atmoTEC pro/atmoTEC plus
turboTEC pro/turboTEC plus
VUW SOE 280/3-3
VUW SOE 282/3-3
VU SOE 112/3-5
VU SOE 120/3-5
VU/VUW SOE 200/3-5
VU/VUW SOE 202/3-5
VU/VUW SOE 240/3-5
VU/VUW SOE 242/3-5
VU/VUW SOE 280/3-5
VU/VUW SOE 282/3-5
VUW SOE 322/3-5
VU SOE 362/3-5
HR, SI, SRB
Za korisnika
Uputstvo za rukovanje
atmoTEC pro/atmoTEC plus
turboTEC pro/turboTEC plus
Zidni uređaj za grejanje na gas
VUW SOE 280/3-3
VUW SOE 282/3-3
VU SOE 112/3-5
VU SOE 120/3-5
VU/VUW SOE 200/3-5
VU/VUW SOE 202/3-5
VU/VUW SOE 240/3-5
VU/VUW SOE 242/3-5
VU/VUW SOE 280/3-5
VU/VUW SOE 282/3-5
VUW SOE 322/3-5
VU SOE 362/3-5
SRB
Sadržaj
Karakteristike uređaja
Preporučeni pribor
Sadržaj
Karakteristike uređaja
Karakteristike uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vaillant atmoTEC pro/atmoTEC plus, turboTEC pro/
turboTEC plus uređaji su kompaktni zidni bojleri na gas,
koji su dodatno opremljeni sa integrisanom pripremom
tople vode.
Preporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
1.1
1.2
1.3
Napomene uz dokumentaciju . . . . . . . . . . . . . . 3
Čuvanje dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Upotrebljeni simboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tipska pločica i oznaka tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2
Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Napomene u vezi rada uređaja . . . . . . . . . . . . . 5
Fabrička garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Namenska upotreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Zahtevi u pogledu mesta postavljanja . . . . . . . . . .5
Nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Reciklaža i odlaganje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Saveti za uštedu energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
Rukovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregled kontrolnih elemenata . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mere pre puštanja u rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Otvoriti naprave za zatvaranje . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kontrolisati pritisak u uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Puštanje u rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priprema tople vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje temperature tople vode . . . . . . . . . 11
Uključivanje i isključivanje funkcije toplog
starta(samo za atmoTEC/turboTEC sa
integrisanom pripremom tople vode) . . . . . . . . . . 11
Potrošnja tople vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanja za grejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje temperature u polaznom vodu
(bez priključenog regulacionog uređaja) . . . . . . . 12
Podešavanje temperature u polaznom vodu
(pri korišćenju regulacionog uređaja) . . . . . . . . . 13
Isključivanje grejanja (letnji način rada) . . . . . . . 13
Podešavanje regulatora sobne temperature
ili regulatora upravljanog prema vremenskim
uslovima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikazi statusa (za održavanje i servisiranje
od strane stručnog servisera) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smetnje zbog nedostatka vode . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smetnje prilikom paljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Smetnje u odvodu dimnih gasova . . . . . . . . . . . . . 16
Napuniti uređaj/sistem grejanja . . . . . . . . . . . . . . 16
Stavljanje van pogona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zaštita od niskih temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Funkcija zaštite od smrzavanja . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zaštita od zamrzavanja putem pražnjenja
uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Održavanje i servisna služba . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.8
4.9
4.9.1
4.9.2
4.10
2
Preporučeni pribor
Vaillant za regulaciju atmoTEC pro/atmoTEC plus
i turboTEC pro/turboTEC plus uređaja nudi različite
izvedbe regulatora za priključivanje na interfejs ili za
priključivanje u komandnu pregradu.
Vaš serviser će Vas rado posavetovati u vezi izbora
prikladnog uređaja za regulaciju.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Napomene uz dokumentaciju 1
Bezbednost 2
1
Napomene uz dokumentaciju
Sledeće napomene predstavljaju putokaz kroz celokupnu
dokumentaciju.
U vezi sa ovim uputstvom za rukovanje važi i ostala
dokumentacija.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete koje
nastanu zbog nepridržavanja ovih uputstava.
Važeća dokumentacija
Za stručni servis:
Uputstvo za instalaciju i održavanje
atmoTEC pro, atmoTEC plus
turboTEC pro, turboTEC plus
Uputstvo za montažu dovoda
vazduha/odvoda dimnih gasova
turboTEC pro, turboTEC plus
Br. 0020029231
Br. 0020029233
Br. 0020046356
Eventualno važe i ostala uputstva za sve ugrađene
delove pribora i regulatore.
1.1
Čuvanje dokumentacije
Molimo vas da čuvate ovo uputstvo za rukovanje kao
i svu drugu važeću dokumentaciju, tako da Vam po
potrebi stoje na raspolaganju.
Prilikom iseljavanja ili prodaje molimo vas da ovu
dokumentaciju predate sledećem korisniku.
1.2
Upotrebljeni simboli
Prilikom rukovanja uređajem poštujte sigurnosne
napomene u ovom uputstvu za rukovanje!
Opasnost!
Neposredna opasnost po život i telo!
Opasnost!
Postoji opasnost od opekotina ili oparotina!
Pažnja!
Moguća opasna situacija za proizvod i okolinu!
Napomena!
Korisne informacije i napomene.
2
Bezbednost
Ponašanje u slučaju opasnosti
Opasnost!
Miris gasa! Opasnost od trovanja i eksplozije
usled pogrešne funkcije!
U slučaju pojave mirisa gasa postupite na sledeći način:
• Ne uključujte/isključujte svetlo.
• Ne koristite druge električne prekidače.
• Ne koristite telefon u području opasnosti.
• Ne koristite otvoreni plamen (npr. upaljač, šibice).
• Ne pušite.
• Zatvorite zaporni ventil za gas.
• Otvorite prozore i vrata.
• Upozorite ukućane.
• Napustite kuću.
• Obavestite preduzeće za distribuciju gasa ili ovlašćeni
stručni servis.
Sigurnosne napomene
Obavezno poštujte sledeće bezbednosne napomene
i propise.
Opasnost!
Opasnost od trovanja zapaljivim mešavinama
gasa i vazduha!
Nemojte upotrebljavati ili skladištiti eksplozivne
ili lako zapaljive materije (npr. benzin, boje itd.)
u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj.
Opasnost!
Opasnost od trovanja i eksplozije usled
pogrešne funkcije!
Bezbednosne naprave nikako ne smeju da se
isključuju i zabranjene su i manipulacije ovih
naprava, koje mogu da ugroze njihovu ispravnu
funkciju.
Opasnost!
Opasnost od gušenja!
Nikada ne zatvarajte otvore za dovod vazduha,
jer u suprotnom postoji rizik od gušenja usled
nedostatka kiseonika.
• Simbol neke potrebne aktivnosti
1.3
Tipska pločica i oznaka tipa
Oznaku tipa možete da pronađete na tipskoj pločici, koja
je fabrički postavljena na donjoj strani uređaja.
Zbog toga ne smeju da se preduzimaju nikakve izmene:
- na uređaju
- u okolini uređaja
- na dovodima za gas, vazduh, vodu i struju
- kao i na odvodima dimnih gasova
Zabrana izmena važi i za građevinske elemente u okolini
uređaja, ukoliko to može da utiče na bezbednost rada
uređaja.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
3
2 Bezbednost
Primer za to je:
- Postavljanje oplate na uređaj u vidu ormara podleže
odgovarajućim propisima. O tome se raspitajte kod
ovlašćenog stručnog servisa, ukoliko želite takvu
oplatu.
Za sve promene na uređaju ili njegovom okruženju
u svakom slučaju morate da pozovete stručni servis,
pošto je on za to nadležan.
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja usled nestručnih
izmena!
Ni u kom slučaju nemojte sami vršiti zahvate ili
manipulacije na zidnom bojleru ili na drugim
delovima sistema.
Nikada ne pokušavajte sami održavati ili
popravljati uređaj.
• Nemojte uništiti ili skinuti plombe na konstrukcionim
delovima. Plombirane konstrukcione delove mogu
menjati samo ovlašćeni stručni serviser ili fabrička
servisna služba.
Opasnost!
Opasnost od opekotina vrelom vodom.
Voda koja izlazi iz slavine tople vode može da
bude vrela.
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja!
Ne koristite nikakve sprejeve, rastvarače,
sredstva za čišćenje koja sadrže hlor, boje,
lepkove itd. u blizini uređaja. Ovi materijali
mogu pod nepovoljnim okolnostima da dovedu
do korozije - i u sistemu odvoda dimnih gasova.
Postavljanje i podešavanje
Instalaciju uređaja može da vrši samo ovlašćeni serviser.
On preuzima i odgovornost za urednu instalaciju
i puštanje u rad.
Ovlašćeni serviser je takođe nadležan i za kontrolu/
održavanje i popravku uređaja kao i za izmenu podešene
količine gasa.
Napomena!
(samo za atmoTEC/turboTEC sa priključenim
rezervoarom tople vode)
Slavina za punjenje nije uključena u obim
isporuke uređaja. Slavinu mora da instališe Vaš
ovlašćeni servis na strani ugradnje!
Agregat za napajanje u slučaju nestanka struje
Vaš serviser je prilikom instalacije priključio zidni bojler
na električnu mrežu.
Ako želite da uređaj pomoću agregata za napajanje bude
u radnoj pripravnosti i u slučaju nestanka struje, njegove
tehničke karakteristike (frekvencija, napon, uzemljenje)
moraju da se poklapaju sa vrednostima strujne mreže
i da odgovaraju barem primljenoj snazi vašeg uređaja.
Posavetujte se o tome sa vašim serviserom.
Propusnost
Kod propuštanja vode u području cevi za toplu vodu
između uređaja i slavine zatvorite odmah zaporni ventil
za hladnu vodu na rezervoaru i pozovite ovlašćenog
servisera da otkloni kvar.
Napomena!
Kod atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/
turboTEC plus uređaja, zaporni ventil za hladnu
vodu ne nalazi se u obimu isporuke. Pitajte
servisera gde je montirao takav ventil.
Zaštita od zamrzavanja
U vašem odsustvu tokom perioda niskih spoljnih
temperatura morate da obezbedite da sistem grejanja
ostane uključen i da se prostorije dovoljno zagrevaju.
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja!
Prilikom prekida snabdevanja strujom ili pri
nisko podešenoj sobnoj temperaturi u pojedinim
prostorijama, ne može se isključiti mogućnost
da se delovi sistema za grejanje oštete usled
smrzavanja.
Obavezno se pridržavajte napomena o zaštiti
od smrzavanja u odeljku 4.9.
Pažnja!
Uređaj je dozvoljeno trajno koristiti samo sa
pravilno zatvorenom oplatom uređaja!
U suprotnom može doći do – u nepovoljnim
uslovima – materijalne štete ili čak opasnosti po
telo i život.
Nivo vode u sistemu za grejanje
U redovnim vremenskim intervalima prekontrolišite
pritisak punjenja sistema za grejanje (vidi odeljak 4.2.2).
4
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Napomene u vezi rada uređaja 3
3
Napomene u vezi rada uređaja
3.1
Fabrička garancija
Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom
kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od
dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno
poštuje uslove navedene u garantnom listu.
3.2 Namenska upotreba
Vaillant zidni uređaji za grejanje na gas atmoTEC pro/
atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus su
napravljeni prema najnovijim dostignućima tehnike
i priznatim sigurnosno-tehničkim propisima. Uprkos
tome mogu u slučaju nestručnog rukovanja nastati
opasnost po život korisnika ili trećih osoba, odn. može
doći do oštećenja uređaja ili druge imovine.
Uređaji su predviđeni za proizvodnju toplote za
zatvorene sisteme centralnog grejanja toplom vodom
i za centralnu pripremu tople vode. Pripremljen je za
primenu u solarnim sistemima samo za zagrevanje
potrošne vode. Druga ili posredna mogućnost upotrebe,
smatra se nepropisnom. Za štete koje iz toga proizađu,
proizvođač/dobavljač ne daje garanciju. Rizik snosi sam
korisnik.
U namensko korišćenje spada i uvažavanje Uputstva za
korišćenje i instalisanje kao i svih drugih važećih
dokumenata i pridržavanje uslova inspekcije
i održavanja.
3.4 Nega
• Oplatu uređaja čistite vlažnom krpom i sapunicom.
Napomena!
Ne koristite sredstva za ribanje i čišćenje, koja
mogu da oštete oblogu ili plastične armature.
3.5 Reciklaža i odlaganje otpada
Vaš Vaillant zidni uređaj za grejanje na gas atmoTEC pro/
atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus kao i
pripadajuća transportna ambalaža sastoje se pretežno
od materijala koji se recikliraju.
Uređaj
Vaš Vaillant zidni uređaj za grejanje na gas atmoTEC pro/
atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus kao i sav
pribor ne pripadaju u kućno smeće. Pobrinite se da se
stari uređaj i po potrebi postojeći delovi pribora propisno
uklone.
Pakovanje
Uklanjanje transportnog pakovanja prepustite stručnom
servisu, koji je instalirao uređaj.
Napomena!
Molimo vas da poštujete važeće nacionalne
zakonske propise.
Pažnja!
Zabranjena je svaka zloupotreba uređaja.
Uređaje može da instališe samo kvalifikovani serviser
koji je odgovoran za poštovanje postojećih propisa,
pravila i smernica.
3.3 Zahtevi u pogledu mesta postavljanja
Vaillant zidni uređaji za grejanje na gas atmoTEC pro/
atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus se montiraju
na zid u visećem položaju, tako da postoji mogućnost da
se izvedu vodovi za dovod vazduha (kod turboTEC pro/
turboTEC plus uređaja) tj. odvod dimnog gasa
(kod atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTECpro/
turboTEC plus uređaja).
Mogu da se instališu npr. u podrumima, ostavama,
stambenim ili višenamenskim prostorijama. Pitajte vaš
stručni servis, koje aktuelne nacionalne propise treba da
poštujete.
Napomena!
Odmicanje uređaja od građevinskih delova od
zapaljivih materijala odnosno od zapaljivih
predmeta nije potrebno, jer se pri nazivnoj
toplotnoj snazi uređaja na površini kućišta
razvija niža temperatura od maksimalno
dozvoljene temperature od 85 °C.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
5
3 Napomene u vezi rada uređaja
3.6
Saveti za uštedu energije
Ugradnja regulatora grejanja sa upravljanjem prema
vremenskim uslovima
Regulatori grejanja sa upravljanjem prema vremenskim
uslovima regulišu temperaturu vode u polaznom vodu
grejanja u zavisnosti od spoljne temperature.
Ne proizvodi se više toplote nego što je potrebno.
U tu svrhu se na regulatoru sa upravljanjem prema
vremenskim uslovima podešava temperatura u polaznom
vodu grejanja za određenu spoljnu temperaturu. Ova
podešena vrednost ne treba da bude veća nego što to
zahteva konstrukcija sistema za grejanje.
U normalnim okolnostima vaš serviser vrši ispravno
podešavanje. Putem integrisanih vremenskih programa
automatski se uključuju i isključuju željene faze grejanja
i snižavanja temperature (npr. preko noći).
Regulatori grejanja sa upravljanjem prema vremenskim
prilikama u kombinaciji sa termostatskim ventilima
predstavljaju najekonomičniji oblik regulatora grejanja.
Režim snižavanja temperature grejanja
Smanjite sobnu temperaturu preko noći i u periodu kada
ste odsutni. To najlakše i najpouzdanije može da se uradi
pomoću regulacionih uređaja sa individualno podesivim
vremenskim programima.
Za period sa smanjenim grejanjem podesite sobnu
temperaturu za oko 5 °C niže nego u periodu sa
maksimalnim grejanjem. Snižavanje temperature za više
od 5 °C neće doprineti većoj uštedi energije, zbog toga
što bi za sledeći period maksimalnog grejanja bila
potrebna povećana energija za zagrevanje. Samo
u slučaju duže odsutnosti, npr. kada ste na godišnjem
odmoru, isplati se da se temperatura još više snizi.
Vodite računa da u toku zime bude obezbeđena dovoljna
zaštita od smrzavanja.
Sobna temperatura
Podesite sobnu temperaturu tako da bude dovoljno
visoka da se prijatno osećate. Svaki stepen iznad toga
predstavlja povećanu potrošnju energije za oko 6 %.
Sobnu temperaturu prilagodite nameni te prostorije.
Na primer, u normalnim uslovima nije potrebno da se
spavaće sobe ili retko korišćene prostorije zagrevaju
na 20 °C.
Podešavanje režima rada
Tokom toplijih godišnjih doba, kada nije potrebno
zagrevanje stanova, preporučujemo Vam da grejanje
prebacite na letnji režim rada. Grejanje je tada
isključeno, ali uređaj odnosno sistem ostaje u radnoj
pripravnosti za pripremu tople vode.
Ravnomerno grejanje
Vrlo često se u stanovima sa centralnim grejanjem greje
samo jedna prostorija. Preko površina koje ograničavaju
ovu prostoriju, dakle preko zidova, vrata, prozora,
tavanice i poda nekontrolisano se greju i susedne
prostorije koje se ne greju i time se nepoželjno gubi
6
toplotna energija. Snaga radijatora u ovoj prostoriji koja
se greje nije dovoljna za takav način grejanja.
Posledica toga je da prostorija ne može više da se
dovoljno zagreje i da se javlja neprijatan osećaj hladnoće
(uostalom, isti efekat nastaje i kada se ostave otvorena
vrata između prostorija koje se greju i onih, koje se ne
greju ili se greju samo ograničeno).
To predstavlja pogrešnu uštedu: Grejanje radi, ali i pored
toga klima u prostoriji nije prijatno topla. Veći komfor
grejanja i svrsishodniji način rada se postiže kada se sve
prostorije nekog stana ravnomerno greju u skladu sa
njihovim korišćenjem.
Uostalom mogu da trpe i građevinski materijali, kada se
neki delovi zgrade ne greju uopšte ili ne u dovoljnoj meri.
Termostatski ventili i regulatori sobne temperature
U današnje vreme smatra se normalnim da se na sve
radijatore postave termostatski ventili. Oni egzaktno
održavaju sobnu temperaturu koja se jednom podesi.
Pomoću termostatskih ventila u kobinaciji sa jednim
regulatorom sobne temperature (ili regulatorom
temperature sa upravljanjem prema vremenskim
uslovima) možete da podesite temperaturu prostorija
prema vašim individualnim potrebama i da postignete
ekonomičan način rada vašeg sistema za grejanje.
U sobi, u kojoj se nalazi regulator sobne temperature,
ventili na svim radijatorima uvek treba da budu
maksimalno otvoreni, jer bi u protivnom ovi regulacioni
uređaji uticali jedan na drugi i mogao bi da se ugrozi
kvalitet regulacije.
Često se primećuje sledeće ponašanje korisnika: Čim se
prostorija pregreje, zatvaraju se termostatski ventili
(ili se sobni termostat postavi na nižu temperaturu). Ako
se prostorija nakon nekog vremena ohladi, ponovo se
otvaraju termostatski ventili.
To nije potrebno jer termostatski ventil sam preuzima
regulisanje temperature: Ako sobna temperatura prelazi
vrednost podešenu na sondi, termostatski ventil se
automatski zatvara, a kada je vrednost ispod podešene
on se ponovo otvara.
Ne prekrivajte regulacione uređaje
Regulacione uređaje nemojte pokrivati nameštajem,
zavesama ili drugim predmetima. Oni moraju nesmetano
da registruju vazduh koji cirkuliše u prostoriji. Skriveni
termostatski ventili mogu da se opreme daljinskom
sondom, čime se zadržava njihova funkcija.
Provetravanje stambenih prostorija
U toku grejnog perioda otvarajte prozore samo radi
provetravanja, a ne i radi regulisanja temperature. Veći
efekat i više energije ćete uštedeti ako kratkotrajno
širom otvorite prozor, nego kada duže vreme držite
otvoren prozor. Zbog toga Vam preporučujemo da na
kratko vreme širom otvorite prozore. U toku
provetravanja zatvorite sve termostatske ventile
u prostoriji, odnosno sobni termostat podesite na
minimalnu temperaturu.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Napomene u vezi rada uređaja 3
Rukovanje 4
Na ovaj način se omogućava dovoljno provetravanje bez
nepotrebnog hlađenja i gubitka energije (npr. usled
neželjenog uključivanja grejanja u toku provetravanja).
4
Rukovanje
4.1
Pregled kontrolnih elemenata
Primerena temperatura tople vode
Topla voda treba da se zagreva samo onoliko, koliko je
potrebno za korišćenje. Svako dalje zagrevanje dovodi do
nepotrebne potrošnje energije, a temperatura tople vode
iznad 60 °C dovodi do povećanog stvaranja kamenca.
4.1.1
Elementi za rukovanje atmoTEC plus/
turboTEC plus
1
9
2
Racionalno korišćenje vode
Racionalno korišćenje vode može znatno da smanji
troškove potrošnje.
Na primer tuširanje umesto kupanja: Dok je za kupanje
u kadi potrebno oko 150 litara vode, tuševi sa modernim
armaturama koje štede vodu potroše oko jedne trećine
ove količine vode.
Uostalom: Česma koja curi potroši do 2000 litara vode,
kazanče za vodu koje loše zaptiva i do 4000 litara vode
godišnje. Nasuprot tome, novi zaptivač obično košta
samo nekoliko dinara.
Podešavanje funkcije toplog starta (samo
atmoTEC plus/turboTEC plus)
Funkcija toplog starta Vam odmah pruža toplu vodu
željene temperature, a da ne morate da čekate da se
zagreje voda. U tu svrhu se izmenjivač toplote tople
vode održava na unapred odabranom nivou temperature.
Nemojte da podešavate birač temperature na jači nivo
od potrebne temperature, kako biste sprečili gubitak
energije. Ako u toku dužeg vremenskog perioda nećete
imati potrebe za toplom vodom, preporučujemo Vam
radi dodatne uštede energije da isključite funkciju toplog
starta.
8
3
7
6
5
bar
4
Sl. 4.1 Elementi za rukovanje
Da biste otvorili prednji poklopac uhvatite ispust ručke i
preklopite poklopac nadole. Kontrolni elementi koje sada
možete da vidite imaju sledeće funkcije (vidi sl. 4.1):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekran za prikaz aktuelnog pritiska punjenja sistema
grejanja, temperatura polaznog voda grejanja ili
određene dodatne informacije.
Taster „i” za pozivanje informacija.
Ugradni regulator (pribor).
Glavni prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.
Taster „+” za listanje napred kroz prikaze na ekranu
(za stručnog servisera kod podešavanja i traženja
greške) i za prebacivanje prikaza na aktuelnu
temperaturu polaznog voda grejanja.
Taster „-” za listanje nazad kroz prikaze na ekranu
(za stručnog servisera kod podešavanja i traženja
greške).
Taster „Otklanjanje smetnji” za resetovanje
određenih smetnji.
Potenciometar za podešenje temperature polaznog
voda grejanja.
Samo za atmoTEC/turboTEC sa integrisanom
pripremom tople vode: Potenciometar za
podešavanje izlazne temperature tople vode.
Samo za atmoTEC/turboTEC sa priključenim
rezervoarom tople vode: Samo kod priključenog
rezervoara za toplu vodu: Potenciometar za
podešavanje temperature rezervoara
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
7
4 Rukovanje
Pored toga, prikazani simboli pružaju sledeće
informacije:
Digitalni sistem za informacije i analizu
3
2
Ekran
(3)
Prikaz trenutnog pritiska punjenja sistema za grejanje,
temperature polaznog voda grejanja ili prikaz šifre
statusa ili greške.
stalno uključeno:
Smetnje u dovodu vazduha/
odvodu dimnih gasova
treperi:
1
bar
Sl. 4.2 Ekran (za vreme točenja potrošne vode kod uređaja
atmoTEC plus, turboTEC plus)
Uređaji atmoTEC plus i turboTEC plus su opremljeni
digitalnim sistemom za informacije i analizu. Ovaj sistem
Vam pruža informacije o radnom stanju vašeg uređaja
i pomaže Vam pri uklanjanju smetnji.
U normalnom režimu rada uređaja se na ekranu (3)
prikazuje aktuelni pritisak punjenja sistema za grejanje
(u primeru 1,2 bar). U slučaju kada dođe do greške, prikaz
temperature punjenja se zamenjuje prikazom
odgovarajuće šifre greške.
Automatsko prilagođavanje
dužine cevi je aktivno.
Sve dok je simbol prikazan na ekranu, preko pribora
vrnetDIALOG se zadaje temperatura polaznog voda
grejanja i temperatura izlaza tople vode, tj. uređaj radi sa
temperaturama drugačijim od podešenih preko
potenciometara (1) i (2).
Režim grejanja je aktivan:
stalno uključeno:
Način rada grejanje.
treperi:
Vreme blokade gorionika je
aktivno.
Priprema tople vode je aktivna:
VUW*: stalno uključeno: Topla voda se troši.
isključeno:
Nema potrošnje tople vode.
VU**: stalno uključeno: Priključen rezervoar tople
vode
treperi:
Aktivno punjenje rezervoara
Aktivna funkcija toplog starta:
stalno uključeno:
Funkcija toplog starta u
pripravnosti.
treperi:
Funkcija toplog starta radi,
gorionik uključen.
Pumpa za grejanje radi.
Aktiviran je interni gasni ventil.
Plamen sa krstom:
Smetnje u toku rada gorionika; Uređaj je preklopljen na
režim smetnja
Plamen bez krsta:
Pravilan rad gorionika.
Tab. 4.1 Značenje simbola na displeju
* Samo za atmoTEC/turboTEC sa integrisanom
pripremom tople vode:
** Samo za atmoTEC/turboTEC sa priključenim
rezervoarom tople vode:
Napomena!
Držite pritisnut taster „-“ u trajanju od
5 sekundi, za prebacivanje sa prikaza
temperature polaznog voda na displeju na
prikaz pritiska sistema i obrnuto.
8
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Rukovanje 4
4.1.2 Elementi za rukovanje kod uređaja
atmoTEC pro/turboTEC pro
Multifunkcijski prikaz
Uređaj atmoTEC pro odn. turboTEC pro opremljen je
multifunkcijskim prikazom. Kada je glavni prekidač
uključen i uređaj normalno radi, na ekranu je prikazan
trenutni pritisak punjenja sistema grejanja
(u primeru 1,2 bar).
Da biste otvorili prednji poklopac uhvatite ispust ručke
i preklopite poklopac nadole. Kontrolni elementi koje
sada možete da vidite imaju naredne funkcije
(vidi sl.4.3):
1
2
3
10
9
1
4
bar
2
8
7
6
bar
3
4
5
Sl. 4.3 Elementi za rukovanje kod uređaja atmoTEC pro,
turboTEC pro
1 Ekran za prikaz trenutnog pritiska punjenja sistema
grejanja, temperature polaznog voda grejanja ili
određenih dodatnih informacija.
2 Svetlosni signal za način rada.
3 Taster „i” za pozivanje informacija.
4 Ugradni regulator (pribor).
5 Glavni prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.
6 Taster „+” za listanje napred po prikazima na ekranu
(za stručnog servisera kod podešavanja i traženja
greške).
7 Taster „-” za listanje unazad po prikazima na ekranu
(za stručnog servisera kod podešavanja i traženja
greške) i za prebacivanje prikaza na trenutnu
temperaturu polaznog voda grejanja.
8 Taster „Otklanjanje smetnji” za resetovanje
određenih smetnji.
9 Potenciometar za podešenje temperature polaznog
voda grejanja.
10 Potenciometar za podešavanje izlazne temperature
tople vode.
Sl. 4.4 Ekran kod uređaja atmoTEC pro, turboTEC pro
1 Prikaz aktuelnog pritiska punjenja sistema za grejanje,
temperature polaznog voda grejanja ili prikaz šifre
statusa ili greške.
2 Zeleni svetlosni signal za toplu vodu
isključen: Nema potrošnje tople vode.
treperi: Topla voda se troši.
3 Žuti svetlosni signal
stalno svetli: Gorionik uključen.
4 Crveni svetlosni signal
stalno svetli: Uređaj je preklopio na smetnju, šifra
greške je prikazana.
Samo vezano uz pribor vrnetDIALOG:
Sve dok je simbol prikazan na ekranu, preko
pribora vrnetDIALOG se zadaje temperatura
polaznog voda grejanja i temperatura izlaza
tople vode, tj. uređaj radi sa temperaturama
drugačijim od podešenih preko potenciometara
(9) i (10).
Ovaj način rada može se završiti samo:
– preko pribora vrnetDIALOG ili
– menjanjem podešene temperature sa
potenciometrima (9) ili (10) za više od ±5 K.
Ovaj način rada ne može se završiti:
– pritiskanjem tastera (8) „Otklanjanje smetnji“
ili
– isključivanjem ili uključivanjem uređaja.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
9
4 Rukovanje
4.2
Mere pre puštanja u rad
Napomena!
Kako bi se izbeglo da sistem radi sa premalom
količinom vode i kako bi se time sprečila
moguća posledična oštećenja, Vaš uređaj
raspolaže senzorom pritiska. Ako vrednost
padne ispod potrebnog pritiska punjenja prvo
treperi prikaz na ekranu. Ako pritisak nastavi
da pada, uređaj uključuje smetnju a na ekranu
se pojavljuje prijava greške „F.22“. Da ponovo
pustite uređaj u rad, morate da dopunite vodu
u sistem (vidi poglavlje 4.7.4).
4.2.1 Otvoriti naprave za zatvaranje
Napomena!
Zaporne naprave ne spadaju u obim isporuke
vašeg uređaja. Njih instališe vaš serviser na
strani grejanja. Serviser treba da Vam objasni
položaj i rukovanje ovim delovima.
• Otvorite sa strane građevinske konstrukcije instalisanu
zapornu slavinu za gas i zapornu slavinu za gas na
uređaju do kraja.
• Proverite da li su otvoreni servisni ventili u polaznom
i povratnom vodu.
• Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu. Radi kontrole
možete da isprobate ispuštanje vode na nekoj slavini
za toplu vodu, da li tamo izlazi voda.
Ako se sistem grejanja proteže kroz više spratova, tad
mogu biti potrebne i veće vrednosti pritiska vode
u sistemu. O tome se raspitajte kod vašeg servisera.
Napomena!
Držite pritisnut taster „-“ u trajanju od
5 sekundi, za prebacivanje sa prikaza
temperature polaznog voda na displeju na
prikaz pritiska sistema i obrnuto.
4.2.2 Kontrolisati pritisak u uređaju
4.3
Puštanje u rad
1
2
bar
bar
1
2
Sl. 4.3 Proverite pritisak punjenja sistema grejanja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Sl. 4.4 Uključivanje uređaja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
• Pre puštanja u pogon proverite pritisak punjenja
uređaja na displeju (1) ili na manometru (2). Za
pravilan rad sistema za grejanje pritisak punjenja na
displeju kod hladnog uređaja treba da iznosi između
1,0 i 2,0 bara (na manometru se tada kazaljka nalazi
u svetlosivom području). Ako pritisak punjenja iznosi
manje od 0,8 bara (kazaljka manometra je u tom
slučaju u tamnosivom području), pre stavljanja
u pogon mora se dopuniti voda (pogledati
poglavlje 4.7.4).
• Sa glavnim prekidačem (1) uključujete i isključujete
uređaj:
„I“ = uklj
„0“ = isklj.
Kada uključite uređaj, na ekranu (2) se prikazuje aktuelni
pritisak punjenja sistema grejanja.
Napomena!
Multifunkcionalni ekran kao i prikaz pritiska
sistema funkcioniše samo ako je uređaj
priključen na struju!
10
Radi podešavanja uređaja prema vašim potrebama
pročitajte odeljke 4.4 i 4.5, u kojima su opisane
mogućnosti podešavanja za pripremu tople vode
i grejanja.
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja!
Naprave za zaštitu od smrzavanja i kontrolne
naprave aktivne su samo ako se glavni prekidač
uređaja nalazi u položaju „I” i ako je uređaj
spojen na električnu mrežu.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Rukovanje 4
Da bi ove bezbednosne naprave ostale aktivne, Vaš zidni
uređaj za grejanje na gas treba da uključujete i
isključujete preko spoljneg regulatora (o tome ćete naći
informacije u odgovarajućim uputstvima za rukovanje).
U odeljku 4.8 je objašnjeno kako možete potpuno da
isključite Vaš zidni uređaj na gas.
4.4
Opasnost!
Opasnost po zdravlje usled stvaranja izazivača
legionarske bolesti.
Ako se uređaj koristi za dogrevanje solarnog
sistema za zagrevanje vode za piće, podesite
izlaznu temperaturu tople vode/temperature
vode u rezervoaru na potenciometru (3) na
najmanje 60 °C.
Priprema tople vode
4.4.2 Uključivanje i isključivanje funkcije toplog
starta
(samo za atmoTEC/turboTEC sa integrisanom
pripremom tople vode)
Funkcija toplog starta Vam odmah pruža toplu vodu
željene temperature, a da ne morate da čekate da se
zagreje voda. U tom cilju se izmenjivač toplote uređaja
turboTEC plus ili atmoTEC plus održava na unapred
odabranom nivou temperature.
4.4.1 Podešavanje temperature tople vode
2
3
1
b
bar
a
b
Sl. 4.5 Podešavanje temperature tople vode
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
• Uključite uređaj kao što je opisano u odeljku 4.3.
• Podesite potenciometar (3) za podešavanje
temperature tople vode (VUW)/temperature vode u
rezervoaru (VU) na željenu temperaturu.
Samo za atmoTEC/turboTEC sa integrisanom
pripremom tople vode (izlazna temperatura tople
vode):
– krajnji levi položaj oko
35 °C
– krajnji desni položaj maks.
65 °C.
Samo za atmoTEC/turboTEC sa priključenim
rezervoarom tople vode (temperatura rezervoara):
– krajnji levi položaj oko
15 °C
– krajnji desni položaj maks.
75 °C.
Kod podešavanja željene temperature odgovarajuća
zadata vrednost prikazana je na ekranu (2).
Nakon otprilike pet sekundi gasi se ovaj prikaz i na
displeju se ponovo pojavljuje standardni prikaz (aktuelni
pritisak punjenja sistema grejanja).
c
1
Sl. 4.6 Uključivanje i isključivanje funkcije toplog starta
Funkcija toplog starta se aktivira, tako što potenciometar
(1) na kratko okrenete do kraja (podešenje a) udesno.
Zatim odaberete željenu izlaznu temperaturu tople vode,
npr. podešenje b, vidi poglavlje 4.4.1. Uređaj će prilagoditi
temperaturu održavanja toplote automatski podešenoj
temperaturi tople vode. Temperirana voda kod potrošnje
Vam direktno stoji na raspolaganju; na ekranu treperi
simbol .
Funkcija toplog starta se isključuje, tako što
potenciometar (1) na kratko okrenete do kraja
(podešenje c) ulevo. Simbol se gasi. Na kraju ponovo
odaberite željenu izlaznu temperaturu tople vode, npr.
podešenje b.
Pažnja!
Opasnost od naslaga kamenca.
Ako tvrdoća vode prelazi 20 °dh postavite
potenciometar (3) maksimalno na srednji
položaj.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
11
4 Rukovanje
4.4.3 Potrošnja tople vode
4.5
Podešavanja za grejanje
4.5.1 Podešavanje temperature u polaznom vodu
(bez priključenog regulacionog uređaja)
2
1
1
bar
Sl. 4.7 Ispuštanje tople vode
Samo za atmoTEC/turboTEC sa integrisanom
pripremom tople vode: Kada otvorite slavinu za toplu
vodu (1) na nekom trošilu (umivaonik, tuš, kada itd.),
uređaj se samostalno uključuje i daje Vam toplu vodu.
Uređaj samostalno isključuje pripremanje tople vode
kada zatvorite ventil potrošača. Pumpa će raditi još neko
kratko vreme.
Samo za atmoTEC/turboTEC sa priključenim
rezervoarom tople vode: Ako se voda uzima iz
rezervoara za toplu vodu ili ako temperatura rezervoara
padne ispod podešene vrednosti, uređaj samostalno
prelazi u rad i zagreva vodu u rezervoaru.
Kada se dostigne podešena temperatura u rezervoaru,
uređaj se samostalno isključuje. Pumpa će raditi još neko
kratko vreme.
Sl. 4.8 Podešavanje temperature polaznog voda bez
regulacionog uređaja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Ako nema spoljneg regulacionog uređaja, temperaturu u
polaznom vodu grejanja podesite na zakretnoj sklopci (1)
prema trenutnoj spoljnoj temperaturi. Pritom
preporučujemo sledeće podešavanje:
– Položaj levo (ali ne do kraja) u prelaznom periodu:
Spoljna temperatura oko 10 do 20 °C
– Srednji položaj kod umerene hladnoće:
Spoljna temperatura oko 0 do 10 °C
– Položaj desno kod jake hladnoće:
Spoljna temperatura oko 0 do –15 °C
Kod podešenja temperature se podešena temperaturna
vrednost prikazuje na ekranu (2). Nakon otprilike pet
sekundi gasi se ovaj prikaz i na displeju se ponovo
pojavljuje standardni prikaz (aktuelni pritisak punjenja
sistema grejanja).
U normalnim uslovima zakretna sklopka (1) može da se
podesi do temperature u polaznom vodu grejanja od
75 °C. Ako na Vašem uređaju mogu da se podešavaju
drugačije maksimalne vrednosti, onda je Vaš stručni
serviser izvršio odgovarajuće podešavanje, kako bi
omogućio rad Vašeg uređaja za grejanje sa
odgovarajućim temperaturama polaznog voda.
12
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Rukovanje 4
4.5.2 Podešavanje temperature u polaznom vodu
(pri korišćenju regulacionog uređaja)
Preko leta možete da isključite grejanje, a da i dalje
funkcioniše priprema tople vode.
• Potenciometar (1) za podešavanje temperature
u polaznom vodu grejanja postavite na levi krajnji
položaj.
4.5.4 Podešavanje regulatora sobne temperature ili
regulatora upravljanog prema vremenskim
uslovima
1
1
bar
i
F
P
Sl. 4.9 Podešavanje temperature polaznog voda uz upotrebu
regulacionog uređaja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Ako je Vaš uređaj opremljen regulacijom upravljanom
atmosferskim prilikama ili sobnim regulatorom
temperature, morate da preduzmete sledeće
podešavanje:
• Potenciometar (1) za podešavanje temperature
polaznog voda grejanja podesite u krajnji desni
položaj.
Spoljni regulacioni uređaj automatski podešava
temperaturu u polaznom vodu (informacije o tome
možete da nađete u odgovarajućem uputstvu za
rukovanje).
2
Sl. 4.11 Podešavanje regulatora sobne temperature/regulatora
prema vremenskim uslovima
• Podesite sobni regulator temperature (1), regulator
upravljan atmosferskim prilikama kao i termostatske
ventile grejnih tela (2) prema odgovarajućim
uputstvima ovih delova pribora.
4.6
Prikazi statusa (za održavanje i servisiranje od
strane stručnog servisera)
4.5.3 Isključivanje grejanja (letnji način rada)
2
1
bar
bar
1
Sl. 4.10 Isključivanje grejanja (letnji način rada)
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Sl. 4.12 Prikazi stanja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
13
4 Rukovanje
Prikazi stanja pružaju informacije o radnom stanju
uređaja.
• Prikaze statusa aktivirajte pritiskom na taster „i” (1).
Na ekranu (2) će sada uslediti prikaz odgovarajuće šifre
statusa npr. „S. 4“ za režim rada gorionika. Značenje
najvažnijih šifri statusa možete da pogledate u
tabeli 4.2.
U prelaznim fazama, npr. kod ponovnog pokretanja kod
izostanka plamena, na kratko se prikazuje prijava statusa
„S.”.
• Ponovnim pritiskom na taster „i” (1) vraćate se na
normalni mod.
Prikaz
Značenje
Oznake u režimu grejanja
S. 0
Nema potrebe za toplotom
S. 1
Grejanje polazni vod ventilatora (samo turboTEC plus)
S. 2
Grejanje polaznog voda pumpe
S. 3
Grejanje paljenja
S. 4
Gorionik grejanja uključen
S. 5
S. 7
Naknadni rad ventilatora i pumpe
Grejanje naknadni rad ventilatora (samo
turboTEC plus)
Grejanje za dodatni rad pumpe
S. 8
Preostalo zaporno vreme grejanja
S.31
Aktivan je letnji režim
S. 6
S.34
Zaštita od smrzavanja kod grejanja
Prikazi u režimu za toplu vodu
S.10
Pobuda tople vode
S.14
S.20
Režim rada za toplu vodu gorionik uključen
Prikazi kod režima topli start / priključeni
rezervoar tople vode
Pobuda punjenja rezervoara
S.24
Punjenje rezervoara - uključen gorionik
Tab. 4.2 Šifre statusa i njihovo značenje (izbor)
14
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Rukovanje 4
4.7 Otklanjanje smetnji
Ukoliko nastanu problemi prilikom rada Vašeg zidnog
uređaja za grejanje na gas, sledeće tačke možete sami
da proverite:
Smetnja
Uzrok
Uređaj ne može da se Na strani građevinske konstrukcije zaporni ventil za
pokrene:
gas u dovodu koji je instalisao serviser i/ili zaporni
Nema tople vode,
ventil za gas na uređaju je zatvoren.
grejanje ostaje
hladno.
Zaporni ventil za hladnu vodu je zatvoren.
Otklanjanje
Otvorite oba zaporna ventila za gas (vidi poglavlje 4.2.1).
Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu (vidi poglavlje 4.2.1).
Prekid napajanja strujom sa strane zgrade.
Proverite da li je uskočio nadležni sigurnosni automat tj. da
li je osigurač u redu i da li je utikač za struju pravilno
utaknut u utičnicu za struju. Uređaj se ponovo uključuje
automatski kada se vrati napajanje strujom.
Glavni prekidač na zidnom uređaju za grejanje na
Okrenite glavni prekidač (4, slika 4.1) na „I“ = uklj
gas se nalazi na „0“ = isklj.
(vidi poglavlje 4.3).
Da li je potenciometar za podešavanje temperature Ako imate priključen spoljni uređaj za regulaciju: Okrenite
polaznog voda na zidnom uređaju za grejanje na gas potenciometar za podešenje temperature povratnog voda
okrenuto ulevo, odnosno podešeno na zaštitu od
grejanja do kraja udesno.
smrzavanja (vidi odeljak 4.9)?
Ako nemate priključen spoljni uređaj za regulaciju:
vidi poglavlje 4.5.1.
Pritisak punjenja u sistemu grejanja nije dovoljan
Dopunite vodu u sistem grejanja (vidi poglavlje 4.7.4).
(vidi odeljak 4.7.1).
U sistemu grejanja ima vazduha.
Neka serviser ispusti vazduh iz sistema grejanja.
U postupku paljenja sa javlja smetnja.
Režim rada tople
vode nema smetnji;
Grejanje se ne
uključuje.
Da li su eksterni regulatori (npr. regulator
calorMATIC) pravilno podešeni.
Da uklonite smetnju pritisnite taster za resetovanje najviše
tri puta. Ako se posle toga uređaj ne uključi, morate da
pozovete ovlašćeni servis radi kontrole i otklanjanja
smetnje. (vidi poglavlje 4.7.2).
Pravilno podesite regulator (vidi poglavlje 4.5.4).
Tab. 4.3 Otklanjanje smetnji
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja usled nestručnih
izmena!
Ako i posle otklanjanja smetnje Vaš zidni uređaj
za grejanje na gas i dalje ne funkcioniše
besprekorno, morate da pozovete ovlašćeni
servis radi kontrole i otklanjanja smetnje.
4.7.1 Smetnje zbog nedostatka vode
Uređaj se prebacuje na režim smetnja, ako je prenizak
nivo vode u sistemu grejanja. Ova smetnja je prikazana
kroz šifru greške „F.22” (suvo sagorevanje) odn. „F.23”
ili „F.24”.
Uređaj može ponovo da se pusti u pogon tek kada je
sistem grejanja pravilno napunjen vodom
(vidi poglavlje 4.7.4).
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
15
4 Rukovanje
4.7.2 Smetnje prilikom paljenja
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja usled nestručnih
izmena!
Kod ove prijave greške morate da pozovete za
savet ovlašćeni servis radi kontrole.
1
4.7.4 Napuniti uređaj/sistem grejanja
1
bar
2
Sl. 4.13 Otklanjanje smetnji
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
Kada se gorionik posle tri pokušaja paljenja ne upali,
uređaj ne počinje da radi i uključuje smetnju. Na displeju
se prikazuje šifra greške „F.28” ili „F.29”.
atmoTEC/turboTEC plus:
Dodatno se na displeju pojavljuje prekršteni simbol
plamena (1).
atmoTEC/turboTEC pro:
Dodatno svetli crveni svetlosni signal.
Ponovno automatsko paljenje vrši se tek nakon
manuelnog "uklanjanja smetnje".
• Da uklonite smetnju pritisnite taster za uklanjanje
smetnji (2) i držite ga pritisnutog oko jedne sekunde.
Pažnja!
Opasnost od oštećivanja usled nestručnih
izmena!
Ako se Vaš zidni uređaj za grejanje na gas
i nakon trećeg pokušaja otklanjanja smetnji ne
uključuje, morate se posavetovati sa ovlašćenim
servisom radi kontrole uređaja.
4.7.3 Smetnje u odvodu dimnih gasova
Svi uređaji atmoTEC/turboTEC opremljeni su spravom za
kontrolisanje odvoda dimnih gasova. Pri nepravilnom
radu odvoda dimnog gasa uređaj se isključuje.
- Na ekranu uređaja atmoTEC/turboTEC plus javljaju se
simboli i .
- Kod uređaja atmoTEC/turboTEC pro stalno svetli
crveni LED signal.
- Kod svih uređaja javlja se poruka o grešci:
atmoTEC: F.36
turboTEC: F.33
16
bar
2
Sl. 4.14 Proverite pritisak punjenja sistema grejanja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
• Pre puštanja u pogon proverite pritisak punjenja
uređaja na displeju (1) ili na manometru (2). Za
pravilan rad sistema za grejanje pritisak punjenja na
displeju kod hladnog uređaja treba da iznosi između
1,0 i 2,0 bara (na manometru se tada kazaljka nalazi
u svetlosivom području). Ako pritisak punjenja iznosi
manje od 0,8 bara (kazaljka manometra je u tom
slučaju u tamnosivom području), pre stavljanja
u pogon mora se dopuniti voda.
Napomena!
Prikaz pritiska sistema na displeju funkcioniše
samo ako je uređaj priključen na struju
i uključen!
Napomena! (samo za atmoTEC/turboTEC sa
priključenim rezervoarom tople vode)
Slavina za punjenje nije deo uređaja. Slavinu
mora da instališe Vaš ovlašćeni servis na strani
ugradnje!
Ako se sistem grejanja proteže kroz više spratova, tad
mogu biti potrebne i veće vrednosti pritiska vode
u sistemu. O tome se raspitajte kod vašeg servisera.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
Rukovanje 4
Pažnja!
Opasnost od oštećenja zidnog uređaja za
grejanje na gas.
Za punjenje sistema grejanja upotrebljavajte
samo čistu vodu iz vodovoda.
Nije dozvoljeno dodavanje hemijskih sredstava
kao npr. sredstva protiv zamrzavanja i korozije
(inhibitori).
To može izazvati oštećenja na zaptivačima
i membranama i dovesti do pojave šumova
u toku grejanja.
Ne preuzimamo odgovornost za ovakva
oštećenja ili posledice takvih oštećenja.
Za punjenje i dopunjavanje sistema grejanja možete da
upotrebljavate vodu iz vodovodne mreže. U izuzetnim
slučajevima se javlja kvalitet vode koji pod određenim
uslovima nije pogodan za punjenje sistema za grejanje
(jako korozivna ili tvrda voda). U takvom slučaju se
obratite ovlašćenom servisu.
Prilikom punjenja sistema postupite na sledeći način:
• Otvorite ventile na grejnim telima (termostatske
ventile) na uređaju.
4.8
Stavljanje van pogona
bar
1
Sl. 4.15 Isključivanje uređaja
(ovde prikazan: atmoTEC/turboTEC plus)
• Da potpuno isključite Vaš zidni uređaj za grejanje na
gas, postavite glavni prekidač (1) u poziciju „0”.
Pažnja!
Naprave za zaštitu od smrzavanja i kontrolne
naprave aktivne su samo ako se glavna sklopka
uređaja nalazi u položaju „I” i ako je uređaj
spojen na električnu mrežu.
Da bi ove bezbednosne naprave ostale aktivne Vaš zidni
uređaj za grejanje na gas treba da uključujete
i isključujete preko spoljneg regulatora (o tome ćete naći
informacije u odgovarajućim uputstvima za rukovanje).
1
Slika 4.15 Slavina za punjenje
• Polako otvorite slavinu za punjenje (1) i punite vodu
sve dok na ekranu ne bude dostignut potreban pritisak
sistema.
• Zatvorite slavinu za punjenje (1).
• Odzračite sve radijatore.
• Nakon toga proverite na ekranu pritisak vode
u sistemu i po potrebi dopunite vodom.
Napomena!
U slučaju kada je uređaj duže vreme isključen
(npr. za vreme godišnjeg odmora) treba dodatno
da zatvorite i zaporni ventil za gas i zaporni
ventil za hladnu vodu.
S tim u vezi obratite pažnju i na napomene
o zaštiti od smrzavanja u odeljku 4.9.
Napomena!
Zaporne naprave ne spadaju u obim isporuke
vašeg uređaja. Njih instališe vaš serviser na
strani grejanja. Serviser treba da Vam objasni
položaj i rukovanje ovim delovima.
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
SRB
17
4 Rukovanje
4.9 Zaštita od niskih temperatura
Sistem za grejanje i cevi za vodu su dovoljno zaštićeni
od smrzavanja ako je uređaj za grejanje uključen tokom
perioda niskih temperatura i kada ste odsutni i ako su
prostorije dovoljno zagrejane.
Pažnja!
Naprave za zaštitu od smrzavanja i kontrolne
naprave aktivne su samo ako se glavni prekidač
uređaja nalazi u položaju „I” i ako je uređaj
spojen na električnu mrežu.
4.9.1 Funkcija zaštite od smrzavanja
Zidni uređaj za grejanje na gas je opremljen funkcijom
za zaštitu od zamrzavanja:
Kada temperatura u polaznom vodu grejanja pri
uključenoj glavnoj sklopci padne ispod 5 °C, uređaj se
automatski uključuje i zagreva unutrašnji krug uređaja
na oko 30 °C.
Pažnja!
Opasnost od smrzavanja delova celokupnog
sistema.
Funkcijom zaštite od smrzavanja ne može se
obezbediti protok kroz celokupni sistem
grejanja.
4.9.2 Zaštita od zamrzavanja putem pražnjenja
uređaja
Druga mogućnost zaštite od smrzavanja se sastoji od
potpunog pražnjenja sistema grejanja i uređaja. Pri tome
mora kompletno da se isprazne i sistem grejanja i uređaj.
Svi cevovodi za hladnu i toplu vodu u kući i u uređaju
moraju da budu ispražnjeni.
Posavetujte se o tome sa vašim serviserom.
4.10
Održavanje i servisna služba
Kontrola/Održavanje
Uslov za trajnu radnu pripravnost i sigurnost u radu,
pouzdanost i dug vek trajanja predstavlja godišnja
kontrola/održavanje uređaja od strane servisera.
Opasnost!
Opasnost od materijalnih šteta i povreda ljudi
usled nestručnog rukovanja!
Nikada nemojte da pokušavate da sami vršite
radove na održavanju ili popravci Vašeg zidnog
uređaja za grejanje na gas.
Za to angažujte ovlašćenog servisera.
Preporučujemo Vam da zaključite ugovor
o održavanju.
Neodržavanje uređaja može ugroziti radnu
pripravnost uređaja i dovesti do materijalne
štete i povređivanja ljudi.
Redovnim održavanjem se postiže optimalni stepen
efikasnosti, a time i ekonomičan rad Vašeg zidnog
uređaja za grejanje na gas.
Servisna služba
Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo
puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista.
U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve
eventualne popravke na uređaju sme da obavlja
isključivo ovlašćeni servis.
Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim
mestima ili u Predstavništvu preduzeća Vaillant GmbH,
Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici:
www.vaillant.co.yu
18
Uputstvo za rukovanje za uređaje atmoTEC pro/atmoTEC plus i turboTEC pro/turboTEC plus, 0020029232_01
0020029232_01 HRSISRB 062007
Radnička 59
11030 Beograd
Republika Srbija
fax: 011/2544-390
011/3540-050, 3540-250, 3540-466
www.vaillant.co.yu
[email protected]
Download

Uputstva za rukovanje Uputstva za rukovanje atmoTEC