PRIRUČNIK O RUKOVOĐENJU SUDOM I PROCEDURALNIM POSTUPCIMA
SUDSKI SAVET KOSOVA
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS
SUDSKI SAVET KOSOVA
KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
PRIRUČNIK
O RUKOVOĐENJU SUDOM I
PROCEDURALNIM POSTUPCIMA
PROGRAM MODEL SUDOVA
April, 2010
Ovaj Priručnik je izrađen u okviru Programa Podrške Pravosuđu Kosova, uz pomoć Agencije SAD-a za
međunarodni razvoj i realizovan je od strane Nacionalnog Centra za Državne Sudove.
1
2
IZJAVLJIVANJE NEODGOVORNOSTI
Ovaj Priručnik ima za cilj da objasni primenjive politike pružanja opštih uputstava i odgovore na obična pitanja
vezane za upravljanje sudom i proceduralne postupke. Priručnik će služiti kao referentni dokument i ne
zamenjuje nijedan zakon, uredbu ili bilo koji drugi podzakonski akt na Kosovu, koji reguliše pitanja koja su
ovde objašnjena.
3
4
SADRŽAJ
UVOD ...........................................................................................................................................9
POGLAVLJE I - RUKOVODSTVO SUDA ............................................................................ 13
I DEO - PREDSEDNIK SUDA........................................................................................................................... 14
II DEO - ADMINISTRATOR SUDA ................................................................................................................ 19
III DEO - KOLEGIJUM SUDIJA......................................................................................................................... 25
IV DEO - ORGANIZACIJA SUDA ................................................................................................................. 27
POGLAVLJE II - LJUDSKI RESURSI ...................................................................................... 31
I DEO - REGRUTACIJA I ZAPOŠLJAVANJE ................................................................................................. 33
II DEO - OBUKA................................................................................................................................................. 38
III DEO - RADNO VREME ZA SUDIJE I OSOBLJE SUDA .......................................................................... 40
IV DEO - ODMORI I ZAMENE SUDIJA I RADNIKA SUDA ..................................................................... 42
V DEO - OCENIVANJE IZVODLJIVOSTI .................................................................................................... 47
VI DEO - DISCIPLINA ....................................................................................................................................... 52
VII DEO - PREKID RADNOG ODNOSA...................................................................................................... 60
POGLAVLJE III CENTRALNA KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA ..... 65
I DEO - ŠEF KANCELARIJE .............................................................................................................................. 67
II DEO - PRIJEM PREDMETA ............................................................................................................................ 69
III DEO - ZADUŽIVANJE PREDMETIMA ...................................................................................................... 72
IV DEO - KONTROLA I ODRŽAVANJE REGISTRA.................................................................................. 73
V DEO - UPRAVLJANJE I KONTROLA DOSIJEA PREDMETA ............................................................... 78
VI DEO - KRETANJE PREDMETA UNUTAR SUDA .................................................................................. 80
VII DEO - NADGLEDANJE I IZVEŠTAVANJE NEREŠENIH PREDMETA............................................... 85
VIII DEO - PLAĆANJE SUDSKE TAKSE ........................................................................................................ 89
IX DEO - ARHIVIRANJE ................................................................................................................................... 90
POGLAVLJE IV KANCELARIJA ZA PRAVNU PODRŠKU ................................................. 93
I DEO - RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA PRAVNU PODRŠKU ...................................................... 94
II DEO - RASPRAVE ........................................................................................................................................... 95
III DEO - SASTAVLJANJE I PREVOD SPISA .................................................................................................. 97
IV DEO - NADGLEDANJE I IZVEŠTAVANJE NEREŠENIH PREDMETA ............................................... 98
POGLAVLJE V - KANCELARIJE ZA FINANSIJE I LOGISTIKU ...................................... 103
I DEO - RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA FINANSIJE ...................................................................... 105
II DEO - PROCESUIRANJE UPLATA/ISPLATA .......................................................................................... 106
III DEO - BUDŽETSKE ODGOVORNOSTI ............................................................................................... 111
IV DEO - RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA LOGISTIKU .................................................................. 113
V DEO - OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL ............................................................................................ 114
POGLAVLJE VI - KANCELARIJA JAVNOG INFORMISANJA ......................................... 119
I DEO - KOORDINATOR ZA JAVNO INFORMISANJE ......................................................................... 120
II DEO - ODNOSI S MEDIJIMA ..................................................................................................................... 123
III DEO - ODNOSI S JAVNOŠĆU ................................................................................................................. 128
IV DEO - ODNOSI SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA U PRAVNOM SEKTORU .................... 136
5
OPŠTE PREPORUKE ............................................................................................................. 139
DODATAK 1 - SPISAK RECENZENTA I SARADNIKA ................................................... 143
DODATAK II - OPIS POSLOVA .......................................................................................... 145
DODATAK IIIOBRASCI ........................................................................................................ 151
6
LISTA PROTOKOLA
POGLAVLJE I - RUKOVODSTVO SUDA
Protokol I – A
Protokol I – B
Periodični sastanci Kolegijuma
Nedeljni sastanak predsednika i administratora suda
POGLAVLJE II - LJUDSKI RESURSI
Protokol II – A
Protokol II – B
Protokol II – C
Protokol II – D
Protokol II – E
Protokol II – F
Protokol II – G
Protokol II – H
Protokol II – I
Protokol II – J
Protokol II–K
Protokol II-L
Protokol II-M
Protokol II–N
Protokol II–O
Procedure regrutacije
Procedura za odbor kandidata
Godišnja procena potreba za obukama
Sastavljanje spiska dežurnih radnika
Uvodni sastanak u ocenivanju izvodljivosti
Periodični sastanak za ocenivanje izvodljivosti
Godišnje formalno ocenjivanje izvodljivosti
Izveštavanje disciplinskih prekršaja
Postupci disciplinske komisije
Žalbeni postupak pred Komisijom za žalbe
Žalbeni postupak na prvom stepenu pred Komisijom za žalbe
Razrešnje zaposlenog
Neprodužavanje radnog ugovora
Ostavka za radnika
Uverenje o radu
POGLAVLJE III CENTRALNA KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA
Protokol III–A
Protokol III - B
Protokol III-C
Protokol III–D
Protokol III – E
Protokol III – F
Protokol III – G
Protokol III – H
Protokol III-I
Protokol III–J
Protokol III-K
Protokol III-L
Protokol III-M
Protokol III-N
Protokol III-O
Protokol III-P
Protokol III–Q
Protokol III-R
Protokol III-S
Protokol III-T
Protokol III-U
Protokol III-V
Protokol III-X
Prijem podnesaka sa automatskim pečatom
Prijem podnesaka ručnim pečatom
Knjiženje podnesaka i predmeta
Formiranje novih predmeta
Uvođenje evidencija u registar
spravljanje grešaka
Knjiženje rešenih predmeta
Kontrola registara
Zaključivanje registara
Godišnje prenošenje nerešenih predmeta
Evidencija postupaka i podnesaka
Klasifikacija predmeta
Revizija predmetnih fascikli
Provera sadržaja dosijea predmeta za transfer ili arhiviranje
Povlačenje predmeta iz CKUP-a
Vraćanje dosijea u CKUP
Kontrola vremenskih rokova sistemom index kartice
Tok predmeta od CKUP do sudije
Priprema za saslušanja i rasporedaza saslušanje
Redovna identifikacija stanja predmeta i njihovog kašnjenja
Preduzimanje mera od strane drugih institucija
Statistički izveštaj o nagomilanosti predmeta
Uništenje i arhiviranje predmeta
7
POGLAVLJE IV KANCELARIJA ZA PODRŠKU
Protokol IV-A
Protokol IV-B
Protokol IV-C
Protokol IV-D
Protokol IV-E
Procedura za određivanje sudskog sekretara za raspravu
Postupak za dodeljivanje prevodilaca, stručnih saradnika, odnosno sudskih
sekretara za pomoć sa spisama
Redovna identifikacija statusa predmeta i kašnjenja
Zahtev za status akcija preduzetih od strane drugih institucija
Izveštaj o usklađenosti vremenski standard
POGLAVLJE V - KANCELARIJE ZA FINANSIJE I LOGISTIKU
Protokol V-A
Protokol V-B
Protokol V-C
Protokol V-D
Protokol V-E
Protokol V-F
Protokol V-G
Protokol V-H
Protokol V-I
Protokol V-J
Protokol V-K
Protokol V-L
Protokol V-M
Protokol V-N
Procesuiranje naplata u sudu ispod 5€
Procesuiranje isplata sudu iznad 5€
Procesiranje uplata od strane suda
Procesiranje proceduralnih troškova depozita i garancije
Povratak proceduralnih troškova depozita i garancija
Sitnina
Zahtev budžeta
Održavanje IT opreme
Ostale IT službe
Održavanje vozila
Upotreba vozila
Procena i zahtev za nabavku
Distribucija zaliha unutar suda
Obezbeđenje
POGLAVLJE VI - KANCELARIJA JAVNOG INFORMISANJA
Protokol VI-A
Protokol VI-B
Protokol VI-C
Protokol VI-D
Protokol VI-E
Protokol VI-F
Protokol VI-G
Protokol VI-H
Protokol VI-I
Protocol VI-J
8
Zahtev za obavljanje intervijua s Predsednikom suda ili sudijom
Organizacija press konferencija
Saopštenje medija
Informativni materijali
Zahtev za pristup sudskim raspravama
Zahtev za sastanak “Otovreni dan”
Zahtev za pristup službenim dokumentima
Kutija za predloge
Sastanci sa zainteresovanim stranama
Pismena komunikacija sa zainteresovanim stranama
UVOD
Ovaj priručnik o rukovođenju sudom i proceduralnim postupcima, je izrađen i
objavljen uz finansiijsku pomoć Agencije SAD-a za međunarodnih razvoj (USAID), u
okviru Programa „Model Sudova“ realizovan od strane – Nacionalnog Centra za
Državne Sudove (NCSC). USAID je 10 godina neprekidno pomagao osnivanje i
ojačanje nezavisnog sudstva i implementaciju savremene prakse u rukovođenju suda.
Putem Programa Model Sudova, USAID Program za Podršku Pravosuđu Kosova,
radio je sa osobljem sudova i Sekretarijatom Sudskog Savtea Kosova još od
2007.godine da bi poboljšao efikasnost, nezavisnost, transparentnost i
profesionalizam u rukovođenju sudovima i proceduralnim postupcima u sudovima na
Kosovu.
I nakon deset godina hitnog tranzicionog sistema sudstva, još uvek su prisutne
organizacioni neusklađenosti i nedostatakom resursa koji da sistemu sudstva na
Kosovu prave smetnje i izazove.Administrativne i pomoćne službe sudova na Kosovu
nisu strukturirane na funkcionalan, efikasan i transparentan način. Zakonski propisi
koji regulišu strukturu sudova i njihov rad, usvojeni su još 70-tih i početkom 80-tih
godina,i nisu adekvatni za rad modernih sudova. U nedostatku jednog referentnog
materijala koji bi pomagao prilagođavanje starog zakonskog okvira današnjoj
modernoj stvarnosti sudova na Kosovu, zakonski okvir je u velikoj meri ignorisan,
što je rezultiralo razvojem različitih praksa pravosuđa širem sudstva na Kosovsku.
Sudski Savet Kosova i njegov Sekretariat su zadnje vreme pokrenuli i usvojili nova
pravila i uputstva u cilju regulisanja pojedinih specifičnih pitanja sudstva.Iako su
izmene uvedene u svakodnevni rad sudova, ipak je neophodno dalje prilagođavanje sa
jednom širom dinamikom postupaka sudova na Kosovu.
Sudski Savet Kosova je podržao Program „Model Sudova“ kao jedan mehanizam koji
će kroz testiranje i administrativno prakse suda, razvijati okvire i stvoriti
pretpostavke za veću efikasnost rada sudova na Kosovu i omogućiti bolji pristup
praksi u odnosu na javnost i građane. Program „Model Sudova“ ostvaruje se u
partnerstvu sa sudovima koji su odabrani kao uzor sa Sudskim Savetom Kosova, u
cilju da u okviru sadašnjeg važećeg zakonoskog okvira, koji reguliše sistem sudstva na
Kosovu, razlikuju ili izdvajaju sredstva koja su efektivnija za otklanjanje sadašnjih
teškoća u radu sudova koja predstavljaju izazov za Kosovsko sudstvo i njihov rad.
Kroz jedan konkuretni proces kojim se rukovodio Sudski Savet Kosova,na jesen
2007.godine izabrana je prva grupa od šest sudova: Privredni sud, Okružni sud u
Mitrovici, Okružni sud u Peći, Opštinski sud u Uroševcu, Opštinski sud u Gnjilanu i
Opštinski sud u Prizrenu. U nastojanjima za poboljšanje rada sudova, ovi su sudovi
redovno kontaktirani u okviru Konzorcijuma „Model Sudova“ u cilju jedinstvenih
objašnjenja u sprovođenju važećih zakona, donela niz odluka reformisanje starih
praksi neefektivnih procesa. Kasnije su se pridružila programu„Model Sudova“ još
9
četiri dodatna suda u Đakovici, Opštinski sud u Kamenici, Opštinski sud u Prištini i
Opštinski sud u Skenderaju (Srbici),i počeli su sa sprovođen jem reforme, koje su
sad već testirani u prvih šest sudova koji su prezantirani u ovom Priručniku.
U ovom priručniku su obuhvaćene i predstavljene mnoge dobre prakse koje su
identifikovane u toku razvoja Programa „Model Sudova“. Priručnik predstavlja
zakonski okvir koji je na snazi i sredstav za njihovo sprovođenje u cilju postizanja
najviših standarda transparentnosti, efikasnosti i pristupa sudstvu. Za sudije i ostalo
osoblje u sudovima ovaj će Priručnik služiti kao dobar vodič administrativih,
funkcionalnih i organizacione praksi sudova i njihovih pomoćnih službi.Racionalna i
funkcionalna organizacija omogućiće sudovima da, dele pravdu,postupaju efikasnjije i
poprave pristup građana službama sudova, te maksimalno koriste službe personala i
finansijske izvore.
Administrativne i pomoćne službe sudova preraspoređene su u 5 „Kancelarija“, koje
rade kao funksionalni timovi koji rade sa jednim rukovodiocem koji koordinira rad i
njihovo unutrašnje komuniciranje u službama, i to:
•
Centralna kancelarija za upravljanje predmeta;
•
Kancelarija za sudsku podršku;
•
Kancelarije za logistiku;
•
Kancelarija za informisanje javnosti.
Imajući obzir Ustav Republike Kosova od 2008.godine, Zakon o redovnim sudovima,
od 1978. godine, Uredbu o unutrašnjoj delatnosti sudova od 1981. godine, Uredbu
UNMIK-a 2005/52 o Sudskom Savetu Kosova, te niz pravila, poslanica, okvira i
uputstava od Ministarstva javnih službi i Sudskog Saveta Kosova, ovaj priručnik
predstavlja prvo nastojanje da se zaposlenima u sudovima pruži jedan jasan putokaz
za obavljanje svakodnevnih zadataka. Priručnik daje protokole i procedure i
predstavlja ih na konkretan način, korak po korak tako da personalu sudova pruža
dobru pomoć za izvršavanju svojih zadataka i komuniciranju između personala suda i
sudija, kao i između personala suda i javnosti.
Priručnik je podeljen na šest poglavlja. Svako poglavlje sadrži protokole kao u
nastavku: (broj poglavlja rimski) – (slovo). Pripremljeno je takođe niz obrazaca koji će
pomoći sprovođenje protokola. Ovi obrazci su raspoređeni kao u nastavku: Obrazac
(broj poglavlja rimski) – (arapski broj).Ovi obrasci zajedno sa funkcionalnim opisom
zadataka predsednika i administratora suda obuhvaćeni su u dodatku priručnika.
Najrelevantniji zakonski okvir dat je u jednom posebnom delu kao izvorni dodatak.
Poglavlje I predstavlja odgovarajuće uloge i zadatke predsednika i administratora suda
i Kolegijuma sudija u rukovođenju sudom. U njemu se predlaže nova organizaciona
struktura administrativnih službi u funkcionalnije timove.
Poglavlje II predstavlja ljudske resurse za zapošljavanje,upravljanje i disciplinu
pomoćnog osoblja. Poglavlje III predstavlja Centralnu Kancelariju za Upravljanje
10
Predmetima i njene odgovornosti za kretanje predmeta unutar suda, od trenutka
ulaska i registracije predmeta do njegovog rešavanja i arhiviranja. Poglavlje IV
predstavlja kancelariju za sudsku podršku i njenu ulogu u podršci sudijama na
odvijanju i transkripciju sednica i na izradi presuda i odluka. Poglavlje V predstavlja
kancelariju za finansije i logistiku, te njenu ulogu u pomoći suda da odvija svoju
finansijsku i logističku delatnost. Poglavlje VI predstavlja kancelariju za informisanje,
koordinatora i njegovu ulogu u lakšem komuniciranju i centralizaciji toka informacija
u sudu i sa suda.
Priručnik ne pojašnjava detaljno korišćenje i održavanje Sistema za informativno
upravljaje predmetima (SIMP). Takodje, priručnik objašnjava samo aktivnosti sudksog
osoblja. Osoblje sudske uprave obuhvača sudkso osoblje i osoblje Sekretarijata SSKa. Ovaj priručnik ne objašnjava pomoćnu delatnost Sekretarijata oko ljudskih resursa,
budžeta i za finansije, logistiku ili sudskih statistika, jer su protokoli i procedure iz ove
oblasti predmet drugih priručnika.
Ovaj priručnik ne bi mogao da se realizuje bez izuzetnog rada timova za poboljšanje
rada sudova u šest uzornih sudova, koji su predložili reforme koje su donele
jedinstvo, efikasnost i transparentnost u postupcima sudova. Administrativno
organizovanje i predstavljeni protokoli u ovom priručniku, dobili su saglsnost
predsednika i administratora sudova od 10 sudova koji su služili kao model, tako da
su sada već u fazi sprovođenja u njihovim sudovima.
Priručnik je izradio stručni tim Kosovskih pravnika i poznatih specialista za
administrativno-sudska pitanja koji rade u okviru Programa Model Sudova: Albert
Avdiu, Enver Fejzulahu, Fljorije Manaj-Zogaj i Gazmend Mejzini. Dalje priručnik je
uredjen od strane Violaine Autheman koordinatora Programa Model Sudova, Enver
Peci, sudija Okružnog Suda Mitrovice (sada sudija pri Vrhovnom Sudu), Murat
Pačarada, administrator Privrednog Suda u Prištini, Sadri Krasniqi, administrator
Opštinskog Suda u Kamenici i Albert Avdiu, Viši Pravni savetnik. Projekat je bio
razmatran i prodiskutovan sa predstavnicima Sekretarijata SSK-a i sa predstavnicima
Programa „Model Sudova“.U tom pravcu želimo da posebnu zahvalnost izrazimo
predsednici suda Besa Krajku, potpresednicima: Enveru Peciju i Nazmije Ibrahimiju,
te sudijama: Elmaze Sykaju i Zyhdiju Haziriju, za dati doprinos i njihove komentare.
Želimo takođe da se zahvalimo Kancelariji za pravna pitanja Sekretarijata SSKa,Odeljenju persona,Odeljenju za finansije, Kancelariji za statistiku i Kancelariji IT-a,
kao i administratorima: Privrednog suda, Okružnog suda u Peći, Opštinskih sudova:
Uroševca, Đakovice, Gnjilana, Kamenice, Prizrena i Skenderaja ( Srbice), Centralnoj
kancelariji za upravljanje predmeta u Uroševcu i v.d. Šefa pisarnice u Gnjilanu.
Na kraju priručnika su uvedene preporuke za buduće ispravke koje su dobijene na
radnim sastancima u toku razmatranja ove oblasti. Želimo da ovom prilikom našu
posebnu hvalnost izrazimo i dobrovoljcima i savetnicima za sudsku administraciju iz
SAD-a, Helen Haskins iz Missourija, James Woodvardu iz Missourija, Johanu Bishopu
iz New Hampshire, Saly Holewa iz Severne Dakote, Robertu Wilyju iz Utaha,
Robertu Zastanyju iz Ilynoisa i Thereze Scotta iz Vermonta,jer bez njihovih
preporuka bi ovaj priručnik ne samo da bi bio sa nedostacima već bi bio i nemoguć.
Na kraju priručnika priložili smo spisak svih onih koji su doprineli njegovom
uspešnom sastavljanju.
11
12
POGLAVLJE I
RUKOVODSTVO SUDA
Od institucija se zahteva rukovođenje i upravljanje da bi se postigao cilj i opravdala
svrha njihovog osnivanja. U tom smislu je sudsko rukovodstvo definisano u okviru
ustavnih i zakonskih obaveza. Podela administrativnih i rukovodećih dužnosti između
predsednika suda i sudskog administratora prema važećim zakonskim okvirima
predstavlja izazov za sudstvo na Kosovu, jer su dotična pravila i zakonski propisi
prevaziđeni i ne odgovaraju na adekvatan način sadašnjoj strukturi sudova na Kosovu,
što svakako stvara zabunu u radu i obavljanju radnih zadataka, odnosno vršenju
rukovodećih i administrativnih funkcija unutar suda.
Programom Model sudova, je jedan testirani model rukovođenja jednog broja sudova
koji je sada već u procesu širenja u čitavom sudstvu na Kosovu. Administracija
sudova je reorganizovana u 5 glavnih kancelarija, što je prikazano u odeljku 4
poglavlja I, a detaljnije opisano u narednim poglavljima u nastavku Priručnika.
Istovremeno,odgovarajuće uloge i odgovornosti predesdnika suda i sudskog
administratora, koje se odnose na administraciju i upravljanjem sudom, su razjašnjene
u funkcionalnom opisu posla. Osnovna pretpostavka na kojoj je ugrađen balans
odgovornosti ovih dveju funkcija, (predsednika suda i administratora), vezano za
administriranje suda, bila je da se sudskski administrator bavi nesudskim funkcijama
koje pomažu rad i funkcionisanje suda, a u cilju podrške sudskim funkcijama koja
pripadaju predsedniku suda i sudijama.
Ovo poglavlje prikazuje:
•
Ulogu i zadatke predsednika suda, administratora i Kolegijuma sudija,
•
Organizovanje administrativnih kancelarija suda,
•
Protokoli i obrasci radi efikasnijeg rada suda,i
•
Mehanizmi za koordinaciju sa sudijama i administrativnim kancelarijama.
13
I DEO
PREDSEDNIK SUDA
Pravilnik o unutrašnjem poslovanju suda, ( 1981), predsedniku suda daje potpuno
ovlašćenje u rukovođenju sudom. Teret ovih administrativnih odgovornosti trba da
bude ograničen kako bi sepredsedniku suda omogućilo da se fokusira na
profesionalni sudski rad, i ako pojedine administrativne odgovornosti ostaju u
njegovim rukama. Uredba UNMIK-a 2005/52, (član 8), takođe ističe administrativne i
rukovodeće odgovornosti predsednika suda.
Pravilo: Predsednik suda upravlja i nadgleda organizaciju,funkcionisanje i
delatnost sudske administracije
Shodno tome, predsednik nadgleda aktivnost suda, organizuje njegove funkcije i
rukovodi sudskim osobljem. Dnevno izvršavanje ovih zadataka može delegirati i
sudijama ili ključnom administrativnom osoblju.
Glavne odgovornosti:
•
Uspostavljanje politike opšteg nadgledanja suda, sudija i nesudskog osoblja, u
saradnji sa Kolegijumom sudija i administratorom.
•
Rukovođenje i nadgledanje aktivnosti svih departmana i sudskih kancelarija, u
cilju obezbeđivanja efikasnih i efektivnih usluga.
•
Stvaranje uslova za saradnju između sudija i drugih zainteresovanih stranaka u
sudskom sektoru, i
•
Zastupa sud u odnosima sa domaćim i međunarodnim partnerima, te u odnosu
sa javnošću (informisanje javnosti).
U odsustvu predsednika suda, njegovu dužnost obavlja zamenik predsednika
suda.Administrativne i rukovodeće odgovornosti predsednika suda mogu se
konsolidovati u četiri glavne kategorije, objašnjene u nastavku teksta:
14
1. Organizovanje osoblja i rukovodeća odgovornost
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Predstavlja
organizacionu šemu
suda za usvajanje na
Kolegijiuma.
Prema potrebama
suda, predsednik suda
može predložiti
izmene organizacione
strukture suda u cilju
poboljšanja efikasnosti
i transparentnosti.
1. Administrator suda i
rukovodioci
administrativnih
kancelarija, u zavisnosti
od obima posla, mogu
predložiti predsediku
sudaorganizacione
izmene šeme.
Niko, ukoliko ne
postoji potreba za
dodatnim osobljem ili
budžetom a u tom
slučaju SSK mora biti
uključen.
Vrši preraspoređivanje
osoblja unitar suda
Prema zahtevu
administratora,
predsednik suda može
prerasporediti osoblje
unitar suda.
1.Rukovodioci
administrativnih
kancelarija mogu
zatražiti privremenu
pomoć ili
preraspoređivanje
osoblja unutar
kancelarije.
Niko, ukoliko ne
postoji potreba za
dodatnim osobljem ili
budžetom a u tom
slučaju SSK mora biti
uključen.
2. Administrator suda
priprema predsedniku
suda pismeni zahtev za
usvajanje nove
sistematizacije .
Ocenjuje rad
administratora.
Godišnje ocene
moraju biti urađene
profesionalno da bi se
omogućio
profesionalni razvoj.
U saradnji sa
administratorom suda
učestvuje u
ocennjivanju Šefa
Centralne kancelarije
za rukovođenje
predmetima i stručnih
saradnika.
Godišnje ocenjivanje
mora biti stručno
izvršeno i omogućiti
stručno usavršavanje.
1. Administrator suda
je odgovoran za
ocenjivanje šefa
Kancelarije i stručnih
saradnika.
Godišnja ocenjivanja
podnose se
Sekretarijatu SSK.
Na zahtev sudskog
administratora Inicira
disciplinske mere
Po prijemu zahteva u
pismenoj formi od
strane administratora,
za navodni disciplinski
prekršaj, predsednik
suda zahteva
pokretanje
disciplinskog
postupka, dostavljajući
osnovani zahtev u
pismenoj formi
Sekretarijatu SSK.
1.Direktni
predpostavljeni
izveštava sudskog
administratora.
Sekretarijat sudskog
saveta Kosova je
nadležan za pokretanje
disciplinske procedure.
Godišnje ocenjivanje
podnosi se
Sekretarijatu SSK.
2.Administrator suda
razmatra izveštaj i
pismeni zahtev, koji
treba da odobri
predsednik suda.
15
Zadatak
Nadgleda rad stručnih
saradnika i program
obuke sudskih
pripravnika.
Opis
Predsednik suda
nadzire rad stručnih
saradnika i
pripravnika.
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Pripravnici za vreme
pripravničkog staža
raspoređuju se po
raznim kancelarijama.
2. Organizovanje posla i rukovodeća odgovornost
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Godišnji plan rada pokriva
proceduralne aspekte
aktivnosti suda i naznačava
nosioce administrativnih i
funkcionalnih
odgovornosti unutar
suda.
1. U cilju provođenja
plana rada, administrator
suda pruža informacije o
resursima organizacije
sudske administracije.
Obezbeđuje adekvatno
funkcionisanje suda kao
bi se sve aktivnosti
odvijale u predviđenom
roku i u skladu sa
zakonom..
Predsednik suda
preduzima mere za
efikasniji rad sudske
administracije i
odgovarajuće mere za
uspešan ishod sudskih
postupaka.
1. Administrator suda
radi na osnovu politika,
koje utvrđuje predsednik
suda i Kolegijuma sudija.
Nadgleda sudsku
administraciju.
Predsednik suda se
periodično sastaje sa
administratorom radi
nadgledanja potrebnog
funkcionisanja sudske
administracije i radi
usaglašavanja
organizacionih politika i
šema po potrebi.
1. Administrator
informiše predsednika
suda o dnevnim
aktivnostima sudske
administracije i
preporučuje određena
prilagođavanja
Izrađuje programe za
završetak prioritetnih ili
nagomilanih predmeta.
Predsednik suda određuje
ciljeve i zadatke za
procesuiranje predmeta u
predviđenim zakonskim
rokovima i za smanjivanje
zakalnelih/nagomilanih
predmeta. To može
iziskivati da se prema
potrebama i
prerasporede sudije ili
administrativno osoblje
1. U cilju provođenja
Plana za okončanje
predmeta, administrator
suda pruža informacije o
resursima i organizaciji
sudske administracije.
Sastavlja godišnji radni
plan suda
16
2. Kolegijum sudija usvaja
Godišnji plan rada.
2. Kolegijum sudija usvaja
plan za okončanje
predmeta.
Spoljni partneri
3. Odgovornosti zastupanja i informisanja
Zadatak
Opis
Predstavlja sud pred
organizacijama i
institucijama.
Predsednik suda je glavni
predstavnik suda.
Radi promocije
efikasnosti suda,
sarađuje sa drugim
sudovima, državnim i
međunarodnim
institucijama.
Predsednik suda održava
zvanične odnose sa
drugim sudovima i
srodnim institucijama iz
sektora pravde.
Predsednik suda treba
da zakaže redovne
sastanke, naročito sa
policijom, tužiocima i
advokatima.
Predstavlja sud u
komuniciranju sa
strankama i javnošću.
Predsednik suda je glavni
autoritet suda za
informisanje javnosti.
Prema potrebi on
određuje politiku
sastavljanja
infomacionog materijala,
i sposlnih aktivnosti
komuniciranja sa
javnošću. Predsednik
suda prima stranke
prema zahtevima, a
Koordinator za
informisanje javnosti
sačini i vodi raspored
»Otvorenog dana«.
Koordinira aktivnost
sa Kosovskim
Institutom za
Pravosuđe radi
stručnog usavršavanja
sudija, organizuje i
druge obuke.
Predsednik suda
razmatra Godišnji
programa obuke i
pomaže učešće sudija u
njemu.
Unutrašnja podrška
Predsednik suda,
zadatak zastupanja može
preneti na Koordinatora
za informisanje koji će
predsedniku pomoći u
organizaciji aktivnosti
predstavljanja.
Spoljni partneri
Lokalne i
međunarodne
organizacije i
institucije.
Policija, Advokatska
komora, Tužilaštva,
Ministarstvo Pravde,
SSK / Sekretarijat SSK,
EULEX i međunarodni
donatori, itd.
Predsednik suda, po
potrebi, može preneti
zdatke zastupanje
Koordinatoru za
Informisanje Javnosti,.
Konkretnije, Koordinator
može dati informacije o
unutrašnjoj organizaciji
suda i o sudskim
nadležnostima, i da
održava informacioni
materijal.
Javnosti, domaće i
međunarodne
organizacija i institucija
17
4. Finansijska odgovornost
Zadatak
Nadgleda budžetska i
finansijska pitanja.
Predsednik suda
odobrava isplate
sudijama,porotnicima,
ekspertima i
prevodiocima
18
Opis
Predsednik suda razmatra
budžetski zahtev i izveštaj
o prihodima i rashodima,
koji priprema
administrator
Posle kontrole,
predsednik suda
odobrava plaćenje ako
odogovara sa podacima
suda.
Unutrašnja podrška
1. Administrator suda
priprema sve finansijske i
budžetske izveštaje,
2. Kolegijum sudija usvaja
budžetski zahtev za
podnošenje Sekretarijatu.
1. Kancelarija za finansije
priprema zahtev.
2. Adminstrator prenosi
zahtev kod Predesednika
suda posle uvida.
Spoljni partneri
Budžetski zahtev i
izveštaji o prihodima
rashodima podnose
se Sekretarijatu SSKa
II DEO
ADMINISTRATOR SUDA
Važeći zakoni i uredbe, predsedniku suda daju glavnu odgovornost za nadzor i
rukovođenje sudskom administracijom.Sudska praksa u kosovskim sudovima pokazala
je da nadzor i rukovođenje svakodnevnim administrativnim poslovima pebačeno na
administratora. Administrator suda je neposredni rukovodilac pomoćnog osoblja
koji omogućava sudijama da svoje radno vreme više iskoriste za rešavanje predmeta,
nego za administrativna pitanja.
Pravilo: Administrator sprovodi politiku organizovanja i rukovođenja
administracijom suda koju utvrđuje predsednik suda.
Administrator, pod nadzorom predsednika suda, sprovodi unutrašnje politike koju
predlaže predsednik suda, a odobrava Kolegijum sudija, jer je ona vezana za
delotvornu organizaciju i efikasnost sudske administracije.
Glavne odgovornosti obuhvataju:
• Podrška opštoj organizaciji suda i obezbeđivanje odgovarajućih uslova za rad
sudija i pomoćnog osoblja,
• Organizacija, upravljanje i nadgledanje rada pomoćnog osoblja,
• Nadgledanje rada Centralne Kancelarije za Upravljanje Predmetima i celokupnog
izveštavanja unutar suda,
• Nadgleda finansije i logistiku suda,
• Podrška pristupu javnosti, sigurnosti i informacijama.
Valja pomenuti da se, prema istorijatu tog pitanja, radno mesto sudskog
administratora na Kosovu, prvi put pojavljuje 2001. godine. Međutim, nastanak tog
položaja nisu propratile neophodne zakonske i normativne izmene, ostavljajući
mogućnost da podelu administrativnih odgovornosti između predsednika suda i
administratora definiše praksa. Aktuelni opis posla koji je vezan za to, objavio je
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova, ali mnoga administrativna pitanja, kojima bi
trebalo da se bavi administrator suda, ostaju nepokrivena, a to su: ustupanje
predmeta i opšte rukovođenje njima, uslovi rada, nabavka, obezbeđivanje i dr.
Aktuelni opis poslova pokriva dve glavne kategorije odgovornosti: “administriranje
suda” i “ljudske resurse”, a detaljniji opis se daje za drugu kategoriju. Radi
pojašnjenja zadataka i odgovornosti, te artikulisanja jedne konstruktivnije saradnje
partneršipa sa predsednikom suda na čelu, Program »Model sudova« je izradio jedan
funkcionalni opis za ovo radno mesto koji je u prilogu Priručnika.
Administrator suda treba da poseduje tehničke veštine rukovođenja sa izričitim
znanjima iz oblasti javne uprave i spoznajom zadataka i izazova koji su specifični za
sudove. Štaviše, te karakteristike su , još važnije kada se ima u obzir dvostruka
19
funkcija administratora suda; 1) ušteda vremena koje sudije mogu nameniti rešavanju
sudskih predmeta, i 2) pružanje stručnih i rukovodećih kapaciteta u funkciji suda. U
sudovima gde ne postoji adekvatna administrativna podrška, sudije moraju izdvojiti
svoje vreme koje je predviđeno za rešavanje sudskih predmeta da bi rešili
administrativna pitanja.
Rad administratora je veoma važan za adekvatno funkcionisanje suda, jer je on
direktni posrednik između sudija i administrativnih kancelarija, uspostavljajući ujedno i
ravnotežu potreba sudija sa kapacitetima administrativnih kancelarija. Administrator
snosi glavnu odgovornost za uspešan ili neuspšan ishod administrativnih usluga koje
on nadgleda, kao što su: Centralna Kancelarija za Upravljanje Predmetima,
Kancelarija za sudsku podršku, Kancelarija za IT i logjistiku, Kancelarija za finansije i
Kancelaria za informisanje.
U odsustvu administratora suda, njegove zadatke izvršava zamenik administratora.
Administratora suda, po pravilu, zamenjuje šef pisarnice, odnosno rukovodilac
Centralne Kancelarije za Upravljanje Predmetima, ako to godišnjim Planom rada nije
drugačije predviđeno.
1. Opšta administrativna odgovornost
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Pomaže predsedniku
suda u organizaciji
sastanaka sa
Kolegijumom sudija
Administrator suda
sastavlja dnevni red i vodi
zapisnik sa sednica
Kolegijuma.
Pre organizovanja
sastanaka Kolegijuma,
administrator suda
prikuplja od šefova
kancelarija sve potrebne
relevantne informacije o
pitanjima koja će se
diskutovati na
Kolegijumu.
Priprema sve izveštaje
koje zatraži
predsednik suda i
Kolegijum sudija.
Administrator suda
prikuplja izveštaje šefova
kancelarija, proverava ih i
dostavlja predsedniku
suda i Kolegijumu sudija,
prema relevantnosti.
Na zahtev administratora
suda, šefovi kancelarija
nalažu svojim
podrđenima da prikupe
podatke i sastave
zahtevani izveštaj.
Administrator suda
može da zatražiti od
Policije i Kancelarije
tužioca i drugih
institucija dodatne
informacije.
Obezbeđuje adekvatno
održavanje sudske
zgrade i nadgleda
bezbednost.
Administrator suda vodi
preduzima mere za
održavanje i obezbeđenje
sudske zgrade i druge
radne opreme.
Čistači, Obezbeđenje,
Domari
Administrator suda
koordinira rad sa
Sekretarijatom SSK-a
radi adekvatnog
održavanja sudske
zgrade i ažuriranje i
politika opreme
obezbeđenja.
20
Spoljni partneri
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Obezbeđuje
automatsku aktivnost
sudske administracijem,
sasluša i razmatra žalbe
vezane za pružanje
sudskih usluga.
Administrator suda je
odgovoran i nadgleda
pravilno korišćenje
kompjutera,
kompjuterske opreme,
kompjuterskih i njihovo
održavanje od strane
zaposlenih.
1.Na nivou okruga ovaj
zadatak se može preneti
administratoru za mrežu
IT-a.
Ovaj zadatak zahteva
stalnu podršku
Kancelarije za IT
Sekretarijata SSK-a
2.Na opštinskom nivou
ovaj zadatak treba da
izvrši administrator suda.
2. Rukovodeća odgovornost pomoćnog osoblja
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Sastavlja predlog
Administrator podnosi
1. Predsednik suda
organizacione šeme
predsedniku suda
finalizira nacrt
sudske administracije za
preporuke i pomaže ga
organizacione šeme
usvajanje na Kolegijumu
oko prezentacije
sudija
organizacione šema
pred Kolegijumom.
Spoljni partneri
2. Kolegijum sudija
usvaja organizacionu
šemu.
Uz odobrenje
Administrator suda
Pre nego što zatraži
Sekretarijat SSK-a se
predsednika suda,
zahteva od predsednika
odobrenje predsednika
informiše o novom
raspoređuje i
suda usvajanje novog
suda za novo
raspoređivanju, ako
preraspoređuje
rarasporeda radnika u
raspoređivanje,
ima finansijskih
administrativno osoblje.
svrhu balansiranja
administrator isto to
implikacija.
obima poslova među
traži i od rukovodioca
kancelarijama.
kancelarija na koje se to
odnosi.
Nadgleda radno
Administrator suda
Kroz razne mehanizme
opterećenje,
nadgleda poštovanje
kontrola (revizije),
poštovanje radnog
Poslovnika od strane
rukovodioci kancelarija
vremena i radnih
zaposlenih u sudu i
obaveštavaju
pravila .
obezbeđuje
administratora suda o
uravnoteženo radno
svim aktivnostima koje
opterećenje. U slučaju
se mogu smatrati
nepoštovanja
kršenje poslovnika
administrator suda
preduzima mere koje
mogu obuhvatiti i
disciplinske mere.
21
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Ocenjuje rad šefova
Godišnje ocene moraju
1. Šefovi kancelarija
Godišnje ocenjivanje
kancelarija i sarađuje s
biti urađene
učestvuju u ocenjivanju
se podnosi
njima oko ocenjivanja
profesionalno da bi se
svog osoblja.
Sekretarijatu SSK-a.
njihog osoblja.
omogućio profesionalni
razvoj.
Komunicira sa
Administrator suda
Rukovodioci kancelarija
Regrutaciju obavlja
Sekretarijatom SSK-a
priprema zahtev za
mogu predložiti
Sekretarijat SSK-a
radi regrutacije novog
regrutaciju radnika za
administratoru suda da
pomoćnog osoblja.
nove ili postojeće
zbog povećanja obima
pozicije.
posla zaposle novo
osoblje.
Pokreće disciplinski
Administrator suda
Rukovodilac kancelarije
Sekretarijat SSK-a
postupak protiv
potkrepljuje slabu
potkrepljuje slabu
sprovodi disciplinski
administrativnih radnika
izvodljivost posla,
izvodljivost posla,
postupak.
koji krše pravila rada
kršenje kodeksa
kršenje kodeksa
ponašanja i poslovnika.
ponašanja i poslovnika,
On podnosi zahtev za
te zahteva da
pokretanje disciplinskog
administrator suda
postupka koji treba da
pokrene disciplinski
potpiše predsednik
postupak.
suda.
Protokoli o postupanju ljudskim resursima (regrutacija, ocenjivanje i disciplina),
objašnjeni su u Poglavlju II ovog Priručnika.
3. Odogovornost upravljanja predmetima
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Sprovodi politike
upravjanja
predmetimima,
određenih od
predsednika suda i
Kolegijuma sudija.
Administrator suda,
nadgleda i prati
sprovođenje politika
upravljanja predmetima.
Šef centralne kancelarije
pomaže administratoru
suda u sprovođenju
politika upravljanja
predmetima.
22
Spoljni partneri
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Razmatra, proverava,
dostavlja,potpisuje ,
proceduralna akta
suda.
Administrator suda,
takođe vodi beleške u
posebnom registru o
svim aktima.
Svi zahtevi, primljeni od
strane službenika za
prijem, podnose se
administratoru suda,na
potpisivanje i dalje
procesuiranje.
Preduzima mere za
poštovanje zakonom
predviđenih
proceduralnih rokova.
Administrator suda,
nadgleda upravljanje
predmetima
administrativnih
kancelarija i informiše
predsednika suda o
kašnjenjima ili
prekoračenjima rokova
pojedinih predmeta.
Šef pisarnice centralne
kancelarije preporučuje
administratoru suda, mere
koje treba preduzeti
Administrator suda,
priprema redovne i
vanredne statističke
izveštaje, u zavisnosti
od zahteva Sekretarijata
SSK-a. Na zahtev
predsednika suda, on
priprema i dodatni
izveštaj o poteškoćama
u procesuiranju
predmeta.
1. Šef kancelarije nadgleda
prikupljanje statističkih
podataka u okviru
Centralne kancelarije za
Upravljanje predmetima.
Priprema izveštaje o
statistikama predmeta,
o kašnjenjima u
njihovom procesuiranju
i o teškoćama u
rukovođenju ili
njihovom procesuiranja.
Spoljni partneri
Redovni i vanredni
statističi izveštaju,
podnose se
Sekretarijatu SSK-u.
2. Sudije i osoblje
kancelarije za pravnu
podršku su dužni da
sarađuju u vezi zahteva o
statističkim podatacima.
4. Finansijska i logistička odgovornost
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Koordinira izradu
budžeta zajedno sa
rukovodiocem
kancelarije za finansije
Administrator suda, uz
pomoć šefa Kancelarije
za finansije, priprema
budžetski zahtev i
predstavlja ga
Kolegijumu sudija
preko predsednika
suda.
Šefovi kancelarija
sastavljaju budžetske
zahteve za svoje
kancelarije i dostavljaju
ih radi konsultacije
rukovodiocu kancelarije
za finansije.
Budžetski zahtev
podnosi se
Sekretarijatu SSK-a.
Nadgleda prihode i
rashode suda i sastavlja
izveštaje.
Troškovi o kojima
treba da se izveštava
su:telefon,struja,gorivo,
kilometraža vozila itd.
Rukovodilac kancelarije
za za finansije priprema
izveštaje prihoda i
rashoda.
Izveštaji o
prihodima i
rashodima
podnose se
Sekretarijatu SSK-a.
Potpisuje naloge za
isplate
porotnika,veštaka,prev
odioca i advokate
prema službenoj
dužnosti.
Administrator suda,
potpisuje isplate,
pripremljene od
rukovodioca kancelarije
za finansije.
Rukovodilac kancelarije
za finansije priprema
uplatnice i dostavlja ih na
potpis administratoru
suda.
Svi nalozi podnose
se Sekretarijatu
SSK-a.
23
Zadatak
Nadgleda fond gotovog
novca (peti keša).
Obezbeđuje stalne
rezerve za rad i
održavanje (papir i
olovke)
Opis
Administrator suda,
potpisuje sve troškove
iz fonda gotovog novca
(peti keša).
Administrator suda,
održava inventar i
opremu, te priprema
zahteve za opremu pre
njihovog potrošenja.
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Rukovodilac kancelarije
za finansije vodi
evidenciju o svim
troškovima gotovog
novca, (peti keša).
Izveštaj o potrošnji
gotovog novca (peti
keša) podnosi se
Sekretarijatu SSK-a.
Rukovodioci kancelarija
nadgledaju i vode računa
da se potrošni materijal
racionalno koristi.
Sekretarijat SSK
snabdeva sudove sa
potrošnim
materijalom i
opremom.
5. Odgovornost informisanja i pristupanja
Zadatak
Opis
Unutrašnja podrška
Spoljni partneri
Predstavlja sud u svim
komunikacijama po
svim admionistrativnim
pitanjima.
Administrator suda je
prva kontakt osoba za
Sekretarijat SSK-a. On
je nadležan za sve
zahteve pristupa javnoj
sudskoj dokumentaciji,
u skladu sa Zakonom o
pristupu službenoj
dokumentaciji.
Administrator suda po
potrebi može da
delegirati sve ostale
odgovornosti o
administrativnim
pitanjima za
komuniciranje kod
koordinatora za
informisanje.
Koordinator za
informisanje je prva
tačka kontakta za
davanje informacija
strankama i javnosti.
Kancelarija za
informisanje
Sekretarijata SSK-a.
Sprovodi politike koje
javnosti garantuju
pristup službenoj
dokumentaciji suda.
Administrator suda, je
odgovoran za
procesuiranje svi
zahteva za pristup
službenoj
dokumentaciji, prema
Zakonu. On
obezbeđuje
odgovarajući prostor za
pregled spisa predmeta.
Koordinator za
informisanje javnosti
obezbeđuje zahteva
(obrasce) za pristup
službenoj
dokumentaciji.
24
III DEO
KOLEGIJUM SUDIJA
Kolegijum sudija određuje opšte politike suda u oblastima gde zakon predviđa
kolegijalno odlučivanja ili kada nema jedinstveno pravilo, određeno od Sudskog saveta
Kosova
Kolegijum sudija:
•
Razmatra i odlučuje o pitanjima, značajnim za adekvatno funkcionisanje suda.
•
Usvaja godišnji plan o radu suda.
•
Na predlog predsednika suda, imenuje zamenika predsednika suda. Imenovanje
je deo Godišnjeg plana o radu suda. Zamenik predsednika suda zamenjuje
pedsednika kad je on odsutan čitav dan ili više ili ako je njegovo odsustvovanje
najavljeno, najkasnije tog jutra radnog dana.
•
Odlučuje o pitanjima politika koje ne pokriva Zakon ili drugi propisi donešeni
od SSK-a ili Sekretarijata SSK-a. (planovi za smanjenje nagomilanih predmeta,
ocenjivanje potreba za obukom, i sl.)
Kolegijum sudija se sastaje redovno. Sačinjavaju ga sve sudije, a predsedava ga
predsednik suda. Kolegijum sudija odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Protokol I – A: Periodični sastanci Kolegijuma
Postupak 1 - Sazivanje sastanka
Predsednik suda određuje datum i vreme sastanka Kolegijuma i od administratora
zahteva sve potrebne pripreme. Raspored sastanaka za celu godinu predlaže se na
sastanku Kolegijuma u decembru prethodne godine.
Postupak 2 - Sastavljanje dnevnog reda sednice
Administrator suda sastavlja dnevni red sastanka pomoću Obrasca-I-01.
Postupak 3 - Potvrđivanje prisustrvovanja
25
Administrator suda, dostavlja dnevni red sastanka i zapisnik sa prethodnog sastanka
svim sudijama, nedelju dana pre sastanka i zahteva od njih potvrđivanje prisustvovanja
sastanku.
Postupak 4 - Zapisnik
Administrator suda vodi zapisnik sa sednice i nakon sednice dostavlja ga sudijama
najmanje nedelju dana pre narednog sastanka.
Postupak 5 - Koraci postupanja
Ako Kolegijum sudija odlučuje za sprovođenje određenog postupka unutar suda,
administrator priprema memorandum o postupanju dotičnog personala suda,
koristeći Obrazac I-02, koji može po potrebi i da se prilagođava.
Postupak 6 - Arhiviranje
Primerci svkakog dokumenta sa sastanka, uključujući i dnevni red i zapisnik čuvaju se
u kancelariji administratora suda, a na ka kraju svake godine, sva dokumenta o
sastancima Kolegijuma arhiviraju se u posebnom predmetu pod naslovom: “Sastanci
Kolegijuma - [Ime suda] ”.
26
IV DEO
ORGANIZACIJA SUDA
Funkcionalna organizacija administrativnih sudskih kancelarija, sa jasno definisanim
dužnostima je kompleksna, ali neophodna radi obezbeđivanja efikasanog i
transparentnog rada. Ovaj deo predstavlja jednostavanu organizaciju administrativne
službe u četiri ili pet funkcionalne kancelarije. Ova struktura je zasnovana na
dokazanim tehnikama rukovođenja koje vode do efikasnijeg rada suda. Ova struktura
je dizajnirana, testirana i podržana od Programa »Model sudova« radi kompleksne i
ad hoc organizacije administrativnih kancelarija bez nekih jasnih funkcionalnih podela
što je karakteristično za sudove na Kosovu. Na primer, pravni sekretari bili su pod
direktnim nadzorom sudija, referenti su radili samostalno/nezavisni jedni od drugih/
bez određenih upravnih odgovornosti, itd. Kancelarije su:
•
Centralna Kancelarija za Upravljanje Predmetima (Poglavlje III),
•
Kancelarija za Pravnu podršku (Poglavlje IV),
•
Kancelarija za finansije (Poglavlje V),
•
Kancelarija za obezbeđenje i logistiku (Poglavlje V), i
•
Kancelarija za informisanje javnosti (Poglavlje VI).
U nekim sudovima, kancelarija za obezbeđenje i logistiku je podeljena između
kancelarije za finansije i kancelarije za javno informisanje. U drugim sudovima, izvršni
službenici izveštavaju direktno predsedniku suda ili izvršnim sudijama. Ovaj sistem
dokazuje da se po potrebi kancelarije mogu koordinirati prema veličini suda i
njegovih specifičnosti. Međutim, princip rukovođenja je sličan za sve sudove: osoblje
treba da radi u funkcionalnim timovima ili kancelarijama sa koordinatorom ili
rukovodiocem, koji neposredno izveštava administratoru suda i koordinira rad
kancelarije ili tima.Organizaciona šema prikazana u nastavku prati taj princip.
Administrator suda ima centralnu ulogu u racionalnoj organizaciji i pomoćnog osoblja
koji obezbeđuje da sve sudske kancelarije funkcionišu zajedno i ako svaka od njih ima
posebnu ulogu i posebnu funkciju u okviru sudske strukture. Administrator suda je
direktni nadzorni organ ovih kancelarija.
Organizaciona struktura, u nastavku prikazuje svaku funkcionalnu kancelariju i njihove
glavne odgovornosti.Osobe koje su odgovorne za koordinaciju ili rukovođenje
kancelarijama nazivi se pišu ’italik’ slovima.
27
PREDSEDNIK SUDA
Sudija
Sudija
Sudija
Sudija
ADMINISTRATOR SUDA
Kancelarija za javno
informisanje
Centralna kancelaria
za menadžiranje
Kancelarija za pravnu
podršku
Kancelarija za
obezbeđenje i logistiku
Kancelarija za finansije
Koordinator za javno
informisanje
Šef kancelarije (Šef
pisarnice)
Rukovodilac
Rukovodilac
(Može se kombinovati sa
Kancelarijom za finansije)
Rukovodilac
(Može se kombinovati sa
Kancelarijom za logistiku)
• Koordinira zahteve za
susrete
sa
strankama,
medijima i javnošću.
• Prvi odgovara na zahteve za
informacijama, uključujući i
zahteve
za
pristup
dokumentaciji koja nije u
odgovornosti
Centralne
kancelarije.
• Održava informacije na
oglasnoj tabli suda.
• Održava materiale za javno
informisanje
u
javnim
prostorijama suda.
• Prima i registruje sva
dokumenta
koja
se
dostavljaju sudu.
• Održava i ažurira sudske
registre.
• Priprema i održava pisma
predmeta koji su u radu i
arhiviranih predmeta.
• Preduzima sve potrebne
mere
za
sprovođenje
odluka sudija.
• Koordinira
informisanje
javnosti.
• Knjiži
procedure
svih
predmeta.
• Obezbeđuje
usluge
prevođenja.
• Pomaže sudije u sastavljanje
zapisnika, zaključaka, odluka
i presuda.
• Zajedno
sa
CKMP
koordinira
pripremu
predmeta pre razmatranja i
preduzme potrebne mere
za sprovođenje odluka
sudija.
• Održava vozila.
• Održava kompjutere.
• Pomaže
administratoru
suda na održavanje svo
opreme
i
potrošnog
materijala.
• Vodi obezbeđenje.
• Procesuira isplate, manje
od 5€.
• Obezbeđuje
strankama
obrasce za banku prima ih
i knjiži nakon isplate.
• Procesuira obrasce za
isplatu sudskih veštaka i
porote i drugih.
• Pomaže
administratoru
suda na izradi budžetskih
zahteva.
28
Protokol I – B: Nedeljni sastanak predsednika i administratora suda
Predsednik suda nedeljno se sastaje sa administratorom da bi diskutovao o
administrativnim i rukovodećim pitanjima suda i o rešavanju nekog problema s kojima se
sud može suočiti.
Postupak 1 - Raspored sastanaka
Na kraju svake godine, predsednik suda i administrator određuju dan i vreme kada će
održati svoje nedeljne sastanake.
Postupak 2 - Sastavljanje dnevnog reda
Sudski Administrator sastavlja dnevni red sastanka koji se dostavlja predsedniku suda
najmanje pola dana pre sastanka.
Teme za diskusiju mogu se odnositi na sledeće:
•
Razmatranje statusa predmeta,
•
Prepreke u procesuiranju predmeta,
•
Statistike o opterećenosti predmetima,
•
Politike dodeljivanja predmeta,
•
Određivanje i kompenzacija sudija porotnika, veštaka,prevodilaca i advokata prema
službenoj dužnosti.
•
Raspored o odmorima,
•
Obuke,i
•
Opštu efikasnost suda
Frekventnost sastanaka za diskusiju nekog pitanja (tačke) koju određuju predsednik i
administrator suda, treba odrediti na prvom sastanku u godini. Na primer, statistike o
opterećenosti predmetima mogu se diskutovati svakog meseca, dok opšta efikasnost
suda svake nedelje. Ostale tačke koje se pojavljuju u procesu, kao plan godišnjih odmora
i mogućnost održavanja obuka, mogu se diskutovati po potrebi.
29
Postupak 3- Prikupljanje materijala i informisanje
Sudski Administrator priprema sve materijale i prikuplja relevantne podatke o pitanjima
koja će se diskutovati
Postupak 4 - Koraci postupanja
Ukoliko su određeni postupci koji se trebaju sprovesti unutar suda, administrator suda
sastavlja memorandum o postupanje dotičnog osoblja suda, koristeći Obrazac I-02, koji
može da ga se prilagođava.
Postupak 5 – Arhiviranje
Primerci svkakog dokumenta sa sastanka, uključujući i dnevni red i zapisnik čuvaju se u
Kancelariji administratora suda, a na ka kraju svake godine, sva dokumenta o sastancima
izmđu predsednika i administratora suda arhiviraju se u posebnom dosijeu pod
naslovom: “Sastanci rukovodstva - [Ime suda] ”.
30
POGLAVLJE II
LJUDSKI RESURSI
Ustav Kosova predvidja da je pravosudje nezavisno od drugih grana vlade. Sudski savet
Kosova kao viši autoritet u pravosuđu odgovoran je za regrutaciju i disciplinske mere
koje se odnose na sudije. Predsednik Kosova imenuje i razrešava sudije na osnovu
predloga SSK. Ovo se ne odnosi na pomoćno osblje jer su procedure koje se odnose na
regrutaciju,odabir,zaposlenje i disciplinske mere regulisane u pravnom okviru prikazanim
dole.Ovog pogljavle odnosi se samo na pomoćno osoblje suda i ne objašnjava procedure
za imenovanje i razrešenje sudija, niti disciplinske procedure, sem ako nije drugaćije
navedeno.
Zakonski okvir koje reguliše ljudske resurse:
•
Uredba o Civilnoj službi na Kosovu, br. 2001/36 –UNMIK;
•
Administrativno uputstvo o proceduri regrutacije, br. 2003/01 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o ugovornoj proceduri , br. 2003/02 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o probnoj proceduri, br. 2003/03 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o disciplinskoj proceduri, br. 2003/04 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o žalbennoj proceduri , br. 2003/05 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o proceduri razrešenja, br. 2003/06 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o opisu radnih mesta, br. 2003/07 – MJS;
•
Administrativno uputstvo za ocenjivanje rada, br. 2003/08 – MJS;
•
Administrativno uputstvo za radno vreme i radni raspored, 2003/09– MJS:
•
Administrativno uputstvo o pravu na godišnji odmor, br. 2003/10 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o ravnom pravnim mogućnostima, br. 2003/12 – MJS;
•
Administrativno uputstvo o merama za poboljšanje regrutacije u Civilnoj službi i javne
administracije, br. 2006/12 – MJS;
•
Uredba UNMIK-a br. 2006/20, koja izmenjuje Uredbu UNMIK-a br. 2001/ 36 o Civilnoj službi na
Kosovu;
•
Kodeks ponašanja Civilnih službenika, br. 01/2006 – MJS;
•
Uredba UNMIK-a br. 2008/12, koja izmenjuje Uredbu UNMIK-a br.2001/ 36 o Civilnoj službi na
Kosovu;
Od marta 2010.godine, novi zakon o civilnoj službi je u proceduri usvajanja u Skupštini
Republike Kosova. Nakon njegovog usvajanja i potpisivanja od strane Predsednika
Republike Kosova, biće možda potrebno da se ovo poglavlje preispita.
31
Ovo pogljavle predstavlja:
•
Procedure o regrutaciji, zapošljavanju, obuci, odmoru, zanimavanja, ocena
izvodjlivosti, disciplinskim procedurama i o okonćanju radnog odnosa.
•
Protokoli i forme efektivnog rukovođenju osobljem
Pojam „menadžer personala“ u ovom priručniku, odnosi se na direktora ljudskih resursa
u Sekretariatu SSK-a, ako nije drugačije predviđeno.
32
I DEO
REGRUTACIJA I ZAPOŠLJAVANJE
Kosovsko sudstvo je poslodavac sa jednakim mogućnostima zaposlenja koje ne vrši
diskriminaciju na polnoj,rasnoj,verskoj,etničkoj ili starosnoj osnovi.Regrutacija i
zapošljavanje je odgovornost Sekretarijata SSK-a, uključujući i sud u kojem je raspisano
radno mesto.
Protokol II – A: Procedure regrutacije
Postupak 1 - Zahtev suda
Administrator suda, koristeći Obrazac II-01, zahteva regrutaciju radnika za popunjavanje
jednog radnog mesta ili nove pozicije. Zahtev se dostavlja poslodavnom autoritetuSekretarijatu SSK-a
Za regrutaciju novih pozicija, vidi postupak 2 a za popunjavanje jednog radnog mesta,
vidi Postupak 3.
Postupak 2 - Ovlašćenje za regrutaciju novih pozicija
Za nove pozicije administrator suda treba da podnose detaljno obrazloženje zajedno sa
godišnjem planom budžeta kako bi se odobrila ta regrutacija.
Zahtev za odobrenje regrutacije obuhvata:
•
Obrazloženje o regrutaciji;
•
Dokaz postojanja budžeta za regrutaciju;
•
Obuhvatanje pozicije planom personala (organogranom); i
•
Opis radnog mesta.
Obrazloženje o regrutaciji podnosi se detaljno, na osnovu dole navedenih pitanja:
•
Zašto je potrebna nova pozicija?
•
Da li obim posla opravdavapuno ili pola radnog vremena?
33
•
Da li odgovornosti ovog radnog mesta korenspodiraju sa predloženim nivom
stepena?
•
Da li je tačna klasifikacija posla?
•
Da li korenspodiraju nadležnosti,sposobnosti kvalifikacija sa pozicijom?
•
Da li je opis radnog mesta sveobuhvatan i adekvatan?
Postupak 3 - Odobravanje regrutacije
Odeljenje ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a razmatra zahtev za regrutaciju i može da
odobri ili odbija zahtev.
U slučaju odbijanja zahteva,Odeljenje ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a treba da
obrazloži razlog odbijanje, kao na primer zbog nedostatka budžeta za zahtevanu poziciju,
nedovoljan obim posla za zapošljavanje sa punim radnim vremenom.
Postupak 4 - Utvrđivanje kriterija
Školske kvalifikacije treba da budu relevantne za poziciju, međutim to ne treba da se
odredi na taj način ili nivo koji će sprečiti podobne kandidate. Sposobnosti, iskustva i
lične karakteristike treba da budu relevantne za pozicije i da se objektivno ocenjuju.
Postupak 5 - Objavljivanje pozicije
Objavljivanje pozicije treba da obuhvata:
1. Naziv pozicije;
2. Naziv poslodavca;
3. Mesto pozicije;
4. Predložena plata (koeficient);
5. Rok ugovora;
6. Nadzornik;
7. Opis radnog mesta;
8. Cilj pozicije;
34
9. Zadaci i glavne odgovornosti;
10. Sposobnost, iskustvo i lične osobine;
11. Minimalna školska kvalifikacija;
12. Datum okončanja konkursa;
13. Informacija gde se može dobiti obrazac za konkurisanje(aplikacija);
14. Informaciju gde treba predati aplikaciju- puna adresa poslodavca.
Vremenski period za konkurisanje treba da bude javno objavljen i dovolan (najmanje 15
kalendarski dana), kako bi što veći broj potencijalnih kandidata bio o mogućnosti da
konkuriše. Konkurs treba da se objavi na dva službena jezika Republike i da se objavi u
dnevnoj štampi i na web stranici SSK-a.
Protokol II – B: Procedura za odbor kandidata
Konačni izbor kandidata vrši se njihovim intervjuisanjem. U Komisiji za intervju uvek
učestvuje i predstavnici suda koji je objavio konkurs za poziciju.
Postupak 1 - Istek roka konkursa
Rok za podnošenje zahteva ističe na dan i vreme koje je naznačeno u objavljenom
konkursu za poziciju. Aplikacije koje stižu nakon isteka roka konkursa neće se
razmatrati. Ako je aplikacija dostavljena poštom da kao datum dostavljanja priznaje se
datum prijema pošte a ne datum stizanja aplikacije.
Postupak 2 - Komisija za intervjuisanje
Komisija za intervisanje sastoji se od najmanje tri (3) do pet (5) članova koji treba da
imaju veći položaj nego pozicija koja je objavljena.Prilikom formiranja komisije
uvažavanje polnog i etničkog sastva je obavezno osim u vanrednim slučajevima.
Komisija za intervjuisanje obuhvata:
•
Jedan član iz odeljenja ili kancelarije gde primljeni kandidat treba da radi,
•
Jedan član iz odeljenja ili druge kancelarije organizacije gde će raditi primljeni
kandidat. Ta osoba treba da bude dobro informisana zadacima i sposobnostima koji
se zahtevaju;
35
•
Jedan član iz odeljenja za ljudske resurse Sekretarijata SSK-a.
Aktuelno se praktikuje formiranje komisijde od pet (5)članova.Dva(2)njih su predstavnici
suda gde će da radi budući zaposlenik, dok su troje(3)preostalih članova predstavnici
Sekretarijata SSK-a.
Postupak 3 - Uži izbor kandidata
Na osnovu pismenih aplikacija vrši se uži izbor kandidata.Izborna komisija određuje
kandidate za listu užeg izbora na osnovu objavljenih kriterija konkursom. Nezavisno od
broja kandidata, svi oni koji ispunjavaju uslove objavljene konkursom, moraju biti na listi
užeg izbora. Menadžer personala treba da vodi računa o obezbeđivanju objektivnih i
nediskriminatornih kriterija za to radno mesto.
Postupak 4 - Informisanje za intervju
Svi kandidati iz liste užeg izbora treba da se informišu za intervju najmanje 48 časova pre
održavanja intervjua. Oni se informišu o vremenu i mestu održavanja intervjua.
Postupak 5 - Intervju
Intevju treba da se održi u roku od 14 dana od dana sastavljanja liste užeg izbora.
Intervju se sastoji od dva dela: 1) pismeno testiranje, i 2) usmeno intervjuisanje.
Pre početka intervjua, članovi komisije treba da potpišu deklaraciju da ne postoji sukob
interesa na relaciji člana komisije-konkursni kandidat. Na dan održavanja intervjua
komisija za intervju se prethodno sastaje radi utvrđivanja osnovnih kriterija za obavljanja
intervjua i postavljanje pitanja kandidatima, koristeći se Obrascem II-02.
Nakon intevistiranaja kandidata, članovi komisije glasaju pojedinačno za kandidate.
Nakon intervistiranja svih kandidata, prikupe se poeni zajedno sa rezultatima pismenog
testiranja, i nakon skupljanja svih poena, članovi komisije jednoglasno odlučuju o
preporučenom kandidatu i sve se to evidentira u Obrascu II-02A, kojeg na kraju potpišu
svi članovi Komisije.
Postupak 6 - Preporuka
Nakon intrvijuisanja svih kandidata, Komisija diskutuje i odlučuje o kandidatu koji će se
menadžeru personala preporučiti kao najbolji kandidat za datu poziciju.
36
Postupak 7 - Odlučivanje
Nakon razmatranja preporuke Komisije, Šef odeljenja personala potpisuje detaljni
izveštaj i dostavlja ga na usvajanje direktoru Sekretarijata SSK-a.
Postupak 8 - Informisanje kandidata
Svi intervjuisani kandidati informišu se pismenim putem o rezultatima izbora kandidata,
dok sada već izabrani kandidat informiše se o mestu i datumu početka rada.
37
II DEO
OBUKA
Osoblje suda treba da učestvuje na seminarima i programima koji će povećati i
usavršavati njihove radne sposobnosti. Administrator suda ili koordinator koji je
određen za obuke treba da proceni potrebe za obukama i da koordinira raspored obuka
radnog osoblja suda. Administrator suda ili koordinator koji je određen za obuke
održava redovne kontakte sa izvođačima obuke na Kosovu kako bi na taj način ažurilali
raspored obuka i informisali osoblje o mogućnostima pohađanja obuke. Administrator
suda, takođe, potstiče starije i iskusnije radno osoblje da mentoriše mlađe kolege na
poslu.
Protokol II – C: Godišnja procena potreba za obukama
Postupak 1 - Sadržaj procene potrebe za obukom
Cilj procene potreba za obukom je da se identifikuju „Praznine u obukama“, odnosno da
se identifikuju razlike između potojećih sposobnosti radnika i sposobnosti koje oni
moraju posedovati da bi rad suda učinili efikasnijim i transparentnijim, usmeravajući se
više na usluge prema strankama. Iz tih razloga, administrator suda ili koordinator koji je
određen za obuke, sastavlja upitnik kojim ocenjuje nivo sposobnosti i neophodnog
znanja da bi potom preduzeo određene postupke u sudu, te postojeća znanja i
sposobnosti radnog osoblja koje preduzima postupke. Primera radi, ako se prezentira
jedna nova procedura ili novo automatizovano sredstvo, osoblje obavezno mora da se
obuči da bi sprovela ta procedura ili koristilo to sredstvo.
Postupak 2 - Način procenjivanja potreba za obukama
Administrator suda može da iskoristi studije ili intervju sa zaposlenima, ili kombiniaciju i
jedne i druge. Model procenjivanja potreba za obukom predstavlja se u Obrazacu II-03.
Postupak 3 - Vreme procenjivanja potreba za obukom
Administrator suda mora da izvrši procenu jednom godišnje, i to po mogućnosti za
vreme godišnjeg ocenjivanja.
38
Postupak 4 - Saopštavanje rezultata
Identifikovane potrebe za obukama, sažimaju se u izveštaju, koji adminsitrator dostavlja
predsedniku suda i Sekretarijatu SSK-a. Administrator suda takođe potrebe za obukama
može saopštiti institutima koji izvode obuku ili institucijama koji su poznate za
organizovanje obuka za radnike suda.
39
III DEO
RADNO VREME ZA SUDIJE I OSOBLJE SUDA
Radno vreme je od ponedeljka do petka – od 08.00 časova do 16.00 časova, osim
praznika. Radnici imaju pravo na dnevni odmor za vreme ručka od 12.00 do 13.00
časova. Sudovi u pojednim opštinama još uvek nisu uskladili dnevni odmor sa radnim
vremenom Vlade Kosova.
Ako jedan radnik često kasni na posao,često koristi duže dnevni odmor koji je
predviđen za ručak, ili napušta radno mesto pre okončanja radnog vremena, njegov
neposredni starešina će s njim porazgovarati o razlozima kašnjenja, odnosno o njegovim
eventualnim porodičnim problemima, ili o problemima prevoza koje sam radnik može da
reši.
•
Ako postoje navedeni razlozi, njegov neposredni starešina može da preduzme
mere i da mu prilagodi radno vreme u cilju prevazilaženja problema.
•
Kada nema uverljivih razloga za navedena kašnjenja, neposredni starešina će
upoznati radnika i skrenuti mu pažnju da ako se ne popravi, preduzeće se
disciplinske mere prema njemu i da će dotle biti pod nazdorom starešina.
U razgovoru sa radnikom vodi se zapisnik koji se dostavlja šefu odeljenja personala a
kopija se stavlja u personalni dosije dotičnog radnika.
Svi sudovi su takođe obavezni da svoje funkcije ako zatreba obavljaju i preko radnog
vremena, u toku službenih praznika i preko vikenda, kada za to postoje hitna pitanja. Te
aktivnosti zahtevaju učešće sudija i pomoćnog osoblja. Lista dežurnih sudija obuhvata se
Godišnjim planom rada koji se usvaja na Kolegijumu sudija. Postupci o sastavljanju liste
dežurnih radnika predstavljaju se u nastavku.
Protokol II – D: Sastavljanje spiska dežurnih radnika
Postupak 1 – Sastavljanje nacrta spiska
Mesec dana pre završetka godine, rukovodilac kancelarije za pravnu podršku,sačinjava
spisak svih sudskih sekretara sa datumima i radnim satima za narednu kalendarsku
godinu. Rukovodilac kancelarije za pravnu podršku pomoć treba da odredi po imenu
radnike za svaki vikend ili službeni praznik. Raspored određivanja sudskih sekretara se
odvija po metodi slučaja.
40
Postupak 2 – Usvajanje nacrta spiska
Administrator suda odobrava nacrt spiska koji sastavlja rukovodilac kancelarije za pravnu
podršku i dostavlja se predsedniku suda za uključivanje u godišnji plan rada kojeg zatim
usvaja Kolegijum sudija.
Postupak 3 – Podela spiska
Konačni usvojeni spisak dostavlja se svim sudskim sekretarima, recepciji i kancelarijama
obezbeđenja.
Postupak 4 – Postupci u slučaju kada radnik odbija raspored
U slučaju kada radnik suda odbija da poštuje spisak o rasporedu dežurstva, neodazivajući
se potrebama suda ili njegovim nepojavljivanjem, rukovodilac Kancelarije za Pravnu
podršku ,treba da obavesti administratora suda i zahteva pokretanje disciplinskog
postupka.
41
IV DEO
ODMORI I ZAMENE SUDIJA I RADNIKA SUDA
1. Godišnji odmor
Svi radnici imaju pravo na godišnji odmor. Zahtev za godišnji odmor, obično se podnosi
za jul i avgust. Da bi se obezbedio kontinuitet rada i održavao kvalitet usluga u sudu,
mogu se usvojiti odgovarajuća pravila o korišćenju godišnjeg odmora koja predviđaju
kada se odmor može koristiti, ko može da ga koristi, da se predvide određena
vremenska ograničenja korišćenja godišnjih odmora, itd.
Godišnji odmor
Svaki radnik za svaki mesec provedenog rada akumulira 1.5 dan odmora,
počev od prvog dana rada. Maksimalno akumuliranje godišnjeg odmora jeste
18 dana za zaposlene sa punim radnim vremenom. Godišnji odmor se računa
u srazmeri sa ugovorenim časovima za zaposlene sa pola radnog vremena.
Zahtav za odmor
Zahtev za godišnji odmor podnosi se u pismenoj formi koristeći obrazac II04, administratoru suda ili neposrednom rukovodiocu.
Odobravanje odmora
Adminstrator suda ili glavni nadzornik odobrava zahtev potpisujući popunjeni
obrazac II-04.
Ograničenja
Odmor treba da se koristi u toku kalendarske godine u kojoj se i stiće i
može da se koristi samo ako neposredni starešina nađe zamenu za obavljanje
dnevnih zadataka radnika koji ide na odmor.
Dodatna ograničenja
Godišnji odmor ne može se iskoristiti prvih 4 meseca osnivanja radnog
odnosa.
Predviđeni odmor
Radnik u određenim slučajevima može da zahteva do tri dana odmora koji je
predviđen za narednu kalendarsku godinu.
Neiskorišćeni godišnji
odmor na kraju
godine
Radnik može da prenese u narednu godinu najviše 12 dana neiskorišćenog
godišnjeg odmora,dok preostali deo neiskorišćenog odmora ukoliko se ne
iskoristi u toku godine, se gubi.
Neiskorišćeni godišni
odmor na kraju
ugovora
Ukoliko dođe do prekida radnog odnosa radnik ima pravo na kompenzaciju
neiskorišćenog godišnjeg odmora.
42
2. Bolovanje
Svi radnici imaju pravo na bolovanje ako nisu u stanju da zbog bolesti ili nesreće rade.
Bolovanje
Svaki radnik akumulira po 1,25 dana bolovanja mesečno, počev od prvog
dana rada. Maksimalno akumuliranje je 15 dana za zaposlene sa punim
radnim vremenom. Bolovanje se uračunava u srazmeri sa ugovorenim
radnim časovima za radnike sa pola radnog vremena.
Zahtev za bolovanje
U slučaju bolovanja, radnik treba da što pre informiše administratora suda ili
glavnog nadzornika. Za izostanak s posla preko 2 dana uzastopce radnik
treba da ima potvrdu od lekara i da istu preda po povratku na posao ili
posle petog dana bolovanja.
Odobravanje bolovanja
Ako radnik ne donese lekarsku doznaku, izostanak s posla se smatra
neopravdanim.
Ograničenja
Bolovanje može da se koristi samo u svrhe za koje je namenjeno
Neiskorišćeno
bolovanje na kraju
godina
Radniku se ne dozvoljava prenošenje neiskorišćenog
Neiskorišćeno bolovanje se na kraju godine izgubi.
Neiskorišćeno
bolovanje na kraju
ugovora
Ukoliko dođe do prekida radnog odnosa radnik udaljava sa suda nema pravo
na kompenzaciju za neiskorišćeno bolovanje.
bolovanja.
Plaćeno odsustvo zbog bolovanje može se odobriti u slučaju povreda ili profesionalnih
nesreća nastalih u toku obavljanja posla u civilnoj službi, ali najviše tri (3)meseca
plaćenog bolovanja u punom iznosu i tri (3) dodatna meseca uz nadoknadu od 50%.
Odobravanje ove vrste bolovanja preporučuje sertifikovani lekar.
Bolovanje bez nadoknadu naknade može se odobriti kao dodatak lekarskom bolovanju
uz naknadu za jedan period od (12) dvanaest meseci ili do kraja ugovora.Neplaćeno
bolovanje takođe se može odobriti i za lečenje van zemlje, ali uvek preporukom
licenciranog lekara. Bolovanje bez naknade treba da odobri Sekretariat SSK-a.
Administrator suda treba da čuva podatke, sa datumima (periodima) svih bolovanja sa i
bez naknade i da ih stavi u lični konfidencijalni dosije radnika.
43
3. Roditeljski odmor
a) Porodiljski odmor
Porodiljski odmor
12 nedelja porodiljskog odmora uz naknadu, po rađanju deteta, na osnovu
potvrde trudnoće od strane licenciranog lekara
Zahtev za odmor
Radnik treba da informiše administratora suda ili neposrednog nadzornika
Odobravanje odmora
Odmor odobrava Departman ljudskih resursa i Sekretariat SSK-a. Datum
početka odmora određuje se uz saglasnost radnika.
Ograničenja
Porodiljski odmor može se koristiti samo za namenu za koju je predviđen.
Predviđeno korišćenje
odmora
Porodiljski odmor ne može se koristiti ranije od 10 nedelja pre datuma,
predviđenog za porođaj.
Povratak na posao
Radnica ima pravo da se vrati na radno mesto ili drugo radno mesto sa istom
platom.Pre odmora, radnica, njen nadzornik i odeljenja ljudskih resursa i
Sekretarijat SSK-a diskutuju i saglase se za poziciju na kojoj će se vratiti
radnica.Porodiljski odmor nesme da se odnosi nadegradaciju radnog mesta.
Nakon plaćenog porodiljskog odmora od 12 nedelja, koji je obavezan, radnica može da
zahteva još 3 meseca dodatnog odmora koji se plaća u iznosu od 80% minimalne plate
od Centra za rad i socijalno staranje.
Neplaćeni porodiljski odmor može odobriti i Departman ljudskih resursa SSK-a na
osnovu zahteva radnice i to u trajanju od 40 nedelja ili do kraja radnog ugovora.
Nakon povratka na posao radnica ima pravo na skraćeno radno vreme od dva sata do
kraja šestog meseca nakon porođaja i na jedan sat do devetog meseca uz puno plaćanje.
Radno vreme treba da se odredi u saglasnosti sa administratorom suda ili neposrednim
nadzornikom.
b) Očinski odmor
Očinski odmor
2 dana plaćenog očinskog odmora nakon rođenja deteta
Zahtev za odmor
Radnik treba da zahteva odmor od administratora suda ili neposrednog
nadzornika.
Odobravanje
odmora
Administrator suda ili neposredni nadzornik može produžiti neplaćeni očinski
odmor radniku do pet dana.
44
Ograničenja
Odobrava se samo nakon rođenja deteta. Očinski odmor može se koristiti
samo u nameni za koju je predviđen.
4. Odmor za posebne događaje
Odmor
za
događaje
posebne
Tri (3) radna dana za brak. Do pet (5) radnih dana godišnje zbog smrti
srodnika (supruga, deteta, roditelja,brata ili sestre).
Odobravanje odmora
Odmor treba da odobrava administrator suda ili neposredni nadzornik.
Ograničenja
Odmor može se koristiti samo u nameni za koju je predviđen.
Neiskorišćeni odmor na
kraju godine
Radnik nema pravo da neiskorišćeni odmor prenese u narednu godinu.
Sav odmor se na kraju godine gubi.
Neiskorišćeni odmor na
kraju ugovora
Ukoliko do]e do prekida radnog odnosa radnik nema pravo na
kompenzaciju za neiskorišćeni odmor.
5. Neplaćeno odsustvo
Neplaćeno odsustvo
Najviše šest meseci u petogodišnjem periodu ili do kraja ugovora.
Zahtev za odsustvo
Radnik treba zasnivati zahtev na sledećim kriterijumima: 1) Zbog sticanja
iskustva,profesionalnih ili školskih kvalifikacija kojim će se koristiti u toku
rada, 2) Radi posete srodnika van zemlje ili, 3) Radi nege svog bližnjeg
starog i nemoćnog (supruga, deteta, roditelja, brata ili sestre).
Odobravanje odmora
Administrator suda ili neposredni starešina preporučuje odobravanje ili
odbijanje zahteva koji se dostavlja Odeljenje ljudskih resursa
Sekretarijata SSK-a koji može da odobri neplaćeno odsustvo za
zahtevani period ili manje, ili da ga odbije.
Ograničenja
Neplaćeno odsustvo na osnovu prva dva kriterija može se odobriti samo
ako za prvu kriteriju, postoji mogučnost da će se zaposlenik vratiti na
radno mesto u razumno vreme i za drugu kriteriju, te posete mogu se
ostvariti ali retko zbog visokih troškova ili zbog drugih barijera.
Dodatna ograničenja
Neplaćeno odsustvo ne može se koristiti u prvoj godini zasnivanja
radnog odnosa.
6. Službeni praznici
Vlada Republike Kosova sastavlja i objavljuje listu službenih praznika koji će se slaviti u toku
godine. Radnici u sudovima, obično, ne rade za službene praznike.U izuzetnim slučajevima,
administrator ili neposredni nadzornik može zahtevati od radnika da radi i u dane službenih
45
praznika, a radnik, za svoj rad ima pravo na ekvivalentni odmor u svako doba u roku od 2
meseca od dana službenog praznika uz odobrenje administratora ili neposrednog nadzornika.
7. Zamena
Kada jedan radnik koristi godišnji odmor, treba da se odredi njegova zamena koja će pokrivati
njegove funkcije. Nadzornik ili administrator suda treba da odrede osobu koja će ga zameniti i
obavljati njegove zadatke za vreme njegovo godišnjeg odmora. U slučaju produženog odmora
(trudnoća, bolovanje ili neplaćeno odsustvo) ili usled drugih nepreviđenih okolnosti (suspenzija)
može se pokrenuti procedura za privremeno upošljavanje.
46
V DEO
OCENIVANJE IZVODLJIVOSTI
Svaki radnik u sudu zadužuje se specifičnim zadacima i odgovornostima koji su
predviđeni opisom radnog mesta. Ocenjivanje izvodljivosti je mogućnost za svakog
radnika da diskutuje sa njegovim predpostavljenim o njegovim očekivanjima i
realizacijama. Nadzornici treba da vrše ocenivanje izvodljivosti njihovih radnika svake
godine. Ocenivanje izvodljivosti je vezano za stalni razvoj i uzima u obzir uspeh,
izvršavanje zadataka i radne navike. Ocenivanje izvodljivosti se zasniva na stalnim,
otvorenim, jasnim i objektivnim informacijama.
Pravilo: Ocenivanje izvodljivosti je kružni proces koji svake godine počinje u
januara i završava u decembru. Formalno ocenivanje rada vrši jednom
godišnje, a završava se neformalnim internim susretima između radnika i
nadzornika.
Postupak 1 Postupak 2 Na početku godine izvodljivosti
ili probnog perioda, radnik i
nadzornik identifikuju ključne
zadatke koje treba da se ispune,
diskutuju očekivanja i metode
nadgledanja i identifikuju
razvojne zahteve. 6 meseci kasnije radnik i
nadzornik sastaju se neformalno
radi diskusije izvodljivosti, daju
svoje poglede na negativne
aspekte i na pozitivne aspekte, te
identifikuju razvojne zahteve. Diagram ocenivanja
izvodljivosti
Postupak 3
Na kraju kalendarike godine
radnik i njegov nadzornik sastaju
se formalno radi diskusije
kvaliteta izvodljivosti,
pojašnjavaju ključne zadatke za
narednu godine i identifikuje
razvojne zahteve. 47
Protokol II – E: Uvodni sastanak u ocenivanju izvodljivosti
Adminstrator suda ili neposredni nadzornik, na početku godine ili probnog perioda
zakaže sastanak sa novo zaposlenim radnikom da bi razmotrili i diskutovali o ključnim
zadatcima koje treba da ispune u toku godine.
Postupak 1 - Zakazanje sastanka
Administrator suda ili neposredni nadzornik treba da informiše zaposlenog o datumu i
vremenu sastanka, najmanje tri(3)dana pre sastanka. Nakon informisanja o sastanku,
radnik se upućuje da pročita opis radnog mesta da bi identifikovao ključne zadatke koje
treba da ispuni u toku godine.
Postupak 2 - Sastanak
Administrator suda ili neposredni nadzornik treba da rezerviše najmanje 20 minuta za
sastanak. Sastanak treba da liči na otvoreni dialog između radnika i njegovog
pretpostavljenog u cilju:
•
Potvrđivanja ključnih zadataka koje treba ispuniti;
•
Davanja uputstava kako treba da se zadaci ispunjavaju;
•
Diskusije sposobnosti, mogučnosti i stava radnika;
•
Diskusije kriterija o nadgledanju izvodljivosti u toku godine;
•
Identifikacije strategije o profesionalnom razvoju zaposlenog.
Postupak 3 - Zapisnik sa sastanka
Ključni elementi o kojima se postigne saglasnost u toku sastanka, administrator suda i
neposredni nadzornik beleže i prilažu listu u dosije zaposlenog.
Protokol II – F: Periodični sastanak za ocenivanje izvodljivosti
Administrator suda i neposredni nadzornik treba da zakažu periodične sastanke sa
svakim od zaposlenih, u toku od (6) meseci od početnog sastanka radi razmatranja
progresa.
48
Postupak 1 - Zakazivanje sastanka
Administrator suda i neposredni nadzornik treba da informišu zaposlenog o datumu i
vremenu sastanka najmanje tri (3)dana pre sastanka.
Postupak 2 - Sastanak
Administrator suda ili neposredni nadzornik treba da izdvoje najmanje 20 minuta za
sastanak. Sastanak treba da liči na otvoreni dijalog između zaposlenog i njegovog
nadzornika, u cilju razmatranja progresa u pravcu ostvarivanja određenih objektiva sa
prethodnog sastanka.
Postupak 3 - Zapisnik sa sastanka
Ključni elementi o kojima se postigne saglasnost na sastanku, administrator suda i
neposredni nadzornik beleže i prilažu listu u dosije zaposlenog.
Protokol II – G: Godišnje formalno ocenjivanje izvodljivosti
Pravilo: Dostavljanje i diskutovanje obrasca o ocenjivanju rada, obaveza je
svakog nadzornika.
Postupak 1 - Vreme ocenjivanja
Administrator suda ili neposredni starešina treba da vrši formalnu ocenu izvodljivosti o
svakom radniku, i to:
•
Na kraju probnog perioda,
•
Na kraju ugovornog perioda, i
•
Svake godine na kraju godine rada, a ne kasnije od 31 decembra.
49
Postupak 2 - Dostavljanje obrasca administratoru suda za ocenjivanje rada
Odeljenje ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a, dostavlja administratoru suda prazan
obrazac za ocenjivanje rada i usvojeni plan rada najmanje 4 nedelje pre dana ocenjivanja.
Obrazac se proprati:
•
memorandumom koji preporučuje datume okončanja svih ocena, konačne
datume dostavljanja Sekretarijatu SSK-a kompletirane i potpisane obrasce o
ocenjivanju rada,
•
ime zvaničnika personala kome treba da se dostave ocene i
•
procedure koje treba da se prate pre u toku i nakon sastanka o ocenjivanju rada.
Aktuelnom obrazascu o ocenjivanju rada nedostaju neki podatci i možda je uopšten da
bi korektno ocenio rad zaposlenih. Obrazac II-05 daje više detalja i može da pomogne
starešinama da vrše funkcionalnije ocenjivanje njihovih radnika.
Postupak 3 - Dostavljanje obrasca nadzornicima radi ocenjivanja rada
Administrator suda, svim nadzornicima dostavlja prazan obrazac za ocenjivanje rada,
memorandum Sekretarijata SSK-a i listu svih zaposlenih koji treba da se ocene.
Postupak 4 - Popunjavanje obrasca o ocenjivanju rada
Nadzornik popunjava obrazac o ocenjivanju rada za svakog radnika.
Postupak 5 - Zakazivanje sastanka
Administrator suda ili neposredni nadzornik treba da informiše zaposlenog o datumu i
vremenu sastanka najmanje 3 dana pre sastanka. Nakon što se zaposleni informiše o
sastanku upućuje se da pročita opis radnog mesta i da analizira njegovu izvodljivost do
tog dana, identifikuje da li su zadatci ispunjeni u zadovoljavajućoj meri,predlaže meru za
poboljšanje u narednoj godini.
Postupak 6 - Sastanak
Svi formalni sastanci o ocenjivanju izvodljivosti održavaju se u decembru. Sastanak je
zatvorene prirode.Ukoliko ima ozbiljnih nesuglasica oko ocenjivanja, zaposleni može da
se obrati pismom njegvom nadzorniku ili zvaničniku personala u Sekretarijatu SSK-a i da
50
zahteva da se to pismo priloži obrascu o ocenjivanju rada. Zaposleni takođe može da
zatraži dodatni sastanak radi daljeg razgovora sa menadžerom personala. Ako je
zaposleni nezadovoljan ocenom, on takođe može da podnese žalbu.
Postupak 7 - Potpisivanje obrasca
Ključni elementi o kojima je postignuta saglasnost na sastanku beleži administrator suda
ili neposredni nadzornik.Na kraju kompletna ocena treba da se potpiše od
administratora suda ili neposrednog nadzornika, u zavisnosti ko je vršio ocenjivanje, kao
i od strane zaposlenog koji je ocenjivan.
Postupak 8 – Odlaganje obrasca o ocenjivanju rada i zapisnika sa sastanka u
dosije radnika
Kompletirano ocenjivanje rada stavlja se u dosije radnika u Odeljenje ljudskih resursa u
Sekretarijatu SSK-a. Zaposleni dobija primerak kompletiranog obrasca o ocenjivanju
njegovog rada u roku od 8 dana od dana sastanka.
51
VI DEO
DISCIPLINA
Disciplinska procedura je administrativna procedura koja može da sledi ozbiljnom
disciplinskom merom kao što je suspenzija i udaljavanje s posla zbog prekršaja koji
prema krivičnom zakoniko nije kazneno delo. Međutim, do formalne disciplinske
procedure nedovode sve greške. Povremene greške u ponašanju i druge manje greške
mogu da se okončaju u okviru svakodnevnog menadžiranja, putem neformalne opomene,
saveta ili popravnih upustava.
Disciplinski prekršaji:
•
Kršenje kodeksa o civilnoj službi i rukovodećih načela;
•
Omalovažanje radnih zadataka;
•
Nesprovođenje opravdane naredbe;
•
Neopravdani izostanak s posla;
•
Obmana ili krađa;
•
Diskriminacija ili uvreda nekog civilnog radnika ili drugog pripadnika na polnoj, rasnoj, verskoj,
etničkoj ili drugoj osnovi;
•
Seksualno dodirivanje nekog civilnog radnika (verbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode koje
vređa dostojanstvo žena i muškaraca na poslu, za koju nije bilo povoda, već je bilo uvredljivog
karaktera u odnosu na uvređenu osobu, ili koja je služila kao ucena radniku ili pretnja, zastrašivanje ili
neprijateljski usmerena);
•
Ponašanje van radnog mesta u suprotnosti sa statusom civilnog radnika koje stvara lošu sliku civilnog
službenika;
•
Ne izveštavanje ili lažno izveštavanje sukoba interesa;
•
Nasilno ponašanje na radnom mestu.
Predsednik i administrator suda treba da budu dobar primer visokih etičkih i
disciplinskih standarda na radnom mestu. Oni su takođe odgovorni da svim zaposlenima
ustupaju kod etike i da ih upoznavaju s njim. Oni ne smeju da ignorišu, tolerišu ili
oproste loša ponašanja radnika i ako se takva nedolična ponašanja prijave, odmah moraju
da preduzmu odgovarajuće mere. Svi novozaposleni, u trenutku potpisivanja radnog
ugovora, dobiju kod etike.Od svih poslenih zahteva se čitanje koda ponašanja i
upoznavanje sa njegovom sadržinom. Administrator suda treba da sa svakim radnikom
razgovara o kodeksu onašanja. disciplinska komisija Sekretarijata SSK-a ima tri (3)
članova, dva (2) njih su stalni članovi, dok se treći imenuje prema određenim slučajevima.
52
1. Izveštavanje disciplinskog prekršaja
Pravilo: Svaki zaposlenik ima pravo da izveštava neposrednom nadzorniku
disciplisnkog kršenje koje vidi ili o kojem saznaje.
U zavisnosti od okolnosti, discipliska kršenja se dele na teška ili ozbilna i lakša ili manje
ozbilna. Ponavljanje više puta lakših disiplinskih kršenja, predstavlja teško disiplinsko
kršenje.
Disciplinska kršenja koja se smatraju teškim su:
1. Krađa, obmana, namerno falsifikovanje podataka;
2. Fizičko nasilje;
3. Vredjanje, ozbiljno dodirivanje ili diskriminacije;
4. Namerno oštećenje imovine;
5. Ozbiljna neposlušnost;
6. Zloupotreba imovine i imena organizacije;
7. Stvaranje lošeg imidža za poslodavca;
8. Ozbiljna nesposobnost za rad usled konzumiranja alkoohola i zakonom zabranjena
droga;
9. Ozbiljna nepažnja koja uzrokuje ili može da uzrokuje gubitke, velike štete ili
povrede;
10. Ozbiljno kršenje uredaba o zdravlju i
11. Ozbiljno kršenje poverljivosti.
Protokol II – H: Izveštavanje disciplinskih prekršaja
Postupak 1 - izveštavanje administratoru suda
Radnik koji vidi ili saznaje o nekom disciplinskom prekršaju u sudu mora da to odmah
prijavi administratoru suda koristeći Obrazac II-06.Radnik treba da sačini kratak opis
53
disiplinskog prekršaja. Prijava može da bude i verbalna. Međutim, pismena prijava
obezbeđuje brže i tačnije procesuiranje žalbe.
Postupak 2 – Evidentiranje prijave
Administrator suda evidentira u poverljivi disciplinski dosije prijavu.
Postupak 3 - Razmatranje prijave
Administrator suda razmatra prijavu i odlučuje o osnovanosti prijave na činjenice,
odnosno o tome da li se radi o teškom ili lakšem prekršaju. Klasifikacija prekršaja vrši
se u konsultaciji sa predsednikom suda. Da bi odlučio, da li je izveštaj zasnovan na
činjenicama, i klasifikovao prekršaj, administrator suda intervjuiše umešane strane.
Ako je prijava neosnovana, onda se evidentira kao neopravdana. Ako je prjava osnovana
i klasifikovana kao lakši prekršaj, onda administrator suda prelazi na Postupak 4.
Ako je prijava osnovana i klasifikovana kao teški prekršaj, onda administrator suda
prelazi na Postupak 5.
Postupak 4 - Tretiranje lakših prekršaja
U slučaju lakših prekršaja, administrator suda u konsultaciji sa predsednikom odlučuje o
odgovarajućoj meri koja može da bude pismena ili usmena opomena. Za prvi prekršaj,
obično se da je verbalna opomena. Za ponovljeni lakši prkršaj, izriče se mera pismene
opomena. Ukoliko jedne kalendarske godine radnik nastavlja sa ponavljanjem prekršaja
koja su bila predmet ranijih opomena, verbalnih ili usmenih, onda se slučaj procesuira
disciplinskoj komisiji Sekretarijata SSK-a.
Postupak 5 - Tretiranje ozbiljnih prekršaja
Nakon informisanja predsednika suda, administrator pokreće disciplinski postupak
prema radniku koristeći Obrazac II-07. Ovaj izveštaj o pokretanju disciplinskog postupka
priprema administrator suda, pročita ga i potpisuje predsednik. Popunjeni Obrazac II-07
dostavlja se zatim Odeljenju ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a koji preduzima dalje
mere.
54
Postupak 6 - Arhiviranje izveštaja
Administrator suda priprema izveštaj za dosije koji sadrži informacije o bilo kojem ,
vršeno prekršaju, ili navodno vršenom,od radnika i datum i vrstu preduzetog postupka.
Izveštaj se zatim potpiše od administratora suda i neposrednog nadzornika i arhivira se u
poverljivi dosije za radnika.
2. Disciplinski postupak
Protokol II – I: Postupci disciplinske komisije
Postupak 1 - Prijem zahteva za pokretanje disciplinskog postupka
Sekretarijat SSK-a je dužan da pokrene disciplinski postpak odmah nakon prijema
popunjenog Obrazca II-07 poćevši sa formiranjem disciplinske komisije.
Postupak 3 - Obaveštavanje navodnog prekršaja
U roku od pet (5) dana od dana dostavljanja predmeta, Sekretarijat SSK-a obaveštava
navodnog prekršioca o:
•
Prirodi navodnog prekršioca,
•
Da se navedeni prekršaj tretira kao teški prekršaj;
•
Da je navedeni prekršaj prosleđen Sekretarijatu SSK-a za disciplinsku proceduru;
•
O datumu, vremenu i mestu gde će se održati saslušanje i
•
Kako će se odvijati saslušanje pred disciplinskom komisijom.
Postupak 4 - Saslušanje pred disciplinskom komisijom
Saslušanje pred disciplinskom komisijom održava se najkasnije 30 dana nakon pokretanja
disciplinske procedure. Komisija razmatra predmet kao prvo stepena komisija i može
pozvati stranke koje su umešane. Komisija sasluša izjave da bi konstatovala da li je bilo
stvarnog prekršaja. Teret dokazivanja prekršaja spada na službenika koji je prijavio slučaj
komisiji. Ako komisija konstatuje da je bilo disciplinskog kršenja, on da određuje kaznu
55
koja će biti srazmerna.Optuženi ima pravo da zatraži da mu se na sednici saslušanja
obezbedi komuniciranje ili prevod na jeziku koji on razume.
Postupak 5 - Klasifikacija sankcija
U zavisnosti od težine prekršaja,disciplinske mere se mogu izricati kao sledeće:
•
Verbalna opomena;
•
Pismena napomena;
•
Zabrana povećanja plate do 1 godine;
•
Uskraćivanje unapređenja na poslu do 3 godine;
•
Smanjenje položaja;
•
Prekid radnog odnosa.
Postupak 6 - Žalba
Ako jedna od „stranaka“ nije zadovoljna odlukom komisije, može da se žali. Žalbe na
procedura se odvija pred komisijom za žalbe.
Protokol II – J: Žalbeni postupak pred Komisijom za žalbe
Postupak 1 - Sastav Komisije za žalbe
Ako ima žalbe protiv odluke disciplinske komisije Sekretarijat SSK-a saziva komosiju za
žalbe.
Postupak 2 - Razmatranje žalbe na prvi pogled
Komisija za žalbe na prvi pogled analizira da li postoji osnova za prihvatanje
žalbe.Razmatranje žalbe podrazumeva: a) da li je žalbu podnelo ovlašćeno lice, i b) da li je
žalba podneta u predviđenom roku. Ako komisija prihvata žalbu, ona će održati sednicu
saslušanja najdalje 30 dana od dana kada je predmet dostavljen komisiji za žalbe.
56
Postupak 3 - Saslušanje žalbe
Komisija za žalbe razmatra činjenice i na osnovu njih odlučuje da li će se žalba usvojiti.
Postupak 4a - Postupanje u slučaju kada se žalba smatra osnovanom
Kada Komisija za žalbe odlučuje u korist stranke koja se žalila, onda određuje i postupke
koji će se:
•
Vraćanje ili izmenu odluke disciplinske komisije, uključujući i retroaktivnu isplatu;
•
Vraćanje ili izmenu odluke upravljanja;
•
Preporuku za dodatnu obuku;
•
Preporuku za preduzimanje disciplinskih mera protiv nekog drugog zaposlenog u
sudu ili u Sekretarijatu SSK-a.
Postupak 4b - Postupanje u slučaju kada se žalba smatra neosnovanom
Ako komisija za žalbe odluči protiv žalioca, ona odbija žalbu i potvrđuje odluku
disciplinske komisije. Ako je žalioc nezadovoljan odlukom komisije za žalbe može da se
žali nezavisnom nadzornom organu (NNO), kada:
•
smatra da je organ poslodavca bezrazloga i protivzakonito odbijo da održi
sednicu saslušanja povodom žalbe, ili
•
kada je nezadovoljan rezultatom sednice saslušanja Komisije za žalbe.
Ovakva žalba podnosi se NNO u pismenoj formi u roku od 30 dana od:
•
odluke Sekretarijata SSK-a da ne saziva komisiju za žalbe; ili
•
odluke Komisije za žalbe.
Postupak 5- Arhiviranje
Sva relevantna dokumenata vezana za predmet odlaže se u poverljivi dosije za radnika
suda i u Odeljenju za ljudske resurse Sekretarijata SSK-a.
57
Protokol II–K: Žalbeni postupak na prvom stepenu pred Komisijom za žalbe
Postupak 1 - Osnova za žalbu
Radnik ili kandidat za posao može da podnosi žalbu pred komisijom za žalbe ako je
uveren da sud ili Sekretarijat SSK-a prekršio zakon.
Osnova za žalbu obuhvata:
•
Uskraćeno pravo pristupa svom poverljivom i ličnom dosijeu;
•
Uveden netačan i diskriminatorski materijal u njegov poverljiv i lični dosije;
•
Kada mu nije u njegov lični dosije stavljen relevantni materijal o njegovom poslu ili
unapređenju u karijeri;
•
Kada nije bila objektivno ocenjena njegova izvodljivost u skladu sa postojećim
procedurama za ocenjivanje;
•
Kada mu je nepravedno uskraćeno unapređenje;
•
Kada je diskriminisan, i
•
Kada je bio uznemiravan.
Radnici mogu podneti Komisiji za žalbe žalbu i protiv odluke Regrutne komisije.
Postupak 2 - Razmatranje žalbe na prvi pogled (prima facie)
Sekretarijat SSK-a po prijemu žalbe saziva komisiju za žalbe koja će utvrditi na prvi
pogled da li postoji osnova za prihavatnje žalbe.
Postupak 3 - Sednica saslušanja
Ako komisija za žalbe prihvata žalbu kao osnovanu, odrediće vreme održavanja sednice
saslušanja najkasnije 30 dana od dana pokretanja žalbenog postupka. Komisija razmatra
činjenice i na osnovu njih odlučuje za odobravanje žalbe.
58
Postupak 4 - Potupci ispravke
Ako je radnik ili kandidat za posao imao pravo komisija preduzima sledeće postupke:
•
Vraća žalioca na listu izabranih kandidata za položaj;
•
Vraća žalioca na listu preporučenih kandidata za unapređenje;
•
Vraća ili menja odluku upravljanja;
•
Preporučuje ispravke i aktivnosti obuke;
•
Preporučuje disciplinske mere protiv nekog drugog radnika unutar suda ili
Sekretarijata SSK-a.
Postupak 5 - Žalba
Ako je radnik ili kandidat za posao nije zadvoljan odlukom komisije za žalbe, može
podneti žalbu NNO, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke komisije za žalbe.
Žalba se može podneti u roku od 30 dana i protiv odluke Sekretarijata SSK-a zbog
nesazivanja sednice komisije za žalbe (u predmetu koji je na prvi pogled smatran kao ne
dozvoljena žalba).
59
VII DEO
PREKID RADNOG ODNOSA
Radni odnos se prekida u sledećim slučajevima:
• Usled nastanka smrti za poslenika;
• Usled penzionisanja za poslenika;
• Usled neprodužavanja ugovora nakon isteka roka;
• Uz najavljivanje 30 dana unapred poslodavca ili njegovog organa u svako doba za
vreme probnog perioda;
• Na kraju probnog perioda ako je zaposleni bio nespošan u probnom periodu;
• Nakon preporuke Disciplinske komisije ili Komisije za žalbe da se prekida radni
odnos.
Protokol II-L: Razrešnje zaposlenog
Radni odnos u Civilnoj službi može da se prekida:
•
Kao disciplinska mera zbog ozbiljnog kršenja koda etike (na preporuku disciplinske
komisije ili komisije za žalbe);
•
Iz zdravstvenih razloga kada civilni službenik nije u stanju da izvrši njegove zadatke
zbog stalne bolesti ili zbog ograničenih sposobnosti, koje su dokazane od strane
lekarske komisije, i kada zadaci ne mogu da mu se prilagode njegovom
zdravstvenom i fizičkom stanju;
•
Kada se potvrđuje da je u procesu regrutacije dao netačne informacije;
•
Nakon probnog perioda novozaposlenom se može prekinuti radni odnos ako i
nakon upustava i pomoći, nije uspeo da pokaže dovoljan potencijal za profesionalni
razvoj.
Postupak 1 - Informisanje o razrešenju
Nakon preporuke disciplinske komisije ili komisije za žalbe za prekidom radnog ugovora,
službenik personala Sekretarijata SSK-a informiše radnika o:
60
•
Prijemu preporuke disciplinske komisije ili komisije za žalbe Sekretarijata SSK;
•
Konkretnom datumu prekida radnog odnosa;
•
Datumu i načinu isplate zadnje plate;
•
Ukupnom iznosu preostalih dana godišnjeg odmora i o pogodnom načinu njihove
kompenzacije;
•
Aranžmanima za upravljanje ili isplatu prikupljenih penzijskih fondova;
•
Zahtevu za vraćanje službene imovine u posed radnika na zadnji dan radnog
odnosa;
•
Zahtevu za vraćanje kartice osiguranja na zadnji dan radnog odnosa, i
•
Pravu zaposlenog na žalbu pred komisijom za žalbe ili pred nezavisnim nadzornim
većem.
Komisija takođe treba da informiše radnika da je prema odredbama koda etike obavezan
je da sačuva tajnu i nakon prekida radnog odnosa.
Postupak 2 – Žalba protiv razrešenja
Ako radnik nije saglasan odlukom o prekidu ugovora, može da se žali pre isteka ugovora
ili probnog perioda ako je uveren da je odluka za prekid radnog odnosa bila nepravedna.
Žalba treba da se podnese Odeljenju ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a.
Postupak 3 – Žalbemni postupak
Ako se podnosi žalba, Komisija za žalbe se sastaje radi razmatranja žalbe.
Protokol II-M: Neprodužavanje radnog ugovora
U slučaju neprodužavanja radnog ugovora, najmanje 6 nedelja pre isteka roka ugovora,
službenih personala Sekretarijata SSK-a informiše pismeno radnika o:
•
Konkretnom datumu prekida radnog odnosa;
•
Datumu i načinu isplate zadnje plate;
61
•
Ukupnom iznosu preostalih dana godišnjeg odmora i o pogodnom načinu njihove
kompenzacije;
•
Aranžmanima za upravljanje ili isplatu prikupljenih penzijskih fondova;
•
Zahtevu za vraćanje službene imovine u posed za radnika na zadnji dan radnog
odnosa;
•
Zahtevu za vraćanje kartice osiguranja na zadnji dan radnog odnosa, i
•
Pravo zaposlenog na žalbu pred komisijom za žalbe ili pred nezavisnim nadzornim
većem i o žalbenim postupcima.
Pismo takođe treba da informiše radnika da je prema odredbama koda etike ponašanja
civilne službe obavezan da sačuva tajnu i nakon prekida radnog odnosa.
Protokol II–N: Ostavka za radnika
Postupak 1 - Informisanje o ostavci
Radnik koji želi da da ostavku treba pismeno da informiše administratora suda najmanje
30 dana pre konkretnog datuma ostavke.Radnik o tome treba da informiše neposrednog
nadzornika.Administrator suda odmah nakon prijema pisma ostavke prosleđuje
Odeljenju ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a.
Postupak 2 – Zahtev za skraćivanje perioda informisanja
Period informisanja može da se skrati na manje od 30 dana na zahtev radnika i uz
saglasnost odeljenju ljudskih resursa Sekretarijata SSK-a.
Postupak 3 - Formalni prijem ostavke
U roku pet (5) dana od prijema ostavke, zvaničnik personala Sekretarijata SSK-a
dostavlja pismo radniku i formalno ga informiše da je primio ostavku.
Pismom informiše zaposlenog:
•
62
Konkretnom datumu prekida radnog odnosa;
•
Datumu i načinu isplate zadnje plate;
•
Ukupnom iznosu preostalih dana godišnjeg odmora i o pogodnom načinu njihove
kompenzacije;
•
Aranžmanima za menadžiranje ili isplatu prikupljenih penzijskih fondova;
•
Zahtevu za vraćanje službene imovine u posed radnika na zadnji dan radnog
odnosa;
•
Zahtevu za vraćanje kartice osiguranja na zadnji dan radnog odnosa, i
Pismo takođe treba da informiše radnika da je prema odredbama kod etike ponašanja
civilne službe obavezan da sačuva tajnu i nakon prekida radnog odnosa.
Protokol II–O: Uverenje o radu
Svi zaposleni će dobiti uverenje o radu nakon okončanja radnog odnosa u sistemu
sudstva, bez obzira na razloge prekida radnog odnosa. Uverenje priprema Odeljenju
ljudskih resursa Sekretarijata SSK.Izdaje se na zadnji dan radnog odnosa.Uverenje sadrži:
•
Ime i prezime radnika,
•
Ime suda/departmana gde je radio radnika;
•
Priroda posla koju je on obavljao, i
•
Period rada.
Radnik može da zahteva i deklaraciju o izvodljivosti i referenciju za buduće poslodavce,
odnosno zaposlenje. Uverenje se radniku se može izdati više puta.
63
64
POGLAVLJE III
CENTRALNA KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA
Glavni zadak suda je da blagovremeno i transparentno procesira predmete. Centralna
kancelarija za upravljanje predmetima, (CKUP), ostvaruje taj cilj uz efikasno
procesuiranje predmeta i svođenja proceduralnih kašnjenja na minimum, a to postiže
adekvatnim personalom, racionalizacijom rada personala suda, i jasnom podelom
odgovornosti između sudija o pomoćnog osoblja, kao i stvaranjem mehanizama za
polaganje računa za procesuiranje predmeta,u skladu sa propisanim rokovima.Centralna
Kancelarija za Upravljanje Predmetima, odgovorna je za kretanje predmete od trenutka
podnošenja sudu, (primanja u sud), sve do njihog rešavanja. Osoblje CKUP, tehničkoadministrativnim postupcima, omogućava sudijama da se fokusiraju na suđenja i rešavaju
predmete u razumnom vremenskom roku, i da se na taj način usredsrede na stalnu
kontrolu predmeta kako ne bi usled raznih događanja unutar i van suda, došlo do
proceduralih zakašnjenja u rešavanju predmeta.
Pravni okvir koji reguliše upravljanje predmeta:
•
Pravila o unutrašnjoj organizaciji sudova, 1981,
•
Skupština Kosova, Zakon o arhiv, 2003/07
•
SSK-a, Zakonska poslanica o standardima vremenskih rokova, 2006/01
•
SSK-a, Administraivno uputstvo o unifikaciji sudskih taksi, 2008/02
•
Sekretarijat SSK-a, Uputstvo o ujednačavanju statističkom izveštavanju, 2008
Aktivnosti CKUP reguliše Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji suda. Ranije su ove
dužnosti bile obavljene od strane pisarnice. Prema ovom pravilniku, CKUP:
•
Prima sva dokumenta koja se podnose sudu i knjiži ih na odgovarajući način;
•
Formira i održava dosje predmeta.
•
Preduzima sve proceduralne postupke za dodeljivanje predmeta.
•
Informiše stranke putem pošte ili preko dostavnih radnika (sudskih kurira).
•
Preduzima proceduralne postupke oko aktivnih predmeta prema zahtevu sudije
koji rešava taj predmet,
•
Rukovodi tokom predmeta predmeta unutar suda,
65
•
Obezbeđuje da se sve informacije glasi o predmetima oglase na oglasnoj tabli suda,
•
Arhivira rešene predmete,
•
Sastavlja izveštaje o nerešenim predmetima za sud i druge institucije.
•
Obezbeđuje informacije za zainteresovane stranke na osnovu podataka iz sudskog
registra.
•
Proverava i legalizuje potpise, dokumenta i prepise,
•
Procesira i izdaje uverenja iz nadležnosti suda,
•
Vodi zapisnik o izjavama stranaka,
•
Preduzima sve neophodne mere koje nalažu sudije, radi efektivnog naplaćivanja taksi i
kazni,
Ovo poglavlje predstavlja:
•
Ulogu i zadatak šefa kancelarije,
•
Protokole i obrazce za efektivno funkcionisanje Centralne Kancelarije za
Upravljanje Predmetima,
•
Mehanizama koordiniranja rada sa sudijama i drugim administrativnim
kancelarijama.
66
I DEO
ŠEF KANCELARIJE
Ovaj deo opisuje radno mesto šefa kancelarije i njegova prava i odgovornosti prema
opisu njegovog posla.
Pravilo: Šef kancelarije koordinira i nadgleda upravljanje predmetima, i
organizaciju zaposlenih unutar CKUP-a
Potreba za poboljšanjem efikasnosti i odgovornosti u upravljanju predmetima, dovela do
nastanka položaja šefa kancelarije. Šef kancelarije organizuje i raspoređuje posao unutar
kancelarije, na taj način podstiče i stimuliše radnike da jedni drugima pomažu u zavisnosti
od opterećenja poslom, naročito kada je neko od radnike odsustan s posla ili je na
odmoru ili ako ima neprocesuiranih predmeta koji su važniji od drugih. Jedna osoba se
određuje samo za prijem predmeta i drugih dokumenata. Šef kancelarije za upravljanje
predmetima, izveštava administratoru suda.
U slučaju odstustva administratora suda, šef kancelarije, zamenjuje ga osim ako
drugačije nije propisano godišnjim planom rada.
1. Upravljanje predmetima
Šef Kancelarije je odgovan za efikasno i transparentno upravljanje predmetima u CKUP i
njihovo efektivno kretanje unutar suda, naročito:
•
Nadgleda održavanje podataka, dokumenata i registra od strane radnika.
•
Sprovodi pravila o dodeljivanju predmeta, koje utvrđuje Kolegijum sudija.
•
Nadgleda efektivno korišćenje automatizovanih sistema upravljanje predmetima od
strane radnika.
•
Nadgleda sistem kretanja predmeta unutar suda, naročito između CKUP i sudije
kod kojeg se predmet nalazi.
•
Upravlja predmetima unutar CKUP i preduzimana tehničke mere koje nalažu
sudije.
•
Redovno prati stanje predmeta, identifikuje kašnjenja ili poteškoće u procesuiranja
predmeta i administratoru suda podnosi mesečni izveštaj o kašnjenjima i
smetnjama u procesuiranju predmeta, te daje preporuke za poboljšanje stanja.
•
Organizuje sistem prikupljanja podataka za statističke izveštaje, kontroliše i
konsoliduje statističke podatke, te sudskom administratoru prezentira standardne
statističke obrasce .
67
•
Prima stranke skladu sa radnim vremenom i pruža informacije na osnovu podataka
iz registra predmeta.
•
Prima stranke i obezbeđuje im informacije zasnovane u registru predmeta.
2. Organizovanje osoblja
Šef kancelarije je odgovoran za organizovanje i upravljanje personalom CKUP.
Neke od sledećih odgovornosti su:
•
Predlaže administratoru suda godišnji plan rada i organizaciju osoblja CKUP-a.
•
Jednom nedeljno se sastaje sa osobljem CKUP i razgovara snjima o pitanjima i
teškoćama koje se pojavljuju u izvršenju zadataka.
•
Analizira tok rada u CKUP i preporučuje korekcije u organizaciji posla kancelarije
u cilju poboljšanja efikasnosti i balansiranja opterećenosti radnike predmetima.
•
Procenjuje potrebe za obukom radnike i administratoru suda predlaže učešće
radnike na raznim obukama.
•
Koordinira rad između radnike, sudskih sekretara i dostavljača (sudskih kurira),
radi obezbeđivanja efektivnog dostavljanja dokumenata strankama i organizacije
sudskih rasprava.
68
II DEO
PRIJEM PREDMETA
Podnesci se mogu podneti sudu lično, preko pošte ili bilo kojim drugim sredstvima
dostave. Zakon o parničnom (građanskom) postupku od 2008. godine predviđa i
elektronsku dostavu podnesaka.
Prijem podnesaka kao pravilo prima se automatskim pečatom.U izuzetnim slučajevima,u
nedostatku automatskog pečata ili iz drugih razloga (kvar pečata, nedostatka struje ili je
dokument tanak) onda se predmet prima četvrtastim pečatom.
Protokol III–A: Prijem podnesaka sa automatskim pečatom
Automatski pečat treba da se koristiti prema uputstvima u Priručniku, uključujući
priključenje pečata u sistemu neprekidnog napajanje (UPS). Ako LED svetlo na pečatu
trepti, nakon prekidanja struje, šef kancelarije ili lice koje on odredi, treba da otvara
mašinu i našteluje datum i vreme u pečatni mehanizam , odnosno u prednjem delu
pečata. Automatski pečat ne može da se koristi kada nestane električna energija,
odnosno za vreme aktiviziranja UPS-a treba da koristi ručni pečat prema uputstvima iz
Protokola III-B.
Postupak 1 - Dostavljanje podneska
Svi podnesci, dostavljeni sudu preko pošte ili lično, prvo idu referntu za prijem.
Postupak 2 - Overa štambilnjim pečatom i automatsko evidentiranje
datuma i vremena
Referen za prijem podnesaka, bez njihovog otvaranja i u stanju njihovog prijema, treba
da sve podneske overi pečatom, uvođenjem istih horizontalno u otvor na prednjoj strani
automatskog pečata. Pečat sadrži naziv suda, datum i vreme prijema podneska.
Protokol III - B – Prijem podnesaka ručnim pečatom
Postupak 1 – Dostava podnesaka
Svaki podnesak se dostavlja sudu, putem pošte ili lično referntu za prijem podnesaka.
69
Postupak 2 - Overa podnesaka pečatom
Referent za prijem podnesaka treba da, bez otvaranja, overi četvrtastim pečatom prijem
svakog primljenog podneska u primljenom stanju. Pečat sadrži naziv suda,prostor za
datum i vreme prijema.
Postupak 3 - Evidentiranje datuma i vremena prijema
Referent za prijem, u odgovarajućem prostoru pečat treba da napiše sledeće podatke:
•
Vreme: sat i minuta.
•
Datum: dan, mesec i godina.
Protokol III-C – Knjiženje podnesaka i predmeta
Postupak 1 - Evidentiranje podnesaka u registar prijema
Nakon overe podneska automatskim ili ručnim pečatom, referent za prijem evidentira to
u registru prijema koji sadrži:
•
Broj prijema,
•
Datum prijema,
•
Vrstu podneska
Ako je podnesak primljen u koverti, onda se to overi pečatom.
Ceo proces knjiženja se završava na dan prijema podneska ili narednog dana ako ih ima
više za procesuiranje ili ako su primljeni posle radnog vremena.
Postupak 2 - Prenošenje podnesaka
Nakon evidentiranja u registru prijema, pre dostavljanja odgovarajućoj sudskoj službi,
proverava se vrsta i priroda zahteva da bi se prosledio dotičnoj službi suda.
70
Protokol III–D: Formiranje novih predmeta
Postupak 1 - Knjiženje novih predmeta
Nakon prijema podneska od referent za prijem, referent za knjiženje odmah to pregleda
i evidentira u odgovarajući registar gde crnom ili plavom hemijskom (hemijskim
olovkom) navodi sledeće podatke:
•
Redni broj predmeta,
•
Datum i godina prijema u sudu na osnovu pečata,
•
Imena stranaka,
•
U građanskim predmetima-vrstu i vrednost zahteva, ako je odeređeno.
•
U krivičnim predmetima-kvalifikacija dela i član na koji se zasniva optužba.
Postupak 2 - Formiranje spisa (dosijea) predmeta
Po knjženju novog predmeta,referent prijema, odmah formira novi predmetni dosije,
koristeći omotač (fasciklu) određene boje za taj predmet. Na prednjem delu dosijea
dotični referent,napiše crnom ili plavom hemijskom olovkomsledeće podatke:
•
Šifru vrste predmeta,
•
Broj predmeta, redni broj i godinu,
•
Ime stranke, i
•
Datum,
•
U parničnim predmetima osnovu parnice dok u krivičnim predmetima pravnu
kvalifikaciju(dotičnog predmeta).
Predmetnom dosijeu sa jednim zapučkom na rubu, broj predmeta se napiše na ivici
zapučka koristeći nalepnicu ili mastilo (hemijsku) crne boje. Redni broj predmeta se
napiše dvocifrenim brojem godine da bi se nastavilo zatim čtvorocifrenim predmetnim
rednim brojem, (primera radi; broj jedan se piše: 0001) i primljeni podnesak se stavlja u
predmetni dosije.
Pravilo: Podnesci, primljeni posle radnog vremenna, knjiže se i pečatiraju
otvaranjem novog narednog radnog dana u registru prijema i prema
redosledu prijema.
71
III DEO
ZADUŽIVANJE PREDMETIMA
Novi predmet koji je proknjižen u sudu, treba da se dodeli određenom nadležnom sudiji,
ili predsedniku sudskog veća. Predmete dodeljuje referent koji vodi registar, naravno,
pod nadzorom šefa kancelarije i prema politici zaduživanja predmetima koju je utvrdio
Kolegijum sudija svojim godišnjim planom rada. Šef kancelarije, kontrolom knjiženja
predmeta u registru, vrši nadzor pravilnog sprovođenje politike zaduživanja predmetima.
72
IV DEO
KONTROLA I ODRŽAVANJE REGISTRA
U CKUP održavaju se i druge knjige i registri.Registri treba da sadrže potpune, tačne i
ažurne podatke, kako bi osoblje kancelarije, moglo u svako vreme saznati gde je
predmet i u kojoj je fazi procedure na sudu.
Pravilo: Registri treba da sadrže potpune, tačne i ažurne evidencije o
otvorenim i završenim predmetima. Postupci treba da se knjiže na dan
njihovog preduzimana ili najkasnije narednog radnog dana.
Protokol III – E: Uvođenje evidencija u registar
Određene postupke sa predmetom, preduzete od strane sudija, treba de se registruju u
Registrar. Dotični referent treba da beleži te postupke – naloge, odluke, presude, I to na
dan njihovog preduzimanja ili najkasnije narednog radnog dana. Evidentiranje se vrši
crnom ili plavom hemijskom olovkom navodeći u odgovarajućoj koloni datum
preduzetog koraka.
Protokol III – F: Ispravljanje grešaka
Redovno praćenje protokola o knjiženju sprečava mogućnost tehničkih grešaka u
registrima.Ipak, ako je do greške već došlo, neophodan je postojanje sistema za ispravku
tih grešaka. U praksi ima dve vrste grešaka koje se obično dešavaju, i to: 1) Greške
prilikom upisa novih predmeta (dupliranje ili izostavljanje broja predmeta, ili pogrešno
ime stranke, ili pogrešna vrsta predmeta ili pogrešna pravna osnova, itd); i 2) Greške
nakon upisa, prilikom obeležavanja raznih preduzetih radnji.
U prvom slučaju, postupa se kao u nastavku:
•
Određeni red, anulira se podvlačenjem crvene crte, tako da se i dalje može
pročitati i rubrika na kojoj je učinjena greška, takođe se anulira, podvlačenjem
crtice od donjeg ka gornjem uglu,
•
Na koloni predviđenoj za napomene, navodi se da je upis učinjen pogrešno
(„pogrešan upis“),
•
Predmet se upiše zatim u novoj koloni, i knjiži se pod novim rednim brojem, (o
izveštavanjima na kraju godine, vidi Protokol III-I)
73
U slučaju greške u toku upisa ili u toku procedure, potrebno je postupati kao u
nastavku:
•
Pogrešna beleška se anulira podvlačenjem horizontalne crtice crvenom olovkom;
•
U koloni za komentare, navodi se da je učinjena jedna greška
•
Ponovo se crvenom hemijskom olovkom upiše dotični podatak u odgovarajućoj
koloni.
Pravilo: Nije dozvoljeno korišćenje lepila ili belog laka (korektora), ili bele
hartije za pokrivanje greške.
Protokol III – G: Knjiženje rešenih predmeta
Postupak 1 - Knjiženje datuma i načina rešavanja
Kada postupak koji vodi do konačnog rešenja predmeta referent knjiži u registar datum
postupka sa crnom ili plavom hemijskom olovkom u dotičnoj koloni.Ako je datum
rešavanja naveden kao„drugi način”,onda referent treba da navede koji je to način.
Postupak 2 - Zaokruživanje broja predmeta
Kada je predmet rešen,referent zaokružuje redni broj predmeta crvenom hemijskom
olovkom slično kao i u dotičnom registru spise predmeta.
Postupak 3 - Knjiženje izvestilačkog perioda, u statističke svrhe
Na levoj strani kolone rednog broja predmeta, službenik delovodnika, hemijskom
olovkom crvene boje beleži mesec ili kvartal, (rimski broj),i poslednje dve brojke godine,
kada je predmet izveštavan kao što se to navodi u statističkim izveštajima .
Postupak 4 - Registrovanje napomena
U koloni za napomene, referent treba da uvede svaku drugu informaciju, primera
radi;ako je uručena žalba protiv predmeta ili je prenet drugom sudu, treba da se navede
dotični broj predmeta ili naziv nadležnog suda.
74
Protokol III - H: Kontrola registara
Šef kancelarije je odgovoran za redovnu kontrolu registara. Ovakva kontrola se
preporučuje svaka 3 meseca.Registrima koji su dobili negativnu ocenu u izveštajima sa
zadnje dve kontrole, onda kontrola treba češće da se izvodi.
Postupak 1 - Sadržaj kontrole
Kada se radi kontrola registara potrebno je postaviti sledeća pitanja:
•
Da li se broj nerešenih predmeta slaže sa statističkim podatcima?
•
Da li je bilo mnogo grešaka u registraciji i rešenim predmetima, ili u evidenciji
podataka predmeta?
•
Na osnovu uzoraka predmeta, da li su evidentirane na odgovarajući način u
registru sva postupanaja?
•
Na osnovu uzoraka periodičnih izveštaja o rešavanju predmeta od strane sudja za
zadnja 3 meseca, da li su u registar proknjiženi svi rešeni predmeti?
•
Dali je knjiženje jasno i čitljivo upisano?
Postupak 2 - Kontrolni izveštaj
Na osnovu revizijskih zaključaka, šef kancelarije sastavlja izveštaj za administratora suda.
Izveštaj treba da sadrži i naglasi mere za ispravku koje treba preduzeti ako je kontrola
konstatovala loše vođenje ili održavanje registara.
Postupak 3 - Propratni postupci
Ako je revizija pokazala loše vođenje ili održavanje, šef kancelarije treba da odredi
vanrednu kontrolu koja će pratiti sprovođenje popravnih mera.
Protokol III-I: Zaključivanje registara
Na kraju kalendarske godine, referent kancelarije zaključuje registare,čije se zaključivanje
vrši na sledeći način i prema sledećim procedurama.
75
Postupak 1 - Način zaključivanja
Da bi zaključivo registr, dotični referent podvlači horizontalnu crtu na stranici gde je
vođen poslednji upis u registar.
Postupak 2 – Zbir podataka registra
Ispod podvučene linije u registaru, navode se sledeći podaci:
•
Zadnji broj upisanog predmeta,
•
Broj pogrešnih upisa,
•
Broj rešenih predmeta u toku godine koja se zaključuje,
•
Broj nerešenih predmeta.
Postupak 3 - Proveravanje
Konstatacije referenta iz postupka 2 proverava šef pisarnice i administrator suda, koji
nakon provere potpisuju registar.
Protokol III–J: Godišnje prenošenje nerešenih predmeta
Na kraju svake godine, CKUP dužna je da sve nerešene predmete stare od dve i više
godina prenesei upiše ih u novi registar. Na primer, do kraja 2009, zaposleni će početi
evidentiranje nerešenih predmeta, koji su podneti između 2000 i 2008. godine i uneti ih
u novi registar. Kada počne 2010. godina, biće 2 ili 3 aktivna registara, u zavisnosti od
obima nerešenih predmeta. Primera radi: jedan registar za predmete iz 2000-2008.
godine i jedan drugi registar za predmete iz 2009 i 2010. godine za svaku kategoriju
predmeta. Pravilo je da se u novi registar prenose nerešeni predmeti koji predstavljaju
1/3 obima primljenih predmeta iz prethodne godine, dok, u slučaju kada ih je više od 1/3,
ostaju u stari registar. Kada se registar zaključuje, nakon prenošenja predmeta, isti se
arhivira zajedno sa rešenim predmetima, dok je novi registar aktivan.
Postupak 1 - Ponovni upis predmeta koji čekaju da se reše
Referent,prepiše sve podatke iz starog u novi registar.U koloni za napomene
prethodnog registra, navodi se da je predmet „prenšen“.
76
Postupak 2 - Rešavanje prenetih predmeta
Kada se rešava preneti predmet,rešenje se proknjiži u novi registar.
Postupak 3 - Samokontrola i informisanje o statističkom neskladu
Postupak prenos je prilika da svaki radnik koji radi na registrovanju vrši samokontrolu o
tome da li su otvoreni ili zatvoreni predmeti evidentirani tačno u njegovom registru.
Ako on nailazi na bilo kakva neslaganja, treba odmah da obavesti šefa kancelarije, koji će
zatim preduzeti mere za ispravku statističkog izveštaja kao što je predviđeno VII delom.
77
V DEO
UPRAVLJANJE I KONTROLA DOSIJEA PREDMETA
Protokol III-K – Evidencija postupaka i podnesaka
Svi postupci i spise vezane za predmet moraju biti uvedeni u dosije predmeta.
Postupak 1 – Evidencija postupka
Koristeći Obrazac III-02 o građanskim predmetima i Obrazac III-03 za krivične
predmete, referent beleži sve postupke sa predmetom onako kako su planirani i kako se
preduzimani. Saslušanja se evidentiraju na drugoj strani obrasca. Ako je odloženo
saslušanje,stranka koje zahteva odlaganje i / ili razlog za odlaganje mora biti zabeležen.
U nedostatku Obrasca III-02 i Obrasca III-03, referent treba da beleži hronološki sve
postupke u untrašnjem delu dosijea. Sve evidencije se moraju voditi crnom ili plavom
hemijskom olovkom.
Postupak 2 – Stavljanje spisa u dosije
Spisa koji korespondira sa postupkom stavlja se u dosije predmeta prema hronološkom
redosledu. Ako fascikla predmeta ima držača, dokumentu se otvaraju rupice.Ako fascikla
predmeta nema držače,preporučuje se da dokumenta bude zalepljen kako se nebi
izgubio.
Protokol III-L – Klasifikacija predmeta
Predmeti se nalaze na policama u CKUP po kategoriji predmeta, i po hronološkom
redosledu. Ako predmetna fascikla ima bočni zapučak, bočni zapučak treba da bude
okrenut van police i čitko vertikalno sa sekvencijalnim brojem predmeta prvo.
Protokol III-M – Revizija predmetnih fascikli
Postupak 1 – Sadržaj revvizije
Šef pisarnice, jednom mesečno treba da izvrši kontrolu odabranih uzoraka od najmanje
10 predmeta za svakog referenta i proveri da li su predmeti kompletirani i pravilno
78
organizovani. Šef pisarnice treba takođe da proveri da li evidencija dosijea korespondira
sa registarskom evidencijom.
Kada se vrši kontrola predmeta, postavljaju se sledeća pitanja:
•
Da li su predmeti postavljeni ispravno na policama?
•
Da li su predmeti iz uzorka pronađeni u roku od 15 minuta?
•
Da li su sva dokumentau evidentirana u koricama, i da li su pravilno numerisana i
postavljena u dosijeu?
•
Da li su predmeti pravilno pripremljeni za naredni postupak recimo za saslušanje?
•
Da li se informacije u predmetima slažu sa predmetnim registrom?.
Postupak 2 - Kontrolni izveštaj
Na osnovu revizijskog izveštaja, šef pisarnice priprema izveštaj za administratora. Izveštaj
treba da sadrži i naglasi mere za ispraku koje treba preduzeti ako je kontrola
konstatovala slabo održavanje predmeta.
Postupak 3 - Propratni postupci
Ako je kontrola pokazala loše održavanje, ili razlike između predmeta i registra, šef
pisarnice može da zakaže nastavak propratne vanredne kontrole ili reviziju većeg
uzorka predmeta da bi mogao pratiti da li su se sprovele mere za ispravljanje.
Protokol III-N – Provera sadržaja dosijea predmeta za transfer ili arhiviranje
Pre prenošenja predmeta kod drugog suda ili njegovog arhiviranje, potrebno je proveriti
sadržaj dosijea predmeta, da bi se uvideo:
•
Da li su svi podnesci u predmetu i hronološki postavljeni?
•
Da li su svi postupci evidentirani u Obrascu III- 02 ili III - 03 ili u registar
postupaka u unutrašnjem delu dosijea predmetnog ?
•
Da li su preduzete sve mere za upis predmeta u registar?
•
Da li je slučaj zatvoren u registar?
79
VI DEO
KRETANJE PREDMETA UNUTAR SUDA
CKUP obavlja sve potrebne tehničke i administrativne postupke rešavanje predmeta.
Pravilo: Dosijei predmeta održavaju se u CKMP, osim kada sudija radi na
predmetu, na primer, priprema za pretres, pregled stručnog izveštaja,
priprema presudu, itd. Sudije ne drže neaktivna predmete u svojim
kancelarijama
Protokol III-O – Povlačenje predmeta iz CKUP-a
Postupak 1 - Pregled zahteva
Kada sudija ili drugo sudsko osoblje zahteva dosije predmeta od CKUP, zahtev treba
odobriti šef kancelarije. On može odobriti ili odbiti davanje predmeta ako radnik koji
traži predmet nije u nikakvoj vezi s predmetom.U slučaju odbijanja, sudija ili drugo
sudsko osoblje može uložiti predmetnu žalbu suda.
Postupak 2 - Evidentiranje u registar
Kada se dosije predmeta nosi iz CKUP, referent treba da knjiži broj predmeta i datum
njegovog nošenje u dotični interni registar.To omogućava da se sve vreme zna mesto
gde se predmet nalazi.
Postupak 3 - Zamena dosijea sa “procesnom karticomom”
“Procesna kartica” postavlja se na mestu gde je trebalo da bude dosije predmeta. Na
“procesna kartica” referent Registra ime sudije koji je nosio dosije i datum nošenja
predmeta.“procesna kartica”može biti plastifikovana.Jedan listić običnog kartona formata
A4 može da služi kao“procesna kartica”. “Procesna kartica” treba da ima pet kolone u
kojoj će se napisati sledeći podatci: broj predemta, datum uzimanja predmeta, vreme
uzimanja predmeta, ime sudije ili lice koje je uzelo dosije, i komentar ili razloge za
uzimanje predmeta.
80
Protokol III-P – Vraćanje dosijea u CKUP
Postupak 1 - Evidentiranje u registar
Kada se predmet vraća u CKUP, referent treba da evidentira broj predmeta i datum
njegovog vraćanja u dotični interni dosije.To omogućava da se sve vreme zna gde se
predmet nalazi.
Postupak 2 - Pregled predmeta radi daljih postupaka
Referent pregleda dosije predmeta kako bi proverio da li je novi dokument pravilno
evidentiran ili je potrebno preduzeti bilo koji postupak koji nalaže sudija.
Postupak 3 - Zamenjivanje “procesne kartice” sa dosijeom
Kada se dosije predmeta vraća na svoje mesto“procesne kartice”se povlači odatle.
Postupak 4 - Postupci koji slede u slučaju kašnjenja sa vraćanjem predmeta
Referent treba stalno da nadgleda uzete predmete kako se nebi kasnilo u njihovom
vraćanju.Ako referent sazna za kašnjenje u povratku predmeta, odmah obaveštava šefa
kancelarije o tome, koji zatim može da preko administratora suda preduzme
odgovarajuće postupke za vraćanje predmeta od strane sudije.
Protokol III–Q: Kontrola vremenskih rokova sistemom index kartice
Sudsko osoblje je odgovorno za pravno, efikasno i blagovremeno rukovođenje sudskim
aktivnostima.Upravljanje predmetom je koordinirani roces kako bi se obezbedilo da se
predmeti blagovremeno kreću od podnošenja podneska do njihovog rešavanja. U svakoj
fazi aktivnosti dok traje evidentiranje predmeta,referent je odgovoran za rukovođenje
aktivnostima koje se sprovode na predmetu.Svakodnevno upravljanje predmetima od
podnošenja do njegovog rešavanja,zahteva dobru komuniciju između sudija, osoblja,
pravnih stručnjaka i stranaka.
81
Postupak 1 - Evidentiranje u kartici predmeta
Nakon formiranja novog dosijea predmeta, referent u kartici predmeta napiše podatke
u nastavku:
•
Broj predmeta,
•
Datum podnošenja,
•
Imena stranaka,
•
Ime ili broj sudije, koji je zadužen predmetom.
Uzorak predmetne kartice je dat kao Obrazac III-07. Predmetana kartica je registar
postupaka koja služi za praćenje rokova.
Postupak 2 - Korištenje sistema i kartice
Sistem kartice se koristi za dnevno, nedeljno i mesečno praćenje svih postupaka. Svaka
predmetna kartica postavlja se u kutiju za kartice, i u kutijama dotični službenik deli ih na
nedeljnoj osnovi.Kartica predmeta se postavlja u nedelji kada će sud zahtevati
preduzimanje određene radnje.Referent registra, na početku nedelje kontroliše kartice
da bi video koji će se postupci preduzeti u toku nedelje.
Primer: Novi predmet je primljen 1. februara 2009. Primerak optuženice predat je optuženom koji ima
rok od petnaest (15) dana da odgovorio pre nego što predmet ide sudiji.Referent stavi belešku i kartici
stavlja je u kutiju 16 februar 2009., što znači posle petnaest (15)dana predviđenih za odgovor na
optužniciu.
Referent kontroliše svaki dan kartice, i tako će nakon 15, odnosno 16 februara 2009.godine, naći će
odgovarajuću karticu ovog predmeta,na kojoj piše da nije bilo odgovora na optužnicu od strane optuženog
i da se predmet može preneti sudiji. Nakon toga na kartici se lepi jedna nalepnica„za postupak“, uz jednu
belešku da se predmet nalazi kod sudije. U trenutku kada se predmet vraća od sudije, referent postavlja
karticu posle datuma u kojem se predmet treba podići da bi se pripremio za pretres.
U svakom slučaju, kada se pokreće novi postupak, referent premešta karticu u datumu „za prosleđivanje“
kako bi bio u stanju da se budući postupci proslede pravilno.
Protokol III-R: Tok predmeta od CKUP do sudije
Postupak 1 – Prelazak kod sudije
Predmet se sudiji predaje na razmatranja, na dan njegovog prijema. Datum prenošenja
sudiji evidentira se na predmetnoj kartici. Pregled predmeta od strane sudije da bi se
82
sprečila kašnjenja u situacijama nekompetentnosti suda ili očiglednih grešaka u
podnošenju predstavki ili žalbi.
Postupak 2 – Vračanje predmeta u CKUP
Na dan kada sudija, koji je zadužen predmetom, vraća isti predmet u CKUP referent
preduzima potrebne mere prema odluci sudije. Ako se zahteva postupak održavanje
sednice, referent nakon, provere rasporeda sudija za saslušanje napiše datum saslušanja
na kartici predmeta i vraća predmet na policu i kartica se stavlja u kutiji predviđenu za
odgovarajući mesec.
Postupak 3 - Prenošenje predmeta sudiji
Predmet se vraća ponovo sudiji na dan rasprave ili dan ranije, u zavisnosti od složenosti
predmeta. Datum prenošenja se evidentira na predmetnoj kartici.
Postupak 4 - Vraćanje u CKUP
Nakon saslušanja, sudija donosi odluku i predmet sa odlukom vraća u CKUP. Ako se
zahteva postupak za drugo ročište, referent postupa prema uputstvu Postupaka 2.
Protokol III-S: Priprema za saslušanja i rasporedaza saslušanje
Postupak 1 - Prijem naloga za zakazivanje saslušanja
Sudija dostavlja referentu nalog za zakazivanje saslušanja. Nalog između ostalog precizira
datum, vreme i mesto sednice saslušanja.
Postupak 2 - Evidentiranje sednice saslušanja
Po prijemu naloga, referent evidentira saslušanje na kalendaru saslušanja koji sadrži
sledeće informacije: broj sudnice, datum, vreme, očekivano trajanje, sudiju, broj
predmeta. Pored toga, referent može navesti bilo koji komentar o određenim
postupcima koje treba preduzeti.
83
Kalendar saslušanja mora biti dostupan svim sudijama i službenicima na pregled, tako da
dostupnost szdnice može biti proverena pre određivanja pretresa.
Ako je pretres zakazan u terminu kada je sudnica zauzeta, referent treba da obavesti
sudiju o sledećem terminu kada je sudnica slobodna kako bi sudija mogao podneti zahtev
za zakazivanje nog saslušanja.
Postupak 3 - Priprema saslušanja
CKUP je odgovorna za sve pripremne i administrativne postupke kojim će se omogućiti
dobar tok saslušanja.Naročito, utimajući u obzir proceduralne rokove,referent će sa
sudskim sekretarima i kuririma koordinirati sledeće:
• Izradu i dostavljanje informacija svim strankama.
• Obezbediti da svedoci i veštaci budu pozvani na vreme.
• Poziv sudijama porotnicima, ako je potrebno.
• Proveravanje kompletnosti predmeti.
Da bi se izbeglo odlaganja ročišta zbog stranaka, svedoka ili advokata koji se ne
pojavljuju u zakazanom vremenu i datum, preporučuje se da referent ili sudska
sekretarica pozove advokata ili druge relevantne učesnike da bi se potvrdilo datum i
vreme saslušanja tri dana pre rasprave.
Postupak 4 – Ponovno zakazivanje ili odloženje saslušanja
Ako se saslušanje ponovno zakazuje ili odloži, ponovi Postupak 2.
84
VII DEO
NADGLEDANJE I IZVEŠTAVANJE NEREŠENIH PREDMETA
Sud mora pažljivo pratiti obradu predmeta kako bi se obrađivanje predmeta i njihovo
rešavanje obavilo u razumnom roku. Praćenje kašnjenja omogućava rukovodstvu da
preduzme odgovarajuće popravne mere i aktivnosti kao što su formiranje odbora za
smanjenje nerešenih predmeta, njihova preraspodela ili mere konstruktivne saradnje sa
vansudskim partnerima. CKMP mora da deluje u tri glavna pravca: praćenje statusa
predmeta, priprema statističkih izveštaja i praćenje ključnih indikatora predmeta.
1. Praćenje stanja predmeta
Protokol III-T – Redovna identifikacija stanja predmeta i njihovog kašnjenja
Korišćenjem Obrazaca III-01 Šef pisarnice koordinira rad sa sudskim sekretaricama
kako bi se identifikovali probleme kako bi idetntifikovali kašnjenja u procesu obrade
predmeta. Potrbno je raditi generalni pregled jednom godišnje. Privremena razmatranja
treba da se sprovede za nerešene predmete po četiri i više (4) godina, između dve (2) i
četiri (4) godine, i između jedne (1) i dve (2) godine.
Koristeći Obrazac III-04 za građanske i Obrazac III-05 za krivične predmete, Šef
pisarnice koordinira rad sa sudskim sekretaricama na identifikaciji stanja svih deodeljenih
za rad. Generalno razmatranje treba obaviti jednom godišnje. Povremene preglede treba
raditi prema vrsti predmeta, u terminu koji odeređuje Šefa Pisarnice.
Razmatranje izveštaju o kašnjenjima i stanju predmeta, Šefu pisarnice omogućava
identifikaciju oblasti u kojima su nastala kašnjenja kako bi administratoru i predsedniku
suda preporučio popravne aktivnosti. Izveštaj o glavnim oblastima kašnjenja i predložene
mere dostavljaju se administratoru suda u roku od 20 dana od obavljanja kontrole stanja.
Ovaj Protokol se koristi zajedno sa Protokolom IV-C Kancelarije za pravnu pomoć.
Protokol III-U – Preduzimanje mera od strane drugih institucija
Često se dešava da su predmeti privremeno prekinuti, jer se moraju preduzeti mere od
strane drugih institucija. Takvi su slučajevi:
• Zahtev za civilnu registraciju za neke adrese.
• Zahtev policiji za adrese.
85
• Obaveštenje poslato putem poštanske službe.
• Informacija poslata u inostranstvo preko odgovarajućih kanala ili Ministarstva
Pravde Kosova.
• Nalog za hapšenje, poslat policiji.
Postupak 1 - Određivaje kontaktne osobe
Šef CKMP-a i šef KPP koordiniraju određivanje kontaktne osobe za svaki spoljni akter.
Ista kontaktna osoba može da se zaduži za praćenje nekoliko spoljnih aktera. Kontaktna
osoba može biti referent ili sudski sekeretar.
Postupak 2 - Održavanje baze podataka
Određena kontaktna osoba vodi elektronsku bazu podataka svih nerešenih zahteva. Baza
podataka može biti kreirana korišćenjem MS Excela ili Access i treba da sadrži broj
predmeta, imena stranaka, vrste zahteva, datum podnošenja zahteva, datum
prosleđivanja i datum odgovora. Kolona za napomene treba da se popuni odgovorom na
zadnje prosleđivanje.
Postupak 3 - Mesečni zahtev prosleđivanja
Koristeći Obrazac III-06, kontaktna osoba dostavlja spoljnim akterima štampani spisak
svih nerešenih zahteva. Obrazac III-06 treba da obuhvata zadnji rok za obaveštavanja
suda o stanju svih dospelih zahteva. Obrazac III-06 priprema kontaktna osoba i potpiše
Šefa CKMP-a.
Postupak 4 - Pretraživanje baze podataka
Baza podataka se može naručiti po broju predmeta,a i po imenima stranaka.Ovo će biti
od velike pomoći na sudu kada ako je više zahteva poslato za isti predmet, ili osobu
podno a dobijen samo jedan odgovor.
Glavna kontakt osoba preporučuje da se redovno sastaju kako bi se razmenile
informacije dobijene od raznih institucija,koje mogu dati jedan odgovor ali ne i drugi.
Ovaj protokol se koristi u vezi sa Protokolom IV-D, KPP-a.
86
2. Statističko izveštavanje
Po zakonu, sudovi su dužni da dostave broj statističkih izveštaja za praćenje aktivnosti
predmeta. CKUP je odgovorna za praćenje primljenih i raspoloživih predmeta, dok
sudije i Kancelarija za Pravnu pomoć da prati standarde poštovanja vremena.
Pregled preduzetih akcija treba da sledi izveštaj o nagomilanosti predmeta.Dodatna
uputstva mogu se izdati od strane SSK Sekretarijata za statistiku.Odeljenje može
zahtevati dodatne redovne i vanredne izveštaje o nerešenim predmetima. Odeljenje
može zahtevati dodatne redovne i vanredne izveštaje o nagomilanosti predmeta.
Protokol III-V – Statistički izveštaj o nagomilanosti predmeta
Postupak 1 - Prikupljanje podataka prema kategoriji predmeta
Svaki dan, svaki referent trebao bi zapisati primljene i rešene predmete u kategoriji
predmeta ili kategorijama za koje je on odgovoran.
Postupak 2 - Konsolidacija podataka
Krajem meseca, svi dnevni izveštaji se udružuju u jedan izveštaj, sa omotom o stanju
aktivnosti po kategoriji predmeta, od strane šefa pisarnice.
Postupak 3 –Verifikacija podataka
Pre podnošenja zahteva, šef pisarnice mora da verifikuje da li su podatci tačni. Ovo
uključuje:
•
Kontrolu obrazaca za rešavanje problema, u Excel tabelama predmeta kako bi se
obezbedilo da su sve datoteke i oduzimanja tačna.
•
Verifikacija jedne ili dve kategorija predmeta.
•
Upoređivanje broja
registra.
nerešenih predmeta sa onim kalkulisanim,preko revizije
Ako je identifikovana bilo koja greška, treba da se ispravi pre podnošenja izveštaja
87
Postupak 4 - Prosleđivanje administratoru suda
Potvrđeni izveštaj mora biti predat administratoru suda prve nedelje u mesecu za
predhodni mesec.Administrator treba da potvrdi da izveštaj odgovara registrima.U
slučaju neslaganja administrator mora rekonsilovati izveštaj sa podacima u registrima.
Postupak 5 - Prosleđivanje Sekretarijatu SSK-a
Sudski administrator prosleđuje izveštaj o rešavanju problema Sekretarijatu SSK
predhodno određenoj fokal osobi prve nedelje u mesecu za predhodni mesec.
Ovaj protokol je predviđen da se koristi u vezi sa Protokolom IV-E Kancelarije za
Pravnu pomoć.
3. Praćenje indikatora nagomilanosti predmeta
Šef pisarnice se podstiče da prati ključne pokazatelje predmeta,tako da administrator i
predsednik suda ima tpreciznu sliku o efikasnosti procesuiranja predmeta na sudu i
idnetifikuju da li postoje promene u broju primljenih i rešenih predmeta ili u vrsti
predmeta.
Ključni indikatori su:
•
Stepen rešavanja: broj rešenih predmeta podeljen sa brojem primljenih,pod
podkategorijom predmeta, kategoriju po predmetu ili ukupne. (Ovo pokazuje da li
sud raspolaže sa više predmeta nego što ih je dobi i na taj način rešava zaostatak
predmeta.)
•
Starost nerešenih predmeta: broj podnetih predmeta u datoj godini ili vremenskom
priodu koji su u toku u vreme pregleda.(Ovo pokazuje koliko predmeta je u toku).
•
Vreme rešavanja: prosečni broj dana između podnošenja i rešavanja za rešene
predmete u datom vremenskom periodu, po predmetnoj podkategoriji ili kategoriji
predmeta.(Ovo pokazuje da je u skladu sa savremenskim standardima SSK-a.)
Šef Pisarnice treba da je u saglasnosti sa administratorom suda o sastvu i učestalosti
izveštaja.
88
VIII DEO
PLAĆANJE SUDSKE TAKSE
(vidi Poglavlje V)
89
IX DEO
ARHIVIRANJE
Protokol III-X – Uništenje i arhiviranje predmeta
Postupak 1 - Određivanje komisije za regulisanje arhiviranih predmeta.
Komisija treba da se sastoji od tri sudije, arhiviste i administratora. Odluka o osnivanju
komisije treba da budu preduzete od strane Kolegijuma sudija.
Postupak 2 – Sastavljanje liste sa rokovima o čuvanju predemeta
Komisija sastavlja listu o čuvanju predmeta.Lista određuje koji će se predmeti i dalje
čuvati u sudu.Lista je zasnovana rokovima za čuvanje predmeta kada je presuda postala
pravosnažna.
Postupak 3 –Listu čuvanja predmeta podeliti sa gradskim arhivom (Opštinski
sud) ili Državni Arhiv Kosova (Okružni i Vrhovni sud)
Lista čuvanja predmeta treba da budu poslata u gradsku / državanu arhivu sa propratnim
pismo. Propratno pismo treba da sadrži obaveštenje o predmetima radi uništavanja i
pitati ih za odobrenje. Ovaj Postupak je veoma važan jer pruža mogućnost za gradsku
arhivu za prebacivanje predmeta koje su u sudu na listi za uništenje ali imaju istorijske i
socijalne vrednosti i stoga će biti zadržani duže u gradskoj arhivi.
Postupak 4 - Početak klasifikacije radi uništavanja predmeta
Po prijemu odobrenja iz gradskog arhiva, sud može početi sa odvajanjem predmeta:
•
Predmeti koji će ostati u sudu.
•
Predmeti koji će biti prosleđeni gradskoj/državnoj arhivi radi daljeg postupka.
•
Predmeti koji će biti uništeni. (To su predmeti koji nemaju nikakvu pravnu,istorijsku
ili socijalnu važnost.)
90
Postupak 5 - Početak uništavanja
Uništavanje predmeta odnosi se na predmete koji neće biti zadržani od strane suda ili
gradske arhive.
Proces je sledeći:
•
Uzeti sve predmete za uništavanje čišćenje do mesta za reciklažu.
•
Sprovesti fizičko uništenje, uz prisustvo sudske ad hok komisije i predstavnika
gradske državne/ arhive. Odbor i gradski /državni arhiv moraju biti zastupljeni u
svakom trenutku uništenja.
•
Zapisnik o uništenju mora biti potpisan od strane svih učesnika, uključujući
predstavnike preduzeća za reciklažu.
Zapisnik o uništenim predmetima mora da sadrži, u prilogu, sledeće informacije: 1) broj
predmeta, 2) vrstu predmeta, 3) imena stranaka, 4) prebivalište stranaka, 5) datum
konačne presude, i 6) član na kojem se odluka zasniva. Primerak zapisnika uručuje se
gradskoj ili državnoj arhivi, u zavisnosti od predmeta.
Isti zapisnik sastavlja se i u slučajevima kad sud pošalje predmete za dalje čuvanje u
gradski državni/ arhiv.
91
92
POGLAVLJE IV
KANCELARIJA ZA PRAVNU PODRŠKU
Kancelarija za Pravnu Podršku odnosi se na svo tehničko osoblje suda koje pomaže
sudijama u održavanju i transkripciji saslušanja i pisanje odluka: sudske
sekretarice,prevodioci i pravni saradnici. KPP će olakšati i koordinisati administrativne i
tehničke poslove vezane za tumačenja, transkripte, zapisnike, pravna istraživanja i pisanje
presuda.
Pravni okvir koji reguliše sudsku podršku
•
Pravila o Unutrašnjoj Aktivnosti Suda (1981)
•
KSP Cirkular 2006/1 o Vremenskim Standardima (2006)
•
SSK uputstvo za statističke izveštaje,2008
Rad KPP je regulisan Pravilnikom o unutrašnjoj sudskoj aktivnosti. Prema ovim pravilima,
KPP:
•
Transkribuje postupke za sve predmete.
•
Pomaže sudijama u pripremi zapisnika, zaključaka, odluka i presuda.
•
Vrši tumačenje na ročištima i prevodi sva predmetna dokumenata.
•
Sarađuje sa Centralnom Kancelarijom za Upravljanje Predmetima o pitanjima
nadležnosti ove kancelarije, naročito pripreme saslušanja i statističko izveštavanje
Ovo poglavlje predstavlja:
•
Uloga i dužnosti šefa kancelarije za pravnu podršku ,
•
Protokole i obrazce za efikasno funkcionisanje KPP-a.
•
Mehanizme za koordinaciju sa sudijama i drugim administrativnim kancelarijama.
93
I DEO
RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA PRAVNU PODRŠKU
Ovaj odeljak opisuje mesto šefa kancelarije njegova prava i odgovornosti kao što je
navedeno u opisu posla.
Pravilo: Šef kancelarije koordinira i nadzire organizaciju kadrova u KPP.
Nizak nivo koordinacije između sudskih sekretarica otežava sudijama da koordiniraju
svoje rasprave po rasporedu. Mnoge rasprave su odložene zbog odsustva sudskih
sekretarica. Situacija se pogoršava u letnjem i zimskom perioda u kojem sudsko osoblje
tradicionalno uzima godišnji odmor.
Šef kancelarije izveštava sudskog Administratora i sve svoje aktivnosti sprovodi u bliskoj
koordinaciji sa Predsednikom suda i sudijama.
Šef kancelarije je odgovoran za organizaciju i upravljanje osobljem KPP. Konkretno, šef
kancelarije:
•
Svake godine predlaže sudskom administratoru strukturalnu organizaciju osoblja
KPP.
•
Nedeljno se sastaje sa osobljem KPP da bi razgovarali o bilo kojim problemima
koja nastaju u obavljanju njihovih dužnosti.
•
Razmatra tok rada u KPP i preporučuje korekcije u organizaciji kancelarije u cilju
poboljšanja efikasnosti i balansira rad sudskih sekretarica.
•
Procenjuje potrebe za obukom sudskih sekretarica i sudskom administratoru
predlaže učešće u različitim obukama.
•
Koordinira rad između referenata, sudskih sekretara i kurira kako bi se osigurala
efikasna dostava dokumenata strankama i organizacija saslušanja.
•
Obezbeđuje da svi zaposleni dostave transkripte, prevode ili dokumenta u roku.
•
Dodeljuje sudskim sekretaricama rasprave i koordinira njihove odmore kako bi
osigurao da sudija nikada ne ostane bez sudskog sekretara bez kojeg saslušanje se
nebi moglo održati.
94
II DEO
RASPRAVE
Svaki sudija ima raspored rasprava, pripremljenu mesec dana ranije. Jedna (1) kopija se
podnosi CKUP i jedan primerak koordinatoru za informisanje javnosti. KPP čuva jednu
(1) kopiju za planiranje.
Protokol IV-A – Procedura za određivanje sudskog sekretara za raspravu
Postupak 1 - Konsolidacija rasporeda rasprava
Na početku zadnje nedelje svakog meseca, šef KPP konsoliduje raspored rasprava svih
sudija za sledeći mesec.
Postupak 2 – Zaduženje sudskih sekretara
Šef KPP dodeljuje sudskog sekretara za svaku zakazanu raspravu. On informiše pismeno
svakog sudskog sekretara o njihovom rasporedu za mesec dana.
Postupak 3 - Revizija zaduženja sudskih sekretara
Nakon pregleda predloga rasporeda, svaki sudski sekretar potvrđuje da će prisustvovati
svakoj raspravi po rasporedu. Ako oni ne mogu da prisustvuju raspravi određenog dana
ili sata, oni obaveštavaju Šefa KPP radi planiranja zamene.
Postupak 4 - Zamena
Za svaki dan, dva sudska sekretara se dodeljuju kao zamena. U malim sudovima, jedan
sudski sekretar će biti dovoljan. Ovo će omogućiti da se rasprave odvijaju kako je
planirano, bez obzira na neplanirana odsustva. Šef KPP treba da obezbedi da u
navedenim situacijama ili bolovanju uvek ima zamenu i da koordinira godišnje odmore sa
svim sudskim sekretarima.
95
Postupak 5 - Finalizacija rasporeda
Poslednjeg dana svakog meseca, šef KPP finalizira raspored rasprava sa zadatcima i
zamenama. Kada je raspored završen, kopije se šalju sudijama,sudskim sekretarima,
CKUP, i sudskom administratoru.
96
III DEO
SASTAVLJANJE I PREVOD SPISA
Zahtevi za prevod ili izradu dokumenta ili kucanje se podnose šefu KPP najmanje dva (2)
radna dana od dana najave preko šefa CKUP ili direktno od sudije. Kao opšte pravilo,
prevod se obavlja preko prevodilaca, kucanjem dokumenata od strane sudskih sekretara,
a izrada dokumenata od strane profesionalnih saradnika.
Protokol IV-B – Postupak za dodeljivanje prevodilaca, stručnih saradnika,
odnosno sudskih sekretara za pomoć sa spisama
Postupak 1 - Zadatak
Šef KPP pregleda zahtev za prevod dokument ili nacrt ili kucanje i dodeljuje
prevodiocima, stručnom saradniku ili sudskom sekretaru nakon što utvrdi da zaposleni
ima dovoljno vremena da završi zadatak.Šef KPP održava kalendar zadataka za sve
prevodioce i sudske sekretare.
Postupak 2 - Završetak zadatka
Prevodilac, stručni saradnik ili sudski sekretar obaveštava šefa KPP kada završi zadatak.
97
IV DEO
NADGLEDANJE I IZVEŠTAVANJE NEREŠENIH PREDMETA
Sud mora pažljivo da prati obradu predmeta da bi se osiguralo da su predmeti obrađeni
i rešeni u razumnom roku. Praćenje kašnjenja će omogućiti rukovodstvu da preduzme
korektivne aktivnosti kao što su formiranje komisije za smanjenje nerešenih predmeta,
ponovno dodeljivanje predmeta, ili ulazak u konstruktivnu saradnju sa partnerima van
suda.KPP CKUP-u pomaže u tri glavne oblasti: praćenje statusa predmeta, pripreme
statističkih izveštaja i praćenje ključnih indikatora predmeta.
1. Praćenje statusa predmeta
Protokol IV-C – Redovna identifikacija statusa predmeta i kašnjenja
Koristeći Obrazac III-01 šef pisarnice koordinira sa sudskim sekretarima kako bi
identifikovali predmete koji utiču na kašnjenje u procesu.Pun pregled treba obaviti
jednom godišnje. Unutrašnji pregledi treba da budu sprovedeni za nerešene predmete
od četiri i više (4) godine, između dve (2) i četiri (4) godine, a između jedne (1) i dve (2)
godine.
Koristeći Obrazac III-04 za građanske parnice i Obrazac III-05 za krivične predmete,
Šef Pisarnice u koordinaciji sa sudskim sekretarima identifikuju status predmeta za sve
dodeljene predmete. Pun pregled treba obaviti jednom godišnje. Unutrašnje preglede
treba vršiti po vrsti predmeta za vreme određeno od strane šefa pisarnice.
Izveštaj o kašnjenjima i reviziji statusa predmeta će omogućiti šefu pisarnice da
identifikuju oblasti u kojima su nastala kašnjenja i preporučiti korektivne akcije sudskom
administratoru i predsedniku suda. Izveštaj o glavnim oblastima kašnjenja i predložene
mere treba dostaviti sudskom administratoru u roku od 20 dana od pregleda statusa.
Ovaj protokol se koristi zajedno sa Protokolom III-T CKUP.
Protokol IV-D – Zahtev za status akcija preduzetih od strane drugih
institucija
Često se dešava da su predmeti privremeno prekinuti, jer akcija mora biti preduzeta od
drugih institucija.Najčešći slučajevi su:
•
98
Zahtev za civilnu registraciju radi adrse.
•
Zahtev policiji za adresu.
•
Obaveštenje poslato putem poštanske službe.
•
Izvan zemlje šalju se obaveštenja preko odgovarajućih kanala.
•
Naređenje o hapšenje poslato u policiju.
Postupak 1 - Određivanje kontakt osobe
Šef Pisarnice i šef KPP će koordinirati kako bi odredili glavnu osobu za komunikaciju sa
drugim institucijama.Kontak osoba može biti referent ili sudski sekretar.
Postupak 2 - Odršavanje baze podataka
Određena kontakt osoba vodi elektronsku bazu podataka svih nerešenih zahteva. Baza
podataka može biti kreirana korišćenjem MS Excela ili Access i treba da sadrži broj
predmeta, imena stranaka, vrste zahteva, datum podnošenja zahteva, datum (e) praćenje
i datum odgovora .Kolona napomena treba da budu popunjene sa odgovorom na
najnovije praćenja.
Postupak 3 - Mesečni zahtev praćenja
Koristeći Obrazac III-06, kontakt osoba šalje štampanu listu svih nerešenih zahteva
drugim institucijama. Obrazac III-06 bi trebao da obuhvati rok za ažuriranje suda o
statusu svih dospelih zahteva. Obrazac III-06 priprema određena kontakt osoba i
potpisana je od strane Šefa Pisarnice
Postupak 4 - Pretraživanje baze podataka
Baza podataka se može naručiti po broju predmeta, a i po imenima stranaka. Ovo će
biti od velike pomoći za sud ako je više zahteva poslato za isti predmet, ili istoj osobi ali
samo jedan odgovor je dobiven.
Glavna kontakt osoba preporučuje da se redovno sastaju kako bi razmenili informacije
dobijene od raznih drugih institucija spoljnih saradnika koji mogu dati jedan odgovor, ali
ne i drugi.
Ovaj protokol se koristi zajedno sa Protokolom III-U CKUP.
99
2. Statističko izveštavanje
Po zakonu, sudovi su dužni da dostave broj statističkih izveštaja za praćenje aktivnosti
predmeta .CKUP je odgovorn za praćenje primljenih i raspolaživih predmeta dok sudije i
KPP će pratiti ispunjenost vremenskih standarda.
Pregled preduzetih akcija treba da sledi izveštaj o nagomilanosti predmeta. Dodatna
uputstva mogu se izdati od strane SSK Sekretarijata odeljenje za statistiku.Odeljenje
može o nerešenim predmetima.
Protokol IV-E– Izveštaj o usklađenosti vremenski standard
Postupak 1 - Prikupljanje podataka
Svakog dana, sudski sekretari trebaju zabeležiti rešenje predmeta od strane sudija, od
sudije ili sudske kategorije.
Postupak 2 - Konsolidacija podataka
Na kraju meseca, svi dnevni izveštaji konsoliduju se u jedan izveštaj za sudiju, za
predmetnu kategoriju.
Postupak 3 – Prosleđivanje izveštaja administratoru
Izveštaji treba da se proslede administratoru svakog sledećeg meseca drugog radnog
dana.
Postupak 4 -Verifikacija podataka
Pre podnošenja zahteva, sudski administrator mora da verifikuje da li su podaci tačni.
Ovo uključuje:
100
•
Kontrolu ispravljanja grešaka .
•
Verifikaciju uzoraka nekoliko predmeta,slučajno odabranih po sudiji.
•
Upoređujući broj nerešenih predmeta i onih izveštaja prosleđenim od strane
CKUP
Ako je identifikovana bilo koja greška, ona mora biti ispravljena pre podnošenja izveštaja
Postupak 5 -Prosleđivanje Sekretarijatu SSK
Sudski Administrator podnosi izveštaj SSK Sekretarijatu određenoj kontakt osobi do
trećeg radnog dana sledećegmeseca.
Ovaj protokol se koristi zajedno sa Protokolom III-V iz CKUP.
101
102
POGLAVLJE V
KANCELARIJE ZA FINANSIJE I LOGISTIKU
U zavisnosti od procene sudskog rukovodstva sud može imati jednu kancelariju za
finasije i logistiku ili dve odvojene kancelarije jedna koja će pokrivati finansije i druga
logistiku.
Kancelarije finansija i logistike odnose se na sledeće osoblje:
•
Blagajnik
•
IT menadžer
•
Šoferi
•
Obezbeđenje
•
Domari
•
Čistači
•
Bilo koji drugi kadar koji se smatra odgovarajućim od strane sudskog
rukovodstva.
Pravni okvir koji reguliše finansiranje i logistiku
•
SSK,Odeljenje za sudsku administraciju.Instrukcije za plaćanje advokata, stručnjaka i drugih sudskih
stručnjaka (2000)
•
SSK Odeljenje za sudsku administraciju Direktiva o rukovanju sudskim predmetima (2000)
•
SSK Odeljenje za sudsku administraciju, procedure o upravljanju sudskim prihodima (2002)
•
SSK Odeljenje za sudsku administraciju cirkular o bezbednosti službe (2003)
•
Zakon o upravljanju javnim finansijema i računovodstvom (2008)
•
SSK Administrativno uputstvo 2008 / 2 o sudskim taksama (2008)
•
SSK Sekretarijat Administrativno uputstvo 2008 / 1 za vozila na korišćenje i održavanje (2008)
•
SSK Sekretarijat cirkular 2008 / 3 za upotrebu i održavanje kamera (2008)
•
SSK Sekretarijat Dodatih smernica o sudskim taksama (2009)
•
SSK Procedure sekretarijata za održavanje IT opreme (2009)
•
SSK Sekretarijat Administrativnih uputstva o standardnim operativnim procedurama za nabavku i
distribuciju zaliha (2009)
•
MPF Cirkulari zahtevi o budžetu zahtevi (periodični)
103
Ovo poglavlje predstavlja:
•
ulogu i dužnosti šefa kancelarije za finansije,
•
ulogu i dužnosti šefa kancelarije za logistiku,
•
protokoli i obrasci za efikasno funkcionisanje za finansije i kancelarije za logistiku,
•
koordinacija mehanizama sa drugim kancelarijama i SSK Sekretarijatom.
Sve direktive,instrukcije,obrazci i ostali relevantni dokumenti dostupni su u SSK
Sekretarijatu,Odeljenjima za budžet i finansije ili Odeljenju za logistiku, po podnošenju
zahteva.
104
I DEO
RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA FINANSIJE
Ova sekcija predstavlja mesto šefa kancelarije za finansije,prava i odgovornosti kao što je
navedeno u opisu posla. šef kancelarije za finansije je sudski blagajnik, osim ako
predsednik suda i sudski administrator odluče drugačije. Šef kancelarije za finansije
izveštava sudskog administratora. U odsustvu šefa kancelarije za finansije, sudski
administrator obavlja dužnosti navedene u nastavku.
Šef kancelarije za finansije je odgovoran za koordinaciju svih finansijskih aktivnosti koje
se sprovode u sudu. Pod trenutno važećim pravnim okvirom, veći deo finansijske
odgovornosti i dalje je centralizovan u SSK Sekretarijatu.
Šef kancelarije za finansije je odgovoran za:
•
Nadgledanje sudskog osoblja raspoređenim u kancelarijama za finansije.
•
Obrada svih isplata u sudu ili sud preko svog bankovnog računa,
•
Obrada svih uplata od strane sudskih eksperata, sudija porotnika, itd, pod
nadzorom sudskog administratora.
•
Održavanje izveštaje o prihodima i rashodima, i
•
Priprema nacrt godišnjeg zahteva budžeta zahtev koji se podnosi Sekretarijat
SSK.
105
II DEO
PROCESUIRANJE UPLATA/ISPLATA
Glavna odgovornost kancelarije finansije je da procesuira uplate izvršene na sudu.
Uplate na sudu potpadaju pod dve kategorije: uplate ispod 5 € naplaćene direktno, u
gotovini, na šalteru blagajnika, a isplate veće od 5 € moraju se vršiti preko bankovnog
računa u banci.
Protokol V-A – Procesuiranje naplata u sudu ispod 5€
Postupak 1 - Priprema osnovnih informacija od strane referenta
Referent popunjava Obrazac V-01 sa osnovnim podacima o iznosu uplaćenom na
blagajni. Obrazac treba da sadrži sledeće informacije: ime i prezime stranke, iznos
naknade, kao i vrstu predmeta.
Postupak 2 - Priprema obrasca isplate
Blagajnik popunjava isplatu vaučera na ime lica uplate, koristeći informacije iz Obrazca V01 i beleži datum i plaćen iznos
Postupak 3 - Isplata i beleženje isplate
Blagajnik prima uplate. Jedan primerak obrasca čuva blagajnik kao zapis. Jednu kopiju
čuva osoba koja uplatćuje,dok poslednji primerak ide u kancelariju koja je pružila uslugu.
Postupak 4 - Depozit u banci
Kada dostigne iznos isplata 300 € ili poslednjeg radnog dana u nedelji, šta god da je
ranije, blagajnik ovaj iznos depozira u banci na računu SSK.
Postupak 4 - Izveštaj za Sekretarijat SSK
Blagajnik prosleđuje kopiju vaučera preko faksa SSK Sekretarijatu svaki put kada se vrši
depozit u banci.
106
Protokol V-B – Procesuiranje isplata sudu iznad 5€
Postupak 1 - Priprema osnovnih informacija od strane referenta
Referent popunjava Obrazac V-01 sa osnovnim podacima o iznosu uplate na blagajni.
Obrazac treba da sadrži sledeće informacije: ime i prezime stranke, iznos naknade, kao i
vrstu predmeta.
Postupak 2 – Uplatnica i bankovni podaci
Blagajnik popunjava uplatnicu za plaćanje u banci pruža informacije o banci i broju
računa osobi koja vrši uplatu.
Postupak 3 - Vraćanje uplatnice blagajniku
Kada je uplata izvršena u banci, osoba vraća uplatnicu blagajniku.
Postupak 4 - Evidentiranje uplata
Blagajnik vrši evidenciju plaćanja u Obrazacu V-02 uključujući: 1) datum plaćanja, 2) kod
suda, 3) ime i prezime lica koje uplaćuje, 4) kod prihoda, 5) serijski broj, 6) broj odluke,
7) iznos uplate, i lokaciju banke.
Postupak 5 - Izveštaj za SSK Sekretarijat
Blagajnik izveštava u pismenoj formi SSK Sekretarijat dnevno,mesečno i godišnje o svim
uplatama.
Protokol V-C – Procesiranje uplata od strane suda
Sud može da vrši uplate za imenovanje sudskog advokata, sudije porotnike, eksperata,
prevodioca, svedoka ili drugih profesionalaca pozvanih da učestvuju u sudskom
postupku. Nivoi plaćanja su regulisani u uputstvu za plaćanje advokata, eksperata i
107
profesionalaca, i ostalih sudskih profesionalaca odeljenje za sudsku administraciju kao
cenovnik.
Postupak 1 - Autorizacija plaćanja
Sudski sekretari panela predsedavajućeg sudije popunjava Obrazac V-03 sa svim
relevantnim informacijama u vezi pružene usluge, na primer, sudsko imenovanje
advokata, obrazac sadrži sledeće informacije: 1) ime advokata, 2) ime zastupljene osobe,
i 3) ovlašćena satnica. Predsedavajući sudija panela i predsednik suda potpisaće obrazac
kako bi odobrio plaćanje
Postupak 2 – Prosleđivanje zahteva za uplatu
Sudski administrator ili njegov podređeni priprema plaćanje i šalje obrazac SSK
Sekretarijatu ne kasnije od 10tog dana u mesecu nakon pružene usluge. Za stručnjake i
advokate, račun mora biti u prilogu.
Protokol V-D – Procesiranje proceduralnih troškova depozita i garancije
U toku parničnog,vanparničnog ili izvršnom postupku, sudija može da odluči da stranka
mora deponovati određenu sumu za pokrivanje proceduralnih troškova.U krivičnim
predmetima, okrivljeni mogu takođe da uplate garanciju da bi garantovali njihovo
pojavljivanje na suđenju. Ovi depoziti su obrađeni kao što je dole navedeno.
Postupak 1 - Odluka o depozitu / garanciji
Sudija u predmetu ili Predsedavajući sudija sudskog veća odlučuje o iznosu koji treba da
se uplati kao depozit za proceduralne troškove ili garanciju
Postupak 2 – Bankovna uplatnica i bankovni podaci
Blagajnik popunjava uplatnicu za plaćanje depozita / garancije banci i predate osobi koja
uplaćuje sa informacijama o banci i broju računa.
108
Postupak 3 - Vraćanje blagajniku popunjenog obrasca za placanje u banci
Kada depozit / garancija je urađena u banci, osoba koja uplatćuje vraća blagajniku
uplatnicu.
Postupak 4 - Evidencija o plaćanju
Blagajnik vrši evidenciju plaćanja u Obrazcu V-04 uključuje: 1) datum uplate, 2) serijski
broj uplatnice, 3) ime i prezime osobe koja uplaćuje depozit, 4) kod suda, 5)kod
prihoda, 6) broj predmeta, 7) razlog uplate, 8) visinu uplate, i 9) lokaciju banke.
Postupak 5 - Izveštaj
Blagajnik izveštava SSK Sekretarijat u pismenoj formi putem faksa kopiju ObrascaV-05 i
uplatnicu potpisanu i pečatiranu.
Protokol V-E – Povratak proceduralnih troškova depozita i garancija
Sud može naložiti sudsku odluku za povratak depozita ili garancije.
Postupak 1 - Odluka o povratku depozita / garancije
Predmetni Sudija ili predsednik suda sudskog veća odlučuje o povratku iznosa uplaćenog
kao depozit za troškove ili proceduralne garancije. Sudska sekretarica prosleđuje odluku
za vraćanje uplaćenog iznosa sudskom administratoru.
Postupak 2 - Zahtev Predsednika Suda ili Sudskog Administratora
Predsednik suda ili administrator piše zahtev Sekretarijatu SSK za povraćaj depozita ili
garancije za osobu koja je izvršila uplatu koristeći ObrascaV-05 . Zahtev treba da sadrži
1) ime i prezime lica, 2) prirodu uplate koja treba da se vrati, i 3) broj i datum odluke
naređene za povratak. Primerak odluke, kopija bankovne kartice, i original uplatnice
plaćanja banci mora biti priložen uz zahtev.
109
Postupak 3 - Efikasan povraćaj depozita ili garancije
SSK Sekretarijat popunjava nalog za plaćanje da naredi povraćaj depozita ili garanciju po
zahtevu navedenom u Postupku 2 i dostavlja ga Ministarstvu privrede i finansije.
Protokol V-F – Sitnina
Toršenje sitnine zabeleženo na dnevnoj bazi. Sitnina se koristi za plaćanja koja ne
prelaze 100 €, kao što su male popravke, rezervni delovi koji nisu obuhvaćeni opštim
ugovorom o održavanju, poštanske takse, odnosno unapred isplata za putne troškove.
Sudovi primaju male gotovine na početku svake fiskalne godine.
Iznos varira u zavisnosti od veličine suda. Trenutno postoje tri kategorije sudova:
•
Vrhovni sud, Okružni sudovi, velikih Opštinskih sudova,
•
ostali Opštinski sudovi, Viši sud za prekršaje, Visoki sudovi za prekršaje , i
•
ostalih sudovi za prekršaje i Privredni sud.
Šef
kancelarije za finansije ili blagajnik mora da obezbedi dnevne izveštaje
administratoru suda o upotrebi sitnog novca. Ovi izveštaji se podnose Sekretarijatu za
finansije Odsek SSK.
110
III DEO
BUDŽETSKE ODGOVORNOSTI
Svi prihodi i rashodi se evidentiraju hronološki. Šef kancelarije za finansije ili blagajnik
mora da izveštva dnevno,mesečno i godišnje o svim uplatama primljenih i učinjenih.
Izveštaji se dostavljaju sudskom administratoru koji ih šalje SSK Sekretarijatu finansije.
Od 2009, sudovi učestvuju u izradi predloga godišnjeg budžeta. Šef kancelarije za
finansije, u saradnji sa sudkim administratorom je odgovoran za sastavljanje zahteva
budžeta suda. SSK Sekretarijat ostaje odgovoran za sprovođenje procesa planiranja
budžeta, komunikacije vremenskih rokova, zatim jačanje budžetskih zahteva sudova, kao
i podnošenje punih zahteva Ministarstvu ekonomije i za finansije na razmatranje.
Protokol V-G – Zahtev budžeta
Postupak 1
Postavljanje vremenskog roka raničenja od strane Sekretarijata
SSK
Najmanje mesec dana pre inputa suda, Sekretarijat SSK obaveštava sud o vremenskom
ograničenju za pripremu zahteva budžeta.
Postupak 2
Račun potrošnje iz SSK Sekretarijata
Najmanje dve (2) nedelje pre zahteva roka za budžet, Sekretarijat SSK šalje u pisanoj
formi šef kancelarije za finansije nivoima potrošnje suda, po kategorijama suda za
poslednjih 12 meseci.
Postupak 3a
Sastavljanje troškova vezanih za osoblje
Šef kancelarije za finansije popunjava obrazac od SSK Sekretarijata potencirajući broj
postojećih pozicija i broj željenih pozicija.U svim drugim slučajevima, zahtev mora biti
opravdan u pisanoj formi. SSK Sekretarijat može da uključi zahtev u konačnom
konsolidovanom zahtevu budžeta.
111
Postupak 3b - Završetak zahteva troškove vezane za troškove ne-osoblja-.
Šef Kancelarije za finansije završava Zahtev za torškove ne-osoblja- vezane za
ubacivanjem traženog nivoa budžeta za svaku budžetsku stavku:
Troškovi
Opis
Putovanje
Uključuje putovanja u i van Kosova.
Komunikacija
Uključuje Internet, telefonske pripejd kartica za mobilne telefone, kao i troškove
poštarine.
Profesionalna služba
Uključuje plaćanja za sudije porotnike, eksperte i drugih konsultantskih usluga,
kao i troškove obuke za sudsko osoblje
Nameštaj i oprema
Obuhvata troškove za nabavku nameštaja, telefona, kompjutera, kopir mašine,
kao i druge opreme.
Roba i usluge
Obuhvata troškove za nabavku kancelarijskog materijala, tonera, materijala za
čišćenje.
Gorivo
Obuhvata sve troškove goriva za grejanje, agregate, auta kao i za registraciju
auta.
Održavanje
Uključuje troškove za održavanje automobila, zgrada, opreme, mašina za
kopiranje, i druge opreme.
Komunalije
Uključuje plaćanje vode, struje, grejanje zgrada, kao i fiksnog telefonskog
priključka.
Kapitalna ulaganja
Obuhvata renoviranje zgrade, hitne popravke vozila i kupovine.
Postupak 4 - Narativno opravdanje
Budžetski zahtev mora biti propraćen pisanim narativnim opravdanjem. Sudski
administrator, zajedno sa predsednikom suda, priprema narativno opravdanje za
budžetska mesta u kojem je zahtevano povećanje finansiranja.Nivo finansiranja zahteva
mora biti opravdan kao razuman koristeći jake dokaze. Na primer, opravdanje može da
objasni povećanje nivoa finansiranja ima pozitivan uticaj na sudu: više pomoćnog osoblja
će pomoći u lakšem rešavanju predmeta ili bolje IT oprema može da obezbedi bolje i
efikasno korišćenje CMIS itd
112
IV DEO
RUKOVODILAC KANCELARIJE ZA LOGISTIKU
Ovaj deo opisuje mesto šefa kancelarije za logistiku, njegova prava i odgovornosti kao
što je navedeno u opisu posla. Šef kancelarije logistike
izveštava sudskom
administratoru. U odsustvu šefa kancelarije za logistiku, sudski administrator obavlja
dužnosti navedene u nastavku.
Šef kancelarije logistike je odgovoran:
•
Obezbediti da sudski objekti i opreme, uključujući i bezbednosne opreme,
automobile i računara, se pravilno održavaju,
•
Obezbediti da su potrošni materijali na raspolaganju u dovoljnoj količini u svako
doba, i
•
Koordinira bezbednost na odgovarajući način
113
V DEO
OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL
Sud mora održavati popisa opreme i zaliha. Inventar se ažurira preko godine i podnosi
SSK Sekretarijata za logistiku na kraju svake godine.
Protokol V-H – Održavanje IT opreme
Održavanje IT opreme je regulisano unutrašnjiom instrukcijom o postupku za
održavanje IT opreme SSK Sekretarijata (oktobar 2009).
Postupak 1 - Identifikacija problema
U slučaju kvara opreme, osoblje obaveštava šefa logistike ili, u odsustvu šefa logistike,
sudskog administratora. Da bi se utvrdilo da li je potrebna van sudska pomoć,šef
logistike suda ili sudski administrator treba da ponovo pokrene računar ili štampač.
Mnoge smetnji IT opreme
mogu se rešiti putem ponovnog pokretanja. Ako
restartovanja nije dovoljno da reši problem, šef logistike zatim procenjuje da li je kvar
ozbiljan ili manji i evidentira opis problema
Postupak 2a - Zahtev za rešavanje manjih problema
U slučaju manjih problema, načelnik logistike ili sudski administrator kontaktira IT
administratora mreže sa zahtevom za pomoć. Molba za pomoć može biti usmena ili
pismena i mora sadržati opis problema
Postupak 2b - Zahtev za rešavanje ozbiljnijih problema
U slučaju ozbiljnih problema koje ne mogu biti odrađene od strane okružnog IT
administratora, šef logistike ili sudski administrator kontaktira kancelariju SSK
Sekretarijata za informatiku sa molbom za pomoć. Molba za pomoć može biti usmena ili
pismena i mora sadržati opis problema. SSK Sekretarijat Odeljenje za informatiku će
onda da zatraži pomoć od ugovorenog preduzeća za održavanja.
114
Postupak 2c - Zahtev za rešavanje hitnih slučajeva
U hitnim slučajevima,šef logistike ili sudski administrator mogu direktno da kontaktiraju
kontraktora kojeg koristi SSK Sekretarijat za održavanje IT opreme.
Postupak 3 - Odgovor na zahtev
Izvođač je dužan da odgovori istog dana na zahtev za pomoć pre 11:00. Izvođač je
dužan da odgovori u roku od 24 sata, osim vikendom, na zahtev za pomoć posle 11:00.
U hitnim slučajevima, odgovor mora da se obezbedi u roku od dva sata.
Protokol V-I – Ostale IT službe
U slučaju bilo kakvog problema koji se pojavi u korišćenju softvera, interneta, CMIS ili
drugih IT usluga,šef logistike ili sudski administrator moraju kontaktirati administratora
okruga za informatiku koji će preneti zahtev za relevantne usluge.
Protokol V-J – Održavanje vozila
Održavanje vozila regulisano je Administrativno uputstvo 2008/1 za vozila na korišćenju i
održavanju SSK Sekretarijat.
Postupak 1 - Identifikacija problema
Kada vozač primeti problem sa vozilom, on odmah obaveštava šefa logistike ili, u
odsustvu Šefa logistike, sudskog administrator sa opisom problema.
Postupak 2 - Autorizacija popravki
Šef logistike ili sudski administrator popunjava Obrazac V-06 sa opisom kvara i ovlašćuje
vozača da odveze vozilo na servis. Servis obezbeđuje servisera odabranog od strane SSK
Sekretarijata u okrugu.
115
Protokol V-K– Upotreba vozila
Postupak 1 - Zahtev za korišćenje
Svaki radnik kojem je potrebno vozilo za potrebe rada mora poslati pisani zahtev Šefu
logistike ili, u odsustvu šefa logistike, sudskom administratoru. Zahtev mora da sadrži
razloge zbog kojih je potrebno vozilo, datum / za vozilo koja se zahteva, a očekuje se
vreme polaska i povratka. Zahtevi za korišćenje trebaju se podneti najmanje nedelju
dana unapred.
Postupak 2 - Odobrenje zahteva
Po prijemu zahteva, šef logistike ili sudski administrator proverava da li je vozilo
dostupno za traženi datum i vreme .Ako je vozilona raspolaganju, on beleži na kalendaru
da će se vozilo koristi traženog dana. Ako nema vozila na raspolaganju, on obaveštava
osoblje zahtevajući da se zahtev promeni ili odobrava alternativni prevoz po rasporedu.
Postupak 3 - Dnevnik korišćenja
Posle upotrebe vozila, vozač vozila mora popuniti dnevnik vozila sa informacije o
kilometraži i destinaciji.
Protokol V-L – Procena i zahtev za nabavku
Održavanje i zahtev zaliha je regulisano Administrativnim Uputstvom standardnim
operativnim procedurama za nabavku i distribuciju zaliha (2009).
Postupak 1 - Određivanje datuma za zahtev
Na početku godine, šef logistike ili, u odsustvu šefa logistike, sudski administrator
određuje datume za zahteve mesečnih nabavki za kalendarsku godinu.
Postupak 2 - Preispitivanje zaliha
Šef logistike ili, u odsustvu šefa logistike, sudski administrator beleži korišćenje
potrošnog materijala na nedeljnoj osnovi u Obrascu V-07. Jednom mesečno, najmanje
nedelju pre dana određenog za podnošenje zahteva za mesečno snabdevanje, šef
logistike ili sudski administrator finalizira listu potrošnog materijala.
116
Postupak 3- Zahtev za nove zalihe
Na osnovu liste potrošnog materijala, šef logistike ili sudski administrator piše zahtev za
nove zalihe u SSK Sekretarijat Odeljenju logistike.Zahtev je napravljen pomoću Obrasca
V-08 i dostavljen Sekretarijatu SSK Odeljenju logistike putem faksa ili elektronskom
poštom.
Postupak 4 Pregled zaliha
SSK Sekretarijat Odeljenju za logistiku je obavezno da razmotri zahtev i da obavesti sud
ako zaliha ne postoje ili nisu dozvoljene.
Postupak 5 Preuzimanje novih zaliha
Odeljenju logistije SSK Sekretarijata je odgovorno za pripremanje paketa koji treba biti
preduzet od strane suda.
Protokol V-M – Distribucija zaliha unutar suda
Postupak 1 - Ažuriranje zaliha ponude
Po prijemu novih zaliha, šef logistike ili u odsustvu šefa logistike, sudski administrator
ažurira nabavku potrošnog materijala.Potrošni materijal treba da sadrži datum prijema.
Postupak 2 – Podela i evidentiranje potrošnog materijala
Sudsko osoblja treba da zahteva potrošni materijal od šefa logistike ili sudskog
administratora. Zahtev se može uraditi u pisanoj formi ili usmeno. Za veće količine, Šef
logistike ili administrator suda može da zatraži obrazloženje u pisanoj formi.
Svaka osoba koja prima potrošni materijal mora da potpiše dnevnik koji Šef logistike ili
sudski administrator održava u cilju praćenja korišćenja zaliha.Uzorak dnevnika se
obezbeđuje u obliku Obrazca V-09.
117
Protokol V-N – Obezbeđenje
Bezbednosne procedure u sudu regulisane su u Odeljenju za Sudsku Administraciju
Cirkular od 2003,Elaborat Bezbednosti iz 2003, i SSK Sekretarijat Cirkular 2008/03 za
ugradnju i održavanje bezbednosnih kamera.
Obezbeđenja nadgleda sudske objekate u toku i nakon radnog vremena. Konkretno,
obezbeđenje vrši:
•
Kontrolu ulaza i vanjsko i unutrašnje nadgledanje.
•
Kontroliše i pratiti posetioce. Svi posetioci moraju proći kroz metal detektor i
moraju im se torbu (e) proveriti. Nošenje određenih stavki, kao što su oružja, u
zgradi suda je zabranjeno.To je razlog zašto je inspekcija posetilaca neophodna.
•
Monitoriše bezbednosne kamere
Svaki problem mora da se prijavi sudskom administratoru usmeno, a zatim u pismenoj
formi Sefu Kancelarije za bezbednost, SSK Sekretarijat.
118
POGLAVLJE VI
KANCELARIJA JAVNOG INFORMISANJA
Javno informisanje je nova delatnost uvedena kao odgovor na potrebu da se poboljša i
pojača javna komunikacija od strane sudova. Pozicija Koordinatora javnog informisanja
će olakšati protok informacija u javnosti i brže odgovore na zahteve stranaka, medija i
drugih zainteresovanih građana.
Pravni okvir koji reguliše javne komunikacije
•
Zakon o redovnim sudovima (1978), sa izmenama i dopunama
•
Pravilnik o unutrašnjoj sudskoj aktivnosti (1981)
•
2003/12 Zakon o pristupu javnim dokumentima (2003)
•
MJS Odeljenje za sudsku administraciju administrativno uputstvo o implementaciji Zakona o pristupu
javnim dokumentima (2006)
Ovo poglavlje predstavlja:
•
Ulogu i dužnosti koordinatora za informisanje javnosti,
•
Protokoli i obrasce za interne i eksterne komunikacije,
•
Javni pristup informativnog materijala kao što su brošure i obrasci.
119
I DEO
KOORDINATOR ZA JAVNO INFORMISANJE
Ovaj deo opisuje mesto koordinatora za informisanje javnosti, njegova, prava i
odgovornosti kao što je navedeno u opisu posla.
Pravilo: Predsednika suda ima glavnu odgovornost za komunikaciju s
javnošću.
Veći koordinirani pristup javnim informacijama i centralizaciji informacije će se poboljšati
komunikacijom suda s javnošću. To se radi da bi se približilo javnosti rad suda i
poverenje u pravosudni sistem. Da bi se ovi ciljevi postigli, neophodno je da se imenuje
koordinator za informisanje javnosti.
Koordinator za informisanje javnosti izveštava sudskog administratora predsednika suda.
U zavisnosti od prirode pitanja ili zahteva, Koordinator usmerava zahteve stranaka ili
građana odnosno predsednika suda, predmetnog sudiju, ili sudskog administratora.
Pravilo: Uloga koordinator za informisanje javnosti je dvostruka. Prvo, on
objedinjuje sve javne zahteve za informacije i dostavlja ih odgovarajućem
osoblju suda. Drugo, on objedinjuje sve sudske informacije javnog karaktera i
čini ih dostupnim javnosti.
1. Centralizacija zahteve od strane građana za informisanje
Koordinator za informisanje javnosti je osoba preko osoba koji zahtevaji za informacije
ili sastanke podnose u sudu. Specifične zadatke koje vrši koordinator za informisanje
javnosti uključuju:
120
•
Monitoriše kutije žalbi i predloga i dostavlja ih predsedniku suda i administratoru.
•
Sastavlja obrasce zahteva za sastanake dostupne javnosti i medijima. Prikuplja i
odgovara na takve zahteve.
•
Ažurira dnevni red sastanka za predsednika suda i ostalim sudijama.
•
Ažurira kalendar saslušanja za sve sudije i koordinira zahteve javnosti da
prisustvuje raspravi.
•
Prikuplja i odgovara na zahteve za pristup zvaničnim dokumentima.
•
Prikuplja osnovne informacije o nerešenim predmetima radi pružanja informacija
strankama na njihov podnet zahtev. Osnovne informacije uključuju broj
predmeta, prvostepenu presudu, raspored saslušanja, itd
•
Kreira nove obrasce prema potrebi.
2. Održavanje sudskog javnog informisanja
koordinator za informisanje javnosti je osoba koja prikuplja svu sudsku dokumenataciju i
podatake u informativne ili obrazovne svrhe. Specifične zadatke koje vrši koordinator za
informisanje javnosti uključuju
•
•
Organizuje,održava i ažurira
tabelu javnog informisanja .Ovo uključuje
objavljivanje satnice saslušanja, sudske komunikacije, kao i liste osoblja i sudija.
Organizuje i održava znakove orijentacije u sudu
•
Održava sudske publikacije, brošure, obrasce u adekvatnom broju čini ih i
dostupnim javnošću.
•
Objavljuje statističke izveštaje i druge numeričke podatke da bi istakao napredak
kao rezultat implementacije raznih programa, a posebno programe smanjenja
zaostlih predmeta.
•
Objavljuje upražnjena radna mesta i dodatne informacije i obrasce za prijavu
zainteresovanih građana.
•
Koordinira obaveštenja javnosti i dostignute aktivnosti.
•
Upućuje javnost, pogotovo stranaka na sudske usluge, sudske postupke, kao i
status predmeta
•
Uz ovlašćenje predsednika suda, objavljuje odluke Kolegijuma i druge zaključke,
kao relevantne
3. Opšta Koordinacija
Koordinator za informisanje javnosti obavlja sledeće opšte zadatke:
•
Koordinira sa radnicima obezbeđenja da bi obezbedio bezbedan pristup javnosti
sudu.
•
Koordinira rezervaciju sudnica za rasprave.
•
Asistira sudskom administratoru u pristupu javnosti i stranaka koje pripremaju
spisak učesnika kao i oderđivanja vremena i datuma za sastanke.
•
Koordinira posete delegacija sudu.
121
•
122
Distribuira rasporede obuka raznih organizacija i centara za obuku sudija i
sudskog osoblja.
II DEO
ODNOSI S MEDIJIMA
U ovom delu se razmatra autoritet suda za komuniciranje sa medijima kako je
dozvoljeno pod važećim pravnim okvirom i prezentuje relevantne protokole i obrasce.
Pravilo: Lice ovlašćeno za komunikaciju sa medijima je predsednik suda ili je
ovlastšćeni sudija od njega za konkretne predmete.
Koordinator za informisanje javnosti koordinira zahteve medija za intervjue i informacije
i čini informacije dostupnim medijima na zahtev Predsednika suda.
Protokol VI-A – Zahtev za obavljanje intervijua s Predsednikom suda ili
sudijom
Postupak 1 - Prosleđivanje zahteva
Predstavnik novinara ili medija mora da podnese svoj zahtev za razgovor pomoću
Obrazca VI-01 dostupnog na mestu za javno informisanje.Obrazac mora da se popuni
uključujući i sve detalje vezane za intervju novinara.
Postupak 2 - Pregled zahteva
Novinar vraća popunjen obrazac VI-01 Koordinatoru za informisanje javnosti koji
potvrđuje da su informacije u vezi novinara ili glasila, a u vezi razgovora (koga, za šta,
kada), su uključeni.
Postupak 3 - Beleženje zahteva
Ako je zahtev potpun, koordinator za informisanje javnosti beleži u bazu podataka
zahtev intervjuu.
Ako je zahtev nepotpun,koordinator za informisanje javnosti daje Obrazac VI-01
novinaru ili zastupniku medija za dodatne informacije i da ponovo pokrene proces kao u
postupaku 2.
123
Postupak 4a - Autorizacija intervjua sa predsednikom suda
Koordinator za informisanje javnosti šalje zahtev presedniku suda sa predloženim
datumom i vremenom, nakon verifikacije plana predsednika suda. Predsednik suda usvaja
ili odbija zahtev u roku od pet (5) radnih dana od dana njegovog podnošenja. Predsednik
suda može predložiti drugi datum ili vreme za razgovor. Odobrenje ili odbijanje je
saopšteno novinaru ili predstavniku medija koji su podneli zahtev.
Postupak 4b - Autorizacija intervijua sa sudijom
Koordinator za informisanje javnosti šalje zahtev predsedniku suda da odobri sudiji da
razgovara sa medijima. Predsednik suda usvaja ili odbacuje zahtev
Koordinator za informisanje javnosti šalje zahtev sudiji sa predloženim datumom i
vremenom. Sudija usvaja ili odbija zahtev u roku od pet (5) radnih dana od njegovog
podnošenja. Sudija može da predloži drugi datum ili vreme za razgovor. Odobrenje ili
odbijanje je saopšteno novinaru ili predstavniku medija koji je podneo zahtev.
Ako je zahtev odbijen, novinar ili predstavnik za medije može da podnese novi zahtev.
Postupak 5 - Komunikacija rasporeda sastanaka sa predsednikom suda
Dva (2) radna dana pre susreta, koordinator za informisanje javnosti šalje sudu listu
sastanaka sa novinarima i predstavnicima medija ime (a) i pitanja o kojima treba
raspravljati. Ovo će omogućiti suda da se adekvatno pripremiti za intervju.
Postupak 6
- Informisanje Sudskog Administratora i Obezbeđenja
Jedan (1) radnni dan pre susreta, koordinator za informisanje javnosti šalje odobren
zahtev sudskom administratoru i obezbeđenju, tako da je novinaru ili predstavniku
medija dozvoljeno da uđu u sud.
Postupak 7 - Arhiviranje
Koordinator za informisanje javnosti čuva kopije svih odobrenih i odbačenih zahteva u
poseban dosije pod nazivom "Zahtevi intervijua - [Ime suda]".
124
Protokol VI-B – Organizacija press konferencija
Sud može biti proaktivn sa medijima i organizuje konferencije za novinare na kojoj
napredak suda u različitim područima može da se podeli.
Postupak 1 - Odluke o održavanju konferencije
Predsednik Suda odlučuje o datumu, vremenu i temama konferencije za medije.On
može da razgovara o ovom pitanju i sa Kolegijumom sudija.
Postupak 2 - Aranžmani za konferenciju za novinare
Sudski administrator i koordinator za informisanje javnosti obezbediće sve logističke
aranžmane za medijske konferencije, uključujući i pozivnicu relevantne medijske kuće.
Koordinator za informisanje javnosti priprema listu medija koje treba pozvati. Pozvani
mediji mogu biti ograničeni na lokalne medijie, ili su nacionalne i internacionalne medije,
u zavisnosti od pitanja koja se postavljaju. Ako je konferencija održana u odnosu na
predmet koji privlači značajan javnog interesa, ili je od pitanja od nacionalnog interesa,
nacionalni mediji treba da budu obavešteni.
Postupak 3 - Širenje informacija za konferenciju za novinare
Koordinator za informisanje javnosti širi sve relevantne informacije za konferenciju za
novinare u medijima. Najava štampe ima informacije o datumu, odnosno događaju,
vremenu, mestu i temi na konferenciji za novinare. Najava takođe treba da zahteva od
svih medija da ponovo odgovore na njihovo prisustvo u određenom roku, kako bi se
ispravno pripremili svi novinari.
Postupak 4 - Priprema liste učesnika
Kada je rok za odgovor na prisustvo prošao, koordinator za informisanje javnosti
sastavlja spisak svih novinara koji imaju izražen interes da pisustvuju događaju.
Postupak 5 - Konačni logističku aranžmani
Kada je broj učesnika poznat, koordinator za informisanje javnosti priprema spisak
stavki koje treba rešiti: oprema za prevod, mikrofon, prevodioci, kopije materijala, itd
125
Postupak 6 - Posle konferencije
Tokom konferenciji za novinare, koordinator za informisanje javnosti zapisuje pitanja i
odgovore u zapisniku. Nakon press konferencije, koordinator za informisanje javnosti
sastavlja izveštaj o događaju sa svim pitanjima i odgovorima i arhivira ga u poseban dosije
pod nazivom "Konferencija za štampu - [Ime suda]".
Protokol VI-C – Saopštenje medija
Sud može da bude proaktivan sa medijima i saopštenjima za javnost o raznim događajima
i pitanjima koja utiču na rad suda. Kao opšte pravilo, saopštenje treba da pokrije samo
"uspešne priče", ali ponekad mogu da se izdaju saopštenja da se razjasne pitanja o kojima
vlada opšte mišljenje javnosti da su zavedene od strane drugih izvora.
Postupak 1 Odluka o sapštenju medija
Predsednik suda je jedina osoba koja ima pravo da odluči da izda sapštenje medije.
Postupak 2 - Izrada saopštenja za medije
Koordinator za informisanje javnosti priprema prvi nacrt saopštenja i podnosi ga
Predsedniku suda za pregled jednog radnog dana nakon što predsednik suda odlučio da
izda saopštenje za medije.
Postupak 3 - Odobravanje saopštenja za medije
Predsednik suda usvaja saopštenja. Odobrenje je dato u pismenoj formi i podnosi se
zajedno sa originalnom verzijom saopštenja.
Postupak 4 - Saopštavanje
Usvojeno saopštenja je poslato svim relevantnim medijima kao što je određeno od
strane Predsednika suda.
126
Postupak 5 - Nadgledanje medija
U danima koji slede diseminaciju saopštenja,koordinator za informisanje javnosti
monitoriše sva saopštenja medija da bi se videlo da li je priča pokrivena. Ovo takođe
omogućava koordinatoru za informisanje javnosti da prati saopštenja medija i vidi koji su
više približni javnosti na terenu.
Postupak 5 - Arhiviranje
Koordinator za informisanje javnosti arhivira svu dokumenataciju vezanu za saopštenja,
zajedno sa isečcima iz medija da je izvestio o priči i arhivira ih u poseban dosije pod
nazivom "Saopštenja za javnost - [Ime suda]".
127
III DEO
ODNOSI S JAVNOŠĆU
U ovom delu se razmatra autoritet suda da komuniciraju sa javnošću, kako je dozvoljeno
po važećim pravnim okvirom i prezentuje relevantne protokole i obrasce. Komunikacija
sa medijima je neophodno da bi se obezbedilo da javnost dobije pravu informaciju o
radu suda i aktivnostima čime se povećava njihovo razumevanje sudova i poverenja u
sudske procese.
Protokol VI-D – Informativni materijali
Informativni materijali su važno sredstvo za sud da bi obezbedili javnosti sa relevantnim
informacijama o radu suda i sudskim postupcima. Štampane brošure i obrasci će vam
odgovoriti na mnoga pitanja i sprečiti uznemiravanje sudskog osoblja.
Pravilo: Koordinator za informisanje javnosti je odgovori za održavanje
sudskog materijala,u dovoljnom broju, na mestu gde javnost ima pristup.
Postoji pet glavnih tipova informacionog materijala dostupnih na sudu.
1. Brošure
Sud može da razvija i štampa brošure o raznim temama kao što su različite vrste sudskih
postupaka ili druge informacije koje smatra razumnim i korisnim za stranke i građane.
Brošura izdate od strane ostalih aktera sektora pravosuđa, kao što su pravne pomoći,
Advokatske komore, ili razni donatori i međunarodne organizacije mogu takođe biti
dostupne i na sudu.
Koordinator za informisanje javnosti treba da:
128
•
Staviti sve dostupne brošure na javnom prostoru.
•
Redovno proverava da li je potrebno da se brošure preštampanju.
•
Redovno proverava da li je potrebno da se brošura ažurira ili ako nova brošura
treba da budu razvijena na primer, u slučaju kada se postupak promenio.
•
Obavestiti sudskog administratora o potrebi za ispravkama ili preštampanju.
Zahtevi za preštampanje treba da se urade pre nego što sudu ponestanu
primerci.
2. Obrasci
Kao brošure, sud može razviti obrasce koji bi pomagali podnošenju najčešćih zahteva.
Obrasci će pomoći javnosti tačno podnošenja zahteva tako što će osigurati sve
potrebne informacije u njima.
3. Posteri
Informativne postere obezbeđene od strane SSK Sekretarijata ili drugih institucijama
mogu biti postavljen na ulazu u sud ili drugom javnom mestu, unutar suda. Plakati sadrže
važne informacije koje treba da vide svi posetioci suda.
4. Tabela za saopštenja
Tabela za saopštenja treba biti postavljena na ulazu u sud ili u nekom drugom javnom
mestu, unutar suda. Osim informacija koje moraju biti objavljeni po zakonu, sledeće
informacije se trebaju ažurira:
•
Raspored saslušanja za svaku sudnicu, uz broj predmeta, datum i vreme.
•
Maksimalnu popunjenost sudnice i sale za sastanke.
•
Slobodna radna mesta.
•
Osnovne informacije o sudu.
5. Orijentacioni znaci
Orientacioni znaci mogu da pomognu javnosti u pronalaženju sudnice. U najmanju
ruku, sledeće znake treba postaviti:
•
Opšti vodič na ulazu u sud sa listom kancelarija na svakom spratu.
•
Numerisanje svake kancelarije sa imenom sudija (e), osoblja ili usluga (e).
•
Direkcioni znaci za najrelevantnije kancelarije:Kancelarija za informisanje javnosti,
CKUP, sudnice.
129
Protokol VI-E – Zahtev za pristup sudskim raspravama
Kao opšte pravilo, sudske rasprave su otvorene za javnost osim postupka održanih in
camera po zakonu. Sudnice, međutim,imaju ograničen prostor. Sud treba da održi
kontrolu protoka ljudi u sudu i olakša pristup za građane zainteresovane za prisustvo
sudskim raspravama, posebno za predmete visokog profila ako je veliko interesovanje.
Prema tome, svi zahtevi za prisustvu rasprave treba da budu obrađeni preko
Koordinatora za Informisanje Javnosti.
Pravilo: Sud se rukovodi po principu "prvi došao prvi poslužen" pri
razmatranju zahteva za pristup raspravi kada sudnica ne može da primi sve
one koji to zahtevaju. Ovo se ne odnosi na podnosioce zahteva s porodičnim
odnosom na jednu od stranaka, njihov zahtev će biti tretiran sa prioritetom.
Postupak 1 - Podnošenje zahteva
Zainteresovani građanin mora da podnese svoj zahtev za prisustvo saslušanje
korišćenjem Obrasca VI-02 dostupan na mestu za javno informisanje. Obrazac mora biti
popunjena sa datumom i vremenom kada zainteresovani građanin želi da prisustvuju
raspravama. Ako je zahtev za saslušanje o konkretnom predmetu, onda obrazac mora da
sadrži broj predmeta ili imena stranaka. Popunjen Obrazac VI-02 se mora podneti pet
(5) radnih dana pre rasprave.
Postupak 2 - Pregled zahteva
Zainteresovani građanin vraća popunjen Obrazac VI-02 Koordinatora za Informisanje
Javnosti koji proverava da li su ključne informacije ubačene.
Postupak 3 – Evidentiranje zahteva
Ako je zahtev potpun, Koordinator za informisanje javnosti označava datum i vreme
prijema zahteva i odloži ga u dosije dotičnog predmeta.
Ako je zahtev nepotpun, koordinator za informisanje javnosti daje Obrazac VI-02
zainteresovanom građaninu za dodatne informacije i ponovo pokrene proces kao iz
Postupaka 2.Broj građana dozvoljenih da prisustvuju raspravi zavisi od broja mesta u
sudnici.
Broj prisutnih zavisi će od veličine sale za suđenje.
130
Postupak 4 - Konsolidacija liste prisutnih
Koordinator za informisanje javnosti konsoliduje zahteve koristeći Obrazac VI-03 da bi
sastavio spisak ljudi koji prisustvuju sudskom pretresu. Zahtevi se obrađuju po principu
"prvi došao prvi poslužen", osim ako tražioc ima poseban interes.
Postupak 5 - Informacije Sudskom Administratoru ili Obezbeđenju
Jedan (1) radni dan pre saslušanja, koordinator za informisanje javnosti šalje popunjen
ObrazacVI-03 Sudskom administratoru i Obezbeđenju, tako da građani koji žele da
prisustvuju raspravi mogu da uđu u sud.
Postupak 6 - Postupci u odsustvu zahteva
Nepostojanje podnetog zahteva da prisustvuje ne sprečava zainteresovane građane, koji
dolaze u sud na dan rasprave da prisustvuju pretresu, pod uslovom da ima slobodnih
mesta u sudnici. Korišćenjem ovog protokola će omogućiti bolje planiranje rasprava.
Protokol VI-F – Zahtev za sastanak “Otovreni dan”
Sudije se konstatntno prekidaju od strane stranaka sa pitanjima o njihovom predmetu.
Po zakonu, predsednik suda je dužan da primi građane i razgovara o njihovim žalbama.Da
bi se unapredite komunikaciju, sud će organizovati "Otvoreni dan", za kojim građani
mogu podneti zahtev radi sastanka.
Pravilo: Sud se rukovodi principom "prvi došao prvi poslužen"pri
razmatranju zahteva pristupa za sastanak sa Predsednikom suda "Otvoreni
dan".
"Otvoreni dan" se održava svake dve (2) nedelje. Mesečni raspored je objavljen na mestu
za informacije na području suda tri (3) meseca unapred.
Postupak 1 - Podnošenje zahteva
Zainteresovani građanin mora da podnese svoj zahtev za sastanak koristeći Obrazac VI04 dostupan na mestu za javno informisanje.Obrazac mora biti popunjen s pozivanjem
na "Otvoreni dan" traženi datum i vreme kao i pitanja o kojima treba raspravljati.
Popunjen Obrazac VI-04 se mora podneti pet (5) radnih dana pre sastanka.
131
Postupak 2 - Pregled zahteva
Zainteresovani građanin vraća popunjen Obrazac VI-04 Koordinatoru za Informisanje
Javnosti koji proverava da li su sve potrebne informacije popunjene.
Postupak 3 - Beleženje zahteva
Ako je zahtev potpun, koordinator za informisanje javnosti označava datum i vreme
prijema zahteva i arhivira u dosije za specifično "Otvoreni dan"
Ako je zahtev nepotpun, koordinator za informisanje javnosti daje Obrazac VI-04
zainteresovanom građaninu za dodatne informacije i ponovo pokretanje procesa kao u
(2) Postupaku.Koordinator javnog informisanja trebalo bi da pomogne u popunjavanju
obrasca zainteresovanom građanu.
Postupak 4 - Konsolidacija liste sastanka
Koordinator za informisanje javnosti konsoliduje zahteve kako bi pripremio spisak ljudi
koji će se sastati sa predsednikom suda na "Otvorenom danu". Zahtevi se obrađuju u
skladu sa principom "prvi došao prvi poslužen".
Ako se zbog velikog broja zahteva nekim građanima ne može dodeliti vreme sastanka,
koordinator za informisanje javnosti će im ponovo zakazati vreme za sledeći "Otvoreni
dan". Ako veliki broj zahteva ne mogu biti na rasporedu,koordinator za informisanje
javnosti može zahtevati od suda da odredi "Otvoreni dan".
Postupak 5 - Notifikacija zainteresovanih građana
Koordinator za informisanje javnosti putem telefona obaveštava zainteresovane građane
o datumu i vremenu njihovog sastanka.
Postupak 6 - Komunikacija liste prisutnih predsedniku suda
Tri (3) radna dana pre "Otvorenog dana", koordinator za informisanje javnosti šalje sudu
listu sastanaka sa informacijama o pitanjima o kojima treba raspravljati na svakom
sastanku, tako da se predsednik suda adekvatno pripremi.
132
Postupak 7 - Informacije sudskom administratoru i obezbeđenju
Jedan (1) radni dana pre "Otvoreni dan",koordinator za informisanje javnosti šalje spisak
građana za sastank sudskom administratoru i obezbeđenju, tako da je građanima uz
dogovoreni sastanak dozvoljeno da uđu u sud.
Ne će biti ne planiranih sastanaka sem ako se radi o hitnim slučajevima.
Protokol VI-G – Zahtev za pristup službenim dokumentima
Zakon 2003/12 o pristupu službenim dokumentima daje građanima pravo na pristup
službenim dokumentima ukoliko nisu zakonom izuzete shodno članu 3.
Pravilo: Sud se rukovodi pravilom "prvi došao prvi poslužen"pri razmatranju
za pristup službenim dokumentima.
Postupak 1- Prosleđivanje zahteva
Zainteresovani građanin mora da podnese svoj zahtev za pristup službenim
dokumentima koristići Obrazac VI-05 dostupan na mestima za javno
informisanje.Obrazac mora biti popunjen i sa svim detaljima o traženom dokumentu.
Postupak 2 – Razmatranje zahteva
Zainteresovani građanin vraća popunjen Obrazac VI-05 Koordinatoru za informisanje
javnosti koji proverava da li su sve ključne informacije upisane.
Postupak 3 - Beleženje zahteva
Ako je zahtev potpun, koordinator za informisanje javnosti označava datum i vreme
prijema traženog dokumenta.
Ako je zahtev nepotpun, koordinator za informisanje javnosti vraća Obrazac VI-05
zainteresovanom građanu za dodatne informacije i ponovo pokretanje proces kao u
Postupaku 2.
133
Postupak 4 - Dozvola
Koordinator za informisanje javnosti šalje popunjen ObrazacVI-05 predsedniku suda na
dan kada je primljen. Predsednik suda ima petnaest (15) kalendarskih dana da odobri ili
odbije zahtev. Odobrenje ili odbijanje je saopšteno licu koje je podnosioc zahteva od
strane koordinatora za informisanje javnosti.
Postupak 5 - Notifikacija zainteresovanih građana
Koordinator za informisanje javnosti u pisanoj formi obaveštava lice koje traži pristup
dokumentima o odobravanju ili odbijanju njegovog zahteva. U obaveštenju, koordinator
za informisanje javnosti obaveštava lice o datumu i vremenu pristupa dokumentu u sudu.
Postupak 6 - Informacije Sudskom Administratoru i Obezbeđenju
Koordinator za informisanje javnosti obaveštava administratora suda i obezbeđenje,
tako da je licu dozvoljeno da uđu u sud.
Postupak 7 - Održavanje baze podataka ili registra
Koordinator za informisanje javnosti obeležava u bazi podataka ili registrujete da li je
zahtev odobren ili odbijen. Ako je zahtev odobren, on će zabeležiti koji dokument je
pregledao ili kopirao i ime osobe koji je pregledao i kopirao dokumenta .
Postupak 8 - Isplata primeraka
Ako postoji potreba za kopiranjem dokumenta koji prelazi deset (10) strana, onda
zainteresovano lice mora da plati taksu od petdeset (50) centa za svaku stranicu.
Protokol VI-H – Kutija za predloge
Sud mora da postavite kutiju za predloge u oblasti informacija da bi omogućio strankama
i građanima da sudu dostave komentare i žalbe i da izraze svoje zadovoljstvo sa sudskim
uslugama
134
Postupak 1 - Dostavljanje komentara,primedbi ili anketom o zadovoljstva s
radom suda.
Građani zainteresovani za dostavljanje komentara ili prigovora moraju koristiti Obrazac
VI-06 dostupan na mestu za javno informisanje.
Građani zainteresovani za popunjavanje ankete zadovoljstva mogu koristiti Obrazac VI07 dostupan na mestu za javno informisanje.
Koordinator za informisanje javnosti mora da obezbedi da su oba obrazca na
raspolaganju u dovoljnom broju primeraka na šalteru javnog informisanja i da se kutija za
predloge može lako identifikovati.
Postupak 2 – Pregled komentara, žalbi i ispitivanje zadovoljstva
Jednom nedeljno,koordinator za informisanje javnosti mora isprazniti kutiju za
komentare i pregleda komentare, žalbe i ispitivanje zadovoljstva.
Postupak 3 - Podnošenje mesečnih izveštaja
Jednom mesečno, koordinator za informisanje javnosti priprema izveštaj za predsednika
suda i sudskog administrator sa komentarima, primedbama i prosečnim rezultatima
ankete.U svom izveštaju,koordinator za informisanje javnosti može predložiti mere za
ispravljanje i rešavanje pitanja od strane građana.
Postupak 4 - Objavljivanje preduzetih postupaka
Ako su radnje preduzete na osnovu komentara ili žalbi, trebaju biti objavljene na tabli za
informisanje. Rezultate prosečne mesečne ankete o zadovoljstvu građana i stranaka
mogu biti objavljena na tabli.
135
IV DEO
ODNOSI SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA U PRAVNOM SEKTORU
Pravilo: Predsednik suda komunicira sa drugim organima i institucijama.
Predsednik suda može da zatraži od koordinator za informisanje javnosti da komunicira
sa lokalnim i međunarodnim zaintereseovanim stranama sektora pravde, posebno kroz
stalnu komunikaciju sa njihovim službenicima za informisanje.
Protokol VI-I – Sastanci sa zainteresovanim stranama
Sud mora da se sastaje redovno ili ad hoc sa lokalnim i međunarodnim zainteresovanim
stranama sektora pravde, kao što su policija,tužioci,advokati,korektivna služba,
predstavnicima Sekretarijata SSK, Euleks, itd. Sud takođe može,želeti da se sastane na
redovnoj ili ad hoc bazi sa opštinskim vlastima, liderima zajednica, ili međunarodnim
donatorima finansiranje projekata u sektoru pravde.
Postupak 1 - Zakazivanje sastanka
Predsednik suda određuje datum i vreme sastanka i zahteva sudskog administratora da
preduzme sve potrebne mere organizovanja.
Za sastanke koji će se održati povremeno, raspored sastanaka za celu godinu treba da
bude predložen na sastanku Kolegijuma u decembru prethodne godine.
Postupak 2 - Priprema dnevnog reda sastanka
Korišćenjem Obrazca I-01, sudski administrator izrađuje nacrte dnevnog reda sastanka.
Postupak 3 - Potvrda o prisustvu
Jedanu nedelju pre sastanka, sudski administrator šalje dnevni red sastanka učesnicima i
oni potvrđuju svoje prisustvo. Ako je periodični sastanak, zapisnik sa prethodnog
sastanka mora biti poslat sa dnevnim redom.
136
Postupak 4 - Zapisnici
Tokom sastanka, sudski apriprema zapisnik. Nakon sastanka, sudski administrator
sastavlja zapisnik koji će biti distribuiran učesnicima jednu nedelju pre
sledećeg
sastanaka za redovne sastanke ili jednu sedmicu, nakon sastanka za ad-hoc sastanke.
Postupak 5 – Mere koje će se preduzeti
Ako mere treba da se preuymu u okviru suda, sudski administrator priprema akcioni
memorandum relevantnom osoblju suda pomoću Obrasca I-02 koji se podešava se po
potrebi.
Postupak 6- Arhiviranje
Kopije svih relevantnih dokumenata na sastanku, uključujući i dnevni red i zapisnik, se
podnose u kancelariju sudskog administratora. Na kraju kalendarske godine, svi
dokumenti koji se odnose na redovne i ad hoc sastanke su arhivirani u posebnu
datoteku pod imenom "sastanci sa zainteresovanim stranama" - [Ime suda]".
Postupak 7 - Sastanak na zahtev zainteresovanih strana
Isti protokol važi i za sastanke zahtevanih od zainteresovanih strana. U tom slučaju, Sud
treba da zahteva da lice koje traži sastanak pošalje dnevni red pre nego što potvrdite
datum i vreme sastanka i prisustvo.
Objašnjenje: Ovaj protokol se može upotrebiti i za sastanke zahtevane od
strane drugih organa i institucija. U tom slučaju, predsednik suda zahtevaće
od njih dnevni red pre nego sto potvrdi vreme i dan sastanka.
Protocol VI-J - Pismena komunikacija sa zainteresovanim stranama
Sud treba da održava pismenu komunikaciju sa zainteresovanim stranama, posebno u
slučajevima zahteva za informacije ili pomoć u vezi predmeta ili zahtev za učešće na
ročištu.Sud treba da čuva kopiju svih komunikacija u poseban dosije pod nazivom
"komunikacije sa zainteresovanim stranama - [Ime suda]".
137
138
OPŠTE PREPORUKE
Tokom sastavljanja i razmatranja ovog priručnika, proizašla su nekoliko predloga koja
mogu uticati na poboljšanje upravljanja sudstvom kao i povećanju transparentnosti i
efikasnosti u funkcionisanju sudova. Ove preporuke su navedene ovde kao štivo za dalje
razmatranje od strane Sudskog Saveta Kosova (“SSK”), Sekretarijata SSK-a, kao i
rukovodilaca sudova. Preporučneno je:
1. Početak izrade narta zakona o sudskoj administraciji
Prema novom zakonu, koji je aktuelno na razmatranju u Skupštini Kosova, pomoćno
osoblje suda i dalje ostaje pod Zakonom o Civilnoj Službi. Zbog karakteristika posla koje
obavlja sudsko osoblje preporučuje se da se ono odvoji od civilne službe kada Zakona o
Sudskoj Administraciji bude pokrenut a, koji će:
a) Regulisati pravne parametre pozicije administratora suda,
b) Dozvoliti prenošenje vlasti izmedju predsednika i administratora sudova, i izmedju
administratora suda i upravnika kancelarija, i
c) Regulisati i pojasniti rukovođenje sudom uključujući i disciplinska pitanja i regrutaciju
pomoćnog osoblja, finansijske odgovornosti, i druga važna pitanja za što adekvatnije
funkcionisanje sudova.
2. Povećanje učešća sudova u regrutaciji pomoćnog osoblja
Sadašnji sistem regrutacije, je na neki način odvojen od suda za koji se vrši regrutacija.
To može dovesti do regrutacija koje mogu biti u nesaglasnosti sa potrebama tog suda.
Takodje, sadašnji proces regrutacije može da oteža dnevno upravljanje osobljem jer
regrutni (i disciplinarni) organ ne predsatvlja većinu navednih sudova. Za rešavanja ovog
problema predložene su dve alternative:
Prva alternativa: Komisija za intervjuisanje treba da bude sastavljena od predstavnika
sudova. Komisija, potom, prenosi svoje predloge direktoru odseka za ljudske resurse,
pri SSK-a. Ova se odluka može osporiti pred komisijom za žalbe.
Druga alternativa: Komisija za intervjuisanje treba da ostane u mešovitom sastavu
predstavnika sudova i Sekretarijata SSK-a, ali da većinu članova čine predsednici sudova.
Komisija, potom, prenosio svoje predloge direktoru odseka za ljudske resurse, pri SSKa. Ova se odluka može osporiti pred komisijom za žalbe.
3. Povećanje učešća sudova prilikom donošenja disciplinskih mera svog
osoblja
Sadašnji disciplinski sistem, isto kao i sistem za regrutaciju, je odvojen od suda u kojem
radi dotični radnik protiv koga je pokrenut disciplinski postupak.Ovo može dovesti do
139
kašnjenja pri donošenju i primenjivanju disciplinskih mera prema službenicima koji su
napravili disciplinske prekršaje. Ovo, takodje, može prouzrokuvati nedonošenje
disciplinskih mera uprkos zahtevu za to od strane predsednik suda ili administratora,
ovo je pojava koja umanjuje njihov autoritet pri svakodnevnim rukovođenjem sudskim
osobljem. Ovo, takodje, može da oteža dnevno upravljanje osobljem jer regrutni (i
disciplinarni) organ ne predsatvlja većinu sudova. Za rešavanje ovog problema
predložene su dve alterantive:
Prva alternativa: Voditi u potpunosti prvi nivo disciplinskog procesa po sudovima, sa
mogućnošću žalbe pri Sekretarijatu SSK-a.
Druga Alternativa: Disciplinska komisija treba da ostane u mešovitom sastavu
predstavnika sudova i Sekretarijata SSK-a, ali da većina članova bude od strane
predstavnika sudova.
4. Ustanoviti centralizovani program
mogućnošću za redovnu obuku
za
obuku
sudskog
osoblja
sa
Sudskom osoblju nedostaju mogućnosti za obuku koja je potrebna za njihov rad/radno
mesto kao i za profesionalno napredovanje.Prema mogućnostima, u sklopu Sudskog
Instituta Kosova, treba stvoriti jedan sistem koji bi osigurao konkretne mogućnosti
sudskom osoblju za redovna okupljanja i zajedničko učenje. Ovo bi bilo korisno iz dva
razloga:prvo,omogućilo bi
standardizaciju i jednoličnost radnih praksi u sudskoj
administraciji na Kosovu, i kao drugo, stvorilo bi osećaj pripadnosti istom sistemu, a ne
onom individualnom, otudjenom od drugih sudova.
5. Usvajanje ocenjivanja rada, sa ciljem bližeg povezivanja sa funkcionalnim
zahtevima svakog radnog mesta.
Sadašnji obrazac ocenjivanja rada je mnogo uopšten da bi osigurao stvarnu osnovu za
ocenu rada. Za svako pojedinačno radno mesto, treba sastaviti novi obrazac rada. Ovi
obrasci bi bliže povezali ocenu sa funkcionalnim zahtevima položaja.
Ocenjivanje ne treba biti ograničeno na taj način da samo predsednik suda ili direktni
nadzornici mogu popuniti opšti obrazac jednom godišnje. Ocenjivanje treba smatrati
kao mogućnost za diskusiju o dostignućima, dobrim i lošim stranama i ciljevima u celini,
izmedju službenika i nadzornika. Pošto bi predesdnik, administrator ili nadzornici ispunili
obrazac o radu, taj isti bi trebali vratiti nazad radniku, kako bi ovaj bio poslednji
obavešten, i potom se ponovo sastali kako bi razgovarali o sadržaju, takodje, ako je
potrebno, diskutovati o potrebnim merama koje bi trebalo preduzeti kako bi se
problemi prevazišli, ili poboljšala dostignuća.
6. Dodatna podrška za Informacionu Tehnologiju (IT)
U nedostatku dovoljne podrške za IT- na terenu, ograničava se sposobnost sudova za
povećanje automatizacije i njegovo oslanjanje na automatizovane sisteme. Administrator
140
mreže okruga IT-a ne može sam da pokrije sve sudove istodobno na efikasan način. Za
svaki sud treba otvoriti novi položaj za podršku za IT ili barem u svim većim sudovima.
7. Sređivanje ISRP-a za obuhvatanje kompleksnosti
odredjivanja predmeta
predmeta tokom
Očekuje se da ISRP olakša slučajno odredjivanje predmeta, nakon što jednom bude
potpuno funkcionalan. Ipak, kako bi se osigurala ravnoteža u podeli predmeta izmedju
sudija treba uključiti i parametre koji opisuju kompleksnost predmeta. Na primer, jedan
krivični predmet gde je uključeno sedam optuženih osoba smatra se složenim nego
krivični predmet sa samo jednim optuženim. Na ovakakv način će se sprečiti da jedan
sudija radi samo na složenim predmetima a druge sudije se bave istim brojem predmeta,
ili predmetima lakše prirode.
8. Izvršenje procene sigurnosti svih sudova radi veće bezbednosti
Ne postoji nikakav odredjeni protokol o bezbednoosti sudova. Treba izvršiti jednu
potpunu procenu bezbednosti i razmotriti pripravnost sudova da se suoče sa takvim
situacijama kao što su, slučajevi požara, ili u slučaju nasilnih stranki, kao i o primeni
postojeće sigurnosne opreme kao npr. detektori metala, kamere kao i potrebnom
održavanju prostora za svedočenje.
Na osnovu ove procene, treba napraviti standardni i sveobuhvatni protokol o sigurnosti
za sve sudove i pružiti potrebnu obuku za to.
9.
Stvaranje standardizovanog programa za sudske pripravnike
Sudski pripravnici treba da imaju jedan program za mentorisanje preko kojeg bi se
osposobljavali za rad u sudovima. Ovaj program bi trebao biti standardizovan i da se
sprovodi u svim sudovima na Kosovu. Takodje, on bi trebao da obuhvati i povećanje
kapaciteta administrativnih radnih mesta i sudskih kapaciteta po sudovima. Na kraju ovog
programa, pripravnici bi dobili uverenja.
141
142
DODATAK 1
SPISAK RECENZENTA I SARADNIKA
Sudovi
Besa Krajku, Predsednik suda , Opštinski sud Prizren
Elmaze Syka, Sudija, Okružni sud Peć
Enver Peci, Zamenik Predsednika suda, Mitrovica Okružni sud
Faik Qollaku, Sudski Administrator, Opštinski sud Srbica
Kadrije Goga-Lubishtani, Sudski Administrator, Opštinski sud Uroševac
Milaim Avdiu, Službenik, Opštinski sud Uroševac
Muhamet Asanaj, Sudski Administrator, Okružni sud Peć
Murat Paçarada, Sudski Administrator, Privredni Sud
Nazmije Ibrahimi, Zamenik Predsednika suda, Opštinski sud Uroševac
Nexhibe Bala, Sudski Administrator, Opštinski sud Prizren
Rudin Elezi, Sudski Administrator, Opštinski sud Đakovica
Sadik Limani, Trenutni Šef Službenika, Opštinski sud Gnjilane
Sadri Krasniqi, Sudski Administrator, Opštinski sud Kamenica
Sejdi Sadiku, Šef Službenika, Opštinski sud Uroševac
Shemsije Kadriu, Sudski Administrator, Opštinski sud Gnjilane
Zhydi Haziri, Sudija, Opštinski sud Gnjilane
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova
Astrit Hoti, Pravna Kancelarija
Bahtije Rashica, Departman za finansije
Besim Mustafa, Pravna kancelarija
Besnik Ramosaj,Kancelarija statstike
Bislim Gashi, Departman za ljudske resurse
143
Faruk Kursani, Departman za finansije
Fatmir Rexhepi, IT Kancelarija
Volonteri i savetnici za sudsku administraciju iz SAD
Helen Haskins, Sudski Administrator, 22nd Judicial Circuit Court (Missouri)
James Woodward, Sudski Službenik, U.S. Okružni Sud za Istočni Okrug Missouri
Joan Bishop, Sudski Koordinator, Centar Višeg Suda (New Hampshire)
Robert Wily, Savetnik Sudske Administracije, USAID Program Podrške Pravosuđu Kosova
Robert Zastany, Izvršni Direktor, Apelacioni Sud Lake County (Illinois)
Sally Holewa, Sudski Državni Administrator (Severna Dakota)
144
DODATAK II
OPIS POSLOVA
PREDSEDNIK SUDA
Uopšteno
Predsjednik Suda, s ciljem veće funkcionalne organizacije sudskih aktivnosti, u saradnji s Sudskim kolegijumom,
izrađuje nacrt i usvaja godišnji plan rada
Predstavlja Sud, u radu s drugim organizacijama ili institucijama o pitanjima koja se odnose na Sud
Predstavlja Sud u komunikaciju s javnošću kao i deoničarima na osnovu radnog rasporeda.
Na početku svake godine u dogovoru s sudskim kolegijumom, kroz godišnji raspored rada, determiniše raspored
dodeljenog rada,determiniše pravila dodeljenog predmeta,određuje zadatke sudija u dotičnim sudskim panelima.
Predsednik veća predsedava sastancima kolegijuma, organizuje diskusije o pitanjima pravne i sudske prakse, kao i
ostale teme koje se odnose na implementaciju zakona.
U koordinaciji s Kolegijumom izrađuje nacrte politika radi prioriteta predmeta a u cilju smanjenja broja nerešenih
predmeta.
Nadgleda i vodi rad udruženja pravnika, vodi programe treninga unutar suda.
Planira i održava periodične ili tematske radne analize s ciljem povećanja tačnosti i efikasnosti u radu.
Uz pomoć sudskog administratora daje savete i nadgleda progres sudskih administrativnih aktivnosti.
Koordinira rad s Pravosudnim Institutom Kosova i ostalim relevantnim institucijama, s ciljem profesionalnog
poboljšanja rada sudija.
Obavlja sudske dužnosti, bilo to predsedavanjem panelom tokom sudskih ispitivanja ili je član ispitivačkog panela,
ili suđenje obavlja sam.
Personal
Prati radnu discipline sudija i za bilo koji prekršaj načinjen od strane sudija on informiše UKP, dok za ostale
zaposlene u sudskoj upravi, po zahtevu administratora on će odlučiti o pokretanju disciplinskih mera u skladu sa
zakonom.
Na predlog administratora predstavlja kolegijumu odobreni sudski nacrt.
Na predlog Administratora odlučuje o sistematizaciji sudsko administrativnog osoblja.
U saradnji i dogovoru s Administratorom, ocenjuje rad Glavnog činovnika, pravnih službenika I pripravnika.
145
O sudskim predmetima
U saradnji s Administratorom, monitoriše process vođenja predmeta u kancelarijama sudskih matičara
Uz pomoć Administrator, kontinuiranim vežbama vrši nadzor nad radom sudskih organa.
Redovno nadzire obim posla kod sudija, zakazuje ročišta, podseća sudce na moguća kašnjenja, zajedno s sudijama
vrši pregled objektivnih prepreka na određenim predmetima te preduzima nophodne korake u savladavanju istih.
Nadgleda razvojni tok predmeta, koji nije u skladu sa sudskom etikom, kao i zahteva i preduzete mere poštujući
predviđene procesne rokove.
Zahtevima stranaka za ubrzanje postupka koji će biti predstavljeni od strane predsednika suda na sastanku
Kolegijuma kako bi se odlučilo da li važnost konkretne prirode zahteva ubrzanje tog postupka pred drugim starijim
slučajevima.
Javne komunikacije
Predstavlja sud u odnosu na druge institucije i sarađuje s drugim sudovima i državnim institucijama Kosova, s
ciljem povećanja uspešnosti rada tog suda.
Predstavlja sud i održava redovne kontakte s javnim,i drugim institucijama i organizacijama s ciljem povećanja
poverenja i transparentnosti kod javnosti
Na osnovu godišnjeg plana i u koordinaciji s osobom odgovornom za informacije vrši prijem stranaka i
zainteresovane građane a povodom njihovih zahteva i materijalizacije njihovih prava
Budžet i finansije
U dogovoru s sudijskim kolegijumom odlučuje o budžetskom predlogu pripremljenom od strane administratora.
Informise Sudijski kolegijum o sudskim prihodima i rashodima.
146
SUDSKI ADMINISTRATOR
Uopšteno
Preduzima mere i obezbeđuje uslove za nesmetana suđenja bez uplitanja u proceduralne aktivnosti kao i
nezavisnosti sudija.
Stvara poseban međukancelarijski prostor za advokate,tužioce, predstavnike stranaka i drugih osoba koje imaju
pravo na studiju sudskih predmeta.
Nacrti organizacionog plana o unutrašnjim aktivnostima suda,predlog budžeta, preko Predsednika Suda
prezentuju se kolegijumu radi usvajanja.
Predstavlja sud u komunikaciji s javnim i drugim strankama o upravnim pitanjima.
Administrator izveštava Predsednika a po zahtevu izveštava i sudski kolegijum.
U skladu s godišnjim rasporedom Administrator pomaže Predsedniku suda u organizovanju sastanaka, sudijskog
kolegijuma, vodi zapisnik sa tih sastanaka.
Održava redovne sastanke s Sekretarijatom UKP
Administrator je zadužen za sigurnost sudske zgrade.
S ciljem odrzavanja napredka i efikasnosnijeg rada, administrator planira i sprovodi periodične analize o radu i
preduzima akcije u cilju izbegavanja i sprečavanja bilo kojih poteškoće koja bi mogle nastati.
Administrator nadgleda progres implementacije politika nad upravljanjem zapisima u centralnoj kancelariji.
Administrator u saradnji i koordinaciji s Šefom Činovnikom, izrađuje i konsolodira statističke izveštaje na
osnovu kriterijuma postavljenih od strane Sekretarijata UKP na osnovu zahteva Predsednika Suda i sudskog
kolegijuma.
Obezbeđuje odgovarajuće okruženje i normalne radne uslove.
Preduzima siguronosne mere u cilju obezbeđivanja sigurnog okruženja u sudu kako za osoblje suda tako i za
korisnike sudskih usluga, zahteva od zaposlenih da poštuju odgovarajuća pravila.
Osigurava sudsku automatizaciju administrativnih okolnosti kao i pružanje adekvatnog materijala za treninge.
Priprema, u vremenskom roku, nadgleda izvršenje nabavke kao i plan nabavke, prosleđuje relevantne zahteve
UKP Tužilaštvu.
Obavlja i druge potrebne dužnosti odobrene i naložene od strane Suda Sudskog Predsednika.
Personal
Prati i kontroliše obim posla,radnog vremena te u skladu s random disciplinom propisanom od strane uprave
i zaposlenih predlaže Predsedniku suda o pokretanju određenih organizacionih i disciplinskih mera.
Izrađuje nacrt organizacione šeme i pomaže Predsedniku suda tokom prezentovanja i usvajanja istog od
strane sudskog kolegijuma.
Uz odobrenje Predsednika suda, odlučuje o sistematizaciji zaposlenih i pokreće razrešenje sudskog postupka
147
pokrenuto protiv administrativnog personala, u slučajevima kada je zastupljen nizak nivo produktivnosti u
radu kao ili evenutalne povrede.
Komunicira s UKP Sekretarijatom o pitanjima koja se odnose na zapošljavanje sudskog administrativnog
osoblja i priprema zahteve za pokretanje procedure zapošljavanja.
Vrši ocenjivanje rada Glavnog Činovnika, a zajedno s glavnim činovnikom ocenjuje rad administrativnog
osoblja.
Izrađuje nacrte godišnjeg plana za stručno usavršavanje zaposlenih, na temelju savremenog dostignuća i
metoda rada.
O sudskim predmetima
Uz pomoć Šefa Činovnika Administrator će vršiti nadzor i implementaciju politika koje se odnose na
upravljanje predmetima.
U saradnji s Šefom Činovnika i na njegov predlog preduzima mere koje se odnose na rok i proceduralno
vremensko ograničenje koje je propisano zakonom.
Piše i prosleđuje izveštaje i po potrebi piše zveštaje Predsedniku Suda i sudskom kolegijumu o kašnjenju
prilikom obrade predmeta, koji nije u skladu s datim vremenskim rokom, kao i druge poteškoće i prepreke
koje se pojavljuju tokom obrade predmeta.
Pitanja, overava i potpisuje ostale proceduralne akte koje se prosleđuju iz suda
Javne komunikacije
Prima i sluša pritužbe koje se odnose na kršenje prava javnosti o neinformisanosti ili druge usluge koje nisu
dobili od sudske administracije.
U koordinaciji s Predsednikom suda, odgovoran za sprovođenje prava javnosti o pristupu javnoj
dokumentaciji, osim u slučajevima kada po zakonu postoji ograničenje za javnost .
Budžet i finansije
Priprema predlog godišnjeg proračuna i pomaže Predsedniku suda u prezentaciji istog sudijskom kolegijumu.
Nadzire sudske prihode dobivene pružanjem usluga od strane sudske administracije kao i sudske troškove
Preduzima mere u snabdevanju sudija kancelarijskom opremom, uz literaturu iz oblasti pravosuđa, kao i
drugu kancelarijsku opremu neophodnu za normalan sudski rad.
Nadzire telefon, struju, rashode goriva, proverava kilometražu službenih vozila.
Odgovoran za izveštaje o novčanim fondovima.
Potpisuje plaćanja za pomoćne sudije, stručnjake i prevodioce.
148
149
150
DODATAK III
OBRASCI
151
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Datum: ___.___.20___
Od:
___________________________________
Za:
___________________________________
Kopije: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
DNEVNI RED SASTANKA
Dnevni red sastanka ______________________________________
____________________________________________________________,
koji će se održati ____________ sa početkom u ________, je sledeći:
1.
___________________________________
2.
___________________________________
3.
___________________________________
4.
___________________________________
5.
___________________________________
6.
Pod razno.
Ukoliko neko želi da doda tačku na dnevni red, neka se obrati Administratoru.
____________________________
Predsednik suda
FORMULARI I-01 – FORM I-01 – OBRAZAC 1-01 – FORMULARI I-01 – FORM I-01 – OBRAZAC 1-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO INTERNI DOPIS
Od
:
Za
:
Datum :
Predmet:
Kopije:
Na sastanku održanog ___________ sa ________________________________
________________________________________________________________,
razmatrana su naredna pitanja:
1.
__________________________________________
2.
__________________________________________
3.
__________________________________________
4.
__________________________________________
5.
__________________________________________
Kao rezultat ovih razmatranja, moraju se preduzeti koraci kako bi se ostvarile dole pomenute
aktivnosti:
#
Aktivnosti
Odgovorno lice
Vremenski okvir
1.
2.
3.
4.
5.
Administrator
_______________________
Predsednik suda
_____________________
FORMULARI I-02 – FORM I-02 – OBRAZAC 1-02 – FORMULARI I-02 – FORM I-02 – OBRAZAC 1-02
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA ZAPOČINJANJE ZAPOŠLJAVANJA
Za:
___________________________, Upravnik odeljenja za ljudske resurse, KJCS
Od:
______________________________, Administrator
________________ Sud u__________________
Detalji zahteva za novo radno mesto:
Naziv predložene pozicije
Naziv jedinice i
odeljenja/direktorijata gde
će se nalaziti pozicija
Mesečna plata
Da li je pozicija sa punim
radnim vremenom?
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Ukoliko je pozicija sa
skraćenim radnim
vremenom, navesti radon
vreme u toku nedelje.
Da li je pozicija
predviđena u planu
osoblja za KJCS?
Da li postoji dovoljno
budžetskih resursa da
pokrije troškove pozicije?
Koji je/su razlozi za
zapošljavanje?
Da li je opis posla
priložen?
Potpis Administratora:
________________________________
Ime i prezime:
________________________________
Datum:
________________________________
FORMULARI II-01 – FORM II-01 – OBRAZAC II-01 – FORMULARI II-01 – FORM II-01 – OBRAZAC II-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Za:
___________________________, Predsednika Suda
________________ Sud __________________
Od:
___________________________, Direktor Odeljenja za Osoblje, SKSK
Zahtev za rekrutaciju odobren. Rekrutacija poče
e _______________.
[ILI]
Zahtev nije odobren zbog dole navedenih razloga:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Potpis Direktora:
________________________________
Ime i prezime:
________________________________
Datum:
________________________________
FORMULARI II-01 – FORM II-01 – OBRAZAC II-01 – FORMULARI II-01 – FORM II-01 – OBRAZAC II-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO OBRAZAC ZA KRITERIJ UŽE LISTE
Institucija:
Sekretarijat SSK
Naziv pozicije:
___________________________________
Datum:
___________________________________
Podaci o komisiji za užu listu
Ime predsedavajućeg
Titula
Ime člana
Titula
Ime člana
Titula
Ime člana
Titula
Ime člana
Titula
KRITERIJ ZA UŽU LISTU
Obrazovne i profesionalne kvalifikacije
Kriterij:
Bodova
Ukupno
Radno iskustvo
Kriterij:
Bodova
Ukupno
Ukupno bodova __________________
Predsedavajući
Član
Član
Član
Član
FORMULARI II-02 – FORM II-02 – OBRAZAC II-02 – FORMULARI II-02 – FORM II-02 – OBRAZAC II-02
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/ SUDSKI SAVET КOSOVA/ KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
Pregled globalnog ocenjivanja
Institucija:
Naziv radnog mesta:
Br.
IME I PREZIME
KANDIDATA
Datum:___________________
Poeni ocenjivanja komisije
Članovi komisije
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Predstavajuci komisije: ___________________________
Član komisije: _________________________________________
Član komisij:
_________________________________________
Član komiije:
________________________________________
Član komisije:
________________________________________
FORMULARI II-02A – FORM II-02A – OBRAZAC II-02A – FORMULARI II-02A – FORM II-02A – OBRAZAC II-02A
UKUPNO
POENA
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO PROCENA O POTREBAMA ZA OBUKU
Sud / Odeljenje:
_____________________________
Ime i titula zaposlenog:
_____________________________
Lokal: ____________
Email: _____________________________
POVERLJIVOST
VAŠI ODGOVORI NA DOLE NAVEDENA PITANJA OSTAĆE ANONIMNA. OD VAS ZAHTEVAMO
DA SE VAŠE IME UKLJUČI NA OVOJ STRANICI KAKO BISMO KONTAKTIRALI ONE KOJI VRATE
NEKOMPLETIRANI OBRAZAC. PO PREDAJU KOMPLETIRANOG OBRASCA, VAŠE IME I RADNO
MESTO SE NEĆE REGISTROVATI. MI NE ZADRŽAVAMO BILO KAKVE INFORMACIJE U POGLEDU
VAŠEG IMENA ILI ODGOVORA IZ OVOG OBRASCA. LISTA UČESNIKA ĆE BITI SKRIVENA PRE
ANALIZE PODATAKA.
1.
KOJOJ KATEGORIJI PRIPADA VAŠE TRENUTNO RADNO MESTO?
(ZABELEŽITE SAMO JEDAN BROJ.)
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO KATEGORIJE
1. Viša uprava: SP, KE, DE, (E1,E2,E3,)
2. Nadzorna / Upravna: DD, UD,US, UNJ ( S1-S4)
3. Profesionalna: PST 1 to 4
4. Administrativna – Tehnički rad
5. Drugo:
[Drugi poslovi koji ne odgovaraju nijednoj od gorenavedenih kategorija]
2. KOLIKO GODINA STE RADILI U KOSOVSKOJ JAVNOJ SLUŽBI?
_____ GODINA
3. DA LI STE IMALI POTEŠKOĆA U OBAVLJANJU VAŠIH ODGOVORNOSTI? (Ukoliko da,
koje su to?)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. KAKVU STE OBUKU DO SADA POHAĐALI?
Molimo Vas da pišete sažeto, na primer o administraciji, ljudskim resursima, finansijama, menadžmentu,
zakonodavstvu, informatičkoj tehnologiji, itd.
Navedite temu, datum, i ko ju je predavao.
a)
________________________________________________________
b) ________________________________________________________
c)
________________________________________________________
d) ________________________________________________________
e) ________________________________________________________
5. KOJI SU PRIORITETI OVIH OBUKA?
a) Važne za moj posao.
b) Važne da se poveća moje opšte znanje.
6. NJIHOVE SLABOSTI?
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO a) Preširoke.
b) Neplanirane.
c) Ponavljajuće.
d) Nepotrebne.
e) Nisu na očekivanom nivou.
7. DOLE ĆETE NAĆI LISTU GLAVNIH TIPOVA AKTIVNOSTI KOJE OBAVLJAJU JAVNI
SLUŽBENICI KOSOVA.
Molimo Vas da navedete otprilike koliko vremena u procentima ste proveli u svakoj od kategorija
aktivnosti. (Molimo Vas napišite nulu ukoliko niste proveli vremena u nekoj od ovih aktivnosti.)
VREMENSKI
PROCENAT (%)
KATEGORIJE AKTIVNOSTI
Nadzor
Administracija
Strateško planiranje
Rad sa strankama
Unos podataka ili održavanje baza podataka
Tehničke usluge (zapošljavanje, platni sistemi, administracija
kancelarije, itd.)
Izrada politika, zakona i instrukcija
Drugo
UKUPNO = 100%
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 8. UZIMAJUĆI U OBZIR VAŠE RADNO MESTO, U KOJIM BISTE OBLASTIMA
NAVEDENIH DOLE IMALI KORISTI OD OBUKE?
(Odaberite teme interesa za vaše radno mesto i zaokružite broj koji odgovara važnosti obuke u toj
oblasti.)
Bodovi: 1 – važno, 2 i 3 – srednje važnosti, 4 i 5 – od najveće važnosti
OBLASTI OBUKE
Opšti menadžment
BODOVA
1
Osnove menadžmenta
1
2
3
4
5
2
Novi trendovi u javnom menadžmentu
1
2
3
4
5
3
Nadzor
1
2
3
4
5
4
Raspodela poslova i motivacija osoblja
1
2
3
4
5
5
Planiranje u javnoj administraciji
1
2
3
4
5
6
Strateško planiranje
1
2
3
4
5
7
Strateško razmišljanje
1
2
3
4
5
8
Analitičko i kreativno razmišljanje
1
2
3
4
5
9
Strateško donošenje odluka
1
2
3
4
5
10
Ciljevi i razvojni objektivi
1
2
3
4
5
11
Organizacioni razvoj
1
2
3
4
5
12
Organizaciona kultura i ponašanje
1
2
3
4
5
13
Komunikacija u javnoj administraciji za novog javnog
službenika
1
2
3
4
5
14
Razvoj projekta i menadžment
1
2
3
4
5
15
Menadžment projektnog ciklusa
1
2
3
4
5
16
Kvalitativni menadžment javne službe
1
2
3
4
5
17
Veštine pregovaranja
1
2
3
4
5
18
Krize i menadžment sukoba
1
2
3
4
5
19
Menadžment sastanka i diskusije
1
2
3
4
5
20
Menadžment promena
1
2
3
4
5
21
Menadžment vremena
1
2
3
4
5
22
Izgradnja tima
1
2
3
4
5
23
Menadžment timskog rada
1
2
3
4
5
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 24
Komunikacija u timu
1
2
3
4
5
25
Rešavanje problema i donošenje odluka
1
2
3
4
5
26
Kontrola i procena
1
2
3
4
5
27
Veštine prezentacije
1
2
3
4
5
OBLASTI OBUKE
Budžet i finansije
BODOVA
1
Budžetske politike i procedure nadzora
1
2
3
4
5
2
Menadžment implementacije budžeta
1
2
3
4
5
3
Uticaj makroekonomskih pokazatelja na budžet
1
2
3
4
5
4
Uticaj kapitalnih investicija na budžet
1
2
3
4
5
5
Budžetski i ekonomski aspekti u EU članstvu
1
2
3
4
5
6
Decentralizacija i inter-vladini fiskalni sporazumi
1
2
3
4
5
7
Glavne funkcije Trezora (Blagajne)
1
2
3
4
5
8
Knjigovodstvo
1
2
3
4
5
9
Procedure i proces plaćanja
1
2
3
4
5
10
Održavanje dnevnih i mesečnih zapisnika
1
2
3
4
5
11
Nadzor i obračun troškova i peti keša
1
2
3
4
5
12
Finansijsko izveštavanje na osnovu obračuna peti keša
1
2
3
4
5
13
Nacrt zakona o Javnim nabavkama
1
2
3
4
5
14
Javne nabavke i procedure
1
2
3
4
5
15
Menadžment procesa nabavki
1
2
3
4
5
16
Standardni dokumenti za tender
1
2
3
4
5
17
Funkcija kontrole i revizija
1
2
3
4
5
18
Resursi interne revizije
1
2
3
4
5
19
Procedure kontrole i revizije
1
2
3
4
5
20
Procena investicija i finansijski učinak
1
2
3
4
5
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO OBLASTI OBUKE
Opšta administracija
BODOVA
1
Procedure o jednakim mogućnostima
1
2
3
4
5
2
Jednakost polova
1
2
3
4
5
3
Administrativna efikasnost, etika, i kancelarijski protokol
1
2
3
4
5
4
Organizacija kancelarije i procedure
1
2
3
4
5
5
Komunikacija i priprema pisama u javnoj administraciji
1
2
3
4
5
6
Komunikacija i veštine izveštavanja
1
2
3
4
5
7
Procena o potrebama za obukom
1
2
3
4
5
8
Reforma javne administracije
1
2
3
4
5
9
Uticaj političkih procesa na javnu administraciju
1
2
3
4
5
10
Identifikacija i korišćenje indikatora u razvoju javne
administracije
1
2
3
4
5
11
Drugostepena javna administracija
1
2
3
4
5
12
Kolektivni ugovori i teškoće u njihovoj primeni
1
2
3
4
5
13
Organizacija javne administracije i funkcionisanje
1
2
3
4
5
14
Sporazumi sa javnosti
1
2
3
4
5
15
Javna-privatna partnerstva
1
2
3
4
5
16
Grupisanje po zadacima unutar odeljenja
1
2
3
4
5
17
Funkcionisanje i važnost arhiviranja
1
2
3
4
5
18
Obrazovni programi
1
2
3
4
5
19
Multikulturalno obrazovanje
1
2
3
4
5
OBLASTI OBUKE
Zakonodavstvo
BODOVA
1
Nastavak pravnog obrazovanja
Novi Ustav Kosova
1
2
3
4
5
2
Krivični zakon Kosova
1
2
3
4
5
3
Zakon o krivičnom postupku Kosova
1
2
3
4
5
4
Zakon o maloletnicima
1
2
3
4
5
5
Zakon o administrativnim procedurama
1
2
3
4
5
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 6
Zakon o obligacijama
1
2
3
4
5
7
Zakon o nasledstvu
1
2
3
4
5
8
Pravna terminologija
1
2
3
4
5
9
Izvršne procedure
1
2
3
4
5
10
Etika i antikorupcija
1
2
3
4
5
11
Pravni-tehnički nacrt (za juriste)
1
2
3
4
5
12
Osnove o nacrtu zakonodavstva (za menadžere koji nisu
juristi)
1
2
3
4
5
13
Opšta ljudska prava, sa posebnim fokusom na Kosovo
1
2
3
4
5
OBLASTI OBUKE
Ljudski resursi
BODOVA
1
Teorija, uloga, struktura i operacija ljudskih resursa
1
2
3
4
5
2
Odabir i zapošljavanje
1
2
3
4
5
3
Procedura o kadrovskom dosijeu
1
2
3
4
5
4
Procedura opisa posla
1
2
3
4
5
5
Procedure ugovora o zaposlenju
1
2
3
4
5
6
Disciplinske procedure
1
2
3
4
5
7
Procedure o odmoru
1
2
3
4
5
8
Žalbene procedure
1
2
3
4
5
9
Procedure o proceni učinka
1
2
3
4
5
10
Planiranje potreba resursa
1
2
3
4
5
11
Motivacija na radu
1
2
3
4
5
12
Menadžment vremena
1
2
3
4
5
13
Procena posla i klasifikacija
1
2
3
4
5
14
Sistem procene godišnjih pojedinačnih postignuća javnih
službenika (stepeni, obuka za menadžment, nadzornici)
1
2
3
4
5
15
Veštine intervjuisanja
1
2
3
4
5
16
Poznavanje zakonodavstva o javnoj službi
1
2
3
4
5
17
Administrativne uredbe o Javnoj službi Kosova
1
2
3
4
5
18
Politika zapošljavanja
1
2
3
4
5
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO OBLASTI OBUKE
Informatička tehnologija
BODOVA
1
MS Windows
1
2
3
4
5
2
MS Word
1
2
3
4
5
3
MS Excel
1
2
3
4
5
4
MS Access
1
2
3
4
5
5
MS PowerPoint
1
2
3
4
5
6
Outlook
1
2
3
4
5
7
Internet
1
2
3
4
5
8
E-government
1
2
3
4
5
9
Distance Education
1
2
3
4
5
10
White Board
1
2
3
4
5
11
Resursi IT-a (dostupne baze podataka)
1
2
3
4
5
12
Menadžment IT i komunikacija unutar Ministarstva
1
2
3
4
5
13
Kako upravljati projektom razvoja IT-a
1
2
3
4
5
14
Održavanje veb stranica
1
2
3
4
5
OBLASTI OBUKE
Drugo
BODOVA
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
5
4
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 9. KOLIKO OBUKA KOJU ZAHTEVATE IMA RELEVANTNOST U POGLEDU VAŠE
POZICIJE?
a) Malo
b) Srednje
c) Puno
10. PO VAŠEM MIŠLJENJU, KOLIKO TREBA DA TRAJE OBUKA?
a) Jedan radni da.
b) Dva radna dana.
c) Tri radna dana.
d) ili ............
11. ZA OBLASTI OBUKE KOJE SE ODABRALI POD PITANJEM #8, MOLIMO VAS DA
ODREDITE PO VAŽNOSTI METODE OBUKE SA 1= NAJMANJA PREDNOST, I
5=NAJVEĆA PREDNOST.
PREDNOST
1. Obuka u učionici (licem u lice)
2. e-training (preko Interneta)
3. Kombinovana obuka ( 1 + 2)
4. Video konferencije
MALA
1
1
1
1
SREDNJA
2
3
2
3
2
3
2
3
VELIKA
4
4
4
4
5
5
5
5
12. ZA KOGA VERUJETE DA JE STRUČNJAK (INSTRUKTOR) U OBLASTI ZA KOJU
ŽELITE DA SE OBUČITE:
a.__________________________________________________________
b.__________________________________________________________
c.__________________________________________________________
13. MOLIMO VAS DA ZAOKRUŽITE BROJ NAJVIŠEG NIVOA OBRAZOVANJA KOJI STE
STEKLI.
DIPLOMA
OBLAST
GODINA
2. Osnovna škola
3. Srednja škola
4. Fakultet
5. Masters
6. Doktorat
7. Drugo ___________________
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 14. DA LI STE LICENCIRANI, SERTIFIKOVANI ILI REGISTROVANI ZA BILO KAKVU
SPECIJALIZOVANU PROFESIONALNU SLUŽBU NA KOSOVU? (Molimo Vas da
odaberete jednu od opcija.)
1. Ne
2. Da (Molimo Vas da navedete vašu licencu, seritifikat ili registraciju):
_____________________________________________
15. KOG STE POLA?
1. ŽENSKI
2. MUŠKI
16. KOJE STE GODINE ROĐENI?
GODINA _______
17. MOLIMO VAS NAVEDITE VAP MATERNJI JEZIK I BILO KOJI DRUGI STRANI JEZIK
KOJI GOVORITE.
MATERNJI JEZIK:
________________________________________________________
STRANI JEZICI:
________________________________________________________
________________________________________________________
Hvala Vam na pomoći.
FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03 – FORMULARI II-03 – FORM II-03 – OBRAZAC II-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA GODIŠNJI ODMOR
Ime zaposlenog:
________________________________
Broj zaposlenog:
________________________________
Naziv Suda:
________________________________
Deo I: Zahtev
Zahtevam ______ dana godišnjeg odmora od ___ / ___ / 20___ do ___ / ___ / 20___
dan
Potpis zaposlenog ____________________
mesec
godina
dan
mesec
godina
Datum ___ / ___ / 20___
dan
mesec
godina
Deo II: Odobrenje
A. Zahtev za godišnji odmor je odobren.
Potpis _______________________
Datum ___ / ___ / 20___
[Upravnik]
dan
mesec
godina
B. Zahtev za godišnji odmor nije odobren.
Zahtev za godišnji odmor je odbijen zbog sledećih razloga:
Potpis _______________________
[Upravnik]
Datum___ / ___ / 20___
dan
mesec
godina
FORMULARI II-04 – FORM II-04 – OBRAZAC II-04 – FORMULARI II-04 – FORM II-04 – OBRAZAC II-04
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO PROCENA UČINKA ZA OSOBLJE PODRŠKE
Ime zaposlenog:
________________________________________
Procenjivač/Direktni nadređeni:
________________________________________
Početni datum perioda procene:
______________________
Datum završetka perioda procene:
______________________
Rezultati učinka:
1 Ne ispunjava očekivanja suda
2 Ponekad ispunjava očekivanja suda
3 Ispunjava očekivanja suda
4 Prevazilazi očekivanja suda
5 Umnogome prevazilazi očekivanja suda
ELEMENTI
1
2
3
Podržava i doprinosi misiji suda.
Iskazuje sposobnost d auči i primeni nove veštine.
Izražava razumevanje kako se njegov rad odnosi na druge u sudu.
Izražava integritet i moralne vrednosti na radnom mestu.
Demonstrira tačnost i temeljitost u obavljenom radu.
Izražava ljubaznost i poštuje kolege, sudije, i javnost.
Brzo odgovara na potrebe suda i javnosti.
Identifikuje probleme i odgovara na njih blagovremeno.
Razvija i preporučuje alternativna rešenje za probleme.
Odgovara na potrebe suda.
Dobro komunicira sa Predsednikom suda, administratorom, sudijama i javnošću.
Koristi resurse suda na uravnotežen način.
Iskazuje se u radu u timu i ima pozitivan stav.
Daje predloge da poboljša rad.
Pokazuje originalno razmišljanje i kreativnost u obavljanju njegovog rada.
Radi energično u rešavanju problema.
Nudi pomoć i podršku svom osoblju.
Redovno informiše nadređenog o progresu dodeljenih mu zadataka.
Deli informacije blagovremeno.
Poštuje radno vreme i politiku prisustva na radnom mestu.
Ukupan rezultat
(Izvestite o ukupnom broju 1-ca, 2-jki, 3-jki, 4-tvorki, 5-ica u rubrici A na
sledećoj stranici.)
FORMULARI II-05 – FORM II-05 – OBRAZAC II-05 – FORMULARI II-05 – FORM II-05 – OBRAZAC II-05
4
5
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Rubrika A
Obračunska rubrika
Ukupan broj 1-ica
X 1 bodova =
Ukupan broj 2-ojki
X 2 bodova =
Ukupan broj 3-ojki
X 3 bodova =
Ukupan broj 4-tvorki
X 4 bodova =
Ukupan broj 5-ica
X 5 bodova =
Rubrika B
UKUPAN REZULTAT (maksimum 100):
KOMENTARI NADZORNIKA NA UČINAK ZAPOSLENOG S:
POTPIS ZAPOSLENOG
___________________________________
POTPIS NADZORNIKA
___________________________________
(ADMINISTRATOR)
DATUM
___________________________________
FORMULARI II-05 – FORM II-05 – OBRAZAC II-05 – FORMULARI II-05 – FORM II-05 – OBRAZAC II-05
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO IZVEŠTAJ O PRETPOSTAVLJENOM DISCIPLINSKOM PREKRŠAJU
Detalji o pretpostavljenom prekršiocu:
Ime i prezime:
Naziv radnog mesta:
Kancelarija:
Upravnik:
Detalji o osobi koja je prijavila pretpostavljeni prekršaj:
Ime i prezime:
Naziv radnog mesta:
Kancelarija:
Adresa:
Tel. br.:
Detalji pretpostavljenog prekršaja, kao što je prijavljeno
(da se popuni od strane osobe koja je sastavila ovaj izveštaj)
Potpis :
___________________________
Datum:
Ime i prezime :_____________________
(Podnosilac izveštaja)
FORMULARI II-06 – FORM II-06 – OBRAZAC II-06 – FORMULARI II-06 – FORM II-06 – OBRAZAC II-06
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA ZAPOČINJANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA
Pripremio:
_____________________, ________________________
Na osnovu zakona o Javnoj službi br ________, i Etičkog pravilnika ___________, ja, kao
nadređeni, preko ovog pisma, zahtevam započinjanje disciplinskog postupka za:
Zaposlenog:
______________________
Radno mesto: ______________________
Na osnovu da je na dan_________, prekršio Etički pravilnik time što nije ispoštovao prethodna
dva upozorenja, verbalno i napismeno, čija je kopija priložena ovom zahtevu.
Izveštaj o pretpostavljenom prekršaju je takođe priložena ovom uzveštaju.
Priroda i ozbiljnost kršenja Etičkog pravilnika:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
U tom slučaju ja zahtevam od predsednika suda da ovo prosledi odgovornim nadležnima kako bi
se započeo disciplinski postupak:
Plaćeno suspendovanje
Neplaćeno suspendovanje
Prekid radnog odnosa
Drugo: _____________________
_____________________
Datum i mesto
_______________________
Potpis
___________________________
Odobrio Predsednik suda: ______________________ (pečat i potpis)
FORMULARI II-07 – FORM II-07 – OBRAZAC II-07 – FORMULARI II-07– FORM II-07 – OBRAZAC II-07
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO MESEČNI IZVEŠTAJ
o procesiranju slučaja i odlaganja u vezi procesiranja slučaja
Od:
Kopije:
Za:
_____________________, Glavni zapisničar
_____________________, Administrator
_____________________, Predsednik suda
Naredna tabela pokazuje broj slučaja primljenih i rešenih od strane ________ suda
_____________ za mesec _______ 20___.
Podaci ne pokazuju određene pojave koje se moraju naglasiti za ovaj mesec izveštavanja.
(Inače, faktori korišćeni za dalje studiranje i analizu trebaju se naglasiti pod 1.A, na primer, ukoliko unutar
meseca izveštavanja postoje mnogo krivičnih slučajeva u vezi narkotika, što pokazuje povećanje trgovine
drogom, tako da se među-institucionalne mere mogu preduzeti. Druge informacije koje su od koristi sudu se
takođe mogu uključiti.)
1. Primljeni i rešeni slučajevi
Okružni sud
Vrsta slučaja
Istrage
Žalbe o istrazi
Preliminarni postupak (PP)
Žalba na odluku suda o pritvoru
Potvrda o otpužnici (PO)
Prvostepeni kriminal (P)
Maloletnički kriminal – pripremni postupak
Maloletnički kriminal
Drugostepeni kriminal (AP)
Prvostepeni civilni (C)
Drugostepeni civilni (AC)
Drugo (potvrde, itd.)
Primljeni slučajevi
Rešeni slučajevi
UKUPNO
FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Trgovinski sud
Vrsta slučaja
Trgovinski prekršaji
Trgovinski sporovi
Stečaji
Bankrotstvo
Naredbe o plaćanju
Nesporni
Izvršenja
Primljeni slučajevi
Rešeni slučajevi
Primljeni slučajevi
Rešeni slučajevi
UKUPNO
Opštinski sud
Vrsta slučaja
Istrage
Žalbe o istrazi tion
Preliminarni postupak (PP)
Žalba na odluku suda o pritvoru
Potvrda o optužnici (PO)
Prvostepeni krivični (P)
Maloletnički kriminal – pripremni postupak
Maloletnički kriminal
Krivično izvršenje (ED, EDGJ)
Prvostepeni civilni (C)
Nasledstvo (T)
Nesporni (N)
Intabulacija
Civilno izvršenje (E, E1, EDA)
Drugo (potvrde, itd.)
UKUPNO
1A.
Pokazatelji za mesec izveštavanja
1. ________________
2. ________________
3. ________________
FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 2. Slučajevi koji su imali odlaganja i razlozi za to
Broj slučaja
Datum poslednjeg
postupka
Opis poslednjeg
postupka
Zašto ništa nije
urađeno?
Planirani datum za
naredni korak
Opis narednog
koraka
FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO 3. Tabela primljenih i vraćenih slučajeva od strane sudija Centralnoj kancelariji za upravljanje registra.
Ime sudije ___________________
Broj slučaja
Primljeno na dan
Broj slučaja
Vraćen na dan
Broj slučaja
potraživanih slučaja
za povraćaj a koji
još nisu vraćeni
Datum kada je
podnet zahtev za
povraćaj
FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Ime sudije ___________________
Broj slučaja
Primljeno na dan
Broj slučaja
Vraćen na dan
Broj slučaja
potraživanih slučaja
za povraćaj a koji
još nisu vraćeni
Datum kada je
podnet zahtev za
povraćaj
FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01 – FORMULARI III-01 – FORM III-01 – OBRAZAC III-01
CIVILNI SLUČAJEVI
Postupak u vezi slučaja
Zakazani datum
Datum kad je
održano/učinjeno
Slučaj je registrovan
Slučaj je dodeljen sudiji
Naređenje za preliminarno saslušanje
Preliminarno saslušanje
Naredba za glavno saslušanje
Pozivi za glavno saslušanje od strane sudije predati
kuriru
Pozivi prosleđeni
Preko kurira
Preko pošte
Podnosilac primio pozive
Tuženi primio poziv
Glavno saslušanje, prvo zasedanje (videti stranu o
saslušanju)
Dodeljeni ekspert
Izveštaj eksperta predat sudu
Izveštaj eksperta predstavljen sudu
Glavno saslušanje, poslednje zasedanje (videti
stranu o saslušanju)
Zasedanje gde je izdata odluka
Dosije slučaja vraćen administraciji
Krajnja odluka predata
Od strane kurira
Preko pošte
Podnosilac primio odluku
Tuženi primio odluku
Podneta žalba
Slučaj prosleđen na osnovu žalbe
FORMULARI III-02 – FORM III-02 – OBRAZAC III-02 – FORMULARI III-02 – FORM III-02 – OBRAZAC III-02
CIVILNI SLUČAJEVI
RASPORED SASLUŠANJA
Zahtev za odlaganje saslušanja
Saslušanje
Zakazani datum
Zahtevao?
Razlog?
Datum
održavanja
FORMULARI III-02 – FORM III-02 – OBRAZAC III-02 – FORMULARI III-02 – FORM III-02 – OBRAZAC III-02
KRIVIČNI SLUČAJ
Postupak u vezi slučaja
Zakazani datum
Datum kad je
održano/učinjeno
Slučaj je registrovan
Slučaj je dodeljen sudiji
Naređenje za preliminarno saslušanje
Pozivi prosleđeni
Preko kurira
Preko pošte
Pozivi primljeni od strane branjenika
Preliminarno saslušanje
Dodeljeni stručnjak
Izveštaj stručnjaka predat sudu
Naređenje za glavno saslušanje
Pozivi za glavno saslušanje predat od strane sudijie kuriru
Pozivi prosleđeni
Preko kurira
Preko pošte
Pozivi primljeni od strane branjenika
Glavno saslušanje, prvo zasedanje (vidi stranu o saslušanju)
Glavno saslušanje, zadnje zasedanje (vidi stranu o saslušanju)
Presuda je napisana
Dosije o slučaju vraćen administraciji
Krajnja odluka predata
Preko kurira
Preko pošte
Odluka primljena od strane branjenika
Odluka primljena od strane tužioca
Žalba je predata
Slučaj prosleđen na osnovu žalbe
FORMULARI III-03 – FORM III-03 – OBRAZAC III-03 – FORMULARI III-03 – FORM III-03 – OBRAZAC III-03
KRIVIČNI SLUČAJ
RASPORED SASLUŠANJA
Zahtev za odlaganje saslušanja
Saslušanje
Zakazani datum
Zahtevao?
Razlog?
Datum
održavanja
FORMULARI III-03 – FORM III-03 – OBRAZAC III-03 – FORMULARI III-03 – FORM III-03 – OBRAZAC III-03
CIVILNI SLUČAJEVI
Ime:
Br. slučaja.
Datum:
Obaveštavanj
e je u toku
(od strane
suda)
Obaveštavanj
e je u toku
(od strane
UNMIK-a)
Ekspertiza u
toku
Spremno za
preliminarno
saslušanje
Spremno za
glavno
saslušanje
Spremno za
nacrt
presude
Br. strane:
Suspendovan
o
Suspendovano
za 180 dana
shodno
LPFMA
Prepreka
FORMULARI III-04 – FORM III-04 – OBRAZAC III-04 – FORMULARI III-04 – FORM III-04 – OBRAZAC III-04 – FORMULARI III-04 – FORM III-04 – OBRAZAC III-04
KRIVIČNI SLUČAJEVI
Ime:
Br. slučaja
Datum:
Datum kada
status
ograničenja
ističe
Obaveštavanj
e u toku (od
strane suda)
Obaveštavanj
e u toku (od
strane
UNMIK-a)
Nalog za
hapšenje
Spremno za
glavno
saslušanje
Spremno za
presudu
Br. strane:
Spremno za
nacrt
presude
Prepreka
FORMULARI III-05 – FORM III-05 – OBRAZAC III-05 – FORMULARI III-05 – FORM III-05 – OBRAZAC III-05 – FORMULARI III-05 – FORM III-05 – OBRAZAC III-05
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Zahtev za informaciju u vezi statusa slučaja
Od: ______________________________, Glavni zapisničar
Kopije: ______________________________, Administrator
Za:
______________________________, ________________________________
Sud u __________________ zahteva od:
Policije Kosova
Ministarstva Pravde
UNMIK Odeljenja pravde
Drugog____________
Informaciju o statusu slučaja koji je naveden u prilogu zajedno sa ovim zahtevom koja se treba
proslediti sudu.
Datum i mesto
Potpis
_________________
_________________
Predsednik suda: ___________________________ (pečat i potpis)
FORMULARI III-06 – FORM III-06 – OBRAZAC III-06 – FORMULARI III-06 – FORM III-06 – OBRAZAC III-06
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Broj slučaja
Datum primanja
Zahtev
Datum zahteva za
pregled statusa
Status
FORMULARI III-06 – FORM III-06 – OBRAZAC III-06 – FORMULARI III-06 – FORM III-06 – OBRAZAC III-06 – FORMULARI III-06 – FORM III-06 – OBRAZAC III-06
KARTA PREDMETA
Br. predmeta:
Sudija:___________
Datum
dodeljivanja.:__________
Strana 1 od 1
Vrsta predmeta:
___________
Kalendar zakazanih
saslušanja
Stranke :
1____________________
Prenos
predemta iz
suda
Hitno
Redovno
II__________________
Vrsta i datum preduzetih radnji
Iniciali osobe
koja je
preduzela
radnju
Vrsta radnje
Datum preduzete radnje
Datum zakazanog
saslušanja
Datum kad je
održan/odložen
U
nadležnosti
(datum)
Pravna
sredstva
(datum)
Napomene
FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07
KARTA PREDMETA
Strana 2 od 2
FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07
KARTA PREDMETA
Strana 3 od 3
FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07 – FORMULARI III-07 – FORM III-07 – OBRAZAC III-07
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO INFORMACIJE O NAPLATI
Br. predmeta ______________
Taksa
Paušal
Kazna
Ime stranke _____________________________
Suma ____________ EUR
Datum i potpis referenta
FORMULARI V-01 – FORM V-01 – OBRAZAC V-01 – FORMULARI V-01 – FORM V-01 – OBRAZAC V-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO IZVEŠTAJ O SUDSKOM PRIHODU
Sud:
Br.
Od:
Datum
Kod suda
Ime i prezime stranke
Datum:
Kod
plaćanja
Serijski broj
Br. odluke
Iznos
Banka/lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UKUPNO
10
FORMULARI V-02 – FORM V-02 – OBRAZAC V-02 – FORMULARI V-02 – FORM V-02 – OBRAZAC V-02 – FORMULARI V-02 – FORM V-02 – OBRAZAC V-02
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO PLATNI ZAHTEV
Potpunjen od strane:
Priroda naplate:
□
Sudija porotnik
□
Advokat prema zvaničnoj dužnosti
□
Prevodilac
□
Drugo:_____________________
Ime i prezime osobe koja je dala uslugu
Broj registracije (fiskalni br.)
Totalni broj radnih sata
Broj predmeta
Ime i prezime predstavljene osobe
Kontrolisano od administratora / datum
Ovlašćeno od predsednika suda / datum
FORMULARI V-03 – FORM V-03 – OBRAZAC V-03 – FORMULARI V-03 – FORM V-03 – OBRAZAC V-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO IZVEŠTAJ O SUDSKIM DEPOZITIMA
Sud:
Br.
Od:
Datum
Serijski br.
uplatnice
Ime i prezime stranke
Kod suda
Datum:
Kod depozita
Br. slučaja
Svrha plaćanja
Iznos
Banka/lokacija
(pod-kod)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ukupno
10
FORMULARI V-04 – FORM V-04 – OBRAZAC V-04 – FORMULARI V-04 – FORM V-04 – OBRAZAC V-04 – FORMULARI V-04 – FORM V-04 – OBRAZAC V-04
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA VRAČANJE DEPOZITA / KAUCIJE
Potpunio:
Priroda vračene naplate
□
Depozit
□
Kaucija
□
Drugo:_____________________
Ime i prezime osobe koja je vršila naplatu
Broj i datum odluke koja naredjuje vračenje
Br. predmeta
Kopija odluke priložena
□ Da □ Ne
Kopija bankarske kartice priložena
□ Da
□ Ne
Original naplatnice priložen
□ Da
□ Ne
Kontrolisano od administratora / datum
Ovlašćeno od predsednika suda / datum
FORMULARI V-05 – FORM V-05 – OBRAZAC V-05 – FORMULARI V-05 – FORM V-05 – OBRAZAC V-05
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO RADNI NALOG ZA ODRŽAVANJE VOZILA
Datum: ______________________
Br. naloga: __________
Od:
Za: __________________________
______________________
(Sud)
(Garaža)
Adresa:_____________________
Adresa:_________________________
Tel.:
______________________
Tel.:
__________________________
Email:
______________________
Email:
__________________________
Kontakt osoba:
Kontakt osoba:
___________________________
________________________________
___________________________
________________________________
Opis vozila:
Registracijski br.:
Tip vozila:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Km pređeno:
Naredni servis:
Napišite specifikacije za servis, prepravke ili drugi rad
Datum zahteva:
Datum kada se rad mora završiti:
Km u servisu
Km u servisu
Primedba
Potpis administratora:
Br. ID:
MESTO ZA GARAŽU – BILO KAKVA PRIMEDBA ILI PREDLOG
FORMULARI V-06 – FORM V-06 – OBRAZAC V-06 – FORMULARI V-06 – FORM V-06 – OBRAZAC V-06
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Sud:
Br.
KORIŠĆENJE MATERIJALA
Od:
Opis predmeta
Količina
Serijski br.
Dao (ime i prezime)
Datum:
Primio (ime i prezime)
Datum
Primedba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
FORMULARI V-07 – FORM V-07 – OBRAZAC V-07 – FORMULARI V-07 – FORM V-07 – OBRAZAC V-07 – FORMULARI V-07 – FORM V-07 – OBRAZAC V-07
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA NABAVKU
Sud: _________________
Od:
Kopije:
Za:
Referenca:
_________________
________________________, ________________________________
________________________, Administrator
________________________, Upravnik odeljenja logistike
Sud u _________________zahteva od odeljenja logistike:
Br.
Opremu
Kancelarijski materijal
Toner
Štampani materijal
Opis predmeta
Količina
Primedba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Datum i mesto
_________________
Potpis
_________________
FORMULARI V-08 – FORM V-08 – OBRAZAC V-08 – FORMULARI V-08 – FORM V-08 – OBRAZAC V-08
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO DNEVNIK PRIMLJENOG MATERIJALA
Sud: ________________________________
Br.
Opis predmeta
Datum:
Količina
______________________
Serijski br.
Primedba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Izdao:
______________________
(Ime i prezime)
___________
(Br. ID)
___________
(Datum)
________________
(Potpis)
______________________
(Ime i prezime)
___________
(Br. ID)
___________
(Datum)
_________________
(Potpis)
Primio:
FORMULARI V-09 – FORM V-09 – OBRAZAC V-09 – FORMULARI V-09 – FORM V-09 – OBRAZAC V-09
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA INTERVJU
Ime, prezime
Pozicija
Naziv medija
Vrsta medija
Štampani
TV
Radio
Web/Internet
Adresa medija
Br. tel
Br. faksa
E-mail
Osoba koju želite da
intervjuišete
Koja je tema?
Koliko će intervju trajati?
Datum i vreme kada želite
da se intervju održi?
Datum ___________ od ______ do _______
Odobrenje Predsednika
suda
Uputstva:
Sva polja se moraju ispuniti.
Zahtev se mora predate pet (5) dana unapred kako bi zakazivanje intervjua moglo biti blagovremeno.
Takođe, predaja zahteva ne znači da je intervju zakazan. Za vreme (i mesto) intervjua kontaktiraće Vas
sudska administracija.
FORMULARI VI-01 – FORM VI-01 – OBRAZAC VI-01 – FORMULARI VI-01 – FORM VI-01 – OBRAZAC VI-01
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA PRISUSTVOVANJU SASLUŠANJU
Ime, prezime
Adresa
Br. tel
Slučaj gde želite da
prisustvujete saslušanju
Br. faksa
Email
Datum
Br. sudnice
DA
Da li ste u srodstvu ili
ste prijatelj jednoj od
strana?
NE
Ukoliko jeste, sa kim:
Žaliocem
Branjenikom/optuženim
Trećom interesnom stranom
Da li ste svedok na
ovom procesu?
Odobrenje zaduženog
sudije
Uputstva:
-
Sva polja se moraju ispuniti.
Zahtev mora da se preda pet(5) dana unapred zbog toga što se odobrenje o prisustvu daje po redu primanja
zahteva, na osnovu dostupnih mesta za sedenje – što je ranije zahtev predat, veća je šansa da će isti biti
odobren.
FORMULARI VI-02 – FORM VI-02 – OBRAZAC VI-02 – FORMULARI VI-02 – FORM VI-02 – OBRAZAC VI-02
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO KONSOLIDOVANA TABELA ZAHTEVA ZA PRISUSTVOVANJE SASLUŠANJU
Slučaj:
Sudnica:
Datum:
Sudija:
Br.
Zahtevaoci koji
su u porodičnom
srodstvu sa
žaliocem
Datum predaje
zahteva
Zahtevaoci koji
su u srodstvu sa
optuženim/branje
nikom
Datum predaje
zahteva
Zahtevaoci koji
nisu u srodstvu
sa strankama
Datum predaje
zahteva
Zahtevi iz medija
Datum predaje
zahteva
1
2
3
4
5
6
7
8
FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03 – FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03 – FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03
Br.
Zahtevaoci koji
su u porodičnom
srodstvu sa
žaliocem
Datum predaje
zahteva
Zahtevaoci koji
su u srodstvu sa
optuženim/branje
nikom
Datum predaje
zahteva
Zahtevaoci koji
nisu u srodstvu
sa strankama
Datum predaje
zahteva
Zahtevi iz medija
Datum predaje
zahteva
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
20
FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03 – FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03 – FORMULARI VI-03 – FORM VI-03 – OBRAZAC VI-03
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ZAHTEV ZA SASTANAK “OTVORENI DAN”
Ime, prezime
Adresa
Br.tel
Br. faksa
E-mail
Pitanje o kojem želite
da razgovarate sa
Predsednikom suda
Odobrenje predsednika
suda
Uputstva:
Sva polja se moraju ispuniti.
Podnosilac mora predate zahtev pet (5) dana ranije kako bi se sastanak blagovremeno zakazao. Takođe,
predaja ovog zahteva ne garantuje da će sastanak biti zakazan. Za vreme (i mesto) sastanka bićete
kontaktirani od strane sudske administracije.
FORMULARI VI-04 – FORM VI-04 – OBRAZAC VI-04 – FORMULARI VI-04 – FORM VI-04 – OBRAZAC VI-04
UNMIK
IPVQ
QEVERIA E KOSOVËS / MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
VLADA KOSOVA / MINISTARSTVO JAVNIH SLUZBI
GOVERNMENT OF KOSOVA / MINSTRY OF PUBLIC SERVICES
UDMINISTRATIVNO UPUTSTVO
Br. 2006/01-MJP
O SPROVODJENJU ZAKONA O PRISTUPU U SLUZBENA DOKUMENTA
Prilog 1
Obrazac zahteva za uvid u sluzbena dokumenta
Obrazac na strani dva ovog priloga moze se upotrebiti u obliku pisanom na papiru ili u
elektronskom obliku da bi se zahtevao uvid u sluzbena dokumenta u bilo kojoj instituciji.
Institucija moze dopuniti ili uprostiti ovaj obrazac, ako se to vise slaze sa prirodom
sluzbenih dokumenata u toj instituciji i ako je to u funkciji realizacije prava na uvid u ta
dokumenta.
U minimumu, obrazac zahteva za uvid u sluzbena dokumenta treba da prikupi podatke
koji se moraju registrovati u Registar zahteva za uvid u sluzbena dokumenta definisan
clanom 38.1 i 38.5 Administrativnog uputstva Br. 2006/01-MJS o sprovodjenju Zakona o
pristupu u sluzbena dokumenta.
Br. Ref.: _______________________
Ovaj dokumenat sadrzi 1 stranu
ZAHTEV ZA UVID U SLUZBENA DOKUMENTA
Podnosi se arhivi institucije, ali se mose podneti i bilo kojem organu institucije
Deo 1. – POPUNJAVA SE OD PODNOSIOCA
(1) Ime podnosioca: __________________________________________________________________________________
(popunjava fizicko lice ili ovlasceno lice pravnog lica u Delu 1b.)
(2) Br. Licnog dokumenta: _____________________________________________________________________________
(Broj)
(vrsta licnog dokumenta)
(3) Adresa: _________________________________________________________________________________________
(Ulica, Br)
(Grad)
(Drzava)
(postanski broj)
(4) Telefon: _____________________________________ (5) email: ___________________________________________
Deo 1a. – Popunjava se u nastavku Dela 1 samo ako je podnosilac zahteva pravno lice
(6) Ime pravnog lica: _________________________________________________________________________________
(7) Br. registrovanja: _____________________________
(8) Datum registrovanja: ______________________________
(9) Adresa: _________________________________________________________________________________________
(Ulica, Br)
(Grad)
(Drzava)
(postanski broj)
(10) Telefon: ____________________________________ (11) email: _________________________________________
(12) Opis trazenog dokumenata: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (13) Broj dokumenata: __________________
(14) Zeljeni oblik uvida: _______________________________________________________________________________
(na licu mesta, kopija na papiru, kopija u elektronskom obliku, ostalo)
(15) Datum kada se dokument trebuje: ______________________________ (16) Broj kopija: _______________________
(bilo za uvid na licu mesta ili za preuzimanje kopija)
Deo 2. – POPUNJAVA SE OD STRANE INSTITUCIJE ILI ARHIVISTE
(17) Kako je zahtev primljen: _____________________________________
(licno, postom, emailom, ostalo)
(18) Datum prijema: ____________________
(19) Zahtev primio: _____________________________________________ (20) Br. registrovanja: ___________________
(arhiva ili departament, cinovnik)
(u Registar zahteva za uvid)
(21) Broj u Registru, ako je trazeni dokumenat u Registru: ____________________________________________________
(22) Br. referencije na dokumentu (ako je dok. pronadjen): ___________________________________________________
(23) Odgovorna institucija – Vlasnik (ako je dok. pronadjen): _________________________________________________
Deo 2b. – Odgovor institucije za podnosioca
(24) Zahtev je odobren: __________________________________________ (25) Datum: ___________________________
(potpis)
Deo 2c. – Popunjava se samo ako je uvid odbijen
(26) Zahtev je odbijen: ___________________________________________ (27) Datum: ___________________________
(potpis)
(28) Ime cinovnika odgovornog (-nih) za odbijanje: _________________________________________________________
(29) Razlog (-zi): _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Obavestenje o prijemu zahteva. Izdaje se samo ako se zbog bilo kakvog razloga ne omoguci uvid na licu mesta
(17) Kako je zahtev primljen: _____________________________________
((licno, postom, emailom, ostalo)
(18) Datum prijema: ____________________
(19) Zahtev primio: _____________________________________________ (20) Br. registrovanja: ___________________
(arhiva ili departament, cinovnik)
(u Registar zahteva za uvid)
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ŽALBA ILI PRIMEDBE NA USLUGE SUDA
Sud u ________________ ohrabruje sve korisnike usluga suda da ispune ovaj obrazac i
da isti stave u kutiju za žalbe u slučaju da imaju neku žalbu ili primedbu u pogledu usluga
suda. Istu ćemo što je ranije moguće razmotriti.
Datum
_________________________________
Ime, prezime _________________________________
Br. tel
_________________________________
Email
_________________________________
Datum kada se incident dogodio ____________________________
Kratak opis žalbe i priložena dokumenta (ukoliko ih ima)
________________________
Potpis
Ukoliko je potrebno, mi ćemo Vas kontaktirati preko telefona ili emaila.
FORMULARI VI-06 – FORM VI-06 – OBRAZAC VI-06 – FORMULARI VI-06 – FORM VI-06 – OBRAZAC VI-06
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Samo za službenu upotrebu
Odgovor zaposlenog na koga se odnosila žalba.
______________________________
Potpis zaposlenog
FORMULARI VI-06 – FORM VI-06 – OBRAZAC VI-06 – FORMULARI VI-06 – FORM VI-06 – OBRAZAC VI-06
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ANKETA O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA SUDA
Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta da ispunite ovu veoma kratku anketu. Vaši odgovori će
pomoći sudu da proceni i poboljša svoje usluge. Svi odgovori su poverljivi. Ne treba nam da
znamo Vaše ime. Hvala Vam na pomoći.
Uputstva: Molimo da na dole navedene stavke odgovorite na osnovu Vašeg iskustva sa sudom.
Za svako pitanje dole, zaokružite broj koji najbolje opisuje Vaše slaganje ili neslaganje.
Zaokružite samo jedan broj za svaku stavku. Ukoliko se neka stavka ne odnosi na Vas, obeležite
kvadrat u poslednjoj rubrici sa “ne primenjuje se”.
Slažem se
potpuno
1
Bilo je lako naći zgradu suda.
2
Bilo je lako naći ulaz u zgradu suda.
3
Osećao sam se sigurno u zgradi suda.
4
Dobio sam sve informacije koje su mi
trebale u sudu.
5
Prema meni su se ponašali sa
poštovanjem i ljubazno.
6
Moje potrebe i brige su uzete u obzir.
7
Način na koji je moj slučaj vođen je
bio korektan.
8
Blagovremeno sam mogao da završim
poslove u sudu.
9
Prema meni su se ponašali sa
jednakošću. Moja etnička pripadnost,
pol, ekonomski status, ili godine nisu
Moje iskustvo u sudu doprinelo je
mom poverenju i veri u sud.
10
Slažem se
Ne slažem
se
Potpuno se
ne slažem
Neodlučan
FORMULARI VI-07 – FORM VI-07 – OBRAZAC VI-07 – FORMULARI VI-07 – FORM VI-07 – OBRAZAC VI-07
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO Molimo Vas da na pružite neke dodatne informacije o Vama i zbog čega ste bili u sudu. Vaši odgovori će
nam pomoći da razumemo rezultate istraživanja. Zapamtite das u Vaši odgovori poverljivi.
A. Kog ste pola?
_____ Muškog
_____ Ženskog
B.
Vaša nacionalnost (Obeležite samo JEDNO)?
____ Albanska
____ Srpska
____ Turska
____ Hrvatska
____ Bosanska
____ Romska
____ Aškalijska
____ Druga
C. Koliko ste često u sudu ili u nekoj od prostorija suda (obeležite samo JEDNO)?
____ Dnevno
____ Nedeljno
____ Mesečno
____ Nekoliko puta godišnje
____ Jednom u godini ili manje
D. Koji sud danas posećujete (obeležite SVE koji se odnosi na Vas)?
_____ Okružni
E.
____Opštinski
Koja vrsta slučaja ili posla Vas je dovela u sud danas? (obeležite SVE što se odnosi na Vas)
____ Ozbiljno krivično delo
____ Nasledstvo
____ Prekršaj
____ Maloletnički slučaj
____ Civilni slučaj
____ Druga vrsta spora
____ Porodični (npr.razvod, itd.) ____ Izvršenje
____ Plaćanje kazne ili globe, itd.
____ Drugo:
F.
Kakva je bila Vaša uloga ili kako ste bili uključeni u posao ili stvar zbog koga ste danas u sudu?
(obeležite samo JEDNO)
____ Advokat
____ Stranka
____ Žrtva ili svedok
____ Prijatelj ili član porodice
____ Zahtevali ste informaciju, dokumenta
____ Drugo:
FORMULARI VI-07 – FORM VI-07 – OBRAZAC VI-07 – FORMULARI VI-07 – FORM VI-07 – OBRAZAC VI-07
Download

Prirucnik o rukovodenju sudom i proceduralnim postupcima