej pravej strane pod
• Prepnite tlačidlo “
obrazovkou do polohy „|“, aby sa TV prepol do
pohotovostného režimu. Potom sa rozsvieti LED
pohotovosti.
• Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
• Stlačte tlačidlo “ ”, CH“ ” / CH“ ” alebo číselné
tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
• Stlačte tlačidlo “
televízore.
”alebo + / - tlačidlá na
• Televízor sa zapne.
SIDE AV
AV pripájací kábel
(dodaný)
Poznámka: Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší
čas používať, vyberte z neho batérie. Inak sa môže
poškodiť kvôli akémukoľvek presakovaniu batérií.
Dosah diaľkového ovládača je približne 7 m/ 23 ft.
Fotoaparát
• Pre počúvanie TV zvuku zo sluchátiek by ste mali
sluchátka pripojiť k Vášmu TV s použitím konektora
SLUCHÁTIEK, ako je to zobrazené hore.
Poznámka: Ak televízor zapnete pomocou tlačidla
CH“ ” alebo CH“ ” na diaľkovom ovládači alebo
televízore, televízor sa prepne na posledný sledovaný
program..
Televízor sa zapne obidvomi spôsobmi..
Prepnutie televízora do pohotovostného
režimu
Ak chcete prepnúť televízor do stavu
pohotovosti s nízkym výkonom, stlačte tlačidlo
“ ”na diaľkovom ovládači, alebo na pravej strane
televízora.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime,
LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať,
čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v
pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo
časovač sú aktívne.
Slovenčina - 57 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 57
30.03.2012 15:29:09
Vypnutie televízora
• Prepnite tlačidlo “
” na dolnej pravej strane pod
obrazovkou do polohy 2, ako je to zobrazené
“
”, aby sa TV izoloval od sieťového zdroja, LED
sa vypne.
• Ak televízor nebudete používať dlhšie obdobie,
napr. cez dovolenku, potom odpojte napájací kábel
zo zásuvky.
Notifikácie k Pohotovosti
Ak sa TV vypne, zatiaľ čo je v režime Žiadny signál, pri
ďalšom zapnutí sa na obrazovke zobrazí nasledujúca
správa.
Základné postupy
Televízor môžete ovládať diaľkovým ovládačom
aj tlačidlami na prístroji.
Používanie tlačidiel na televízore
Nastavenie hlasitosti
• Stlačením tlačidla “
”znížite hlasitosť a
stlačením tlačidla “
” ju zvýšite, takže sa na
obrazovke zobrazí stupnica hlasitosti (posúvač).
Voľba programu
• Stlačením tlačidla “P/CH+” prepnite na nasledujúci
program a stlačením tlačidla “P/CH -” prepnite na
predchádzajúci program.
Zobrazenie hlavnej ponuky
Po dosiahnutí časového limitu Auto TV Vypnuté sa na
obrazovke objaví nasledujúca správa. Pre vypnutie
TV zvoľte ÁNO. Pre zrušenie zvoľte NIE. TV sa tiež
vypne, ak nevykonáte výber na tejto obrazovke.
• Súeasnim stlaeením tlaeidiel “
” / “
”
zobrazte hlavnú ponuku. V hlavnej ponuke zvoľte
pomocou tlačidiel “P/CH -” alebo “P/CH +” podponuku
a pomocou tlačidiel “
” alebo “
” vstúpte
do podponuky. Informácie o používaní týchto ponúk
nájdete v častiach o systéme ponúk.
Režim AV
• Televízor je možné prepnúť do režimov AV
stlačením tlačidla “TV/AV” na ovládacom paneli na
televízore..
Používanie diaľkového ovládača
Ak sa TV vypne kvôli funkcii automatického vypnutia,
pri ďalšom zapnutí sa na obrazovke zobrazí
nasledujúca správa.
• Diaľkový ovládač televízora je určený na ovládanie
všetkých funkcií zvoleného modelu. Funkcie budú
popísané v súlade so systémom ponúk televízora.
Nastavenie hlasitosti
• Stlačením tlačidla „V ” hlasitosť zvýšite. Stlačením
tlačidla „V ” hlasitosť znížite. Na obrazovke sa
zobrazí ukazovateľ hlasitosti (posúvač).
Výber programu (predchádzajúci a
nasledujúci program)
Výber vstupu
Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy,
je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačte
tlačidlo “SOURCE” na diaľkovom ovládaní pre priamu
voľbu zdroja.
• Stlačením tlačidla “CH ” prepnete na predchádzajúci
program.
• Stlačením tlačidla “CH ” prepnete na nasledujúci
program.
Výber programu (priamy prístup)
• Stlačte číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní pre
výber programov medzi 0 a 9. Televízor sa prepne
na zvolený program. Ak sa chcete pohybovať medzi
programami, stláčajte po sebe číselné tlačidlá. Ak
ubehne časová odmlka určená pre zadanie druhého
čísla, zobrazí sa program s prvým zadaným číslom.
Ak chcete znovu zvoliť programy s jednou číslicou,
stlačte priamo číslo programu.
Slovenčina - 58 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 58
30.03.2012 15:29:10
Informácie o Elektronickom
programovom sprievodcovi
(EPG)
Môžete si prezrieť elektronického programového
sprievodcu (EPG) pre zobrazenie informácií o
dostupných programoch. Ak chcete zobraziť EPG
menu prosím stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom
ovládaní.
Červené tlačidlo (Predch časový úsek): zobrazí
programy predchádzajúceho časového úseku.
Zelené tlačidlo (Nasledujúci časový úsek): Zobrazí
programy nasledujúceho časového úseku.
Žlté tlačidlo (Predošlý deň): Zobrazí programy
predchádzajúceho dňa.
MODRÉ tlačidlo (Ďalší deň): Zobrazí programy
ďalšieho dňa.
• Pre navigáciu kanálmi stlačte tlačidlá “ ”/“ ”
Číslicové tlačidlá (skok): Prechod priamo číslicami
na zadaný obľúbený kanál.
• Pre pohyb v zozname kanálov stlačte tlačidlo “ ”/“
”
OK (Voľby): zobrazí / nahrá alebo nastaví časovač
pre budúce programy.
• EPG menu zobrazí dostupné informácie o všetkých
kanáloch.
Textové tlačidlo (Filter): Zobrazí možnosti
filtrovania.
• Prosím, berte na vedomie, že tieto informácie sú
automaticky aktualizované. Ak pri kanáloch nie sú
k dispozícii údaje o udalostiach, EPG sa zobrazí
bez nich.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobné informácie
o programoch.
NAHRÁVANIE (RECORD): TV začne nahrávať
vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre
zastavenie nahrávania.
Hore / dole / doľava / doprava: Navigovať.
OK (Voľby): zobrazí / nahrá alebo nastaví časovač pre
budúce programy.
INFO (Podrobnosti udalostí): Zobrazí podrobné
informácie o programoch.
Červené tlačidlo (Predošlý deň): Zobrazí programy
predchádzajúceho dňa.
Zelené tlačidlo Zobrazí sa zoznam programov
Zelené tlačidlo (Ďalší deň): Zobrazí programy
ďalšieho dňa.
Žlté tlačidlo: Zobrazí EPG dáta súčasne s časovým
harmonogramom
Žlté tlačidlo (Zoom): Rozširujúce informácie o
programe.
Modré tlačidlo (filter): Zobrazí možnosti filtrovania.
Modré tlačidlo (Filter): Zobrazí možnosti
filtrovania.
NAHRÁVANIE (RECORD): TV začne nahrávať
vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre
zastavenie nahrávania.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobné informácie
o programoch.
Číslicové tlačidlá (skok): Prechod priamo číslicami
na zadaný obľúbený kanál.
OK (Voľby): zobrazí / nahrá alebo nastaví časovač
pre budúce programy.
Textové tlačidlo (Hľadať): Zobrazí menu “Sprievodca
Vyhľadávaním” .
TITULKY: Stlačením tlačidla SUBTITLE zobrazíte
menu Výber žánra. Použitím tejto funkcie môžete
vyhľadávať v databáze programového sprievodcu
podľa zvoleného žánru. Vyhľadajú sa informácie
dostupné v programovom sprievodcovi a zobrazia sa
Hore / dole / doľava / doprava: Navigovať.
výsledky vyhovujúce zadaným kritériám.
Slovenčina - 59 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 59
30.03.2012 15:29:10
SWAP (Teraz): Zobrazuje aktuálny program.
Zaznamenať/odstrániť časovač nahrávania
Digitálny teletext (*)
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrávať program, mali by ste
pripojiť USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V
opačnom prípade nebude nahrávanie možné.
(*) Ak je dostupné vo vašej krajine
• Stlačte tlačidlo “TXT” .
• Objavia sa informácie digitálneho teletextu.
• Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel,
tlačidiel kurzora a tlačidla OK.
Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu
digitálneho teletextu.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho
teletextu.
• Keď stlačíte tlačidlo ““TXT””, televízor sa vráti k
sledovaniu televízneho vysielania.
• Pri digitálnom vysielaní (špecifikácia DVB-T-C) sa
okrem kanálov s digitálnym teletextom a normálnym
vysielaním objavujú aj kanály, ktoré obsahujú iba
digitálny teletext.
• Pomer strán (tvar obrazu) pri sledovaní kanálu, ktorý
vysiela iba digitálny teletext, je rovnaký, ako bol
pomer strán naposledy sledovaného obrazu.
• Ak stlačíte tlačidlo “ “TXT”” znovu, zobrazí sa
obrazovka digitálneho teletextu.
Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo
OK, čím sa zobrazí obrazovka Možnosti (Options).
Vyberte možnosť „Nahrať“ (Record) a stlačte tlačidlo
OK. Po tejto operácii bude na vybraný program
nastavené nahrávanie.
Ak chcete zrušiť už nastavené nahrávanie, označte
daný program, stlačte tlačidlo OK a vyberte možnosť
„Odstrániť časovač Timer”. Nahrávanie sa zruší.
Poznámka: Keď je pre aktuálny program nastavené
aktívne nahrávanie, nemožno prepínať na žiadny iný
kanál ani zdroj signálu.
Nastaviť/odstrániť časovač
Po vybratí programu v ponuke EPG stlačte tlačidlo
OK, čím sa zobrazí obrazovka Možnosti (Options).
Vyberte možnosť voľby “Nastavenia časovača na
danú udalosť” a stlačte tlačidlo OK. Môžete nastaviť
časovač pre programy v budúcnosti.
Analógový teletext
Ak chcete zrušiť už nastavenú pripomienku, označte
daný program, stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť
voľby “Delete Timer”. Časovač sa zruší.
Používanie teletextu a jeho funkcie sú rovnaké ako pri
analógovom teletextovom systéme. Prosíme, prečítajte
si časť vysvetlenie „TELETEXT“.
Poznámka: V rovnakom časovom intervale nemožno
nahrávať ani nastavovať časovač pre dva alebo viac
samostatných programov.
Nahrávanie cez Obrazovku EPG
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrávať program, mali by ste
pripojiť USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V
opačnom prípade nebude nahrávanie možné.
NAHRÁVANIE (RECORD): TV začne nahrávať
vybrané programy. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre
zastavenie nahrávania.
Prvá inštalácia
DÔLEŽITÉ: Zabezpečte, aby anténa alebo
kábel boli pred zapnutím TV pre prvú inštaláciu
pripojené.
• Počas prvej prevádzky televízora vás bude
sprevádzať sprievodca inštaláciou. Najprv sa
zobrazí obrazovka pre voľbu jazyka:
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas
nahrávania dostupné.
/
Stránka vľavo/vpravo.
Možnosti programu
V EPG menu, stlačte tlačidlo OK pre vstup do menu
“Nastavenia podujatí” .
• Použite tlačidlá “ ” a “ ”a vyberte jazyk a stlačte
tlačidlo OK, čím nastavíte vybraný jazyk, potom
pokračujte ďalej.
Voľba kanálu
V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti
prepnúť na vybraný kanál.
• Po zvolení jazyka sa objví obrazovka „Vitajte!“,
požadujúca, aby ste nastavili možnosti Krajina, Typ
vyhľadávania, Teletext, Obchodný režim, Jazyk
a Zakódované snímanie.
Slovenčina - 60 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 60
30.03.2012 15:29:11
• Stlačením tlačidla “ ” alebo “ ” zvoľte krajinu,
ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo “ ”, pre
zvýraznenie možnosti Typu vyhľadávania.
Použite “ ” alebo “ ” pre nastavenie želaného
typu vyhľadávania. Tilgængelige søgetyper er Kun
digital, Kun Analog og Fuld.
• Keď sa nastaví, stlačte “ ” pre zvolenie Jazyka
teletextu. Použite “ ” alebo “ pre zvolenie
želaného Jazyka teletextu.
• Stlačte tlačidlo “ ” po nastavení voľby jazyka pre
Teletext. Potom sa zvýrazní možnosť Skenovať
kódované. Môžete nastaviť skenovanie šifrovaných
na Áno,ak chcete skenovať kódované stanice.
Následne zvoľte požadovaný jazyk pre Teletext .
• Môžete aktivovať možnosť Režim obchodu s použitím
tlačidla alebo . Ak je Režim obchodu nastavený na
„aktivované“, možnosť E-Pop bude dostupná v menu
iných nastavení. Ak je nastavený na „deaktivované“,
Režim obchodu nebude dostupný po Prvej inštalácii.
Poznámka: Ak je Režim obchodu aktivovaný, môže
to ovplyvniť niektoré funkcie.
• Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači pokračujte
a na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa:
Z tejto obrazovky môžete zvoliť rozsahy frekvencií.
Na zvýraznenie riadku použite tlačidlo “ ” a “ ”
Môžete zadať rozsah frekvencií manálne s použitím
číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Nastavte
Spustenie a Zastavenie frekvencie podľa želania s
použitím číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Po tejto operácii môžete nastaviť Krok vyhľadávania
na 8 000 KHz alebo 1 000 KHz. Ak zvolíte 1 000
KHz, Tv vykoná proces vyhľadávania podrobne.
Doba trvania vyhľadávania sa podľa toho zväčší.
V závislosti od voľby vašej Krajiny v prvej inštalácii,
môže byť dostupná možnosť kroku vyhľadávania 250
KHz na obrazovke Snímania kanálov siete. Všimnite
si, ak vykonáte vyhľadávanie s možnosťou 250 KHz,
proces vyhľadávania môže trvať dlhšie.
Okrem toho bude pre niektoré krajiny dostupná
možnosť ID siete. Funkcia ID siete získa Tabuľku
informácií siete Táto tabuľka poskytuje informácie o
zvolenej sieti. Môže sa meniť podľa prevádzkovateľa
a oblasti, kde ten prevádzkovateľ aktívne vysiela.
Po ukončení stlačte tlačidlo OK pre spustenie
automatického vyhľadávania.
Ak zvolíte možnosť ANTÉNA z obrazovky Typu
vyhľadávania, televízor bude vyhľadávať digitálne
pozemné Tv vysielania.
Zvolenie možnosti „Áno” alebo „Nie” vykonáte
zvýraznením položky tlačidlom “ ” alebo “ ” a
následne stlačením tlačidla OK .
Potom sa na obrazovke objaví nasledujúce OSD.
Poznámka: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo
“MENU”.
Ak si zvolíte možnosť CABLE, objaví sa nasledujúca
obrazovka (Táto obrazovka nie je k dispozícii, ak ste
si vybrali krajinu Holandsko. Namiesto toho sa zobrazí
automatické ladenie kanálov. ):
• Po uložení všetkých dostupných staníc sa na
obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak sa vám
páči triediť kanály podľa LCN, prosím, zvoľte “Yes”
a potom stlačte tlačidlo “OK”.
Slovenčina - 61 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 61
30.03.2012 15:29:11
Ručné ladenie
RADA: Túto funkciu môžete použiť pre priame
zadávanie.
• Vyberte možnosť Manuálne skenovanie kanálov
z ponuky inštalácie pomocou tlačidiel “ ”/“ ” a
tlačidla OK. Zobrazí sa obrazovka s možnosťami
manuálneho skenovania.
• Stlačením tlačidla OK zrušíte zoznam kanálov a
môžete pozerať televíziu. Ak ste pri prvej inštaláci
vybrali možnosť krajiny Holandsko zobrazia sa len
voľby OK a LOCK.
Inštalácia
• Vyberte požadovaný typ vyhľadávania pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” Možnosti manuálneho
skenovania sa podľa toho budú meniť. Stlačením
tlačidla “ ”/“ “ zvýrazníte položku a potom na
nastavenie použite tlačidlo “ ” alebo “ ” Ak voľbu
chcete zrušiť, stlačte tlačidlo “MENU”.
Manuálne vyhľadávanie digitálnej antény
Stlačte tlačidlo “MENU” a vyberte Installation pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ”. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí
sa nasledujúce menu obrazovky.
Zvoľte Automatické snímanie kanálov (Opätovné
ladenie) s použitím tlačidla “ ”/“ ” stlačte tlačidlo
OK. Zobrazia sa možnosti automatického skenovania
staníc (funkcia opätovného ladenia ). Môžete si vybrať
možnosti pomocou “ ”/“ ” a tlačidla OK.
Ponuka automatického skenovania
(opätovného ladenia) kanálov
Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB
stanice.
Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB
stanice.
Analógové: Vyhľadá a uloží analógové stanice.
Pri manuálnom hľadaní kanálov sa zadá ručne číslo
multiplexu alebo frekvencie a len tento multiplex
alebo frekvencia je prehľadávaná ohľadne kanálov.
Po zvolení typu vyhľadávania na Digitálna anténa,
musíte zvoliť želané pásmo a potom môžete
zadať viacnásobné alebo frekvenčné číslo s
použitím číselných tlačidiel a stlačte tlačidlo OK pre
vyhľadávanie.
Možnosti pásma:
D_Pásmo = VHF 9-24
S_Pásmo = VHF 12-20, UHF 21-41
K_Pásmo = VHF 5-12, UHF 21-69
Manuálne vyhľadávanie digitálnym káblom*
Digitálna anténa a anlógové: Vyhľadá a uloží aj
analógové aj digitálne DVB stanice.
Digitálna káblová a anlógové: Vyhľadáva a ukladá
analógové aj káblové DVB stanice.
• Vždy, keď zvolíte automatické vyhľadávanie a
stlačíte tlačidlo OK, objaví sa potvrdzovania
obrazovka. Ak chcete spustiť inicializáciu, vyberte
Áno, ak ju chcete zrušiť, vyberte Nie pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” a tlačidla OK.
• Po nastavení, zvolení a uložení automatického
skenovania kanálov sa začne inicializácia a
priebehový prúžok sa začne posúvať. Stlačením
tlačidla “MENU” sa proces zruší. V takomto prípade
sa lokalizované stanice neuložia.
V káblovom manuálnom vyhľadávaní môžete
zadať frekvenciu, moduláciu, prenosovú rýchlosť
a sieťové možnosti snímania kanálov. Po zvolení
typu vyhľadávania na Digitálne káblové, môžete
Slovenčina - 62 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 62
30.03.2012 15:29:11
nastaviť želané možnosti a stlačiť tlačidlo OK pre
vyhľadávanie.
(*) Ak ste pri prvej inštalácii ako krajinu zvolili možnosť
Holandsko, Manuálne vyhľadávanie digitálneho
káblového vysielania nebude k dispozícii.
Manuálne vyhľadávanie analógových
staníc
Vyberte Upraviť zoznam kanálov, aby sa mohli
uložené kanály spravovať. Na výber možnosti
Úprava zoznamu kanálov použite tlačidlá “ ”/“ ”a
tlačidlo OK.
Obsluha Zoznamu kanálov
Po výbere typu vyhľadávania ako analógové stlačením
tlačidla “ ” alebo “ ” zvýrazníte položku a potom na
nastavenie použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
Zadajte číslo kanálu alebo frekvencie pomocou
tlačidiel s číslicami. Stlačením tlačidla OK sa začne
vyhľadávanie. Keď sa multiplex lokalizuje, všetky nové
kanály, ktoré nie sú v zozname, sa uložia.
Jemné doladenie analógového signálu
• Vyberte možnosť Jemné doladenie analógového
signálu z ponuky inštalácie pomocou tlačidiel “ ” alebo
“ ” a tlačidla OK. Zobrazí sa obrazovka jemného
doladenia analógového signálu. Funkcia jemného
doladenia analógového signálu nebude dostupná,
ak sa neuložia žiadne analógové, digitálne stanice
a externé zdroje.
• Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Ak chcete
vybrať položku Jemné ladenie, stliete tlačidlo “
”/“ ” Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie
tlačidlo OK.
Spravovanie staníc: Zoznam
kanálov
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu
kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť,
nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré
sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname
staníc.
• Po stlačení tlačidla „MENU“ vstúpite do hlavnej
ponuky. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” Stlačením tlačidla
OK zobrazte obsah menu.
• Stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ” na výber kanálu, ktorý
sa bude spracovávať. Stlačte tlačidlo“ ” alebo “ ” a
vyberte funkciu v ponuke Zoznam kanálov.
• Pomocou tlačidiel CH“ ”/CH“ ” posuňte stránku
nahor alebo nadol.
• Stlačte MODRÉ tlačidlo a zobrazia sa možnosti
filtrovania.
• Stlačte tlačidlo “MENU” pre opustenie ponuky.
Poznámka: Vymenované kanály sú na zozname
kanálov zmiešané. Typy kanálov sa môžu diferencovať
ikonami vedľa nich. DTV (digitálna tv), HD (HD
TV) , ATV (Analógová TV) ,TV (TV), RD (Rádio),
zakódované, zamknuté a na zozname obľúbených.
Vymenované kanály sa môžu tiež uložiť s použitím
filtra aktívneho zoznamu kanálov. Posledná dostupné
číslo kanálu je 999.
Ak ste pri prvej inštalácii ako krajinu zvolili možnosť
Holandsko, vykonali vyhľadávanie siete Ziggy a
uložili kanály Ziggy, budú k dispozícii len možnosti
OK a LOCK.
Presun kanála
• Najprv vyberte požadovaný kanál. Vyberte možnosť
Presunúť v zozname kanálov a stlačte tlačidlo OK.
• Zobrazí sa obrazovka Úprava čísla. Zadajte
požadované číslo kanála pomocou číselných
tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak sa na tomto
čísle nachádza už nejaký uložený kanál, zobrazí
sa výstražná obrazovka. Vyberte ÁNO, ak chcete
kanál presunúť a stlačte OK.
Slovenčina - 63 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 63
30.03.2012 15:29:12
• Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Teraz sa
vybraný kanál presunie.
Vymazanie kanála
Môžete stlačiť ZELENÉ tlačidlo pre zaznamenať /
odznačiť všetky kanály, ŽLTÉ tlačidlo pre zaznamenať
/ odznačiť kanál.
• Vyberte kanál, ktorý chcete vymazať a vyberte
možnosť Vymazať. Stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie.
• Zobrazí sa výstražná obrazovka. Vyberte ÁNO, ak
chcete kanál vymazať, vyberte NIE, ak chcete voľbu
zrušiť. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie.
Premenovanie kanála
Spravovanie staníc: Obľúbené
Môžete si vytvoriť zoznam obľúbených programov..
• Po stlačení tlačidla „MENU“ vstúpite do hlavnej
ponuky. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ”. Stlačením tlačidla
OK zobrazte obsah menu.
• Vyberte možnosť Obľúbené, aby ste mohli
spravovať zoznam obľúbených. Na výber možnosti
Obľúbené použite tlačidlá “ ”/“ ” a tlačidlo OK.
• Niektoré kanály je možné nastaviť ako obľúbené
a potom je možná navigácia iba vo vnútri týchto
kanálov.
• Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať a vyberte
možnosť Úprava názvu. Stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie.
• Stlačením tlačidla “ ” alebo “ ” sa posúvate
na predchádzajúci/nasledujúci znak. Stlačením
tlačidla “ ” alebo “ ” sa prepínajú znaky. Napríklad
písmeno „b“ sa stáva písmenom „a“ stlačením
tlačidla “ “ a písmenom „c“ stlačením tlačidla
“ ”. Stlačením číslicových tlačidiel 0..9 sa nahradí
zvýraznený znak niektorým zo znakov zobrazených
nad tlačidlom postupne, ako je tlačidlo stláčané.
• Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie tlačidlo
OK. Stlačením tlačidla “MENU” sa proces zruší.
Uzamknutie kanála
Stlačením ZELENÉHO tlačidla sa všetky kanály
označia/neoznačia; ŽLTÝM tlačidlom označíte/
neoznačíte jeden kanál.
• Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a vyberte
možnosť Uzamknúť. Stlačte tlačidlo OK pre
pokračovanie.
• Vyberte položku zo Zoznamu kanálov pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ”. Stlačením tlačidla OK pridáte
vybraný kanál do zoznamu obľúbených. Stlačte
tlačidlo OK znova pre odstránenie.
Funkcie tlačidiel
• OK: Pridá/odstráni stanicu.
• ŽLTÉ tlačidlo: Označí/zruší označenie kanálu.
• ZELENÉ: Označí/zruší označenie všetkých
kanálov.
• MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrovania.
• Budete vyzvaný, aby ste zadali rodičovský PIN kód.
Štandardný PIN kód je 0000. Zadajte váš PIN kód.
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená
na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený
kód.
• Stlačte tlačidlo OK, keď sa zvýrazní požadovaný
kanál, čím kanál uzamknete/odomknete. Symbol
zámku sa zobrazí vedľa vybraného kanála.
Slovenčina - 64 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 64
30.03.2012 15:29:13
Spravovanie staníc: Triedenie
v zozname kanálov
Prehrávanie Medií pomocou
Media Browser
Môžete si vybrať programy, ktoré sa majú uviesť
v zozname kanálov. Ak chcete zobraziť špecifické
typy programov, musíte použiť nastavenie Aktívneho
zoznamu kanálov.
Ak po vypnutí/zapnutí prístroja alebo prvej inštalácii
nedôjde k rozpoznaniu pamäťového zariadenia USB,
najprv odpojte zariadenie USB a vypnite/zapnite
prístroj. Opäť pripojte zariadenie USB.
Vyberte možnosť Aktívny zoznam kanálov z ponuky
Zoznamu kanálov pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ”
Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie.
Na zobrazenie okna prehľadávača médií stlačte tlačidlo
„MENU“ na diaľkovom ovládači a potom pomocou
tlačidla “ ” alebo “ ” vyberte možnosť Prehľadávač
médií. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Zobrazí
sa ponuka s možnosťami Prehliadača médií.
Aj po pripojení USB zariadenia sa automaticky
zobrazí nasledujúca obrazovka:
Zo zoznamu si môžete vybrať typ programu pomocou
tlačidiel “ ”/“ ” a tlačidla OK.
Informácie na obrazovke
Stlačením tlačidla “INFO” sa zobrazia informácie
na obrazovke. Na informačnom paneli sa zobrazia
informácie o stanici a aktuálnom programe.
Z pamäťovej karty USB môžete prehrávať hudobné
súbory, obrázky a video záznamy. Použite tlačidlá
“ ” alebo “ ” na vybratie možnosti Video, Fotografie,
Hudba, Knižnice nahrávok alebo Nastavenia.
Prezeranie videa cez USB
Informačný panel zobrazuje niekoľko informácií o
práve zvolenom kanále a programe. Zobrazí sa názov
kanálu spolu s jeho číslom v zozname kanálov. Rada:
Nie všetky kanály vysielajú informácie o programoch.
Ak nie je dostupný názov a čas programu, informačný
panel sa zobrazí bez týchto informácií.
Ak ste vykonali vyhľadávanie siete Ziggy a uložili
kanály Ziggy, hodnota BER káblového kanála sa
zobrazí v informačnom titulku.
Ak existuje viac než jedno video dostupné na kanále
Ziggy, stlačte ŽLTÉ tlačidlo pre zobrazenie menu voľby
videa, kým je na obrazovke zobrazený info banner.
Ak je zvolený kanál zamknutý, musíte zadať správny
štvormiestny číselný kód pre zobrazenie kanálu
(štandardný kód je 0000). Na obrazovke sa zobrazí
nápis „Enter PIN“ (Zadajte Pin).
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená
na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený
kód.
Keď vyberiete Videá z hlavných možností, vyfiltrujú sa
dostupné video súbory a zobrazia sa na obrazovke.
Na výber video súboru použite tlačidlá “ ” alebo
“ ” a potom stlačte tlačidlo OK a video sa prehrá.
Ak vyberiete súbor s titulkami a stlačíte tlačidlo OK,
môžete si vybrať súbor s alebo bez titulkov. Počas
prehrávania video súboru sa zobrazí nasledujúca
ponuka:
Skok (Číselné tlačidlá): TV preskočí na súbor
začínajúci písmenom ktoré bolo zadané pomocou
číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Slovenčina - 65 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 65
30.03.2012 15:29:14
Prehrať toto (tlačidlo OK): Prehrá sa zvolený
súbor
Hore / Dole: Navigovať.
Prehrať (
tlačidlo): Prehrajú sa všetky súbory
médií, začne sa zvoleným súborom.
Prehliadanie fotografií cez USB
Keď si vyberiete možnosť Fotografie z hlavných
možností, vyfiltrujú sa obrázkové súbory a zobrazia
sa na obrazovke.
Lang (Prehrať náhľad): Zobrazí vybraný súbor v
malom náhľadu obrazovky.
ČERVENÉ tlačidlo: Triedi súbory podľa názvu.
ŽLTÉ tlačidlo: Prepína štýl zobrazenia.
ZELENÉ tlačidlo: Aktivuje funkciu Opakovať/
náhodne prehrať.
MODRÉ tlačidlo: Zmena typu média.
Preskočiť: (numerické tlačidlá): Prejsť na vybraný
súbor pomocou numerických tlačidiel.
Prehrať (
tlačidlo): spustí prehrávanie videa.
Zastaviť ( tlačidlo): zastaví prehrávanie videa..
Pozastaviť (
tlačidlo): Pozastaví prehrávanie videa
OK: Zvolený obrázok sa zobrazuje na celej
obrazovke.
Hore / Dole: Navigovať.
Presunúť vzad (
dozadu.
tlačidlo): Presunie záznam
(tlačidlo ) : Spustí sa prezentácia
Prezentácia
všetkých obrázkov.
Presunúť vpred (
dopredu.
tlačidlo): Presunie záznam
ZELENÉ tlačidlo: Zobrazenie obrázkov v
náhľadoch.
Titulky/zvuk (Tlačidlo JAZYK): Nastavuje titulky/
zvuk.
Skok (ZELENÉ tlačidlo): Preskočiť na čas. Pomocou
numerických tlačidiel zadajte požadovaný čas a pre
pokračovanie .znova stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Žlté tlačidlo: Otvorí menu opravy času tituliek
Stlačením tlačidla SWAP prejdete na predchádzajúcu
ponuku.
ČERVENÉ tlačidlo: Triedenie súborov podľa
dátumu.
ŽLTÉ tlačidlo: Prepína štýl zobrazenia.
MODRÉ tlačidlo: Zmena typu média.
Možnosti prezentácie
Pozastaviť (
tlačidlo): Pozastaví prezentáciu..
Pokračovať (
tlačidlo): Pokračuje sa v prezentácii
Opakovať/náhodne prehrať (Zelené tlačidlo):
Stlačte raz a opakovanie sa deaktivuje. Znova stlačte
a deaktivuje sa opakovanie a náhodné prehrávanie.
Stlačte ešte raz a aktivuje sa náhodné prehrávanie.
Stlačte ešte raz a všetko sa aktivuje. Funkcie
deaktivovania môžete sledovať pomocou meniacich
sa ikon.
Predchádzajúci/nasledujúci (ľavé/pravé tlačidlo):
prejde sa na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor
prezentácie.
Otočiť (tlačidlá hore/dole): Obrázok sa otočí
pomocou tlačidiel hore/dole.
RETURN: Návrat na zoznam súborov.
INFO: Zobrazí obrazovku nápovedy.
Slovenčina - 66 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 66
30.03.2012 15:29:14
Prehrávanie Hudby cez USB
Keď si vyberiete možnosť Hudba z hlavných
možností, vyfiltrujú sa zvukové súbory a zobrazia sa
na obrazovke.
Predchádzajúci/nasledujúci (ľavé/pravé tlačidlo):
Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci
súbor.
ŽLTÉ tlačidlo: Prepína štýl zobrazenia.
MODRÉ: Zmena typu média.
Knižnica nahrávok
DÔLEŽITÉ: Ak chcete zobraziť knižnicu nahrávok,
najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je TV
vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie
možné.
Pre zobrazenie zoznamu nahrávok, vyberte “Knižnica
Nahrávok “ a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa knižnica
nahrávok s dostupnými nahrávkami.
Hore / Dole: Navigovať.
Prehrať ( tlačidlo): Prehrajú sa všetky súbory
médií, začne sa zvoleným súborom
Zastaviť ( tlačidlo): Zastaví prehrávanie.
Pozastaviť (
tlačidlo): Pozastaví vybraný súbor.
ČERVENÉ : Triedi súbory podľa názvu, interpreta
alebo albumu.
Opakovať/náhodne prehrať (Zelené tlačidlo):
Stlačte raz a opakovanie sa deaktivuje. Znova stlačte
a deaktivuje sa opakovanie a náhodné prehrávanie.
Stlačte ešte raz a aktivuje sa náhodné prehrávanie.
Stlačte ešte raz a všetko sa aktivuje. Funkcie
deaktivovania môžete sledovať pomocou meniacich
sa ikon.
Poznámka:
a aktivujete
Ak spustíte prehrávanie s tlačidlom
symbol
, TV prehrá nasledujúci hudobný/video
súbor. Prehrávanie bude pokračovať podľa toho a keď
sa dosiahne koniec zoznamu, prehrá sa znovu od
začiatku (funkcia slučky).
Ak spustíte prehrávanie s tlačidlom OK a aktivujete
, prehrá sa ten istý hudobný alebo video
symbol
súbor v slučke (funkcia opakovania).
alebo OK a
Ak spustíte prehrávanie s tlačidlom
aktivujete symbol
, prehrá sa hudobný alebo video
súbor v zamiešaní.
alebo OK a
Ak spustíte prehrávanie s tlačidlom
aktivujete symboly
/ , prehratie hudobného alebo
video súboru bude pokračovať náhodne a náhodné
prehrávanie bude pokračovať.
Všetky nahrávky sa zoraďujú do knižnice nahrávok.
ČERVENÉ tlačidlo (Vymazať): Zmaže vybraný
záznam.
ZELENÉ tlačidlo (Upraviť): Slúži na zmeny vo
vybranej nahrávke.
MODRÉ tlačidlo (Triediť) : Zmení poradie nahrávok.
Na výber je viacero možností triedenia.
Tlačidlo OK: Aktivuje ponuku možností
prehrávania:
• Prehrať od začiatku: Prehrá nahrávku od začiatku.
• Obnovenie: Obnoví prehrávanie nahrávky.
• Prehrávanie z offset: Umožňuje určiť bod
prehrávania.
Poznámka: Počas prehrávania nebude možné
prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.
(Obnovenie): Obnoví prehrávanie nahrávky.
INFO (Podrobnosti): zobrazí podrobnosti o krátkych
rozšírených programoch
0 ... 9: numerické tlačidlá TV preskočí na súbor
začínajúci písmenom ktoré bolo zadané pomocou
číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Prehrať toto (tlačidlo OK): Prehrá sa zvolený
súbor
Slovenčina - 67 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 67
30.03.2012 15:29:15
Nastavenia Prehliadača médií
• Pre ukončenie režimu TimeShift stlačte tlačidlo
(STOP)
(* )Trvanie Súvislého nahrávania s časovým posunom
závisí od veľkosti súboru Vášho pripojeného USB
disku a definovaného Max. Časového posunu v menu
Konfigurácie nahrávok. Pozrite si časť „Nahrávky“
pre viac informácií ohľadom nastavení Max. časového
posunu.
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja a prezeranie
hlavnej ponuky nie je počas nahrávania s posunom
času dostupné.
Pomocou dialógového okna Nastavenia môžete
nastaviť možnosti Prehliadača médií. Stlačením
tlačidla “ ” alebo “ ” zvýrazníte položku a potom na
nastavenie použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
Štýl zobrazenia: Nastavuje predvolený režim
zobrazenia obsahu.
Hudba FF / FR rýchlosť: Nastaví rýchlosť pretáčania
/ spätného pretáčania.
Interval prezentácie: Nastavuje interval
prezentácie.
Zobraziť titulky: Nastavuje možnosť zobrazovania
titulkov.
Poloha titulkov: Nastavuje polohu titulkov v smere
nahor a nadol.
V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť Lip
Sync zdržanie.
Tlačidlo pohotovosti je počas časového posunu
ignorované. TV sa počas časového posunu neprepne
do pohotovostného režimu.
Okamžité nahrávanie...
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrávať program, mali by ste
pripojiť USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V
opačnom prípade nebude nahrávanie možné.
(NAHRÁVANIE) sa spustí
• Stlačením tlačidla
okamžité nahrávanie počas sledovanie programu.
Na obrazovke sa objaví nasledujúca správa:
Veľkosť písma titulkov: Umožňuje nastaviť veľkosť
písma titulkov (max. 54 b.)
DivX ® registračný kód: Niektoré súbory DivX®
Videa na požiadanie si vyžadujú registraènı kód,
tento kód je možné použiť na tento účel.
Nahrávanie Časového posunu
(Timeshift)
DÔLEŽITÉ: Ak chcete nahrávať program, mali by ste
pripojiť USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. V
opačnom prípade nebude nahrávanie možné.
• Záznam OSD sa potom zobrazí na krátku dobu a
bude zaznamenaná aktuálne udalosť.
NAHRÁVANIE)
• Opätovným stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program
v elektronickom programom sprievodcovi EPG. V
takom prípade sa na obrazovke zobrazí zoznam
programov naprogramovaných na nahrávanie
• Pre prepnutie do režimu TimeShiftstlačte pri
sledovaní vysielania tlačidlo (PAUSE)
• V režime timeshifting je program pozastavený a
súčasne zaznamenané na pripojený USB disk (*).
(PLAY)) znova pre sledovanie
Stlačte tlačidlo
zastaveného programu od okamihu zastavenia.
• Toto prehrávanie sa spustí v x1 rýchlosti prehrávania.
V informačnom prúžku bude vidno rozdiel medzi
skutočným programom a programom s časovým
posunom.
Stlačením tlačidla
(STOP) sa okamžité nahrávanie
zruší. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa:
• Pre pohyb vpred alebo vzad pri timeshift prehrávaní
/
(PREDCHÁDZAJÚCI /
použite tlačidlá
ĎALŠÍ). Po dosiahnutí maximálneho časového
posunu sa režim časového posunu ukončí a
prehrávanie sa prepne na normálne vysielanie
Pre ukončenie okamžitého nahrávania vyberte
pomocou tlačidla “ ” alebo “ ” /OK možnosť Áno
(Yes).
Slovenčina - 68 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 68
30.03.2012 15:29:15
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja a používanie
prehliadača Media Browser nie je počas nahrávania
dostupné.
Pozeranie nahraný programov
Pre výber Prehľadávača médií, v hlavnom menu,
použite “ ” alebo “ ” . Pomocou tlačidla “ ” alebo
“ ” zvýraznite Knižnicu Nahrávok a stlačte tlačidlo OK
pre vstup. Zobrazí sa nápis knižnica nahrávok.
DÔLEŽITÉ: Ak chcete zobraziť knižnicu nahrávok,
najskôr pripojte USB disk k televízoru, kým je TV
vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahrávania. V opačnom prípade nebude nahrávanie
možné.
Zmena veľkosti obrazu: Formáty
obrazu
• Môžete zmeniť pomer strán (rozmery obrazu) TV pre
pozeranie obrazu v rôznych režimoch priblíženia.
• Stlačte opakovane tlačidlo “SCREEN”, čím meníte
veľkosť obrazu. Dostupné režimy zväčšenia sú
uvedené nižšie.
Automatické
Ak je zvolené AUTO, je pomer strán obrazovky
upravená na základe informácií poskytnutých
vybraným zdrojom (ak je k dispozícii).
Formát zobrazený v režime AUTO je úplne nezávislý
na WSS informáciách, ktoré môžu byť obsiahnuté
vo vysielanom signály alebo v signály z externého
zariadenia.
Poznámka: Automatický režim bude k dispozícii iba
v prípade HDMI, YPbPr a DTV zdrojov.
16:9
Tento režim roztiahne ľavú a pravú stranu normálneho
obrazu (pomer strán 4:3), aby bola vyplnená
širokouhlá obrazovka televízora.
Zo zoznamu zvolte zaznamenanú položku (ak bola
predošle nahraté) pomocou tlačidiel “ ”/“ ” Stlačením
tlačidla OK zobrazíte Možnosti prehrávania (Play
Options). Vyberte možnosť pomocou tlačidla “ ”/“ ”
alebo tlačidlom OK.
• Pre obraz s pomerom strán 16:9, ktorý bol stlačený
do normálneho obrazu (pomer strán 4:3), je možné
obnoviť pôvodný tvar obrazu pomocou režimu
16:9 .
Titulky
Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán
16:9) s titulkami na celú obrazovku.
Dostupné možnosti prehrávania:
• Prehrať od začiatku: Prehrá nahrávku od začiatku.
• Obnovenie: Obnoví prehrávanie nahrávky.
• Prehrávať od offset: Umožňuje určiť bod
prehrávania.
Poznámka: Počas prehrávania nebude možné
prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.
Pre zastavenie prehrávania a návrat do Návratu do
(STOP)
knižnice nahrávok, stlačte tlačidlo
Pomalé prehrávanie vpred
Poznámka: V režime zväčšenia Panoramatický 14:9,
Kino alebo Titulky môžete obraz posúvať pomocou
tlačidla “ ”/“ ”.
Ak počas sledovania nahratého programu stlačíte
tlačidlo (PAUSE) bude k dispozícii funkcia pomaly
vpred. Môžete použiť tlačidlo pomaly vpred. Stláčaním
tlačidla postupne budete meniť rýchlosť prehrávania
pomaly vpred.
Slovenčina - 69 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 69
30.03.2012 15:29:16
14:9
Kino
Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán
14:9) k hornému a dolnému okraju obrazovky.
Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán
16:9) s titulkami na celú obrazovku.
14:9 Zoom
Konfigurácia nastavení obrazu
Môžete použiť rôzne podrobné nastavenia obrazu.
Stlačte tlačidlo “MENU” a vyberte ikonu Obrázku
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” Stlačte tlačidlo OK
pre vstup do ponuky Nastavenia obrazu.
Táto možnosť zväčší obraz na pomer strán 14:9.
4:3
Používa sa na normálny obraz (pomer strán
4:3), pretože ide o pôvodnú veľkosť televízneho
vysielania.
Položky v ponuke nastavení obrazu
• Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo “
” alebo “ ” .
Panoramatický
Tento režim roztiahne ľavú a pravú stranu normálneho
obrazu (pomer strán 4:3), aby bola vyplnená obrazovka
bez toho, aby obraz vyzeral neprirodzene.
• Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo “ ” alebo
“ ”.
• Stlačte tlačidlo “MENU” pre opustenie ponuky.
Položky v ponuke nastavení obrazu
Režim: Pre vaše náhľadové požiadavky môžete
nastaviť voľbu súvisiaceho režimu. Režim obrazu
je možné nastaviť na jednu z týchto možností:
Kino,Hry,Dynamické a Prírodné.
Kontrast: Nastaví svetlé a tmavé hodnoty
obrazovky.
Jas: Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Vrch a spodok obrazu sú jemne odrezané..
Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety
zobrazované na obrazovke.
Farba: Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby.
Slovenčina - 70 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 70
30.03.2012 15:29:16
Režim šetrenia energie: Pre zvolenie režimu
šetrenia energie použite tlačiidlá “ ” alebo “ ”. Pre
nastavenie Režimu šetrenia energie na Zapnuté alebo
Vypnuté stlačte tlačidlá “ ” alebo “ ”. Pozrite si časť
“Informácie ohľadom životného prostredia” v tejto
príručke ohľadom režimu šetrenia energie.
Poznámka: Funkcia osvetlenia pozadia bude
neviditeľná, ak sa Režim šetrenia energie nastaví
na zapnuté.
Podsvietenie pozadia (voliteľné): Toto nastavenie
ovláda podsvietenie a možno ho nastaviť na maximálny,
minimálny, stredný a Eco Režim (voliteľné).
Poznámka: Podsvietenie nie je možné aktivovať vo
VGA režime alebo v režime Prehliadača médií alebo
ak je režim obrázokov nastavený ako Hra.
Nastavenia obrazu PC
Ak chcete upraviť položky počítačového obrazu,
postupujte nasledovne:
Ak chcete vybrať Ikonku obrazovky, stlačte tlačidlo
“ ” alebo “ ” Na obrazovke sa objaví ponuka Picture
(Obraz).
Nastavenia Kontrastu, Jasnosti, Farby a Teploty
farby v tomto menu sú identické s nastaveniami
definovanými v menu obrazu TV pod “Systém
Hlavného menu”.
Zvuk, Nastavenia a Zdroj nastavenia sú rovnaké ako
nastavenie opísané v hlavnom menu systému.
Poloha PC: Výberom tejto možnosti sa položky
ponuky zobrazia v polohe PC.
Redukcia šumu: Ak je vysielaný signál slabí a obraz
rušený, použite položku nastavenia Redukcia šumu
Noise Reduction. Redukciu šumu je možné nastaviť
na jednu z týchto možností: Nízka (Low), Stredná
(Medium), Vysoká (High) alebo Vypnutá (Off).
Advanced Settings:
• Teplota farieb: Nastaví požadovaný farebný tón.
Možnosť Studená Cool pridá bielej farbe jemne
modrastý odtieň. Pre normálny odtieň farieb vyberte
možnosť Normálna Normal. Možnosť Teplá Warm
pridá bielej farbe jemne červenkastý odtieň.
• Zväčšenie obrázka: Nastaví veľkosť obrazu
Auto,16:9, Titulky,14:9, 14:9 Zoom, 4:3,
Panoramatické or Cinema.
• HDMI True Black (Skutočná čierna) (voliteľné):
Pri pozeraní na HDMI zdroji bude táto funkcia
viditeľná v menu Nastavenie obrazu. Táto funkcia
sa používa na zvýraznenie černe v obraze. Pre
spustenie režimu HDMI Pravá čierna zapnite túto
funkciu ako “Zap”.
• Filmový režim (voliteľné): Filmy sú nahrávané pri
inom počte snímok za sekundu než bežné televízne
programy. Ak chcete vybrať položku Filmový
režim, stlačte tlačidlo “ ” alebo “ ”. Ak chcete
túto funkciu vypnúť alebo zapnúť, stlačte tlačidlo
“ ” alebo “ ”. Túto funkciu zapnite pri sledovaní
filmov, ak chcete, aby sa scény s rýchlym pohybom
zobrazovali zreteľne.
Automatická poloha: Automaticky sa displej
optimalizuje. Stlačením tlačidla OK sa obraz
optimalizuje.
Horizontálna poloha: Táto položka posúva obraz po
obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava.
Vertikálna poloha: Táto položka posúva obraz po
obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie: Funkcia Pixlové kmitanie upravuje
rušenie, ktoré sa javí ako zvislé pruhy pri prezentáciách
vo veľkých rozlíšeniach (napríklad tabuľky alebo
odseky textu v malom písme).
Fáza: V závislosti od rozlíšenia a snímkovacej
frekvencie, ktorá ide do vstupu na televízore, môžete
na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V
takom prípade môžete použiť túto funkciu a vyčistiť
obraz metódou pokusu a omylu.
• Odtieň farby: Nastaví požadovaný farebný
odtieň.
Zrušiť: Obnoví nastavenia obrazu na predvolené
výrobné nastavenia.
V režme VGA (PC) niektoré položky z ponuky
Obraz nebudú dostupné. Namiesto toho sa pridajú
nastavenia režimu VGA k nastaveniam obrazu v
režime PC.
Slovenčina - 71 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 71
30.03.2012 15:29:17
Konfigurácia nastavení zvuku
Nastavenia zvuku sa konfigurujú podľa vašich
osobných preferencií.
Stlačte tlačidlo “MENU” a vyberte ikonu Obrázku
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” . Stlačte tlačidlo OK
pre vstup do ponuky Nastavenia zvuku.
Poznámka: Nastavenie ponuky ekvalizéra je možné
zmeniť ručne iba vtedy, ak je ako režim ekvalizéra
nastavený na možnosť Používateľ.
Vyváženie: Toto nastavenie slúži na zvýraznenie
ľavého alebo pravého zvukového kanálu.
Slúchadlá: Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim: Režim Mono, Stereo, Dual I alebo
Dual II môžete zmeniť, len ak zvolený kanál ten režim
podporuje.
AVL: Automatické obmedzenie hlasitosti (funkcia AVL)
upravuje zvuk tak, aby výsledná hlasitosť pri prepínaní
kanálov alebo relácií bola rovnaká (napríklad hlasitosť
reklám je obvykle vyššia než hlasitosť relácií).
Sluchátka/Rozostavenie:Keď k vášmu TV pripojíte
externý zosilňovač s použitím konektora sluchátiek,
môžete si zvoliť túto možnosť ako Rozostavenie. Ak
ste k TV pripojili sluchátka, nastavte túto možnosť
ako Sluchátka.
Dynamické basy: Funkcia Dynamické basy sa
používa na zvýšenie efektu hlbokých tónov na
televízore.
Digitálny výstup: Nastaví typ výstupu digitálneho
zvuku.
Položky v ponuke nastavení zvuku
• Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo “
” alebo “ ”.
Konfigurácia vašich nastavení
televízora
• Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo “ ” alebo
“ ”.
Podrobné nastavenia sa konfigurujú podľa vašich
osobných preferencií.
• Stlačte tlačidlo “MENU” pre opustenie ponuky.
Stlačte tlačidlo “ MENU” a vyberte ikonu Nastavenia
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” Stlačte tlačidlo OK
pre vstup do ponuky Nastavenia.
Položky v ponuke nastavení zvuku
Hlasitosť: Nastaví úroveň hlasitosti.
Ekvalizér: Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky
ekvalizéra.
V ponuke ekvalizéra je možné nastaviť režim na
Music (hudba), Movie (film), Speech (hovorené slovo),
Flat (plochý), Classic (vážna hudba) alebo User
(používateľské). Po stlačení tlačidla „MENU“ vstúpite
do predchádzajúcej ponuky.
Položky v ponuke Prevádzkové Nastavenia
• Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo
“ ” alebo “ ”
• Stlačením tlačidla OK vyberte položku.
• Stlačte tlačidlo “MENU” pre opustenie ponuky.
Slovenčina - 72 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 72
30.03.2012 15:29:17
Položky v ponuke Nastavenia
Podmienený prístup: Ovláda moduly s podmieneným
prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk: Konfiguruje nastavenia jazyka.
Rodičovská ochrana: Konfiguruje nastavenia
rodičovskej ochrany.
Časovače: Nastavuje časovače pre vybrané
programy.
Konfigurácia preferencií jazyka
Pomocou tejto ponuky môžete pracovať s nastaveniami
jazyka.
Stlačte tlačidlo “MENU! a vyberte piatu ikonu pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” . Stlačte tlačidlo OK pre vstup
do ponuky Nastavenia. Pomocou tlačidiel “ ” alebo
“ ” zvýraznite možnosť Jazyk, potom stlačte tlačidlo
OK, aby ste mohli pokračovať:
Dátum/čas: Nastaví čas a dátum.
Zdroje: Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných
zdrojov.
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavení
televízora.
Použitie modulu s podmieneným
prístupom
DÔLEŽITÉ: Vložte alebo vyberte modul CI, keď je
televízor VYPNUTÝ.
• Pre niektoré digitálne kanály je potrebný modul s
podmieneným prístupom (CAM). Tento modul sa musí
vložiť do CI zásuvky na vašom televízore.
• Ihneď, ako sa stanete zákazníkom, získate od
poskytovateľa modul podmieneného prístupu (CAM)
a kartu, ktorú musíte zasunúť do televízora podľa
nasledujúceho postupu.
Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo “ ” alebo
“ ” Nastavenia sa automaticky uložia.
• Vložte CAM a potom prezeraciu kartu do zásuvky,
ktorá je umiestnená v kryte na ľavej časti televízora
(z predného pohľadu).
Toto nastavenie sa použije, len ak je k dispozícii. V
opačnom prípade sa použije aktuálne nastavenie.
• CAM by mal byť vložený správne, je ho nemožné
úplne vložiť, ak je obrátene. Ak je modul CAM vkladaný
násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotného modulu
alebo terminálu TV.
• Pripojte televízor k elektrickej sieti, zapnite ho a potom
počkajte malú chvíľku, nech sa karta aktivuje.
• Ak nie je vložený žiadny modul, objaví sa správa
znamenajúca “Nie je vložený žiadny modul pre
Common Interface”.
• Podrobnosti o nastavení modulu nájdete v návode
k nemu.
Prezeranie ponuky podmieneného
prístupu (*)
Menu: zobrazuje jazyk systému.
Preferované
• Zvuk: Nastaví preferovaný jazyk zvuku.
• Titulky: Nastaví jazyk titulkov. V titulkoch sa použije
zvolený jazyk.
• Teletext: Nastaví jazyk teletextu.
• Guide: Nastaví preferovaný jazyk pre sprievodcu.
Aktuálne (*)
(*) Tieto nastavenia je možné zmeniť iba vtedy,
ak ich televízna stanica podporuje. V opačnom
prípade nastavenia nebudú k dispozícii, aby sa mohli
zmeniť.
Zvuk: Zmení jazyk zvuku pre aktuálny kanál
Titulky: Nastaví jazyk titulkov pre aktuálny kanál.
(*) Nastavenia tejto ponuky sa môžu meniť v závislosti
od poskytovateľa služieb.
Stlačte tlačidlo “MENU” a vyberte ikonu pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” Stlačte tlačidlo OK pre vstup
do ponuky Nastavenia. Použite tlačidlá “ ” alebo
“ ” na zvýraznenie možnosti Podmienený prístup
a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste si mohli pozrieť
položky v ponuke.
Poznámka: Ak je voľba krajiny nastavená na Dánsko,
Švédsko, Nórsko, Holandsko alebo Fínsko, menu
Nastavenie jazyka sa zobrazí ako je popísané
nižšie:
Slovenčina - 73 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 73
30.03.2012 15:29:18
Jazykové nastavenie
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená
na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený
kód.
Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazia nastavenia
ponuky rodičovskej kontroly:
Ponuka nastavení rodièovskej kontroly
V ponuke Konfigurácia (Configuration) zvýraznite
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” položku Nastavenie
jazyka. Stlačte tlačidlo OK a na obrazovke sa zobrazí
menu Nastavenie jazyka:
Pomocou tlačidla “ ” alebo “ ” zvýraznite položku,
ktorá bude upravená a potom stlačte kláves “ ” alebo
“ ” pre nastavenie.
Poznámky:
• Jazyk Systému určuje aj jazyk menu na
obrazovke.
• Jazyk zvuku sa používa pre výber jazykových stôp
z kanálov.
• Primárne nastavenia sú prvé priority, ak je pri
vysielaní dostupných viacej možností. Sekundárne
nastavenia sú alternatívy, keď prvé možnosti nie
sú k dispozícii.
• Režim Titulkov určuje možnosti aktuálnych
titulkov.
Rodičovská ochrana
Ak chcete zakázať pozeranie určitých programov,
kanálov a ponúk, môžete ich uzamknúť pomocou
systému rodičovskej kontroly.
Táto funkcia zapína a vypína systém ochrany ponúk
a umožňuje zmenu kódu PIN.
Stlačte tlačidlo “MENU” a vyberte ikonu pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ” Stlačte tlačidlo OK pre vstup
do ponuky Nastavenia. Pomocou tlačidiel “ ” alebo
“ ” zvýraznite možnosť Rodičovská kontrola, potom
stlačte tlačidlo OK, aby ste mohli pokračovať:
• Pomocou tlačidla “ ” alebo “ ” vyberte položku.
• Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo “ ” alebo
“ ”.
• Stlačením tlačidla OK zobrazíte viac možností.
Zámok ponuky: Nastavenie zámku ponuky aktivuje
alebo deaktivuje prístup do ponuky. Môžete prístup do
ponuky inštalácie alebo celého systému zablokovať.
Rodičovský zámok (voliteľné): Pokiaľ je zámok
nastavený, získava táto funkcia informácie o
prístupnosti vysielaných relácií a ak je táto veková
hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje.
Detský zámok (voliteľné): Keď je nastavený detský
zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým
ovládačom. V tomto prípade tlačidlá ovládacieho
panelu nebudú fungovať, okrem tlačidla Vypnúť/
Zapnúť. Keď sa aktivuje Detský zámok, môžete
prepnúť TV do Pohotovostného režimu tlačidlom
Pohotovostný režim/Zapnúť. Pre opätovné zapnutie
TV potrebujete diaľkový ovládač. Z toho dôvodu, ak sa
stlačí jedno z tých tlačidiel, na obrazovke sa zobrazí
Detský zámok je aktivovaný, keď obrazovka s menu
nie je viditeľná.
Nastavenie kódu PIN: Definuje sa nový PIN kód.
Použite tlačidlá s číslicami na zadanie nového PIN
kódu. Budete musieť zadať svoj PIN kód aj druhýkrát,
aby sa mohol overiť.
DÔLEŽITÉ: Predvolené číslo PIN z výroby je 0000.
Ak číslo PIN zmeníte, zapíšte si ho a bezpečne
uschovajte.
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená
na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený
kód.
Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky,
musíte zadať PIN kód. Továrenské nastavenie PIN
čísla je 0000.
Slovenčina - 74 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 74
30.03.2012 15:29:18
Úprava časovača
Časovače
Pre náhľad na Menu časovača stlačte tlačidlo “MENU”
a zvoľte Ikonu nastavení s použitím tlačidla “ ” alebo
“ ”. Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Zoznam
kanálov. Pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ”zvýraznite
možnosť Časovače, potom stlačte tlačidlo OK, aby
ste mohli pokračovať:
Nastavenie časovača vypnutia
Toto nastavenie sa používa na nastavenie toho, aby
sa televízor po určitom čase vypol.
• Zvýraznite možnosť Časovače vypnutia pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ”
• Na nastavenie použite tlačidlo “ ” alebo “ ”
Časovač je možné programovať medzi Vypnúť a
2,00 hodinami (120 minút) v krokoch 30 minút.
Nastavenie časovačov programov
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť časovače
programov pre konkrétny program.
• Vyberte časovač, ktorý chcete upraviť pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ”.
• Stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa obrazovka s
ponukou úpravy časovača.
• Keď ste skončili, stlačte pre uloženie ZELENÉ
tlačidlo. Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo
“MENU”.
Vymazanie časovača
• Vyberte časovač, ktorý chcete vymazať pomocou
tlačidiel “ ” alebo “ ”.
• Stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
• Vyberte Áno pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” a zrušte
časovač. Vyberte Nie a proces zrušíte.
Nastavenie Nahrávania
Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu
Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania. Zobrazí
sa nasledujúca ponuka na konfiguráciu nahrávania.
Stlačte tlačidlo “ ” a nastavte časovač na danú
udalosť. Na obrazovke sa zobrazia tlačidlá časovania
programov.
Pridanie časovača
• Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na diaľkovom ovládaní,
čím pridáte časovač. Na obrazovke sa objaví
nasledujúca ponuka:
Typ siete: Táto funkcia nie je dostupná.
Typ časovača: Môžete si vybrať typ časovača ako
Nahrávanie alebo časovač.
Kanál: Zmeňte kanál pomocou tlačidiel “ ” alebo
“ ”.
Druh nahrávky: Táto funkcia nie je dostupná. pre
nastavenie
Dátum: Zadajte dátum ukončenia pomocou tlačidiel
s číslicami.
Začiatok: Zadajte čas začatia pomocou tlačidiel s
číslicami.
Koniec: Zadajte čas ukončenia pomocou tlačidiel
s číslicami.
Dĺžka trvania: Zobrazí čas trvania od začiatku až do
konca programu.
Opakovať: Umožňuje nastaviť časovač opakovaný
jednorazovo, denne alebo týždenne. Na výber
možnosti použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
Zmeniť / Vymazať: Nastavuje zmenu / zmazanie
voľby.
Prehrávanie: Nastaví voľby prehrávanie povolenia a
rodičovské nastavenia
• Stlačte ZELENÉ tlačidlo, čím sa časovač uloží.
Stlačením ČERVENÉHO tlačidla sa proces zruší.
K dispozícii sú nasledovné možnosti nastavenia:
Začať skôr (*)
Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač
nahrávania začal skôr, ako je jeho čas začiatku.
(*) Dostupné iba po výbere krajiny EÚ.
Skončiť neskôr (*)
Nastavíte koncový čas na končenie neskôr časovača
nahrávania s použitím týchto nastavení.
(*) Dostupné iba po výbere krajiny EÚ.
Max. časový posun
Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas
pre časový posun. Možnosti dĺžky záznamu sú
približné a môžu sa meniť podľa aktuálne prijímaného
vysielania.
Formátovať disk
DÔLEŽITÉ: Pamätajte, že aktivovaním tejto funkcie
sa stratia VŠETKY dáta uložené na disku USB a jeho
formát sa zmení na FAT32.
• Ak chcete na pripojenom USB pevnom disku alebo
pamäťovej karte Memory Stick vymazať všetky
súbory, môžete použiť možnosť formátovania disku.
Slovenčina - 75 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 75
30.03.2012 15:29:19
• Rovnako aj v prípade, že disk USB nefunguje
správne, sa môžete pokúsiť disk naformátovať. Vo
väčšine prípadov formátovanie disku USB obnoví jeho
normálnu prevádzku. VŠETKY dáta uložené na disku
USB sa však v tomto prípade stratia.
• Zvýraznite možnosť Formátovať disk (Format Disk)
a stlačte tlačidlo OK. Na obrazovke sa zobrazí výzva
na zadanie kódu PIN. Ak ste kód PIN nemenili,
predvolený kód je 0000.
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená
na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený
kód.
Po zadaní kódu sa na obrazovke zobrazí ponuka
s potvrdením, či sa má pevný disk skutočne
naformátovať. Ak chcete disk formátovať, vyberte
možnosť „ÁNO“ (YES) a stlačte tlačidlo OK. Zvoľte
“Nie” a stlačte OK pre zrušenie. Skôr, ako pamäťové
zariadenie USB naformátujete, nezabudnite zálohovať
dôležité nahrávky.
• Vyberte Časové pásmo pomocou tlačidiel “ ” alebo
“ ”.
• Pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” zmeníte Časové pásmo
(Time Zone) medzi GMT-12 a GMT+12. Dátum a čas
v hornej časti menu zoznamu sa potom zmení podľa
zvoleného časového pásma.
Ak ste pri prvej inštalácii ako krajinu zvolili možnosť
Holandsko, Nastavenia dátumu / času nebude k
dispozícii možné zmeniť.
• Zmeny sa automaticky uložia. Stlaète tlaèidlo MENU na
opustenie ponuky.
Konfigurácia nastavení zdroja
Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Televízor sa neprepne na deaktivovaný zdroj možností,
ak je tlačidlo “SOURCE” stlačené.
Informácie o pevnom disku
Ak si chcete prezrieť podrobnosti o USB disku,
pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” zvýraznite položku
Informácie o pevnom disku (Hard Disk Info) a stlačte
tlačidlo OK. Zobrazia sa informácie o disku USB:
Konfigurácia nastavení dátumu/
času
Vyberte možnosť Dátum/čas v ponuke Nastavenia a
nakonfigurujte ich. Stlačte tlačidlo OK.
• Vyberte Zdroje v ponuke Nastavenia a stlačte tlačidlo
OK.
• Ak chcete vybrať zdroj, stlačte tlačidlo “ ” alebo
“ ”.
• Na zvýraznenie Dátumu alebo Času použite tlačidlo
“ ” alebo “ ”.
• Pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” aktivujte alebo
deaktivujte vybraný zdroj. Zmeny sa automaticky
uložia.
• Dátum, čas, časové nastavenie a časového pásma
budú k dispozícii.
• Pomocou tlačidiel “ ” alebo “ ” zvýraznite položku
Spôsob nastavenia času (Time Settings Mode). Spôsob
nastavenia času je možné nastaviť pomocou tlačidiel
“ ” alebo “ ” Nastaviť je možné na AUTOMATICKÉ
(AUTO) alebo RUČNÉ (MANUAL).
• Ak je nastavené na automatické (AUTO), položky dátim/
čas (Date/Time) a Časové pásmo (Time Zone) nebude
možné zmeniť. Ak je nastavené na ručné (MANUAL), dá
sa zmeniť položka Časové pásmo (Time Zone):
Slovenčina - 76 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 76
30.03.2012 15:29:19
Konfigurácia iných nastavení
Ak chcete zobraziť všeobecné konfigurácie, vyberte Iné
nastavenia v ponuke Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
Nedoslýchavý: Ak poskytovateľ vysielania ponúka
špeciálne zvukové služby, môžete ich po zapnutí tejto
funkcie používať.
Zvukový popis: Zvukový popis je doplňujúci hovorený
záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych
médií vrátane televízie a filmov. Rozprávač hovorí
počas prezentácie a opisuje, čo sa deje na obrazovke
počas prirodzených prestávok vo zvuku (a občas,
v prípade potreby, aj počas dialógov). Túto funkciu
môžete využívať iba vtedy, ak sa tento doplňujúci
záznam vysiela. Ak ste pri prvej inštalácii ako krajinu
zvolili možnosť Holandsko, vykonali vyhľadávanie
siete Ziggy a uložili kanály Ziggy, táto možnosť bude
nastavená na OFF a zostane vyradená.
Automatické vypnutie televízora: Môžete nastaviť
časovú hodnotu automatického vypnutia televízora.
Keď sa dosiahne táto hodnota, a televízor nie je
používaný, televízor sa vypne.
Obsluha
• Na výber položky použite tlačidlo “ ” alebo “ “.
• Na výber možnosti použite tlačidlo “ ” alebo “ ”.
• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do podponuky.
Časový limit: Zmení trvanie časový limit pre
obrazovky ponuky.
Skenovať kódované: Keď je toto nastavenie
zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež
kódované kanály. Ak túto funkciu vypnete, kódované
kanály sa pri automatickom alebo manuálnom
vyhľadávaní nenájdu. Ak ste pri prvej inštalácii ako
krajinu zvolili možnosť Holandsko, bude možnosť
Skenovanie kódovaných vždy ÁNO, a to nebude
možné zmeniť.
Modré pozadie: Aktivuje alebo deaktivuje modré
pozadie systému, keď je signál slabý alebo
neprítomný.
Aktualizácia softvéru Použite toto nastavenie,
aby ste zabezpečili, že sa v televízore budú vždy
nachádzať najaktuálnejšie informácie. Aby sa
zabezpečila správna prevádzka, skontrolujte, či je
televízor nastavený do pohotovostného režimu.
Typ vysielania: Keď nastavíte želaný typ vysielania s
použitím tlačidla “ ” alebo “ ”, TV zobrazí príslušný
zoznam kanálov. Ak príslušný zdroj nezahŕňa žiadne
uložené kanály, na obrazovke sa zobrazí správa
“Nenašli sa žiadne kanály pre tento typ.”.
Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (voliteľné):
Pomocou tlačidla “ ” alebo “ ” vyberte položku
Vyhľadávať v pohotovostnom režime (Standby
Search) a potom stlačením tlačidla “ ” alebo “ ”
toto nastavenie zapnite alebo vypnite. Ak zmeníte
Pohotovostný režim vyhľadávania na Vypnuté, bude
táto funkcia nedostupná. Pre použitie Pohotovostného
režimu vyhľadávania prosím, uistite sa, že ste nastavili
Vyhľadávanie pohotovostnom režime na zapnutý.
Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené
na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom režime,
vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor
nájde všetky nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí
sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny.
Ak ste pri prvej inštalácii ako krajinu zvolili možnosť
Holandsko, vykonali vyhľadávanie siete Ziggy a uložili
kanály Ziggy, táto možnosť bude nastavená na OFF
a zostane vyradená.
E-Pop: Ak nastavíte E-Pop na „aktivované”, funkcie
vášho TV sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
Pre deaktiváciu tejto funkcie, prosím, nastavte na
„deaktivované“.
Automatickú aktualizáciu môžete aktivovať alebo
deaktivovať pomocou možnosti Automatické
skenovanie.
Novı softvér môžete manuálne vyhľadať, keď
vyberiete možnosť Vyhľadať aktualizáciu.
Slovenčina - 77 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 77
30.03.2012 15:29:20
Iné funkcie
Teletext
Zobrazenie informácií o televízore: Pri zadaní
nového programu alebo stlačení tlačidla “INFO” sa v
hornej pravej časti obrazovky zobrazí číslo programu,
názov programu, indikátor zvuku, čas, teletext, typ
kanála a údaje o zväčšení a rozlíšení.
Funkcia stlmenia zvuku: Stlačte tlačidlo ” pre celkové
stlmenie zvuku. Indikátor stlmenia zvuku sa zobrazí v
hornej časti obrazovky. Stlmenie je možné zrušiť dvoma
spôsobmi. Prvým spôsobom je stlačenie tlačidla “ ”a
druhým spôsobom je zvýšenie hlasitosti.
Výber režimu obrazu: Stlačením tlačidla PRESETS
je možné zmeniť položku Režim obrazu (Picture
Mode) podľa vlastných požiadaviek. Možnosti, ktoré
sú k dispozícii: Dynamický, Prirodzený a Kino.
Zobrazenie tituliek: Stlačte tlačidlo LANG, aby
ste zvolili jazyk tituliek a stlačte tlačidlo SUBTITLE
aktiváciu alebo deaktiváciu tituliek.
Zvolený jazyk tituliek nemusí byť uložený, keď zmeníte
kanály.
Pre vynechanie tohto by ste mali nastaviť možnosť
Preferovaný jazyk tituliek v menu Nastavení jazyka
pre zvolený jazyk. Toto umožní prepnutie TV na želaný
jazyk tituliek, keď sa kanál zmení.
Teletext prenáša informácie ako sú správy, športové
výsledky alebo počasie na váš televízor. Všimnite si,
ak sa signál zníži, napríklad v zlých/nepriaznivých
poveternostných podmienkach, môžu sa vyskytnúť
nejaké textové chyby, alebo sa režim teletextu môže
prerušiť.
Funkčné tlačidlá teletextu sú popísané dole:
“TXT” Teletext / Mix : Jedným stlačením sa aktivuje
režim teletextu. Ďalším stlačením tlačidla zobrazí
teletext na obrazovke cez program (mix). Opätovným
stlačením opustíte režim teletextu.
Index “RETURN” Vyberie stránku teletextu s
obsahom.
“INFO” - Odhaliť: Zobrazí skrytú informáciu
(napríklad riešenie hádaniek).
Podržať “OK”: V prípade potreby podrží stránku.
Ďalším stlačením podržanie zrušíte.
“ ”/“ ” Stránky subkódu: Keď je aktivovaný teletext,
vyberú sa podstránky, ak sú dostupné.
Tlačidlá CH /CH
voľbu stránky.
a číslice (0 – 9): Stlačte tlačidlá pre
Poznámka: Väčšina televíznych staníc používa pre stránky
s obsahom kód 100.
Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/
MODRÉ)
Váš televízor podporuje systémy FASTEXT a TOP text.
Keď sú tieto systémy dostupné, stránky sú rozdelené do
skupín alebo tém. Ak je k dispozícii systém FASTEXT,
časti v teletextu budú sfarbené a je možné ich potom
vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla.
Stlačte farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá vašej voľbe.
Zobrazí sa sfarbený nápis, ktorý ukazuje, aké
farebné tlačidlo použiť, keď je k dispozícii vysielanie
TOP text. Stlačením príkazu “ ” alebo “ ” si vyžiadate
ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
Slovenčina - 78 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 78
30.03.2012 15:29:20
Tipy
Starostlivosť o obrazovku: Obrazovku očistite
mierne navlhčenou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte
brúsne rozpúšťadlá, mohli by poškodiť kryciu vrstvu
televízora. Počas čistenia odpojte z dôvodov
bezpečnosti televízor od zásuvky. Pri presúvaní
televízora ho držte správne za spodnú časť.
Dosvit obrazu: Vezmite prosím na vedomie, že
pri zobrazovaní perzistentného obrazu sa môžu
vyskytnúť tiene (“duchovia”). Persistencia LCD
televízorov po krátkej dobe zmizne. Skúste napríklad
na chvíľku televízor vypnúť.
Nahrávanie nie je k dispozícii: Ak chcete nahrávať
program, mali by ste pripojiť USB disk k svojmu TV
kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila
funkcia nahrávania. V opačnom prípade nebude
nahrávanie možné. Ak nemožno spustiť nahrávanie,
skúste televízor vypnúť a kým je vypnutý znovu
zasunúť USB zariadenie.
USB je príliš pomalé: Ak sa počas spúšťania
záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé“ (USB
is too slow), skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa
opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB
disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť.
Skúste pripojiť iný disk USB.
Ak sa chcete týmto pozostatkom obrazu vyhnúť,
neponechávajte na obrazovke zastavený obraz na
dlhší čas.
Bez napájania: Ak nie je televízor napájaný,
skontrolujte hlavný napájací kábel a jeho zapojenie
do zásuvky v stene.
Zlý obraz: Zvolili ste správny televízny systém?
Nie je televízor alebo domová anténa príliš blízko
pri neuzemnenom zvukovom zariadení, neónových
svetlách, atď.? Hory a vysoké budovy môžu spôsobiť
zdvojený obraz alebo tzv. duchov. Niekedy je možné
zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru antény. Je obraz
alebo teletext nerozoznateľný? Skontrolujte, či ste
zadali správnu frekvenciu. Znovu nalaďte kanály.
Kvalita obrazu môže klesnúť, keď sú k televízoru
pripojené dve periférne zariadenia zároveň. V takom
prípade jedno z periférnych zariadení odpojte.
Žiadny obraz: Je anténa správne pripojená? Sú
konektory pevne pripojené ku konektoru antény? Nie
je kábel antény poškodený? Sú na pripojenie antény
použité vhodné zástrčky? Ak máte pochybnosti,
obráťte sa na predajcu. Žiadny obraz (No Picture)
znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Vybrali
ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste
to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny
zdroj vstupu.
Zvuk: Nie je počuť žiadny zvuk. Neprerušili ste zvuk
napríklad stlačením tlačidla ? Zvuk vychádza len z
jedného z reproduktorov. Je vyváženie nastavené
iba do jedného extrému? Pozrite časť Ponuka Zvuku
Sound Menu.
Diaľkové ovládanie: Váš TV viac neodpovedá na
diaľkové ovládanie. Možno sú slabé batérie. Ak sú,
môžete použiť tlačidlá na hornej strane televízora.
Zdroje vstupu: Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu,
je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak
ste sa pokúsili pripojié zariadenie, skontrolujte káble
AV a pripojenie.
Slovenčina - 79 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 79
30.03.2012 15:29:20
Príloha A: Typické režimy
zobrazenia vstupu z počítača
Obrazovka má maximálne rozlíšenie 1920 x 1080.
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy
obrazu. Televízor nemusí podporovať rôzne rozlíšenia.
Dostupné rozlíšenia sú uvedené dole. Ak prepnete
počítač do nepodporovaného rozlíšenia, zobrazí sa
varovná správa na obrazovke televízora.
Príloha B: Kompatibilita signálov
HDMI a AV (typy vstupných
signálov)
Podporované
signály
Dostupnosť
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
Zdroj
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
640x350
85 Hz
2
640x400
70 Hz
3
640x480
60Hz-66Hz-72Hz
-75Hz-85Hz
4
800x600
56Hz-60Hz-70Hz-72Hz
-75Hz-85Hz
5
832x624
75 Hz
576I
50Hz
O
6
1024x768
60Hz-66Hz-70Hz-72Hz
-75Hz
576P
50Hz
O
50Hz
O
1152x864
60Hz-70Hz-75Hz
-85 Hz
720P
7
8
9
1280x768
1280x768
Side AV
YPbPr
60 HzA
60 HzB
10
1280x768
11
1280x960
60Hz-75Hz-85Hz
12
1280x1024
60Hz-75Hz-85Hz
13
1360x768
60 Hz
14
1400x1050
60 HzA
15
1400x1050
60 HzB
16
1400x1050
75Hz-85Hz
17
1400x900
65Hz-75Hz
18
1600x1200
60 Hz
19
1680x1050
60 Hz
20
1920x1080
60 HzA
21
1920x1080
60 HzB
75Hz-85Hz
HDMI1
HDMI2
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
1080P
24 HZ
O
(X: nie je dostupné, O: Dostupné)
V niektorých prípadoch nemusí byť signál na televízore
správne zobrazený. Problémom môže byť nezlučiteľnosť so
štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača
DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém,
obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového
zariadenia.
Slovenčina - 80 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 80
30.03.2012 15:29:20
Príloha C: Podporované rozlíšenia DVI
Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového kábla DVI do HDMI (nie je súčasťou
balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach.
Index
Rozlíšenie
1
640x400
Freuencia
70Hz
2
640x480
60Hz-66Hz-72Hz
-75Hz
3
800x600
56Hz-60Hz-70Hz72Hz -75Hz
4
832x624
75 Hz
5
1024x768
60Hz-66Hz-70Hz72Hz -75Hz
6
1152x864
60Hz-70Hz-75Hz
7
1152x870
75Hz
8
1280x768
60 HzA
9
1280x768
60 HzB
10
1280x768
75Hz
11
1280x960
60Hz-75Hz
12
1280x1024
60Hz-75Hz
13
1360x768
60 Hz
14
1400x1050
60 HzA
15
1400x1050
60 HzB
16
1400x1050
75Hz
17
1400x900
65Hz-75Hz
18
1600x1200
60 Hz
19
1680x1050
60 Hz
20
1920x1080
60 HzA
21
1920x1080
60 HzB
22
480i-480p
60Hz
23
576i-576p
50Hz
Slovenčina - 81 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 81
30.03.2012 15:29:20
Príloha D: Podporované formáty súborov v režime USB
Médiá
Formát
Rozšírenie
súboru
Video
Audio
.mpg, .mpeg
MPEG1, 2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1, 2
.vob
MPEG2
.mkv
Poznámky
(Maximálne rozlíšenie/Rýchlosť prenosu
atď.)
MPEG2
H.264, MPEG1,2,4
EAC3 / AC3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG4, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10beta1/2 H.264
PCM/MP3
MPEG2, MPEG4
Xvid 1.00, Xvid 1.01,
.avi
Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2
H.264
.avi,
Divx 3.11, Divx 4.Divx
.dvix(voliteľné)
5, Divx 6
PCM/MP3
.mp4
Film
Hudba
Fotografia
.mp3
.jpg .jpeg
.bmp
Titulky
.sub
.srt
PCM
PCM/MP3/AC-3
MPEG 1 Layer 1 / 2
(MP3)
-
Základné JPEG
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
(MAX 1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec)
(HD DivX is not supported.)
32Kbps ~ 320Kbps(rýchlosť prenosu)
32KHz ~ 48KHz(vzorkovacia rýchlosť)
max WxH = 15360x8640
4147200bytes
Postupové JPEG
max WxH = 1024x768
6291456bytes
-
max WxH = 9600x6400
3840000bytes
-
-
Poznámka: Nezaruèuje sa, že sú podporované všetky formáty DivX® .
Slovenčina - 82 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 82
30.03.2012 15:29:21
Príloha E: Aktualizácia softvéru
Váš televízor je schopný nájsť a aktualizovať nové aktualizácie softvéru cez vysielacie kanály.
Pre hľadanie vysielacích kanálov, TV vyhľadá dostupné kanály uložené vo vašom nastavení. Takže pred
vyhľadávaním upgrade softvéru sa odporúča, automaticky vyhľadať a aktualizovať všetky dostupné kanály.
1) Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie
• Je možné ručne zistiť, či existuje nový aktualizovaný softvér pre váš televízor.
Stačí prejsť na hlavné menu. Vyberte Nastavenia a vyberte Ďalšie nastavenia menu. V menu Ďalšie nastavenia
ukážte na položku Aktualizácia softvéru a stlačte tlačidlo OK pre otvorenie menu Možnosti aktualizácie.
V možnosti menu Aktualizácie zvoľte možnosť Vyhľadať aktualizácie a stlačte tlačidlo OK.
Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním aktualizácie. Indikátor ukazuje zostávajúce priebeh
sťahovania. Po skončení sťahovania sa zobrazí správa ohľadom reštartu pre aktiváciu nového softvéru. Stlačte
tlačidlo OK pre pokračovanie v reštartovaní.
2) 3.AM vyhľadávanie a režim aktualizácie
• Ak je v menu Možnostiach aktualizácie povolené Automatické skenovanie, TV sa prebudí o 03:00 a hľadá
vysielacích kanálov pre novú softvérovú aktualizáciu. Ak sa našiel a úspešne stiahol nový softvér, pri ďalšom
zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softvéru.
Poznámka k reštartovaniu: Reštartovanie je posledným krokom pri postupe aktualizácie, keď bolo stiahnutie
nového softvéru ukončené úspešne. Počas reštartovania TV vykoná konečné inicializácie. V panel reštartovacej
sekvencie energie je uzavretý a predné LED indikujú aktivitu blikaním. Asi 5 minút neskôr sa TV reštartuje s
novým aktivovaný softvérom.
• Ak sa váš televízor nereštartuje znova za 10 minút, odpojte napájanie po dobu 10 minút a znova zapojte.
Televízor by sa mal bezpečne spustiť s novým aktualizovaným softvérom. Ak televízor ešte stále nefunguje,
prosím, opakujte odpájanie a opätovné pripájanie ešte niekoľkokrát. Ak zariadenie stále nefunguje,zavolajte
opravára pre vyriešenie problému.
Upozornenie: Kým LED bliká pri reštarte, neodpájajte televízor zo zástrčky. Môže to spôsobiť to,že sa
Váš televízor nemude daťznova zapnúť a bude to možné opraviť len pracovníkom servisu.
Informácie pre užívateľov o likvidácii starých prístrojov a
batérií
[Iba pre Európsku úniu]
Batéria
produkty
Tieto symboly znamenajú, že zariadenie s týmito symbolmi by nemalo
byť likvidované ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidovať
výrobok alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné systémy
alebo zariadenia recykláciu.
Upozornenie: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie
obsahujú olovo.
Slovenčina - 83 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 83
30.03.2012 15:29:21
Digitálny príjem (DVB-C)
Technické údaje
Technické údaje
Prenosové štandardy:
TELEVÍZNE VYSIELANIE
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
i. DEMODULÁCIA
PRÍJEM KANÁLOV
-Prenosová rýchlosť: 4.0 Msymbolov/s do 7.2
Msymbolov/s
VHF (PÁSMO I/III)
- Modulácia: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM
d 256-QAM
UHF (PÁSMO U)
HYPERBAND
ii. VIDEO
POČET NASTAVITEĽNÝCH KANÁLOV
- All MPEG2 [email protected] formáty so stúpajúcou
konverziou a filtráciou na CCIR601 formát.
1000
INDIKÁTOR KANÁLU
-CVBS analógový výstup
Zobrazovanie na displeji
iii. ZVUK (AUDIO)
VSTUP ANTÉNY RF
-All MPEG1 Layer 1 a 2 režimy
75 ohm (nevyvážené)
- Podporované vzorkovacie kmitočty sú 32, 44.1 a
48 kHz
PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE
220-240V AC, 50Hz.
ZVUK (AUDIO)
German + Nicam Stereo
ZVUKOVÝ VÝKON (WRMS.) (10% THD)
2x6
SPOTREBA ENERGIE (W)
135 W (max)
< 0,5 W (Pohotovostný režim)
PANEL
Displej 16:9, veľkosť obrazovky 32” (80 cm)
ROZMERY (mm)
H x D x V (So spodnou časťou):205,5 x 773 x 522
Hmotnosť (kg): 10,70
H x D x V (Bez spodnej časti): 39 x 773 x 490
Hmotnosť (kg): 9,15
ZARIADENIE MHEG-5 v súlade s normou ISO/IEC
13522-5 a Profilom 1 britských zariadení
Podpora cyklovania objektov v súlade s normou ISO/IEC
pre Veľkú
Britániu
135818-6 a profilom UK DTT
Digitálny
príjem
Frekvenčný rozsah: 474 – 850 MHz pre britské modely
170-862 MHz pre UK modely
Prenosový štandard: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4
Demodulácia: COFDM s 2K/8K FFT režimom
FEC: všetky režimy DVB
Obraz: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Zvuk: MPEG Layer I&II 32/44,148KHz
Slovenčina - 84 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 84
30.03.2012 15:29:21
Nákresy rozmerov
490
522
773
Slovenčina - 85 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 85
30.03.2012 15:29:21
Likvidácia na konci životnosti
A. Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)
1. V Európskej únii
POZOR: Váš
výrobok je
označený týmto
symbolom. To
znamená, že
použité elektrické a
elektronické
výrobky nesmú byť
pridané do
bežného
komunálneho
odpadu. Existuje
oddelený systém
zberu týchto
produktov.
POZOR: Ak chcete vyhodiť tento výrobok, prosím, nepoužívajte bežné smetné koše!
Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované samostatne a v súlade s legislatívou, ktorá
vyžaduje riadnu likvidáciu, zhodnocovanie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Na
základe dohody členských štátov môžu domácnosti v krajinách Európskej únie vracať použité elektrické a
elektronické zariadenia v určených zberniach zadarmo *. V niektorých krajinách * váš miestny predajca môže vziať
späť váš starý výrobok zadarmo, ak si zakúpite podobný nový. *) Prosím, pre ďalšie podrobnosti sa obráťte na
svojho miestny úrad.
Ak použité elektrické alebo elektronické vybavenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich samostatne
vopred v súlade s miestnymi požiadavkami.
Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabezpečiť nevyhnutné spracovanie, využitie a recykláciu odpadu, a
tým predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo
vzniknúť v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadmi.
2. V ostatných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.
Pre Švajčiarsko: Použité elektrické alebo elektronické zariadenia je možné vrátiť bezplatne predajcovi aj keď
nechcete kupovať nový produkt. Ďalšie zberné miesta sú uvedené na stránke www.swico.ch alebo www.sens.ch.
B. Informácie o likvidácii pre podnikateľské subjekty
1. V Európskej únii
Ak je produkt používaný na podnikateľské účely a chcete sa ho zbaviť:
Obráťte sa na predajcu SHARP, ktorý vás informuje o prevzatie výrobku. Môžu vám byť účtované náklady vzniknuté
s preberaním a recykláciou. Malé výrobky (a malé množstvá) sa môžu odobrať späť v miestnom zbernom
zariadení.
Pre Španielsko: Prosím, kontaktujte existujúci systém zberu alebo miestne úrady navrátenie vašich použitých
výrobkov.
2. V ostatných krajinách mimo EÚ
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady a požiadajte o správny spôsob likvidácie.
Batérie dodávané s týmto výrobkom obsahujú stopy olova.
Pre EÚ: Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že použité batérie by nemali byť vyhodené do
komunálneho odpadu! Existuje oddelený systém zberu pre použité batérie, aby sa umožnilo riadne spracovanie a
recyklácia v súlade s právnymi predpismi. Pre informácie o zbere a recyklácie sa obráťte na miestny úrad.
Pre Švajčiarsko: Použité batérie musí byť vrátené do predajne.
Pre ostatné krajiny mimo EU: Pre správny spôsob likvidácie použitých sa obráťte na miestny úrad.
Slovenčina - 86 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 86
30.03.2012 15:29:28
Inštalácia stojana
DÔLEŽITÉ
Prosím, pred pripojením stojana k Vášmu novému televízoru Sharp si starostlivo prečítajte
nasledujúce informácie.
Inštalácia stojana
! Pred inštaláciou stojana sa uistite, či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
! Televízor Sharp (1) umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
! Stojan (3) umiestnite na schému montáže stojana na zadnej strane TV.
Zabezpečte, aby bol stojan (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore Sharp.
! Umiestnite kryt stojana (2) na stojan (3).
! Zabezpečte, aby bol kryt stojana (3) umiestnený správne a aby ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore
Sharp.
! NEVKLADAJTE skrutky pred umiestnením plastovej lišty.
! Založte štyri poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokým stojan nie je poriadne namontovaný.
1. Televízor Sharp
2. Kryt stojana
3. Stojan
Slovenčina - 87 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 87
30.03.2012 15:29:28
Odinštalovanie stojana
DÔLEŽITÉ
Prosím, pred odmontovaním stojana Vášho televízora Sharp si starostlivo prečítajte nasledujúce informácie.
Odinštalovanie stojana
! Pred odinštalovaním stojana sa uistite, či je TV vypojený zo svojho zdroja napájania.
! Televízor Sharp umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch, čelom nadol.
! Jemne odskrutkujte štyri skrutky, ktoré pripájajú stojanovú súpravu a odstráňte skrutky, keď sú úplne odskrutkované.
! Odstráňte stojan a plastovú lištu jemne z panela.
Slovenčina - 88 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 88
30.03.2012 15:29:29
Rozmery skrutiek
L
D
Model
LC-32LE240E
D
L
Číslo položky
Ø4
30
8
M4
18
4
VESA
200 x 100 (W x H)
Inštalácia skrutky
Na stenu
K výrobku
Slovenčina - 89 -
C02_MB62_[SK]_1910UK_IDTV_TC_PVR_NICKEL17_32942LED_ROCKER_ZIGGO_10075885_50208019.indd 89
30.03.2012 15:29:51
Download

LC-32LE240E Operation-Manual SK