Dodatak prriručniku zaa Računarsttvo i informaatiku
Pojašnjenja i definicije ...
. 2
Deinstalirannje programaa ...3
Instaliranje novih prograama ...4
Instaliranje novih uređajja ...5
Windows 7 i korisnički nalozi...5
Pravljenje rrezervne kopije –Bekap ....7
Instalacija W
Win 7 ...11
1 Šta je Wind
dows Registtry?
Windows R
Registry je ceentralna bazaa Windowsa, koja sadrži važne
v
sistem
mske i program
amske podatk
ke od koje
zavisi cjelokkupno funkccionisanje sisstema i installiranih aplikaacija.
Što je partiicija?
Particije suu logički dijeelovi diska koji
k se ponaašaju kao po
otpuno zaseb
bni diskovi. Npr. ako vaaš Windowss
pokazuje haard diskove C:
C i D:, a znaate pouzdanoo da u računaru imate sam
mo jedan dissk, to znači da
d je taj diskk
podijeljen nna dvije partticije. Particcija je fizičkki dio hard diska
d
koji op
perativni sisttem tretira kao
k posebnuu
jedinicu. Daa biste na harrd disku kreiirali particijuu morate biti prijavljeni kao
k administrrator.
CKUP?
Šta je BAC
Backup je pproces pravljjenja rezervn
nih kopija vaažnih podataaka koji se nalaze
n
na nekkom računarru. Rezervnee
kopije se m
mogu skladišštiti na spolj
ljnim (eksterrnim) hard diskovima,
d
optičkim
o
meedijima ili na
n USB flešš
drajvovima.. Ipak, najsiggurnije je daa se rezervnee kopije sklad
dište na neko
om udaljenoom serversko
om računaru,,
koji je posvvećen samo toom poslu – sigurnom
s
sklladištenju po
odataka. Podaaci mogu bitti datoteke ili/i programi..
Rezervni-sigurnosni (baackup) podacci se obično ttrebaju držatti na više mjeesta radi bolj e sigurnosti.
IRQ i DM
MA
Da bi se obaavljao singroonizovani prrenos podatak
aka ( ne samo
o među vanjskim uređajiima i proceso
ororom već i
među progrramima) korriste se različčite program
mske tehnike a najčešće su
s prekidne rutine i direektan pristupp
memoriji.
IRQ (inerrrupt request)) je zahtjev
v za prekid rada progrrama. Nako
on primljenoog zahtjeva za
z prekidom
m
mikroprocesor završavaa tekuću instrrukciju (zausstavlja glavn
ni program), pamti
p
tekućee i prelazi naa program zaa
obradu prekkida (prekidnni program).
DMA (Direect Memoryy Access) dirrektni pristupp memoriji služi
s
za brzi prenos podaataka između
u operativnee
memorije i ulazno – izllaznih uređajja, bez učešćća mikroproccesora, DMA
A prenosom uupravlja possebno kolo –
DMA kontoorler.
krenuti (vid
djeti) sve module
m
Co ntrol
Kako pok
Panela?
Izborom All Control Pannel items
Kako sazn
nati perforrmanse Vaššeg računaara i
pojedinih u
uređaja?
Izborom staavke System
m u Control panelu, dobbijate
osnovne ppodatke, a potom Deevice Menaagera
omogućuje da vidite posstavke pojed
dinačnih uređđaja
2 Deinstaliranje programa
Kliknite na “Start” dugme. Zatim kliknite na “Control Panel” i izaberite stavku “Programs” i zatim
“Programs and Features”.
U Control Panelu birate Programs/Unistal
Izaberite program koji želite da deinstalirate i kliknite na “Uninstall”. Ako je potrebno ukucajte
administratorsku lozinku.
Samo izuzetno se koristi ručno manuelno deinstaliranje. Ovakvo, manualno deinstaliranje
programa znači brisanje fajlova.
Preporuka je da prije postupka manuelne deinstalacije napravite bekap bitnih fajlova. Razlog je što
pri brisanju fajlova i programa na ovaj način može doći do gubitka sistemskih fajlova, a moguće je i
da se razdesi Registry baza.
Nakon toga možete pristupiti ručnom brisanju fajlova programa. Ako se nakon brisanja programa
jave neke greške, uvek možete iskoristiti system restore i povratiti računar u stanje pre brisanja
fajlova
3 Instaliranje novih programa
1. Ulogujte se na vaš računar kao administrator.
2. Ako se program nalazi na disku ubacite ga u vaš DVD. Većina programa sama pokreće
dijalog prozor sa instrukcijama za instalaciju softvera nakon ubacivanja diska. Ako se
početni prozor nije pojavio, pretražite sadržaj diska, obično se fajl instalacije naziva
“Setup.exe”, ili “StartUp.exe”, ili “Install.exe”. Kliknite dvaput na fajl ne bi li ste pokrenuli
instalaciju programa.
3. Ako je program potrebno preuzeti sa Interneta, posjetite oficijelni sajt sa linkom za
preuzimanje programa. Sada je potrebno kliknuti na link za preuzimanje nakon čega se
pojavljuje dijalog.
Kliknite na “Open” ili “Run” ako želite da instalirate program odmah nakon završetka
preuzimanja ili “Save” ako hoćete da preuzmete program i da ga instalirate kasnije.
Ako preuzimate program sa neoficijelnog sajta, najbolje bi bilo da odaberete opciju “Save” i
da nakon preuzimanja skenirate fajl vašim antivirus programom.
Kada ste obavili provjeru kliknite dvaput na fajl kako biste pokrenuli instalaciju programa.
4. Ako je program dostupan, instalirajte ga sa mreže. Ovo može biti slučaj, na primer, sa
softverom firme u kojoj radite. Kliknite na Windows Start dugme izaberite stavku Control
Panel. Odatle izaberite stavku “Programs” i zatim “Programs and Features”. Izaberite
“Install a Program From the Network” u lijevom meniju. Izaberite program koji želite da
instalirate i kliknite na “Install”.
Priije nego što u praksi provedete ovu proceduru pogledajte šta Windowsi preporučuju za instalaciju novih
programa
idite korak po korak:
Control panel
Programs
How to install programs
dobijete prozor kao ovaj
potražite (pročitate) objašnjenja
(o instalaciji sa CD ili interneta;
slična onim datim gore)
4 Instaliranje novih uređaja
Šta su drajveri?
Drajver (Driver, Device Driver) je program koji omogućava drugom programu (operativnom sistemu
najčešće) da komunicira sa hardverskim uređajem (grafička kartica, modem itd.).
Drajver sadrži instrukcije i informacije kako da se neki hardver kontroliše, te kako njemu pristupiti. Bez
drajvera računar ne bi mogao raditi, Windows dolazi sa velikom bazom osnovnih drajvera koji omogućavaju
komunikaciju između softvera i hardvera. Drajver možemo nazvati posrednikom između hardvera i softvera.
Kako instalirati drivere za nove uređaje
Kada povežete novi uređaj s računarom, Windows 7 će ga automatski pokušati instalisati umjesto vas te će
vas obavijestiti ako ne može pronaći upravljački program (driveri) za taj uređaj.
Da bi Windows mogao tražiti upravljački program za uređaj na internetu, računar mora biti povezan s
internetom. Da biste provjerili je li računalo povezano s internetom, otvorite web-browser i pokušajte
pristupiti nekoj web-lokaciji. Ako privremeno niste povezani, pričekajte da se ponovno povežete s
internetom, a zatim pokušajte ponovo instalirati uređaj.
Ako je uređaj isporučen sa softverskim diskom, taj disk možda sadrži i potrebne drajvere, pa pokušajte
ubaciti disk koji ste dobili uz uređaj, a zatim slijedite upute za instalaciju softvera.
Windows 7 i korisnički nalozi
Standardni i Administratorski nalog
Jedan računar više korisnika. Preporuka je da se svakom korisniku napravi zaseban račun unutar Windows-a.
Na taj način svaki korisnik može podesiti svoju radnu površinu, programe, korisničke datoteke, dokumente
itd. Prednosti višestrukih računa su i posebna dopuštenja po korisniku koja se nakon otvaranja korisničkog
računa mogu definirati od strane administratora.
Prije otvaranja korisničkog naloga moramo znati razlike:
Standardni nalog je tip naloga za običnog korisnika koji koristi računar za obavljanje nekog svakodnevnog
posla. Standardni korisnik može pokretati programe, konfigurirati izgled radne površine itd. Na ovaj se nalog
može uključiti roditeljska zaštita koja dolazi sa Windows 7.
Administratorski nalog je tip naloga koji ima ovlasti da radi i neke sistemske izmjene. Mogu otvarati nove
korisničke naloge i uređivati postojeće. Administrator ima pristup svakom djelu računara.
Vidimo da je administratorski nalog puno jači. U isto vrijeme standardni nalog je puno sigurniji za
svakodnevno korištenje jer za svaku izmjenu morate upisati administratorsko korisničko ime i lozinku.
Stvaranje novog naloga
Prođimo sada stvaranje korisničkog
naloga korak po korak. Za otvaranje
korisničkog naloga morate biti logirani
kao administrator.
1. Kliknite na Start i odaberite
Control Panel
2. Kliknite na link Add or remove
user accounts
5 3. Odaberite Create a new account
4. Upišite ime novog korisnika (u našem slučaju Test)
5. Sada odaberite da li želite stvoriti administratorski ili standardni nalog za korisnika
6. Kliknite na Create Account dugme
Nalog je sada stvoren i prikazuje vam se opet početni ekran u kojem su svi korisnici. Ovaj korisnik još nema
dodijeljenu lozinku.
Uređivanje korisničkog naloga
Da bi uredili korisnički nalog jednostavno kliknite na ikonu novostvorenog korisnika. Dobit ćemo popis
stvari koje možemo dodavati i uređivati kod svakog korisnika.
Krenimo redom:
Change account name je opcija za promjenu imena korisnika. Jednostavno upišite drugo ime i kliknite na
dugme Change name.
Create a password dodaje lozinku korisničkom nalogu. Ovo je opcija koju morate odmah napraviti po
otvaranju naloga inače korisnički nalog ostaje otvoren za svakoga. Upišite željenu lozinku i ponovno je
upišite da je potvrdite. Treći tekstualni okvir služi da upišete natuknicu za vašu lozinku koji će vas posjetiti
na lozinku u slučaju da je zaboravite. Ovo polje je neobavezno. Kliknite na dugme Create password i vaš
nalog je sada zaštićen lozinkom.
Change the picture služi za promjenu ikone korisničkog naloga. Kliknite na ikonu koja vam se sviđa i
kliknite na Change picture dugme.
Set up Parental Controls omogučava administratorima da uvedu zabrane standardnim korisnicima. Ova
opija služi roditeljima da ograniče vrijeme korištenja računara djeci, zabrane im korištenje programa itd.
Change the account type korisnimo kada želimo promijeniti tip korisničkog naloga. Pruža nam se opcija da
standardnog korisnika unaprijedimo u administratora ili da administratora degradiramo u standardnog
korisnika.
Delete the account briše korisnički nalog. Ovdje imamo dvije opcije na raspolaganju. Delete files briže sve
korisničke podatke sa diska i korisnički nalog. Keep files ostavlja fizički mape i dokumente na disku ali
briše korisnički nalog i njega više ne možete koristiti.
6 Pravljenje rezervne kopije –Bekap
Bekap se radi planski ili u slučaju zamjene računara ili pada operativnog sistema. Najbolje je napraviti spisak
bitnih podataka i njihovih lokacija, takođe bitno je da unapred odlučite želite li da pravite bekap podataka sa
jedne particije hard diska na drugu, da li želite da pravite bekap na spoljašnji hard disk ili možda na deljenu
lokaciju kroz lokalnu mrežu.
Bekap opcije se nalaze u Control panelu.
Kada izaberemo opciju Backup And Restore, sledeće što vidimo je izbor između pravljenja sistemskog
imidža, restauracije fajlova iz postojećeg bekapa ili pravljenje novog bekapa.
U situaciji kad bekap pravimo prvi put izabraćemo Set up backup.
7 Potom će se pojaviti ekran kao na slici, a koji prikazuje pripremu i indeksiranje fajlova koji se nalaze na hard
disku računara.
Sljedeća faza jeste izbor lokacije na kojoj će se bekap napraviti. Da ponovim to može biti druga particija
istog hard diska, spoljašnji hard disk ili unapred pripremljena deljena lokacija na drugom računaru u lokalnoj
mreži ili npr. NAS uređaju (Network Area Storage).
Ukoliko se odlučimo da bekapujemo podatke na deljenoj lokaciji na lokalnoj mreži, onda je neophodno
ubaciti mrežnu putanju do te lokacije kao i pristupne podatke za tu lokaciju. Više o pripremi Windowsa za
deljenje foldera kroz lokalnu mrežu ćete moći da čitate u sledećem članku.
Ukoliko se odlučimo za bekapovanje na spoljašnji hard disk potrebno je isti izabrati.
8 Sljedeći korak podrazumjeva izbor preporučene Windows bekap konfiguracije ili izbor pojedinačnih fajlova
prema našoj želji.
Preporuka je ova druga opcija, obzirom da daje više prostora za izbor podataka koje želimo da sačuvamo.
Posle toga slijedi izbor podataka koji će se čuvati u bekapu.
9 Preporuka je da se bekapuju svi podaci iz korisničkog naloga, kao i mailovi, firefox bookmarks, mail history,
sve biblioteke itd.
Potom je neophodno izabrati raspored bekapa.
Taj raspored može biti jednokratan, ali se može i automatizovati u određeno vrijeme, određenim danima u
nedelji. Ovaj tip se načešće koristi ukoliko postoji mrežna lokacija za bekap ili ukoliko kojim slučajem imate
spoljašnji hard disk stalno priključen na računar.
Bekap je najbolje izvršavati makar jednom nedeljno u vrijeme slabe iskorišćenosti računara i mreže, najbolje
van radnog vremena ili ukoliko ste kućni korisnik u vrijeme kada ne koristite računar.
10 Instalacija W
Win7 Podešavanjje BIOS-a: Predradnja neophodna
n
zaa učitavanje i start instalaacije
Sveznadarr Pri paljenju računara
pritišćete du
ugme
“Delete” na tastaturi
(postoji mog
gućnost da
jje potrebno da koristite
neko drugo dugme koje
zavisi od proizvođača,
a dobićete obavjest
o
pri
paljenju raččunara)
obavjest kojji taster
trebate korisstiti za pozivv
BIOS-a
Nakon togaa otvoriće vam
m se ovakav ili sličan proozor (zavisi od
o BIOS-a) i pronađite ppolje “Boot“
Kada pronaađete polje “B
Boot” trebatee da postavitee kada će kojji uređaj da se
s starta (kojji uređaj sadrrži startne
programe i operativni siistem, obično
o se kaže kojji uređaj će biti
b starni- bu
utabilan) kojii se butuje.
Poredajte urređaje da se butuju
b
ovim redom (CD--ROM, HDD
D – c:)
Nakon
N
što porređate kojim redom će štaa da se
bu
utuje kliknitee dugme F100 i kliknite “E
Enter” da bi
ste potvrdili vaše promjenee u BIOS-u.
(u
ustvari treba da napustite BIOS pa je moguća
m
i
drrukčija proceesura- QUIT....)
11 Instalacija Win7 Sveznadar Sada počinje stvarno instaliranje Windowsa 7
Potrebno vrijeme za instalaciju je od 10-tak minuta do pola sata. što zavisi od konfiguracije računara na koji
se instališe OS.
Nabavite DVD koji sadrži Windows
• Upalite računar, i ubacite DVD sa Windowsom 7 u DVD drajver
• Potom će te dobiti ekran na kojem računar traži da kliknete bilo koju tipku kako bi otpočeo
instalaciju.
• Posle klika bilo kojeg dugmeta počeće učitavanje fajlove sa DVD-a.
•
Pustite neka sve ide svojim tokom dok ne dođe do sljedeće slike.
Potom standrdno klik na “Next”.
12 Instalacija Win7 Sveznadar Potom “Install now”. Posle klika za početak instalacije, potrebno je malo sačekati.
Na ovom koraku potrebno je izabrati verziju Windowsa 7 koju ste kupili. Po izabiru kliknite “Next”.
13 Instalacija Win7 Sveznadar Na ovom koraku potrebno je prihvatiti uslove korišćenja. Kliknite na “I accept the license terms”, a zatim
“Next”.
Kako bi započeli proces instalacije kliknite na “Custom (advanced)”.
Ovo znači novu instalaciju (Upgrade bi očigledno bila dogradnja neke ranije verzije)
14 Instalacija Win7 Sveznadar U ovom koraku potrebno je napraviti particije.
Najjednostavnije je da disk podjelite na dva dijela: dvije particije.
Podjela HDDa se vrši tako što kliknete na “New” pa zatim izaberete željenu veličinu particije. Taj proces
ponovite 2 puta. Zatim izaberite particiju koju ste prvu napravili i kliknite “Next”.
U ovom koraku započinje proces instalacije. Kada ovaj proces završi, otpočeće proces u kojem je potrebno
da podesite osnovne parametre.
15 Instalacija Win7 Posle završene instalacije pojaviće vam se ovaj prozor.
Sljedeći korak je da podesite osnovne parametre.
Unesite ime vas i vašeg računara.
16 Sveznadar Instalacija Win7 Na ovom koraku odabirate da li želite da vam se Windows sam obnavlja (Update)
Izaberite “Use recommended settings”.
Nakon toga izaberete (podesite) vremensku zonu:
Nakon izbora zone klikom na Next preostaje da podesite mrežu:
17 Sveznadar Instalacija Win7 Ako niste sigurni izaberite Home network (kasnije ćete moći promjeniti mrežu po potrebi).
izvršiće se provjera vaše mrežne konekcije:
Sveznadar Ako je sve u redu Ovo je završni proces. Sačekajte oko 3 minuta i vaš Windows 7 je spreman za korišćenje.
I tako ste (vjerovatno) uspješno završili instalaciju Windows 7.
18 
Download

Dodatak pr Pojašnjenja Deinstaliran Instaliranje